İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ"

Transkript

1 İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç MADDE 1. (1) Bu yönerge, temel olarak İpek Üniversitesinde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgi hizmetlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine, kütüphane kullanıcılarının (akademik ve idari personel, öğrenciler ve mezunlar ile kütüphanesi bulunan resmi ve özel kurumlardan gelen araştırmacılar) bu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin genel çerçeveyi oluşturur. Kapsam MADDE 2. (1) Bu yönerge, İpek Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ile bağlı birimlerdeki hizmetlerin yürütülmesini kapsar. Tanımlar MADDE 3. (1) Bu yönergede geçen; ifade eder. Üniversite: İpek Üniversitesini, Kütüphane Komisyonu: Kütüphanenin işleyişi ile ilgili her türlü kararın alınması, uygulanmasının takibi ve materyal alımlarının belirlenmesi için oluşturulmuş heyeti, Kütüphane: Merkez Kütüphanesini, Seminer (Birim) Kütüphanesi: Fakülte veya gereksinim duyulan bölümlerde kurulacak dar kapsamlı kütüphaneleri, Sistem: Kütüphane Otomasyon Sistemini, Bilgi kaynakları: Üniversitenin merkez ve birim kütüphanelerinin koleksiyonlarında bulunan basılı (kitap, dergi, gazete, tez, rapor vb.), elektronik (çevrimiçi veritabanları, CD, DVD vb.) kaynakları, nadir eserleri, harita koleksiyonları vb. kaynakları, Kullanıcı: Merkez ve birim kütüphaneleri ile üniversitenin sunduğu bilgi hizmetlerinden ve sahip olduğu bilgi kaynaklarından yararlananları ifade eder. Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu, Yönetim Kurulu: İpek Üniversitesi Senatosunu, Yönetim ve İşleyiş MADDE 4- (1) Kütüphane yönetim ve işleyişi ile ilgili genel ilkeler şunlardır: a. Kütüphane, Kütüphane Müdürü tarafından yönetilir. b. Bilgi hizmetlerinin tasarlanması ve politikaları, Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenir ve Rektörlük Makamının bilgi ve onayına sunulur.

2 2 c. Üniversitedeki bilgi hizmetleri Merkez Kütüphane tarafından düzenlenir ve yürütülür. Merkez kütüphaneye bağlı olmak ve teknik hizmetleri merkez kütüphaneden yürütülmek kaydıyla, akademik birimler için gerektiğinde birim kütüphaneleri kurulabilir. Kütüphane Müdürü MADDE 5- (1) Kütüphane müdürünün görevleri şunlardır. a. Kütüphane Komisyonu ile birlikte misyon, vizyon ve politikalar oluşturmak, bunların benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak. b. Bilgi hizmetlerini planlamak; hizmetlerin sunumunu ve kullanıcıların hizmetlerden yararlandırılmasını sağlamak. c. Bilgi hizmetlerinin yönetimine ve sunumuna uygun personeli belirleyip, görevlendirmek. d. Kullanıcı ve personel memnuniyetinin ölçülmesine yönelik yöntemler belirlemek, uygulamak ve analiz etmek. e. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni uygulamaların ve teknolojilerin kütüphanede uygulanmasını sağlamak. f. Kütüphane (merkez ve birim) personelinin eşgüdümlü çalışmasını sağlamak ve denetlemek. g. Üniversite içinde ve dışında yapılan toplantı vb. etkinliklerde üniversiteyi ve kütüphaneyi temsil etmek. h. Üniversite içi birimler ve üniversite dışındaki ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişimi sağlamak ve işbirliği çalışmalarını yürütmek. Kütüphaneci MADDE 6- (1) Üniversitenin vizyonu ve misyonu; kullanıcı gereksinimleri ve bilgi hizmetlerinin gelişimi doğrultusunda yeni hizmet alanları ve birimler oluşturulabilir. Kütüphaneciler, uzmanlık alanlarına göre aşağıda belirtilen hizmet alanlarında ve oluşturulacak birimlerde görev alır. a. Kataloglama ve Sağlama b. Basılı Süreli Yayınlar c. Elektronik Kaynaklar d. Nadir Eserler e. Enformasyon Teknolojileri f. Dolaşım Hizmetleri g. Raf Hizmetleri h. Tanıtım ve Sosyal Medya i. Bilimsel İletişim j. Arşiv

3 3 Kütüphane Hizmetleri Madde 7- ( 1) Kütüphanenin sunduğu hizmetler, teknik hizmetler ve kullanıcı hizmetleri olmak üzere iki grup halinde düzenlenir ve yürütülür. a) Teknik Hizmetler: Koleksiyonda yer alan bilgi kaynaklarının, seçiminden kullanıcıya sunumuna kadar geçirdiği işlemlerin tamamıdır. I. Koleksiyon Geliştirme: Mevcut bilgi kaynaklarının yönetimini ve koleksiyona dâhil edilmesi istenilen yeni bilgi kaynaklarının seçimini ve sağlanmasını kapsar. Bilgi kaynakları Kütüphane kullanıcıları ve kütüphaneciler tarafından önerilir. Öneriler, Kütüphane Komisyonu tarafından kabul edilen koleksiyon geliştirme politikası çerçevesinde değerlendirilir. II. Kataloglama ve Sınıflama: Kütüphane koleksiyonuna dâhil edilen bilgi kaynaklarının, kullanıma sunulmak üzere; seçilen sınıflama sistemine, kurallara, yeni teknolojilere, araçlara ve kaynaklara uygun şekilde düzenlenmesini kapsar. III. Elektronik Kaynak Yönetimi: Sahip olunan ve Üniversite tarafından oluşturulacak olan elektronik koleksiyonların (kurumsal dijital arşiv, dijital nadir eserler koleksiyonu vb.) projelendirilmesini, erişime sunulmasını ve yönetimini, elektronik kaynak erişim ve sunum politikalarının oluşturulmasını, denetimini ve e-kaynakların hizmete sunumunu kapsar. b) Kullanıcı Hizmetleri: Kullanıcıların bilgi kaynak ve hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanması için tasarlanan ve sunulan hizmetlerin tamamıdır. Bu hizmetler şunlardır: I. Danışma Hizmeti: Kütüphane kullanıcılarının beklentilerini karşılamak amacıyla, gereksinimler doğrultusunda özel olarak tasarlanan, bilgi teknolojileri ile desteklenen hizmetler bütünüdür. Kütüphane kaynak ve hizmetlerine yönelik kullanıcı eğitimleri, tanıtıcı faaliyetler, enformasyon okuryazarlığı, seminer programları, ders materyali hazırlama, araştırma ve proje destek, atıf analizleri vb. hizmetleri kapsar. II. Dolaşım Hizmeti (Ödünç Verme): Kütüphane koleksiyonunun dolaşımını (kısa ve uzun süreli ödünç verme; ders kitabı (rezerv) koleksiyonunun oluşturulması, sunumu vb.) sağlamayı-denetlemeyi; kütüphaneler arası ödünç verme ve doküman sağlama hizmetlerini planlamayı ve yürütmeyi kapsar. III. Kopyalama, Çoğaltma ve Dijital Ortama Aktarma Hizmetleri: Kütüphane Komisyonunca belirlenen kurallar doğrultusunda hizmete sunulur. Kütüphane Kullanım Esasları MADDE 8- ( 1) Kütüphane kullanım esasları şunlardır: a) Kütüphane ve bilgi kaynakları, yararlanmak isteyen herkese açıktır. b) Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin bilgi hizmet ve kaynaklarından yararlanmaları önceliklidir. c) Bilgi hizmet ve kaynaklarından yararlanma konusunda bu yönergede yer almayan hususlar Kütüphane Komisyonu tarafından ayrıca belirlenir.

4 d) Mesai saatleri dışında, öğrencilerin talebi ve Rektörlük makamının onayı ile merkez kütüphanesi ya da birim kütüphanelerinden herhangi birinin hizmet süresi uzatılabilir. e) Üniversite öğretim elemanları, idari personeli, öğrencileri ile mezunları, protokol yapılan üniversitelerin öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencileri, özel sektör ve kamu kurumlarından araştırmacılar belirlenen kurallar kapsamında Kütüphaneye üye olabilirler. Bunların dışındaki kullanıcılar üye olmaksızın Kütüphane kurallarına, telif haklarına ve lisans anlaşmalarına uygun şekilde, bilgi kaynak ve hizmetlerinden kütüphane içerisinde yararlanabilirler. f) Üniversite öğretim elemanları ve idari personeli, görev yaptığı sürece; öğrencileri, üniversitedeki öğrenimleri süresince; protokol aracılığı ile kütüphaneden yararlanan araştırmacılar, protokolde belirtilen tarih aralıklarında; mezunlar ise Mezunlar Derneği kartıyla bilgi kaynak ve hizmetlerinden yararlanabilirler. g) Üyeler, kayıt formunda yer alan bilgilerdeki değişiklikleri kütüphaneye bildirmekle yükümlüdürler. h) Üyelerin, kütüphaneye girişte ve ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı göstermeleri zorunludur. i) Kütüphaneye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar kütüphane yönergesine ve kurallarına uymayı kabul eder. j) Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür. k) Kütüphanenin belirlenmiş alanlarında yiyecek ve içecek tüketilmesi yasaktır. l) Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından Kütüphane sorumlu tutulamaz. m) Kütüphanenin belirlenmiş alanlarında cep telefonlarını sessize almak zorunludur. n) Bilgi kaynakları, elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına bilgi kaynağı çıkarılamaz. Bilgi kaynaklarını izinsiz çıkarmaya teşebbüs eden kullanıcılar, haklarında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir. o) Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye vb.) zarar veren kullanıcılar, haklarında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir ve kullanıcılardan verdikleri zarar tazmin edilir. p) Kütüphanedeki bilgisayarlar, sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır. q) Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır. r) Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır. s) Kütüphane Müdürlüğü tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında kural ve cezalarla ilgili değişiklik önerileri Rektörlük Makamına bildirilir. Değişiklikler, Senato kararıyla yapılır ve o eğitim-öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer. 4

5 5 Ödünç Verme MADDE 9- (1) Kütüphanede ödünç verme kurallarının çerçevesi aşağıda şekilde yürütülür: a. Üniversitesi mensuplarına kimlik kartlarıyla, diğer üyelere ise kurumsal üyelik kartıyla bilgi kaynakları ödünç verilir. b. Kimlik kartını kaybeden üniversite personeli, Personel Daire Başkanlığından; öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından; üniversite mensubu olmayan üyeler ise, kurumlarının Personel veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından belge getirmek koşuluyla, belirtilen kurallar doğrultusunda bilgi kaynaklarını ödünç alabilirler. c. Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz. d. Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz. e. Gecikme cezası, Kütüphane Komisyonunca belirlenen üst sınıra ulaşan kullanıcıya, gecikme cezasını ödemeden bilgi kaynağı ödünç verilmez. f. Süreli yayınlar, referans kaynakları, tezler, nadir eserler ve haritalar ödünç verilmez. g. Proje kaynaklarıyla temin edilerek, proje yazısıyla Kütüphane koleksiyonuna kaydettirilen bilgi kaynakları, proje yetkilisi/yöneticisi olan öğretim elemanlarına bir (1) yıl süre ile ödünç verilir. Gerektiği takdirde birer yıllık süreyle iki (2) kez uzatma işlemi yapılır. h. Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihinden önce, üyenin kurum adı uzantılı e-posta adresine, Kütüphane Otomasyon Sistemi tarafından uyarı notu gönderilir. Ancak, kütüphaneden ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi kullanıcıya aittir. Sistem tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilemez. i. Ödünç alınan ve e-posta ile yapılan uyarılara rağmen gününde iade edilmeyen bilgi kaynakları için son olarak bir (1) kez resmi yazı gönderilir. Bilgi kaynağı, bir (1) ay içinde iade edilmezse kayıp kabul edilir. j. Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra, özel durumlar dışında, bilgi kaynağının üç (3) gün içinde iadesi zorunludur. Belirtilen sürede iade edilmeyen bilgi kaynakları için gecikme cezası alınır. k. Üyelerle ilgili bilgiler başka kullanıcılarla paylaşılmaz.

6 6 Ödünç Verme Esaslarının Belirlenmesi MADDE 10- (1) Ödünç verme kurallarına ilişkin esaslar (bilgi kaynağının türüne ve kullanıcı tipine göre ödünç alınacak yayın sayıları; bilgi kaynağının ödünç süresi, uzatma ve ayırtma sayısı; uygulanacak gecikme cezaları vb.) Komisyonca belirlenir ve Kütüphane Müdürlüğü tarafından Rektörlük Makamının onayına sunulur. Esaslar, Kütüphane web sayfası üzerinden kullanıcılarla paylaşılır. Ödünç Süresi Uzatma MADDE 11- (1) Ödünç alınan bilgi kaynağına, o kaynak için belirlenen ödünç verme süresinin yarısı kadar zaman geçmedikçe uzatma işlemi yapılmaz. a. Kullanıcıların ödünç aldıkları bilgi kaynakları için uzatma işlemi, sistem üzerinden yapılır. b. E-posta ile uzatma işlemi yapılmaz. c. Uzatma hakkı dolan bilgi kaynağı, aynı kullanıcıya tekrar ödünç verilmez. Bu durumdaki bilgi kaynakları rafta bir (1) gün kaldıktan sonra aynı kişiye ödünç verilebilir. d. Başkası tarafından ayırtılan bilgi kaynakları için uzatma işlemi yapılamaz. e. Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı ve/veya üst sınırı aşmış para cezası bulunan kullanıcılar, uzatma işlemi yapamaz. Bilgi Kaynağı Ayırtma MADDE 12- (1) Kütüphanede bilgi kaynaklarının ayırtılması ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır: a. Ödünç alınmış veya ayırtma rafında bulunan bilgi kaynakları, diğer kullanıcılar tarafından ayırtılabilir. b. Bilgi kaynağı ayırtma işlemi sistem üzerinden yapılır. c. Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı ve/veya üst sınırı aşmış para cezası bulunan kullanıcılar ayırtma işlemi yapamaz. d. Ayırtılan bilgi kaynağı, önceki kullanıcı tarafından iade edildiğinde veya herhangi bir nedenle ayırtma işlemi iptal edildiğinde bu durum, ayırtma işlemi yapan diğer kullanıcıya, e-posta ile bildirilir. e. Ayırtılan bilgi kaynağı, kullanıcıya bildirilen tarihten itibaren üç (3) gün içinde alınmadığı takdirde sıradaki kullanıcıya verilir. Bekleyen kullanıcı bulunmuyorsa ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir ve bilgi kaynağı rafına gönderilir. Bilgi Kaynağı İadesinin Gecikmesi MADDE 13- (1) Bilgi kaynaklarının iadesi ile ilgili kuralların ihlal edilmesi ve gecikme durumlarında aşağıdaki kurallar uygulanır: a. Zamanında iade edilmeyen bilgi kaynakları için Kütüphane Komisyonunca belirlenen ve Rektörlük Makamınca onaylanan para cezaları uygulanır.

7 7 b. Gecikme mesajları ve yazısına rağmen ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeyen öğrencilerin, öğrenci otomasyon sistemindeki kayıtlarına blok konulur; öğretim elemanı ve idari personelin görev yaptığı birime; protokol anlaşması ve/veya kütüphanelerarası ödünç verme hizmetleri kapsamındaki üyelerin kütüphanelerine yazı ile bildirilir. Bilgi Kaynağının Kaybolması veya Zarar Görmesi MADDE 14- (1) Bilgi kaynaklarının kaybolması veya zarar görmesi halinde aşağıdaki kurallar uygulanır: a. Kullanıcılar, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını korumakla yükümlüdürler. b. Kaybedilen bilgi kaynağının baskısı mevcutsa kullanıcı, 15 gün içinde, mümkünse aynı yayınevince yapılan aynı baskısını bedelini ödeyerek temin etmek zorundadır. c. Baskısı tükenmiş bilgi kaynağının kaybedilmesi durumunda, bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa; temin edileceği para biriminin TL karşılığı, kütüphanenin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak alınır. Bilgi kaynağının piyasa değeri saptanamıyorsa Kütüphane Komisyonunca belirlenen bedel kullanıcıdan alınır. d. Kaybedilen bilgi kaynağı, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası uygulanır. e. Rezerv Koleksiyonu ndan ödünç alınan kitabın kaybı durumunda kitabın güncel fiyatının iki katı kullanıcıdan alınır. f. Kitap eki olan CD-ROM, DVD-ROM vb. için de belirlenen para cezaları kullanıcıdan alınır. g. Bağış/değişim yoluyla Kütüphaneye sağlanan bilgi kaynaklarının değerinin belirlenmesinde Kütüphanenin ilgili koleksiyon geliştirme politikaları dikkate alınır. Bilgi kaynağının piyasa değeri saptanamıyorsa Kütüphane Komisyonunca belirlenen bedel kullanıcıdan alınır. h. Kullanıcı tarafından zarar verildiği tespit edilen bilgi kaynağına kayıp işlemi uygulanır. i. Kasıtlı olarak bilgi kaynağına zarar verdiği tespit edilen kullanıcıların birimlerine, durum yazı ile bildirilir. j. Tahakkuk ettirilen cezanın bir (1) ay içinde ödenmemesi durumunda, bilgi kaynağını kaybeden ve/veya bilgi kaynağına zarar veren kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulur. k. Kütüphanelerden izinsiz bilgi kaynağı çıkardığı tespit edildiği için fakülte/enstitü disiplin kurullarından ceza alan kullanıcılara izleyen dönem başına kadar bilgi kaynağı ödünç verilmez. l. Cezalar, Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenir.

8 8 Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap/Belge Sağlama Hizmeti MADDE 15. (1) Bu hizmet, üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde bilgi kaynaklarının karşılıklı kullandırılmasını kapsar. (2) Bu hizmetten üniversite mensuplarının yararlanma koşulları şunlardır: a. Akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanır. b. Kullanıcı, aradığı bilgi kaynağının kütüphanede bulunup bulunmadığını katalogdan tarayarak tespit eder. c. İstekler, kütüphane web sayfasındaki Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/Makale İstek Formu doldurularak yapılır. d. Formlar doğru ve eksiksiz doldurulur ve kısaltma kullanılmaz. Eksik ve yanlış bilgilerden doğacak hatalardan kullanıcı sorumludur. Süreli yayınlar için ISSN, kitaplar için ISBN numarası belirtilir. e. Eksik olarak doldurulan formlar işleme konulmaz ve bu durum kullanıcıya e- posta ile bildirilir. f. Kullanıcılar sadece kendileri için istekte bulunabilirler. g. Kullanıcı bir seferde en fazla beş (5) kaynak isteğinde bulunabilir. h. Kitaplar şehir içinde, İpek Üniversitesi ile protokolü olan kütüphanelerden kullanıcının kendisi tarafından ödünç alınır. Kitabın bulunduğu kütüphane ile protokol yok ise kitaplar İpek Üniversitesi Kütüphanesi aracılığıyla sağlanır. Doküman istekleri, ilgili kütüphaneci tarafından kaynağın mevcut olduğu kütüphaneden fotokopi yolu ile sağlanır. i. Şehir dışındaki kütüphanelerde bulunan kaynakların geliş süresi yurt içindeki kütüphanelerde bulunan kaynak için üç (3) gün, yurt dışındaki kütüphanelerde bulunan kaynak için 15 gündür. Bu süre, kaynağı gönderen kurum ve postada geçen zamana göre değişiklik gösterir. j. İstek yapan kullanıcı, kaynağı telif hakkını ihlal etmeden kullanmayı kabul eder. k. Kütüphaneden çıkarılmasına izin verilmeyen kaynak, kütüphane içerisinde kullanılır. l. Kullanıcı, istek yaptığı kaynağı kendisi için ayrılan kullanım süresi içerisinde almazsa, aynı kaynak için tekrar istekte bulunamaz. m. Üzerinde gecikmiş yayın ve/veya üst sınırda para cezası bulunan kullanıcı, geciken bilgi kaynağını iade etmediği ve cezasını ödemediği sürece bu hizmetten yararlanamaz. n. İstekte bulunulan yayınlarda, Sağlayıcı Kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir. Ödünç alınan yayının zamanında getirilmemesi, kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları uygulanır. o. Belirlenen limite kadar olan posta ve fotokopi masrafları Üniversite tarafından karşılanır. Bu limit her yıl akademik dönemin başında Kütüphane Komisyonu

9 9 tarafından belirlenir, Kütüphane Müdürlüğünce Rektörlük Makamının onayına sunulur. (3) Bu hizmetten diğer kütüphanelerin yararlanma koşulları şunlardır: a. Diğer üniversitelerdeki akademik personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile kütüphanesi bulunan resmi ve özel kurumlardan gelen kullanıcılar yararlanır. b. İstekler Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS), Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) üzerinden yapılır. c. Dergi Koleksiyonu, Referans Koleksiyonu, Nadir Eser Koleksiyonu, Harita Koleksiyonu, Rezerv Koleksiyonu, Tez Koleksiyonu, kitap dışı bilgi kaynakları ile Kütüphane tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez. d. Yayın isteğinde bulunan kütüphane, telif hakları doğrultusunda yayını kullanmayı ve ödünç aldığı yayının süresi dolduğunda iade etmeyi kabul eder. e. Dış kullanıcılar bir (1) kerede beş (5) kaynak isteğinde bulunabilir. f. Ödünç verilen kaynağın kullanım süresi, şehir içi protokolü olanlar için 30 gün, şehir içi protokolü olmayanlar için 15 gün, Şehir dışı için 30 gündür. g. Gerekli görüldüğü takdirde ödünç verilen bilgi kaynağı, kullanım süresi dolmadan geri istenebilir. h. Başka bir kullanıcı tarafından istenmediği sürece bir (1) kez süre uzatma işlemi yapılabilir ancak ayırtma işlemi yapılamaz. i. Doküman isteğinde bulunan kütüphaneler; fotokopi işletmecisinin ilgili banka hesabına fotokopi ücretini yatırarak dekontu e-posta ile gönderebilir. j. Fotokopi ücretleri her yıl akademik dönemin başında Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenir. k. Ödünç istenen kitaplar ilgili kütüphanedeki yetkili kütüphaneci adına ödemeli olarak gönderilir. l. İstek yapan kurum, kaynağın posta ücretini öder. m. Ödünç alınan kitaplardan öncelikle kullanıcılar sorumludur. Ödünç kitap alıp kurallara uygun olarak iade etmeyen kullanıcılarla iletişim kurulamaması durumunda oluşan zararı kullanıcıların bağlı bulunduğu üniversite karşılar. n. Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde İpek Üniversitesi Kütüphanesinin o tarihte yürürlükte olan kuralları geçerlidir. Bir dönemde ödünç aldığı kitapları on (10) günden fazla geciktiren ve bunu üç (3) kez tekrar eden kullanıcıya bir (1) yıl süreyle ödünç kitap verilmez. (4) Yurt dışındaki kurum ve kuruluşlardan sağlanan materyallerle ilgili yararlanma koşulları şunlardır: a. İstekler e-posta ve kütüphane web sayfasında bulunan Kütüphanelerarası Ödünç Kitap/Makale İstek Formu doldurularak yapılır.

10 10 b. Dergi Koleksiyonu, Referans Koleksiyonu, Nadir Eser Koleksiyonu, Harita Koleksiyonu, Rezerv Koleksiyonu, Tez Koleksiyonu, kitap dışı bilgi kaynakları ile kütüphane tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen yayınlar ödünç verilmez. c. Beş (5) kaynak 30 gün süreyle ödünç verilir. d. Ödünç verilen kaynağın kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde İpek Üniversitesi Kütüphanesinin o tarihte yürürlükte olan kuralları geçerlidir. Elektronik kaynakların kullanımına ilişkin kurallar MADDE 16- (1) Elektronik kaynakların kullanımı ile ilgili aşağıdaki kurallar uygulanır: a. Elektronik kaynaklara erişim, imzalanan lisans anlaşmalarıyla sınırlanmıştır. b. Lisans anlaşmasında belirtilen istisnai durumlar hariç, elektronik kaynaklara yerleşke içinden ve dışından sadece Üniversite mensupları erişebilir. c. Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz. d. Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez. e. Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcı, hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir. Rezerv Hizmetinin İşleyişine İlişkin Kurallar MADDE 17- (1) Rezerv hizmeti kapsamında basılı bilgi kaynaklarının yanı sıra telif haklarına uygun olarak elektronik kaynaklar da web üzerinden, kampüs içi ile sınırlı olmak üzere Üniversite mensuplarının hizmetine sunulur. Her akademik dönem sonunda basılı ve elektronik materyaller e-rezerv hizmetinden kaldırılır. Basılı Rezerv Koleksiyonu kütüphane kataloğundan öğretim üyesi ve ders adına göre taranır. (2) e-rezerv Koleksiyonu: a. Bir kitaptan bir bölüm, b. Bir derginin bir sayısından bir makale, c. Öğretim üyesinin hazırladığı ders özetleri, notları, testler, sunumlar ile benzeri materyaller, d. Herhangi bir bilgi kaynağından resim, harita, grafik, çizelge, sahne vb. içerir. Bunların dışındaki bilgi kaynaklarının e-rezerv koleksiyonunda bulunabilmesi için telif hakkı izni alınması gerekmektedir. (3) Basılı Rezerv Koleksiyonu: a. Öğretim üyelerinin önerdiği ve kütüphanenin sahip olduğu basılı yayınlar,

11 11 b. Ders notları, c. Öğretim üyelerinin kendi koleksiyonu, problem çözüm kitapları, d. Sınav soru (test) kitapları, e. Makaleler, f. Kitap bölümleri, g. Öğrenci ödevleri/çalışmaları (öğrencinin izni, öğretim üyesinin onayı ile), h. Derse yardımcı görsel işitsel materyalleri ve malzemeleri vb. içerir. (4) Rezerv koleksiyonu için yayın ayırtma konusunda aşağıdaki hükümler uygulanır. a. Sadece öğretim elemanları rezerv koleksiyonuna materyal ekleme veya koleksiyondan materyal çıkartma hakkına sahiptir. b. Öğretim elemanları, Rezerv Koleksiyonuna katılmasını istediği bilgi kaynağı Kütüphane koleksiyonunda yer alıyorsa dönem başlamadan iki hafta; yer almıyorsa iki ay önce Ders Yayını İstek Formu ile kütüphaneye bilgilendirmede bulunur. c. Rezerv Koleksiyonuna konulacak temel ders kitapları için doldurulan Ders Yayını İstek Formu bölüm başkanlığı tarafından onaylanır. d. Rezerv Koleksiyonuna konulacak temel ders kitaplarının kopya sayısı, dersin türüne, öğrenci sayısına ve yayının kullanım oranına göre öğretim üyesinin önerisi doğrultusunda kütüphane tarafından belirlenir. e. Öğretim elemanları, sahip olduğu bilgi kaynağını öğrencilerin kullanımına sunmak amacı ile Rezerv Koleksiyonunda bulundurabilir. Bu kaynaklar dönem sonunda öğretim üyesine iade edilir. Kişisel kopyaların zarar görmesinden ve kaybolmasından kütüphane sorumlu değildir. f. e-rezerv Koleksiyonu, dönem başlamadan bir ay önce kütüphane ile birlikte oluşturulur. İlişik Kesme MADDE 18- (1) Kütüphaneden ilişik kesilmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır: a. Personel; emeklilik, istifa, nakil, görevlendirme ve askerlik nedeniyle belli bir süre veya bütünüyle Üniversiteden ayrıldığında, kütüphaneden ilişiğini kestirmek zorundadır. b. Bir öğretim elemanı, ilişiğini kesmek durumunda kaldığında kütüphane, öğretim elemanının protokol yapılan üniversite kütüphanelerinden de ilişiğinin kesilmesine engel olmadığına ilişkin onay alır. c. Öğrenci, mezuniyetinde veya herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda kütüphaneden ilişiğini kestirmek zorundadır. d. Ödünç alınan bilgi kaynakları iade edilmeden ve varsa para cezası ödenmeden ilişik kesme işlemleri tamamlanamaz. e. Ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeksizin herhangi bir nedenle üniversiteden ayrılan üyenin durumu, Rektörlük Makamına bildirilir.

12 12 Yönergede Yer Almayan Hükümler MADDE 19- (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Kütüphane Komisyonunca belirlenen kurallar doğrultusunda hizmet sunulur. Yürürlük MADDE 20- (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 21- (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii BiRiNCi AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANıMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Düzce Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirler. Kapsam Madde

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE l (1) Bu Yönergenin amacı; Muş Alparslan Üniversitesinde

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı