Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...5 Cihazýn Tanýtýmý...6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Cihazýn Çalýþma Sistemi...12 Kullaným Ýçin Ýlk Adýmlar...13 Kumanda Tuþlarý...13 Ekran...13 Ýlk Çalýþtýrma Cihazýn Açýlmasý...13 Cihazýn Kapatýlmasýný...14 Su ve Kapsüllerin Doldurulmasý...15 Su Kabýnýn Doldurulmasý...15 Kapsül Yuvasýnýn Doldurulmasý...16 Kapsül Haznesinde Kapsüllerin Deðiþtirilmesi...17 Ýçeceklerin Hazýrlanmasý...18 Cihazýn Açýlmasý...18 Ýlk Ýçecek Hazýrlýðýndan Önce...18 Kanallarýn Su ile Doldurulmasý...18 Espresso ve Kahve Hazýrlýðý...18 Duble Ýçecek Hazýrlýðýn Durdurulmasý Sýcak Süt, Süt Köpürtme ve Cappuccino Hazýrlýðý Fincanda Süt Köpürtme...20 Cappuccino Hazýrlýðý...21 Süt Köpürtme Kabýnda Süt Köpürtme...21 Sýcak Süt Hazýrlama...22 Süt Hazýrlýðýndan Sonra Kaba veya Geçici Temizlik...22 Kullanýcý Listesinde Kendi Ýsminiz...23 Ýçecek Hazýrlýðýndan Sonra...23

3 Ýçindekiler Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý...24 "Ayarlar" Menüsü Lisan Seçimi Güncel Saat Ayarý...26 Timer Ayarý Buhar Sistemi Ayarý...29 Aydýnlatma: Parlaklýk Ayarý Aydýnlatma: Kapatma Saati Ayarý Bilgi/Ýnfo (Alýnan içeceklerin Gösterilmesi)...30 Güvenlik (Çalýþtýrma Kilidi Ayarý) Çalýþtýrma Kilidinin Geçici Ýptali...31 Su Sertlik Derecesinin Ayarý...31 Ekran Ayarý Ses Gücü (Tuþ Sesi, Sinyal Sesi) Ayarý...33 Fabrika Ayarýna Dönüþ Kahve Türlerinin Ayrýlmasý ve Hafýzaya Alýnmasý...35 Kahve Türlerinin Ayrýlmasý (Türlere Ayýrma) Yuvalarýn Ekran üzerindeki iþaretleri Kahve Türlerinin Yuvalarýna Yerleþtirilmesi...35 Kahve Türünün Seçilmesi...36 Kahve Türünün Yazýlmasý...36 Kahve Türünün Deðiþtirilmesi...37 Kahve Türünün Silinmesi...37 Miktar Programlama (Porsiyon Ayarlarý)...38 OK-Tuþu ile Porsiyon Ayarý...38 "Ayarlar" ile Miktar Programlama Farklý kiþiler için porsiyon ayarlarý...39 Kullanýcý Ýsminin Oluþturulmasý...40 Kullanýcý Ýsminin Seçilmesi...40 Kullanýcý Ýsminin Oluþturulmasý...40 Kullanýcý Ýsminin Deðiþtirilmesi...41 Kullanýcý Ýsminin Silinmesi...41 Deðiþtirme...42

4 Ýçindekiler Temizlik ve Bakým...43 Tablo...43 Sistemin Yýkanmasý...44 Su Kabý...45 Atýk Kapsül Kabý...45 Damlama Kabý...46 Damlama Tablasý ve Damlama Sacý...47 Kapsül Yuvasý ve Kýzaðý...47 Kahve Akýtma Musluðu Kapaðý...48 Cihazýn Ýçi ve Kapaðý...48 Kapsül Plakasý...49 Buhar Valfý...49 Cappuccinatore (Süt Köpürtme Kabý) Cihazýn Önü...51 Bakým Uygulamasý...52 Cihazda Kireç Çözme Ýþlemi...54 Uyarý Gelmeden Kireç Çözme Ýþlemi...56 Ne yapmalý, eðer...?...57 Müþteri Hizmetleri ve Garanti...65 Elektrik Baðlantýsý...66 Montaj Talimatý Montaj- ve Kombine Olanaklarý Montaj...68

5 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreyi koruyan geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli ve elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Bunun dýþýnda cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli veya elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýz evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Dýþ Görünüm a Cihazý açýp kapatabilmek için sensörlü Açma-/Kapama Tuþu b Ekran c Farklý program noktalarý arasýnda seçim yapabilmek için ok iþaretli sol-sensörlü Tuþ d Seçilmiþ bir program noktasýný onaylamak ve bir ayarý hafýzaya almak için kullanýlan sensörlü OK-Tuþu e Farklý program noktalarý arasýnda seçim yapabilmek için ok iþaretli sað-sensörlü Tuþ f Ýçecek seçimi için içecek cinsi sensörlü Tuþu (kahve veya Espresso) g Kapak tutacaðý h Plastik damlama kabý i Metal damlama kabý j Akýtma çubuðu k Süt köpürtme kabý yuvasý (Cappuccinatore) l Buhar ve sýcak su valfý 6

7 Cihazýn Tanýtýmý Ýç Görünüm m Ana Þalter n Kapsül plakasý (kireç çözme sýrasýnda kireç çözme hunisi ile deðiþtirilir o Islatma ünitesi p Kapsül yuvasý q Kapsül yuvasý kýzaðý r Su kabý s Kafesli damlama kabý t Boþ kapsül kabý 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu otomatik kahve makinesi yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþi ve eþyaya zarar verir. Otomatik kahve makinesini kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Bu kitapçýðýn içinde montaj, güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Bu sayede kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu gerekirse cihazýn sizden sonraki sahibine teslim edebilirsiniz! Kullaným Kurallarý ~ Bu otomatik kahve makinesi evlerde ve ev benzeri ortamlarda kullanmak için tasarlanmýþtýr, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri iþ yerlerinde, yazlýk evlerde, otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve diðer ev benzeri ortamlarda. Otomatik kahve makinesi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Otomatik kahve makinesini sadece evsel çerçevede (en fazla günde 20 fincan) Espresso, Cappuchino ve kahve hazýrlamak için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným alanlarý yasaktýr ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý ve hatalý kullaným sonucunda meydana gelen hasar ve zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle kahve makinesini güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde kahve makinesini kullanabilirler. Kahve makinesi ile oynamamalarý için çocuklarý kontrol altýnda olmalýdýr. Evdeki Çocuklar Dikkat! Kahve musluðundan akan kahve ve süt kabýndaki süt haþlanma ve yanýklara sebep olabilir! Çocuk cildinin yüksek ýsý derecelerine karþý daha hassas olduðunu unutmayýnýz. Yanýk tehlikesi! ~ Otomatik kahve makinesini çocuklarýn ulaþabileceði alanlarýn dýþýna koyunuz. ~ Kahve makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. ~ Çocuklarýn kahve makinesi ile oynamalarýna izin vermeyiniz. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Çocuklar kahve makinesini ancak bir büyüðün kontrolü altýnda kullanabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Ayrýca Espresso ve kahvenin bir çocuk içeceði olmadýðýný unutmayýnýz. Teknik Güvenlik ~ Kahve makinesi kurulmadan önce bir hasarýnýn olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Güvenliðiniz açýsýndan tehlikeli olabileceði için hasarlý bir kahve makinesini asla monte ettirmeyiniz. ~ Kahve makinesinin elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (akým ve frekans) elektrik þebekesi verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Kahve makinesinin zarar görmemesi için bu bilgilerin mutlaka uyuþmasý lazýmdýr. Bu konuyu uzman bir elektrikçiye de danýþabilirsiniz. ~ Otomatik kahve makinesi ancak yasalara uygun bir korumalý elektrik hattýna (topraklý hatta) baðlandýðý takdirde teknik güvenliði saðlanmýþ olur ve emniyetle çalýþtýrýlabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Evdeki elektrik tesisatýný gerekirse uzman bir elektrikçiye gösteriniz. Üretici firma eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz (örneðin: cereyan çarpmasý gibi). ederken veya sökerken, örneðin bakým yapmak için þebeke baðlantýsýný ayýrýnýz! ~ Otomatik kahve makinesinin baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr. Uzatma kablolarý ve çoklu prizler makine için gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma gibi). ~ Kahve makinesi bir mutfak dolabý içine monte edilmiþse, o zaman makineyi sadece dolap kapaðý açýkken çalýþtýrabilirsiniz. Kahve makinesi çalýþýrken dolap kapaðýný kapatmayýnýz. ~ Otomatik kahve makinesi ev dýþýnda bir yerde (tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. ~ Montaj ve bakým iþleri veya tamir iþleri sadece yetkili uzman personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý olarak yapýlan montaj ve bakým iþleri veya tamirler cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bu zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Kahve makinesi garanti süresi içinde sadece üretici firma tarafýndan yetkilendirilmiþ teknik servis tarafýndan tamir edilebilir, aksi halde daha sonraki arýzalar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. ~ Arýzalý parçalar ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile yenilenebilir. Üretici firma ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çalýþabileceði sorumluluðunu üzerine alýr. ~ Cereyan ileten parçalara temas etmemek için otomatik kahve makinesini sadece monte edilmiþ durumda kullanýnýz. Makineyi monte 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Aþaðýdaki þartlardan biri yerine getirildiðinde kahve makinesine gelen þebeke cereyaný kesilmiþ olur: evdeki sigortalar kapatýlýr, telli sigorta tamamen yuvasýndan çýkartýlýr, makinenin fiþi prizden çekilir. Kahve makinesini þebeke cereyanýndan ayýrmak için fiþi tutarak prizden çýkartýnýz, kablodan tutarak prizden çýkarmaya çalýþmayýnýz. ~ Otomatik kahve makinesinin kasasýný asla açmayýnýz. Cereyan ileten baðlantýlara dokunulduðunda ve elektrikli ve mekanik parçalar deðiþtirilmek istendiðinde cereyan çarpabilir. Bunun dýþýnda kahve makinesi bozulabilir. ~ Kombinasyonlu bir montajda kahve makinesi altta kapalý bir ara taban ile sýnýrlandýrýlmalýdýr (Tabak ýsýtýcý kombinasyonu montajý hariç). Doðru Kullaným Dikkat! Yanýk tehlikesi! Makineden dýþarý akan sývýlar çok sýcaktýr! Asla doðrudan veya optik aletlerle lambaya bakmayýnýz. ~ Cihazýn fiþi prizden çekilmeden yanlardan tutmayýnýz. Yaralanma tehlikesi! ~ Kahve makinesini ilk defa kullanmadan önce iyice temizleyiniz. Kahve ve süt kanallarý çalkalanmalýdýr ve kahve makinesi ve süt köpürtme kabý tamamen temizlenmelidir. ~ Su kabýna sadece temiz ve soðuk su doldurunuz. Sýcak veya kaynar su veya diðer sývýlar kahve makinesine zarar verir. Bakteri üremesini önlemek için suyu her gün tazeleyiniz! ~ Asla maden suyu kullanmayýnýz. Maden suyu cihazýn kireçlenmesin ve zarar görmesine sebep olur. ~ Asla geri dönüþümlü su kullanmayýnýz. Cihaza zarar verir. ~ Kapsül yuvasýna Nespresso-kahve kapsülleri dýþýnda bir ürün yerleþtirmeyiniz. Kahve makinesi bozulur! ~ Kahve kapsülleri bozulmuþ, kýrýlmýþ veya ezilmiþ olmamalýdýr! Aksi halde cihazýn içinde sýkýþýr ve cihaza zarar verir! ~ Asla katkýlý süt kullanmayýnýz. Þeker katkýlý süt kanallara yapýþabilir. Kahve makinesi ve süt köpürtme kabý zarar görür! 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar ~ Kahve makinesi akýtma çubuklarýnýn altýna yanan alkol-kahve karýþýmý bir fincan tutmayýnýz. Makinenin plastik kýsýmlarý tutuþabilir ve eriyebilir! ~ Kaynar su ve buhar yanýklara sebep olabilir. Bu nedenle kullanýmda özellikle dikkatli olunuz. Elinizi asla buhar veya kaynar su musluðunun altýna tutmayýnýz. Fincan veya benzerlerini kahve makinesi musluðu altýnda yýkamayýnýz. ~ Kahve makinesinin içini temizlemeden önce ana þalterden cihazý kapatýnýz. Yaralanma tehlikesi! ~ Kapsül plakasýnýn içini temizlemeyiniz. Yaralanma tehlikesi! ~ Otomatik kahve makinesini temizlemek için asla buharlý bir temizleme aleti kullanmayýnýz. Buhar elektrik ileten parçalara sýzabilir ve kýsa devreye sebep olabilir. ~ Otomatik kahve makinesinde bakteri oluþmamasý için her gün temizleyiniz. Kapsül plakasýný ve plastik damlama kabýný bulaþýk makinesinde yýkayabilirsiniz. ~ Damlama kabýndaki su çok sýcak olabilir. Kabý boþaltýrken dikkatli olunuz. Yanýk tehlikesi! ~ Suyun içindeki kireç oranýna göre kahve makinesinde cihazla birlikte verilen kireç çözme tableti ile düzenli olarak kireç çözme iþlemi uygulanabilir. Þebeke suyu sert olan bölgelerde kireç çözme iþlemi daha sýk yapýlmalýdýr. Üretici firma eksik yapýlan kireç çözme iþlemleri nedeniyle meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz. ~ Kireç çözme iþlemi için Miele tarafýndan geliþtirilen kireç çözme tabletlerini kullanýnýz ve bu tabletlerin karýþým oranlarýna dikkat ediniz. Aksi halde kahve makinesi bozulabilir. ~ Kullanýlan kahve cinsinin içerdiði yað miktarýna göre kapsül plakasý az veya çok kirlenir. Kapsül plakasýný yaklaþýk 1-2 ayda bir temizleme tabletleri ile temizleyiniz. ~ Cihazýn açýk kapaðýna asýlmayýnýz veya yüklenmeyiniz. Kahve makinesi zarar görebilir. ~ Bu cihaz +15 C ile +60 C arasý çevre sýcaklýðýnda çalýþabilir. Cihazý bu sýcaklýk derecelerinin dýþýnda kullanmayýnýz! Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýna dikkat edilmemesi nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan üretici firma sorumlu deðildir. 11

12 Cihazýn Çalýþma Sistemi Tüm kapsüllerin doldurulduðu yuvaya toplam olarak 20 kapsül yerleþtirilebilir. Bu 20 kapsül 5 hazneye daðýtýlýr, ve böylece her hazne 5 deðiþik kahve cinsi ile doldurulmuþ olur! Bu 5 deðiþik kahve cinsi programlanýr ve makineyi kullanan kiþi ekran üzerinde bu kahve cinslerinden birini seçebilir! Eðer cihazý deðiþik tatlardan ve kahve çeþitlerinden hoþlanan farklý kiþiler kullanýyorsa dokuz kiþiye (standart kullanýcýya ek olarak) kadar özel ayar (Kullanýcý isimleri) yapýlabilir. Kullanýlmýþ kahve kapsülleri sizi yormadan otomatik olarak atýk kapsül haznesine düþerler. Atýk kapsül haznesinde biriken boþ kahve kapsülleri sarý torba ile çöpe atýlabilir. Cihazýn sadece gerekli miktarý akýtabilmesi için fincanlarýn kahve alma ölçüsü programlanabilir. Fincan kapasitesi programlanan porsiyon ölçüsünden daha küçük ise, kahve hazýrlýðý her an sensörlü OK-tuþuna dokunarak durdurulabilir. Ayný anda iki porsiyon kahve veya Espresso içilecekse, OK-tuþuna iki defa arka arkaya Cihaz fincanlarý birkaç saniye ara ile doldurur. Çocuklarýn gereksiz yere çalýþtýrmamasý için cihaz kilitlenebilir. Kullanýmý basit olan programlama fonksiyonu sayesinde ekrandaki lisan deðiþtirilebilir, suyun sertlik derecesi v.s. ayarlanabilir. Espresso lezzetini daha uzun süre koruyabilmek ve daha iyi verebilmek için cihazda ikinci bir fonksiyon bulunmaktadýr. Bu fonksiyon sayesinde cihaz soðuk durumda iken borular otomatik olarak yýkanarak temizlenir. Ayný iþlem boru ve çubuklarýn kullanýmdan sonra kahve artýklarýndan temizlenmesi için de uygulanýr. Cihazýn kullanýma hazýr olmasý, fakat gereksiz yere cereyan tüketmemesi için ayarlanan bir süre sonra enerji moduna girer. Cihazýn günün belirli saatlerinde açýlmasý veya kapanmasýný isterseniz, bu saatleri cihaza kaydedebilirsiniz, böylece cihaz her gün ayný saatte açýlýr ve kapanýr. 12

13 Kullaným Ýçin Ýlk Adýmlar Cihazý kullanmadan önce tüm fonksiyonlarýný doðru kullanabilmek için cihazý daha yakýndan tanýmanýz faydalý olacaktýr! Kumanda Tuþlarý Bu otomatik kahve makinesini kullanabilmek için sensörlü tuþlara parmakla dokunmanýz yeterli olacaktýr. Ýlerde kýsaca "Tuþ" olarak adlandýracaðýmýz beþ adet sensörlü tuþ vardýr: s Açma-/Kapama-Tuþu: Cihazý açmak- ve kapatmak için kullanýlýr < > sol / sað ok iþaretli Tuþ: Program noktalarý arasýnda gezinmek içindir. OK- Tuþu: seçilen program noktasý onaylanýr, ayarlar hafýzaya alýnýr Ekran COSI Ýçecek seçme Tuþu (Kahve veya Espresso). o Espresso K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C Ekrandaki ana menü aþaðýdaki sembolleri gösterir: K 5 çeþit kahve cinsini gösterir L Buhar o Sýcak su n Dokuz farklý kiþiye kadar kullanýcý ismi kaydedilir G Yýkama bakým programý k C Kireç çözme için bakým programý Ayarlar: Cihazda kiþiye özel ayar yapýlýr ^ Ok iþareli tuþlarla ekranda bir program noktasý seçiniz. Ýstenen program noktasý aydýnlatýldýðýnda OK-tuþuna Ýlk Çalýþtýrma Otomatik kahve makinesi kullanýlmadan önce doðru olarak monte edilmeli ve elektrik baðlantýsý yapýlmalýdýr ("Elektrik Baðlantýsý" ve "Montaj Talimatý" bölümlerine bakýnýz). Daha sonra cihazý temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Cihazýn üstünde koruyucu folyo varsa çekip alýnýz. Cihazýn Açýlmasý ^ Cihazý açabilmek için Açma-/Kapama-tuþuna Cihazý açmak için sensörlü ekranda kýsa bir süre için Hoþ Geldiniz yazýsý ve her zaman görülmeyecek olan diðer uyarýlar görülür. 5 adet içecek (buhar dahil) alýncaya kadar ekranda Hoþ Geldiniz yazýsý görülmeye devam eder: Míele Willkommen 13

14 Kullaným Ýçin Ýlk Adýmlar Ýlk çalýþtýrmada Hoþ Geldiniz yazýsýndan sonra sizden bir Lisan seçmeniz istenecektir: ^ Ekranda istediðiniz lisan gösterilinceye kadar saðdaki veya soldaki ok iþaretli tuþlara ^ OK-tuþuna Ýstenilen lisan þimdi ayarlanmýþtýr. Bundan bir sonra sizden Zaman formatýný seçmeniz talep edilecektir. ^ Ekranda istediðiniz zaman formatý (12- veya 24- Saatlik gösterge) aydýnlatýlýncaya kadar her iki ok iþaretli tuþtan birine dokununuz ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Güncel saati giriniz: Ok iþaretli tuþlarla önce saatleri ayarlayýnýz ve OK-tuþuna dokununuz ve daha sonra dakikalarý giriniz. ^ Þimdi saatin ne zaman gösterileceðini belirleyiniz ve daha sonra OK-tuþuna dokununuz: "açýk": Saat cihaz açýk durumda iken gösterilecektir. "60 saniye için açýk": Cihaz kapatýldýðýnda saat 60 saniye daha gösterilir. "Göstergesiz": Cihaz kapatýldýðýnda ekran hemen kararýr. Her iþlem doðru olarak yapýldýktan sonra Display'de Ýlk Çalýþtýrma baþarý ile tamamlandý yazýsý görülür. ^ Bu bilgiyi OK-tuþu ile onaylayýnýz. Daha sonra kullanma kýlavuzunda yazýldýðý gibi cihazýn kiþisel ayarlarýný yapýnýz ve cihazýnýzý tanýmaya baþlayýnýz. Lütfen bunun için zaman ayýrýnýz ve kahve makinenizin keyifle kullanýnýz! Cihazýn Kapatýlmasýný ^ Cihazý kapatabilmek için Açma-/Kapama-tuþuna s. Bir kahve hazýrlandýðýnda, cihaz kapanmadan önce daima kýsa bir yýkamadan geçirilir! 14

15 Su ve Kapsüllerin Doldurulmasý Su haznesini ve kahve kapsül haznesini doldurmadan önce cihazý iyice temizleyiniz ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). Mutlaka cihazdaki suyun sertlik derecesini ayarlayýnýz ("Ayarlar: Cihazýn kiþisel ayarý" - "Su sertlik derecesi" bölümüne bakýnýz). Su Kabýnýn Doldurulmasý Ýyi bir Espresso için kahve cinsinin yanýnda suyun kalitesi de çok önemlidir. Bu yüzden su haznesini her gün boþaltýnýz ve temiz su doldurunuz. Sýcak su veya diðer sývýlar cihaza zarar verebilir. Su haznesine her gün sadece soðuk ve temiz içme suyu doldurunuz. Asla maden suyu kullanmayýnýz. Maden suyu cihazýn aþýrý kireçlenmesine ve zarar görmesine sebep olur. ^ Su kabýný hafifçe kaldýrýnýz ve öne doðru dýþarý çekiniz. ^ "Max." iþaretli noktaya kadar temiz içme suyu doldurunuz. Su kabýndaki valf suyun dýþarý akmasýný önler. ^ Su kabýný cihazýn içinde arkaya doðru kaydýrýnýz. ^ Cihazýn kapaðýný açýnýz. 15

16 Su ve Kapsüllerin Doldurulmasý Kapsül Yuvasýnýn Doldurulmasý Kapsül haznesine Nespresso-Kahve kapsüllerinden baþka ürünler asla konulamaz. Kahve kapsülleri hasarlý, kýrýk veya ezik olmamalýdýr! Aksi halde kahve kapsülleri cihaz içinde sýkýþýp kalýrlar! Kapsül yuvasýnda 5 hazne vardýr ve her haznede 4 adet kahve kapsülü bulunur. Kahve seçimi sýrasýnda arzu ettiðiniz kahveyi alabilmek için kapsül yuvalarýnda ürün sýnýflandýrmasý yapmak gerekir ("Kahve Türlerinin Yerleþtirilmesi ve Hafýzaya Alýnmasý" bölümüne bakýnýz). Bunun dýþýnda eðer arzu ederseniz tüm yuvalara ayný cins kahve kapsüllerinden yerleþtirebilirsiniz. Fabrika çýkýþý sýrasýnda bazý kapsül yuvalarý kahve cinslerine göre ayrýlmýþtýr. Seçmiþ olduðunuz kahve cinsini alabilmek için bu yuvalara uygun kapsüller koyunuz veya diðer kahve cinslerini hafýzaya alýnýz ("Kahve Türlerinin Yerleþtirilmesi ve Hafýzaya Alýnmasý" bölümüne bakýnýz)! ^ Kapsül haznesinin kýzak sistemini a dayanma noktasýna kadar dýþarý çekiniz. ^ Kapsülleri doðru olarak - yaldýzlý kýsmý aþaðýya gelecek þekilde - kapsül haznesinin b çevresindeki yuvalara c yerleþtiriniz. Kapsül haznesini doldurmak için kýzaktan yukarý çekerek çýkartabilirsiniz. Kapsül haznesindeki her kapsülün sýkýþmadan rahatça alýnabilecek durumda olmasýna dikkat ediniz! ^ Eðer kapsül haznesi dýþarý çýkartýlmýþsa, daha sonra haznenin kýzak sistemine oturtulmalýdýr. Hazneyi bu kýzak sistemine oturtmak için ayrýca bir çaba harcamanýza gerek yoktur, cihaz bu yerleþtirme iþlemini otomatik olarak kendi yapacaktýr! ^ Kapsül yuvasý kýzak sistemini cihazýn arkasýna doðru itiniz. ^ Cihazýn kapaðýný kapatýnýz. Cihaz kapsül haznesini yerleþtirirken içerden bununla ilgili sesler duyabilirsiniz. 16

17 Kapsül Haznesinde Kapsüllerin Deðiþtirilmesi Kapsül haznesindeki kahve kapsüllerini deðiþtirmek istediðinizde: ^ haznenin kýzaðýný dýþarý çekiniz, ^ kapsül haznesini yukarý kaldýrýnýz. ^ kapsül haznesinin altýndaki halkayý yukarý kaydýrýnýz ve kahve kapsüllerini dýþarý alýnýz. Su ve Kapsüllerin Doldurulmasý 17

18 Ýçeceklerin Hazýrlanmasý Günlük içcek hazýrlýðýnda kanallarýn yýkanmasý çok önemlidir. Cihaz soðuk durumda iken bu otomatik olarak yapýlýr. Isýtma iþleminden sonra akýtma çubuðundan damlama kabýnýn içine sýcak su akar. Cihazýn Açýlmasý ^ Açma-/Kapama-Tuþu s. Daha sonra þu uyarý görülür: Isýtma süreci Isýnma iþleminden sonra ekranda þu uyarý görülür: Cihaz temizleniyor Akýtma musluðundan su akar. Þimdi kapsül yuvasýnýn yerleþtirme sesi duyulur! Daha sonra ekranda ana menü görülür: COSI o Espresso K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C Ýlk Ýçecek Hazýrlýðýndan Önce Kanallarýn Su ile Doldurulmasý Cihaz fabrikadan çýkmadan önce içindeki su dýþarý boþaltýlýr. Bir kahve veya sýcak su alýnmadan önce makinenin kanallarýna su pompalanmalýdýr: Sýcak su K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ Bir ok tuþu ile "Sýcak Su" program noktasýný seçiniz. ^ OK-Tuþuna ^ Fincana biraz sýcak su akýtýnýz. ^ Suyu kapatmak için OK-tuþuna yeniden Þimdi kanallar su ile dolmuþtur ve kahve makinesi çalýþmaya hazýr durumdadýr. Espresso ve Kahve Hazýrlýðý ^ Akýtma musluðunun altýna bir fincan yerleþtiriniz. COSI o Espresso K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ OK iþaretli bir tuþ ile istediðiniz kahve türünü seçiniz. ^ Ýçecek türü tuþu ile Espresso veya kahveyi seçiniz. Ekranýn sað üst satýrýnda seçmiþ olduðunuz içecek türü gösterilir. 18

19 Ýçeceklerin Hazýrlanmasý ^ e OK-tuþuna bir kere Akýtma musluðundan istediðiniz içecek akmaya baþlar. Espresso ve kahve için daha önce ayarlanan porsiyon miktarýnýn daha azýný veya daha çoðunu ayarlamak isterseniz, bunu kendiniz belirleyebilirsiniz ("Miktar Programlama: Porsiyon Ayarý" bölümüne bakýnýz). Duble Ýçecek Makineden duble kahve veya Espresso veya iki porsiyonu ayný anda almak isterseniz, ^ ekranda "duble içecek?" yazýsý görüldüðü sürece OK tuþuna ikinci bir kere Ýki porsiyon içecek daima arka arkaya hazýrlanýr! Hazýrlýðýn Durdurulmasý ^ Ekranda "Stop" yazýsý görüldüðünde, OK-tuþuna Hazýrlýk hemen durdurulur. Sýcak Süt, Süt Köpürtme ve Cappuccino Hazýrlýðý Bu cihazda bir adet Cappuccinatore (süt köpürtme kabý) bulunmaktadýr, bu kap ile sýcak süt, köpüklü süt Cappuccino hazýrlayabilirsiniz. Ýlk kullanýmdan önce süt köpürtme kabýnýn (Cappuccinatore) iyice yýkanmasý lazýmdýr ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). (Cappuccinatore) Süt köpürtme kabýnýn üzerinde bir valf a, ve yanýnda bir süt akýtma b musluðu bulunur. Valf üzerinde iki ayar yapýlabilir: Valfý sola dayanma noktasýna kadar çevirdiðinizde sütü ýsýtabilirsiniz. Saða dayanma noktasýna kadar çevirdiðinizde sütü köpürtebilirsiniz. 19

20 Ýçeceklerin Hazýrlanmasý Valfý bu iki ayar arasýnda tutmayýnýz - süt hýzla fýþkýrýr! Sütü bir tasa akýtýnýz veya doðrudan kendi kabý içinde köpürtünüz veya sütü ýsýtýnýz. Burada süt musluðunu içeri itiniz veya dýþarý çekiniz: Buhar giriþi zamanla sýnýrlýdýr. Henüz yeterli miktarda köpüklü süt alamamýþsanýz ve buhar çubuðundan artýk buhar çýkmýyorsa, buhar valfýný kapatýnýz, tekrar aþaðý doðru bastýrýnýz ve süt köpürtme kabýna baðlayýnýz! Fincanda Süt Köpürtme ^ Süt musluðunu kapaðýn içine doðru itiniz. ^ Valfý tamamen saða çeviriniz. Süt musluðu içeri bastýrýlýr: fincanda süt hazýrlýðý Süt musluðu dýþarý çekilir: Süt hazýrlýðý süt kabýnda yapýlýr. Köpüklendirme iþlemi doðrudan süt kabýnda yapýldýðýnda daha sýcak köpük ve fazla hacim elde edilir! En güzel köpük soðuk sütten yapýlýr! Asla katkýlý süt kullanmayýnýz. Þekerli katký maddeleri süt kanallarýna yapýþýp kalýr. Kahve makinesi ve süt köpürtme kabý zarar görebilir! ^ Süt köpürtme kabýný a en fazla üst iþarete kadar soðuk süt ile doldurunuz ve kapaðýný kapatýnýz. ^ Süt köpürtme kabýný damlama kafesindeki yuvasýna oturtunuz ve Cappuccino fincanýný akýtma çubuðu baltýna yerleþtiriniz. ^ Buhar valfýna yavaþça bastýrýnýz ve valfý dikkatle süt köpürtme kabý ile birleþtiriniz.. 20

21 Ýçeceklerin Hazýrlanmasý Buhar valfý süt köpürtme kabý ile gerçekten baðlanabilmesi için alt seviyede durmalýdýr! ^ Kabýnýzda yeterli köpüklü süt oluþtuðunda, buhar valfýný tekrar yukarý doðru itiniz! Cappuccino Hazýrlýðý ^ Yukarýda anlatýldýðý gibi sütü fincanda köpürtünüz. ^ Ýçecek türü tuþu ile EspressoYu seçiniz. ^ OK-tuþuna bir kere Akýtma çubuðundan Espresso akar ve Cappuccino hazýrdýr! Süt köpürtme ve Espresso hazýrlýðýný ayný süreç içinde yapabilirsiniz. Ayný anda hazýrlanan Cappuccino içinde kahverengi renklenmeler görülebilir. Ayrýca kahve/süt karýþýmýný ayarlamak daha zordur! Buhar ýsýtma sistemi açýldýðý takdirde ayný anda içecek hazýrlýðý yapýlabilir ("Ayarlar: Cihazýn kiþisel ayarý" - "Buhar Sistemi" böl.bak.). Süt Köpürtme Kabýnda Süt Köpürtme ^ Süt musluðunu dayanma noktasýna kadar kapaktan dýþarý çekiniz. ^ Valfý saða doðru çeviriniz. ^ Süt köpürtme kabýný en fazla alt iþarete kadar soðuk süt ile doldurunuz ve kapaðýný kapatýnýz. ^ Süt köpürtme kabýný damlama kafesindeki yuvasýna oturtunuz. ^ Yavaþça buhar valfýna a bastýrýnýz ve dikkatle Cappuccinatore b ile birleþtiriniz. Buhar valfý süt köpürtme kabý ile gerçekten baðlanabilmesi için alt seviyede durmalýdýr! ^ Kabýnýzda yeterli köpüklü süt oluþtuðunda, buhar valfýný tekrar yukarý doðru itiniz! 21

22 Ýçeceklerin Hazýrlanmasý Sýcak Süt Hazýrlama ^ Valfý tamamen sola çeviriniz. ^ Süt köpürtme kabýný en fazla üst iþarete kadar soðuk süt ile doldurunuz ve kapaðýný kapatýnýz. ^ Süt musluðunu dayanma noktasýna kadar içeri sürünüz (fincanda sýcak süt) veya süt musluðunu dýþarý doðru çekiniz (süt kabýnda sýcak süt) ve süt kabýný (Cappuccinatore) damlama kafesi içindeki yuvasýna yerleþtiriniz. ^ Buhar valfýna yavaþça bastýrýnýz ve valfý dikkatlice süt kabý ile birleþtiriniz. Cezvede ýsýtýlan süt daha sýcak olur! Süt Hazýrlýðýndan Sonra Kaba veya Geçici Temizlik Süt köpürtme kabýný iyice yýkamadan önce tekrar kullanmak istediðinizde, kapaðý cihazýn içinde çalkalayabilirsiniz. Böylece kapaktaki süt artýklarý yýkanmýþ olur. Bu geçici temizlik bulaþýk makinesinde yapýlacak esas temizliðin yerini tutmaz! Bakým K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ Bir ok tuþu ile "Bakým" program noktasýný seçiniz. ^ "Süt köpürt. kabý. yýkayýn" yazýsýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ýçeri kaydýrýlan süt musluðunun altýna boþ bir fincan koyunuz. ^ Buhar valfýný aþaðýya bastýrýnýz ve süt kabý/cappuccinatore ile birleþtiriniz. Þimdi kapaktan sýcak su çýkar ve kap kabaca temizlenir. Ekranda þunlar görülür: Süt köpürtme kabi yikaniyor Cihaz bu yýkama iþlemini otomatik olarak bitirir. 22

23 Ýçeceklerin Hazýrlanmasý Kullanýcý Listesinde Kendi Ýsminiz Kullanýcý isimleri listesinde içecekleri sizin ve misafirlerinizin kiþisel istek ve zevkleri doðrultusunda ayarlayabilirsiniz ("Kullanýcý Ýsimlerinin Düzenlenmesi" böl.bak.). Cihaza kendi adýnýzý kaydetmeniz durumunda bir içecek hazýrlamadan önce kendi isminizi seçebilirsiniz. Kullanýcý ismi K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ Ok iþaretli bir tuþla "Kullanýcý ismi" program noktasýný seçiniz. ^ OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla "seçiniz" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla istediðiniz kullanýcý ismini seçiniz ve OK-tuþuna Bunun bir iþareti olarak bir kullanýcý ismi seçildiðinde, ekranýn üst satýrýnda kullanýcý sembolünün n yanýnda bir sayý gösterilir! Ýçecek Hazýrlýðýndan Sonra Cihazý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, kapatmadan önce su kanallarý, hazýrlama sistemi, akýtma çubuklarý, ýslatma sistemi ve buhar valfý temizlenmelidir, baþka bir deyiþle içinde su geçirilerek yýkanmalýdýr. Bir kahve hazýrlandýðýnda cihaz önce daima kýsa bir yýkamadan geçirilir ve ondan sonra kapanýr! Bunun için akýtma musluðunun ve buhar valfýnýn altýna bir kap koyunuz. Cihaz kanallarýnýn çalkalanmasýný elle de yaptýrabilirsiniz ("Temizlik ve Bakým" - Sistemi Yýkayýnýz" bölümüne bakýnýz.). Bu kullaným þekli "Standart"-isimler için de geçerlidir. 23

24 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Cihaz basit birkaç hareketle sizin istekleriniz doðrultusunda ayarlanabilir. "Ayarlar" Menüsü Çeþitli program noktalarýna ulaþmak için, Ayarlar F K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ "Ayarlar F" program noktasý görülünceye kadar saðdaki ok iþaretli tuþa ve arkasýnda OK-tuþuna ^ Ýstediðiniz program noktasý görülünceye ve aydýnlatýlýncaya kadar iki ok iþaretli tuþtan birine ^ Seçilen program noktasýný ayarlamak için OK-tuþuna Bir ayarýn yanýnda görülen onay iþareti o anda hangi ayarýn yapýldýðýný gösterir. Yapýlmasý Mümkün Olan Tüm Ayarlar Lisan F: 25 farklý lisandan biri seçilebilir Güncel Saat: Gösterge (açýk, kapalý), Zaman formatý (12- veya 24-saatlik gösterge), ayarlanýr Timer: ayarlanýr, devreye alýnýr. "Ayarlayýnýz" menü noktasý altýndaki olanaklar: Açma saati: Cihaz belirlenen, ayarlanan saatte açýlýr.. Kapatma saati: Cihaz daha önce belirlenen saatte kapanýr. Bu süre 15 dakika ile 9 saat arasý ayarlanabilir. Kapanýþ saati: Belirlenen saatte cihaz kapanýr. Kahve Türlerinin Ayrýlmasý: 1 ile 5 arasý kapsül yuvalarýna, kahve türleri ayrýlarak yerleþtirilir. Buradaki türleri deðiþtirebilir ve silebilirsiniz ("Kahve Türlerinin Ayrýlmasý ve Hafýzaya Alýnmasý" bölümüne bakýnýz) Miktar programlama: Espresso, kahve ve sýcak su ("Miktar programlama: Porsiyon ayarý " bölümüne bakýnýz) Buhar sistemi: açýk, kapalý Aydýnlatma: Parlaklýk Bilgi: Ýçecek alýmý, kireç çözmeye kadar alýnacak içecek sayýsý Güvenlik: Çalýþtýrma kilidi (kapalý, açýk) Su sertlik derecesi: 1 yumuþak, 2 orta, 3 sert, 4 çok sert Ekran: Kontrast, Parlaklýk Ses gücü: Sinyal sesleri, Tuþ sesi 24

25 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Bakým: Uygulama ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz) Bayi: Fuar modu, kapalý Fabrika ayarý: Tüm ayarlar fabrika ayarýna geri alýnýr, ve tüm kullanýcý isimleri silinir. "geri A" menü noktasýný seçerek daima ana menüye ulaþabilirsiniz. Her program noktasýna ait daha ayrýntýlý bilgiyi bundan sonraki sayfalarda bulabilirsiniz. Lisan Seçimi Ekrandaki tüm yazýlarýn kendi lisanýnýzda görülmesi için uygun lisaný seçebilirsiniz. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ekranda "Lisan" yazýsý aydýnlatýlýr. ^ OK-tuþuna ^ Ýstenilen lisan aydýnlatýlýncaya kadar her iki ok iþaretinden birine ^ OK-tuþuna Yapýlan ayar otomatik olarak hafýzaya alýnýr ve ekran bir önceki görünüme geri döner. Bundan sonra ekrandaki tüm yazýlan seçilen lisanda gösterilir. Eðer yanlýþlýkla farklý bir lisan seçmiþseniz, "Lisan" program noktasýný bayrak sembolü sayesinde F tekrar bulabilirsiniz. 25

26 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Güncel Saat Ayarý ^ Ana menüde "Ayarlar F" menü noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Güncel saat" noktasý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok iþaretli tuþa dokununuz ve arkasýndan OK-tuþuna Gösterge Güncel saat göstergesini açabilir veya kapatabilirsiniz: ^ Ok iþaretli tuþlarla "göstergeyi" seçiniz. Üç ayardan birini seçebilirsiniz: "açýk": Cihaz kapalý olsa dahi saat gösterilir. "60 saniye için açýk": Cihaz kapatýldýðýnda saat 60 saniye için gösterilir. "Göstergesiz": Cihaz kapanýr kapanmaz ekran kararýr. ^ Ýstediðiniz gösterge þekli seçildiðinde OK-tuþuna Zaman Formatý ^ Ok iþaretli tuþlarla "Zaman formatýný" seçiniz. ^ 24-saatlik veya 12-saatlik göstergeyi seçmek için saðdaki ok iþaretli tuþa ^ Ýstediðiniz zaman formatý aydýnlatýldýðýnda OK-tuþuna Zaman formatý hafýzaya alýnýr. Ayarlayýnýz ^ "Ayarlayýnýz" menü noktasýný ok iþaretli tuþlarla seçiniz. ^ Ok iþaretli tuþlardan birine dokunarak saatleri ayarlayýnýz. Ondan sonra OK-tuþuna ^ Ayný þekilde ok iþaretli tuþlara dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz. Arkasýndan OK-tuþuna Güncel saat hafýzaya alýnýr. Güncel saati ayarlayabilir ve kahve makinesi kapalý iken gösterge ayarlarýný deðiþtirebilir. Bunun için ^ cihaz kapalý iken OK-tuþuna ^ "Güncel Saati" seçiniz ve OK-tuþuna Þimdi "Gösterge" veya "ayarla" seçeneklerini seçebilir ve istediðiniz gibi deðiþtirebilirsiniz. ^ Ayarlarý hafýzaya almak için OK-tuþuna 26

27 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Timer Ayarý ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Timer" aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok iþaretli tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþla "ayarlayýnýz"noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Þimdi üç adet ayar seçeneðiniz vardýr: Açma Saati Kahve makinesinin ne zaman otomatik olarak açýlmasý gerektiðine siz karar vereceksiniz, örneðin sabah kahvaltý için gibi. ^ Ok tuþlarý ile "Açma Saati" menü noktasýna geliniz ve OK-tuþuna ^ Ýki ok tuþundan birine dokunarak önce saati ayarlayýnýz. Arkasýndan OK-tuþuna ^ Daha sonra yine ok tuþuna dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz ve OK-tuþuna Timer devrede ise cihaz her gün ayarlanan saatte açýlacaktýr ("Devreye Alýnmasý" bölümüne bakýnýz). Cihaz soðuk ise açýldýktan sonra otomatik olarak önce bir defa kýsaca yýkanýr! Çalýþtýrma kilidi devrede ise cihaz daha önce verilen saatte açýlmaz! Cihaz otomatik olarak üç defa açýlmýþ ve hiç birisinde içecek veya sýcak su istenmemiþse, cihaz bundan sonra artýk otomatik olarak açýlmaz. Programlanan saatler hafýzada korunur ve bir sonraki açýlýþ elle yapýldýktan sonra hafýzadaki bilgiler yeniden devreye girer. Bu bir güvenlik önlemidir, örneðin tatile giden bir kiþi cihazýn otomatik açýlma saatini silmeyi unutmuþ olabilir, bu sistem sayesinde makine her gün açýlmayacaktýr. Kapanýþ Saati Gereksiz yere elektrik tüketilmemesi ve enerji tasarrufu yapabilmek için cihaz otomatik olarak kapanýr. Otomatik kapanmayý "Kapanýþ Saati" program noktasý ile ayarlayabilirsiniz. Burada 15 dakika ile 9 saat arasý bir ayar yapýlabilir. Eðer bir içecek alýmýndan sonra cihaz kullanýlmýyorsa, belirlenen saatte otomatik olarak kapanýr. ^ Ok tuþlarý ile "Kapanýþ saatini" seçiniz ve OK-tuþuna ile Örneðin göstergede 1:00 görülüyorsa, bu cihazýn 1 saat sonra kapanacaðýný gösterir. 27

28 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý ^ Ýki ok tuþundan birine dokunarak önce saati ayarlayýnýz. Arkasýndan OK-tuþuna ^ Daha sonra yine ok tuþuna dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz ve OK-tuþuna Þimdi cihaz istediðiniz saatte kapanacaktýr! Bir kahve hazýrlandýðýnda cihaz önce daima kýsa bir yýkamadan geçirilir ve ondan sonra kapanýr! Kapatma Saati Kahve makinesini gün içinde belirli saatlerde kullanýyorsanýz, hangi saatte kapanmasý gerektiðini kendiniz belirleyebilirsiniz. ^ Ok iþaretli tuþ ile "Kapanýþ saati" yazýsýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ýki ok tuþundan birine dokunarak önce saati ayarlayýnýz. Arkasýndan OK-tuþuna ^ Daha sonra yine ok tuþuna dokunarak dakikalarý ayarlayýnýz ve OK-tuþuna dokununuz Timer devrede ise cihaz istenilen saatte kapanacaktýr ("Devreye Alýnmasý" bölümüne bakýnýz). Devreye Alma ^ Ok iþaretli tuþla "devreye alýnýz" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ekranda "Açma saati" ve "Kapatma saati" program noktalarý gösterilir. ^ Ok iþaretli bir tuþla istediðiniz program noktasýný seçiniz. OK-tuþuna basarak program noktasýný (yanýnda kutu içinde onay iþareti görülür) devreye alýnýz veya devreden çýkartýnýz (yanýnda onay iþareti görülmez). ^ Ok iþaretli tuþla "kaydediniz" noktasýna gidiniz ve ok-tuþuna ^ OK iþaretli bir tuþla "geri" noktasýna gidiniz ve OK-tuþuna Bir kahve hazýrlandýðýnda cihaz önce daima kýsa bir yýkamadan geçirilir ve ondan sonra kapanýr! 28

29 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Buhar Sistemi Ayarý Cihaz iki ýsýtma sistemi ile çalýþýr. Bu sayede ayný anda sütü köpüklendirmek ve Kahve/Espresso için buhar alýnabilir. Eðer buhara çok sýk gerek duyulmuyorsa, o zaman buhar sistemi kapatýlabilir. Bu da enerji tasarrufu demektir. Eðer buhar sistemi kapatýlmýþsa, cihaz sadece arka arkaya buhar ve kahve/espresso üretir! Buhar sistemi kapalý durumda iken buhar vanasýný çalýþtýrýrsanýz, o zaman cihazýn buhar çýkarabilmesi için önce ýsýnmasý lazýmdýr. Cihaz tamamen kapatýlmadýðý sürece buhar ýsýtma sistemi devrede kalýr! ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Buhar sistemi" aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok iþaretli tuþa dokununuz ve arkasýndan OK-tuþuna ^ "Açýk" veya "kapalý" noktasýný seçmek için ok iþaretli bir tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna Aydýnlatma: Parlaklýk Ayarý Cihaz aydýnlatmasýnýn parlaklýk ayarýný istediðiniz gibi ayarlayabilirsiniz: ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Ayarlar Aydýnlatma Bilgi ^ "Aydýnlatma" kelimesi aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok iþaretli tuþa dokununuz ve OK-tuþuna ^ "Parlaklýk" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Bir ok iþaretli tuþ ile parlaklýk ayarýný daha az veya daha çok yapabilir ve bunu OK-tuþuna dokunarak hafýzaya alabilirsiniz. Aydýnlatmayý kapatmak için: ^ Soldaki ok tuþuna küçük beyaz çizgi görülmeyinceye kadar 29

30 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Aydýnlatma: Kapatma Saati Ayarý Cihaz açýldýðýnda aydýnlatýlýr. Cihaz kullanýlmadýðý takdirde 15 dakika içinde otomatik olarak kapanýr ve bu sayede enerji tasarruf yapýlmýþ olur. Cihaz kapalý ise, aydýnlatmayý açýk kalacak ve kullanýlmadýðý takdirde belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanacak þekilde ayarlayýnýz. 15 dakika ile 6 saat arasý bir süre ayarlayabilirsiniz. ^ Cihazý kapatýnýz. ^ Cihaz kapalý iken OK-tuþuna ^ "Aydýnlatma" yazýsýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Kapatma Saatini" seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ok tuþlarý ile istediðiniz kapatma saatini ayarlayýnýz ve OK-tuþuna ^ "Parlaklýk" yazýsýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþ ile aydýnlatmayý daha açýk veya daha koyu ayarlayabilirsiniz ve OK-tuþuna dokunarak bu ayarý hafýzaya alýnýz. (fabrika ayarý:kapalý). ^ Menüden çýkmak için iki defa "geri A" pozisyonunu seçiniz. Cihaz ayarlanan saatten sonra kapatýlýr. Kahve makinesinin kapandýktan sonra aydýnlatýlmamasý gerekiyorsa (fabrika ayarý): ^ Cihaz kapalý iken OK-tuþuna ^ "Aydýnlatma" yazýsýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ " Parlaklýk" yazýsýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Soldaki ok tuþuna küçük beyaz çizgi görülmeyinceye kadar dokununuz ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Menüden çýkmak için iki defa "geri A" pozisyonunu seçiniz. Bilgi/Ýnfo (Alýnan içeceklerin Gösterilmesi) "Bilgi" program noktasý sayesinde þimdiye kadar alýnan sayýsýný veya cihazda yapýlacak kireç çözme iþlemine kadar kaç fincan içecek daha alýnabileceðini görebilirsiniz. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Bilgi" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok iþaretli tuþa dokununuz ve arkasýnda OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla "Alýnan içecekler" veya "Kireç çözme iþlemine kadar alýnacak içecekler" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna "Alýnan içecekler" noktasý altýnda "Toplam kahve sayýsý" veya kahve, Espresso, sýcak su veya buhar sayýlarýný görebilirsiniz. ^ Bir önceki ekran görünümüne dönebilmek için Ok-tuþuna 30

31 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Güvenlik (Çalýþtýrma Kilidi Ayarý) Çocuklarýn kahve makinesini gizlice çalýþtýrmamalarý ve kendilerine zarar vermemeleri veya makineyi kullanacak durumda olmayan kiþilerin cihazý açmaya çalýþmamalarý için cihaz kilitlenir. Eðer cihaz kilitli ise "Açma saati" Timer ayarý çalýþmaz.! Çalýþtýrma Kilidinin Devreye Alýnmasý- veya Ýptali ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla "Güvenlik" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Çalýþtýrma kilidi" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar ok iþaretli bir tuþa dokununuz ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþla "açýk" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Cihaz kapanýr kapanmaz kilitlenir ve çalýþtýrýlamaz. Ekranda kapalý bir kilit sembolü X ve bir tuþa dokunulduðunda bununla ilgili bir uyarý görülür. Cihazýn çalýþtýrma kilidi þimdi iptal edilmiþtir ve içecek hazýrlanabilir. Cihazý kapattýðýnýzda çalýþtýrma kilidi tekrar devreye girer ve cihaz kilitlenir! Su Sertlik Derecesinin Ayarý Cihazýn hatasýz çalýþabilmesi ve display'de doðru zamanda kireç çözme uyarýsýnýn görülebilmesi için cihaza gelen suyun sertlik derecesinin ayarlanmasý çok önemlidir. Su sertlik derecesi suda çözülen kireç miktarýný gösterir. Su sertliðinin yüksek olmasý durumunda cihazda kireç çözme iþleminin daha sýk yapýlmasý gerekecektir. Cihaza giren su miktarý (buhar çekiþi dahil)cihaz tarafýndan ölçülür. Cihaz çalýþmasýnýn engellenmesi ve kireç çözme iþleminin baþlamasý için su sertliðinin ayar derecesine göre az veya çok su alýnmalýdýr. Su sertlik derecesinin yüksek olmasý durumunda su sertliðinin düþük olmasý haline göre daha fazla su alýnmalýdýr. Baðlý olduðunuz su daðýtým kurumu size yörenizin su sertlik derecesi hakkýnda bilgi verebilir. Suyun sertlik derecesini ayný zamanda cihazla birlikte verilen test þeritleri ile de ölçebilirsiniz: Çalýþtýrma kilidini iptal etmek için "kapalý" noktasýný seçiniz. Çalýþtýrma Kilidinin Geçici Ýptali ^ Yaklaþýk 3 saniye kadar OK-tuþuna 31

32 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý ^ Test þeridini yaklaþýk 1 saniye suya batýrýnýz ve daha sonra þeritte kalan suyu silkeleyiniz. Bir dakika sonra sonucu okuyabilirsiniz. Su sertlik derecesi 40 d (Alman su sertlik derecesi) olduðunda cihazýn kireç çözme iþlemi daha sýk yapýlmalýdýr. Aksi halde çok çabuk kireçlenir ve cihaz bozulabilir! Cihazda dört sertlik kademesi ayarlanabilir: 1. Kademe (yumuþak): Su þebekesi sertlik derecesi: d (0-0,6 mmol/lt.) Su geçiþi: yakl. 100 lt. Buhar geçiþi: yakl. 120 dak. 2. Kademe (orta): Su þebekesi sertlik derecesi:1 4-7 d (0,7-1,3 mmol/lt.) Su geçiþi: yakl. 80 lt. Buhar geçiþi: yakl. 90 dak. 3. Kademe (sert): Su þebekesi sertlik derecesi: d (1,3-2,5 mmol/lt.) Su geçiþi: yakl. 60 lt. Buhar geçiþi: yakl. 60 dak. 4. Kademe (çok sert): Su þebekesi sertlik derecesi: d (2,5-3,8 mmol/lt.) veya daha fazla su geçiþi: yakl. 40 lt. Buhar geçiþi: yakl. 30 dak. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Su sertlik derecesi" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar ok iþaretli bir tuþa dokununuz ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Su sertlik derecesini ayarlamak için ok iþaretli bir tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna Seçilen su sertlik derecesi hafýzaya alýnýr. Ekran Ayarý Ekranýn kontrast veya parlaklýðýný deðiþtirebilirsiniz: ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Ekran" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok iþaretli tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna ^ "Kontrast" veya "Parlaklýk" noktasýný seçmek için ok iþaretli bir tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Ekrandaki kontrast ayarýný daha açýk veya daha koyu yapabilmek için ok iþaretli bir tuþa ^ Bu ayarý hafýzaya alabilmek için OK-tuþuna 32

33 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Ses Gücü (Tuþ Sesi, Sinyal Sesi) Ayarý Her tuþa dokunulduðunda bunu onaylayan bir sesin duyulmasý için cihazý ayarlayabilirsiniz. Ayrýca sinyal seslerinin ses gücünü de ayarlayabilirsiniz: ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Ses Gücü" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar saðdaki ok iþaretli tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna ^ "Sinyal sesi" veya "Tuþ sesi" noktasýný seçebilmek için ok iþaretli bir tuþa dokununuz ve arkasýndan Ok-tuþuna ^ Ses gücünü düþürmek veya yükseltmek için ok iþaretli bir tuþa Soldaki ok iþaretli tuþ ile sola doðru gidiniz, küçük beyaz çizgiler tamamen kaybolduðunda ses tamamen kapanýr. ^ Bu ayarý hafýzaya alabilmek için OK-tuþuna Fabrika Ayarýna Dönüþ "Fabrika ayarý" program noktasý sayesinde birçok ayarý fabrika ayarýna geri alabilirsiniz. Bütün ayarlarý fabrika ayarýna geri almak (Timer, buhar sistemi, aydýnlatma, çalýþtýrma kilidi, su sertlik derecesi, ekran, son seçilen kahve cinsi ve standart-tanýmlamalardaki bütün ayarlar) veya Kullanýcý isimlerini silmek isterseniz bunlardan birini seçebilirsiniz. ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Fabrika ayarý" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar ok iþaretli bir tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna Þimdi hangi ayarlarý fabrika ayarýna geri almak istiyorsanýz birkaç farklý seçenekten faydalanabilirsiniz: Bütün Ayarlar "Bütün Ayarlar" noktasý altýnda fabrika ayarlarýna geri dönülebilir. ^ "Bütün ayarlar" altýnda "geri alýnýz" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþlarla "geri alýnýz" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Bütün ayarlar cihazýn fabrika çýkýþ ayrýna geri alýnýr. Yanlýþlýkla "geri alýnýz" noktasýný seçtiðinizde cihazý kapatýnýz: Fabrika ayarlarýna geri dönüþ uygulamasý iptal edilecektir. 33

34 Ayarlar: Cihazýn Kiþisel Ayarý Fabrika Çýkýþ Ayarlarý Buhar sistemi (açýk) Güncel saat göstergesi (60 saniye için açýk), Zaman formatý (24 sa.), Timer saat (12:00)de açýlýr, Timer (1:00)den sonra kapanýr, (açma ve kapatma devre dýþý) Aydýnlatma: Parlaklýk (orta) Güvenlik: Çalýþtýrma kilidi (devre dýþý) Su sertlik derecesi (4 çok sert) Ekran: Kontrast (orta), Parlaklýk (maks.) Ses gücü: Sinyal sesi ve tuþ sesi (maks.) Kullanýcý ismi: Deðiþtirme (açýlýþta) Kahve türlerinin yerleþtirilmesi: 1. Yuva = Volluto 2. Yuva = Arpeggio 3. Yuva = Cosi 4. Yuva = Roma 5. Yuva = Decaffeinato Kullanýcý Ýsmi "Kullanýcý ismi" listesinde sizin vermiþ olduðunuz tüm isimler silinir ve sadece bir standart kayýt kalýr. ^ "Kullanýcý ismi" altýnda "geri alýnýz" noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna Kullanýcý isimleri silinir. Eðer yanlýþlýkla "geri alýnýz" noktasýný seçmiþ iseniz, cihazý kapatýnýz: Geri alma iþlemi uygulanmaz. 34

35 Kahve Türlerinin Ayrýlmasý ve Hafýzaya Alýnmasý Bu otomatik kahve makinesi için toplam olarak 16 çeþit Nespresso-kahve cinsi mevcuttur (kimi zaman bunlara özel kahve cinsleri de eklenebilir). Bunlar kendi aralarýnda asit ve tat olarak acýlýk veya koyuluk olarak da ayrýlýrlar. Doðal olarak bu farklýlýklar göz önüne alýndýðýnda kahvenin hazýrlama süresi de deðiþebilir. Kahve Türlerinin Ayrýlmasý (Türlere Ayýrma) Otomatik kahve makinenize 5 farklý kahve türünü (örneðin beþ farklý kullanýcýnýn tercih ettiði beþ ayrý kahve türü gibi) yerleþtirebilirsiniz. Bunun için beþ ayrý bölüm(yuva) bulunmaktadýr. Ýçecek seçiminde gerçekten istediðiniz kahve cinsini alabilmeniz için yuvalarýn doðru kahve türü ile doldurulmuþ olmasý önemlidir (bütün yuvalarý ayný cins kahve ile de doldurabilirsiniz). Yuvalarýn Ekran üzerindeki iþaretleri Bir yuvaya bir kahve cinsi yerleþtirdiðiniz zaman ana menüde yuvanýn önünde bir kahve çekirdeði sembolü görülür. Bu yuvayý ok tuþu ile seçtiðiniz zaman, ekran üst satýrýnda yuvada bulunan kahve türünün adý görülür. Eðer yuva boþ ise kahve çekirdeði sembolü yanýnda bir uyarý üçgeni görülür. Eðer yuvaya bir kahve türü ayrýlmamýþsa, kutu boþ veya dolu olsa da, kahve çekirdeði yanýnda bir soru iþareti görülür. Bir seçim yapýldýðýnda ekran üst satýrýnda "doldurulmadý" yazýsý görülür ve kahve kapsülü konulmamýþ yuvadan kahve alýnamaz. Kahve Türlerinin Yuvalarýna Yerleþtirilmesi Ayarlar F K1 K2 K3 K4 K5 L o n G k C ^ Ana menüde "Ayarlar F" program noktasýný seçiniz ve OK-tuþuna ^ "Kahve Türlerinin Ayrýlmasý" noktasý aydýnlatýlýncaya kadar ok iþaretli bir tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna ^ Ok iþaretli tuþla "1. yuvayý" seçiniz ve OK-tuþuna Fabrikada makineye birkaç tür kahve kaydedilmiþtir. Daha ileri gitmek için birçok olanak bulunmaktadýr: Kahve Türünün Seçilmesi: Makinenin içinde bulunan türlerden biri seçilebilir. Kahve Türünün Yazýlmasý: Yeni kahve türlerini kaydedebilirsiniz. Halen mevcut kahve türlerinin yanýna bir kahve cinsi kayýt ettikten sonra ekranda þu program noktalarý gösterilir: Kahve türünü deðiþtiriniz Kahve türünü siliniz Yuvalara hangi kahve türünü yerleþtirdiðinizi daha iyi görebilmek için kapsül yuvasýný dýþarý alýnýz. 35

36 Kahve Türlerinin Ayrýlmasý ve Hafýzaya Alýnmasý Kahve Türünün Seçilmesi ^ Ok tuþu ile seçmiþ olduðunuz yuvaya yerleþtirmek istediðiniz kahve türünü seçiniz ve OK-tuþuna Kahve Türünün Yazýlmasý ^ "Kahve türünün yazýlmasý" noktasý aydýnlatýlýncaya kadar ok iþaretli bir tuþa ve arkasýndan OK-tuþuna Kahve makinenize 10 özel kahve türü kayýt edebilirsiniz. 10 kahve türünden daha fazlasýný yazmak istediðinizde ekranda "Hafýza dolu" uyarýsý görülür ve bu durumda yer açmak için bir kahve adýný silmeniz gerekecektir. Bir kahve türünü yazdýðýnýz zaman, bu kahve cinsi 1. yuvaya yazmýþ olsanýz dahi her yuva için kullanýlabilir. Ekranda harfler ve sayýlar gösterilir. Ok iþaretli tuþlarla istediðiniz harfi veya sayýyý seçiniz. Yeni bir kelime her zaman büyük harfle baþlar, daha sonra otomatik olarak küçük harfe dönüþür. ^ Ok iþaretli tuþlarla istediðiniz harfi veya sayýyý seçiniz. ^ Bunu OK-tuþu ile onaylayýnýz. Ekranýn üst satýrýnda seçilmiþ olan harfleri veya sayýlarý göreceksiniz. Eðer bunlarý yazarken bir yanlýþlýk yaparsanýz ok tuþu ile çöp kutusuna gidiniz ve OK-tuþuna Her zaman en son harf silinir. Yazýnýn Hafýzaya Alýnmasý ^ Yazdýðýnýz kelimeyi hafýzaya almak için, ok tuþu ile "OK" üzerine gidiniz ve OK-tuþuna Ekranda "doldurmak" istediðiniz yuvanýn menüsü görülür. ^ Bu menüden çýkmak isterseniz, ok iþaretli tuþlarla "geri A" noktasý üzerine gidiniz ve OK-tuþuna Yazýnýn Hafýzaya Alýnmamasý ^ Eðer yazdýðýnýz kelimeyi hafýzaya almak istemiyorsanýz,ok tuþu ile "geri A" noktasýna gidiniz ve OK-tuþuna 36

37 Kahve Türlerinin Ayrýlmasý ve Hafýzaya Alýnmasý Kahve Türünün Deðiþtirilmesi Bu program noktasý ile deðiþtirmek istediðiniz kahve türünü seçebilir ev deðiþtirebilirsiniz. ^ Ok iþaretli bir tuþa "Kahve türünün deðiþtirilmesi" yazýsý aydýnlatýlýncaya kadar ve arkasýndan OK-tuþuna "Kahve türünün yazýlmasý" bölümünde yazýlanlarý uygulayýnýz: bir harfi silmek için çöp kutusunu seçiniz, yeni bir harf yazmak için alfabedeki harfi seçiniz ve OK ile onaylayýnýz, deðiþtirilen kahve ismini "OK" ile hafýzaya alýnýz ve OK-tuþuna Kahve Türünün Silinmesi Eðer bir kahve cinsini tamamen silmek isterseniz, ^ program noktasýný OK-tuþu ile onaylayýnýz. ^ silinecek kahve türünü seçiniz. ^ OK-tuþuna Bu kahve türünün yanýnda bir onay iþareti görülür ve kýsa bir süre sonra bu kahve türünün ismi silinir. 37

38 Miktar Programlama (Porsiyon Ayarlarý) Kahvenin tadý kahvenin cinsine baðlý olduðu kadar suyun miktarý ile de çok iliþkilidir. Her Espresso- veya kahve fincaný ayný ölçülere sahip deðildir. Arzu edilen su miktarýný kendi zevkinize ve fincan ölçüsüne göre belirlemek için doldurma miktarlarýný programlayabilirsiniz. Miktar programlamasý Espresso, kahve ve sýcak su için öngörülmüþtür. Espresso tanýmýnýn arkasýnda normal boyutta bir Espresso nun normal bir Espresso fincanýnda içileceði düþünülmüþtür. Kahve tanýmýn arkasýnda ise normal bir kahve fincanýndan içilen kahve düþünülmüþtür. Miktar programlamasýný uygulamak için iki farklý seçenek bulunmaktadýr. Bir taraftan OK-tuþuna uzun bir dokunuþ yapýlýr, diðer taraftan ise uzun "Ayarlar" program noktasýndan faydalanýlabilir. Hangi kahve cinsini seçmiþ olursanýz olun miktar programlamasý her zaman Espresso veya kahvenin tüm çeþitleri için yapýlabilir. OK-Tuþu ile Porsiyon Ayarý ^ Uygun akýtma çubuðunun altýna miktarýný belirlemek istediðiniz fincaný yerleþtiriniz. ^ Ýstediðiniz içecek cinsini seçiniz (Espresso, kahve veya sýcak su gibi). ^ Ekranda "Miktar programlama" yazýsý görülünceye kadar OK-tuþuna ^ Fincan dolduðunda OK-tuþuna dokununuz, böylece miktar hafýzaya alýnacaktýr. Bundan sonraki her içecek alýmýnda kahve yuvalarýndan hangisi seçerseniz seçin makineden daha önce ayarlanan su miktarý verilecektir! Maksimum su seviyesine ulaþýldýktan sonra cihaz otomatik olarak su akýþýný durdurur. O içecek için maksimum doldurma miktarý hafýzaya alýnýr. Miktar programlama sýrasýnda su haznesi boþalýrsa, miktar programlama iþlemi durur ve miktar hafýzaya alýnmaz! 38

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

T I M E R TR Kullanım

T I M E R TR Kullanım TR Kullanım TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Çalıştırma ve emniyet kurallarını dikaktlice okuyunuz! Emniyet kuralları Evinizde kullandığınız elektrik değrlerinin cihazın çalışması için gerekli değerleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL1 mini Standart ALL1 mini Entegre kontrol üniteli ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler,

Detaylı

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

www.boschevaletleri.com Bosch çaðrı yönetim merkezi 09/2008 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AÞ Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - Ýstanbul

www.boschevaletleri.com Bosch çaðrı yönetim merkezi 09/2008 BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AÞ Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - Ýstanbul 09/2008 Bosch çaðrı yönetim merkezi 444 6 333 Türkiye nin en yaygın servis aðı Üç yıl garanti kapsamına giren Bosch ürünleri: Soðutucular, derin dondurucular, çamaþır makineleri, kurutma makineleri, bulaþık

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Tabak-Isıtma Çekmecesi Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Cihazınızın Tanıtımı A Muhafaza B Kapak C Süzgeç girişi D Kettle ağzı E Kapak açma düğmesi F Tutma Sapı G Su seviye göstergesi

Detaylı

Taþ fýrýnýn sultaný...

Taþ fýrýnýn sultaný... Taþ fýrýnýn sultaný... Neden SULTAN taþ fýrýn? O C ÝDEALDÝR... Enerji kaynaklarý arasýnda dönüþüm yapma imkanýna sahiptir. Fuel-oil, motorin, doðalgaz, lpg ve odun gibi, temel ýsý kaynaklarýný kullanabilir.

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU Oda sıcaklığını sabit bir ısıda tutmak ve kombi v.b cihazların sürekli yanmasını engellemek, tasarruf etmek amacı

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 334. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 22 484 48 00 Faks : 0 22 48 40 08 ) Ýç baca 4 2) Sac baca 3) Kumanda paneli 4) Cam 5) Kenardan

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1 Nokia Mini Hoparlör MD-6 3 5 4 2 9205726/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markasýdýr. Giriþ Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 2 Cihazınızın Tanıtımı (Şekil 1) A Su haznesi B Menteşeli kapak C Damlatmaz vanalı filtre kabı D Göstergeli Aroma düğmesi

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı