BUSINESS SOURCE PREMIER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUSINESS SOURCE PREMIER"

Transkript

1 BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili disiplinlerdeki makalelere tam metin eriþim saðlar. Bu veritabanýnda 1965 yýlýna kadar geriye dönük tarama yapýlabilir. Business Source Premier veritabanýnda ekonomi ve ilgili disiplinlerde yayýnlanmýþ kitaplarýn içindekiler sayfalarý yer alýr. Ayrýca, Harvard Business School Press tarafýndan yayýnlanan tüm kitaplarýn indeks ve özet bilgilerine de eriþilir. Business Source Premier veritabaný içerisinde çeþitli raporlar yer alýr. Bunlar: Ülke ekonomi raporlarý Endüstri raporlarý Pazar araþtýrma raporlarý Þirket raporlarý EIU (Economist Intelligence Unit) tarafýndan yayýnlanan Country Reports, Country Profýle ve Business Reports. DRI-WEFA tarafýndan yayýnlanan Country Reports. ICON Group un çýkarttýðý Country Economic Studies. Country Watch tarafýndan yayýnlanan Country Reviews. TARAMA ALANLARI SEARCH Business Source Premier veritabaný içinde basic search (basit tarama) ve advanced search (geliºmiº tarama) olmak üzere iki tarama seçeneði bulunmaktadýr.

2 BASIC SEARCH (BASÝT TARAMA) 1. Basic Search seçeneði týklanýr. 2. Tarama ekranýndaki kutuya anahtar kelime veya kelimeler girilir. 3. Tarama sonuçlarý, ekranýn alt kýsmýnda bulunan Refine Search alanýndaki Limiters seçenekleriyle sýnýrlandýrýlýp, Expanders seçenekleriyle geniºletilebilir. 4. Search butonuna basýlarak tarama baþlatýlýr. 2

3 ADVANCED SEARCH ( GELÝÞMÝÞ TARAMA ) 1. Tarama formundaki ilk kutucuða anahtar kelime veya kelimeler girilir. 2. Tarama ekranýnýn sað tarafýnda bulunan menüden ( default fields, author, title, subject terms, abstract ) biri seçilir. 3. Birden fazla anahtar kelime ile tarama yapýlacaksa diðer tarama kutucuklarý da kullanýlabilir. Anahtar kelimeler arasýndaki baðlantý, ekranýn sol tarafýnda bulunan (and, or, not) baðlaçlarý seçilerek yapýlýr. and Her iki kelimenin bir arada geçtiði kayýtlarý getirir. or Kelimelerden en az birinin geçtiði kayýtlarý getirir. not Taramaya dahil edilmeyecek anahtar kelimeler için kullanýlýr. 4. Tarama sonuçlarý, ekranýn alt kýsmýnda bulunan Refine Search alanýndaki Limiters seçenekleriyle sýnýrlandýrýlýp, Expanders seçenekleriyle geniºletilebilir. 5. Search butonuna basýlarak tarama baþlatýlýr. 3

4 BROWSE (GÖZ AT) Business Source Premier veritabanýnda beþ farklý tarama alaný daha bulunmaktadýr. 1. Publications: Bu bölümde yayýnlar alfabetik olarak listelenmiþtir. Yayýn adý týklandýðýnda yayýna ait yýl, cilt, sayý ve tam metin bilgilerine eriþilir. Ayrýca tarama formuna yayýn adý veya konu yazýlarak da ilgili yayýnlara ulaþýlabilir. ÝPUCU Journal Alert : EBSCOhost kullanýcýlarý, ilgi alanlarýna yönelik olarak seçtikleri yayýnlarý adreslerine belirli aralýklar ile yönlendirebilirler. Bunun için Publications alanýndan istenilen yayýnlar seçildikten sonra, yayýna ait bilgilerin bulunduðu sayfada Journal Alert baþlýðý týklanýr. Açýlan Login sayfasýndaki form doldurulur. Buradaki bilgiler onaylandýktan sonra, seçilen her yayýnýn içindekiler sayfasý yoluyla kullanýcýnýn kiþisel hesabýna gönderilir. 2. Company Profiles: Veritabanýnda yer alan þirketlerin alfabetik listesini verir. Þirket adý týklandýðýnda þirketin adresi, ülkesi, üretim ve hizmetleri gibi bilgilere eriþilir. Ayrýca tarama formuna þirket adý yazýldýðýnda o þirketle ilgili bilgilere ulaþýlýr. 3. Thesaurus: Veritabanýnda kullanýlan terimlerin alfabetik listesini ve kullanýþ biçimini verir. Ayrýca tarama formuna konu yazýlarak da ilgili terimlere eriþilir. 4. Indexes: Veritabanýnda mevcut indekslerin (yazar, dergi adý, ISBN, ISSN vb. ) alfabetik listesini verir. Ayrýca tarama formuna anahtar kelime yazýlarak da ilgili listeye eriºilebilir. 5. Cited References: Veritabaný içinde atýf taramasý yapmak için kullanýlýr. Atýf taramasý yazar, makale, yayýn adý ve yýl gibi farklý tarama kriterlerine göre yapýlabilir. TARAMAYLA ÝLGÝLÝ AYRINTILAR 1. Boolean Search Operators (Mantýksal Baðlaçlarýn arýn Kullanýmý) and (ve) Ø Kullanýlan tüm anahtar kelimelerin bir arada geçtiði kayýtlarý getirir. Taramayý daraltmak için kullanýlýr. Örn: IMF and Turkey taramasý her iki kelimenin bir arada geçtiði kayýtlarý bulur. or (ya da)ø Anahtar kelimelerden en az birinin geçtiði kayýtlarý getirir. Taramayý geniþletmek için kullanýlýr. Örn: accounting or banking taramasý ayrý ayrý bu kelimelerin geçtiði kayýtlarý bulur. 4

5 not (deðil)ø not baðlacýndan sonra gelen kelimeyi içermeyen kayýtlarý getirir. Taramayý daraltmak için kullanýlýr. Örn: management not banking taramasý management kelimesini içerirken banking kelimesini içermeyen kayýtlarý getirir. 2. Proximity Searching (Yakýnlýk Taramasý (fiziksel olarak)) Basit veya geliþmiþ tarama ekranýnda anahtar kelimeler tek bir satýrda yazýlmak istendiðinde kelimeler arasýnda yakýnlýk baðlaçlarý kullanýlabilir. Yakýnlýk baðlaçlarý olan W ve N harfleri ile birlikte rakam kullanýlýr. Near Operator (N)Ø N harfi anahtar kelimelerin sýrasýnýn deðiþebileceðini, yanýndaki rakam ise iki anahtar kelime arasýna en fazla kaç kelime girebileceðini gösterir. Örn: banking N3 IMF taramasý banking approves IMF ve IMF alarmed over banking gibi kayýtlarý getirir. Within Operator (W)Ø W harfi anahtar kelimelerin sýrasýnýn deðiþmeyeceðini, yanýndaki rakam ise iki anahtar kelime arasýna en fazla kaç kelime gireceðini gösterir. Örn: banking W3 IMF taramasý banking approves IMF kaydýný getirirken IMF alarmed over banking gibi kayýtlarý getirmez. TARAMA SONUÇLARI 1. Tarama sonucunda gelen ekranda sýrasýyla yayýn adý, yazar, yýl, cilt, sayý ve sayfa bilgileri yer alýr. Tarama sonuçlarý, en güncel tarihli yayýndan baþlayarak geriye doðru sýralanýr. 5

6 2. Tarama sonuçlarý sayfanýn sað üst köþesinde yer alan Sort by seçeneði kullanýlarak tarihe, ilgililik oranýna, kaynaða ve yazara göre sýralanabilir. 3. Tarama sonuçlarý; bilimsel dergi makaleleri, magazin, kitap, raporlar ve ürün kritiklerini toplu olarak içerir. Tarama sonuçlarýný sýnýrlandýrmak için bu seçeneklerden biri tercih edilebilir. ÝPUCU: Tarama sonuçlarýnda yalnýzca ülke raporlarýnýn yer almasý isteniyorsa Country Reports seçeneði týklanmalýdýr. 4. Yayýnýn tam metni varsa kaydýn altýnda,, veya linkleri yer alýr. 6

7 5. Kaydýn altýnda fulltext linklerinden biri yoksa makalenin yalnýzca özet bilgisine eriºilebilir. ÝPUCU: Makalenin tam metnine elektronik olarak eriºilemiyorsa Notes kýsmýndaki açýklamalara bakýlabilir. Notes da iki farklý yönlendirme vardýr. 1. This title is held in Your Library CollectionØ Derginin basýlý versiyonuna Sizin Kütüphanenizin abone olduðunu ifade eder. Makaleye eriþmek için dergi adý, yýlý, cilt, sayý ve sayfa bilgileri not edilerek Süreli Yayýnlar (Dergi) salonuna gidilmelidir. 2. This title is not held locallyø Derginin basýlý versiyonuna Sizin Kütüphanenizin abone olmadýðýný ifade eder. SEÇÝLEN MAKALENÝN KAYIT / ÇIKTI ALMA / E-POSTA ÝLE GÖNDERME ÝÞLEMLERÝ Kayýt Ýþlemi 1. Seçilen yayýnýn full text linki týklanýr. 2. Yayýnýn tam metni açýldýktan sonra sayfanýn üst kýsmýnda yer alan disket butonuna basýlýr. 3. Eðer yayýnýn tam metni formatýnda ise kayýt türü olarak html only seçilir. 4. Eðer yayýnýn tam metni formatýnda ise kaydetme iþlemi için makalenin sol üst köºesinde yer alan disket iþareti týklanýr. 7

8 Çýktý Alma Ýþlemi 1. Seçilen yayýnýn full text linki týklanýr. 2. Yayýnýn tam metni açýldýktan sonra sayfanýn üst kýsmýnda yer alan butonuna basýlýr. 3. Eðer yayýnýn tam metni formatýnda ise çýktý alma iþlemi için makalenin sol üst köºesinde yer alan print butonuna basýlýr. E-posta ile Gönderme Ýþlemi 1. Seçilen yayýnýn full-text linki týklanýr. 2. Yayýnýn tam metni ekranda açýldýktan sonra sayfanýn üst kýsmýnda yer alan butonuna basýlýr. 3. Açýlan sayfadaki adres satýrýna, yayýnýn gönderileceði e-posta adresi yazýlýr. 4. Send tuþuna basýlýr. Kayýt / Çýktý ve E-posta ile gönderme iþlemleri seçilen yayýnlar bir dosyada toplandýktan sonra da yapýlabilir: 1. Ýstenilen yayýnlarý seçmek için kayýtlarýn karþýsýndaki Add iºareti týklanýr. 2. Yayýnlarý seçtikten sonra sayfanýn sað üst köþesinde yer alan folder has items linki týklanýr. 8

9 3. Seçilen yayýnlarýn listelendiði ekran açýlýr. Açýlan ekranda yer alan,, linklerinden biri týklanýr. Tercih edilen iþlemler, ekrandaki yönlendirmeler takip edilerek yapýlýr.. ÝPUCU: Seçilen yayýnlarýn içinden iptal edilmek istenenler X butonuna basýlarak listeden çýkartýlabilir. ÇIKIÞ / TARAMA ALANINA YENÝDEN DÖNÜÞ 1. Yeni bir konu ile taramaya devam etmek için ekranýn en üst kýsmýnda yer alan New Search seçeneði kullanýlýr. 2. Tarama sonucu bulunan kayýtlar içinde yeniden tarama yapmak için Refine Search seçeneði kullanýlýr. 3. Veritabanýndan çýkmak ve veritabanlarýnýn listelendiði ekrana dönmek için Choose Databases seçeneði kullanýlýr. Güncelleme Tarihi: 03 ª ubat

ACADEMIC SEARCH PREMIER

ACADEMIC SEARCH PREMIER ACADEMIC SEARCH PREMIER ELEKTRONİK TELİF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Academic Search Premier veritabanı fen, insani ve sosyal bilimler alanındaki akademik dergi makalelerine tam

Detaylı

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42)

Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) BÖLÜM 3 Baský devre ve þema çizim yazýlýmý (Boardmaker 1.5-2.42) A. Giriþ Boardmaker (BM), baský devre çizimi, elektrik ve elektronik devre þemasý hazýrlamada kullanýlan bir yazýlýmdýr. Elektronik devreler

Detaylı

Adım 5: The Cochrane Library de Tarama Yapma. Hızlı Tarama (Quick Search)

Adım 5: The Cochrane Library de Tarama Yapma. Hızlı Tarama (Quick Search) The Cochrane Library (Wiley InterScience) Kullanım Kılavuzu www.thecochranelibrary.com The Cochrane Library (Wiley InterScience) Kullanım Kılavuzu Cochrane Systematic Reviews tıp alanında tedavi ve rehabilitasyon

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIMDA ÝNTERNET VE BÝLGÝSAYARDAN YARARLANMAK

BÝLÝMSEL YAYIMDA ÝNTERNET VE BÝLGÝSAYARDAN YARARLANMAK BÝLÝMSEL YAYIMDA ÝNTERNET VE BÝLGÝSAYARDAN YARARLANMAK Erhan AYÞAN Bilimsel yayýmda bilgisayar ve internetin önemini üç bölümde tartýþmak Istiyorum: 1- Yayýnlayan (Bilimi Üreten yani Bilimci ) Açýsýndan

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri

Resim 2: Lâmbalý devre elemaný örnekleri BÖLÜM 1: BÝLGÝSAYARIN TANIMI A. BÝLGÝSAYARIN TANITIMI Bilgi ve komut kabul edebilen, bu komutlar doðrultusunda iþlemler yapabilen aygýta bilgisayar denir. Ýnsan yaþamýnýn her alanýna giren bilgisayar (computer)

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

SAÐLIK BÝLÝMLERÝ DERGÝLERÝNDE KULLANILAN KAYNAK GÖSTERME BÝÇÝMLERÝ

SAÐLIK BÝLÝMLERÝ DERGÝLERÝNDE KULLANILAN KAYNAK GÖSTERME BÝÇÝMLERÝ SAÐLIK BÝLÝMLERÝ DERGÝLERÝNDE KULLANILAN KAYNAK GÖSTERME BÝÇÝMLERÝ Serap KURBANOÐLU Bilimsel araþtýrmalar var olan bilgi birikimine, bir baþka deyiþle, daha önce yapýlan araþtýrmalara dayanýr. Baþkalarýnýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI351F http://tr.yourpdfguides.com/dref/590345 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

www.sfs.com.tr Sigortacýlýkta son teknoloji Winsure.Net - 1 Winsure.Net Nedir? Stratejilerinize yön verirken, deðiþimleri uygularken en büyük yardýmcýnýz : Winsure.Net Winsure.Net Sigortacýlýk, sigorta

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki

Nisan 2013 702P01439. WorkCentre 5019/5021 Að Eki Nisan 2013 702P01439 2013 Xerox Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. XEROX ve XEROX and Design Xerox Corporation'ýn Amerika Birleþik Devletleri ve/veya diðer ülkelerde ticari markalarýdýr. Microsoft, Windows,

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

Web of Science. Hızlı başvuru kartı

Web of Science. Hızlı başvuru kartı Web of Science Hızlı başvuru kartı ISI WEB OF KNOWLEDGE SM İlgi alanınızla bağlantılı en kaliteli araştırmaları bulmak için Bilim, Sosyal bilimler, Beşeri Bilimler alanlarında 5 in üzerinde farklı dilde

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Web of Science. Kullanm ve Kapsam

Web of Science. Kullanm ve Kapsam Web of Science Telif Hakk 2003 Institute for Scientific Information, Inc. (ISI ), Telif Hakk 2003 Mikro Bilgi Kayt ve Da%tm A.'. Burada, Thomson Scientific ve Mikro Bilgi Kayt ve Da%tm A.'. mü+terileri,

Detaylı

Ýnternet Portallarýnýn Grafik Tasarým Açýsýndan Ýncelenmesi

Ýnternet Portallarýnýn Grafik Tasarým Açýsýndan Ýncelenmesi gazi_sanat_tasarim02.qxp 04.01.2009 18:11 Page 179 Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü, Tunus Caddesi No:35 Kavaklýdere / ANKARA Tel: 0 312 425 76 75 E-posta: inancuyan@gazi.edu.tr

Detaylı

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU Kütüphanede mevcut olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını tarayabilmek için öncelikle http://kutuphane.ieu.edu.tr/ adresinden Kütüphane web sayfasına girmeniz

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI450 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590364 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Engineering Village 2 Keşiften Yeniliğe

Engineering Village 2 Keşiften Yeniliğe Engineering Village 2 Keşiften Yeniliğe Compendex Çabuk Referans Rehberi www.engineeringvillage2.org Engineering Village 2 Engineering Village 2 Hakkında Engineering Village 2 mühendislik toplumunun bilgi

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı