TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede Türkiye Halk Bankası A.Ş. BANKA, satışa sunulmuş taşınmazlar GAYRİMENKUL, satıştaki gayrimenkulü almak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İSTEKLİ, gayrimenkulün satışına onay verilen gerçek ve tüzel kişiler ise ALICI olarak anılacaktır. 1. GENEL ŞARTLAR 1.1. Gayrimenkul satışlarında; açık teklif toplama, pazarlık, açık arttırma, müzayede, kapalı teklif isteme, elektronik ortamda teklif isteme veya mevzuat sisteminde izin verilen diğer satış yöntemlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir. Bankanın satış yöntemini değiştirme hakkı saklıdır Satışı yapılacak gayrimenkuller elektronik ortamda Bankanın internet sitesinden, sitesinden veya ihtiyaç duyulması halinde ulusal/yerel medyada verilen ilanlar yolu ile duyurulur Bankanın satışa sunduğu gayrimenkuller herhangi bir taahhüt veya garanti olmaksızın mevcut hukuki ve fiili durumda satılmaktadır. Gerek satış şartnamesinde verilen bilgiler, gerekse basın ve internette yayınlanan her türlü ilanlar ve Bankanın gayrimenkul ile ilgili verdiği tüm bilgi ve açıklamalar taahhüt niteliğinde olmayıp genel tanıtıcı bilgi niteliğindedir. Gayrimenkuller ile ilgili olarak yayınlanan bilgiler Banka açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden, hukuki ve fiili gerekli araştırmalar gayrimenkulün isteklisi tarafından yapılmalıdır. Fiili durum ile Banka tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde Bankanın herhangi bir yükümlülüğü yoktur İstekli, gayrimenkulün mevcut durumunu, (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat-prim borçları, lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan(m²), imar, iskan, sit, vefa hakkı, şufa hakkı, bilumum şerhler vb. durumları) üzerindeki yükümlülükleri, eksiklikleri ve borçları ile birlikte görmüş, gayrimenkul ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yapmış ve kabul edilmiş sayılır. İstekli bu nedenlerle gayrimenkulün alımından vazgeçemeyeceği gibi Bankadan bu nedenler ile ilgili herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder Banka 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu na tabi olmadığından, satışı yapıp yapmamakta veya satışı uygun gördüğü şartlarda dilediği istekliye yapmakta veya iptal etmekte, satış yöntemini değiştirmek konusunda serbesttir. Bankanın teklif alındıktan sonra satıştan vazgeçmesi halinde isteklilerin yatırmış oldukları teminatlar kendilerine iade edilecektir. İstekliler, teminatın yatırılması ile iade edilmesine kadar geçen süreye ait faiz, tazminat vb. herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul eder Banka gerekli gördüğü durumlarda teminat tutarını tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İstekli, Banka tarafından kendisine bildirilen tutar kadar teminatında değişiklik yapmak zorunda olduğunu kabul eder. Teklif Sahibi İMZA 1

2 1.7. İstekliler tarafından verilecek tekliflerin, belirtilen teklif toplama süresinin sonuna kadar Banka ya iletilmesi gerekmektedir. Tekliflerin herhangi bir nedenle Bankaya ulaşmaması, postadaki gecikmeler, elektronik ihalede internet, telefon ve GSM hatlarındaki sorunlar ve yanlış kullanıcı şifresi girilmesi sonucu hesabın bloke olması sebebiyle teklif verilememesi halinde istekli, Bankayı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağı ve herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Teklif toplama süresinin bitiminde iletilen teklifleri kabul edip etmeme Bankanın takdirindedir Banka uygun bulduğu takdirde gayrimenkulü, teklif toplama süresi içinde satma hakkına sahiptir İsteklilerin başvurularında verdikleri bilgilerin hatalı olması nedeniyle açık adrese posta yolu ile veya faks, e-posta, telefon ile yapılan tebligatlardaki gecikmeler sonucu istekliye ulaşılamaması veya geç ulaşılmasından Banka sorumlu değildir. İstekli bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmadığını kabul eder. 2. KATILIM KOŞULLARI 2.1. Satışlara katılım için isteklilerin, gayrimenkule ait muhammen satış bedelinin %3 ü tutarındaki geçici teminat bedelini en yakın Banka Şubesine veya sitesindeki Geçici Teminat Yatırma menüsünden yatırmaları gerekmektedir. İstenilen geçici teminat nakit olarak, kredi kartıyla veya diğer banka teminat mektubuyla (Bankamız teminat mektubu hariç) yatırılabilir. Geçici teminat tutarını yatırmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacak olup, teklif her koşulda geçersiz kabul edilecektir. İstekli geçici teminatı yatırmadan teklifi ile ilgili hiçbir hak iddiasında bulunamaz Satışlara katılım için Gayrimenkul Satış Şartnamesinin, Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesinin ve Teklif Mektubunun doldurulup her sayfası imzalanarak, aşağıdaki belgeler ile birlikte en yakın Bankamız Şubesine veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı (Söğütözü Mahallesi, 2. Cad. No:63 Söğütözü) adresine gönderilmesi şarttır. Postadaki gecikmelerden Banka sorumlu olmayacaktır. Gönderilmesi Gereken Belgeler: Gayrimenkul Satış Şartnamesi Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesi Teklif Mektubu Geçici Teminat Yatırma Dekontu Teklif Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (vekaleten teklif verme söz konusu ise) Teklif veren firma ise; Yetki Belgesi İmza Sirküleri Ticaret veya Sanayi Oda Kayıt Belgesi 2.3. Banka, teminat bedelini ödemiş olsa dahi teklif vermesini uygun görmediği isteklilerin satış ve ihalelere katılımına izin vermeme, satış yapmama ya da tekliflerini iptal etme yetkisine sahiptir. Teklif Sahibi İMZA 2

3 3. TEKLİF VERME Bankaca satışa çıkarılan gayrimenkullere T. Halk Bankası A.Ş. Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesinin C maddesinde belirtilen usullerle teklif verilebilir. 4. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SATIŞ 4.1. Teklif verme süresi sona erdikten sonra, ihale sürecinde verilen teklifler Banka tarafından incelenir. Satış işlemlerine, tekliflerin Banka yetkili kurulları tarafından onaylanması sonrasında başlanılır Teklifi onaylanan İstekliye onay bilgisi iletilir ve bundan böyle Alıcı konumuna gelmiş olur. Alıcılar, kendilerine bildirilecek olan şubeye şahsen veya bu hususta yetkili olan temsilcisi/vekili aracılığı ile derhal başvurarak satış işlemini gerçekleştirebileceklerdir. Alıcı, Banka tarafından onay tebligatında belirtilen sürenin bitimine kadar teklif bedelinin tamamını veya taksitli satışlarda belirtilen peşinatı yatıracaktır. Tanınan süre içinde alıcı tarafından kaynaklanan bir neden ile satış gerçekleştirilemez ise Banka tarafından uygun bulunursa alıcıya, gecikme bedelini ödemesi şartıyla ek süre verilebilir veya ek süre uygun bulunmaz ise ihbar ve ihtara gerek kalmadan alıcı satın alma hakkından vazgeçmiş sayılır, satış iptal edilir ve geçici teminat bedeli Bankaca irat kaydedilir. Alıcı bu hususta hiçbir itiraz hakkı olmadığını peşinen kabul eder. İstekli hiçbir şekilde ihalenin yapıldığı veya teklifin verildiği andan kendisine ihalenin sonucunun bildirileceği süreye kadar teklifinden vazgeçemez. İstekli bu süre zarfında teklifinden vazgeçtiği takdirde geçici teminatının Bankaca irad kaydedilmesini peşinen kabul etmiş sayılır Gecikme bedeli, yatırılmayan tutar için T.C.M.B avans faiz oranından düşük olmamak üzere Bankanın uygun göreceği temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanarak müşteriden tahsil edilir Verilen sürede satış gerçekleşmez ise Banka diğer isteklilere teklif götürme ve yeni tekliflere göre hareket etme hakkına sahiptir Satış Şartnamesinde belirtilen satış şekli sonucunda satışına karar verilen gayrimenkuller, peşin olarak satılabileceği gibi, Banka yetkili kurullarınca karar verilmesi durumunda; alıcıya Bankadan kredi kullandırmak suretiyle kredili veya vadeli satış da yapılabilecektir Satışın peşin, Bankadan kredi kullanmak suretiyle kredili veya vadeli olması durumunda, satışın hangi istekliye yapılacağına Banka karar verecek olup, teklif sahipleri bu konuda hiç bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder Peşin ve Kredili satışlarda tapu ve harç masraflarında Bankaca satış bedeli üzerinden oluşan (Binde 20) lik kısmı karşılanacak, bunun dışında doğacak diğer sair bütün vergi ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir. Genel Kredi Sözleşmesi/Kredi Sözleşmesine ait her türlü vergi, resim ve harçlar da Alıcıya aittir. Ayrıca gayrimenkulün satışından kaynaklanan döner sermaye ücreti de alıcı tarafından ödenecektir Vadeli satışlarda; Banka tapu devrinin yapıldığı yıla ait harçlar üzerinden değil, ihale sonrasında Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin tanzim yılına ait değerlendirmeli bedel veya satışa esas bedel üzerinden harç ödemesi yapacaktır. Tapuda ferağın verileceği devir tarihine kadar 492 sayılı Harçlar Kanunu nun 63.maddesinin a-b-c- ve d fıkraları hükümlerine Teklif Sahibi İMZA 3

4 göre matrahtaki veya harç oranındaki yükseltmeler nedeniyle artacak harç tutarının tamamı ALICI tarafından ödenecektir. Ayrıca tapu devri yapılmadan belediyeden ilgili gayrimenkule ilişkin olarak alınacak son rayiç bedelin, satış bedelinden düşük olması halinde satış bedeli üzerinden, fazla ise rayiç bedel üzerinden harç ödemesi yapılacak olup, satış bedelinden yüksek olan rayiç bedel ile satış bedeli arasındaki harcın tamamı Alıcıya ait olacaktır. Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine ve Satış Protokolüne ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile bu satıştan kaynaklanan her türlü vergi ve masraflar Alıcıya aittir Satışına karar verilen gayrimenkulün, satış bedelinin alıcı tarafından taksitle ödenmesinin tercih edilmesi durumunda, belirlenen satış bedelinin en az %25 i nakden ve peşin tahsil edilir. Kalan bakiyeye satılan gayrimenkulün türüne göre( işyeri, fabrika, arsa, konut, vs) Bankamız ilgili birimleri tarafından belirlenecek vade ve faiz oranı üzerinden vade farkı uygulanacaktır. (Vadeden dolayı oluşacak BSMV vergisi %25 peşinatla birlikte peşin tahsil edilecektir.) Kredili satışlarda; teklif bedelinin en az % 25 i nakden ve peşin olarak tahsil edilecek, bakiye borç akdedilecek Bankamız KREDİ SÖZLEŞMESİ çerçevesinde istendiği takdirde vadelendirilebilecektir Kredili satışlarda Bankamız KREDİ SÖZLEŞMESİ çerçevesinde borçlandırılarak belirlenecek taksit sayısı ve bedeli, Kredi Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Bu tarihten sonra vadesinden önce Alıcı tarafından borç kapatma talebi olduğu takdirde, bakiye bedelinden vadesinden önce ödeme yapılması nedeniyle herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu konuda Alıcı Bankadan herhangi bir hak ve/veya talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder Vadeli olarak yapılacak satışlarda, 2(iki) taksitin üst üste ödenmemesi ve taksitlerin 2(iki) kez vadesinde ödenmemesi halinde bakiye borcun tamamı ihtara gerek kalmaksızın muaccel olur ve borcun tamamına sözleşmede yazılı hükümler uygulanır. Banka tarafından yasal işlemlerin başlatılmamış olması, borçluya herhangi bir hak sağlamaz Vadeli satışlarda satılan taşınmazın zilyetliğinin Alıcıya devrine kadar geçen sürede gayrimenkule ait vergi ve gayrimenkule ait diğer borçlar BANKA tarafından ödenerek borçsuz devredilecektir. a- Zilyetlik Devrinden (gelecek yıl/yıllarda [taksit vadesi süresince] ) sonra doğacak Emlak ve Çevre Temizlik vergileri ve benzeri her türlü vergi yükümlülükleri Alıcıya aittir ve Alıcı tarafından ödenecektir. Bu yükümlülükler mülkiyet hakkı veya herhangi bir nedenle Banka tarafından ödenmesi halinde, bu ödemeler alıcı tarafından Bankaya derhal ödenir. Ödemede meydan gelebilecek gecikmelerde Bankanın uygun göreceği faiz oranı üzerinden faiz ve ferileri alıcı tarafından ödenecektir. b- Vadeli satışlarda, Banka satış değeri üzerinden uygun gördüğü sigorta şirketlerine taşınmazı dilediği risklere karşı sigorta ettirebilir. Sigorta prim ücretleri her halükarda Alıcıya ait olup alıcıdan tahsil edilecektir. Kredi kullanılması halinde kredinin vadesi boyunca alıcı gayrimenkulü kredi sözleşmeleri kapsamında sigorta ettirecektir Tapu devir tarihinden itibaren gayrimenkulle ilgili ortaya çıkacak her türlü gider alıcıya aittir. Alıcı, Bankanın abonelik borçları (elektrik, su, doğalgaz ve diğer abonelikler) ile ilgili idareler nezdinde Bankanın yazılı onayını almaksızın herhangi bir işlem yapamaz. Gayrimenkulün Banka mülkiyetine geçmeden önceki dönemlere ait masrafları borçları Teklif Sahibi İMZA 4

5 Bankamız sorumluluğunda olmayıp Banka bu borçları ödeyip ödememekte serbesttir. Ödenmemesi halinde alıcı Bankadan herhangi bir talepte bulunamaz Alıcı, doğrudan veya dolaylı olarak gayrimenkulde kiracı veya işgal eden durumunda ise Bankanın talep ettiği geçmişe dönük kira veya işgal tazminatını ve gayrimenkulü kullandığı süre içerisinde ödemesi gereken vergi, fatura vb. borçlarını ödemedikçe ve/veya bu kira ve işgal tazminatı dava konusu olup Mahkeme ce verilen karar kesinleşmedikçe ve davanın Banka lehine sonuçlanmış olması halinde kirayı veya işgal tazminatını icra ve/veya mahkeme masraflarıyla birlikte ödemedikçe tapu devrini talep etmeyecek ve Bankayı buna zorunlu tutmayacaktır İhaleye çıkarılan bir gayrimenkulün henüz resmi merciler tarafından Bankaya teslim edilmemiş olması durumunda, alıcı resmi mercilerin gayrimenkulü Bankaya teslim edeceği tarihe kadar beklemeyi kabul etmiş sayılır. Banka bu gayrimenkulleri dilediği takdirde ihale dışı bırakabilir İstekli, bu şartnamede yer alan adresini kanuni ikametgâh edindiğini beyan eder; sözü geçen adrese yapılacak tebligatın şahsına yapılmış sayılacağını, o yerde bulunmasa bile tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanunu nun 21. maddesinin uygulanmasını; adresinin değişmesi halinde noter kanalıyla adres değişikliğini Bankaya bildirmedikçe bundan doğabilecek zarardan Bankayı hiçbir surette sorumlu tutmayacağını, Bankaya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İstekli kendisine yapılacak tebligatın postadaki gecikmeler veya adres değişikliği nedeniyle geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından Bankanın herhangi bir sorunluluğu olmayacağını bu konuda hiçbir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder İstekliler bu şartnameyi görmüş, okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. İstekliler, iş bu şartnameyi görüp, okuyup incelediklerini ve içeriğini anlayıp, tüm hükümlerini kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır..../.../20... TEKLİF VERİLEN GAYRİMENKULÜN ADRESİ TEKLİF VERENİN VKN/ TCKN : ADI SOYADI(ÜNVANI) : EV TEL : İŞ TEL : CEP TEL : FAX : ADRESİ : İMZA: Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır Teklif Sahibi İMZA 5

6 TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Teklif Verme Tarihi: Gazete satış ilanı tarihinden itibaren ihale tarihine kadar her iş günü saat 17:00 ye kadar imza karşılığı ilanda ilgili şube olarak belirlenen Şubeye teslim edilecektir. İhale Gün ve Saati: Kapalı teklif isteme yöntemiyle yapılan ihaleler / /, günü, saat de yapılacaktır. Elektronik ihaleler /../ tarihi saat ile / /. tarihi saat. arasında yapılacaktır. A- İhale günü ilgili gayrimenkulün satışının gerçekleşmemesi halinde söz konusu gayrimenkulün satışına Bankaca belirlenen süre boyunca devam edilecektir. Bankamız tarafından yapılan gayrimenkul satış işlemi BSMV ye (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) tabi tutulacak olup, satış işleminden KDV (Katma Değer Vergisi) ödenmeyecektir. Satış İşleminden doğacak BSMV Alıcı tarafından ödenecektir. B- Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) tarafından satışına karar verilen ve EK 1 de özellikleri ve nitelikleri liste halinde gösterilen gayrimenkuller, Peşin, Bankamızdan kredi kullanılmak suretiyle kredili veya vadeli olmak üzere ve kapalı zarf usulü teklif alınmak ve sonrasında Bankaca gerek görülmesi halinde teklif sahipleri (Alıcılar) arasında açık arttırma yapılmak suretiyle veya elektronik ihale yöntemiyle satışa sunulmuştur. C- Bankamızca ihaleye çıkarılan gayrimenkullere aşağıdaki usullerde teklif verilebilir. 1- Şubeler Aracılığı İle Teklif Verme Kapalı teklif isteme yöntemiyle ihalesi yapılacak gayrimenkullere tekliflerin bu usulde verilmesi gerekmektedir. Teklif sahipleri, teklif dilekçesine satın almayı düşündükleri taşınmazla ilgili tüm tapu bilgilerini, açık adresini yazacak ve teklif ettiği tutarı (peşin, Bankamızdan kredi kullanılmak suretiyle kredili veya vadeli) rakam ve yazı ile belirtecektir. Teklif Dilekçesi imzalanıp zarfa konulacak ve zarfın üzerine TEKLİF ibaresi yazılacaktır. Gayrimenkul Satış Şartnamesinin ve Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesinin ilgili yerleri doldurulup imzalanacak, geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge ve teklif veren eğer tüzel kişi ise ihale yılı Ticaret Odası Sicil Belgesi, temsil eden şahısların tasdikli vekaletname ve imza sirküleri zarflanarak üzerine BELGE ibaresi yazılacaktır. Ayrıca gerçek kişilerde TC kimlik numarasını içeren kimlik fotokopisi de belgelerin içine konulacaktır. Hazırlanan her iki zarf dış zarfa konup üzerine SATIŞ TEKLİFİ ibaresi yazılıp kapatılacaktır. Teklifler, gazete satış ilanı tarihinden itibaren ihale tarihine kadar her iş günü saat 17:00 ye kadar kapalı zarf içerisinde ilanda belirtilen ilgili Şubesine/Bölge Koordinatörlüğü ne elden teslim edilecektir. İlanda ilgili şubesi/bölge Koordinatörlüğü olarak görünen sütunda Genel Müdürlük ibaresi var ise teklifler Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 18. Kat (Söğütözü Mah. 2. Cadde No:63 Söğütözü/ANKARA) adresine elden veya posta ile gönderilecektir. İhale günü saat Teklif Sahibi İMZA 6

7 12.00 ye kadar (Elden veya vb. kanallarla) Bankaya ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Banka sorumlu olmayacaktır. Herhangi bir gayrimenkule birden fazla teklif geldiği takdirde en yüksek teklif bedelinden başlamak üzere teklif sahipleri arasında açık arttırma usulü ile satış yapılacaktır. Teklif sahipleri ihale gün ve saatinde İlgili İhale Komisyonunun toplanacağı adreste hazır bulunacaktır. Banka gerektiğinde açık artırma yapmaksızın da ihaleyi dilediği teklifi esas alarak sonuçlandırabilir. İhale başladıktan ve zarflar açıldıktan sonra katılımcılar ihaleye kesintisiz devam edeceklerdir. Katılımcıların kendi aralarında komisyon dışında görüşmelerine kesinlikle izin verilmeyecek olup, böyle bir istekte bulunmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. 2. İnternet Aracılığı İle Teklif Verme İstekliler sitesinden satıştaki gayrimenkulleri inceleyerek teklif vermek istediği gayrimenkule TEKLİF VER butonundan teklif verebilir. İstekli tarafından girilmiş olan teklif Bankanın ilgili bölümü tarafından değerlendirilir ve teklif satılabilir değerler içinde ise istekliye , telefon veya faks yolu ile teklifin değerlendirmeye alınabileceği, ancak bunun için geçici teminat bedelinin yatırılarak gerekli evrakların ilgili bölüme gönderilmesi gerektiği bilgisi verilir. Eğer söz konusu gayrimenkul için ihale düzenlenecek ise ihalenin yeri, tarihi ve saati de bildirilir. İstekli evrakları kendisine en yakın Bankamız Şubesine teslim edebilir ya da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 18. Kat (Söğütözü Mah. 2. Cadde No:63 Söğütözü/ANKARA) adresine elden veya posta yolu ile iletebilir. İnternet aracılığıyla sadece ihale tarihi geçmiş ve teklif usulüyle satışına devam edilen gayrimenkullere teklif verilebilir. Henüz ihale tarihi gelmemiş gayrimenkullere internet aracılığıyla teklif verilemez. 3. E-İhale Yöntemi İle Teklif Verme Gayrimenkul Satış Şartnamesinde belirtilen evrakların Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 18. Kat (Söğütözü Mah. 2. Cadde No:63 Söğütözü/ANKARA) adresine ulaşmasından sonra, ihaleye katılması uygun bulunan istekliler için ve/veya SMS yolu ile isteklilere katılım için şifre gönderilir. İstekli bu şifrenin kişiye özel olduğunu, güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu olduğunu, bunların ihlali ile ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda Bankanın hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcı kodu gerçek kişilerde TC kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi kimlik numarasıdır. Teklif Sahibi İMZA 7

8 İstekli kullanıcı kodu ve şifresi ile adresinden giriş yaparak istenilen bilgileri ve zorunlu alanları eksiksiz olarak doldurur. Gayrimenkul Satış Şartnamesini okuyup kabul ettiğini işaretledikten sonra ihaleye katılabilir. İstekliler elektronik ortamda sadece, teminat yatırmış oldukları ve Banka tarafından ihaleye katılım yetkisi verilen gayrimenkuller için teklif verebilirler. İhale Banka tarafından belirlenen başlangıç fiyatı ile açılır ve en az Bankanın belirlediği minimum artış tutarı kadar artış yapılır. Banka ihaleden önce veya ihale sırasında başlangıç fiyatını değiştirme hakkına sahiptir. İhale süresince istekli teklif verebilir. İhalede manuel teklif verilebileceği gibi otomatik artış talimatı ile de teklif verilebilir. Otomatik artış talimatı; isteklinin verdiği teklifin üzerine başka bir isteklinin çıkması durumunda, isteklinin belirleyeceği üst limite kadar olmak üzere minimum artış tutarı kadar teklifin otomatik artırılmasıdır. Verilen limit başka bir istekli tarafından geçildiğinde veya aynı tutarda teklif verildiğinde otomatik artırım gerçekleşmez. Ancak istekli ihale süresince üst limiti artırma yetkisine sahiptir. İhalede aynı tutarda teklif verilmesi durumunda, teklif verme sırasına göre ilk artıranın teklifi geçerli sayılacaktır. İhale için belirlenen bitiş saatine üç (3) saat kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması halinde ihale saati, ihale bitiş saatinden sonra beş (5) saat uzatılır. Uzatılmış bir ihalede ihale bitimine otuz (30) dakika veya daha az zaman kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin artırılması halinde ihale 30 dakika daha uzatılacaktır. Otuz (30) dakikalık uzatmalar yeni bir teklif verilmeyene kadar devam eder. Elektronik ihalede verilen her tekliften istekliler sorumludurlar. İhaleden sonra verilen tekliflerin geri alınması veya alımdan vazgeçilmesi söz konusu olmayıp, bu tür taleplerin olması halinde istekliler yatırılan geçici teminatın irad kaydedileceğini peşinen kabul etmiş sayılır. D- İhaleye Giremeyecek Olanlar: Aşağıdaki şahıslar doğrudan ve dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: a) Bankanın Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, b) İhale konusu işle ilgili olarak her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak ve denetlemekle görevli olanlar, c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların anne, baba, eş ve çocukları, d) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan şahısların ortakları ile şirketleri (Bu şahısların Yönetim ve Denetim Kurullarında görevli olmadıkları Anonim Şirketler hariç), e) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlerden ayrılmış olanlar (Ayrıldıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle doğrudan veya dolaylı olarak), f) Bankanın diğer tüm çalışanları, (lojman ve misafirhane satışları hariç) g) İlgili İhale Komisyonları tarafından ihaleden çıkarılmasına karar verilen tüm gerçek ve tüzel kişiler Teklif Sahibi İMZA 8

9 E- Alıcı tarafından, Bankamızdan kredi kullanılmak suretiyle veya taksitli (vadeli) seçeneklerinin tercih edilmesi durumlarında, belirlenen satış bedelinin en az %25 i nakden ve peşin olmak kaydıyla, kalan bakiye, kredile satışlarda satılan gayrimenkulün türüne göre( işyeri, fabrika, arsa, konut, vs) Bankamız iigili birimleri tarafından belirlenecek vade ve faiz oranı üzerinden kredilendirilebilecek, Vadeli satışlarda satılan gayrimenkulün türüne göre( işyeri, fabrika, arsa, konut, vs) Bankamız İlgili birimleri tarafından belirlenecek vade ve faiz oranı üzerinden vade farkı uygulanacaktır. F- Peşin veya Bankamızdan kredi kullanılmak suretiyle yapılacak satışlarda ihaleye katılan teklif sahibi adına, (kişi ve kurum/ kuruluşlara) tapu devri yapılacak olup, sonradan üçüncü kişilere devredilmesi ancak Bankanın onay vermesi halinde yapılabilecektir. İhaleye katılan kişi ve kurum/kuruluşlar bu şartı peşinen kabul etmiş sayılırlar. G- İhale öncesi muhammen bedelin %3 oranında yatırılan geçici teminat tutarı; 1-İhaleyi kazanan kişi/kurumun geçici teminatları; İhale tutarından düşülerek kalan para tahsil edilebilir. İhale tutarının tamamı tahsil edildikten sonra ilgiliye ödenebilir, geçici teminat kredi kartıyla yatırıldı ise kredi kartına iade edilebilir. İhale tutarının tamamı tahsil edilmeden hiçbir sebeple geçici teminat geri ödenmeyecektir. 2- İhalede en yüksek teklifi veren ilk üç (3) kişiden 2. ve 3 üncü kişilerin teminatları; Peşin satışlarda, satış yapılan kişiye tapu devri yapıldıktan, Kredili/Vadeli satışlarda ise Sözleşme düzenlendikten sonra, iade edilebilir, geçici teminat kredi kartıyla yatırıldı ise kredi kartına iade edilebilir. 3- İhaleye iştirak eden diğer katılımcıların geçici teminatları ise 2 iş günü içerisinde iade edilebilir, geçici teminat kredi kartıyla yatırıldı ise kredi kartına iade edilebilir. Müşteri geçici teminat tutarının iadesi için aradan geçecek süre için Bankadan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyecektir. Gayrimenkul Satışı İdari Şartnamesini imzalayan teklif sahipleri bu şartnameyi görmüş, okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Teklif Sahibinin VKN/ TCKN : Adı Soyadı (Ünvanı) : Telefon : Fax No : Geçici Teminat : Adresi : Türkiye Halk Bankası A.Ş. İmzası :.../.../20... Bütün bilgiler eksiksiz doldurulacaktır. Teklif Sahibi İMZA 9

10 Teklif Tarihi: TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş GAYRİMENKUL ELEKTRONİK İHALE TEKLİF FORMU Gayrimenkul Seri No* TCKN/VKN* Adı Soyadı* Telefon Numarası Faks Cep Telefonu* E-Posta Adresi* İkametgah Adresi İL* İlçe* Ada* Parsel* Gayrimenkul Açık Adresi* Geçici Teminat Tutarı* Peşin/Vadeli* Açıklama ( * ) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. İş bu form teminat yatırılmadığı ve satış şartnamesi imzalanmadığı sürece tek başına teklif yerine geçmez ve işleme alınmaz. Bankanın satışa sunduğu gayrimenkuller herhangi bir taahhüt veya garanti olmaksızın mevcut hukuki ve fiili durumda satılmaktadır. Gerek satış şartnamesinde verilen bilgiler, gerekse basın ve internette yayınlanan her türlü ilanlar ve Bankanın gayrimenkul ile ilgili verdiği tüm bilgi ve açıklamalar taahhüt niteliğinde olmayıp genel tanıtıcı bilgi niteliğindedir. Gayrimenkuller ile ilgili olarak yayınlanan bilgiler Banka açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden, hukuki ve fiili gerekli araştırmalar gayrimenkulün isteklisi tarafından yapılmalıdır. Fiili durum ile Banka tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde Bankanın herhangi bir yükümlülüğü yoktur. İstekli, gayrimenkulün mevcut durumunu, (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat-prim borçları, lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan(m²), imar, iskan, sit, vefa hakkı, şüf a hakkı, bilumum şerhler vb. durumları) üzerindeki yükümlülükleri, eksiklikleri ve borçları ile birlikte görmüş, gayrimenkul ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yapmış ve kabul edilmiş sayılır. İstekli bu nedenlerle gayrimenkulün alımından vazgeçemeyeceği gibi Bankadan bu nedenler ile ilgili herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul eder. Elektronik ihalede verilen her tekliften istekliler sorumludurlar. İhaleden sonra verilen tekliflerin geri alınması veya alımdan vazgeçilmesi söz konusu olmayıp, bu tür taleplerin olması halinde istekliler yatırılan geçici teminatın irad kaydedileceğini peşinen kabul etmiş sayılır. ALICININ Adı Soyadı: İmza Teklif Sahibi İMZA 10

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır.

Banka tarafından gayrimenkuller Başlangıç Bedeli üzerinden satışa sunulacaktır. AKBANK T.A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İşbu şartname, AKBANK T.A.Ş. (Kısaca Banka olarak anılacaktır) mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulmuş olan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenler. Şartnamede

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) arsaları, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA MAAŞ PROMOSYONU TEKLİFİ ŞARTNAMESİ Madde 1: Kuruma İlişkin Bilgiler Kurum Adı : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL

KARTI/KREDİ KARTI SİSTEMİ: MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL Finansör Sözleşmesi Sayfa 1 of 21 1. TANIMLAR FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre

Detaylı

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA

FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA FİNANSÖR SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR BANKA: Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş yi; MÜŞTERİ: Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine Finansör ve Finansöre tanımlı Kredi Limiti tahsis edilen

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

Bilgi İçindir MÜŞTERİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİ FORMU Kişisel Bilgileriniz: ( ) BAY ( ) BAYAN Adınız:... Annenizin Adı:... İkinci Adınız:... Babanızın Adı:...... Soyadınız:... Annenizin Evlenmeden Önceki Soyadı:... Uyruğunuz: ( ) T.C.

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BİREYSEL ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :...

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No. Soyadı, Adı/Unvanı :... :... BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Soyadı, Adı/Unvanı :..... TCKN/VKN :... Amaç ve Kapsam: Müşterinin, Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplarının kullanılmasında;

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr 444 88 88 Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş 34349 İstanbul, Türkiye T. Sicil No: 272902

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı