ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE"

Transkript

1 ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI: R NCE ÖRNE Süleyman BOLAT ÖZ Bilgi, günümüzün toplumlar n etkileyen vazgeçilmez unsurlardan biridir. Rekabetin ve üstünlü ün temelini olu turmaktad r. Özellikle taklidi zor, aktar lamayan ve ifade edilemeyen örtülü bilgi, rekabet avantaj yaratmada önemli bir güçtür. Rekabette üstünlü ün elde edilmesi, örtülü bilginin ke fi ve somutla t r lmas ile anlam bulmaktad r. Bu çal ma bilgi, örtülü bilgi, örtülü bilginin ke fi ve somutla t r lmas konular n kapsamaktad r. irince örtülü bir bilgi oldu undan, çal ma irincede yap lm t r. irincedeki örtülü bilgi kaynaklar n n ke fi, irincenin ekonomik, sosyal ve kültürel geli imini etkileyecektir. Anahtar Kelimeler: Bilgi, Örtülü Bilgi, Rekabet Avantaj, irince. DISCOVERY AND EMBODIMENT OF TACIT KNOWLEDGE RESOURCES: EXAMPLE OF SIRINCE ABSTRACT Knowledge is one of the indispensable elements that affect current societies. It forms the basis of competition. Especially the tacit knowledge, which is difficult imitate, can not be transformed and verbalized, is an important force to create the power of competition. The gathering of superiority in competition becomes meaningful with the discovery and embodiment of tacit knowledge. This study includes the subjects of knowledge, tacit knowledge, the discovery of tacit knowledge and its embodiment. Sirince is a tacit knowledge and for his reason this study is applied in Sirince. The discovery of tacit knowledge in Sirince will affect its economic, social and cultural progress. Key Words: Knowledge, Tacit Knowledge, Competitive Advantage, Sirince. Bu çal ma, Bilgi Ekonomisinde Örtülü Bilginin Önemi ve Rekabet Avantaj Yaratmada Örtülü Bilgi Kaynaklar n n Ke fi: irincede Bir Uygulama adl yüksek lisans tezimin düzenlenmi ve gözden geçirilmi halidir. Ara. Gör. Cumhuriyet Üniversitesi, BF, Maliye Bölümü Makalenin kabul tarihi: Mart 2010

2 340 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss G R Bilgi, insanl k için önemli bir güçtür. Ça m z n vazgeçilmezidir. Rekabetin kayna, de i imin ad d r. Örtülü bilgi ise, aktar lamayan duygular n, dü üncelerin ifade bulamamas d r. Tecrübe ve deneyimle aktar ld ndan ifadesi zordur. Üstünlük ve avantaj n temelidir. irince yöresi de sahip oldu u kaynaklar ile örtülü bir kaynakt r. Özünde örtülü bilgi vard r. Bu örtülü bilgi; fiziki, dini ve kültürel ekilde ortaya ç kmaktad r. Örtülü bilgi, rekabetin özü, üstünlü ün kayna d r. irincedeki örtülü bilgi kaynaklar n öne ç kmas ise esas hareket noktas d r. irince sahip oldu u özellikler dikkate al nd nda örtülü bir bilgidir. irincede kültürel ö elerin öne ç kt ve bunlar n ba nda çe itli türlerde arap üretimi ön plandad r. arap fabrikas da olan köyde, yakla k 16 arap sat c s bulunmaktad r. Yöresel bir tat olan arap üreticileri üzerinde bir uygulama yap lm t r. irincenin kültürel ö esi olan yöresel arap üretiminin örtülü bir bilgi olup olmad ele al nmaktad r. I. B LG KAVRAMI Bilgiyle ilgili farkl tan mlar yap lm t r. Örne in, Barutçugil (2002) bilgiyi, insanlar n etraf nda olup bitenleri tam ve do ru biçimde kavramas ile oluan enformasyon olarak tan mlamaktad r. Bu anlamda Barutçugil, bilgiyi düünceler, öngörüler, sezgiler, fikirler, al nan dersler, uygulamalar ve ya anan deneyimler bütünü olarak vurgulamaktad r. Barca (2005)ya göre, bilgi ayr ca, olaylar ve olgular tan ma, anlama ve özellikle aç klamaya yönelik olarak e i- tim, gözlem, ara t rma veya deneyim yoluyla elde edilmi, zihinsel süreçten geçmi olgular veya fikirler bütünüdür. Di er yandan Gürak (2005)a göre ise, bilgi bir olgu hakk nda bir eyler bilmenin ötesinde bili sel bir süreçten geçirilerek, onun yarg ya dönü mesini gerektiren öznel bir süreç olarak ifade edilmektedir. A. B LG LE LG L D ER KAVRAMLAR Günümüzde bilgi ile ilgili birtak m kavramlara rastlanmaktad r. Ancak bu kavramlar n birço u ya kar t r lmakta ya da yanl la birbirleri yerine kullan lmaktad r. Bu kavram kar kl n gidermek amac yla, veri ve enformasyon kavramlar ve bunlar n bilgi kavram ile olan ili kisini incelemekte yarar vard r. 1. Veri Kavram Veri, olaylara ili kin nesnel gerçeklerin birbiriyle ili kilendirilmemi, yap land r lmam olarak kaydedilmesi halidir. Veri; biçimlenmemi ve yorumlanmam gözlemlere dayand ndan, ço u kez anlam olmayan gerçekler bütünü olarak tan mlanmaktad r (Barutçugil, 2002: 57). Veri için çe itli sembol, harf, rakam veya i aretlerle temsil edilen, i lenmemi gerçekler ya da izlenimler tan m da kullan labilmektedir (Bensghir, 1996: 14). 2. Enformasyon Kavram Enformasyon, verilerin karar alma sürecine destek sunacak ekilde anlamland r lmas olarak tan mlanabilir (Bensghir,1996:14). Ayr ca enformas-

3 Örtülü Bilgi Kaynaklar n n Ke fi ve Somutla t r lmas : irince Örne i 341 yon, veriden daha geni bir içeri e sahip olan yaz l, sözlü veya görsel bir mesaj niteli i olarak da nitelenebilir. 3. Veri, Enformasyon ve Bilgi Üçlemesi ekil 1de veri, enformasyon ve bilgi terimleri somut bir örnekle aç klanmaktad r. Örnekte bu day, tek ba na hiçbir ey ifade etmeyen bir simge veya sembol olarak görülmektedir. Çünkü, yap s itibariyle sert, tad olmayan bir nesnedir ve bu haliyle pek bir anlam ifade etmemektedir. Ama bu day, ö ütüldü ünde kar m za bir enformasyon, yani un olarak ç kmaktad r. Enformasyon halinde olan un, bu daya göre daha geni bir anlam içermektedir. Ancak bu haliyle de insan ihtiyaçlar na tam olarak cevap verir durumda de ildir. Bundan sonraki a ama ise, unun makarnaya dönü türülmesidir. Daha aç k bir ifadeyle, unun insan ihtiyaçlar ve damak tad için cazip hale getirilmesi i lemidir. ekil 1: Veri, Enformasyon, Bilgi Üçlemesi Diyet (ak l) Makarna (bilgi) Un (enformasyon) Bu day (veri) Kaynak: Bengshir, 1996: 14-15ten yararlan larak haz rlanm t r. Ak l ise, bilginin özümsenmesi, sindirilmesi yan nda bilginin faydal kullan lma sürecini göstermektedir. Bu yönüyle ak l, bilginin hangi amaçla kullan laca n n bilinmesi anlam na gelmektedir (Barutçugil, 2002: 60). Ak l, bilgi sürecine yön veren ve ona k lavuzluk eden bir kaynak niteli indedir. Onu gerekti i gibi kullanamayan birey, mevcut bilgiden de tam olarak yararlanamayacakt r. Örne in makarna bilgi ise, bu onu her an her ekilde kullanmak anlam na gelmeyecektir. Önemli olan onu gerekti i kadar kullanabilmek, hatta zorunlu durumlarda ondan fedakârl k yap p, diyet uygulayabilmektir. K saca ak l, bilgiyi do ru kullanabilmenin ön ko uludur. II. ÖRTÜLÜ B LG Bilgi, tarihin her döneminde insanl k için önemli bir de er, vazgeçilmez bir kaynak olmu tur. Bilgi, kimi zaman bilge bir insan n a z ndan dökülen kelimeler olarak topluma rehber olmu, kimi zaman bir hekimin elinden dertlilere deva, kimi zaman ise zeki bir kumandan n muharebe stratejilerine yans yan manevra olmu tur ( bicio lu ve Do an, 2006: 5).

4 342 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss Sözle ya da yaz yla ifade edilen net söylemler aç k bilgi, aktar m nda zorluk olan duygular n, dü üncelerin eylemlerle kolayca aktar lamamas ise örtülü bilgidir (Polanyi, 1958: 49-50; Polanyi, 1966: 4; bicio lu ve Do an, 2006: 21; Caegenem, 2005: ; Do an, 2006: 22-24; Schulz ve Jobe, 2001: 142; Koskinen, 2000: 41-42). Bir maliye profesörünün ö rencilerine anlatt ders veya bir doktorun hastas na yapt aç klama aç k bilgiye örnektir. Örtülü bilgi ise, aç k bilginin tersine sözlü veya yaz l olman n d nda bir eylemle veya davran la aç a ç kmaktad r. Uzun süreli bir birikim ve tecrübe ile kazan lmaktad r. Belirli bir anda kazan lmad gibi, an nda aktar l p payla lamamaktad r (Do an, 2006: 22-25; Mann, 2001: 85-86; Styhre, 2004: 183; Bloodgood ve Salisbury, 2001: 58; Roberts, 2001: ; Malone, 2002: 116; Hedlund vd, 2003: ; Howells, 1996: 92). A. YÖRE ODAKLI ÖRTÜLÜ B LG Örtülü bilgi, oldukça ki isel ve özgül ba laml bir yap ya sahiptir. Bu nedenle bir eyi biçimlendirmek ve birileriyle ileti ime geçmek zordur. Deneyim sonucu biçimlenen profesyonel bir yetenek, ustal k veya kavray t r (Woo, Clayton vd, 2004: 203). Örtülü bilgi, farkl ekillerde de kar m za ç kmaktad r. Bunlar çevresel, kültürel, yöresel ve tarihi olarak ele almak da olanakl d r. B. CO RAF /F Z K UNSURLAR: DI ÇEVRE Co rafi/fiziki çevre, örtülü bilginin öne ç kmas nda önem ta yan bir unsurdur. Bir yörede orman, deniz, akarsu, elale ve göl gibi co rafi unsurlar; çekim gücünü art rarak, yerle im yeri veya turizm aç s ndan bölgeye avantaj getirmektedir. Do al güzellikler ve co rafi kal nt lar, insanlar n merak n art rmakta ve o alanlara insanlar yöneltmektedir. Günümüzde do al ve tarihi yerler; geçmi e özlem ve merak art r rken, kültürel aç dan da önem ta maktad r (Jones, 2006: ; Bolat, 2007: 31). Gertler (2001) taraf ndan bu durum örtülü bilgi co rafyas (tacit knowledge geography) olarak da ifade edilmi tir. (Gertler, 2003: 84-85). nsanlar n kalk nmas nda sosyal, kültürel, ekonomik ko ullar kadar co rafi yap n n da (geographical environment) rolü önemlidir (Howells, 2002: 873). C. KÜLTÜREL/SOSYAL VE TAR H UNSURLAR Aslano lu (2005)a göre, kültür; insana ve insanl a özgüdür. nsan n oldu u her yerde bir kültürün varl ndan söz etmek olanakl d r. Özellikle kültür ve toplum ikiz karde gibidir, ikisini birbirinden ay rmak olanakl de ildir. Kültür, mutlaka bir toplumda bar n p ya amakta, ancak toplumun varl yla ayakta kalabilmektedir. Toplum; kendini, neslini devam ettirdi i sürece, kültür de sonraki ku aklara devredilebilmektedir. Özellikle maddi kültür, manevi kültüre göre daha rahat korunup, saklanabilmektedir.

5 Örtülü Bilgi Kaynaklar n n Ke fi ve Somutla t r lmas : irince Örne i 343 E er maddi kültür genel olarak kültürün ilk ve tek bile eni olsayd, o günden bugüne yeryüzünde de i en hiçbir eyden ya da bir manevi kültür örne inden söz edilemezdi. nsano lunun ilkça larda korunma, bar nma ve hatta avlanma amac yla geli tirdi i en ilkel araç için dahi, güç ve destek ald tek unsur manevi kültürdür. K saca, dü ünme yetisidir. Manevi kültürün örtülü bilgiyle kesi ti i nokta buras d r ( bicio lu ve Do an, 2006: ; Hughes ve Allen, 2005: ). Tarihi unsurlar, örtülü bilginin öne ç kmas nda ve rekabet unsuru olabilmesinde önemlidir. Geçmi e ait unsurlar, örtülü miras demektir. Bir yörenin tarihi geçmi i, hem uygarl k hem de yaratt eserler bak m ndan vazgeçilmezdir. (Bolat, 2007: 32-33). D. YÖREYE ÖZGÜLÜK: REKABET AVANTAJI SA LAMA Günümüzde kendine has özellikleri olan geçmi i ve do al yap s itibariyle öne ç kan yöreler önemli avantajlar elde etmektedirler. nsanlar, do al yerlere daha çok ilgi göstermekte ve tarihi önemi olan unsurlara de er vermektedir. Binlerce y ll k de eri, birikimi ve kültür miras olan örtülü bilgi alanlar n geli - tirmek, te vik etmek hem yöresel hem de bölgesel anlamda ilerlemeyi sa lamakt r. Öncelikle, yörelerimizin özelliklerini ve üstünlüklerini en do ru ekilde yans tmak gerekmektedir (Ambrosini ve Bowman, 2001: 813; Weigelt ve Camerer, 1988: ; Reed ve Defillipi, 1990: 91). III. ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F VE SOMUTLA TIRILMASI Örtülü bilgi kaynaklar na ula abilmek ve onu ke fedebilmek önemlidir. Çünkü, kaynaklar n ke fi, rekabet avantaj ve üstünlük yaratmaktad r. Kaynaklar n somutla t r lmas ise; örtülü bilginin sergilenmesi ve aç a ç kart lmas d r. Ke if, örtülü kayna a rehber olurken; somutla t rma, örtülü kayna n yap m n veya aktar m n göstermektedir. A. ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ KE F Örtülü bilgi kaynaklar n n ke finde; kültürel, tarihi, fiziki/do al, manevi unsurlar/dini inan etkilidir. Bu unsurlar konu anla lmas bak m ndan irdelenecektir. 1. Kültürel Unsurlar Kültür, insanla ortaya ç kan maddi unsurlar n yan s ra manevi unsurlar da içine alan somut ve soyut bir bile im olarak kabul edilebilir. Bir yöredeki medeniyetin ve ya am n temelini kültür, kültürün temelini ise, insan olu turmaktad r. a. Kültürün Be eri Niteli i ve Aktar labilirli i Kültür, insana ve insanl a ba l olarak geli mektedir. Toplumun kültürel aktar m nesiller boyu devam etti i sürece etkinlik, canl l k ve ak c l k da varolacakt r. Bir toplumda ço u zaman kal c olabilen fiziki ö eler de il, ona bu

6 344 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss yetiyi kazand ran fikirsel yeteneklerdir. Dü ünsel yeteneklerin zenginle mesi ile fiziki kültür ekillenmekte ve geli mektedir. Günümüzde fiziki ö elerin kopyalanmas oldukça kolayd r. Ancak bir ki ideki veya bir yerdeki bilgi, beceri ve yetenek o ki iye veya bölgeye özgüdür (Majumdar, 2005: ). Öyle ki insanlar n ellerindeki maharet, sarf ettikleri emek ve duygular n yo unlu u, üretilen unsurlar n içine i lemektedir. Üstünlük elde edebilmek temelde yap lan i e ruhu, becerileri ve i levselli i katmakla ortaya ç kmaktad r (Gertler, 2003: 80). Kültür, insanla ortaya ç km ve ya ay ile biçimlenmi tir. Farkl toplumlarda zamanla ayr l klar gösteren kültür, nesilden nesile aktar lmaktad r. Kültür; ya ay biçimini, tarihi, insana ait unsurlar, bozulmam l ve her eyden önemlisi geçmi in kendisini yans tabilmektir (Hughes ve Allen, 2005: ). Ekonomik, sosyal ve politik yap lar n teknolojik yenilenmeden yans yan etkilerle belli de i im ve uyum sürecine girmesi yan nda, bu sürece en geç kat lan ve en son tepki veren toplumsal alan kültürel aland r. Çünkü insano lu, kültür olarak geçmi ku aklardan miras ald ; de er, norm, davran kal plar ile dünya görü lerini korumak ister (Erkan, 1998: 94). Geçmi i gelece e ta yabilmek insana ba l d r. Geçmi ten kopmama, gelece e ibrettir. Günümüz teknolojileri ile özünde örtülü bilgi ta yan kültürel unsurlar, en iyi ekilde somutla t r larak aktar labilmelidir. Örtülü bilginin kendisi kültürde sakl d r (Watson vd., 2002: 924). b. Ulusal De erlerin Öne Ç k Do al güzellikleri ile çevresinde bir cazibe alan yaratan yöresel örtülü bilgi alanlar, zamanla bulundu u yörenin çekim merkezi haline gelmektedirler. Ayr ca sahip oldu u nitelikleri ile taklit edilememeleri, do as ve co rafyas ile hem ulusal hem de uluslararas önemli bir güç halini almaktad rlar (Cano ve Mysyk, 2004: ). Bir yöreyi öne ç kartan nokta do all d r. Taklit edilememesi, kendine özgü yap s ve do al güzellikleri rekabet kabiliyetini kuvvetlendirmektedir. Bu özelliklerin kültürel aç dan desteklenmesi, yörenin örtülü kaynaklar n aç a ç kartmaktad r (Macdonald ve Jolliffe, 2003: ). c. Din/ nan Kültürel turizm içerisinde manevi unsurlar n da temel birtak m misyonlar bulunmaktad r. Topraklar nda zengin tarihe sahip bölgeler, dini olarak çok çeitli inan lara sahip olmaktad rlar. Farkl inan lar n bir bütün olarak bir arada ya ayabildi i alanlar, hem ibadet hem de dini yap lar bak m ndan güçlü bir inanç/din turizmini yaratmaktad r (Hughes ve Allen, 2005: ). fade edilmeyen de erlerin özünde örtülü bilginin oldu u çok aç kt r. Dini duygular ve inanç eylemleri, örtülü bir bilgidir. Çünkü; iç dünyadaki s r, hissiyat ve duygu yo unlu udur. Dolay s yla, örtülü bilgiyi özünde ta yan unsurlardan biridir (Taggart, 2002: 717).

7 Örtülü Bilgi Kaynaklar n n Ke fi ve Somutla t r lmas : irince Örne i Tarihi Unsurlar: Geçmi ten Gelece e Aktar m Her yörenin köklerini ald ya ay biçimini, eylemlerini ekillendirdi i bir tarihi vard r. Tarih; geçmi ten günümüze olan her türlü eylem, olay ve davran lar ise bu kültürel anlamda önemlidir. Bir yöreyi görme iste i onun sahip oldu u geçmi i ile ilintilidir. Özellikle geçmi uygarl klar n tarihi kal nt lar ve izleri nedeniyle ortaya ç kan miras daha ayr bir önem ta maktad r. Turizm aç s ndan önem ta yan bu durum, rekabetin ve tek olman n f rsatlar n sunmaktad r (Jones, 2006: ) 3. Do al/fiziki Unsurlar Do al unsurlar, çevrenin ki ilerce derin bir ekilde alg lanmas ve daha yüksek bir deneyim olana nedeniyle di er unsurlara göre farkl d r (Buckley, 2003: ). Co rafi/fiziki artlar n bilgi ve bilgiye ait aktiviteleri nas l ve ne ekilde etkileyebildi i önemlidir. Co rafi/fiziki unsurlar, örtülü bilgiyi bünyelerinde ta rlar. Bu özellik ba ka yere ta namama, taklit edilememe gibi nedenlerden kaynaklanmaktad r. Bir yöredeki fiziki artlar o yerin yap s nedeniyle kendine özgüdür ve do ald r (Howells, 2001: 873). a. Kopyalanamama: Fiziki/Co rafi Çevre Fiziki ve co rafi bölgelerin en önemli özelliklerinden birisi kopyalanamamas d r. Bir yörenin fiziki artlar, ayr lmaz bir parçad r. Fiziki unsurlar, sahip olduklar avantajlar nedeniyle kolayca görülebilmeli ve bir f rsata dönü türülebilmelidir. Bu avantaj sürdürebilmek ve ona yenilerini katabilmek önemlidir. As l avantaj, çevreyi fark edebilmek ve bunu anlaml hale getirebilmektir. D çevre ve ona ba l ürünler de örtülü birer kaynakt r. Bir bölgede rekabet avantaj elde edebilmenin iki önemli art oldu u bilinmektedir. Bunlardan ilki, bölgedeki unsurlar n kolayca sat n al n p transfer edilememesi; di eri ise, kolayca kopyalanamamas d r. lk art elde edebilmek zordur, ancak yeteneklerin art r m ve ile bu giderilebilir (Lawson ve Lorenz, 1998: ). b. Fiziksel Çevre, Etkile im ve Rekabet Avantaj Bireysel örtülü bilginin olu umu, insana özgüdür. Bu olu umun geli imi uzakl k ve yer/mekana ba l olarak insanlar etkilemektedir (Howells, 2001: 873). Örtülü bilgi de be eri unsurlar n d çevreye aç kl ileti ime etki etmektedir. Uzakl k yüz yüze etkile imi etkiledi i gibi, payla m ve transfer aç s ndan zorluklara neden olmaktad r. Çünkü; örtülü bilgi, daha çok duygular ve sezgiler yoluyla ortaya ç kmaktad r. Fiziki çevre, örtülü bilginin ortaya ç kmas nda olumlu etkilere de sahiptir. En önemlisi insanlar n etkile imleri fiziki bir ortamda gerçekle mektedir. Bunu sa layan da o etkile imdeki fiziki mekand r. Bireylerin çevreyle uyumu ve onun sayesinde ö renece i çok eyi vard r. Çevreden ald bir materyal, bir eylem onun hazinesi olabilmektedir. Bilginin i lenmesi

8 346 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss ve transferi sürecinde co rafi/fiziki konum, uzakl k gibi etkenler de bu duruma yön verebilmektedir (Buckley, 2003: ). B. ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARININ SOMUTLA TIRILMASI Örtülü bilgi, insan eylemleri ve deneyimleri ile anlam kazanan, tecrübeleri ile devam eden, kolayca payla l p aktar lamayan bir bilgidir (Johannessen vd, 2001: 79). Örtülü bilgi, sözcüklere aktar l rken ve d dünyaya yans t l rken bir damla gibidir. Çünkü ifadesi güç, birikimle ilerleyen, bireye özgü oldu u gibi, yöreye özgü de olabilen bir bilgi olarak ifade edilmektedir (Boiral, 2002: 296; Schulz and Jobe, 2001: 142). Örtülü bilginin hem bireysel hem de yöresel anlamda d salla t r lmas, örtülüden aç a do ru bir süreç demektir. Bu sürecin sa lanabilmesindeki somutla t r c araçlar n do ru belirlenmesi önem ta maktad r. Deneyimlerin ve birikimlerin iyi bir ekilde aç a ç kart lmas, örtülü unsurlar n daha da zengin hale gelmesine yol açabilecektir (Dumas ve Fentem, 1998: ).

9 Örtülü Bilgi Kaynaklar n n Ke fi ve Somutla t r lmas : irince Örne i 347 Tablo 1: Örtülü Bilgi Kaynaklar n n Somutla t r lmas Örtülü Bilginin Somutla t r lma ekilleri Usta- Ç rak Etkile imi: Model Alma Hikâyele tirme Görü me Tekni i: Yüz Yüze Etkile im Foto raflama Yaz l ve Görsel Kaynak Haline Getirme Kaynaklar Aç klamas Örtülü bilgi; duygular n, dü üncelerin, davran lar n ve eylemlerin d dünyaya yay lmas ile anlam bulmaktad r. Örtülü bilginin aktar m n n genel olarak usta-ç rak ili kisi yoluyla aktar ld bilinmektedir. Çünkü; deneyimler, birikimler o i in ustas, piri olan bir ki iden al nd nda daha etkin ve kal c olmaktad r. Özellikle gözleme dayal unsurlar n bir ustan n ya da uzman n yan nda ya ayarak ö renilmesi daha etkin bir yoldur. Ayn eyleri bir yöreye ait unsurlar n ö renimi ve payla m sürecinde de görebilmek olanakl d r. Bir yörenin tarihindeki kültürel izlerin aktar lmas nda geçmi i bilen bireyler önem kazanmaktad r. Örtülü bilgide deneyimlerin, s rlar n, yanl lar n, ya an lanlar n, ba ar lar n anlat m olan hikâyele tirme son derece önemlidir. Geçmi teki tecrübeler; bireysel ve yöresel anlamda gelece e yol göstermekte, k tutmaktad r. Hikâyele tirme sürecinde öne ç kan unsur hikâyenin eksiksiz ve çarp c ekilde aktar labilmesidir.tan kl k edenlerin her birinin söylemi hikâyenin tamamlanmas na neden olacakt r. Özellikle yap lan yanl lar iin püf noktalar, bir yöreye ait eserler veya bir ki iye ait el becerilerinden ç kar lacak pek çok dersler vard r. Bir ustan n veya yöresel bir örtülü kayna n aktar lmas nda duygular, s rlar aç a ç kmaktad r. Bunlar n aç klanmas nda fiziksel yak nl k önemlidir. O andaki tepkiler, fikirler, yap lan i in ince noktalar n n ifadesi, görsel anlamda o an yakalayabilme önemlidir. Bunu yakalayabilme bir ustaç rak ili kisi gibidir. Ustan n yüzündeki gülümseme, sertlik, dü ünceli tav rlar hepsi birer örtülü bilgidir. Bir anda aktar lamaz ancak duygular her eyi ele verir. Kültürel de erlerimizin homojen pazar yap s içerisindeki fark na varmak, ifadesi zor, taklidi olanakl olmayan örtülü bilgi kaynaklar m z n var olduunu bilmek son derece önemlidir. Teknoloji içerisinde foto raflama, örtülü kaynaklar n delili niteli indedir. Foto raf, bazen geçmi e ait bir belge veya kan tt r, bazen de bir somutla t rma arac d r. Foto raf, zamana ait tüm hareketleri kay t alt na almaktad r. K saca, söze ve yaz ya gerek duyulmaks z n do rudan anlatma yöntemidir. Yaz l eserler, örtülü bilgiyi elle tutulur hale getirmektedir. Deneyimlerin ve yeteneklerin tek bir eser halinde yay nlanmas tek ba na örtülü bilginin aktar lmas nda yeterli de ildir. Fakat örtülü bilgiyi kal c hale dönü türür. Kullan m n n yayg nl ve kolayl, maliyetinin ucuzlu u, kolayca kopya edilebilmesi gibi özellikleri ile önemli bir araçt r. Ayr ca kamera ile görüntülü çekim olana olaylar daha net aktar lmaktad r. Hattatl k, çinicilik gibi i lerin video/cd/dvd eklinde kay t, transferi güç olan örtülü bilgiyi kolayla t rmaktad r. Bireydeki bir bilginin aç a ç kart lmas nda bu teknik canl ö renmeye yak nd r. (Lubit, 2001: ; bicio lu ve Do an, 2006, 23-26; Perret vd, 2004: 37-38; Hammaren, 2003: ; Bolat, 2007: 52-55)

10 348 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss IV. R NCEN N ÖRTÜLÜ B LG KAYNAKLARI zmirin Selçuk ilçesine ba l irince Köyü de kendine has özellikleriyle yöresel örtülü bir kaynakt r. irinceyi öne ç karan özellikler, örtülü birer kaynakt r. Bu örtülü kaynaklar ; tarihi unsurlar, fiziki yap, dini ve kültürel unsurlar olarak say labilir. Tablo 2: irincedeki Örtülü Bilgi Kaynaklar irincedeki Örtülü Bilgi Kaynaklar Tarihi Unsurlar Aç klamas irince Köyüün kurulu u.ö. 5. yya kadar uzanmaktad r. Önceleri Küçük Menderes havzas nda kurulmu olan köy, sel felaketleri nedeniyle daha yükseklerde yer alan bugünkü irinceye ta nm t r. irince, XIX. yüzy lda Osmanl yönetimi alt nda Rumlar n olu turdu u 1800 haneli bir köyden olu maktayd.osmanl dönemine ait sivil mimarl k örnekleri, mevcut olanaklar, de i ik ortam, farkl tarihi ve geçmi i ile avantaj yaratmaktad r. Fiziki Yap Dini Unsurlar irince Köyü, çanak biçiminde bir vadinin güney ve do u yamaçlar na kurulmu tur. Denizden yüksekli i ortalama 350 metredir. irincede do al ve kültürel peyzaj birbirini tamamlamaktad r. Çanak eklinde kurulan köy, kuzey güney yönlüdür. Köydeki evlerin ço u iki katl, cumbal, her odas nda fazla say da pencerelidir. Evler bahçeli olmakla birlikte, evlerin yerle im çevresi büyük ölçüde ba, bahçe, zeytinlik ve k z lçam ormanlar yla kapl d r. irincede u anda iki kilise bulunmaktad r. Bunlardan ilki Yukar Kilise olarak bilinen Vaftizci Yahya Kilisesidir. irincede ikinci bir kilise de A a Kilise olarak an lmaktad r. irince gibi küçük bir da köyünde gerek mimari, gerekse freskleri bak m ndan ah ap i çili i sanatsal önemi ile öne ç kmaktad r. ki kilisenin varl, o dönemdeki yerle imin daha parlak oldu unu göstermektedir. 19. yüzy l ortalar nda Osmanl yönetimindeki bir H ristiyan köyünün sahip oldu u olanaklar göstermektedir. Hem dini unsurlar hem de sanat tarihi bak m ndan önem ta maktad r. Kültürel Unsurlar Kaynaklar Yörenin sahip oldu u kaynaklar n d nda, fark na vard ve halen ya att ürünleri de bulunmaktad r. Bunlardan ilki arapt r. Köyde nüfus de i imi sonras nda Selanik ile Kavala'dan gelen Türk göçmenler, ba c l k faaliyetini devam ettirmi ler ve bugün ev yap m araplar oldukça öne ç kmaktad r. 1980'lerin ard ndan turistlerin ke fetmesi ile irince'de bir arap fabrikas kurulmu tur. Bu bölgedeki araplar n en belirgin özelli i; üzümün yan s ra eftali, ahududu, bö ürtlen, elma, ayva, çilek, kavun, nar, yaban mersini gibi meyvelerden ve bitkilerden olu mas d r. irincede arap satan 20ye yak n esnaf bulunmaktad r. kinci ürün ise, zeytinya üretimidir. (Say n, 1997: 293; U uro lu vd, 1983:7; Kaplan vd, 1997: ; Tül, 1997: 27)

11 Örtülü Bilgi Kaynaklar n n Ke fi ve Somutla t r lmas : irince Örne i 349 V. R NCEDE UYGULAMA A. VER VE YÖNTEM Bu ara t rma örtülü bilginin sahip oldu u unsurlar n irincede bulunup bulunmad n içermektedir. Ayr ca irincede örtülü bilgi kaynaklar ndan biri olan arap üretim ve sat yerlerinde örtülü bilgi ve somutla t r lmas üzerinde durulmaktad r. Birincil verilerek toplanarak, SPSS program ile analiz edilmi tir. Alan olarak irincenin seçilme nedeni, örtülü bilgiye iyi bir örnek olu turmas ndand r. irincede toplam arap üretici ve sat c s 16d r. Bunlardan 14üne ula lm t r. Ayr ca literatür taramas yap lm, ara t rma gerçe e ili kin bir ara t rma olmas nedeniyle tan mlay c, temel ilkeleri belirlemesi nedeniyle de aç klay c bir ara t rmad r (Ural ve K l ç, 2005 :18-19). Bu fabrika ve sat yerlerindeki arab n yöresel örtülü bir bilgi olup olmad ve yörenin di er dini, tarihi ve fiziki yap s hakk nda sorular sorulmu tur. Sorularda irincenin örtülü bir bilgi sürecindeki durumu ve somutla t rma üzerinde durulmu tur. Bunlar test edebilmek için de anket sorular sorulmu tur. Sorulara kat l p kat lmama aç s ndan 1-Kesinlikle Kat l yorum, 2-Kat l yorum, 3- Kat lm yorum, 4-Karars z m, 5-Kat lm yorum, 6-Kesinlikle Kat lm yorum eklinde be li bir ölçek kullan lm t r. letmenin örtülü bilgi ile ilgili alg lamas, en çok tekrarlanan seçim do - rultusunda yap lm t r. Bu ekilde yüzdesel bir sonuç elde edilmi tir. Kullan lan anketlerde ilk olarak i letmedekilerin meslek tecrübeleri üzerinde durulmu tur. kinci olarak i letmeye örtülü bilgi ile ilgili sorular sorulmu tur. Son olarak da örtülü bilginin somutla t r lmas ile ilgili sorular sorulmu tur. Dolay s yla elde edilen bilgiler s kl k bilgilerine dayan larak haz rlanm t r. B. ARA TIRMA BULGULARI Ara t rmada anketleri cevapland ran 14 i letmeden elde edilen bulgular de erlendirilmektedir. Say olarak 14 i letmeye ula labilmi ve anketlere cevap al nm t r. lk olarak tecrübe, e itim olarak bilgiler al nm, ayr ca bir örtülü bilgi unsuru olan arapç l kla ilgili örtülü bilgiyi içeren sorular sorulmu tur. Ayr ca bu örtülü bilgi unsurunun somutla t r lmas ile ilgili konular de erlendirilmi tir.

12 350 Erciyes Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi, Say : 34, Temmuz-Aral k 2009, ss Tablo 3: arap letmelerinin Mesleki Tecrübeleri Y llar N Yüzde (%) 1-5 y l y l 3 21, y l 1 7,1 21 ve üzeri 1 7,1 Cevaplanmayan 3 21,4 Toplam Tecrübeye ili kin frekans da l m nda 1-5 y l aras 6, 6-11 y l aras 3, y l aras 1 ve 21 y l üzeri 1 i letme bulunmaktad r. Ankette 3 ki i, bu soruya cevap vermemi tir. Ankete cevap veren ki ilerin yüzdelik da l m ise, 1-5 y l aras nda % 42.9, 6-11 y l aras nda % 21.4, y l aras nda % 7.1 ve 21 y l üzerinde % 1dir (Tablo 3). Tablo 4: Usta Ç rak li kisinin Önemi N Ort. Bu i i ben de büyüklerimden ö rendim 14 1,5 Bu i e bizim ata mesle i de denebilir 14 2,6 Bu i in inceliklerini büyüklerimizden görerek ö rendik 14 2,0 Bu i nesilden nesile kültürel bir mirast r 14 2,4 imizde büyüklerimizin ö ütleri/sözleri bir k lavuzdur 14 1,8 Bizim i i (mesle i) yapmadan ö renmek zordur 14 1,8 Genel olarak usta-ç rak ili kisi ile örtülü bilginin payla m öne ç kmaktad r. Bu ili kinin en somut örnekleri olarak hattatl k, çinicilik, gümü i lemecili i veya ta oymac l söylenebilmektedir. Örtülü bilgi, uzun bir olgunla ma ve yeti me evresini temel almaktad r. Bu evre, çok s k nt l ve emek dolu geçmektedir ( bicio lu ve Do an, 2006: 23-24). Yap lan ankette usta-ç rak ili kisine ait sorular yukar da görüldü ü gibidir. Usta-ç rak ili kisine ait frekans da l m nda % 71.3 (2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) oran nda usta-ç rak ili kisinin var oldu u saptanm t r (Tablo 4).

13 Örtülü Bilgi Kaynaklar n n Ke fi ve Somutla t r lmas : irince Örne i 351 Tablo 5: Deneyimin Önemi N Ort. Bizim i te deneyim önemlidir 14 1,4 Bilgi de deneyime dayal d r ve ekonomiye katk sa lar 14 1,6 Bu i i sadece okuyarak (kitap, dergi vs.) ö renmek olanakl de ildir 14 1,7 imizdeki deneyimin özünde bilgi vard r 14 1,6 imizdeki deneyimler zamanla olu maktad r 14 1,5 Örtülü bilgi kavram, sürdürülen aktivitelerle tamamlanan görevlerdeki deneyimlerden elde edilen bilgiyi kullanma yetene idir (Dawson, 1997: 390). Ayr ca, rekabet, uygulama ile netle en ve deneyimle biriken bir ö renme sürecine dayanmaktad r (Reed ve Defillipi,1990: 91). Örtülü bilgi, deneyim ve tecrübe a rl kl bir yap ya sahip olmas ndan dolay neyi bilme de il, nas l bilme olarak ifade edilmektedir. Bu durum bir arap ya da ya eksperinin tecrübesi ile aç klanabilir. Eksperin vermi oldu u karar bir ilke ve prensibe göre de il, damak tad na göre ekillenmektedir ( bicio lu ve Do an, 2006: 22-23; Wong ve Radcliffe, 2000: ; Johannessen, Olsen ve Olaisen,1999: ). Yap lan ankette deneyime ili kisine ait sorular yukar da görüldü ü gibidir. Deneyime ili kin frekans da l m nda % 92.9 (2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) oran nda deneyim ili kisinin var oldu u saptanm t r (Tablo 5). Tablo 6: fade Edilme Güçlü ü Yapt m z i i kelimelerle anlatmak zordur, görmek gerekir 14 1,9 Bu i i ya amak gerekir 14 1,9 Yapt m z i i kelimeden çok davran la ifade ederiz 14 2,0 imizde mutlaka uygulama vard r 14 2,0 Örtülü bilgi, bireylerin faaliyetlerinin temelini olu turan, fakat kolayca aç klayamad ifade edilemeyen bilgi (inarticulate intelligence) olarak tan mlanmaktad r (Dawson,1997: 390).Yap lan ankette ifade edilme güçlü üne ait sorular yukar daki gibidir. fade edilme güçlü üne ili kin frekans da l m nda % 85.7 (2,00 ortalamas ve öncesine ait toplam) oran nda ifade edilme güçlü ü ili kisinin var oldu u saptanm t r. (Tablo 6). N Ort.

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM

D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM D L B LG S Ö RET M N N AMACI VE ÖNEM Ar. Gör. Dr. Salih Kür ad DOLUNAY ÖZ: Dil bilgisi, k saca bir dili ses, ekil ve cümle yap lar bak m ndan inceleyip bunlarla ilgili kurallar tespit eden bir bilim dal

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi

Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Orijinal makale Yeni Tıp Dergisi 2009;26: 31-36 Sa l k Yüksekokulu Son S n f Ö rencilerinin Bulma Endi eleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi Feyza DEREL 1, Sinem KABATA 2 1 Mu la Sa l k Yüksekokulu,

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI

HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 : 224-233 [2003] HER ÇOCUK BAŞARILI OLMAK İÇİN BİR ŞANSA SAHİPTİR: ZEKANIN ÇOK BOYUTLULUĞU ÇOKLU ZEKA KURAMI EVERY CHILD HAS A CHANCE TO BE SUCCESSFUL

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı