The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics Student Teachers' Anxiety Levels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics Student Teachers' Anxiety Levels"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(1), , lkö retim Online, 8(1), , [Online]: The Influence of Gender, Grade and Institution on Primary School Mathematics Student Teachers' Anxiety Levels Emin AYDIN 1 Ali DELCE 2 Bülent DLMAÇ 3 Erhan ERTEKN 4 ABSTRACT: The aim of this paper is to explore the mathematics anxiety levels of primary school student teacher with regard to the variables including gender, grade level, the type of high school and the university that were graduated from. The data collection tools are the mathematics anxiety scale and the personal information form. The sample comprised 219 student teachers of primary school mathematics student teacher from two universities in Turkey. Findings suggest significant differences in regard to the variables under study which were discussed under the light of the existing international literature. Keywords: Teacher education, Mathematics teaching, Mathematics anxiety, Gender, Grade, Institutional influence. SUMMARY Aim and importance of the research: The aim of that research is to investigate math anxiety levels of candidate teachers who are students of primary math education departments in terms of different variables. Some variables that are determined by researchers such as a kind of affective reaction to both math and arithmetic (Dreger and Aiken, 1957: cited in Erol, 1989; Richardson and Suinn (1972), ability deficiency that people who have normal cognitive ability face in their relationship with numbers and mathematics (Krantz,1999, p.100), irrational fear which inhibits the solution of irrational math problems (Buckley and Ribordy cited in. Furner and Bernan, 2003) should be examined since they affect math anxiety. Method: The population of this research include students of two universities in Turkey who are studying in primary math education departments during years. The sample of the study includes 219 preservice teachers who are studying in the primary math teaching departments of the universities that are mentioned. As instruments, Math Anxiety Scale (AMAS) and personal information forms are used. Math Anxiety Scale consists of 45 questions each of which have 4 choices. Pilot study of AMAS is done by 145 students, in the first reliability study. Cronbach s coefficient alpha is found as 0.91 (Erktin, Dönmez and Özel, 2006). Findings: Findings indicate that gender variable has effects on math anxiety. That effect exists in the meaningful relationship between math exams and assessment anxiety level which form one of the four lower levels of AMAS. According to the classes of the teacher candidates, math anxiety can be realized in scale s one of the lower levels which is between classes. Statistically, it can be seen in the lower levels which are math exams and assessment anxiety and math anxiety in daily life. Totally, math anxiety can be viewed as a meaningful differentiation. When teacher candidates are examined in terms of math anxiety levels and their universities, teachers in the sample indicate that math anxieties can be seen in the math anxiety in daily life and self confidence in math lower levels. In total, there is a meaningful difference. Discussion and Conclusion: Research is done in order to investigate math anxiety levels of the students who are studying at primary math teaching departments in universities. In that part, statistical findings about the sample of the research which are mentioned above is discussed. Statistical findings show that according to gender, institution of secondary education, institution in which teaching education is gained and level of classes, math anxiety can differ based on beliefs in different levels. 1 Marmara University; Atatürk Education Faculty, Department of Mathematics Education 2 Marmara University; Atatürk Education Faculty, Department of Mathematics Education 3 Selçuk University; Education Faculty 4 Selçuk University; Education Faculty, Department of Mathematics Education

2 &lkö)retim Matematik Ö)retmen Adaylar+n Matematik Kayg+ Düzeylerine Cinsiyet, S+n+f ve Kurum De)i0kenlerinin Etkileri Emin AYDIN 5 Ali DELCE 6 Bülent DLMAÇ 7 Erhan ERTEKN 8 ÖZ: Bu araktlrmanln amacl, ilkö retim bölümü matematik ö retmenli i anabilim dallnda ö renim gören ö retmen adaylarlnln matematik kaygllarlnln farkll de ikkenler açlslndan incelenmesidir. AraKtLrmada Matematik KaygL Ölçe i ile kikisel bilgi formu kullanllmlktlr. AraKtLrmanLn verisi farkll bölgelerde yer alan iki farkll üniversitenin e itim fakülteleri ilkö retim matematik ö retmenli i anabilim dallnda ö renim gören 219 ö retmen adaylndan toplanmlktlr. AraKtLrmada ilkö retim matematik ö retmenli i ö rencilerinin matematik kayglsl, cinsiyet, slnlf, ortaö retim basama Lnda ö renim görmük olduklarl okul türü ve ö retmenlik e itimi almakta olduklarl kurum de ikkenlerine göre incelenmiktir. Elde edilen bulgular, incelenen de ikkenler açlslndan istatistiksel açldan anlamll farkllllklar ortaya koymuktur. Bu farkllllklar var olan ulusal/uluslararasl yaylnlar LKL Lnda tartlkllmlktlr. Anahtar Kelimeler: Ö retmen e itimi, Matematik Ö retimi, Matematik kayglsl, Cinsiyet, SLnLf, Kurum etkisi ÖZET Ara0t+rman+n amac+ ve önemi: Türkiye de yapllan slnlrll saylda matematik kayglsl araktlrmasl vardlr. Bu çallkmada amaç ilkö retim bölümü matematik ö retmenli i anabilim dallnda ö renim gören ö retmen adaylarlnln matematik kaygllarlnln farkll de ikkenler açlslndan incelenmesidir. AraKtLrmacLlar taraflndan: aritmetik ve matemati e karkl olukan bir çekit duyuksal tepki (Dreger ve Aiken, 1957: akt: Erol, 1989; Richardson ve Suinn (1972), normal zihinsel beceriye sahip olan kikilerin sayllarla ve matematikle ilikkisinde yakadl L beceri eksikli i (Krantz, 1999, s.100), mantl a dayanmayan matematik problemlerinin çözümünü engelleyen irrasyonel korku (Buckley ve Ribordy: akt: Furner ve Bernan, 2003) gibi farkll biçimlerde tanlmlanan matematik kayglslna etki eden de ikkenlerin incelenmesi e itim ve ö retim sürecine katkl sa layacaktlr. Yöntem: Bu araktlrmanln evreni, ö retim ylllnda Türkiye deki iki ayrl üniversitenin e itim fakültelerinin ilkö retim bölümü matematik ö retmenli i anabilim dall ö rencilerinden olukmaktadlr. AraKtLrmanLn örneklemi ise, bu üniversitelerin belirtilen anabilim dallarlnda ö renim gören 219 ö retmen adaylndan olukmaktadlr. Veri toplama aracl olarak, Matematik KaygL Ölçe i (MKÖ) ile kikisel bilgi formu kullanllmlktlr. Matematik kayglsl ölçe inin ilk güvenirlik çallkmaslnda Cronbach alfa iç tutarllllk katsaylsl 0.91 olarak bulunmuktur (Erktin, Dönmez ve Özel, 2006). Bulgular: Elde edilen bulgular cinsiyet de ikkeninin matematik kayglslna bir etkisi oldu unu ortaya koymaktadlr. Bu etki matematik kayglsl ölçe inin dört alt boyutundan sadece matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutunda anlamlldlr. Ö retmen adaylarlnln ö renim görmük olduklarl slnlflara göre matematik kayglsl ölçe i alt boyutlarlndan matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl ve günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutlarlnda ve matematik kayglsl toplam puanln üzerinde istatistiksel olarak anlamll bir farklllakmaya rastlanmaktadlr. Ö retmen adaylarlnln matematik kaygl düzeyleri, ö renim görmük olduklarl üniversite itibariyle incelendi inde araktlrma grubumuzda yer alan ilkö retim matematik ö retmenli i anabilim dall ö retmen adaylarlnln matematik dersine ilikkin kaygl, günlük hayatta matematik kayglsl ve matematik konusunda kendine güven alt boyutlarlnda ve matematik kaygl ölçe i toplam puan bazlnda anlamll bir farkllll a rastlanmlktlr. Tart+0ma ve Sonuç: AraKtLrma ilkö retim matematik ö retmeni adaylarlnln kaygl düzeylerini incelemek üzerinedir. Bu bölümde araktlrmamlzln örneklem grubunu olukturan ö retmen adaylarlnln matematik kaygllarl ile ilgili yukarlda rapor edilen istatistiksel bulgular tartlkllacaktlr. statistiksel bulgular cinsiyet, ortaö retimde devam ettikleri kurum, ö retmenlik e itimi aldlklarl kurum ve slnlf düzeylerine göre matematik kayglsl inançlarln farkll boyutlarlnda anlamll farkllllklara ikaret etmektedir. 5 Marmara University; Atatürk Education Faculty, Department of Mathematics Education 6 Marmara University; Atatürk Education Faculty, Department of Mathematics Education 7 Selçuk University; Education Faculty 8 Selçuk University; Education Faculty, Department of Mathematics Education 232

3 G&R&4 AraKtLrmacLlarca yapllan kaygl tanlmlarln her biri araktlrlclnln sahip oldu u kuramsal yaklaklmln izini taklmakta, o araktlrma hangi zemine oturtulmuksa kayglnln tanlml da buna göre de ikiklikler gösterebilmektedir (AydLn ve Dilmaç, 2004). Temel duygulardan birisi olan kaygl (KapLkLran, 2002), evrensel bir olgu olup, kültür, din, Lrk, cinsiyet ve yak aylrmakslzln her bireyin yakadl L mutsuz edici bir duygudur (ArL, 1989). KaygLyL tanlmlamaya yönelik çallkmalar incelendi inde kaygl, nesnel olmayan bir tehlikeye karkl kikinin yakadl L, bedensel, duygusal ve zihinsel de ikimlerle kendini gösteren bir uyarllmlkllk durumu olarak tanlmlanmaktadlr (Spielberg, Gorsuch ve Lushene, 1970 ve Aiken, 1976). AyrLca bir tehdit altlnda hissedilen korku ve gerginlik durumu olarak ifade edilebilir. KaygL bireylerde bir çatlkma ve engelleme sonucunda meydana gelmekte ve ço u kez nedeni bilinmeyen bir iç gerginli i ve huzursuzlu u yansltmaktadlr. Matematik kayglslnln kavram olarak ortaya çlkmasl 1950 li ylllarln baklna rast gelmektedir. Matematik kayglsl araktlrmacllar taraflndan farkll biçimlerde tanlmlanmlktlr: aritmetik ve matemati e karkl olukan bir çekit duyuksal tepki (Dreger ve Aiken, 1957: akt: Erol, 1989; Richardson ve Suinn 1972), normal zihinsel beceriye sahip olan kikilerin sayllarla ve matematikle ilikkisinde yakadl L beceri eksikli i (Krantz, 1999, s: 100), matematik problemlerinin çözümünü engelleyen mantlk dlkl durum (Buckley ve Ribordy: akt. Furner ve Bernan, 2003) bunlardan birkaçldlr. Bütün bu tanlmlardaki ortak yön kayglnln problem çözme slraslnda gereken zihinsel süreçlere olan olumsuz etkisidir. Kaja (2002) ya göre di er kaygl türlerinde oldu u gibi matematiksel herhangi bir faaliyet slraslnda klsa ve uzun dönemli haflzayl mekgul eden rahat bozucu dükünceler matematik kayglslnln en önemli etkenidir. Matematik kayglslnln sebep oldu u özgüven kaybl da dolayll olarak bakarl düküklü ü olarak ortaya çlkar (Cates ve Rhymer, 2003; Ma, 1999; Maree, 1999; Maree vd., 2003; Tobias, 1991). Matematik kayglsl günlük veya okul hayatlnda sayllarla u raklrken, matematik problemi çözerken, matematikle u rakmayl gerektiren durumlarda ortaya çlkan mantlk dlkl bir kaygl olarak ya da benzer Kekilde, özsayglyl tehdit edici olarak algllanan, matematik içeren her türlü duruma karkl tepki niteli inde ortaya çlkan bir kaygl durumu olarak tanlmlanmaktadlr (Deniz ve ÜldaK, 2008). AraKtLrmalarda kullanllan yöntemlerin zenginlekmesi, yapllan tanlmlarln daha kapsaylcl hale gelmesine yol açmlktlr. Örne in, Tobias ve Weissbrod (1980) matematik kayglslnl, çaresizlik ve zihin düzensizli i hali olarak tanlmlamaktadlrlar. Matematik kayglslnln nedenleri araktlrmacllar taraflndan genellikle, çevresel, zihinsel ve kikisel etkenler olarak üç boyutta ele allnmlktlr. Çevresel etkenler içinde, slnlf içinde yakanan olumsuz tecrübeler, ö renci üzerindeki aile basklsl, ö renciye karkl duyarslz ve alanlnda yetersiz ö retmenler, matematikle ilgili zaman içinde olukan önyargllar (e itimin ilk ylllarlndan itibaren matemati in ö rencilere katl kurallar bütünü olarak tanltllmasl gibi) ve ö rencinin edilgen oldu u slnlf ortamlarl sayllabilir. Zihinsel etkenler, ö rencinin ö renme stili ile ö retim yöntemlerinin örtükmemesi, ö renci tutumlarl, kolay pes etme, motivasyon eksikli i, ö rencinin kendi matematik yetene ine karkl geliktirdi i yanllk dükünce ve önyargllar, kikinin öz de er alglslnln dükük olmasl, öz güven eksikli i, matemati in gerekli olmadl LnL öne çlkaran dükünce tarzl olarak slralanabilir. KiKisel unsurlar ise, slnlfta soru sormaktan çekinme, utanma, tutukluk, kendine güvensizlik, matemati i erkeklerin bakarlll olabilece i bir alan olarak görme gibi önyargllar sayllabilir (Deniz ve ÜldaK, 2008). Matematik kayglsl bir slnav kayglsl olarak algllansa da asllnda slnav kayglslndan farkll bir süreçtir (Kazalzkis, Reeves, Kresh, Bailey, Cole, Larmon, Hall ve Holiday, 2000). Matematik derslerindeki sürekli de erlendirme ortamln yarattl L basklnln dlklnda bir de dersin içeri i ile ilgili kaygl söz konusudur (Erktin, 1993). SLnLfta ö retilen matematiksel kavramlarln günlük hayatlarda uygulama flrsatlarlnl azaltan ve olumsuz ebeveyn tutumlarlnln etkileriyle ortaya çlkan sosyo-ekonomik durum (Furner vd., 2003), ö retmenin sahip oldu u ve aktardl L olumsuz duygular ve dükük nitelikli ö retim (Yushau, Bokhari, Mji ve Wessels 2004), geçmikteki tekrarlanan bakarlslzllk (Ho, Senturk, Lam ve Zimmer, 2000), inanç sistemleri (Furner vd., 2003; Yushau vd., 2004), yetersizlik ve bakarlslzllk korkusu (Perry, 2004) ve kötü çallkma allkkanllklarl (Ho vd., 2000) matematik kayglslnln önemli sebepleri araslnda sayllmaktadlrlar. Matematik kayglslnln yaygln bir olgu olarak var oldu u araktlrmacllar taraflndan desteklenmektedir (Erol, 1989). Matematik kayglslnln matemati in ö renimi ve ö retiminde oynadl L olumlu/olumsuz rol 233

4 hakklndaki araktlrmalar belirli bir örüntü ortaya koymamaktadlr (Beasley, Long, ve Natali, 2001). Bir klslm araktlrmalar matematik bakarlsl ile matematik kayglsl araslnda ters bir ilikki oldu unu vurgulanmaktadlr (Aiken, 1970; Richardson ve Suinn, 1972). Örne in, Ashcraft ve Kirk (2001), çallkmalarlnda yüksek matematik kayglll ö rencilerin sorularln zorluk düzeyleri arttlkça dükük kayglll olanlarlna göre daha bakarlslz olduklarlnl ortaya koydu. Matematik kayglsl ile ilgili araktlrmalarda bakllca iki tür yaklaklm gözlenmektedir. YaklaKLmlardaki bu farklllakma, yukarlda da bahsedildi i gibi, ba ll bulunan teorik çerçeveden etkilenmektedir. Okul bakarlslnl önemseyen yaklaklm, sebebe müdahale ederek sonuç almayl hedefler. DavranLKçL gelene in önemli temsilcilerinden biri olan Bloom a göre (1971) ö rencilerin matemati e karkl geliken olumsuz tutumlarln en önemli sebebi olarak tekrar eden bakarlslzllk gelmektedir. Bu durum zamanla bir klslr döngü halini almaktadlr. Bu ö renilmik çaresizlik halini ortadan kaldlrmak için bakarl düzeyinin arttlrma yolu ile kayglyl azaltmayl hedefleyen tam ö renme yöntemi (Bloom, 1968) ve onun farkll varyasyonlarl (YLldLran ve AydLn, 2005) önerilmiktir. Bunun karklslnda ise matemati i sevdirmeyi öne alan, kayglyl azaltmayl ba LmsLz hedef olarak gören nitelikçi yaklaklm ön plana çlkmaktadlr. Bu yöntem uygun ö retmen davranlklarlnln ve ö retim yöntemlerinin matematik kayglslnl azaltarak matemati in sevilmesine yol açabilece ini mümkün görür. AraKtLrmalarda ö retmen davranlklarl, matematik konularlnln algllanan zorlu u, cinsiyet (Betz, 1978), ö retimin niteli i (Harper ve Daane, 1998; Sloan, Daane ve Giesen, 2002), kurum (Jackson ve Leffingwell, 1999) gibi farkll olgular matematik kayglsl sebepleri araslnda sayllmlktlr. Türkiye de ö retmen adaylarl üzerinde matematik kayglsl ile ilgili yapllmlk bazl araktlrmalar bulunmaktadlr (Bekdemir, 2007). Bu çallkmalarda genellikle cinsiyet ve bakarl gibi etkenlerin kaygl ile ilikkisinin konu edildi i gözlemlenmektedir (Erktin ve Öner, 1990; Ilgar, UyanLk ve YLldLz, 2005). Bu araktlrmada cinsiyet gibi de ikkenlerle beraber, slnlf ve özellikle kurum (mezun olunan okul ve ö retmenlik e itimi allnan üniversite) de ikkeni üzerine odaklanllmlktlr. Örneklem olarak ö retmen adaylarlnln seçilmesi ö retmen davranlklarlnln kaygl olukumu üzerine etkisi açlslndan, alan olarak ilköretim ö retmenli inin allnmasl ise ö rencilerde kayglnln erken yaklarda baklamasl ile ilgili bulgular açlslndan önemli görülmüktür. AyrLca, çallkmanln oda Lnda matematik ö retmenlerinin yer almasl görevleri matematik kayglslnl azaltmak olan kikilerin kendilerinin sahip olduklarl kayglnln derecesini göstermesi açlslndan dikkate de er bulunmuktur. Çok saylda ö retmen adaylna ulakmayl mümkün kllmasl sebebiyle veri toplama aracl olarak anketlerden yararlanllmlktlr. YÖNTEM Bu bölümde, araktlrmanln felsefesi, modeli, örneklemi, verilenlerin toplanmasl ve verilerin çözümlenmesi üzerinde durulmuktur. AraKtLrma veri ba lamlnda nicel bir paradigmaya sahiptir. ÇalLKmada, ilikkisel tarama modeli kullanllmlktlr. Örneklem olarak zaman, maddiyat ve çaba sarf etme etkenleri ile ilgili tasarruf elde etme amaclyla uygun amaçll örneklem (Convenience purposeful sampling) (Patton, 1990) kullanllmlktlr. Bu araktlrmanln evreni, ö retim ylllnda Türkiye deki iki üniversitenin e itim fakültelerinin ilkö retim bölümü matematik ö retmenli i anabilim dall ö rencilerinden olukmaktadlr (ÇalLKmanLn bundan sonraki klsmlnda bu üniversiteler slraslyla A Üniversitesi ve B Üniversitesi adlarlyla anllacaktlr). AraKtLrmanLn örneklemi ise, bu üniversitelerin belirtilen anabilim dallarlnda ö renim gören 219 ö retmen adaylndan olukmaktadlr. AraKtLrmalarda genel olarak mülakatlar, açlk uçlu ve Likert ölçekli anketler olmak üzere üç tür veri toplama yöntemi kullanllmaktadlr. KaygLyL daha nesnel ifade etti i dükünülen ve nicel veri sa layan anketler çok slk kullanllan veri toplama yöntemlerinden biridir. Uluslar arasl ölçekte en slk kullanllan ölçekler MARS Mathematics Anxiety Rating Scale (Beasley vd., 2001; Kazelskis vd. 2000; Sloan, Daane ve Giesen, 2002), MAQ Mathematics Anxiety Questionnaire (Ho vd., 2000; Kazelskis vd., 2000) ve MAS Fennema-Sherman Mathematics Anxiety Scale (Cates ve Rhymer, 2003; Kazelskis vd., 2000; Pajares ve Urdan, 1996). MANX (Erol, 1989) ve Matematik KaygLsL Ölçe i (MKÖ) (NazlLçiçek ve Erktin, 2002; Erktin, Dönmez ve Özel, 2006) ulusal literatürde en kabul görmük kaygl ölçekleridir. Bu araktlrmada yukarlda adl geçen MKÖ kullanllmlktlr. Bu çallkmada, yukarlda adl geçen MKÖ kullanllmlktlr. Dört seçenekli 45 sorudan olukan MKÖ nün pilot çallkmasl 145 ö renci üzerinde yapllmlk, ilk güvenirlik çallkmaslnda Cronbach alfa saylsl 0.91 olarak bulunmuktur (Erktin, Dönmez ve Özel, 2006). 234

5 AraKtLrmada ö retmen adaylarlnln cinsiyet, slnlf, ö renim görmük olduklarl üniversite ve alanl belirlemek amaclyla kikisel bilgi formu kullanllmlktlr. KiKisel bilgi formunda yukarlda belirtilen de ikkenlerle ilgili kapall uçlu sorular sorulmuk ve araktlrmaya katllan ö retmen adaylarlndan kendilerine uygun seçene i ikaretlemeleri istenmiktir. Bu çallkmada anlamllllk seviyesi olarak %5 ve altl kabul edilmik olsa da slralama (ordinal) ölçe inin belirsizlik içeren yaplsl dolaylslyla bu seviyenin %10 un altl olarak kabul edilebilece i hükmünden (Gravetter and Valnau, s ) ve prati inden (Pan & Tse, 2000; Brouthers & Brouthers, 2001; Sanders, 2001; Carpenter & Fredrickson, 2001) hareketle birkaç yerde den küçük olaslllklarln da anlamll farkllllk gösterdi i kabul edilmiktir. AyrLca Scheffe testinde birinci tip hata ihtimalini azaltmak için anlamllllk slnlrlnln dükük tutulmasl gerekmektedir (Akgül & Çevik, 2005, s:211). Bu yeni alfa slnlr de eri çallkmada kabul edilen genel alfa düzeyinin (%10) karkllaktlrma saylslna (3) bölümü ile elde edilir (a.ge.,s:216). Bundan dolayl alfa düzeyi Scheffe testi için 0,033 olarak (0,10/3=0,033) kabul edilmiktir.(bknz bulgular bölümü). Verilerin Analizi Verilerin toplanmasl tamamlandlktan sonra, eksik doldurulan ölçekler çlkarllarak kalan veriler üzerinde istatistiksel iklemler yapllmlktlr. Bu akamada, cinsiyet, ö renim görmük olduklarl üniversite ve ö renim görmük olduklarl ortaö retim kurumu türüne göre açlslndan farklllakma durumunu ortaya koymak amaclyla ba LmsLz gruplar için t testi yapllmlktlr. SLnLflar arasl farklllakmayl ortaya çlkarmak amaclyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA), farklllakmanln hangi gruplardan kaynaklandl LnL belirlemek için Scheffe testi yapllmlktlr. BULGULAR Bu bölümde ilkö retim bölümü matematik ö retmenli i anabilim dallnda ö renim görmekte olan ö retmen adaylarlna uygulanan MKÖ ve kikisel bilgi formundan elde edilen veriler üzerinde yapllan istatistiksel analizler sunulmuktur. AraKtLrmanLn alt amaçlarlna ulakmak için toplam dört analiz yapllmlktlr. Tablo 1.Ö retmen AdaylarLnLn Cinsiyetlerine Göre Matematik KaygL Düzeyleri Puan OrtalamalarLna likkin t Testi SonuçlarL Boyutlar Cinsiyet N X * S.s. t p Matematik SLnavL ve De erlendirilme Bay 97 1,69,53 KaygLsL Bayan 122 1,78,48 Matematik Dersine likkin KaygL Bay 97 2,04,35 Bayan 122 1,95,42 Günlük Hayatta Matematik KaygLsL Bay 97 1,40,51 Bayan 122 1,47,53 Matematik Konusunda Kendine Bay 97 1,91,59 Güven Bayan 122 1,93,62 Matematik KaygL Ölçe i Toplam Bay 97 1,81,416 Puan Bayan 122 1,80,438 *Ölçekten allnan ortalama puan 1,276*,023 1,691,203,913,362,229,819,191,849 Cinsiyet de ikkenine ait bulgular Tablo 1 de özetlenmiktir. Bu boyutta bay ö retmen adaylarln matematik kaygl ortalamalarl, matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutunda 1,69, bayanlarda ise 1,78 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslnda hesaplanan t de eri ise 1,276 (p<0.05) olarak bulunmuktur. Bu bulgu iki grup araslnda 0,05 düzeyinde anlamll bir farkllll Ln oldu unu göstermektedir. Matematik dersine ilikkin kaygl alt boyutunda ise, baylarln ortalamasl 2,04, bayanlarln ortalamasl ise 1,95 olarak bulunmuktur. Ortalamalar araslndaki farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri, 1,691; (p>0.05) olarak hesaplanmlk olup istatistiksel olarak bu durum bir farka ikaret etmemektedir. Günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutunda ise, baylarln ortalamasl 1,40, bayanlarln ortalamasl 1,47 olarak bulunmuktur. Bu iki grup 235

6 araslndaki farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri,,913; (p>0.05) olarak hesaplanmlk olup istatistiksel olarak bu durum bir farka ikaret etmemektedir. Matematik konusunda kendine güven alt boyutunda ise, bay ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,91, bayan ö retmen adaylarlnln, 1,93 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslndaki farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri,,229; (p>0.05) olarak hesaplanmlk olup istatistiksel olarak bir fark bulunamamlktlr. Matematik kaygl ölçe i toplam puan bazlnda ise, bay ö retmen adaylarln ortalamasl 1,81, bayan ö retmen adaylarln ortalamalarl 1,80 olarak hesaplanmlktlr. Toplam puan üzerinden bu iki grup araslnda farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri,,191; (p>0.05) olarak hesaplanmlk olup istatistiksel olarak bir fark bulunamamlktlr. Tablo 2. Ö retmen AdaylarLnLn Ö renim GörmüK OlduklarL Üniversiteye Göre Matematik KaygL Düzeyleri Puan OrtalamalarLna likkin t Testi SonuçlarL Boyutlar Üniversite N X S.s. t p Matematik SLnavL ve De erlendirilme A 174 1,72,53 KaygLsL B 45 1,82,39 1,225,222 Matematik Dersine likkin KaygL A 174 1,95,39 B 45 2,16,37 3,205*,002 Günlük Hayatta Matematik KaygLsL A 174 1,36,51 B 45 1,73,50 4,410*,000 Matematik Konusunda Kendine A 174 1,85,59 Güven B 45 2,18,61 3,291*,001 Matematik KaygL Ölçe i Toplam A 174 1,78,46 Puan B 45 1,93,25 2,219*,000 Ö renim görülen üniversite de ikkeni ile ilgili analiz sonuçlarl Tablo 2 de özetlenmiktir. Bu tabloya göre A Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutu ortalamasl 1,72, B Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise, 1,82 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslndaki farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri, 1,225; (p>0.05) olarak hesaplanmlk olup bu durum istatistiksel olarak bir farka ikaret etmemektedir. Matematik dersine ilikkin kaygl alt boyutunda ise, A Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,95, B Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise, 2,16 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslnda hesaplanan t de eri 3,205 (p<0.05) olarak bulunmuktur. Bu bulgu iki grup araslnda 0,05 düzeyinde anlamll bir farkllll Ln oldu unu göstermektedir. Günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutunda ise, A Üniversitesi nde ö renim görmekte olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,36 iken, B Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise, 1,73 olarak hesaplanmlktlr. Bu iki grup araslnda hesaplanan t de eri 3,205 (p<0.05) olarak bulunmuktur. Bu bulgu iki grup araslnda 0,05 düzeyinde anlamll bir farkllll Ln oldu unu göstermektedir. Matematik konusunda kendine güven alt boyutunda ise, A Üniversitesi nde ö renim görmekte olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,85, B Üniversitesi nde ö renim görmekte olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise, 2,18 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslnda hesaplanan t de eri 3,291 (p<0.05) olarak bulunmuktur. Bu bulgu iki grup araslnda 0,05 düzeyinde anlamll bir farkllll Ln oldu unu göstermektedir. Matematik KaygL Ölçe i toplam puanlar bazlnda, üniversiteler arasl farkl belirlemek amacl ile yapllan analiz sonucunda, A Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,78 iken B Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,95 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslnda hesaplanan t de eri ise 2,219 (p<0.05) olarak bulunmuktur. Bu bulgu iki grup araslnda 0,05 düzeyinde anlamll bir farkllll Ln oldu unu göstermektedir. SLnLf de ikkeni ile ilgili veri analizin sonuçlarl Tablo 3 te özetlenmiktir. Tabloya göre ö retmen adaylarlnln ö renim görmük olduklarl slnlflara göre, matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutunda hesaplanan F de eri 2,830 (p<0.05), matematik dersine ilikkin kaygl alt boyutunda hesaplanan F de eri 1,153 (p>0.05) olarak bulunmuktur. Günlük hayatta matematik kayglsl F de eri 4,001 (p<0.05), matematik konusunda kendine güven alt boyutunda F de eri (p>0.05) ve 236

7 matematik kayglsl toplam puan bazlnda hesaplanan F de eri,962 (p<0.05)olarak bulunmuktur. Bu sonuçlara göre matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl ve günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutunda gruplar araslnda 0.05 düzeyinde anlamll farkllllk bulunmuktur. Tablo 3. Ö retmen AdaylarLnLn Ö renim GörmüK OlduklarL SLnLf Düzeylerine Göre Matematik KaygL PuanlarLna likkin ANOVA SonuçlarL Varyans+n Kareler Kareler Boyutlar df F p Kayna)+ Toplam+ Ort. Matematik SLnavL ve Gruplar ArasL 2,14 3,714 2,830*,039 De erlendirilme KaygLsL Grup çi 53,56 214,252 Matematik Dersine likkin Gruplar ArasL,53 3,175 KaygL Grup çi 32,47 214,152 Günlük Hayatta Matematik Gruplar ArasL 3,17 3 1,057 KaygLsL Grup çi 56,55 214,264 Matematik Konusunda Gruplar ArasL 1,77 3,591 Kendine Güven Grup çi 80,51 214,368 Matematik KaygL Ölçe i Gruplar ArasL,531 3,177 Grup çi 39,37 214,184 1,153,329 4,001*,008 1,607,189,962,412 Hangi de ikkenler araslnda farkln oldu unu belirmek amaclyla yapllan Scheffe testi yapllmlktlr. Birinci tip hata ihtimalini azaltmak için çoklu karkllaktlrmalarda anlamllllk slnlrlnln dükük tutulmasl gere i dolaylslyla Scheffe testi için alfa düzeyi 0,033 olarak kabul edilmiktir (bknz: yöntem bölümü). Bu test sonucunda Günlük Hayatta Matematik KaygLsL alt boyutunda üçüncü slnlf ile dördüncü slnlf araslnda, üçüncü slnlfln lehine azalan kaygl yönünde anlamll (t=,295 p<0,033) ve Matematik SLnavL ve De erlendirilme alt boyutunda 1. ve 4. slnlf araslnda 4. slnlf lehine (t=,297 p=0.06) yine azalan kaygl yönünde anlamll olmayan (p>0,033), bir fark oldu u gözlenmektedir. Matematik SLnavL ve De erlendirilme alt boyutundaki farklarln anlamllllk bölgesi dlklnda kalmaslna ra men slnlf de ikkeni ile ilgili ortalama grafikleri incelendi inde kaygl düzeyinin düzenli bir azalma e ilimi gösterdi i açlkça belli olmaktadlr (_ekil 1a). Günlük Hayatta Matematik KaygLsL alt boyutunda bu tür düzenli bir kaygl azalmasl örüntüsü göze çarpmamaslna ra men son slnlftaki ö rencilerin birinci slnlftakilere klyasla günlük hayatta matematik kullanlmlna dair daha dükük düzeyde bir kaygl taklmasl kayda de er bir bulgudur. Tablo 4. Ö retmen AdaylarLnLn Ö renim GörmüK OlduklarL SLnLf Düzeylerine Göre Matematik KaygL PuanlarLna likkin Scheffe Testi SonuçlarL (Matematik SLnavL ve De erlendirilme KaygLsL ve Günlük Hayatta Matematik KaygLsL Alt BoyutlarL) Matematik S+nav+ ve De)erlendirilme Günlük Hayatta Matematik Kayg+s+ S+n+flar t S.Hata p t S.Hata p 2,00,103,116,853,071,119, ,00,078,095,879,112,976,727 4,00,267,099,067,184,101,351 1,00,103,116,853,071,119, ,00,024,104,997,183,107,403 4,00,164,108,510,113,110,790 1,00,078,095,879,112,097, ,00,024,104,997,183,107,403 4,00,188,085,179,295*,867,010 1,00,267,099,067,184,101, ,00,164,108,510,113,110,790 3,00,188,085,179,295*,087,

8 4ekil 1. Matematik SLnavL ve De erlendirilme ve Günlük Hayatta Matematik KaygLsL alt boyutlarlna ait SLnLf De ikkeni Ortalama Grafikleri (a) (b) Tablo 5. Ö retmen AdaylarLnLn Ö renim GörmüK OlduklarL Ortaö retim Kurumu Türüne göre Matematik KaygL Düzeyleri Puan OrtalamalarLna likkin t Testi SonuçlarL Boyutlar Kurum N X S.s. t p Matematik SLnavL ve Genel Lise 40 1,68,57 De erlendirilme KaygLsL Anadolu Lisesi 83 1,91,50,097,166 Matematik Dersine likkin Genel Lise 40 1,92,41 KaygL Anadolu Lisesi 83 2,02,38 1,309,193 Günlük Hayatta Matematik Genel Lise 40 1,35,53 KaygLsL Anadolu Lisesi 83 1,48,50 1,337,184 Matematik Konusunda Genel Lise 40 1,86,56 Kendine Güven Anadolu Lisesi 83 1,89,58,149,882 Matematik KaygL Ölçe i Genel Lise 40 1,83,50 Toplam Puan Anadolu Lisesi 83 1,82,42,067,947 Ö retmen adaylarlnln ö renim görmük olduklarl ortaö retim kurumu türüne göre matematik kaygl düzeyleri puan ortalamalarlna ilikkin t testi sonuçlarl Tablo 5 te sunulmuktur. Bu tabloya göre, genel lisede ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl matematik slnavl ve de erlendirme kayglsl alt boyutunda 1,68, Anadolu lisesinde ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise, 1,91 olarak bulunmuktur. Bu iki grup araslndaki farkln anlamll olup olmadl LnL test etmek için yapllan t testi sonucunda hesaplanan t de eri, 0,097; (p>0.05), olarak hesaplanmlk olup bu durum istatistiksel olarak bir farka ikaret etmemektedir. Matematik dersine ilikkin kaygl alt boyutunda ise, genel lisede ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,92, Anadolu lisesinde ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl ise 2,02 olarak bulunmuktur. Günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutunda genel lisede ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,35, Anadolu lisesinde ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,48; Matematik konusunda kendine güven alt boyutunda Genel lisede ö renim görmük olanlarln ortalamasl1,86, Anadolu lisesinde ö renim görmük olan ö retmen adaylarlnln ortalamasl 1,89 ve toplam puanlar yönünden genel lisede ö renim görmük olanlarln 1,83, Anadolu lisesinde ö renim görmük olanlarln ise 1,82 olarak bulunmuktur. Matematik dersine ilikkin kaygl, günlük hayatta matematik kayglsl ve matematik konusunda kendisine güven alt boyutlarlnda ve matematik kayglsl toplam puanlarl bazlnda, genel lise ve Anadolu liselerinde ö renim gören ö retmen adaylarlnln ortalamalarlnl karkllaktlrmak amaclyla yapllan t testi sonuçlarlnda (p>0.05) anlamll bir farka rastlanmamlktlr. 238

9 TARTI4MA AraKtLrmada üniversite ö rencilerinin kaygl düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadlr. Bu bölümde araktlrmamlzln örneklem grubunu olukturan ö retmen adaylarlnln matematik kaygllarl ile ilgili yukarlda sunulan istatistiksel bulgular tartlkllacaktlr. statistiksel bulgular ö retmen adaylarlnln cinsiyet, ortaö retimde devam ettikleri kurum, ö retmenlik e itimi aldlklarl kurum ve slnlf düzeylerine göre matematik kayglsl ölçe i farkll boyutlarlnda anlamll farkllllklara ikaret etmektedir. Bu sonuçlar aka Lda konu bakllklarl altlnda slraslyla tartlkllmaktadlr: Cinsiyet Cinsiyet de ikkenin özellikle fen ve matematik alanlarlnda yol açtl L farkllllklarln arkaslnda yatan sebeplerle ilgili açlklamalar genel olarak toplumsal/çevresel veya genetik etkenler üzerinde odaklanmlktlr (Spelke, 2005). Örne in; ABD kaynakll bazl çallkmalarda bayanlarln matematik ve fen alanlnda yüksek yetenek gösteremiyor olmasl bayan ve baylarln do umdan itibaren farkll Keyler ö renmeye KartlanmalarL ile açlklanmlktlr. Erkek çocuklarl nesneler ve mekanik ilikkilerini ö renirken, klzlar daha çok insanlar, ilikkiler ve duygulara yönlendirilirler (Browne, 2002; s:57; Baron-Cohen, 2003). BazL araktlrmalarln sonuçlarl ise bu alanlardaki farkllllklarda genetik etkenlerin daha büyük bir rol oynadlklarlnl ortaya koymuktur. Buna göre erkeklerin üstünlü ü, sahip olduklarl biliksel özelliklerden kaynaklanmaktadlr. (Geary, 1998; Kimura, 1999, s:95). Ulusal ve uluslar arasl literatür genel olarak bayan ö rencilerin bay ö rencilerden daha yüksek düzeyde kaygl takldl LnL göstermektedir (Balo lu, 2004, Marsh ve Tapai, 2002, Erktin, 1993, Erktin ve Öner, 1990; Sözen, SayLner, Tekin ve TuranlL, 2007). Bu çallkmada elde edilen bulgular ise cinsiyet de ikkenin matematik kayglslnln yalnlzca matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutunda bir farkllll a sebep oldu unu ortaya koymaktadlr. Örneklemimizdeki bayan ö retmen adaylarlnln baylardan daha yüksek bir de erlendirilme kayglsl takldl L ortaya çlkmaktadlr. FarlLlL Ln di er alt boyutlarda de il de yalnlzca de erlendir(il)me ba lamlnda ortaya çlkmasl özellikle bayan ö retmen adaylarln daha yüksek bir bakarlslzllk endikesi takldlklarlna kanlt sayllabilir. BaKarLsLzlLk endikesinin kökenini genetik etkenlerle açlklayanlar olsa da (El Anzi, 2005) araktlrmamlz ba lamlnda çevresel etkenler daha fazla rol oynuyor görünmektedir (Schwarzer ve Schwarzer, 1981). Di er yandan, ÖSS puanlarl akademik bakarl için iyi bir yordaylcl kabul edilirse, özelinde ö retmen adaylarlnln birbirine yakln bakarl düzeyine sahip olduklarl sonucu çlkarllabilir. Bu da cinsiyet farkllllklarlnl genetik etkenlerle açlklayan tezleri (Geary, 1998; Kimura, 1999) bizim çallkmamlz ba lamlnda daha az geçerli kllmaktadlr. ÇalLKmamLz ba lamlnda bayan ö retmen adaylarlnda daha yüksek olan matematik bakarlslnln de erlendirilmesi ile ilgili kayglnln çevresel etkenlere ba ll oldu u tezi daha açlklaylcldlr. Snf Ö retmen adaylarlnln ö renim görmük olduklarl slnlflara göre matematik kayglsl ölçek alt boyutundan slnlflar araslnda günlük hayatta matematik kayglsl alt boyutunda istatistiksel olarak anlamll bir farka rastlanmaktadlr. Matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutunda ise slnlflar arasl farklar anlamllllk bölgesi dlklnda kalmaslna ra men kaygl düzeyi düzenli bir azalma e ilimi göstermektedir. SLnLf düzeylerinde farkllllklara ö renme ve zihinsel gelikim kuramlarl çerçevesinden bakllabilir. Bu baklka göre üst slnlflara do ru yükseldikçe ö renilen matematik bilgisi nicel yönden artlk ve nitel yönden de gelikim gösterecektir. BaKka bir deyikle ö renci hem daha çok matematik bilecek hem de daha gelikmik bir matematik kavraylklna sahip olmaya baklayacaktlr. Bu farkllllk mutlaka kayglnln dükmesi anlamlna gelmeyebilir (Beasley vd., 2001). ÇalLKmamLzdaki bulgular da matematik slnavl ve de erlendirilme kayglsl alt boyutu dlklndaki boyutlarda do rusal bir kaygl azalmasl veya artlklna ikaret etmemektedir. Matematik SLnavL ve De erlendirilme kayglslnln düzenli bir azalma e ilimi göstermesi (_ekil 1a) kayglyla baka çlkmanln ö renilmesi ba lamlnda de erlendirilebilir. Matematik kayglslnln ö renildi inden hareketle (Austin, Wadlington, & Bitner, 2001) kaygl ile baka çlkma da ö renilebilir sonucuna ulakllabilir (Martinez & Martinez, 1996). Ö retmen adaylarlna herhangi bir terapi programl uygulanmadl L bilindi ine göre bu kaygl türünün do al yollarla azaldl L sonucuna varllabilir. 239

10 Kurum: Mezun olunan üniversite Ö retmen adaylarlnln matematik kaygl düzeyleri ö renim görmük olduklarl üniversite itibariyle incelendi inde araktlrma grubumuzda yer alan ilkö retim matematik ö retmenli i anabilim dall ö retmen adaylarlnln matematik dersine ilikkin kaygl, günlük hayatta matematik kayglsl ve matematik konusunda kendine güven alt boyutlarlnda ve matematik toplam puan bazlnda anlamll bir farkllll a rastlanmlktlr. FarklLlaKmanLn oldu u üç alt boyutta ve toplam puanda B Üniversitesi nde ö renim gören ö retmen adaylarlnln kaygl düzeylerinin farkll oldu u(farkll oldu u yerine, yüksek oldu u denilse daha iyi olmaz ml?) görülmektedir. Bu sonuç kurumsal etkileri vurgulamaktadlr. Kurum etkisi sadece zihnin sosyal biçimlendirilmesi ve belirli bir ba lamda ifade ya da konukmalarln anlamlandlrllma meselesi ile slnlrll olmaylp bireylerin hareket tarzl, tercihleri ile karklllkll etkilekim içindedirler. Böylelikle belirli hareket tarzlarl ve buna ba ll çlktllar önem kazanlr (Holland, Lachicotte, Skinner ve Cain, 1998, s.52). Zaman içinde pek fazla de ikikli e u ramayan bu yapl kurumlarln genel yaplslnl yansltlr. Üniversite gibi bir kurum içerisinde ö retmen, memur, idare ve ö renci gibi çekitli pozisyonlar vardlr. Bu pozisyonlardaki bireylerin hareket tarzlnl belirleyen önemli etkenler bir taklm klsltlamalar ve beklentilerdir. Bu da onlarln kurum bakarllarlna yanslr (Castela, 2004, s.41-42). Artigue, Assude, Grugeon ve Lenfant e göre (2001, s.2) matematik ile ilikkili tüm olgular (örne in kaygl) kurum kültürü ve buna ba ll olukan tatbikatlardan etkilenirler. Matemati i anlayabilme ö retim ve ö renim sürecinde kullanllan matematik dili ile ilikkilidir. AnlamanLn kayglya olan muhtemel etkisi dükünüldü ünde matematik (diline) yüklenen anlamln tarih, kültür ve kurum düzenlemelerine slkl biçimde ba ll oldu u gözlenmektedir (Bakhtin, 1986, s.66). SONUÇLAR VE ÖNER&LER Bu araktlrmada matematik kayglslnln cinsiyet gibi kalltlmsal, slnlf seviyesi gibi hem zihinsel hem de sosyal boyutu olan de ikkenlerden de iken derecelerde etkilendi ine ilikkin kanltlar ortaya konulmuktur. Cinsiyet de ikkeninin yalnlzca matematik performanslnln/bakarlslnln de erlendirilmesine ilikkin alt boyutta farkllll a sebep olmasl toplumsal/çevresel etkenler ile ilikkilendirilmiktir. Ö rencilerin yetikti i ve(ya) içinde bulundu u sosyal çevrenin etkileri de e itim allnan üniversite de ikkeninde gözüken anlamll farkllllklarla gösterilmiktir. Özellikle mezun olunan okul de ikkeni için anlamll bir fark çlkmamasl kaygl seviyesinin içinden çlkllan ba lamdan çok kayglnln ölçüldü ü zaman dilimi içinde içinde bulunulan ba lam ile ilikkili oldu u biçiminde de erlendirilmiktir. Cinsiyet dlklndaki de ikkenlerin müdahaleye açlk olan yapllarl kurum içi dinamiklerde kaygl olukumunu engelleyecek düzenlemeler yapllmaslnl mümkün kllar. YapLlabilecek gözlem ve görükme a LrlLklL nitel bir çallkma ile cinsiyet farkllllklarlnln kaygl düzeylerine etki eden etmenler, daha zengin veriler ile elde edilebilir. Cinsiyet, slnlf ve kurum etmenlerinin temelinde birey olarak insan yer almaktadlr. Bu çallkma göstermiktir ki örneklemde yer alan ö retmen adaylarlnln bulunulan ortamdaki arkadaklarlnln, ö retmenlerinin ve akrabalarlnln tutum ve davranlklarlnln kaygl düzeylerine etkileri bir durum çallkmasl ile incelenebilir. Böylelikle kayglya psikolojik ve sosyolojik perspektiflerden derin bir baklk imkanl olur. Bu çallkmanln ortaya çlkardl L kurum faktörü üzerine araktlrma yapllarak kayglya etkisini azaltacak yollar bulunmaya çallkllabilir; örne in, e itim fakülteleri gibi ortak hedefi olan kurumlarda yürütülen programlarda ortak bir çerçeve belirlenebilir. Kurumsal farkllllklar, aynl görevi yapacak ö retmenlerimize farkll mesleki bilgi ve beceri verse de kaygl düzeylerini azaltmak ortak çaba olmalldlr. KAYNAKÇA Aiken, L. R. (1976). Attitudes Towards Mathematics. Review of Educational Research. Spring. 40(4). Aiken, L.R. (1976). Update on Attitudes and other Affective Variables in Learning Mathematics. Review of Educational Research Akgül, A. & Çevik, O. (2005). statistiksel Analiz Teknikleri, 2. BaskL, Emek Ofset,Ankara ArL, R. (1989). Üç Büyük Psikolojik YaklaKLmda Anksiyete. Selçuk Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi. SayL: 3, Ashcraft, M.A., and E.P. Kirk. (2001). The Relationships among Working Memory, Math Anxiety, and Performance. Journal of Experimental Psychology: 130,

11 Artigue, M., Assude, T., Grugeon, G. & Lenfant, A. (2001), Teaching And Learning Algebra: Approaching Complexity Through Complementary Perspectives. In Chick, H., Stacey, K., Vincent, J. & Vincent, J. (eds.), The Future of the Teaching and Learning of Algebra, Proceedings of 12 the ICMI Study Conference, The University of Melbourne, Australia, December 9-14, Austin, S., Wadlington, E., & Bitner, J. (2001). Effect of beliefs about mathematics on math anxiety and math self-concept in elementary teachers. Education, 112(3), AydLn, E. ve Dilmaç, B. (2004). Matematik KaygLsL. E itime likkin ÇeKitlemeler (Ed.) M. Gürsel. Konya: E itim Kitabevi. Bakhtin, M.M. (1986), Speech Genres and Other Late Essays, ed. Caryl Emerson and Michael Holquist, trans. V. W. McGee. Austin: University of Texas Press. Baloglu, M. (2004). Statistics Anxiety and Mathematics Anxiety: Some Interesting Differences. Education Research Quarterly, 27(3): Baron-Cohen, S. (2005). The assortative mating theory: A talk with Simon Baron-Cohen. Tarih: 27 KasLm 2008, Kaynak: Beasley, T.M., Long, J.D. & Natali, M. (2001). A confirmatory factor analysis of the mathematics anxiety scale for children. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 34(1): Bekdemir, M. (2007). lkö retim Matematik Ö retmen AdaylarLndaki Matematik KaygLsLnLn Nedenleri ve AzaltLlmasL çin Öneriler (Erzincan E itim Fakültesi Örne i). Erzincan Eitim Fakültesi Dergisi, 9(2), Betz, N.E. (1978). Prevalence, Distribution and Correlates of Math Anxiety in College Students. Journal of Counseling Psychology. 25, Bloom, B.S. (1968). Learning for Mastery. UCLA-Center for Study Evaluation of Instructional Programs. Evaluation Comment. 1(2), Bloom, B.S. (1971). Individual Differences in School Achievement: A Vanishing Point. Education at Chicago, Chicago University. Brouthers, K.D. and Brouthers, L.E. (2001). Explaining the National Cultural Distance Paradox. Journal of International Business Studies, 32(1), Browne, K. R. (2002). Biology at work: Rethinking sexual equality. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. Carpenter, M. A. and Fredrickson, J. W. (2001). Top Management Teams, Global Strategic Posture, and the Moderating Role of Uncertainty. The Academy of Management Journal, 44(3), Castela, C. (2004). Institutions Influencing Mathematics Students Private Work: A Factor of Academic Achievement, Educational Studies in Mathematics 57(1), Cates, G.L. & Rhymer, K.N. (2003). Examining the relationship between mathematics anxiety and mathematics performance: an instructional hierarchy perspective. Journal of Behavioral Education, 12(1): Deniz, L. ve ÜldaK,. (2008). Ö retmen ve Ö retmen AdaylarLna Yönelik Matematik KaygL Ölçe i nin Geçerlilik Güvenilirlik ÇalLKmasL Eurasian Journal of Educational Research, 30, El-Anzi, F. O. (2005). Academic achievement and its relationship with anxiety, self-esteem, optimism, and pessimism in Kuwaiti students, Soc;al Behav;or And Personal;ty, 33; Part 1, Erol, E. (1989). Prevalence and correlates of math anxiety in Turkish high school students. Thesis (M.A.). Bo aziçi Univesity. Institute for Graduates Studies in Social Sciences. Erktin, E. ve Öner, N. (1990). Matematik KaygLsL: BaKarL, SLnav KaygLsL ve Meslek Seçimi ile likkisi. IV Ulusal Psikoloji Kongresi..Ü. Edebiyat Fakültesi, stanbul, 5-7 Eylül. Erktin, E. (1993). The Relationship between Math Anxiety, Attitude toward Mathematics and Classroom Environment. 14. International Conference of Stress and Anxiety Research Society (STAR), Cairo, Egypt, April Erktin, E., Dönmez, G., Özel, S. (2006). Matematik KaygLsL Ölçe i nin Psikometrik Özellikleri. Eitim ve Bilim, 31(140), Furner, J.M. ve Bernan, B.T. (2003). Math anxiety: Overcoming a major obstacle to the improvement of student math performance. Childhood Education, 79(3), Geary, D. C., Saults, S. J., Liu, F., & Hoard, M. K. (2000). Sex differences in spatial cognition, computational buency, and arithmetical reasoning.journal of Experimental Child Psychology, 77, Gravetter, F.J. & Valnau, L.B. (1992). Statistics for the Behavioral Sciences. West Publishing Company. Harper, N. W., Daane, C.J. (1998). Causes and Reduction of Mathematics Anxiety in Preservice Elementary Teachers. Action in Teacher Education, 19(4), Ho, H-Z., Senturk, D., Lam, A.G. & Zimmer, J.S. (2000). The Affective and Cognitive Dimensions of Math Anxiety: A Cross-National Study. Journal for Research in Mathematics Education, 31(3), Holland, D., Lachicotte, W., Skinner, D. & Cain, C. (1998), Identity and Agency in Cultural Worlds, Cambridge, MA: Harvard University Press. 241

12 Ilgar, M. Z., UyanLk, N ve YLldLz; (2005). Lise Örencilerinde Matematik Kayg;s;. ( tarihinde indirilmiatir) Jackson, C.D. ve Leffingwell, R.J. (1999). The Role of Instructors in Creating Mathematics Anxiety in Students from Kindergarten through College. Mathematics Teacher, 92(7), Kaja, P. (2002). The Sum of all Fears. Psychology Today, 25(6),19. KapLkLran, _.(2002). Üniversite Ö rencilerinin SLnav KaygLsLnLn BazL Psiko-Sosyal De ikkenlerle likkisi Üzerine bir AraKtLrma. Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, 11, (1), Kazalzkis,R., Reeves, C., Kresh, M.E., Bailey, G., Cole, K., Larmon, M., Hall, L. ve Holiday, D.C (2000). Mathematics Anxiety and Test Anxiety: Separate Constructs? Journal of Experimental Education. 68 (2), Kerka, S. (1995). Not : Just a Number Critical Numeracy for Adults. ERIC Digest. ERIC No: ED Kimura, D. (1999). Sex and cognition. Cambridge, MA: MIT Press. Krantz, S.G. (1999). How to teach mathematics. 2 nd edition. American Mathematical Society: Rhode Island: Providence. NazlLçiçek. N. ve Erktin. E.(2002). lkö retim Matematik Ö retmenleri için KLsaltLlmLK Matematik Tutum Ölçe i. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E itimi Kongresi nde sunulmuk Bildiri. Ankara. Ma, X. (1999). A meta-analysis of the relationship between anxiety towards mathematics and achievement in mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30(5): Maree, J.G. (1999). Differences in orientation towards studying mathematics of South African high school students: developing a study orientation questionnaire in mathematics. Psychological Reports, 84, Maree, J.G., Pretorius, A. & Eiselen, R.J. (2003). Predicting Success among first year Engineering Students at the Rand Afrikaans University. Psychological Reports, 93, Marsh, G.E. ve Tapai, M (2002). Feeling Good about Mathematics: Are There Sex Differences? ERIC No: ED Martinez, J. G. R., & Martinez, N. C. (1996). Math without fear: A guide for preventing math anxiety in children. Boston: Allyn and Bacon. NazlLçiçek.N.,Erktin.E. (2002). lkö retim Matematik Ö retmenleri için KLsaltLlmLK Matematik Tutum Ölçe i 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E itimi Kongresi, ODTÜ; Ankara. Pajares, F. & Urdan, T. (1996). Exploratory Factor Analysis of the Mathematics Anxiety Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 29(1), Pan, Y. and Tse, D. (2000). The hierarchical model of market entry modes. Journal of International Business Studies, 31(4), Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. SAGE Publications. Newbury Park London New Delhi. Perry, A.B. (2004). Decreasing Math Anxiety in College Students. College Student Journal, 38(2): Richardson, F.C. ve Suinn, E.M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric data. Journal of Counseling Psychology. 19, Schwarzer, R ve Schwarzer, C. (1981). Achievement Anxiety with Respect to Reference Groups in School. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (65th, Los Angeles, CA, April 13-17, 1981). ED Simonelli, L. E., Ray, W. J., & Pincus A. L. (2004). Attachment Models and Their Relationship with Anxiety, Worry and Depression. Counseling and Clinical Psychology Journal, 1, Sloan, T., Daane, C. J., Giesen, J. (2002). Mathematics Anxiety and Learning Styles: What is the Relationship in Elementary Preservice Teachers? School Science & Mathematics, 102(2), Spelke, E. S. (2005). Sex differences in intrinsic aptitude for mathematics and science: A critical review. American Psychologist, 60, Spielberg, C.D., Gorsuch R.L. ve Lushene. R.E. (1970). Manual for State and Anxiety Inventory. Sözen, D., SayLner, B. Tekin, N. ve TuranlL, M.(2007). Lise Ö rencilerinde KaygL, SLnav KaygLsL Ve Matematik KaygLsL ArasLndaki likki. ÇeKme: Dokuz Eylül Üniversitesi, IX. Ulusal Psikolojik Dan;Ama ve Rehberlik Kongresi Ekim Tobias, S. (1991). Going Beyond Math Anxiety. College Teaching, 39, Tobias, S. ve Weissbrod, C. (1980). Anxiety and Mathematics: An Update. Harward Educational Review. 50 (1) YLldLran G. & AydLn, E. (2005) The effects of mastery learning and cooperative, competitive and individualistic classroom organizations on achievement and attitudes in mathematics: Research in Mathematical Education, 9(1), Yushau, B., Bokhari, M.A., Mji, A. & Wessels, D.C.J. (2004). Mathematics: Conceptions, Learning and Teaching. King Fahd University of Petroleum & Minerals, Department of Mathematical Sciences: Technical Report Series: TR

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS

Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI Abdullah KAPLAN,Neslihan KAPLAN akaplan@atauni.edu.tr Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi A.B.D Erzurum-TÜRKİYE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Ali Öztürk Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1990 Y. Lisans Okul

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Demet Erol Öngen Adres Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü Kampus 07058 E-posta demetongen@akdeniz.edu.tr Telefon 2423102072 Faks 2422261953 RESİM EKLENECEK 1.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı:11 Bahar 006 s. 37-46 GENEL MATEMATİK DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI İLE ÖSS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ Nezahat ÇETİN Nevin MAHİR ÖZET Bu çalışmanın amacı, fen ve mühendislik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Sema ALTUN YALÇIN 2 Zeynel Abidin Yılmaz 3 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Araştırma Makalesi / Research Article. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 154-162, 2013 2(2), 154-162, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır

Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakır Bölümü/Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı İletişim Bilgileri Ankara Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Görev Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı : Bengi BİRGİLİ ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : MEF Üniversitesi Maslak Ayazağa cad. No:4 34396 Sarıyer / İstanbul : 212 395 36 11 : birgilib@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi :

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

SINIF VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAYGILARININ İNCELENMESİ 1

SINIF VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAYGILARININ İNCELENMESİ 1 Ekim 2013 Cilt:21 No:4 (Özel Sayı) Kastamonu Eğitim Dergisi 1505-1522 SINIF VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAYGILARININ İNCELENMESİ 1 Muhammet DORUK, Abdullah KAPLAN Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç.Dr. ESİN ACAR. Eğitim Bilgileri. Buca Eğitim Fakültesi Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Doç.Dr. ESİN ACAR Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca İlköğretim Bölümü 2001-2002 Yüksek LisansUniversity Of Missouri-columbia

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Cahit Taşdemir Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, 13200, Bitlis ctasdemir@beu.edu.tr Özet Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Öğretmenliği Pr. Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği (Yl)

Öğretmenliği Pr. Selçuk ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yöneticiliği (Yl) Doç.Dr. SAVAŞ DUMAN Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1995-1999 Lisans Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Niğde

Detaylı

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR

ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ. Yunus KAYNAR ÖZET YENİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMININ İSTATİSTİK BOYUTUNUN İNCELENMESİ Yunus KAYNAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Ağustos

Detaylı

Doktora Matematik Eğitimi Columbia University 2001

Doktora Matematik Eğitimi Columbia University 2001 1. Adı Soyadı: Seniye Renan Sezer 2. İletişim Bilgileri: rsezer@ankara.edu.tr (312) 363-3350 x-5109 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik MIT 1983 Y. Lisans Uygulamalı Courant

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

Meral TANER DERMAN Tel: +90 (224) 2942184 e-mail: mtaner@uludag.edu.tr

Meral TANER DERMAN Tel: +90 (224) 2942184 e-mail: mtaner@uludag.edu.tr Meral TANER DERMAN Tel: +90 (224) 2942184 e-mail: mtaner@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bilim Dalı (2011) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi Sosyal

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında

ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT (American College Testing ) Sınavı Hakkında ACT sınavı öğrencilerin akademik hazırlığını ölçen - müfredat ve standartlara dayalı eğitim ve kariyer planlama aracıdır. İlk ACT sınavı 1959 yılında yapılmıştır.

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı