SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES"

Transkript

1 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi, Eitim Fakültesi, BÖTE, Kırehir/TÜRKYE Aykut Emre BOZDOAN Ahi Evran Üniversitesi, Eitim Fakültesi, lköretim Bölümü, Kırehir/TÜRKYE Kasım YILDIRIM Ahi Evran Üniversitesi, Eitim Fakültesi, lköretim Bölümü, Kırehir/TÜRKYE Geli Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: ÖZET Bu çalımanın amacı Sınıf Öretmenlii Anabilim Dalı nda örenim gören örencilerin farklı deikenler boyutunda internet kullanımına ilikin tutumlarının belirlenmesidir eitim-öretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesinde gerçekletirilen çalımaya Sınıf Öretmenlii Anabilim Dalı nda örenim gören toplam 229 örenci katılmıtır. Tarama yönteminin kullanıldıı aratırmanın verilerinin toplanması amacıyla Tavancıl ve Keser (2005) tarafından gelitirilmi olan Internet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçei kullanılmıtır. Aratırma verilerinin analizinde SPSS 12.0 programından yararlanılmı ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, aratırmanın verileri analiz edilmitir. Aratırmanın sonucunda örencilerin yaklaık yarısının bilgisayar kullanmaya üniversite yıllarında baladıı ve yaklaık üçte ikisinin de interneti eitim amaçlı kullandıı tespit edilmitir. Bunun yanı sıra örencilerin kendilerine ait bilgisayara sahip olma, interneti kullanma süreleri ve internete girdikleri mekan deikenleri arasında da anlamlı fark tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Internet Kullanımı, Tutum, Öretmen Adayı. EVALUATING ELEMENTARY PRE-SERVVE TEACHERS ATTITUDES TOWARD INTERNET USE ABSTRACT This study aims to determine the attitudes of the students, who studied in the Department of Primary Teacher Education, toward internet use in the aspect of different variables. This study involved 229 students, who studied in the Department of Primary Teacher Education, Faculty of Education in Ahi Evran University during academic year. In the study was used to Attitudes Test toward the Internet Use developed by Tavancıl and Keser (2005) with the aim of collection of data of the research for which scanning method was employed. SPSS 12.0 Method was utilized in the analysis of the research data, and the research data were analyzed by means of the use of the essential statistical techniques. The results of the research indicated that almost half of the students began to use computer during their university years, and about two-third of them used the internet for educational purposes. In addition to that, there was found a great discrepancy between the rates of the students having their own computers, the time they spent using the internet, and the places where they had an internet access. Key Words: Internet Use, Attitude, Pre-service Teacher Candidate.

2 210 Sınıf Öretmeni Adaylarının nternet Kullanımına E. Usta, A. E. Bozdoan, K. Yıldırım 1. GR Hızla deien dünyada insan yaamının vazgeçilmez öelerinden biri haline gelmi bir teknoloji olan Internet i vazgeçilmez haline getiren unsur, ihtiyaç duyulan pek çok bilgiye ve kaynaa istenilen zamanda ve mekanda rahatlıkla ulaılabilmeyi salamasıdır. Bundan on yıl öncesine kadar Internet in ne olduu konusunda sınırlı bilgiler varken, bu aracın aktif olarak kullanılmasıyla birlikte Internet insanlar için hayatın önemli bir parçası olmutur. Dünya üzerindeki tüm bilgisayarları birbirine balayan ve bu ekilde tüm bilgisayarların iletiimini salayan uluslararası en büyük bilgisayar aına Internet adı verilmektedir (Yalın, 2002). Dünya üzerinde bulunan bütün bilgisayarlar; kiisel bilgisayarlardan, çok kullanıcılı sistemlere kadar, model ve marka baımlılıı olmaksızın, dünya üzerinde nerede olursa olsun, Internet aracılıı ile iletiim kurabilmektedir. Kısaca Internet; birçok bilgisayar sistemini birbirine balayan, dünya çapında yaygın bir iletiim aıdır (Yalın, 2002). Internet in insanlar için önemi bilgi çaının yaanmakta olduu bu dönemde her geçen gün daha iyi anlaılmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelimelerle bilgi sadece soyut bir kavram deil aynı zamanda kullananlar ve bilgiyi teknolojiye dönütürebilenler için önemli bir güç haline gelmitir. Artık bilgiye ulaabilen, bilgiyi kullanabilen ve üretebilen bireylere bir baka deyile bilgiyle iletiim kurabilen bireylere olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır (Akkoyunlu, Salam ve Atav, 2006). Dünyada 1 milyarın üzerinde Internet kullanıcısının olduu günümüzde bu sayı her geçen gün hızlanarak artmaktadır yılında 20. sırada olan Türkiye, 2006 yılında 16 milyon Internet kullanıcısı ile 16. sırada yer almıtır. ABD % 69,9 oran ile ilk sırada, ikinci sırada % 69,4 ile Çin ve üçüncü sırada % 67,2 oran ile Japonya bulunmaktadır (Dünya statistikleri, 2006). Bilgi çaı insanlıa evde oturup bilgiye, iletiime, ticarete ve eitim hizmetlerine eriim olanaı salamıtır. Günümüz toplumunda insanların bilgiye ulaım, bilgiyi ileme ve sunma durumunu kolaylatırmada yardımcı olan bilgisayar ve Internet çok amaçlı olarak her yerde ve düzeyde özellikle eitim açısından hızla yaygınlamakla beraber sunduu olanaklarla da vazgeçilemez teknoloji haline gelmi, gerek okul içinde gerekse de okul dıında örenci ve öretmenlerin bilgiye ulamada yararlandıı balıca kaynak olmutur (Gökçearslan ve Seferolu, 2005). Internet eitim alanında farklı amaçlara hizmet edecek ekilde kullanılmaktadır. Bunlar; öretim, aratırma, sosyal etkileim, iletiim, bilgiyi paylama ve öretim materyali. eklinde sıralanabilir.

3 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 211 Örenme ortamında teknolojinin baka bir deyile, Internet in öretim teknolojisi aracı olarak kullanılmasıyla birlikte sınıflar, örencilerin aktif olarak sürece katıldıı, öretmenlerin rehber olduu, ekip çalımasına dayalı örenmenin gerçekletirildii elektronik ortamlara dönüebilecektir. Örencilere yaam boyu örenme becerilerinin kazandırılmasında, ihtiyaçları olan bilgiyi salamada yardımcı bir araç olan Internet, örencilerin bilgiye ulamaları için sorumluluk almalarını da salamaktadır (Akkoyunlu ve Yılmaz, 2005). Internet in kullanılmasında, öretmenlerin öretim amaçlı Internet kullanımını kazanmaları ve yararlandıkları geni doküman, animasyon, deney ve yenilikleri örencilere aktararak, onların dünya çapında oluturulmu bu bilgi aından yararlanmalarına yardımcı olmaları zorunlu hale gelmitir. Bunun yanında, Internet in örenme ortamında kullanılması; bireylere bilgileri karılıklı paylama ortamı yaratmakta ve dier bireyler ile fikirlerini tartıma olanaı sunmaktadır. Ayrıca belli bir örenci ve öretmen grubuna ortak ilgi alanları çerçevesinde farklı bölgelerdeki insanlarla iletiim olanaı salamakta ve bu a üzerinde arama ve aratırma yapma becerileri kazandırmaktadır (Altun ve Altun, 2000). Bu nedenle öretmen adaylarını yetitirme sürecinde, onlara kuramsal bilgileri en iyi ekilde vermenin yanında, eitim-öretim ortamlarını bugünün teknolojik araçları ile desteklemek gerekmektedir. Öretmen adaylarına teknolojinin kullanımı öretildii takdirde, gelecek kuakların teknolojiyi kullanmaktan korkmayan ellerde yetimeleri beklenebilir (Dursun ve Çevik, 2005). 8 yıllık zorunlu eitimin uygulanmasıyla birlikte önemi bir kat daha artan sınıf öretmenlerinin bilgisayar ve nternet kullanma becerilerine sahip olması, hem kendilerini kiisel ve mesleki bakımdan gelitirmeleri hem de örencilerine daha yararlı ve hayati örenmeler kazandırabilmeleri yönünden artık bir zorunluluk olmutur. Bu bakımdan, sınıf öretmeni adaylarının Internet i ne düzeyde ve hangi amaçla kullandıkları önemli görülmütür. 2. ARATIRMANIN AMACI Bu çalıma, Sınıf Öretmenlii ABD. da örenim gören öretmen adaylarının Internet kullanımına ilikin tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıtır. Sınıf Öretmenlii ABD. nda örenim gören örencilerin görüleri ııında aaıdaki sorulara cevap aranmıtır. Internet kullanımına ilikin tutum puanları; 1. Cinsiyete göre deimekte midir?

4 212 Sınıf Öretmeni Adaylarının nternet Kullanımına E. Usta, A. E. Bozdoan, K. Yıldırım 2. Sınıf düzeylerine göre deimekte midir? 3. Mezun oldukları lise türüne göre deimekte midir? 4. Kendilerine ait bilgisayara sahip olma durumuna göre deimekte midir? 5. Bilgisayar kullanmaya balama zamanlarına göre deimekte midir? 6. nternete balanma sürelerine göre deimekte midir? 7. nternete ulama yerlerine göre deimekte midir? 8. nterneti kullanma amaçlarına göre deimekte midir? 3. YÖNTEM Aratırmada betimleme yöntemi kullanılmıtır. Bu yöntem verilen bir durumu aydınlatmak, standartlar dorultusunda deerlendirmeler yapmak ve olaylar arasındaki olası ilikileri ortaya çıkarmak için yürütülür. Bu tür aratırmalarda asıl amaç incelenen durumu etraflıca tanımlamak ve açıklamaktır (Çepni, 2007) Çalıma Grubu Aratırma, öretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesinde yürütülmütür. Aratırmanın verileri Sınıf Öretmenlii Anabilim Dalı nda örenim gören 100 erkek, 129 kız toplam 229 örenciden elde edilmitir Veri Toplama Aracı Aratırmada, veri toplamak amacıyla Tavancıl ve Keser (2005) tarafından gelitirilmi olan Internet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçei kullanılmıtır. Ölçek be dereceli Likert tipinde olup, toplam 31 maddeden olumaktadır. Tutum puanı bulunurken, yüksek tutum puanı olumlu bilgisayar tutumunu gösterecek ekilde her bir tepki puanlanmıtır. Tamamen katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Hiç Katılmıyorum eklindeki tepkiler olumlu maddelerde eklinde puanlanmıtır. Olumsuz maddelerde ise eklinde puanlanmı ve analiz sürecinde ters kodlama yapılmıtır. Keser ve Tavancıl tarafından gelitirilen ölçein Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.89 ( = 0.89) olarak bulunmutur. Aratırmacılar tarafından tekrarlanan güvenilirlik çalıması sonucunda ise (n=132), ölçein Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.84 ( = 0.84) olarak bulunmutur Verilerin Analizi Aratırmanın genel amacı çerçevesinde cevapları aranan alt problemlere yönelik anket formları ile toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için SPSS (Statistical Packet for Social Sciences) programından yararlanılmıtır.

5 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 213 Betimsel istatistik yöntemlerinden (f) frekans, (%) yüzde ve ( X ) aritmetik ortalama kullanılmı, baımsız deikenler arasındaki farklılıkların tespiti için ise t- Testi ve ANOVA testlerinden yararlanılmıtır. Sayısal gelimelerle ilgili veriler tablolar haline getirilip yorumlanmı, baımsız deikenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadıı =.05 düzeyinde test edilmitir. Internet kullanımına yönelik tutum toplam puanlarının yorumlanmasında; (Ölçein aralık genilii a = dizi genilii/yapılacak grup sayısı) formülü kullanılmıtır. 4. BULGULAR 4.1. Kiisel Bilgilere likin Bulgular Çalıma grubunda bulunan örencilerin sınıf, mezun oldukları lise türü, bilgisayara sahip olup olmama durumları, bilgisayar kullanmaya balama zamanları, Internet e balanma süreleri, yerleri ve amaçları ile ilgili yüzde ve frekans daılımları aaıdaki tablolarda verilmitir. Tablo 1. Çalıma Grubunda Bulunan Örencilerin Örenim Gördükleri Sınıf Düzeyine likin Yüzde ve Frekans Daılımları Sınıf Düzeyi f % 1. sınıf sınıf sınıf sınıf Toplam Tablo 1 incelendiinde çalıma grubunu oluturan örencilerin 56 sının (%24.5) 1. sınıfta, 71 inin (%31) 2. sınıfta, 43 ünün (%18.8) 3. sınıfta ve 59 unun (%25.8) 4. sınıfta örenim gördüü görülmektedir. Tablo 2. Çalıma Grubunda Bulunan Örencilerin Mezun Oldukları Lise Türüne likin Yüzde ve Frekans Daılımları Lise Türü f % Düz L A. Öret. L Süper L Anadolu L Dier Toplam Tablo 2 incelendiinde çalıma grubunda bulunan örencilerin 126 sının (%55) Düz Lise den, 50 sinin (%21.8) Anadolu Lisesi nden, 35 inin (%15.3) Süper Lise den, 10 unun (%4.4) Anadolu Öretmen Lisesi nden, 8 inin de (%3.5) dier liselerden (mam-hatip Lisesi, Fen Lisesi vs.) mezun oldukları görülmektedir. Tablo 3. Çalıma Grubunda Bulunan Örencilerin Bilgisayara Sahip Olup Olmama Durumlarına likin Yüzde ve Frekans Daılımları Bilgisayara Sahip f % Olma Durumları Var Yok Toplam Tablo 3 de çalıma grubunda bulunan örencilerin bilgisayara sahip olup olmama durumları incelenmitir. Örencilerin 81 inin (%35.4) kendine ait bilgisayarı olduu, 148 inin ise (%64.6) kendisine ait bir bilgisayarı olmadıı tespit edilmitir.

6 214 Sınıf Öretmeni Adaylarının nternet Kullanımına E. Usta, A. E. Bozdoan, K. Yıldırım Tablo 4. Çalıma Grubunda Bulunan Örencilerin Bilgisayar Kullanmaya Balama Zamanlarına likin Yüzde ve Frekans Daılımları Bilgisayar Kullanmaya Balama f % Zamanlarına Üniversite Lise lköretim Toplam Tablo 4 incelendiinde örencilerin 117 sinin (%51.1) üniversite yıllarından, 78 inin (%34.1) lise yıllarından ve 34 ünün (%14.8) ise ilköretim yıllarından beri bilgisayar kullandıkları görülmektedir. Tablo 5. Çalıma Grubunda Bulunan Örencilerin Haftalık Internet Kullanma Sürelerine likin Yüzde ve Frekans Daılımları Haftalık nternet Kullanma f % Süreleri 1-3 saat saat saat saat ve üzeri Toplam Tablo 5 de örencilerin haftalık Internet kullanma süreleri incelenmitir. Örencilerin 134 ünün (%58.5) haftada 1-3 saat, 54 ünün (%23.6) haftada 4-6 saat, 22 sinin (%9.6) haftada 7-9 saat ve 19 unun (%8.3) haftada 10 saat ve üzerinde Internet kullandıkları tespit edilmitir. Tablo 6. Çalıma Grubunda Bulunan Örencilerin Internet e Balanma Yerlerine likin Yüzde ve Frekans Daılımları nternete Balanma f % Yerleri Okuldan nternet kafeden Evden Toplam Tablo 6 incelendiinde örencilerin 185 inin (%80.8) Internet kafelerden, 36 sının (%15.7) evden ve 8 inin (%3.5) okuldan Internet e ulatıkları tespit edilmitir. Tablo 7. Çalıma Grubunda Bulunan Örencilerin Internet e Balanma Amaçlarına likin Yüzde ve Frekans Daılımları nternete Balanma f % Amaçları Eitim letiim Elence Alı-veri Toplam Tablo 7 incelendiinde örencilerin 144 ünün (%62.9) eitim amaçlı, 42 sinin (%18.3) elence amaçlı, 40 ının (%17.5) iletiim amaçlı ve 3 ünün de (%1.3) alı veri amaçlı olarak Internet kullandıkları görülmektedir Çalıma Grubundaki Örencilerin, Internet Kullanımına likin Tutumlarının Baımsız Deikenlere Göre Analizi le lgili Bulgular Internet kullanımına ilikin tutumları cinsiyetlerine göre incelenmi ve Tablo 8 de verilmitir.

7 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 215 Tablo 8. Örencilerin Internet Kullanımına likin Tutum Toplam Puanlarının Cinsiyetle Olan likisi Cinsiyet N X ss sd t p ERKEK KIZ Tablo 8 e göre çalıma grubundaki erkek örencilerin Internet kullanımına ortalamasının X =3.64, kız örencilerin ise X =3.56 olduu görülmektedir. Örencilerin Internet kullanımına ilikin tutum toplam puanları ile cinsiyet arasındaki iliki incelenmi ve istatistiksel olarak anlamlı fark olmadıı görülmütür (t=1.411; p>.05). puanları ile mezun oldukları lise türü arasındaki iliki incelenmi ve Tablo 9 da verilmitir. Tablo 9. Örencilerin Internet Kullanımına likin Tutum Toplam Puanlarının Mezun Oldukları Lise Türüyle Olan likisi Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Gruplar arası Gruplar içi Toplam Düz lise mezunu örencilerinin Internet X =3.56, Anadolu Öretmen Lisesi mezunu örencilerin Internet kullanımına ortalamasının X =3.57, Süper Lise mezunu tutum toplam puanlarının aritmetik ortalamasının X =3.69 ve Anadolu Lisesi mezunu örencilerinin Internet kullanımına ortalamasının ise X =3.62 olduu görülmütür. Tablo 9 incelendiinde, örencilerin puanları ile mezun oldukları lise türü arasında anlamlı bir fark olmadıı görülmütür [F (4-224) =.713, p>.05]. puanları ile sınıf düzeyleri arasındaki iliki incelenmi ve Tablo 10 da verilmitir.

8 216 Sınıf Öretmeni Adaylarının nternet Kullanımına E. Usta, A. E. Bozdoan, K. Yıldırım Tablo 10. Örencilerin Internet Kullanımına likin Tutum Toplam Puanlarının Sınıf Düzeyleriyle Olan likisi Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Gruplar arası Gruplar içi Toplam sınıf örencilerin Internet X =3.66, 2. sınıf örencilerin Internet X =3.58, 3. sınıf örencilerin Internet X =3.59 ve 4. sınıf örencilerin Internet ise X =3.55 olduu görülmütür. Sınıf düzeyi arttıkça Internet kullanımına ilikin tutum puanlarında azalma olduu dikkat çekmektedir. Tablo 10 incelendiinde, örencilerin puanları ile sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadıı görülmütür [F (3-225) =.554, p>.05]. Internet kullanımına ilikin tutumları kendine ait bilgisayara sahip olup olmama durumlarına göre incelenmi ve Tablo 11 de verilmitir. Tablo 11. Örencilerin Internet Kullanımına likin Tutumlarının Kendine Ait Bilgisayara Sahip Olma Durumuyla Olan likisi Bilgisayara N sahip olma X ss sd t p VAR YOK Tablo 11 e göre kendine ait bilgisayarı olan örencilerin Internet kullanımına ortalamasının X =3.68, kendine ait bilgisayarı olmayan örencilerin aritmetik ortalamasının ise X =3.55 olduu görülmektedir. Örencilerin Internet kullanımına ilikin tutum toplam puanları ile kendine ait bilgisayara sahip olup olmama durumları arasındaki iliki incelenmi ve istatistiksel olarak anlamlı fark olduu görülmütür (t=2.058; p<.05). Kendine ait bilgisayarı olan örencilerin Internet kullanımına ilikin tutumlarının daha yüksek olduu görülmektedir.

9 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 217 puanları ile bilgisayar kullanmaya balama zamanları arasındaki iliki incelenmi ve Tablo 12 de verilmitir. Tablo 12. Örencilerin Internet Kullanımına likin Tutum Toplam Puanlarının Bilgisayar Kullanmaya Balama Zamanlarıyla Olan likisi Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Gruplar arası Gruplar içi Toplam Üniversite yıllarında bilgisayar kullanmaya balayan örencilerin Internet X =3.54, Lise yıllarında bilgisayar kullanmaya balayan örencilerin Internet X =3.64, lköretim yıllarında bilgisayar kullanmaya balayan örencilerin Internet ise X =3.67 olduu görülmütür. Erken yata bilgisayar kullanmaya balayan örencilerin Internet kullanımına ilikin tutum puanlarının arttıı dikkat çekmektedir. Tablo 12 incelendiinde, örencilerin puanları ile bilgisayar kullanmaya balama zamanları arasında anlamlı bir fark olmadıı görülmütür [F (2-226) = 1.846, p>.05]. puanları ile haftalık Internet kullanma süreleri arasındaki iliki incelenmi ve Tablo 13 de verilmitir. Tablo 13. Örencilerin Internet Kullanımına likin Tutum Toplam Puanlarının Haftalık Internet Kullanma Süreleriyle Olan likisi Varyansın Anlamlı KT sd KO F p Kaynaı Fark Gruplararası Gruplar içi ,3,4* Toplam * saat, saat, saat, saat ve üzeri Haftada 1-3 saat Internet kullanan tutum toplam puanlarının aritmetik ortalamasının X =3.48, 4-6 saat Internet kullanan örencilerin Internet kullanımına ortalamasının X =3.72, 7-9 saat Internet kullanan örencilerin Internet kullanımına ortalamasının X =3.81 ve 10 saat ve

10 218 Sınıf Öretmeni Adaylarının nternet Kullanımına E. Usta, A. E. Bozdoan, K. Yıldırım üzerinde Internet kullanan örencilerin puanlarının aritmetik ortalamasının ise X =3.80 olduu görülmütür. Internet i daha fazla süre kullanan örencilerin, daha az süre kullanan örencilere göre Internet kullanımına ilikin tutum puanlarının yüksek olduu dikkat çekmektedir. Tablo 13 incelendiinde, örencilerin puanları ile haftalık Internet kullanma süreleri arasında anlamlı bir fark olduu görülmütür [F (3-225) = 7.792, p<.05]. Haftalık 1-3 saat Internet kullanan örenciler ile haftalık 4-6 saat, 7-9 saat ve 10 saat ve üzeri Internet kullanan örenciler arasında; 4-6 saat, 7-9 saat, 10 saat ve üstü Internet kullanan örenciler lehine anlamlı fark olduu tespit edilmitir. puanları ile Internet e balanma yerleri arasındaki iliki incelenmi ve Tablo 14 de verilmitir. Tablo 14. Örencilerin Internet Kullanımına likin Tutum Toplam Puanlarının Internet e Balanma Yerleriyle Olan likisi Varyansın Anlamlı KT sd KO F p Kaynaı Fark Gruplararası * Gruplar içi Toplam Internet e okuldan balanan tutum toplam puanlarının aritmetik ortalamasının X =3.33, Internet kafeden balanan örencilerin Internet kullanımına ortalamasının X =3.58 ve Internet e evden balanan örencilerin Internet kullanımına ortalamasının ise X =3.74 olduu görülmütür. Internet e evden balanan örencilerin Internet kullanımına ilikin tutum puanlarının yüksek olduu görülmektedir. *1. okuldan, 2. Internet kafeden, 3. evden Tablo 14 incelendiinde, örencilerin puanları ile Internet e balanma yerleri arasında anlamlı bir fark olduu görülmütür [F (2-226) =3.430, p<.05]. Internet e okuldan balanan örenciler ile Internet e evden balanan örenciler arasında, Internet e evden balanan örenciler lehine anlamlı fark olduu tespit edilmitir. puanları ile Internet kullanma amaçları arasındaki iliki incelenmi ve Tablo 15 de verilmitir.

11 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 219 Tablo 15. Örencilerin Internet Kullanımına likin Tutum Toplam Puanlarının Internet Kullanma Amaçlarıyla Olan likisi Varyansın Kaynaı KT sd KO F p Gruplar arası Gruplar içi Toplam Internet i daha çok eitim amaçlı kullanan örencilerin Internet kullanımına ortalamasının X =3.57, Internet i daha çok iletiim amaçlı kullanan örencilerin X =3.62, Internet i daha çok elence amaçlı kullanan örencilerin Internet X =3.69 ve Internet i daha çok alı veri amaçlı kullanan örencilerin Internet ise X =3.44 olduu görülmütür. Internet i daha çok elence amaçlı kullanan örencilerin, Internet kullanımına ilikin tutum puanlarının daha yüksek olduu dikkat çekmektedir. Tablo 15 incelendiinde, örencilerin puanları ile Internet i kullanma amaçları arasında anlamlı bir fark olmadıı görülmütür [F (3-225) =.888, p>.05]. 5. SONUÇLAR ve ÖNERLER 1. Yapılan aratırmanın sonucunda, örencilerin yaklaık üçte ikisinin kendisine ait bir bilgisayarı olmadıı (Tablo 3); yaklaık yarısının bilgisayar kullanmaya üniversite yıllarında baladıı (Tablo 4) görülmütür. 2. Internet kullanımına ilikin tutumları, cinsiyete ve mezun oldukları lise türüne ve üniversitedeki sınıf düzeylerine göre deimemektedir (Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10). Ancak sınıf düzeyleri arttıkça Internet kullanımına ilikin tutumlarda bir azalma olduu görülmektedir. 3. Kendine ait bilgisayarı olan tutumlarının, kendine ait bilgisayarı olmayan örencilerin tutumlarından daha yüksek olduu tespit edilmitir. Örencilerin Internet kullanımına ilikin tutumları ile bilgisayara sahip olma durumları arasındaki iliki incelenmi ve istatistiksel olarak kendine ait bilgisayarı olan örencilerin lehine anlamlı fark olduu görülmütür (Tablo 11). 4. lköretim yıllarından itibaren bilgisayar kullanmaya balayan örencilerin

12 220 Sınıf Öretmeni Adaylarının nternet Kullanımına E. Usta, A. E. Bozdoan, K. Yıldırım Internet kullanımına ilikin tutumlarının, bilgisayarla üniversitede tanıan tutumlarından daha yüksek olduu tespit edilmitir. Ancak örencilerin Internet puanları ile bilgisayar kullanmaya balama zamanları arasında anlamlı bir fark görülmemitir (Tablo 12). 5. Internet i daha fazla süre kullanan örencilerin, daha az süre kullanan örencilere göre Internet kullanımına ilikin tutumlarının daha yüksek olduu dikkat çekmektedir. Haftalık 1-3 saat Internet kullanan örenciler ile haftalık 4-6 saat, 7-9 saat ve 10 saat ve üzeri Internet kullanan örenciler arasında; 4-6 saat, 7-9 saat, 10 saat ve üstü Internet kullanan örenciler lehine anlamlı fark olduu tespit edilmitir (Tablo 13). Palesh, Saltzman ve Koopman (2004) tarafından Rusya da yapılan bir çalımada, üniversite örencilerinin %40 ının Internet i hiç kullanmadıı, bete birden fazlasının (%21,7) yılda birkaç kez, %16,2 sinin ise haftada birkaç kez kullandıı belirlenmitir. Bu sonuçlara göre çalıma grubundaki örencilerin Internet kullanımının iyi bir düzeyde olduu söylenebilir. 6. Internet e evden balanan tutumlarının, Internet e okuldan ve Internet kafeden balanan örencilere göre daha yüksek olduu tespit edilmitir. Internet e okuldan balanan örenciler ile Internet e evden balanan örenciler arasında, Internet e evden balanan örenciler lehine anlamlı fark olduu tespit edilmitir ( Tablo 14). Akkoyunlu, Atav ve Salam (2006) tarafından yapılan öretmen adaylarının Internet e eriim olanakları ve kullanım amaçları adlı çalımada bu bulguya benzer bulgulara rastlanmıtır. Bu çalımada, öretmen adaylarının %41,3 ünün Internet e, Internet kafelerden girdikleri, sadece % 9,3 ünün ise evlerinden eritikleri bulunmutur. Palesh, Saltzman ve Koopman ın (2004) yaptıı çalımada ise, üniversite örencilerinin %46,6 sının Internet e evlerinden, %35 inin ise arkadalarının evinden girdikleri bulunmutur. 7. Örencilerin Internet i daha çok eitim amaçlı kullandıkları görülmütür. Ancak Internet i elence amaçlı kullanan tutumlarının, Internet i eitim, iletiim ve alı veri amaçlı kullanan örencilerden daha yüksek olduu tespit edilmitir. Ancak tutum toplam puanları ile Internet i kullanma amaçları arasında anlamlı bir fark olmadıı görülmütür (Tablo 15). Yapılan çalımanın bulguları daha önce yapılan çalımalarla paralellik göstermektedir

13 Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007) 221 (Özdemir, Usta ve Kafkas, 2007; Lubans, 2000). Bu sonuçlar ııında, teknolojik gelimelerin bir ürünü ve günümüzde bilginin yayılmasında ve paylaılmasında önemli araçlardan biri olan Internet in kullanımına ilikin örencilerin tutumlarının arttırılması için küçük yalardan itibaren bilgisayar ve Internet kullanımının yaygınlatırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 6. KAYNAKLAR Akkoyunlu, B.; Atav, E. ve Salam, N. (2006). Öretmen Adaylarının nternete Eriim Ve Kullanım Amaçları. Hacettepe Eitim Fakültesi Dergisi, 30. Akkoyunlu, B. ve Yılmaz, M. (2005). Öretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri le nternet Kullanım Amaçları. Eitim Aratırmaları, 19(1),14. Altun, S. ve Altun, A. (2000). Bir Eitim Aracı Olarak nternet. Milli Eitim Dergisi, 147. Çepni, S. (2007). Aratırma ve Proje Çalımalarına Giri. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Gelitirilmi 3. Baskı. Dursun, F. ve Çevik, V. (2005). Öretmenlerin Bilgisayar Kullanım Düzeyleri. XIV.Ulusal Eitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi, Eylül, Denizli. Gökçearslan,. ve Seferolu, S. S. (2005). Örencilerin Evde Bilgisayar Kullanımına likin Bir Çalıma. XIV. Ulusal Eitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Eylül, Denizli. Lubans, J. (2000). Internet Use among 3rd year Students at Duke University. Durham, North Carolina, USA. l, Özdemir, S.M.; Usta, E. ve Kafkas, A. (2007). lköretim Sınıf Öretmenlii Örencilerinin nternet Kullanım Amaçları Üzerine Bir Aratırma. VII. Uluslar arası Eitim Teknolojileri Konferansı. Yakın Dou Üniversitesi, 3-5 Mayıs, Lefkoe. Palesh, O., Saltzman, K. and Koopman, C. (2004). Internet Use and Attitudes towards Illicit Internet Use Behavior in a Sample of Russian College Students. Cyberpsychology & Behavior, 7(5). Tavancıl, E. ve Keser, H. (2002). nternet Kullanımına Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeinin Gelitirilmesi.

14 222 Sınıf Öretmeni Adaylarının nternet Kullanımına E. Usta, A. E. Bozdoan, K. Yıldırım Eitim Bilimleri ve Uygulama, 1, Yalın, H.. (2002). Öretim Teknolojileri ve Materyal Gelitirme. Ankara: Nobel Yayınları.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA**

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** Özet: Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının İnternet

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ

ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ ORTAÖĞRETĠM VE YÜKSEK ÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA YÖNELĠK TUTUMLARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLERE GÖRE INCELENMESĠ Mustafa KAHYAOĞLU* H. CoĢkun ÇELĠK* *Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi/SİİRT

Detaylı

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE Kürşat

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227 213 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Semra ERKAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi GİRİŞ Teknolojideki değişiklikler ve bilginin hızlı artışı toplumun pekçok alanında

Detaylı

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİNİN UYGULAMADA YETERLİLİĞİ AÇISINDAN ÖĞRETMENLERCE DEĞERLENDİRİLMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2196 Number: 24-I, p. 497-512, Summer I 2014 BATI MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİ ÖĞRETİM

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR KULLANMA ALIŞKANLIKLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Ahmet Kara İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ahmet.kara@inonu.edu.tr Hatice

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Sema ALTUN YALÇIN 2 Zeynel Abidin Yılmaz 3 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI Mustafa KAHYAOĞLU* H.CoĢkun ÇELĠK* Selami YANGIN** * Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI PRESERVICE TEACHERS ATTITUDES TOWARDS TEACHING PROFESSION Mehmet TEKEREK KSU, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE tekerek@ksu.edu.tr Sedat POLAT KSU, KAHRAMANMARAŞ,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

Fatih CAMADAN. Ahmet DUYSAK ÖZET. 30 The Journal of SAU Education Faculty, 20 (Dec 2010)

Fatih CAMADAN. Ahmet DUYSAK ÖZET. 30 The Journal of SAU Education Faculty, 20 (Dec 2010) 30 The Journal of SAU Education Faculty, 20 (Dec 2010) FARKLI PROGRAMLARDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: RİZE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE KARŞI TUTUMLARI (ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE KARŞI TUTUMLARI (ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETE KARŞI TUTUMLARI (ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Suat YILDIRIM * Hüseyin Hüsnü BAHAR ** ÖZET Araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları *

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 165-176. Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * Attitudes of Computer Teacher Candidates

Detaylı

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com

Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1. necattoprak@hotmail.com 2014, Vol.5, No.2, Pg:35-47 ISSN: 1309-0356 Received : 03.07.2013 Accepted : 09.04.2014 Necat Toprak 1, Leyla Saraç 1 1 Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Mersin, Türkiye necattoprak@hotmail.com

Detaylı

FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI *

FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1739 Volume 6 Issue 7, p. 687-696, July 2013 FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İdris YILMAZ*

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İdris YILMAZ* BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİYE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İdris YILMAZ* Özet: Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretim elemanlarının çeşitli değişkenler açısından

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 65 2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 32, s.65-81 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Serap TÜFEKÇİ

Detaylı

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz.

TEEKKÜRLER. Çalımamıza deerli yorum ve önerileri ile katkıda bulunan sayın Dekanımız Meral Aksu ya çok teekkür ederiz. TEEKKÜRLER Bu çalımanın her aamasında bizden deerli görülerini esirgemeyen ve çalımanın tamamlanmasında emei geçen Dekan Yardımcısı Soner Yıldırım a sonsuz teekkürlerimizi sunuyoruz. Çalımamıza deerli

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COĞRAFYA DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hilmi DEMİRKAYA * Kenan ARIBAŞ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi 3. Sınıf

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Türkan CİNPOLAT 1 Fikret ALINCAK 2 Uğur ABAKAY 1 1 Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER, TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

SOSYAL BİLGİLER, TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 21, OCAK - 2010, S.258-268 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2010 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER, TÜRKÇE VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

AN INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF STUDENTS TOWARD THE STUDENT SELECTION EXAMINATION (SSE) THROUGH A NUMBER OF VARIABLES

AN INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF STUDENTS TOWARD THE STUDENT SELECTION EXAMINATION (SSE) THROUGH A NUMBER OF VARIABLES Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: [2005] 82-90 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA (ÖSS) YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF THE ATTITUDES

Detaylı

http://www.tused.org Şendil CAN 1 Yrd.Doç.Dr., Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Muğla-TÜRKİYE

http://www.tused.org Şendil CAN 1 Yrd.Doç.Dr., Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Muğla-TÜRKİYE TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 9, Sayı 1, Mart 2012 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 9, Issue 1, March 2012 http://www.tused.org Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Laboratuar Uygulamalarına Yönelik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 245 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Suat KOL, Sakarya Üniversitesi, SAÜ Eğitim Fakültesi Hendek/SAKARYA skol@sakarya.edu.tr ÖZET İnternet

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMELERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMELERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMELERİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Senem OKTAY 1 Recep ÇAKIR 2 1 Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ Dr.Hikmet Katırcıoğlu Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

Mathematics Prospective Teachers' Approaches towards the Distance Education System Used for the Department Courses

Mathematics Prospective Teachers' Approaches towards the Distance Education System Used for the Department Courses Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 197-208 197 MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BÖLÜM DERSLERİ İÇİN KULLANILAN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ HAKKINDAKİ YAKLAŞIMLARI 1 Mathematics

Detaylı

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI FORMAL AFET EĞİTİMLERİNİN FARKINDALIK ve TUTUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI Serpil GERDAN Oya YAZICI ÇAKIN Kocaeli Üniversitesi 2009 1/15 CEVAP ARANAN SORULAR

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı