..~).tl~ı...ate.ı...i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "..~).tl~ı...ate.ı...i"

Transkript

1 '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan ~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j. bin Cr... Vize HASBUGA ve KlZILAGAÇ Köylerine Parke Taşı İmalatı ve Yerine Döşenmesi Yapımı İşi ihalesi Birlik Başkanlığımızca tarihinde Saat 14:30 da SYDV Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir. idarenizce ilan Metninin 1 (bir) hafta süre ile ilan edilerek veya ilan tahtasına asılmak suretiyle duyurulması ve ilan edildiğine ilişkin tutanağın Birlik Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda; Gereğini arz /.fte& ederim _. 1 e,.,.teleforr (02'88) Fax(0288) ~ lt,,~,,~.,.:;~:.''''~...$ #0\' "0,'''''.,/o.,oiit., J~.'.,;,,/ ı...~, '.. "fo _ ". _,..."' ' Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: A.ÖZEN-Birlik Müdürü e-posta: vizekhgb@hotmail.com

2 İHALEİLANI VİZE İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ BAŞKANLIGINDAN Vize İlçesi HASBl'GA ve KIZILAGAÇ KÖYLERİ~E PARKE TAŞı İMALATı VE YERİNE DÖŞEN\1ESİ YAPEVlIişi Birlik ihale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye İlişkin Aynntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır; ı. İdarenin; a) Adı: Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği b) Adresi:Vize Kaymakamlığı-Hükümet Konağı Kat:3 VİZE /KlRKLARELİ c) Telefon numarası: ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: \\\\ \\".vize. Q:O\.tr e) İlgili personelinin adı, soyadı/unvanı: Abdullah ÖZEN-Birlik Müdürü Ll, İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukandaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 2. ihale konusu yapım işinin; a)adı: HASBt:GA H KIZIL\GAÇ Köylerine Parke Taşı İmalatı ve Yerine Döşenmesi Yapımı İşi b) Yatınm proje no' sulkodu: Yok c)niteliği, Miktarı (fiziki) ve türü: HASBUGA 155 m 3 Kazı, 775 m 2 Parke Taş, 25 m Bordür, KIZILAGAÇ 787 m 2 Parke Taş, 50 m Bordür İmalatı ve Yerine Döşenmesi Yapımı İşi ç) Yapılacağı yer: HASBUGA H KIZIL\.GAÇ Köylerine d) İşe Başlama ve bitirme tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (BEŞ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 30 (OTUZ) takvim günü içerisinde iş bitirilecektir. 3 - İhalenin ; a) İhale kayıt numarası: Yok b) ihale usulü: Birliğimiz 4734 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. Birlik ihale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereği Açık ihale Usulü ile yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. c) Tekliflerin sunulacağı adres: Vize Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosu ç) ihalenin yapılacağı adres: Vize Kaymakamlığı SYDV Başkanlığı toplantı salonu d) ihale (son teklifverme) tarihi: 2 t03.20l-t PAZARETESİ GÜNÜ e) İhale (son teklifverme) saati: SAAT :1~:30

3 t) ihale komisyonunun toplantı yeri: Vize Kaymakamlığı SYDV Başkanlığı toplantı salonu g) Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese teslim edilir. ihale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacağı gibi Posta ve kargo yolu ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. h) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini 4.1. ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Vize Kaymakamlığı Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosu b) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi: YOK c) ihale dokümanının satın alınabileceği yer: Vize Kaymakamlığı Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosu ç) ihale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 'ii50,oo(elli TÜRK Lİ RASı) karşılığı aynı adresten satın alınabilir ihale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 5-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğirı odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen standart fonna uygun teklif mektubu. Yasaklı olmadığının taahhüdü (teklifmektubu içeriğinde mevcut) Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Birliğimizin Vize Halk bankası ( TR ) nolu hesabına yatınldığını gösteren makbuzlar Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi isteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart fonna uygun iş ortaklığı beyannamesi İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamaz. 5.L8.Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yemirıli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 5.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriterler belirtilmemiştir Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 5.3.l.İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %5 i oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, rganizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler: a) Anahtar Teknik personel iste İLMEMEKTEDİR. b) Teknik Personel İSTE. TİL\1EMEKTEDİR 5.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde Yer Alan (A) ALT YAPI İŞLERİ işler olarak verilen iş deneyimler de kabul edilecektir Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diplorna ve mezuniyet belgeleri. 6- istekliler tekliflerini Birim Fiyat Bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle Birim Fiyat bedel sözleşme imzalanacaktır 7-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

5 8-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMıŞ) takvim günüdür 9-İhaleye konsorsiyum olarak teklifverilemez. lo-bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. ll-bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 12-Keşif içerisinde bulunan beton parke TS 2824 EN 1338 standartlarında olacaktır. Bu belgelerin; asılını veya noter onaylı suretini ( İhale Tarihi itibari ile son bir yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) idareye ihale esnasında sunmak zorundadır. 13-Keşif içerisinde bulunan beton bordür taşı TS 436 EN 1340 standartlarında olacaktır. Bu belgeler aslını veya noter onaylı suretini ( İhale Tarihi itibari ile son bir yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) idareye ihale esnasında sunmak zorundadır. l4-yüklenici keşif içersinde bulunan beton elemanlarını üreten bir fabrikaya sahip değilse, teknik şartnamede ve idari şartnamede istenilen özelliklerde olmak üzere; Üretici firmadan alınacak ( yetkilendirildiğine dair) Yetkili Satıcı Belgesini idareye ihale esnasında idareye sunmak zorundadır. 15-Yüklenici keşif içerisinde bulunan beton parke taşı ve beton bordürlere ait imalata yeterlilik ve kapasiteyi gösteren belgeleri de ihale esnasında tasdikli olarak idareye sunmak zorundadır. DUYURULUR

6 VİZE İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİzMET GÖTÜRME BİRLİGİ KÖYADI işin ADI DÜZOVA Kanalizasyon inşaatı MÜSELLİM Kanalizasyon inşaatı 20 ı4 yılı için planlanan yatınmlar yukarıda çıkartılmıştır Abdull Birli lı ÖZEN Müdürü