KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ"

Transkript

1 KÜMELENME TEORİSİ VE PORTER ELMAS MODELİ Hazırlayan: Zeynep HAS İZMİR KASIM 2013

2 PORTER ELMAS MODELİ Giriş Günümüz ekonomi dünyasında, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde kümelenme ve kümelenme politikalarına ilişkin sürekli ve büyük bir ilgi söz konusudur. Kümelenme politikaları küresel rekabet edebilirliğin geliştirilmesi için kullanılabilecek başlıca politikalardan birisi olarak algılanmaktadır. Öz itibariyle kümelenme politikası; kümelerin, verimliliği, yenilikçiliği, rekabet edebilirliği ve kümeler içerisindeki işletmelerde istihdamı arttıracağı görüşü üzerine kurulmuştur. Küme geliştirme, yeniliği, üretkenliği ve rekabet gücünü sistematik olarak ele alan ve dünya genelinde ilgi odağı haline gelen bir stratejidir. Nitekim her Avrupa Birliği ülkesinde ulusal veya bölgesel bir küme destek programı bulunmaktadır. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer alan, Avrupa nın 6. büyük ekonomisi olan ülkemizin hedefi, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek ve ihracatımızı 500 milyar Dolar a çıkarmak olarak belirlenmiştir. İhracat kapasitesinin arttırılması hedefi, ekonomimizin belkemiğini oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) yurt içi üretimin yanı sıra ihracata da yönelmesiyle mümkün olacaktır. Bu çerçevede T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından bu hedefe hizmet eden ve kümelenme esasına dayanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) geliştirilmiştir. Uluslararası rekabetçilik analizi kümelenmede önemli bir yere sahiptir. Bu konuda başlıca analiz yöntemi Michael Porter ın Elmas Modeli dir. Bu yöntemi geliştirirken Michael Porter çeşitli ülkelerdeki başarılı iş kümelenmelerini ve rekabet avantajı yaratılmış endüstrilerdeki dinamik süreçleri analiz etmiştir. Rekabet işletme bazında irdelendiğinde, bir işletmenin rekabet gücünün sektöründeki diğer işletmelerin ve değer zincirindeki diğer aktörlerin performansıyla ilgili olduğu görülmektedir. Kümelenme ve Michael Porter Uluslararası rekabet analiz yöntemi olan Elmas Modeli ni incelemeye başlamadan önce, kümelenme teorisinden ve teoremin kurucusu Profesör Michael Porter dan bahsetmekte fayda vardır. Michael Everett Porter Harvard Üniversitesi İşletme Bölümü'nde (Harvard Business School) ekonomi ve yönetim bilimleri profesörüdür. Aynı zamanda Strateji ve Rekabetçilik Enstitüsü (Institute for Strategy and Competitiveness) başkanıdır. Stratejik yönetim alanında dünyanın önde gelen bilim adamlarından biridir. Akademik çalışmaları, şirketlerin veya bölgelerin nasıl rekabetçilik avantajları oluşturabileceği üzerine yoğunlaşmıştır. Porter ayrıca bölgesel kümelenme (Cluster building) ile rekabet avantajlarının meydana getirilmesi teorisinin kurucusudur. Birçok otorite tarafından en etkili yönetim düşünürlerinden biri olarak gösterilmektedir. Bir başka ifadeyle Michael Porter stratejik yönetim alanındaki tespitleri ile çığır açmış bir Yönetim Gurusu dur. Kümeler yeni bir buluş değildir. Girişimlerin birbirine yakın konumlanması, eski uygarlıklarda da gözlemlenmektedir. Porter, bazı firmaların ve bazı bölgelerin diğerlerine kıyasla daha başarılı olmasının nedenlerini araştırdığı çalışması ile bu alanda çığır açmış ve kümelerin sistematik olarak yaygınlaşmasını sağlamıştır.

3 M.E.Porter ın ifadesiyle Kümeler; Aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan hem de birbiriyle işbirliği yapan şirketlerin, belli bir alanda uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, ilgili sektörlerdeki firmaların ve ilgili kurumların coğrafi yoğunlaşmalarıdır. Yine M. E. Porter ın "Clusters and the New Economics of Competition ( Kümeler ve Yeni Rekabet Ekonomisi ) adlı eserinde özetlediği gibi: Coğrafi, kültürel ve kurumsal yakınlık, şirketlere özel erişim, daha yakın ilişkiler, daha iyi bilgi, güçlü teşvikler ve uzaktan yararlanmanın zor olduğu diğer avantajları sağlamaktadır. Dünya ekonomisi daha karmaşık, bilgi temelli ve dinamik hale geldikçe, bu daha doğru olmaktadır. Rekabet avantajı, uzaktaki rakiplerin kopyalayamayacağı bilgi birikimi, ilişkiler ve motivasyon gibi yerel unsurlarda saklıdır. Kümeler, sektörlerin belirli bölgelerde, çeşitli faktörlere bağlı olarak kendiliğinden yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan doğal oluşumlardır. Dünya çapında tanınan Kaliforniya daki iki küme örneği, den fazla ileri teknoloji şirketine evsahipliği yapan Silikon Vadisi (San Francisco ve dünya film endüstrisinin başkenti haline gelen Hollywood (Los Angeles) dır. Hiç kimse, Hollywood un dünya film endüstrisinin merkezi olması gerektiğini veya Silikon Vadisi nin küresel olarak rakipsiz ileri teknoloji kümesi haline gelmesi gerektiğine karar vermemiştir. Bu yoğunlaşmalar ve firmalar arasında işbirliği doğal bir şekilde zamanla gelişmiş, sektöre özgü faaliyetlerde uzmanlaşmalar ortaya çıkmıştır. Özetle, iş kümeleri birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir coğrafi alanda (yörede) yoğunlaşması ile oluşur ve yarattıkları iktisadi değerin oluşumuna katkıda bulunan sektör, kurum ve kuruluşların tamamını kapsar. Rekabet içinde işbirliği kültürü kümelenme için temel esastır. Kümelenme girişimleri ise; bir kümenin rekabetçi konumunu güçlendirmek için uygulanabilir eylemler barındıran organize ve sistemli çalışmalardır. Kümelenmenin üç temel özelliği; -yakınlık -ağ oluşturma -uzmanlaşmadır. Yakınlık; şirketlerin uzman işgücüne erişim, zımni ve somut bilgilerin değişimi avantajlarından ötürü, birbirlerine yakın mesafede olmalarıdır. Ağ Oluşturma; yerel tedarikçiler, müşteriler, rakipler, üniversiteler ve araştırma merkezleri arasındaki bağlantıları ve ortak çalışma ilişkilerini olanaklı kılmaktadır. Uzmanlaşma ise bir endüstri içinde iş bölümüne gidilmesi gerçeğinin bir yansımasıdır. Kümelenme bölgesel kalkınma projelerinin en yaygın şekillerinden biridir. Kümelenmede uluslararası rekabet gücü yüksek sektöre odaklanmak önemli bir başarı unsurudur. Kümelenme projelerinin ilk basamağı, odaklanacak sektörün rekabetçilik düzeyinin belirlenmesidir. Bu aşama sektörün güçlü ve zayıf yanlarının rekabet bağlamında ortaya konulmasını ve projenin gelecek aşamalarının nasıl şekilleneceğini de ortaya koyar.

4 Elmas Modeli Değişkenleri M. Porter ın ifadesiyle; Rekabet edebilirlik hız koşusu değil bir maratondur. Bu uzun soluklu parkurda başarıyı ve sürdürebilirliği yakalamanın temelinde ise uluslararası rekabetin doğru analiz edilmesi yatmaktadır. Porter 1990 yılında yayınlanan The Competitive Advantage of Nations (Ulusların Rekabet Avantajı) isimli kitabında 10 ülkeden 100 ü aşkın sektörün incelenmesinin ardından Elmas Modeli ni geliştirmiştir. İncelen ülkeler; ABD, Danimarka, İngiltere, İsveç, Japonya, Almanya, Güney Kore, İtalya, İsviçre ve Singapur dur. Çalışmada dünyadaki ihracat pazar payları esas alınarak her ülke için rekabet haritaları çıkarılmıştır. Ardından seçilen sektörler örnek vaka analizi yöntemiyle detaylı olarak incelenmiştir. Yapılan bu rekabet araştırmaları sonucunda uluslararası rekabet gücünde belirleyici olan 4 ana unsurun ve bu 4 unsuru destekleyen 2 ek unsurun analiz edilmesi gerektiği saptanmıştır. Bu çerçevede Porter ın Elmas Modeli, sektörlerin rekabet gücünün bu 4 ana faktör ve 2 destekleyici unsur kapsamında göreceli olarak değerlendirilmesine dayanır. 1) Ana Unsurlar: Girdi koşulları: İnsan kaynakları, fiziki altyapı, bilgi kaynakları, sermaye ve diğer altyapı unsurları. Talep Koşulları: İç talep, dış talep, potansiyel pazarlar, talebin niteliği, alıcıların talepkarlığı, kullanıcının (müşterinin) seçiciliği, geniş ve büyüyen iç pazar. İlgili ve Destekleyen Sanayi: Rekabetçi avantaja sahip tedarikçilerin ve ilgili firmaların mevcudiyeti. (Hammadde tedarikçileri, uzmanlaşmış makine tedarikçileri, yarı mamul veya ara ürün tedarikçileri ve ambalaj malzemeleri tedarikçileri) Firma Stratejisi ve Rekabet : Bölgesel şartlar, sektörde faaliyet gösteren diğer firmaların yapısı, kurulma nedenleri ve amaçları, bulundukları çevrede rekabet olup olmadığı, yerli-yabancı sermaye, firmaların inovasyon kapasiteleri, rekabete yaklaşımları, sürdürülebilir rekabetçi avantaj oluşumuna ve gelişimine elverişli ortam, yerel rekabet. Bu noktada modelin sistematik özelliği vurgulanması gereken bir konudur. Buna göre rekabet gücünün belirleyicileri olan bu 4 ana unsur birbirlerini karşılıklı olarak etkilemektedir. Porter ın Elmas Modeli, aşağıda şekil üzerinde özetlenerek gösterilmiştir. Şekilde de görüldüğü gibi, modeldeki 4 ana unsur olan firma stratejisi ve rekabet, girdi koşulları, talep koşulları ve ilgili ve destekleyen sanayi birbirleriyle karşılıklı etkileşim halinde olmakta, devlet kurumları ve işbirliği kurumları ise destekleyici unsurlar olarak yer almaktadır.

5 Şekil: Micheal Porter ın Elmas Modeli Devlet Kurumları Firma Stratejisi ve Rekabet Girdi Koşulları Talep Koşulları İlgili ve Destekleyen Sanayi İşbirliği Kurumları

6 2)Destekleyici Unsurlar: Devlet Kurumları Küme çalışmalarının en önemli aktörü devletlerdir. Devletler bir tür küme kolaylaştırıcısı olarak hareket ederler. Çok sayıda paydaşın bir küme dahilinde toplanmasına yardımcı olurlar. Ayrıca kümeler ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkiyi düzenlerler. Porter bir sektörün uluslararası rekabet gücünün gelişiminde devletin rolünün önemli fakat dolaylı olduğunu düşünmektedir. Porter a göre devletin yapması gereken rekabetçi avantajı yaratmaya çalışmak değil, elmas modelinin dört ana bileşenini oluşturan ana unsurlar çerçevesinde sektörü desteklemektir. İşbirliği Kurumları Üniversiteler, teknik eğitim kurumları, yaygın eğitime yönelik özel eğitim kurumları (kurslar, vb.) ARGE kuruluşları, teknoloji desteği ve teknoloji transferi konusunda hizmet veren kuruluşlar, ticari ve mesleki birlikler, işçi sendikaları, işveren birlikleri ve dernekleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, yerel siyasetçiler, milletvekilleri, kalkınma ajansları, sivil toplum kuruluşları başlıca işbirliği kurumlarıdır. SONUÇ Giriş bölümünde de belirtildiği gibi Porter ın Elmas Modeli kümelenmede uluslarararası rekabetçilik analizi için kullanılan başlıca modeldir. Michael E. Porter ın da vurguladığı gibi, Kümeler, üretken, yenilikçi bir ekonominin temel taşlarıdır. Bu bilinç ve prensip doğrultusunda yapılacak UR-GE Projesi çalışmaları ise ülkemizin 2023 yılı hedefi olan 500 milyar dolar ihracat hedefi yolunda atılacak en büyük adımlardan biri olacaktır.

Kümelenme ile İlgili Kavramlar

Kümelenme ile İlgili Kavramlar Program 25 Ağustos 2014 Kümelenme Kümelenme İle İlgili kavramlar Türkiye de kümelenme politikaları Başarılı küme örnekleri Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi İnegöl Mobilya Kümelenmesi Yalova Saksılı

Detaylı

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU AHŞAP ÜRÜNLERİ İMALATI SEKTÖRÜ REKABETÇİLİK ANALİZİ VE KÜMELENME YOL HARİTASI T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI innocentric Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır.

Detaylı

Merzifon Ankastre Kümelenmesi

Merzifon Ankastre Kümelenmesi Merzifon Ankastre Kümelenmesi www.innocentric.com.tr 03124343366 Bu rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR83/2010/DFD/01/59/02 referans numaralı Doğrudan Faaliyet Desteği programı

Detaylı

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ TÜRKİYE DE KÜMELENME YAŞAM DÖNGÜSÜ: OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ ÖRNEĞİ Demet EROL 1 ÖZET Kübra YILDIRIM 2 Oluşan ekonomik krizler sebebiyle 1970 li yıllardan itibaren dünya çapında birçok alanda görülen

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kümelenme Stratejisi 2 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan ZOBU ve Fevzi DOĞU tarafından hazırlanan

Detaylı

SEKTÖR RAPORU 2015 STM

SEKTÖR RAPORU 2015 STM KÜMELENME ANALİZİ SEKTÖR RAPORU 2015 STM İÇİNDEKİLER 1 Giriş...3 2 Kümelenmenin Önşartları...3 3 Küme Analizi (Porter Elmas Modeli)...4 3.1 Faktör (Girdi) Koşulları...4 3.2 Firma Yapısı, Stratejisi ve

Detaylı

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018

İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 İzmir Kümelenme Stratejisi 2013-2018 Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır. Bu Strateji Belgesi, İzmir Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Zobu Danışmanlık uzmanları M. Hakan

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

Günümüzde hızla yașanan ekonomik ve

Günümüzde hızla yașanan ekonomik ve Firma Kümeleșme Eğilimleri Üzerine Ampirik Bir Araștırma: İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Örneği Neslihan KARATAȘ Günümüzde hızla yașanan ekonomik ve sosyal değișimlerle birlikte mekâna bakıș açısı

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ lerin

Detaylı

ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ (İŞİM) KÜMESİNİN YENİLİKÇİLİK ANALİZİ

ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ (İŞİM) KÜMESİNİN YENİLİKÇİLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ANKARA DA İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ (İŞİM) KÜMESİNİN YENİLİKÇİLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan N. Şerif ÇAKIRSOY Tez

Detaylı

TEŞEKKÜR... 10 YÖNETİCİ ÖZETİ... 11 PROJE ALTYAPISI...

TEŞEKKÜR... 10 YÖNETİCİ ÖZETİ... 11 PROJE ALTYAPISI... İçindekiler TEŞEKKÜR... 10 YÖNETİCİ ÖZETİ... 11 PROJE ALTYAPISI... 12 Amaç... 12 Özel Amaç... 13 Beklenen Sonuçlar... 13 Proje Zaman Çizelgesi... 17 Proje Ekibi... 18 YÖNTEM... 20 Amaç... 20 Analiz Yöntemi...

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMADA İNOVASYON SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI: KOP BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BÖLGESEL KALKINMADA İNOVASYON SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI: KOP BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME BÖLGESEL KALKINMADA İNOVASYON SİSTEMLERİ YAKLAŞIMI: KOP BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Birol Mercan * Mustafa Gömleksiz ** ÖZET İnovasyon sistemleri özellikle geçtiğimiz son yirmi yıllık süreçte gerek akademik

Detaylı

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr

BİLİŞİM ve ANKARA BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3. www.ankaraka.org.tr BİLİŞİM VE ANKARA ARAŞTIRMALAR SERİSİ - 3 1 2 İÇİNDEKİLER 1. BİLİŞİM... 4 2. BİLİŞİM ve ANKARA... 5 a. AR-GE ve İnovasyonun Başkenti Ankara... 5 b. Nitelikli İnsan Gücüyle Ankara... 7 c. Sürdürülebilir

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU NİSAN 2015 Bu rapor Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) nın koşulsuz destekleriyle Türkiye Ekonomi

Detaylı

BURDUR Büyükbaş Kırmızı Et ve Süt Hayvancılığı Sektörü

BURDUR Büyükbaş Kırmızı Et ve Süt Hayvancılığı Sektörü 2012 BURDUR Büyükbaş Kırmızı Et ve Süt Hayvancılığı Sektörü Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

SANAYİ STRATEJİSİ GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ

SANAYİ STRATEJİSİ GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ 2008 SANAYİ STRATEJİSİ GELİŞTİRME DÖNGÜSÜ Barış Ekdi SANAYĐ STRATEJĐSĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ Kime : Sanayi Startejisi Çalışma Grubu Kimden : Barış EKDĐ Tarih : 10.06.2008 1. AMAÇ VE KAPSAM AÇISINDAN SANAYĐ

Detaylı

Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Projesi Raporu

Kocaeli Sektörel Bazda Rekabet Analizi Projesi Raporu "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve/veya Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmamakta olup,

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME*

REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* REKABET VE MEKÂNSAL KURAMLARA İLİŞKİN GENEL BİR DEĞERLENDİRME* Osman EROĞLU Öğr. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü osmaneroglu2181@hotmail.com Azmi YALÇIN

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Şirin Elçi İhsan Karataylı Selçuk Karaata Aralık 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-12/477) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon:

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Çorum Tarımsal Gıda İşleme Makineleri Sektörü Strateji Raporu Ağustos 2012 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine

Detaylı

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi

Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi Uzay, Havacılık ve Savunma Sektör Raporu ve Yerel Uzay, Havacılık ve Savunma Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı

Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı Muğla İli Turizm Sektörünün Kümelenme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı T.C. MUĞLA VALİLİĞİ AĞUSTOS - 2010 (Versiyon Beta) İçindekiler Proje Ekibi... 3 Görüşleriyle Yön Veren Kurumlar... 4 Önsöz...

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı