Limbik Dizgenin Bir Üyesi Olarak Temporal Lob ve Psikiyatrideki Önemi: Davranýþsal Sendromlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Limbik Dizgenin Bir Üyesi Olarak Temporal Lob ve Psikiyatrideki Önemi: Davranýþsal Sendromlar"

Transkript

1 DERLEME Limbik Dizgenin Bir Üyesi Olarak Temporal Lob ve Psikiyatrideki Önemi: Davranýþsal Sendromlar Ýrem Yaluð 1, Eylem Özten 2, Öyküm Bilge 3, A. Evren Tufan 4 1 Yrd.Doç.Dr., 2 Dr., Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Kocaeli, 4 Dr., Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalý Kocaeli, 3 Dr., Maltepe Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul ÖZET Limbik sistem, psikiyatri ve nörolojinin kesiþtiði bir alandýr. Fokal temporolimbik yapýlarda lezyonu olan hastalarda yapýlan çalýþmalar; duygudurum, kiþilik özellikleri, davranýþ ve sosyal iþlevsellikte semptom oluþabileceðini göstermektedir. Temporolimbik yapýlarda meydana gelen bir hasarlanma hem nörolojik hem de psikiyatrik bulgulara yol açabilmektedir. Temporal lob epilepsisi, temporal bölge ile iliþkili inme, travma ve tümörler, klinikte karþýmýza anksiyete ve duygudurum semptomlarý ile çýkabilir. Bu durum taný karmaþasýna yol açabilir. Bu nedenle temporal lobu tutan nörolojik hastalýklar psikopatolojinin ayýrýcý tanýsýnda göz önünde bulundurulmalýdýr. Bu yazýda, temporal bölgeyi etkileyen hastalýklarda, özellikle de temporal lob epilepsisi, temporal bölge ile iliþkili tümör, travma ve inmelerde görülen psikiyatrik bulgular literatür taranarak ele alýnmýþtýr. Yapýlan birçok çalýþmada, davranýþ bozukluklarýnýn, duygudurum ve anksiyete bozukluklarýnýn, temporolimbik yapý ile iliþkilendirilmesine karþýn, hipokampus, amigdala ve çeþitli kortikal ve subkortikal alanlarý da içeren geniþ aðýn, duygulaným ve duygu kökenli davranýþýn oluþumunda etkili olduðu görülmektedir. Bazý hastalýklar spesifik olarak temporal lob lezyonlarýyla ilgili görünse de, birçok semptomu sadece temporal lobla veya bu lobun sað veya sol tarafýyla iliþkilendirmek için çok kesin kanýtlar bulunmamaktadýr. Duygu durumun ve davranýþ deðiþikliklerinin nörolojik bileþenlerini netleþtirmek için daha geniþ araþtýrmalara gereksinim duyulmaktadýr. Anahtar Sözcükler: Temporal lob, psikopatoloji, nöropsikiyatri. SUMMARY Temporal Lobe as a Member of Limbic Circuit and Its Psychiatric Importance: Behavioral Syndromes Limbic system is a subject that both psychiatry and neurology deal with. Studies have shown that patients present with changes in mood, personality, social functioning and behavior in focal temperolimbic lesions. It is thought that a lesion in temporolimbic region can both psychiatric and neurologic symptoms. Temporal lobe epilepsy, stroke, trauma and tumors in temporal lobe may present with anxiety and affective symptoms. Therefore neurological disorders involving the temporal lobe should be considered differential diagnosis is important for psychiatric disorders. This article reviews temporal lobe disorders, especially temporal lobe epilepsy, stroke, trauma and tumors presenting with psychiatric symptoms. Studies indicate that hippocampus, amygdala, cortical and subcortical areas mainly act in the formation of affect and behavior while temporolimbic areas are related to mood, anxiety and behavioral disorders. Although many disorders are connected to temporal lobe lesions, most of the symptoms may not be explained solely by damage to temporal lobe or its laterality. More studies are needed to demonstrate the neurobiological network involved in changes of mood and behavior. Key Words: Temporal lobe, psychopathology, neuropsychiatry. (Klinik Psikiyatri 2006;9:75-81) Makalenin geliþ tarihi: , Yayýna kabul tarihi:

2 Yaluð Ý, Özten E, Bilge Ö, Tufan AE. Temporal Lob ve Davranýþ Sendromlarý Limbik sistem, psikiyatri ve nörolojinin kesiþtiði sýnýr bölgedir (Mega ve Cummings 1994). Temporolimbik sistemin iki ana bölümden oluþtuðu kabul edilmektedir. Bunlar medial limbik ve lateral limbik devrelerdir. Medial devreler; hipotalamus, ön talamik çekirdek, singulat girus, hipokampus ve ilgili yolaklarý kapsar ve retiküler formasyon ile baðlantýlýdýr. Öðrenme, hafýza ve dikkat kontrolü iþlevlerini yönetir. Lateral (ya da bazolateral) devreler; amigdala, dorsomedial talamik çekirdek, orbitofrontal, insular ve temporal bölgeleri kapsar. Dorsolateral prefrontal korteks ve posterior parietal korteks ile geniþ baðlantýlarý vardýr. Sosyalkiþisel etkileþimler, duygulaným ve dýþ dünya ile ilgili bilgileri yönetir. Bu iki devre düþünce, duygu ve hareketleri bütünleþtirmek için birlikte çalýþýrlar. Temporal lobdaki fokal patolojiler Hayvanlardaki, özellikle primatlardaki deneysel çalýþmalar; davranýþ bozukluklarýnýn, temporolimbik yapýyla iliþkili olduðunu göstermiþtir. Temporal lobdaki fokal lezyonlarýn davranýþ bozukluklarý ile iliþkisini araþtýran pek çok çalýþma yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalarda en çok; temporal lob epilepsisi (TLE), inme, tümörler ve travmalar gibi patolojiler üzerinde durulmuþtur. Temporal lob lezyonlarýyla ilgili yapýlan çalýþmalarda, genelde tümörler alýnmaktan kaçýnýlmýþtýr. Çünkü kitle etkisi, diffüz geniþleme gibi pek çok faktör tümörün lokalizasyon deðerini zayýflatmaktadýr (Malamud 1975). Ýnmelerde ise lokalizasyon daha iyi yapýlabildiði için araþtýrmalar bunun üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Ýnmede, davranýþ bozukluklarý tümörlerin aksine daha az maskelenmektedir ve yanýltýcý durumlar daha az görülmektedir. Kafa travmalarý da psikiyatrik bozukluklara yol açabilmektedir. Psikiyatrik bulgu görülen kafa travmalarýnda sýklýkla iki beyin bölgesinde lezyon görülebilmektedir. Bunlar frontal lobun orbital bölümü ve temporal lobun anterior ve bazomedial bölümleridir. Kafa travmasý geçiren kiþilerde pek çok davranýþ ve duygu durum bozukluklarý gözlenmiþtir, ancak bunlarýn özgül olmadýðý ve lokalizasyon deðeri taþýmadýðý aktarýlmaktadýr. Kafa travmalarý sonrasý da nadir olarak manik ataklarýn ortaya çýkabildiði bildirilmektedir (Starkstein ve ark. 1998). Herpes Simplex Virus (HSV) ensefaliti temporal lobun özellikle bazal ve medial bölümlerine yerleþme eðiliminde olduðu ve baþlangýcý davranýþ bozukluðu veya diðer psikiyatrik belirtiler ile olabileceði için ayýrýcý tanýda önem taþýmaktadýr (Trimble ve ark. 1995). 1) Psikiyatrik görünümü karmaþýk olan lezyonlar Bu grubun baþlýca üyesi Temporal lob epilepsisidir. Temporal lob epilepsili hastalarda, görülen davranýþ deðiþikleri ve duygudurum sendromlarý iktal ve interiktal olarak ikiye ayrýlarak incelenir. Elektrofizyolojik açýdan nöbet ile zamansal baðlantý gösteren davranýþlar iktal olarak adlandýrýlýr. Nöbet ile zamansal baðlantýsý gösterilemeyen ancak epilepsi ile iliþkili olduðu düþünülen diðer davranýþlar ise interiktal olarak tanýmlanýr (Mesulam 2004). Ýktal bulgular: Paroksismal nöbet aktivitesi ile ortaya çýkmaktadýr. Temporal ve limbik bölgenin özellikleri göz önüne alýndýðýnda TLE'de bir çok farklý bulgunun ortaya çýkabileceði görülmektedir. Literatüre bakýldýðý zaman iktal bulgularýn duyusal, biliþsel, motor ve psikiyatrik gibi birçok baþlýk altýnda toplanabileceði saptanmaktadýr. Yani iktal deþarja yanýt geniþ bir yelpaze göstermektedir. En sýk görülen bulgular korku ve anksiyetedir, daha sonra depresyon gelmektedir. Öfori, sevinç, gülme, aðlama, saldýrgan davranýþlar ya da cinsellikle ilgili duyumlar daha nadir görülen semptomlardýr. a) Korku ve anksiyete: Ýktal dönemde emosyonel olarak en sýk rastlanan bulgu korkudur (Devinsky 1990). Ýktal korku, temporal lob epilepsisi için tipik bir bulgu olarak düþünülmekte ve hastalarýn yaklaþýk %20'sinde görülmektedir (Cherlow ve Serafetinides 1977). Korkunun þiddeti ve süresi deðiþken olabilmektedir. Bu belirtinin TLE'nin lateralizasyonu ile ilgisi olmadýðý düþünülse de sað temporal lob kaynaklý nöbetlerde uzayan korku ataklarýnýn sýklýðý dikkat çekmektedir (McLachlan ve Blume 1980). Korku duygusu bilinmeyen bir kaynaktan gelecek olan kiþisel bir zarar veya yaralanma ile iliþkilidir. Otonomik bulgular korkuya eþlik etmektedir. Ýktal dönemde panik 76 Klinik Psikiyatri 2005;9:75-81

3 Limbik Dizgenin Bir Üyesi Olarak Temporal Lob ve Psikiyatrideki Önemi: Davranýþsal Sendromlar atak bulgularýna da rastlanabilir. Literatürde bununla ilgili bildirilen olgu örnekleri vardýr. Ýncelenen bir olgu serisinde sað mezial temporal bölge tutulumu ile iktal panik atak semptomatolojisi arasýnda iliþki saptanmýþtýr (Sazgar ve ark. 2003). Dolayýsýyla anksiyete bozukluðu tanýsý düþünülen hastalarda TLE tanýsýnýn dikkate alýnmasý ve semptomlarýn bu açýdan da önemle sorgulanmasý gerektiði düþünülmektedir. (Saegusa ve ark. 2004). Korku yanýtýnýn tetiklenmesinde amigdalanýn önemli bir yapý olabileceði iþaret edilmektedir. TLE'deki iktal korku, amigdaladaki hacim küçülmesi ile iliþkili bulunmuþtur (Cendes ve ark. 1994). Bazý TLE hastalarýnda; amigdalanýn da çýkarýldýðý temporal lobektomi sonrasýnda korku ataklarý ortadan kalkmaktadýr (McLachlan, Blume 1980). Sað temporal lobektomi yapýlmýþ TLE hastalarýnýn, sað TLE hastalarýna göre daha az emosyonel bulgu sergilediði gösterilmiþtir (Fedio ve Martin 1983). b) Depresyon: TLE hastalarýnda depresyon sýklýðý diðer nörolojik ve dahili hastalýklarý olan kiþilere göre daha yüksektir (Robertson 1989). Yine de iktal depresyon TLE hastalarýnýn %10'undan daha azýnda görülmektedir. Ýktal dönemde ise hastalar, bazý durumlarda ani disfori ataðýný, iktal olayýn bir parçasý olarak yaþarlar. Nöbet öncesi ya da sonrasýnda depresyon bulgularý görülebilir. Üzüntü duygusu gerçek bir depresyondan çok daha sýk görülmektedir. Bu duygu ataktan sonra bazen birkaç dakika, sýklýkla günler, haftalar sürebilir. c) Gülme ve aðlama: Nöbetler sýrasýnda emosyonel bulgu olarak; ani aðlama, mutluluk hissi olmadan patlayýcý kahkaha görülebilmektedir. TLE hastalarýnda iktal gülme çok sýk rastlanan bir bulgu deðildir. Rastlandýðý durum jelastik epilepsi olarak adlandýrýlmaktadýr. Genellikle bir iki dakika kadar kýsa sürer. Jelastik nöbetler, frontal korteks ya da diensefalik bölgelerden kaynaklanan nöbetlere oranla, temporal lob kökenli nöbetlerde daha sýk görülmektedir. Ayrýca temporal lob kökenli tümörlerde, affektif komponentlerle iliþki daha fazladýr. Aðlamanýn iktal bulgu olmasý halinde dakristik epilepsi terimi kullanýlmaktadýr. Ýktal aðlama ile spesifik bir bölge arasýnda iliþki kurulamamýþ olmasýna raðmen, sað taraf lezyonlarýnda daha sýk görüldüðü tespit edilmiþtir. d) Öfori ve sevinç: Oldukça nadir görülmektedir (Strauss 1989). e) Ýktal öfke ya da agresif davranýþlar: Uzun zaman boyunca, saldýrgan davranýþlardaki artýþ doðrudan temporal lob epilepsisiyle iliþkilendirilmiþtir. Yakýn zamanda ise oldukça nadir görülen bir durum olan iktal saldýrganlýðýn çoðunlukla temporal lob, ancak özellikle hipokampus ve amigdala odaðý olan hastalarda görüldüðü belirtilmektedir (Trieman 1986). f) Erotik ya da seksüel duygular: Erotik belirtiler temporal lob epilepsinin tipik belirtileri olarak kabul edimesine raðmen oldukça nadir görülür. Spontan orgazm, haz verici genital hisler bir çok hastada bildirilmiþtir (Penfield ve Jasper 1954). Bu bulgularýn kadýnlarda erkeklere göre görülme sýklýðý daha fazladýr (Strauss 1989). Ýnteriktal bulgular: TLE hastalarýnýn büyük bir kýsmý interiktal yakýnmalarý nedeniyle hospitalize edilmektedir (Devinsky 1994). Ýnteriktal davranýþlarý tetikleyen faktörler tam olarak bilinmemektedir, ancak limbik sistem disfonksiyonunun duygusal kontrolü bozabileceði düþünülmektedir. Strauss bu tip dört belirti tanýmlamýþtýr: Kiþilik bozukluðu, agresif davranýþlar, duygusal rahatsýzlýklar (anksiyete, korku, depresyon) ve seksüel bozukluklar (Strauss 1989). a) Kiþilik bozukluklarý ve Gastaut-Geschwind Sendromu: Literatürede belirgin kiþilik özellikleri ile TLE'nin iliþkisini vurgulayan çalýþmalar 1950'li yýllardan bu yana yayýnlanmaktadýr. TLE hastalarý interiktal dönem kiþilik özelliklerinde yaygýn farklýlýklar sergilemektedir. Gastaut ve ark., Geschwind ve Bear gibi yazarlar, temporal lob epilepsisi hastalarýndaki spesifik interiktal özellikleri vurgulamýþ ve bu kiþilik özelliklerini Gastaut-Geschwind sendromu adý altýnda toplamýþlardýr. Bu sendrom üç ana semptom kümesi ile karakterizedir. Birinci küme yaygýn metafizik, dinsel (mistik) ve zihinsel uðraþýlarý kapsar. Bu hastalarda felsefi ilgide artýþ gözlenmektedir. Tüm duygularda derinleþme, duygusal yoðunluk, benlik saygýsýnda azalma, isteksizlik, intihar giriþimleri gibi depresif bulgular da sýklýkla görülmektedir. Hastalar asýk yüzlü, ciddi ve kolay sinirlenebilen kiþiler olarak tanýmlanmaktadýr. Bu gözlemler TLE hastalarýnda, beynin kortikal ve limbik bölgeleri arasýndaki baðlantýlarda, nöbetlerin yol açtýðý bir güçlenmenin oluþtuðu ve Klinik Psikiyatri 2006;9:

4 Yaluð Ý, Özten E, Bilge Ö, Tufan AE. bu nedenle duygusal yaþantýlarýn emosyonel etkilerine karþý duyarlýlýðýn arttýðý önermesiyle açýklanmaktadýr (Bear ve Fedio 1997). Ýnteriktal psikopatoloji de frontal lob disfonksiyonu da rol oynayabilir. Sol temporal lob epilepsisinde frontal lob disfonksiyonu olduðunda disforik duygudurum daha fazla görülmektedir (Hermann ve ark. 1991). Ýkinci grup özellikler arasýnda en önemlisi viskozitedir. Viskozite, Gastaut-Geschwind sendromunun en önemli karakteristiðidir. Bu hastalarda toplumsal baðlýlýkta artýþ ve obsesif kiþilik özellikleri belirgindir. Çevresel konuþma, ayrýntýlara özen gösterme, düzen, ahlakçýlýk, kurallara baðlýlýk, mistik içerikli düþünceler, hipergrafi (aþýrý yazma ve çizme) görülebilir. Üçüncü küme semptomlarý seksüalite, saldýrganlýk ve korku ile iliþkilidir. TLE olgularýnda libido azalmasý sýk görülen bir bulgudur. Libido azalmasý olmasýna karþýn fetiþizm, transvestizm gibi cinsel davranýþ deðiþiklikleri görülmektedir. Ýnteriktal agresyon nadirdir. Davranýþlarda epizodik kontrolsüzlük, aralýklý patlayýcý davranýþ görülebilir. Bu yakýnmalarda amigdalanýn rol oynayabileceði düþünülmektedir. Geçmiþ öyküsünde ensefalit tariflenen TLE hastalarýnda agresif davranýþlarýn daha belirgin olduðu ve amigdalada atrofi gözlenebileceði bildirilmektedir (Van Elst ve ark. 2000). Sol hemisfer kaynaklý nöbetleri olan hastalar daha düþünsel (yani dinsel, felsefi, paronoid), sað hemisfer kaynaklý nöbetleri olanlar ise daha emosyonel bulgular sergilemektedir (Bear ve Fedio 1997). Perini tarafýndan yapýlan bir çalýþmada, sol TLE'li hastalarda depresyon ve paranoya, sað TLE'li hastalarda ise duygusallýk insidansý yüksek bulunarak bu tipoloji kýsmen doðrulanmýþtýr (Perini 1986). 2) Psikotik semptomlar ile iliþkili lezyonlar Epilepsi popülasyonu temel alýnan çalýþmalarda psikoz sýklýðý %2-7 arasýnda bulunmuþtur. Yapýlan bir çok çalýþma temporal lob epilepsilerinin diðer epilepsi türlerine göre psikozla iliþkisinin daha yüksek oranda olduðunu göstermektedir (Torta ve Keller 1999). Shukla ve ark. (1979) psikoz sýklýðýndaki artýþýn iki kat kadar olabileceðini bildirmektedir. TLE'li psikoz hastalarýnda belirgin olarak sol temporal lob odaklarý olduðu saptanmýþtýr (Flor- Henry 1969, Hermann 1983). Þizofreniform psikozu olan TLE hastalarýnýn klinik özelliklerinde bu hastalarýn psikozlarýnýn atipik fenomenolojisi vurgulanmaktadýr (Stagno 1996). Sterotipik halüsinatuar fenomenler, perseküsyon hezeyanlarý, referans düþünceleri idiyopatik þizofrenide olduðu kadar TLE'de de görülebilmektedir. Ýdiyopatik þizofreni hastalarýnýn pozitif aile öykülerinin tersine, TLE hastalarýnýn öz ve soygeçmiþleri negatif olma eðilimindedir ve karakteristik premorbid þizoid ve þizotipal kiþilik tarzlarý genelde yoktur. Ayrýca duygulaným genellikle daha iyi korunmuþtur ve psikotik ataklar daha geçici ve sosyal olarak daha az yýkýcý olma eðilimindedir. Ýdiyopatik þizofreni hastalarý ile karþýlaþýldýðýnda, TLE hastalarý psikotik belirtilerini daha iyi sýnýrlar ve daha iyi kiþiler arasý iliþkiler kurabilirler (Mesulam 2004). Temporal loblarý tutan tümörlerin yüzde yirmisi þizofreni benzeri psikozla ortaya çýkabilir (Galasko ve ark. 1988). Tümörler içerisinde genelde psikozun temporal lob ve limbik yapýlarýn etkilendiði olgularda görülebildiði bildirilmektedir. Beyin travmalarý içerisinde de temporal lob travmalarý psikoz geliþimiyle en yaygýn iliþkilendirilen alandýr olarak ortaya çýkmaktadýr. Rusya-Finlandiya savaþýnda ( ) meydana gelen 1821 beyin hasarý olgusu incelendiðinde, olgularýn 81'inde psikoz geliþtiði ve bunlarýn 20'sinde psikozun þizofreni benzeri özellikler taþýdýðý saptanmýþtýr. Bu 20 hastanýn 17 sinde temporal lob travmasý saptanmýþ ve sol taraf hasarlarýn sað taraf hasarlarýndan daha fazla olduðu gözlenmiþtir (Hillbom 1951). Ayný araþtýrmacý, daha geniþ bir örneklemde benzer sonuçlar elde ettiðini bildirmektedir (Hillbom 1960). Daha önce bildirilmiþ travmatik beyin yaralanmasý olan ve sonrasýnda psikotik bozukluk geliþen 69 olgu bildiriminin verileri analiz edildiðinde, psikotik ataðýn yaralanma sonrasý ilk iki yýl içerisinde daha sýk ortaya çýktýðý, olgularýn çoðunda temporal loblarýn tutulduðu bildirilmiþtir (Fujii ve Ahmed 2002). Yakýn zamanda yapýlan çalýþmalarýn birçoðu, þizofrenide temporal lob yapýlarýnýn belirleyici rol oynadýðý bulgularýný desteklemektedir (Arnold 1997). Bu bilgi, Kraepelin tarafýndan "dementia precox" olarak tanýmlanan þizofrenideki varsanýlarýn ve düþünce bozukluklarýnýn, temporal loblardaki hasarlar sebebiyle meydana geldiði iddiasýný 78 Klinik Psikiyatri 2005;9:75-81

5 Limbik Dizgenin Bir Üyesi Olarak Temporal Lob ve Psikiyatrideki Önemi: Davranýþsal Sendromlar destekler niteliktedir. Konu üzerinde yakýn zamanda yapýlan yapýsal ve iþlemsel nörolojik görüntüleme çalýþmalarý; her iki temporolimbik (özellikle sol) ve prefrontal (özellikle sað) yapýlarda anomaliler bulunduðunu ortaya koymaktadýr (Arnold 1997). 3) Duygudurum semptomlarý ile iliþkili lezyonlar Depresyon, epilepsi hastalarýnda sýk olarak görülmektedir (%7.5-%25). Çalýþmalar temporal lob epilepsi hastalarýnda intihar riskinin yüksek olduðunu göstermiþtir (Barraclough 1987). TLE'de depresyona yatkýnlýðý arttýran faktörler arasýnda toplumsal damgalanma ve iþlevselliðin kýsýtlanmasýnýn yaný sýra, emosyonel düzenlemede görevli beyin bölgelerinin iþlev bozukluðu da yer alabilir. Depresyon sýklýðýnýn bu kadar yüksek olmasý nedeniyle biyolojik köken üzerinde daha fazla durulmaktadýr. Sol taraf odaklý epilepsilerde depresyon sýklýðýnýn daha sýk olduðu belirtilmiþ ve bu gözlem limbik sistem disfonksiyonuna baðlanmýþtýr. Bazý çalýþmalarda ise sol TLE'si olan hastalar þizofreniform semptomlara daha eðilimli iken, sað TLE'si olan hastalarýn duygudurum bozukluklarýna daha eðilimli olduklarý öne sürülmüþtür (Flor-Henry 1976). Depresyonun baskýn olmayan hemisferle baðlantýlý olduðunu belirten çalýþmalar da vardýr. Bununla birlikte nöbetin lateralizasyonu ve iliþkili psikopatolojinin niteliði arasýnda tutarlý bir iliþkinin tartýþmalý olduðu söylenebilir. TLE'de frontal lob disfonksiyonunun da disforik duyguduruma etkili olduðu ileri sürülmektedir (Hermann ve ark. 1991). 4) Seksüel davranýþlarda deðiþiklikler ile giden lezyonlar Farklý çalýþmalarda TLE hastalarýnda üreme ve seksüel disfonksiyon insidansýnýn yüksek olduðu saptanmýþtýr. Libidoda azalma en sýk görülen semptomdur (%40-%70) (Taylor 1969). Ayrýca bazý hastalarda temporal lobektomi sonrasýnda seksüel fonksiyonun normale döndüðünün gözlenmesi bu belirtilere TLE'nin neden olduðunu gösterebilir. Anksiyete, depresyon, sosyal iliþkilerde bozulma, antikonvülzanlarýn yan etkisi gibi faktörler göz önüne alýndýðýnda, hastalýðýn tek baþýna etkisini deðerlendirmenin güç olduðu söylenebilir (Taylor 1969). 5) Bipolar sendromlar ile iliþkili lezyonlar Beyin lezyonlarýnda mani, depresyona göre daha az sýklýkta görülmektedir fakat maninin temporal lezyonlarla iliþkisi dikkat çekmektedir. Yakýn zamanlardaki çalýþmalar, mani geliþiminde lezyonun yerinin önemini vurgulamaktadýr. Hemen hemen tüm ikincil maniler sað hemisferi hasarlý hastalarda gözlenmiþtir. Mani geliþiminin, sað hemisferdeki bazotemporal korteks disfonksiyonu sonucunda oluþan lezyonlarla iliþkili olduðu düþünülmektedir. Lezyon sonrasý oluþan maninin mekanizmasýnda pek çok beyin bölgesinin rol oynayabileceði ileri sürülmüþtür. Starkstein ve Robinson (1997), bazotemporal ve orbitofrontal bölgelerin, lezyon sonrasý oluþan disinhibe davranýþlarýn meydana gelmesinde kritik bölgeler olduðunu belirtmiþlerdir. Bu görüþe göre her iki yapýnýn paralimbik bölgelerdeki veya baðlantý yollarýnda oluþan hasarlarda, duygusal disinhibisyonun meydana geldiði ileri sürülmektedir (Starkstein ve Robinson 1997). PET, SPECT ve MRI bulgularýnda, depresyon hastalarýnda talamik, frontal ve temporolimbik bölgelerin sol taraflarýnda kan akýmý deðiþiklikleri görülmüþtür. Depresyon ortadan kalktýðýnda söz konusu durumun dengelendiði belirtilmektedir (Lane ve ark. 1997). Lezyon sonrasý depresyonlarda antidepresan tedavilerinin etkili olduðu bilinmekle beraber çok az sayýda kontrollü çalýþma bulunmaktadýr. Aðýr olgularda elektrokonvülsif terapinin de etkili olduðu belirtilmektedir. Lezyon sonrasý oluþan maninin tedavisinde ise idiopatik manik bozukluklarýn tedavisinden anlamlý derecede farklý bir yöntem bulunmamaktadýr. Akut dönemde nöroleptiklerden faydalanabileceði belirtilmektedir (Zwil ve ark. 1993). 6) Anksiyete ile iliþkili lezyonlar Depresyondan daha az sýklýkta görülmekle beraber, genellikle temporolimbik lobda olmak üzere fokal beyin lezyonlarý sonucunda anksiyete oluþabilmektedir. Hayvanlarda amigdalanýn korku duygusunun oluþmasýnda kilit rol oynadýðý bilinirken, insanda herhangi bir limbik yapýnýn Klinik Psikiyatri 2006;9:

6 Yaluð Ý, Özten E, Bilge Ö, Tufan AE. elektriksel uyarýmýnda korku ve anksiyetenin meydana geldiði görülmektedir (Gray 1995). Yani anksiyete genel bir deðiþim teþkil etmekte ve spesifik bir merkezle iliþkili görünmemektedir. Yapýlan çalýþmalar, sað temporolimbik bölgelerdeki lezyonlarýn anksiyete oluþumunda etkili olduðunu göstermektedir. Ýnme ve kapalý beyin ameliyetlarý geçirenlerde yapýlan çalýþmalar anksiyetenin depresyonla birlikte oluþtuðunu ve anksiyeteli depresyonun sað hemisfer lezyonlarýyla iliþkili olduðunu ortaya koymuþtur (Halgren ve Marinkoviç 1995). PET görüntülemeleriyle yapýlan çalýþmalar anksiyetenin temporolimbik bölgelerle iliþkisi olduðunu öne süren bulgularla çeliþmektedir. Tetiklenmiþ anksiyete sürecinde sað amigdala akýmýnýn arttýðýný, fakat panik bozuklukta amigdalada hiçbir deðiþiklik gözlenmediði belirtilmektedir (Drevetes ve Raichle 1995). Þiddet veya saldýrgan davranýþlarla temporal loblardaki hasar arasýndaki iliþki uzun zamandýr bilinmektedir. Birçok çalýþmada, þiddet davranýþlarýnda beyin anomalileri saptanmýþtýr. Anomalilerin yeri genellikle yeterli derecede tanýmlanamamakla beraber, sýklýkla temporal veya frontal bölgede olduðu belirtilmiþtir (Blake ve ark. 1995) Metobolizmayla ilgili bazý çalýþmalar, klinik çalýþmalardan elde edilen bulgularý destekler niteliktedir. Seidenwurm ve ark. nýn çalýþmasýnda, özellikle medial bölgede temporal lob metabolizmasýnda düþüþ görülmüþtür. Bu bulgular, þiddet ve suç davranýþý sergileyen grupla, saldýrgan davranýþlarý olan psikiyatrik hastalardan edinilen bulgularla benzerdir. Bir kýsým bireylerde majör metabolik azalma temporal lobda görülürken, bir kýsmýnda frontal bölgede gözlenmiþtir. Dahasý, benzer bölgelerde hipometabolizma gözlenen bireylerin tümünün daha önce suç iþlediði veya saldýrgan davranýþlar gösterdiði saptanmýþtýr (Seidenwurm ve ark. 1997). 7) Þiddet ve saldýrgan davranýþlar ile ilgili lezyonlar Yazýþma adresi: Dr. Eylem Özten, Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Umuttepe, Kocaeli, yahoo.com Arnold SE (1997) The medial temporal lobe in schizophrenia. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 9: Barraclough BM (1987) The suicide rate of epilepsy. Acta Psychiatr Scand, 76: Bear D, Fedio P (1997) Quantitative analysis of interictal behavior in temporal lobe epilepsy. Arch Neurol, 34: Blake PY, Pincus JH, Buckner C (1995) Neurological abnormalities in murderers. Neurology, 45: Cendes F, Andermann F, Gloor P ve ark. (1994) Relationship between atrophy of the amygdala and ictal fear in temporal lobe epilepsy. Brain, 4: Cherlow DG, Serafetinides EA (1977) The measurement of emotional concepts in patients with temporal lobe epilepsy. Dis Nerv Syst, 38(8): Devinsky O (1990) Fear and Epilepsy. Carbamazepine: A Bridge Between Epilepsy and Psychiatric Disorders. R Cnger, E Saccheti, GI Perini, MP Canevini, Ciba-Geigy Edizioni Origgio, Italy 1990, s Drevets WC, Raichle ME (1995) Positron emission tomographic imaging studies of human emotional disorders. The Cognitive Neurosciences, M.S.Gazzaniga (Ed), Cambridge, MA: The MIT Press, s Fedio P, Martin A (1983) Ideative-emotive behavioral characteristics of patients following left or right temporal lobectomy. Epilepsia, 24: KAYNAKLAR Feinberg TE, Shapiro RM (1989) Misidentification - reduplication and the right hemisphere. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol, 2: Flor-Henry P (1969) Psychosis and temporal lobe epilepsy. Epilepsia, 10: Flor-Henry P (1976) Lateralized temporal-limbic dysfunction and psychopathology. Ann NY Acad Sci, 280: Fujii D, Ahmed IJ (2002) Characteristics of psychotic disorder due to traumatic brain injury: an analysis of case studies in the literature. Neuropsychiatry Clin Neurosci, 14(2): Galasko DR, Kwo-on-yuen PF, Thal LJ (1988) Intracranial mass lesions associated wish late-onset psychosis and depression. Psychiatr Clin N Am, 11: 151. Gray JA (1995) A model of the limbic system and basal ganglia: application to anxiety and schizophrenia. The Cognitive Neurosciences, MS Gazzaniga, Cambridge, MA: The MIT Press, s Halgren E, Baudena P, Clarke JM ve ark. (1995) Intracerebral potentials to rare target and distractor auditory and visual stimuli. II. Medial, lateral and posterior temporal lobe. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 94(4): Hermann BP, Seidenberg M, Haltiner A ve ark. (1991) Mood state in unilateral temporal lobe epilepsy. Biol Psychiatry, 30(12): Klinik Psikiyatri 2005;9:75-81

7 Limbik Dizgenin Bir Üyesi Olarak Temporal Lob ve Psikiyatrideki Önemi: Davranýþsal Sendromlar Hillbom E (1951) Schizophrenia-like psychoses after brain trauma. Acta Psychiatr Neurol, 60: Hillbom E (1960) After-effect of brain research on the symptoms causing invalidism of persons in Finland having sustained brain-injuries during the wars of and Acta Psychiatr Neurol, 142: Lane RD, Reiman EM, Bradley MM (1997) Neuroanatomical correlates of pleasant and unpleasant emotion. Neuropsychologia, 35: Malamud N (1975) Organic brain disease mistaken for psychiatric disorders. Psychiatric Aspects of Neurologic Diseases, DF Benson, D Blumer (Ed), New York Grune and Stratton. McLachlan RS, Blume WT (1980) Isolated fear in complex partial status epilepticus. Ann Neurol. 8: Mega MS, Cummings JL (1994) Frontal-subcortical circuits and neuropsychiatric disorders. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 6: Mesulam MM (2004) Davranýþsal ve Kognitif Nörolojinin Ýlkeleri, Çev: Ý. Hakan Gürvit, 2. baský, Ýstanbul, Yelkovan Yayýncýlýk, s Perini G (1986) Emotions and personality in complex partial seizures. Psychother Psychosom, 45: Robertson MM (1989) The organic contribution to depressive illness in patients with epilepsy. J Epilepsy, 2: Saegusa S, Takahaski T, Moriya J (2004) Panic attacks symptoms in patient with left temporal lobe epilepsy. J Int Med Res. 32(1): Sazgar M, Carlen PL, Wennberg R (2003) Panic Attack semiology in right temporal lobe epilepsy. Epileptic Disorder, 5(2): Seidenwurm D, Pounds TR, Globus A (1997). Abnormal temporal lobe metabolism in violent subjects: correlation of imaging and neuropsychiatric findings. Am J Neuroradiol, 18: Shukla GD, Srivastava ON, Katiyar BC (1979) Psychiatric manifestation in temporal lobe epilepsy: a controlled study. Br J Psychiatry, 135: Stagno SJ (1996) Psychiatric aspects of epilepsy. The Treatment of Epilepsy: Principles and Practice. E Wyllie (Ed), Williams &Wilkins, Baltimore, s Starkstein SE, Robinson RG (1997) Mechanism of disinhibition after brain lesions. J Nerv Ment Dis, 185: Starkstein SE, Boston JD, Robinson RG (1998) Mechanisms of mania after brain injury. 12 case reports and review of the literature. J Nerv Ment Dis, 176: Strauss E (1989) Ictal and interictal manifestations of emotions in epilepsy. Handbook of Neuropsychology, 1. Baský, F Boller, J Grafman (Ed), 3. Cilt Emotional Behavior and its Disorders, L Squire, G Gainotti, Amsterdam: Elsevier, s Taylor DC (1969) Sexual behavior and temporal lobe epilepsy. Arch Neurol, 21: Torta R, Keller R (1999) Behavioral, psychotic, and anxiety disorders in epilepsy: etiology, clinical features, and therapeuticimplications. Epilepsia, 40:2-20. Trimble MR, Mendez MF, Cummings JL (1997) Neuropsychiatric symptoms from the temporolimbic lobes. J Neuropsychiatric Clin Neurosci, 9: Van Elst LT, Woermann FG, Lemieux L (2000) Affective aggression in patients with temporal lobe epilepsy: a quantitative MRI study of the amygdala Brain, Zwil AS, McAllisterTW, Cohen I (1993) Ultra-rapid cycling bipolar affective disorder following a closed- head injury. Brain Inj, 7: Klinik Psikiyatri 2006;9:

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

Genel tıbbi bir duruma bağlı psikotik bozukluk: Araknoid kist ve şizofreni benzeri psikoz - vaka sunumu

Genel tıbbi bir duruma bağlı psikotik bozukluk: Araknoid kist ve şizofreni benzeri psikoz - vaka sunumu 246 Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk... Genel tıbbi bir duruma bağlı psikotik bozukluk: Araknoid kist ve şizofreni benzeri psikoz - vaka sunumu Erdal Vardar, 1 Cengiz Tuğlu, 1 Seyfullah Tekin

Detaylı

Epilepsiye Bağlı Anksiyete Bozukluğu Olgusu 2

Epilepsiye Bağlı Anksiyete Bozukluğu Olgusu 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26(1):71-5 Epilepsiye Bağlı Anksiyete Bozukluğu Olgusu 2 Dr. Gonca ÖZYURT 1, Dr. İbrahim ÖZTURA 2, Dr. Tunç ALKIN 3, Dr. Ayşegül ÖZERDEM 4 ÖZET Epileptik hastalarda genel topluma

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

EPİLEPSİ VE ANKSİYETE Dr. Demet Gülpek İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

EPİLEPSİ VE ANKSİYETE Dr. Demet Gülpek İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi EPİLEPSİ VE ANKSİYETE Dr. Demet Gülpek İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prevalans Çalışmaları Temporal lob epilepsili olgularda anksiyete bozuklukları nokta prevalansı %19 depresif bozukluk

Detaylı

Duygudur um bozuklarında bilişsel işlevler ve yapısal beyin görüntüleme bulguları. Dr. Emre Bora

Duygudur um bozuklarında bilişsel işlevler ve yapısal beyin görüntüleme bulguları. Dr. Emre Bora Duygudur um bozuklarında bilişsel işlevler ve yapısal beyin görüntüleme bulguları Dr. Emre Bora Duygudurum bozukluğu geniş bir kavram Bir uçta normal mutsuzluğun ve yaşam kaygısının medikalize edilmiş

Detaylı

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet

Çekirdek belirtileri açýsýndan duygulaným alanýnda. Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme. Özet Birinci Basamakta Depresyon: Tanýma, Ele Alma, Yönlendirme Doç. Dr. Levent KÜEY* Özet Depresyon psikiyatrik bozukluklar arasýnda en sýk karþýlaþýlan hastalýklardan biridir. Depresif hastalarýn önemli bir

Detaylı

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri

Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri Depresyonun Klinik Belirtileri Prof. Dr. Ali Kemal GÖÐÜÞ* Depresif semptomatoloji sadece psikiyatri alanýnda deðil genel týpta da hekimlerin en sýk karþýlaþtýklarý belirtiler kümesidir. Bu belirtiler kümesi

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: YOK. Danışman: YOK. Konuşmacı: YOK Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: YOK Danışman: YOK Konuşmacı: YOK SİLAHLI ÇATIŞMA İLE İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞUNDA DİĞER BİYOLOJİK TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Cemil ÇELİK Sunumun hedefleri Silahlı

Detaylı

Epilepsi Hastalarında Premenstrüel Disforik Bozukluğun Sıklığı ve Antiepileptik İlaçlarla İlişkisinin Araştırılması

Epilepsi Hastalarında Premenstrüel Disforik Bozukluğun Sıklığı ve Antiepileptik İlaçlarla İlişkisinin Araştırılması DOI: 10.5505/epilepsi.2013.50251 KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE Epilepsi Hastalarında Premenstrüel Disforik Bozukluğun Sıklığı ve Antiepileptik İlaçlarla İlişkisinin Araştırılması The Evaluation of

Detaylı

BASKIDA. Epilepsiye Bağlı Anksiyete Bozukluğu Olgusu. Dr. Gonca ÖZYURT 1, Dr. İbrahim ÖZTURA 2, Dr. Tunç ALKIN 3, Dr. Ayşegül ÖZERDEM 4 GİRİŞ

BASKIDA. Epilepsiye Bağlı Anksiyete Bozukluğu Olgusu. Dr. Gonca ÖZYURT 1, Dr. İbrahim ÖZTURA 2, Dr. Tunç ALKIN 3, Dr. Ayşegül ÖZERDEM 4 GİRİŞ Türk Psikiyatri Dergisi 2013;24( ): Epilepsiye Bağlı Anksiyete Bozukluğu Olgusu BASKIDA Dr. Gonca ÖZYURT 1, Dr. İbrahim ÖZTURA 2, Dr. Tunç ALKIN 3, Dr. Ayşegül ÖZERDEM 4 ÖZET Epileptik hastalarda genel

Detaylı

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır.

Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. 1 2 + Nöroloji servisine yatan hastalarda yüksek oranda psikiyatrik hastalıklar görülür. Prevalans %39-64 arasındadır. + + Üçüncü basamak nöroloji yataklı servisinde psikiyatrik görüşme ile tespit edilen

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık Psikiyatri Anabilim Dalı Kocaeli Üniversitesi 2006 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Eylem Özten Doğum Tarihi: 22 KASIM 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi 1999 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Psikoz için Risk Altýndaki Bireyler: Tanýma, Önleme ve Tedavi Konusunda Neredeyiz?

Psikoz için Risk Altýndaki Bireyler: Tanýma, Önleme ve Tedavi Konusunda Neredeyiz? Psikoz için Risk Altýndaki Bireyler: Tanýma, Önleme ve Tedavi Konusunda Neredeyiz? Alp Üçok 1 1 Prof.Dr., Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Psikoz ve

Detaylı

Anahtar sözcükler: Ekstratemporal lob epilepsisi; semiyolojik lateralize edici bulgular; temporal lob epilepsisi; video-eeg.

Anahtar sözcükler: Ekstratemporal lob epilepsisi; semiyolojik lateralize edici bulgular; temporal lob epilepsisi; video-eeg. DOI: 10.5505/epilepsi.2011.52523 Parsiyel Epilepsi Hastalarında Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon ile Belirlenen Semiyolojik Lateralize Edici Bulgular ve İktal EEG Özelliklerinin Karşılaştırılması The

Detaylı

Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES ( /Antalya)

Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES ( /Antalya) Dr. Dursun Hakan Delibaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21. KES (19-22.04.2017/Antalya) Psikosomatik Hastalıklar Travma İlişkisi Araştırmalardan örnekler Sonuç Sunum

Detaylı

EPİLEPSİ: GÖRÜNTÜLEME

EPİLEPSİ: GÖRÜNTÜLEME EPİLEPSİ: GÖRÜNTÜLEME Dr. Cem ÇALLI Ege University Medical Faculty Dept. of Radiology Neuroradiology Section Nöbet Tanımı: Geçici ve istemsiz: motor aktivite, bilinç kaybı, his değişiklikleri, otonomik

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Ateflli Silah Yaralanmas n Takiben Duygudurum Bozuklu u: Bir Olgu Sunumu. Dr. Demet Gülpek, Dr. Emre Bora, Dr. Erhan Bayraktar 1

Ateflli Silah Yaralanmas n Takiben Duygudurum Bozuklu u: Bir Olgu Sunumu. Dr. Demet Gülpek, Dr. Emre Bora, Dr. Erhan Bayraktar 1 Olgu Sunumlar /Case reports Ateflli Silah Yaralanmas n Takiben Duygudurum Bozuklu u Ateflli Silah Yaralanmas n Takiben Duygudurum Bozuklu u: Bir Olgu Sunumu Dr. Demet Gülpek, Dr. Emre Bora, Dr. Erhan Bayraktar

Detaylı

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD.

Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Obezitede Anksiyete Bozuklukları ve Depresyon Şebnem Pırıldar Ege Psikiyatri AD. Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Sanofi Danışman: Teva, BMS Konuşmacı: Lundbeck Obezite giderek artan bir toplum sağlığı

Detaylı

Dissosiyatif Yaşant lar ve EEG Bulgular n n İlişkisi

Dissosiyatif Yaşant lar ve EEG Bulgular n n İlişkisi Türkiye Tıp Dergisi 2002; 9(2): 61-66 Dissosiyatif Yaşant lar ve EEG Bulgular n n İlişkisi Ali Savaş ÇİLLİ*, Zehra AKPINAR** * Selçuk Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ** Selçuk Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ TANIM:İnsanda yüksek serebral fonksiyonların anatomik ve fonksiyonel özellikleri ile bu fonksiyonların

Detaylı

Frontal Lob Sendromu Ayırıcı Tanısı: Vaka Sunumu

Frontal Lob Sendromu Ayırıcı Tanısı: Vaka Sunumu Case Report / Vaka Sunumu DOI: 10.5455/jmood.20141013124946 Frontal Lob Sendromu Ayırıcı Tanısı: Vaka Sunumu Düriye Gizem Tosun 1, Altan Eşsizoğlu 1, Ferdi Köşger 1, Gülcan Güleç 1 ÖZ: Frontal lob sendromu

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

Bir Yıl Süre ile İzlenen İnteriktal Psikoz Tanılı Bir Olguda Aripiprazol Kullanımı

Bir Yıl Süre ile İzlenen İnteriktal Psikoz Tanılı Bir Olguda Aripiprazol Kullanımı Olgu Sunumları / Case Reports DOI: 10.5455/bcp.20110418013232 Bir Yıl Süre ile İzlenen İnteriktal Psikoz Tanılı Bir Olguda Aripiprazol Kullanımı Demet Güleç Öyekçin 1, Deniz Yıldız 2 ÖZET: Bir yıl süre

Detaylı

Epilepsiye Efllik Eden Psikiyatrik Bozukluklar

Epilepsiye Efllik Eden Psikiyatrik Bozukluklar Derleme/Review E. fi. Cankurtaran, B. Ulu, S. Sayg Epilepsiye Efllik Eden Psikiyatrik Bozukluklar Eylem fiahin Cankurtaran 1, Berna Ulu 2, Serap Sayg 3 ÖZET: Epilepsiye efllik eden psikiyatrik bozukluklar

Detaylı

Olgu Sunumu: Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonrasında Ortaya Çıkan Kleptomani ve Diğer Psikiyatrik Belir ler

Olgu Sunumu: Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonrasında Ortaya Çıkan Kleptomani ve Diğer Psikiyatrik Belir ler Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(1):80-86 Olgu Sunumu: Karbonmonoksit Zehirlenmesi Sonrasında Ortaya Çıkan Kleptomani ve Diğer Psikiyatrik Belir ler Dr. Ebru GÜRLEK YÜKSEL 1, Dr. E. Oryal TAŞKIN 2, Dr.

Detaylı

ÖZET. G R fi. Milâttan 400 y l önceye dayanan Hipokrat a âit metinlerde

ÖZET. G R fi. Milâttan 400 y l önceye dayanan Hipokrat a âit metinlerde 09-Medikal tedaviye 29/12/04 14:37 Page 197 M ED KAL TEDAV YE D RENÇL H PPOKAMPAL SKLEROZA BA LI MES AL TEMPORAL LOB EP LEPS S TANISI ALMIfi HASTALARDA DEPRES F BEL RT LER VE EP LEPT K ODA IN LATERAL ZASYONUYLA

Detaylı

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania

Unipolar Mani. Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 DERLEME SUMMARY ÖZET. Unipolar Mania DERLEME Unipolar Mani Fatih Volkan Yüksel 1, Aydýn Kurt 1, Verda Tüzer 2, Erol Göka 3 1 Dr., 2 Uz. Dr., 3 Doç. Dr., Ankara Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniði, Ankara ÖZET DSM-IV

Detaylı

Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi

Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi ARAÞTIRMA Major Depresyon Tanýsý Alan Hastalarda Somatik Belirtilerin Yoðunluðunun Ýntihar Düþüncesi, Davranýþý ve Niyetine Etkisi Ozan Pazvantoðlu 1, Tuncer Okay 2, Nesrin Dilbaz 3, Cem Þengül 1, Göksel

Detaylı

Psikiyatrik bozukluklarýn sýnýflandýrýldýðý kitaba. Somatizasyon Bozukluðu. Özet

Psikiyatrik bozukluklarýn sýnýflandýrýldýðý kitaba. Somatizasyon Bozukluðu. Özet Somatizasyon Bozukluðu Yrd. Doç. Dr. Levent SEVÝNÇOK* Özet Somatizasyon genel týpta ve konsültasyon-liyazon psikiyatrisinde sýk karþýlaþýlan karmaþýk bir sorundur. Somatizasyon belirtileri ile baþvurulara

Detaylı

Karmaþýk Bir Katatoni Olgusu

Karmaþýk Bir Katatoni Olgusu OLGU SUNUMU Karmaþýk Bir Katatoni Olgusu Osman Výrýt 1, Mehmet Hanifi Kokaçya 2, Aysun Kalenderoðlu 3, Abdurrahman Altýndað 4, Haluk Asuman Savaþ 5 1 Yard.Doç.Dr., 2 Dr., 3 Uz.Dr., 4 Doç.Dr., 5 Prof.Dr.,

Detaylı

Bir Grup Epilepsili Çocukta Depresyon ve Anksiyete Belirti Düzeyi ve İlişkili Faktörler

Bir Grup Epilepsili Çocukta Depresyon ve Anksiyete Belirti Düzeyi ve İlişkili Faktörler Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(3):165-172 Bir Grup Epilepsili Çocukta Depresyon ve Anksiyete Belirti Düzeyi ve İlişkili Faktörler Dr. Ayhan BİLGİÇ 1, Dr. Savaş YILMAZ 2, Dr. Serap TIRAŞ 3, Dr. Gülhis

Detaylı

Beyin Damar Hastalığı Sonrası Gelişen Frontal Belir ler ve BASKIDA

Beyin Damar Hastalığı Sonrası Gelişen Frontal Belir ler ve BASKIDA Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(2): 3.ÇIKTI Beyin Damar Hastalığı Sonrası Gelişen Frontal Belir ler ve Klüver-Bucy BASKIDA Benzeri Sendrom Dr. Hatice ÖZDEMİR 1, Dr. Murat REZAKİ 2 Özet / Abstract Subaraknoid

Detaylı

Kronik Ürtikerli Hastalarda Kiþilik Bozukluklarý, Anksiyete ve Depresyon

Kronik Ürtikerli Hastalarda Kiþilik Bozukluklarý, Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Kronik Ürtikerli Hastalarda Kiþilik Bozukluklarý, Anksiyete ve Depresyon Ýlteriþ Oðuz Topal 1, Ýlknur Kývanç Altunay 2, Sibel Mercan 3 1 Dr., 2 Doç. Dr., Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Detaylı

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ

YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR. Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ YÜKSEK KORTİKAL FONKSIYONLAR Dr.Adalet ARIKANOĞLU DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ TANIM:İnsanda yüksek serebral fonksiyonların anatomik ve fonksiyonel özellikleri ile bu fonksiyonların çeşitli beyin hastalıkları sonucu

Detaylı

PsikiyatrideYeniden Cerrahi Girişimler. Yrd.Doç.Dr. Serap ERDOĞAN Gaziosmanpaşa Ünv. TıpFak. Psikiyatri AD Gazi Ünv. Nöropsikiyatri Merkezi

PsikiyatrideYeniden Cerrahi Girişimler. Yrd.Doç.Dr. Serap ERDOĞAN Gaziosmanpaşa Ünv. TıpFak. Psikiyatri AD Gazi Ünv. Nöropsikiyatri Merkezi PsikiyatrideYeniden Cerrahi Girişimler Yrd.Doç.Dr. Serap ERDOĞAN Gaziosmanpaşa Ünv. TıpFak. Psikiyatri AD Gazi Ünv. Nöropsikiyatri Merkezi Açıklama 2007 2010 Araştırmacı: Yok Danışman: Yok Konuşmacı: Yok

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette

Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette Siklotimik Bozukluk Yrd. Doç. Dr. Adnan CANSEVER*, Prof. Dr. Aytekin ÖZÞAHÝN* Siklotimik bozukluk, hipomani ve hafif þiddette depresyon dönemlerinin sýk aralýklarla yer deðiþtirdiði, kronik bir duygudurum

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

Eriflkin Nöropsikiyatrisi ve Epilepsi: Jüvenil Myoklonik Epilepsi ve Frontal Lob Epilepsisiyle liflkili Davran flsal Semptomlar

Eriflkin Nöropsikiyatrisi ve Epilepsi: Jüvenil Myoklonik Epilepsi ve Frontal Lob Epilepsisiyle liflkili Davran flsal Semptomlar 46 Gözden Geçirme / Review Article Frontal Lob Epilepsisiyle liflkili Davran flsal Semptomlar Epilepsy and Adult Neuropsychiatry: Behavioral Symptoms Related to Frontal Lobe Epilepsy and Juvenile Myoclonic

Detaylı

Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları. Dr. Nejat Akalan

Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları. Dr. Nejat Akalan Pediatrik epilepsi cerrahisinde güncel tedavi yaklaşımları Dr. Nejat Akalan Nöbet Beyinde oluşan anormal, yüksek amplitüdlü ve senkron nöronal aktivite sonucu geçici belirti ve bulgularla çıkan nörolojik

Detaylı

Beyin görüntüleme teknolojisindeki geliþmeler

Beyin görüntüleme teknolojisindeki geliþmeler Þizofrenide Beyin Görüntüleme Yöntemleri Doç. Dr. Alp ÜÇOK* Beyin görüntüleme teknolojisindeki geliþmeler þizofreninin daha iyi anlaþýlmasýna önemli katkýlarda bulunmuþtur. Yaþayan hastada beyin görüntüleme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2001-2005 Y.

Detaylı

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse

ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse ACOG Diyor ki! HER GEBE TAKİP SÜRECİNDE EN AZ BİR KEZ PERİNATAL DEPRESYON AÇISINDAN TARANMALIDIR. Özeti Yapan: Dr. Semir Köse Perinatal Depresyon gebelik süresince veya gebeliği takip eden ilk 12 ay boyunca

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 6. Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 6 Duygudurum Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com Doç. Dr. Cem GÖKÇEN in katkılarıyla BPB Manik ve depresif durumlar arasında

Detaylı

Genel T bbi Duruma Ba l Geli en Anksiyete Bozukluklar. Dr. Demet Gülpek zmir Atatürk E itim ve Ara t rma Hastanesi

Genel T bbi Duruma Ba l Geli en Anksiyete Bozukluklar. Dr. Demet Gülpek zmir Atatürk E itim ve Ara t rma Hastanesi Genel T bbi Duruma Ba l Geli en Anksiyete Bozukluklar Dr. Demet Gülpek zmir Atatürk E itim ve Ara t rma Hastanesi Tıbbi Hastalıklar ve Anksiyete Stres etmeni olan tıbbi hastalığa tepki olarak anksiyete

Detaylı

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri

Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Bölüm: 11 Manik Depresyona Özel İlaç Fikri Lityum psikiyatri 1950 1980lerde lityum bazı antikonvülzanlara benzer etki Ayrı ayrı ve yineleyen nöbetler şeklinde ortaya çıkan manik depresyon ve epilepsi Böylece

Detaylı

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL.

Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. Dr Ali Bozkurt Clayton P, Desmarais L, Winokur G. A study of normal bereavement. Am J Psychiatry 1968;125:168 78. Clayton PJ, Halikes JA, Maurice WL. The bereavement of the widowed. Dis Nerv Syst 1971;32:597

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi

Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Demansta görüntülemenin rolü Dr.Ercan Karaarslan Acıbadem Üniversitesi Ana başlıklar Demans nedenleri Normal yaşlanma bulguları Radyolojik görüntüleme yöntemleri Demansta radyolojik belirleyici bulgular

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Olfaktor oluk meningiyomuna bağlı frontal lob sendromu: Gözden geçirme

Olfaktor oluk meningiyomuna bağlı frontal lob sendromu: Gözden geçirme Ozan ve ark. 279 Derleme / Review Olfaktor oluk meningiyomuna bağlı frontal lob sendromu: Gözden geçirme Erol OZAN, 1 Erdem DEVECİ, 1 İsmet KIRPINAR, 1 Özkan TEHLİ 2 ÖZET Frontal lob hasarında gözlenen

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Serhat Tunç 1, Yelda Yenilmez Bilgin 2, Kürşat Altınbaş 3, Hamit Serdar Başbuğ 4 1

Serhat Tunç 1, Yelda Yenilmez Bilgin 2, Kürşat Altınbaş 3, Hamit Serdar Başbuğ 4 1 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (TPD, 2017) 3-7 Ekim 2017 Bursa, Türkiye SS: 0167 5 Ekim, 2017 18.00 Özkıyım girişimi öyküsü olan ve olmayan bipolar bozukluk olgularının mizaç ve klinik özelliklerinin

Detaylı

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY

Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Prof.Dr. İBRAHİM FERHAN DEREBOY Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1975-1982 Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Pr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh 1985-1990

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

Beyin Korteksi. Prof. Dr. Y. Ziya Ziylan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı

Beyin Korteksi. Prof. Dr. Y. Ziya Ziylan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Beyin Korteksi Prof. Dr. Y. Ziya Ziylan İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Serebrum, Gri ve ak maddeden oluşan alanlar içerir. Longitudinal fissur ile sağ ve sol olmak üzereiki hemisfere

Detaylı

Psikiyatride dil, hem taný (inceleme) hem de

Psikiyatride dil, hem taný (inceleme) hem de Þizofrenide Dil Yrd. Doç. Dr. Atila EROL* * Osmangazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, ESKÝÞEHÝR Psikiyatride dil, hem taný (inceleme) hem de tedavi aracýdýr. Dil, insan davranýþýnýn

Detaylı

İnme Sonrası Geç Başlangıçlı İkincil Mani: Bir Vaka Sunumu

İnme Sonrası Geç Başlangıçlı İkincil Mani: Bir Vaka Sunumu Case Report / Vaka Sunumu DOI: 10.5455/jmood.20160201060459 İnme Sonrası Geç Başlangıçlı İkincil Mani: Bir Vaka Sunumu Hüseyin Bulut 1, Gökben Hızlı Sayar 2 ÖZET: İnme sonrası geç başlangıçlı ikincil mani:

Detaylı

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ. Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ. Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD ANKSİYETE BOZUKLUKLARININ KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ Doç.Dr.Aylin Ertekin Yazıcı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Lilly Konuşmacı: Lundbeck Sunum

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir

Detaylı

KLİNİK PSİKİYATRİDE ORGANİSİTE/PSİKOJENİTE AYIRIMININ ÖNEMİ : DEMONSTRATİF İKİ OLGU

KLİNİK PSİKİYATRİDE ORGANİSİTE/PSİKOJENİTE AYIRIMININ ÖNEMİ : DEMONSTRATİF İKİ OLGU ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 48 : 545-552, 1995 KLİNİK PSİKİYATRİDE ORGANİSİTE/PSİKOJENİTE AYIRIMININ ÖNEMİ : DEMONSTRATİF İKİ OLGU Engin Turan - Tuncer* Mutluhan İzmir**

Detaylı

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu

Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu OLGU SUNUMU Çocuk Ýstismarýna Birimler Arasý Yaklaþým: Bir Olgu Sunumu Multidisciplinary Approach to Child Abuse: A Case Report Muhammed Ayaz 1, Ayþe Burcu Ayaz 1 1 Uz.Dr., Sakarya Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282

YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR. Sayf alar 99-104 7(1) 12(2 ) 281-286 131-135 7(2) 54-55 3(3) 277-282 YAYIN ATIF/ATIFLAR YAZAR/YAZARLAR Sıra No YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİS İ (SI/SI- E/SSI/ SSI- E/DİĞER ULUSALAR ARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL ULAK BİM GRUB U Yıl Sayı Sayf alar 00 00 00 00 006 00

Detaylı

Epilepsi ve Depresyon: Klinik Problemler ve Terapötik Yaklaşımlar

Epilepsi ve Depresyon: Klinik Problemler ve Terapötik Yaklaşımlar DOI: 10.5505/epilepsi.2012.42714 Epilepsi ve Depresyon: Klinik Problemler ve Terapötik Yaklaşımlar Epilepsy and Depression: Clinical Problems and Therapeutic Approaches Marco MULA Amedeo Avogadro Üniversitesi,

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

BEDENDE YAŞAYAN TRAVMA SOMATİZASYON. Prof Dr Süheyla Ünal İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

BEDENDE YAŞAYAN TRAVMA SOMATİZASYON. Prof Dr Süheyla Ünal İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD BEDENDE YAŞAYAN TRAVMA SOMATİZASYON Prof Dr Süheyla Ünal İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Bilgi işleme süreci Tehdit ya da tehlike içermeyen durumlarda gelen uyaran bilinçli bilgi işleme

Detaylı

Epilepsi Cerrahisi Uygulanmış Hastalarda Klinik Spektrum, Nöbet Sonuçları, Nöroradyoloji ve Nöropatoloji Korelasyonunun İncelenmesi

Epilepsi Cerrahisi Uygulanmış Hastalarda Klinik Spektrum, Nöbet Sonuçları, Nöroradyoloji ve Nöropatoloji Korelasyonunun İncelenmesi DOI: 10.5505/epilepsi.2013.25733 KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE Epilepsi Cerrahisi Uygulanmış Hastalarda Klinik Spektrum, Nöbet Sonuçları, Nöroradyoloji ve Nöropatoloji Korelasyonunun İncelenmesi Clinical

Detaylı

DUYGU. Yard. Doç. Dr. Aybala Sarıçiçek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2012

DUYGU. Yard. Doç. Dr. Aybala Sarıçiçek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2012 DUYGU Yard. Doç. Dr. Aybala Sarıçiçek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2012 Alt başlıklar Duygu ile ilişkili kavramlar Birincil duygular Duygunun işlevleri Duyguların oluşum süreci, gelişimi, belirleyen

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya

Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar. Doç Dr Selim Tümkaya Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Antidepresanlar Doç Dr Selim Tümkaya ANKSİYETE BOZUKLUKLARI Anksiyete bozukluklarının yaşam boyu prevalansı yaklaşık %29 dur. Kessler ve ark 2005 Uzunlamasına çalışmalar

Detaylı

ı. Adı Soyadı Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ :Filiz İzci İletişim Bilgileri Adres : : filizizci@yahoo.com Telefon Mail

ı. Adı Soyadı Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ :Filiz İzci İletişim Bilgileri Adres : : filizizci@yahoo.com Telefon Mail ı. Adı Soyadı :Filiz İzci ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : filizizci@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 16.01.1980 3. Unvanı : Uzman Hekim 4. Öğrenim Durumu : Üniversite Mezunu Derece Alan

Detaylı

Bipolar Bozukluk Sınıflandırmasında Karma Dönem

Bipolar Bozukluk Sınıflandırmasında Karma Dönem Bipolar Bozukluk Sınıflandırmasında Karma Dönem Ömer Aydemir Celal Bayar Üni. Tıp Fak. Psikiyatri A.D. Kurum ve Kuruluşla İlişki Bildirimi Araştırmacı olarak: 2010:Astra-Zeneca 2011: 2012: Danışmanlık:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 1997. Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 1997. Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aziz Mehmet GÖKBAKAN 2. Doğum Tarihi : 01.01.1973 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp 1995 Fakültesi

Detaylı

Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi: Bir Olgu Serisi

Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi: Bir Olgu Serisi Bipolar Afektif Bozukluk İle Frontotemporal Demans İlişkisi: Bir Olgu Serisi Gül Eryılmaz 1, Eylem Özten 1, Gökben Hızlı Sayar 1, Işıl Göğçegöz 1, Gaye Kağan 2, Celal Salcini 1, Oğuz Tanrıdağ 3 1 Yrd.

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

B POLAR BOZUKLUKTA BEY N KAN AKIMININ NCELENMES : SPECT LE YAPILAN KARfiILAfiTIRMALI B R ÇALIfiMA*

B POLAR BOZUKLUKTA BEY N KAN AKIMININ NCELENMES : SPECT LE YAPILAN KARfiILAfiTIRMALI B R ÇALIfiMA* Kriz Dergisi 15 (2): 37-48 B POLAR BOZUKLUKTA BEY N KAN AKIMININ NCELENMES : SPECT LE YAPILAN KARfiILAfiTIRMALI B R ÇALIfiMA* D. Gündo ar**, H. Özsan***, Ö. Küçük****, G. Aras***** ÖZET Amaç: Bu çal flma

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci

Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar. Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Madde Bağımlılığı Olan Hastaların Ebeveynlerinde Psikiyatrik Hastalıklar Yard. Doç.Dr. Suat Ekinci Sunum Özeti Neden Ebeveynlerde Psikiyatrik Hastalıklar? Madde Bağımlılığı olan Hastaların Ebeveynlerinde

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI

ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs

SUNUM PLANI. Genel değerlendirme EKT TMU tdcs KISSADAN HİSSE SUNUM PLANI Genel değerlendirme EKT TMU tdcs ŞİZOFRENİ TEDAVİSİNDE PSIKOFARMAKOLOJİ DIŞI YAKLAŞIMLAR Biyopsikososyal Yaklaşım Etyoloji ve Patofizyoloji Psikolojik Faktörler B i r e y s e

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Kaan Yücel

Yard. Doç. Dr. Kaan Yücel Yard. Doç. Dr. Kaan Yücel Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş Adı Soyadı: Şefik Kaan Yücel Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu

Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu ARAÞTIRMA Birinci Trimester Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluðu Depression and Anxiety Among First Trimester Pregnancies Pýnar Yücel 1, Yasemin Çayýr 2, Mehmet Yücel 3 1 Uz.Dr., Siyavuþpaþa Aile

Detaylı

Rasmussen Ensefalitinde Tc-99m HMPAO île Beyin Perfüzyon SPECT

Rasmussen Ensefalitinde Tc-99m HMPAO île Beyin Perfüzyon SPECT Rasmussen Ensefalitinde Tc-99m HMPAO île Beyin Perfüzyon SPECT Brain Perfusion SPECT With Tc-99m HMPAO in Râsmussen's Encephalitis Bülent TURGUT *, Gülin VURAL ** ÖZET: Rasmussen ensefaliti tanısı klinik

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler Þahbal Aras 1, Gülþen Ünlü 2, Fatma Varol Taþ 3 1 Yrd.Doç.Dr., 3 Uz.Dr., Dokuz

Detaylı

Tıp ve Veteriner Fakülteleri Arasındaki Tek Fark Psikiyatri dir

Tıp ve Veteriner Fakülteleri Arasındaki Tek Fark Psikiyatri dir Tıp ve Veteriner Fakülteleri Arasındaki Tek Fark Psikiyatri dir İNSAN VE ŞİDDET İnsan davranışlarının kökünde biyolojik, psikolojik ve sosyal etmenler rol oynar. Bir davranışın kökenlerini anlayabilmek

Detaylı

Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Psikiyatri Acil Servise Başvuran Perinatal Dönemdeki Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Dr. Alevhan İnan, Dr. Kumru Şenyaşar Meterelliyoz, Doç. Dr. Pınar Çetinay Aydın Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA GÖRÜLEN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA GÖRÜLEN PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 263 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:263-268 ROMATOLOJİK HASTALIKLARDA GÖRÜLEN PSİKİYATRİK

Detaylı

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ

DEPRES DEPRE Y S O Y NDA ND PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYONDA PSİKOFARMAKOTERAPİ DEPRESYON TANISI Depresif ruh hali İlgi ve isteklerde azalma Enerji azlığı Konsantrasyon bozukluğu ğ İştah bozukluğu Uk Uyku bozukluğu ğ Kendine güven kaybı, suçluluk ve

Detaylı