CEFT P7 Sayfa 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2"

Transkript

1 CEFTĐNEX 300 mg FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 300 mg sefdinir, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER: Farmakodinamik özellikleri: Ceftinex Tablet, aktif madde olarak geniş spektrumlu semisentetik bir sefalosporin olan sefdinir içermektedir. Üçüncü kuşak bir sefalosporin olan sefdinir bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Penisilinler ve bazı sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalar sefdinire duyarlıdır. Sefdinirin S. aureus a ait penisilin bağlayan protein (PBP) 3,2,1 ve E. faecalis a ait penisilin bağlayan protein (PBP) 2 ve 3 üzerine diğer sefalosporinlerden daha fazla etkinliği bulunmaktadır. Sefdinir çözünebilir mediyatörlerle nötrofil stimulasyonu sırasında, nötrofillerden ekstrasellüler ortama miyeloperoksidaz salınımını inhibe etmektedir. Mikrobiyoloji: Sefdinirin aşağıdaki mikroorganizmalar üzerine etkili olduğu gösterilmiştir: Aerobik Gram pozitif mikroorganizmalar: Staphylococcus aureus (beta laktamaz üreten suşlar dahil, metisiline dirençli suşlar hariç) Streptococcus pneumoniae (penisiline duyarlı suşlar) Streptococcus pyogenes Staphylococcus epidermidis (yalnızca metisiline duyarlı suşlar) Streptococcus agalactiae Streptokokların viridans grubu Aerobik Gram negatif mikroorganizmalar: Haemophilus influenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil) Haemophilus parainfluenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil) Moraxella catarrhalis (beta laktamaz üreten suşlar dahil) Citrobacter diversus Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Sayfa 1

2 Farmakokinetik özellikleri: Emilim: Sefdinir oral uygulamadan 2-4 saat sonra plazma doruk konsantrasyonlarına ulaşır. Plazmadaki sefdinir konsantrasyonları doz ile birlikte artar, fakat bu artışlar dozun artış oranıyla paralellik göstermez. Biyoyararlanımı 300 mg sefdinir tablet alınmasından sonra %21, 600 mg tablet alınmasından sonra ise %16 olarak belirlenmiştir. Yüksek yağlı diyetten sonra sefdinirin emilim oranı (C maks ) ve miktarı (EAA) sırasıyla %16 ve %10 oranında azalmaktadır. Ancak bu durum klinik olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu nedenle sefdinir yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. 300 mg sefdinir tablet alımından sonra C maks (µg/ml), t maks (saat) ve EAA (µg sa/ml) değerleri sırasıyla; 1.60, 2.9, 7.05 ve 600 mg sefdinir tablet alımından sonra 2.87, 3.0, 11.1 olarak saptanmıştır. Multipl doz uygulaması: Normal böbrek fonksiyonlu hastalarda günde tek doz iki kez uygulama ile sefdinir plazmada birikmez. Dağılım: Sefdinir için ortalama dağılım hacmi yetişkinlerde 0.35 L/kg (±0.29) ve çocuklarda 0.67 L/kg (±0.29) olarak saptanmıştır. Sefdinir hem yetişkinde hem de çocuklarda plazma proteinlerine %60 ila % 70 oranında bağlanır; bağlanma oranları konsantrasyondan bağımsızdır. Metabolizma ve Atılım: Sefdinir kayda değer oranda metabolize olmaz. Böbrekler yolu ile atılır ve plazma eliminasyon yarı ömrü (t ½ ) ortalama 1.7 saattir. Normal böbrek fonksiyonlu sağlıklı yetişkinlerde 300 ve 600 mg doz alımından sonra renal klerens 2.0 (±1.0) ml/dak/kg dır. 300 ve 600 mg lık dozlardan sonra idrar ile değişmeden atılan miktar sırasıyla %18.4 (±6.4) ve %11.6 (±4.6) dır. Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefdinir klerensi azalmaktadır. Eliminasyonun büyük kısmı böbreklerle olduğundan, böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda hemodiyaliz hastalarında doz ayarlaması gerekmektedir. ENDĐKASYONLARI: Ceftinex tablet aşağıda belirtilen enfeksiyonlarda etkilidir; Toplum kaynaklı pnömoni: Haemophilus influenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis in (beta laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu pnömoni. Kronik bronşitin akut alevlenmeleri: Haemophilus influenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis in (beta laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar. Akut maksiller sinüzit: Haemophilus influenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis in (beta laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar. Sayfa 2

3 Faranjit / Tonsillit: Streptococcus pyogenes in neden olduğu enfeksiyonlar. Komplikasyonsuz Deri Enfeksiyonları: Staphilococcus aureus (beta laktamaz üreten suşlar dahil) ve Streptococcus pyogenes in neden olduğu enfeksiyonlar. KONTRENDĐKASYONLARI : Sefdinir sefalosporin grubu ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. UYARILAR / ÖNLEMLER: Sefdinir ile tedaviye başlamadan önce, hastanın sefdinir, diğer sefalosporinler, penisilinler diğer ilaçlara aşırı duyarlılığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer sefdinir, penisiline duyarlı hastalara verilecekse penisilin alerjisi olan hastaların %10 unda da çapraz-aşırı duyarlılık olabileceğinden mutlaka dikkatli olunmalıdır. Eğer sefdinire karşı alerjik reaksiyon oluşursa, ilaç tedavisi kesilmelidir. Ciddi akut hipersensitivite reaksiyonların epinefrin, intravenöz sıvı uygulaması, intravenöz antihistaminikler, kortikosteroidler, pressör aminler ile tedaviyi ve oksijen verilmesi ile hava yolu açılmasını gerektirebilir. Sefdinir de dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibakteriyel ilaçlarla psödomembranöz kolit gelişimi bildirilmiştir. Bu nedenle antibakteriyel tedavi sonrası gelişen diyare olgularında dikkatli olunmalıdır. Antibakteriyel ilaçlarla tedavi barsağın normal florasını değiştirir. Çalışmalar Clostridium difficile tarafından üretilen toksinin antibiyotikle ilişkili kolitin primer sorumlusu olduğunu göstermektedir. Psödomembranöz kolit tanısından sonra uygun tedaviye başlanmalıdır. Orta derecede psödomembranöz kolit vakaları genellikle ilacın kesilmesine yeterli yanıt verirler. Ağır kolitli olgularda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein desteği ve Clostridium difficile ye klinik olarak etkili antibakteriyel ilaç ile tedavi gerekmektedir. Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, uzamış tedavi dirençli organizmaların gelişmesine neden olabilir.hastanın dikkatli bir biçimde izlenmesi gerekmektedir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun alternatif tedavi verilmelidir. Diğer geniş spektrumlu antibiyotikler gibi sefdinir de kolit öyküsü olan kişilere uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi<30 ml/dak) sefdinir için doz ayarlaması yapılmalıdır. Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi: Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir. Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı: Gebelik kategorisi:b Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmadığından, mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sayfa 3

4 600 mg tek doz uygulamayı takiben, anne sütünde sefdinir saptanmamıştır YAN ETKĐLER/ADVERS ETKĐLER: Sefdinir kullanımıyla ortaya çıkan yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Diyare, vajinal moniliyasis, bulantı, başağrısı, abdominal ağrı ve vajinit en sık bildirilen yan etkilerdir. BEKLENMEYEN BĐR ETKĐ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. ĐLAÇ ETKĐLEŞĐMLERĐ VE DĐĞER ETKĐLER: Alüminyum ve magnezyum içeren antasidlerle beraber kullanıldığında, sefdinir antasidlerden en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır. Renal yoldan elimine edilen ilaçlarda olduğu gibi probenesid sefdinirin de renal atılımını inhibe eder. Sefdinir tedavisi sırasında demir içeren preparatların da kullanıldığı durumlarda; sefdinir bu ilaçların alınmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır. KULLANIM ŞEKLĐ VE DOZU: Yetişkinlerde ve 13 yaşından büyük çocuklarda tavsiye edilen doz ve tedavi süreleri tabloda gösterilmiştir. Enfeksiyon türü Doz Tedavi süresi Toplum kökenli pnömoni Kronik bronşit akut ekzazerbasyonu Akut maksiler sinüzit Faranjit/Tonsillit Komplike olmamış deri enfeksiyonları Günlük doz 600 mg ı aşmamalıdır Yaşlılarda kullanım: Renal bozukluğu olmayan yaşlılarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Sayfa 4

5 Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanım: Kreatinin klerensi < 30mL/dakika olan hastalarda 300 mg/gün uygulanmalıdır. Hemodiyaliz sefdinir atılımına neden olur; tavsiye edilen başlangıç dozu gün aşırı 300 mg ( 7 mg/kg/doz). Hemodiyaliz uygulaması bittikten sonra 300 mg ( 7 mg/kg/doz) uygulanmalıdır. Đzleyen dozlar gün aşırı 300 mg ( 7 mg/kg/doz) olmalıdır. DOZ AŞIMI VE TEDAVĐSĐ: Đnsanlarda sefdinirin doz aşımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Beta laktam antibiyotiklerin aşırı dozda kullanılmaları bulantı, kusma, epigastrik ağrı, diyare ve konvülziyonlara neden olur. Hemodiyaliz ile sefdinir vücuttan uzaklaştırılır. SAKLAMA KOŞULLARI: 25 0 C nin altında, oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. TĐCARĐ TAKDĐM ŞEKLĐ VE MUHTEVASI: 10, 14 ve 20 tablet içeren blister ambalajda Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. REÇETE ĐLE SATILIR. Ruhsat Tarihi ve No : /90 Ruhsat Sahibi : BĐLĐM ĐLAÇ SAN. VE TĐC. A.Ş Maslak-ĐSTANBUL Đmal Yeri : PHARMAVISION SAN.VE TĐC. A.Ş Topkapı-ĐSTANBUL Prospektüs Onay Tarihi : Sayfa 5

CEFTİNEX 125 mg\5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için kuru toz

CEFTİNEX 125 mg\5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için kuru toz CEFTİNEX 125 mg\5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için kuru toz FORMÜLÜ: Her 5 ml süspansiyon; 125 mg sefdinir ayrıca koruyucu olarak sodyum benzoat, aroma verici olarak çilek ve krema aroması içerir. FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 3. FARMASÖTĐK FORM Kapsül Sarı renkli toz içeren, mor kapak ve turkuaz gövdeden oluşan 1 numaralı sert jelatin kapsüller

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 3. FARMASÖTĐK FORM Kapsül Sarı renkli toz içeren, mor kapak ve turkuaz gövdeden oluşan 1 numaralı sert jelatin kapsüller 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI CEMPES 300 mg kapsül KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Sefdinir 300 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için, 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTĐK

Detaylı

ZĐMAKS 100 mg /5 ml ORAL SÜSPANSĐYON HAZIRLAMAK ĐÇĐN KURU TOZ 3. Jenerasyon Sefalosporin Pediatrik Kullanım Đçin

ZĐMAKS 100 mg /5 ml ORAL SÜSPANSĐYON HAZIRLAMAK ĐÇĐN KURU TOZ 3. Jenerasyon Sefalosporin Pediatrik Kullanım Đçin ZĐMAKS 100 mg /5 ml ORAL SÜSPANSĐYON HAZIRLAMAK ĐÇĐN KURU TOZ 3. Jenerasyon Sefalosporin Pediatrik Kullanım Đçin FORMÜLÜ: Hazırlanmış süspansiyon her 5 ml sinde (1 ölçek) 100 mg Sefiksim (Koruyucu; Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUAX 300 mg Kapsül. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUAX 300 mg Kapsül. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUAX 300 mg Kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sefdinir 300 mg Yardımcı maddeler: Kroskarmeloz sodyum 20 mg Yardımcı maddeler için, 6.1

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFTİNEX 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFTİNEX 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFTİNEX 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Hazırlanmış süspansiyonun 5 ml sinde (1 ölçek);

Detaylı

COMBĐCĐD 375 mg FĐLM TABLET

COMBĐCĐD 375 mg FĐLM TABLET COMBĐCĐD 375 mg FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her film tablet; 375 mg Sultamisilin (220 mg ampisilin + 147 mg Sulbaktam)'e eşdeğer sultamisilin tosilat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar CEFMORE, kapsül aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir;

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar CEFMORE, kapsül aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir; 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFMORE 300 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Sefdinir 300 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

CECLOR MR 375 mg Film Tablet

CECLOR MR 375 mg Film Tablet CECLOR MR 375 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her film tablet, 375 mg sefaklora eşdeğer miktarda sefaklor monohidrat içerir. Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit E171 ve indigo karmin alüminyum lake E132 FARMAKOLOJİK

Detaylı

COMBĐCĐD 70 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için kuru toz

COMBĐCĐD 70 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için kuru toz COMBĐCĐD 70 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için kuru toz FORMÜLÜ: Her 5 ml de; Sultamisilin 250 mg (Tatlandırıcı olarak: Şeker, Aroma verici olarak: Kiraz esansı) içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Sultamisilin,

Detaylı

KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg

KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg KLAMOKS BID FİLM TABLET 1000 mg FORMÜLÜ: Her film tablet; 875 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat ve 125 mg Klavulanik asite eşdeğer potasyum klavulanat ile boyar madde olarak titanyum dioksit

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül etkin madde olarak 7 mg Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,

Detaylı

ENFEXĐA 500 mg FĐLM TABLET

ENFEXĐA 500 mg FĐLM TABLET ENFEXĐA 500 mg FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet; 500 mg Sefuroksime eşdeğer sefuroksim aksetil içermektedir. Ayrıca, koruyucu olarak, metil paraben, propil paraben, sodyum benzoat ve boyar madde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFTİNEX 300 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFTİNEX 300 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFTİNEX 300 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablette 300 mg sefdinir Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için bölüm

Detaylı

12004988-00 KT250 mg-080509p11

12004988-00 KT250 mg-080509p11 CLARICIDE 250 mg Film tablet FORMÜLÜ: Her tablet; 250 mg klaritromisin, koruyucu madde olarak sorbik asid ve boyar madde olarak da kinolin sarısı lak ve titandioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Klaritromisin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ENCEF 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ENCEF 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ENCEF 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml süspansiyon 125 mg sefdinir içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MENACEF 300 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MENACEF 300 mg kapsül 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MENACEF 300 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül 300 mg Sefdinir içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 3,5 mg ÇOCUKLAR İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VAXORAL 3,5 mg ÇOCUKLAR İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VAXORAL 3,5 mg ÇOCUKLAR İÇİN KAPSÜL Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül etkin madde olarak 3,5 mg Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FULLCEF MR 600 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FULLCEF MR 600 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FULLCEF MR 600 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her MR film kaplı tablette 600 mg sefdinir Yardımcı maddeler: Lesitin (soya)(e322)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Oral süspansiyon için granül Pembe renkli, akışkan, karakteristik çilek kokulu toz granül.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Oral süspansiyon için granül Pembe renkli, akışkan, karakteristik çilek kokulu toz granül. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CECLOR 250 mg/5ml Oral Süspansiyon İçin Granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sefaklor monohidrat 262.5 mg/5 ml (250 mg sefaklora eşdeğer )

Detaylı

SEFBAKTAM 1 g ENJEKTABL FLAKON Steril, Apirojen Antibiyotik

SEFBAKTAM 1 g ENJEKTABL FLAKON Steril, Apirojen Antibiyotik SEFBAKTAM 1 g ENJEKTABL FLAKON Steril, Apirojen Antibiyotik FORMÜLÜ: Her Sefbaktam flakonu 1000 mg sulbaktam a eşdeğer sulbaktam sodyum + 1000 mg sefoperazon a eşdeğer sefoperazon sodyum içerir. Beraberindeki

Detaylı

DİRENÇLİ BAKTERİ ENFEKSİYONLARINA KARŞI KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER

DİRENÇLİ BAKTERİ ENFEKSİYONLARINA KARŞI KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER DİRENÇLİ BAKTERİ ENFEKSİYONLARINA KARŞI KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER 1. Vankomisin Vankomisin, Nocardia Orientalis in (eskiden Streptomyces orientalis olarak bilinen) belli suşlarından elde edilen amfoterik

Detaylı

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet FORMÜLÜ: Her enterik kaplı tablet: 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat ve boyar madde olarak; titanyum dioksit (E171) ve kinolin sarısı

Detaylı

COMBĐCĐD 1 g ĐM/ĐV ENJEKTABL FLAKON

COMBĐCĐD 1 g ĐM/ĐV ENJEKTABL FLAKON COMBĐCĐD 1 g ĐM/ĐV ENJEKTABL FLAKON FORMÜLÜ: Her Combicid 1 g flakonda; 1000 mg ampisiline eşdeğer ampisilin sodyum ve 500 mg sulbaktama eşdeğer sulbaktam sodyum bulunur. Çözücü olarak ise 3.2 ml steril

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ENCEF 250 mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ENCEF 250 mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ENCEF 250 mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml sinde (1 ölçek);

Detaylı

FORMÜLÜ: Bir gram kremde 1 mg mometazon furoat ve boyar madde olarak da titanyum dioksit içerir.

FORMÜLÜ: Bir gram kremde 1 mg mometazon furoat ve boyar madde olarak da titanyum dioksit içerir. MOMECON Krem % 0.1 FORMÜLÜ: Bir gram kremde 1 mg mometazon furoat ve boyar madde olarak da titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikler: Mometazon furoat belirgin antiinflamatuvar,

Detaylı

KLAMOKS BID 625 mg Film Kaplı Tablet Geniş Spektrumlu Antibiyotik

KLAMOKS BID 625 mg Film Kaplı Tablet Geniş Spektrumlu Antibiyotik KLAMOKS BID 625 mg Film Kaplı Tablet Geniş Spektrumlu Antibiyotik FORMÜLÜ: Her film kaplı tablette; 500 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat, 125 mg Klavulanik asite eşdeğer Potasyum klavulanat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FULLCEF 600 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FULLCEF 600 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FULLCEF 600 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sefdinir 600 mg Yardımcı maddeler: Lesitin (soya yağı) (E322) Yardımcı maddeler

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFNET 250mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFNET 250mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFNET 250mg/5ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Hazırlanmış süspansiyonun 5 ml sinde (1 ölçek);

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Süspansiyon Krem-sarı renkli, çilek ve krema aromalı, ph değeri 3-5, homojen granüle toz.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Süspansiyon Krem-sarı renkli, çilek ve krema aromalı, ph değeri 3-5, homojen granüle toz. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFTİNEX 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml süspansiyon 125 mg sefdinir içerir.

Detaylı

COMBĐCĐD 250 mg ĐM ENJEKTABL FLAKON

COMBĐCĐD 250 mg ĐM ENJEKTABL FLAKON COMBĐCĐD 250 mg ĐM ENJEKTABL FLAKON FORMÜLÜ: Her Combicid 250 mg flakonda; 250 mg ampisiline eşdeğer ampisilin sodyum ve 125 mg sulbaktama eşdeğer sulbaktam sodyum bulunur. Çözücü olarak ise 0.8 ml % 0.5

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçerikte bulunan sodyum hakkında uyarı için ayrıca bölüm için 4.4 e bakınız. Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçerikte bulunan sodyum hakkında uyarı için ayrıca bölüm için 4.4 e bakınız. Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ELUCEF 125 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Sefdinir Yardımcı maddeler: Sodyum Hidrojen Karbonat Sodyum Klorür 125 mg 474

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçerikte bulunan sodyum hakkında uyarı için ayrıca bölüm için 4.4 e bakınız. Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. İçerikte bulunan sodyum hakkında uyarı için ayrıca bölüm için 4.4 e bakınız. Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFNET 600 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Sefdinir Yardımcı maddeler: Sodyum Hidrojen Karbonat Sodyum Klorür 600 mg 459

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Akut bakteriyel rinosinüzit: Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Akut bakteriyel rinosinüzit: Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NUAX 125 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml süspansiyon 125 mg sefdinir içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FULLCEF 250 mg saşe

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FULLCEF 250 mg saşe KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FULLCEF 250 mg saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir saşede 250 mg sefdinir bulunmaktadır. Yardımcı maddeler: Sakaroz 1875 mg Sodyum

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

GLĐFOR 850 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir.

GLĐFOR 850 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. GLĐFOR 850 MG FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler: Metformin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CLASEM 250 mg/5 ml oral süspansiyon için toz

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CLASEM 250 mg/5 ml oral süspansiyon için toz KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CLASEM 250 mg/5 ml oral için toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Hazırlanmış un 5 ml sinde (1 ölçek); 250 mg sefdinir bulunmaktadır. Yardımcı

Detaylı

LARGOPEN 500 mg TABLET. FORMÜLÜ: Her tablette: 500 mg Amoksisilin e eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir.

LARGOPEN 500 mg TABLET. FORMÜLÜ: Her tablette: 500 mg Amoksisilin e eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir. FORMÜLÜ: Her tablette: LARGOPEN 500 mg TABLET 500 mg Amoksisilin e eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik Özellikler: Amoksisilin bakterisit etkisini bakteri hücre

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMOKLAVİN BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon, 35 ml, 70 ml ve 100 ml Hazırlamak İçin Kuru Toz

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMOKLAVİN BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon, 35 ml, 70 ml ve 100 ml Hazırlamak İçin Kuru Toz Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMOKLAVİN BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon, 35 ml, 70 ml ve 100 ml Hazırlamak 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Beher 5 ml süspansiyon, 400 mg Amoksisilin

Detaylı

CEFAKS 500 mg. Film Tablet DEVA

CEFAKS 500 mg. Film Tablet DEVA CEFAKS 500 mg DEVA Film Tablet FORMÜLÜ: Her film tablet; 500 mg Sefuroksime eşdeğer Sefuroksim aksetil. Diğerleri:Titanyum dioksid, metil paraben, propil paraben, sodyum benzoat ihtiva eder. FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. MENACEF 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. MENACEF 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MENACEF 250 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml süspansiyon etkin madde olarak 250 mg

Detaylı

GLĐFOR 1000 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 1000 mg Film Tablet 1000 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir.

GLĐFOR 1000 MG FĐLM TABLET. FORMÜLÜ: Her Glifor 1000 mg Film Tablet 1000 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. GLĐFOR 1000 MG FĐLM TABLET FORMÜLÜ: Her Glifor 1000 mg Film Tablet 1000 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler:

Detaylı

KLĐNDAN 150 mg KAPSÜL

KLĐNDAN 150 mg KAPSÜL KLĐNDAN 150 mg KAPSÜL FORMÜLÜ: Her kapsül 150 mg klindamisine eşdeğer klindamisin hidroklorür içerir. Boyar madde olarak; Eritrosin (E 127), Đndigotin (E 132), Titanyum dioksit (E 171) bulunur. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Farenjit/tonsilit 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Farenjit/tonsilit 5-10 gün boyunca 12 saat ara ile günde 2 defa 1 adet FULLCEF PLUS KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 300 mg sefdinir ve 125 mg klavulanik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEC 1000 mg efervesan tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEC 1000 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEC 1000 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Sefaklor monohidrat 1047,12 mg (1000 mg Sefaklor a eşdeğer) Yardımcı maddeler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

30 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ:

30 mg Tablet. FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: GLĐFĐX 30 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Pioglitazon HCl 33.4 mg (30 mg Pioglitazona eşdeğer). FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ: Farmakodinamik özellikler: Pioglitazon tiazolidindion grubu antidiyabetik bir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SUPRAX DT 400 mg disperse olabilen tablet Oral yoldan kullanılır. Etkin madde : Herbir suda dağılabilen çentikli tablette 400 mg sefiksim Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. CEFMORE PLUS 125mg&62,5 mg/5 ml, oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. CEFMORE PLUS 125mg&62,5 mg/5 ml, oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ CEFMORE PLUS 125mg&62,5 mg/5 ml, oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Oral süspansiyonun 5ml sinde125

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. SEROL duyarlı bakteri suşlarının neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. SEROL duyarlı bakteri suşlarının neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEROL 500 mg Film Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 500 mg sefprozile eşdeğer miktarda sefprozil monohidrat Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEC 500 mg efervesan tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEC 500 mg efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEC 500 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Sefaklor monohidrat 523,56 mg (500 mg Sefaklor a eşdeğer) Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VAXORAL 3,5 mg ÇOCUKLAR İÇİN KAPSÜL 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir kapsül etkin madde olarak 3,5 mg Haemophilus influenzae, Diplococcus

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kapsül Sarı renkli toz içeren, mor kapak ve turkuaz gövdeden oluşan 1 numaralı sert jelatin kapsüller

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kapsül Sarı renkli toz içeren, mor kapak ve turkuaz gövdeden oluşan 1 numaralı sert jelatin kapsüller 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CLASEM 300 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sefdinir 300 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için, 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFNET PLUS 375/62,5 mg, efervesan tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFNET PLUS 375/62,5 mg, efervesan tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFNET PLUS 375/62,5 mg, efervesan tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir efervesan tablette; 375 mg Sefdinir 62,5 mg Klavulanik Asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Vajinal Ovül Hafif sarı yağlı süspansiyon içeren sarımtırak oval kapsül şeklindedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MACMIROR COMPLEX 500 mg + 200.000 IU vajinal ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir vajinal ovül Nifuratel 500 mg; Nistatin 200.000 IU

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ELUCEF PLUS 125/62,5 mg Saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ELUCEF PLUS 125/62,5 mg Saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ELUCEF PLUS 125/62,5 mg Saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir saşede 125 mg sefdinir ve 62,5 mg klavulanik aside eşdeğer miktarda 148,92

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMOKLAVİN-BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMOKLAVİN-BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI AMOKLAVİN-BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Beher 5 ml süspansiyon, 200 mg Amoksisilin e eşdeğer Amoksisilin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CECLOR MR 375 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CECLOR MR 375 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CECLOR MR 375 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sefaklor monohidrat 392.3 mg (375 mg sefaklora eşdeğer ) Yardımcı madde(ler): Propilen

Detaylı

LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON

LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON LARGOPEN 250 mg SÜSPANSİYON FORMÜLÜ: Her 5 ml lik ölçekte; 250 mg Amoksisilin e eşdeğerde Amoksisilin trihidrat bulunur. Tat ve aroma verici: Şeker, Sodyum sakkarin, ahududu esansı; Boyar madde: Eritrosin.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bir yüzünde mavi renkte TMF logo baskısı içeren beyaz renkli oval film tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bir yüzünde mavi renkte TMF logo baskısı içeren beyaz renkli oval film tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEİACT 200 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sefditoren 200 mg (245.1 mg sefditoren pivoksil e eşdeğer) Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

Vaxoral. Tekrarlayan bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde 5. Şimdi. Zamanı. KOAH Kronik bronşit Sigara kullanımı

Vaxoral. Tekrarlayan bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde 5. Şimdi. Zamanı. KOAH Kronik bronşit Sigara kullanımı Tekrarlayan bakteriyel solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde 5 Şimdi KOAH Kronik bronşit Sigara kullanımı Yaşlılık Düşük bağışıklık Hırıltılı öksürük Kirli ortam Pasif içicilik Zamanı Tekrarlayan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI 1 / 6

KULLANMA TALİMATI 1 / 6 KULLANMA TALİMATI FİXEF 400 mg film tablet Oral yoldan kullanılır. Etkin madde: Her bir film tablet 400 mg sefiksime eşdeğer 454.545 mg sefiksim trihidrat içermektedir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. Ürünün İsmi. EUCARBON tablet. 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi. Etkin maddeler: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. Ürünün İsmi EUCARBON tablet 2. Kalitatif ve Kantitatif Bileşimi Etkin maddeler: Bir tablette; 180,0 mg bitkisel kömür, 50,0 mg kükürt, 105,0 mg senne (sinameki) yaprağı tozu ve 25,0

Detaylı

ALLERGOCOMOD %2 10 ml STERĐL GÖZ DAMLASI

ALLERGOCOMOD %2 10 ml STERĐL GÖZ DAMLASI ALLERGOCOMOD %2 10 ml STERĐL GÖZ DAMLASI FORMÜLÜ : Her bir şişe, 10 ml steril göz solüsyonu içermektedir. 1 ml izotonik solüsyon içeriği: Sodyum Kromoglikat 20 mg Disodyum EDTA 1 Sorbitol Enjeksiyonluk

Detaylı

FORSEF 1 g I.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON

FORSEF 1 g I.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON FORSEF 1 g I.V. ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON FORMÜLÜ: Her flakonda, 1 g Seftriakson a eşdeğer Seftriakson sodyum bulunur. Çözücü olarak: 10 ml Enjeksiyonluk su içerir. Steril ve Apirojendir. FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CECLOR MR 375 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CECLOR MR 375 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CECLOR MR 375 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sefaklor monohidrat 392.3 mg (375 mg sefaklora eşdeğer ) Yardımcı madde(ler): Propilen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFBİR 300 mg kapsül. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFBİR 300 mg kapsül. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFBİR 300 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sefdinir 300 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Beyaz film kaplı oblong, bir yüzü düz, diğer yüzü 250 yazılı homojen görünümlü tabletler.

Kısa Ürün Bilgisi. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Beyaz film kaplı oblong, bir yüzü düz, diğer yüzü 250 yazılı homojen görünümlü tabletler. Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Cefaks 250 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 250 mg Sefuroksime eşdeğer Sefuroksim axetil amorphous (Akt.: % 81.67) 306.10mg + %2.5 ekses 313.762

Detaylı

CEFOZİN 500 mg IM ENJEKTABL FLAKON Steril Apirojen Antibiyotik

CEFOZİN 500 mg IM ENJEKTABL FLAKON Steril Apirojen Antibiyotik CEFOZİN 500 mg IM ENJEKTABL FLAKON Steril Apirojen Antibiyotik FORMÜLÜ: Her flakon; 500 mg Sefazolin aktivitesine eşdeğer sefazolin sodyum içerir. Beraberindeki her çözücü ampulde 2 ml %0.5 lik lidokain

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Enfeksiyon Doz Veriliş sıklığı Veriliş süresi Kronik bronşitin akut alevlenmeleri 500 mg Günde 1 kez 5-7 gün

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Enfeksiyon Doz Veriliş sıklığı Veriliş süresi Kronik bronşitin akut alevlenmeleri 500 mg Günde 1 kez 5-7 gün KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DYNABAC 250 mg enterik kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Diritromisin 250.0 mg Yardımcı maddeler: Kroskarmelloz sodyum 10.0 mg Yardımcı

Detaylı

LARGOPEN -BID 400 mg Fort Süspansiyon Hazırlamak Đçin Kuru Toz

LARGOPEN -BID 400 mg Fort Süspansiyon Hazırlamak Đçin Kuru Toz LARGOPEN -BID 400 mg Fort Süspansiyon Hazırlamak Đçin Kuru Toz FORMÜLÜ: Her 5 ml lik ölçekte; 400 mg Amoksisilin e eşdeğer miktarda Amoksisilin trihidrat bulunur. Antimikrobiyal koruyucu olarak sodyum

Detaylı

FORMÜLÜ: Her flakon; 2 g sefotaksime eşdeğer sefotaksim sodyum tuzu içerir. Çözücü olarak 10 ml enjeksiyonluk su bulunmaktadır. Steril ve apirojendir.

FORMÜLÜ: Her flakon; 2 g sefotaksime eşdeğer sefotaksim sodyum tuzu içerir. Çözücü olarak 10 ml enjeksiyonluk su bulunmaktadır. Steril ve apirojendir. SEFAGEN 2 g IV ENJEKTABL FLAKON FORMÜLÜ: Her flakon; 2 g sefotaksime eşdeğer sefotaksim sodyum tuzu içerir. Çözücü olarak 10 ml enjeksiyonluk su bulunmaktadır. Steril ve apirojendir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

PROSPEKTÜS. DUOBAK 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Kuru Toz (40 ml)

PROSPEKTÜS. DUOBAK 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Kuru Toz (40 ml) PROSPEKTÜS DUOBAK 250 mg/5 ml Oral Süspansiyon Hazırlamak için Kuru Toz (40 ml) FORMÜLÜ : Duobak Oral Süspansiyon, sulandırıldıktan sonra beher 5 ml de (bir ölçekte) 250 mg sultamisilin ihtiva eden toz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FİXEF 100 mg/5ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FİXEF 100 mg/5ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FİXEF 100 mg/5ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her 5 ml (1 ölçek) süspansiyon; 100 mg

Detaylı

Meronem bolus intravenöz enjeksiyon için enjeksiyonluk su ile veya intravenöz infüzyon için uygun bir infüzyon sıvısı ile çözülür.

Meronem bolus intravenöz enjeksiyon için enjeksiyonluk su ile veya intravenöz infüzyon için uygun bir infüzyon sıvısı ile çözülür. MERONEM 500 mg IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Steril, apirojen Formülü: Beher flakon etken madde olarak 500 mg meropenem anhidre eşdeğer 570 mg meropenem trihidrat ve yardımcı madde 104 mg anhidr

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonda kullanımına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VAXORAL 7 mg YETİŞKİNLER İÇİN KAPSÜL 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Her bir kapsül içerisinde etkin madde olarak 7 mg Haemophilus influenzae,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. MENACEF 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. MENACEF 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ MENACEF 125 mg/5 ml oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml süspansiyon etkin madde olarak 125 mg

Detaylı

FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir.

FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir. Locasalene Merhem FORMÜLÜ 1 gram Locasalene Merhem; 0.2 mg flumetazon pivalat, 30 mg salisilik asit ve diğer yardımcı maddeler yanında propilen glikol içermektedir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ Farmakodinamik

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI SPECTRACEF PEDĐATRĐK saşe 30 mg/0.3 g Ağızdan alınır. Etkin Madde: Her bir saşe 30 mg sefditoren pivoksil içerir. Yardımcı Maddeler: Kroskarmelloz sodyum, sukroz, hidroksipropil metil

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CLASEM 600 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CLASEM 600 mg film kaplı tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CLASEM 600 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sefdinir 600 mg Yardımcı madde: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. 3. FARMASÖTİK

Detaylı

DEVASİD. Mikrobiyoloji : İn vitro çalışmaların sonuçlarına göre aşağıda yer alan mikroorganizmaların müstahzara duyarlı olduğu belirlenmiştir.

DEVASİD. Mikrobiyoloji : İn vitro çalışmaların sonuçlarına göre aşağıda yer alan mikroorganizmaların müstahzara duyarlı olduğu belirlenmiştir. DEVA DEVASİD 750 mg Film Tablet FORMÜLÜ: Her film tablet; 750 mg Sultamisilin' e eşdeğer Sultamisilin tosilat dihidrat, Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. Sultamisilin; Sulbaktam ve Ampisilin'

Detaylı

ZESPĐRA 4 mg ÇĐĞNEME TABLETĐ

ZESPĐRA 4 mg ÇĐĞNEME TABLETĐ ZESPĐRA 4 mg ÇĐĞNEME TABLETĐ FORMÜLÜ: Her Zespira çiğneme tableti, 4 mg montelukast (montelukast sodyum şeklinde) içerir. Boyar madde olarak kırmızı demir oksit, tatlandırıcı olarak aspartam ve aroma verici

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEFTİNEX 600 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEFTİNEX 600 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEFTİNEX 600 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sefdinir 600 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. 3.

Detaylı

AMPİSİD Film Tablet 375 mg

AMPİSİD Film Tablet 375 mg PROSPEKTÜS AMPİSİD Film Tablet 375 mg FORMÜLÜ: Her film tablette 375 mg sultamisiline eģdeğer sultamisilin tosilat dihidrat bulunmaktadır. Ayrıca titanyum dioksit içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında:

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: KULLANMA TALİMATI FULLCEF PLUS 300/125 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 300 mg sefdinir ve 125 mg Klavulanik Asit e eşdeğer miktarda 297,88 mg potasyum klavulanat;

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEPHİX 100 mg/ 5ml Pediatrik Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. CEPHİX 100 mg/ 5ml Pediatrik Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CEPHİX 100 mg/ 5ml Pediatrik Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir şişe 1 g sefiksime eşdeğer 1030 mg

Detaylı

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır CEFTİON Enjeksiyonluk Süspansiyon Veteriner Sistemik Antibakteriyel

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır CEFTİON Enjeksiyonluk Süspansiyon Veteriner Sistemik Antibakteriyel BİLEŞİMİ Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır CEFTİON Enjeksiyonluk Süspansiyon Veteriner Sistemik Antibakteriyel Ceftion Enjeksiyonluk Süspansiyon, 1 ml de 50 mg seftiofur baza eşdeğer seftiofur hidroklorid

Detaylı

DYNABAC 250 mg. ENTERİK KAPLI TABLET PROSPEKTÜS. Her enterik kaplı tablet 250 mg diritromisin, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

DYNABAC 250 mg. ENTERİK KAPLI TABLET PROSPEKTÜS. Her enterik kaplı tablet 250 mg diritromisin, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. PROSPEKTÜS BİLEŞİMİ : Her enterik kaplı tablet 250 mg diritromisin, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Dynabac enterik kaplı tabletin

Detaylı

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir.

Farmakodinamik Özellikler: Seftriakson, yarı sentetik ve geniş spektrumlu 3. jenerasyon sefalosporindir. Cefridem (Seftriakson sodyum) 0,5g IM enj. toz içeren flakon FORMÜL Beher flakon steril ve apirojen olarak 0,5 g Seftriakson' a eşdeğer miktarda Seftriakson Sodyum içerir. Beher eritici ampulde ise 2 ml

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. SUPRAX, beta-laktamaz enzimlerine karşı ileri derecede stabildir.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. SUPRAX, beta-laktamaz enzimlerine karşı ileri derecede stabildir. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI SUPRAX 100 mg/5ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak Đçin Kuru Toz 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐMĐ Etkin madde: Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml sinde

Detaylı

KLAMOKS BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

KLAMOKS BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KLAMOKS BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz FORMÜLÜ: Sulandırıldıktan sonra süspansiyonun her 5 ml sinde; 200 mg amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat 28.5 mg Klavulanik aside

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Ketomino Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. Ketomino Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI Ketomino Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla uygulanır. Etkin Maddeler: (RS)-3-metil-2-okso-valerat (DL-Ġzolösin α-ketoanoloğu), kalsiyum tuzu 4-metil-2-okso-valerik asit (Lösin α-ketoanoloğu),

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERASEF 500 mg Film Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ERASEF 500 mg Film Tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ERASEF 500 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 500 mg sefprozile eşdeğerde sefprozil monohidrat Yardımcı maddeler: Sodyum nişasta

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEOFLEX Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Maddeler: Glukozamin Sülfat Bunda: Serbest Glukozamin (kabuklu deniz hayvanından elde edilen)

Detaylı

Fosfomisin trometamol 5.631 g (3.0 g fosfomisine eşdeğerdir)

Fosfomisin trometamol 5.631 g (3.0 g fosfomisine eşdeğerdir) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ÜROMİSİN Saşe 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir 8 g lık saşe: Fosfomisin trometamol 5.631 g (3.0 g fosfomisine eşdeğerdir) Yardımcı madde(ler):

Detaylı