issn: YTL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 34 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com"

Transkript

1 issn: YTL 15 mavi y l rakamlar n sihiri 15. yüzy l genlerin son 15 y l alaçat 15 soruda elbow fas günlü ü afrika remiks kuzey kore giyilebilir organizma palazzo grassi mozart niki diyar

2 mavi y l Mavi Jeans markas n n do uflu 1993 ngiltere pazar na girildi New York ta ilk defile gerçeklefltirildi. ABD ve Kanada da Made in Maviland reklam kampanyas yap ld. Avustralya ve Danimarka pazarlar na girildi DNR, Erkek Giyiminde En Güçlü 100 kifli aras nda Mavi Amerika Baflkan Ersin Akarl lar a yer verdi. Vancouver da ilk flagship store aç ld. New York Union Squire de flagship store ma azas aç ld. Almanya n n Frankfurt ve Berlin kentlerinde ma azalar aç ld. Bread & Butter Berlin Fuar na kat l nd. Time Mavi'yi haber yapt. Jeans dünyas n n efsanelerine yer veren Jeans Legends kitab nda yer ald Montreal de ma aza aç ld. US Cosmogirl okurlar taraf ndan en seksi jeans seçildi. Zagat, New York ma azas n en be enilenler aras nda gösterdi. talya, Hollanda, Fransa pazarlar na girildi. Almanya merkez olmak üzere Avrupa pazarlar Mavi Europe çat s alt nda birlefltirildi Mavi Organic Division koleksiyonuyla çevreye ve insan sa l na duyarl jeansler pazara sunuldu. 15. y la özel R fat Özbek for Mavi projesi ile bir ilk e daha imza at ld. Time Dergisi Style&Design say s nda Mavi yi dünyan n en iyi 16 jeans i aras nda gösterdi. Ulusal lansman kampanyas yap ld Avrupa ülkelerine ilk ihracat gerçekleflti. Mavi sat fl noktalar 4600 Y ll k sat fl adedi Marka tescili olan ülke say s 89 hraç edildi i ülke say s 50 Personel say s ABD ve Kanada pazarlar na girmek üzere, New York ta Mavi America kuruldu. Almanya pazar na girildi. Çerkezköy de Türkiye nin en büyük blue jeans konfeksiyon fabrikalar ndan biri kuruldu. Ulusal pazarda lider oldu Kuzey Afrika, Ortado u ve Do u Avrupa pazarlar na girdi. Los Angeles ve Vancouver showroomlar aç ld. Çok Oluyoruz reklam kampanyas yap ld hracat say s 1 milyon adet oldu. ABD, Kanada ve Almanya da Mavi Jeans in bilinirli i h zla artt. Molly modeli, Amerika da büyük baflar kazand. ABD'de Nordstrom ve Bloomingdale s zincir ma azalar nda sat lmaya baflland Chelsea Clinton, Cher ve MTV dj leri, Mavi Jeans k yafetleriyle dikkat çekti. Montreal de Mavi Jeans ofisi aç ld. New Jersey de yeni bir depo aç ld. foto raf U ur Bektafl

3 maviology 2006 say 34 Üçüzler Baba/O ul/kutsal Ruh, Cennet/Araf/Cehennem, Günefl/Ay/Dünya. üç Düzen Dört Mevsim, Dört Element: Toprak, Hava, Atefl ve Su. 3 mavi giyim ve san. tic. ad na imtiyaz sahibi sait akarl lar sorumlu genel yay n yönetmeni elif akarl lar editör izzeddin çal fllar tasar m eray makal rakamlar n sihiri yaz Alper Ça lar, ilüstrasyon Yavuz Ayd n dört kapak foto raf martin parr düzelti nihal boztekin katk da bulunanlar asl aktunal, yavuz ayd n, birep aygün, u ur bektafl, serpil berkan, alper ça lar, sarp dakni, burcu denizer, cavit erginsoy, berna gençalp, yavuz gündüz, gülizar güven, tarkan okçuo lu, baflar önal, necmi sönmez, banu taylan, nihan vural, kenan vural merkez ofis ve yaz flma adresi mavi jeans gümüflsuyu caddesi, fatih flehitleri sokak, no: 3/2 topkap zeytinburnu istanbul tel: (0212) faks: (0212) Derler ki, toplumsal evrimimiz sonucu binlerce, hatta belki de on binlerce y l sonra tek bir evrensel dil ile iletiflim kuraca z: matematik. Matematiksel gerçekler hiçbir zaman sallant da olmad ndan, inkar edilemez do rular ifade etmemizi mümkün k lar. E er ileride bir gün olas uzayl komflular m zla iletiflime geçersek, etkileflim için tek umudumuz say larla olacak. Zaten bugün bile kimse matemati in evrensel bir dil oldu unu inkar etmiyor. Binlerce y ll k tarihinde, say lar teknik semboller olmaktan çok daha ileriye gitmifllerdi. Toplum ve kültürün temel yap tafllar ndan biri oldular. Özellikle de sihirli say lar. nsanl k do du undan beri, belli say lar do al simgesellikleri sayesinde bireyleri etkileri alt na ald. Kim 3 say s n n ruhani önemini, 13 say s n n yaratt gerilimi hafife alabilir ki? Elbette tüm bu sembollerin bir listesi buraya s amaz, ancak kehanet ve gizem dolu birkaç say y ele alabiliriz: s f r Boflluk Hiçlik, lahi Öz. bir Mutlakl k Tek Hayat, Tek Tanr, Tek Hükümdar. alt Güzellik Yarad l fl n Alt Günü, blis in Say s. on befl Olgunlaflma Erkek/fiövalye/Süvari Olma Yafl, Tarot Kartlar nda fieytan n Say s. yedi Garip ve Okült Yedi Ölümcül Günah, Cennetin Yedi Kat, Yedinci O ullar n Yedinci O ullar. on Mükemmellik Tümleme, On Emir, Romal On Rakam ; X tamamlama ve uyum ifade ediyor, Hindu Mitolojisindeki Vishnu nun On Avatar. on üç Kötü Kader Kötü fians, hanet, On Üçüncü Havari Yahuda, Olimpus un On Üç Tanr s. da t m DDP A.fi. bask mas matbaac l k a.fl. dereboyu cad. za ra ifl merkezi b1 blok no: maslak istanbul tel: (0212) faks: (0212) iki kilem Hayat/Ölüm, Yin/Yang, Sevgi/Nefret, Gündüz/Gece, yi/kötü, Tanr /fieytan, Erkek/Kad n, Zerdüfltlükteki Ahura Mazda ve Ahriman rekabeti. on yedi Transmutasyon Sabit Simya De eri, Fermat Asal, Eski Türklerin On Yedi Tanr s Böylece liste devam eder. Ancak hat rlamam z gerek ki bizim yükleyebildi imiz anlamlar beyinlerimizin iflleyebildi i say larla s n rl. Elbet s n rl bir miktarda rakama anlam ve simge yükleyebiliriz. Bu yüzden hiç cennetin kat, veya bilmem ne mitolojisinin onyüzbinmilyar nc tanr s yok. Muhtemelen bir insan bu sembolizmi 100 say s ile s n rland rmak isteyebilir, çünkü kendi ömrü nadiren bu rakam kadar seneye ulafl r. Bütün bunlara ra men kainat hala devasa bir yer ve bafl a r tan derecede say ya ihtiyac m z olacak. nsan ürkütecek kadar karmafl k mate- matik sadece kendi evrenimizi anlamak için bile zorunlu. Galaksimizde iki yüz milyar (200,000,000,000) y ld z oldu unu biliyoruz. Ve evrende görebildi imiz kadar yla bu galaksi gibilerinden yüz milyar (100,000,000,000) tane daha var. Bu da tüm varoluflta bizim bildi imiz kadar yla en az yirmi bin katrilyon (20,000,000,000,000,000,000) y ld z sistemi anlam na geliyor! Tüm bu insanüstü rakamlara ra men, ça lar sonra, bu sayfadaki mürekkep çoktan uçup gitti inde bile, Alpha Centauri sisteminde yaflayan s radan birisi aynen sizin gibi 13. cumada huzursuz olabilir...

4 10 11 lk defa on beflinci do umgünümde Dimitri Sostakoviç dinledim. O güne kadar tüm be endi im klasik müzik eserleri Y ld z Savafllar müziklerinden ibaretti. Bu yüzden de müzisyenlerin ulaflabilece i ilham ve yarat c l ktan bihaberdim. O günü gayet net hat rl yorum, kendi bafl ma oturmufl, s k nt dan patlarken evde buldu um CD sini stereoya yerlefltirmifltim. Genelde tempolu, hareketli Hollywood senfonik parçalar n kitap okurken veya bir fleyler yazarken dinlemek hofluma giderdi. on beflincide on befl yaz Alper Ça lar, ilüstrasyon Eray Makal Eski püskü müzik setinden yay lan rahats z edici ama usulca huzur veren müzi i duydu um an, uça düflmekte olan birinin hissetti i rahats zl hissettim. Çünkü duydu um melodi hem ulu hem de nevrotik olabilecek kadar karmafl kt. Baz lar n n fiostakoviç romantik ve melodik eserler yazar demesine ra men, dinledi im müzik hem merak uyand racak hem de rahats z edecek kadar sakindi. Film dünyas n n bol patlamal, kreflendolu müziklerine al flm fl ben, bu huzursuzluk yaratan sükunet taraf ndan hapsedilmifltim. Dinledi im parça hem da n k ve pasakl hem de planl ve disiplinli, anlafl labilecek kadar karmafl k ve derindi. Kafamda canlanan görüntü, storyboard, senaryo veya dekupaj kullanmay reddeden ama yine de seyircilerinin be endi i do açlama filmler yapan bir yönetmendi. Tarihle ilgilenen biri olarak, fiostakoviç in Yedinci Senfonisi'nin Leningrad kuflatmas s ras nda yaz ld n ö rendi imde pek flafl rd m. fiimdi bile bu eseri üst üste birkaç kez dinledi imi ve o ac mas z günlerde müzi in içine yerlefltirdi i gizli nüanslar anlamaya çal flt m hat rl yorum. fiostakoviç s rad fl bir dönemde yaflayan s rad fl bir adamd. kinci Dünya Savafl 'ndan ve tüm korkunçluklar ndan canl ç k p otoriter ve müzikal eserlerin kat kontrolünü elinde tutan bir yönetimin yer ald So uk Savafl a ad m n att. Halk ndan ve liderlerinden övgü almas na karfl n, baz zamanlarda Stalin e hakaret eden, düzensiz, disiplinsiz bir müzisyen olmakla suçland. Mütevaz bir flekilde itiraz etmek istiyorum. fiostakoviç düzensiz de ildi ama da n kt. Grotesk eserlerin sevgilisiydi, çünkü mutsuz ve korkutucu distopyalar n duygu yo unlu u aç s ndan toz pembe ütopyalardan çok daha zengin oldu unun fark ndayd. Yürekten bir romantik olarak devletle yo un ve karmafl k bir iliflkisi vard. Çünkü tüm elefltrilere ve hakaretlere ra men bu az bilinen müzisyen Stravinski, Mravinski ve Oyfltrah gibi devlerle k yaslanacakt. Bütün bunlara ra men, benim ona sayg duymam n en büyük sebebi onun ayn anda ç lg n, sakin, duru, yalap çalap, engin katmanl anlafl lmaz, muhteflem olabilen eserleri de ildi. Ya da efsanevi, kulaklar için ziyafet sanat eserleri... Tam aksine, benim fiostakoviç i bu kadar be enmem basit bir tesadüften ibaretti. Çünkü on beflinci do umgünümde, tatl bir süprizle bu sanatç n n besteledi i toplam on befl senfoni ve kuartet oldu unu ö renmifltim.

5 20 21 alaçat y keflfetmek için 15 ad m yaz ve foto raflar Kenan Vural Ege nin Anadolu k y s nda Akdeniz in geleneksel dokusunu koruyan bir sörf cenneti. Küçük, kendi halinde, sakinleriyle misafirlerini sadece yaz aylar nda buluflturan, naif stiliyle her ziyaretçisini cezbeden Alaçat, farkl, yerel tatlar arayanlar için bire bir. Bu yaz herkesin gözü kula orada oldu. Herkes ondan bahsetti. "Alaçat ": Bu isimle ilgili yayg n olan iki tez var. Biri eski zamanlarda buralarda kimse taraf ndan geçilemeyen bir "alaca at" oldu unudan söz ediyor. Di eri ise Lidyal lar döneminde sandal a açlar ndan kurulan alac k çad rlar n n günümüzdeki Alaçat ismine esin kayna oldu u üzerine. Her iki halde de yeni bir fleyler ö remeye aday bir nokta. Tarih: 16. yüzy la kadar Anadolu'nun ticaret kap s olmufl. Cenevizliler Sak z Adas 'nda yaflarken Çeflme ve çevresinde ticaret yaparm fl. Sonra Osmanl istilas yla adadan ayr lm fllar ve ticaret zmir'e kaym fl lerde do al liman ile kasaba aras ndaki batakl k kurutma çal flmalar için gelen Rumlar buraya yerleflmifl. 19. yüzy lda Makedonya'dan gelen göçmenler ve 1920 lerde de Selanik, Girit ve Kos göçmenleri gelmifl. Tütüncülük: Selanik ve Giritli göçmenler burada tütün yetifltirmeye bafllam fl. Bu gelenek yaklafl k yirmi y l öncesine kadar sürmüfl. Sak z: Çeflme ve Alaçat 'n n sembolü olan sak z n geçmifli 6 bin y l öncesine dayan yor. Di erlerinden daha bol oksijen üreten bu a aç, Eski Yunan'da ilaç yap m nda kullan l rm fl. Akdeniz ikliminde hemen her yörede yetiflebilen sak z a ac n n ürün vereni sadece Alaçat, Çiftlikköy, Çeflme ve Sak z Adas 'n n Türkiye'ye bakan taraf nda k rm z toprakta yetifliyor. Tatl lara ve içkilere rahiya katmaya devam ediyor. Kavun: Alaçat pazar nda dolafl rken etraf mis gibi kokutan me er kavunmufl. Sert ve çok tatl, hormonsuz, do al lezzeti insan n içinde canlan yor. Eylül ay nda iplere as lan kavunlar çürümeden aylarca saklanabiliyor. fiarap: Adalardan gelen Rumlar ba c l a bafllam fl ve limana yak n flarap imalatheneleri kurmufllar. Baflta Rodos olmak üzere di er pek çok adaya flarap buradan gidermifl. Özellikle Merlot inan lmaz lezzetli. Antika pazar : Cuma günleri cami avlusunda kuruluyor. Bu kadar küçük bir kasabada böylesine zengin bir antika pazar görmek flafl rt c. Çeyiz sand klar ndan ç kan el ifllerinden tutun da lambalara, gümüfl tak lara kadar varan zengin bir çeflitlilik var pazarda. Rüzgar de irmenleri: Alaçat s rtlar na yerlefltirilmifl ve yüzlerini dinmek bilmez rüzgara dönmüfl bu devasa metal hayaletler rüzgar n gücünü elektrik enerjisine çeviriyor. Cervantes bu devleri görseydi Don Kiflot'u nas l yazard acaba? Tango Geceleri: Agrilia Cafe'de cumartesileri tango geceleri düzenleniyor. Oldukça ferah olan bu mekan eski bir tütün deposu. Yüksek tavanlar ve geniflli i ile zaten çok davetkar. Rüzgar Sörfü: Gerçek bir sörf cenneti. Rüzgar ihtirasla esiyor adeta. Tüm gün gerçek bir festival havas nda geçiyor. K y da sörf okullar, hemen arkalar nda yiyecek içecek bulunabilecek mekanlar. Üstelik hiç de pahal da de il. Tamamen güvenli bir koy. K y dan yetmifl metre aç a kadar bir buçuk metreyi geçmeyen derinlik. Güzel meltem rüzgarlar esiyor. Özellikle poyraz flahane. Bir de oran n meflhur Gerence rüzgar varm fl. Alaçat 'da sörf yapmadan ayr l rsan z oraya gitmifl say lmazs n z... Midyeci Pamuk: Alaçat 'n n sembolü olmufl bir zat- muhterem. Neredeyse on befl y ld r elinde tepsisi ile akflamüzerleri gelip yorgun sörfçüleri besliyor. Tepsisinde özenle yap lm fl midye dolmalar. Hayat m zda böylesini tatmam fl zd r. Midyeler Alaçat 'n n güney taraf ndaki Mersin koyundan ç k yormufl. Minicikler. Her biri birer lokma. Babylon: Downbeat e göre dünyan n en iyi 50 caz kulübü aras nda olan Babylon, bu yaz Alaçat 'da aç ld. Aç l fl BoneyM ile oldu. Ertesi gece Burhan Öcal çald. Bu yaz Nil Karaibrahimgil'den Rashid Taha'ya kadar pek çok sanatç y a rl yor. Gelincik Votkas : " çinde ne var abi bunun?" Ald m z tatlar gelincik flerbeti, votka, fesle en, nane, fleker ve ince k r lm fl buz. Sanat Galerileri: Resim sergilerinden atölye çal flmalar yap lan galerilere, heykel sergilerinden mozaik çal flmalar yap lanlar na kadar genifl bir yelpazede etkinlik gösteren galerilerin ilki daha üç sene önce aç lm fl. Aktif turizm sezonu iki ayla s n rl bir belde için hiç de küçümsenmeyecek bir hareketlilik. Kalacak Yerler: ster butik otel, deyin isterseniz pansiyon, farkl ücretlere kalacak birçok yer var. steyen kumsalda da uyuyabilir tabii

6 74 75 bir zamanlar niki diyar nda yaz ve foto raflar Nihan Vural Tokyo day m. Kaybolman n bin bir yolu var bu flehirde. Ama ben Hideko ya teslim olmuflum. O gerekmedikçe konuflmuyor, ben de sormuyorum. Çünkü konuflmadan, deflmeden bile bu kültür insan çepeçevre sar yor. Tokyo nun kuzeyine do ru yol ald kça kar sar yor etraf m z. Termalleri ile meflhur Nasu ya gidiyormufluz. Neyle karfl laflaca m bilmiyorum; biraz da müze gezecekmifliz. 180 km lik yolumuz varm fl. Manzaran n ve müzi in keyfini ç karsam iyi edermiflim. Bu uzun yolda Nigel Kennedy nin East meets east albümünü keflfediyorum; hakikaten de Do u kendi içinde bin bir Do u yu besliyor. Birazdan cüretkar renkleri, devasa heykelleri, k flk rt c formlar ile kendi kozmosunu, mitlerini yaratm fl Niki nin dünyas ile tan flaca m, haberim yok. Soyutlaman n egemen oldu u bir dönemde lar n sanat ortam nda- figüratif çal flacak kadar cesur Frans z as ll Amerikal sanatç Niki de St Phalle. Yoko Masuda, Niki nin sanat nda kendini kaybetti ini ve insan n kendisini bulmak için kayboldu u noktaya geri dönmesi gerekti ini söylüyor. flte bu sebeple 1980 y l nda oluflturmaya bafllad kiflisel koleksiyonunu, 1994 y l nda Nasu nun müthifl do as nda bir müzeye dönüfltürüyor. Müzenin kurucusu ve direktörü, Masuda Niki nin tarihte 2000 y ld r kad na empoze edilen ikincil role nokta koymak için Nana ya hayat verdi ini belirtiyor. Bu yüzden müzenin sembolü olarak Nana y kullanma izni istiyor; Niki de Masuda n n bu ricas n k rm yor do umlu Niki de Saint Phalle, s k bir Katolik e itiminden geçtikten sonra çok genç yaflta modellik yaparak Life, Vogue gibi dergilere kapak oluyor. 20 li yafllar nda geçirdi i ruhsal bunal m, onun bir dönemi hastanede geçirmesine ve rehabilitasyon ve iletiflim biçimi olarak sanat tercih etmesine yol açacakt r. Hayat n n kilit noktalar ndan biri 1955 y l. leride hayat arkadafl olacak sanatç Jean Tinguely ile tan flmas bu y la denk düflüyor. Düfllemek her fley, teknik hiçbir fleydir diyerek akademik e itim almam fl Niki nin sanatla u raflmas n destekleyen heykelt rafl J. Tinguely, Niki için hem bir hayat arkadafl hem de sanat nda ona meydan okuyan bir partner olmufltu. Bir di er olay da, spanya seyahati esnas nda Tarot bahçesi için kendisine ilham veren Gaudi nin eserlerini keflfetmesi. Barcelona da Gaudi nin heykel bahçesi, Güell Park, Niki ye kendi bahçesini kurmak için esin kayna oluyor. Roma n n kuzeybat s ndaki Toskana da ald topraklarda Tarot heykel bahçesini oluflturmaya bafll yor. 20 y l emek verdikten sonra 1998 de aç l yor bahçe. Teknik, renk ve form aç s ndan bahçedeki heykellerde ve Nanalar da Gaudi nin izlerini yakalamak mümkün. Alacal bulacal renkler, mozaik tekni i, iri fakat yumuflak formlar ortak özellikleri. Teknik bir yana, di er eserlerinde oldu u gibi bu heykellerde de antik M s r mitolojisinin etkisi görülüyor. Nitekim, bahçeye ismini veren tarot kartlar ilk defa antik M s r da ortaya ç km flt r. Bahçedeki heykeller, majör arkana diye adland r lan 22 ana tarot kart n n gelece i okuma özelli inden ziyade hayat deneyimlerine, kiflilik özelliklerine gönderme yap yor lar n bafl nda, içinde birikmifl öfkeyle tuvallere atefl etmeye bafllad. Shooting paintings ad n verdi i bu ifllerinde, kurban rolünden ba ms z, elinde tüfek, erkeklerin oyun sahas na dald ; art k erkeklerin oyuncaklar yla oynuyordu. Amerika ve Avrupa da çeflitli mekanlarda gerçeklefltirdi i happenings lerde boya kutular n ba lad tuvallere 22 kalibrelik tüfe iyle atefl aç yordu. Boya kutular ndan f flk ran boyalar tuvale ak yor ve adeta kanl bir cenaze törenine -erkeklere özgü bir ritüele- dönüflüyordu. Tuvalleri, kad nl n sembolü olan bigudi, topuklu ayakkab lar gibi nesneler takip etti. Kiflisel ba lamdan toplumsal ba lamda bir sorgulamaya geçti indeyse kad nlara bask n n sembolü olan kilise, okul ve aile gibi kurumlar temsil eden hedefler seçti kendine. Hayat mda terörist olmak yerine sanat mda terörist olmay ye ledim diyecekti bu öfkeli ama verimli dönemi için Niki. Eserlerinin her zaman kiflisel tarihinin bir dökümü oldu unu ifade eden Niki, shooting paintings döneminden sonra yak n arkadafl Clarice in hamileli inden etkilenerek kad n n toplumsal hayattaki rollerini ifade etmeye giriflti. Y k c enerjisini d flavurdu u önceki dönemin aksine Nana serisini tasarlad bu dönemde Toprak Ana ya ve Ana Tanr ça ya gönderme yaparak kad n n hayat veren enerjisini ortaya koydu. Kad n olman n bütün hallerini anne, fahifle, bakire, büyücü ve bütün niteliklerini Nana da kucaklard. Nana ismi, Do u nun Tanr çalar n ça r flt r yordu; Anna, Dianna vs. Erkekler yanlar nda kendilerini küçücük hissetsinler diye nana lar m bu kadar büyük tasarlad m diyor Niki. Bu hayat n müzi iyle dans eden iri k y m, rengarenk kad nlar belki de Niki nin yetiflti i tutucu ortam n yaratt kad nlar n antitezi. Nana n n dolgun kalçalar, yüklü göbe i kad n n do urganl na gönderme yaparken, kullan lan fiberglas, polistiren ve papier-mache gibi hafiflik hissi uyand ran malzemeler de kad nlar n tarihsel özgürlüklerini müjdeliyor. Fiziksel olarak her yere gidebilir ve her fleyi yapabilirler demifl Niki, Nana lar için. Bu akrobatik kad nlar uçabilecek kadar hafif ve tarihsel ve toplumsal yükümlülüklerinden ba ms zlar. Belki de s rf bu yüzden bu kadar hafifler. Niki nin kozmosu kendi kozmosuma eklemleniyor müzeden ç karken; geçirdi im ve geçirece im tüm kad nl k halleri de peflimden. D flar da beni bekleyen Hideko yu görüyorum; sonra Hideko daki Nana y. Bakt kça belirginlefliyor Nana: toplumsal ve kültürel zorunluluklar çi neyip geçmifl bir Japon kad n. Japon kad nlar na dair bir y n genellemenin istisnas. Hafiflemifl ve özgürleflmifl bir kad n. Keflke dokunmak yasak olmasa sanat eserlerine ya da sanat eserleri dokunulan nesneler olsa. Keflke birileri baz eserlere bakman n yeteri kadar doyum vermedi ini daha s k dile getirse. Toskana da, Paris te, Tokyo da ya da bilmiyorum, baflka bir yerlerde mutlaka bir Niki heykeli görmeye çal fl n. Ve müze görevlilerine çakt rmadan dokunun! Hafifleyeceksiniz, ayaklar n z yerden kesilecek ve dans n z gelecek!

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor

Balkanlar da Refah: Kısa Rapor The study underlying the results published in this paper was conducted as part of research financed under the Research and Technology Innovation Fund (KTIA_AIK_12-1-2013-0043) called Adaptation and ICT-supported

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133

YAPIM YEfi M SAL HO LU FOTO RAFLAR KORHAN ÖZTUNÇ 132 ELLE DECOR ELLE DECOR 133 Dara K rm z toprak n projesi olan ev, yöreye özgü geleneksel mimarisiyle ça dafl mimariyi ayn yap da buluflturmay baflar yor. Arka cephe beyaz Bodrum evi esprisinde tasarlan rken, girifl cephesi yöreye

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

r ö l y e f t a fl u s t a s

r ö l y e f t a fl u s t a s rölyef tafl ustas Süsleme, insan n varl yla bafllam fl, insanl n ve medeniyetlerin göstergesi olmufltur. nsanlar, bar nmak için inflaa ettikleri yap lar her zaman süslemifllerdir. Yap lar n geliflimi sadece

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so-

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so- Matematikçi Hilesi M atematik bölümünün tam karfl s na yeni bir lokanta aç lm fl. Bana kal rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı