SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME"

Transkript

1 Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý toplumsal sýnýflar arasýndaki bir uzlaþmayý ifade eder. Zaten sosyal devletin anlamý da budur. Burjuvazi doðrudan doðruya kendisinin yararlanmayacaðý deðiþik kamusal fonlarýn oluþturulmasýna yararlananlar kadar katkýda bulunmayý kabul etmiþtir. Son 20 yýldýr gözlenen neoliberal deðiþimin temelinde iþte bu toplumsal uzlaþmanýn ortadan kalkmasý olgusunun bulunduðunu söyleyebiliriz. Sosyal Devletten Vahþi Kapitalizme Þimdilerde her þey satýlýk. Saðlýk da. Saðlýk hizmetleri artýk bir piyasa malý olarak deðerlendiriliyor. Oysa Birleþmiþ Milletler tarafýndan 2. Dünya Savaþý sonrasýnda hazýrlanan Evrensel Bildirge de saðlýk doðuþtan kazanýlmýþ bir hak olarak tanýmlanýyor ve devletlere bu hakký garanti etme sorumluluðu veriliyordu. Saðlýkta kapitalist üretim iliþkileri çerçevesinde gerçekleþen bu deðiþimi sosyal devletçi paradigmadan, neoliberal paradigmaya biçiminde tanýmlayabiliriz. Sosyal devletçi saðlýk paradigmasý en tipik biçimini Batý Avrupa coðrafyasýnda almýþtý. Oradan da ülkelerin emperyalist hiyerarþideki konumlarýyla baðlantýlý biçimde orta ve düþük gelirli ülkelere yayýlmýþtý. Sosyal devletçi saðlýk paradigmasýna göre saðlýk bir haktý. Saðlýk hizmetini devlet ya da bir kamu kurumu üretirdi. Bireyler saðlýk hizmetinden yararlanýrken ceplerinden para ödemek zorunda kalmazlardý. Finansman vergilerle ya da saðlýk primleriyle karþýlanýrdý. Saðlýk fonu kamu tarafýndan yönetilirdi. Esas olarak iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin yararlanacaðý bu kamusal fonun oluþturulmasýna toplumsal sýnýflar (burjuvazi ve iþçi sýnýfý) eþit derecede katýlýrlardý. Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý toplumsal sýnýflar arasýndaki bir uzlaþmayý ifade eder. Zaten sosyal devletin anlamý da budur. Burjuvazi doðrudan doðruya kendisinin yararlanmayacaðý deðiþik kamusal fonlarýn oluþturulmasýna yararlananlar kadar katkýda bulunmayý kabul etmiþtir. Son 20 yýldýr gözlenen neoliberal deðiþimin temelinde iþte bu toplumsal uzlaþmanýn ortadan kalkmasý olgusunun bulunduðunu söyleyebiliriz. Kapitalist sistem kendiliðinden sosyalleþmedi. Tarihinde çok çetin bir sýnýf mücadeleleri dinamiði bulunur. Ancak ilgimizi özellikle saðlýk sistemlerinin sosyalleþtirilmesiyle sýnýrlarsak þu faktörlerin etkili olduðunu görürüz: 1-2. Dünya Savaþýndan çýkan Batý toplumlarýnýn artan beklentileri, iþ, eðitim, saðlýk talepleri Savaþ sonrasýnda iþbaþýna gelen hükümetleri kamucu politikalar izlemeye zorlamýþtýr. 2- Sosyalist ülkelerin bütün vatandaþlarý için garanti ettikleri parasýz saðlýk, eðitim ve sosyal güvenlik hizmetleri bir bütün olarak Batýyý etkilemiþ, Batý halklarý üzerinde ideolojik bir çekim mekanizmasý oluþturmuþtur. Batýlý hükümetlerin bu etkiyi mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 37

2 görmezden gelmeleri mümkün olamazdý. Sosyal güvenlik sistemlerinin ortaya çýkýþýnda bu etkinin özel bir iþlevinin olduðunu söyleyebiliriz. 3- Batý ülkelerinde içeriden ve dýþarýdan etkili olan bu siyasal faktörlere bir de ekonomik bir faktörü eklemek gerekir: Ayný dönemde Fordist üretim sisteminin ekonomi içinde genelleþtiðini ve emek organizasyonunun temel biçimi olarak yaygýnlaþtýðýný görüyoruz. Fordist üretim emek yoðun karakteriyle, kitlesel üretim ve kitlesel tüketimi hedefler. Emek yoðunluðu kitlesel tüketimin de garantisidir. Kitlesel tüketimin gerçekleþebilmesi iþçi sýnýfýnýn alým gücünün artmasýna baðlýdýr. Öte yandan kitlesel üretimin emek yoðun karakteri saðlýklý emek gücünün yeniden üretimini yaþamsal bir zorunluluk durumuna getirmiþtir. Saðlýk sistemlerinin sosyalleþmesinde bu faktörün etkisi görmezden gelinemez. 4- Sýraladýðýmýz bu üç faktörü sosyalleþmeye zorlayýcý faktörler olarak niteleyebiliriz. Bunlarýn o günün konjonktürü içinde yaþam bulmasý ise ancak kapitalizmin içine girdiði uzun ekonomik geniþleme dinamiði sayesinde olanaklý olabilmiþtir. Kar oranlarýnýn artmasý burjuvalara bunun bir kýsmýndan, kitlesel tüketimin ve üretimin garantisi amacýyla, vazgeçme þansýný vermiþtir. En nihayetinde olan aslýnda tam da budur. O halde neoliberal deðiþimi açýklayabilmek için de yukarýda sýraladýðýmýz dört faktörü kullanabiliriz. Gerçekten de 1970 lerin ortalarýndan itibaren bütün dinamiðin bu kez ters yönde iþlemeye baþladýðýný görüyoruz. Bu süreç açýsýndan ilk sözünü etmemiz gereken þey kapitalizmin uzun bir ekonomik daralama dönemi içine girmesidir. Bu dönem kar oranlarýndaki düþme ile karakterizedir. Böylece burjuvazi kamusal fonlara aktardýðý kaynaklarý kesmeye ve kamusal olarak tanýmlanan mallarýn da (saðlýk, eðitim gibi) özel mal statüsünde görülmesi gerektiðini söylemeye baþlamýþtýr. Bu ters geliþmenin önünü alabilecek tek güç ulusal ve uluslar arasý iþçi sýnýfý mücadelesi olabilirdi. Ne yazýk ki ayný dönemde Sovyetler Birliði nin çöküþü ve Batýlý ülkelerdeki iþçi sýnýfý mücadelesindeki büyük düþüþ, neoliberal operasyonun önünü açan bir iþlev görmüþtür. 38 mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

3 Kamucu saðlýk sistemleri esas olarak sosyalist ülkeleri tanýmlayan bir olguydu. Batýlý ülkelerdeki geliþme açýkça sosyalizmin etkisiyle ortaya çýkmýþtý. Özelleþtirme ise eski sosyalist ülkelerde büyük bir gürültüyle, Batý da daha tedrici biçimde geliþti. Saðlýkta Özelleþtirmenin Çeþitleri Özelleþtirmede devletin iþlevini görmek bakýmýndan Muschell in (1995: 1-2) sýnýflamasý yararlýdýr. Muschell özelleþtirmeyi aktif ve pasif olarak ikiye ayýrýr. Aktif özelleþtirmede hükümet kamu saðlýk kurumlarýný bilinçli ve özel stratejilerle çökertir, elinden çýkarýr. Pasif olanýnda ise özel sektör kamu yatýrýmlarýnýn azaltýlmasýyla ortaya çýkan boþluðu kendiliðinden doldurur. Kamu saðlýk kurumlarýnýn satýlmasý, özel saðlýk kurumlarýndan sözleþme ile hizmet satýn alýnmasý, kamu kurumlarý içinde özel hastalar için özel odalarýn ayrýlmasý, kamu saðlýk kurumlarýnýn iþletme haline getirilmesi, özel saðlýk kurumlarýna verilen deðiþik ekonomik teþvikler, vergi indirimleri, vergi iadeleri, vb aktif özelleþtirmenin sýk rastlanan biçimleridir. Pasif olaný ise zaman içinde kamunun yetersizliðine baðlý olarak ortaya çýkar. Sayýlarý artan muayenehaneler bunun tipik örneðidir. Bundan 50 yýl kadar önce halklarýn saðlýk hizmetine olan talebi son derece düþüktü. Bunda saðlýk hizmetlerinin henüz sosyalleþtirilmemiþ olmasýnýn ve toplumsal saðlýk bilincinin geriliðinin etkisi vardý. Sosyalleþtirme aracýlýðýyla hizmetlerin parasýzlaþtýrýlmasý saðlýk hizmetine olan talebin artmasýna neden oldu. Saðlýk hizmeti ayný zamanda kendisine olan talebi artýran eðitici bir iþlev de gördü. Sonuç olarak bu 50 yýl içinde Batýlý ülkelerde yýllýk kiþi baþý hekim kullanma sýklýðý 2-3 kereden 10 un üzerine yükseldi. Bu artýk özel sektör için çok önemli bir piyasa potansiyelidir. Özel sektör bu potansiyel nedeniyle daha önceden yatýrým yapmaya, giriþimde bulunmaya deðmez gördüðü týbbi bakým hizmeti üretiminin kendisine býrakýlmasýný, devletin aradan çekilmesini, kamu saðlýk kurumlarýnýn kendisine devredilmesini, kamu kurumlarýnýn iþletme haline getirilmesini, halen kamunun elindeki büyük fonlarla hizmet satmak için sözleþme yapmayý istemektedir. Merkez Kapitalist Ülkelerde Saðlýkta Özelleþtirme Böyle bir yazý söz konusu olduðunda merkez kapitalist ülkeler içinde Batý Avrupa coðrafyasýndaki özelleþtirmenin incelenmesi yeterli olur. Bunun nedeni bu bölgede sosyal devlet oluþumunun tipikliðidir. O nedenle özelleþtirme stratejileri de 1980 lerden itibaren yine bu bölgede göze görünür biçimde gündeme gelmiþtir. Merkez kapitalist ülkeler içinde saðlýkta özelleþtirmenin en saldýrgan biçimde gerçekleþtirildiði ülke Ýngiltere oldu. Thacther döneminde ard arda çýkarýlan yasalarla devlet hastaneleri, çoðu, iktidardaki Muhazafakar Parti üyesi bölge eþrafýnýn da içinde bulunduðu mütevelli heyetlerince yönetilen iþletmeler haline getirildi. Bu operasyonun teorik zemini 1983 yýlýnda bir süper marketler zincirinin genel yöneticisi olan Sir Roy Griffiths ve Amerikalý iktisatçý Alain Enthowen tarafýndan oluþturuldu. Reform denilen bu düzensizleþtirici operasyonun temel bileþenleri sistemin finansman ve hizmet üreticisi bileþenlerinin birbirinden ayrýlmasý, hizmet üreticisi saðlýk kurumlarý arasýna rekabet sokulmasý, hizmet fiyatlarýnýn ve kurumlar arasýndaki rekabetin finansör kurumla imzalanan sözleþmelerle düzenlenmesiydi. Bu nedenle bu operasyona Ýç Piyasa ismi verildi. Hatta birinci basamak saðlýk hizmetini veren aile hekimleri de birer iþletme haline getirilip, hasta baðlamak için rekabet etmeye zorlandýlar. Temel mantýk rekabetin ve piyasanýn hizmet fiyatlarýný ucuzlatýp, kaliteyi artýracaðý yönündeydi. Ortaya çýkan sonuçlarýn tam ters yönde olduðunu, saðlýk emekçilerinin çalýþma koþullarýnýn güçleþtiðini, toplam saðlýk harcamalarýnda gereksiz biçimde artýþ ortaya çýktýðýný, iþletme statüsündeki hastanelerin tekelci yapýlar oluþturmak üzere birleþtiklerini, para kazanamayan küçük ölçekli ve sýklýkla küçük yerleþim yerlerindeki hastanelerin kapandýðýný belirtmekle yetinelim. Bugün Ýskandinav ülkelerinde bile benzer geliþmeler söz konusudur. Özellikle ayakta tedavi hizmetlerinde özel sektör yaygýnlaþmaktadýr. Özel sigorta þirketleri kurulmaktadýr. Kamu fonlarý özel hastanelerle anlaþmaya baþlamýþtýr. mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 39

4 Avrupa ülkelerinin çoðunda saðlýk hizmetlerinin maliyetinin sýnýrlanmasý amacýyla hastane bütçelerinde kýsýtlamaya gidilmektedir. Bu amaçla bütçe tavan sýnýrlarý belirlenmektedir. Bu uygulama ise hastaneleri harcamalarýný düþürmek amacýyla hastalarýný erken taburcu etmeye yönlendirmektedir. Maliyet sýnýrlamasý ile iliþkili biçimde gündeme gelen bir diðer özelleþtirme stratejisi maliyet paylaþýmýdýr. Bu katký payý olarak bilinen uygulamadýr ve hastalardan muayene sýrasýnda nakit para alýnmasýna dayanýr. Katký paylarýna ek olarak ilaçlardaki geri ödeme miktarý da düþürülmektedir. Hekim ücretleri için katký payý oraný Belçika da %25, Fransa da %30 civarýndadýr. Danimarka da ilaç ve týbbi malzeme için katký payý %25-50 oranýnda iken Fransa da %30-60 ý bulmaktadýr. Ýsviçre de liste dýþý ilaçlar için %50 katký payý ödenmektedir (Deðiþik ülke deneyimleri için bkz. Belek Ý 2001). Türkiye de Saðlýkta Özelleþtirme Türkiye de saðlýktaki özelleþtirme uzun süredir kendiliðinden biçimde ve Muschell in sýnýflamasýna göre pasif olarak sürmekteydi. Ancak son yýllarda aktif özelleþtirme stratejilerinin büyük bir hýzla ve hiçbir görüþ alýnmaksýzýn devreye sokulduðu izlenmektedir döneminde Saðlýk Bakanlýðý hastanelerindeki yatak sayýsý %13 artarken, özel yatak sayýsýndaki artýþ tam %93 oranýnda gerçekleþmiþtir yýlýnda 155 olan özel hastane sayýsý 2000 de 261 e, özel hastane yatak sayýsý da 5500 den e çýkmýþtýr. Buna karþýlýk özel hastane yataklarýnýn %56 sý Ýstanbul dadýr. Devlet ve üniversite hastaneleri bütçe desteðinin sýnýrlanmasýna baðlý olarak ürettikleri hizmeti satmaya baþlamýþlardýr. Bunun sonucu olarak bu iki grubun gelirleri içinde döner sermaye gelirlerinin oraný sýrasýyla 3/5 ve 7/10 düzeyine ulaþmýþtýr. Toplam saðlýk harcamalarýnýn içinde Saðlýk Bakanlýðý nýn payý 1988 de %33 iken 2001 de %42 ye, SSK nýn payý ise %14 ten %38 e çýkmýþ, paralel olarak özel saðlýk harcamalarýnýn payý da %52 den %20 ye inmiþtir. Kamu saðlýk harcamalarýndaki artýþ SSK ile iliþkilidir. SSK harcamalarýnýn artýþý ise ayný dönemde SSK lý sayýsýndaki artýþa baðlýdýr. Bir yerde zorunlu olarak ortaya çýkan bir geliþmedir. 40 Bu veriler yüzeysel olarak deðerlendirildiðinde hem saðlýk sisteminde kanunun aðýrlýðýnýn arttýmühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

5 ðý düþünülebilir, hem de özel saðlýk kurumlarýnýn sayýsýndaki artýþla özel saðlýk harcamalarýnýn azalmasý arasýndaki tutarsýzlýk açýklanamaz. Oysa Türkiye de son yýllarda gözlenen olgu, saðlýk hizmeti üretimine giderek daha çok dahil olan özel saðlýk kurumlarýnýn kamusal fonlarla beslenmesidir. Hatta, kamusal fonlarýn özel saðlýk kurumlarýnýn çoðalmasýný saðladýðý da söylenebilir. Türkiye de kamusal saðlýk fonlarý özel saðlýk hizmeti üreten sektörü büyütmek amacýyla kullanýlmakta, bu arada gereksinim duyulan kamusal kurumlar açýlmamakta, var olanlar da yatýrýmsýz býrakýlmaktadýr. Nitekim 1989 da toplam saðlýk harcamalarýnýn %1.5 i kadar bir kaynak kamudan özel sektöre aktarýlýrken, bu oran 1998 yýlýnda %24 ü geçmiþtir. Bu artýþ SSK, Emekli Sandýðý ve Bað- Kur un üyeleri için özel sektörden hizmet satýn almalarýyla gerçekleþmiþtir. Örneðin 1980 de toplam SSK saðlýk harcamalarý içinde anlaþmalý saðlýk kurumlarýna ödenen paranýn miktarý %6 iken, 1998 de %27 ye yükselmiþtir. Saðlýk Bakanlýðý bütçesi de yýllar içinde fon ve döner sermayeden daha fazla beslenir olmuþtur. Bu iki kalemin Bakanlýk bütçesi içindeki payý 1988 yýlýnda %24 iken 2000 de %38 e ulaþmýþtýr. Üniversite hastaneleri için ise oran arasýnda %37 ve %76 þeklinde seyretmiþtir (TTB Kocaeli TO 2004: 13-21). Son birkaç yýldýr yukarýdaki özelleþtirme sürecini daha da hýzlandýran yasal düzenlemelerin yapýldýðýný biliyoruz. Bunlarla þu stratejik Türkiye de son yýllarda gözlenen olgu, saðlýk hizmeti üretimine giderek daha çok dahil olan özel saðlýk kurumlarýnýn kamusal fonlarla beslenmesidir. müdahaleler gerçekleþtirilmiþtir, gerçekleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr: 1-) Devlet memurlarýnýn ve SSK lýlarýn özel saðlýk kurumlarýndan serbestçe yararlanmasý saðlanmýþtýr. Böylece kamu saðlýk fonlarý kendi saðlýk kurumlarýnýn geliþtirilmesi yerine, artýk, çok daha fazla orandaki kaynaðý özel sektöre aktaracaktýr. 2-) SSK toptan ilaç almayý ve kendi kurumlarýnda sigortalýlara ucuza satmayý býrakmakta, özel eczanelerle anlaþmaya yönelmektedir. Oysa toptan ilaç alýmý SSK ya ciddi bir pazarlýk gücü veriyordu. Sýkýntý SSK hastanelerindeki eczane sayýsýnýn yetersizliðiydi. Bu sorun da eczacý sayýsýnýn artýrýlmasýyla çözümlenebilir ve büyük bir maddi kaynak tasarruf edilebilirdi. 3-) Bütün sosyal güvenlik fonlarý Saðlýk Sigortasý Kurumu isimli bir kurumda birleþtirilmeye çalýþýlmaktadýr. Buradaki önemli nokta sigortalýlardan %6 lýk, emeklilerden %1 lik bir ek kesinti yapýlacak olmasýdýr. Öte yandan hizmetten yararlananlar sigorta primlerinin dýþýnda, hizmetten yararlaným anýnda katký paylarý da ödeyecektir. 4-) Hastanelerle ilgili yasal düzenlemelerle kamu kurumu niteliðindeki hastaneler bile, birbirleriyle rekabet etmeleri öngörülen iþletmeler haline getiriliyor. Bu hastanelerin sözleþmeli personel çalýþtýracaðý ve hizmet satacaðý belirtiliyor. 5-) Kamu personel rejiminde ve yerel yönetimlerin örgütlenmesinde gerçekleþtirilen, gerçekleþtirilecek bir dizi deðiþiklikle saðlýk emekçileri sözleþmeli statüye geçirilmekte ve iþ güvenceleri ortadan kaldýrýlmakta, yerel yönetimlere kendilerine devredilecek saðlýk kurumlarýný satma hakký tanýnmühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü 41

6 barýnma, ulaþým, eðitim gibi temel gereksinimlerini olumsuz etkilemekte, bunlar da dezavantajlý sýnýflarýn saðlýk düzeyinin kötüleþmesine ya da avantajlý gruplar kadar geliþememesine neden olmaktadýr. maktadýr. Saðlýkta Özelleþtirmenin Sonuçlarý Saðlýktaki özelleþtirmenin iki önemli sonucunun olduðunu söyleyebiliriz: 1- Özelleþtirme dezavantajlý gruplarýn saðlýk hizmetinden yararlanýmýný olumsuz etkilemektedir. Özellikle sosyal güvencesi olmayanlarýn saðlýk hizmeti kullanýmý azalmaktadýr. Bu olgu Türkiye gibi ortadüþük gelirli ülkeler için daha da geçerlidir (Belek Ý 2001: ). Bununla iliþkili bir baþka olgu ise hizmetin paralý olmasýnýn bireylerin yararlanabildikleri kurumlarý farklýlaþtýrmasýdýr. Bizim Antalya da yaptýðýmýz araþtýrmalar, örneðin burjuva sýnýfýndaki bireylerin daha çok özel saðlýk sektörünü, buna karþýlýk mavi yakalý ve niteliksiz emekçilerin ise saðlýk ocaklarýný ve devlet hastanesini kullandýðýný göstermektedir (Belek Ý 2004). Bütün bu nedenlerle saðlýkta özelleþtirme siyasal nitelikli bir halk saðlýðý sorunudur. Özelleþtirmenin acýsýný çekenlerin bu meseleyi ele alýþlarý siyasal ve sýnýfsal bir perspektiften olursa mücadeleye baþlamak olanaklý olabilir. Bu perspektifin içinde, mutlaka, yeniden yapýlanan kapitalizmi reddeden ve kamucu, eþitlikçi, özgürlükçü, sosyalist bir bileþen olmak durumundadýr. Kaynaklar Belek Ý (2001) Sosyal Devletin Çöküþü ve Saðlýðýn Ekonomi Politiði. Sorun Yayýnlarý, Ýstanbul. Muschell J (1995) Privatisation in Health. WHO. TTB Kocaeli Tabip Odasý (2004) Saðlýkta Dönüþüm Programý. 2. Baský, Kocaeli. 2- Özelleþtirme sürecinde saðlýk durumu da olumsuz etkilenmektedir. Bunun bir nedeni saðlýk hizmetlerinin paralý sunulmasýna baðlý olarak dar gelirli, yoksul, sosyal güvencesiz bireylerin saðlýk hizmetinden yararlanamamasý iken, bir diðer nedeni de saðlýktaki özelleþtirmeyle eþ zamanlý biçimde geliþen ve ekonomik yapýnýn neoliberal politikalarla uyumlu biçimde genel olarak yeniden yapýlandýrýlmasýdýr. Bu politikalar sonucunda giderek artan iþsizlik, yoksulluk gibi sorunlar bireylerin beslenme, 42 mühendislikte, mimarlýkta ve planlamada ölçü

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk Genel bütçeden Saðlýk Bakanlýðý'na ayrýlan pay hiçbir gerekçeyle açýklanamayacak kadar düþüktür ve Cumhuriyet tarihinin en düþük oranlarýna son birkaç

Detaylı

SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý?

SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý? Türkiye'nin SSK'NÝN DURUMU: SSK Neyin Sigortasý? SSK'nin elindeki insan gücü ile sigortalýlara yeterli hizmet sunmasý olanaksýzdýr. 1999 yýlý itibariyle Türkiye'de 6.4 milyon aktif, 31 milyon da toplam

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi Ýlaç Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi SSK ilaç üreticisi konumundadýr, SSK Türkiye'de en fazla ilacý alýcý konumunda olan kamu kurumudur, SSK'nýn saðlýk sigortacýlýðý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ek 2: Türk Eczacıları Birliği Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamaları ve Eczacıya Yansımaları Soru Formu

Ek 2: Türk Eczacıları Birliği Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamaları ve Eczacıya Yansımaları Soru Formu Ek 2: Türk Eczacıları Birliği Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamaları ve Eczacıya Yansımaları Soru Formu Ek 2: Türk Eczacıları Birliği Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamaları ve Eczacıya Yansımaları Soru

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi

Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Pratisyen Hekimlerin Akýlcý Ýlaç Kullanýmý Konusunda Bilgi ve Tutumlarýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Ahmet Akýcý*, Dr. M. Ümit Uðurlu*, Dr. Narin Gönüllü*, Dr. Þule Oktay*, Sibel Kalaça** Akýlcý olmayan ilaç

Detaylı

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun 2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun Ýstanbul, 22 Mayýs 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/14 Ýþverenlerin SSK Yükleri Azaltýldý 1) Genel Bilgi: Bilindiði üzere, istihdam maliyetlerinin

Detaylı

EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR

EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR Savaþ SARI Makina Mühendisi EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR 1. Giriþ Ýçersinden geçtiðimiz dönemde insan ve toplum yaþamýndaki birçok olgunun metalaþtýðý ve bu anlamý ile de

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü Saðlýk alanýnda planlama ve gereksinimi karþýlayacak istihdam politikalarý bulunmamaktadýr.! 2000 yýlý Türkiye'sinde saðlýk ocaklarýnýn

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL EFSANESÝ VE. geocities.com/icgcikg/turkish

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL EFSANESÝ VE. geocities.com/icgcikg/turkish Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) ULUSAL KURTULUÞ EFSANESÝ VE KOMÜNÝZM geocities.com/icgcikg/turkish ÖNSÖZ YERÝNE Ýlkin 1981 yýlýnda ispanyolca yazýlmýþ ve yayýmlanmýþ bu makale, daha sonra fransýzca

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler

657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 657 sayýlý yasada deðiþiklik ve hedeflenenler 10 Geçtiðimiz haziran ayýnda hükümetçe hazýrlanan Devlet memurlarý kanununda deðiþikliklik tasarýsý gündeme gelmesiyle birlikte çokça tartýþýlmýþtý.tasarý

Detaylı

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN

TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN TÜRKİYE DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLıK HİZMETLERİNDE NELER OLUYOR? SORUSUNU YANıTLAYABİLMEK İÇİN 19. Pratisyen Hekimlik Kongresi 17 Mayıs 2015 - İSTANBUL Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

SAĞLIKÇININ SAĞLIĞI. ÖZEL SAYI şubat 2001. Sağlık Emekçileri, Sağlığımız Için Örgütlenelim!

SAĞLIKÇININ SAĞLIĞI. ÖZEL SAYI şubat 2001. Sağlık Emekçileri, Sağlığımız Için Örgütlenelim! SAĞLIKÇININ SAĞLIĞI Sağlık Emekçileri, Sağlığımız Için Örgütlenelim! ÖZEL SAYI şubat 2001 OPERASYON SÜRÜYOR KOD ADI: Dört, altı, bir, sekiz Hem sağlık emekçilerinin ücretlendirilmesinde prim modelini hem

Detaylı

Piyasalaştırma mekanizmaları. Prof.Dr.Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı kpala@uludag.edu.

Piyasalaştırma mekanizmaları. Prof.Dr.Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı kpala@uludag.edu. Piyasalaştırma mekanizmaları Prof.Dr.Kayıhan Pala Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı kpala@uludag.edu.tr Piyasa Piyasa: $İstem $Sunum $Fiyat Normal koşullarda fiyatın istem ve

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI EK-18 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, gerek hizmet sunumu, gerekse finansmanı açısından farklı rejimlerden oluşmuş olmasıdır. Sağlık hizmetleri bir yandan

Detaylı

Doç. Dr. Birgül GÜLER 1. DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ

Doç. Dr. Birgül GÜLER 1. DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ Doç. Dr. Birgül GÜLER 1 DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ Dünya Bankası, kurulduğu tarihten bu yana çeşitli ülkelerle 9.822 kredi anlaşması imzalamış, Türkiye toplam kredi anlaşmalarının 163'üne

Detaylı

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ*

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ* Yazan: Josep Ladou Çeviren: Mustafa N. ÝLHAN Giriþ 1970 yýlýnda Amerikan Kongresi, ABD'de çalýþan her erkek ve her kadýn için güvenli ve saðlýklý çalýþma koþullarýnýn saðlanacaðýný garanti eden Ýþ Güvenliði

Detaylı

AKP iktidarýnýn meslek alanlarýmýzda ve camiamiz üzerinde yarattýðý tahribatlara iliþkin odamýz görüþü

AKP iktidarýnýn meslek alanlarýmýzda ve camiamiz üzerinde yarattýðý tahribatlara iliþkin odamýz görüþü AKP iktidarýnýn meslek alanlarýmýzda ve camiamiz üzerinde yarattýðý tahribatlara iliþkin odamýz görüþü AKP DÖNEMÝNE GENEL BAKIÞ Neoliberalizmin ideolojik hegemonyasýnýn sürmesi için devletin yeniden yapýlandýrýlmasý

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

mmo bülteni ekim 2005/sayý 89

mmo bülteni ekim 2005/sayý 89 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yapýlacak olan "TMMOB mitingi" için TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý 15 Eylül 2005 tarihinde basýn açýklamasý yaptý. ÖZGÜRLÜKTEN, EMEKTEN, DEMOKRASÝDEN VE BARIÞTAN

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Kemalettin Akalın 05 Mayıs 2007, Cumartesi

Akılcı İlaç Kullanımı. Kemalettin Akalın 05 Mayıs 2007, Cumartesi Akılcı İlaç Kullanımı Kemalettin Akalın 05 Mayıs 2007, Cumartesi Dünya nüfusu yaşlandıkça, geri ödeme kapsamına giren nüfus da buna paralel olarak yükselmektedir. Bu durumda, sağlık harcama maliyetleri

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Sistem ve Uygulama Özellikleri Üzerinden Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Hakkında Bir Tartışma. Zeliha Öcek

Sistem ve Uygulama Özellikleri Üzerinden Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Hakkında Bir Tartışma. Zeliha Öcek Sistem ve Uygulama Özellikleri Üzerinden Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Hakkında Bir Tartışma Zeliha Öcek Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini Tanımlayan Temel Özellikler Sistem Özellikleri Kaynak dağılımı

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... viii Tablolar Listesi... ix Kısaltmalar Listesi... x Giriş... 1 Birinci Bölüm İŞLETME İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ 1.1. Çalışma Sermayesi Yönetimi Anlayışının

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri

Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri Küresel Finansal Kriz ve Türkiye ye Etkileri Selahattin Altýer (*) Dünya büyük bir finansal krizden geçmektedir. Finansal krizin reel sektörü de etkisi altýna alarak, küresel bir ekonomik krize dönmesi,

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý 38. Sayý / 30 Mart-13 Nisan 2005 Devrimci dönemlerin kitle örgütlenme araçlarý genel olarak komitelerdir. Komiteler, komiteleþme üzerine düþünen

Detaylı

PATOLOJİDE ÜCRETLENDİRME (TARİHÇESİ- SONUÇLARI)

PATOLOJİDE ÜCRETLENDİRME (TARİHÇESİ- SONUÇLARI) PATOLOJİDE ÜCRETLENDİRME (TARİHÇESİ- SONUÇLARI) Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD PDF Ücretlendirme Komisyonu Üyesi Ücretlendirme sorunu ne zaman başladı? Patologlar

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði 2. Baþkaný Prof. Dr. Feride Aksu Tanýk: Haklarýmýz için mücadelemize devam edeceðiz AKIL TUTULMASI

Türk Tabipleri Birliði 2. Baþkaný Prof. Dr. Feride Aksu Tanýk: Haklarýmýz için mücadelemize devam edeceðiz AKIL TUTULMASI Türk Tabipleri Birliði 2. Baþkaný Prof. Dr. Feride Aksu Tanýk: Haklarýmýz için mücadelemize devam edeceðiz Türkiye saðlýk ortamý ile ilgili nýn sorularýný yanýtlayan Türk Tabipleri Birliði (TTB) Merkez

Detaylı

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB

M. Atilla Söğüt. KOSGEB Başkan Danışmanı. Counsellor to President KOSGEB M. Atilla Söğüt KOSGEB Başkan Danışmanı Counsellor to President KOSGEB AB Perspektifinde Sanayinin Desteklenmesinde Devletin Yeni Rolü Mehmet Atilla SÖĞÜT KOSGEB Başkan Danışmanı IV. SANAYİ KONGRESİ Sürdürülebilir

Detaylı

Tam Gün Anayasa ya aykýrýdýr!

Tam Gün Anayasa ya aykýrýdýr! Yine þiddet, yine saldýrý! Ankara da Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Dahiliye Kliniði nde çalýþan hekimler hasta yakýnlarýnýn þiddetine maruz kaldý. Çok geçmedi, bir þiddet haberi

Detaylı

ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI VE TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ NÝN YETKÝLERÝ ÜZERÝNE HUKUKÝ GÖRÜÞLER

ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI VE TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ NÝN YETKÝLERÝ ÜZERÝNE HUKUKÝ GÖRÜÞLER Dr. Celal MESTÇÝOÐLU Dr. Tamer SUSMUÞ Dr. Özcan BARÝPOÐLU Ýstanbul Tabip Odasý Ýþyeri Hekimliði Komisyonu ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ UYGULAMALARI VE TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ NÝN YETKÝLERÝ ÜZERÝNE HUKUKÝ GÖRÜÞLER 2002

Detaylı

Marksizm Nedir? Karl Marx

Marksizm Nedir? Karl Marx ÝÇÝNDEKÝLER Birinci Bölüm: MARKSÝZM NEDÝR? Giriþ Marksizmin sýnýf temeli Marksizmin bilimselliði Pratikten teoriye -Marksizmin birliði Ýkinci Bölüm: MARKSÝZMÝN REVÝZYONLARI Giriþ Kautskyizm Stalnizm Üçüncü

Detaylı

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kapı Tutuculuk. Zeliha Öcek

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kapı Tutuculuk. Zeliha Öcek Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kapı Tutuculuk Zeliha Öcek Çarşıda dolaşır gibi doktor arama Sorular Kapı tutuculuk nedir? Farklı ülkelerde nasıl uygulanıyor? Avantajları nedir? Ne gibi riskleri olabilir?

Detaylı

Hekimler. Sorumlusu deðiliz, haklarýmýzýn ve koþullarýmýzýn iyileþmesini talep ediyoruz. Adli Týp Kurumu ndan hekimlere soruþturma

Hekimler. Sorumlusu deðiliz, haklarýmýzýn ve koþullarýmýzýn iyileþmesini talep ediyoruz. Adli Týp Kurumu ndan hekimlere soruþturma 1 Aralýk 2008 Sayý:157 dýþarýdan göz......bürokrasinin ve evrak iþinin eskisinden daha fazla olmasý anlaþýlabilir bir uygulama deðildir. Bütün bu olumsuzluklarýn tek bir hedefi vardýr; o da eczacýlýk mesleðini

Detaylı

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB)

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB) RUSYA DA KARÞI- DEVRÝM VE KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ geocities.com/icgcikg/turkish RUSYA DA KARÞI-DEVRÝM VE KAPÝTALÝZMÝN GELÝÞMESÝ Devrimin ve Karþý-Devrimin Bilânçosuna

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

içindekiler Kadýnlar Için Eþitlik Talep Eden Mücadele Hepimizi Ýçine Almadýðýnda Yarým Kalacaktýr. 1 8 Mart SadeceKadýnlarýn Cephesinde Verilen Bir Mücadelenin Günü müdür? 2 Novamed Grevi ve Kadýn Dayanýþmasý

Detaylı

Sendikal harekette bir intihar denemesi : Toplumsal Hareket Sendikacılığı

Sendikal harekette bir intihar denemesi : Toplumsal Hareket Sendikacılığı Sendikal harekette bir intihar denemesi : Toplumsal Hareket Sendikacılığı Kurtar Tanyılmaz Giriş Gerek dünyada gerekse Türkiye de 80 li yýllardan günümüze sermayeemek çatýþmasýnýn en somut olarak açýða

Detaylı

mmo bülteni aralýk 2005/sayý 91 TMMOB, 20 KASIM DA DÜZCE DE KESK ÝLE BÝRLÝKTE OLACAK

mmo bülteni aralýk 2005/sayý 91 TMMOB, 20 KASIM DA DÜZCE DE KESK ÝLE BÝRLÝKTE OLACAK TMMOB, 20 KASIM DA DÜZCE DE KESK ÝLE BÝRLÝKTE OLACAK 20 Kasým 2005 tarihinde Düzce de yapýlacak olan KESK mitingi için TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Soðancý 15 Kasým 2005 tarihinde basýn açýklamasý

Detaylı

ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR

ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR KARL MARKS ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks 1 ÜCRETLÝ EMEK VE SERMAYE ÜCRET, ÝYAT VE KÂR KARL MARKS [75], Aralýk 1847 nin ikinci yarýsýnda kendisi tarafýndan verilen

Detaylı

Narlýdere Bölgesi Saðlýk Ocaklarýnda Verilen Ýþe Giriþ Raporlarý*

Narlýdere Bölgesi Saðlýk Ocaklarýnda Verilen Ýþe Giriþ Raporlarý* Narlýdere Bölgesi Saðlýk Ocaklarýnda Verilen Ýþe Giriþ Raporlarý* Dr. Bülent Kýlýç**, Dr. Serap K. Konakçý***, Dr. Pembe Keskinoðlu***, Dr. Alp Ergör**, Dr. Fatma Ö. Boya****, Dr. Gül Gürsoy****, Dr. Metin

Detaylı

Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi

Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi İzak Atiyas, Sabancı Üniversitesi Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı 22 Mayıs 2008, İstanbul Temel

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS

TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS TABLO DİZİNİ TABLO-1: DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER, 2008 TABLO-2: NÜFUSUN YERLEŞİM YERİNE GÖRE DAĞILIMI, 2008 TABLO-3: İSTATİSTİKÎ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLAMASI'NA (İBBS) GÖRE NÜFUS DAĞILIMI TABLO-4: YILLARA GÖRE

Detaylı

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Araştırma Serisi 9-2011 1 AİK- DSÖ TANIMI Hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde,

Detaylı

Ticarileşme ve Sağlık Emek-Gücü

Ticarileşme ve Sağlık Emek-Gücü Ticarileşme ve Sağlık Emek-Gücü Özlem ÖZKAN Kocaeli Dayanışma Akademisi 1/13 Kapitalizmin yapısal krizi ile Baş edebilmek için Neoliberal ekonomik-politikalar Sermayenin sınırsız tahakküm programı Sermaye

Detaylı

POLÝTÝK MÜCADELE. Proletaryanýn nihai (sonal) amacý sýnýfsýz toplumdur,

POLÝTÝK MÜCADELE. Proletaryanýn nihai (sonal) amacý sýnýfsýz toplumdur, POLÝTÝK MÜCADELE Proletaryanýn nihai (sonal) amacý sýnýfsýz toplumdur, komünizmdir. Bu amaca ancak politik mücadele yoluyla varýlýr. Bunun dýþýndaki yollar, yalnýzca iþçi sýnýfýný amacýndan uzaklaþtýrýr

Detaylı

Farklı Sistemlerde Kentleşme

Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Kentleşme ve kent planları farklı ekonomik sistemlere göre değişebilir. Kapitalist ve sosyalist ülkelerin kentleşme biçimleri, (keskin olmamakla

Detaylı

KÜRESELLEŞME 2. Küreselleşme Yanlısı Görüşler 12.11.2015

KÜRESELLEŞME 2. Küreselleşme Yanlısı Görüşler 12.11.2015 Diğer taraftan kalkınarak refah devleti olmak isteyen ülkelerinin küresel ekonomiye daha fazla entegre olmasını savunmaktadırlar. Onlara göre küresel ekonomi, bilginin, teknolojinin, malların ve hizmetlerin,

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ. Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ. Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri SAĞLIK TURİZMİNDE ÖZEL HASTANELERİN ROLÜ Dr. Cevat Şengül OHSAD Genel Sekreteri Dünyada Sağlık Turizmi Toplam Harcamaları 2004 Yılında 20 Milyar USD 2012 Yılında 100 Milyar USD (Tahmini) * Medikal Turizmde

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004

EVDE BAKIM HİZMETLERİ. Ayşe Güler Aralık 2004 EVDE BAKIM HİZMETLERİ Ayşe Güler Aralık 2004 Tanım Bireylere yaşam siklusu içinde, kendi yerleşim alanlarında sağlık hizmeti sağlayan, sağlık bakım sunum sisteminin geniş ve bütüncül bir parçasıdır. Diyabet

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,

2. Iletisim Adresi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 1. Kisisel Bilgiler (Ad,Soyad) : H. Tülin Öngen (Hoşgör) Doğum yeri ve tarihi: Ankara, 1949 Mezun olduğu okullar: İzmir Kız Lisesi (İzmir, 1964-1967) W. Groves High School (Birmingham, Michigan, A.B.D.

Detaylı

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ?

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? BASIN 009-6 7 Mart 009 BASIN AÇIKLAMASI ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? AKP nin TRT payı açıklaması elektrik zamlarının üzerini örtmeye yöneliktir. Piyasacı uygulamalarla,

Detaylı

Modern Muhafazakarlýk ve Liberal Politikalar Arasýnda Doðal Varlýklar: AKP nin Çevre Politikalarýna Bir Bakýþ

Modern Muhafazakarlýk ve Liberal Politikalar Arasýnda Doðal Varlýklar: AKP nin Çevre Politikalarýna Bir Bakýþ Modern Muhafazakarlýk ve Liberal Politikalar Arasýnda Doðal Varlýklar: AKP nin Çevre Politikalarýna Bir Bakýþ Bülent DURU * Adalet ve Kalkýnma Partisi nin çevre politikalarýný deðerlendirme amacýný taþýyan

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır.

Bilişim ve İletişim iş yapış şekillerini ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen ana-yapıtaşı konumundadır. Bilişim ve İletişim Sektörü Neden Stratejiktir? Mobilitenin Katalizör Etkisi Politika & Şeffaflık Kaynak: Complete Guide Flexible Work e-devlet Yeni İş Modelleri Tony Blair: E-Devlet kadromuz kabinemizin

Detaylı

health and safety in the work places.

health and safety in the work places. Dr. Alparslan TÜRKKAN Doktora Öðr. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Seher NACARKÜÇÜK Arþ. Gör. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç. Uludað

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

İthal Ucuz Hekim... Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası... Eğitim Hastanelerinde AKP Kadrolaşması...

İthal Ucuz Hekim... Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası... Eğitim Hastanelerinde AKP Kadrolaşması... Eylemi"miz 30 Ocak 2007 günü sağlık kuruluşlarından hizmet almaya çalışacak hastalarımıza karşı değil; hekimlerin özlük haklarını ve halkın sağlık hakkını gözetmeden sağlık ortamını piyasa ve siyasi kadrolaşmaya

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015

Sağlıkta Maliyet. B.Burcu TANER Mayıs.2015 Sağlıkta Maliyet B.Burcu TANER Mayıs.2015 14 Mayıs 2015 tarihinde Acıbadem Üniversitesi nde yapılan ASG XV. Hemşirelik Haftası Etkinliklerinde sunulmuştur. Hedef Daha geniş kitleler için daha iyi sağlık

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org. Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.tr Güven Sak Ankara, 29 Aralık 2005 Slide 3 Gündem Ekonomide yeni trendler

Detaylı

ADRES: Akyol Mah. Þaban Sok. No:2/6 ANTEP TELEFON NO: 0( 342) 230 38 74

ADRES: Akyol Mah. Þaban Sok. No:2/6 ANTEP TELEFON NO: 0( 342) 230 38 74 Merhaba, Yeni yýlýn bu ilk sayýsýnda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz. Yeni yýlda umutlarýmýzýn daha da büyümesini, yeni bir devrim dalgasýnýn tüm dünyayý sarmasýný diliyoruz. Kapitalizmin

Detaylı

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları

İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Muhasebe, Bilançolar ve Finansal Raporlama Mahalli İdarelerin Mali Yönetim Forumu Ankara, Türkiye 23 Mayıs 2008 Michael G. Schaeffer 5/28/2008 1 İyi Yerel Yönetim Kamu İdaresi Uygulamaları Performans izlemesi

Detaylı

YILLAR ÖNCE ÇIKAN STAJA BAÞLAMA SORULARI Gönderen : caner - 11/11/2008 01:03

YILLAR ÖNCE ÇIKAN STAJA BAÞLAMA SORULARI Gönderen : caner - 11/11/2008 01:03 YILLAR ÖNCE ÇIKAN STAJA BAÞLAMA SORULARI Gönderen : caner - 11/11/2008 01:03 Konu: 24 Haziran 2006 Staja Baþlama Sýnavý Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:42 STAJA BAÞLAMA SINAVI 24 HAZÝRAN 2006 1-

Detaylı

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01

SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 SGK Deneme sýnavý 2 Gönderen : total - 17/02/2009 10:01 107. 2821 sayýlý Kanununa göre, iþe yeni giren bir iþçi "Bölge Çalýþma Müdürlüðü'ne" en geç izleyen ayýn kaçýnda bildirilir? a. 15'inde b. 20'sinde

Detaylı

11 II. BÖLÜM Zaman Ýçindeki Eðilimler: Kadýnlarýn Ýþgücüne Katýlýmý Neden Düþüyor? Bu bölüm Türkiye de kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn son yirmi yýlda neden düþmekte olduðunu anlamayý amaçlamaktadýr. Yapýlan

Detaylı