ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİME ELVERİŞLİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİME ELVERİŞLİLİK"

Transkript

1 ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM ULUSLARARASI TİCARİ TAHKİMDE TAHKİME ELVERİŞLİLİK Yazar Ömer KESIKLI Kurucu Ortak T: Address: Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul Phone: Fax: Web:

2 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 8 II. ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM GEREKSİNİMİ III. TAHKİME ELVERİŞLİLİK KAVRAMI VE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI IV. ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİ NE KONU EDİLEN VERGİ UYUŞMAZLIKLARI V. DEVLETLERİN TARAF OLDUĞU ÇİFTE VERGİLENDİRME UYUŞMAZLIKLARI 21 VI. ÖZEL KİŞİLER ARASINDAKİ ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VII. DEĞERLENDİRME SONUCU... 30

3 BİBLİYOGRAFYA AKINCI Ziya BERNATH Andreas BERTOLINI S. Michelle Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Birinci Bası, Mart 2003 The Implications of the Arbitration Convention; A step back for the European Community or a step forward for elimination of transfer pricing related double taxation?, Master Thesis in International Tax Law, Jön Köpıng International Business School, , hj.divaportal.org/smash/get/diva2:4258/fulltext01, Erişim Tarihi 15 Mayıs Mandatory Arbitration Provisions within the Modern Tax Treaty Structure - Policy Implications of Confidentiality and the Rights of the Public to Arbitration Outcomes, 20 February 2010, Erişim Tarihi: BÖCKSTİEGEL K. Heinz Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement, IBA Journal of Dispute resolution, Special Issue 2008, The New York Convention 50 Years, New York on 1 February 2008, p. 123 seq, Erişim Tarihi: BURNETT Chloe International Tax Arbitration, Legal Studies Research Paper No. 08/31, The University of Sydney, Sydney Law School, Nisan 2008, Erişim Tarihi: CARBONNEAU Thomas E. Tax Liability and Inarbirability in International Commercial SHELDRİCK Andrew W. Arbitration, Journal of Transnational Law & Policy [Vol.1:23], HeinOnline J. Translat l L. & Pol y DESAX Marcus Arbitration of Tax Treaty Disputes: The OECD Proposal, VEIT Marc Arbitration International, Vol. 23 No.3 (2007), pp , Erişim Tarihi: 10 Mayıs FARAH Ehab Mandatory Arbitration Of International Tax Disputes: A Solution In Search of a Problem

4 FERHATOĞLU Emrah FORTIER Yves FULLER James P. BASSETT Barton W.S Uluslararası Vergi Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Avrupa Birliği Tahkim Anlaşması, 1. Bası, İstanbul Beta Basım A.Ş, Mart Arbitrability of Disputes, Global Reflections on International Law, Commerce and Dispute Resolution, Liber Amicorum in honour of Robert MichealBriner, ICC Publication 693, Kasım International Tax Controversies, The United States Introduces Mandatory Arbitration for Resolving Certain Treaty Disputes International Tax Journal, Ocak Şubat 2008, context=michelle_bertolini&seiredir=1#search="tax+controversies+the+united+states+int roduces+mandatory+arbitration+for", Erişim Tarihi: 8 Mayıs GILDEMEISTER A.E Arbitration Clauses in Tax Treaties (Conference Report), KOPPENSTEINER F.A.M Transnational Dispute Management, Erişim Tarihi: 15 Mayıs HADARİ Yitzhak Resolution of International Transfer-Pricing Disputes, 30 Canadıan Tax Journal 29, 45 (1998). HUYSAL Burak KALPSÜZ Turgut MCINTYRE Michale J. Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elverişlilik, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, İstanbul Türkiye de Milletlerarası Tahkim, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş, Genişletilmiş İkinci Bası, Ankara 2010 Comments on the OECD Proposal for Secret and Mandatory Arbitration of International Tax Disputes, 2006, 7 Fla. Tax Rev. 622 MELCHIONNA Luca C M Tax Disputes and International Commerical Arbitration, Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, Volume LXXIV - (2003) - N.3 e007219b.pdf, Erişim Tarihi: 14 Mayıs MELCHIONNA Luca C M Arbitrability of Tax Disputes, IBA Section on Business Law, Arbitration and ADR Commitee Newsletter, Mayıs 2004

5 88bc94f4.pdf, Erişim Tarihi: 25 Mayıs PARK William W. ŞANLI Cemal EKŞİ Nuray YILDIRIM Murat YILMAZ İlhan Arbitrability and Tax, in Mistelis, L. & Brekoulakis, S. (eds), Arbitrability: International & Comparative Perspectives (2009), s Uluslararası Ticaret Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 5. Bası, Arıkan Basım Yayımm Dağıtım Ltd. Şti, Kasım 2006 Uluslararası Vergi Hukuku nda Tahkim, 1. Baskı İstanbul, On İki Levha Yayıncılık A.Ş, Mart Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü ve ICSID, Beta 2004.

6 KISALTMALAR a.g.e : Adı geçen eser AAD : Avrupa Adalet Divanı AB : Avrupa Birliği AB Tahkim Sözleşmesi : Avrupa Birliği Tahkim Sözleşmesi BK : Türk Borçlar Kanunu bkz. : Bakınız E. : Esas HD : Hukuk Dairesi HGK : Hukuk Genel Kurulu ICC : Uluslararası Ticaret Odası ICSID : Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Merkezi ICSID Konvansiyonu : Ülkeler ve Diğer Ülke Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesine İlişkin Konvansiyon KAU : Karşılıklı Anlaşma Usulü KDV : Katma Değer Vergisi LCIA : Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi m. : Madde MK : Türk Medeni Kanunu New York Konvansiyonu : Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Birleşmiş Milletler New York Konvansiyonu OECD : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Model Anlaşması : Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından

7 R.G. : Resmi Gazete s. : Sayfa hazırlanan model çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin anlaşma UNCITRAL : Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu vd : ve devamı

8 KULLANIM ŞARTLARI VE SORUMSUZLUK KAYDI Bu doküman, konuyla ilgili olarak yalnızca genel bilgi ve görüş içermekte olup, hukuki tavsiye veya profesyonel hukuk hizmeti yerine geçmez ve bu amaçla kullanılamaz. Her bir olayın vakıalarına ve kendine özgü şartlarına göre profesyonel hukuki tavsiye ve görüş almanız önemle ve şiddetle önerilir. Kesikli Hukuk Bürosu avukatları ve bu dokümanın yazarları burada yer alan bilgilerin doğruluğundan ve tamlığından kesinlikle sorumlu değildir. Bilginin, mevzuatın ve içtihatların hızla değişebilmesi nedeniyle bu dokümanın güncelliğine ilişkin herhangi bir taahhüt veya garanti verilemez. Bu dokümanda yer alanlara ilişkin olarak ticari bir karar vermemenizi, somut olayınızın özelliklerine göre hukuki danışmanlık hizmeti almanızı önemle tavsiye ederiz. I. GİRİŞ Devletlerin temel gelir kaynaklarından olan vergi, gerek bunu tahsil eden ülke gerekse de vergi yükümlüsü açısından önem arz eden konulardandır. Ticari hayatta şirketlerin mümkün olduğunca fazla kar etmeyi amaçlayarak mümkün olduğunca az vergi ödemeye meylediyor olmaları, vergi otoritelerinin ise daha fazla veya olması gereken kadar vergi tahsil etmeyi amaçlamaları vergi idareleri ile mükellefler arasında ihtilafların çıkmasını kaçınılmaz hale getirmektedir. Ülke hukuklarının vergi konusundaki düzenlemelerinin çetrefilli, anlaşılması zor, kazuistik ve değişken yapılarının mevzu bahis mevzuatı taraflarca farklı yorumlamaya açık hale getiriyor oluşunun da uyuşmazlığa zemin hazırlayan veya uyuşmazlığı tetikleyen unsurlar arasında gösterilebilmesi mümkündür. Özellikle milletlerarası niteliği haiz konuların söz konusu olduğu durumlarda ise birden fazla ülkenin mevzuatı devreye girmekte ve birden fazla ülke ortaya çıkan geliri vergilemek konusunda yarışır vaziyete düşmektedir. Bunun yanı sıra, farklı ülkelerde ticari faaliyetlerini gösteren özel kişilerin de yaptıkları uluslararası ticaret sebebiyle elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi konusunda gerek yerleşik oldukları ülkenin, gerekse de ticari ilişkilerinin uzandığı yabancı ülkelerin vergi otoriteleriyle uyuşmazlığa düşebildiği, hatta birden fazla özel şirketin de yine vergisel uyuşmazlıklar sebebiyle karşı karşıya gelebildikleri görülmektedir.

9 Uluslararası ticaretin yaygınlaştığı, ticarette sınırların neredeyse ortadan kalktığı, modern ve sıklıkla kullanılan deyimiyle küreselleşen dünyada gerek ülkelerin gerekse de özel kişilerin aralarında çıkan uyuşmazlıkları ulusal mahkemeler yerine alternatif bir uyuşmazlık yöntemi olan milletlerarası tahkim yoluyla çözmeye yöneldikleri, ülkelerin ise iki taraflı veya çok taraflı uluslararası anlaşmalara taraf oldukları, iç mevzuatlarında milletlerarası tahkim ile ilgili konuları düzenledikleri görülmektedir. Müteşebbis şirketlerin, gerek yabancı bir şirketle girmeyi planladıkları hukuki ilişki öncesinde gerekse de yabancı ülke pazarlarına girme kararını alma aşamasında yaptıkları değerlendirme ve risk analizlerinde ilgili ülke mevzuatının milletlerarası tahkim uygulamalarına elverişliliği hususuna önem verdiklerine, bu hususun kimi zaman verecekleri kararlarda etkili olabildiğine uygulamada rastlanmaktadır. Tarafların aralarında çıkan veya çıkabilecek olan uyuşmazlıkları tahkimle çözüme bağlayabilmeleri için mevzu bahis uyuşmazlık konusunun tahkim edilebilir olması gerekeceğinden, esasen tarafların iradelerinin bir takım sınırlara tabi olduğu ortadadır. O halde, tarafların milletlerarası ticari bir ilişkiye girerken potansiyel uyuşmazlıklar için tahkim mekanizmasını öngörmeleri halinde, mevzu bahis uyuşmazlığın konusunun tahkim edilebilir olup olmadığını da analiz etmeleri gerekecektir. Uluslararası vergi uyuşmazlıkları konusunda, özellikle çifte vergilendirmenin önlenmesi amacıyla uluslararası alanda çalışmalar yapıldığı, devletlerin bu konuda birbirleriyle birçok uluslararası anlaşmaya girdikleri görülmektedir. Global ticaretin sürekli gelişmesi ve yaygınlaşması neticesinde sürekli artmakta olan vergi uyuşmazlıklarının çözümünde bu anlaşmaların her zaman başarılı sonuçlar getirdiğini söyleyebilmek mümkün görünmemektedir. Özel şirketlerin de kendi aralarında vergi konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları önlemek amacıyla sınır ötesi ticari ilişkilerini düzenledikleri sözleşmelerde vergisel anlamda birçok ayrıntılı hükme yer verebilmeleri mümkündür. Hatta vergi yükü paylaşımının her bir taraf açısından ilgili kontratın akdedilmesinde beklenen ekonomik menfaatlerini kayda değer ölçüde etkileyebilecek nitelikte olduğu ortadadır. Ancak, ortaya çıkabilecek yeni vergilerin getirebileceği belirsizlikler bir tarafa, giderek karmaşıklaşan ülke hukuklarının milletlerarası bir ticari ilişkiye uygulanacağı durumlarda taraflardan mevcut mevzuatın sonuçlarını tamamen öngörebilmelerini

10 beklemek gerçekçi görünmemektedir 1. Yani, vergi konusunda uyuşmazlığın çoğu zaman kaçınılmaz olduğu söylenebilecektir. Cevaplanması gereken soru, bu uyuşmazlıkların uygun şekilde nasıl giderileceğidir. Hâlihazırda milletlerarası vergi uyuşmazlıkları bir takım yöntemlerle çözülmeye çalışılmaktadır. Bu tür ihtilafların çözümünde karşılıklı anlaşma usulüne, ulusal mahkemelere, uluslararası yargı mercilerine ve tahkim yöntemine başvurabilmek mümkündür. Tahkim dışındaki yöntemleri klasik olarak adlandırarak, yeni bir yöntem olarak öne çıkmakta olan tahkim ile milletlerarası vergi uyuşmazlıklarının çözümünün nasıl, hangi sınırlara tabi olmak kaydı ile ve ne tür uyuşmazlıklarda uygulanabileceği, bunun yanı sıra bu yöntemin özel kişiler arasında ortaya çıkabilecek uluslararası vergi uyuşmazlıkları için ulusal mahkemelere alternatif bir çözüm yöntemi teşkil edip edemeyeceği konularının tartışılması bu çalışmanın konusunu teşkil edecektir. Bu kapsamda süregelen uluslararası çalışmalara, yaklaşımlara, örneklere ve önerilere çalışmada yer verilerek mevcut durum ortaya konmak suretiyle uluslararası vergi tahkimi konusunda değerlendirmelerde bulunulacaktır. II. ULUSLARARASI VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA TAHKİM GEREKSİNİMİ Uluslararası ticarette tahkimin tercih nedenleri arasında, gizlilik, hızlılık, tarafsızlık, esneklik, barışçıl bir yöntemle sorunu çözme, ucuzluk gibi sebepler tartışmalı da olsa sayılabilir. Türk doktrininde ileri sürülen bir görüşe göre ise tahkimin tercih edilme sebebi özel bir yargılama usulü olmasından kaynaklanmakta olup, bu yönüyle tahkim, uluslararası karakterli ticari ihtilafların çözüm metodu olarak çağdaş dünyanın ortak değer ve idealleri olan demokratikleşme ve sivilleşme ilkeleri ile de uyum halindedir 2. Gerçekten de sınır ötesi ticaret yapmakta olan şirketlerin girdikleri sözleşmesel ilişkilerde uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak milletlerarası tahkim yöntemini benimsediği sıklıkla görülmektedir. Zira, taraflardan en az birisinin bir diğerinin tabi olduğu devlet mahkemelerinde ilgili ihtilafın çözümlenmesi konusunda kendisini rahat hissedememesi yadırganmamalıdır. 1 Thomas E. Carbonneau and Andrew W. Sheldrick, Tax Liability and Inarbitrability in International Commercial Arbitration, Journal of Transnational Law & Policy [Vol.1:23], HeinOnline J. Translat l L. & Pol y , s Bkz. Cemal Şanlı, Nuray Ekşi, Uluslararası Ticaret Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 5. Bası, Arıkan Basım Yayımm Dağıtım Ltd. Şti, Kasım 2006, s. 63, 64.

11 Bahsettiğimiz bu tarafsızlık kaygısının yanı sıra belirtmek gerekir ki, bir devlet mahkemesinde alınacak mahkeme kararının başka devlet ülkelerinde tanınması ve uygulanması hususu çoğu zaman tahkime nazaran daha meşakkatli ve zaman alıcı olabilecek, kimi zaman ise mümkün dahi olamayacaktır. Zira milletlerarası tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi konusunda imzalanmış olan New York Konvansiyonu nun gerek bu konvansiyona taraf ülke sayısı gerekse de yaygınlığı ve uygulaması açısından muadili bir uluslararası anlaşma mahkeme kararlarının tanınması açısından mevcut değildir. Devletler çoğu zaman birbirleriyle yaptıkları karşılıklı anlaşmalar veya fiili mütekabiliyet yolları ile ilgili mahkeme kararlarının birbirleri arasında tanınmasını sağlamaya çalışmaktadır. Gerçek anlamda küreselleşen bir dünyada ise bu limitli uygulama yeterli görülemeyecektir. Uluslararası ölçekte bir işten bahsediliyorsa, alınacak mahkeme veya tahkim kararının gerçek anlamda işlerlik kazanabilmesi için birden çok ülkede uygulanmasının menfaat sahipleri için gerekli olacağı, kuvvetle muhtemel olacaktır. İşte New York Konvansiyonu, yaygın uygulaması ve çok sayıda ülkenin taraf olmasıyla milletlerarası tahkim kararları açısından efektif bir rol üstlenmektedir. Yukarıda sayılan tüm önemli sakıncaların da ötesinde uluslararası niteliği haiz vergisel ihtilaflarda daha da önemli bir tehlike olarak ilgili ihtilafın hiç çözümlenememesi riskinin mevcut olduğunun da altını çizmek gerekir. Uygulamada görülen ve genellikle OECD Model Anlaşması baz alınarak akdedilen devletler arasındaki vergi anlaşmalarında iki devletin yetkili mercilerinin bir araya gelerek vergi anlaşmasından doğan sorunları tartışarak bunlara bir çözüm aranmasının temel yöntemi olarak tanımlanabilecek olan Karşılıklı Anlaşma Usulü nün benimsendiği görülmektedir. Ancak bu usulün verimli bir usul olmadığı, giderek artan çözümlenememiş dosya sayısı örnek gösterilerek desteklenmek suretiyle ortaya konmaktadır 3. Ayrıca, devletlerin varacakları anlaşma hukuki olmaktan ziyade politik olma ihtimalini de taşıyabilecek ve hukuk güvenliğini tehlikeye atabilecektir. Gerçekten de karşılıklı anlaşma usulünde devletler açısından ihtiyari ve bağlayıcı olmayan bir ifadeyle devletlerin iradelerinin uyuşması beklendiğinden sürecin sonunun belirli olmaması riski mevcuttur. Bu kaygılara karşı OECD nin OECD 3 İlgili veriler için bkz. BERTOLINI S. Michelle, Mandatory Arbitration Provisions within the Modern Tax Treaty Structure - Policy Implications of Confidentiality and the Rights of the Public to Arbitration Outcome, 20 Şubat 2010, Erişim Tarihi: , s. 18 vd.

12 Model Anlaşması nın 25. maddesine 5. paragraf olarak zorunlu tahkimi düzenleyen bir metin eklenmesini önerdiği görülmektedir 4. III. TAHKİME ELVERİŞLİLİK KAVRAMI VE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI Çalışmaya konu edilen uluslararası vergi uyuşmazlıklarının tahkim yolu ile çözülebilmesi esas itibariyle bir tahkime elverişlilik sorunudur. Zira her ne kadar taraflar tahkim iradesine sahip olsalar dahi, ortaya çıkabilecek ihtilafın niteliğine göre, devlet yargısı yerine tahkimin tercih edilebilmesi iradesi çoğu zaman bir takım sınırlamalara tabi kılınmaktadır. Tahkime elverişlilik kavramı, hangi uyuşmazlıkların tahkim yolu ile hallinin mümkün olduğunu ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 5 Ticari tahkimin dayandığı temel ilke uyuşmazlığın çözümünün taraf iradelerine bırakılması olsa da, belirtmek gerekir ki hakemler ancak tarafların kendilerini hukuken yetkilendirebildiği ölçüde yetkili olacaklardır. Yani tarafların irade serbestisini sınırlayan kurallar aynı zamanda hakemleri de sınırlayacaktır 6. Tahkime elverişliliğin önemi kendisini tahkim anlaşmasının geçerliliği tartışılırken veya hakemin (veya hakem heyetinin) davaya bakmaya yetkili olup olmadığı değerlendirilirken yahut ilgili hakem kararı verilmişse bu kararın tenfiz edilmesi aşamasında gösterecektir. Her ne kadar kamu düzeni kavramı ile tahkime elverişlilik kavramı birbirinde farklı şeyleri ifade edebiliyor olsa da, çoğunlukla kamu düzenini ilgilendiren konuların tahkime elverişli olmadığı dile getirilir 7. Esasen tahkim alanında taraf iradelerinin kamu düzeni kavramıyla da sınırlandırıldığı, tahkim engeli olarak öngörülen pek çok konunun da temelini esasen kamu düzeni kaygılarından aldığı ifade edilebilir 8. Kalıplaşmış bir tahkim hukuku ilkesi olan Kompetenz-Kompetenz doktrinine göre yerel ve uluslararası tahkim heyetlerinin kendi yetkilerinin taraflarca yapılan tahkim anlaşmasının dışında kaldığına 4 Murat Yıldırım, Uluslararası Vergi Hukuku nda Tahkim, 1. Baskı İstanbul, On İki Levha Yayıncılık A.Ş, Mart 2010, s Turgut Kalpsüz, Türkiye de Milletlerarası Tahkim, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş, Genişletilmiş İkinci Bası, Ankara 2010, s K. Heinz Böckstiegel, Public Policy as a Limit to Arbitration and its Enforcement, IBA Journal of Dispute resolution, Special Issue 2008, The New York Convention 50 Years, New York on 1 February 2008, s. 4 7 Ziya Akıncı, Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Birinci Bası, Mart 2003, s Burak Huysal, Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkime Elverişlilik, Vedat Kitapçılık Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti, İstanbul 2010, s. 153;; Şanlı, (Esasa Uygulanacak Hukuk), s. 27

13 veya tahkim anlaşmasının geçersiz olduğuna dair talep ve itirazları inceleme ve bu konuda karar verme yetkileri vardır 9. Ancak bu yetkinin varlığı, kamu düzeni istisnasının ve tahkime elverişli olmama iddialarının önemini yitirmesi sonucunu vermeyeceği gibi bu istisna veya iddialara rağmen hakemlerin kendi yetkilerinin olduğuna ilişkin müspet kararı ile ilgili sınırlamaların önüne geçilebileceği anlamına da gelmemektedir. Zira mevzu bahis bir uyuşmazlık konusu gerçekten de tahkime elverişli değilse veya tahkim yargılaması sonucunda verilecek karar ilgili kararın tenfiz edileceği ülkenin kamu düzeni kurallarına aykırılık teşkil edecekse tenfiz edilemeyecektir. Bu konuda Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizine İlişkin Birleşmiş Milletler New York Konvansiyonu nda yer alan Madde II/1 ve Madde V/2 hükümleri açıkça bu husus vurgu yapmaktadır. Buna göre, her bir akit ülke, tahkime elverişli belirli bir konuda çıkabilecek, sözleşmesel olsun veya olmasın, uyuşmazlıkların tahkim ile çözümleneceğine ilişkin taraflar arasında yapılmış yazılı bir sözleşmenin varlığını tanıyacaktır 10. Ayrıca, bir tahkim kararı, mevzu bahis uyuşmazlık konusunun tanınmak ve tenfiz edilmek istenen ülkenin hukukuna göre tahkim yoluyla çözüme elverişli olmadığı veya bu kararın tanınması veya tenfizinin o ülkenin kamu düzenine aykırılık teşkil edeceği, ilgili ülkenin yetkili otoritesince tespit edilirse tanınma ve tenfiz talebi reddedilebilecektir 11. Vergisel konuların tahkim gibi özel bir yargılama usulüne göre çözümlenmesine devletlerin tereddütle yaklaşması ise yadırganmaması gereken bir husustur 12. Zira devletlerin egemenliğinde olan vergi hususuna ilişkin davaların çözümünde özel bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasını devreye sokmak, bir nevi devlet egemenliğinin sınırlandırılması veya egemenliğe müdahale anlamına gelecektir. Esasen küreselleşmenin etkileri sebebiyle mevcut durumda uluslararası hukukta mutlak bir egemenliğin varlığından bahsedebilmek mümkün görünmemektedir. Egemenlik devletler hukuku kuralları, uluslararası siyasal ve ekonomik işbirliği ve dayanışma çerçevesinde sınırlandırılmıştır. 13 Uluslararası hukukta, devletlerin akdettikleri milletlerarası anlaşmalarla egemenlik 9 Thomas E Carbonneau, Andrew W Sheldrick, Tax Liability and Inarbirability in International Commercial Arbitration, Journal of Transnational Law & Polic [Vol.1:23], HeinOnline J. Translat l L. & Pol y , s Bkz. New York Konvansiyonu Madde II/1. 11 Bkz. New York Konvansiyonu Madde V/2. 12 William W. Park, Arbitrability and Tax, s Murat Yıldırım, Uluslararası Vergi Hukuku nda Tahkim, 1. Baskı İstanbul, On İki Levha Yayıncılık A.Ş, Mart 2010 s. 113;; YALTI, Anlaşmalar, s. 15.

14 haklarından belirli konularda feragat ettikleri görülür. Esasen taraf iradelerine bağlı olarak tahkime cevaz verilmesi hususu da bir nevi yargı egemenliğinin devri niteliğindedir. Zira global bir ekonomiden bahsedildiği vakit, her bir devletin kendi mutlak egemenliğini koruduğu bir düzenden bahsedebilmenin de imkânı bulunmamaktadır. Sınır ötesi ticaretin ve teknolojinin gelişmesi ve hızlı bir şekilde değişmesiyle devletlerin egemenliklerinden kısmen de olsa vazgeçmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir. Devletlerin birbirleriyle yaptıkları karşılıklı yatırımların korunması ve teşviki anlaşmaları ve çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik anlaşmalar da gerek yargısal anlamda, gerekse de vergisel olarak devlet egemenliklerine dokunan, onları kısıtlayabilen enstrümanlar olarak göze çarpmaktadır. Uluslararası vergi uyuşmazlıkları esasen geniş bir anlam ifade ettiğinden bu kavramı daha somuta indirgeyerek incelemek faydalı olacaktır. Böylesi bir ihtilaf, birden fazla özel kişi arasındaki ticari ilişki sebebiyle özel kişiler arasında ortaya çıkabileceği gibi birden fazla devlet arasındaki uluslararası bir vergi anlaşmasıyla ilgili olarak devletler ve vergi mükellefleri arasında da ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra, yatırım uyuşmazlıklarında da yatırımcı yabancı şirketlerle yatırımın yapıldığı devletler arasında vergiden kaynaklanan uyuşmazlıkların meydana geldiğine tanık olunmaktadır. Esasen devletlerin imzalamış oldukları anlaşmalarla egemenliklerinden taviz vermeleri yolu ile taraf oldukları vergisel uyuşmazlıklarda tahkim prosedürünün uygulanmasını kabul ettikleri görülür. Anlaşmanın içeriğine göre tahkime elverişliliğin sınırlandırıldığı da görülebilir. Özellikle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve karşılıklı yatırımların teşvikine ilişkin anlaşmalar devletlerin yargı egemenliklerinden vazgeçtiklerini gösterir metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra Enerji Şartı Anlaşması, ICSID Konvansiyonu gibi çok taraflı anlaşmalarla da aynı etki kendisini göstermektedir. İşte bu iki taraflı ve çok taraflı uluslararası anlaşmaların tahkime ne ölçüde cevaz verdiği, devletlerin taraf olduğu tahkim davalarında çoğu kez gündeme getirilmekte ve özellikle yetkisizlik itirazı olarak tahkim yargılamalarında ileri sürülebilmektedir. Özel kişilerin kendi aralarında çıkan uluslararası vergi uyuşmazlıklarında ise mevzu bahis ihtilafın tahkim edilebilir olup olmadığı çoğunlukla taraf iradelerinin ilgili uyuşmazlığı tahkim ile çözme iradelerinin yaptıkları sözleşmeden anlaşılabilip anlaşılamadığı ve kamu düzeni ilkesi düzlemlerinde tartışılmaktadır. Kamu düzeni, bir taraftan tahkime elverişlilik engeli olarak kendisini gösterebilirken, diğer taraftan da hakem kararlarının tenfiz edilmesi

15 aşamasında tenfiz edilebilirlik kriterlerinin değerlendirilmesinde önem arz edecektir. Esasen sonradan denetim olarak adlandırılabilecek bu yöntemle hakem kararı tenfiz aşamasında bir kez daha incelenerek, kamu düzeni tahkime elverişlilik koşullarından bağımsızlaştırılmaktadır 14. Savunulan görüşe göre 15 kamu düzeninin tartışılacağı düzlem değişmekte olup, tahkim sözleşmesi ve bunun unsurları yerine tahkim yargılaması sonucunda ortaya çıkacak kararın kamu düzenine aykırı olup olmadığı sorunu tenfiz aşamasında tartışılmalıdır. Ancak kanaatimizce, benzer bir denetimin tenfiz aşamasında yapılıyor oluşu, kamu düzeni incelemesinin tahkim yargılamasındaki önemini kaybettirmemelidir. Zira, verilecek kararın daha sonradan tenfiz edilebilir nitelikte olmaması durumunda, ilgili uyuşmazlığın tahkim yargılaması ile çözümlenmesi bir anlam ifade etmeyeceği gibi, taraflar açısından da hem zaman hem de para kaybına yol açabilecektir. Verilecek kararın en azından muhtemel tenfiz ülkesinde ve tahkim yerinde tenfiz edilebilir olması hakem heyeti tarafından gözetilmesi gereken hususlardan olmalıdır. IV. ULUSLARARASI YATIRIM TAHKİMİ NE KONU EDİLEN VERGİ UYUŞMAZLIKLARI Özellikle devletler arasında karşılıklı yatırımların korunması ve teşviki amacıyla yapılan anlaşmalarla veya başkaca çok taraflı anlaşmalarla ev sahibi devlet ile yabancı yatırımcı arasında yapılan yatırımla ilgili uyuşmazlıklarda uluslararası tahkime başvurma imkânı tanındığından bahsetmiştik. Yatırım kararlarını büyük ölçüde etkileyen vergi unsuru müteşebbisler açısından elde edilecek gelirin ve karın hesaplanmasında, yatırımın ne kadar süre içerisinde geri döneceğinin öngörülmesinde ve netice olarak yatırımın ticari anlamda yapılabilirliğinin değerlendirilmesi konusunda büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla, öngörülmeyen vergilerle veya eşitliğe aykırı, keyfi, ayrımcılık güdülerek yürütülen vergisel uygulamalarla ev sahibi devletin yabancı yatırımcıyı zarara uğratabilmesi veya ilgili yatırımı vergilendirme yolu ile bir nevi kamulaştırabilmesi imkânı karşısında yatırımcının uluslararası tahkim mekanizmasını işleterek haklarını koruyabilmesi gerekecektir. Böyle bir tahkim davasının konusu vergisel unsurları ihtiva ediyor olması sebebiyle tahkime elverişliliği haiz olarak kabul edilebilecek midir? Verginin kamu düzeninden olduğu cihetle mevzu bahis tahkim heyeti kendisini yetkili 14 HUYSAL, s HUYSAL, s. 51

16 görse dahi, acaba kamu düzenini ilgilendirdiği iddiasıyla verilecek kararın tenfizi engellenebilecek midir? Kanaatimizce bu sorulara genel ve kesin cevaplar verebilmek mümkün görünmemekte, verilebilecek cevaplar somut olayın niteliğine göre değişiklik arz edebilecektir. Yatırım uyuşmazlığına ilişkin tahkimin ticari tahkim ve vergi anlaşmalarına ilişkin tahkimden daha farklı bir niteliğe sahip olduğunun, yatırım tahkiminde uyuşmazlığın konusunun mevzu bahis verginin hukukiliğinin sorgulanması olduğunun altını çizmek gerekir 16. Burada kastedilen sorgulama, mevzu bahis verginin yerindeliği olmayıp, amacı veya sonucu itibariyle bir değerlendirme yapmak kaydı ile belirlenecek olan yatırımın sabote edilmesi kastının güdülüp güdülmediği, eşitliğe aykırı bir yasayla veya adeta kamulaştırma yaparcasına vergi ihdas edilip edilmediği veya daha geniş tabiriyle hakkın kötüye kullanılmasının söz konusu olup olmadığı hususudur. Zira vergilendirmenin istem dışı bir mülkiyete el koyma olarak nitelenerek kamulaştırmaya benzediği de ifade edilebilir 17. Bu konuda verilmiş bazı tahkim kararlarını incelemek bir değerlendirme yapabilmek açısından faydalı olacaktır. Öncelikle birbirine benzer nitelikte olan iki tahkim davasını ele alalım. Bunlardan birincisi UNCITRAL tahkim kurallarına tabi olarak LCIA nezdinde görülen Amerikalı bir petrol şirketinin katma değer vergisinin iadesini talep etmesi sonucu açılan Occidental Exploration and Production Company v. Ecuador 18 tahkim davasıdır. Çıkarılan petrol üzerinden Occidental e belirli bir yüzde alma hakkı öngören bir sözleşme ilişkisi ( Paylaşım Sözleşmesi ) içerisinde olan taraflardan yatırımcı rolünü üstlenen şirketin tahkime başvurarak Ekvator un Amerika ile Ekvator arasında imzalanmış bulunan karşılıklı yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmanın ayrımcılığı yasaklayan ve adil ve hakkaniyete uygun davranışı esas tutan maddesini ihlal etmiş olduğu iddiasında bulunduğu anlaşılmaktadır. KDV geri ödemesinin konu edildiği tahkim yargılamasında netice itibariyle Ekvator un belirli bir meblağda KDV geri ödemesi yapmasına hükmedilmiştir. Yargılamanın başında, tahkim heyeti, uyuşmazlığa ilişkin 16 PARK, Arbitrability and Tax, s PARK, Arbitrability and Tax, s Occidental Petroleum Corporation - Occidental Exploration And Production Company.v.Republic of Ecuador, (ICSID Case No. ARB/06/11), 9 Eylül 2008, Erişim Tarihi 1 Haziran 2011.

17 yetkisinin olup olmadığını belirleyebilmek için Ekvator ve Birleşik Devletler arasındaki karşılıklı yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmayı yorumlayarak buna ilişkin bir karar vermek durumda kalmıştır. Esasen anlaşmanın 10. maddesi yalnızca belirli sınırlı konularda vergisel meselelerin anlaşma kapsamına girdiğini diğer konular anlaşma kapsamı dışında kaldığını vurgulamaktadır. Söz konusu sınırlı konular arasında kamulaştırmaya ilişkin vergisel meseleler ile yatırım anlaşmasının veya yetkilendirmesinin gözetim ve icrasına ilişkin vergi konularının da yer aldığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, Madde 10/1 hükmünde her bir ülkenin diğer ülke vatandaşları tarafından yapılan yatırımlara vergisel açıdan adalet ve eşitlik ilkelerine uygun muamele yapılmasının sağlanmasına ilişkin bir yükümlülük yüklendiği görünmektedir. Bu doğrultuda, tahkim heyeti taraflar arasındaki sözleşmenin bir yatırım anlaşması olduğu, ayrıca yatırıma adil ve eşitlikçi muamele yapılmasını sağlama yükümlülüğünün Ekvator tarafından ihlal edildiğini belirlemek suretiyle uyuşmazlık konusunda yetkili olduğuna karar vermiştir. Benzer bir tahkim davası, Encana v. Republic of Ecuador, Kanadalı bir yatırımcıyla Ekvator arasında görülmüştür. Occidental davasındaki gibi bu olayda da benzer bir özel yatırım sözleşmesinin taraflar arasında mevcut olduğu, uyuşmazlığın ise yine KDV geri ödemeleri sebebiyle ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Ekvator ile Kanada arasındaki karşılıklı yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmanın ise içerik olarak Birleşik devletler ile Ekvator arasında imzalanan anlaşmadan farklı olduğu anlaşılmaktadır. Kanada ile imzalanan anlaşmanın 12. maddesinde aksi açıkça bu anlaşmada yer almadıkça mevzu bahis anlaşmanın vergisel konulara uygulanmayacağını hükme bağlanmıştır. Anlaşmanın Madde 13/3 hükmünde ise hangi hallerin bu yasaktan müstesna tutulduğu anlaşılmakta olup, Birleşik Devletler in anlaşmasında yer alan adil ve eşit muameleyi sağlama yükümlülüğü ile kamulaştırmaya ilişkin vergisel meselelerin anlaşma kapsamında değerlendirileceğine ilişkin bir hüküm Kanada anlaşmasında yer almamaktadır 19. Netice itibariyle tahkim heyeti de uyuşmazlık konusu KDV geri ödemesinin şirketle Ekvator hükümeti arasındaki sözleşmenin ihlal edildiği sonucuna varmamış, bunun fiili bir kamulaştırma da sayılamayacağına karar vermiştir. Mevzu bahis kararın verilmesinde muhakkak ki somut olayın kendine özgü özellikleri de göz önünde tutulmuş olsa da, iki 19 PARK s. 199

18 karar arasındaki farkın başlıca sebebinin karşılıklı yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmalar arasındaki içerik farkından kaynaklandığı anlaşılmaktadır yılında verilmiş olan Burlington v. Ecuador 20 tahkim davasında da tahkim heyetinin yetkisine Ecuador tarafından itiraz edilmiş ve tahkim heyeti tarafından yetkiye ilişkin bir karar vermek gerekmiştir. Olayda, petrol arama işini, masraflara ek olarak çıkarılan petrol üzerinden bir üretim paylaşımı sözleşmesiyle ( Paylaşım Sözleşmesi ) belirli bir pay almak suretiyle Burlington şirketi yürütmektedir. Paylaşım Sözleşmesi ile Ekvator tarafından Burlington a üç çeşit vergi avantajı sağlandığı anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi belirli vergiler için belirli üst limitlerin belirlenmesi;; ikincisi sözleşmenin akdinden sonra çıkabilecek yeni vergiler veya mevcut vergilerdeki artışlar sebebiyle Burlington ın ekonomik olarak zarar görmesini engellemek amacıyla bu olumsuz etkinin Ekvator tarafından karşılanacağı (vergi tazminatı);; üçüncüsü ise bir takım vergilerden Burlington ın muaf tutulması olarak yer almaktadır. Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde mevcut kanunda bir değişikliğe gidilerek Paylaşım Sözleşmesi bulunan müteahhitlere Paylaşım Sözleşmesi nin yapıldığı tarihteki petrol satış fiyatları ile petrolün üretim anındaki aylık ortalama satış fiyatları arasındaki fark üzerinden %50 ödeme yapma yükümü getirilmiş, bu oran daha sonra %99 a çıkarılmıştır. Böylece Ekvator un katılım oranı giderek artırılmıştır. Burlington, bu meblağları itiraz ederek ödemiş ve Paylaşım Sözleşmesi ndeki vergi tazminatı hükmüne istinaden Ekvator dan tazmin talebinde bulunmuş, nihayetinde kabul görmeyen talepler 21 neticesinde uyuşmazlık ICSID tahkimine konu olmuştur. Ekvator ve Birleşmiş Devletler arasında bir uluslararası yatırım anlaşması bulunduğundan yukarıda bahsedilmişti. Yargılamada bu anlaşmanın 10. maddesinin lafzı ile açıkça yalnızca hangi vergi uyuşmazlıklarının ilgili anlaşmanın kapsamına girdiğinin ifade edilmiş olması sebebiyle madde hükmünün yorumlanarak olayda bahsi geçen taleplerin madde kapsamında bir vergi meselesi olup olmadığının tespiti gerekmiştir. Zira esasen kural olarak vergi konusunda taraf devletler birbirlerinin bağımsız ve egemen oluşunu kabul etmiş görünmektedirler. Kararda davacının talepleri değerlendirilerek bu taleplerin vergisel olup olmadığı, yeni çıkarılan kanuna karşı açık bir muhalefet teşkil edip 20 Burlington Resources Inc. v. Republic Of Ecuador, ICSID Case No. Arb/08/5, Dispatch date: 2 June Erişim Tarihi 1 Haziran Davacı Burlington ın başkaca iddiaları olsa da biz konumuz gereği vergiye ilişkin hususlarla incelememizi sınırlı tutmaktayız.

19 etmediği, Ekvator un vergi çıkarma yetkisine müdahale edilmesinin talep edilip edilmediği tartışılmıştır. Zira, varılacak sonuçta talebin vergisel bir mesele olduğuna ve Ekvator un vergi çıkarma yetkisine müdahale talebinin mevcut olduğuna kanaat getirilmesi halinde söz konusu talep için tahkim heyeti yetkili olamayacaktır. Taraf devletler açıkça vergi uyuşmazlıklarını anlaşma kapsamı dışında tutarak birbirlerinin yasama egemenliğini tanımışlardır. Tahkim heyeti öncelikle mevzu bahis kanun değişikliğinin bahsi geçen Madde 10 anlamında bir vergi olup olmadığının uluslararası hukuku göz önünde bulundurarak değerlendirmesini yapmış ve bu anlamda bir vergi olduğu kanaatine varmıştır. Ayrıca tahkim heyeti, Burlington ın her bir talebini ayrı ayrı değerlendirmiş ve çıkarılan kanuna muhalefet eden talepler konusunda yetkisi olmadığını, ancak somut olaydaki taleplerden vergi tazminatının taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkiye dayanması sebebiyle herhangi bir şekilde Ekvator un yasama egemenliğine, vergi ihdas etme yetkisine sınırlama getiren bir talep olmadığı, bu haliyle mevzu bahis konunun tahkim heyetinin yetkisi alanına girdiğine karar vermiştir. Bir diğer olayda (El Paso Energy v. Arjantin 22 ) ise Arjantin de doğrudan ve dolaylı olarak kontrol ettiği şirketlerle enerji üretimi, hidrokarbon ve petrol sektörlerinde yatırımları bulunan Amerikalı El Paso Enerji nin Arjantin in içerisinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkabilmek amacıyla almış olduğu bir dizi önlem ve yasama, yürütme faaliyetleri ile, Amerika ve Arjantin arasında akdedilmiş bulunan karşılıklı yatırımların teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmanın ihlal edildiği iddiasıyla ICSID tahkimine başvurmuş olduğu ve Arjantin in tahkim heyetinin yetkisine itiraz etmiş olduğu görülmektedir. Yetki itirazının temelinde Amerika ve Arjantin arasında imzalanan anlaşmanın 13. maddesinin yukarıda bahsi geçen Amerika ve Ekvator arasında imzalanan anlaşmanın 10. maddesiyle aynı hükmün yer aldığı anlaşılmaktadır. Buna göre Taraflardan her birinin diğer devlet vatandaşlarının yapacakları yatırımların vergisel anlamda adalet ve eşitlik ilkelerine uygun muamele görmesinin sağlanması hususunda gerekli gayreti gösterme yükümlülüklerinin olduğu ve bu anlaşmanın vergisel meselelere ilişkin yalnızca kamulaştırma, bir takım transferler ve mevcut bir yatırım anlaşmasının hükümlerinin gözetilmesi ve uygulanması hususlarında uygulama alanı bulabileceği madde hükmünde 22 El Paso Energy International Company v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, Erişim Tarihi 1 Haziran 2011

20 yer almaktadır. Arjantin in vergisel meselelere ilişkin yetkisizlik itirazları arasında mevcut olayda belirtilen şartların hiçbirisinin bulunmadığı, bu sebeple de vergisel meselelere ilişkin anlaşmanın uygulama alanı bulamayacağı gösterilmiştir. Arjantin bu itirazları yaparken, adil ve eşitlikçi muamele konusundaki hükmün yalnızca gayret gösterme 23 ifadesini kullanmakla aslında zorunlu bir yükümlülük ihdas etmediğini ileri sürmüş, olayda da herhangi bir kamulaştırmanın söz konusu olmadığını vurgulamıştır. Tahkim heyeti tarafından yetkiye ilişkin verilen kararda ise vergisel meseleler için öngörülmüş ve sınırlı olarak sayılmış üç unsurdan ikisinin somut olayda mevcut olduğuna, netice itibariyle tahkim heyetinin yetkili olduğuna hükmedilmiştir. Bu mevzu bahis iki unsur ise eşit ve adil muamele yükümü ve kamulaştırma olarak belirtilmiştir. Arjantin in iddiasının aksine tahkim heyeti Occidental kararına atıf yapmış ve her ne kadar anlaşmanın madde hükmünde gayret gösterileceği şeklinde hafif bir ifade kullanılmışsa da bu ifadenin boş yere kullanılmış olmadığı ve taraflara bir yükümlülük yükler nitelikte olduğu açıklanmıştır. Ayrıca, vergisel bir mesele olmasına rağmen ihracat stopajları da bir nevi kamulaştırma olarak kabul edilerek, buna ilişkin uyuşmazlığın da tahkim heyetinin yetkisi kapsamına girdiğine hükmedilmiştir. Bilindiği gibi, ICSID Konvansiyonu nun 54/1 maddesi gereğince taraf devletler ICSID tarafından verilmiş bir kararı kendi ülkelerine göre verilmiş bir kesin hüküm gibi icra etmekle yükümlüdürler. Uygulamada ise devletlerin zaman zaman kendi aleyhlerine çıkmış olan kararları iptal ettirebilmek için verilen kararın kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle yerel mahkemelere iptal için başvurduğu veya kararın icra edilebilir olmadığını iddia ettikleri görülmektedir. Yukarıdaki bölümde örnek göstermiş olduğumuz Occidental tahkim davası sonucunda verilen kararın tahkim heyetinin yetkisini aştığı iddiasıyla tahkim yeri ülkesi olan İngiltere de iptal davasına konu edildiği olayda Ekvator, 1996 İngiliz Tahkim Kanunu na göre hakemlerin yetkilerini aşmış olduğu böylece önemli bir adaletsizliğe sebebiyet verildiği iddiasında bulunmuşsa da mahkeme tahkim yargılamasında belirtilen bazı aynı sayılabilecek sebeplerle, uyuşmazlığın yatırım anlaşmasının gözetilmesi ve uygulanması konusunda taraflara yüklenen borçla ilişkili olduğu bulgusuna vararak, karşılıklı yatırımların korunması ve teşvikine ilişkin anlaşmanın 23 İngilizce olarak strive to ifadesi kullanılmıştır.

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ LEASİNG SÖZLEŞMELERİ 1 GİRİŞ Dünyada ticaret hayatının başladığı ilk günlerden itibaren ticari faaliyetlerle uğraşan kişiler finansman sağlamak amacıyla klasik yöntemlerin haricinde alternatif yollar aramışlardır.

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR Musa AYGÜL * ÖZET Milletlerarası ticarî tahkimde, tahkim yerinin tarafsız olması sebebiyle

Detaylı

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ

İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ İNTERNET ALAN ADLARI VE İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARININ TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ Nurullah BAL * ÖZET Özellikle son yirmi yılda telekomünikasyon ve internet alanında büyük gelişmeler olmaktadır.

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi 1 Ali ÇELİKKAYA

Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi 1 Ali ÇELİKKAYA Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arasında Bilgi Değişimi: Türkiye nin Taraf Olduğu Anlaşmalar Açısından Konunun Değerlendirilmesi 1 Ali ÇELİKKAYA Aytül BİŞGİN Özet Küreselleşme ile birlikte uluslararası

Detaylı

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER Simin YALÇINTAŞ * ÖZET 11 Nisan 1980 tarihinde Viyana da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Şubat 2012 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU YOLU (ANAYASA ŞİKÂYETİ) BEKLENTİLER VE RİSKLER CEM DURAN UZUN S E T A A N

Detaylı

ARAÇ MUAYENE HİZMETİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

ARAÇ MUAYENE HİZMETİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ C.57 Sa.2 [63-113] Araç Muayene Hizmetinin 63 Özelleştirilmesi ARAÇ MUAYENE HİZMETİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Privatization of Vehicle Inspection Services Dr. Sedat ÇAL I. Giriş ve Kısa Tarihçe, II, Yasal Dayanak,

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN YARGI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ Süheyla Suzan ALICA * ÖZET Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevre sorunlarının çözümüne ilişkin en önemli önleyici araçlardan

Detaylı

ROMA III TÜZÜĞÜ UYARINCA BOŞANMA VE AYRILIĞA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ VE UYGULANMASI

ROMA III TÜZÜĞÜ UYARINCA BOŞANMA VE AYRILIĞA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ VE UYGULANMASI AÜHFD, 61 (2) 2012: 505-539 Bayraktaroğlu Özçelik ROMA III TÜZÜĞÜ UYARINCA BOŞANMA VE AYRILIĞA UYGULANACAK HUKUKUN TAYİNİ VE UYGULANMASI Law Applicable to Divorce and Legal Separation Under Rome III Regulation

Detaylı

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor:

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor: GİRİŞ İnsanlar neden din özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar? Bu soruyu cevaplandırabilmek için öncelikle dinin bireyler için taşıdığı anlamı ortaya koymak gerekir. Çoğu inanan için din, hayatı anlama ve anlamlandırmada

Detaylı

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ABSTRACT Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN* All international commercial transactions are conducted according to the terms and conditions

Detaylı

Döwran ORAZGYLYJOW *

Döwran ORAZGYLYJOW * TÜRKMENİSTAN MİLLETLERARASI DOĞRUDAN YATIRIM HUKUKUNUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ The Study of Turkmenistan Foreign Direct Investment Law * ÖZET Türkmenistan çok zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine, bu

Detaylı

ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ Arş. Gör. Özge BÖLÜKBAŞI * GİRİŞ Egemenlik anlayışı gereği bir devletin çocukla

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Marka Hukukunda İhtiyati Tedbirlerin 1525 MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ The Consideration of Provisional Injunctions in Trademark

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

Türk ve Çin Milletlerarası Özel Hukuk Sistemlerinde Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler

Türk ve Çin Milletlerarası Özel Hukuk Sistemlerinde Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler Türk ve Çin Milletlerarası Özel Hukuk Sistemlerinde Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler Doç. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ

ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ ADLİ YARGIDA AÇILAN DAVANIN ARACI KURUMLA YATIRIMCI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜNE ETKİSİ Enver USCA * H. Ebru TÖREMİŞ ** ÖZET İMKB nezdindeki uyuşmazlık çözüm prosedürüne ilişkin İMKB Yönetmeliği

Detaylı

HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. Erdal TERCAN * Yrd. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN ** ÖZET Hukuk kuralları, kişinin haklarına

Detaylı