BÜLTEN. KONU: Taınmaz Ve Taınmaz Nitelii Taıyan Mal Ve Hakların Satıında Katma Deer Vergisi Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTEN. KONU: Taınmaz Ve Taınmaz Nitelii Taıyan Mal Ve Hakların Satıında Katma Deer Vergisi Uygulaması"

Transkript

1 Kültür Mah Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K: Alsancak - zmir-turkey Tel : Fax: BÜLTEN SAYI : Tarih: KONU: Taınmaz Ve Taınmaz Nitelii Taıyan Mal Ve Hakların Satıında Katma Deer Vergisi Uygulaması Gelir daresi Bakanlıınca tarihinde internet sitesinde 58 nolu KDV Sirküleri yayınlanmıtır. Sirkülerde, taınmaz ve taınmaz nitelii taıyan mal ve hakların satıında, katma deer vergisi uygulaması hakkında açıklamalara yer verilmitir Sirküler aynen aaıdaki gibidir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla Nurten ESKC KATMA DEER VERGS SRKÜLER/58 1- Giri Bakanlıımıza intikal eden olaylardan, taınmaz teslimlerinde KDV uygulamalarına ilikin bazı tereddütlerin olduu anlaılmı ve aaıdaki hususların açıklanmasına gerek duyulmutur. 2- Konuyla lgili Yasal Hüküm ve Düzenlemeler KDV Kanununun 1 inci maddesine göre taınmazların; - ticari, zırai, mesleki faaliyet kapsamındaki teslimleri, - bu faaliyetler kapsamına girmese dahi müzayede mahallerindeki satıları, KDV nin konusuna girmektedir. Bu hükümler çerçevesinde, ticari nitelik taımayan veya en az iki isteklinin katılımı suretiyle müzayede yoluyla yapılmayan taınmaz satıları KDV nin konusuna girmediinden vergiye tabi bulunmamaktadır. Örnein, bir kiinin özel mülkiyetine konu bir taınmazı, baka bir kii veya kuruma satması, ticari faaliyet kapsamında bir ilem olmadıından KDV ye tabi tutulmayacaktır.

2 KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdii yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi ilemler için % 18 olarak tespit edilmitir. Söz konusu Kararname Eki I sayılı listenin 11 inci sırasında "Net alanı 150 m 2 ye kadar konut teslimleri" ibaresi yer almaktadır. Bu itibarla, KDV ye tabi taınmaz teslimlerinde KDV oranı; net alanı 150 m²'yi amayan konutlar için % 1, 150 m 2 yi aan konutlar ile m 2 sınırlaması olmaksızın dier bütün taınmazlar için % 18 dir. Öte yandan, KDV Kanununun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının; -(p) bendinde, Hazinece yapılan taınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi ilemleri, -(r) bendinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan itirak hisseleri ile taınmazların satıı suretiyle gerçekleen devir ve teslimler, KDV den istisna edilmitir. Ancak, Kanunun 17/4-r maddesindeki istisna hükmü, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taınmaz ve itirak hissesi teslimleri için geçerli deildir. Ayrıca, 5904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendi ile KDV Kanununun 17/4-k maddesinde yer alan "konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri" ibaresi madde metninden çıkarılmı; 5904 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle KDV Kanununa eklenen geçici 28 inci maddede de, "Bu maddenin yürürlüe girdii tarihten (3/7/2009) önce bina inaat ruhsatı almı olan konut yapı kooperatiflerince, üyelerine yapılan konut teslimleri katma deer vergisinden müstesnadır." hükmüne yer verilmitir. 3. Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddütlerle lgili Açıklamalar 3.1. Müzayede Yoluyla Yapılan Taınmaz Satıları cra daireleri, mahkeme satı memurlukları, belediyeler ve dier kamu veya özel hukuk tüzel kiileri tarafından müzayede yoluyla yapılan taınmaz (konut veya daire, iyeri, arsa, arazi) satıları ile taınmaz niteliini haiz dier mal ve hakların satıı KDV Kanununun 1/3-d maddesine göre KDV ye tabidir. Müzayede yoluyla satılan net alanı 150 m 2 ye kadar konutlar % 1 oranında KDV ye tabidir. 150 m 2 lik alanın hesabında 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliinin (E) bölümünde açıklandıı gibi, genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduu kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmi bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 5 er cm. düülecektir. Ancak, konutlarda kapı ve pencere eritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ııklıklar ve hava bacaları; karkas binalardaki kolonların duvarlardan taan dileri; bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m den yüksek terasların toplamının 2 m 2 si; çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların komu hududuna kadar uzaması ile meydana gelen teraslar; çok katlı binalarda genel giri, merdiven, sahanlıklar ve

3 asansörler; iki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m yüksekliinden az olan yerler; bodrumlarda konut baına bir adet, konutun bulunduu bina dıında konut baına 4 m 2 den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo; kalorifer dairesi, yakıt deposu, sıınak, kapıcı ve kalorifer dairesi, müterek hizmete ayrılan depo, çamaırlık; bina içindeki garajlar ile bina dıında konut baına 18 m 2 den büyük olmamak üzere yapılan garajlar, net alan dıında kalacaktır. Bina dıındaki kömürlük ve depoların 4 m 2 yi, garajların 18 m 2 yi aan kısmı, ait oldukları konutun net alanına dahil edilecektir. Satılan konutun bahçeli olması halinde 150 m 2 lik alanın hesabında ilke olarak bahçe göz önünde bulundurulmayacak, konutun baımsız olarak kullanılmaya esas her bir bölümü tek baına dikkate alınacaktır. Konutu çevreleyen arsa ve arazi, bu konutla birlikte deerlendirilecek ve konutun tabi olduu oranda KDV ye tabi olacaktır. Konutla birlikte deerlendirilecek arsa ve arazinin büyüklüü ise mahalli örf ve adete göre tespit edilecektir. Tapu sicilinde bahçeli ev, bahçeli konut gibi ibarelerle kayıtlı taınmazların üzerinde fiilen ve kullanılabilir halde konut bulunmaması halinde, bu taınmazların konut olarak nitelendirilmesi mümkün olmadıından, arsa veya arazi sayılmak suretiyle genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerekmektedir. Öte yandan, tapu sicilinde arsa ve arazi olarak kayıtlı bulunan taınmazların üzerinde, kullanılabilir halde konut olduu takdirde de bu satıın yukarıdaki açıklamalara göre konut sayılacaı tabiidir. Örnek 1: zale-i üyu (paydalıın giderilmesi) talebiyle açılan bir davada, görevli ve yetkili mahkeme tarafından 145 m 2 toplam alanı olan 650 m 2 bahçesi bulunan 2 katlı ahap evin satılmasına karar verilmitir. Satıa konu evin her bir katının baımsız bölüm olarak kullanılma imkanı yoktur. Mahkemenin kararına göre yapılacak bu satı ilemi, KDV Kanununun 1/3-d maddesi uyarınca katma deer vergisine tabidir. Mahkeme satı memurluunca 650 m 2 bahçenin mahalli örf ve âdete göre evle birlikte deerlendirilmesi halinde, evin net alanı da 150 m 2 yi geçmediinden satı bedeli üzerinden % 1 oranında KDV hesaplanıp, beyan edilecektir. Söz konusu bahçenin bu kapsamda deerlendirilmemesi ve ev ile bahçe bedelinin ayrıtırılması halinde, ev ve bahçe ayrı ayrı dikkate alınarak vergilendirilecektir. Bu ayrıtırmanın yapılmaması halinde ise satılan taınmaza % 18 oranında KDV uygulanacaktır. Dier taraftan, bu tür satılarda, alıcının paydalardan birisi olması halinde, bu kiiye düen pay bakımından teslimin olmadıı dikkate alınarak, söz konusu paya düen bedelin toplam satı bedelinden düülmesi gerekmektedir. Örnek 2: Bir mahkeme tarafından, tapu sicilinde 120 m² kagir ev olarak kayıtlı bulunan kullanılamaz haldeki taınmazın açık artırma yoluyla satılacaı duyurulmutur. Taınmaz teslimlerinde teslime konu taınmazın ilem tarihi itibariyle geçerli fiili durumunun dikkate alınması gerekmektedir. Yukarıdaki örnekte belirtilen taınmaz tapuda "kagir ev" olarak görünmekle birlikte, evin teslim tarihi itibariyle kullanılamaz halde olması nedeniyle, müzayede yoluyla yapılan bu satı konut deil, arsa teslimi olarak kabul edilecek ve genel oranda vergiye tabi tutulacaktır.

4 Dier taraftan, konut olarak projelendirilen, inaat ruhsatı da konut olarak alınan inaatların henüz tamamlanmadan arsa payı veya kat irtifakı üzerinden satıları, konut sayılacak ve net alanı dikkate alınarak yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimi 5904 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendi ile KDV Kanununun 17/4-k maddesinde yer alan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri'' ibaresi madde metninden çıkarılmı; 5904 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle KDV Kanununa eklenen geçici 28 inci maddede de, Bu maddenin yürürlüe girdii tarihten önce bina inaat ruhsatı almı olan konut yapı kooperatiflerince, üyelerine yapılan konut teslimleri katma deer vergisinden müstesnadır.'' hükmüne yer verilmitir. Konuya ilikin olarak 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliinin 4 üncü bölümünde gerekli açıklamalar yapılmıtır. Bu çerçevede, 5904 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 3/7/2009 dan önce bina inaat ruhsatı almı olan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yapacakları konut teslimleri m 2 büyüklüüne bakılmaksızın KDV den istisna olacaktır. Ancak, 3/7/2009 tarihinden sonra inaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin net alanı 150 m 2 ye kadar konut teslimleri % 1, dier taınmaz teslimleri ile 150 m 2 nin üzerindeki konut teslimleri ise % 18 oranında KDV ye tabi tutulacaktır. Öte yandan, 3/7/2009 dan önce bina inaat ruhsatı almı olan konut yapı kooperatiflerinin üyeleri dıındaki kiilere yapacakları konut dahil taınmaz satıları Kanunun istisna ve oran hükümleri de dikkate alınarak KDV ye tabi tutulacaktır Hazine Tarafından Yapılan Taınmaz Satıları KDV Kanununun 17/4-p maddesi ile Hazinece yapılan taınmaz teslimleri ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi ilemleri KDV den istisna edilmitir. Bu hükümdeki "Hazine" ibaresi genel bütçeli kamu idareleri açısından devlet tüzel kiiliini ifade etmekte ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki I sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluları kapsamaktadır. Buna göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki I sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri tarafından yapılacak taınmaz satı ve kiralamaları ile irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi ilemleri KDV den istisna olacaktır. Bu çerçevede Maliye Bakanlıı Milli Emlak Genel Müdürlüü tarafından müzayede suretiyle yapılacak taınmaz satıları da bu madde kapsamında deerlendirilecektir. Buna karılık aynı Kanunun eki II sayılı cetveldeki özel bütçeli idarelerin, III sayılı cetveldeki düzenleyici ve denetleyici kurumların ve IV sayılı cetveldeki sosyal güvenlik kurumlarının müzayede yoluyla gerçekletirecekleri taınmaz satıları ise KDV Kanununun 17/4-p maddesi kapsamında deerlendirilmeyecek ve genel hükümler dahilinde KDV ye tabi tutulacaktır. Hazinenin taınmaz satılarının yanısıra irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi ilemleri de KDV den istisnadır.

5 Örnek 3: Maliye Bakanlıı Milli Emlak Genel Müdürlüü, tapu sicilinde Maliye Hazinesi adına kayıtlı be adet taınmazı ihale yoluyla satıa çıkarmıtır. Bu satı ilemi, KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre vergiden müstesnadır. Örnek 4: Orman Genel Müdürlüü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki bir taınmazı, ihale yoluyla satacaktır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki II sayılı cetveldeki özel bütçeli idareler arasında sayılan ve madde metnindeki Hazine kapsamına girmeyen Orman Genel Müdürlüü tarafından yapılan bu satı ilemi, Kanunun 17/4-p maddesi kapsamında deerlendirilmeyecek ve KDV Kanununun oran ve dier istisna hükümleri de dikkate alınarak ilem yapılacaktır ki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taınmazların Satıı KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taınmazların satıı suretiyle gerçekleen devir ve teslimler KDV den müstesnadır. Bu hüküm uyarınca, kurumların aktiflerinde, belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taınmazların (arsa, arazi, bina) satıı KDV den istisna olup, bu satıların müzayede suretiyle gerçeklemesinin belirtilen duruma etkisi yoktur. Ancak, istisna hükmü, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taınmaz teslimleri için geçerli olmadıından, taınmazların ticaretini yapan kurumlar ile mülkiyetlerindeki taınmazları ticari bir organizasyon içinde satan belediyeler ve il özel idarelerinin bu istisnadan faydalanmaları mümkün deildir. Örnek 5: Bir Belediye yirmi be yıl önce iktisap ettii bir arsayı açık artırma yoluyla satıa çıkarmıtır. Belediyenin bu satı ilemi KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında KDV den istisnadır. Örnek 6: l Özel daresi, 1975 yılında ina ettirdii ve o tarihten bu yana da bölümler halinde kiraya verdii bir i hanının sinema, düün ve konferans salonları ile büro olarak kullanılan yirmi ayrı bölümünü ihale yoluyla satıa çıkarmıtır. l Özel daresi adına kayıtlı bulunan muhtelif sayıda taınmazın devamlılık arz edecek ekilde satıı ticari faaliyet sayılacaından bu faaliyetler nedeniyle adı geçen il özel idaresine balı iktisadi iletme oluacaktır. Bu iktisadi iletme tarafından yapılacak satılar, müzayede yoluyla yapılsa dahi Kanunun 17/4-r maddesindeki istisna hükmü kapsamında deerlendirilemeyeceinden genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi olacaktır.

6 3- Deerlendirme ve Sonuç Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar gereince; -cra daireleri ile mahkeme satı memurlukları tarafından müzayede yoluyla yapılan taınmaz satıları KDV ye tabidir. Bu satılarda KDV Kanununun istisna ve oranlara ilikin hükümleri geçerlidir. Dolayısıyla müzayede yoluyla 150 m 2 ye kadar konut satıları % 1 oranında KDV ye tabi tutulacaktır. 150 m 2 nin üzerindeki konutlar ile m 2 sınırlaması olmaksızın iyeri, arsa ve arazi gibi dier taınmaz satıları ise genel (% 18) oranda KDV ye tabi olacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki I sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri tarafından yapılacak taınmaz satı ve kiralamaları ile irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi ilemleri KDV Kanununun 17/4-p maddesi kapsamında KDV den müstesnadır. -3/7/2009 tarihinden önce bina inaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin, m 2 büyüklüüne bakılmaksızın üyelerine yapacakları konut teslimleri KDV Kanununun geçici 28 inci maddesine göre KDV den müstesnadır. 3/7/2009 tarihinden sonra bina inaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin net alanı 150 m 2 ye kadar konut teslimleri % 1, dier tüm taınmaz teslimleri ile 150 m 2 nin üzerindeki konut teslimleri ise % 18 oranında KDV ye tabi tutulacaktır. -ki tam yıl süreyle kurumların aktifinde, belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde bulunan taınmazların yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde satıı da KDV Kanununun 17/4-r maddesi kapsamında KDV ye tabi deildir. Ancak, bu kapsamdaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumlar, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taınmazlar için bu istisnadan faydalanamayacaklardır. Duyurulur.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e

Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e Özel İ şaat İşleri de Arsa Sahibi Ve Müteahhitti KDV Karşısı daki Duru u Ve Eş Za a lı Fatura Düze le e ORDU SMMMO Bülte Dergisi ARALIK/ 4 4.Sayılı Dergide Yayı la ıştır. Sabri ARPAÇ Yeminli Mali Müşavir

Detaylı

Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi

Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi Abdullah TOLU YMM E. Vergi Müfettişi NET ALANI 150 M2 NİN ALTINDAKİ KONUTLARDA YENİ KDV UYGULAMASI Konut teslimlerinde yeni KDV uygulamasına ilişkin yasal düzenleme, 6322 sayılı Kanunla 15 HAZİRAN 2012

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

GEÇİCİ MADDE 12 MADDE METNİ : MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR : KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/G bölümü şöyledir :

GEÇİCİ MADDE 12 MADDE METNİ : MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR : KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/G bölümü şöyledir : GEÇİCİ MADDE 12 MADDE METNİ : "Geçici Madde 12 - (4108 sayılı Kanun'un 37'inci maddesiyle eklenen madde) 4046 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (A) fıkrası ile özelleştirme kapsamına alınan iktisadi kıymetlerin

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/67 20/10/2014 İçindekiler: * Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk.

Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. Sayı: Rehber.2014/042 Ankara, 17.10.2014 Konu: KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) Hk. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KDV Uygulama Tebliğinde

Detaylı

GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI I- GİRİŞ

GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI I- GİRİŞ GAYRIMENKUL DEVRİNDE TAPU HARCI TARTIŞMASI VEDAT BÜKCÜ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR I- GİRİŞ Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapuda hangi tutar üzerinden değer belirleneceği öteden beri tartışma konusu olmuş

Detaylı

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER 2014/28. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 21/10/2014 SİRKÜLER 2014/28 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

Sirküler Tarihi : 25.02.2014 Sirküler No : 2014/022

Sirküler Tarihi : 25.02.2014 Sirküler No : 2014/022 Sirküler Tarihi : 25.02.2014 Sirküler No : 2014/022 6518 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 27.02.2014 Karar No : 2014/153-03 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23 Temmuz

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL

TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL TOPLU KONUT KREDLER UYGULAMA YÖNETMEL Yayımlandıı Resmi Gazete: 14/06/1997 - Sayı: 23019 BRNC KISIM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu

Detaylı

Yap Ġşlet Devret Modeli ve Vergilendirilmesi

Yap Ġşlet Devret Modeli ve Vergilendirilmesi Yap Ġşlet Devret Modeli ve Vergilendirilmesi Ali TUĞLU Yeminli Mali Müşavir 20.04.2012 Ankara YMM Odası 1 Sunumun Ana Başlıkları YĠD Modelinin Nedir? YĠD Modelinin Hukuki Boyutu YĠD Modelinin Vergisel

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 1 SERİ NO.LU TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Bilindiği üzere, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Katma

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Tarih : 29/09/2014 Sayı : 62030549-120[81-2013/267]-2301 Konu : Kollektif şirketin anonim

Detaylı

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015

GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ. 15 Nisan 2015 GELİR İDARESİ ÖZELGELERİ 15 Nisan 2015 İçindekiler Bir defaya mahsus olmak üzere UNICEF ile yapılan sözleşme gereğince Araştırma Projesi nde görev alınması dolayısıyla elde edilen gelirin vergilendirilmesi

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8037 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4706 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I)

FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) FİNANSAL KİRALAMADA SAT GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (I) 1. KONU: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 1 ile finansal kuruluş

Detaylı