İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı tarihli Genel Kurul kararıyla İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği" olarak kabul edilmiştir. İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Derneği kısaca ''Birlik'' olarak anılacaktır. Birliğin merkezi Ankara'dır. BİRLİĞİN AMACI : MADDE 2- Birliğin amacı; memleketin ve mühendislik mesleğinin ilerlemesine, gelişmesine çalışmak ve üyelerin tanışmalarını, maddi ve manevi dayanışmalarını sağlamak, teknik ve kültürel bilgilerini arttırmak, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi mensuplarının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için: 2.1. Yayın yapmak, kitaplık ve teknik müze tesis etmek, konferanslar seminerler, kurslar, geziler ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 2.2. Yurdumuzun mühendislik işlerini Türk Mühendislerine yaptırmak ve gençliği bu mesleğe teşvik etmek, İ.T.Ü.'deki başarılı öğrenciler için tahsil bursu ve yurt tesis etmek, 2.3. Resmi ve özel işlerde çıkacak teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda istek halinde hakem veya bilirkişi, jüri üyesi göstermek, 2.4. Belirli zamanlarda yapılacak veya yazılacak en güzel iş, eser ve yayın için takdirname ve para mükâfatı vermek üzere meslektaşları teşvik etmek, 2.5. Birliğin amacına uygun vakıf kurmak ve gerektiğinde menkul ve gayrimenkul mal varlığını, gelirlerini kısmen veya tamamen bu vakfa devretmek Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, -1-

2 2.7. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 2.8. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, 2.9. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek, Federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî ve manevi yardımlaşmalarda bulunmak, Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, MADDE 3- Birlik amacına uygun olarak kanunlar çerçevesinde her türlü faaliyette bulunur. -2-

3 BİRLİĞE ÜYE OLMAK : MADDE 4- Birliğin, ASLİ ÜYE, ONUR ÜYESİ ve MİSAFİR ÜYE olmak üzere üç çeşit üyesi vardır ASLİ ÜYELER : İstanbul Teknik Üniversitesinin herhangi bir Fakülte, Enstitü veya Yüksek okullarından birinden mezun olarak diploma almış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Birliğe girmek istediğine dair beyanname vermek ve Birlik Tüzüğü'nü kabul etmek şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla Birliğe ASLİ ÜYE olabilirler ONUR ÜYELERİ : Birliğe, Vakfa, Ulusumuza ve Ülkemize, maddi ve manevi fayda ve hizmetleri görülen seçkin kişilere, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile ONUR ÜYELİĞİ verilebilir MİSAFİR ÜYELER : İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültelerinden birine denk öğretim yaptıran yabancı ülkelerdeki eğitim müesseselerinden Yüksek Mühendis diploması almış olanlar, Birlik asli üyelerinin (vefat etmiş olsalar da) eşleri ile vefat etmiş İ.T.Ü. mezunlarının eşleri, Camiamızla kaynaşmak isteyen ve İ.T.Ü. topluluğu ile gönül bağı olan, Üniversite mezunu seçkin kişiler (sayısı elliyi aşmamak üzere) Beyanname vermek ve Birlik Tüzüğünü kabul etmek şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla MİSAFİR ÜYE olabilirler. Misafir üyeler Asli üyelerin haklarına sahip olup, vecibelerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yalnız genel kurulda oy hakları yoktur. MADDE 5- Dördüncü maddenin 1. ve 3. bentlerindeki şartları haiz olanlar. Birliğe girmek için verecekleri beyannamede üye olmak istediklerini; Tüzük hükümlerine göre hareket edeceklerini ve yıllık aidat ödemeyi kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Beyannamede iki asli üyenin, (Madde bendindeki misafir üyeler için on asli üyenin) adayı teklif ettiklerini gösterir imzalarının bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu bu beyannameyi inceledikten sonra adayın üyeliğe kabul edilip edilmemesi hakkında karar alır. Durum adaya bir ay içerisinde yazılı olarak bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyen misafir üye adaylarının itiraz hakkı yoktur. MADDE 6- Girişi kararlaştırılan aday bunun kendisine yazı ile bildirildiği günden sonra en geç bir ay içinde yıllık aidatı vermek zorundadır. MADDE 7- Birlik üyelerinden üyeliğe ilk girişlerinde giriş aidatı alınmaz. Asli ve Misafir üyelerden yıllık aidat alınır. Yıllık aidat miktarları Genel Kurul kararıyla belirlenir. Onur üyelerinden yıllık aidat alınmaz. Yıllık aidatını ait olduğu yıl içerisinde ödemeyenlerden o yıla ait aidat miktarı ile ödemenin yapıldığı yılın aidat miktarı arasındaki fark gecikme tazminatı olarak tahsil edilir." -3-

4 BİRLİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMA : MADDE 8- Kendi arzusu ile birlikten ayrılmak isteyen üye bunu yazılı olarak bildirmekle ve borcunu ödemekle yükümlüdür. Tekrar üye olmak istemeleri halinde yeni üye olma işlemlerine tabi olurlar. MADDE Her yıl 31 aralık tarihi itibariyle son üç yılın aidatını ödemeyenlerin listesi çıkarılır. Dernekteki mevcut adreslerine Yönetim Kurulunca iadeli taahhütlü mektup gönderilerek birikmiş aidat borçlarını ödemeye davet edilirler. Buna rağmen aidat borçlarını 45 gün içinde ödemeyenlerin üyelikleri herhangi bir karar almaya gerek kalmaksızın kendiliğinden sonra erer. Durum Yönetim Kurulunca kayıtlara işlenir. Üyelikleri böylece sona erenler bilahare tekrar üye olmak isterlerse üyeliğin sona erdiği tarihteki borçlarını ödemek zorundadırlar Dernekler Kanununa göre üye olma haklarını sonradan kaybedenler ile haklarında Haysiyet Divanınca ihraç kararı verilenlerin üyelikleri sona erer ve Yönetim Kurulunca üyelik kaydı silinir. Üyelikten çıkarılma kararına karşı Genel Kurul nezdinde itiraz olunabilir. Genel Kurulun vereceği karar kesindir. BİRLİĞİN ORGANLARI : MADDE 10- Birliğin organları şunlardır; Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu Haysiyet Divanı GENEL KURUL : MADDE 11- Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından çağrıda bulunularak her iki yılda bir, MART ayı içinde Asli üyelerin yarısından bir fazlasının huzurunda olağan olarak toplanır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamazsa yedi gün sonra Birlik Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olmamak üzere gelen asli üyelerin mevcudu ile tekrar toplanır. Şubeler Birlik Genel Kuruluna beşer asli üye ile katılırlar. MADDE 12- Genel Kurulda, Şubelerin Genel Kurullarında seçilen beşer delege de dahil olmak üzere her asli üyenin yalnız bir oyu vardır. Üyeler oylarını bizzat kendileri kullanırlar. Onur Üyeleri ve Misafir Üyeler Genel Kurullara katılıp öneri ve dileklerde bulunabilirler, ancak oy kullanamazlar. MADDE 13- Genel Kurul toplantı günü, saati, yeri ve gündemini Yönetim Kurulu hazırlar ve toplantı gününden 15 gün önceden mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile belirtmek suretiyle üyelere duyurur. MADDE 14- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. -4-

5 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: MADDE 15- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır Bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, iki Kâtipten ibaret bir Başkanlık Divanı seçmek Dernek organlarını seçmek, Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, Gelecek yıllar için çalışma programı esaslarını tespit etmek, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeleri görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek, Birlik organlarının asil ve yedek üyeleri ile asli üyeler arasından İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Vakfı mütevelli heyet üyelerini seçmek, Birlik Tüzüğünü değiştirmek, Birliğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınır taşınmaz malların satılması, vakıf kurulması ve taşınır taşınmaz malların kurulacak vakfa bağışlanması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek, Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşmek ve karara bağlamak, Yeni şube açılmasına karar vermek ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek Derneğin diğer organlarını denetlemek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onları görevden almak, Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanmak, Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasını kararlaştırmak, Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek, Yönetim Kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlanmak, Birliğin feshine karar vermek, -5-

6 Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek, MADDE 16- Genel Kurulda kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimlerin gizli oyla yapılması esastır. Ancak Yönetim Kurulu seçimleri hariç, diğer seçimler Genel Kurul Kararı ile açık oyla da yapılabilir. MADDE 17- Genel Kurul toplantı tutanakları Başkanlık Divanınca düzenlenir ve imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI : MADDE 18- Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve yalnız gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa en az yedi gün sonra Birlik Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olmamak üzere katılanların sayısı ile yetinilir. MADDE 19- Olağanüstü Genel Kurul, Denetleme Kurulunun veya Birlik üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplanır. YÖNETİM KURULU : MADDE 20- Yönetim Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından Genel Kurulda 7 asil ve 7 yedek üye olmak üzere GİZLİ OY' la seçilir. Yedi asil üyeden oluşan Yönetim Kurulu aralarından bir Başkan bir Genel Sekreter ve bir Sayman üye seçerek iş bölümü yapar. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sıra ile yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulunun süresi iki yıldır. Yönetim Kurulu kararlarından ve yaptığı işlerden dolayı yalnız Genel Kurula karşı sorumludur. MADDE 21- Yönetim Kurulu, Birliğin amacına, tüzüğüne ve Genel Kurul Kararlarına uygun çalışmalar yapar. Bu kurul en az ayda 1 defa toplanır ve an az 4 üyenin olumlu oyu ile karar alır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır. MADDE 22- Yönetim Kurulunu Başkan temsil eder ve Yönetim Kurulu Kararlarını uygular. Genel Sekreter Birliğin yazışmalarını yönetir ve Başkanın yokluğunda ona vekâlet eder. Sayman Üye Birliğin mali işlerini yürütür. MADDE 23- Yönetim Kurulu kararları tutanağa geçirilir ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır. MADDE 24- Başkan ve Genel Sekreter gerekli gördüğü zamanlarda Yönetim Kurulunu Olağanüstü Toplantıya çağırabilir. MADDE 25- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: Birliği temsil etmek ve yönetmek, -6-

7 25.2. Birliğin yıllık işlem ve hesaplarını ve gelecek yıllara ait bütçelerini düzenlemek ve Genel Kurula sunmak, Genel Kurul ve Haysiyet Divanı kararlarını uygulamak, Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve şube kurucularına yetki vermek, Dernekler ve diğer kanunlarda öngörülen defterleri tutmak, Gerekli gördüğü konularda komisyonlar kurmak ve ücretli personel tutmak, Birliğin amacına uygun diğer çalışmalar yapmak, Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslek ve adreslerini, bulundukları yerin en büyük mülki amirliğine bildirmek, Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, İ.T.Ü.'lülerin güçlerini birleştirmek amacıyla, İ.T.Ü. Mezunları Derneği, İ.T.Ü. Spor Kulübü ile İ.T.Ü.'lülerce kurulan bu tür Demeklerle birlikte Federasyon oluşturmak veya bu konuda oluşturulmuş olan federasyonlara girmek, bu federasyonların faaliyetlerine katılmak Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak, Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, Bütçenin uygulanmasını sağlamak, Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, -7-

8 DENETLEME KURULU : MADDE 26- Denetleme Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından Genel Kurulda üç asil ve üç yedek üye olarak seçilir. Asil üyelerde boşalma olması halinde sıra ile yedekler göreve çağrılır. MADDE 27- Denetleme Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla süresi içindeki Birlik hesabını tetkik ve denetler, sonucu bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme Kurulu gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. HAYSİYET DİVANI : MADDE 28- Haysiyet Divanı Birliğin on beş yıllık asli üyeleri arasından Genel Kurulda iki yıl süre ile üç asil ve üç yedek üye olarak seçilir. Bunlar aralarında bir Başkan seçerler. MADDE 29- Haysiyet Divanının görevleri şunlardır: Üyeler arasında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda bulunan, Hazır bulunanların rahatını kaçıracak ve huzuru bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda bulunan, Üyelik onuruna, gereklerine, borçlarına ve görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunan, Eylem ve işlemleri Birlik üyeliği ile bağdaşmayan, üyeler hakkında; 1. Yazılı ihtar veya kınama 2. Geçici ilişki kesme (15 günden az bir yıldan fazla olmamak üzere Dernek hizmetlerinden yararlanmanın ve Dernek binasına girişin yasaklanmasıdır.) 3. İhraç kararlarını almak ve Yönetim Kuruluna bildirmek. MADDE 30- Haysiyet Divanını ilgilendiren herhangi bir olay veya şikâyet önce Yönetim Kuruluna intikal ettirilir. Yönetim Kurulu şikâyet üzerine veya resen harekete geçerek durumu inceler ve gerek görmesi halinde Haysiyet Divanına intikal ettirir. Haysiyet Divanı, ilgili üyenin yazılı bilgisine başvurur ve cevap için belli bir süre verir. Gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır ve dinler. İlgililerin istemi ve hazır bulunmaları halinde dinlenmeleri zorunludur. Yazılı çağrıya rağmen gelmeyen veya cevap vermeyen ilgili, savunma hakkını kullanmaktan imtina etmiş sayılır. Divan olayın aydınlanması için gerekli gördüğü inceleme ve soruşturmayı açık veya kapalı, yazılı veya sözlü olarak yapabilir. Divan; olayı ve delilleri serbestçe takdir eder ve en kısa sürede karar vererek Yönetim Kuruluna bildirir. -8-

9 Haysiyet Divanı Kararlarının düzeltilmesi veya kaldırılması talepleri Genel Kurula sunmak üzere Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte ilk Genel kurula sunulur. Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Haysiyet Divanının sekreteryasını Genel sekreter yürütür. MALİ HÜKÜMLER : MADDE 31- Birliğin gelirleri şunlardır: Üyelerden alınacak aidat, Birlikçe düzenlenen balo, eğlence, piyango, müsamere, konser, spor müsabakası, konferans, yayın, gezi ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler, Birlik taşınır ve taşınmaz mallarından kira, işletme ve satış yolu ile elde edilecek gelirler Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, Diğer gelirler. MADDE 32- Birliğin demirbaş eşyası, mali işleri ve tesisleri Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmelik gereğince yürütülür. ŞUBELER : MADDE 33- Herhangi bir yerde şube açılabilmesi için o yerde devamlı oturan en az yirmibeş asil üyenin isteği ve Birlik Yönetim Kurulunun olumlu kararı gereklidir. Bu şubenin açılması kararından sonra, Birlik Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az beş kişilik kurucular tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülkiye amirine yazılı müracaat yapılarak faaliyete başlanır. MADDE 34- Şubelerin Organları: A) Şube Genel Kurulu B) Yönetim Kurulu C) Denetleme Kurulu MADDE 35- Şube Organlarının görev, yetki ve çalışma şekilleri Birlik Eş Organlarınınkinin aynıdır. Şube Yönetim Kurulları Şube Genel Kurulunda seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversiteliler Birliği Vakfı mütevelli heyeti için vakıf senedindeki kadar üye seçilir. Şube Genel Kurulları Olağan toplantılarını OCAK ayı içinde yapmak ve Birlik Genel Kurul toplantısından iki ay önce bitirmek zorundadır. MADDE 36- Şubelerin Haysiyet Divanını ilgilendiren işleri Birliğin ilgili organları tarafından yerine getirilir. -9-

10 MADDE 37- Şube Yönetim Kurulu kendi Genel Kuruluna olduğu gibi Birlik Yönetim Kuruluna karşı da sorumludur. Anlaşmazlık halinde Birlik Yönetim Kurulunun görüşüne göre hareket edilir ve durum ilk Birlik Yönetim Kurulunda karara bağlanır. MADDE 38- Şube Yönetim Kurulu, kendi Genel Kurulunun kararlarını, bütçesini ve dileklerini Birlik Genel Kurulunda onaylanmak üzere Birlik Genel Kurul toplantısından on gün önce Birlik Yönetim Kuruluna sunmakla görevlidir. MADDE 39- Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü konularda Şube Genel Kurulunu Olağanüstü Toplantıya çağırabilir. MADDE 40- Şube Yönetim Kurullarının çalışmaları Birlik Yönetim Kurulunca denetlenir. Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Tüzüğüne ve Yönetmeliklerine aykırı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği Şube Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi için Şube Olağanüstü Genel Kurulunu toplamaya yetkilidir. MADDE 41- Şubelere kayıtlı asli üyeler oy hakkı olmaksızın Birlik Genel Kurulu'na katılabilir; dilek ve temennilerde bulunabilirler. Oy hakkına Şube Yönetim Kurulu asli üyeleri de sahiptir. MADDE 42- Şube Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Birlik Genel ve Yönetim Kurullarına, Denetleme Kurullarına, Tüzük ile verilmiş olan yetkileri Şube çapında kullanmaya yetkili ve aynı hükümlere göre sorumludur. TEMSİLCİLİK AÇMA MADDE 43- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ MADDE 44- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ : MADDE 45- Birlik asli üyelerinin en az onda biri tarafından yazılı olarak talep edilmesi veya Yönetim Kurulunca gerek görülmesi halinde, Tüzük değişikliği hususu Genel Kurul gündemine alınır ve değişiklik önerisi metni asli üyelere en az bir ay önceden yazılı olarak gönderilir. Tüzük değişikliğinin kabul edilebilmesi için oylamaya katılanların üçte ikisinin olumlu oy kullanması gerekir. -10-

11 BİRLİĞİN FESHİ : MADDE 46- Birliğin feshini gerektiren bir zorunluluk hasıl olduğu takdirde, bütün üyelere en az bir ay önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle Birlik Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya çağrılır. Toplantıya Genel Kurula katılma hakkına sahip olan asli üyelerin üçte ikisinin katılması ve fesih kararını toplantıya katılan asli üyelerin üçte ikisinin kabul etmesi şarttır. Bu toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa en az bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda mevcut asli üyelerin üçte ikisinin oyları ile fesih kararı alınır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz. MADDE 47- Birliğin feshi halinde Birlik Genel Kurulunda seçilen üç kişilik tasfiye komitesince, infisahı halinde ilgili mercilerce, yapılacak tasfiye sonunda kalan mallar ve alacaklar İstanbul Teknik Üniversitesi'ne devredilecektir. MADDE 48- Bu Tüzükte hakkında hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. KURUCULAR : MADDE 49- Birlik aşağıda adları, soyadları, meslekleri, uyrukları ve ikametgâh adresleri yazılı zevat tarafından yılında kurulmuştur. Ali Rıza SUN Yüksek Mühendis T.C. Ankara Ziya FEVZİ,,,,,,,, Bedri HÜSNÜ,,,,,,,, Cemal GERMEN,,,,,,,, Hasan Hamdi ÇAMTEPELİ,,,,,,,, Bekir VEHBİ,,,,,,,, EK MADDE: Madde 9.1. hükmü tarihinden sonraki aidatlar için uygulanır. Başkan A. Akad ÇUKUROVA Genel Sekreter Sayman Üye Üye Ersin ZİHNİOĞLU Turan AYKANAT Hasan NAMAL Üye Üye Üye A.Öner ELTUGAY Mehmet TUTAŞ Ceyhun ALVER -11-

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil)

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri Kuruluş Madde 1- Yasalar ile

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR Her üçü de müteveffa NURİ OĞLAKÇI, ZİYA BORA, MEHMET ALİ YALIM tarafından 28.1.1957 gününde kurulup, o günden bu yana sportif faaliyetini sürdürmüş olan İSTANBUL

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ 2011 ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı Madde 1-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 5101 sayılı Kanun'la değişik

Detaylı

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü S.S. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM VE TÜKETİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ

V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ V26 HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI RESMİ SENEDİ Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yayınlanmış her kitabın, Türkiye'nin her yerinde tüm okuyucular tarafından

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, DEYİMLER VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ BÖLGE BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde-1: Bu anasözleşme altında adları ve numaraları yazılı tarım kredi kooperatifleri arasında çalışma merkezi...de/da olmak ve... sınırları

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir; MEVCUT (ESKİ) METİN Madde 3 Amaç ve Konu Şirketin kuruluş amacı gıda ve diğer ihtiyaçları ve ürünleri tüketiciye uygun şartlarda sağlamaya çalışmaktır. Bunun için ürünlerin üreticilerden tüketicilere aktarılmasına

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı