İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80

2 İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve kapsam Dayanak Tanım ve kısaltmalar İç denetim faaliyetlerinin amaç ve sonuçları İç denetimin kapsamı İç denetim faaliyetlerinin ana süreç döngüsü İç denetim faaliyetlerinin bileşenleri İç denetim faaliyetlerinin yöneldiği temel alanlar Kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları İç denetim rehberi İç denetimin iç kontrol ile ilişkisi Üst yöneticinin iç denetim konusunda görev ve yetkileri Üst yöneticinin sorumluluğu İç denetim birimi başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları İç denetim birimi başkanının görev ve yetkileri İç denetçilerin görev ve sorumlulukları İç denetçinin yetkileri Denetlenen birimlerin/süreç sahiplerinin sorumluluğu İdare personelinin sorumluluğu İç denetim birimi başkanlığının yapısı İç denetim birimi başkanının görevlendirilmesi veya atanması İç denetim birimi başkan yardımcısı İç denetçi atamasında aranan nitelikler ve iç denetçiliğe atanma İç denetçinin bağımsızlığı İç denetçinin tarafsızlığı İç denetçilerin mesleki güvencesi İç denetçilik görevinin sona ermesi İç denetçilere yaptırılamayacak işler Denetim evreni İç denetim stratejisi Risklerin değerlendirilmesi Denetimin risk odaklı yapılması Risk değerlendirmede iç denetçinin sorumluluğu İç denetim planı İç denetim programı Görevlendirme Sayfa 2 / 80

3 37. Denetim görevinin bildirilmesi Denetime hazırlık ve başlama Açılış toplantısı Görev iş programı Denetim görevlerinin yürütülmesi ve sonuçlarının raporlanması Denetimin gözetimi faaliyeti Kapanış toplantısı Raporların sunulması İç denetim raporlarına dayanılarak yapılacak işlemler İç denetim sonuçlarının takibi ve izleme Danışmanlık faaliyetleri Danışmanlık faaliyetlerinin yürütülme esasları Yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin incelemeler Raporlama Genel raporlama ilkeleri Raporlama türleri Denetim raporları İnceleme ve danışmanlık raporları ve bunların unsurları Dönemsel raporlar ve yıllık iç denetim faaliyet raporu Raporların gözden geçirilmesi Teknik ve uzman personel görevlendirilmesi Teknik ve uzman personelin yapabileceği işler Ortak çalışma halleri İç denetim kaynaklarının yönetimi İç denetçilerin meslek içi eğitimleri İç denetçi sertifikasının derecelendirilmesi Denetim alanlarının sınıflandırılması Kamu iç denetçi sertifikası Sertifikanın derecelendirilmesi Sertifika derecelendirmede puanlama Sertifika derecelendirme kayıtları İç denetçilerin kıdem esasları Sertifika derecesine uygun görevlendirme İç denetçilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi İç denetçilerin mesleki yeterliliklerini sürdürme sorumlulukları Kalite güvence ve geliştirme programı İhbar ve şikâyetlerin incelenmesi Sayfa 3 / 80

4 74. Sertifika derecesinin düşürülmesini gerektiren durumlar Sertifika iptalini gerektiren durumlar Sertifikanın iade edilmesi Kurul ile ilişkiler Dış denetim ve diğer denetim birimleri ile ilişkiler Yurtdışında eğitim ve akademik çalışma İç denetim otomasyon programı Kimlik belgesi Haberleşme, yazışmalar, dosya düzeni ve arşiv işlemleri Yönergenin imzalanması ve gözden geçirilmesi Öncelikli uygulanacak hükümler Yönergede yer almayan hususlar Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlük Yürütme Sayfa 4 / 80

5 YÖNERGENİN TARİFİ 1 YÖNERGENİN ADI İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İç Denetim Birimi Başkanlığı. 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI / / 2013 Tarihli 2013/ Sayılı Yönetim Kurulu Kararı (İlk) 4 YÜRÜRLÜK TARİHİ /... / TADİL EDİLEN MADDELER 6 TADİLAT NO 7 8 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI TADİL EDİLEN MADDELERİN YÜRÜRLÜK TARİHİ Sayfa 5 / 80

6 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM İÇ DENETİME İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; İSKİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile Üst Yöneticinin ve İç Denetçilerin İç Denetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına yönelik esas ve usulleri tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. (2) Bu Yönerge; İSKİ Genel Müdürlüğünü, İç Denetim Birimi Başkanlığını, İdare personelini, İç Denetime dair usul ve esaslar ile İç Denetim faaliyetlerini ihtiva eder. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; a) 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (a), (h) ve (o) bentlerine, b) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, bu Kanuna istinaden düzenlenen İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına İstinaden hazırlanmıştır. Tanım ve kısaltmalar MADDE 3 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında geçen tanım ve kısaltmalar; a) Başkan yardımcısı: İç Denetim Birimi Başkanına yardımcı olmak üzere İç Denetim Birimi Başkanının teklifi ve Üst Yöneticinin onayı ile görevlendirilen İç Denetçiyi, b) Başkan/İç Denetim Birimi başkanı: Üst Yönetici tarafından görevlendirilen ve İSKİ Genel Müdürlüğü İç Denetim faaliyetinin yönetiminden sorumlu olan İç Denetçiyi, İç Denetim Birimi Başkanlığı kadrosunun tahsis ve ihdas edilmesi İç Denetim Birimi Başkanı olarak atanan kişiyi, c) Danışmanlık hizmeti: İdare faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasını, bir başka yönüyle icrai konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans Sayfa 6 / 80

7 göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetleri, ç) Denetim gözetim sorumlusu: Her İç Denetim faaliyetinin denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Başkan tarafından Denetim Gözetim Sorumlusu olarak görevlendirilen İç Denetçiyi veya birim başkanının denetim gözetim sorumluluğu vazifesini deruhte etmesi halinde İç Denetim Birimi Başkanını, d) Denetim rehberi: Kurul tarafından belirlenen esaslara uygun olarak İSKİ İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan rehberi, e) Denetim standartları: Uluslararası İç Denetim meslekî uygulama standartları ile uyumlu olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen Kamu İç Denetim Standartlarını, f) Denetim evreni: İdarenin merkez, merkez dışı teşkilatına dâhil tüm birimleri, tüm birimlerinin işlem, faaliyet ve süreçleri dâhil olmak üzere denetlenebilecek alanlarının tamamını, g) Dış değerlendirme: İç Denetim faaliyetlerinin; denetim standartları ve etik kurallara uygunluğunun, başarılı uygulama örneklerini kullanma düzeyi ile etkinliğinin ve verimliliğinin belirlenmesi amacıyla İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından ilgili idare dışından belirlenecek nitelikli ve bağımsız dış değerlendirme uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından en az beş yılda bir defa yürütülmesi gereken çalışmaları, ğ) Ekonomiklik: Bir faaliyetin planlanmış sonuçlarına ya da çıktılarına ulaşmak için kullanılan kaynakların maliyetini en aza indirmeyi, h) Etik kurallar: Uluslararası genel kabul görmüş etik kurallarla uyumlu olarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen ve İç Denetçilerin uyacakları Meslek Ahlak Kurallarını, ı) Etkililik: Bir faaliyetin, planlanan ve gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkiyi; hedefe ulaşma derecesini ve yerindeliğini, i) Görev iş programı: Tespit edilen risklerin yönetilmesi için uygulanan mevcut kontrollerin etkililiğinin ve verimliliğinin değerlendirilmesine yönelik, uygulanacak denetim testleri içeren, testlerin uygulanacağı birimlerin, testi uygulayacak İç Denetçi isminin, testin başlama ve bitiş tarihinin gösterildiği Denetim Planı ekinde yer alan program çizelgesini, j) İç Denetçi: Bu Yönerge ve ilgili mevzuat çerçevesinde İç Denetim faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumlu olan İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetim Birimi Başkan Yardımcısı, İç Denetçi dâhil olmak üzere her düzeyde sertifika sahibi İç Denetçileri, k) İç Denetim Birimi başkanlığı (İç Denetim birimi): İç Denetim Birimi Başkanı, Başkan Yardımcısı ve İç Denetçiler ile ihtiyaca göre diğer personelden oluşan İSKİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığını, l) İç denetim otomasyon programı (İÇDEN): İç Denetim Faaliyetlerinin yürütülmesi, gözetilmesi, sonuçlarının raporlanması, yönetilmesi ve Kurul tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde Kurul ile iletişimin sağlanması için Kurul tarafından sağlanan İç Denetim Otomasyon Programını, kısaca İçDen i, m) İç Denetim stratejisi belgesi: İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan üç yıllık döneme ilişkin olarak İç Denetimin genel stratejisini belirleyen ve İç Denetim birimlerinin planlama ve programlamalarına esas teşkil edecek belgeyi, Sayfa 7 / 80

8 n) İç Denetim: İSKİ Genel Müdürlüğünün çalışmalarına değer katmak ve faaliyetlerini geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla İç Denetçiler tarafından yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini, o) İç kontrol: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle İç Denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü, ö) İdare / Kurum: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, kısaca İSKİ yi, p) Kalite güvence ve geliştirme programı: İSKİ Genel Müdürlüğünde ifa edilen İç Denetim faaliyetinin, İç Denetimin tanımına, denetim standartlarına ve etik kurallara uygunluğunun tüm yönleriyle incelenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin hem İç Denetim Koordinasyon Kurulu hem de İSKİ İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yürütülen programı, r) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nu, s) Kurul: İç Denetim Koordinasyon Kurulunu, kısaca İDKK yi, ş) Mesleki özen: İç Denetçilerin İç Denetçilik görevini ifa ederken, göstermeleri beklenen sağduyulu ve yetkin bir İç Denetçiden beklenen dikkat ve itinayı, t) Mesleki yeterlilik: İç Denetçilerin İç Denetçilik görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olması, denetim konuları ile ilgili sağlıklı veri ve delil toplaması, bunları inceleyip değerlendirme ve raporlama yetenek ve kabiliyetini, u) Nesnel güvence sağlama: İdarenin riski yönetimi ile kontrol ve yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde işlediğine, üretilen bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine, varlıklarının korunduğuna dair kurum içine ve kurum dışına yeterli güvencenin verilmesini, ü) Ön çalışma: İç Denetçilerin, denetime başlamadan önce görevlendirildikleri konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak, denetim amaç ve kapsamını tespit ettikleri denetim konusuna göre belirleyecekleri test usullerinden toplantı, mülakat, anket, yerinde gözlem, yeniden hesaplama, belge inceleme gibi yöntemler ile süreci tanıyarak mevcut risk ve kontrolleri tespit ederek bunların bir değerlendirmesini yaptıkları İç Denetim faaliyetlerinin hazırlık aşamasını, v) Risk analizi: İdareye, kaynaklarına ve varlıklarına yönelik risklerin değerlendirilmesini, y) Risk evreni (risk kütüğü): İdarenin gelecekte olacağı yerde olabilmesi, kurumun olması istenen yerde konumlanabilmesi için karşılaşılabilecek muhtemel olumsuzlukların, risklerin neler olduğunun ve bu risklerin etkilerinin en iyi şekilde azaltılabilmesi için İdare Yönetimi tarafından alınacak kararlarda bilgi alabileceği riske ilişkin veri setinin oluşmasını ve İdarenin risklerinin görünür kılınmasının sağlanması gayesiyle, riskin bileşenleri olan etki ve olasılık yönleriyle, denetime tabi her bir sürece, her bir faaliyete, her bir birime ait risklerin tespit edilerek olabilirliği, etkisi, alanı, türüne göre değerlendirilmesi, ölçülmesi ile oluşacak kümülâtif merkezi risk kaydını, Sayfa 8 / 80

9 z) Risk iştahı (risk toleransı): İdare yönetiminin risk alma arzusunu, bir risk meydana geldiğinde bu riskin ne kadarının tolere edilebileceğini, yani İdare yönetimi tarafından tolere edilebilecek risk vaziyetini, risk absorbe etme seviyesini, riske katlanma durumunu, aa) Risk yönetimi: Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve etkisinin kabul edilebilir bir seviyede tutulabilmesi için gerekli kontrollerin uygulanması, gözden geçirilmesi ve raporlanmasını sağlayan yönetimi, bb) Risk: İdarenin kuruluş amaçları ile stratejik hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olayları, cc) Üst Yönetici / Genel Müdür: İSKİ Genel Müdürünü, çç) Verimlilik: Kullanılan kaynaklarla, bir faaliyetin sonuçlarını ya da çıktılarını azamiye çıkarmayı, dd) Yönerge: İSKİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesini, ee) Yönetmelik: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik i İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM İç Denetimin Amacı, Sonucu, Kapsamı, Bileşenleri, Alanı ve Standartları İç denetim faaliyetlerinin amaç ve sonuçları MADDE 4 (1) İç Denetim faaliyeti; a) İdare faaliyetlerinin 1) Amaç ve politikalara, 2) Kalkınma planına, 3) Programlara, 4) Stratejik planlara, 5) Performans programlarına 6) Ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini, b) İdare kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, c) Bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar. (2) İç Denetim faaliyeti sonucunda, a) İdare varlıklarının güvence altına alınması, b) İç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgarîye indirilmesi için 1) İdarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, Sayfa 9 / 80

10 2) Gerekli önlemlerin alınması, 3) Risklerin sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması Konularında yönetime önerilerde bulunulur. (3) İç Denetim Faaliyetlerinin unsurları olan güvence verme ve danışmanlık fonksiyonlarının etkin bir şekilde yerine getirilmesiyle İç Denetim sonucunda; İdare Üst Yöneticisinin yönetim sorumluluğu ve hesap verme sorumluluklarının yerine getirilmesine, İdare faaliyetlerine değer katılmasına, amaç ve hedeflere ulaşılmasına üst yönetime yardımcı olunur. İç denetimin kapsamı MADDE 5 (1) İSKİ Genel Müdürlüğünün tüm işlem ve faaliyetleri ile tüm birimleri İç Denetim kapsamındadır. (2) İdarenin tüm birimlerinin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak İç Denetime tabi tutulur. (3) İç Denetim, aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar. a) Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. b) Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. c) Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. ç) Bilgi teknolojisi denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. d) Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. (4) İç Denetim, üçüncü fıkrada belirtilen denetim uygulamalarından bir veya birkaçını kapsayacak şekilde risk odaklı olarak yapılır. Ayrıca, bir faaliyet veya konu tüm birimlerde denetim kapsamına alınabilir. İç denetim faaliyetlerinin ana süreç döngüsü MADDE 6 - (1) İç Denetim faaliyetleri kapsamındaki güvence verme ve danışmanlık hizmetlerinin planlanmasına ilişkin ana süreç döngüsü ve aşamaları aşağıdaki belirtilmiştir. a) Birinci aşamada Denetim Evreni tespit edilir. Sayfa 10 / 80

11 b) İkinci aşamada denetim evrenine dâhil edilmiş İdarenin tüm süreç, faaliyet, proje ve birimlerinin Risk Değerlendirmesi makro ölçekli olarak yapılır. c) Üçüncü aşamada, Denetim Alanları Belirlenir ve Risk Ağırlık Seviyelerine Göre Önceliklendirilir. ç) Dördüncü aşamada, Kamu İç Denetim Strateji Belgesi dikkate alınarak Denetim Stratejisi ve 3 (üç) yıllık plan dönemleri için Denetim Planı hazırlanır. d) Beşinci aşamada, denetim evreni, risk değerlendirmesi ve denetim planı çerçevesinde 1 (bir) yıllık faaliyet dönemi için Denetim Programı hazırlanır. e) Altıncı aşamada, hazırlanan iç denetim plan ve programları Üst Yönetici tarafından onaylanarak uygulanması için yürürlüğe konulur. (2) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde öngörülen programlı İç Denetim Faaliyetleri ve Üst Yöneticinin bilahare tensibi çerçevesinde program dışı yürütülmesi icap eden güvence ve danışmanlık faaliyetleri yürütülür, bunların sonuçları raporlanır. İç denetim faaliyetlerinin bileşenleri MADDE 7 - (1) İç Denetim faaliyetleri; güvence sağlama hizmetleri ile danışmanlık hizmetlerinden oluşur. a) Güvence sağlama faaliyetlerinde; 1) İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; 2) İdarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; 3) Üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; 4) İdare varlıklarının korunup korunmadığına; 5) Faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idare içine ve dışına makul güvencenin verilir. b) Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde, denetime tabi tutulan birim, birimin yöneticisi, çalışanları, iş, işlem, sistem, süreç ve kontrolleri hakkında verilecek güvence hakkında İç Denetçi tarafından güvence seviyesine ilişkin kanaat belirtilir. c) İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik, risk yönetimi, kurumsal yönetim, İdare faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması mahiyetindeki danışmanlık hizmetleriyle İdareye değer katılır. İç denetim faaliyetlerinin yöneldiği temel alanlar MADDE 8- (1) İç Denetim faaliyetlerinin yöneldiği temel denetim ve danışmanlık uygulama alanları aşağıda belirtilmiştir, bunlar; Sayfa 11 / 80

12 a) İdarenin iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, b) Risk yönetimi için öneriler geliştirilmesi ile risk değerlendirme ve risk yönetim metotlarının uygulama ve etkinliğinin incelenmesi, c) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlama amaçlı performans değerlendirmelerinin yapılması ve idareye önerilerde bulunulması, ç) İdarenin faaliyet ve işlemlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunun denetlenmesi, d) Muhasebe kayıtları ile mali tabloların, doğruluğu ve güvenilirliğinin incelenmesi, e) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik ve mali tabloların doğruluğu, güvenilirliği ve zamanındalığının sınanması, f) Elektronik bilgi sistemi ve e-devlet hizmetlerinin yönetim ve sistem güvenilirliğinin gözden geçirilmesidir. Kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kuralları MADDE 9 (1) İç Denetim faaliyetleri; ilgili mevzuat ve Kurul tarafından uluslar arası genel kabul görmüş standart ve kurallar dikkate alınarak belirlenen Kamu İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarına uygun olarak yürütülür, açıklık bulunmayan hallerde ise uluslararası denetim standartları ile etik kurallar dikkate alınır. (2) İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçiler, Kurul tarafından belirlenen İç Denetim standartlarına ve İç Denetim meslek ahlak kurallarına uymakla yükümlüdür. (3) Kamu İç Denetim Standartları ve Meslek Ahlak Kuralları, İç Denetçiler tarafından okunur, okunup, anlaşıldığı ve iç denetim faaliyetlerinin bu kurallara uygun olarak yürütüleceği beyan ve taahhüdünde bulunularak dosyalanır. İç denetim rehberi MADDE 10 - (1) İSKİ İç Denetim Rehberi; a) İç Denetim faaliyetlerinde İç Denetçiler tarafından esas alınmak üzere, b) Kurul tarafından, hazırlanan, geliştirilen, güncellenen ve yayımlanan denetim rehberleri, Kurul tarafından yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak, c) İç Denetim Birimi Başkanlığının görev alanına giren konular itibariyle, ç) İç Denetim Faaliyetlerinde yol gösterici olacak, İç Denetçilerin denetim yeteneklerini sınırlamayacak ve İç Denetim uygulamalarının geliştirilmesine imkân sağlayacak şekilde, Hazırlanır ve bir örneği Kurula gönderilir. Sayfa 12 / 80

13 (2) İç Denetim Rehberinde; yazışma örnekleri, risk kontrol matrisi örneği, kullanılacak tablolar, görev iş programı formatı, testlerin uygulanmasına ve analizlere ait formlar olmak üzere form belgelerin standartları tanımlanır, kullanılan her türlü form belge, yazışma ve rapor dokümantasyonunda uygulama birliği sağlanır. (3) İSKİ İç Denetim Rehberinin; İç Denetim faaliyetlerinin a) Planlanması, b) Programlanması, c) Gerçekleştirilmesi, ç) Ve yönetilmesi Bakımından etkin ve yeterli olup olmadığını kalite güvence ve geliştirme programına göre yılda bir defa İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından incelenir ve varsa bu konudaki görüşünü Kasım ve Aralık Aylarında Kurula bildirir. İç denetimin iç kontrol ile ilişkisi MADDE 11- (1) İdarede; etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve sürdürülmesi Üst Yöneticinin sorumluluğundadır. (2) Üst Yönetici; iç kontrol ilkelerine ve iç kontrol sisteminin oluşturulmasına yönelik İç Denetim Birimi Başkanlığından görüş ve danışmanlık desteği alabilir. (3) İdarede İç Denetim Birimi Başkanlığının ve İç Denetim faaliyetlerinin varlığı, İdarenin ve birimlerin kendi görev alanındaki; a) Risk yönetim süreçlerinin, b) Kontrol süreçlerinin, c) Ve Yönetim Süreçlerinin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi konularındaki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (4) İç Denetçiler, iç kontrol sisteminin düzenlenmesi ya da uygulanması süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez. (5) İç Denetim Birimi Başkanlığı, iç kontrol sisteminin; a) Yeterliliği, b) Etkinliği, c) İşleyişiyle ilgili olarak İdare Yönetimine bilgiler sağlar, değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. (6) İç Denetim Birimi Başkanı tarafından; iç denetimin tanımı, meslek ahlak kuralları, Kamu İç Denetim Standartları hakkında Üst Yöneticiye ve birim yöneticilerine yeterli seviyede bilgilendirme yapılır. Sayfa 13 / 80

14 İKİNCİ KISIM İÇ DENETÇİLİK MESLEĞİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR BİRİNCİ BÖLÜM İç Denetim Kapsamındaki Görev, Yetki ve Sorumluluklar Üst yöneticinin iç denetim konusunda görev ve yetkileri MADDE 12 (1) Üst Yönetici; İç Denetim konusunda aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir: a) İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan İç Denetim Evrenini, Risk Değerlendirme Çalışmalarını, İç Denetim Planını ve Programlarını incelemek, değerlendirmek, revize edilmesini sağlamak, onaylamak, program dışı konulara ilişkin İç Denetim Birimine görev vermek, yürütülecek görevlere ilişkin görevlendirmeleri yapmak. b) İç Denetim Planının ve Programlarının hazırlanması sürecinde plan ve programa dâhil edilmesini gerekli gördüğü birim ve konuları İç Denetim Birimine bildirmek, c) İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan İç Denetim Yönergesi ile bu Yönerge değişikliklerini Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve onaylanmış bir örneğini Kurula göndermek. ç) İç Denetçi atamalarını, İç Denetim Birimi Başkanı görevlendirmesini veya atamasını yapmak. d) Kamu İç Denetçi Sertifika Derecelendirmesine ilişkin İç Denetim Birimi Başkanının teklifi üzerine puanlama yapmak ve bu puanlamayı sertifika derecelendirmesine esas puanlama teklifini Kurula göndermek. e) İç Denetim Birimi Başkanlığı ile denetlenen birim yönetimi arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek ve nihai kararı vermek, f) Denetlenen birimlerin yönetici ve personelinden denetim faaliyetinin yürütülmesini engelleyici fiil ve tavır sergileyenler hakkında gerekli tedbir ve müeyyideleri uygulamak, g) İç Denetim raporlarını değerlendirerek gereği için ilgili birimler ile Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek, ğ) İç Denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler hakkındaki bilgileri raporun Üst Yöneticiye sunulduğundan itibaren 2 (iki) ay içerisinde Kurula göndermek ve İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık İç Denetim Faaliyet Raporunu Kurula göndermek. Üst yöneticinin sorumluluğu MADDE 13- (1) Üst Yönetici, İç Denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde: Sayfa 14 / 80

15 a) İç Denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri için gereken tüm önlemleri alır. b) İç Denetçilere, İdarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin belirlenmesi çalışmalarında gerekli imkânı sağlar. c) İç Denetim kapsamına giren konularda, İç Denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması amacıyla, birimler arasında etkili iletişim kurulmasını sağlar. ç) İç Denetim raporlarında düzeltilmesi ve iyileştirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve gerekli önlemleri alır. d) İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi sürecine yönelik olarak gerçekleştirilen İç Denetim Faaliyetleri sonrası elde edilen bilgiler ve tavsiyeler doğrultusunda, sistemin aksayan yönlerinin giderilmesine ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirleri alır. e) İç Denetçilerin mesleki yeterliliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi ve yenilikleri izlemesi ve çalışma isteğinin artırılması için gerekli tedbirleri alır. f) İç Denetçilerin uluslararası İç Denetçi sertifikalarına sahip olmaları için gerekli imkân ve kurumsal altyapıyı oluşturur. g) İç Denetimle ilgili eğitim, toplantı, kongre, konferans, sempozyum, paylaşım toplantısı, iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırma eğitim programları ve benzeri isimlerle Kurul, meslek enstitüleri, meslek dernekleri, üniversiteler, birlikler ve benzeri kurumlar tarafından yapılan faaliyetlere katılma konusunda İç Denetçilere gerekli imkân ve fırsatları sağlar. ğ) İç Denetim raporları ile bu raporlar üzerine yapılan işlemlere ilişkin bilgileri Kurula gönderir. h) İç Denetim faaliyetinin kalitesini gözetir ve dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar. ı) İç Denetim kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması için gerekli tedbirleri alır. i) Birimin bütçesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ve personelinin ihtiyacı olan meslekî araç, gereç ve malzemenin temin edilmesine ilişkin tedbirleri alır. (2) Üst Yönetici, İç Denetim faaliyetlerinden beklenen faydanın en yüksek düzeyde elde edilmesi için; İç Denetim Faaliyetinin gerektirdiği acil konularda İç Denetim Birimi Başkanının görüşme talebini makul bir sürede karşılar ve İç Denetim Birimi Başkanının, İdare üst düzey yönetiminin mutat toplantılarına katılımını ve ilgili mevzuatta belirlenen her türlü katkıyı sağlar. İç denetim birimi başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 14 - (1) İç Denetim Birimi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: Sayfa 15 / 80

16 a) İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından, birim faaliyetleri hakkında Üst Yöneticiye düzenli olarak bilgi verilir. b) Denetlenen birimlerle uzlaşılamayan hususlar Üst Yöneticiye ayrıca raporlanır. c) Denetlenen birim tarafından kabul edilmeyen, ancak her ne kadar denetlenen birim tarafından kabul edilmese de, İdare açısından kritik düzeyde önem taşıdığı değerlendirilen risklere ilişkin olarak Üst Yönetici bilgilendirilir. ç) Üst Yönetici tarafından uygulanmaması yolunda talimat verilen önerilerle ilgili olarak, bu öneriye ilişkin gerçekleşebilecek risklerin Üst Yönetici tarafından üstlenildiği manasına geldiği konusunda Üst Yönetici bilgilendirilir. d) Denetlenen birimlere ilişkin yapılan izleme sonuçları Üst Yöneticiye ayrıca raporlanır. e) İdare nezdinde yürütülen güvence sağlama, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile İdare dış denetime hazırlanır. f) Danışmanlık görevi kapsamında; Sayıştay inceleme ve denetimlerine cevap mahiyetinde İdare birimleri tarafından hazırlanan Kurum cevapları ile (adli soruşturmaya ve yargılamaya konu olan hususlar hariç olmak kaydıyla;) vesayet denetim kurumları tarafından İdarede yapılan inceleme ve denetimler kapsamında İdare birimleri tarafından hazırlanan cevapların hazırlanmasına yönelik İdarenin ilgili makam ve birimleri ile işbirliği ve koordinasyon halinde Üst Yönetici adına kurumsal cevapların hazırlanması iş ve işlemlerinin koordinesi sağlanır. g) İç Denetim performansına ilişkin Üst Yöneticiye dönemsel rapor sunulur. ğ) İç Denetim faaliyetinin denetim standartları ve etik kurallara uygun ve etkili bir şekilde yürütülmesi için Üst Yönetici ve İç Denetim Birimi Başkanı tarafından gerekli önlemler alınır. h) İç Denetim Birimi Başkanlığında, özellikli alanlarda yapılacak denetim faaliyetleri kapsamında İdare içinden ya da diğer idarelerden teknik veya uzman personel geçici süreli görevlendirilebilir. ı) İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile İç Denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesine yönelik İç Denetim Yönergesi hakkında Kurulun uygun görüşü alınarak ve Üst Yöneticiye sunulur. i) İç Denetim Yönergesi, her yıl gözden geçirilir ve Yönerge ve değişikliklerinin bir örneği Kurula gönderilir; ayrıca yıllık gözden geçirme faaliyetleri kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler yürütülür. j) İç Denetim Yönergesinde, plan ve program harici İç Denetçilere yaptırılacak danışmanlık ve benzeri görevlerin nitelik ve süreleri denetim standartlarına uygun olarak açıkça belirtilir. k) Mevzuat hükümleri ile tespit edilmiş diğer görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uygulama yapılır. Sayfa 16 / 80

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI...2 III.

Detaylı

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey

İÇ DENETİM MEVZUATI. Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey İÇ DENETİM MEVZUATI Birincil, İkincil ve Üçüncül Düzey ĠBB Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı Yayınları No:2 Ġstanbul, Haziran 2010 ĠÇ DENETĠM MEVZUATI Birincil, Ġkincil ve Üçüncül Düzey Derleyen: Sabri ÇAKIROĞLU

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı