Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities"

Transkript

1 Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur. Dğer tarafta alteratfler arasıda hava savua desteğ alacak brlkler seç çok krterl karar vere (ÇKKV) probledr. Çalışaı aacı Bulaık (Fuzzy) TOPSIS (Techque for Order Preferece by Slarty to Ideal Soluto) yöte askerî koularda kullaılableceğ gösterek ve yöte yardııyla br tugayı ast brlkler hava savuasıı asıl sağlaası gerektğ ortaya koyaktır. ÇKKV yötelerde br ola Bulaık TOPSIS yöte teel atığı Bulaık Poztf İdeal Çözü (FPİÇ) ve Bulaık Negatf İdeal Çözü (FNİÇ) vasıtasıyla yakılık katsayılarıı hesaplaasıdır. Yakılık katsayılarıa göre alteratfler sıralaır. Bu çalışada hava savua desteğ alacak altı usur beş karar verc (KV) tarafıda dört krtere göre değerledrlştr. KV ler değerledreler dlsel fadelerle yapış sora bu fadeler poztf yauk bulaık sayılara döüştürülüştür. KV ler tarafıda değerledres yapıla altı aday Bulaık TOPSIS yöteyle hava savua öcelğ fazla olada az olaa göre sıralaıştır. Aahtar Keleler: Bulaık TOPSIS Yauk Bulaık Sayılar Hava Savua. A Fuzzy Approach to Deterato of a Ut s Ar Defese Prortes Abstract The proble of ar defese support deterato s a cople ssue ad has a sgfcat pact o the effcecy of defese systes. O the other had the selecto of the uts whch should get ar defese support aog ay alteratves s a ult-crtera decso-akg (MCDM) proble. The a of ths study s to show that the Fuzzy TOPSIS ethod could be used for ltary ssues ad specfcally how to use t for the deterato of ar defese support to the sub uts of a brgade. The Fuzzy TOPSIS ethod whch s oe of the Multple Crtera Decso Makg (MCDM) ethods s based o the calculato of the closeess coeffcets by eas of Fuzzy Postve Ideal Soluto (FPIS) ad Fuzzy Negatve Ideal Soluto (FNIS). The alteratves are raked accordg to the calculated closeess of coeffcets. I ths study s aspects of gettg ar defese support were assessed ters of four decso crtera by fve decso akers (DM s). The decso akers ade ther evaluatos usg lgustc varables ad these varables were trasfored to postve trapezodal fuzzy ubers. The s caddates whch were evaluated by DMs were raked accordg to the ar defese prortes by usg Fuzzy TOPSIS. Keywords: Fuzzy TOPSIS Trapezodal Fuzzy Nubers Ar Defese. Yazışa adres: Dr. Kara Harp Okulu Dekalık Edüstr ve Sste Mühedslğ Bölüü Yöeyle Araştırası A.B.D. Bakalıklar Akara Makale gelş tarh:.0.00 Kabul tarh: 0..0

2 Mehet KABAK Grş Güüüzde uharebe sahası oldukça karaşık hale gelştr. Muharebeye katıla brlk sayısı slah çeşd uharebeye etk ede dış usurları sayısı ve çeşd her geçe gü artaktadır. Bu usurları yöetek ve aaç doğrultusuda e etk şeklde kullaak ç uharebey yöeteler karar destek ssteler kullaası kaçıılazdır. Bu bütü çersde hava savua brlkler aacı uharebe sahasıda görev yapa dost brlkler düşa hava vasıtaları tarafıda görevde e edles egelleektr. Yöte olarak dost brlklere hava savua usurları tahss edlr fakat her brlğe veya bölgeye hava savua desteğ verles he sayıca ükü değl he de gerekl değldr. Bu edele de harekât öcesde uharebe plaıı e y destekleyecek şeklde hava savua faktörler belrleel hava savua desteğ verlecek brlkler hava savua öcelk dereceler tespt edleldr. Bu faktörler; ABD Hava Savua Topçusu Referas El Ktabıa göre krtklk hassasyet oarı kablyet taarruza aruz kala derecesdr ve çalışada aye kullaılıştır (Ar Defese Artllery Referece Hadbook 000:A-). Öcelk dereceler tespte tesr ede faktörler kısaca aşağıdak gb açıklaablr: Krtklk: Savuulacak usuru vazfe başarılası ç gerekllk derecesdr. Hassasyet: Savuulacak usuru hava taarruzua aruz kalası hâlde bekasıı sağlayable (uhaberede ayakta kalable) derecesdr. Br usuru hassasyet dereces belrlerke; ukaveet vazfes hareket veya dağıla kablyet aktf ve pasf hava savua tedbrler uygulayable kablyet evz değştrebles ve ked hava savuasıı sağlayables göz öüe alıalıdır. Oarı Kablyet: Savuula usuru; zaa teçhzat ve evcut sa gücü açısıda aruz kaldığı hasar ve zayatı telaf ederek yede vazfes cra edeblecek durua gele kablyetdr. Taarruza Maruz Kala Dereces: Savuulacak usuru hava taarruzlarıa hedef ola htal değerledrlr. Taarruza aruz kala dereces belrleede; düşa hava usurlarıı yer ve kuvvet düşa hava araçlarıı tp ve ühatı düşaı daha öce kulladığı taarruz tekkler ve düşa doktr göz öüe alıır.

3 Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Muharebe sahasıda br tugayı dört aa ast brlğ kouşlaakta ve geel olarak kouta ve destek aaçlı kurula usurları k farklı bölgede evzleektedr. Bu sebeple uharebede dört brlk ve k bölge hava savuası alıaya gayret edlr duruu özellğe göre bu ktarlar değşeblr. Çalışada bu proble bulaık TOPSIS (Techque for Order Preferece by Slarty to Ideal Soluto) yöte le çözülüştür. Çalışaı aacı; ülke savuasıda brlk hava savua öcelkler odelleese ssteatk br yaklaşı getrektr. Hava savua öcelkler tespt özellk belrszlk çere brde fazla krter dkkate alıarak çözüles gereke çok krterl karar vere (ÇKKV) probledr. Buda dolayı çalışada değerledre krterler öe ağırlıklarıı belrleesde ve alteratfler sıralaasıda dlsel fadelere karşılık gele bulaık yauk sayıları kullaa br odel öerlştr. Bu yaklaşı dört sebeple seçlştr: (a) TOPSIS atığı akılcı ve alaşılablrdr; (b) Hesaplaa yöte bast ve kolaydır; (c) Algorta her br krter ç alteratfler bast br ateatksel forda takbe kâ taır; (d) Krterler öe dereceler karşılaştıra algortasıa dâhl edlektedr (Wag ve Chag 007). Lteratürde TOPSIS (Che 000; Parka ad Wu 999; Yurdakul ve İç 005; Yurdakul ve Çoğu 00) ve Bulaık TOPSIS yöteler değşk çalışalarda yaygı olarak kullaııa rastlaaktadır. Chu ve L (00) robot seçe yöelk olarak br bulaık TOPSIS uygulaası gerçekleştrştr. Ayrıca Byu ve Lee (00) bulaık TOPSIS yöte kullaarak hızlı prototplee sürec seç ç br karar destek sste gelştrştr. Bulara lavete Che (000) grup karar vere şlede bulaık TOPSIS etoduu açıklaya br çalışa ortaya koyuştur. Bulaık TOPSIS brçok çalışada sıralaa aacıyla kullaılıştır (Büyüközka vd. 007; Che ve Tsao 007; Kahraa vd. 007; Öüt ve Soer 007; Wag ve Elhag 006; Yag ve Hug 007; Yog 006). Bulaık Matık Bulaık Matık ve Karar Vere İsaoğlu yaşaı boyuca eredeyse devalı olarak karar verek zorudadır. Acak karar vercler karar sürecde klask blsel yaklaşı ve bu yaklaşıı çerdğ yöteler kullaıyorlarsa souçta verle kararlar y kötü güzel çrk doğru yalış evet hayır syah beyaz ya da 0 gb yölü kararlar olacaktır. Oysa gerçek yaşa her zaa utlak ayrı üzere kurulu değldr. Dğer br deyşle karar

4 Mehet KABAK ortalarıda utlak syah ve utlak beyazı yaıda blerce gr touu varlığı uutulaalıdır. Bu oktada geel alada karar süreçlerde belrszlğ asıl ögörüleceğ ve asıl karar süreçler br parçası hâle getrlebleceğ yoluda çalışalar başlaış ve bu çalışaları souda farklı blsel yaklaşılar öerlştr. Bu öerler brs se Loutf Zadeh Bulaık Matık Teors dr. Bulaık atığa göre faktörler ve krterler kes sıırlaalar olaksızı sııfladırılablr. Bulaık atık belrszlk ve kes olaya gerçek hayat probleler taılaası ve çözüles ç kullaışlı br tekktr. Bulaık atık evet ya da hayır doğru ya da yalış gb klask değşkeler yere orta yüksek düşük gb ortalaa değerler kullaaya kâ vere br teordr. Klask atık le bulaık atık arasıdak teel farklılıklar Tablo de gösterlştr. Tablo. Klask Matık-Bulaık Matık Arasıdak Teel Farklılıklar Klask Matık Bulaık Matık A veya A Değl A ve A Değl Kes Kıs Heps veya Hçbr Belrl Derecelerde 0 veya 0 ve Arasıda Sürekllk İkl Brler Bulaık Brler Klask atıkta br elea A dır veya A değldr bulaık atıkta se ayı ada A ve A değl olablr. Klask atıkta eleaı br küeye atlğ çde veya dışıda gb kesdr bulaık atıkta se kıse söz kousu küeye at veya kıse dışıda olablr. Bulaık küeler le lgl bazı öel taılar se aşağıda verlştr (Cheg 996; Che vd. 006; Cheg ve L 00; Ra ve Kuar 999; Wag ve Chag 007; Zera 996). Bulaık Küeler ve Üyelk Foksyou Bulaık küeler üyelk foksyoları le taılaır. A bulaık kües üyelk foksyou μa() le gösterlr ve br eleaı br küeye üyelğ 0 ve arasıda br sayı le belrler. Br eleaı A küese keslkle at se μa ()= keslkle at değl se μa ()=0 olur. Daha yüksek br üyelk dereces değer eleaı A küese at ola dereces daha yüksek olduğuu gösterr. Bu üyelk dereceler br bulaık küe ç sürekllk arz eder. Çeştl üyelk foksyoları taılaak üküdür. Acak uygulaalarda geelde brçok açıda kolaylık sağlaya belrl üyelk foksyoları kullaılaktadır. Bularda brs de yauk

5 Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı bulaık sayılar ç kullaıla üyelk foksyoudur. Şekl de gösterle poztf yauk bulaık sayıı üyelk foksyou uaralı forüldek gb taılaır (Che vd. 005 s.): Şekl. Yauk Bulaık Sayı 0 0 ) ( () Bulaık Sayı ve Teel İşleler Bulaık küelerde şle kolaylığı sağlaak ç bulaık sayılar kullaılır. Br bulaık sayıı tesl sebolü üstüü çzles le fade edlr. Dlsel fadelere poztf üçge veya yauk bulaık sayılarla üyelk foksyou verlerek sayısal değerlere döüştürülür ve hesaplaalarda kullaılır. ve Şekl dek gb k poztf yauk bulaık sayı ve r sabt sayı olak üzere yauk bulaık sayılar ç teel artetk şleler şu şekldedr:

6 6 Mehet KABAK r r r r r () / / / / / / / / / Verte Metodu Adayları sıralaasıda poztf ve egatf deal oktalara uzaklık kullaılır. ve k poztf yauk bulaık sayı se aradak uzaklık Verte etodu kullaılarak aşağıdak gb hesaplaır (Che vd. 005 s.5): ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( d v () Bulaık TOPSIS Yöte TOPSIS yöte Hwag ve Yoo (98) tarafıda gelştrlştr. TOPSIS tekğe göre e y alteratf; poztf deal çözüe e yakı egatf deal çözüe e uzak oladır (Ertuğrul ve Karakasoğlu 007). Bu bölüde Che vd. (005) tarafıda gelştrle Bulaık TOPSIS yöte algortası açıklaacaktır. Brlkler hava savua öcelkler belrlerke evcut duruda da kullaıla karar krterler öe ağırlıkları ve krter değerler karar vercler (KV) tarafıda dlsel fadeler kullaılarak değerledrlr. Dlsel fadelerle yapıla değerledreler hesaplaalarda kullaablek ç poztf üçge veya yauk bulaık sayılar kullaılablr. Buradak uygulaada poztf yauk bulaık sayılar kullaılış olup KV ler karar krterler ve brlkler değerledrrke kulladıkları dlsel fadeler le buları poztf yauk bulaık sayılar olarak karşılıkları Tablo ve Tablo de verlştr.

7 Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı Tablo. Her Br Krter Öe Düzeyler İç Dlsel Değşkeler Dlsel İfade Kısalta Yauk Bulaık Sayı E Yüksek EY (08 09 ) Yüksek Y ( ) Orta Yüksek OY ( ) Orta OY ( ) Orta Düşük OD ( ) Düşük D ( ) E Düşük ED ( ) Tablo. Öe Düzeyler İç Dlsel Değşkeler Dlsel İfade Kısalta Yauk Bulaık Sayı Çok Fazla ÇF ( ) Fazla F ( ) Braz Fazla BF ( ) Orta O ( 5 5 6) Braz Az BA ( 5) Az A (0 ) Çok Az ÇA (0 0 ) Uza kşler tarafıda gerçekleştrle ve br ÇKKV proble ola seç problelerde değerledre yapılables ç aşağıdak usurlara htyaç duyulur (Che vd. 005 s.6-8): Karar vercler (KV KV...KV k ) Adaylar (A A...A ) Adayları değerledrldğ karar krterler kües (K K...K ) Karar krterler bazıda adayları değerledrldğ krter değerler kües K tae KV karar krterler bazıda tae brlğe ve tae krtere öe ağırlıklarıa lşk yaptığı değerledreler sırasıyla a b c d w w w w w olsu (=...; ve k k k k =...). KV ler krterlere lşk brlkler değerledresyle elde a b c d şeklde gösterlr. Burada edle bulaık krter değerler a k K K a b b c c d ad k K k k K k k k k ()

8 8 Mehet KABAK forülü le hesaplaır. Karar krterler öe ağırlıkları w w w w gösterlr. Burada w şeklde K K w k w w w w w w k w a k K K k k forüller kullaılarak hesaplaır. k Karar proble atrs şeklde şöyle gösterlr: D W w w w (6) Burada a b c d ve w w w w w poztf yauk bulaık sayılar olup D bulaık karar atrs W se bulaık ağırlıklar atrs gösterektedr. Karar krterler fayda ve alyet krterler olarak kye ayrılablr. Dolayısıyla oralze edlş bulaık karar atrs aşağıdak şeklde elde edlr: R (7) r Burada B fayda krter C se alyet krter gösterek üzere r a b d a c c d a b d d a a d r * * * * * d a d şeklde buluur. a a d B a C Her br karar krter farklı öe ağırlığıa sahp olableceğ ç ağırlıklı oralze edlş bulaık karar atrs belrleese htyaç duyulur. Bu atrs; V v... ;... (9) (5) (8)

9 Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı şeklde oluşturulur. Burada forülüyle hesaplaır. v r (.) w (0) Ağırlıklı oralze edlş bulaık karar atrs belrlees ardıda Bulaık Poztf İdeal Çözü (FPİÇ A * ) ve Bulaık Negatf İdeal Çözü (FNİÇ A - ) şöyle belrler: A A * ( v * ( v v * v... v *... v ) ) () Burada = ve = olak üzere * a v v ve v v dr. () d v (..) k bulaık sayı arasıdak uzaklığı gösterek üzere Verte etodu yardııyla her br brlğ FPİÇ ve FNİÇ te ola uzaklıkları sırasıyla şöyle buluur: d d * d ( v v ) = () v v * d ( v v ) = () Uzaklıkları buluasıı ardıda brlkler sıralaasıı belrleek ç yakılık katsayıları (CC ) hesaplaır. Yakılık katsayısı d CC = (5) * d d forülü yardııyla hesaplaır ve yakılık katsayılarıa göre brlkler e yüksek puada e düşük puaa doğru sıralaır. Verle blgler ışığıda TOPSIS yöte aşağıdak adılar takp edlerek uygulaır (Oprcovc vetzeg 00: 8 9): Noralleştrlş karar atrs hesaplaır. Ağırlıkladırılış karar atrs hesaplaır. Her br alteratf poztf deal ve egatf dealde uzaklıkları hesaplaır. Her br alteratf ç yakılık değerler ve puaları hesaplaır.

10 0 Mehet KABAK Terchler pua sırasıa koulur. Bulaık TOPSIS Yöteyle Brlkler Hava Savua Öcelk Dereceler Belrlees Tugay çapıda br brlğ harekât alaıda geelde altı krtk usuru (A A A A A5 A6) buluaktadır. Bu usurlar hâle uygulaakta ola dört krtere göre değerledrlektedr. Tugay hava savua brlğ kadrosuda ola br batarya koutaı ve dört takı koutaıı tesl ede beş KV tarafıda krterler ve bu krterlere göre brlkler dlsel fadelerle değerledrlştr. Krterler aşağıda fade edlştr: Krtklk (K) Hassasyet (K) Oarı kablyet (K) Taarruza aruz kala dereces (K) Karar proble hyerarşk yapısı Şekl de gösterlştr. Bu yapıya göre yöte adıları sırayla uygulaıştır. AMAÇ K K K K A A6 Şekl. Karar Proble Hyerarşk Yapısı Adı : KV ler e düşükte (ED) e yükseğe (EY) kadar dlsel fadeler kullaarak krterler değerledres Tablo tek gb yapıştır.

11 Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Tablo. Karar Vercler Krterler Dlsel İfadelerle Değerledres K K K K KV EY OY Y O KV EY Y D OY KV EY OY O Y KV Y OY O EY KV5 EY OY O Y Adı : KV ler çok azda (ÇA) çok fazlaya (ÇF) kadar dlsel fadeler kullaarak adayları krterlere göre değerledres Tablo 5 tek gb yapıştır. Tablo 5. Karar Vercler Adayları Dlsel İfadelerle Değerledres Krter Aday KV KV KV KV KV5 A F ÇF BF BF F A BF F BF O F K A ÇF F F BF ÇF A BF BF F ÇF BF A5 ÇF O ÇF ÇF ÇF A6 O A F BF ÇF A BF A A O BF A BF BA A BA BF K A O BA O BF O A A O F ÇF O A5 ÇF ÇF F ÇF O A6 F ÇF F BA O A BA F O BA OF A BA F O BA F K A O ÇF BA ÇF BA A A BF BA ÇF O A5 ÇA O O ÇF ÇF A6 A BA O A ÇF A BF O O BA ÇF A BF O O A ÇF K A F BF BF F ÇF A F F F ÇF F A5 ÇF ÇF F ÇF ÇF A6 O F F A F

12 Mehet KABAK Adı : Değerledredek dlsel fadeler bulaık yauk sayıya döüştürülür ve () uaralı forül le hesaplaarak Tablo 6 dak bulaık karar atrs elde edlr. Tablo 6. Bulaık Karar Matrs K K K K A A A A A A Adı : Tablo 7 dek bulaık ağırlıklar atrs (5) uaralı forül kullaılarak elde edlr. Tablo 7. Bulaık Ağırlıklar Matrs K K K K Adı 5: (7) ve (8) uaralı forüller kullaılarak Tablo 8 dek oralze edlş bulaık karar atrs elde edlr. Tablo 8: Noralze Edlş Bulaık Karar Matrs K K K K A A A A A A

13 Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Adı 6: Ağırlıklı oralze edlş bulaık karar atrs oralze edlş bulaık karar atrs ve bulaık ağırlıklar atrsde (9) ve (0) uaralı forüller le Tablo 9 dak gb elde edlr. Tablo 9. Ağırlıklı Noralze Edlş Bulaık Karar Matrs K K K K A A A A A A Adı 7: Ağırlıklı oralze edlş bulaık karar atrsde FPİÇ ve FNİÇ değerler elde edlr. FPİÇ : A* FNİÇ : A- ()( )( )() (0000)(0000)(0000))(0000) Adı 8: Her adayı FPİÇ ve FNİÇ de ola uzaklıkları () ve () uaralı forüller le hesaplaır ve Tablo 0 dak souçlar elde edlr. Tablo 0. FPİÇ ve FNİÇ'te Ola Uzaklıklar d* A A A A A A A A A A A A d- Adı 9: Adayları yakılık katsayıları (5) uaralı forül le hesaplaır ve yakılık katsayılarıı büyükte küçüğe göre sıralaasıa göre adaylar da Tablo dek gb sıralaır. Sıralaaya göre hava savua brlğ tahss edlecek lk brlk beşc so brlk kc adaydır.

14 Mehet KABAK Tablo. Adayları Yakılık Katsayıları ve Sıralaası ADAY CC SIRA A5 058 A 055 A 05 A 09 A A 07 6 Souç olarak Tablo de görüldüğü gb aday brlkler öcelk sırasıa göre A5 A A A A6 ve A dye sıralaıştır. Adayları yakılık katsayıları arasıdak farkı çok fazla olaası uharebe sahasıda bütü brlkler hava savua desteğe htyaç duyduğuu gösterektedr. Bu sıralaa tü brlklere destek verleeye ve terch yapak zoruda kalacak KV ç oldukça öeldr. Souç Savaşta lk tehlke düşa hava kuvvetler şeklde havada gelektedr. Ked brlklerz daha uharebeye grede zarar görees ve uharebe esasıda ked görevler yapables sağlaa hava savua desteğ le doğru oratılıdır. Hava savua öcelk dereceler tespt blsel olarak yapılası se başarıyı destekleyecektr. Çalışada tugay çapıdak br brlğ harekât alaıdak altı krtk usurua dört krtere göre hava savua desteğ asıl sağlaası gerektğ blsel olarak ortaya koulaya çalışılıştır. Hesaplaa yakılık katsayıları celedğde adayları yakılık katsayılarıı dar br aralıkta (07-058) olduğu görülüştür. Adayları özellkler brbre çok yakı olduğu ve karar vere daha da güçleştğ böyle durularda Bulaık TOPSIS yöte daha y ve etk kararlar vereye yardıcı olableceğ böylelkle ortaya kouluştur. Bulaık TOPSIS yöte uygulaa alaıı sadece sa kayağı seçe sürecde adayları değerledrek veya şlete dğer dallarıda kullaak olarak değl askerî uygulaalarda da olableceğ gösterlştr. Yötede az sayıda KV yeterl olası kolay uygulaablrlğ ve dlsel değerledreler rahatlıkla kullaılables avatadır. Buula brlkte bu yöte kısıtları krterler ve ağırlıkları

15 Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı doğru belrlees ve KV ler tarafsız tutuua bağlıdır. Çalışaya kou ola krterler hâle kullaılakta ola krterlerdr. Ayrıca çalışada gerçek problee bağlı kalak aacıyla dört krter altı alteratf ve beş KV esas alııştır. Gelecek çalışalarda askerî lteratür taraarak uza görüşlere başvurularak krter sayısı veya krterler alt krterler gelştrleblr ve böylece daha doğru değerledrelere ulaşılablr. Krterler ağırlıkları uharebe çeştlere göre daha çok KV katılııa kâ vere Aaltk Hyerarş Yöte (AHP) ve krterler arası lşkler de dkkate ala Aaltk Şebeke Yöte (ANP) gb dğer ÇKKV yöteler le belrleeblr değerledreler ELECTRE DEMATEL PROMETHEE vb. tekkler le yapılarak souçlar karşılaştırılablr. Kayaklar Ar Defese Artllery Referece Hadbook (000). Headquarters Departet of the Ary FM -0. (FM -00-) %0DEFENSE%0ARTILLERY%0REFERENCE%0 HANDBOOK.pdf adresde alııştır. Büyüközka G. Feyzoğlu O. ve Nebol E. (007). Selecto of the strategc allace parter logstcs value cha. Iteratoal Joural of Producto Ecoocs. do:0.06/.pe Byu H.S. ve Lee K.H. (00). A decso support syste for the selecto of rapd prototypg process usg the odfed TOPSIS ethod. Iteratoal Joural of Advaced Maufacturg Techology-Publshed Ole Aprl -0. Che C.T. (000). Etesos of the TOPSIS for group decso-akg uder fuzzy evroet. Fuzzy Sets ad Systes -9. Che C.T. L C.T. ve Huag S.F. (005). A fuzzy approach for suppler evaluato ad selecto supply cha aageet. Iteratoal Joural of Producto Ecooes -. Che C.T. L C.T. ve Huag S.F. (006). A fuzzy approach for suppler evaluato ad selecto supply cha aageet. Iteratoal Joural of Producto Ecoocs Che T.Y. ve Tsao C.Y. (007). The terval-valued fuzzy TOPSIS ethods ad eperetal aalyss. Fuzzy Sets ad Systes do:0.06/.fss Cheg C.H. (996). Evaluatg aval tactcal ssle systes by fuzzy AHP based o the grade value of ebershp fucto. Europea Joural of Operatoal Research

16 6 Mehet KABAK Cheg C.H. ve L Y. (00). Evaluatg the best a battle tak usg fuzzy decso theory wth lgustc crtera evaluato. Europea Joural of Operatoal Research Chu T.C. ve L Y.C. (00). A fuzzy TOPSIS ethod for robot selecto. The Iteratoal Joural of Advaced Maufacturg Techology Ertuğrul İ. ve Karakasoğlu N. (007). Perforace evaluato of Turksh ceet frs wth fuzzy aalytc herarchy process ad TOPSIS ethods. Epert Systes wth Applcatos 6() Kahraa C. Büyüközka G. ve Ateş N. Y. (007). A two phase ultattrbute decso akg approach for ew product troducto. Iforato Sceces Hwag C.L. ve Yoo K. (98). Multple attrbute decso akg: Methods ad applcatos A State of the Art Survey. New York: Sprger-Verlag. Öüt S. ve Soer S. (007). Trasshpet ste selecto usg the AHP ad TOPSIS approaches uder fuzzy evroet. Waste Maageet. do:0.06/.wasa Parka C. ve Wu M.L. (999). Decso Makg ad Perforace Measureet Models wth Applcatos to Robot Selecto. Coputers ad Idustral Egeerg Ra P.A. ve Kuar D.N. (999). Rakg alteratves wth fuzzy weghts usg azg set ad zg set. Fuzzy Sets ad Systes Yag T. ve Hug C.C. (007). Multple-attrbute decso akg ethods for plat layout desg proble. Robotcs ad Coputer-Itegrated Maufacturg 6 7. Yog D. (006). Plat locato selecto based o fuzzy TOPSIS. Iteratoal Joural of Advaced Maufacturg Techology Yurdakul M. ve Çoğu C. (00). Developet of a ult-attrbute selecto procedure for o- tradtoal achg processes Joural of Egeerg Maufacture 7 Part B: Yurdakul M. ve İç Y.T. (005). developet of a perforace easureet odel for aufacturg copaes usg the AHP ad TOPSIS approaches Iteratoal Joural of Producto Research Wag Y.M. ve Elhag T.M.S. (006). Fuzzy TOPSIS ethod based o alpha level sets wth a applcato to brdge rsk assesset. Epert Systes wth Applcatos 09 9.

17 Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı Wag T.C. ve Chag T.H. (007). Applcato of TOPSIS evaluatg tal trag arcraft uder a fuzzy evroet. Epert Systes wth Applcatos Zera H.J. (996). Fuzzy sets theory ad ts applcatos. Bosto: Kluwer Acadec Publshers.

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

Hüseyin TOPAN. Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, topan@beun.edu.

Hüseyin TOPAN. Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, topan@beun.edu. DÖNÜŞÜM KASAYILARININ VE SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİNİN KONUM DOĞRULUĞUNUN OROGÖRÜNÜLERİN KONUM DOĞRULUĞU ÜERİNDEKİ EKİSİNİN BELİRLENMESİ: IKONOS, QUICKBIRD, ORBVIEW-3 VE PLÉIADES-1A GÖRÜNÜLERİ İLE ÖRNEK

Detaylı

PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI Journal of Naval Science and Engineering 2009, Vol. 5, No.2, pp. 55-74 PARÇALI LİNEER ÜYELİK FONKSİYONLARINI KULLANARAK ÇOK AMAÇLI LİNEER KESİRLİ TAŞIMA PROBLEM (ÇALKTP) ÇÖZÜMÜNE BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü ETKİN, ETKİLİ VE UYGULANABİLİR KARAR VERME: ETKİLEŞİMLİ BULANIK / OLABİLİRLİKLİ ÇOK AMAÇLI MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Kerem CİDDİ Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü kciddi@yahoo.com

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi

DERS 7. En Küçük Kareler Yöntemi DERS 7 E Küçü Kareler Yöte 7.. E Küçü Kareler Yöte. Gerçe aşaı çeştl alalarıda herhag r ugulaa le toplaa verler talo şele getrlere celer ve toplaa ver odellee r foso uluaa çalışılır. Çoğu zaa u ver talosua

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ YRD.DOÇ. DR. ORHAN KURT DERS NOTLARI KOCAELĐ 2012 HARĐTA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ ÖNSÖZ ÖNSÖZ KOCELĐ ÜNĐVESĐTESĐ YYIN NO: 47 ULŞIM DES NOTLI 006 yılından ber gerek Kocael Đhsanye Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve gerekse sım Kocabıyık MYO nda vermş olduğum Ulaşım derslernn brkmyle ortaya çıkan

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

Farklı Normalizasyon Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi

Farklı Normalizasyon Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 2 Nisan 2013 ss. 245-257 Farklı Yöntemlerinin TOPSIS te Karar Verme Sürecine Etkisi The Effects of Different Normalization Methods to Decision Making

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı