ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİME ELVERİŞLİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİME ELVERİŞLİLİK"

Transkript

1 ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİME ELVERİŞLİLİK Yazar Ömer KESIKLI Kurucu Ortak T: Address: Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul Phone: Fax: Web:

2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 8 II. ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM GEREKSİNİMİ III. TAHKİME ELVERİŞLİLİK KAVRAMI VE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI IV. ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİ NE KONU EDİLEN VERGİ UYUŞMAZLIKLARI V. DEVLETLERİN TARAF OLDUĞU ÇİFTE VERGİLENDİRME UYUŞMAZLIKLARI 21 VI. ÖZEL KİŞİLER ARASINDAKİ ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VII. DEĞERLENDİRME SONUCU... 30

3 BİBLİYOGRAFYA AKINCI Ziya BERNATH Andreas BERTOLINI S. Michelle Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Birinci Bası, Mart 2003 The Implications of the Arbitration Convention; A step back for the European Community or a step forward for elimination of transfer pricing related double taxation?, Master Thesis in International Tax Law, Jön Köpıng International Business School, , hj.divaportal.org/smash/get/diva2:4258/fulltext01, Erişim Tarihi 15 Mayıs Mandatory Arbitration Provisions within the Modern Tax Treaty Structure - Policy Implications of Confidentiality and the Rights of the Public to Arbitration Outcomes, 20 February 2010, Erişim Tarihi: BÖCKSTİEGEL K. Heinz Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement, IBA Journal of Dispute resolution, Special Issue 2008, The New York Convention 50 Years, New York on 1 February 2008, p. 123 seq, Erişim Tarihi: BURNETT Chloe International Tax Arbitration, Legal Studies Research Paper No. 08/31, The University of Sydney, Sydney Law School, Nisan 2008, Erişim Tarihi: CARBONNEAU Thomas E. Tax Liability and Inarbirability in International Commercial SHELDRİCK Andrew W. Arbitration, Journal of Transnational Law & Policy [Vol.1:23], HeinOnline J. Translat l L. & Pol y DESAX Marcus Arbitration of Tax Treaty Disputes: The OECD Proposal, VEIT Marc Arbitration International, Vol. 23 No.3 (2007), pp , Erişim Tarihi: 10 Mayıs FARAH Ehab Mandatory Arbitration Of International Tax Disputes: A Solution In Search of a Problem

4 FERHATOĞLU Emrah FORTIER Yves FULLER James P. BASSETT Barton W.S Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması, 1. Bası, İstanbul Beta Basım A.Ş, Mart Arbitrability of Disputes, Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution, Liber Amicorum in honour of Robert MichealBriner, ICC Publication 693, Kasım International Tax Controversies, The United States Introduces Mandatory Arbitration for Resolving Certain Treaty Disputes International Tax Journal, Ocak Şubat 2008, context=michelle_bertolini&seiredir=1#search="tax+controversies+the+united+states+int roduces+mandatory+arbitration+for", Erişim Tarihi: 8 Mayıs GILDEMEISTER A.E Arbitration Clauses in Tax Treaties (Conference Report), KOPPENSTEINER F.A.M Transnational Dispute Management, Erişim Tarihi: 15 Mayıs HADARİ Yitzhak Resolution of International Transfer-Pricing Disputes, 30 Canadıan Tax Journal 29, 45 (1998). HUYSAL Burak KALPSÜZ Turgut MCINTYRE Michale J. Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elverişlilik, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, İstanbul Türkiye de Milletlerarası Tahkim, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş, Genişletilmiş İkinci Bası, Ankara 2010 Comments on the OECD Proposal for Secret and Mandatory Arbitration of International Tax Disputes, 2006, 7 Fla. Tax Rev. 622 MELCHIONNA Luca C M Tax Disputes and International Commerical Arbitration, Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, Volume LXXIV - (2003) - N.3 e007219b.pdf, Erişim Tarihi: 14 Mayıs MELCHIONNA Luca C M Arbitrability of Tax Disputes, IBA Section on Business Law, Arbitration and ADR Commitee Newsletter, Mayıs 2004

5 88bc94f4.pdf, Erişim Tarihi: 25 Mayıs PARK William W. ŞANLI Cemal EKŞİ Nuray YILDIRIM Murat YILMAZ İlhan Arbitrability and Tax, in Mistelis, L. & Brekoulakis, S. (eds), Arbitrability: International & Comparative Perspectives (2009), s Uluslararası Ticaret Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 5. Bası, Arıkan Basım Yayımm Dağıtım Ltd. Şti, Kasım 2006 Uluslararası Vergi Hukuku nda Tahkim, 1. Baskı İstanbul, On İki Levha Yayıncılık A.Ş, Mart Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü ve ICSID, Beta 2004.

6 KISALTMALAR a.g.e : Adı geçen eser AAD : Avrupa Adalet Divanı AB : Avrupa Birliği AB Tahkim Sözleşmesi : Avrupa Birliği Tahkim Sözleşmesi BK : Türk Borçlar Kanunu bkz. : Bakınız E. : Esas HD : Hukuk Dairesi HGK : Hukuk Genel Kurulu ICC : Uluslararası Ticaret Odası ICSID : Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Merkezi ICSID Konvansiyonu : Ülkeler ve Diğer Ülke Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesine İlişkin Konvansiyon KAU : Karşılıklı Anlaşma Usulü KDV : Katma Değer Vergisi LCIA : Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi m. : Madde MK : Türk Medeni Kanunu New York Konvansiyonu : Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Birleşmiş Milletler New York Konvansiyonu OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Model Anlaşması : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından

7 R.G. : Resmi Gazete s. : Sayfa hazırlanan model çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin anlaşma UNCITRAL : Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu vd : ve devamı

8 KULLANIM ŞARTLARI VE SORUMSUZLUK KAYDI Bu doküman, konuyla ilgili olarak yalnızca genel bilgi ve görüş içermekte olup, hukuki tavsiye veya profesyonel hukuk hizmeti yerine geçmez ve bu amaçla kullanılamaz. Her bir olayın vakıalarına ve kendine özgü şartlarına göre profesyonel hukuki tavsiye ve görüş almanız önemle ve şiddetle önerilir. Kesikli Hukuk Bürosu avukatları ve bu dokümanın yazarları burada yer alan bilgilerin doğruluğundan ve tamlığından kesinlikle sorumlu değildir. Bilginin, mevzuatın ve içtihatların hızla değişebilmesi nedeniyle bu dokümanın güncelliğine ilişkin herhangi bir taahhüt veya garanti verilemez. Bu dokümanda yer alanlara ilişkin olarak ticari bir karar vermemenizi, somut olayınızın özelliklerine göre hukuki danışmanlık hizmeti almanızı önemle tavsiye ederiz. I. GİRİŞ Devletlerin temel gelir kaynaklarından olan vergi, gerek bunu tahsil eden ülke gerekse de vergi yükümlüsü açısından önem arz eden konulardandır. Ticari hayatta şirketlerin mümkün olduğunca fazla kar etmeyi amaçlayarak mümkün olduğunca az vergi ödemeye meylediyor olmaları, vergi otoritelerinin ise daha fazla veya olması gereken kadar vergi tahsil etmeyi amaçlamaları vergi idareleri ile mükellefler arasında ihtilafların çıkmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Ülke hukuklarının vergi konusundaki düzenlemelerinin çetrefilli, anlaşılması zor, kazuistik ve değişken yapılarının mevzu bahis mevzuatı taraflarca farklı yorumlamaya açık hale getiriyor oluşunun da uyuşmazlığa zemin hazırlayan veya uyuşmazlığı tetikleyen unsurlar arasında gösterilebilmesi mümkündür. Özellikle milletlerarası niteliği haiz konuların söz konusu olduğu durumlarda ise birden fazla ülkenin mevzuatı devreye girmekte ve birden fazla ülke ortaya çıkan geliri vergilemek konusunda yarışır vaziyete düşmektedir. Bunun yanı sıra, farklı ülkelerde ticari faaliyetlerini gösteren özel kişilerin de yaptıkları uluslararası ticaret sebebiyle elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi konusunda gerek yerleşik oldukları ülkenin, gerekse de ticari ilişkilerinin uzandığı yabancı ülkelerin vergi otoriteleriyle uyuşmazlığa düşebildiği, hatta birden fazla özel şirketin de yine vergisel uyuşmazlıklar sebebiyle karşı karşıya gelebildikleri görülmektedir.

9 Uluslararası ticaretin yaygınlaştığı, ticarette sınırların neredeyse ortadan kalktığı, modern ve sıklıkla kullanılan deyimiyle küreselleşen dünyada gerek ülkelerin gerekse de özel kişilerin aralarında çıkan uyuşmazlıkları ulusal mahkemeler yerine alternatif bir uyuşmazlık yöntemi olan milletlerarası tahkim yoluyla çözmeye yöneldikleri, ülkelerin ise iki taraflı veya çok taraflı uluslararası anlaşmalara taraf oldukları, iç mevzuatlarında milletlerarası tahkim ile ilgili konuları düzenledikleri görülmektedir. Müteşebbis şirketlerin, gerek yabancı bir şirketle girmeyi planladıkları hukuki ilişki öncesinde gerekse de yabancı ülke pazarlarına girme kararını alma aşamasında yaptıkları değerlendirme ve risk analizlerinde ilgili ülke mevzuatının milletlerarası tahkim uygulamalarına elverişliliği hususuna önem verdiklerine, bu hususun kimi zaman verecekleri kararlarda etkili olabildiğine uygulamada rastlanmaktadır. Tarafların aralarında çıkan veya çıkabilecek olan uyuşmazlıkları tahkimle çözüme bağlayabilmeleri için mevzu bahis uyuşmazlık konusunun tahkim edilebilir olması gerekeceğinden, esasen tarafların iradelerinin bir takım sınırlara tabi olduğu ortadadır. O halde, tarafların milletlerarası ticari bir ilişkiye girerken potansiyel uyuşmazlıklar için tahkim mekanizmasını öngörmeleri halinde, mevzu bahis uyuşmazlığın konusunun tahkim edilebilir olup olmadığını da analiz etmeleri gerekecektir. Uluslararası vergi uyuşmazlıkları konusunda, özellikle çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla uluslararası alanda çalışmalar yapıldığı, devletlerin bu konuda birbirleriyle birçok uluslararası anlaşmaya girdikleri görülmektedir. Global ticaretin sürekli gelişmesi ve yaygınlaşması neticesinde sürekli artmakta olan vergi uyuşmazlıklarının çözümünde bu anlaşmaların her zaman başarılı sonuçlar getirdiğini söyleyebilmek mümkün görünmemektedir. Özel şirketlerin de kendi aralarında vergi konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemek amacıyla sınır ötesi ticari ilişkilerini düzenledikleri sözleşmelerde vergisel anlamda birçok ayrıntılı hükme yer verebilmeleri mümkündür. Hatta vergi yükü paylaşımının her bir taraf açısından ilgili kontratın akdedilmesinde beklenen ekonomik menfaatlerini kayda değer ölçüde etkileyebilecek nitelikte olduğu ortadadır. Ancak, ortaya çıkabilecek yeni vergilerin getirebileceği belirsizlikler bir tarafa, giderek karmaşıklaşan ülke hukuklarının milletlerarası bir ticari ilişkiye uygulanacağı durumlarda taraflardan mevcut mevzuatın sonuçlarını tamamen öngörebilmelerini

10 beklemek gerçekçi görünmemektedir 1. Yani, vergi konusunda uyuşmazlığın çoğu zaman kaçınılmaz olduğu söylenebilecektir. Cevaplanması gereken soru, bu uyuşmazlıkların uygun şekilde nasıl giderileceğidir. Hâlihazırda milletlerarası vergi uyuşmazlıkları bir takım yöntemlerle çözülmeye çalışılmaktadır. Bu tür ihtilafların çözümünde karşılıklı anlaşma usulüne, ulusal mahkemelere, uluslararası yargı mercilerine ve tahkim yöntemine başvurabilmek mümkündür. Tahkim dışındaki yöntemleri klasik olarak adlandırarak, yeni bir yöntem olarak öne çıkmakta olan tahkim ile milletlerarası vergi uyuşmazlıklarının çözümünün nasıl, hangi sınırlara tabi olmak kaydı ile ve ne tür uyuşmazlıklarda uygulanabileceği, bunun yanı sıra bu yöntemin özel kişiler arasında ortaya çıkabilecek uluslararası vergi uyuşmazlıkları için ulusal mahkemelere alternatif bir çözüm yöntemi teşkil edip edemeyeceği konularının tartışılması bu çalışmanın konusunu teşkil edecektir. Bu kapsamda süregelen uluslararası çalışmalara, yaklaşımlara, örneklere ve önerilere çalışmada yer verilerek mevcut durum ortaya konmak suretiyle uluslararası vergi tahkimi konusunda değerlendirmelerde bulunulacaktır. II. ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM GEREKSİNİMİ Uluslararası ticarette tahkimin tercih nedenleri arasında, gizlilik, hızlılık, tarafsızlık, esneklik, barışçıl bir yöntemle sorunu çözme, ucuzluk gibi sebepler tartışmalı da olsa sayılabilir. Türk doktrininde ileri sürülen bir görüşe göre ise tahkimin tercih edilme sebebi özel bir yargılama usulü olmasından kaynaklanmakta olup, bu yönüyle tahkim, uluslararası karakterli ticari ihtilafların çözüm metodu olarak çağdaş dünyanın ortak değer ve idealleri olan demokratikleşme ve sivilleşme ilkeleri ile de uyum halindedir 2. Gerçekten de sınır ötesi ticaret yapmakta olan şirketlerin girdikleri sözleşmesel ilişkilerde uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak milletlerarası tahkim yöntemini benimsediği sıklıkla görülmektedir. Zira, taraflardan en az birisinin bir diğerinin tabi olduğu devlet mahkemelerinde ilgili ihtilafın çözümlenmesi konusunda kendisini rahat hissedememesi yadırganmamalıdır. 1 Thomas E. Carbonneau and Andrew W. Sheldrick, Tax Liability and Inarbitrability in International Commercial Arbitration, Journal of Transnational Law & Policy [Vol.1:23], HeinOnline J. Translat l L. & Pol y , s Bkz. Cemal Şanlı, Nuray Ekşi, Uluslararası Ticaret Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 5. Bası, Arıkan Basım Yayımm Dağıtım Ltd. Şti, Kasım 2006, s. 63, 64.

11 Bahsettiğimiz bu tarafsızlık kaygısının yanı sıra belirtmek gerekir ki, bir devlet mahkemesinde alınacak mahkeme kararının başka devlet ülkelerinde tanınması ve uygulanması hususu çoğu zaman tahkime nazaran daha meşakkatli ve zaman alıcı olabilecek, kimi zaman ise mümkün dahi olamayacaktır. Zira milletlerarası tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi konusunda imzalanmış olan New York Konvansiyonu nun gerek bu konvansiyona taraf ülke sayısı gerekse de yaygınlığı ve uygulaması açısından muadili bir uluslararası anlaşma mahkeme kararlarının tanınması açısından mevcut değildir. Devletler çoğu zaman birbirleriyle yaptıkları karşılıklı anlaşmalar veya fiili mütekabiliyet yolları ile ilgili mahkeme kararlarının birbirleri arasında tanınmasını sağlamaya çalışmaktadır. Gerçek anlamda küreselleşen bir dünyada ise bu limitli uygulama yeterli görülemeyecektir. Uluslararası ölçekte bir işten bahsediliyorsa, alınacak mahkeme veya tahkim kararının gerçek anlamda işlerlik kazanabilmesi için birden çok ülkede uygulanmasının menfaat sahipleri için gerekli olacağı, kuvvetle muhtemel olacaktır. İşte New York Konvansiyonu, yaygın uygulaması ve çok sayıda ülkenin taraf olmasıyla milletlerarası tahkim kararları açısından efektif bir rol üstlenmektedir. Yukarıda sayılan tüm önemli sakıncaların da ötesinde uluslararası niteliği haiz vergisel ihtilaflarda daha da önemli bir tehlike olarak ilgili ihtilafın hiç çözümlenememesi riskinin mevcut olduğunun da altını çizmek gerekir. Uygulamada görülen ve genellikle OECD Model Anlaşması baz alınarak akdedilen devletler arasındaki vergi anlaşmalarında iki devletin yetkili mercilerinin bir araya gelerek vergi anlaşmasından doğan sorunları tartışarak bunlara bir çözüm aranmasının temel yöntemi olarak tanımlanabilecek olan Karşılıklı Anlaşma Usulü nün benimsendiği görülmektedir. Ancak bu usulün verimli bir usul olmadığı, giderek artan çözümlenememiş dosya sayısı örnek gösterilerek desteklenmek suretiyle ortaya konmaktadır 3. Ayrıca, devletlerin varacakları anlaşma hukuki olmaktan ziyade politik olma ihtimalini de taşıyabilecek ve hukuk güvenliğini tehlikeye atabilecektir. Gerçekten de karşılıklı anlaşma usulünde devletler açısından ihtiyari ve bağlayıcı olmayan bir ifadeyle devletlerin iradelerinin uyuşması beklendiğinden sürecin sonunun belirli olmaması riski mevcuttur. Bu kaygılara karşı OECD nin OECD 3 İlgili veriler için bkz. BERTOLINI S. Michelle, Mandatory Arbitration Provisions within the Modern Tax Treaty Structure - Policy Implications of Confidentiality and the Rights of the Public to Arbitration Outcome, 20 Şubat 2010, Erişim Tarihi: , s. 18 vd.

12 Model Anlaşması nın 25. maddesine 5. paragraf olarak zorunlu tahkimi düzenleyen bir metin eklenmesini önerdiği görülmektedir 4. III. TAHKİME ELVERİŞLİLİK KAVRAMI VE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI Çalışmaya konu edilen uluslararası vergi uyuşmazlıklarının tahkim yolu ile çözülebilmesi esas itibariyle bir tahkime elverişlilik sorunudur. Zira her ne kadar taraflar tahkim iradesine sahip olsalar dahi, ortaya çıkabilecek ihtilafın niteliğine göre, devlet yargısı yerine tahkimin tercih edilebilmesi iradesi çoğu zaman bir takım sınırlamalara tabi kılınmaktadır. Tahkime elverişlilik kavramı, hangi uyuşmazlıkların tahkim yolu ile hallinin mümkün olduğunu ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 5 Ticari tahkimin dayandığı temel ilke uyuşmazlığın çözümünün taraf iradelerine bırakılması olsa da, belirtmek gerekir ki hakemler ancak tarafların kendilerini hukuken yetkilendirebildiği ölçüde yetkili olacaklardır. Yani tarafların irade serbestisini sınırlayan kurallar aynı zamanda hakemleri de sınırlayacaktır 6. Tahkime elverişliliğin önemi kendisini tahkim anlaşmasının geçerliliği tartışılırken veya hakemin (veya hakem heyetinin) davaya bakmaya yetkili olup olmadığı değerlendirilirken yahut ilgili hakem kararı verilmişse bu kararın tenfiz edilmesi aşamasında gösterecektir. Her ne kadar kamu düzeni kavramı ile tahkime elverişlilik kavramı birbirinde farklı şeyleri ifade edebiliyor olsa da, çoğunlukla kamu düzenini ilgilendiren konuların tahkime elverişli olmadığı dile getirilir 7. Esasen tahkim alanında taraf iradelerinin kamu düzeni kavramıyla da sınırlandırıldığı, tahkim engeli olarak öngörülen pek çok konunun da temelini esasen kamu düzeni kaygılarından aldığı ifade edilebilir 8. Kalıplaşmış bir tahkim hukuku ilkesi olan Kompetenz-Kompetenz doktrinine göre yerel ve uluslararası tahkim heyetlerinin kendi yetkilerinin taraflarca yapılan tahkim anlaşmasının dışında kaldığına 4 Murat Yıldırım, Uluslararası Vergi Hukuku nda Tahkim, 1. Baskı İstanbul, On İki Levha Yayıncılık A.Ş, Mart 2010, s Turgut Kalpsüz, Türkiye de Milletlerarası Tahkim, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş, Genişletilmiş İkinci Bası, Ankara 2010, s K. Heinz Böckstiegel, Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement, IBA Journal of Dispute resolution, Special Issue 2008, The New York Convention 50 Years, New York on 1 February 2008, s. 4 7 Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Birinci Bası, Mart 2003, s Burak Huysal, Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elverişlilik, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, İstanbul 2010, s. 153;; Şanlı, (Esasa Uygulanacak Hukuk), s. 27

13 veya tahkim anlaşmasının geçersiz olduğuna dair talep ve itirazları inceleme ve bu konuda karar verme yetkileri vardır 9. Ancak bu yetkinin varlığı, kamu düzeni istisnasının ve tahkime elverişli olmama iddialarının önemini yitirmesi sonucunu vermeyeceği gibi bu istisna veya iddialara rağmen hakemlerin kendi yetkilerinin olduğuna ilişkin müspet kararı ile ilgili sınırlamaların önüne geçilebileceği anlamına da gelmemektedir. Zira mevzu bahis bir uyuşmazlık konusu gerçekten de tahkime elverişli değilse veya tahkim yargılaması sonucunda verilecek karar ilgili kararın tenfiz edileceği ülkenin kamu düzeni kurallarına aykırılık teşkil edecekse tenfiz edilemeyecektir. Bu konuda Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Birleşmiş Milletler New York Konvansiyonu nda yer alan Madde II/1 ve Madde V/2 hükümleri açıkça bu husus vurgu yapmaktadır. Buna göre, her bir akit ülke, tahkime elverişli belirli bir konuda çıkabilecek, sözleşmesel olsun veya olmasın, uyuşmazlıkların tahkim ile çözümleneceğine ilişkin taraflar arasında yapılmış yazılı bir sözleşmenin varlığını tanıyacaktır 10. Ayrıca, bir tahkim kararı, mevzu bahis uyuşmazlık konusunun tanınmak ve tenfiz edilmek istenen ülkenin hukukuna göre tahkim yoluyla çözüme elverişli olmadığı veya bu kararın tanınması veya tenfizinin o ülkenin kamu düzenine aykırılık teşkil edeceği, ilgili ülkenin yetkili otoritesince tespit edilirse tanınma ve tenfiz talebi reddedilebilecektir 11. Vergisel konuların tahkim gibi özel bir yargılama usulüne göre çözümlenmesine devletlerin tereddütle yaklaşması ise yadırganmaması gereken bir husustur 12. Zira devletlerin egemenliğinde olan vergi hususuna ilişkin davaların çözümünde özel bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasını devreye sokmak, bir nevi devlet egemenliğinin sınırlandırılması veya egemenliğe müdahale anlamına gelecektir. Esasen küreselleşmenin etkileri sebebiyle mevcut durumda uluslararası hukukta mutlak bir egemenliğin varlığından bahsedebilmek mümkün görünmemektedir. Egemenlik devletler hukuku kuralları, uluslararası siyasal ve ekonomik işbirliği ve dayanışma çerçevesinde sınırlandırılmıştır. 13 Uluslararası hukukta, devletlerin akdettikleri milletlerarası anlaşmalarla egemenlik 9 Thomas E Carbonneau, Andrew W Sheldrick, Tax Liability and Inarbirability in International Commercial Arbitration, Journal of Transnational Law & Polic [Vol.1:23], HeinOnline J. Translat l L. & Pol y , s Bkz. New York Konvansiyonu Madde II/1. 11 Bkz. New York Konvansiyonu Madde V/2. 12 William W. Park, Arbitrability and Tax, s Murat Yıldırım, Uluslararası Vergi Hukuku nda Tahkim, 1. Baskı İstanbul, On İki Levha Yayıncılık A.Ş, Mart 2010 s. 113;; YALTI, Anlaşmalar, s. 15.

14 haklarından belirli konularda feragat ettikleri görülür. Esasen taraf iradelerine bağlı olarak tahkime cevaz verilmesi hususu da bir nevi yargı egemenliğinin devri niteliğindedir. Zira global bir ekonomiden bahsedildiği vakit, her bir devletin kendi mutlak egemenliğini koruduğu bir düzenden bahsedebilmenin de imkânı bulunmamaktadır. Sınır ötesi ticaretin ve teknolojinin gelişmesi ve hızlı bir şekilde değişmesiyle devletlerin egemenliklerinden kısmen de olsa vazgeçmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Devletlerin birbirleriyle yaptıkları karşılıklı yatırımların korunması ve teşviki anlaşmaları ve çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmalar da gerek yargısal anlamda, gerekse de vergisel olarak devlet egemenliklerine dokunan, onları kısıtlayabilen enstrümanlar olarak göze çarpmaktadır. Uluslararası vergi uyuşmazlıkları esasen geniş bir anlam ifade ettiğinden bu kavramı daha somuta indirgeyerek incelemek faydalı olacaktır. Böylesi bir ihtilaf, birden fazla özel kişi arasındaki ticari ilişki sebebiyle özel kişiler arasında ortaya çıkabileceği gibi birden fazla devlet arasındaki uluslararası bir vergi anlaşmasıyla ilgili olarak devletler ve vergi mükellefleri arasında da ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra, yatırım uyuşmazlıklarında da yatırımcı yabancı şirketlerle yatırımın yapıldığı devletler arasında vergiden kaynaklanan uyuşmazlıkların meydana geldiğine tanık olunmaktadır. Esasen devletlerin imzalamış oldukları anlaşmalarla egemenliklerinden taviz vermeleri yolu ile taraf oldukları vergisel uyuşmazlıklarda tahkim prosedürünün uygulanmasını kabul ettikleri görülür. Anlaşmanın içeriğine göre tahkime elverişliliğin sınırlandırıldığı da görülebilir. Özellikle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve karşılıklı yatırımların teşvikine ilişkin anlaşmalar devletlerin yargı egemenliklerinden vazgeçtiklerini gösterir metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Enerji Şartı Anlaşması, ICSID Konvansiyonu gibi çok taraflı anlaşmalarla da aynı etki kendisini göstermektedir. İşte bu iki taraflı ve çok taraflı uluslararası anlaşmaların tahkime ne ölçüde cevaz verdiği, devletlerin taraf olduğu tahkim davalarında çoğu kez gündeme getirilmekte ve özellikle yetkisizlik itirazı olarak tahkim yargılamalarında ileri sürülebilmektedir. Özel kişilerin kendi aralarında çıkan uluslararası vergi uyuşmazlıklarında ise mevzu bahis ihtilafın tahkim edilebilir olup olmadığı çoğunlukla taraf iradelerinin ilgili uyuşmazlığı tahkim ile çözme iradelerinin yaptıkları sözleşmeden anlaşılabilip anlaşılamadığı ve kamu düzeni ilkesi düzlemlerinde tartışılmaktadır. Kamu düzeni, bir taraftan tahkime elverişlilik engeli olarak kendisini gösterebilirken, diğer taraftan da hakem kararlarının tenfiz edilmesi

15 aşamasında tenfiz edilebilirlik kriterlerinin değerlendirilmesinde önem arz edecektir. Esasen sonradan denetim olarak adlandırılabilecek bu yöntemle hakem kararı tenfiz aşamasında bir kez daha incelenerek, kamu düzeni tahkime elverişlilik koşullarından bağımsızlaştırılmaktadır 14. Savunulan görüşe göre 15 kamu düzeninin tartışılacağı düzlem değişmekte olup, tahkim sözleşmesi ve bunun unsurları yerine tahkim yargılaması sonucunda ortaya çıkacak kararın kamu düzenine aykırı olup olmadığı sorunu tenfiz aşamasında tartışılmalıdır. Ancak kanaatimizce, benzer bir denetimin tenfiz aşamasında yapılıyor oluşu, kamu düzeni incelemesinin tahkim yargılamasındaki önemini kaybettirmemelidir. Zira, verilecek kararın daha sonradan tenfiz edilebilir nitelikte olmaması durumunda, ilgili uyuşmazlığın tahkim yargılaması ile çözümlenmesi bir anlam ifade etmeyeceği gibi, taraflar açısından da hem zaman hem de para kaybına yol açabilecektir. Verilecek kararın en azından muhtemel tenfiz ülkesinde ve tahkim yerinde tenfiz edilebilir olması hakem heyeti tarafından gözetilmesi gereken hususlardan olmalıdır. IV. ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİ NE KONU EDİLEN VERGİ UYUŞMAZLIKLARI Özellikle devletler arasında karşılıklı yatırımların korunması ve teşviki amacıyla yapılan anlaşmalarla veya başkaca çok taraflı anlaşmalarla ev sahibi devlet ile yabancı yatırımcı arasında yapılan yatırımla ilgili uyuşmazlıklarda uluslararası tahkime başvurma imkânı tanındığından bahsetmiştik. Yatırım kararlarını büyük ölçüde etkileyen vergi unsuru müteşebbisler açısından elde edilecek gelirin ve karın hesaplanmasında, yatırımın ne kadar süre içerisinde geri döneceğinin öngörülmesinde ve netice olarak yatırımın ticari anlamda yapılabilirliğinin değerlendirilmesi konusunda büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla, öngörülmeyen vergilerle veya eşitliğe aykırı, keyfi, ayrımcılık güdülerek yürütülen vergisel uygulamalarla ev sahibi devletin yabancı yatırımcıyı zarara uğratabilmesi veya ilgili yatırımı vergilendirme yolu ile bir nevi kamulaştırabilmesi imkânı karşısında yatırımcının uluslararası tahkim mekanizmasını işleterek haklarını koruyabilmesi gerekecektir. Böyle bir tahkim davasının konusu vergisel unsurları ihtiva ediyor olması sebebiyle tahkime elverişliliği haiz olarak kabul edilebilecek midir? Verginin kamu düzeninden olduğu cihetle mevzu bahis tahkim heyeti kendisini yetkili 14 HUYSAL, s HUYSAL, s. 51

16 görse dahi, acaba kamu düzenini ilgilendirdiği iddiasıyla verilecek kararın tenfizi engellenebilecek midir? Kanaatimizce bu sorulara genel ve kesin cevaplar verebilmek mümkün görünmemekte, verilebilecek cevaplar somut olayın niteliğine göre değişiklik arz edebilecektir. Yatırım uyuşmazlığına ilişkin tahkimin ticari tahkim ve vergi anlaşmalarına ilişkin tahkimden daha farklı bir niteliğe sahip olduğunun, yatırım tahkiminde uyuşmazlığın konusunun mevzu bahis verginin hukukiliğinin sorgulanması olduğunun altını çizmek gerekir 16. Burada kastedilen sorgulama, mevzu bahis verginin yerindeliği olmayıp, amacı veya sonucu itibariyle bir değerlendirme yapmak kaydı ile belirlenecek olan yatırımın sabote edilmesi kastının güdülüp güdülmediği, eşitliğe aykırı bir yasayla veya adeta kamulaştırma yaparcasına vergi ihdas edilip edilmediği veya daha geniş tabiriyle hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olup olmadığı hususudur. Zira vergilendirmenin istem dışı bir mülkiyete el koyma olarak nitelenerek kamulaştırmaya benzediği de ifade edilebilir 17. Bu konuda verilmiş bazı tahkim kararlarını incelemek bir değerlendirme yapabilmek açısından faydalı olacaktır. Öncelikle birbirine benzer nitelikte olan iki tahkim davasını ele alalım. Bunlardan birincisi UNCITRAL tahkim kurallarına tabi olarak LCIA nezdinde görülen Amerikalı bir petrol şirketinin katma değer vergisinin iadesini talep etmesi sonucu açılan Occidental Exploration and Production Company v. Ecuador 18 tahkim davasıdır. Çıkarılan petrol üzerinden Occidental e belirli bir yüzde alma hakkı öngören bir sözleşme ilişkisi ( Paylaşım Sözleşmesi ) içerisinde olan taraflardan yatırımcı rolünü üstlenen şirketin tahkime başvurarak Ekvator un Amerika ile Ekvator arasında imzalanmış bulunan karşılıklı yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmanın ayrımcılığı yasaklayan ve adil ve hakkaniyete uygun davranışı esas tutan maddesini ihlal etmiş olduğu iddiasında bulunduğu anlaşılmaktadır. KDV geri ödemesinin konu edildiği tahkim yargılamasında netice itibariyle Ekvator un belirli bir meblağda KDV geri ödemesi yapmasına hükmedilmiştir. Yargılamanın başında, tahkim heyeti, uyuşmazlığa ilişkin 16 PARK, Arbitrability and Tax, s PARK, Arbitrability and Tax, s Occidental Petroleum Corporation - Occidental Exploration And Production Company.v.Republic of Ecuador, (ICSID Case No. ARB/06/11), 9 Eylül 2008, Erişim Tarihi 1 Haziran 2011.

17 yetkisinin olup olmadığını belirleyebilmek için Ekvator ve Birleşik Devletler arasındaki karşılıklı yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmayı yorumlayarak buna ilişkin bir karar vermek durumda kalmıştır. Esasen anlaşmanın 10. maddesi yalnızca belirli sınırlı konularda vergisel meselelerin anlaşma kapsamına girdiğini diğer konular anlaşma kapsamı dışında kaldığını vurgulamaktadır. Söz konusu sınırlı konular arasında kamulaştırmaya ilişkin vergisel meseleler ile yatırım anlaşmasının veya yetkilendirmesinin gözetim ve icrasına ilişkin vergi konularının da yer aldığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, Madde 10/1 hükmünde her bir ülkenin diğer ülke vatandaşları tarafından yapılan yatırımlara vergisel açıdan adalet ve eşitlik ilkelerine uygun muamele yapılmasının sağlanmasına ilişkin bir yükümlülük yüklendiği görünmektedir. Bu doğrultuda, tahkim heyeti taraflar arasındaki sözleşmenin bir yatırım anlaşması olduğu, ayrıca yatırıma adil ve eşitlikçi muamele yapılmasını sağlama yükümlülüğünün Ekvator tarafından ihlal edildiğini belirlemek suretiyle uyuşmazlık konusunda yetkili olduğuna karar vermiştir. Benzer bir tahkim davası, Encana v. Republic of Ecuador, Kanadalı bir yatırımcıyla Ekvator arasında görülmüştür. Occidental davasındaki gibi bu olayda da benzer bir özel yatırım sözleşmesinin taraflar arasında mevcut olduğu, uyuşmazlığın ise yine KDV geri ödemeleri sebebiyle ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Ekvator ile Kanada arasındaki karşılıklı yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmanın ise içerik olarak Birleşik devletler ile Ekvator arasında imzalanan anlaşmadan farklı olduğu anlaşılmaktadır. Kanada ile imzalanan anlaşmanın 12. maddesinde aksi açıkça bu anlaşmada yer almadıkça mevzu bahis anlaşmanın vergisel konulara uygulanmayacağını hükme bağlanmıştır. Anlaşmanın Madde 13/3 hükmünde ise hangi hallerin bu yasaktan müstesna tutulduğu anlaşılmakta olup, Birleşik Devletler in anlaşmasında yer alan adil ve eşit muameleyi sağlama yükümlülüğü ile kamulaştırmaya ilişkin vergisel meselelerin anlaşma kapsamında değerlendirileceğine ilişkin bir hüküm Kanada anlaşmasında yer almamaktadır 19. Netice itibariyle tahkim heyeti de uyuşmazlık konusu KDV geri ödemesinin şirketle Ekvator hükümeti arasındaki sözleşmenin ihlal edildiği sonucuna varmamış, bunun fiili bir kamulaştırma da sayılamayacağına karar vermiştir. Mevzu bahis kararın verilmesinde muhakkak ki somut olayın kendine özgü özellikleri de göz önünde tutulmuş olsa da, iki 19 PARK s. 199

18 karar arasındaki farkın başlıca sebebinin karşılıklı yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmalar arasındaki içerik farkından kaynaklandığı anlaşılmaktadır yılında verilmiş olan Burlington v. Ecuador 20 tahkim davasında da tahkim heyetinin yetkisine Ecuador tarafından itiraz edilmiş ve tahkim heyeti tarafından yetkiye ilişkin bir karar vermek gerekmiştir. Olayda, petrol arama işini, masraflara ek olarak çıkarılan petrol üzerinden bir üretim paylaşımı sözleşmesiyle ( Paylaşım Sözleşmesi ) belirli bir pay almak suretiyle Burlington şirketi yürütmektedir. Paylaşım Sözleşmesi ile Ekvator tarafından Burlington a üç çeşit vergi avantajı sağlandığı anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi belirli vergiler için belirli üst limitlerin belirlenmesi;; ikincisi sözleşmenin akdinden sonra çıkabilecek yeni vergiler veya mevcut vergilerdeki artışlar sebebiyle Burlington ın ekonomik olarak zarar görmesini engellemek amacıyla bu olumsuz etkinin Ekvator tarafından karşılanacağı (vergi tazminatı);; üçüncüsü ise bir takım vergilerden Burlington ın muaf tutulması olarak yer almaktadır. Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde mevcut kanunda bir değişikliğe gidilerek Paylaşım Sözleşmesi bulunan müteahhitlere Paylaşım Sözleşmesi nin yapıldığı tarihteki petrol satış fiyatları ile petrolün üretim anındaki aylık ortalama satış fiyatları arasındaki fark üzerinden %50 ödeme yapma yükümü getirilmiş, bu oran daha sonra %99 a çıkarılmıştır. Böylece Ekvator un katılım oranı giderek artırılmıştır. Burlington, bu meblağları itiraz ederek ödemiş ve Paylaşım Sözleşmesi ndeki vergi tazminatı hükmüne istinaden Ekvator dan tazmin talebinde bulunmuş, nihayetinde kabul görmeyen talepler 21 neticesinde uyuşmazlık ICSID tahkimine konu olmuştur. Ekvator ve Birleşmiş Devletler arasında bir uluslararası yatırım anlaşması bulunduğundan yukarıda bahsedilmişti. Yargılamada bu anlaşmanın 10. maddesinin lafzı ile açıkça yalnızca hangi vergi uyuşmazlıklarının ilgili anlaşmanın kapsamına girdiğinin ifade edilmiş olması sebebiyle madde hükmünün yorumlanarak olayda bahsi geçen taleplerin madde kapsamında bir vergi meselesi olup olmadığının tespiti gerekmiştir. Zira esasen kural olarak vergi konusunda taraf devletler birbirlerinin bağımsız ve egemen oluşunu kabul etmiş görünmektedirler. Kararda davacının talepleri değerlendirilerek bu taleplerin vergisel olup olmadığı, yeni çıkarılan kanuna karşı açık bir muhalefet teşkil edip 20 Burlington Resources Inc. v. Republic Of Ecuador, ICSID Case No. Arb/08/5, Dispatch date: 2 June Erişim Tarihi 1 Haziran Davacı Burlington ın başkaca iddiaları olsa da biz konumuz gereği vergiye ilişkin hususlarla incelememizi sınırlı tutmaktayız.

19 etmediği, Ekvator un vergi çıkarma yetkisine müdahale edilmesinin talep edilip edilmediği tartışılmıştır. Zira, varılacak sonuçta talebin vergisel bir mesele olduğuna ve Ekvator un vergi çıkarma yetkisine müdahale talebinin mevcut olduğuna kanaat getirilmesi halinde söz konusu talep için tahkim heyeti yetkili olamayacaktır. Taraf devletler açıkça vergi uyuşmazlıklarını anlaşma kapsamı dışında tutarak birbirlerinin yasama egemenliğini tanımışlardır. Tahkim heyeti öncelikle mevzu bahis kanun değişikliğinin bahsi geçen Madde 10 anlamında bir vergi olup olmadığının uluslararası hukuku göz önünde bulundurarak değerlendirmesini yapmış ve bu anlamda bir vergi olduğu kanaatine varmıştır. Ayrıca tahkim heyeti, Burlington ın her bir talebini ayrı ayrı değerlendirmiş ve çıkarılan kanuna muhalefet eden talepler konusunda yetkisi olmadığını, ancak somut olaydaki taleplerden vergi tazminatının taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkiye dayanması sebebiyle herhangi bir şekilde Ekvator un yasama egemenliğine, vergi ihdas etme yetkisine sınırlama getiren bir talep olmadığı, bu haliyle mevzu bahis konunun tahkim heyetinin yetkisi alanına girdiğine karar vermiştir. Bir diğer olayda (El Paso Energy v. Arjantin 22 ) ise Arjantin de doğrudan ve dolaylı olarak kontrol ettiği şirketlerle enerji üretimi, hidrokarbon ve petrol sektörlerinde yatırımları bulunan Amerikalı El Paso Enerji nin Arjantin in içerisinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkabilmek amacıyla almış olduğu bir dizi önlem ve yasama, yürütme faaliyetleri ile, Amerika ve Arjantin arasında akdedilmiş bulunan karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmanın ihlal edildiği iddiasıyla ICSID tahkimine başvurmuş olduğu ve Arjantin in tahkim heyetinin yetkisine itiraz etmiş olduğu görülmektedir. Yetki itirazının temelinde Amerika ve Arjantin arasında imzalanan anlaşmanın 13. maddesinin yukarıda bahsi geçen Amerika ve Ekvator arasında imzalanan anlaşmanın 10. maddesiyle aynı hükmün yer aldığı anlaşılmaktadır. Buna göre Taraflardan her birinin diğer devlet vatandaşlarının yapacakları yatırımların vergisel anlamda adalet ve eşitlik ilkelerine uygun muamele görmesinin sağlanması hususunda gerekli gayreti gösterme yükümlülüklerinin olduğu ve bu anlaşmanın vergisel meselelere ilişkin yalnızca kamulaştırma, bir takım transferler ve mevcut bir yatırım anlaşmasının hükümlerinin gözetilmesi ve uygulanması hususlarında uygulama alanı bulabileceği madde hükmünde 22 El Paso Energy International Company v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, Erişim Tarihi 1 Haziran 2011

20 yer almaktadır. Arjantin in vergisel meselelere ilişkin yetkisizlik itirazları arasında mevcut olayda belirtilen şartların hiçbirisinin bulunmadığı, bu sebeple de vergisel meselelere ilişkin anlaşmanın uygulama alanı bulamayacağı gösterilmiştir. Arjantin bu itirazları yaparken, adil ve eşitlikçi muamele konusundaki hükmün yalnızca gayret gösterme 23 ifadesini kullanmakla aslında zorunlu bir yükümlülük ihdas etmediğini ileri sürmüş, olayda da herhangi bir kamulaştırmanın söz konusu olmadığını vurgulamıştır. Tahkim heyeti tarafından yetkiye ilişkin verilen kararda ise vergisel meseleler için öngörülmüş ve sınırlı olarak sayılmış üç unsurdan ikisinin somut olayda mevcut olduğuna, netice itibariyle tahkim heyetinin yetkili olduğuna hükmedilmiştir. Bu mevzu bahis iki unsur ise eşit ve adil muamele yükümü ve kamulaştırma olarak belirtilmiştir. Arjantin in iddiasının aksine tahkim heyeti Occidental kararına atıf yapmış ve her ne kadar anlaşmanın madde hükmünde gayret gösterileceği şeklinde hafif bir ifade kullanılmışsa da bu ifadenin boş yere kullanılmış olmadığı ve taraflara bir yükümlülük yükler nitelikte olduğu açıklanmıştır. Ayrıca, vergisel bir mesele olmasına rağmen ihracat stopajları da bir nevi kamulaştırma olarak kabul edilerek, buna ilişkin uyuşmazlığın da tahkim heyetinin yetkisi kapsamına girdiğine hükmedilmiştir. Bilindiği gibi, ICSID Konvansiyonu nun 54/1 maddesi gereğince taraf devletler ICSID tarafından verilmiş bir kararı kendi ülkelerine göre verilmiş bir kesin hüküm gibi icra etmekle yükümlüdürler. Uygulamada ise devletlerin zaman zaman kendi aleyhlerine çıkmış olan kararları iptal ettirebilmek için verilen kararın kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle yerel mahkemelere iptal için başvurduğu veya kararın icra edilebilir olmadığını iddia ettikleri görülmektedir. Yukarıdaki bölümde örnek göstermiş olduğumuz Occidental tahkim davası sonucunda verilen kararın tahkim heyetinin yetkisini aştığı iddiasıyla tahkim yeri ülkesi olan İngiltere de iptal davasına konu edildiği olayda Ekvator, 1996 İngiliz Tahkim Kanunu na göre hakemlerin yetkilerini aşmış olduğu böylece önemli bir adaletsizliğe sebebiyet verildiği iddiasında bulunmuşsa da mahkeme tahkim yargılamasında belirtilen bazı aynı sayılabilecek sebeplerle, uyuşmazlığın yatırım anlaşmasının gözetilmesi ve uygulanması konusunda taraflara yüklenen borçla ilişkili olduğu bulgusuna vararak, karşılıklı yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmanın 23 İngilizce olarak strive to ifadesi kullanılmıştır.

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA

Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA Dr. H. Zeynep NALÇACIOĞLU ERDEN MİLLETLERARASI YATIRIM HUKUKUNDA DOLAYLI KAMULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Dolaylı Kamulaştırma Kavramı

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ULUSLARARASI İŞLERDE KARŞILAŞILAN BAZI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Feyiz Erdoğan Nurol Holding A.Ş. Uluslararası Hukuk Baş Müşaviri sunum planı I. MUTLAKA BAKILMASI GEREKEN KONULAR A. VERGİ B. PARA

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Adres: Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul

Adres: Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİM YARGILAMALARINDA TAHKİM İTİRAZINDA BULUNULMASI HALİNDE TAHKİM ANLAŞMASININ GEÇERLİLİĞİNE İLİŞKİN TÜRK MAHKEMELERİNDE YAPILACAK İNCELEMENİN KAPSAMI VE SONUÇLARI Yazar: İpek SARIÖZ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN -1386- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:3.3.1998 Sayı:23275)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti. Bulgaristan Cumhuriyeti. Arasında. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına. İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti. Bulgaristan Cumhuriyeti. Arasında. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına. İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra her biri Akit Taraf olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER

«VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EV SAHİPLİĞİNDE «VERGİ ANLAŞMALARI VE UYGULAMASI» KONULU SEMİNER Dr. Hüseyin IŞIK Ankara, 08.05.2015 Seminer OECD Modeli, BM Modeli ve Türkiye-Almanya Vergi Anlaşması

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2 ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARINDA ICSID TAHKİMİ Yusuf ARTAR (*) 1- GİRİŞ Kural olarak, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar mahkemeler tarafından karara bağlanmaktadır. Ancak irade serbestisi

Detaylı

Piraye Erdem. Özgeçmiş

Piraye Erdem. Özgeçmiş Piraye Erdem piraye@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Piraye Erdem, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu nun kurucu ve yönetici ortağıdır. Uyuşmazlık Çözümü biriminin yöneticisidir. Kendisinin milli ve milletlerarası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2

İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 İnşaat işlerinde Katma Değer Vergisine ilişkin bazı konular 2 V. ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV Türkiye de yaygın bir uygulama olan kat karşılığı arsa işlemlerinin KDV karşısındaki durumu farklı uygulamalar

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

YATIRIMCI-DEVLET UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKĐMĐN ROLÜ

YATIRIMCI-DEVLET UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKĐMĐN ROLÜ YATIRIMCI-DEVLET UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKĐMĐN ROLÜ Ahmet BERKER Özet Yatırımcıların yatırım yapacakları ülkeyi seçmelerinde ekonomik etkenler kadar hukuki altyapı da önemli rol oynamaktadır. Yatırımcı, yatırımını

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

YABANCI YATIRIMLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN İKİLİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

YABANCI YATIRIMLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN İKİLİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR YABANCI YATIRIMLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN İKİLİ ULUSLARARASI ANLAŞMALAR Bu yazı Akın Hukuk Ofisinin kurucu ortağı Av. Ümit Akın tarafından 22 Şubat 2014 tarihinde, Yurtdışında Yaşam: Oturum Koşulları ve

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

TARİH : 11 Nisan 2013

TARİH : 11 Nisan 2013 BİLGİ NOT U TARİH : 11 Nisan 2013 KONU : Libya da faaliyet gösteren Türk inşaat firmalarının sözleşmesel yükümlülüklerinin ifasına devam etmesi hususununda hukuki değerlendirme Bu bilgi notu, 2011 yılı

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XXIII GİRİŞ 1 I. KONU 1 II. KONUNUN ÖNEMİ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 5 IV. SUNUŞ PLÂNI 5 BİRİNCİ BÖLÜM TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE YABANCI SERMAYE 61. Yabancı Sermaye Hareketlerinin

Detaylı

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1

Doç.Dr.Sami Karacan. Doç.Dr.Sami Karacan 1 KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. GİRİŞ Doç.Dr.Sami Karacan Son zamanlarda kentleşmenin hızla gelişmesine paralel olarak kat karşılığı inşaat işleri de

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9233 23 Mart 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 3/2/2005 tarihli ve 5295 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

Tahran Ticaret Müşavirliği

Tahran Ticaret Müşavirliği TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İRAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Önsöz Bundan böyle Âkit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-125[5/1-h-2016]-25294 08/12/2015 Konu : Yurt dışında yapılan inşaat işinde

Detaylı

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU

EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU EDİTÖR Doç. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MİLLETLERARASI SATIM HUKUKU MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

(Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003 Sayı: 25254 )

(Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003 Sayı: 25254 ) -39- TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SLOVAK CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ I. Giriş 1. Adil tazmine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ( Mahkeme ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/49. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU ve TÜRKİYE DE TAHKİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA MAHKEMELERİN KATKISI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU ve TÜRKİYE DE TAHKİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA MAHKEMELERİN KATKISI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU ve TÜRKİYE DE TAHKİM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASINA MAHKEMELERİN KATKISI Giriş Doç. Dr. Mustafa Erkan Av. Mehmet Suat Kayıkçı, LLM 20 Kasım 2014 tarihinde kabul edilen 6570 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014

SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014 SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014 Konu: 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU KAPSAMINDA EMEKLİLİK İKRAMİYESİ HESABINDA 30 YIL SINIRINI İPTAL EDEN ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Bundan sonra Akit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı, Ülkelerin karşılıklı

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

-1204- (Resmi Gazete ile yayımı: 14.2.1998 Sayı:23258)

-1204- (Resmi Gazete ile yayımı: 14.2.1998 Sayı:23258) -1204- TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE UKRAYNA ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 14.2.1998 Sayı:23258)

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI

TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA DİSTRİBÜTÖRLÜK ANLAŞMASI VE İLİŞKİLİ KİŞİ KAVRAMI 1. KONU: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında; Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK

KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK KPMG TÜRKİYE TRANSFER FİYATLANDIRMASI SERVİSLERİ DENETİM/VERGİ/DANIŞMANLIK Transfer Fiyatlandırması Servisleri Bütün dünyada, vergi gelirlerini korumak için Transfer Fiyatlandırması kuralları her geçen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51419 Karar No. 2012/39553 Tarihi: 27.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469. Tarihi:

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469. Tarihi: ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469 Tarihi: 20.01.2014 ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ İŞYERİ

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Yatırım indirimi müessesesi, yatırımları desteklemek amacıyla bir vergi teşviki olarak ilk defa 1963 Yılında 202 sayılı

Detaylı

ENERJİ ALANINDA TAHKİM KARARLARININ HUKUKİ ANALİZİ VE GÜNCEL SONUÇLARI

ENERJİ ALANINDA TAHKİM KARARLARININ HUKUKİ ANALİZİ VE GÜNCEL SONUÇLARI [(Ankara) 24 Kasım 2006] ENERJİ ALANINDA TAHKİM KARARLARININ HUKUKİ ANALİZİ VE GÜNCEL SONUÇLARI Çağdaş Evrim Ergün 1 GİRİŞ Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı

Detaylı

1. İşbu tahkim sözleşmesi; adresinde ikamet eden. ... ile adresinde ikamet eden

1. İşbu tahkim sözleşmesi; adresinde ikamet eden. ... ile adresinde ikamet eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tahkimi Sözleşmesi Örneği - Türk Tahkim Sitesi - Turkish Arbitr TAHKİM SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ Bu sözleşme muhtemel durumlar dikkate alarak örnek olmak üzere hazırlanmış

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 08/03/2007 tarihli ve 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Avukatların Adr yi Tartışması ve Kullanması Önündeki Engeller*

Avukatların Adr yi Tartışması ve Kullanması Önündeki Engeller* ÇEVİRİ Avukatların Adr yi Tartışması ve Kullanması Önündeki Engeller* Roselle L. WISSLER** Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU*** Çevirenin Notu: 2001 yılında Arizona Barosu ndaki avukatlarla

Detaylı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı TAHKİM ANLAŞMASI I. Tahkim Anlaşması Kavramı Günümüzde taraflar, uyuşmazlıkların çözümünde daha profesyonel bir yapılanma olan Tahkim Yolu nu tercih etmektedirler. Tahkim sayesinde uyuşmazlıkların hakem

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu yazımızda, yatırım indirimi istisnasını 1.1.2006 tarihinden itibaren uygulamadan kaldıran 5479 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı