S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ"

Transkript

1 S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TRAKYA BİRLİK İŞLETMELERİNE ELEKTRİK PİYASASINDAN AKTİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü ADRES: 1. Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: EDİRNE MADDE 2- KISALTILMIŞ İSİMLER: Bu şartnamede; S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü yalnız TRAKYA BİRLİK adı ile teklif verecek özel ve tüzel kişiler yalnız FİRMA adı ile anılmıştır. MADDE 3- ŞARTNAMENİN KONUSU: Trakya Birlik in Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde kurulu bulunan Entegre Tesislerinin yıllık yaklaşık kwh olan aktif elektrik enerjisi ihtiyacı ile Bursa ili Karacabey ilçesinde kurulu bulunan Karacabey Yağ Fabrikasının yıllık yaklaşık kwh olan aktif elektrik enerjisi ihtiyaçlarının, elektrik enerjisi üretim lisansı ya da satış lisansına sahip şirketlerden temini bu şartnamenin konusunu teşkil eder. MADDE 4- İHALE TARİHİ VE YERİ: Enerji temini ile ilgili ihale tarih, saat 14:00 de TRAKYA BİRLİK Genel Müdürlüğü Edirne adresinde Kapalı Zarf Açık Eksiltme Usulü teklif almak ve gerektiğinde pazarlığa davet etmek suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için firmaların teklif mektuplarının belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırmış olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İhalede açık eksiltmeye gidileceğinden ihaleye katılacak firma yetkililerinin, yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. 1

2 MADDE 5- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ: İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarında şartname konusu işin tamamına ya da işletmelerden herhangi birine teklif vereceklerdir. Firmalar, 1 kwh aktif elektrik enerjisi için TEDAŞ sanayi çift terimli puant tarife üzerinden % iskonto yaparak tekliflerini vereceklerdir. Firmalar her iki tesise birlikte fiyat verebilecekleri gibi ayrı ayrı da fiyat teklif edebilirler veya yalnızca birisine de teklif verebilirler. Trakya Birliğin işi ihale ettiği firma, sözleşme konusu işi ve sözleşmeden doğacak hak ve alacakları herhangi bir firmaya ya da kişiye devir ve temlik edemez. Fiyat tekliflerinde 1 kwh aktif enerji için üç zamanlı uygulamaya yönelik birim satış fiyatları tek tek teklif edilmelidir (T1, T2, T3 birim fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir). Birim satış fiyatlarının toplanması ile oluşacak olan nihai satış fiyatı da ayrıca teklif edilmelidir. Elektrik enerjisi birim satış fiyatı TEDAŞ birim fiyatları ile aynı tabloda karşılaştırmalı olarak gösterilerek her tüketim birimi için toplam Trakya Birlik kazancı (iskonto oranı ve TL karşılığı) belirtilmelidir. Trakya Birlik tarafından hazırlanan karşılaştırmalı fiyat tablosu üzerinden teklif verilecek, oluşan fiyat rakam ve yazı ile firma teklifinde belirtilecektir. Oluşan bu birim fiyat indirimli perakende satış fiyatıdır. Trakya Birlik in tükettiği toplam aktif elektrik enerjisi miktarı ile indirimli perakende satış fiyatı çarpılarak dönemlik enerji tüketim tutarı bulunur. Teklif Mektubunda firmaların; a) İhale şartnamesinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen birim enerji bedelinin rakam ve yazı ile birbirini teyili olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyad ve ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. FİRMALAR TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE; a. Her sayfası imzalanmış mühürlenmiş şartname, b. Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan Geçici Teminata ait makbuz, c. Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi, d. İhaleye katılanın yetki belgesi, e. Firma tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri, f. Üretim lisansı ya da toptan satış lisansı, g. Üretim lisansına sahip isteklilerin üretim yerlerini, toptan satış lisansına sahip isteklilerin ise portföylerinde bulunan üretim kaynaklarını gösterir belgeler, h.firmanın daha önceden, vereceği teklife emsal büyüklükte bir müşteriye hizmet verdiğini gösterir belge, ı.firmanın son işyılına ait tedarik ettiği enerji miktarlarını gösterir PMUM dan alınmış aylık hareket döküm listesi, 2

3 teklif mektubu ile birlikte dış zarfa konacak ve dış zarfın üzerine TRAKYA BİRLİK İŞLETMELERİNE AKTİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ İHALESİ ibaresi yazılarak teklif mektubunun üzerine Yüklenici firmanın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ile irtibat için telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi, teklifin ihale konusunun hangi kısmına ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir. Firmaların yukarıda maddeler halinde belirtilen belgeleri bitamam teklif mektuplarına eklememesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçilecektir. Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. MADDE 6- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER: - Tedavüldeki Türk Lirası (TL), - Edirne de şubesi bulunan bir bankadan alınmış teminat mektubu - Devlet Tahvili - Hazine Bonosu - Nakit Döviz (USD veya EURO) MADDE 7- TEMİNATLAR: 7.1.İhaleye katılan firmalar, Entegre Tesisler için TL; Karacabey Yağ Fabrikası için TL. lik Geçici Teminatı (mektup olması halinde min.3 ay süreli) verecektir. Her iki tesis için de teklif verilmesi halinde bu rakam TL olacaktır. 7.2.Geçici teminat ihalenin sonuçlanmasına müteakip iade edilecektir Sözleşmenin firmaca fesh edilmesi veya sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi durumunda Trakya Birlik in 3 aylık dönemde uğrayacağı zarara karşılık (firma teklifindeki indirim miktarları esas alınarak belirlenecek tutarda), firmadan sözleşme ile birlikte kesin teminat (min.18 ay süreli) alınacaktır. Kesin teminat sözleşmenin bitimini müteakip firmaya iade edilir. MADDE 8- İHALENİN SONUÇLANMASI: İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulunun onayından sonra sonuçlanır. 3

4 MADDE 9- YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR: İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında firmaların; 9.1. Hile, desise, vaat, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, 9.2. Açık eksiltme usulüyle yapılan ihalelerde firmaların diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları, 9.3. İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik e zarar verecek işler yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır. Bu fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki olmuşsa Trakya Birlik tarafından ihaleye iştirak ettirilemeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında 1 yıla kadar Trakya Birlik in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vukuu bulmuş ise yine 1 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durum Trakya Birlik tarafından yetkili mercilere bildirilir. Ayrıca Trakya Birlik in ihaleyi iptal etme veya sözleşmeyi fesh hakkı saklı olacaktır. MADDE 10- TEKNİK SPESİFİKASYONLAR: Trakya Birlik Entegre Tesisler yıllık yaklaşık kwh, Karacabey Yağ Fabrikası ise kwh aktif elektrik enerjisi tüketmektedir. Fabrikaların aylık tüketimleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Bu karakteristik özellikler yıllara veya aylık dönemlere göre büyük oranda aynı kalmakla birlikte kısmi değişiklik gösterebilmektedir. Bu konuda, TRAKYA BİRLİK herhangi bir taahhüt altına girmeyecektir. ENTEGRE TESİSLER ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (milyon KWH) ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuzağustos eylül ekim kasım aralık ,869 1,508 2,136 1,906 1,199 1,216 1,06 1,237 2,108 1,946 2,004 2, ,955 2,053 1,868 1,793 1,714 2,118 1,388 1,005 1,775 2,295 1,931 2,307 4

5 KARACABEY YAĞ FABRİKASI ELEKTRİK TÜKETİMLERİ (KWH) Ocak Şubat Mart Nisan May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Ekim Kas. Ara İşletmelerin gündüz, puant ve gece dilimlerindeki tüketim oranları aşağıdaki tablolarda verilmiştir, bu oranlar yaklaşık aynı kalmakla birlikte değişiklik gösterebilmektedir. Bu konuda TRAKYA BİRLİK herhangi bir taahhüt altına girmeyecektir. ÇORLU ENTEGRE TESİSLER 2011 YILI GÜNDÜZ, PUANT GECE DEĞERLERİ DÖNEMİ GÜNDÜZ T1 % PUANT T2 % GECE T3 % OCAK , , ,7 ŞUBAT , , ,3 MART , , ,9 NİSAN , , ,5 MAYIS , , ,9 HAZİRAN , , TEMMUZ ,8 44, ,4 21, ,8 33,6 AĞUSTOS ,2 43, ,8 22, ,6 34,1 EYLÜL , , ,6 EKİM ,2 22, ,9 KASIM , ,8 21, ,4 ARALIK ,2 44, ,8 22, ,1 5

6 KARACABEY YAĞ FABRİKASI 2011 YILI GÜNDÜZ, PUANT GECE DEĞERLERİ DÖN EMİ GÜN DÜZ T1 % PUA NT T2 % GECE T3 % O CAK , , ,28 38 ŞUBA T , , ,78 29 MA RT , , ,54 29 N İSA N , , ,16 30 MA YIS , , ,16 30 HA ZİRA N , , ,00 30 TE MMUZ , , ,04 30 A ĞUS TOS , , ,54 27 EY LÜL , , ,32 30 EKİM , , ,06 29 KA SIM , , ,96 30 A RA LIK , , , Firmalar; 1 kwh aktif elektrik enerjisi için TEDAŞ sanayi çift terimli tarife(t1,t2,t3) üzerinden % iskonto yaparak teklif edeceklerdir. 1 kwh aktif elektrik enerjisi için üç zamanlı uygulamaya yönelik birim satış fiyatları teklif edeceklerdir. Oluşan fiyatı rakam ve yazı ile teklif formunda belirteceklerdir. Oluşacak bu birim fiyat perakende satış fiyatıdır EPDK tarafından onaylanan FİRMA tarafından teklif edilen tarife çeşidi ve indirim sonrası bulunan birim satış fiyatına elektrik tarifeleri yönetmeliğinde tanımlandığı şekli ile diğer tüm vergi, fon ve yasal payların eklenmesi ile nihai birim satış fiyatı hesaplanacaktır Firma; ilgili dağıtım bölgesindeki dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin tüketiciye (Trakya Birliğe) uyguladığı ve EPDK dan onaylı tarifesindeki kayıp kaçak bedeli, dağıtım hizmet bedeli, perakende satış hizmet bedeli (PSH), iletim bedeli adı altındaki bedellerin birim fiyatlarını toplayarak Toplam Aktif Elektrik Enerjisi Tüketim Miktarı ile çarpıp, üzerine sabit olan perakende satış hizmet bedeli (sayaç okuma) ilave etmek suretiyle Hizmet Bedelleri Toplamı Türk Lirası olarak bulunur. Firma, bu bedellerden almadıkları varsa mutlaka teklifinde belirtecektir Enerji Fonu, TRT Fonu ve Tüketim Vergisi (Belediye Tüketim Vergisi) oranları, Enerji Tüketim Tutarına kayıp kaçak bedeli ilave edilerek oluşan toplamdan EPDK nın belirlediği oranda aynen uygulanır Katma Değer Vergisi; Enerji Tüketim Tutarı, Hizmet Bedelleri Toplamı, Enerji fonu, TRT Fonu, Belediye Tüketim Vergisi miktarlarının toplamı üzerinden ilgili Katma Değer Vergisi (KDV) oranı (%18) aynen uygulanarak KDV miktarı hesaplanır Bu bedellerin tahsili ile ilgili mevzuatta ve içtihatta meydana gelebilecek değişiklikler uygun ek protokol tanzim edilerek sözleşmeye eklenecektir Endüktif ve Kapasitif Enerji; Aktif enerji ölçümü ile birlikte ölçülen ve kullanım oranları ve cezai şartları EPDK tarafından belirlenen enerji miktarıdır. Ölçülen reaktif enerji miktarlarına göre EPDK tarafından belirlenen oranları geçmesi halinde, yine EPDK tarafından belirlenen cezai şartlar aynen uygulanır. 6

7 Satış miktarı, ilk ve son endeks değerleri farkının alınması ve sayaca özel çarpan ile çarpılması (Karacabey Fabrika 4140, Entegre Tesisler 13800) suretiyle hesaplanacak ve faturalar bu değer üzerinden tanzim edilecektir EPDK tarafından onaylanan tedarikçi tarafından teklif edilen (sözleşme ile hüküm altına alınacak olan) tarife çeşidi ve indirim sonrası bulunan birim satış fiyatına elektrik tarifeleri yönetmeliğinde tanımladığı şekli diğer tüm vergi, fon ve yasal payların eklenmesi ile nihai birim satış fiyatı hesaplanacaktır Sözleşme gücü tüketim yerine ait mevcut sözleşme gücü üzerinden devam ettirilecektir. Trakya Birlik Entegre Tesislerin sözleşme gücü aylık 4000 kw, yıllık kw dır. Karacabey Yağ Fabrikasının sözleşme gücü ise aylık 1200 kw, yıllık kw. dır. -Bu şartname konusu faaliyetler, firmanın EPDK dan aldığı lisans çerçevesinde gerçekleştirilecek olup; firma EPDK nın lisansta yapabileceği değişikliklere bağlı olarak Trakya Birlik ile imzalayacağı sözleşmenin lisansı ile uyumlu olması için gerekli değişikliklerin yapılmasını peşinen kabul ve taahhüt eder Trakya Birlik Entegre Tesisler ve Karacabey Yağ Fabrikası orta gerilim müşterisi olup 34,5 KV gerilim seviyesindedir Her iki tesiste de O.G. TR1 tarafı giriş hücresi primer taraftan ölçüm yapılmaktadır Trakya Birlik Entegre Tesisler ve Karacabey Yağ Fabrikası çift terim puant tarife sanayi grubu aboneleridir Trakya Birlik in her iki fabrikası da orta gerilim abonesi olduğundan Trafo Kaybı bedeli alınmamaktadır. MADDE 11- GENEL HUSUSLAR: Şartname maddeleri arasında çelişkili durum ortaya çıkması halinde Trakya Birlik lehine olan madde bağlayıcı olacak ve Trakya Birliğin beyanı esas alınacaktır Verilen bilgiler isteklileri sadece bilgilendirmek amacı ile konulmuş olup, bu belgelere dayanarak hiçbir şekilde Trakya Birlik e sorumluluk yüklenemez Firma, ekte verilmiş olan elektrik tüketim değerlerinde veya gün içi dağılımlarında farklılık olması durumunda Trakya Birlik den fiyat değişikliği veya herhangi nam altında ilave ücret talep edemez Sözleşmenin imzalanmasından sonra, TEDAŞ birim fiyatlarında olabilecek indirim veya artış oranları, aynı yüzdelik oranında firma tarafından verilen teklif fiyatına yansıtılacaktır. Fiyat geçişlerinde, karşılıklı mutabakata göre fiyatlandırma yapılacaktır Vergiler, yürürlükteki kanun, mevzuatlar çerçevesinde hesaplanarak ödeme bildirimlerine ayrıca ilave edilecektir Trakya Birlik, TEDAŞ ödeme bildirimlerinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden belediye tüketim vergisine tabi tutulmakta olup, bu konudaki TEDAŞ uygulamaları aynen devam ettirilecektir Trakya Birlik e ait tüm yasal prosedürün tamamlanması firmaya aittir. Trakya Birlik, bu süreçte ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeyi firmaya vermekle yükümlüdür Sözleşme süresi boyunca, Trakya Birlik uygun gördüğü takdirde, Trakya Birlik e bağlı diğer kuruluşlar da (Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Hizmet Binaları ve İşletmelerimize ait Atık Su Arıtma Tesisleri vs.) serbest tüketici limit değerlerine ulaştığında firma tarafından, sözleşmedeki birim fiyatlar üzerinden, sözleşme kapsamına alınıp serbest tüketici uygulamasına dahil edilecektir. -Teklif şartnamenin konusunun tamamı için verilmiş ise; sözleşmede aksi belirtilmedikçe, ihale sonucunda sözleşmenin imzalanmasının ardından enerji verilmesi işine Trakya Birlik ten 7

8 kaynaklanan nedenler dışında Karacabey Yağ Fabrikası ile Trakya Birlik Entegre Tesislerinde aynı anda başlayacaktır Satış miktarlarının tespitinde tüketim birimlerinde bulunan sayaç devrelerindeki aktif enerji miktarları esas alınacaktır. Faturalarda endeksler ayrı ayrı belirtilerek, vergiler, fonlar, harçlar, iletim-dağıtım bedelleri belirtilecektir Firma hesapladığı aktif enerji bedelini Trakya Birlik e fax veya ile bildirerek teyit almak zorundadır Sözleşmenin imzalanmasının ardından tüketim birimlerinden aboneliği sona erenler ya da serbest tüketici limitinin altında kalan yerler anlaşma kapsamından çıkarılacaktır. Böyle bir durumda tedarikçi firma tazminat talebinde bulunmayacaktır. MADDE 12-MÜCBİR SEBEPLER: 12.1 Taraflar, deprem, sel gibi doğal afetler, iş yerindeki grev ve elektrik piyasası mevzuatında ve EPDK veya PMUM tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen durumlarda elektrik piyasası mevzuatında öngörüldüğü şekilde karşı tarafa bildirilmek suretiyle mücbir sebep hükümlerinden yararlanabilir Taraflar, mücbir sebebin ortaya çıkması halinde şifahen derhal, en geç 10 gün içinde diğer tarafa mücbir sebebi belirten, mahalli idareden yahut ilgili kurumdan alınmış olan resmi belgeyi sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir. Yukarıda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve firmanın mücbir sebebe dayanarak sözleşmeyi ifadan kaçınma hakkı ile süre uzatımı isteme hakkı kalmaz Bu bildirimi yapmış olmak, bildirimi yapan tarafın bu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz Firma, her nam altında olursa olsun Mücbir Sebeplerden dolayı tazminat talebinde bulunamaz Yangın, su baskını vb. kusura dayalı oluşabilecek aksaklıklarda, bu hususların mücbir sebep sayılabilmesi için olayın vukuunda ilgilinin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığının yazılı ve resmi bir belge ile ispatı lazım gelmektedir. Aksi halde bu tür hadiseler mücbir sebep olarak değerlendirilemez. MADDE 13- SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESHİ: Sözleşmenin süresi 1 yıl olup, süre bitiminde hitam olur Trakya Birlik sözleşmenin bitiminin 30 gün öncesinden, firmanın sözleşmede bildirdiği adresine yahut e-posta adresine yazılı olarak bildirmek koşuluyla firma ile yapılacak olan sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir Firmanın veya Trakya Birlik in sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi durumunun sonuçları yapılacak sözleşmede detaylı olarak belirtilecektir Trakya Birlik, mücbir sebeplerin iki haftadan fazla bir süre devam etmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı, her hangi bir bildirime gerek kalmaksızın ve tazminatsız fesih edebilir Taraflar aralarında anlaşarak bu sözleşmeye ek protokoller tanzim edebilirler. Bu ek protokoller bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olarak kabul edilir TEDAŞ veya ilgili Dağıtım Şirketinin tarifelerde yapacağı değişiklikler veya uygulayacağı özel imkanlar sonucunda Trakya Birlik in firmadan aldığı enerji fiyat avantajı ortadan kalkarsa, taraflar bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüşeceklerdir.trakya Birlik in firmadan 8

9 satın aldığı elektrik enerjisi birim fiyatları yeni uygulamaların üzerine çıkar veya eşitlenirse, yapılacak görüşmeler sonucu tarafların uzlaşma sağlayamaması durumunda Trakya Birlik 15(onbeş) gün önceden firmanın şartname ve sözleşmede yer alan adresine yahut e-posta adresine yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. MADDE 14-SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE TEMİNATLARIN İRAT KAYDEDİLECEĞİ HALLER: İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır. Bu karar firmanın kanuni adresine bildirilecek olup, firmaya yapılan bildirime müteakip firma 10 gün içerisinde bütün giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya mecburdur. Firma sözleşmeyi bu süre içerisinde imzalamadığı takdirde Geçici Teminat irat kaydedilir. Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarından herhangi birinin yüklenici firma tarafından yerine getirilmemesi yahut eksik ifa edilmesi halinde kesin teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irat kaydedilecektir. Teminatın irat kaydedilmesi halinde firma herhangi bir talep ve dava hakkı olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder. MADDE 14b -CEZAİ ŞARTLAR 14.b.1) -Yüklenici firma sözleşme imzalamak için mecbur olan süreye riayet etmediği takdirde protesto çekmeye, bir merciden hüküm almaya gerek kalmaksızın Trakyabirlik tek taraflı ihaleyi fesih edecek ve yüklenici firmanın geçici teminatı irat kaydedilecektir. 14.b.2) Yüklenici firma sözleşme imzalandıktan ve bu hükümdeki muameleler tamamlandıktan sonra taahhüdünü ihlal ederse herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilecek ve yüklenicinin kesin teminatı irad kaydedilecektir. Sözleşmenin fesih gününden itibaren en geç (15) gün içinde bu şartname konusu işe ilişkin olarak Trakya Birlik tarafından yüklenici firma nam ve hesabına teklif almak eksiltmek ve pazarlık suretiyle ihaleye çıkabilme yetkisine haizdir. İkinci defa iş, birinci ihale bedelinden daha yüksek bedele ihale edilirse, Trakya Birlik zararının kati teminat miktarından az olması halinde aradaki fark yüklenici firmaya iade edilmeyecektir. Zararın teminattan fazla olması halinde aradaki fark yüklenici firmadan rücu edilecektir. 14.b.3) Aktif elektrik temininin sağlanması işinde iş bu şartname ve imzalanacak olan sözleşmenin hükümlerine uyulmadığı takdirde YÜKLENİCİ FİRMAYA, aktif elektriğin sağlanamadığı HER BİR GÜN e Entegre Tesisler için TL+KDV; Karacabey Yağ Fabrikası için 500-TL+KDV ceza uygulanır. Bu süre 10 günü geçtiği takdirde Trakyabirlik sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak fesh etmeye Yüklenici firmanın teminatlarını irad kaydetmeye veya yüklenici firma adına işi bir başkasına yaptırmaya yetkilidir. Sözleşmenin Trakya Birlik tarafından tek taraflı olarak feshi halinde, şartname konusu iş ve hizmetleri Trakya Birlik firma nam ve hesabına teklif almak, eksiltmek yahut pazarlık sureti ile yeniden ihaleye gitme hakkını haiz olup, iş bir diğer firmaya yaptırılmak zorunda kalındığında, Trakya Birlik aleyhine zuhur edebilecek fiyat farkını ve ihale masraflarını Trakya Birliğin bu talebini müteakip 10 gün içinde ve defeaten ödemeyi firma kabul ve taahhüt eder. MADDE 15-ÖDEME: Trakya Birlik, ayın son gününde sayaçların okunmasına göre düzenlenerek kendisine duyurulan ve tebliğ edilen fatura bedelini, faturanın tebellüğ tarihini izleyen 10 iş gün içerisinde firmanın bildirdiği banka hesabına yatıracaktır. 9

10 FATURAYA İTİRAZ: Ödeme bildirimine ilişkin hatalar; hatalı sayaç okunması, yanlış tarife veya yanlış çarpan faktörü uygulanması, tüketim miktarı ve/veya bedelinin hatalı hesaplanması ya da mükerrer ödeme bildirimi düzenlenmesi gibi hususları kapsar. Trakya Birlik hatalı bildirimlere karşı, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca itiraz edebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamakla birlikte, itiraza konu tüketim bedeli ile abonenin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan (%30) fazla olması durumunda, Trakya Birlik, bir önceki dönemde ödemiş olduğu tüketim bedeli kadar tutarı son ödeme tarihinden önce yatırabilir. Bu durumda Trakya Birliğe gecikme cezası uygulanamaz. İtiraz, tedarikçi tarafından başvuru tarihini izleyen en geç 10 (on) iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. İnceleme sonuçları Trakya Birliğe yazılı olarak bildirilir. İnceleme sonucuna göre itirazın haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedel Trakya Birliğe 3 (üç) iş günü içerisinde iade edilir veya Trakya Birliğin onay vermesi halinde bir sonraki tüketim dönemine ait bedelden mahsup edilir. Uyuşmazlığın devamı halinde, konu ile ilgili mevzuatlar dahilinde işlem yapılır. MADDE 16-İHTİLAFLARIN HALLİ: Şartname ve sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 17-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR: Bu ihale ile ilgili her türlü resim, vergi, harç ve giderler firmaya aittir. MADDE 18-TRAKYA BİRLİK YETKİSİ: Birliğimiz Kamu İhale Kanununa bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. MADDE 19- GİZLİLİK: Bu şartname kapsamında işveren tüketim birimlerine verilen ve işveren tüketim birimlerinden alınan tüm bilgiler özel ve gizlidir; bu şartnameye yönelik uygulamalar dışında herhangi bir amaç için kullanılamaz; tarafların yazılı onayı olmadan çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez. Sözleşme sona erse dahi tarafların gizlilik yükümlülüğü 5 yıl daha devam eder. MADDE 20- DİĞER HUSUSLAR Firmanın teklif mektubunda gösterdiği adres kanuni ikametgah olarak sayılacak ve bu adrese yapılacak her türlü tebligat ile firmanın bildirmiş olduğu e posta adresine yapılacak her türlü bildirim firmaya yapılmış olacaktır. 10

11 Tesislerde bulunması gereken EPDK nın Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ e uygun sayaçları ve faturalamaya esas olacak tüketim bilgilerinin temin edilebilmesi için firmanın uzaktan izleme sistemine gerek duyması halinde, Trakya Birliğin bilgisi ve onayı dahilinde, Trakya Birliğe ilave bir maliyet getirmemesi kaydıyla tedarikçi tarafından temin ve tesis edilebilecektir. MADDE 21: Bu şartname 11 sayfa, 21 madde ve ek 3 adet teklif formundan ibarettir. EKLER: 3 adet Teklif Formu FİRMA S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ. 11

12 TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLER TEKLİF FORMU TEDAŞ TARİFESİ FİRMA TEKLİFİ ADI BİRİM FİYAT TL İSKONTO % ADI BİRİM FİYAT TL (Rakam ile) BİRİM FİYAT TL (Yazı ile) T1 ENERJİ BEDELİ T2 ENERJİ BEDELİ T3 ENERJİ BEDELİ PSH BEDELİ T1 ENERJİ BEDELİ T2 ENERJİ BEDELİ T3 ENERJİ BEDELİ PSH BEDELİ SABİT BEDELLER ADI BİRİM FİYAT TL GÜÇ BEDELİ PSH SAYAÇ OKUMA KAYIP KAÇAK DAĞITIM BEDELİ İLETİM BEDELİ TRT PAYI ENERJİ FONU BTV KDV

13 TRAKYA BİRLİK KARACABEY YAĞ FABRİKASI TEKLİF FORMU TEDAŞ TARİFESİ FİRMA TEKLİFİ ADI BİRİM FİYAT TL İSKONTO % ADI BİRİM FİYAT TL (Rakam ile) BİRİM FİYAT TL (Yazı ile) T1 ENERJİ BEDELİ T2 ENERJİ BEDELİ T3 ENERJİ BEDELİ PSH BEDELİ T1 ENERJİ BEDELİ T2 ENERJİ BEDELİ T3 ENERJİ BEDELİ PSH BEDELİ SABİT BEDELLER ADI BİRİM FİYAT TL GÜÇ BEDELİ PSH SAYAÇ OKUMA KAYIP KAÇAK DAĞITIM BEDELİ İLETİM BEDELİ TRT PAYI ENERJİ FONU BTV KDV

14 TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLER VE KARACABEY YAĞ FABRİKASI BİRLEŞİK TEKLİF FORMU TEDAŞ TARİFESİ FİRMA TEKLİFİ ADI BİRİM FİYAT TL İSKONTO % ADI BİRİM FİYAT TL (Rakam ile) BİRİM FİYAT TL (Yazı ile) T1 ENERJİ BEDELİ T2 ENERJİ BEDELİ T3 ENERJİ BEDELİ PSH BEDELİ T1 ENERJİ BEDELİ T2 ENERJİ BEDELİ T3 ENERJİ BEDELİ PSH BEDELİ SABİT BEDELLER ADI BİRİM FİYAT TL GÜÇ BEDELİ PSH SAYAÇ OKUMA KAYIP KAÇAK DAĞITIM BEDELİ İLETİM BEDELİ TRT PAYI ENERJİ FONU BTV KDV

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR Birliğimiz Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da bulunan takribi 1.110 ton tank dibi tortu satış ihalesi 16.11.2015 günü, saat 14:00

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

3.2. DAĞITIM ġġrketġ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi,

3.2. DAĞITIM ġġrketġ: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden sorumlu tüzel kişi, TURGUTLU MÜFTÜLÜĞÜ HĠZMET BĠNASI VE TURGUTLU CAMĠLERĠ 01/01/2015 31/12/2015 TARĠHLERĠ ARASINDA SERBEST PĠYASADAN ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ALIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. KAPSAM : Bu şartname,, Enerji Piyasası Düzenleme

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, İşletmelerinde kullanılmak üzere 720 ton Ham Tuz ve 681 ton

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da takribi 500 ton asitli yağ satış ihalesi 09.11.2016 günü, saat 14:00 da Kapalı Zarf Açık Artırma Usulü

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da 500 ton, Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da 150 ton olmak üzere Şubat 2016 - Temmuz 2016 ( 6 aylık ) döneminde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı

AJANDA ŞARTNAMESİ ../..

AJANDA ŞARTNAMESİ ../.. AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2012 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK) Genel

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21610 05.11.2013 Konu : Disk, Disk Kılıfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Disk, Disk Kılıfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da takribi 500 ton, Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da takribi 200 ton ( toplam 700 ton )

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1. KONU / KAPSAM SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. KONU: Bu Şartname, Tunceli Halk Sağlığı Müdürlüğünün elektrik enerjisi

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası :2014/1 1-Kurumun Adı :Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü A) Adresi :Hükümet Konağı Kat:2 SARAY B) Telefon

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 2132 23.01.2015 Konu : Orijinal Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Orijinal Toner Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 27.01.2015 Salı

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU Bu şartname, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) Ağustos 2012-Temmuz 2013 devresinde S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN 26881 Teklif No 677/2015-1409 İşin Adı 20000 Adet Bardak Plastik Alım Şekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d bendine göre (Doğrudan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ Birliğimiz reklamını içeren aşağıdaki beden, miktar ve özellikleri belirtilen Yazlık ve Kışlık iş Tulumu yaptırılacaktır. 1- İHALE TARİHİ VE YERİ Bu satınalma işine

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Satış Sözleşmesi. EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle...

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Satış Sözleşmesi. EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle... EYYÜPOĞLU MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ LİMİTED ŞİRKETİ. İle... arasında ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Bölüm: TARAFLAR ve AMAÇ 2. Bölüm: 1.1 Taraflar: Elektrik enerjisinin satışını

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2016 TRT Trabzon Müdürlüğü için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi Teknik

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYAÇ LİSTESİ. k r m. 1 48OOOOOOj kwh

ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYAÇ LİSTESİ. k r m. 1 48OOOOOOj kwh ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYAÇ LİSTESİ Swa No Mahn / işin Ad k r m 1 48OOOOOOj kwh Kvwmu Vuddye H* Sağğ il Enerji Tcdarii hr P n ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ 2014 YILI ENERJİ SERBEST PİYASASINDAN TÜRKİYE HALK SAILII

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ EYLÜL 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1-ŞARTAMENİN KONUSU 2-TANIM VE KISALTMALAR 3-YORUM KURALLARI 4-GENEL ESASLAR

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- Taşınmaz bilgileri; KİRALAMA İHALESİ ŞARTNAMESİ İli Muğla Niteliği Büfe İlçesi Marmaris Yüzölçümü (m^) 48 m^ Mahalle/Köyü Çamdibi Pafta No/Cilt No -------- Cadde/Sokak/ 284.Sokak Ada No/Sahife

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU, ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ NEVİ VE MİKTARI Madde 1 Koyunculuk

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/107786 İhalenin adı Elektrik Enerjisi Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası1

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı KKYS RFID-PDKS Sunucu Sistemleri Donanım ve Yazılım Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

İ L A N T.C. ORHANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK MUAMMEN KİRA BEDELİ 1.700,00.TL. 15.300,00.TL. 3.060,00.TL. 13.08.2013 14.

İ L A N T.C. ORHANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK MUAMMEN KİRA BEDELİ 1.700,00.TL. 15.300,00.TL. 3.060,00.TL. 13.08.2013 14. İ L A N T.C. ORHANGAZİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Orhangazi İlçesine bağlı aşağıda belirtilen okul kantinlerinin kiralama işlemleri 2886 sayılı ihale kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası: 2005/168692 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA URLA / İZMİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu :

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış

Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Türkiye Elektrik Piyasası na Genel Bir Bakış Gelişmekte olan ülkemizde hızlı nüfus artışı sonucu ortaya çıkan kentleşme ve sanayileşme elektrik enerjisine olan talebin yıllık ortalama 6-9% oranında artması

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ TARİH:../../... SAYI:.. - -.-. Madde 1- SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ve TARAFLARI (1) İşbu perakende satış sözleşmesi (Sözleşme), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 06/08/2015

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VALENCİA PORTAKAL SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİDİR ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu şartnamede Tarım İşletmeleri

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

B) Telefon ve Faks Numarası : Tlf.: 256 0017 Faks :256 1272 C) Elektronik Posta Adresi : 75061@meb.gov.tr

B) Telefon ve Faks Numarası : Tlf.: 256 0017 Faks :256 1272 C) Elektronik Posta Adresi : 75061@meb.gov.tr TEKKEKÖY NECATİ AKÇAĞLILAR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN MAAŞ-EK DERS VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Banka Promosyonu İhale Numarası :2014/1

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20112 07.10.2013 Konu : HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı yapılacaktır.

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/117743 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA)

AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA) AYLIK VE ÜCRET ÖDEMESİ İLE BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞME/PROTOKOLÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAME (AÇIK ARTTIRMA) Banka Promosyonu İhale Numarası 1-Kurumun Adı A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarası C) Elektronik

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI ve İLANI LÜLEBURGAZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : Konu : Banka Promosyonu../03/2016 Banka Promosyonu İhale Numarası :2016 1 1-Kurumun Adı : Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8268 29.03.2016 Konu : Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı