The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics Student Teachers' Anxiety Levels

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics Student Teachers' Anxiety Levels"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(1), , lkö retim Online, 8(1), , [Online]: The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics Student Teachers' Anxiety Levels Emin AYDIN 1 Ali DELCE 2 Bülent DLMAÇ 3 Erhan ERTEKN 4 ABSTRACT: The aim of this paper is to explore the mathematics anxiety levels of primary school student teacher with regard to the variables including gender, grade level, the type of high school and the university that were graduated from. The data collection tools are the mathematics anxiety scale and the personal information form. The sample comprised 219 student teachers of primary school mathematics student teacher from two universities in Turkey. Findings suggest significant differences in regard to the variables under study which were discussed under the light of the existing international literature. Keywords: Teacher education, Mathematics teaching, Mathematics anxiety, Gender, Grade, Institutional influence. SUMMARY Aim and importance of the research: The aim of that research is to investigate math anxiety levels of candidate teachers who are students of primary math education departments in terms of different variables. Some variables that are determined by researchers such as a kind of affective reaction to both math and arithmetic (Dreger and Aiken, 1957: cited in Erol, 1989; Richardson and Suinn (1972), ability deficiency that people who have normal cognitive ability face in their relationship with numbers and mathematics (Krantz,1999, p.100), irrational fear which inhibits the solution of irrational math problems (Buckley and Ribordy cited in. Furner and Bernan, 2003) should be examined since they affect math anxiety. Method: The population of this research include students of two universities in Turkey who are studying in primary math education departments during years. The sample of the study includes 219 preservice teachers who are studying in the primary math teaching departments of the universities that are mentioned. As instruments, Math Anxiety Scale (AMAS) and personal information forms are used. Math Anxiety Scale consists of 45 questions each of which have 4 choices. Pilot study of AMAS is done by 145 students, in the first reliability study. Cronbach s coefficient alpha is found as 0.91 (Erktin, Dönmez and Özel, 2006). Findings: Findings indicate that gender variable has effects on math anxiety. That effect exists in the meaningful relationship between math exams and assessment anxiety level which form one of the four lower levels of AMAS. According to the classes of the teacher candidates, math anxiety can be realized in scale s one of the lower levels which is between classes. Statistically, it can be seen in the lower levels which are math exams and assessment anxiety and math anxiety in daily life. Totally, math anxiety can be viewed as a meaningful differentiation. When teacher candidates are examined in terms of math anxiety levels and their universities, teachers in the sample indicate that math anxieties can be seen in the math anxiety in daily life and self confidence in math lower levels. In total, there is a meaningful difference. Discussion and Conclusion: Research is done in order to investigate math anxiety levels of the students who are studying at primary math teaching departments in universities. In that part, statistical findings about the sample of the research which are mentioned above is discussed. Statistical findings show that according to gender, institution of secondary education, institution in which teaching education is gained and level of classes, math anxiety can differ based on beliefs in different levels. 1 Marmara University; Atatürk Education Faculty, Department of Mathematics Education 2 Marmara University; Atatürk Education Faculty, Department of Mathematics Education 3 Selçuk University; Education Faculty 4 Selçuk University; Education Faculty, Department of Mathematics Education

2 &lkö)retim Matematik Ö)retmen Adaylar+n Matematik Kayg+ Düzeylerine Cinsiyet, S+n+f ve Kurum De)i0kenlerinin Etkileri Emin AYDIN 5 Ali DELCE 6 Bülent DLMAÇ 7 Erhan ERTEKN 8 ÖZ: Bu araktlrmanln amacl, ilkö retim bölümü matematik ö retmenli i anabilim dallnda ö renim gören ö retmen adaylarlnln matematik kaygllarlnln farkll de ikkenler açlslndan incelenmesidir. AraKtLrmada Matematik KaygL Ölçe i ile kikisel bilgi formu kullanllmlktlr. AraKtLrmanLn verisi farkll bölgelerde yer alan iki farkll üniversitenin e itim fakülteleri ilkö retim matematik ö retmenli i anabilim dallnda ö renim gören 219 ö retmen adaylndan toplanmlktlr. AraKtLrmada ilkö retim matematik ö retmenli i ö rencilerinin matematik kayglsl, cinsiyet, slnlf, ortaö retim basama Lnda ö renim görmük olduklarl okul türü ve ö retmenlik e itimi almakta olduklarl kurum de ikkenlerine göre incelenmiktir. Elde edilen bulgular, incelenen de ikkenler açlslndan istatistiksel açldan anlamll farkllllklar ortaya koymuktur. Bu farkllllklar var olan ulusal/uluslararasl yaylnlar LKL Lnda tartlkllmlktlr. Anahtar Kelimeler: Ö retmen e itimi, Matematik Ö retimi, Matematik kayglsl, Cinsiyet, SLnLf, Kurum etkisi ÖZET Ara0t+rman+n amac+ ve önemi: Türkiye de yapllan slnlrll saylda matematik kayglsl araktlrmasl vardlr. Bu çallkmada amaç ilkö retim bölümü matematik ö retmenli i anabilim dallnda ö renim gören ö retmen adaylarlnln matematik kaygllarlnln farkll de ikkenler açlslndan incelenmesidir. AraKtLrmacLlar taraflndan: aritmetik ve matemati e karkl olukan bir çekit duyuksal tepki (Dreger ve Aiken, 1957: akt: Erol, 1989; Richardson ve Suinn (1972), normal zihinsel beceriye sahip olan kikilerin sayllarla ve matematikle ilikkisinde yakadl L beceri eksikli i (Krantz, 1999, s.100), mantl a dayanmayan matematik problemlerinin çözümünü engelleyen irrasyonel korku (Buckley ve Ribordy: akt: Furner ve Bernan, 2003) gibi farkll biçimlerde tanlmlanan matematik kayglslna etki eden de ikkenlerin incelenmesi e itim ve ö retim sürecine katkl sa layacaktlr. Yöntem: Bu araktlrmanln evreni, ö retim ylllnda Türkiye deki iki ayrl üniversitenin e itim fakültelerinin ilkö retim bölümü matematik ö retmenli i anabilim dall ö rencilerinden olukmaktadlr. AraKtLrmanLn örneklemi ise, bu üniversitelerin belirtilen anabilim dallarlnda ö renim gören 219 ö retmen adaylndan olukmaktadlr. Veri toplama aracl olarak, Matematik KaygL Ölçe i (MKÖ) ile kikisel bilgi formu kullanllmlktlr. Matematik kayglsl ölçe inin ilk güvenirlik çallkmaslnda Cronbach alfa iç tutarllllk katsaylsl 0.91 olarak bulunmuktur (Erktin, Dönmez ve Özel, 2006). Bulgular: Elde edilen bulgular cinsiyet de ikkeninin matematik kayglslna bir etkisi oldu unu ortaya koymaktadlr. Bu etki matematik kayglsl ölçe inin dört alt boyutundan sadece matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutunda anlamlldlr. Ö retmen adaylarlnln ö renim görmük olduklarl slnlflara göre matematik kayglsl ölçe i alt boyutlarlndan matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl ve günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutlarlnda ve matematik kayglsl toplam puanln üzerinde istatistiksel olarak anlamll bir farklllakmaya rastlanmaktadlr. Ö retmen adaylarlnln matematik kaygl düzeyleri, ö renim görmük olduklarl üniversite itibariyle incelendi inde araktlrma grubumuzda yer alan ilkö retim matematik ö retmenli i anabilim dall ö retmen adaylarlnln matematik dersine ilikkin kaygl, günlük hayatta matematik kayglsl ve matematik konusunda kendine güven alt boyutlarlnda ve matematik kaygl ölçe i toplam puan bazlnda anlamll bir farkllll a rastlanmlktlr. Tart+0ma ve Sonuç: AraKtLrma ilkö retim matematik ö retmeni adaylarlnln kaygl düzeylerini incelemek üzerinedir. Bu bölümde araktlrmamlzln örneklem grubunu olukturan ö retmen adaylarlnln matematik kaygllarl ile ilgili yukarlda rapor edilen istatistiksel bulgular tartlkllacaktlr. statistiksel bulgular cinsiyet, ortaö retimde devam ettikleri kurum, ö retmenlik e itimi aldlklarl kurum ve slnlf düzeylerine göre matematik kayglsl inançlarln farkll boyutlarlnda anlamll farkllllklara ikaret etmektedir. 5 Marmara University; Atatürk Education Faculty, Department of Mathematics Education 6 Marmara University; Atatürk Education Faculty, Department of Mathematics Education 7 Selçuk University; Education Faculty 8 Selçuk University; Education Faculty, Department of Mathematics Education 232

3 G&R&4 AraKtLrmacLlarca yapllan kaygl tanlmlarln her biri araktlrlclnln sahip oldu u kuramsal yaklaklmln izini taklmakta, o araktlrma hangi zemine oturtulmuksa kayglnln tanlml da buna göre de ikiklikler gösterebilmektedir (AydLn ve Dilmaç, 2004). Temel duygulardan birisi olan kaygl (KapLkLran, 2002), evrensel bir olgu olup, kültür, din, Lrk, cinsiyet ve yak aylrmakslzln her bireyin yakadl L mutsuz edici bir duygudur (ArL, 1989). KaygLyL tanlmlamaya yönelik çallkmalar incelendi inde kaygl, nesnel olmayan bir tehlikeye karkl kikinin yakadl L, bedensel, duygusal ve zihinsel de ikimlerle kendini gösteren bir uyarllmlkllk durumu olarak tanlmlanmaktadlr (Spielberg, Gorsuch ve Lushene, 1970 ve Aiken, 1976). AyrLca bir tehdit altlnda hissedilen korku ve gerginlik durumu olarak ifade edilebilir. KaygL bireylerde bir çatlkma ve engelleme sonucunda meydana gelmekte ve ço u kez nedeni bilinmeyen bir iç gerginli i ve huzursuzlu u yansltmaktadlr. Matematik kayglslnln kavram olarak ortaya çlkmasl 1950 li ylllarln baklna rast gelmektedir. Matematik kayglsl araktlrmacllar taraflndan farkll biçimlerde tanlmlanmlktlr: aritmetik ve matemati e karkl olukan bir çekit duyuksal tepki (Dreger ve Aiken, 1957: akt: Erol, 1989; Richardson ve Suinn 1972), normal zihinsel beceriye sahip olan kikilerin sayllarla ve matematikle ilikkisinde yakadl L beceri eksikli i (Krantz, 1999, s: 100), matematik problemlerinin çözümünü engelleyen mantlk dlkl durum (Buckley ve Ribordy: akt. Furner ve Bernan, 2003) bunlardan birkaçldlr. Bütün bu tanlmlardaki ortak yön kayglnln problem çözme slraslnda gereken zihinsel süreçlere olan olumsuz etkisidir. Kaja (2002) ya göre di er kaygl türlerinde oldu u gibi matematiksel herhangi bir faaliyet slraslnda klsa ve uzun dönemli haflzayl mekgul eden rahat bozucu dükünceler matematik kayglslnln en önemli etkenidir. Matematik kayglslnln sebep oldu u özgüven kaybl da dolayll olarak bakarl düküklü ü olarak ortaya çlkar (Cates ve Rhymer, 2003; Ma, 1999; Maree, 1999; Maree vd., 2003; Tobias, 1991). Matematik kayglsl günlük veya okul hayatlnda sayllarla u raklrken, matematik problemi çözerken, matematikle u rakmayl gerektiren durumlarda ortaya çlkan mantlk dlkl bir kaygl olarak ya da benzer Kekilde, özsayglyl tehdit edici olarak algllanan, matematik içeren her türlü duruma karkl tepki niteli inde ortaya çlkan bir kaygl durumu olarak tanlmlanmaktadlr (Deniz ve ÜldaK, 2008). AraKtLrmalarda kullanllan yöntemlerin zenginlekmesi, yapllan tanlmlarln daha kapsaylcl hale gelmesine yol açmlktlr. Örne in, Tobias ve Weissbrod (1980) matematik kayglslnl, çaresizlik ve zihin düzensizli i hali olarak tanlmlamaktadlrlar. Matematik kayglslnln nedenleri araktlrmacllar taraflndan genellikle, çevresel, zihinsel ve kikisel etkenler olarak üç boyutta ele allnmlktlr. Çevresel etkenler içinde, slnlf içinde yakanan olumsuz tecrübeler, ö renci üzerindeki aile basklsl, ö renciye karkl duyarslz ve alanlnda yetersiz ö retmenler, matematikle ilgili zaman içinde olukan önyargllar (e itimin ilk ylllarlndan itibaren matemati in ö rencilere katl kurallar bütünü olarak tanltllmasl gibi) ve ö rencinin edilgen oldu u slnlf ortamlarl sayllabilir. Zihinsel etkenler, ö rencinin ö renme stili ile ö retim yöntemlerinin örtükmemesi, ö renci tutumlarl, kolay pes etme, motivasyon eksikli i, ö rencinin kendi matematik yetene ine karkl geliktirdi i yanllk dükünce ve önyargllar, kikinin öz de er alglslnln dükük olmasl, öz güven eksikli i, matemati in gerekli olmadl LnL öne çlkaran dükünce tarzl olarak slralanabilir. KiKisel unsurlar ise, slnlfta soru sormaktan çekinme, utanma, tutukluk, kendine güvensizlik, matemati i erkeklerin bakarlll olabilece i bir alan olarak görme gibi önyargllar sayllabilir (Deniz ve ÜldaK, 2008). Matematik kayglsl bir slnav kayglsl olarak algllansa da asllnda slnav kayglslndan farkll bir süreçtir (Kazalzkis, Reeves, Kresh, Bailey, Cole, Larmon, Hall ve Holiday, 2000). Matematik derslerindeki sürekli de erlendirme ortamln yarattl L basklnln dlklnda bir de dersin içeri i ile ilgili kaygl söz konusudur (Erktin, 1993). SLnLfta ö retilen matematiksel kavramlarln günlük hayatlarda uygulama flrsatlarlnl azaltan ve olumsuz ebeveyn tutumlarlnln etkileriyle ortaya çlkan sosyo-ekonomik durum (Furner vd., 2003), ö retmenin sahip oldu u ve aktardl L olumsuz duygular ve dükük nitelikli ö retim (Yushau, Bokhari, Mji ve Wessels 2004), geçmikteki tekrarlanan bakarlslzllk (Ho, Senturk, Lam ve Zimmer, 2000), inanç sistemleri (Furner vd., 2003; Yushau vd., 2004), yetersizlik ve bakarlslzllk korkusu (Perry, 2004) ve kötü çallkma allkkanllklarl (Ho vd., 2000) matematik kayglslnln önemli sebepleri araslnda sayllmaktadlrlar. Matematik kayglslnln yaygln bir olgu olarak var oldu u araktlrmacllar taraflndan desteklenmektedir (Erol, 1989). Matematik kayglslnln matemati in ö renimi ve ö retiminde oynadl L olumlu/olumsuz rol 233

4 hakklndaki araktlrmalar belirli bir örüntü ortaya koymamaktadlr (Beasley, Long, ve Natali, 2001). Bir klslm araktlrmalar matematik bakarlsl ile matematik kayglsl araslnda ters bir ilikki oldu unu vurgulanmaktadlr (Aiken, 1970; Richardson ve Suinn, 1972). Örne in, Ashcraft ve Kirk (2001), çallkmalarlnda yüksek matematik kayglll ö rencilerin sorularln zorluk düzeyleri arttlkça dükük kayglll olanlarlna göre daha bakarlslz olduklarlnl ortaya koydu. Matematik kayglsl ile ilgili araktlrmalarda bakllca iki tür yaklaklm gözlenmektedir. YaklaKLmlardaki bu farklllakma, yukarlda da bahsedildi i gibi, ba ll bulunan teorik çerçeveden etkilenmektedir. Okul bakarlslnl önemseyen yaklaklm, sebebe müdahale ederek sonuç almayl hedefler. DavranLKçL gelene in önemli temsilcilerinden biri olan Bloom a göre (1971) ö rencilerin matemati e karkl geliken olumsuz tutumlarln en önemli sebebi olarak tekrar eden bakarlslzllk gelmektedir. Bu durum zamanla bir klslr döngü halini almaktadlr. Bu ö renilmik çaresizlik halini ortadan kaldlrmak için bakarl düzeyinin arttlrma yolu ile kayglyl azaltmayl hedefleyen tam ö renme yöntemi (Bloom, 1968) ve onun farkll varyasyonlarl (YLldLran ve AydLn, 2005) önerilmiktir. Bunun karklslnda ise matemati i sevdirmeyi öne alan, kayglyl azaltmayl ba LmsLz hedef olarak gören nitelikçi yaklaklm ön plana çlkmaktadlr. Bu yöntem uygun ö retmen davranlklarlnln ve ö retim yöntemlerinin matematik kayglslnl azaltarak matemati in sevilmesine yol açabilece ini mümkün görür. AraKtLrmalarda ö retmen davranlklarl, matematik konularlnln algllanan zorlu u, cinsiyet (Betz, 1978), ö retimin niteli i (Harper ve Daane, 1998; Sloan, Daane ve Giesen, 2002), kurum (Jackson ve Leffingwell, 1999) gibi farkll olgular matematik kayglsl sebepleri araslnda sayllmlktlr. Türkiye de ö retmen adaylarl üzerinde matematik kayglsl ile ilgili yapllmlk bazl araktlrmalar bulunmaktadlr (Bekdemir, 2007). Bu çallkmalarda genellikle cinsiyet ve bakarl gibi etkenlerin kaygl ile ilikkisinin konu edildi i gözlemlenmektedir (Erktin ve Öner, 1990; Ilgar, UyanLk ve YLldLz, 2005). Bu araktlrmada cinsiyet gibi de ikkenlerle beraber, slnlf ve özellikle kurum (mezun olunan okul ve ö retmenlik e itimi allnan üniversite) de ikkeni üzerine odaklanllmlktlr. Örneklem olarak ö retmen adaylarlnln seçilmesi ö retmen davranlklarlnln kaygl olukumu üzerine etkisi açlslndan, alan olarak ilköretim ö retmenli inin allnmasl ise ö rencilerde kayglnln erken yaklarda baklamasl ile ilgili bulgular açlslndan önemli görülmüktür. AyrLca, çallkmanln oda Lnda matematik ö retmenlerinin yer almasl görevleri matematik kayglslnl azaltmak olan kikilerin kendilerinin sahip olduklarl kayglnln derecesini göstermesi açlslndan dikkate de er bulunmuktur. Çok saylda ö retmen adaylna ulakmayl mümkün kllmasl sebebiyle veri toplama aracl olarak anketlerden yararlanllmlktlr. YÖNTEM Bu bölümde, araktlrmanln felsefesi, modeli, örneklemi, verilenlerin toplanmasl ve verilerin çözümlenmesi üzerinde durulmuktur. AraKtLrma veri ba lamlnda nicel bir paradigmaya sahiptir. ÇalLKmada, ilikkisel tarama modeli kullanllmlktlr. Örneklem olarak zaman, maddiyat ve çaba sarf etme etkenleri ile ilgili tasarruf elde etme amaclyla uygun amaçll örneklem (Convenience purposeful sampling) (Patton, 1990) kullanllmlktlr. Bu araktlrmanln evreni, ö retim ylllnda Türkiye deki iki üniversitenin e itim fakültelerinin ilkö retim bölümü matematik ö retmenli i anabilim dall ö rencilerinden olukmaktadlr (ÇalLKmanLn bundan sonraki klsmlnda bu üniversiteler slraslyla A Üniversitesi ve B Üniversitesi adlarlyla anllacaktlr). AraKtLrmanLn örneklemi ise, bu üniversitelerin belirtilen anabilim dallarlnda ö renim gören 219 ö retmen adaylndan olukmaktadlr. AraKtLrmalarda genel olarak mülakatlar, açlk uçlu ve Likert ölçekli anketler olmak üzere üç tür veri toplama yöntemi kullanllmaktadlr. KaygLyL daha nesnel ifade etti i dükünülen ve nicel veri sa layan anketler çok slk kullanllan veri toplama yöntemlerinden biridir. Uluslar arasl ölçekte en slk kullanllan ölçekler MARS Mathematics Anxiety Rating Scale (Beasley vd., 2001; Kazelskis vd. 2000; Sloan, Daane ve Giesen, 2002), MAQ Mathematics Anxiety Questionnaire (Ho vd., 2000; Kazelskis vd., 2000) ve MAS Fennema-Sherman Mathematics Anxiety Scale (Cates ve Rhymer, 2003; Kazelskis vd., 2000; Pajares ve Urdan, 1996). MANX (Erol, 1989) ve Matematik KaygLsL Ölçe i (MKÖ) (NazlLçiçek ve Erktin, 2002; Erktin, Dönmez ve Özel, 2006) ulusal literatürde en kabul görmük kaygl ölçekleridir. Bu araktlrmada yukarlda adl geçen MKÖ kullanllmlktlr. Bu çallkmada, yukarlda adl geçen MKÖ kullanllmlktlr. Dört seçenekli 45 sorudan olukan MKÖ nün pilot çallkmasl 145 ö renci üzerinde yapllmlk, ilk güvenirlik çallkmaslnda Cronbach alfa saylsl 0.91 olarak bulunmuktur (Erktin, Dönmez ve Özel, 2006). 234

5 AraKtLrmada ö retmen adaylarlnln cinsiyet, slnlf, ö renim görmük olduklarl üniversite ve alanl belirlemek amaclyla kikisel bilgi formu kullanllmlktlr. KiKisel bilgi formunda yukarlda belirtilen de ikkenlerle ilgili kapall uçlu sorular sorulmuk ve araktlrmaya katllan ö retmen adaylarlndan kendilerine uygun seçene i ikaretlemeleri istenmiktir. Bu çallkmada anlamllllk seviyesi olarak %5 ve altl kabul edilmik olsa da slralama (ordinal) ölçe inin belirsizlik içeren yaplsl dolaylslyla bu seviyenin %10 un altl olarak kabul edilebilece i hükmünden (Gravetter and Valnau, s ) ve prati inden (Pan & Tse, 2000; Brouthers & Brouthers, 2001; Sanders, 2001; Carpenter & Fredrickson, 2001) hareketle birkaç yerde den küçük olaslllklarln da anlamll farkllllk gösterdi i kabul edilmiktir. AyrLca Scheffe testinde birinci tip hata ihtimalini azaltmak için anlamllllk slnlrlnln dükük tutulmasl gerekmektedir (Akgül & Çevik, 2005, s:211). Bu yeni alfa slnlr de eri çallkmada kabul edilen genel alfa düzeyinin (%10) karkllaktlrma saylslna (3) bölümü ile elde edilir (a.ge.,s:216). Bundan dolayl alfa düzeyi Scheffe testi için 0,033 olarak (0,10/3=0,033) kabul edilmiktir.(bknz bulgular bölümü). Verilerin Analizi Verilerin toplanmasl tamamlandlktan sonra, eksik doldurulan ölçekler çlkarllarak kalan veriler üzerinde istatistiksel iklemler yapllmlktlr. Bu akamada, cinsiyet, ö renim görmük olduklarl üniversite ve ö renim görmük olduklarl ortaö retim kurumu türüne göre açlslndan farklllakma durumunu ortaya koymak amaclyla ba LmsLz gruplar için t testi yapllmlktlr. SLnLflar arasl farklllakmayl ortaya çlkarmak amaclyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA), farklllakmanln hangi gruplardan kaynaklandl LnL belirlemek için Scheffe testi yapllmlktlr. BULGULAR Bu bölümde ilkö retim bölümü matematik ö retmenli i anabilim dallnda ö renim görmekte olan ö retmen adaylarlna uygulanan MKÖ ve kikisel bilgi formundan elde edilen veriler üzerinde yapllan istatistiksel analizler sunulmuktur. AraKtLrmanLn alt amaçlarlna ulakmak için toplam dört analiz yapllmlktlr. Tablo 1.Ö retmen AdaylarLnLn Cinsiyetlerine Göre Matematik KaygL Düzeyleri Puan OrtalamalarLna likkin t Testi SonuçlarL Boyutlar Cinsiyet N X * S.s. t p Matematik SLnavL ve De erlendirilme Bay 97 1,69,53 KaygLsL Bayan 122 1,78,48 Matematik Dersine likkin KaygL Bay 97 2,04,35 Bayan 122 1,95,42 Günlük Hayatta Matematik KaygLsL Bay 97 1,40,51 Bayan 122 1,47,53 Matematik Konusunda Kendine Bay 97 1,91,59 Güven Bayan 122 1,93,62 Matematik KaygL Ölçe i Toplam Bay 97 1,81,416 Puan Bayan 122 1,80,438 *Ölçekten allnan ortalama puan 1,276*,023 1,691,203,913,362,229,819,191,849 Cinsiyet de ikkenine ait bulgular Tablo 1 de özetlenmiktir. Bu boyutta bay ö retmen adaylarln matematik kaygl ortalamalarl, matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutunda 1,69, bayanlarda ise 1,78 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslnda hesaplanan t de eri ise 1,276 (p<0.05) olarak bulunmuktur. Bu bulgu iki grup araslnda 0,05 düzeyinde anlamll bir farkllll Ln oldu unu göstermektedir. Matematik dersine ilikkin kaygl alt boyutunda ise, baylarln ortalamasl 2,04, bayanlarln ortalamasl ise 1,95 olarak bulunmuktur. Ortalamalar araslndaki farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri, 1,691; (p>0.05) olarak hesaplanmlk olup istatistiksel olarak bu durum bir farka ikaret etmemektedir. Günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutunda ise, baylarln ortalamasl 1,40, bayanlarln ortalamasl 1,47 olarak bulunmuktur. Bu iki grup 235

6 araslndaki farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri,,913; (p>0.05) olarak hesaplanmlk olup istatistiksel olarak bu durum bir farka ikaret etmemektedir. Matematik konusunda kendine güven alt boyutunda ise, bay ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,91, bayan ö retmen adaylarlnln, 1,93 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslndaki farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri,,229; (p>0.05) olarak hesaplanmlk olup istatistiksel olarak bir fark bulunamamlktlr. Matematik kaygl ölçe i toplam puan bazlnda ise, bay ö retmen adaylarln ortalamasl 1,81, bayan ö retmen adaylarln ortalamalarl 1,80 olarak hesaplanmlktlr. Toplam puan üzerinden bu iki grup araslnda farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri,,191; (p>0.05) olarak hesaplanmlk olup istatistiksel olarak bir fark bulunamamlktlr. Tablo 2. Ö retmen AdaylarLnLn Ö renim GörmüK OlduklarL Üniversiteye Göre Matematik KaygL Düzeyleri Puan OrtalamalarLna likkin t Testi SonuçlarL Boyutlar Üniversite N X S.s. t p Matematik SLnavL ve De erlendirilme A 174 1,72,53 KaygLsL B 45 1,82,39 1,225,222 Matematik Dersine likkin KaygL A 174 1,95,39 B 45 2,16,37 3,205*,002 Günlük Hayatta Matematik KaygLsL A 174 1,36,51 B 45 1,73,50 4,410*,000 Matematik Konusunda Kendine A 174 1,85,59 Güven B 45 2,18,61 3,291*,001 Matematik KaygL Ölçe i Toplam A 174 1,78,46 Puan B 45 1,93,25 2,219*,000 Ö renim görülen üniversite de ikkeni ile ilgili analiz sonuçlarl Tablo 2 de özetlenmiktir. Bu tabloya göre A Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutu ortalamasl 1,72, B Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise, 1,82 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslndaki farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri, 1,225; (p>0.05) olarak hesaplanmlk olup bu durum istatistiksel olarak bir farka ikaret etmemektedir. Matematik dersine ilikkin kaygl alt boyutunda ise, A Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,95, B Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise, 2,16 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslnda hesaplanan t de eri 3,205 (p<0.05) olarak bulunmuktur. Bu bulgu iki grup araslnda 0,05 düzeyinde anlamll bir farkllll Ln oldu unu göstermektedir. Günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutunda ise, A Üniversitesi nde ö renim görmekte olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,36 iken, B Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise, 1,73 olarak hesaplanmlktlr. Bu iki grup araslnda hesaplanan t de eri 3,205 (p<0.05) olarak bulunmuktur. Bu bulgu iki grup araslnda 0,05 düzeyinde anlamll bir farkllll Ln oldu unu göstermektedir. Matematik konusunda kendine güven alt boyutunda ise, A Üniversitesi nde ö renim görmekte olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,85, B Üniversitesi nde ö renim görmekte olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise, 2,18 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslnda hesaplanan t de eri 3,291 (p<0.05) olarak bulunmuktur. Bu bulgu iki grup araslnda 0,05 düzeyinde anlamll bir farkllll Ln oldu unu göstermektedir. Matematik KaygL Ölçe i toplam puanlar bazlnda, üniversiteler arasl farkl belirlemek amacl ile yapllan analiz sonucunda, A Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,78 iken B Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,95 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslnda hesaplanan t de eri ise 2,219 (p<0.05) olarak bulunmuktur. Bu bulgu iki grup araslnda 0,05 düzeyinde anlamll bir farkllll Ln oldu unu göstermektedir. SLnLf de ikkeni ile ilgili veri analizin sonuçlarl Tablo 3 te özetlenmiktir. Tabloya göre ö retmen adaylarlnln ö renim görmük olduklarl slnlflara göre, matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutunda hesaplanan F de eri 2,830 (p<0.05), matematik dersine ilikkin kaygl alt boyutunda hesaplanan F de eri 1,153 (p>0.05) olarak bulunmuktur. Günlük hayatta matematik kayglsl F de eri 4,001 (p<0.05), matematik konusunda kendine güven alt boyutunda F de eri (p>0.05) ve 236

7 matematik kayglsl toplam puan bazlnda hesaplanan F de eri,962 (p<0.05)olarak bulunmuktur. Bu sonuçlara göre matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl ve günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutunda gruplar araslnda 0.05 düzeyinde anlamll farkllllk bulunmuktur. Tablo 3. Ö retmen AdaylarLnLn Ö renim GörmüK OlduklarL SLnLf Düzeylerine Göre Matematik KaygL PuanlarLna likkin ANOVA SonuçlarL Varyans+n Kareler Kareler Boyutlar df F p Kayna)+ Toplam+ Ort. Matematik SLnavL ve Gruplar ArasL 2,14 3,714 2,830*,039 De erlendirilme KaygLsL Grup çi 53,56 214,252 Matematik Dersine likkin Gruplar ArasL,53 3,175 KaygL Grup çi 32,47 214,152 Günlük Hayatta Matematik Gruplar ArasL 3,17 3 1,057 KaygLsL Grup çi 56,55 214,264 Matematik Konusunda Gruplar ArasL 1,77 3,591 Kendine Güven Grup çi 80,51 214,368 Matematik KaygL Ölçe i Gruplar ArasL,531 3,177 Grup çi 39,37 214,184 1,153,329 4,001*,008 1,607,189,962,412 Hangi de ikkenler araslnda farkln oldu unu belirmek amaclyla yapllan Scheffe testi yapllmlktlr. Birinci tip hata ihtimalini azaltmak için çoklu karkllaktlrmalarda anlamllllk slnlrlnln dükük tutulmasl gere i dolaylslyla Scheffe testi için alfa düzeyi 0,033 olarak kabul edilmiktir (bknz: yöntem bölümü). Bu test sonucunda Günlük Hayatta Matematik KaygLsL alt boyutunda üçüncü slnlf ile dördüncü slnlf araslnda, üçüncü slnlfln lehine azalan kaygl yönünde anlamll (t=,295 p<0,033) ve Matematik SLnavL ve De erlendirilme alt boyutunda 1. ve 4. slnlf araslnda 4. slnlf lehine (t=,297 p=0.06) yine azalan kaygl yönünde anlamll olmayan (p>0,033), bir fark oldu u gözlenmektedir. Matematik SLnavL ve De erlendirilme alt boyutundaki farklarln anlamllllk bölgesi dlklnda kalmaslna ra men slnlf de ikkeni ile ilgili ortalama grafikleri incelendi inde kaygl düzeyinin düzenli bir azalma e ilimi gösterdi i açlkça belli olmaktadlr (_ekil 1a). Günlük Hayatta Matematik KaygLsL alt boyutunda bu tür düzenli bir kaygl azalmasl örüntüsü göze çarpmamaslna ra men son slnlftaki ö rencilerin birinci slnlftakilere klyasla günlük hayatta matematik kullanlmlna dair daha dükük düzeyde bir kaygl taklmasl kayda de er bir bulgudur. Tablo 4. Ö retmen AdaylarLnLn Ö renim GörmüK OlduklarL SLnLf Düzeylerine Göre Matematik KaygL PuanlarLna likkin Scheffe Testi SonuçlarL (Matematik SLnavL ve De erlendirilme KaygLsL ve Günlük Hayatta Matematik KaygLsL Alt BoyutlarL) Matematik S+nav+ ve De)erlendirilme Günlük Hayatta Matematik Kayg+s+ S+n+flar t S.Hata p t S.Hata p 2,00,103,116,853,071,119, ,00,078,095,879,112,976,727 4,00,267,099,067,184,101,351 1,00,103,116,853,071,119, ,00,024,104,997,183,107,403 4,00,164,108,510,113,110,790 1,00,078,095,879,112,097, ,00,024,104,997,183,107,403 4,00,188,085,179,295*,867,010 1,00,267,099,067,184,101, ,00,164,108,510,113,110,790 3,00,188,085,179,295*,087,

8 4ekil 1. Matematik SLnavL ve De erlendirilme ve Günlük Hayatta Matematik KaygLsL alt boyutlarlna ait SLnLf De ikkeni Ortalama Grafikleri (a) (b) Tablo 5. Ö retmen AdaylarLnLn Ö renim GörmüK OlduklarL Ortaö retim Kurumu Türüne göre Matematik KaygL Düzeyleri Puan OrtalamalarLna likkin t Testi SonuçlarL Boyutlar Kurum N X S.s. t p Matematik SLnavL ve Genel Lise 40 1,68,57 De erlendirilme KaygLsL Anadolu Lisesi 83 1,91,50,097,166 Matematik Dersine likkin Genel Lise 40 1,92,41 KaygL Anadolu Lisesi 83 2,02,38 1,309,193 Günlük Hayatta Matematik Genel Lise 40 1,35,53 KaygLsL Anadolu Lisesi 83 1,48,50 1,337,184 Matematik Konusunda Genel Lise 40 1,86,56 Kendine Güven Anadolu Lisesi 83 1,89,58,149,882 Matematik KaygL Ölçe i Genel Lise 40 1,83,50 Toplam Puan Anadolu Lisesi 83 1,82,42,067,947 Ö retmen adaylarlnln ö renim görmük olduklarl ortaö retim kurumu türüne göre matematik kaygl düzeyleri puan ortalamalarlna ilikkin t testi sonuçlarl Tablo 5 te sunulmuktur. Bu tabloya göre, genel lisede ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl matematik slnavl ve de erlendirme kayglsl alt boyutunda 1,68, Anadolu lisesinde ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise, 1,91 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslndaki farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri, 0,097; (p>0.05), olarak hesaplanmlk olup bu durum istatistiksel olarak bir farka ikaret etmemektedir. Matematik dersine ilikkin kaygl alt boyutunda ise, genel lisede ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,92, Anadolu lisesinde ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise 2,02 olarak bulunmuktur. Günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutunda genel lisede ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,35, Anadolu lisesinde ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,48; Matematik konusunda kendine güven alt boyutunda Genel lisede ö renim görmük olanlarln ortalamasl1,86, Anadolu lisesinde ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,89 ve toplam puanlar yönünden genel lisede ö renim görmük olanlarln 1,83, Anadolu lisesinde ö renim görmük olanlarln ise 1,82 olarak bulunmuktur. Matematik dersine ilikkin kaygl, günlük hayatta matematik kayglsl ve matematik konusunda kendisine güven alt boyutlarlnda ve matematik kayglsl toplam puanlarl bazlnda, genel lise ve Anadolu liselerinde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamalarlnl karkllaktlrmak amaclyla yapllan t testi sonuçlarlnda (p>0.05) anlamll bir farka rastlanmamlktlr. 238

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma brahim B LG N*, Soner DURMUfi* zet Bu çal flman n amac Bolu ve Mardin de bulunan iki farkl okulun ilkö retim

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki Mustafa KAHYAOĞLU 1 ÖZET Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik

Detaylı

The Predictors of Loneliness in Adolescents

The Predictors of Loneliness in Adolescents Elementary Education Online, 8(3), 809-819, 09. lköretim Online, 8(3), 809-819, 09. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Predictors of Loneliness in Adolescents At(lgan ERÖZKAN 1 ABSTRACT: The

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12, Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 183-203 PISA 2009 Türkiye Örnekleminde Öğrencilerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler. Acısından İncelenmesi Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Acısından İncelenmesi Özden DEMİR 1, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU 2 ÖZET Araştırmanın amacı düşünme stilleri envanterinin geçerlilik ve güvenirlilik

Detaylı

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 32 (2012) *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI *ÇOCUKLAR İÇİN ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİ; GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI THE SELF-EFFICACY SCALE FOR CHILDREN; A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY Bülent Baki TELEF** Rengin KARACA*** ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLİMİN DOĞASI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sinan ÖZGELEN Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Mersin / Türkiye İlk Kayıt Tarihi: 10.09.2012 Yayına Kabul Tarihi: 05.11.2012 Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Logical Thinking and Cognitive Development Levels of. Pre-service Science Teachers 1

Logical Thinking and Cognitive Development Levels of. Pre-service Science Teachers 1 Logical Thinking and Cognitive Development Levels of Pre-service Science Teachers 1 Selda BAKIR 2 & Esra ÖZTEKİN-BİÇER 3 ABSTRACT The aim of this study is to determine logical thinking and cognitive development

Detaylı

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study

Attitude Scale for Elementary English Course: Validity and Reliability Study International Online Journal of Educational Sciences, 2012, 4(2), 411-424 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Attitude Scale for Elementary English Course:

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 2, Haziran 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 2, June 2014 http://www.tused.org Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları:

Detaylı

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 132 YATILI ÖĞRETMEN OKULU ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK İLE İLGİLİ TUTUMLARI VE MATEMATİK KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İSTATİSTİĞE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Oktay MERCİMEK, Murat PEKTAŞ KastamonuÜniversitesi, EğitimFakültesi, İlköğretimBölümü, Türkiye İlk Kayıt Tarihi: 01.12.2012 Yayına Kabul Tarihi:

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki

İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 289-308 İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki Bekir

Detaylı

Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity

Adaptation of Educational Stress Scale into Turkish Culture: The Study of Reliability and Validity Elementary Education Online, 14(1), 216 229, 2015. İlköğretim Online, 14(1), 216 229, 2015. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr DOI: 10.17051/io.2015.05547 Adaptation of Educational Stress Scale

Detaylı

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE

THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE 1 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHANGES AND NEW TRENDS IN EDUCATION THE EFFECTS OF VOCABULARY LEARNING STRATEGIES INSTRUCTION ON LEARNING VOCABULARY AND STRATEGY USE Hüseyin SERÇE Selçuk University hslogist@hotmail.com

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables *

An Investigation of Pre-Service Classroom Teachers Science Process Skills in Terms of Some Variables * Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 520-534, Ekim 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(4), 520-534, October 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr DOI number: http://dx.doi.org/10.5578/keg.6713

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği)

İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) 59 İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) Mevlüt DEĞİRMENCİ Aksaray Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Öğrencisi,

Detaylı

İNGİLİZCE İLE İLGİLİ ÖZYETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 1

İNGİLİZCE İLE İLGİLİ ÖZYETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 1 Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 97-110 İNGİLİZCE İLE İLGİLİ ÖZYETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 1 Özet Burcu HANCI YANAR İngilizce Öğretmeni, İzmir. Nilay T. BÜMEN Ege Üniversitesi,

Detaylı

Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC)

Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary Education (PSIC) Elementary Education Online, 9(2), 446 458, 2010. Đlköğretim Online, 9(2), 446-458, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Developing Problem Solving Inventory for Children at the Level of Primary

Detaylı

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Program Yaklaşımlarının Analizi. Analysis of Elementary Prospective Teachers` Curriculum Orientations

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Program Yaklaşımlarının Analizi. Analysis of Elementary Prospective Teachers` Curriculum Orientations Analysis of Elementary Prospective Teachers` Curriculum Orientations Erdal BAY *, Kerim GÜNDOĞDU **, Ceyhun OZAN ***, Duygu DİLEKÇİ ****, Deniz ÖZDEMİR ***** Öz Program yaklaşımı, programın hedefleri,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Davranışlarındaki Erteleme Eğiliminin, Karar Verme Stilleri ile İlişkisi 1

Öğretmen Adaylarının Davranışlarındaki Erteleme Eğiliminin, Karar Verme Stilleri ile İlişkisi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (1) 21. Sayı 67 Öğretmen Adaylarının Davranışlarındaki Erteleme Eğiliminin, Karar Verme Stilleri ile İlişkisi 1 Murat Balkıs 2 Özet Bu çalışmanın

Detaylı