issn: YTL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 34 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com"

Transkript

1 issn: YTL 15 mavi y l rakamlar n sihiri 15. yüzy l genlerin son 15 y l alaçat 15 soruda elbow fas günlü ü afrika remiks kuzey kore giyilebilir organizma palazzo grassi mozart niki diyar

2 mavi y l Mavi Jeans markas n n do uflu 1993 ngiltere pazar na girildi New York ta ilk defile gerçeklefltirildi. ABD ve Kanada da Made in Maviland reklam kampanyas yap ld. Avustralya ve Danimarka pazarlar na girildi DNR, Erkek Giyiminde En Güçlü 100 kifli aras nda Mavi Amerika Baflkan Ersin Akarl lar a yer verdi. Vancouver da ilk flagship store aç ld. New York Union Squire de flagship store ma azas aç ld. Almanya n n Frankfurt ve Berlin kentlerinde ma azalar aç ld. Bread & Butter Berlin Fuar na kat l nd. Time Mavi'yi haber yapt. Jeans dünyas n n efsanelerine yer veren Jeans Legends kitab nda yer ald Montreal de ma aza aç ld. US Cosmogirl okurlar taraf ndan en seksi jeans seçildi. Zagat, New York ma azas n en be enilenler aras nda gösterdi. talya, Hollanda, Fransa pazarlar na girildi. Almanya merkez olmak üzere Avrupa pazarlar Mavi Europe çat s alt nda birlefltirildi Mavi Organic Division koleksiyonuyla çevreye ve insan sa l na duyarl jeansler pazara sunuldu. 15. y la özel R fat Özbek for Mavi projesi ile bir ilk e daha imza at ld. Time Dergisi Style&Design say s nda Mavi yi dünyan n en iyi 16 jeans i aras nda gösterdi. Ulusal lansman kampanyas yap ld Avrupa ülkelerine ilk ihracat gerçekleflti. Mavi sat fl noktalar 4600 Y ll k sat fl adedi Marka tescili olan ülke say s 89 hraç edildi i ülke say s 50 Personel say s ABD ve Kanada pazarlar na girmek üzere, New York ta Mavi America kuruldu. Almanya pazar na girildi. Çerkezköy de Türkiye nin en büyük blue jeans konfeksiyon fabrikalar ndan biri kuruldu. Ulusal pazarda lider oldu Kuzey Afrika, Ortado u ve Do u Avrupa pazarlar na girdi. Los Angeles ve Vancouver showroomlar aç ld. Çok Oluyoruz reklam kampanyas yap ld hracat say s 1 milyon adet oldu. ABD, Kanada ve Almanya da Mavi Jeans in bilinirli i h zla artt. Molly modeli, Amerika da büyük baflar kazand. ABD'de Nordstrom ve Bloomingdale s zincir ma azalar nda sat lmaya baflland Chelsea Clinton, Cher ve MTV dj leri, Mavi Jeans k yafetleriyle dikkat çekti. Montreal de Mavi Jeans ofisi aç ld. New Jersey de yeni bir depo aç ld. foto raf U ur Bektafl

3 maviology 2006 say 34 Üçüzler Baba/O ul/kutsal Ruh, Cennet/Araf/Cehennem, Günefl/Ay/Dünya. üç Düzen Dört Mevsim, Dört Element: Toprak, Hava, Atefl ve Su. 3 mavi giyim ve san. tic. ad na imtiyaz sahibi sait akarl lar sorumlu genel yay n yönetmeni elif akarl lar editör izzeddin çal fllar tasar m eray makal rakamlar n sihiri yaz Alper Ça lar, ilüstrasyon Yavuz Ayd n dört kapak foto raf martin parr düzelti nihal boztekin katk da bulunanlar asl aktunal, yavuz ayd n, birep aygün, u ur bektafl, serpil berkan, alper ça lar, sarp dakni, burcu denizer, cavit erginsoy, berna gençalp, yavuz gündüz, gülizar güven, tarkan okçuo lu, baflar önal, necmi sönmez, banu taylan, nihan vural, kenan vural merkez ofis ve yaz flma adresi mavi jeans gümüflsuyu caddesi, fatih flehitleri sokak, no: 3/2 topkap zeytinburnu istanbul tel: (0212) faks: (0212) Derler ki, toplumsal evrimimiz sonucu binlerce, hatta belki de on binlerce y l sonra tek bir evrensel dil ile iletiflim kuraca z: matematik. Matematiksel gerçekler hiçbir zaman sallant da olmad ndan, inkar edilemez do rular ifade etmemizi mümkün k lar. E er ileride bir gün olas uzayl komflular m zla iletiflime geçersek, etkileflim için tek umudumuz say larla olacak. Zaten bugün bile kimse matemati in evrensel bir dil oldu unu inkar etmiyor. Binlerce y ll k tarihinde, say lar teknik semboller olmaktan çok daha ileriye gitmifllerdi. Toplum ve kültürün temel yap tafllar ndan biri oldular. Özellikle de sihirli say lar. nsanl k do du undan beri, belli say lar do al simgesellikleri sayesinde bireyleri etkileri alt na ald. Kim 3 say s n n ruhani önemini, 13 say s n n yaratt gerilimi hafife alabilir ki? Elbette tüm bu sembollerin bir listesi buraya s amaz, ancak kehanet ve gizem dolu birkaç say y ele alabiliriz: s f r Boflluk Hiçlik, lahi Öz. bir Mutlakl k Tek Hayat, Tek Tanr, Tek Hükümdar. alt Güzellik Yarad l fl n Alt Günü, blis in Say s. on befl Olgunlaflma Erkek/fiövalye/Süvari Olma Yafl, Tarot Kartlar nda fieytan n Say s. yedi Garip ve Okült Yedi Ölümcül Günah, Cennetin Yedi Kat, Yedinci O ullar n Yedinci O ullar. on Mükemmellik Tümleme, On Emir, Romal On Rakam ; X tamamlama ve uyum ifade ediyor, Hindu Mitolojisindeki Vishnu nun On Avatar. on üç Kötü Kader Kötü fians, hanet, On Üçüncü Havari Yahuda, Olimpus un On Üç Tanr s. da t m DDP A.fi. bask mas matbaac l k a.fl. dereboyu cad. za ra ifl merkezi b1 blok no: maslak istanbul tel: (0212) faks: (0212) iki kilem Hayat/Ölüm, Yin/Yang, Sevgi/Nefret, Gündüz/Gece, yi/kötü, Tanr /fieytan, Erkek/Kad n, Zerdüfltlükteki Ahura Mazda ve Ahriman rekabeti. on yedi Transmutasyon Sabit Simya De eri, Fermat Asal, Eski Türklerin On Yedi Tanr s Böylece liste devam eder. Ancak hat rlamam z gerek ki bizim yükleyebildi imiz anlamlar beyinlerimizin iflleyebildi i say larla s n rl. Elbet s n rl bir miktarda rakama anlam ve simge yükleyebiliriz. Bu yüzden hiç cennetin kat, veya bilmem ne mitolojisinin onyüzbinmilyar nc tanr s yok. Muhtemelen bir insan bu sembolizmi 100 say s ile s n rland rmak isteyebilir, çünkü kendi ömrü nadiren bu rakam kadar seneye ulafl r. Bütün bunlara ra men kainat hala devasa bir yer ve bafl a r tan derecede say ya ihtiyac m z olacak. nsan ürkütecek kadar karmafl k mate- matik sadece kendi evrenimizi anlamak için bile zorunlu. Galaksimizde iki yüz milyar (200,000,000,000) y ld z oldu unu biliyoruz. Ve evrende görebildi imiz kadar yla bu galaksi gibilerinden yüz milyar (100,000,000,000) tane daha var. Bu da tüm varoluflta bizim bildi imiz kadar yla en az yirmi bin katrilyon (20,000,000,000,000,000,000) y ld z sistemi anlam na geliyor! Tüm bu insanüstü rakamlara ra men, ça lar sonra, bu sayfadaki mürekkep çoktan uçup gitti inde bile, Alpha Centauri sisteminde yaflayan s radan birisi aynen sizin gibi 13. cumada huzursuz olabilir...

4 10 11 lk defa on beflinci do umgünümde Dimitri Sostakoviç dinledim. O güne kadar tüm be endi im klasik müzik eserleri Y ld z Savafllar müziklerinden ibaretti. Bu yüzden de müzisyenlerin ulaflabilece i ilham ve yarat c l ktan bihaberdim. O günü gayet net hat rl yorum, kendi bafl ma oturmufl, s k nt dan patlarken evde buldu um CD sini stereoya yerlefltirmifltim. Genelde tempolu, hareketli Hollywood senfonik parçalar n kitap okurken veya bir fleyler yazarken dinlemek hofluma giderdi. on beflincide on befl yaz Alper Ça lar, ilüstrasyon Eray Makal Eski püskü müzik setinden yay lan rahats z edici ama usulca huzur veren müzi i duydu um an, uça düflmekte olan birinin hissetti i rahats zl hissettim. Çünkü duydu um melodi hem ulu hem de nevrotik olabilecek kadar karmafl kt. Baz lar n n fiostakoviç romantik ve melodik eserler yazar demesine ra men, dinledi im müzik hem merak uyand racak hem de rahats z edecek kadar sakindi. Film dünyas n n bol patlamal, kreflendolu müziklerine al flm fl ben, bu huzursuzluk yaratan sükunet taraf ndan hapsedilmifltim. Dinledi im parça hem da n k ve pasakl hem de planl ve disiplinli, anlafl labilecek kadar karmafl k ve derindi. Kafamda canlanan görüntü, storyboard, senaryo veya dekupaj kullanmay reddeden ama yine de seyircilerinin be endi i do açlama filmler yapan bir yönetmendi. Tarihle ilgilenen biri olarak, fiostakoviç in Yedinci Senfonisi'nin Leningrad kuflatmas s ras nda yaz ld n ö rendi imde pek flafl rd m. fiimdi bile bu eseri üst üste birkaç kez dinledi imi ve o ac mas z günlerde müzi in içine yerlefltirdi i gizli nüanslar anlamaya çal flt m hat rl yorum. fiostakoviç s rad fl bir dönemde yaflayan s rad fl bir adamd. kinci Dünya Savafl 'ndan ve tüm korkunçluklar ndan canl ç k p otoriter ve müzikal eserlerin kat kontrolünü elinde tutan bir yönetimin yer ald So uk Savafl a ad m n att. Halk ndan ve liderlerinden övgü almas na karfl n, baz zamanlarda Stalin e hakaret eden, düzensiz, disiplinsiz bir müzisyen olmakla suçland. Mütevaz bir flekilde itiraz etmek istiyorum. fiostakoviç düzensiz de ildi ama da n kt. Grotesk eserlerin sevgilisiydi, çünkü mutsuz ve korkutucu distopyalar n duygu yo unlu u aç s ndan toz pembe ütopyalardan çok daha zengin oldu unun fark ndayd. Yürekten bir romantik olarak devletle yo un ve karmafl k bir iliflkisi vard. Çünkü tüm elefltrilere ve hakaretlere ra men bu az bilinen müzisyen Stravinski, Mravinski ve Oyfltrah gibi devlerle k yaslanacakt. Bütün bunlara ra men, benim ona sayg duymam n en büyük sebebi onun ayn anda ç lg n, sakin, duru, yalap çalap, engin katmanl anlafl lmaz, muhteflem olabilen eserleri de ildi. Ya da efsanevi, kulaklar için ziyafet sanat eserleri... Tam aksine, benim fiostakoviç i bu kadar be enmem basit bir tesadüften ibaretti. Çünkü on beflinci do umgünümde, tatl bir süprizle bu sanatç n n besteledi i toplam on befl senfoni ve kuartet oldu unu ö renmifltim.

5 20 21 alaçat y keflfetmek için 15 ad m yaz ve foto raflar Kenan Vural Ege nin Anadolu k y s nda Akdeniz in geleneksel dokusunu koruyan bir sörf cenneti. Küçük, kendi halinde, sakinleriyle misafirlerini sadece yaz aylar nda buluflturan, naif stiliyle her ziyaretçisini cezbeden Alaçat, farkl, yerel tatlar arayanlar için bire bir. Bu yaz herkesin gözü kula orada oldu. Herkes ondan bahsetti. "Alaçat ": Bu isimle ilgili yayg n olan iki tez var. Biri eski zamanlarda buralarda kimse taraf ndan geçilemeyen bir "alaca at" oldu unudan söz ediyor. Di eri ise Lidyal lar döneminde sandal a açlar ndan kurulan alac k çad rlar n n günümüzdeki Alaçat ismine esin kayna oldu u üzerine. Her iki halde de yeni bir fleyler ö remeye aday bir nokta. Tarih: 16. yüzy la kadar Anadolu'nun ticaret kap s olmufl. Cenevizliler Sak z Adas 'nda yaflarken Çeflme ve çevresinde ticaret yaparm fl. Sonra Osmanl istilas yla adadan ayr lm fllar ve ticaret zmir'e kaym fl lerde do al liman ile kasaba aras ndaki batakl k kurutma çal flmalar için gelen Rumlar buraya yerleflmifl. 19. yüzy lda Makedonya'dan gelen göçmenler ve 1920 lerde de Selanik, Girit ve Kos göçmenleri gelmifl. Tütüncülük: Selanik ve Giritli göçmenler burada tütün yetifltirmeye bafllam fl. Bu gelenek yaklafl k yirmi y l öncesine kadar sürmüfl. Sak z: Çeflme ve Alaçat 'n n sembolü olan sak z n geçmifli 6 bin y l öncesine dayan yor. Di erlerinden daha bol oksijen üreten bu a aç, Eski Yunan'da ilaç yap m nda kullan l rm fl. Akdeniz ikliminde hemen her yörede yetiflebilen sak z a ac n n ürün vereni sadece Alaçat, Çiftlikköy, Çeflme ve Sak z Adas 'n n Türkiye'ye bakan taraf nda k rm z toprakta yetifliyor. Tatl lara ve içkilere rahiya katmaya devam ediyor. Kavun: Alaçat pazar nda dolafl rken etraf mis gibi kokutan me er kavunmufl. Sert ve çok tatl, hormonsuz, do al lezzeti insan n içinde canlan yor. Eylül ay nda iplere as lan kavunlar çürümeden aylarca saklanabiliyor. fiarap: Adalardan gelen Rumlar ba c l a bafllam fl ve limana yak n flarap imalatheneleri kurmufllar. Baflta Rodos olmak üzere di er pek çok adaya flarap buradan gidermifl. Özellikle Merlot inan lmaz lezzetli. Antika pazar : Cuma günleri cami avlusunda kuruluyor. Bu kadar küçük bir kasabada böylesine zengin bir antika pazar görmek flafl rt c. Çeyiz sand klar ndan ç kan el ifllerinden tutun da lambalara, gümüfl tak lara kadar varan zengin bir çeflitlilik var pazarda. Rüzgar de irmenleri: Alaçat s rtlar na yerlefltirilmifl ve yüzlerini dinmek bilmez rüzgara dönmüfl bu devasa metal hayaletler rüzgar n gücünü elektrik enerjisine çeviriyor. Cervantes bu devleri görseydi Don Kiflot'u nas l yazard acaba? Tango Geceleri: Agrilia Cafe'de cumartesileri tango geceleri düzenleniyor. Oldukça ferah olan bu mekan eski bir tütün deposu. Yüksek tavanlar ve geniflli i ile zaten çok davetkar. Rüzgar Sörfü: Gerçek bir sörf cenneti. Rüzgar ihtirasla esiyor adeta. Tüm gün gerçek bir festival havas nda geçiyor. K y da sörf okullar, hemen arkalar nda yiyecek içecek bulunabilecek mekanlar. Üstelik hiç de pahal da de il. Tamamen güvenli bir koy. K y dan yetmifl metre aç a kadar bir buçuk metreyi geçmeyen derinlik. Güzel meltem rüzgarlar esiyor. Özellikle poyraz flahane. Bir de oran n meflhur Gerence rüzgar varm fl. Alaçat 'da sörf yapmadan ayr l rsan z oraya gitmifl say lmazs n z... Midyeci Pamuk: Alaçat 'n n sembolü olmufl bir zat- muhterem. Neredeyse on befl y ld r elinde tepsisi ile akflamüzerleri gelip yorgun sörfçüleri besliyor. Tepsisinde özenle yap lm fl midye dolmalar. Hayat m zda böylesini tatmam fl zd r. Midyeler Alaçat 'n n güney taraf ndaki Mersin koyundan ç k yormufl. Minicikler. Her biri birer lokma. Babylon: Downbeat e göre dünyan n en iyi 50 caz kulübü aras nda olan Babylon, bu yaz Alaçat 'da aç ld. Aç l fl BoneyM ile oldu. Ertesi gece Burhan Öcal çald. Bu yaz Nil Karaibrahimgil'den Rashid Taha'ya kadar pek çok sanatç y a rl yor. Gelincik Votkas : " çinde ne var abi bunun?" Ald m z tatlar gelincik flerbeti, votka, fesle en, nane, fleker ve ince k r lm fl buz. Sanat Galerileri: Resim sergilerinden atölye çal flmalar yap lan galerilere, heykel sergilerinden mozaik çal flmalar yap lanlar na kadar genifl bir yelpazede etkinlik gösteren galerilerin ilki daha üç sene önce aç lm fl. Aktif turizm sezonu iki ayla s n rl bir belde için hiç de küçümsenmeyecek bir hareketlilik. Kalacak Yerler: ster butik otel, deyin isterseniz pansiyon, farkl ücretlere kalacak birçok yer var. steyen kumsalda da uyuyabilir tabii

6 74 75 bir zamanlar niki diyar nda yaz ve foto raflar Nihan Vural Tokyo day m. Kaybolman n bin bir yolu var bu flehirde. Ama ben Hideko ya teslim olmuflum. O gerekmedikçe konuflmuyor, ben de sormuyorum. Çünkü konuflmadan, deflmeden bile bu kültür insan çepeçevre sar yor. Tokyo nun kuzeyine do ru yol ald kça kar sar yor etraf m z. Termalleri ile meflhur Nasu ya gidiyormufluz. Neyle karfl laflaca m bilmiyorum; biraz da müze gezecekmifliz. 180 km lik yolumuz varm fl. Manzaran n ve müzi in keyfini ç karsam iyi edermiflim. Bu uzun yolda Nigel Kennedy nin East meets east albümünü keflfediyorum; hakikaten de Do u kendi içinde bin bir Do u yu besliyor. Birazdan cüretkar renkleri, devasa heykelleri, k flk rt c formlar ile kendi kozmosunu, mitlerini yaratm fl Niki nin dünyas ile tan flaca m, haberim yok. Soyutlaman n egemen oldu u bir dönemde lar n sanat ortam nda- figüratif çal flacak kadar cesur Frans z as ll Amerikal sanatç Niki de St Phalle. Yoko Masuda, Niki nin sanat nda kendini kaybetti ini ve insan n kendisini bulmak için kayboldu u noktaya geri dönmesi gerekti ini söylüyor. flte bu sebeple 1980 y l nda oluflturmaya bafllad kiflisel koleksiyonunu, 1994 y l nda Nasu nun müthifl do as nda bir müzeye dönüfltürüyor. Müzenin kurucusu ve direktörü, Masuda Niki nin tarihte 2000 y ld r kad na empoze edilen ikincil role nokta koymak için Nana ya hayat verdi ini belirtiyor. Bu yüzden müzenin sembolü olarak Nana y kullanma izni istiyor; Niki de Masuda n n bu ricas n k rm yor do umlu Niki de Saint Phalle, s k bir Katolik e itiminden geçtikten sonra çok genç yaflta modellik yaparak Life, Vogue gibi dergilere kapak oluyor. 20 li yafllar nda geçirdi i ruhsal bunal m, onun bir dönemi hastanede geçirmesine ve rehabilitasyon ve iletiflim biçimi olarak sanat tercih etmesine yol açacakt r. Hayat n n kilit noktalar ndan biri 1955 y l. leride hayat arkadafl olacak sanatç Jean Tinguely ile tan flmas bu y la denk düflüyor. Düfllemek her fley, teknik hiçbir fleydir diyerek akademik e itim almam fl Niki nin sanatla u raflmas n destekleyen heykelt rafl J. Tinguely, Niki için hem bir hayat arkadafl hem de sanat nda ona meydan okuyan bir partner olmufltu. Bir di er olay da, spanya seyahati esnas nda Tarot bahçesi için kendisine ilham veren Gaudi nin eserlerini keflfetmesi. Barcelona da Gaudi nin heykel bahçesi, Güell Park, Niki ye kendi bahçesini kurmak için esin kayna oluyor. Roma n n kuzeybat s ndaki Toskana da ald topraklarda Tarot heykel bahçesini oluflturmaya bafll yor. 20 y l emek verdikten sonra 1998 de aç l yor bahçe. Teknik, renk ve form aç s ndan bahçedeki heykellerde ve Nanalar da Gaudi nin izlerini yakalamak mümkün. Alacal bulacal renkler, mozaik tekni i, iri fakat yumuflak formlar ortak özellikleri. Teknik bir yana, di er eserlerinde oldu u gibi bu heykellerde de antik M s r mitolojisinin etkisi görülüyor. Nitekim, bahçeye ismini veren tarot kartlar ilk defa antik M s r da ortaya ç km flt r. Bahçedeki heykeller, majör arkana diye adland r lan 22 ana tarot kart n n gelece i okuma özelli inden ziyade hayat deneyimlerine, kiflilik özelliklerine gönderme yap yor lar n bafl nda, içinde birikmifl öfkeyle tuvallere atefl etmeye bafllad. Shooting paintings ad n verdi i bu ifllerinde, kurban rolünden ba ms z, elinde tüfek, erkeklerin oyun sahas na dald ; art k erkeklerin oyuncaklar yla oynuyordu. Amerika ve Avrupa da çeflitli mekanlarda gerçeklefltirdi i happenings lerde boya kutular n ba lad tuvallere 22 kalibrelik tüfe iyle atefl aç yordu. Boya kutular ndan f flk ran boyalar tuvale ak yor ve adeta kanl bir cenaze törenine -erkeklere özgü bir ritüele- dönüflüyordu. Tuvalleri, kad nl n sembolü olan bigudi, topuklu ayakkab lar gibi nesneler takip etti. Kiflisel ba lamdan toplumsal ba lamda bir sorgulamaya geçti indeyse kad nlara bask n n sembolü olan kilise, okul ve aile gibi kurumlar temsil eden hedefler seçti kendine. Hayat mda terörist olmak yerine sanat mda terörist olmay ye ledim diyecekti bu öfkeli ama verimli dönemi için Niki. Eserlerinin her zaman kiflisel tarihinin bir dökümü oldu unu ifade eden Niki, shooting paintings döneminden sonra yak n arkadafl Clarice in hamileli inden etkilenerek kad n n toplumsal hayattaki rollerini ifade etmeye giriflti. Y k c enerjisini d flavurdu u önceki dönemin aksine Nana serisini tasarlad bu dönemde Toprak Ana ya ve Ana Tanr ça ya gönderme yaparak kad n n hayat veren enerjisini ortaya koydu. Kad n olman n bütün hallerini anne, fahifle, bakire, büyücü ve bütün niteliklerini Nana da kucaklard. Nana ismi, Do u nun Tanr çalar n ça r flt r yordu; Anna, Dianna vs. Erkekler yanlar nda kendilerini küçücük hissetsinler diye nana lar m bu kadar büyük tasarlad m diyor Niki. Bu hayat n müzi iyle dans eden iri k y m, rengarenk kad nlar belki de Niki nin yetiflti i tutucu ortam n yaratt kad nlar n antitezi. Nana n n dolgun kalçalar, yüklü göbe i kad n n do urganl na gönderme yaparken, kullan lan fiberglas, polistiren ve papier-mache gibi hafiflik hissi uyand ran malzemeler de kad nlar n tarihsel özgürlüklerini müjdeliyor. Fiziksel olarak her yere gidebilir ve her fleyi yapabilirler demifl Niki, Nana lar için. Bu akrobatik kad nlar uçabilecek kadar hafif ve tarihsel ve toplumsal yükümlülüklerinden ba ms zlar. Belki de s rf bu yüzden bu kadar hafifler. Niki nin kozmosu kendi kozmosuma eklemleniyor müzeden ç karken; geçirdi im ve geçirece im tüm kad nl k halleri de peflimden. D flar da beni bekleyen Hideko yu görüyorum; sonra Hideko daki Nana y. Bakt kça belirginlefliyor Nana: toplumsal ve kültürel zorunluluklar çi neyip geçmifl bir Japon kad n. Japon kad nlar na dair bir y n genellemenin istisnas. Hafiflemifl ve özgürleflmifl bir kad n. Keflke dokunmak yasak olmasa sanat eserlerine ya da sanat eserleri dokunulan nesneler olsa. Keflke birileri baz eserlere bakman n yeteri kadar doyum vermedi ini daha s k dile getirse. Toskana da, Paris te, Tokyo da ya da bilmiyorum, baflka bir yerlerde mutlaka bir Niki heykeli görmeye çal fl n. Ve müze görevlilerine çakt rmadan dokunun! Hafifleyeceksiniz, ayaklar n z yerden kesilecek ve dans n z gelecek!

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

içindekiler lkbahar 2010 02 Crystal

içindekiler lkbahar 2010 02 Crystal içindekiler lkbahar 2010 26 02 Crystal 12 20 64 78 06 / Tur Bu say daki Tur sayfalar nda sizin için seçti imiz lüks spalar, Paris'te gastronomi turlar, bahar destinasyonlar, ilginç al flverifl vahalar,

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ozel sayi Yunan Adalar Samos - Pisagor un Adas Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Mikonos

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı