MÜŞTERİ NO: MÜŞTERİ ÜNVANI: SÖZLEŞME TUTARI: SÖZLEŞME TARİHİ: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜŞTERİ NO: MÜŞTERİ ÜNVANI: SÖZLEŞME TUTARI: SÖZLEŞME TARİHİ: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1

2 MÜŞTERİ NO: MÜŞTERİ ÜNVANI: SÖZLEŞME TUTARI: SÖZLEŞME TARİHİ: F A K T O R İ N G A N O N İ M S, İ R K E T İ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

3

4 FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. No:12/B Koza Plaza B Blok Kat: Esenler / İSTANBUL adresinde mukim, web adresi olan PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş. ( Faktor ) ile diğer tarafta adresinde mukim, web adresi (MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER) ve işbu sözleşmede imzası bulunan müteselsil kefiller aşağıda yazılı koşullarla... TL (Yalnız...) MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU, AMACI VE KAPSAMI 1.1. Sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ 'nin mal ve hizmet satışlarından doğan / doğacak her türlü alacaklarının, kambiyo senetlerinin ve benzeri ödeme vasıtalarının temlik veya ciro yolu ile FAKTOR' a devredilmesi ve bir hizmet komisyonu, faiz ve benzeri menfaatler karşılığında MÜŞTERİ 'nin faktoring hizmetlerinden yararlandırılmasıdır MÜŞTERİ, bu sözleşme çerçevesinde borçlulardan doğmuş / doğacak her nevi alacaklarını işbu sözleşme ile FAKTOR' a her türlü teminat, faiz ve teferruatı ile birlikte devretmiştir. FAKTOR' un onayı olmadan MÜŞTERİ işbu sözleşmeden doğmuş / doğacak haklarını başkalarına devir ve temlik edemez. MÜŞTERİ FAKTOR'un zarar göreceği davranışlardan kaçınmak zorundadır. MÜŞTERİ, alacağın ödenmesinden dolayı FAKTOR' a karşı müşterek ve müteselsilen sorumludur. MADDE 2. TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde kullanılacak kavramlar, kısaca aşağıda tanımlanmıştır: 2.1. FAKTOR: Faktoring sözleşmesi ile müşterinin alacaklarını devir ve temlik alandır MÜŞTERİ: Mal satan veya hizmet veren bunlara ilişkin alacaklarını faktoring sözleşmesi ile FAKTOR' a devir ve temlik edendir BORÇLU: MÜŞTERİ'den mal veya hizmet satın alması nedeniyle bunların bedelini MÜŞTERİ' ye ödemekle yükümlü olan gerçek veya tüzel kişilerdir SÖZLEŞME: İş bu Faktoring Sözleşme'sidir TARAFLAR: İş bu sözleşmede adı geçen FAKTOR ve MÜŞTERİ' dir KEFİL: İş bu Faktoring Sözleşmesi'nin müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak imzalayandır GARANTÖR: FAKTOR'a karşı MÜŞTERİ' nin edimini taahhüt ve garanti edendir ALACAK: MÜŞTERİ' nin borçluya sattığı mal ve hizmetin bedeli ile bunlara taalluk eden bilcümle haklardır ONAYLANMIŞ ALACAK: Borçlunun borcunu ödememesi riskinin FAKTOR tarafından işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde üstlenilmesi halidir ONAYLANMAMIŞ ALACAK: Borçlunun borcunu ödememesi riskini FAKTOR tarafından üstlenilmemesi halidir TAHSİLAT GÜNÜ: Nakit ödemelerde borçludan alacağın nakit olarak alındığı gün, çek, senet veya sair ödeme vasıtaları ile yapılan ödemelerde ise, ödemenin nakit olarak FAKTOR' un hesabına kaydedildiği gündür ÖN ÖDEME: FAKTOR' un faktoring işlemleri kapsamında işbu sözleşmede öngörülen limit dahilinde olmak üzere ve herhangi bir taahhüt yüklenmeksizin MÜŞTERİ' ye serbestçe yapılabileceği finansman ödemeleridir ONAYLANMIŞ ALACAK FORMU/ LİMİT ONAY FORMU (L.O.F): Sözleşmedeki garanti hükümlerinin işletilmesi amacıyla her bir borçlu için FAKTOR tarafından verilmiş bulunan limiti gösteren belgedir ALACAK BİLDİRİM FORMU : İşbu Sözleşme kapsamında temlik edilmiş alacağın FAKTOR' a bildirimini içeren belgedir. 1

5 2.15. MARJ: Döviz cinsinden alacaklarda, müşteriden alınan teminatla müşteriye yapılan ödeme arasındaki farktır LİMİT ONAY BİLDİRİMİ (LOB): Sözleşmedeki faktoring garantisi hükümlerinin işletilmesi amacıyla FAKTOR tarafından MÜŞTERİ'ye yapılan, bu çerçeveyle sınırlı olarak, borçlu ve/veya garanti edilen alacak, alacaklar hakkında, faktoring garantisi limitini ve kapsama dahil alacakların vadesini ihtiva eden bildirimdir AZAMİ FAKTORİNG HACMİ (AFH): FAKTOR'un, faktoring hizmetlerine esas teşkil etmek üzere MÜŞTERİ'ye tanıyabileceği, tahsis edebileceği toplam işlem hacmidir BORÇLU İŞLEM HACMİ (BİH): MÜŞTERİ'nin her borçlusu için ayrı ayrı tanınabilen, tahsis olunabilen azami işlem hacmidir FİNANSMAN ORANI: Devir alınan alacaklara ilişkin olarak FAKTOR tarafından serbestçe belirlenebilen, değiştirilebilen ve MÜŞTERİ'ye tahsis ettiği ve serbestçe kullandırabileceği finansman oranıdır. MADDE 3. ALACAKLARIN FAKTOR'A BİLDİRİLMESİ VE RÜCU HAKKI 3.1. MÜŞTERİ FAKTOR'un İşbu sözleşme ile peşinen temlik aldığı ve/veya alacağı mal ve hizmet satışlarından doğan alacaklarının gerçekleşmesinden sonra, bu işlem için hazırlanmış olan 'ALACAK BİLDİRİM FORMU ' nu ve bu form ekinde işbu sözleşmenin 4. maddesinde belirlenen belgeleri derhal FAKTOR' a iletmekle yükümlüdür FAKTOR' un gerekli görmesi halinde MÜŞTERİ' nin düzenlediği faturanın birinci nüshası FAKTOR tarafından borçluya bir yazı ekinde iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. FAKTOR dilerse, MÜŞTERİ' nin belli bir borçlusundan doğan alacaklarını, işbu sözleşme ile devir ve temlik almış olmakla beraber, devir ve temlik keyfiyetinin borçluya bildirilmeyip MÜŞTERİ tarafından faturanın doğrudan borçluya gönderilmesini, bu şekilde fatura edilen alacağın kendisine bildirilmesini ve borçludan vadesinde tahsil için kendisine MÜŞTERİ tarafından vekaletname verilmesi veya MÜŞTERİ' nin borçludan tahsilat yaparak FAKTOR'a ödemesini de kabul edilir. FAKTOR, dilediği an bu tür uygulamayı tek taraflı olarak sona erdirebilir. MADDE 4. MÜŞTERİNİN VERECEĞİ BELGELER 4.1. FAKTOR' un talebi halinde MÜŞTERİ aşağıdaki belgeleri vermeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. a) Borçlu adına MÜŞTERİ tarafından düzenlenmiş devir ve temlike konu faturanın aslı ve bir nüshası ile borçlu'nun bu mal veya hizmeti aldığını belgelendirir imzalı ve kaşeli irsaliye nüshalarını ve varsa alacağın tahsiline yönelik çek, senet gibi ödeme araçlarını ve ayrıca ödemenin FAKTOR'a yapılmasını kolaylaştırabilecek diğer tüm bilgileri de faturaya yazacaktır. b) Varsa satış sözleşmesi veya satışı kanıtlayan diğer tüm belgelerini c) Borçluyu tanımlayan mali durumunu tanımlamaya yarayan her türlü bilgi ve belgeleri d) Faktoring işlemine konu mal ve hizmetin sigortalanmış olması halinde sigorta poliçesini ve zeyilnameleri, e) Borçlu tarafından temlike konu alacağın nezdinde var olduğuna ve gününde ödeneceğine dair yetkililerce imzalanmış beyanı, 4.2. FAKTOR' un ayrıca gerekli gördüğü her türlü belgeleri MADDE 5. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Müşteri; 5.1. FAKTOR' ca temlik alınmış olan alacakların gerçek mal ve hizmet satışından doğmuş alacaklar olduğunu ve 6. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla Borçlular tarafından gününde ödenmesinden sorumlu olduğunu, 5.2. Kendisi, temsilcisi veya vekilleri, borçlunun ödeme kabiliyetini etkileyebilecek ve sonuç olarak FAKTOR' a devir ve temlik edilen alacağın tahsilini veya verilen teminatların varlığını tehlikeye sokacak olan durumları derhal FAKTOR' a bilgi vermeyi, 5.3. Müşterinin isim, unvan ve adresi ile elektronik posta adresi geçerli tebligat adresleri olduğu ve bu tebligat adreslerinde yapılacak değişiklikler ile ilgili derhal ve yazılı olarak FAKTOR'a bilgi vermeyi, 5.4. Aleyhine yapılmış ve yapılacak her türlü kanuni takibat hakkında FAKTOR'a derhal bilgi vermeyi, 5.5. Satışın yapıldığı anda borçlusu'nun aciz, iflas konkordato, zorunlu veya ihtiyari tasfiye altında olmadığını, kayyum ile yönetilmediğini, 5.6. Alacağı doğuran satım konusu emtianın, hizmetin ve satışın belgelerinin üzerinde haciz ve rehin gibi kısıtlamalarının bulunmadığını ve bunların her türlü ayıptan ari olduğunu, 5.7. Borçluların kendisine olan başkaca borçlarını ödememeleri ve / veya diğer yükümlülüklerini aksatmaları halinde derhal bu konuda FAKTOR' a bilgi vermeyi, 5.8. Kendisi tarafından düzenlenen ve borçlular tarafından kendisine ve / veya FAKTOR' a sunulan belgelerdeki imzaları yetkili imzalar olduğunu, 2

6 5.9. MÜŞTERİ, bu maddede belirtilen belgelerde meydana gelecek değişikliklerin zamanında yazılı olarak FAKTOR' a bildirmemesinden ve/veya vekaletname ile yapılan işlemlerde vekaletnamenin sahte ve tahrif edilmiş olmasından dolayı FAKTOR' un uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder MÜŞTERİ, her üç ayda bir ve hesap yılı sonunda ya da bu dönemler dışında talep halinde, işletmesi, satışları ve borçluları hakkında her türlü bilgiyi, hesap özetlerini, mizan vs. FAKTOR' a göndermeyi, kendisine ait internet sitesinde yayımlanan bilgi ve belgelerinin gerçeğe uygun bulunduğunu taahhüt eder. MÜŞTERİ, yeni yatırımlara girişilmesi, ticari etkinliğin genişletilmesi, ortak alınması ve işletmenin yönetimini etkileyecek gelişmeler, değişiklikler ile aleyhine üçüncü kişiler tarafından açılan davalardan, girişilen takiplerden, MÜŞTERİ ve borçluların ödeme gücünü, teminatlarını olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden FAKTOR' u derhal haberdar etmeyi kabul ve beyan eder. Müşterinin bu madde ya da sözleşme ile ilgili FAKTOR' a yükümlü olduğu bilgi ve belgeleri göndermiş, internet sitesinde yayımlamış bulunması, FAKTOR tarafından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmamış olması, talebi üzerine FAKTOR'a devir amacıyla bilcümle iade beyanlarında bulunmakla, hukuki işlemleri yapmakla gereğinde malın vasıtalı zilyetliğini, mülkiyetini FAKTOR 'a devirle yükümlüdür MÜŞTERİ, FAKTOR ile arasında yapılan ve yapılacak olan tüm işlemlerde, talep aşamasında kalmış olsa bile, kendi nam ve hesabına hareket ettiğini ve/ veya edeceğini, bir başkası hesabına işlem yapılmadığını, yapılmayacağını, FAKTOR tarafından ilgili mevzuatın gerekleri hakkında bilgilendirildiği ve böyle bir durum olması ve/ veya 5549 sayılı kanuna ve/ veya bununla ilgili yürürlükteki mevzuata herhangi bir aykırılığın olması halinde ise FAKTOR' a yazılı bildirimde bulunacağını beyan ve taahhüt eder. Kanun gereğince MÜŞTERİ, FAKTOR ' a vermiş bulunduğu kimlik, adres, telefon ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, değişiklikleri gecikmeksizin, derhal FAKTOR' a yazılı olarak bildireceğini beyan ve taahhüt eder MÜŞTERİ, ortaklık yapısının değişmesinden ya da müşterinin hâkim ortağının yönetimdeki hakimiyetinin kaybına neden olacak ana sözleşme değişikliklerinden önce, gerekli tüm belge ve bilgilerle FAKTOR' a ortaklık yapısının değişeceğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmayı ve ayrıca bu hususta FAKTOR' un talep edeceği başkaca tüm belge ve bilgilerin de derhal ibraz etmeyi kabul ve beyan eder. Eğer bu bildirim ortaklık yapısının değişmesinden, hâkim ortağın hakimiyetini herhangi bir şekilde kaybına neden teşkil eden işlemlerden önce yapılmamış ise, ortaklık değişimini müteakip derhal FAKTOR' a yazılı olarak bildirimde bulunmayı ve bu hisse değişimine ilişkin ana sözleşme değişikliğinden derhal FAKTOR' u bilgilendirmeyi peşinen kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, FAKTOR'un ortaklık yapısının veya yönetim hakimiyetinin değişimi ile ilgili gerekli bildirimi derhal yapmaması, FAKTOR'un talep etmesine rağmen FAKTOR tarafından talep edilen belge ve bilgileri vermemesi halinin sözleşmeye ağır aykırılık ve finansman ferilerinin derhal iadesinin talebi sebebini teşkil edeceğini peşinen kabul ve beyan eder Müşterinin temsil ve ilzam yetkilileri ile bunların imza sirkülerini, temsil ve ilzam yetki ve yetkililerinde oluşacak değişiklikleri FAKTOR' a belgeleriyle birlikte zamanında bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. MADDE 6. GARANTİ FAKTORİNG / GAYRİ KABİLİ RÜCU FAKTORİNG 6.1. FAKTOR tarafından belli alacak ve / veya belli borçlular için ayrıca yazılı olarak Limit Onay Formu (LOF) ile taahhüt edildiği taktirde borçlunun ödeme güçsüzlüğünden MÜŞTERİ' nin bir sorumluluğu yoktur. LOF ile yazılı olarak bildirmedikçe yorum yoluyla ya da sair herhangi bir şekilde garantinin mevcudiyeti iddia edilemez. Limit onayı verilmiş alacaklar, sadece borçlunun aczinin sabit iflasına hükmedilmiş bulunması halinde bu tarihlerden itibaren 90 gün sonra MÜŞTERİ' ye ödenir. Ancak FAKTOR' un LOF' a esas aldığı herhangi bir muhabir veya üçüncü şahıslar tarafından bu konuda daha uzun bir süre tayin ve tespit edildiği taktirde bu süre uygulanır FAKTOR, MÜŞTERİ' ye LOF ile bildirdiği miktarları her zaman serbestçe değiştirmek, garantiyi kaldırmak hakkına sahiptir. Garanti miktarının azaltılması veya kaldırılması daha önce garanti verilmiş alacaklar hariç MÜŞTERİ' ye bildirdiği tarihten itibaren hüküm ifade eder FAKTOR tarafından limit onayı verilmiş alacaklarda alacağın tahsilinin alacağı veya temel ilişkiye inhisar eden yada herhangi sair bir sebepten vadesinde gerçekleşmemesi halinde FAKTOR' un o alacak için vermiş olduğu garantisi ortadan kalkar FAKTOR işbu sözleşme uyarınca verilmiş bulunan bilcümle teminatları limiti aşan alacakları ve / veya her türlü bakiyelerine garanti rizikosunun kapatılmasına tahsis edebilir. MÜŞTERİ' nin işbu sözleşmeye aykırı davranışı halinde FAKTOR' un garanti hükümlülüğü kendiliğinden geçmişe etkili olarak ortadan kalkar FAKTOR' un işbu sözleşme ile üstlendiği riskini sigorta ettirmesi halinde MÜŞTERİ, akdolunmuş sigorta sözleşmesinin hükümlerinin işbu faktoring sözleşmesi hükümleri ile birlikte uygulanacağı peşinen kabul ve taahhüt eder. FAKTOR' un riskini kısmen veya tamamen sigorta ettirmiş ya da sigorta ettirmemiş bulunması 3

7 MÜŞTERİ' nin sorumluluklarının kalkması, azalması sonucunu doğurmaz. MÜŞTERİ' nin işbu sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri aynen devam eder FAKTOR tarafından mal veya hizmet sigorta ettirilmesi MÜŞTERİ' ye bildirildiği hallerde MÜŞTERİ bu yükümlülüğünü yerine getirmezse veya malın sigortasına ilişkin belgeleri FAKTOR' a tevdi etmezse FAKTOR' un garantisi herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden ortadan kalkar. MADDE 7. TEMLİK BEDELLERİNİN ÖDENMESİ 7.1. FAKTOR işbu sözleşme ile peşinen almış olduğu temliklerin bedellerini, bu alacakları Borçlular' dan tahsil ettikten sonra MÜŞTERİ' ye ödeyecektir MÜŞTERİ' ye ödenecek bedel, FAKTOR' un temlik aldığı alacak tutarından, faktoring hizmetleri karşılığı alınacak faktoring komisyonu yapılmış ön ödeme, faiz, BSMV, masraf ve her ne nam altında olursa olsun bu sözleşme kapsamında doğmuş, doğabilecek diğer FAKTOR alacaklarının düşülmesinden sonra bulunacak bedeldir. 7.3.a) FAKTOR' un MÜŞTERİ' ye sağlayacağı faktoring hizmetlerinin karşılığı, temlik edilen alacağın üzerinden nisbi olarak hesaplanacak Faktoring Komisyonu (komisyon oranı FAKTOR tarafından serbestçe belirlenir.) ile sair FAKTOR alacakları, alacak bildirim formu ile MÜŞTERİ'ye bildirilir. FAKTOR alacakları yapılan bildirim anında MÜŞTERİ tarafından ödenir veya FAKTOR' un kabulü halinde MÜŞTERİ hesabına borç kaydedilir. Bu borca FAKTOR tarafından belirlenecek bir oranda faiz uygulanır. 7.3.b) Bu hesaplama yönetimine göre, bir alacak tahsilat gününe kadar tahsil edilmemiş alacak olarak kabul edilecektir. Bir ticari senedin veya sair ödeme vasıtalarının hesaba kaydı bedelinin tahsil edilmesi halinde muteber olmak şartı ile vuku bulmuş sayılır MÜŞTERİ, FAKTOR' la aralarındaki herhangi bir hukuki ilişkiden dolayı FAKTOR' a borçlu olduğu takdirde, borç muaccel olsun veya olmasın FAKTOR' un borçlarından yapılan tahsilatı alacağına takas, mahsup, hapis veya bloke hakkı olduğunu kabul eder MÜŞTERİ temlik alınmış alacakların gününde ve tam olarak ödenmemesi halinde söz konusu alacak ile birlikte bundan doğan tüm zarar ve giderler ile FAKTOR' un avukatlara ödediği veya ödeyeceği avukatlık ücretleri MÜŞTERİ' ye ait olacak ve ilk talepte derhal FAKTOR' a ödenecektir. MADDE 8. DÖVİZ CİNSİNDEN ALACAKLAR VE MARJ SİSTEMİ 8.1. FAKTOR, MÜŞTERİ' den temlik veya ciro yolu ile devraldığı döviz cinsinden alacaklarda dilediği oranda marj uygulama hakkına sahiptir FAKTOR' un MÜŞTERİ ye uyguladığı ek marj dilimini, MÜŞTERİ kendi özgür iradesiyle kabul eder. İşbu marj uygulamasına MÜŞTERİ, FAKTOR' a karşı hiçbir itiraz ve talepte bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder MÜŞTERİ' nin muaccel hale gelmiş borçları olması halinde FAKTOR, MÜŞTERİ' ye uygulanan marj bedelini öncelikli olarak kendi alacağına mahsup etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, bu mahsup işlemine hiç bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder MÜŞTERİ' nin FAKTOR haricindeki borçlarından dolayı alacaklıları tarafından FAKTOR' a karşı marj için ayrılan bedele haciz gönderilmesi durumunda FAKTOR bu bedel üzerinde rehin ve hapis haklarını kullanma yetkisine haizdir. MADDE 9. BORÇLU'NUN, MÜŞTERİ'YE DOĞRUDAN ÖDEME YAPMASI 9.1. MÜŞTERİ, temlik ettiği alacakların borçlular tarafından FAKTOR' a ödenmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Borçluların temlik konusu bir alacağı kısmen ve / veya tamamen yada hesaben de olsa kendilerine temlik ihbar edilmesine rağmen MÜŞTERİ' ye ödemeleri halinde, bunların FAKTOR' a karşı olan ödeme yükümlülükleri devam edeceği gibi MÜŞTERİ kendisine yapılan ödemeyi nakten veya ödeme uğruna verilen çek, senet gibi ödeme araçlarını derhal FAKTOR' a usulünce temlik ve teslim edecektir. Bu durumda MÜŞTERİ, FAKTOR'a ödeme yapacağı tarihe kadar geçecek süre için, işbu sözleşmede öngörülen temerrüt faizini de ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder Ödemelerin, yapılan temlike rağmen, borçlular tarafından MÜŞTERİ' ye yapılması halinde FAKTOR dilerse bir mehil tayinine gerek kalmaksızın sözleşmeyi derhal fesh edebilir AFH' yi ve BİH' yi alan alacaklar ile tahsil olunan alacak bakiyeleri ve lehine tahakkuk etmiş, edecek bilcümle alacakları, MÜŞTERİ' nin işbu sözleşmeden doğan ya da her ne sebeple olursa olsun FAKTOR 'a mevcut her türlü borç ve yükümlülüklerinin teminatını teşkil ederler. FAKTOR, tahsilatları MÜŞTERİ 'nin borçlarına derhal mahsup, takas edebileceği gibi, müşterinin ileride mevcut ve doğacak borçlarının ve risklerinin teminatı olarak rehin, hapis ve bloke edebilir. 4

8 MADDE 10. HESAPLARIN TUTULMASI Faktoring işlemleri ile ilgili hesaplar FAKTOR nezdinde tutulacaktır. Tutulacak hesap düzenini ve hesapları FAKTOR serbestçe tayin ve tespit eder FAKTOR tarafından MÜŞTERİ' ye faktoring işlemleri ile ilgili olarak tutulan hesaplara ilişkin gönderilecek aylık hesap özetlerine, MÜŞTERİ tarafından tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içinde itiraz edilmez ise, MÜŞTERİ bunların içeriğini ve bakiyeyi kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz edilmeyen hesap özeti, İ.İ.K' un 68/B maddesinde yer alan belgelerden sayıldığını MÜŞTERİ gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder FAKTOR'un düzenleyeceği makbuzlarda, dekontlarda ve ekstrelerde alacaklarının aslı ile faiz, masraf, komisyon, gider vergisi ve sair teferruatlarına ilişkin hakların saklı tutulduğuna dair bir kayıt bulunmasa dahi MÜŞTERİ, FAKTOR' un bu alacaklarını da tamamen ödemeyi ve bu kaydın konulmamasından dolayı, FAKTOR' a karşı borçların sukut ettiği yolunda bir itiraz veya def'ide bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. MADDE 11. DENETİM VE BİLGİ VERME MÜŞTERİ, her hesap yılı sonunda ve / veya FAKTOR' un gerek gördüğü bir tarihte FAKTOR tarafından kendi muhasebe kayıtlarının, üretim ve stoklarının incelenmesine peşinen müsaade eder. MÜŞTERİ işbu sözleşme süresince meydana gelebilecek her türlü yeni satış bağlantılarından, borçluların ödeme gücünde meydana gelen aleyhte gelişmelerden kendi aleyhine kamu veya sair üçüncü kişiler tarafından başlatılacak icrai takip, haciz ve davalardan FAKTOR' u derhal haberdar eder. Bu tür bilgiler FAKTOR'a yazılı ve taahhütlü olarak veya faktöre bildirilen resmi adresine gönderilir. Ancak bilginin FAKTOR' a ulaşmaması MÜŞTERİ' yi sorumluluklarından kurtarmaz MÜŞTERİ, borçluları ile arasındaki her türlü anlaşmazlığı derhal FAKTOR' a bildirmek zorundadır. Bu gibi durumlarda, FAKTOR uygun göreceği bir teminat verilmesini veya gerekli gördüğü takdirde sözleşmeyi feshederek MÜŞTERİ' den bütün borçlarını ödemesini talep edebilir. MADDE 12. MÜŞTERİ İLE BORÇLU ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR MÜŞTERİ, temlik alınan alacakların mevcudiyetinden garantili faktoring hariç gününde tediyesinden sorumludur MÜŞTERİ, temlik olunan alacakları FAKTOR' a ödemesini, işbu sözleşme ile yüklendiği bilcümle edimlerin ifasını engelleyecek, geciktirecek her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır. MÜŞTERİ ile borçlusu arasındaki temel ilişkiden kaynaklanabilecek ya da takas, mahsup gibi sair bilcümle itiraz def'iler, MÜŞTERİ' nin FAKTOR' a karşı yükümlülüklerinin ifasını engel teşkil etmeyeceği gibi bu yükümlülüklerinin ifasını da geciktiremez. MÜŞTERİ malların maddi ve hukuki ayıplardan ari olduğunu, FAKTOR' un bu sebeple de bir itiraz ve def'i ile karşılaşmayacağını garanti etmektedir FAKTOR' un borçluya karşı alacağın konusunu teşkil eden ilişki nedeniyle hiçbir suretle ihbar, itiraz cevap ve tedbir istemek veya borçlu tarafından yöneltilen iddialara cevap vermek mecburiyeti yoktur. Bu nedenlerle veya kanuni sürelerin geçmiş olması sebebiyle MÜŞTERİ, FAKTOR' a karşı hiçbir talepte bulunmamayı peşinen kabul etmiştir. MADDE 13. TEMİNAT MÜŞTERİ işbu sözleşmeden doğmuş ve / veya doğacak asli ve fer'i borç ve sorumlulukları ile borçlandığı veya borçlanacağı ücret, komisyon, faiz, temerrüt faizi, vekalet ücreti ve her ne nam altında olursa olsun her türlü masrafların teminatı olarak FAKTOR tarafından gerek görüldüğünde istenecek tür ve miktarda teminat vermekle yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından verilen her bir teminat MÜŞTERİ' nin FAKTOR' a karşı tüm borçlarının teminatını teşkil edecektir. Sözleşmenin sona ermesi, feshi veya süresinin uzatılması halinde teminatın tamamı MÜŞTERİ' nin FAKTOR' a herhangi bir borcu veya riski kalmayıncaya kadar devam edecektir MÜŞTERİ FAKTOR' un gerekli gördüğü hallerde, borçludan FAKTOR' un uygun göreceği teminatı almak ve bunu FAKTOR' a vermekle yükümlüdür MÜŞTERİ, FAKTOR' un herhangi, bir sebep ve gerekçe gösterilmesine gerek kalmaksızın talebi halinde yeni ve ilave teminatlar vermeyi veya teminatları değiştirmeyi kabul eder FAKTOR, kendisine rehnedilmiş bulunan menkulleri, değerleri ve diğer her türlü teminatları, istediği zaman ve yerde, dilediği fiyatla icra dairelerine veya diğer herhangi bir resmi makama başvurmaya ve diğer kanun yollarına gerek kalmaksızın açık arttırmaya, özel olarak satmaya ve bedellerini MÜŞTERİ' nin borçlarına mahsup etmeye yetkilidir. MÜŞTERİ bu yüzden doğacak bütün hak ve taleplerinden önceden vazgeçtiğini ve FAKTOR' u ibra ettiğini kabul ve taahhüt eder Yukarıda yazılı bulunan hallerde doğacak bilcümle masraf, gider ve borçlar MÜŞTERİ' ye aittir. 5

9 MADDE 14. KEFALET Bu sözleşme ve bilcümle ekleri ile ilgili olarak aşağıda imzası bulunan müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya kefiller (aşağıda kısaca kefil olarak anılacaktır.) MÜŞTERİ' nin bu Faktoring Sözleşmesinden asaleten ve/veya kefaleten ötürü gerek yalnız olarak ve gerek diğer kişilerle birlikte FAKTOR' a karşı faktoring işlemlerinden veya sair her türlü fiili ya da hukuki ilişki ve işlemlerden doğmuş veya doğacak bilcümle borç ve ferilerini ödeyeceğini müteselsil kefil olarak tekeffül eder. Kefalet kapsamına, yapılan ödemeler iskonto komisyon hizmet bedelleri ve faiz alacakları ile hesaplanacak temerrüt faizi, komisyon, BSMV her türlü masraflar ve vekalet ücreti ilave edilecek, kefilin sorumluluğu bütün bu hususları kapsayacaktır Kefil; B.K.'nun 490, 493 ve 494 maddelerinde kendisine tanınmış olan tüm haklardan feragat ettiğine ve bu maddelere dayanarak FAKTOR' a karşı hiçbir itiraz ve talepte bulunmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder Kefil, borcun MÜŞTERİ için her ne sebeple olursa olsun muaccel olması halinde kendisinin kefalet borcunun da herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın muaccel olacağını kabul eder. Kefil, Borçlar Kanunu'nun 502. maddesinde kendisine tanınan haktan vazgeçer, FAKTOR' un da bu konularda yetkili olmakla beraber bu yüzden hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul eder Kefil, alacağın tahsili için verilmiş teminatlar bulunsa bile bunların öncelikle satışını veya paraya çevrilmesini istemekten feragat ettiğini muaccel olur olmaz borcu derhal ödeyeceğini taahhüt eder, FAKTOR' un MÜŞTERİ' nin taahhütlerini bir veya bir çok defa temdit etmesi, borcu taksitlendirmesi borç için verilmiş olan teminatların tamamen veya kısmen FAKTOR tarafından geri verilmesi, fek edilmesi, ibra edilmesi hallerinde de kefil bunlara şimdiden muvafakat ettiğini ve kefaletin aynen devam edeceğini kabul eder. FAKTOR, kefil olunan borçlar hakkında tam bir hareket serbestliğine sahiptir. Kefilin her ne sebeple olursa olsun durumunun ağırlaştığını ileri sürerek FAKTOR' a karşı hiçbir iddia ve talep hakkı yoktur Kefil, bir borç veya MÜŞTERİ' nin başka borçları ile ilgili teminat vermiş olan diğer kefillerin veya mirasçılarından FAKTOR' un alacaktan vazgeçmesi veya ibra etmesi halinde kendi kefaletinin devam edeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder Kefil, sözleşmede gösterilen adresinin kanuni ikametgahı olduğunu, bu adrese yapılacak ihbar ve tebligatlar hakkında işbu sözleşmenin 20. ve 22. maddelerinde yazılı tüm hususların kendisi hakkında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 15. SİGORTA FAKTOR, bu sözleşme esasları içinde tesis edilmesi ve yer verilmesi gerekli bütün teminatların MÜŞTERİ' nin merhun olan ve olmayan aktiflerinin ve faktoring konusu emtiasının, yangına, nakliye rizikosuna ve FAKTOR' un gerekli göreceği diğer her türlü rizikolara ve olağanüstü hallere karşı, FAKTOR lehine olarak ve FAKTOR' un dilediği sigorta şirketine sigorta ettirilmesini ve daha önce sigorta yapılmış ise buna ait poliçelerin dain-i mürtehin sıfatıyla FAKTOR' a devredilmesini, süresi biten poliçelerin yenilenmesini, velhasıl sigorta ilişkilerinden MÜŞTERİ, lehine doğmuş doğacak ve her türlü hak ve alacakların kendisine devredilmesini MÜŞTERİ' den isteyebilir. FAKTOR, prim ve masrafları MÜŞTERİ' ye ait olmak üzere kendi adına da sigorta yaptırabilir. Ancak bu yüzden FAKTOR hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. FAKTOR, sigorta bedelini ve bu bedele esas olacak değerleri, piyasa raicini de göz önünde bulundurarak serbestçe tayin etmeye yetkilidir. Sigorta sözleşmesinden doğan tazminatın ödenmesi doğrudan doğruya FAKTOR' a yapılacaktır. FAKTOR ile sigorta şirketlerinin kararlaştırdıkları tazminat tutarına müşteri itiraz ettiği takdirde MÜŞTERİ' ye FAKTOR' ca uygun görülebilecek bir süre verilebilir. Bu süre içinde MÜŞTERİ, tazminatı FAKTOR' a öderse sigorta poliçesinden doğan haklar kendisine devredilir. Aksi taktirde, FAKTOR, tazminat miktarını sigorta şirketinden tahsile yetkilidir. Ancak faktoringe konu alacağın teminatını teşkil eden sigorta bedelinin tahsil edilmesi, faktoringe konu alacağın tamamını sükut ettiği anlamına gelmeyecektir MÜŞTERİ, FAKTOR' un dain-i mürtehin sıfatının bulunmadığı hallerde, sigorta şirketinden her ne nam altında olursa olsun tahsil edeceği bedelleri FAKTOR' un sigortaya konu her nevi hak alacaklarına karşılık, FAKTOR' a nakden ve def'aten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 16. KANUNİ TAKİP İşbu faktoring sözleşmesine konu fatura bedellerinden herhangi birinin ve / veya müşteri tarafından tevdi edilmiş bulunan, ister MÜŞTERİ tarafından keşide edilmiş olsun, isterse ciro edilmiş olsun, kambiyo senetleri vs. ödeme vasıtalarından birinin vadesinde ödenmemesi veya sözleşmenin FAKTOR tarafından feshedilmesi durumunda, gerek diğer vadesi gelmemiş fatura bedellerinden doğan alacaklarının tamamının, gerekse diğer vadesi gelmemiş kambiyo senetlerinden ve sair sebeplerden doğan tüm alacakların muaccel hale geldiğini MÜŞTERİ peşinen kabul ile bu husustaki her türlü dava ve itiraz haklarından feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder. 6

10 16.2. Keza; MÜŞTERİ, kefiller ve garanti verenler aynı zamanda FAKTOR' un gerek faktoring sözleşmesine dayalı olarak kendileri aleyhine, gerekse tevdi edilmiş kambiyo senetleri ile menkul yada gayrimenkul rehni ve diğer bilcümle ödeme vasıtalarının borçluları aleyhine birlikte veya ayrı ayrı alacağını tahsil için, kanuni takip yollarından dilediğine başvurabileceğini, isterse seçimlik yetkisini kullanarak bu takip yollarından her birine birlikte ve / veya ayrı ayrı gitmede tahsilde mükerrerlik olmamak kaydı ile muhtar olduğunu gayrikabil rücu beyan, kabul ve taahhüt eder MÜŞTERİ, kefiller ve garanti verenler aynı zamanda FAKTOR' un alacağının tahsili için tüm takip yollarına birden başvurması halinde, bu konuda takiplerin hiçbirine mükerrerlik iddiasında ve itirazın bulunmayacaklarını, alacak rehinle temin edilmiş olsa dahi FAKTOR' un önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmak zorunda bulunmadığını keza FAKTOR' un mevcut rehine rağmen diğer tüm yasal yollara başvurmada muhtar olduğunu, FAKTOR' ca ihtiyatı haciz / tedbir talebinde bulunulması halinde FAKTOR' ün teminat verme zorunluluğunun bulunmadığını ve İ.İ.K.' nın 257. maddesinde öngörülen koşullarının gerçekleşmiş sayılayacağını, tüm bu hususlardaki itiraz, dava, talep haklarından şimdiden gayrikabili rücu feragat etkinliklerini beyan, kabul ve taahhüt eder FAKTOR' un MÜŞTERİ veya borçlulara karşı kanuni takibe gitmek zorunda kalması halinde her takip veya dava konusu meblağın %...undan aşağı olmamak üzere avukatlık asgari ücret tarifesinin... katı oranında avukatlık ücreti ödeyeceğini MÜŞTERİ beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 17. DELİL SÖZLEŞMESİ Bu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek anlaşmazlıklarda, taraflar FAKTOR' un defter, kayıt ve belgelerinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)' nın 287. maddesi uyarınca münhasır ve yegane delil olacağını kabul etmişlerdir. MADDE 18. DİĞER HÜKÜMLER MÜŞTERİ, Türkiye'deki mevzuat ile faktoring işlemleri beyan ile ilgili olarak yasal düzenlemelerde meydana gelebilecek tüm değişikliklere uygun hareket etmesi şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu mevzuat ve ileride meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle geçmişe dönük dahi olsa doğmuş ve doğacak olan her türlü vergi, resim, harç ve fonlarla bunlarda meydana gelebilecek artışlar ile her ne nam altında olursa olsun ihdas olunacak, tahakkuk ettirilecek borçlardan MÜŞTERİ, FAKTOR' un bir bildirimine gerek olmaksızın sorumlu olacaktır FAKTOR, bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını ahara rehin veya temlik edebilir. MÜŞTERİ' nin FAKTOR' dan olan hak ve alacaklarını temlik, takas ve mahsup yetkisi yoktur Taraflar arasındaki uygulamalarda sözleşmede hüküm bulunmadığı taktirde FAKTOR' un iç düzenlemesi ve faktoring teamülleri esas alınacaktır İşbu sözleşme hükümleri FAKTOR tarafından tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye bir yazı ile bildirilerek değiştirebilir, değişiklikler MÜŞTERİ 'nin işbu sözleşmede yazılı bulunan adresine gönderilir. Tebliğ edilsin veya edilmesin gönderimden itibaren 5 (beş) iş günü içinde MÜŞTERİ' nin itiraz etmemesi halinde değişiklik yürürlüğe girer. MÜŞTERİ yapılan değişikliği kabul etmez ise, FAKTOR dilerse sözleşmeyi derhal fesih ve hesabın tasfiyesini isteme hakkına haizdir İşbu sözleşme sebebi ile FAKTOR' a verilmiş olan kambiyo senetleri veya diğer ödeme vasıtalarının karşılıksız çıkması durumunda tahsili için kanuni takibe konulması halinde FAKTOR' un herhangi bir sorumluluğu almadığını MÜŞTERİ peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 19. SÜRE VE SONA ERME İşbu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. FAKTOR herhangi bir gerekçe göstermeden yazılı şekilde ihbarda bulunarak, sözleşmeyi her zaman derhal ve serbestçe feshedebilir, bu durumda MÜŞTERİ feshin haksız olduğunu iddia ve tazminat talebinde bulunamayacağı gibi, FAKTOR tarafından kendisine yapılan bilcümle ödemeleri ücret, komisyon, temerrüt faizi, vekalet ücreti ve her ne nam altında olursa olsun tüm masrafları fesih ihbarı kendisine işbu sözleşmede yazılı bulunan adresine tebliğ edilsin veya edilmesin derhal ve nakden defaten ödemekle yükümlüdür. Bu durumda MÜŞTERİ' nin asli ve fer'i bilcümle borçları muaccel hale gelir. MADDE 20. TEMERRÜT FAİZİ MÜŞTERİ veya herhangi bir borçlu, FAKTOR 'a vadelerinde ödeme yapmadığı veya borç muaccel olduğu taktirde MÜŞTERİ, bu alacaklar için vade gününden veya muacceliyet tarihinden itibaren aylık %... oranında temerrüt faizi ve BSMV ödeyeceğini ve işbu temerrüt faizi oranının FAKTOR tarafından her zaman tek yanlı olarak arttırabileceğini beyan ve kabul ile bu husustaki her dava ve itiraz haklarından şimdiden gayrikabili rücu 7

11 olarak feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu oran müteselsil kefiller ve garanti verenlerin temerrütleri halinde de aynen uygulanır. MADDE 21. İFA YARDIMCILARI MÜŞTERİ işbu sözleşmenin ifası ile ilgili olarak FAKTOR 'un ifa yardımcıları, personeli ve kullandığı, kullanacağı bilcümle vasıtalar (PTT, Kurye, Kargo, v.s) nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarardan FAKTOR' un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bu konuda her ne nam altında olursa olsun her türlü talep ve dava haklarından peşinen feragat ettiğini gayrikabili rücu, beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 22. TEBLİGAT ADRESLERİ Tarafların yapılacak yazışmalar, icra takipleri, dava ikamesi hallerinde işbu sözleşmede gösterilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri taraflarca noter vasıtası ile bildirilmedikçe sözleşmedeki adreslere yapılacak tebligatlar geçerlidir. Tebligat kanununun 21. ve 35. maddesinin kendisi hakkında uygulamasına muvafakat ettiği beyan, kabul ve taahhüt eder. MADDE 23. YETKİLİ MAHKEME MÜŞTERİ, kefil ve kefiller bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan / Merkez) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederler. Ancak yukarıda anılan yerdeki mahkeme ve icra dairelerinin yetkili kılması FAKTOR' un MÜŞTERİ, kefil ve kefillerin ikametgahı veya bulundukları yerin veya MÜŞTERİ' ye ve kefillere ait mal ve değerlerin ikametgahlarda ki Mahkeme ve İcra Dairelerine başvurmasına ve adli soruşturma yapılmasına engel değildir. Ayrıca FAKTOR, MÜŞTERİ, kefil ve kefillerin Türkiye sınırları dışında mal varlıklarının bulunduğu ve bulunabileceği her yerde kanuni yollara başvurarak takip yapabilir ve yaptırabilir. MADDE 24. ÖNCEKİ SÖZLEŞMELERLE BAĞLANTI İşbu Faktoring Sözleşmesi daha önce Para Finans Faktoring A.Ş.'den alınan krediler nedeniyle imzalanan ve ayrıntıları aşağıda belirtilen sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Faktoring Sözleşmesinde yer alan yeni ve farklı hükümler, aşağıda belirtilen Faktoring Sözleşmeleri için de aynen geçerlidir. Tarih Meblağ MADDE 25. SÖZLEŞME ÖZEL ŞARTLARI Finansman oranı, faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve diğer masraflar, kullanım anında belirlenecektir. MADDE 26. FAKS TALİMATLARI Faks talimatları; müşteri sorumluluğu tümüyle kendisine ait olmak üzere Faktoring sistemi ve mevzuatın olanak verdiği konularda FAKTOR' un kendisi adına yapmasını istediği iş ve işlemlere ait faks ile vereceği talimatlardır. Müşteri bu talimatların iletileceği faks numarası değişikliklerini bildirmek, faks talimatlarının asıllarının faksın gönderilmesini müteakip FAKTOR' a teslim edilmesinden sorumludur. MÜŞTERİ; Faktor'un faks talimatı ile ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, bağlı olduğu genel ve özel iletişim araçlarının işlememesinden ve arızalanmasından, imza sirküleri ile fakstaki imzayı ilk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinden, faks talimatının okunaksız olmasından doğan sonuçlardan, faks ile gelen talimattaki yetkili imzaların imza sirkülerinde gözüken yetkili kişiler dışında bir imza ile işleme alınmasından ortaya çıkacak sonuçlardan, faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış, eksik veya değişik gelmiş olmasından ve MÜŞTERİ' nin teyit olduğunu belirtmeden göstereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağını peşinen kabul etmiştir. FAKTOR'un ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. FAKTOR veya personel sadece ağır kusurundan sorumlu tutulabilecektir. FAKTOR muhabir veya üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir. FAKTOR faks talimatı ile yapılan işlemlerden doğan maddi ve manevi herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. FAKTOR faks ile iletilen talimatları uygulamama hakkını sahip olmakla beraber, faks ile iletilmiş olan talimatların aslı FAKTOR' a teslim edilmez veya FAKTOR tarafından talep edilmemiş olsa bile bu işlemler geçerli ve müşteri için bağlayıcı olacaktır. 8

12 MADDE 27. FAKTORİNG SÖZLEŞMENİN İMZASI VE YÜRÜRLÜĞÜ 1. İşbu, sözleşme aşağıda yer alan özel şartlar ile / /... tarihinde, 1 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 2. MÜŞTERİ, MÜŞTEREK BORÇLU, MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER ve FAKTOR, 15 sayfa 26 maddeden oluşan işbu faktoring sözleşmesinin tamamını okuduklarını, tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. FAKTOR MÜŞTERİ PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş. Adı Soyadı / Ünvanı Adresi İmza Tarih 9

13 MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER (Aşağıdaki bilgilerin Borçlar Kanununun 583.maddesine göre GEÇERLİ olabilmesi için bizzat kefil/kefiller tarafından KENDİ EL YAZILARIYLA doldurması ZORUNLUDUR. Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 1.KEFİL Kefalet Tutarı... TL (Yalnız...)TL Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 2.KEFİL Kefalet Tutarı... TL (Yalnız...)TL 10

14 Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 3.KEFİL Kefalet Tutarı... TL (Yalnız...)TL Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 4.KEFİL Kefalet Tutarı... TL (Yalnız...)TL 11

15 Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 5.KEFİL Kefalet Tutarı... TL (Yalnız...)TL Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 6.KEFİL Kefalet Tutarı... TL (Yalnız...)TL 12

16 Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 7.KEFİL Kefalet Tutarı... TL (Yalnız...)TL Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 8.KEFİL Kefalet Tutarı... TL (Yalnız...)TL 13

17 LİMİT ARTIRIMI (EK SÖZLEŞME) İşbu Faktoring Sözleşmesinin toplam limiti, bu defa aşağıda belirtilen tutar kadar arttırılmıştır.sözleşmenin diğer hükümleri ve sözleşmeden doğan yükümlülükler arttırılan miktar içinde geçerli olmaya devam edecektir. Önceki Limit Arttırılan Limit Yalnız, Yalnız, TL TL TL TL Toplam Limit Yalnız, TL TL FAKTOR MÜŞTERİ Adı Soyadı / Ünvanı Adresi İmza Tarih 14

18 MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİL/KEFİLLER (Aşağıdaki bilgilerin Borçlar Kanununun 583.maddesine göre GEÇERLİ olabilmesi için bizzat kefil/kefiller tarafından KENDİ EL YAZILARIYLA doldurması ZORUNLUDUR. Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 1.KEFİL Eski Kefalet Tutarı Arttırılan Kefalet Tutarı Yeni Kefalet Tutarı Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 2.KEFİL Eski Kefalet Tutarı Arttırılan Kefalet Tutarı Yeni Kefalet Tutarı 15

19 Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 3.KEFİL Eski Kefalet Tutarı Arttırılan Kefalet Tutarı Yeni Kefalet Tutarı Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 4.KEFİL Eski Kefalet Tutarı Arttırılan Kefalet Tutarı Yeni Kefalet Tutarı 16

20 Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 5.KEFİL Eski Kefalet Tutarı Arttırılan Kefalet Tutarı Yeni Kefalet Tutarı Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 6.KEFİL Eski Kefalet Tutarı Arttırılan Kefalet Tutarı Yeni Kefalet Tutarı 17

21 Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 7.KEFİL Eski Kefalet Tutarı Arttırılan Kefalet Tutarı Yeni Kefalet Tutarı Kefilin Adı Soyadı/Unvanı 8.KEFİL Eski Kefalet Tutarı Arttırılan Kefalet Tutarı Yeni Kefalet Tutarı 18

22

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

YURTİ Çİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

YURTİ Çİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ YURTİ Çİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ YURTİÇİ FAKTORING SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Dereboyu Cad. Meydan Sok. No.:28 Beybi Giz Plaza Kat:6 No.: 21 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. (Aşağıda

Detaylı

(Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller)

(Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil Kefiller) Bir tarafta, Büyükdere Caddesi No: 191 Apa Giz Plaza Kat:13-14 34330 Levent, Beşiktaş İSTANBUL FİNANS FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta ve (Müşteri / Müşteriler) (Müteselsil Kefiller) (Müteselsil

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. (Müşteri / Müşteriler) Müteselsil Kefiller İmza:

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. (Müşteri / Müşteriler) Müteselsil Kefiller İmza: FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: No: Bir tarafta, Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 Küçükyalı/Maltepe/İSTANBUL adresinde mukim GSD FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) ile diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

SÖZLEŞME NO :... SÖZLEŞME TARHİ :... GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME NO :... SÖZLEŞME TARHİ :... GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... SÖZLEŞME TARHİ :... GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, SARDES FAKTORİNG A.Ş. ( ki bu sözleşmede kısaca faktor diye adlandırılacaktır.) ile diğer tarafta,......

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Kayıtlı Elektronik

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (İpotek teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfının Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ

KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ 1- TANIMLAR : BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. yi ifade eder. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Finansman Limiti dâhilinde kendisine Yedek

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 1- TANIMLAR : TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Limit dâhilinde kendisine tüketici kredisi tahsis edilen ismi/ünvanı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 Madde 1 - TARAFLAR Bir tarafta Mimar Sinan mahallesi Üsküdar caddesi Yedpa ticaret merkezi F cad. 47 AS Ataşehir - İSTANBUL adresinde mukim MK GROUP ile diğer taraftan...

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

...... (M.Ş./...) (Müşteri/ Müşteriler)

...... (M.Ş./...) (Müşteri/ Müşteriler) FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, BOLAKÇE FAKTORİNG LTD. (M.Ş. 16308) İle diğer tarafta,...... Adres sakinlerinden,...... (M.Ş./...) (Müşteri/ Müşteriler) Arasında aşağıdaki şartlar dâhilinde işbu faktoring

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

TAKAS KREDİSİ TAAHHÜTNAMESİ

TAKAS KREDİSİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Takas Kredisi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

...(bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullar ile tam bir anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

...(bu sözleşmede MÜŞTERİ olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullar ile tam bir anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır. FAKS CİHAZI İLE TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. YE GÖNDERİLECEK MÜŞTERİ (TAKASBANK PARA PİYASASI VE NAKİT KREDİLER) TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA SÖZLEŞMESİ Şişli Merkez Mah. Merkez

Detaylı

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Spring Giz Plaza B Blok Meydan Sokak 80670 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim EKSPO FAKTORİNG A.Ş. (Bundan böyle Faktor olarak anılacaktır) ile, diğer tarafta... adresinde

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERINDEN YARARLANACAK KOBİ'LERE KGF'NİN DOĞRUDAN KEFALETİ PROTOKOLU

KOSGEB DESTEKLERINDEN YARARLANACAK KOBİ'LERE KGF'NİN DOĞRUDAN KEFALETİ PROTOKOLU KOSGEB DESTEKLERINDEN YARARLANACAK KOBİ'LERE KGF'NİN DOĞRUDAN KEFALETİ PROTOKOLU Amaç MADDE 1- Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Sümer Sok. No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat: 11 Maslak-Şişli/İSTANBUL adresinde mukim OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. (OPTİMA FAKTORİNG) ile diğer tarafta adresinde

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş. adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı)

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) KAPSAM MADDE 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Kefalet Teminatlı) Bu Sözleşme, T.C. Merkez Bankası Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfınca Çalışan Yararlananlara kendisinin, eşinin veya velayeti altındaki

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ Bu sözleşme Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:150 Sinerji Plaza Ataşehir / İstanbul adresinde mukim, Sinerji Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

Arasında, aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

Arasında, aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Bir tarafta, Harman Sokak, Harmancı Giz Plaza Kat.14, D.28 34394 LEVENT/İSTANBUL adresinde mukim TREND FAKTORİNG A.Ş. (FAKTOR) İle diğer tarafta,. adresinde mukim. ve (MÜŞTERİ). adresinde mukim.. adresinde

Detaylı

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Hazine Müsteşarlığından A SİGORTA KAPSAMI A.1 Sigortanın Kapsamı 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.)

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.) SATIŞ SÖZLEŞMESİ AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Miralay Şefikbey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL E-mail: www.aksa.com Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul, 100775

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah.Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr 0850 200 0 666 Madde 1: Taraflar,

Detaylı