GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL dur. Derneğin şubesi yoktur. TANIMLAR Madde 3 - Bu tüzükte geçen; Dernek : Gemi Mühendisleri Odası Yelken Kulübü nü Oda : TMMOB Gemi Mühendisleri Odası nı İfade eder. BÖLÜM - II DERNEĞİN AMACI Madde 4 - Derneğin amacı üç tarafı denizlerle çevrili, elverişli baraj, göl ve iç sulara sahip Ülkemizde yelken ve su sporları konusunda uygulamalı eğitim vererek yelken ve denizcilik tutkusunun gemi mühendislerine ve gençlerimize aşılanması, Amatör Denizcilik Yeterlilik Kursları açılması, yelken sporu yanında sörf, kürek, yüzme ve dalış gibi sporları yapmak isteyenlerin ehliyetli hoca ve çalıştırıcılar tarafından eğitilmelerini sağlamaktır. DERNEĞİN KAPSAMI Madde 5 - Üç tarafı denizlerle çevrili, elverişli baraj, göl ve iç sulara sahip Ülkemizde yelken ve su sporları konusunda uygulamalı eğitim vererek yelken ve denizcilik tutkusunun gemi mühendislerine ve gençlerimize aşılanması, Amatör Denizcilik Yeterlilik Kursları açılması, yelken sporu yanında sörf, kürek, yüzme ve dalış gibi sporları yapmak isteyenlerin ehliyetli hoca ve antrenörler tarafından eğitilmelerini sağlamayı amaçlayan derneğimizin faaliyet kapsamı : - Amatör Denizcilik Yeterlilik Kursları açmak, - Yelken sporu yanında sörf, kürek, yüzme ve dalış gibi su sporları yapmak isteyenlerin ehliyetli öğretmen ve çalıştırıcılar tarafından eğitilmelerini sağlamak, - Uluslararası kurallara uygun yelken/yat yarışlarının yapılabilmesi için girişimlerde bulunmak ve yarış düzenleyen diğer kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yaparak onların organizasyonlarına destek olmak, - Sponsor kuruluşların yarışlarını organize etmek ve yapılabilmesine yardımcı olmak, - Üyelerinin olduğu kadar Ülkemize gelen yerli ve yabancı amatör denizcilerin modern ve ihtiyacı karşılayacak bağlama ve ikmal yerleri, marinalar, çekek yerleri ile konaklama, eğitim, okul ve gerekli tesislerin kurulmasını yardımcı olmak, kurmak ve işletmek,

2 - Yurt dışından sportif amaçla tekne ile ilgili malzemeleri ithal etmek ve buna ilişkin teşviklerden yararlanmak, - Türk yatçılığını yurtdışına tanıtmak, Türkiye de yat turizminin gelişmesine yardımcı olmak, karasularımızda ve dışında münferit ve toplu yat gezileri ve yarışları düzenlemek, - Türk denizciliğinin gelişmesini temin edici her türlü faaliyette ve girişimde bulunmak, - Yelken spor okulu ve tesisleri açmak, işletmek, okul gemisi olarak kullanılacak yat ve gemileri inşa etmek, ettirmek ve işletmek olup, bu amaçlara uygun olarak çalışmalar yapar. - Gemi Mühendisleri Odası Yelken Kulübü ancak üyelerine açık bir kulüp olup, üyelerin işbu tüzük hükümlerine uymaları ve tüzükte yazılı amaçların gerçekleşmesine çalışmaları gerekir. Kulüp Türkiye Yelken Federasyonu na tabidir. Kulüp üyelerinin sportif ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal ve tesisler kiralayabilir, inşa edebilir ve bu amaçla menkul ve gayri menkul edinebilir, ipotek verebilir, borçlanabilir, gayri menkul kiralayabilir. Kulüp amatör bir yelken ihtisas kulübüdür. BÖLÜM - III DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİİYETLERİ Madde 6 - Dernek kurucu üyeleri; No. Adı Soyadı Baba Adı Ana Adı Doğum Yeri/Tari hi Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Tabiiyeti Cinsiyeti Mesleği Öğrenim İli İlçesi Köyü Durumu İkamet Adresi 1 Gemi Mühendisle ri Odası DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

3 Üye Olma Hakkı Madde 7 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Gemi Mühendisleri Odası Üyesi, Gemi Mühendisleri Odası Öğrenci Üyesi, Gemi Mühendisleri Odası Geçici Üyesi ve Gemi Mühendisleri Odası Özel Üyesi olan her Türk Vatandaşı 5253 Sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Özel Üyelik Madde 8 - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan 5253 Sayılı Dernekler Yasasına göre derneklere üye olma hakkına sahip herkes 5253 Sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe özel üye olabilir. Derneğe Özel Üye olmak isteyenler en az iki dernek üyesi tarafından özel üyelik için önerilmelidir. Özel üye adayının ismi 15 gün Kulüp Merkezinde askıda kalarak üyelere duyurulur. Olası itirazlar yazılı olarak yapılır. Askı süresinden sonra Yönetim Kurulu nihai kararını verir. Dernek Yönetim Kurulu, özel üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Derneğe özel üye olarak kaydedilenler her türlü dernek faaliyeti ve olanaklarından yaralanırlar ancak genel kurulda oy kullanamazlar. Özel üyelerin ödeyeceği giriş ödentisi ve aidatlar; genel kurullarda tespit edilir. Dernek sporcuları özel üyelik talep etmeleri halinde giriş ücreti ödemez ancak özel üye aidatı öderler. Üyelikten Çıkma Madde 10 - Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur. Üyelikten Çıkarılma Madde 11 - Dernek üyesi iken, medeni hakları kullanma yetkisini ve demekte üye olma hakkını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek Yönetim Kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, genel kurula itiraz hakları vardır. Üyelerin Hakları Madde 12 - Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Madde 13 - Üyelerin eş ve çocukları ; kulüp olanaklarından, üyelerle aynı şartlarda yararlanır. BÖLÜM - IV DERNEĞİN ORGANLARI Madde 13 - Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

4 a. Genel Kurul b. Yönetim Kurulu c. Denetleme Kurulu DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI Kuruluş Şekli Madde 14 - Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Toplanma Zamanı Madde 15 - Genel Kurul her 2 yıl da bir Mart ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır, Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrı Usulü Madde 16 - Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Toplantı Yeri Madde 17 - Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz. Toplantı Yeter Sayısı Madde 18 - Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz. Toplantının Yapılış Usulü Madde 19 - Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler

5 14 ncü maddede belirtilen tam sayı sağlanmazsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına ittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Toplantıda Görüşülecek Konular Madde 20 - Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ Genel Kurulun Görev ve Yetkileri Madde 21 - Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 1. Dernek organlarının seçilmesi, 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6. Yönetim kurlunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylamak, 7. Derneğin feshedilmesi, 8. Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak. Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri Madde 22 - Yöneyim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimleri gizli oyla yapılır. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş ve içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Derneğin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerinin dışındaki oylamalar Genel Kurul Divanı kararı ile açık oylama usulüyle yapılabilir. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI Yönetim Kurulu Madde 23 - Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, 2. Derneğin yürütme birimlerinde görev alacakları tespit ederek atamak, bu görevleri yürütecek

6 olanlardan ücretli olarak çalışacak olanların ücretlerini belirlemek. 2. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak, 4. Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, Devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak, 5. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirme, 6. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak, 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak, 9. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek. İç Yönetmelik Madde 24 - Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir. Yönetim kurulu görev bölümü yaparak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanını seçilenler arasından belirler, Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek idare yerinde, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır. Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanmaması Madde 25 - Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurlu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. Denetleme Kurulu Madde 26 - Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme Kurulunun Görevleri 1. En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek, 2. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplanmasından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak, 3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak. Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi Madde 27 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

7 BÖLÜM - V YILLIK AİDAT MİKTARI Madde 28 - Dernek üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı ve özel üyelerinin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı ve giriş ücreti Genel Kurullarda belirlenir. Derneğin gelirleri Madde 29 - Derneğin Gelir Kaynakları 1. Üye aidatı, 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenin piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 4. Bağışlar ve yardımlar, 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur. Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığı nın iznini alması gerekir. Yardım Kabul Edilmeyecekler Madde 30 - Dernek, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle maddi yardım kabul edebilir ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunabilir. Defter ve Kayıtlar Madde 31 - Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar, 1. Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır. 2. Karar Defteri; yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır. 3. Gelen ve Giden evrak defteri ; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. 4. Gelir ve gider defteri; dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paralarında verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir. 5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri; bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu defterde gösterilir. 6. Demirbaş defteri; derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir. 7. Alındı belgesi kayıt defteri; dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak olan alındı belgeleri, en küçük olan cildinden başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle bu deftere kaydolunur. Bu madde sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. Gelir ve Giderlerde Usul Madde 32 - Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirine onaylatarak,

8 bağış ve aidat kabul eder. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirince tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır. Derneğin Harcamaları Madde 33 - Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır ancak, ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür. Derneğin Borçlanma Usulleri Madde 34 - Dernek amacına uygun faaliyetleri gerçekleştirmek için kendi kaynaklarının yetersiz kaldığı durumlarda yönetim kurulu kararıyla bankalar veya üçüncü şahıslara borçlanabilir. BÖLÜM VI DERNEK YÜRÜTME BİRİMİNİN GÖREVLERİ : Madde 35 - Dernek yürütme biriminde dernek hizmetlerinin gerektirdiği ve görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır. a) Genel Sekreter b) Dernek saymanı c) Dernek Doktoru, yardımcısı sağlık personeli, d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri e) Spor direktörü f) Gençlik direktörü g) Genel Kaptanlar h) Teknik yönetici ve öğreticiler i) Kaptanlar j) Kol başkanları MADDE 36 : DERNEK YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ Dernek yürütme birimi görevlilerinin başlıca yetkileri şunlardır; a) Genel sekreter; gençlik ve spor mevzuatı uyarınca ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde, Derneğin amaçladığı hizmet ve faaliyetleri ile Dernek yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Derneğin raportörlük ve Sekretarya görevini yapar. Bu toplantılarda oy kullanamaz. Başkan adına yazışma işlerini yürütür. b) Dernek saymanı; Derneğin hesap muamelat, gelir ve sarf işlerini ve işlemlerini yürütmekle görevli elemanı olup, genel sekretere karşı sorumludur.

9 c) Dernek doktoru, yardımcısı, sağlık personeli; Derneğin yönetim ve yürütme personeli ile faaliyetlerini katılanların ve yarışmacıların sağlık, muayene, tedavi ilk müdahale ve gıda rejimlerine dair doktorluk hizmetlerini ve ilk yardım, masaj gibi yardımcı sağlık hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevlidirler ve genel sekretere karşı sorumludurlar. d) Tesis ve malzeme yöneticisi ve görevlileri; Dernek temsilcilerinin ve malzemelerinin Dernek amaçlarını yönelik hizmet ve faaliyetlere hazır halde bulundurulması, güvenlik, bakım, onarım hizmetlerine ait iş ve işlemleri yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludurlar. e) Spor direktörü; Derneğin amaçları kapsamında faaliyet göstermeyi üstlendiği bütün spor dallarında sportif eğitim ve yarışmalarla ilgili spor faaliyet ve hizmetlerini yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur. f) Gençlik direktörü; Derneğinin faaliyet göstermeyi üstlendiği alanlarda, yarışma, müsamere, şenlik gibi gösteriler ile bunların hazırlık, eğitim ve çalışmalarını yürütmekle görevli ve genel sekretere karşı sorumludur. g) Genel kaptanlar; Derneğin amaçları kapsamında faaliyet göstermeyi üstlendiği spor dallarının veya faaliyet türlerinin her biri için gençlik veya spor direktörü ile genel sekreterin birlikte teklifleri üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirilirler. Genel kaptanlar, genel kaptanı oldukları spor dalının veya gençlik hizmet ve faaliyet türünün eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların, bay ve bayan her kategoride sayılarının artırılmasına ve nitelik bakımından geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede gençlik ve spor direktörüne karşı sorumludurlar. h) Kaptanlar; kaptanı oldukları spor dalı kategorisinin her birinde eğitim çalışmalarına, yarışmalara ve benzeri faaliyetlere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ait hizmetleri yürütmekle görevli ve birinci derecede faaliyette bulundukları spor dalınan genel kaptanına karşı sorumludurlar. i) Kol başkanları; başkanı oldukları gençlik faaliyeti dalında kategorisinin eğitim çalışmalarına, yarışmalara, şenliklere vb. gösterilere katılan ve katılacak olanların bay ve bayan sayılarının artırılmasına ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik gençlik faaliyetlerine ait hizmetleri yürütmekle görevli olup, birinci derecede faaliyette bulundukları dalın genel kaptanına karşı sorumludurlar. j) Teknik yönetici ve öğreticiler; Derneğin yapmayı amaçladığı faaliyet çeşitlerinde veya spor dallarında öğreticilik ve eğiticilik hizmetlerini yerine getiren, sporcuların fizik ve moral yeteneklerini üstün form seviyesinde korumak ve geliştirmek için gerekli tedbirleri alan kişilerdir. Bunlar yönetim kurulunun tespit edeceği kişi veya kurula karşı sorumludurlar. BÖLÜM - VII DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ Derneğin İç Denetimi Madde 37 - Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. BÖLÜM - VIII TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ Tüzük Değişikliği Madde 38 - Tüzük değişikliği genel kurula katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilir.

10 BÖLÜM - IX DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ Derneğin Feshi Madde 39 - Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı TMMOB Gemi Mühendisleri Odasına devredilir. Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır. Hüküm Eksikliği Madde 40 - Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanununu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır. GEÇİCİ YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARI Madde 41 Kurucu üyeler ilk genel kurula kadar faaliyetlerin yürütülmesi için aşağıdaki geçici kurulları oluşturmuşlardır: Geçici Yönetim Kurulu Başkan Başkan Yrd. Sekreter Sayman Üye : Turhan Soyaslan : Tanju Kalaycıoğlu : Mahmut Aytaş : Tunçsel Timur : Zuhal Can Geçici Denetleme Kurulu Başkan Başkan Yrd. : İsmail Alkış : Hür Fırtına

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ Derneği dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı