Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı, Yeditepe Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak için oluşturulacak olan Öğrenci Birliği nin amaç, teşkilat, görev ve faaliyetlerini düzenlemektir. Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği nin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 2 Bu Yönerge de geçen; a) Üniversite, T.C. Yeditepe Üniversitesi ni, b) Senato, Yeditepe Üniversitesi Senatosu nu, c) Rektörlük, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü nü, d) Öğrenci Dekanlığı, Yeditepe Üniversitesi nin Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcılığı nı, e) Birlik, Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Birliği ni, f) Bölüm Öğrenci Temsilcisi: Fakültelerdeki her bir bölümün öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölümün öğrencilerini, Öğrenci Birliği nde temsil etmesi için seçtiği öğrenciği, g) Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Bir fakültedeki bölüm öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu h) Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanı: Fakülte Öğrenci Temsilcisini, yani; bir fakültedeki bölüm öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakültenin öğrencilerini, Öğrenci Birliği nde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

2 i) Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkan Yardımcısı: Bir fakültedeki bölüm öğrenci temsilcilerinin kendi aralarından seçtiği ve Fakülte Temsilcisinin, Öğrenci Birliği Yönetim Kuruluna seçilmesi halinde, Fakülte Öğrenci Temsilcisi sıfatına sahip olacak öğrenciyi, Öğrenci Birliği nde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi, j) Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu: Öğrenci Birliği nin yönetim organını, k) Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu: Öğrenci Birliği nin denetleme organını, l) Öğrenci Birliği Başkanı: Öğrenci Birliğinin ve Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu'nun başkanını, ifade eder.

3 İKİNCİ KISIM Birlik Seçimleri, Organları ve İşleyişi BİRİNCİ BÖLÜM Birlik Seçimleri Öğrenci Birliği seçimlerine ilişkin genel esaslar Madde 3 Öğrenci Birliği seçimleri, her yılın Kasım ayında ve son haftasında tamamlanmış olmak şartı ile, iki haftalık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilir. Adaylık başvuruları, seçimlerden iki hafta önce, seçim takviminin duyurulmasıyla başlar ve bir hafta içerisinde tamamlanır. Adaylık başvurularının tamamlanmasından itibaren adaylar bir hafta süreyle seçim kampanyalarını yürütebilirler. Seçim sürecinin birinci haftası Bölüm Öğrenci Temsilcileri seçimleri, ikinci haftası ise Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanları ve Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu seçimleri tamamlanır. Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler Madde 4 Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır: a) İlgili fakültenin kayıtlı öğrencisi olması, b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, c) Üniversiteden uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması, d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması. e) Seçildiği yılın Kasım ayından itibaren bir sonraki yılın Kasım ayına kadar mezun olmayacak olması.

4 Öğrenci Birliği organları Madde 5 İKİNCİ BÖLÜM Birlik Organları Öğrenci Birliği Organları, "Bölüm Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu", Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanı, Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkan Yardımcısı, "Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu", "Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Birliği Başkanı"ndan oluşur.

5 Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi Madde 6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bölüm Öğrenci Temsilcisi Bölüm Öğrenci Temsilcisi, Üniversitenin fakültelerindeki her bir bölüm öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir. İlgili bölümlerin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında okuyan öğrenciler ile seçimlerin yapıldığı Kasım ayından itibaren bir sonraki yılın Kasım ayına kadar mezun olmayacak dördüncü sınıf öğrencileri Bölüm Öğrenci Temsilcisiliğine aday olabilirler. Bölüm Başkanı ya da Bölüm Başkan Yardımcısı başkanlığında, en az bir öğretim üyesi, seçimlerde aday olmayan bir öğrenci ve bölüm sekreterinden oluşan Bölüm Seçim Kurulu; a) Seçmen listelerini hazırlayıp duyurur. b) Bölüm Öğrenci Temsilcisi adaylarının başvurularını alır ve adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek adayları duyurur. c) Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek duyurulmasını ve seçim gününde yerleştirilmesini sağlar. d) Bölüm Öğrenci Temsilcisi seçimlerini bu yönerge esaslarına göre düzenleyip sonuçları tutanakla Fakülte Seçim Kuruluna bildirir. Bölüm öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin sonuçlanabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölümde kayıtlı öğrencilerin en az %60 ının, birinci turdaki oyların üzerine birikimli olarak yapılacak ikinci tur oylamada ise en az %50 sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim sonuçlanmaz ise birikimli olarak yapılacak üçüncü tur oylamada katılma yüzdesi şartı aranmaz. Bölüm Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölümde bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir. Bölüm Öğrenci Temsilcisinin görevleri Madde 7 Bölüm Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır: a) Temsil ettiği bölümde Öğrenci Birliği çalışmalarını yürütmek, b) Öğrenci Birliği organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

6 c) Fakültelerin Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm öğrencilerini temsil etmek, d) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci sorunlarını belirlemek ve, bunların çözümü için, Öğrenci Birliğine ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek, e) Kendi bölüm öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, f) Temsil ettiği bölümdeki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek, g) Temsil ettiği bölümdeki öğrenci etkinliklerini koordine etmek, h) Temsil ettiği bölümün akademik kurul toplantılarına katılmak.

7 Öğrenci Temsilcileri Kurulu Madde 8 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Üniversitenin fakültelerdeki bölüm öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Üniversitenin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Birliği çalışmalarını yürütür. Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Birliği Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte Öğrenci Temsilcisi başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir. Hukuk, Diş Hekimliği, Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde bölümler bulunmadığı, dolayısıyla bölüm öğrenci temsilciliği kavramı uygulanamayacağı için, bu fakültelerde Sınıf Öğrenci Temsilciliği sistemi uygulanır. İlgili fakültelerde yapılacak Sınıf Öğrenci Temsilcilikleri için altıncı maddede belirtilen Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimi esasları uygulanır. Seçilen Sınıf Öğrenci Temsilcileri, kendi fakülteleri için Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulunu oluşturur ve aynı esaslarla görevlerini sürdürürler. Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri Madde 9 Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır: a) Öğrenci Birliği nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek, b) Bölümlerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak, c) Bulundukları fakültelerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek, d) Bölüm öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak, e) Bölüm öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak, f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

8 BEŞİNCİ BÖLÜM Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanı Madde 10 Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanı, Üniversitenin fakültelerindeki bölüm, bölüm olmayan fakültelerinde ise sınıf temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir temsilci en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir. Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkan Yardımcısı Madde 11 Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkan Yardımcısı, Üniversitenin fakültelerindeki bölüm, bölüm olmayan fakültelerinde ise sınıf temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanının, Öğrenci Birliği Yönetim Kuruluna Başkan, Başkan Yardımcısı ya da Genel Sekreter olarak seçilmesi, seçilme niteliklerini kaybetmesi, üç kere üstüste mazaret bildirmeden Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmaması sonucu üyeliğinin düşmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkan Yardımcısı, Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanı olarak Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu ve Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulunda fakülte öğrencilerini temsil eder. Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanının görevleri Madde 12 Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanının görevleri şunlardır; a) Temsil ettiği fakültede Öğrenci Birliği çalışmalarını yürütmek, b) Öğrenci Birliği organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakültede duyurmak ve uygulamaları izlemek, c) Temsil ettiği fakültede öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Birliği nin ve Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek, d) Bulunduğu fakültenin öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, e) Temsil ettiği fakültede öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

9 f) Temsil ettiği fakültedeki Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek, g) Temsil ettiği fakültenin akademik kurul toplantılarına katılmak.

10 Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu ALTINCI BÖLÜM Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu Madde 13 Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu fakültelerin Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanlarından ve kendi aralarından seçtikleri Öğrenci Birliği Başkanı, iki Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterinden oluşur. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu, Öğrenci Birliğinde en yüksek karar organıdır. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu ayda en az iki kere toplanır toplanır. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu gündemi, Öğrenci Birliği Genel Sekreteri tarafından, toplantıdan en az yedi gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır. Üç kere üstüste mazeret bildirmeden toplantıya katılmayan Birlik üyesinin üyeliği sona erer, ancak Bölüm Öğrenci Temsilcisi sıfatını kaybetmez. Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkan Yardımcısı, Birlik üyeliği sona eren Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanının yerine, Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine atanır. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu nda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya toplantıya başkanlık eden Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu, Başkanın kararı veya Yönetim Kurulu üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Öğrenci Birliği Genel Sekreteri tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç yedi gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Birliğinin olağanüstü yapılan Yönetim Kurulu toplantılarını ve gündemini Öğrenci Birliği Genel Sekreteri belirler ve yürütür. Öğrenci Birliği Yönetim Kurulunun görevleri Madde 14 Öğrenci Birliği Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

11 a) Kasım ayında yapılan ilk toplantıda, Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkanları arasından Öğrenci Birliği Başkanı, iki Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri seçmek, b) Seçilen fakülte temsilcilerinin yerlerine Bölüm Öğrenci Temsilcileri Kurulu Başkan Yardımcılarının, Öğrenci Birliği Yönetim Kuruluna fakültelerini temsilen katılmasını onaylamak, c) Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, d) Öğrenci Birliğinin ve Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak, belirlemek, karara bağlamak, görüş ve düşüncelerini Üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek, e) Öğrenci Birliğinin dönem hedeflerini belirlemek, f) Sivil toplum kuruluşları ve Üniversitede toplumsal sorumluluk dersi veren öğretim elemanları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere Üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek, g) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak, h) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek, i) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bu alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleriyle işbirliği yapmak, j) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını Üniversitede duyurmak ve izlemek, k) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlayarak arşiv oluşturmak.

12 Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu Madde 15 YEDİNCİ BÖLÜM Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu, Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az bir yıl daha devam edecek olan Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur. Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu görevleri Madde 16 Öğrenci Birliği Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır: a) Öğrenci Birliği Yönetim Kurulunun bu Yönerge hükümlerine, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ne göre çalışıp çalışmadığını denetlemek, b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Dekanlığını bilgilendirmek.

13 SEKİZİNCİ BÖLÜM Öğrenci Birliği Başkanı Öğrenci Birliği Başkanı Madde 17 Öğrenci Birliği Başkanı, Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir yıl için seçilir. Bir başkan en fazla üst üste iki dönem görev yapabilir. Birlik Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Birliği Başkanlığına, yapılan ilk seçimde en çok oyu almış Başkan Yardımcısı vekâlet eder. Öğrenci Birliği Başkanının görevleri Madde 18 Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır: a) Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, b) Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak, c) Öğrenci Birliği Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek, d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Birliği Yönetim Kuruluna sunmak, e) Senato toplantılarına katılmak, f) Yeditepe Üniversitesi öğrencilerini, Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu nda temsil etmek. Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

14 ÜÇÜNCÜ KISIM Çeşitli ve Son Hükümler Öğrenci Birliği giderleri Madde 19 Öğrenci Birliği organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, Üniversite tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri Üniversite tarafından karşılanır. Öğrenci Birliği tarafından yapılacak organizasyonların giderleri Öğrenci Birliği Başkanı tarafından teklif edilip Rektör onayından sonra tahsis edilir. Tahsis harcamaları Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Öğrenci Birliği çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi Madde 20 Öğrenci Birliği çalışmalarını Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır. Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi Madde 21 Öğrenci Birliğinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi bir yıldır. Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi Madde 22 Mezuniyet veya başka bir nedenle yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Öğrenci Birliği temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer. Öğrenci Birliğine oda, araç ve gereç tahsisi Madde 23

15 Öğrenci Birliği'ne, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Üniversite tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır. Yürürlük Madde 24 Bu Yönerge, T.C. Yeditepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 25 Bu Yönerge hükümlerini T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi ne kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI

KENT KONSEYLERİ EL KİTABI KENT KONSEYLERİ EL KİTABI HAZIRLAYAN M. Semih PALA BURSA KENT KONSEYİ BAŞKANI KENT KONSEYLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ İLÇELERDE / İLLERDE / BÜYÜKŞEHİRLERDE KENT KONSEYİNİN KURULMASI, SEÇİMLERİNİN YAPILMASI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GENÇ GİRİŞİMCİLER KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTİSİ DOĞA VE KIŞ SPORLARI TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1- Muş Alparslan Üniversitesi Doğa ve Kış Sporları Topluluğu, öğrencilerin ders dışı zamanlarını sosyal ve kültürel

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır.

Madde 4. Kulüpler; amaç ve çalışmalarını saptarken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurmak zorundadır. Amaç Madde 1. Bu tüzüğün amacı, Işık Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapabilmeleri; ilgilenen öğrecilerin, Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ

T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ T.C GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ TĠYATRO KULÜBÜ ANA TÜZÜĞÜ Kulübün Adı: Tiyatro Kulübü dür Gedik Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uygun olarak İlgili Rektör Yardımcısı

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı;

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU

2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU 2014 YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ SEÇİM KURULLARI İÇİN SEÇİM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: A. TEMSİLCİ ADAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR A.1. Aday Olma Koşulları A.2. Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı