MOBİL UYGULAMALARDA VERGİLENDİRME SORUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL UYGULAMALARDA VERGİLENDİRME SORUNU"

Transkript

1 MOBİL UYGULAMALARDA VERGİLENDİRME SORUNU Ali GÜÇLÜ * Öz Teknolojik gelişmeler insan hayatını gittikçe kolaylaştırmakta daha önce farklı işlevler için farklı aletler kullanılırken bugün artık tek bir alette birçok işlev bir arada bulunabilmektedir. Cep telefonları da özellikle son 5 yılda en fazla değişiklik gösteren ve değişime uğrayan araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Başlangıçta sadece telefon olarak gördüğümüz bu küçük aletler daha sonra fotoğraf makinesine şimdi ise küçük bir bilgisayara dönüşmüş durumda. Bu makalenin amacı da son yıllarda gittikçe yaygınlaşan ve büyük bir pazar haline gelen akıllı cep telefonlarına internet aracılığı ile indirilen uygulamaların nasıl vergilendirilebileceğine ilişkin öneriler sunmaktır. Anahtar Sözcükler: Mobil Uygulamalar, KDV, Sorumluluk GİRİŞ Verginin konusu ilgili vergi kanunlarında belirtilmiştir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan hayatına giren yeni araçlar bazen verginin konusunu oluşturabilmekte ya da yeni vergilendirme rejimlerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Türk vergi sisteminde vergi ya mükellefin bizzat kendisinden ya da mükellefe ulaşılmasının güç olduğu durumlarda da mükellef adına sorumludan alınabilmektedir. Dolayısıyla özellikle tevkifat uygulanan işlemlerde vergi idaresi mükellefe doğrudan gitmek yerine vergi sorumlularına vergi ödeme ödevini yükleyebilmektedir. Bu ödev bazen dayanağını kanundan alırken bazen de kanunun verdiği yetkiye dayanarak Maliye Bakanlığı tarafından ihdas edilmektedir. 1. Cep Telefonuna İndirilen Mobil Uygulamalar Bugünkü teknolojik gelişme yanında birer küçük bilgisayar haline gelen cep telefonlarına internet aracılığı ile birçok uygulama indirilmektedir. Bu uygulamalar çok çeşitli hizmetleri içerebilmektedir. Yön bulma programlarından hava durumunu takip etmeye kadar geniş bir yelpazede bu uygulamalar cep telefonu kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmaktadır. * Vergi Müfettişi 175

2 Türkiye de Mart 2012 rakamlarına göre yaklaşık 65,8 milyon mobil abone bulunmaktadır. 3G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı 2012 yılının ilk çeyreğinde 8 milyon 941 bine ulaşmıştır. Türkiye, uygulama mağazalarından elde edilen gelirlerde yakaladığı yüzde 54 lük büyümeyle dünyada 9 uncu sırada yer almaktadır. Türkiye de son dört yılda internetten indirilen toplam 200 milyon dolarlık uygulamadan devlet hiç vergi alamamıştır. ( com/haberdetay.aspx?newsid=18195#.ubu36we5j9q) Bu rakamlardan da görüleceği üzere pazarın büyüklüğü ve vergi kaybı ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamaları indiren tüketiciler ödemelerini ya kredi kartıyla ya da bu uygulama ücretlerinin telefon faturalarına yansıtılması ile yapmaktadırlar. Mobil uygulama hizmeti verenlerin Türkiye içinde olması durumunda vergilendirme konusu sıkıntı oluşturmazken, bu hizmeti sağlayanların yurtdışında bulunması vergilendirme sorunu oluşturmaktadır. 2. Konunun KDV Açısından Değerlendirilmesi 3065 sayılı KDV Kanununun 1. maddesinde hangi işlemlerin KDV ye tabi olacağı belirtilmiştir. Buna göre Türkiye de yapılan ticari, sınaî, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV nin konusuna girmektedir. KDV de vergilendirme açından mal teslimi ve teslim sayılan hallerin tanımlanmasında çok fazla sorun yaşanmazken hizmetin vergilendirilmesinde özellikle de yurtdışından elde edilen hizmetin vergilendirilmesinde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır sayılı KDV Kanunun 4. maddesinde; hizmet teslim ve teslim sayılmayan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir, şeklinde bir tanım yapılarak hizmet çok geniş bir biçimde tanımlanmıştır. Hizmetin bu tanımlamasının anlaşılması için ilk önce teslim ve teslim sayılan hallere kısaca değinmek gerekmektedir. KDV Kanuna göre teslim; - Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. 176

3 - Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir. - Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir. - Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır. - Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Teslim sayılan haller ise; - Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi, - Vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı, - Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyedliğin devri, şeklinde sayılmıştır. Bu bilgiler ışığında değerlendirdiğimizde internetten cep telefonlarına indirilen mobil uygulamaları hizmet olarak dikkate almak gerekmektedir. Bu tespiti yaptığımız zaman hizmetin vergilendirilmesi sorunu karşımıza çıkmaktadır. Hizmetleri KDV kapsamında değerlendirdiğimizde hizmet sunan mükellef yurtiçinde ise bir sorun yaşanmamakta, ancak hizmet sunan işletme yurtdışında olduğu zaman bu mükellefin vergilendirilmesinde sorun çıkmaktadır. Vergi idaresi hizmet sunan işletmenin yurtdışında olması durumunda hizmetin vergilendirilme esaslarına uygun olarak sorumluluk müessesini işlevsel hale getirmektedir. KDV Kanununun 9. maddesinin birinci fıkrasında bu sorumluluk müessesi tanımlanmaktadır. Buna göre; Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. 177

4 Bu maddeye ilişkin olarak 1 seri no.lu KDV genel tebliğinde; Maddede belirtilen işlemlere taraf olanlar ile diğer ilgili şahıslar mükellefin temsilcisi, vekili, mükellef adına hareket etmeye yetkili herhangi bir şahıs veya kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişilerdir. Bu şahıslar verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu olacaklardır. hükmü yer almaktadır. Buna göre Vergi İdaresi yukarıda açıklanan çerçevede sorumluluk ihdas edebilecektir. KDV Kanunu işlemlerin Türkiye de yapılması başlıklı 6. maddesinde yurtdışından alınan hizmetlerin vergilendirilmesi hususunda; İşlemlerin Türkiye de yapılması, hizmetin Türkiye de yapılmasını veya hizmetten Türkiye de faydalanılmasını ifade eder. denilmektedir. 117 seri no.lu KDV genel tebliğinde ise; KDV Kanununun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV nin konusuna girebilmesi için Türkiye de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanların Türkiye de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye de faydalanılan hizmetler KDV ye tabi olacaktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV nin tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. KDV nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir. KDV mükellefiyeti bulunmayanlar da söz konusu hizmetler nedeniyle KDV tevkifatı yaparak 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır. Yurt dışından temin edilen ve tevkifata tabi tutulması gereken hizmetlere ilişkin olarak aşağıdaki örnekler verilebilir: 178

5 Türkiye de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan firmalar tarafından; - Türkiye de inşa edilecek bir alış-veriş merkezi için yurt dışında çizilip Türkiye ye gönderilen mimari proje hizmeti, - Türkiye de faaliyette bulunan enerji santralinin işletilmesine ilişkin olarak yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti, - KDV mükellefiyeti olmayan genel bütçeli bir idareye yurt dışından verilen bilgisayar yazılım hizmeti, - KDV mükellefiyeti olmayan bir sivil toplum kuruluşuna konusuyla ilgili olarak dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti. Bu bölüm kapsamında olan hizmetlerin aynı zamanda kısmi tevkifat uygulaması kapsamında da olması halinde, bu bölüme göre işlem tesis edilecektir. İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye de bulunmayanlar tarafından yapılan KDV Kanununun 1 inci maddesi kapsamındaki mal teslimlerinde de bu bölüm kapsamında işlem tesis edilecektir. Teslimin vergiden müstesna olması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla vergi beyan edilmeyecektir. hükmü yer almaktadır. 3. Değerlendirme Konumuz açısından cep telefonuna indirilen mobil uygulamalar için yapılan ödemelerin niteliği önemlidir. Bu ödemeler doğrudan kullanıcılar tarafından mı yapılmaktadır yoksa mobil operatör bu tutarları faturalara mı yansıtmaktadır. Birinci durumda ödemelerin kullanıcılar tarafından yapılması durumunda ödenen tutar net tutar olarak kabul edilecek ve bu tutar brüte tamamlanarak mükellef tarafından beyan edilip ödenecektir. Bu durumda sorumlu bu uygulamayı internetten indiren cep telefonu kullanıcısı olacaktır. Bu bağlamda cep telefonu kullanıcıları indirdikleri mobil uygulamalar için vergi tevkifatı yapmak durumunda kalacaklardır. Bu sorumluluğu yerine getirmedikleri durumda vergi tarhiyatı ile karşı karşıya gelmeleri muhtemeldir. İkinci durum ise bu mobil uygulamalar için ödenen tutarın cep telefonu hizmeti veren operatörler aracılığı ile kullanıcıların telefon faturalarına 179

6 yansıtılması suretiyle ödenmesidir. Bu durumda yine ilgili tutara isabet eden KDV yi cep telefonu kullanıcısı ödemekle birlikte bu tahsilâtı ve ilgili yurtdışı şirkete ödemeyi operatör aracılığı ile gerçekleştiğinden sorumlu sıfatı ile KDV yi kesip ödemek cep telefonu operatörlerinin yerine getirmesi gereken bir sorumluluk olacaktır. Bu durumda cep telefonu operatörleri cep telefonu kullanıcılarının ödemesi gereken net tutarı brüte tamamlayarak kullanıcıdan tahsil edecek net tutarın altındaki tutarı ilgili yurtdışı kuruluşa gönderecek, üstündeki tutarı ise 2 no.lu KDV beyannamesi ile cep telefonu kullanıcıları adına vergi dairesine yatıracaktır. Birinci durumu dikkate aldığımızda verginin ödenip ödenmediğini takip etmek oldukça güçtür. Cep telefonu kullanıcıların milyonları bulduğu ülkemizde hangi kullanıcının bu uygulamalar için ne kadar ödeme yaptığını tespit edebilmek neredeyse imkânsızdır. Ayrıca 18 yaşından küçük olan cep telefonu kullanıcıların bu uygulamaları kullanması durumunda vergi sorumlusu olarak bu kullanıcılar mı dikkate alınacak yoksa bu kullanıcıların velileri mi dikkate alınacaktır. Bu husus da ortaya çıkan bir başka sorundur. Bu nedenle, internetten indirilen bu uygulamalar nedeniyle yurtdışına yapılacak ödemelerin operatörler aracılığı ile yapılması ve bu iş için mevzuatta bir zorunluluk getirilmesi bizce daha uygun bir seçim olacaktır. Çünkü cep telefonu operatörlerin bu ödemeleri yapıp yapmadıkları ya da kesilmesi gereken vergiyi doğru hesaplayıp hesaplamadıkları daha kolay kontrol edilebilinir ve bu operatörlere uygulanacak yaptırımla da daha kolay uygulanabilir. SONUÇ Sürekli gelişim içinde olan teknoloji insan hayatına belli kolaylıklar getirebildiği gibi buna bağlı olarak insanların belli sorumluluklar ile de karşı karşıya gelmesini gerektirebilmektedir. Bu kolaylıklar arasında belki de şu an için en başta sayacağımız olay akıllı cep telefonları ve bu cep telefonlarında kullanılan ve internet üzerinden indirilen mobil telefon uygulamalarıdır. Makalenin önceki bölümlerinde de açıklandığı gibi bu uygulamalar için yapılan ödemelerin türü vergilendirme açısından büyük önem arz etmektedir. Ödemelerin doğrudan bizzat cep telefonu kullanıcıları tarafından 180

7 yapılması durumunda milyonlarca kullanıcı vergi sorumlusu olarak vergi idaresi ile muhatap olmak durumunda kalacaktır. Ancak bu ödemelerin operatörler aracılığı ile yapılması durumunda vergi ile ilgili ödevler sorumlu sıfatı ile operatörler tarafından yerine getirileceğinden bizce bu uygulama hem idare açısından hem de kullanıcılar açısından daha akla yatkın bir yöntem olmaktadır. Bunun için mevzuatta gerekli düzenlemelerin biran önce yapılması devletin olası vergi kayıplarından kurtulmasına imkân sağlayacaktır. KAYNAKÇA T.C. Yasalar ( ) sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (18563 sayılı) 181

8 182

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu:

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ :  Vergi Sorumlusu: MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu: Madde 9-1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ( 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup, 01/05/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) I- MÜKELLEFİYET... 21 A. VERGİNİN KONUSU...

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İçindekiler KATMA DEGER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ I- MÜKELLEFİYET... 1 A. VERGİNİN KONUSU... 1 1.Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler... 1 1.1. Ticari, Sınaî, Zirai Faaliyet ve Serbest Meslek Faaliyeti

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Sayfa 1 / 348 26 Nisan 2014, Sayı : 28983 Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun1ilgili

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun [1] ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

Turizm Sektöründe Vergisel Sorunlar

Turizm Sektöründe Vergisel Sorunlar Turizm Sektöründe Vergisel Sorunlar MEHMET ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ : Turizm ekonomisi, bir ülkenin turistik işletmeleri ve kurumları aracılığı ile, turistlere sunduğu mal ve hizmetlerin, ülkenin maddi

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

UZMAN GÖRÜŞ İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI UZMAN GÖRÜŞ Devlet Gelir Uzmanları Derneği Yayını İŞLEMLERİNİ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE BEYAN EDEN KDV MÜKELLEFLERİ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

Bilgi Notu. Yurtdışı Hizmet Alımlarında KVK ve KDV Sorumluluğu

Bilgi Notu. Yurtdışı Hizmet Alımlarında KVK ve KDV Sorumluluğu Yurt dışından gelen hizmet faturalarının stopaja tabi tutulabilmesi, faturanın geldiği ülke ile Türkiye arasında çifte vergiyi önleme anlaşmasının varlığına bağlıdır. Anlaşmada ilgili hizmetin stopaja

Detaylı

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen

Detaylı

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu Yeni Bir Finansman Aracı Olarak Barter ın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ Satın alınan mal ve hizmetin bedelinin, başka bir mal ve hizmetle ödemesini ifade eden barter

Detaylı

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMALARI A HUKUKSAL DAYANAKLARI 1 KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SİSTEMİ 1.1. Hukuksal dayanağı ve sistemin işleyişi 1.2. Maliye İdaresinin Kat Karşılığı

Detaylı

Yurt dışından sağlanan hizmetlerin stopaj ve KDV karşısındaki durumu

Yurt dışından sağlanan hizmetlerin stopaj ve KDV karşısındaki durumu Yurt dışından sağlanan hizmetlerin stopaj ve KDV karşısındaki durumu A. GİRİŞ Yurt içinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi mükelleflerin, yurt dışından mal ithal etmeleri gibi hizmet de ithal etmeleri

Detaylı

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı