Mevduat (Milyon ABD dolar )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mevduat (Milyon ABD dolar ) 10.199 8.234 7.102"

Transkript

1

2 çindekiler 1 Garanti Hakk nda 2 Ödüller 4 Gündem 5 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 19 Üst Yönetim Y l De erlendirmesi 21 Kurumsal bankac l k 22 Ticari bankac l k 24 flletme bankac l 25 Bireysel bankac l k 27 Ödeme sistemleri ve kredi kartlar 30 Alternatif da t m kanallar 32 Para ve sermaye piyasalar 33 Proje finansman 34 Portföy yönetim hizmetleri 36 Saklama ve takas hizmetleri 36 Uluslararas iliflkiler 38 Risk yönetimi faaliyetleri 39 nsan kayna 41 Toplumsal Paylafl m Projeleri 42 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 48 Bilançonun Tahlili 55 Denetçiler Raporu Bilançosu 58 Kâr-Zarar Tablosu

3 Garanti Hakk nda 1946 y l nda kurulan Garanti ( Banka ), aktif büyüklü üne göre ülkemizin en büyük üçüncü özel sektör bankas d r y l sonu verilerine göre Garanti nin toplam varl klar trilyon TL ye ulaflm flt r. Yaklafl k 4 milyon müflteriye bankac l n her alan nda, müflteri odakl ve teknoloji yo un bir yaklafl m ile hizmet vermekte olan Garanti nin 343 yurt içi flubesi, 34 ma aza içi ofisi, çal flan, 866 ATM si, yayg n kullan ma sahip internet flubesi ve ça r merkezi, Banka n n yayg n ve ulusal kimli ini tan mlamaktad r. Garanti, Türkiye nin en h zl büyüyen kredi kart program Bonus Card n sahibidir. Banka, yaklafl k %20 lik piyasa pay ile ülkemiz kredi kart pazar nda 2. s rada yer almaktad r. Garanti, 2003 y l nda Türkiye nin toplam ihracat ndan %16, ithalat ndan ise %14 pay alarak d fl ticaretin finansman alan ndaki üstünlü ünü bir kez daha ortaya koymufltur. Garanti nin portföy yönetimi hizmetleri ve kredilerdeki %11 lik pazar paylar ile internet bankac l ndaki %40 l k pazar pay, bankac l n farkl sahalar ndaki gücünü kan tlamaktad r. Garanti, Türkiye ve yurt d fl nda yerleflik bankac l k, leasing, faktoring, yat r m ve portföy yönetimi hizmetleri, genel sigortac l k ve bireysel emeklilik alanlar nda faaliyet gösteren bir finansal hizmetler grubunun lideridir. Bu yap, Garanti ye entegre bir finansal market kimli i kazand rmaktad r. Aktifler (Milyon ABD dolar ) Mevduat (Milyon ABD dolar ) Nakdi Krediler (Milyon ABD dolar ) T.Garanti Bankas A.fi. nin hisse senetleri MKB (GARAN.IS) ve London Stock Exchange de ifllem görmektedir. 1

4 Ödüller 1997 Garanti, Financial Times gazetesinin Avrupa n n en sayg n flirketleri listesinde yer ald Euromoney, Garanti yi üstüste 3. kez Türkiye nin en iyi bankas seçti ELMA Hesab, American Advisory Board taraf ndan en yarat c ürünlerden biri seçildi Laferty Publications, Garanti nin flube modelini, 21. yüzy la en uygun bankac l k mekan seçti Euro News, Garanti yi Türkiye nin en baflar l flirketi seçti Euromoney, Garanti yi 4. kez Türkiye nin en iyi bankas seçti. Ayn kurum, Garanti yi küçük ve orta ölçekli bankalar aras nda dünyan n en iyi bankas ilan etti. Bu unvan Türk bankac l k sektörü için bir ilktir Global Finance dergisi, Garanti yi Türkiye nin en iyi bankas seçti Garanti, Europay taraf ndan Avrupa n n en iyi sahtecilik kontrol sistemine sahip bankas seçildi The Banker, Garanti yi Türkiye nin en iyi bankas seçti Global Finance dergisi, Garanti yi 2.kez Türkiye nin en iyi bankas seçti Euromoney, Garanti yi 5. kez Türkiye nin en iyi bankas seçti Garanti, WWF Alt n Panda ödülünü alan ilk Türk flirketi oldu Europay Garanti ye Master Award Certificate ödülünü verdi Emerging Markets Investor dergisi Garanti yi Türkiye nin en iyi bankas seçti Global Finance dergisi, Garanti yi Türkiye nin internet üzerinden en iyi bankac l k hizmeti veren bankas seçti Garanti, Capital dergisi taraf ndan bankac l k sektöründe Türkiye nin en be enilen flirketi seçildi paragaranti.com, Power dergisi taraf ndan internet dünyas n n Türkçe içerikli en iyi borsa sitesi seçildi Bonus Card, Avrupa n n en büyük çokortakl kredi kart seçildi Global Finance dergisi, Garanti yi 2. kez Türkiye nin internet üzerinden en iyi bankac l k hizmeti veren bankas seçti Garanti, Global Finance dergisi taraf ndan, Türkiye nin en iyi d fl ticaret finansman bankas seçildi paragaranti.com, Power dergisi taraf ndan 2. kez internet dünyas n n Türkçe içerikli en iyi borsa sitesi seçildi. 2

5 2002 Garanti, Capital dergisi taraf ndan 2.kez bankac l k sektöründe Türkiye nin en be enilen flirketi seçildi. Tüm flirketler aras nda ilk 10 a giren tek banka oldu Garanti, GSCS Benchmarks, Global Investor ve Global Custodian dergileri taraf ndan yap lan anketlerde, saklama hizmetlerinde Türkiye nin en iyi bankas seçildi garanti.com.tr, Alt n Örümcek ödülüne lay k görülerek en iyi kurumsal kimlik sitesi ve en iyi bankac l k/sigortac l k/finans web sitesi seçildi Euromoney, Garanti yi 6. kez Türkiye nin en iyi bankas seçti Garanti, Global Finance dergisi taraf ndan 2. kez, Türkiye nin en iyi d fl ticaret finansman bankas seçildi garanti.com.tr, Alt n Örümcek web yar flmas nda En yi Bankac l k, Finans, Sigortac l k Sitesi ve En yi Kurumsal Kimlik Web Sitesi kategorilerinde büyük ödülü al rken, paragaranti.com En yi Bankac l k, Finans, Sigortac l k Sitesi ikincilik ödülünü ald Global Finance dergisi Garanti Bankas n üst üste 3. kez Türkiye nin internet üzerinden en iyi bankac l k hizmeti veren bankas seçti Bonus Card, Power Dergisi ve CRM Institute of Turkey taraf ndan, Müflteri Odakl Teknoloji Kullan m ve En Avantajl Müflteri Program ödüllerine lay k görüldü Garanti24 Karts z fllem Projesi, Ahmed Dall Bankac l k Ödülü nü ald Garanti, Capital dergisi taraf ndan yap lan araflt rmada, 2002 y l nda oldu u gibi Türkiye nin En Be enilen lk 10 fiirketi aras na girmeyi baflaran tek banka olurken, sektörlere göre Türkiye nin en be enilen flirketleri s ralamas nda da yine 2002 y l nda oldu u gibi Türkiye nin En Be enilen Bankas seçildi. Ayr ca Hizmet ve Ürün Kalitesi, Toplumsal Sorumluluk, Yönetim Kalitesi, Yönetim ve fiirket fieffafl, Bilgi ve Teknoloji Yat r mlar, letiflim ve Halkla liflkiler, Rekabette Etik Davranma ve Yeni Ürün Gelifltirme kriterlerine göre yap lan s ralamalarda da her bir kriter için Türkiye nin En Be enilen lk 10 fiirketi aras nda yer ald Garanti, 7.kez Global Custodian dergisi taraf ndan ve Global Finance dergisi taraf ndan Türkiye nin En yi Menkul Takas ve Saklama Bankas seçildi Garanti Bankas n n 2003 y l nda sa lad 400 milyon Euro tutar ndaki sendikasyon kredisi Euroweek dergisi taraf ndan Türkiye de Yurtd fl ndan Sa lanan En yi Kredi seçildi Garanti Ça r Merkezi Avrupa Kalite Yönetimi Vakf (EFQM) taraf ndan Mükemmeliyete Adanm fll k ödülünü ald. Garanti Ça r Merkezi bu ödüle özellikle ba l oldu u kuruma katk s, liderlik, sat fl performans ve etkinli i ile verimlilik/maliyet yönetimi alanlar ndaki baflar s yla lay k görülürken; Türkiye de ve dünyada EFQM kalite ödülünü alan ilk ça r merkezi oldu. 3

6 Gündem 1- Aç l fl, Baflkanl k Divan n n teflkili, 2- Baflkanl k Divan na Ola an Genel Kurul Tutana n n imzalanmas için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlar n n okunmas ve müzakeresi, 4- Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kâr da t m yla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüflülerek kabulü veya reddi, 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 6- Y l içinde boflalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere yap lan atamalar n onaya sunulmas, 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakk ve ücretlerinin tespiti, 8- Y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas, 9- Sermaye Piyasas Kurulu nun ilgili yönetmeli i uyar nca D fl Denetim Firmas n n seçiminin onay, 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile ifl yapabilmeleri için, Bankalar Kanunu hükümleri sakl kalmak kayd yla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci maddeleri gere ince izin verilmesi. KAYITLI SERMAYES Türk Liras ÇIKARILMIfi SERMAYES Türk Liras 5 Nisan 2004 Tarihinde Toplanan Pay Sahipleri Ola an Genel Kurulu na Sunulan Elli Sekizinci Hesap Y l Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu, 31 Aral k 2003 Bilançosu Kâr ve Zarar Hesab 4

7 Finansal Göstergeler Enflasyona göre düzeltilmifl Milyar TL Toplam Aktifler Toplam Krediler Bilanço D fl Yükümlülükler Toplam Mevduat Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye Faaliyet Kâr Net Kâr/Zarar Ortalama Aktif Getirisi %1,3 %0,6 Ortalama Özkaynak Getirisi %13,8 %7,5 Gider/Gelir %63,5 %73,4 Garanti; Kendini hizmet mükemmeliyetine ve müflterilerine adam fl, Gerçek bankac l k yapan, Riski gözeten ve yöneten, Disiplinli, objektif ve yayg n bir kredi kültürüne sahip, Sektörün en nitelikli insan kayna n ve alt yap s n bünyesinde bar nd ran, Kârl ve sürdürülebilir büyümeye odakl bir bankad r. 5

8 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Ferit Faik fiahenk Yönetim Kurulu Baflkan 6

9 Garanti, 2003 y l nda tüm ifl sahalar nda büyüme kaydetmifltir. Lider banka kimli imizi, kredi kartlar ndan proje finansman na, alternatif da t m kanallar ndan yat r m bankac l na kadar farkl hizmet sahalar nda rakipsiz noktalara tafl m fl bulunuyoruz. Bankam z n 58 inci Ola an Genel Kurul Toplant s n onurland ran de erli ortaklar m z sayg yla selaml yorum. Garanti nin 2003 y l na ait Faaliyet Raporu ile Mali Tablolar na geçmeden önce faaliyetlerimize iliflkin de erlendirmeleri sizlerle paylaflmak istiyorum. Ekonomi, ifl ortam ve Garanti... Ülkemizde yaflanan ve hepimizi derinden üzen trajik terör sald r lar na karfl n, 2003 y l ulusal ekonomimiz, ifl ortam m z ve Garanti için olumlu bir y l olmufltur. Son y llardaki makroekonomik iyileflmeler ve süregelen olumlu görünüm, reel ekonominin genel anlamda canlanmas n sa lamakta; pek çok üretim ve yat r m hacimleri artmaya devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisi için büyük önem tafl yan d fl ticaret hacimlerinde olumlu geliflme devam ederken; ihracat, 2002 y l nda içine girdi i h zl büyüme e ilimini sürdürmektedir. Öngördü ümüz de iflim ve sonuçlar... Bugün Garanti, tek haneli enflasyonun hakim olaca bir ifl ortam nda, yeni piyasa gerçeklerine tam uyumlu, katma de er üreten, müflteri odakl ve sürdürülebilir büyümeyi sa layacak bir ifl modelini tüm kurum çap nda yerlefltirmifltir. Makroekonomik öngörülerimizin fl nda uzun soluklu ve kapsaml bir plan olarak tasarlay p uygulamaya koydu umuz de iflimin baflar yla tamamlan fl na hep birlikte tan k oluyoruz. Garanti, 2003 y l nda tüm ifl sahalar nda büyüme kaydetmifltir. Lider banka kimli imizi, kredi kartlar ndan 7

10 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj proje finansman na, alternatif da t m kanallar ndan yat r m bankac l na kadar farkl hizmet sahalar nda rakipsiz noktalara tafl m fl bulunuyoruz. Ayn faaliyet döneminde kaydetti imiz mali performans da övgüye de erdir y l, yeni ifl modelimizi yeni piyasa gerçeklerinin fl nda her anlamda uygulamaya koydu umuz ve olumlu sonuçlar n birlikte gördü ümüz bir faaliyet dönemi olmufltur. Kriz sonras dönem, ekonomik gerçekleri ve ifl ortam n n görünümünü de ifltirmekle kalmam flt r. Sektördeki yeniden yap land rma kapsam nda getirilen düzenlemeler, sektörümüzün yasal yap s n ve fleffafl n güçlendirmifl; uluslararas muhasebe ve denetim standartlar n n eksiksiz olarak uygulamaya koyulmas, Türk bankac l n küresel anlamda k yaslanabilir bir bilanço fleffafl na kavuflturmufltur. Bize emanet edilen de erleri en uygun buldu umuz yat r mlara yönlendirmek ve müflterilerimize karfl üstlendi imiz taahhütlerimizi eksiksiz yerine getirmek temel sorumlulu umuzdur. Bu sorumluluk, biz banka hissedarlar için iki eksende geliflmektedir. Birincisi bankac l n do ru ve etik icraat n sa lamak ve gözetmek, ikincisi ise Bankam z n ihtiyac olan sermayeyi güçlü ve sürekli k lmakt r. Do ufl Grubu, bu anlamda örnek bir künyeye sahip olmufl; bu sonsuz çaba sayesinde Garanti bugünkü özlenen konumuna gelmifltir. Garanti, finans, otomotiv, perakende, inflaat, medya ve turizm sektörlerinde pekçok markay bünyesinde bulunduran Do ufl Grubu nun finans sektöründeki tek markas d r. Markalar n n arkas nda daima itici bir güç olan Do ufl Grubu kurumsall a, profesyonelli e ve sinerjiye verdi i önemle güçlü bir bütünlük sa lam flt r. Müflteri herfleydir... Sektördeki duruflumuz ve misyonumuz çerçevesinde müflteri odakl bir kurumuz. Temel hedefimiz, kurumsaldan bireysele kadar çeflitlilik gösteren müflterilerimizin tüm finansal ihtiyaçlar n entegre ve kifliye özel çözümler ile karfl layabilmektir. Organizasyonumuz ve kurumsal kültürümüz, müflteri odakl ifl yaklafl m m za uygun olarak tan mlanm fl ve yap land r lm flt r. Baflar m z n temelinde her bir müflterinin ihtiyaçlar n cevaplamay öngören her alanda hizmet verme kabiliyetimiz yatmaktad r. Müflteri iliflkilerimizi uzun vadeli k ld m z ve derinlefltirdi imiz sürece bankac l k sektöründeki liderli imizi rakipsiz noktalara tafl maya devam edece iz. 8

11 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 2003 y l nda gerçek piyasa koflullar nda uygulamaya devam etti imiz müflteri odakl ifl stratejimiz, Garanti yi 2004 ve sonras nda h zl büyümeye uygun bir flekilde konumland rm flt r. Bankac l k özveri iflidir y l nda gerçek piyasa koflullar nda uygulamaya devam etti imiz müflteri odakl ifl stratejimiz, Garanti yi 2004 ve sonras nda h zl büyümeye uygun bir flekilde konumland rm flt r. Profesyonel yönetim ekibimiz ve çal flanlar m z n oluflturdu u insan kayna m z ifllerini büyük bir ciddiyet, özveri, tutku ve sevgiyle yap yorlar. Bu basit gibi görünen gerçek, Garanti de egemen oldukça hedeflerimizi gerçeklefltirmek zor olmayacakt r y l Faaliyet Raporumuzu ve Mali Tablolar m z hissedarlar m z n onay na sunmadan önce, Garanti nin baflar grafi ini istikrarl k lan ve müflterilerimize hizmette s n r tan mayan tüm çal flma arkadafllar ma teflekkür eder, de erli hissedarlar m za sayg lar m sunar m. Ferit Faik fiahenk Yönetim Kurulu Baflkan 9

12 Yönetim Kurulu 10

13 FER T FA K fiahenk Do ufl Grubu Baflkan Garanti Bankas Yönetim Kurulu Baflkan SÜLEYMAN SÖZEN Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Dr. A. MAHF E LMEZ Yönetim Kurulu Üyesi Dr. AHMET KAM L ES RTGEN Yönetim Kurulu Üyesi S NCAR TOKER Yönetim Kurulu Üyesi A. CAN VERD Yönetim Kurulu Üyesi ERGUN ÖZEN Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür T. Garanti Bankas A.fi. Do ufl Grubu ifltirakidir. 11

14 Genel Müdür ün Mesaj Ergun Özen Genel Müdür 12

15 Yenilikçilik bir kurumun geliflim çizgisini, gelece ini belirler. Finansal performans ise, elde edileni, baflar lan ölçer. kisi bir araya geldi inde ise, yarat lan katma de er ortaya ç kar. Bankac l k alan nda gerçeklefltirdi i say s z yenilik ve öncülü ü ile tan nan Garanti, 2003 y l nda mükemmel bir mali performans kaydetmifltir. Daha çok müflteriye, daha iyi hizmet vermeyi tüm ifl stratejilerinin temel hedefi olarak gören Bankam z, 2003 y l nda piyasadaki yerini daha da güçlendirmifl ve farkl ifl alanlar ndaki hedeflerini önemli oranlarda aflma baflar s n göstermifltir. Bu tablo, Garanti nin gücünü bir kez daha ortaya koyman n çok ötesinde, gelecekte kaydedece imiz büyümenin yol haritas n çizmekte, katma de er yaratma gücümüzü rakipsiz k lmaktad r. Finansal performans Garanti, 2003 y l nda dolar baz nda %29,6 l k bir büyüme kaydetmifltir. Garanti nin aktif büyüklü ü y l sonunda ,6 trilyon TL ye ulaflm flt r. Ayn dönemde Banka, 322,0 trilyon TL vergi öncesi ve 301,5 trilyon TL net kâr sa lam flt r. Bu sonuçlara göre ölçülen ortalama sermaye kârl l m z, %13,8 (2002 y l nda: %7,5), ortalama aktif kârl l m z ise %1,3 (2002 y l nda: %0,6) olarak gerçekleflmifltir. Y l sonu verilerimize göre Garanti nin toplam plasmanlar 6.870,8 trilyon TL ye ulafl rken, bize güvenen ve varl klar n bize emanet eden müflterilerimizin Bankam zdaki mevduatlar n n toplam ,7 trilyon TL dir. Finansal gücün en önemli göstergelerinden biri olan sermaye yeterlili i rasyomuz ise, 2003 y l için %16,6 olarak gerçekleflmifltir (2002 y l nda %12,7). Dönemsel konjonktürlerin yaratt dalgalanmalardan kolayca ve h zla etkilenen bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bunun kaç n lmaz gere i olarak dengeli, kontrolü kolay ve gerekti i ölçüde muhafazakar bir finansal yap ya sahip olmam z büyük önem tafl yor. Garanti nin tüm faaliyetlerini bu bak fl aç s yla flekillendirdi imiz sürece, kârl l m z sürekli, operasyonel performans m z da baflar l olmaya devam edecektir. De iflimin süreklili i De iflim son on y lda global pazar egemenli i alt na alm fl ve süreklilik gösteren bir kavram halini alm flt r. Modadan felsefeye, müzikten hizmet sektörüne etraf m zdaki herfley de iflim halindedir. Bireylerin tüketim kal plar ve al flkanl klar da h zl bir de iflim süreci içindedir. 13

16 Genel Müdür ün Mesaj Piyasa büyüyüp derinlefltikçe Garanti de h zl büyümesini sürdürecektir y l nda sa lad m z fiziki büyüme bize ulusal pazar n hemen her yerinde hizmet verme yetene i kazand rm flt r.garanti, 44 ildeki 343 flubesi ile yurt çap nda faaliyet gösteren bir bankad r. Bankac l k ise de iflimden en çok etkilenen sektörlerin bafl nda gelmektedir. Garanti, 90 l y llar n sonuna do ru, yeni bin y l ile birlikte de iflimin h zlanaca n ve global pazardan ulusal pazara kadar farkl katmanlarda köklü de iflim ve yeniden yap lanmalar n olaca n öngörmüfltür. Bu öngörü gücünün fl nda haz rlad m z uzun vadeli de iflim plan, Do ufl Grubu nun farkl markalar alt nda yürüttü ü bankac l k faaliyetlerini -ülkemizin en zor ve en uzun ekonomik krizinin yafland bir süreçte- Garanti markas n n alt nda, h zl ve baflar l bir flekilde birlefltirmesini ve bugüne tafl mas n olanakl k lm flt r. De iflim bitmemifltir. De iflim kavram n n güncel hayat n ayr lmaz bir parças oldu unu ve süreklilik gösterdi ini kabul etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki k sa ve orta vadeli dönemde tüm ekonomik yap lar n baflar s, de iflimi yönetme yetene iyle paralel olarak geliflecektir. Garanti Türkiye nin lider bankas olma yolundaki de iflim yolculu unu bu gerçeklerin fl nda planlam flt r. Bankam z ve iflimizi her geçen gün ileriye tafl mak, süreçlerimizi piyasa koflullar na uygun olarak güncellemek zorunday z. nsan kayna m z, eflsiz teknik altyap m z, müflteri odakl ifl felsefemiz ve proaktif risk yönetim anlay fl m z bu süreçte bizi yönlendirmeye devam eden bafll ca varl klar m zd r. Bu varl klar m z, gelir yarat c ifl alanlar m z n kalitesini iyilefltirmemizi ve gelirlerimizi sürdürülebilir k lmam z sa lamaktad r. Global bankac l n temel e ilimlerinden birini oluflturan ve Garanti nin son y llarda baflar yla uygulad yüksek oranl büyüme stratejileri, 2003 y l nda kaydedilen gelir taban art fl n n arkas ndaki en önemli itici gücü oluflturmufltur. Faiz hadlerinin düfltü ü bir y lda Garanti, operasyonel masraflar n n %66 s n sermaye gelirleri hariç faiz d fl gelirleri ile karfl lam flt r. Bu sonuç, tüm rakiplerimizce arzulanan ve örnek al nan bir baflar d r. Piyasa büyüyüp derinlefltikçe Garanti de h zl büyümesini sürdürecektir. Yayg nl k ve farkl l k gösteren bir müflteri taban na sahibiz. Rakiplerimizin faaliyet gösterdi i tüm alanlarda, rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetler ile öne ç k yoruz y l nda sa lad m z fiziki büyüme ise bize ulusal pazar n hemen her yerinde hizmet verme yetene i kazand rm flt r. 14

17 Genel Müdür ün Mesaj Garanti, 44 ildeki 343 flubesi ile yurt çap nda faaliyet gösteren bir bankad r y l verilerine göre Bankam z, Türkiye deki tüm bankalar aras nda, flube bafl na düflen aktif ve mevduat hacimleri aç s ndan ilk s rada yer almaktad r. Garanti, bu prestijli konumunu korumaya ve ulusal ölçekteki büyümesini sürdürmeye kararl d r. Bölgesel olanaklar Önümüzdeki dönemde çevre co rafyam z da de iflmeye devam edecektir. Balkanlardan Kafkaslara ve Orta Do u ya kadar ülkemizi çevreleyen bölgeler, sosyal, politik ve ekonomik eksenlerde yeniden yap lanma sürecine girmifllerdir. Bu süreçte, ülkemizin sahip oldu u köklü piyasa ekonomisi deneyimi ve kurumsal kültür, Türkiye ye ve bizim gibi iyi yönetilen, güçlü ve sayg n markalara önemli bölgesel aç l mlar sa layacakt r. Garanti, bu anlamda köklü gelenek ve tecrübeye sahip bir bankad r. Bankam z, uzun y llardan beri, gerek ifltirak flirketleri GarantiBank International N.V. ve GarantiBank Moscow gerekse Bankam z n yurtd fl flubeleri ile Avrupa n n farkl finans merkezlerinde faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetleri Banka ya önemli bir bilgi birikimi ve uluslararas ün sa lam flt r. Yak n zamanda girdi imiz Romanya piyasas, öngördü ümüz bu bölgesel oluflumlar n ilk iflaretidir. Garanti, geliflimini ulusal s n rlar n n d fl na ç karmay ve bölgesel bir banka olmay arzulamaktad r. Ürün mühendisli i Yenilikçi ürün ve hizmet sunma kabiliyeti, Garanti nin pazar liderli inde her zaman büyük rol oynam flt r. Müflteriyi her türlü faaliyetlerimizin oda nda görüyoruz. Bu yaklafl m n fl nda gelifltirdi imiz yenilikçi ürün ve hizmetler, baflta bireysel bankac l k alan nda olmak üzere Garanti yi ülkemizde ve uluslararas pazarda örnek bir banka yapm flt r. Yüksek katma de er içeren ürünlerimiz kadar, e-bankac l k alan ndaki mükemmel ve öncü uygulamalar m z, müflterilerimizi memnun etmifl; Bankam z için ise, her geçen gün artan ifl hacimleri ve geliflen piyasa pay anlam n tafl m flt r. Sat fl kabiliyetimiz, düflük enflasyonun hakim olaca piyasa koflullar nda maliyet e rimizi arzulad m z ve ayn zamanda rekabet gücümüzü pekifltiren seviyede tutmam z sa layacakt r. Lider olmak Garanti, sektör liderli ine do ru emin ad mlarla ilerlemektedir. Bankam z ülkemizin lider entegre finansal hizmet sa lay c s konumuna tafl maya kararl y z. Biz, 2004 y l nda daha çok müflteriye daha çok hizmet götürmeyi, etkinli imizi art rmay ve bunlar hizmet kalitemiz ve maliyet taban m zdan ödün vermeksizin gerçeklefltirmeyi öngörüyoruz. Bu sonucu sa lamak için gerekli olan kurumsal kültüre, insan kayna na ve en iyi teknolojiye sahibiz. 15

18 Genel Müdür ün Mesaj Garanti, 2004 y l nda, kredi ve mevduat pazar pay n art rmay, reel ekonomiye olan deste ini sürdürmeyi, tüm ifl sahalar nda faiz d fl gelirlerini art rarak sürdürülebilir gelir kaynaklar n güçlendirmeyi, flube say s n 375 e ç karmay ve alternatif da t m kanallar n n kullan m oranlar n h zla art rmay hedeflemektedir. Garanti nin 2003 y l ndaki performans, uzun soluklu ve sab rl bir dönüflüm ve de iflim çal flmas n n sonucu olarak ortaya ç km flt r. Ekibimizin 2003 y l nda gösterdi i performans gurur vericidir. Tak m çal flmas nda gösterdikleri üstün performans kadar, bireysel boyutta da her bir Garantili, bu bankan n bir parças olman n gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmifltir. Hissedarlar m z ve yönetim kurulumuzun deste i ve k lavuzlu u sürdükçe, Garantililer baflar larla dolu faaliyet dönemleri raporlamaya devam edeceklerdir. Bizimle çal flan tüm yerli ve yabanc müflterilerimize, muhabir ve yat r mc lar m za teflekkür ederiz. Müflterilerimize hizmet etmek bir ayr cal kt r. Bu ayr cal sürdürmenin sürekli çabas içinde olaca z Sayg lar mla, Ergun Özen Genel Müdür 16

19

20

21 Üst Yönetim 1 ERGUN ÖZEN Genel Müdür 2 GÜN Z fiengölge B LG N Genel Müdür Yard mc s Kurumsal Bankac l k 3 KUB LAY C NEMRE Genel Müdür Yard mc s Hazine ve Yat r m Bankac l 4 TOLGA EGEMEN Genel Müdür Yard mc s Finansal Kurumlar 6 HÜSNÜ EREL Genel Müdür Yard mc s Operasyon Hizmetleri 7 TURGAY GÖNENS N Genel Müdür Yard mc s Ticari Bankac l k 8 NAF Z KARADERE Genel Müdür Yard mc s Bireysel Bankac l k 9 ADNAN MEM fi Genel Müdür Yard mc s Destek Hizmetleri 12 MEHMET SEZG N Garanti Ödeme Sistemleri A.fi. Genel Müdür 13 AL TEMEL Genel Müdür Yard mc s Krediler 14 A. CAN VERD Yönetim Kurulu Üyesi 15 SEMA YURDUM Genel Müdür Yard mc s Yönetim Hizmetleri 5 AL FUAT ERB L Genel Müdür Yard mc s nsan Kaynaklar ve Da t m Kanallar 10 MURAT MERG N Stratejik Planlama Baflkan 11 CÜNEYT SEZG N ç Denetim ve Risk Yönetimi Baflkan

22 2003 Y l De erlendirmesi Genel olarak Garanti nin kurumsal hedefi farkl ifl sahalar ndaki piyasa pay n, müflteri penetrasyonunu ve kârl l n art rarak Türkiye nin lider ve en kaliteli hizmet sunan bankas olmakt r. Garanti, son y llarda uygulad projeler ile bu hedefine önemli ölçüde yaklaflm flt r. Banka n n, daha çok müflteriye daha fazla hizmet sunmay ve farkl ifl sahalar aras nda çapraz sat fl f rsatlar yaratmay olanakl k lan yal n ve etkin bir organizasyonel yap s vard r. Sat flta Etkinlik Stratejisi (SES) Projesi kapsam nda Garanti nin genel müdürlük birimleri ve flubeleri 2002 y l nda yap land r lm flt r. 2003, SES Projesinin pazar pay, piyasa penetrasyonu ve sat fl hacimleri alanlar nda olumlu sonuçlar n n elde edildi i bir faaliyet dönemi olmufltur. SES projesi kapsam ndaki uygulamalar, 2003 y l nda gerek Ça r Merkezi gerekse flube a üzerinden gerçeklefltirilen sat fl odakl iletiflim ve pazarlama faaliyetlerinin baflar s n önemli oranlarda yükseltmifltir. Müflteri ve memnuniyeti Garanti için herfleydir. Hizmet ve ürün satt her ifl kolunda müflterisinin memnuniyetini herfleyin üzerinde gözeten Garanti, Türkiye de Müflteri Memnuniyeti Birimi ne sahip tek bankad r. Garanti, müflterilerinden gelen öneri, flikayet ve düflünceleri ortalama bir ifl günü içerisinde cevaplamakta ve çözüme ulaflt rmaktad r. Bu dünya standard nda bir hizmet süresidir. Garanti, 2003 y l nda fiziki yayg nl n art rm flt r y l sonunda 323 olan toplam flube say s, 2003 y l boyunca aç lan 20 yeni flubenin eklenmesi ile birlikte 343 e ulaflm flt r. Müflteri Say s ( 000) TL Krediler Pazar Pay (%) YP Krediler Pazar Pay (%) ,1 8,2 13,1 13,9 13,4 14, ,4 5, Müflteri say s son üç y lda %80,2 art fl kaydetmifl; Garanti flube bafl na aktif ve mevduat hacimlerinde sektör liderli ini korumufltur y l nda Garanti TL kredilerini reel bazda %56,7, YP kredilerini ise dolar baz nda %19,4 art rm flt r. 20

23 2003 y l nda Garanti, orta ve küçük ölçekli iflletmelere cazip finansman olanaklar yaratmak ve ülkemizin ihtiyac olan ekonomik büyümeye katk da bulunabilmek amac yla, 26 farkl ildeki ticaret ve sanayi odalar ile, üyelerinin kredi kullan m n teflvik edecek iflbirli i anlaflmalar imzalam flt r. Garanti, 2003 y l n n sonunda kredi kartlar, portföy yönetimi, yat r m bankac l, krediler, proje finansman, e-ticaret uygulamalar, çek takas ile takas ve saklama hizmetleri gibi farkl ifl sahalar nda rakipsiz ve güçlü bir konumdad r. Banka, çok uluslu flirketlerden küçük ve orta ölçekteki iflletmelere, emeklilerden ö rencilere kadar yayg nl k gösteren büyük bir müflteri kitlesine kaliteden ödün vermeksizin bankac l k hizmeti sunmaktad r. Garanti 2004 ve sonras nda büyümek, daha çok katma de er yaratmak ve sektörünün en iyi hizmet sa lay c s olmak için gerekli olan tüm niteliklere sahiptir. Kurumsal bankac l k Kurumsal müflterilerine genel müdürlük ve yedi adet kurumsal flubesi üzerinden hizmet veren Garanti, ülkemizdeki çok-uluslu flirketler ve büyük ulusal firmalarca, her zaman ve her türlü piyasa koflulunda, tercih edilen öncelikli ifl orta olmufltur. Garanti'nin kurumsal bankac l k alan ndaki öncelikli hedefi, ülkemizin ileri gelen çok-uluslu ve ulusal flirketlerinin ana bankas ve Türkiye'de yat r m yapacak yabanc firmalar n ilk tercihi olmakt r. Banka'n n kurumsal bankac l k sahas ndaki müflteri say s ve ifllem hacimleri 2003 y l nda önemli geliflmeler göstermifltir. Garanti'nin geleneksel olarak gözetti i müflteri iliflkileri ve rekabetçi ürün-hizmet kümesi, 2003 y l nda artan say da kurumsal müflterinin Banka ile çal flmas n sa lam flt r. Kurumsal kredi portföyünün kalitesi dikkatle gözetilmeye devam ederken; verilen yeni kredilerle kurumsal TL Mevduat Pazar Pay (%) YP Mevduat Pazar Pay (%) Vadesiz Mevduat (Milyar TL) 5,9 7,1 7,3 10,3 10,9 11, ,9 2, Garanti son üç y lda TL mevduat pazar pay n üç kattan fazla, YP mevduat pazar pay n ise yaklafl k iki kat art rm flt r. Garanti nin vadesiz mevduat hacmi son iki y lda reel bazda %31,0 oran nda art fl göstermifltir. 21

24 2003 Y l De erlendirmesi müflterilerin kendilerine özgü ihtiyaçlar na cevap verilmeye özen gösterilmifltir. Garanti'nin kurumsal bankac l k portföyünde yer alan çok-uluslu flirketler a rl kl olarak otomotiv, haz r g da, içecek, kimya, dayan kl tüketim mallar ve petrol ürünleri dallar nda faaliyet gösteren kurulufllard r. Banka'n n hizmet verdi i büyük ulusal firmalar ise otomotiv yedek parça imalat ve ticareti, demir ve çelik, tekstil, perakendecilik, ifllenmifl g da, içecek ve uluslararas taahhüt gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir. Son y llarda düflen enflasyon ve azalan kâr marjlar, bankac l k sektöründeki fiyatlama politikalar n birbirine çok yaklaflt rm flt r. Güçlü ve güvenilir olmas, teknolojik altyap s, kaliteli insan kayna, hizmet kalitesi, uzmanl k bilgi birikimi, müflteri odakl l, ürün mühendisli i gücü ve çözüm ortakl yaklafl m, kurumsal firmalar n Garanti'yi tercih etmelerindeki en önemli etkenlerdir. Kaliteli hizmete yönelme olarak adland rabilece imiz bu e ilim Garanti gibi sa lam ve köklü kurumlar n konumlar n pekifltirmelerini sa lam flt r. Banka, rekabet üstünlüklerini kullanarak, baflta d fl ticaret olmak üzere kurumsal bankac l n farkl ifl alanlar ndaki pazar pay n son iki y ld r önemli ölçüde art rm fl ve piyasaya hakim olan bu e ilimi kendi lehine çevirebilmifltir. Nakit yönetimi hizmetleri ile Garanti, kurumsal müflterilerinin ticari döngüsünde yer alan tüm mal sa lay c ve da t c firmalara özel çözümler sa lamakta ve en genifl yelpazede hizmet götürmektedir. Banka, sahip oldu u teknolojik altyap ile, müflterilerine güvenilir, h zl ve düflük maliyetli tahsilat ve kurumsal ödeme hizmetleri sunmaktad r. Nakit yönetimi hizmetleri, kurumsal bankac l n geliflmesinde ve faiz d fl gelirin artmas nda büyük önem tafl maya devam etmifltir. Kurumsal müflterilerin çal flanlar da, Garanti için bireysel bankac l k ürün ve hizmetleri anlam nda büyük bir müflteri kitlesini oluflturmaktad r. Garanti, kurumsal bankac l k faaliyetlerinin 2004 y l nda artaca n öngörmektedir. Otomotiv ve demir çelik sektörleri baflta olmak üzere, ekonomideki pek çok ifl sahas nda gecikmifl bulunan yat r mlar n h zla devreye girmesi beklenmektedir. Yat r m ortam nda meydana gelecek canlanma, Garanti gibi fonlama kabiliyeti güçlü bankalar için önemli ifl olanaklar yaratacakt r. D fl ticaret finansman, halka arz çal flmalar ve özellefltirme faaliyetleri, Garanti'nin kurumsal bankac l k sahas ndaki büyümesini tetikleyecek olan di er konu bafll klar olacakt r. Ticari bankac l k Ticari bankac l k Garanti nin büyük potansiyel gördü ü ve son iki y ld r pazar pay n h zl bir flekilde art rd bir ifl koludur. Banka, bu kapsamda yurdumuzda faaliyet gösteren ticari iflletmelerin yan s ra, yan sanayi firmalar na ve büyük gruplar n tedarikçi ve bayilerine de bankac l k hizmeti sunmaktad r. Garanti nin ticari bankac l k faaliyetleri 2003 y l nda h zl bir büyüme kaydetmifltir. Bu büyümenin arkas ndaki en önemli itici güç, mevcut ticari müflterilerle derinlefltirilen iliflkiler ve bunun sonucu olarak artan ifllem hacimleridir. 22

25 2003 Y l De erlendirmesi Ticari bankac l k Garanti nin büyük potansiyel gördü ü ve son iki y ld r pazar pay n h zl bir flekilde art rd bir ifl koludur. Banka, bu kapsamda yurdumuzda faaliyet gösteren ticari iflletmelerin yan s ra, yan sanayi firmalar na ve büyük gruplar n tedarikçi ve bayilerine de bankac l k hizmeti sunmaktad r. Banka y l içinde, ticari bankac l k ifl sahas n yeniden gözden geçirmifl ve müflteri segmentasyonunu, y ll k cirosu 1-5 milyon ABD dolar aras nda olan orta ölçekli ve 5-50 milyon ABD dolar aras nda olan büyük ölçekli ticari müflterileri ayr flt racak flekilde, yeniden tan mlam flt r. Bu yeni tan mlama, pazarlama faaliyetlerinin baflar s na h zla yans m fl; 2003 y l nda kaydedilen müflteri say s art fl %11 olmufltur y l nda ticari müflterilere yap lan TL plasmanlar %60, yabanc para plasmanlar ise %38 oran nda artm flt r. Artan ifl hacimleri ticari müflterilere kulland r lan kredilerle s n rl de ildir. Ticari müflteri mevduat reel bazda %35 oran nda art fl göstererek Banka n n kaynak yap s na önemli oranda katk da bulunmaya devam etmifltir. Ticari müflteriler ile yürütülen d fl ticaret ifllemlerinde de gerek adetsel gerekse hacimsel art fllar kaydedilmifltir. Art fl e ilimi, özellikle ihracat kredilerinde belirgindir. Ticari müflterilere kulland r lan ve ihracat n ön finansman n öngören kredilerin toplam %67 oran nda art fl kaydetmifltir. Ticari bankac l k sahas nda, Garanti nin en aktif oldu u ifl alanlar n n bafl nda turizm sektörü gelmektedir. Banka, ülkemizin Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösteren çok say daki turizm hizmet ünitesinin ana bankas d r. Garanti bölgede bulunan otel ve uluslararas tur operatörlerinin %48 i ile ana banka olarak çal flmaktad r. Banka, otel tefrifli, yenileme ve geniflletme projelerinin en çok aranan çözüm orta d r. Garanti Türkiye nin turizm gelirlerine arac l k eden bir numaral bankas olmay 2003 y l nda da sürdürmüfltür. Banka n n tur acenteleri, yabanc havayollar ve oteller ile gelifltirdi i iyi ve köklü iliflkileri vard r y l nda acentalar üzerinden sa lanan turizm döviz girdisinin %52 si (2002 y l nda %35), Garanti arac l yla yurda gelmifltir. Gemi inflaas, ülkemiz ve Garanti için potansiyel tafl yan bir di er sektördür. Banka, bu sektördeki finansman faaliyetlerine önem vermektedir y l nda 8 i proje finansman kapsam nda olmak üzere, 12 adet geminin infla dönemi için finansman sa layan Garanti, üç taraf denizler ile çevrili Türkiye de, gemi inflaas iflinin büyük bir potansiyele iflaret etti inin bilincindedir. Garanti, muhafazakar yaklafl m ndan ödün vermeksizin,

26 2003 Y l De erlendirmesi Garanti, ticari bankac l k alan ndaki faaliyetlerinin geliflimini h zland rmak amac yla bölge organizasyonu ve flubelerinin kredi yetkilerini yeniden tan mlam fl ve Banka n n teknik altyap lar nda bu tan mlamaya uygun olarak gerekli de ifliklikleri tamamlam flt r. y l nda 17 ila 18 gemiye finansman sa lamay hedeflemektedir. F nd k sektörü Garanti nin 2003 y l nda da aktif olarak yer ald bir sektör olmufltur y l nda sektöre kulland r lan kredilerde Garanti nin pay yaklafl k %50 olmufl ve ülkemizin en önemli ihraç ürününün finansman sa lanm flt r y l nda ticari bankac l k alan n n varl k gösterdi i di er sektörler otomotiv, geleneksel tar m ihraç ürünleri, demir çelik ve inflaat olmufltur. Garanti, ticari bankac l k alan ndaki faaliyetlerinin geliflimini h zland rmak amac yla bölge organizasyonu ve flubelerinin kredi yetkilerini yeniden tan mlam fl ve Banka n n teknik altyap lar nda bu tan mlamaya uygun olarak gerekli de ifliklikleri tamamlam flt r. Kredi kararlar n n bölgesel bazda ve daha h zl al nabilmesine olanak tan yan yeni sistem, Banka n n genel etkinli ine katk da bulunmufltur. flletme bankac l Garanti, KOB 'lere dönük bankac l k uygulamalar n n ülkemizdeki ilk uygulay c s ve lideridir. Banka bu sahada müflterilerine sektöre özel çözüm mant ile hizmet vermektedir. Garanti nin iflletme bankac l yaklafl m, bir iflletmenin ihtiyaç duyabilece i nakit ak fl, yat r m ve kredi ihtiyaçlar n n yan s ra, iflletme sahiplerinin bireysel bankac l k ihtiyaçlar n da tek elden sunmakt r. Türkiye de istihdam n önemli bir bölümünü gerçeklefltiren ve ekonominin en dinamik bölümünü oluflturan küçük ve orta ölçekli iflletmelerin, esnaf ve iflyeri sahiplerinin finansal ihtiyaçlar na uygun çözümler sunmay hedefleyen iflletme bankac l, 2003 y l nda piyasadaki geliflmelere paralel olarak performans n art rmaya devam etmifltir. Garanti 2003 y l nda açt yeni flubeleriyle Anadolu flehirlerindeki varl n pekifltirmifltir. Yayg n hizmet a, Banka n n iflletme bankac l ndaki müflteri taban n art rmas n sa lam flt r. Garanti, iflletme bankac l alan ndaki kredi faaliyetlerini çeflitlendirmek ve Türkiye ekonomisinin ihtiyaç duydu u canl l a katk da bulunabilmek amac yla, 2003 y l nda 26 flehrin ticaret ve sanayi odalar ile oda üyesi iflletmelerin avantajl flartlarla kredilendirilmesini hedefleyen iflbirli i anlaflmalar 24

27 2003 Y l De erlendirmesi imzalam flt r. Bu anlaflmalar kapsam nda, yaklafl k iflletmeye 40 trilyon TL lik plasman yap lm flt r. Kredi faaliyetlerini çeflitlendirmeye yönelik çal flmalar kapsam nda, müflteri-banka iliflkisinin de erlendirilmesine dayal ön onayl kredi sistemi bafllat lm fl ve önceden belirlenen limitler do rultusunda müflterilere taksitli kredi kulland r lm flt r. Banka, küçük iflletmelerin farkl ihtiyaçlar na finansman sa lamaktad r. Makine ve ekipman kredileri, ofis ve iflyeri yenileme kredileri, biliflim teknolojisi çözüm kredileri ve iflyeri destek kredileri bunlar n bafll calar d r. htiyaç kredileri, esnek geri ödeme ve 24 aya kadar vade olanaklar sunmaktad r. Küçük ve orta ölçekli iflletmelerin ortak sorunu olan kredi teminat konusuna çözüm getiren POS kredisi uygulamas da 2003 y l nda bafllam fl ve müflterilerden ilgi görmüfltür. Garanti, KOB lerin Türkiye deki büyük potansiyeline inanmaktad r. Bu ifl alan n n h zl bir geliflme gösterece ini öngören Garanti, iflletme bankac l müflterilerine daha h zl ve yayg n kredi verebilme kabiliyetini gelifltirmek amac yla, dünyaca ünlü Experian flirketi ile birlikte bir skor kart gelifltirmifltir. Sat fl F rsatlar Sistemi ile müflteriler pazarlama gruplar na göre sat flta önceliklendirilmekte, ürün alma e ilimleri, sektörel dönemsellikler, hacim trendleri ve ürün kullan m yo unluklar takip edilebilmektedir y l nda devreye al nan müflteri iliflki yönetimi sisteminin temel amac sat flta etkinli in ve verimlili in art r lmas d r y l Ekim ay itibari ile hayata geçen Bireysel Emeklilik ise, özellikle ifl sahiplerine dönük, yüksek potansiyel tafl yan bir üründür. Sistemin devreye al nmas ile sat fllar k sa sürede h z kazanm flt r. Bireysel bankac l k Garanti nin bireysel bankac l k stratejisi hedef müflterilere, ihtiyaçlar na uygun ürün ve hizmetler sunmak ve müflteri ba l l n art rmakt r. Banka, bunu gerçeklefltirebilmek için kaliteli, yüksek katma de er içeren ve hepsinden önemlisi bankac l kolay eriflilir k lan ürün ve hizmetler gelifltirmektedir. Bireysel bankac l k, Garanti nin temel büyüme eksenidir. Banka, ülkemiz ekonomisinin büyüme ve geliflmesine paralel olarak bireylerin bankac l k ürünlerini kullanma e ilimlerinin h zl bir flekilde artaca n varsaymaktad r. Müflteri ihtiyaçlar n n farkl laflmas ve çeflitlenmesiyle, bireysel bankac l k talepleri ve al flkanl klar h zl bir de iflim göstermektedir. Son y llarda artan say da tüketicinin flube bankac l ndan alternatif da t m kanallar na do ru kayd görülmektedir. Bu basit tespitten hareket eden Garanti nin temel hedefi, bireysel müflterilerinin zengin içerikli ve kaliteli ürünlere daha h zl ve daha etkin bir flekilde eriflimlerini sa lamakt r y l sonu verilerine göre, Garanti nin bireysel müflteri adedi 3 milyonu aflm fl durumdad r. Banka, bu kitleye ülkenin dört bir yan na yay lm fl farkl tipteki 343 flubesi ve haftan n 7 günü 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren 866 ATM si, Ça r Merkezi ve internet flubesi üzerinden hizmet vermektedir. 25

28 2003 Y l De erlendirmesi 2003 y l sonu verilerine göre, Garanti nin bireysel müflteri adedi 3 milyonu aflm fl durumdad r. Banka, bu büyük müflteri kitlesine, Türkiye nin dört bir yan na yay lm fl farkl tipteki 343 flubesi, 866 ATM si, Ça r Merkezi ve internet flubesi üzerinden hizmet vermektedir. Garanti, varl n n oda nda müflterilerini görmektedir. Bu görüflüne uygun olarak Banka, bireysel bankac l k müflterilerine, klasik bankac l k ürünlerinin yan s ra yüksek katma de er içeren bireysel finansman ve yat r m ürünleri ile de hizmet vermektedir. Garanti nin bireysel bankac l k alan ndaki ürün mühendisli i ve bu alandaki yenilikçi yaklafl m, müflterisi kadar rakipleri taraf ndan da her zaman yak ndan izlenmifl ve örnek al nm flt r. Yeni müflteri kazan m na yönelik faaliyetler 2003 y l nda tüm h z yla devam etmifltir. Bu faaliyetlerin ürün boyutundaki en önemli itici güçleri kredi kartlar, maafl ve okul ödemeleri hizmeti ve bireysel krediler olmufltur. Bu çerçevede, maafl ödemesi müflterilerine ön onayl krediler verilmesi benzeri müflteri iliflkilerini derinlefltirme amaçl projeler uygulamaya koyulmufltur y l nda hayata geçirilen Sat fl F rsatlar Sistemi ile müflterilerin ürün alma e ilimleri takip edilebilmekte ve çapraz sat fllarla sat flta etkinli in art r lmas hedeflenmektedir. Garanti nin kitle bankac l markas olan Aç k Bankac l k ta ürün ve hizmet standardizasyonu uygulanmak suretiyle k sa zamanda çok say da müflteriye kaliteli hizmet verilmesi amaçlanmaktad r. Aç k Bankac l k, 2003 y l nda baflar l bir performans sergilemifltir. Aç k Bankac l k n Garanti nin bilançosu içindeki pay %3 den %4,4 e yükselmifltir. Bu segmentte kulland r lan tüketici kredileri 2003 y l n n sonunda 20 trilyon TL ye ulafl rken, müflteri say s 1,5 milyon kifliye yaklaflm flt r. Merkezi Sat fl, müflteri ürün e ilim analizleri do rultusunda pazarlama stratejileri oluflturarak müflterilere telemarketing ve alternatif da t m kanallar ndan sat fl faaliyetleri düzenlemektedir. Merkezi Sat fl, 2003 y l nda yeni ürün sat fl ve Banka ya yeni müflteri kazand rma anlam nda yükselen bir performans sergilemifltir. Garanti, bireysel bankac l a yeni bir bak fl aç s getirecek olan yaflam evreleri bankac l üzerindeki çal flmalar n h zla sürdürmektedir. Banka n n temel hedefi, bireysel bankac l k müflterilerine yaflamlar n n farkl evrelerinde ihtiyaç duyabilecekleri finansal konulara yönelik hizmet götürebilmektir. Çocuklara 26

29 2003 Y l De erlendirmesi yönelik olarak tasarlanan ve 2003 y l nda pazara giren MiniBank, bu yaklafl m n ilk ürünüdür ve müflterilerin büyük oranda be enisini toplam flt r. fieffafl k ve etik de erlere ba l l k Garanti ye duyulan güveni art rm flt r y l nda daha büyük bir müflteri kitlesine eriflmesi, Banka n n mevduat taban n geniflletmesini sa lam flt r. Garanti, 2003 y l nda yayg n vadeli mevduat müflterisi taban na dayanan bir fonlama stratejisi uygulam fl, vadesiz mevduat hacimlerinde TL baz nda %12,5 (dolar baz nda %45,1) art fl kaydedilmifltir. Ülkemizde bireysel emeklilik uygulamas, 2003 y l n n ikinci yar s nda bafllam flt r. Garanti nin ifltirak flirketi Garanti Emeklilik, bu sahada hizmet vermek üzere kurulan ilk flirketlerden biridir. Banka, bireysel emeklilik ürünlerine büyük önem vermekte ve bu ürünlerin bireysel bankac l k içerisinde stratejik bir önem tafl d na inanmaktad r. Yenilikçi yaklafl m, ürün mühendisli indeki baflar s ve müflteri odakl ifl anlay fl Garanti nin bireysel bankac l ktaki büyümesini sürekli k lacakt r. Ödeme sistemleri ve kredi kartlar Garanti, ödeme sistemleri ve kredi kartlar nda liderdir. Teknolojiyi kullanma yetkinli ini müflteriye eriflim ve hizmet kabiliyeti ile baflar l bir flekilde harmanlayabilen Banka, bu alan n ülkemizdeki en h zl büyüyen kurumudur. Garanti, kredi kartlar alan ndaki h zl yükseliflini 2003 y l nda da devam ettirmifl; son üç y lda sektördeki en h zl ve istikrarl büyümeyi sergilemifltir y l nda, Garanti nin verdi i toplam kredi kart say s %30,4 oran nda art flla 3 milyon adedi aflm flt r. Banka n n ciro bazl pazar pay, 2003 y l n n son çeyre inde %19,2 ye ulaflm flt r. Bu mükemmel performans, Garanti nin kredi kartlar alan ndaki gücünü ortaya koymaktad r y l sonuçlar ile ülkemiz kredi kart pazar n n en büyük ikinci kurumu olan Garanti nin toplam kredi kart alacaklar hacmi, trilyon TL ye yükselmifltir. Kredi kartlar, 2003 y l nda Banka n n faiz d fl gelirlerinin %60 n sa lam flt r. Bu mali performans, Garanti nin kredi kartlar nda kaydetti i at l m n bir di er göstergesidir. Garanti nin en büyük kredi kart program Bonus Card d r. Bonus Card program, 2003 y l nda hedeflerin çok üstünde bir performans sergilemifl; çeflitlendirilmifl ürün uygulamalar, gerek ulusal gerekse uluslararas kredi kart piyasalar nda örnek oluflturmufltur. Bonus Card, 3 milyon kart sahibi ve 1 milyar ABD dolar n aflan ortalama alacak hacmi ile Avrupa da MasterCard ve VISA unvanl en büyük kredi kart programlar ndan biridir. Üye iflyeri hacimlerini art rmak ve Bonus Card n pazar pay n güçlendirmek amac ile, Garanti, Denizbank ile bir iflbirli i anlaflmas imzalam flt r. Bu anlaflma kapsam nda Denizbank, Nisan 2003 ten itibaren müflterilerine Bonus Card sunmaya bafllam flt r. Bonus Card n piyasadaki varl n yayg nlaflt rmaya yönelik ürün çeflitleme ve zenginlefltirme çal flmalar y l boyunca devam etmifltir. Garanti nin yenilikçi ifl yaklafl m n n bir sonucu olarak ortaya ç kan bu 27

30 2003 Y l De erlendirmesi 2003 y l nda, Garanti nin verdi i toplam kredi kart say s %30,4 oran nda art flla 3 milyon adedi aflm flt r. Banka n n ciro bazl pazar pay, 2003 y l n n son çeyre inde %19,2 ye ulaflm flt r. Bu mükemmel performans, Garanti nin kredi kartlar alan ndaki gücünü ortaya koymaktad r. çal flmalar n bafll calar Bonus Plus ve Bonus Premium (Bonus Card a olan sadakate göre verilen ve s ras yla %50 ve %100 daha fazla bonus kazand ran uygulama), Peflin Bonus (12 ayl k harcama taahhüdü karfl l nda ekstra bonus kazand ran seçenek) ve Arkadafl n Getir 5 Milyon Bonus Kazan olmufltur. Bonus Card program n n teknik hizmet altyap s n gelifltirmeye yönelik olarak gerçeklefltirilen çal flmalar aras nda, cep telefonlar k sa mesaj servisinden (3340) bakiye, limit ve ödeme bilgilerinin sorgulanabilmesine olanak tan yan seçenek müflterilerin ilgi ve be enisini toplam flt r. Bonus Card, 2003 y l nda ülkemizin en h zl geliflen bireysel-tüketici markalar ndan biri haline gelmifltir. Yayg nl k, kitlelerce tan nma, müflteri odakl l k ve hizmet kalitesi anlam nda markan n elde etti i baflar lar, 2003 y l nda iki farkl kategoride kazan lan ödül ile de tescil edilmifltir. Bonus Card, MasterCard Avrupa taraf ndan, Avrupa n n en büyük çok-markal kredi kart program seçilmifltir. Eylül 2003 tarihinde ise, CRM Institute of Turkey, Bonus Card Müflteri Odakl Teknoloji Kullan m ve (Bonus Plus ve Bonus Premium kart uygulamalar ile) En Avantajl Müflteri Program CRM ödüllerine lay k görmüfltür. Garanti nin di er kredi kart program Shop&Miles d r. Banka, 2003 y l nda aç lan ihaleye kat lm fl ve THY nin resmi kredi kart olan Shop&Miles a ikinci bir dönem için (2006 Kas m ay na kadar) tek hizmet sa lay c olarak seçilmifltir. Kredi kart kullanmay tercih etmeyen veya yafllar ndan ya da geçmifl kredi risklerinden dolay kredi kart almaya hak kazanamayan müflterilere sunulan Kontörlü Bonus Card, bir yandan yafl aras gençlerin ilk ödeme arac olmay hedeflerken di er yandan düflük enflasyon ortam nda vadesiz hesaplar al flverifl için daha aktif kullanabilmeyi sa layan yeni bir üründür. Bu yeni ürün ile birlikte, banka kartlar n n al flverifllerde kullan lmas n n artmas ve toplam ödeme sistemleri pazar n n büyütülmesi amaçlanm flt r. Business ve Corporate Card ile Garanti, %30,5 lik pazar pay ile ticari kartlar alan nda 2003 y l nda da piyasa liderli ini korumufltur. Bir di er ticari kart uygulamas olan Ortak Kart ise küçük iflletmelerin, tedarikçilerden vadeli mal almalar n olanakl k lan Türkiye deki ilk ödeme arac d r. 28

31 2003 Y l De erlendirmesi Garanti, müflterilerine sanal kredi kartlar da sunmaktad r. Banka n n dört de iflik sanal kart program vard r. Bonus Card ve Shop&Miles n sanal kredi kart versiyonlar n n yan s ra, klasik VISA ve MasterCard lar ile vadesiz tasarruf hesab ndan da sanal kart yarat labilmektedir y l nda Garanti24 Maestro ve Electron banka kartlar n n say s da h zl bir art fl kaydetmifl ve 2,5 milyon adedi aflm flt r. Garanti e-ticaret alan nda baflar lar n sürdürmektedir. Türkiye nin en büyük befl ticaret portal ndan birinin (garantialisveris.com) sahibi olan Banka, 2003 y l nda e-ticaret uygulamalar n yurt d fl kanallar da içerecek flekilde gelifltirmeye devam etmifltir. Bu kapsamda Garanti, Mailboxes Etc ile yapt anlaflma kapsam nda, douwantit.com portal üzerinden yap lacak al flverifllerin ABD den ülkemize lojistik ve tafl ma deste ini sa lamaya bafllam flt r. bonuscardshop.com ise bonus kazand ran ve biriken bonuslar n harcanabilece i di er önemli bir e- ticaret sitesidir y l nda Garanti POS a na ba l terminal say s e ulaflm flt r. POS bafl na ulafl lan yüksek ifllem hacmi Banka n n sektör ifl hacminden %16,3 lük bir pay almas n sa lam flt r. Garanti nin ifltiraki olan ve 1999 y l nda kurulan Garanti Ödeme Sistemleri A.fi. (GÖSAfi), Banka n n kredi ve banka kartlar alan ndaki hizmet sa lay c s d r. GÖSAfi n faaliyetlerine iliflkin detayl bilgiler bu raporun 47. sayfas nda verilmifltir. Garanti, ödeme sistemleri ve kredi kartlar alanlar nda piyasa liderli ini hedeflemektedir. Banka n n k sa vadeli hedefi, Bonus Card müflteri say s n art rmak ve 2004 y l n n ikinci yar s nda kart say s baz nda sektörün birincisi olmakt r. Garanti, teknoloji yo un ürünlere öncelik vermeye ve müflteri iliflkilerini güçlendirerek derinlefltirmeye kararl d r. Bu kararl l k, Banka n n komisyon gelirlerini Kredi Kart Say s (bin) Kredi Kart Say s Pazar Pay (%) Kredi Kart Hacmi Pazar Pay (%) ,7 15,2 18,5 19, ,7 14, , ,9 7,2 7, Garanti son dört y lda kredi kartlar nda en yüksek ve istikrarl büyüme oranlar n kaydeden banka olmufltur. 29

32 2003 Y l De erlendirmesi sürdürülebilir bir dengede tutacak ve Garanti nin gelir taban na olan katk s n her geçen y l daha da art racakt r. Alternatif da t m kanallar Garanti, alternatif da t m kanallar n n (ADK) ülkemizdeki en baflar l uygulay c s d r y l nda alternatif da t m kanallar ndan yap labilen bankac l k ifllemlerinin %69 u Banka n n ADK lar üzerinden gerçeklefltirilmifltir. Maliyet taban n afla ya çekmek Garanti nin uzun soluklu de iflim program n n çok önemli bir hedefi olmufltur. Bu kapsamda yürütülen yo un ve yayg n çal flmalar, baflta flube a nda olmak üzere, operasyonel maliyetlerin düflürülmesini ve yo un teknoloji kullan m ile etkinli in art r lmas n hedeflemifltir. Bu hedefe ulaflmada Banka n n fiziki hizmet a n n üzerindeki operasyonel yükün kademeli olarak alternatif da t m kanallar na kayd r lmas büyük öncelik tafl m flt r y l n n sonuna gelindi inde Garanti bu hedefine büyük oranda yaklaflm fl durumdad r. ATM, Ça r Merkezi ve internet uygulamalar, Garanti nin farkl müflteri kategorilerine, zengin menü seçenekleri ile hizmet verdi i bafll ca alternatif da t m kanallar n oluflturmaktad r y l nda Banka da alternatif da t m kanallar üzerinden gerçeklefltirilebilen bankac l k ifllemlerinde ATM ler %37,4, internet %29,6 ve Ça r Merkezi %2 pay alm flt r y l nda Garanti nin müflteri say s önemli oranda artm flt r. Bonus Card baflta olmak üzere Banka n n farkl hizmet ve ürünlerinde gösterdi i büyüme, müflteri ve ifl hacimlerini art rm flt r. Bunun do al bir sonucu olarak, operasyonel yük de banka çap nda artm flt r. Garanti nin bankac l kolay eriflilir ve kolay tüketilir bir ürüne dönüfltürme yetene i ve üstün teknolojik altyap s, operasyonel yükün önemli bir bölümünün baflta ATM ler olmak üzere flube d fl kanallara kayd r lmas n sa lam flt r y l nda artan operasyonel yüke karfl n maliyet e risinin hassas dengesi korunmufltur. Garanti nin 866 adet ATM si vard r. Çok-fonksiyonlu menü seçenekleri ile her zaman ön plana ç kan Garanti nin ATM leri (Garanti24), 2003 y l nda da müflterilerine zengin yenilikler sunmufltur. Ahmed Dall bankac l k ödülünü kazanan karts z bankac l k uygulamas kapsam nda, müflteriler kredi kartlar n Temel Ürünlerde ADK Kullan m Oran (%) Para transferi %85 Nakit çekme %85 Yat r m fonu %84 Hisse al m-sat m* %98 Kambiyo %76 Vergi ödemeleri %60 ADK kullan m oran (nakit ifllemler dahil olmak üzere) 2003 y l sonu itibariyle %69'a ulaflm flt r. * Yat r m merkezleri hariç. 30

Ç NDEK LER. 40 TOPLUMSAL PAYLAfiIM PROJELER 42 fit RAKLER 49 B LANÇONUN TAHL L 55 DENETÇ LER RAPORU 56 31.12.2002 B LANÇOSU 58 KÂR-ZARAR TABLOSU

Ç NDEK LER. 40 TOPLUMSAL PAYLAfiIM PROJELER 42 fit RAKLER 49 B LANÇONUN TAHL L 55 DENETÇ LER RAPORU 56 31.12.2002 B LANÇOSU 58 KÂR-ZARAR TABLOSU 2002 YILLIK RAPOR Ç NDEK LER 2 ÖDÜLLER 4 GÜNDEM 5 GARANT HAKKINDA 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 10 YÖNET M KURULU 12 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 19 ÜST YÖNET M 20 2002 YILI DE ERLEND RMES 20 Sat flta

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez

Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez Faaliyet Raporu 2006 Ziraat siz bir Türkiye düflünülemez çindekiler Sunufl 1- Kurumsal Profil 2- Bafll ca Finansal Göstergeler 4- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 6- Yönetim Kurulu Baflkan 'n

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Türkiye nin lokomotifi

Türkiye nin lokomotifi çindekiler Türkiye nin lokomotifi Sunufl 2- Vizyon ve Misyon 3- Kurumsal Profil 4- Bafll ca Finansal Göstergeler 6- T.C. Ziraat Bankas Tarihinden Sat rbafllar 8- Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 12- Genel

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

birşirket on yedi marka çindekiler Faaliyet Raporu 2006

birşirket on yedi marka çindekiler Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Ön kapak içi Vizyonumuz, Stratejimiz ve Hedeflerimiz, Rekabet Efli imiz, Finansal Göstergeler, Do ufl Otomotiv in Hedefleri 01 Kurumsal Profil 02 Do ufl Otomotiv Tarihinden Kilometre Tafllar

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

1. Faaliyet Sektörü. 1.1 BT Sektörü

1. Faaliyet Sektörü. 1.1 BT Sektörü 1. Faaliyet Sektörü 1.1 BT Sektörü 1.1.1 Türkiye BT Sektörü Türkiye ye kiflisel bilgisayarlar n girifli 80 li y llar n sonlar nda bafllam flt r. 1990-1995 y llar aras nda sektörde çok h zl bir geliflme

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı