HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu"

Transkript

1 HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu

2 Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el kitabõna ilişkin ticari olarak satõlabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk dahil olmak üzere ancak bunlarla sõnõrlõ olmamak kaydõyla hiçbir koşulsuz garanti sağlamaz. Hewlett-Packard Co. şirketi, işbu el kitabõnõn veya içindeki örneklerin verilmesi, performansõ veya kullanõmõ ile ilgili dolaylõ veya sonuç olarak ortaya çõkan hatalardan veya zararlardan sorumlu değildir. Avustralya ve İngiltere deki tüketici işlemleri: Yukarõdaki sorumsuzluk bildirimleri ve sõnõrlamalar Avustralya ve İngiltere deki tüketici işlemleri için geçerli değildir ve Tüketiciler'in yasal haklarõnõ etkilemez. Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company Tüm haklarõ saklõdõr. Bu el kitabõnõn, telif haklarõ yasasõnda izin verilen durumlar dõşõnda, Hewlett-Packard Company şirketinin yazõlõ izni olmadan çoğaltõlmasõ, uyarlanmasõ veya başka dile çevrilmesi yasaktõr. Bu ürünü kontrol eden programlar telif haklarõ ile korunmuştur ve tüm haklarõ saklõdõr. Söz konusu programlarõn da Hewlett-Packard Co. şirketinin yazõlõ izni olmadan çoğaltõlmasõ, uyarlanmasõ veya başka dillere çevrilmesi yasaktõr. Microsoft Corporation, Phoenix Technologies, Ltd., ATI Technologies Inc., S3 Graphics Incorporated, Intel Corporation ve Adobe Systems Incorporated bu ürünü kontrol eden programlarõn bir kõsmõnõn telif haklarõna sahip olabilir. Telif haklarõ hakkõnda ek bilgi almak için programlarõn kendi bildirimlerine bakõn. Bu üründe, Macrovision Corporation şirketi ve diğer hak sahiplerinin mülkiyetindeki belirli ABD patent ve diğer fikri mülkiyet haklarõ yöntemleri ile korunan, telif hakkõ koruma teknolojisi bulunmaktadõr. Bu telif hakkõ koruma teknolojisinin kullanõlmasõ için Macrovision Corporation tarafõndan izin verilmesi gerekir ve bu teknoloji Macrovision Corporation tarafõndan aksine izin verilmediği sürece yalnõzca evde ve diğer sõnõrlõ görüntüleme amaçlõ kullanõmlar için düşünülmüştür. Ters mühendislik ve bileşenlerine ayõrmak yasaktõr. Microsoft, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation şirketinin ABD de kayõtlõ ticari markalarõdõr. Pentium ve Intel Inside logolarõ ABD de tescilli ticari markalardõr ve Celeron ve SpeedStep Intel Corporation õn ABD deki ticari markalarõdõr. Adobe ve Acrobat Adobe Systems Incorporated şirketinin ticari markalarõdõr. Hewlett-Packard Company HP Notebook Customer Care 1000 NE Circle Blvd., MS 425E Corvallis, OR A.B.D. 2 Başvuru Kõlavuzu

3 Önemli Güvenlik Bilgileri DİKKAT Yangõn riskini azaltmak için, modemi duvardaki telefon prizine bağlarken yalnõzca No. 26 AWG veya daha kalõn iletişim hattõ kablosu kullanõn. Avustralya da bilgisayarõn, ACA Teknik Standartlarõ TS008 koşullarõna uygun bir kablo ile Telekomünikasyon Ağõ na bağlõ olmasõ gerekir. Bilgisayarõnõzõ telefon bağlantõsõyla kullanõrken, kişilerin uğrayacağõ yangõn riski, elektrik çarpmasõ ve yaralanmalarõ önlemek için mutlaka temel güvenlik önlemlerini alõn: Bu ürünü telefon bağlantõsõyla suya yakõn yerlerde kullanmayõn (örneğin, banyo küveti, lavabo, yüzme havuzu çevresinde veya õslak zeminde). Fõrtõna sõrasõnda telefon bağlantõsõnõ (kablosuz bağlantõ dõşõnda) kullanmaktan kaçõnõn. Şimşekler, küçük bir olasõlõk da olsa elektrik çarpmasõna neden olabilir. Gaz sõzõntõsõ olduğunda durumu haber vermek için sõzõntõnõn yakõnlarõnda telefon bağlantõsõnõ kullanmayõn. Yalnõzca bu el kitabõnda belirtilen güç kablosunu ve pilleri kullanõn. Pilleri ateşe atmayõn. Piller ateşte patlayabilir. Olasõ özel atõk yönergeleri için yerel yasal düzenlemelere başvurun. HP Yazõlõm Ürünü Lisans Sözleşmesi HP ürününüz yazõlõm programlarõ içermektedir. AYGITI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE BU LİSANS SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLE OKUYUN. YAZILIMA İLİŞKİN SAĞLANAN HAKLAR YALNIZCA MÜŞTERİNİN LİSANS SÖZLEŞMESİ NİN TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMESİ KAYDIYLA SAĞLANMIŞTIR. AYGITI KULLANMAYA BAŞLAMANIZ İŞBU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. LİSANS SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, HEMEN YAZILIMI SABİT DİSKİNİZDEN SİLİP ASIL DİSKETLERİ YOK ETMENİZ VEYA PARANIZIN TAM OLARAK GERİ ÖDENMESİ İÇİN HP ÜRÜNÜNÜN TAMAMINI VE YAZILIMI İADE ETMENİZ GEREKİR. YAPILANDIRMAYA GEÇMENİZ LİSANS SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR. AŞAĞIDA AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE İŞBU HP YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ HP ÜRÜNÜNÜN BİR PARÇASI OLARAK SAĞLANAN TÜM YAZILIMIN KULLANIMI İÇİN GEÇERLİDİR VE BU HP ÜRÜNÜNE DAHİL EDİLMİŞ OLABİLECEK VEYA ÇEVRİMİÇİ OLARAK BULUNABİLECEK TÜM DİĞER GARANTİ BİLDİRİMLERİNİ GEÇERSİZ KILAR. Microsoft işletim sistemi ve yazõlõm uygulamalarõ lisanslarõ, Microsoft belgelerine dahil olan veya Microsoft Yazõlõm Ürünleri başlatõldõğõnda ekranda görüntülenen, Microsoft Lisans Sözleşmesi uyarõnca verilmektedir. Başvuru Kõlavuzu 3

4 Microsoft işletim sistemi ile birlikte verilen bir bilgisayar için: Bilgisayarõnõzõ başlatõp Microsoft Son Kullanõcõ Lisans Sözleşmesi ni ( EULA ) kabul ettiğiniz zaman lisans haklarõnõz yalnõzca bilgisayarõnõzla birlikte Microsoft işletim sistemine ait Gerçeklik Belgesi nin de ( COA ) sağlanmõş olmasõ durumunda geçerlidir. COA etiketi genellikle bilgisayarõn alt tarafõnda bulunur. COA etiketinin Microsoft işletim sistemi ile uyuşmamasõ veya olmamasõ durumunda ayrõntõlar için HP satõcõnõza başvurun. Diğer HP olmayan Yazõlõm ve İşletim Sistemleri ilgili satõcõ lisanslarõ kapsamõndadõr. HP yazõlõmõnõn kullanõmõ için aşağõdaki Lisans Hükümleri geçerlidir: KULLANIM. Müşteri yazõlõmõ herhangi bir HP ürününde kullanabilir. Müşteri yazõlõmõ ağ üzerinden ya da birden fazla HP ürününde kullanamaz. Yasalarca izin verilmediği sürece müşteri yazõlõm üzerinde ters mühendislik yapamaz, kaynak koduna dönüştüremez. KOPYALAR VE UYARLAMALAR. Müşteri yazõlõmõ, a) arşivleme amacõyla veya (b) bir HP ürünüyle birlikte kullanabilmesi için kopyalama ve uyarlamanõn zorunlu bir adõm olmasõ durumunda, söz konusu kopyalarõn ve uyarlamalarõn başka bir biçimde kullanõlmamasõ kaydõyla kopyalayabilir veya uyarlayabilir. MÜLKİYET. Müşteri, fiziksel ortamõn sahipliği dõşõnda yazõlõmõn mülkiyetine ilişkin hiçbir hakkõ bulunmadõğõnõ kabul eder. Müşteri, yazõlõmõn telif haklarõ konusu olduğunu ve telif haklarõ yasalarõnca korunduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri yazõlõmõn, yazõlõma dahil edilmiş olan telif hakkõ bildirimlerinde belirtilen ve işbu Sözleşme nin veya telif hakkõnõn ihlali durumunda Müşteri yi sorumlu tutmaya yetkili bir üçüncü taraf yazõlõm tedarikçisi tarafõndan geliştirilmiş olabileceğini kabul ve beyan eder. ÜRÜN KURTARMA CD-ROM'U VEYA DVD Sİ. HP ürünü ile birlikte ürün kurtarma CD-ROM'u veya DVD si verilmesi durumunda: (i) Ürün kurtarma CD-ROM'u veya DVD si ve/veya destek yardõmcõ program yazõlõmõ yalnõzca ürün kurtarma CD- ROM'unun veya DVD sinin başlangõçta birlikte verildiği HP ürününün sabit diskini geri yüklemekte kullanõlabilir. (ii) Bu ürün kurtarma CD-ROM'undaki veya DVD sindeki tüm Microsoft işletim sistemi yazõlõmõ için Microsoft Lisans Sözleşmesi geçerlidir. YAZILIMDAKİ HAKLARIN DEVRİ. Müşteri yazõlõm üzerindeki haklarõnõ, haklarõnõn tümünü devretmesi ve yalnõzca önceden üçüncü tarafõn bu Lisans Sözleşmesi ile bağlõ olmayõ kabul etmesi kaydõyla devredebilir. Müşteri, böyle bir devirden sonra yazõlõma ilişkin tüm haklarõnõn sona erdiğini ve kendisindeki kopyalarõ ve uyarlamalarõ yok etmeyi veya söz konusu üçüncü tarafa teslim etmeyi kabul eder. ALT LİSANS VERME VE DAĞITIM. Müşteri, Hewlett-Packard'õn önceden yazõlõ onayõ olmadan yazõlõmõ kiralayamaz, lisansõnõ başkalarõna veremez ya da yazõlõmõn kopyalarõnõ ve uyarlamalarõnõ fiziksel ortamlarla ya da telekomünikasyon yöntemleriyle dağõtamaz. FESİH. Hewlett-Packard, buradaki hükümlerden herhangi birine uyulmamasõ durumunda, Müşteri den ihlalin giderilmesini istemesi ve Müşteri nin bu uyarõyõ takip eden otuz (30) gün içerisinde gereken düzeltmeyi yapmamasõ kaydõyla bu yazõlõm sözleşmesini feshedebilir. GÜNCELLEŞTİRMELER VE YÜKSELTMELER. Müşteri, yazõlõmõn Hewlett- Packard'dan ayrõ bir destek sözleşmesine tabi olarak alõnabilecek güncelleştirme ve yükseltmeleri kapsamadõğõnõ kabul eder. 4 Başvuru Kõlavuzu

5 İHRACAT MADDESİ. Müşteri yazõlõmõ ya da yazõlõmõn herhangi bir kopyasõnõ veya uyarlamasõnõ, A.B.D. İhracat İdaresi yönetmeliklerine veya ilgili diğer yönetmeliklere aykõrõ olarak ihraç etmemeyi veya ithal ettikten sonra yeniden ihraç etmemeyi kabul eder. ABD HÜKÜMETİ SINIRLI HAKLARI. Kullanõm, çoğaltma veya açõklama HP standart ticari lisans hükümlerine ve ABD Savunma Bakanlõğõ ve diğer Kurumlarõ için, FAR (c)(1-2) (Haziran 1987) yönetmeliğinde belirtilen sõnõrlamalara tabidir. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA A.B.D. Telif Hakkõ 2000 Hewlett-Packard Company. Tüm Haklarõ Saklõdõr. Müşteri ayrõca Yazõlõm õn, hangisi geçerliyle, DFARS (Haziran 1995) yönetmeliğinde belirtildiği üzere Ticari bilgisayar yazõlõmõ olarak veya FAR (a) yönetmeliğinde belirtilen ticari malzeme olarak veya FAR yönetmeliğinde tanõmlandõğõ üzere Sõnõrlõ bilgisayar yazõlõmõ olarak verildiğini ve lisanslandõğõnõ da kabul eder. Müşteri, söz konusu yazõlõm için yalnõzca ilgili FAR veya DFARS maddelerinde veya söz konusu ürün için yalnõzca HP standart yazõlõm sözleşmesinde belirtilen haklara sahip olduğunu kabul eder Microsoft İşletim Sistemleri Hizmet Paketi için Destek Politikasõ. HP, en son hizmet paketleri dahil olmak üzere Microsoft İşletim Sistemleri kullanan HP bilgisayarlarõ için son kullanõcõ desteği sağlamaktadõr. Bu destek, yazõlõmõn Microsoft tarafõndan piyasaya sürülmesinden 30 gün sonra kullanõlabilir olacaktõr. Yayõn Tarihçesi Sürüm 1 (KD)... Mayõs 2002 Bu el kitabõ dönüştürülmüş kağõda basõlmõştõr. Başvuru Kõlavuzu 5

6

7 İçindekiler HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ...11 İçindekiler...12 Kutuda Neler Var?...12 Aksesuar satõn alma...12 Daha fazla bilgi alma...13 Bilgisayar Parçalarõnõ Tanõmlama...14 Önden Görünüm...14 Arkadan Görünüm...15 Alttan Görünüm...16 Durum Işõklarõ...17 Bilgisayarõ Kurma...19 Adõm 1: Pili takma...19 Adõm 2: AC gücünü bağlama...21 Adõm 3: Telefon hattõna bağlama...22 Adõm 4: Bilgisayarõ açma...23 Adõm 5: Windows u kurma...24 Adõm 6: Notebook bilgisayarõnõzõ kaydettirme...24 Internet e bağlanma...25 Bundan sonra yapõlabilecekler...25 Temel Çalõştõrma...27 Bilgisayarõ Çalõştõrma...28 Bilgisayarõ açma ve kapama...28 Bilgisayarõ sõfõrlama...29 Önyükleme aygõtõnõ değiştirme...30 Dokunma alanõnõ kullanma...31 Fn kõsayol tuşlarõnõ kullanma...33 Tek Dokunmalõ düğmeleri kullanma...34 Windows ve Uygulama tuşlarõnõ kullanma...35 Katõştõrõlmõş tuş takõmõnõ kullanma...36 ALT GR tuşunu kullanma...36 Ekranõ ayarlama...37 Sesi ayarlama...38 Sunu için bilgisayar ayarlarõnõ değiştirme...39 CD veya DVD leri Kullanma...40 CD veya DVD yerleştirme veya çõkarma...40 DVD filmleri oynatma...41 CD oluşturma veya kopyalama...41 Bilgisayarõnõzõn Güvenliğini Sağlama...42 Parola korumasõnõ kurma...42 Bilgisayarõnõzõ kilitleme...43 Güvenlik kablosunu takma...43 Başvuru Kõlavuzu 7

8 Virüslere karşõ koruma...44 Notebook PC ile Rahat Çalõşma...45 Bilgisayarõnõzõn Bakõmõ...47 Sabit disk sürücüyü koruma...47 Bilgisayarõnõzõn bakõmõ...47 Verilerinizi koruma...48 Ekranõn ömrünü uzatma...48 Bilgisayarõnõzõ temizleme...49 Piller ve Güç Yönetimi...51 Güç Tüketimini Yönetme...52 Bilgisayarõn otomatik güç yönetimi...52 Gücü kendinizin yönetmesi...54 Pil Gücünü Kullanma...55 Pil durumunu denetleme...55 Düşük pil düzeyi uyarõsõnõ yanõtlama...56 Pili yeniden doldurma...56 Pillerden en yüksek verimi alma...56 Modem ve Ağ Bağlantõlarõ...59 Modem Kullanma...60 Modemi bağlama...61 Internet e bağlanma...62 Internet bağlantõsõnõ kesme...63 Modemle ağa bağlanma...63 Modem ayarlarõnõzõ değiştirme...64 E-posta gönderme ve alma...65 Faks gönderme ve alma (Windows XP)...66 Faks gönderme ve alma (Windows 2000)...67 Yerel Ağa Bağlanma...68 Yerel ağa bağlanma...68 Kablosuz Bağlantõ Kurma...69 Bağlantõlar için hazõrlanma (Windows XP)...69 Bağlantõlar için hazõrlanma (Windows 2000)...71 Kablosuz iletişimi açma ve kapama...73 Eklenti Aygõtlarõ...75 PC Kartlarõnõ Takma...76 PC Kartõ nõ takma ve kaldõrma...76 Harici Aygõtlarõ Bağlama...78 Harici aygõt konektörlerini belirleme...78 Yazõcõ veya başka bir paralel aygõtõ bağlama...80 Harici klavye veya fareyi bağlama...80 USB aygõtõ bağlama...80 Ses aygõtõ bağlama Başvuru Kõlavuzu

9 Harici monitör kullanma...82 TV yi monitör gibi kullanma...84 IEEE 1394 aygõtõ bağlama...85 Seri aygõt bağlama...85 Kõzõlötesi aygõt bağlama...85 Bağlantõ noktasõ çoğaltõcõsõnõ kullanma...86 Ek RAM Takma...89 RAM genişletme modülü takma...89 RAM genişletme modülünü çõkarma...90 Sabit Disk Sürücüsünü Değiştirme...92 Sabit disk sürücüsünü değiştirme...92 Sabit disk sürücüsü tutucusunu değiştirme...93 Yeni bir sabit disk sürücüsünü hazõrlama...94 Sorun Giderme ve Bakõm...95 Bilgisayarõn Sorunlarõnõ Giderme...96 Ses Sorunlarõ...96 CD-ROM ve DVD sorunlarõ...97 Ekran Sorunlarõ...99 Sabit Disk Sürücüsü Sorunlarõ Isõnma Sorunlarõ Kõzõlötesi Sorunlarõ Klavye ve İşaretleme Aygõtõ Sorunlarõ Yerel Ağ Sorunlarõ Bellek Sorunlarõ Modem Sorunlarõ PC Kartõ (PCMCIA) Sorunlarõ Performans Sorunlarõ Bağlantõ Noktasõ Çoğaltõcõsõ Sorunlarõ Güç ve Pil Sorunlarõ Yazdõrma Sorunlarõ Seri, Paralel ve USB Sorunlarõ Başlangõç Sorunlarõ Kablosuz Sorunlarõ Donanõmõ Sõnama E-Diagtools tanõlama sõnamasõnõ çalõştõrmak için Bilgisayarõ Yapõlandõrma BIOS Setup hizmet programõnõ çalõştõrma TopTools paketini kurma Yazõlõmõ Yeniden Yükleme ve Güncelleştirme Sabit diskinizin fabrika yüklemesini kurtarma Önyükleme disketi oluşturma (Windows 2000) Hasarlõ bir Kurtarma CD veya DVD sini değiştirme BIOS u güncelleştirme Windows sürücülerini güncelleştirme Başvuru Kõlavuzu 9

10 HP Destek ve Hizmeti Bilgisayarõnõz İçin Yardõm Alma Web'den yardõm alma Destek veya hizmet için HP ye başvurma Onarõm hizmeti alma Bilgisayarõnõzõ gönderime hazõrlama Hewlett-Packard Sõnõrlõ Garanti Bildirimi Başvuru Bilgileri Donanõm Şartnameleri Modem Başvuru Bilgileri Modem Başvurusu (Conexant) Güvenlik Bilgileri Güç Kablolarõ Ergonomi Pil Güvenliği Lazer Güvenliği LED Güvenliği Civa Güvenliği Telsiz frekans radyasyonuna maruz kalma Yasal Bilgiler Uluslararasõ Dizin Başvuru Kõlavuzu

11 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Başvuru Kõlavuzu 11

12 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ İçindekiler İçindekiler Tebrikler! Notebook bilgisayarõnõz, kişisel bilgisayar alanõnda yeni bir standart oluşturmaktadõr. Taşõnmasõnõn kolay, boyutlarõnõn da küçük olmasõna karşõn bilgisayarõnõz, kalitesi ve ayrõntõlara olan özeniyle Hewlett-Packard ayrõcalõğõnõ taşõr. Bu el kitabõ, bilgisayarõnõzõ nasõl kurup çalõştõracağõnõzõ ve sorun çõktõğõnda ne yapmanõz gerektiğini gösterir. Kutuda Neler Var? HP notebook bilgisayar. Pil (takõlõ). AC adaptörü ve güç kablosu. Hõzlõ Başlatma sayfasõ. Başlangõç Kõlavuzu. Windows u ve bilgisayarõnõzla verilen tüm yazõlõmlarõ geri yüklemek için Recovery CD si veya DVD si. Microsoft Windows el kitabõ. HP notebook bilgisayarõnõzda ek olarak önceden yüklenmiş yazõlõm da bulunur. (Tam olarak hangi yazõlõmõn yüklü olduğu notebook modelinize bağlõdõr.) Aksesuar satõn alma Bilgisayarõnõzõn aksesuarlarõnõ çevrimiçi satõn alabilirsiniz. En son aksesuar ve seçenekler için HP Notebook Web sitesini (www.hp.com/notebooks) ziyaret edin. HP, aşağõdakiler gibi aksesuarlar sunmaktadõr: AC adaptörü. Yeni sabit disk sürücüsü modülü. Belleği genişletmek için RAM modülleri. 12 Başvuru Kõlavuzu

13 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ İçindekiler Pil. Bağlantõ noktasõ çoğaltõcõsõ. Daha fazla bilgi alma Aşağõdaki tabloda, bilgisayarõnõz ve ilgili ürünler hakkõnda bilgi alabileceğiniz diğer kaynaklar listelenmiştir. Kaynak Başlangõç Kõlavuzu Çevrimiçi Başvuru Kõlavuzu Çevrimiçi HP Notlarõ Microsoft Windows el kitabõ HP Notebook Web Sitesi HP Business Support Web Sitesi Corporate Evaluator's Guide Açõklamasõ ve Yeri Bu basõlõ el kitabõ bilgisayarõnõzõ tanõtõr. El kitabõnda ayrõca, kurulum yönergeleri, temel kullanõm kõlavuzlarõ, sorun giderme bilgileri ve garanti bilgileri de vardõr. Bu Başvuru Kõlavuzu nun tamamõ bilgisayarõn sabit diskine kayõtlõ olarak verilir ve bilgisayarõn bakõmõ ile çalõştõrõlmasõ hakkõnda eksiksiz bir kaynak sağlar. Çevrimiçi HP Kütüphanesi ne veya Recovery CD veya DVD sindeki \hp\library dizinine bakõn. Windows XP işletim sisteminde HP Kütüphanesi, Yardõm ve Destek Merkezi ndedir. El kitaplarõnõn tamamlanmasõndan sonraki en son bilgiler için çevrimiçi HP Kütüphanesi ndeki HP Notlarõ na veya Recovery CD veya DVD sindeki \hp\library dizinine bakõn. Bu bilgisayarõnõzla birlikte verilir ve bilgisayarõnõzda kullanõlan Microsoft Windows sürümü hakkõndaki bilgileri içerir. (Avrupa daki yansõtma). Başka bir dil seçmek için bkz. Şirket ağ ortamõnda notebook bilgisayarõnõzõ nasõl yapõlandõracağõnõz hakkõnda bilgilerin yanõ sõra alternatif işletim sistemlerinin yüklenmesi konusunda da bilgi sağlar. HP Business Support Web sitesinde yer alõr. Başvuru Kõlavuzu 13

14 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayar Parçalarõnõ Tanõmlama Bilgisayar Parçalarõnõ Tanõmlama Önden Görünüm 1. Bilgisayarõ açma/kapama mandalõ. 2. Tek Dokunmalõ düğmeler. 3. Klavye durum õşõklarõ. 4. Güç düğmesi. Bilgisayarõ açar ve kapatõr. 5. Dokunma alanõ, kaydõrma alanõ, tõklatma düğmeleri artõ açma/kapama düğmesi. 6. Ana durum õşõklarõ (soldan sağa): güç modu, pil, sabit disk etkinliği. 7. Kõzõlötesi bağlantõ noktasõ. 8. Kablosuz açma/kapama düğmesi ve gösterge õşõğõ (bazõ modellerde). 9. Pil. 10. Sessiz düğmesi, sessiz õşõğõ ve ses denetimi. 11. Ses jaklarõ (soldan sağa): ses çõkõşõ (kulaklõk), harici mikrofon. 12. CD-ROM, DVD veya başka sürücü. 13. Evrensel seri veriyolu bağlantõ noktasõ (USB). 14 Başvuru Kõlavuzu

15 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayar Parçalarõnõ Tanõmlama Arkadan Görünüm 14. AC adaptör jakõ. 15. İki USB bağlantõ noktasõ. 16. Yerel ağ bağlantõ noktasõ. 17. PS/2 klavye veya PS/2 fare bağlantõ noktasõ (Y adaptörünü destekler). 18. Paralel bağlantõ noktasõ (LPT1). Bu bağlantõ noktasõnõ paralel yazõcõ veya diğer paralel aygõtlar için kullanõn. 19. Harici monitör bağlantõ noktasõ. 20. S-video bağlantõ noktasõ. 21. Kensington kilit yuvasõ (güvenlik konektörü). 22. Modem bağlantõ noktasõ. 23. IEEE 1394 bağlantõ noktasõ (bazõ modellerde). 24. PC Kartõ ve CardBus yuvasõ ve düğmeleri. 25. Disket sürücü (bazõ modellerde). Başvuru Kõlavuzu 15

16 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayar Parçalarõnõ Tanõmlama Alttan Görünüm 26. Sabit disk sürücüsü. 27. Pil mandalõ. 28. Mini PCI kapağõ (içinde kullanõcõnõn bakõm yapabileceği parça yoktur). 29. RAM kapağõ. 30. Takma sistemi bağlantõ noktasõ. 31. Sõfõrlama düğmesi. 16 Başvuru Kõlavuzu

17 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayar Parçalarõnõ Tanõmlama Durum Işõklarõ Bilgisayarda güç ve pil durumunu, sürücü etkinliğini, Caps Lock/Num Lock gibi klavye işlevlerini gösteren bir dizi durum õşõğõ vardõr. Aşağõdaki şekil bilgisayarõn önündeki ana durum õşõklarõnõ göstermektedir. 1. Güç durumu. Açõk: bilgisayar açõk (ekran kapalõ olsa dahi). Yanõp sönüyor: bilgisayar Bekleme modunda. Kapalõ: bilgisayar kapalõ veya Hazõrda Bekleme modunda. 2. Sabit disk sürücüsü etkinliği. Açõk: bilgisayar sabit disk sürücüsünü kullanõyor. 3. Pil durumu. Yeşil: AC adaptörü takõlõ ve pil tamamen dolu. Sarõ: AC adaptörü takõlõ ve pil doluyor. Başvuru Kõlavuzu 17

18 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayar Parçalarõnõ Tanõmlama Yanõp sönüyor: AC adaptörü takõlõ ancak pil yok veya arõzalõ. Kapalõ: AC adaptörü takõlõ değil. Klavyenin üst bölümünde yer alan klavye durum õşõklarõ klavye kilit durumlarõnõ belirtir. 1. Caps Lock. Caps Lock etkin. 2. Num Lock. Num Lock etkin. (Katõştõrõlmõş tuş takõmõnõn kullanõlmasõ için Keypad Lock õn da açõk olmasõ gerekir.) 3. Keypad Lock. Yerleşik tuş takõmõ etkin (Fn+F8). Sayõ tuşlarõ için Num Lock õn da açõk olmasõ gerekir, aksi halde imleç denetimi etkin olur (harici klavye üzerinde gösterildiği gibi). 18 Başvuru Kõlavuzu

19 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayarõ Kurma Bilgisayarõ Kurma UYARI Klavye ve diğer girdi aygõtlarõnõn hatalõ kullanõmõ ergonomi sorunlarõyla ilgili sakatlõklarla ilişkilendirilmektedir. Bu riskin azaltõlmasõ hakkõnda bilgi için çevrimiçi HP Kütüphanesi ndeki Rahat Çalõşma bölümüne bakõn veya adresindeki ergonomi Web sitemizi ziyaret edin. Notebook bilgisayarla çalõşma konusunun özeti için, bkz. Notebook PC ile Rahat Çalõşma sayfa 45. Notebook bilgisayarõ asõl bilgisayarõnõz olarak veya uzun süre kullanõyorsanõz, tam boyda bir klavye, ekran ve fareyle kullanmanõz gerektiğine dikkat edin. HP takma sistemi aksesuarlarõ bu aygõtlara bağlanmayõ hõzlandõrõr ve kolaylaştõrõr. Bu, ergonomik rahatsõzlõk olasõlõğõnõ azaltõr. Çevrimiçi HP Kütüphanesi ndeki Rahat Çalõşma konusuna bakõn. Bilgisayarõnõzõ ilk kurduğunuzda pili takõp doldurmanõz, AC adaptörünü bağlamanõz, bilgisayarõ açmanõz ve Windows kur programõnõ çalõştõrmanõz gerekir. Adõm 1: Pili takma UYARI Pillere zarar vermeyin, parçalamayõn. Pilleri ateşe atmayõn; tehlikeli kimyasal maddeler çõkararak parçalanabilir veya patlayabilirler. Doldurulabilir piller doğru biçimde geri dönüştürülmeli veya atõlmalõdõr. Bilgisayarõnõz pil takõlõ olarak teslim edilir. Pil çõkartõlmõşsa, takmanõz gerekir: 1. Bilgisayarõnõzõ altõ yukarõ gelecek biçimde ters çevirin. 2. Pilin konektör tarafõnõ pil bölmesine sokun ve yerine oturana kadar itin. Başvuru Kõlavuzu 19

20 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayarõ Kurma Pili çõkarma 1. Pili çõkartmadan önce aşağõdakilerden birini yapõn: Bilgisayarõ kapatõn veya Hazõrda Bekleme moduna geçirin veya AC adaptörü fişini takõn. 2. Pil çõkarma mandalõnõ itin ve sonra pili bölmesinden çõkartõn. 20 Başvuru Kõlavuzu

21 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayarõ Kurma Adõm 2: AC gücünü bağlama DİKKAT Yalnõzca bilgisayarõnõzla birlikte verilen 90 watt HP AC adaptörünü (veya bilgisayarõn güç gereksinimini karşõlayan onaylõ başka bir adaptörü) kullanõn. AC adaptörü yuvasõnõn altõnda 90W yazõyorsa, HP F1454A, F1781A, F4600 veya F4814 gibi 60 veya 75W bir adaptör kullanmayõn; F1455A, F2297A DC adaptörü aksesuarlarõnõ da kullanmayõn. Yanlõş bir AC adaptörü kullanmanõz bilgisayara veya adaptöre zarar verebileceği gibi garantinizi de geçersiz kõlabilir (bkz. "Hewlett-Packard Sõnõrlõ Garanti Bildirimi" sayfa 133). AC adaptörünü bilgisayara takõn ve güç kablosunu AC adaptörüne bağlayõn; sonra da güç kablosunu duvardaki prize takõn. Bundan sonra bilgisayarõn pili dolmaya başlar. Önemli Güç kablosunu çõkarõrken AC adaptöründen çõkarmadan önce prizden çõkarõn. Pil dolarken 3. adõma geçebilirsiniz. Başvuru Kõlavuzu 21

22 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayarõ Kurma Adõm 3: Telefon hattõna bağlama Yerleşik modemi kullanabilir veya isterseniz bir bilgisayar modem kartõnõ veya harici bir modemi bağlayabilirsiniz. 1. Telefon hattõnõzõn bazen veri hattõ olarak da adlandõrõlan analog hat olmasõna dikkat edin. (Dijital hat kullanmamalõsõnõz.) 2. Telefon kablosunu telefon jakõna takõn. Telefon kordonunun prizi jaka uymazsa, adaptör kullanmanõz gerekebilir. 3. Telefon kordonunun diğer ucunu yerleşik modeme takõn. Modemin kullanõlmasõ hakkõndaki ayrõntõlar için, bkz. Modem Kullanma sayfa Başvuru Kõlavuzu

23 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayarõ Kurma Adõm 4: Bilgisayarõ açma Klavyenin sol tarafõnda bulunan güç düğmesine basõn. Bilgisayar açõlõr ve otomatik olarak Windows başlar. İpucu Bilgisayarõnõz pil ile çalõşõrken açõlmõyorsa pil bitmiş olabilir. AC adaptörünü fişe takõn ve güç düğmesine yeniden basõn. AC adaptörünü en az bir saat veya pilin tam olarak dolmasõ için 3-4 saat fişe takõlõ bõrakõn. Başvuru Kõlavuzu 23

24 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayarõ Kurma Adõm 5: Windows u kurma Notebook bilgisayarõnõzõn sabit disk sürücüsünde Microsoft Windows önceden kuruludur. Bilgisayarõnõzõ ilk açtõğõnõzda kurulumu özelleştirebilmeniz için Windows Kur programõ otomatik olarak çalõşõr. 1. Ekranda görüntülenen Kur programõ yönergelerini izleyin. Program, Ürün Kimlik kodunu girmenizi isterse, bu kodu bilgisayarõn altõnda bulabilirsiniz. 2. Modemi bağladõysanõz, modemin ülke veya bölge ayarlarõnõ denetleyin: Windows XP: Başlat, Ayarlar, Denetim Masasõ, Yazõcõlar ve Diğer Donanõm, Telefon ve Modem Seçenekleri ni tõklatõn ve sonra Çevirme Kurallarõ sekmesinde Düzenle yi tõklatõn. Windows 2000: Başlat, Ayarlar, Denetim Masasõ nõ tõklatõn, Telefon ve Modem Seçenekleri ni çift tõklatõn ve sonra Çevirme Kurallarõ sekmesinde Düzenle yi tõklatõn. Adõm 6: Notebook bilgisayarõnõzõ kaydettirme Bilgisayarõnõzõ kaydettirmeyi ihmal etmeyin. Kayõt, ücretsiz ve hõzlõ bir işlem olup daha kõsa sürede kendiniz için özel destek alabilmenizi sağlar. Kayõt sõrasõnda girdiğiniz bilgiler, sizlere daha iyi ürün ve hizmetler sunulmasõnõ sağlamaktadõr. Bilgisayarõnõzõn kaydettirilmesi şunlarõ sağlar: Bilgisayarõn sahibi olduğunuz Hewlett-Packard kayõtlarõna geçirilir; hizmet, destek ve bilgilere erişim hakkõ sağlanõr. Windows XP işletim sisteminin sahibi olduğunuz Microsoft şirketine kaydedilir. Windows 2000 kullanõyorsanõz, işletim sistemini kaydettirmek için lütfen Microsoft şirketini ayrõca arayõn. Windows kurulumu sõrasõnda kaydettirmek istemezseniz, kayõt formunu yazdõrmayõ seçin ve sonra formu, üstündeki faks numarasõna, HP ye fakslayõn. HP Müşteri Desteği ni arayarak da kaydettirebilirsiniz; telefon numarasõnõ bulmak için bkz. Destek veya hizmet için HP ye başvurma sayfa Başvuru Kõlavuzu

25 HP Notebook Bilgisayarõnõzõn Tanõtõmõ Bilgisayarõ Kurma Internet e bağlanma Internet erişimi olan kablolu veya kablosuz bir yerel ağ bağlantõnõz varsa veya bilgisayarõnõzda modem takõlõysa (yerleşik, PC Kartõ veya harici) Internet'e bağlanabilirsiniz. Ayrõntõlar için bkz. Modem Kullanma sayfa 60, Yerel Ağa Bağlanma sayfa 68 veya Kablosuz Bağlantõ Kurma sayfa 69. Bundan sonra yapõlabilecekler Bilgisayarõnõzda yüklü bulunan Windows sürümünü tanõmõyorsanõz yeniliklerin neler olduğunu öğrenmek için Başlat, Windows XPde Gezinti veya Başlat, Yardõm (Windows 2000) öğelerini tõklatõn veya Windows el kitabõna bakõn. Bilgisayarõnõzõ kullanma ve bakõmõ hakkõnda daha fazla bilgi için çevrimiçi Başvuru Kõlavuzu nda Başlat, Yardõm ve Destek, HP Kütüphanesi (Windows XP) veya Başlat, Programlar, Hewlett-Packard, Notebook, HP Kütüphanesi (Windows 2000) öğelerini tõklatõn. Başvuru Kõlavuzu 25

26

27 Temel Çalõştõrma Başvuru Kõlavuzu 27

28 Temel Çalõştõrma Bilgisayarõ Çalõştõrma Bilgisayarõ Çalõştõrma Güç düğmesini kullanarak bilgisayarõnõzõ başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Ancak, güç tasarrufu önlemlerine, etkin bağlantõ türlerine ve başlatma saatine bağlõ olarak bazen bilgisayarõ açmak ve kapamak için farklõ yöntemler kullanmanõz gerekebilir. Güç modu Açõk modu Güç modu durum õşõğõ yanar. Bekleme modu Önemli ölçüde güç tasarrufu sağlar. Ekranõ ve diğer bileşenleri kapatõr. Geçerli oturumu RAM de saklar. Hõzla yeniden başlatõr. Ağ bağlantõlarõnõ geri yükler. Güç modu durum õşõğõ yanõp söner. Bilgisayarõ açma ve kapama Hazõrda Bekleme modu En fazla güç tasarrufunu sağlar. Geçerli oturumu diske kaydeder ve bilgisayarõ kapatõr. Ağ bağlantõlarõnõ geri yükler. Güç modu durum õşõğõ kapanõr. Kapat (kapalõ) En fazla güç tasarrufunu sağlar. Geçerli oturumu kaydetmeden kapanõr. Başlatmada her şeyi sõfõrlar, yeni oturum başlatõr ve ağ bağlantõlarõnõ geri yükler. Güç modu durum õşõğõ kapalõ olur. Bu moda geçmek için Güç düğmesine basõn. Güç düğmesine basõn veya Başlat, Bilgisayarõ Kapat, Bekleme (Windows XP) veya Başlat, Kapat, Bekleme (Windows 2000) öğelerini tõklatõn veya zaman aşõmõna izin verin. Fn+F12 tuşlarõna basõn veya Başlat, Bilgisayarõ Kapat, Hazõrda Bekle yi tõklatõn (Windows 2000) veya zaman aşõmõna izin verin. Başlat, Bilgisayarõ Kapat, Kapat (Windows XP) veya- Başlat, Kapat, Kapat (Windows 2000) öğelerini tõklatõn veyagüç düğmesine 4 saniye basõn (yalnõzca Başlat menüsü yordamõ çalõşmazsa). Açmak için: Yeniden başlatmak veya Bekleme ya da Hazõrda Bekleme modundan oturumu devam ettirmek için güç düğmesine basõn. Bu güç tasarrufu modlarõnõn çalõşma biçimlerini de özelleştirebilirsiniz. Bkz. Bilgisayarõn otomatik güç yönetimi sayfa Başvuru Kõlavuzu

29 Temel Çalõştõrma Bilgisayarõ Çalõştõrma Bilgisayarõ sõfõrlama Bazõ durumlarda Windows veya bilgisayarõn yanõt vermediği olur ve bilgisayar kapatõlamaz. Böyle olursa sõrasõyla aşağõdakileri izleyin. Yapabiliyorsanõz, Windows u kapatõn: Windows XP: CTRL+ALT+DEL tuşlarõna basõn; sonra Kapat ve Yeniden Başlat öğelerini tõklatõn. Windows 2000: CTRL+ALT+DEL tuşlarõna basõn, Kapat õ tõklatõn ve yeniden başlatmak için güç düğmesine basõn. bu işlem başarõlõ olmazsa Ekran kapanana kadar güç düğmesine 4 saniye basõn ve sonra yeniden başlatmak için tekrar güç düğmesine basõn. bu işlem başarõlõ olmazsa Bilgisayarõn altõndaki sõfõrlama düğmesine bir tükenmez kalem ucu ile bastõrõn ve sonra yeniden başlatmak için güç düğmesine basõn. Bağlantõ noktasõ çoğaltõcõsõna takõlõyken bilgisayarõ sõfõrlamak için, bağlantõ noktasõnõn sol tarafõndaki sõfõrlama düğmesine basabilirsiniz. Başvuru Kõlavuzu 29

30 Temel Çalõştõrma Bilgisayarõ Çalõştõrma Önyükleme aygõtõnõ değiştirme Bilgisayar normal olarak dahili sabit diskinden önyükleme yapar. Bilgisayara disket sürücüsünden, CD-ROM sürücüsünden veya dahili bir ağ arabirim kartõndan da önyükleme yaptõrabilirsiniz. 1. Başlat, Bilgisayarõ Kapat (veya Kapat), Yeniden Başlat öğelerini tõklatõn. 2. HP amblemi belirdiğinde Boot menüsünü görüntülemek için ESC tuşuna basõn. 3. Önyükleme aygõtõnõ seçmek için ok tuşlarõnõ kullanõn ve ENTER tuşuna basõn. Var olduğu zaman belirli bir aygõttan önyükleme yapmak isterseniz, BIOS Setup hizmet programõnõ kullanarak önyükleme sõrasõnõ değiştirin; bkz. BIOS Setup hizmet programõnõ çalõştõrma sayfa Başvuru Kõlavuzu

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kullanıcı kılavuzunda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır.

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla kullanılan bir ticari markadır.

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 3 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 4 Bilgisayarınızı Tanıma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu i ÇiNDEKiLER Ürün Kaydı 2 Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullanım Rahatlığı... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Sağlık Önlemleri... 5 Bilgisayarınızı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCSA Serisi / VPCSB Serisi / VPCSE Serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCSA Serisi / VPCSB Serisi / VPCSE Serisi Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VPCSA Serisi / VPCSB Serisi / VPCSE Serisi n 2 Içindekiler Kullanımdan Önce... 4 VAIO Bilgisayarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Alma... 5 Ergonomik Faktörler... 8 Başlarken...

Detaylı

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VGN-TZ serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VGN-TZ serisi Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VG-TZ serisi n 2 İçindekiler Kullanımdan Önce... 6 Bildirim... 7 EERGY STAR... 8 Belgeler... 9 Ergonomik Faktörler... 13 Başlarken... 15 Kumandaların ve Bağlantı oktalarının

Detaylı

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Hızlı Başvuru Kılavuzu Hızlı Başvuru Kılavuzu İçindekiler - Önemli güvenlik bilgileri - Garanti ve diğer bildirimler - Bilgisayarınızın kurulması - Yazılımı kurtarma - Sorun giderme ve tanılama - Yardım ve Hizmet - IBM Lotus

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu. TR8778 Şubat 2014

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu. TR8778 Şubat 2014 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR8778 Şubat 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri...

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE - 1

Kullanıcı Kılavuzu. Packard Bell EasyNote TE - 1 Kullanıcı Kılavuzu Packard Bell EasyNote TE - 1 Içindekiler Bilgisayarınızı başlatma 4 Kablosuz bağlantı... 4 Kayıt... 5 Yazılım yüklemesi... 6 Kurtarma... 6 Sorunlarınız mı var?... 6 Temel Bilgisayar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi N Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi n 2 N İçindekiler Kullanımdan Önce...4 VAIO Bilgisayarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinme...5 Ergonomik Faktörler...8 Başlarken... 10

Detaylı

Lenovo V470/ V570/ B470/B570

Lenovo V470/ V570/ B470/B570 Lenovo V470/ V570/ B470/B570 Kullanım Kılavuzu V1.0 Bilgisayarınızı kullanmadan önce el kitaplarındaki güvenlik notlarını ve önemli ipuçlarını okuyun. Notlar Ürünü kullanmadan önce Lenovo Güvenlik ve Genel

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M11AD Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M11AD Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M11AD Kullanım Kılavuzu TR8496 Birinci Sürüm Temmuz 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

Başlarken. İş Amaçlı HP Bilgisayarlar

Başlarken. İş Amaçlı HP Bilgisayarlar Başlarken İş Amaçlı HP Bilgisayarlar Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun

Detaylı

ET1620I Serisi. Kullanıcı Kılavuzu

ET1620I Serisi. Kullanıcı Kılavuzu ET1620I Serisi Kullanıcı Kılavuzu TR8823 Birinci Sürüm Ocak 2014 TELIF HAKKI BILGILERI İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC. in ( ASUS

Detaylı

TR7837. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu

TR7837. Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR7837 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu Ocak 2013 İçindekiler Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri... 7 Dizüstü PC nizin

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH

Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH Dizüstü Bilgisayar GNB 1441 A1 B8 TCH GNB 1442 A1 İ3 TCH TR İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK UYARILARI 3 Çevrebirim Aygıtlarının Kullanımı 3 Diğer Hatırlatmalar 4 Rahat Çalışma Ortamının Oluşması 4 Taşıma/Nakliye

Detaylı

TELIF HAKKİ BILDIRIMI

TELIF HAKKİ BILDIRIMI Telif Hakkı Bildirimi 1 TELIF HAKKİ BILDIRIMI Telif Hakkı 2007 NEC Computers S.A.S. Tüm Hakları Saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, elektronik, kimyasal, mekanik ya da bir başka şekil veya yöntemle,

Detaylı

INSPIRON KURULUM KILAVUZU

INSPIRON KURULUM KILAVUZU INSPIRON KURULUM KILAVUZU INSPIRON KURULUM KILAVUZU Model P03T Tip P03T001 Not, Dikkat ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan önemli bilgiler verir. DİKKAT: UYARI,

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu TR8658 Birinci Sürüm Aralık 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere

Detaylı

El Kitabı Hakkında Notlar. UMPC nizi Belgeleyiniz. Kullanıcılar. Kalite

El Kitabı Hakkında Notlar. UMPC nizi Belgeleyiniz. Kullanıcılar. Kalite El Kitabı Hakkında Notlar Bu talimatları her zaman bilgisayarınızın yanında tutunuz. Düzgün kurulum, kullanım ve bakım bilgisayarınızın ömrünün uzamasına yardımcı olur. Bu bilgisayarın mülkiyetini başkasına

Detaylı

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri

Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Tüm Dünyada Sõnõrlõ Garanti ve Teknik Destek HP ProLiant ve IA-32 Sunucularõ ve Seçenekleri Genel Koşullar HP, BU SINIRLI GARANTİDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA, İMA EDİLEN SATILMA

Detaylı

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5

Giriş. Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 1 Giriş Dizüstü bilgisayarı Kullanım Kılavuzu G52-16GD1X5 Giriş İçindekiler BÖLÜM 1: Giriş İçindekiler... 1-2 Yönetmelikler ve Bildirgeler... 1-4 FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi... 1-4 FCC Koşulları...

Detaylı