Bu kitapçıkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu değiliz. Okuyucunun, bu kitapçıktaki bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu araştırıp ona

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu kitapçıkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu değiliz. Okuyucunun, bu kitapçıktaki bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu araştırıp ona"

Transkript

1

2 Bu kitapçıkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu değiliz. Okuyucunun, bu kitapçıktaki bilgi ve yorumlarla yetinmeyerek konuyu araştırıp ona göre hareket etmesi gerekir.

3 EL KİTAPÇIĞI SAHİBİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı, Soyadı İş Adresi Ev Adresi İş Telefonu Ev Telefonu Cep Telefonu Kan Grubu Ehliyet No Oto Plaka No 1

4 Değerli Meslektaşlarım, Bu yıl da, yapılan değişiklikleri ekleyerek el kitabımızı hazırlamış ve sizlerin istifadesine sunmuş bulunmaktayız. Her geçen yıl, uygulamalara yeni mevzuatlar eklenmesi, bu yeni mevzuatların, yeni yönetmelik ve tebliğlerle uygulamaya sokulması, bir de bu uygulamaların mevzuatların yürürlüğe girmesine çok yakın bir tarihte açıklanması bizleri gerçekten zora sokmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanununun 2013 ve 2014 yıllarında uygulanacak yol haritası ve uygulanabilecek olan cezalar el kitabımızda açıklanmıştır. Ayrıca, iş güvenliği ile ilgili olan uygulamalara da dikkat etmemiz gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren aşamalı olarak uygulanacaktır. Uygulamada yeni yaptırımlar ve cezalar getirilmiştir. Her yıl olduğu gibi 2013 yılında da panel ve seminerler düzenleyerek sizlere yardımcı olacağız. Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen meslektaşlarıma teşekkür eder, 2013 yılının mesleğimiz için başarılı geçmesini dilerim. Saygılarımla, AHMET COŞAR ODA BAŞKANI 2

5 HAZIRLAYANLAR Ahmet COŞAR Oda Başkanı Cemal AKBULUT Oda Başkan Yardımcısı Hasan TİYEK Oda Sekreteri Hasan TASLAKÇI Oda Disiplin Kurulu Başkanı İbrahim GÜLER Vergi Mevzuatı Kom. Bşk. Ferhat DEMİRKIRAN Sosyal Güvenlik Kom. Bşk. Ömer AVCI Eğitim Kom. Bşk. 3

6 İÇİNDEKİLER Mükellef Hakları Bildirgesi Disiplin Cezaları Vergi Türleri Listesi Oda Aidat Ödeme Zamanı Gelir Vergisi Tarifeleri Vergi ile İlgili Bazı Pratik Bilgiler Bazı Amortisman Oranları Asgari Geçim İndirimi Veraset ve İntikal Vergisi Oranları Usulsüzlük Cezaları Yıllara Göre yeniden değerleme oranları Değerli Kağıt Bedelleri Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Beyanname, Form, Bildirimler verilme zamanı Özel Usulsüzlük Cezaları Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Hadleri Bazı Damga Vergisi Oranları Bilgi Vermekten Çekinenler için Uygulanacak Cezalar Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmayacaklar Listesi İşe Başlamada Aranılacak Belgeler İş Kanunu ile İlgili Pratik Bilgiler İş Kanunu ve İşkur Tarafından Uygulanacak Para Cezaları İş Sağlığı ve Güvenliği Kan. Göre Uygulanacak Para Cezaları İşten Ayrılma Nedenleri Eksik Gün Nedenleri Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller İhbar Tazminatları ve İş Süresi Günlük Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Ara Dinlenmesi, Genel Tatil Günleri, Toplu İşçi Çıkartma SGK ya göre Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti SGK ile İlgili Bazı Pratik Bilgiler SGK Prim Oranları S.G. ve G.S.S. Kanununa göre Uygulanacak İ.Para Cezaları Dönemler İtibariyle Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları S.G. Kanununa Göre Prime Tabi olan/olmayan kazançlar Yeni TTK Hakkında Uygulanacak Yol Haritası Yeni TTK ile İlgili Cezalar T.T.K da Son Durum ve TMS-TFRS, KOBİ TFRS Uygulamaları Ltd. Şirketlerde Müdür veya Müdürler Kurulu ile Genel Kurulun Alması Gereken Kararlar Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Temsil Yetkisinin Devrinde İç Yönerge Mecburiyeti Bu Cezalar Çok Can Yakacak KDV de Tevkifat Uygulaması Yeniden Düzenlendi 131-Ortaklardan Alacaklar Hesabı ve KDV 4482 ve 5520 S.K. lara göre kar paylarında Vergileme Rejimi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Tek Düzen Hesap Planı 2013 Takvimi 2014 Takvimi Bazı Önemli Günler ve Haftalar Önemli Bazı Telefon Numaraları Okuyucuya Ait Notlar

7 5

8 DİSİPLİN CEZALARI UYARMA CEZASI -Müşterilerin işlerine karşı, kayıtsız ve ilgisiz kalınması, müşterilerle mesleki konularda yapılacak sözleşme hükümlerine aykırı davranılması. Sözleşmenin taraflarca feshedilmesi halinde, iş sahibinin defter ve belgelerinin otuz gün içinde devir ve teslim tutanağı düzenleyerek teslim edilmemesi, (Devir ve teslim işleminin gerçekleşemediğinin meslek mensubu tarafından Oda'ya bildirilmesi durumu hariç) -Birlikçe yayımlanan, genelge vs yönerge hükümlerine aykırı, olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması, -Aday meslek mensubunun, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulması, -Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması, -En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi, -Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması, -Müşteri bildirim listelerinin tam ve doğru olarak Oda'ya süresinde verilmemesi, -Adres değişikliklerinin, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi, -Mesleğin yürütülmesi esnasında; görevi ile ilgisi olmayan konularda, çıkar çatışmalarına taraf olunması, -Meslek mensuplarınca, Oda yönetim, denetim, disiplin kurulu tarafından görevleri ile ilgili olarak istenen her türlü belge ve bilginin verilmemesi, -Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına her türlü vasıtayla meslektaşın veya müşterilerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmesi, -Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulması durumunda uygulanır. KINAMA CEZASI -Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren herhangi bir eylemin yinelenmesi, -Sahip olunmayan unvanların kullanılması, -Yeminli Mali Müşavirlerce, kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve fürundan birinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kain ve sıhri hısımlarının veya bunların ortak veya yönetiminde oldukları firmaların işlerine bakılması. 6

9 Bu yakınlıktaki akrabalarından olan Serbest Muhasebecilerin ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin baktığı işlerin, tasdik edilmesi, -Reklam yasağına uyulmaması -Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi, -Sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiği resmi kurum ve kuruluşlarca saptanan iş sahiplerinin (zorunlu olarak Oda tarafından görevlendirmeleri hariç), Odalar ve Birlik tarafından ilanından sonra defterlerinin tutulması ve işlerinin görülmesi, -Asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi, ücret yönetmeliğine aykırı olarak, ücretini tahsil etmediği halde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi, -Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulması, -Yeminli Mali Müşavirler tarafından, kendi defterleri hariç, defter tutulması, muhasebe bürosu açılması veya muhasebe bürosuna ortak olunması, -Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması, -Aynı unvan sahibi meslek mensubunun sorumluluğundaki işlerle ilgili, görev ve sorumluluk almadan, bir başka meslek mensubunun görüş bildirmesi. Uygulamaları hakkında iş sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler yapması, -Mesleğin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak şekilde; şubenin bağlı bulunduğu odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden ve bu ortak sayısından fasla şube açılması, -Kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden; yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve standartlara aykırı olarak beyanname ve bildirimlerin imzalanması, denetlenmesi ve tasdik edilmesi, -Oda ve Birlik kuralları başkan ve üyelerinin; bu görevleri dolayısıyla kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandıklarının tespit edilmesi, -Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından, çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması, -Bu yönetmelikte yer almayan; 3568 sayılı kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve Birlikçe çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kararlarına uyulmaması, -Büro Tescil Belgesi alınmaması, süresinde vize ettirilmemesi, -Meslek mensubunun, kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçekdışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunması, -Birlik Genel Kurulu'nca belirlenen büro standartları na uyulmaması, açılan işyerlerinin bağımsız büro şeklinde olmaması. Başka bir serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyet ile iç içe olması veya ev olarak kullanılan ikametgahların aynı zamanda büro olarak kullanılması. 7

10 Bir meslek mensubunun (ortaklık durumu hariç) birden fazla bürosunun olması, -Stajını tamamlayarak mesleği yapmaya hak kazanan meslek mensuplarının, meslek ruhsatlarını aldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe staj yaptıkları meslek mensuplarının rızası olmadan onların müşterilerine hizmet vermesi, -Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir çıkar sağlanması veya vaat edilmesi sureti ile iş alınması, -Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı davranmak sureti ile rekabette avantaj yaratılması, -Diğer meslek mensubu hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikayette bulunulması, -Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına ve vekillerine onları işlerini yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek çıkarlar sağlayarak veya önererek doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlaması durumlarında uygulanır. GEÇİCİ OLARAK MESLEKİ FAALİYETTEN ALIKOYMA CEZASI Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası, her bir eylem için altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere aşağıdaki hallerde uygulanır. -Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren herhangi bir hal ve eylemin yinelenmesi, -Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca, sahip olunan unvanla kanunun 2. maddesinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek veya tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışılması, -Meslek mensuplarınca; meslek mensubu olmayan veya mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle Kanunun ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işbirliği yapılması, -Müşterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem ile topladıkları para veya para hükmündeki değerleri kendisine veya bir başkasına mal edilmesi veya emanetin inkar edilmesi, -Ticari faaliyet yasağına uyulmaması, -Beyanname ve bildirimlerin imzalanması ve denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması. Beyanname imzalama ve denetim yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması, -Yeminli Mali Müşavirlerce, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davranılması. Tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması, -Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası kesinleştiği halde, mesleki faaliyete doğrudan devam edilmesi. 8

11 MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI Aşağıdaki hallerde uygulanır: -Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetleri alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi. -Mesleğin yürütülmesi sırasında, meslek dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı ağır hapis cezası ile cezalandırılmış olunması. -Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi. -Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması. -Meslek mensubu olabilmenin genel şartlarının kaybedilmesi. -Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi, herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması. Meslek mensubunun mesleki konulardaki yetkilerini genel vekaletname ve/veya düzenleme şeklinde vekaletname ile veya muvazaa yoluyla ya da başka kanunlardaki düzenlemeleri kötüye kullanarak, mesleğini bizzat yapmayıp, yetkilerini devamlı ya da geçici olarak meslek mensubu olmayan kişilere kullandırması. Kendi adına müşteri kabul edilmesine, resmi belgelerde mühür ya da kaşesinin kullanılmasına izin vermesi. -Meslekten çıkarılanlar, yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulanlar; bu yasakların gereklerini derhal yerine getirirler. Bu gerekleri yerine getirmeyenler hakkında Odalar veya Birlik tarafından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. -Yeminli Mali Müşavirlerin, mükerrer şekilde, tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykırı davrandıklarının veya tasdik yetkilerini mükerreren kasten gerçeğe aykırı olarak kutlandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararı ile kesinleşmesi halinde, Yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir ve mühürü geri alınır. -Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliği uyarınca, kanunun ve bu yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlemiş olduğu disiplin esasları aday meslek mensuplarına da uygulanır. -Çalışan meslek mensupları görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı, fiillerin niteliğine göre Türk Ceza Kanunu'nun devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar. 9

12 VERGİ TÜRLERİ Vergi Kodu Vergi Adı YILLIK GELİR VERGİSİ ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ S.(MUHTASAR) GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24) GELİR VERGİSİ (GMSİ) BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ MEB İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 5811 YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR (GELİR V. MÜK. OLMAYAN) GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ GELİR GEÇİCİ VERGİ KURUM GEÇİCİ VERGİ DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ) AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ DİĞER ÜCRETLER KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ MÜLGA MADEN FONU KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU GVK GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜL. İLİŞKİN ÖZEL TÜK. VERGİSİ DAYANIKLI TÜKETİM VE DIĞER MALLARA İLİSKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ VERGİSİ HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN VERGİ HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ 10

13 Vergi Kodu Vergi Adı FON PAYI 5254 SAY. KAN. GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VER. ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZ. AL. DÖN. AİT FAİZ 2004/5682 SAY. BKK İLE HAZİNE AL. DÖN. TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖN. AİT FAİZ 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FON.AİT FAİZ PİŞMANLIK ZAMMI İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI E.KATKI PAYI ÖZEL İŞLEM VERGİSİ TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ DAMGA VERGİSİ 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI 5335 SAY. KAN. GÖRE HAZ. AL. DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖD. ZAMMI 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI VERGİ YARGI HARÇLARI GECİKME FAİZİ PARA CEZASI FAİZİ GECİKME ZAMMI ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ ALINAN DİĞER FAİZLER KANUNİ FAİZ 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ HESAPLANAN FAİZ 6111 KATSAYI TUTARI DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU KONUT FONU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ FAİZİ KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTILERİ) USULSÜZLÜK CEZASI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KUSUR CEZASI AĞIR KUSUR CEZASI KAÇAKÇILIK CEZASI VERGİ ZİYAİ CEZASI VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz EK GELİR VERGİSİ 11

14 Vergi Kodu Vergi Adı EK ÜCRET GELİR VERGİSİ EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ FAİZ VERGİSİ EK EMLAK VERGİSİ GELİR DAHİLİ TEVKİFAT EK KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI KURUM DAHİLİ TEVKİFAT MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V. TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇ. VE MİLLİ HAVA SAN. KUR. KAT. PAYI ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ 5811 YURTDIŞINDA SAHİP OLUN. VARLIKLAR (BANKA VE ARACI KURUMLAR) 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 4962 S. TAŞIT VERGİSİ TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI TEKEL SAFİ HASILAT TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ NOTER HARÇLARI G.V.K. GEÇİCİ 70. MD. KAPSAMINDA MUHTASAR V. ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR) ERTELENEN GELİR STOPAJ ( MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE) ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ) MÜNFERİT KURUM E. D. V. NET AKTİF VERGİSİ KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ) 12

15 Vergi Kodu Vergi Adı VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇ VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI KURUMLAR VERGİSİ(PETROL GELİRLERİ) KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ GELİR VERGİSİ KAN. GEÇ. 78. MAD. KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ 6111 MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret) 6111 MADDE 8/3a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek) 6111 MADDE 8/3b, 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf) 6111 MADDE 8/3a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.) 6111 MADDE 8/3b, 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler) 6111 MADDE 8/3b, 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sari İnşaat) 6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI 6111 MADDE SAYILI KANUNUN 10. MAD. GÖRE VER. KDV. BEYANNAMESİ 6111 MADDE SAYILI KANUNUN 11/2. MAD. GÖRE BEYAN VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT İDARİ PARA CEZASI (4703 SK) EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT NÜFUS PARA CEZASI SEÇİM PARA CEZASI ASKERLİK PARA CEZASI MAHKEME PARA CEZASI 1475 SAYILI İÇ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI TURİZM PARA CEZASI TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI ESNAF S.HARÇ GÜMRÜK VERGİSİ YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI BİLİRKİŞİ ÜCRETİ 13

16 Vergi Kodu Vergi Adı TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI YILLIK TONAJ HARCI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ KUR FARKI HESABI YÜKSEK ÖGRENİM KREDİ BORCU HESABI KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI GELIŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI ÇALIŞMA İZİN HARCI DESTEKLEME VE FIYAT İSTİKRAR FONU HESABI DİPLOMA HARCI EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ EK TAŞIT ALIM VERGİSİ TDPK İDARİ PARA CEZASI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TAŞIT ALIM VERGİSİ YİYECEK BEDELLERİ TEMİNAT O. YAPILAN THS. İADELERDEN ALACAKLILAR HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR MERA FONU MERA FONU PARA CEZASI MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSİLAT TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK ÖZEL HESAP GELİRLERİ TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ 4749 KAMU FİNANS BORÇ YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ ECRİMİSİL GELİRLERİ DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI DOĞRUDAN GELİR DESTEĞI ÖDEMELERİ PETROLDEN DEVLET HAKKI TİCARET SİCİL HARCI MADENLERDEN DEVLET HAKKI OYUN KAĞIDI GELİRLERİ TAPU HARÇLARI İSKAN HARCI PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 14

17 Vergi Kodu Vergi Adı TRAFİK HARÇLARI YARGI HARÇLARI İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ GEMİ VE LİMAN HARÇLARI DİĞER HARÇLAR DEĞERLİ KAGITLAR GELİRLERİ TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR YEM ANALİZ ÜCRETİ ŞEKER FİYAT FARKI AKARYAKIT FİYAT FARKI BAŞKA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OL.) GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI DIĞER PARA CEZALARI ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA TEŞVİK FONU İSTİHSAL VERGİSİ TRAFİK CEZALARI HESAPLANAN GECİKME ZAMMI TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN ÇIRAKLIK FONU 2000/2 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR ÇEŞITLİ GELİRLER PETROLDEN DEVLET HİSSESİ YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI GEÇİŞ ÜCRETİ VE İDARİ PARA CEZASI 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZ. ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC 4857 S.K MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI 93/4000 SAY. YATIRIM. DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞ. İLİŞKİN B.K.K.'NCA HAKSIZ ÖD. ENERJİ TEŞ. GERİ ÖD. ORKÖY FONU GELİRLERİ 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ GELİR VERGİSİ TEVKİFATI YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DUR. DÜŞ. YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VER. PARALAR 15

18 Vergi Kodu Vergi Adı SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV. HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI TELEKOMİNİKASYON KUR. TAR. YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KAN. İDARİ PARA CEZALARI SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MES. DEVLET GARANTİSİ BEDELİ TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC ENERJİ PİYASASI DÜZ. KUR. ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VER. KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR 5254 SAY. KAN. GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VER. ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE AL. DÖNÜŞENLER 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C SAYILI İŞKURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C. YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER) KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRLÜK HİZMET PAYI MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK(MENKUL MALLAR İÇİN) İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK(GAYRİMENKUL MALLAR İÇİN) ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI DENİZ ARAÇ. BAĞ. KÜTÜĞÜ RUHSAT. VE VİZE. AL. HARÇ.-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI BELEDİYELERCE TAHSİL ED. EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ 4915 VE 5035 SK. GÖRE RUHSAT HARCI KİRLETİLEN ÇEVRENİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN GN. BÜTÇE YAP. HAR. TAHSİLATI 9150 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM HARCI 5602 SAY. ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLAR 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ 3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İDARİ PARA CEZASI SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GEL. KAYDED. KISMI MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 ÖZEL İDARE PAYI MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI (ORMAN GENEL MÜD. PAYI) KADASTRO HARÇLARI 16

19 Vergi Kodu Vergi Adı PASAPORT SATIŞ BEDELİ KONSOLOSLUK HARCI KARAR VE İLAM HARCI MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İD. PAYI KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE MADEN RUHSAT HARCI BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI ECRİMİSİL 6009 S.K. 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ ECRİMİSİL 6009 S.K. 24. MADDESİ KÖY PAYI SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI 6183 SAYILI KANUNUN 79. MADDESİ TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80' İ 6111 S.K. 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK ÖTV BEYANNAMESİ HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ ÇEŞİTLİ GELİRLER (GECİKME ZAMMI HESAPLANAN) EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA 6113 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVİR TAHAKKUKLARI MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ DSİ İÇME-KULLANMA, SAN. SUYU ORTAK TESİS İŞL. VE BAKIM MASRAFI DSİ HES.LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞL. VE BAKIM MASRAFLARI GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM DİĞER HİZMET GELİRLERİ DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI BAĞIMSIZ DENETÇİ YETKİLENDİRME BELGESİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN İ.P.C KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ İPC S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İPC. TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI TURİZM PARA CEZASI 5549 SAYILI SUÇ GELİRİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C. 17

20 Vergi Kodu Vergi Adı TÜTÜN MAMÜLLERİNİN ZAR. ÖNLENMESİNE DAİR KAN. UY. ALINAN İPC. (4207 S.K.) ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İPC. ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VER. İ.P.C SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C. SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC. LERİN %50 YATIRIMCILARI KOR. FONU PAYI MERA FONU PARA CEZASI ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU 18

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ REHBERİ

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ REHBERİ ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ REHBERİ A.Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2004 ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ GİRİŞ Türk Vergi sisteminde Katma Değer

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

ÖKC Tebliğleriyle ÖKC Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılanlar Listesi

ÖKC Tebliğleriyle ÖKC Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılanlar Listesi ÖKC Tebliğleriyle ÖKC Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılanlar Listesi (1 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 1. Devlete ait tekel maddelerinin ticareti 2. Akaryakıt ve Motoryağı satışı (58 Seri Nolu ÖKC Tebliği

Detaylı

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI

YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ - 2014 VERGİ MEVZUATI AMORTİSMAN Amortisman Konusu Amortisman Ayırma Şartları Amortisman Uygulama Süresi Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymet Bedeli Amortisman Oranları Amortisman Oranları Listesi ARİZİ KAZANÇLAR Vergiye

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU - VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA M U H A S E B E KADİR DODİ MALİ MÜŞAVİR İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM UZMANI 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VERGİ KANUNLARI KAPSAMINDA MUHASEBE Kadir DODİ Ankara

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73:

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı