Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler

2 Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk

3 T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn, çoðaltým ve daðýtým hakký T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü ne aittir. Bu yayýn Avrupa Birliði desteði ile oluþturulmuþtur. Hiç bir þekilde Avrupa Birliði nin görüþlerini yansýtmamaktadýr.

4 Önsöz Kadýnlara yönelik aile içi þiddet, temel insan haklarý ve özgürlüklerinin ihlali olup, kadýnlar ve erkekler arasýndaki eþit olmayan güç iliþkilerinin bir sonucu olarak ortaya çýkan önemli bir sorundur. Aile içi þiddet özel alanda meydana geldiði için çoðu zaman gizli tutulmakta, bu nedenle boyutlarýnýn tespiti son derece güç olmaktadýr. Oysa son yýllarda uzun süreli çabalarýn sonucunda þiddete maruz kalan kadýnlara sunulan hizmetlerin niteliðinin deðiþmesi için gerekli düzenlemeler yapýlmýþtýr. Bu düzenlemelerin baþýnda Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ailenin Korunmasýna Dair Kanun da yapýlan deðiþiklikler ile 2006/17 Sayýlý Çocuk ve Kadýnlara Yönelik Þiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi Ýçin Alýnacak Tedbirler konulu Baþbakanlýk Genelgesi ve 2007/8 tarihli Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgesi gelmektedir. Uygulamanýn geliþtirilmesi için T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü (KSGM) tarafýndan Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planý: hazýrlanmýþtýr. Kadýna yönelik aile içi þiddet; saðlýk hizmetleri, kolluk kuvvetleri, adalet hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi pek çok hizmet alanýnýn ortak çabalarýyla önlenebilecek bir sorundur. KSGM tarafýndan Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonunun teknik, Avrupa Birliðinin mali katkýlarýyla yürütülen Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Projesi kapsamýnda, þiddete maruz kalan veya risk altýndaki kadýnlara sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi ve hizmet sunan kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan polis memurlarý, avukatlar, hakimler, savcýlar, sosyal çalýþmacýlar, saðlýk personeli gibi çeþitli meslek gruplarýna, medya ve sivil toplum kuruluþu çalýþanlarýna hizmet içi eðitim paketleri hazýrlanmasý amaçlanmýþtýr. Bu kapsamda tüm meslek gruplarý için Aile Ýçi Þiddetle Mücadelede Temel Eðitim baþlýðý altýnda 1) Toplumsal Cinsiyet Eþitliði, 2) Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet, 3) Aile Ýçi Þiddetle Ýlgili Yasal Düzenlemeler, 4) Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler ve 5) Þiddete Maruz Kalan ve

5 Þiddet Uygulayanlarla Ýletiþim ve Görüþme konularýnýn yer aldýðý bir eðitim paketi ile þiddete maruz kalanlara hizmet sunanlarýn kendi meslek gruplarýna yönelik, mesleki sorumluluklarýný içeren eðitim dokümanlarý hazýrlanmýþtýr. Sýnýf içi uygulamalarýn etkililiðini saðlamak üzere her bir doküman için Eðitici Rehberi hazýrlanmýþtýr. Ayrýca eðiticiler için yetiþkin eðitimi yaklaþýmlarýný ve tekniklerini anlatan Yetiþkin Eðitimi Kýlavuzu hazýrlanmýþtýr. Elinizdeki dokümanýn hazýrlanabilmesi için Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Projesi çerçevesinde 2007 yýlý Haziran ve Temmuz aylarýnda proje illerinden Ankara, Ýstanbul, Trabzon, Gaziantep ve Þanlýurfa da eðitim ihtiyaç analizi çalýþmalarý yürütülmüþ; söz konusu meslek gruplarýnýn temsilcileriyle derinlemesine görüþmeler, grup çalýþmalarý yapýlmýþ ve sonuçlar bu dokümana yansýtýlmýþtýr. Ayrýca, dokümanýn hazýrlýk çalýþmalarý sýrasýnda ve deneme eðitimlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin, meslek kuruluþlarýnýn ve akademisyenlerin görüþlerinin alýnmasýna ve katkýlarýnýn saðlanmasýna özen gösterilmiþtir. Bu dokümanlar, eðitim uygulamalarý sýrasýnda, kolaylaþtýrýcý ve katýlýmcý olarak, zamanlarýný ve enerjilerini ayýracak olan meslek elemanlarýnýn katkýlarýyla geliþecektir. Çalýþmaya katkýda bulunan tüm kiþilere, kurum ve kuruluþlarýn temsilcilerine teþekkür ederim. Bu dokümanýn kadýnlarýn insan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi, toplumsal yaþamda konumlarýnýn güçlendirilmesi, eþit hak, fýrsat ve imkanlardan yararlanmalarý amacýna katký saðlamasý dileðiyle. Esengül Civelek Kadýnýn Statüsü Genel Müdürü

6 ÝÇÝNDEKÝLER 5 çindekiler Giriþ 1. Aile Ýçi Þiddete Maruz Kalan veya Risk Altýndaki Kadýnlara Sunulan Hizmetler 1.1 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet 1.2 Önleyici Hizmetler 1.3 Müdahale Hizmetleri 1.4 Toplumda Farkýndalýk Yaratmak ve Kurumlar Arasý Ýþbirliði Türkiye da Aile Ýçi Þiddete Maruz Kalan veya Risk Altýndaki Kadýnlara Doðrudan Hizmet Sunan Kurum ve Kuruluþlar 2.1 Kolluk Kuvvetleri 2.2 Adli Kurumlar Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Aile Mahkemeleri Adli Týp Kurumu 2.3 Saðlýk Kuruluþlarý Birinci Basamak Saðlýk Kuruluþlarý Ýkinci ve Üçüncü Basamak Saðlýk Kuruluþlarýnýn Acil Servisleri Hastanelerin Acil Servislerinde Þiddet Konusunda Özel Çalýþmalar Yapan Birimler

7 6 2.4 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Teþkilatlanma SHÇEK e Baðlý Kadýn Konukevleri ALO 183 Aile, Kadýn, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danýþma Hattý Toplum Merkezleri ve Aile Danýþma Merkezleri Bakým ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Çocuk ve Gençlik Merkezleri 2.5 Barolar Þiddet Maðdurlarýna Sunulan Adli Yardým Hizmetleri Þiddet Maðdurlarýna Sunulan Hukuksal Danýþma ve Yönlendirme Hizmetleri 2.6 Belediyeler 2.7 Sivil Toplum Kuruluþlarý (Kadýn Kuruluþlarý) 3. Sonuç Sözlük Kaynakça

8 GÝRÝÞ 7 Giriþ Kadýna yönelik aile içi þiddet, çok uzun süre eþler arasýnda özel-mahrem bir sorun olarak görülmüþtür. Bu bakýþ açýsý, yaþanan sorunun sadece aile bireylerini ilgilendirdiðini ve özel alanda meydana gelen bu soruna devletin müdahale etmesinin doðru olmayacaðýný savunmuþtur. Bu yaklaþýmýn sonucu olarak, kadýna yönelik aile içi þiddetin boyutlarý hakkýnda yeterli bilgi edinilememiþ ve þiddete maruz kalmýþ kadýnlara özel hizmetler oluþturulmamýþtýr. 19. yüzyýldan itibaren kadýn hareketinin, kadýnlarýn eþlerinden gördükleri þiddetin yaygýnlýðýný ve bu kadýnlara sunulmasý gereken hizmetleri kamuoyunun gündemine taþýmak için gösterdikleri çabalara raðmen, aile içinde meydana gelen þiddetin toplumsal bir sorun olduðu ve devletin müdahale etmesinin meþruiyeti konusunda uzun zaman bir uzlaþmaya varýlamamýþtýr (Price ve diðerleri, 2000) lerden itibaren, tüm dünyada kadýna yönelik aile içi þiddetle ilgili genel kabul gören bu yaklaþým sorgulanmaya baþlanmýþtýr. Bu dönemde özellikle Avrupa da ve ABD de kadýn hareketi, aile içi þiddetin özel bir sorun deðil, toplumsal bir sorun olduðunu vurgulamýþ ve aile içi þiddetin önlenmesi için yasal düzenlemeler yapýlmasýnýn gerektiðini savunmuþtur. Ayrýca kadýn hareketi, aile içi þiddete maruz kalan kadýnlar için sýðýnma evleri, danýþma merkezleri, acil yardým hatlarý, sadece bu konuda çalýþan saðlýk birimleri gibi kuruluþlarýn oluþturularak hizmetlerin sunulmasýnýn gerekliliðine iþaret etmiþtir (Price ve diðerleri, 2000). Aile içi þiddeti özel alana iliþkin bir sorun olarak gören ve devletin bu alana müdahalesini meþru kabul etmeyen bakýþ açýsý ile bunun toplumsal bir sorun olduðunu ve devletin kadýna yönelik þiddetle mücadelede sorumluluðu olduðunu ileri süren

9 8 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER yaklaþým arasýndaki tartýþma, 1970 ler ve 1980 ler boyunca devam etmiþtir. Cezai yargýlama sistemindeki þiddete yönelik genel yaptýrýmlarýn, aile içi þiddetle mücadele için yeterli olmadýðý savunulmuþtur. Kadýn kuruluþlarý aile içi þiddetle mücadele konusunda, þiddete maruz kalan kadýnlarýn korunmasýný ve desteklenmesini saðlayacak reformlar yapýlmasýný talep etmiþtir. Bu çabalar sonucunda, aile içi þiddet konusunda özel yasal düzenlemeler yapýlmýþ, ihtisas mahkemeleri kurulmuþ, saðlýk personelinin aile içi þiddet maðdurlarýný ihbar etme zorunluluðu getirilmiþ, faillerin derhal tutuklanmasý hakkýnda hükümler mevzuatta düzenlenmiþtir (Price ve diðerleri, 2000). Ayný dönemde, aile içi þiddete maruz kalan kadýnlar için sýðýnmaevleri kurulmaya baþlanmýþtýr. Aile içi þiddet maðdurlarý için kurulan bu sýðýnmaevleri, kadýn haklarý alanýnda çalýþan sivil toplum kuruluþlarýnca ya da kendileri de aile içi þiddete maruz kalmýþ olan kadýnlarca iþletilmiþtir. Bu kurumlarda, aile içi þiddete müdahale konusunda destekleyici bir yaklaþýmla çalýþmalar yürütülmüþtür. Bu dönemde kadýn kuruluþlarý, kadýna yönelik aile içi þiddet ile cinsiyete dayalý eþitsiz iliþkiler ve ayrýmcýlýk arasýndaki iliþkiye özellikle iþaret etmiþlerdir. Bu yaklaþýma göre, kadýna yönelik þiddetin ortadan kaldýrýlmasý için kadýn - erkek arasýndaki eþitsiz güç iliþkilerine dayalý toplumsal yapýnýn deðiþmesi gerekmektedir (Price ve diðerleri, 2000). Kadýn hareketinin giriþimi ile aile içi þiddete maruz kalan kadýnlar için kurulan bu sýðýnmaevleri ile ilgili olarak, farklý kesimler sert eleþtiriler yöneltmiþlerdir. Bu sýðýnmaevlerinin kurulmasýna karþý çýkan muhaliflerin eleþtirilerinin odaðýnda, bu tür yapýlarýn ailenin korunmasýna zarar vereceði ve erkeðin aile reisi rolünü sarsacaðý kanýsý bulunmaktadýr (Price ve diðerleri, 2000). Bu süreçte, sosyal hizmet sunan kuruluþlar da, þiddete maruz kalan kadýnlar için programlar ve hizmetler geliþtirmeye baþlamýþlardýr. Aile içi þiddet maðdurlarýna yönelik olarak oluþturulan bu programlar, daha çok þiddet ortaya çýktýktan sonra bundan zarar gören aile bireylerinin yaþadýklarý sýkýntýlarýn ortadan kaldýrýlmasý amacýna yöneliktir. Bu programlar kapsamýnda yürütülen hizmetlerde, genellikle kriz döneminde ortaya çýkan problemlerin çözümüne aðýrlýk verilmiþtir. Bu programlara yönelik ileri

10 GÝRÝÞ 9 sürülen en temel eleþtiri, þiddet ortaya çýkmadan önce þiddetin önlenmesine iliþkin çalýþmalarýn yeterince geliþtirilmemiþ olmasýdýr (Price ve diðerleri, 2000). Birleþmiþ Milletler tarafýndan 1975 yýlýnda ilan edilen Kadýn On Yýlý çerçevesinde kadýna yönelik þiddet sorunu uluslararasý kamuoyunun da gündemine girmeye baþlamýþtýr. Bu çerçevede kadýna yönelik þiddetle mücadelede devletin gerekli tedbirleri almak konusunda sorumluluðu olduðunun altý çizilmiþtir. Öte yandan kadýna yönelik aile içi þiddet bir halk saðlýðý problemi olarak da tanýmlanmaya baþlanmýþtýr. Þiddetin kadýn saðlýðýna olan etkileri üzerinde durulmaya ve saðlýk sistemi içinde þiddete maruz kalan kadýnlarýn tespiti konusunda çalýþmalar yürütülmeye baþlanmýþtýr (Gilson ve diðerleri, 2003). Yaþanan bu geliþmeler sonucunda bugün, aile içi þiddete maruz kalan kadýnlara yönelik hizmetler farklý kurumlar tarafýndan yürütülmektedir. Baþlangýçta sadece kadýn kuruluþlarý tarafýndan dayanýþma anlayýþý çerçevesinde þiddete maruz kalan kadýnlara verilen destek, bugün pek çok kamu kuruluþunca da gerçekleþtirilmektedir. Kadýn kuruluþlarýnýn þiddete maruz kalan kadýnlara yönelik çalýþmalarý ile devletin sunduðu hizmetler arasýnda baðlar geliþtirilmeye baþlanmýþtýr. Böylece yerel ve ulusal düzeyde kamu ile sivil toplum kuruluþlarý arasýnda iþbirliði aðlarý kurulmuþtur (Hall, 2005). Bu geliþmelere raðmen ne yazýk ki hala kadýna yönelik aile içi þiddet tüm dünyada devam etmektedir. Þiddete maruz kalan birçok kadýn, gerekli desteði ve hizmeti alamadýðý için bu sorunu yaþamaya devam etmek zorunda kalmaktadýr. Bu alanda yapýlan pek çok araþtýrma tüm dünyada bu konuda çýkarýlan yasal düzenlemelerin yeterince uygulanmadýðýný, sýðýnmaevleri ve diðer destek mekanizmalarýnýn yetersiz sayýda olduðunu ve bazý durumlarda bu kuruluþlarýn asgari standartlarýn altýnda hizmet verdiklerini göstermektedir (Logar, 2006). Kadýna yönelik aile içi þiddet kadýnýn insan haklarý ihlali olarak kabul edilmektedir. Aile içi þiddet kadýnlara ekonomik, psikolojik ve fiziksel biçimlerde ciddi zararlar

11 10 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER vermektedir. Ayrýca toplumsal ve ekonomik geliþmeyi de olumsuz etkilemektedir. Kadýna yönelik aile içi þiddetle mücadele, tek bir kurumun çabasý ile saðlanamaz; mücadele ancak ilgili tüm taraflarýn bu sorunla mücadelede üzerlerine düþen sorumluluðu benimsemeleri ve iþbirliði ve koordinasyon içinde çalýþmalarý ile gerçekleþtirilebilir. Kurumlar arasý iþbirliði ve koordinasyonun ön koþulu ise, þiddete maruz kalan kadýnlara yönelik temel hizmetlerin verilmesi, özellikle de belirlenmiþ bir standartta verilmesidir. Bu çalýþmada, ülkemizde aile içi þiddete maruz kalmýþ bir kadýnýn doðrudan baþvurabileceði, kolluk kuvvetlerinin, adli kurumlarýn, saðlýk kuruluþlarýnýn, sosyal hizmet veren kuruluþlarýn, barolarýn, belediyelerin ve kadýn kuruluþlarýnýn verdikleri hizmetler incelenecektir.

12 AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN VEYA RÝSK ALTINDAKÝ KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER 11 Aile Ýçi Þiddete Maruz Kalan veya Risk Altýndaki Kadýnlara Sunulan Hizmetler Bu bölümde kadýna yönelik aile içi þiddet, þiddete maruz kalan veya risk altýndaki kadýna sunulan önleyici hizmetler ve müdahale hizmetleri tanýmlanmakta ve toplumda farkýndalýk yaratmanýn ve kurumlar arasý iþbirliði çalýþmalarýnýn önemi açýklanmaktadýr. 1.1 Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Kadýna yönelik aile içi þiddet maðdurlarýna yönelik hizmet sunum modellerinin geliþtirilmesinde ilk atýlacak adým, kadýna yönelik aile içi þiddetin tanýmlanmasýdýr. Bu tanýmýn kapsamý, aile içi þiddeti önlemek için nasýl bir hizmet verileceðini de belirlemektedir. Eðer þiddet sadece tokat atmak, vurmak gibi fiziksel þiddet olarak görülüyorsa sunulan hizmetler de bu tür þiddetin ortadan kaldýrýlmasý ile sýnýrlý olacaktýr. Eðer kadýna yönelik aile içi þiddet fiziksel þiddetin yaný sýra psikolojik, cinsel ve ekonomik þiddeti de kapsayacak biçimde ele alýnýyorsa, sunulan hizmetler de bu tanýma paralel olarak daha geniþ kapsamlý olacaktýr. Birleþmiþ Milletler (BM) Kadýna Yönelik Þiddetin Önlenmesi Bildirgesi nde kadýna yönelik þiddet, ister kamusal isterse özel yaþamda meydana gelsin, kadýnlara fiziksel, cinsel, psikolojik acý veya ýstýrap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalý bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun býrakma þeklinde tanýmlanmaktadýr (BM, 1993). Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Komitesi, kadýnlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalý þiddeti, bir kadýna sýrf kadýn olduðu için yöneltilen ya da oransýz bir þekilde kadýnlarý etkileyen þiddet olarak tarif etmektedir (BM, 1992). Aile içi þiddet, özel yaþamda, genellikle cinsel iliþki ya da kan baðý ile baðlý bireyler arasýnda vuku bulan bir þiddet türü olarak tanýmlanmaktadýr (BM, 2003). Çoðunlukla erkekler tarafýndan kadýnlara veya çocuklara yönelik olarak uygulanmaktadýr. Aile içi þiddet, kadýnlara yönelik þiddetin en yaygýn fakat görünürlüðü en az olan türüdür. Aile içi þiddet, fiziksel, psikolojik

13 12 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER ve cinsel þiddet dâhil, çok çeþitli þekillerde ortaya çýkabileceði gibi ekonomik açýdan mahrum býrakma ya da çevresinden izole etme þeklinde de görülebilmektedir. 1 Mart 2008 tarihinde yürürlüðe giren Ailenin Korunmasýna Dair Kanun un Uygulanmasý Hakkýnda Yönetmelik te þiddetin, aile bireyinin fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acý çekmesiyle sonuçlanmasý muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskýyý ya da özgürlüðün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözel ve ekonomik her türlü davranýþý ifade ettiði belirtilmektedir. Kadýna yönelik aile içi þiddetle ilgili olarak üzerinde uzlaþmaya varýlan ve uluslararasý dokümanlar ile iç mevzuatta dile getirilen tanýmlar, þiddetin farklý türlerini kapsamaktadýr. Aile içi þiddet sorununun önlenmesi için sunulacak hizmetlerin de bu tanýmlarda ifade edilen tüm þiddet biçimlerini kapsayacak biçimde olmasý gerekmektedir. Kadýna yönelik aile içi þiddetin ortadan kaldýrýlmasý için sunulan hizmetler en genel anlamda, önleyici hizmetler ve müdahale hizmetleri olarak gruplandýrýlmaktadýr. 1.2 Önleyici Hizmetler Önleyici hizmetler, toplumda kadýna yönelik þiddetin ortaya çýkmasýný önlemeyi hedeflemekte ve bu sorunun meydana gelmesine yol açan nedenlerin saptanmasýný ve çözüm yollarýnýn üretilmesini kapsamaktadýr. Kadýnlarýn güçlendirilmesine ve toplumsal statülerinin yükseltilmesine yönelik çalýþmalar ile aile içi þiddete neden olan ve pekiþtiren olumsuz tutum ve davranýþlarýn ortadan kaldýrýlmasýný saðlamak üzere yürütülen faaliyetler, önleyici hizmetler kapsamýnda deðerlendirilmektedir. Aile içi þiddetle mücadeleye yönelik programlar, baþlangýçta sadece müdahale hizmetlerinin geliþtirilmesine aðýrlýk vermiþlerdir. Ancak zaman içinde, þiddetin son derece karmaþýk bir durum olduðu ve sadece müdahale ile bu sorunun çözülemeyeceði, önleyici hizmetlerin geliþtirilmesinin de gerekli olduðu ortaya çýkmýþtýr. Ancak aile içi þiddeti önlemeye yönelik hizmetlerin verilmesinde bazý güçlükler vardýr. Birincisi, bu hizmetlerin sürekliliði son derece önemlidir ve bu nedenle bu hizmetlere ayrýlan bütçenin sürekliliðinin garanti altýna alýnmasý ile ilgili güçlüklerdir. Ýkincisi ise, önleyici hizmetlerin sonuçlarý uzun vadede ortaya çýkmaktadýr, bu nedenle etkililiðinin

14 AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN VEYA RÝSK ALTINDAKÝ KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER 13 deðerlendirilmesinde güçlükler vardýr. Örneðin aile içi þiddeti pekiþtiren kalýp yargýlarýn ortadan kaldýrýlmasý, aile içi þiddetle mücadelede son derece önemlidir, ancak bu ayný zamanda uzun vadeli bir hedeftir ve yatýrýmýn ve harcanmasý gerekli çabalarýn sürekliliðini gerektirir (Price ve diðerleri, 2000). 1.3 Müdahale Hizmetleri Müdahale hizmetleri, aile içinde þiddete maruz kalan kadýnlara yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetleri kapsamaktadýr. Bu hizmet türü, kriz durumlarýnda verilen müdahale hizmetleri ve kriz ortamý ortadan kalktýktan sonra sunulan hizmetler biçiminde gruplandýrýlmaktadýr. Krize müdahale hizmetleri, kadýnýn þiddeti yaþamasýnýn hemen sonrasýnda verilen hizmetlerdir. Bu hizmetler kadýnýn saðlýðý ve güvenliði konusunda o anda acilen alýnmasý gerekli önlemleri kapsamaktadýr. Þiddet maðdurlarý için acil durumlarda çok kýsa süreli kalma imkâný veren istasyon sýðýnmaevleri, þiddet konusunda ihbarlarýn alýndýðý telefon hatlarý, acil servislerde sunulan hizmetler, kriz durumlarýnda sunulan müdahale hizmetleri grubuna girmektedir. Kriz durumu ortadan kalktýktan sonra sunulan hizmetler ise, þiddetten hali hazýrda etkilenmiþ olan bireylere ve ailelere yönelik olarak bu zararýn artmamasý ve giderilmesi, þiddete maruz kalan kiþilerin yeniden maðdur olmalarýnýn önüne geçilmesi için gerekli izleme çalýþmalarýný tarif etmektedir. Ýstihdam konusunda danýþmanlýk, meslek kazandýrýcý eðitimlere yönlendirme, maðdurun ev bulmasýna destek olmak, kadýnýn kendisi ve çocuklarý için güvenlik planý geliþtirmesine yardým etmek, uzun süreli bireysel ve grup terapi hizmetleri, bu hizmet türü içerisinde görülmektedir (Price ve diðerleri, 2000). Avusturya da þiddete maruz kalan kadýnlara yönelik çalýþan müdahale merkezleri bu hizmet türüne iliþkin oldukça geliþmiþ bir örnektir. Avusturya da dokuz eyalette kurulan müdahale merkezleri, Þiddete Karþý Korunma Kanunu gereðince kurulmuþ olup, mali kaynaklarý kamu kurumlarýnca karþýlanmakta ve kamu yararýna çalýþan derneklerce iþletilmektedir. Bu merkezlerin ana görevi, aile içi þiddete maruz kalan kadýnlarýn ve çocuklarýnýn korunmalarý ve haklarýnýn güvence altýna alýnmasý için, diðer ilgili kurumlarla iþbirliði içinde kadýnlarýn tüm çabalarýnda onlara rehberlik etmek ve destek olmaktýr. Bu merkezler aile içi þiddete müdahalelerde gerekli eþgüdümün

15 14 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER saðlanmasý ve ilgili bütün kurumlarýn iþbirliðinin gerçekleþmesi için çalýþmalar yapmaktadýr. Ayrýca bu merkezlerde, kadýnla beraber içinde bulunduðu tehlike / risk deðerlendirilmekte ve güvenlik plâný yapýlmaktadýr. Bu merkezlerin genel bir uygulamasý da, olay sonrasýnda þiddet maðdurlarýyla belli dönemlerde bir araya gelerek destek hizmetlerinin verilmesine devam edilmesidir. Müdahale merkezleri þiddet maðduru kadýnlara dava açmalarýnda yardýmcý olma ve mahkemelerdeki duruþmalarda onlara eþlik etme konularýnda da gerekli hizmetleri yerine getirmektedir. Bu merkezlerin, þiddete maruz kalmýþ ve geliri olmayan kadýnlara malî yardýmda bulunma ve barýnmalarýna yardým etme konularýnda da faaliyetleri bulunmaktadýr. Bu merkezlerde kriz durumunda ve kriz ortadan kalktýktan sonra þiddete maruz kalmýþ kadýnlara koruma ve destek saðlamak üzere yapýlan tüm çalýþmalar tek elden koordine edilmektedir (KSGM nin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddetle Mücadele Projesi kapsamýnda 2007 yýlýnda hazýrlanan Avusturya Çalýþma Ziyareti Raporu ndan yararlanýlmýþtýr). 1.4 Toplumda Farkýndalýk Yaratmak ve Kurumlar Arasý Ýþbirliði Kadýna yönelik aile içi þiddetle mücadele ancak ilgili tüm kesimlerin bu mücadelede iþbirliði yapmasý ile baþarýya ulaþabilir. Bir baþka deyiþle kadýna yönelik aile içi þiddet, saðlýk sektörünün, kolluk kuvvetlerinin, adalet sisteminin, sosyal hizmetlerin, belediyelerin, barolarýn ve kadýn alanýnda çalýþmalar yürüten sivil toplum kuruluþlarýnýn ortak çabasý ile önlenebilecek bir sorundur. Son yýllarda, gerek önleyici hizmetlerin gerekse müdahale hizmetlerinin geliþtirilmesi için toplumun bilgilendirilmesi, hizmet sunucularýn eðitilmesi ve kurumlar arasý iþbirliðinin artýrýlmasýnýn önemi giderek daha fazla anlaþýlmaktadýr. Bu yönde yürütülen çalýþmalarda, gerek toplumun gerekse hizmet sunucularýn þiddetin kapsamý, tehlikeleri, sonuçlarý, sýklýðý ve bu alanda verilen hizmetler gibi konularda farkýndalýklarýnýn artýrýlmasýna aðýrlýk verilmektedir. Toplumda lider konumunda olan kiþilerin kadýna yönelik þiddet konusundaki duyarlýlýklarýnýn artýrýlmasý ve bu kiþiler aracýlýðý ile topluma doðru bilgi ve mesajlarýn taþýnmasý ve hizmetlerin yaygýnlaþtýrýlmasýnýn teþvik edilmesi saðlanmaktadýr (Price ve diðerleri, 2000).

16 TÜRKÝYE DE AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN VEYA RÝSK ALTINDAKÝ KADINLARA DOÐRUDAN HÝZMET SUNAN KURUM VE KURULUÞLAR 15 Türkiye de Aile Ýçi Þiddete Maruz Kalan veya Risk Altýndaki Kadýnlara Doðrudan Hizmet Sunan Kurum ve Kuruluþlar Bu bölümde, Türkiye de aile içi þiddete maruz kalan bir kadýnýn, müdahale hizmetleri çerçevesinde koruma, destek, rehberlik ve tedavi gibi hizmetleri almak üzere baþvurabileceði kurum ve kuruluþlarýn bu alanda yürüttükleri faaliyetler açýklanmaktadýr. 2.1 Kolluk Kuvvetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi nde oluþturulan Töre ve Namus Cinayetleri Ýle Kadýnlara ve Çocuklara Yönelik Þiddetin Sebeplerinin Araþtýrýlarak Alýnmasý Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacýyla Meclis Araþtýrmasý Komisyonu 18 Ekim 2005 de çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Komisyonun çalýþmalarý neticesinde hazýrlanan Komisyon Raporu doðrul-tusunda, çocuk ve kadýnlara yönelik þiddet hareketleri ile töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için alýnacak tedbirlerle ilgili olarak Baþbakanlýk tarafýndan çýkartýlan 2006/17 sayýlý Genelge tarih ve Kolluk Kuvvetleri Adli Kurumlar Barolar KADIN Saðlýk Kuruluþlarý SHÇEK STK lar Belediyeler Þekil 1. Aile Þiddete Maruz Kalan Kadýnlarýn Baþvurabileceði Kurum ve Kuruluþlar

17 16 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Söz konusu genelgede Ýçiþleri Bakanlýðý na atfedilen sorumluluklar baðlamýnda kolluk kuvvetlerinin eðitim programlarýnda kadýn ve çocuklara karþý þiddete yaklaþým konusunun yer almasý, ayrýca emniyet birimlerinde bu konularda daha fazla kadýn memurun görevlendirilmesi ve bu memurlarýn kadýna ve çocuða yönelik þiddet konusunda özel eðitim almalarý gerektiði belirtilmektedir. Baþbakanlýk Genelgesi hükümleri doðrultusunda uygulamada yerine getirilmesi gereken hususlar hakkýnda Emniyet Genel Müdürlüðü (EGM) tarafýndan hazýrlanan Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu konulu tarih ve 2007/8 sayýlý Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgesi 81 Ýl Valiliðine gönderilmiþtir. Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü (KSGM) ve Ýçiþleri Bakanlýðý EGM arasýnda düzenlenen Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eðitimi Projesi Protokolü 26 Aralýk 2006 tarihinde Ýçiþleri Bakaný ve Kadýn, Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakaný tarafýndan imzalanmýþtýr. Bu çerçevede; KSGM ile EGM nün iþbirliði içerisinde yürüttüðü çalýþmalar ile kadýna karþý þiddetin önlenmesi amacýyla þiddet maðduru kadýnlar için ilk adým baþvuru yerleri olan polis merkezlerinde çalýþan EGM personeline yönelik hizmet içi eðitim programlarý hazýrlanmýþtýr. Bu hizmet içi eðitim çalýþmalarýnýn amacý, kadýna yönelik þiddet, aile içi þiddet, toplumsal cinsiyet eþitliði eðitimi, þiddet maðdurlarýna yaklaþým tarzý, 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun ve diðer ilgili kanunlarýn uygulanmasý konularýnda farkýndalýk ve duyarlýlýðýn artýrýlmasýdýr. Bu eðitim projesi iki adýmda gerçekleþtirilmektedir. Birinci adýmda 270 Emniyet Genel Müdürlüðü personeli eðitici olarak yetiþtirilmiþtir. Ýkinci adýmda, yetiþtirilen bu eðitici kadro ile 81 Ýl Emniyet Müdürlüðü ne baðlý polis merkezinde çalýþan personelin eðitilmesi saðlanacaktýr (15 Eylül 2008 tarihi itibarýyle personelin eðitimi tamamlanmýþtýr).

18 TÜRKÝYE DE AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN VEYA RÝSK ALTINDAKÝ KADINLARA DOÐRUDAN HÝZMET SUNAN KURUM VE KURULUÞLAR 17 Aile içinde veya baþka bir þekilde kadýnlara yönelik þiddet olaylarý EGM tarafýndan soruþturulurken, sadece bu olaylarda tanzim edilmesi gereken özel bir form ya da tutanak bulunmamaktadýr. Bu durum þiddet vakalarýnýn boyutu, sýklýðý, ne þekilde ve ne derecede meydana geldiði ile ilgili verilerin düzenli olarak görülememesine sebep olmaktadýr. Mevcut durumun saðlýklý bir þekilde ortaya konamamasý bu olaylarla ilgili alýnmasý gerekli tedbirlerin tespitini engellemektedir. Bu nedenle, proje kapsamýnda aile içi þiddete iliþkin verilerin toplanabilmesi ve daha sonra analizlerinin yapýlabilmesi için bir kayýt formu geliþtirilmiþtir. Þiddete maruz kalan kadýnlarýn yaygýn olarak ilk baþvurduklarý kurumlardan biri polis merkezleri ve jandarma karakollarýdýr. Kadýnlar kolluk kuvvetlerine doðrudan gelerek baþvurabildikleri gibi telefonla ihbarda da bulunabilmektedirler. Ayrýca üçüncü þahýslarýn ihbarý ile kolluk kuvvetleri þiddet olayýndan haberdar olabilmektedir. Bunun yaný sýra, saðlýk kuruluþlarý ya da baþka kuruluþlar (sosyal hizmet birimleri gibi kamu kuruluþlarý ya da sivil toplum kuruluþlarý) kanalýyla da baþvurular kolluk kuvvetlerine ulaþabilmektedir. Aile içi þiddet olayý hakkýnda polis merkezine yapýlan baþvurular Cumhuriyet savcýlýðýna bildirilmektedir. Bundan sonraki iþlemler Cumhuriyet savcýsýnýn bilgisi ve talimatlarý doðrultusunda yürütülmektedir (Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK), md:161). Þiddet maðduru kadýnlar kolluk birimlerine bizzat müracaat ettiklerinde ya da alýnan ihbar üzerine olayýn vuku bulduðu yere kolluk kuvvetleri geldiðinde, öncelikle bu kiþilerin ne tür bir þiddete maruz kaldýðýnýn tespit edilmesi için gerekli muayene ve tedavinin yapýlmasý amacýyla en yakýn saðlýk kuruluþuna sevki yapýlmaktadýr. Maðdurun saðlýk kuruluþuna götürülmesi polis refakatinde gerçekleþtirilmektedir. Hekim tarafýndan muayene ve tedaviye iliþkin hususlarýn kayýt altýna alýndýðý bir rapor düzenlenmektedir. Saðlýk kuruluþunca düzenlenen raporun bir nüshasý hazýrlýk dosyasýna konmak üzere görevli polis tarafýndan alýnmaktadýr. Maðdur, muayenesinin ardýndan

19 18 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER müracaatýnýn alýnmasý için tekrar polis merkezine getirilmektedir. Kolluk kuvvetlerine yapýlan ihbar ve þikayet üzerine baþlatýlan soruþturma süreci, maðdurun olaya iliþkin müracaatýnýn alýnmasý ile baþlamaktadýr. Soruþturma sürecinde maðdurun avukatý yoksa baro tarafýndan kendisine bir avukat görevlendirilmesini talep etme hakký vardýr. Bu nedenle görevli polis memurunca maðdura avukat isteyip istemediði sorulmaktadýr. Eðer istiyorsa ve kendisinin bunu karþýlayacak maddi olanaklarý yoksa baronun kendisine ücretsiz avukat atayabileceði bildirilmektedir (CMK, md. 234). Aile içi þiddete maruz kaldýðý için polis merkezine müracaat eden kadýnlarýn müracaatlarýnýn alýnmasý ve iþlemlerinin yapýlmasý imkanlar çerçevesinde kadýn personel tarafýndan gerçekleþtirilmektedir. 11 Ocak 2007 tarihli ve 2007/6 sayýlý Ýçiþleri Bakanlýðý Emniyet Genel Müdürlüðü nün Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Koordinasyonu konulu genelgede, kolluk birimlerine müracaat eden veya kolluk tarafýndan tespit edilen þiddet maðduru kadýn ve çocuklarýn, yaþadýklarý travmaya baðlý olarak içinde bulunduklarý ruhsal durum göz önünde bulundurularak, bu kiþilerin müracaatlarýnda yapýlmasý gereken her türlü iþlem, imkanlar ölçüsünde bayan personelin de katýlýmýyla, insani yaklaþým içerisinde ve ivedilikle yerine getirilmesi gerektiði belirtilmektedir. Maðdurun yaþadýðý þiddet olayýný tekrar tekrar anlatmasý, içinde bulunduðu psikolojik travmanýn etkisini artýrabileceði için, maðdurun polis merkezine baþvurusundan ayrýlana kadar geçen süreçte tüm iþlemlerin ayný kiþi tarafýndan yürütülmesi için çaba sarf edilmektedir. Polis merkezlerinde yürütülen adli ve idari tahkikatta, tüm tespit edilenler, soruþturmaya iliþkin alýnan emir ve talimatlar, ifadeler, tutanaklar, ilgili birimlerle yazýþmalar kayýt altýna alýnmaktadýr (CMK, md. 169). Maðdurun yaþadýðý þiddet olayýna iliþkin verdiði bilgiler mümkün olduðunca detaylý

20 TÜRKÝYE DE AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN VEYA RÝSK ALTINDAKÝ KADINLARA DOÐRUDAN HÝZMET SUNAN KURUM VE KURULUÞLAR 19 biçimde kayýt altýna alýnmaktadýr. Maðdurun baþýna gelen eylemin ne olduðu, nasýl gerçekleþtiði, býçak, sopa veya benzer bir araç kullanýlmýþ ise bu aracýn ne olduðu, kim veya kimler tarafýndan bu eylemin gerçekleþtirildiði, saldýrganla bir akrabalýk iliþkisi var ise akrabalýk baðý, bilinebiliyor ise görgü tanýklarýnýn isim ve soy isimleri, maðdurun saldýrgandan þikayetçi olup olmadýðý tutanaða geçirilmektedir. Ayrýca görevli polis tarafýndan Aile Ýçi Þiddet Kayýt Formu doldurulmaktadýr. Bu form ile aile içi þiddet ve özellikle kadýna yönelik þiddet olaylarý ile ilgili istatistiklerin düzenli tutulabilmesi, bu veriler üzerinden analiz çalýþmalarý yapýlarak strateji geliþtirilmesi, olaylara karýþan þahýslarla ilgili sýnýflandýrma yapýlabilmesi ve çözüm üretilebilmesi, olaylara müdahale eden kolluk görevlilerine sistematik ve standart yaklaþým kazandýrýlmasý ve dijital kayýt sistemi oluþturulmasý amaçlanmaktadýr. Söz konusu form iki bölümden oluþmaktadýr. Birinci bölümde, meydana gelen olayla ilgili bilgiler (yer, tarih, zaman, müdahale eden görevli, vb), olaya karýþan taraflara iliþkin bilgiler ve talimatlar bulunmaktadýr. Ýkinci bölümde ise, risk deðerlendirme ile ilgili sorular, risk hesaplama kýsmý, idari iþlemler ve maðduru bilgilendirme bölümleri yer almaktadýr. Risk deðerlendirme, kiþinin þiddet karþýsýndaki durumunu belirlemek için geliþtirilmiþ bir tür ölçme aracýdýr. Risk deðerlendirmesinde yer alan sorulara maðdurun vereceði cevaplar üzerinden ifade alan görevlinin yapacaðý sýnýflandýrma (yüksek risk / standart risk) ile sosyal hizmet birimleri ile koordine kurularak maðdurlarýn korunmasý ve maðduriyetlerinin ilgili diðer kurum ve kuruluþlarla iþbirliði içerisinde giderilmesi mümkün olmaktadýr. Risk deðerlendirme sonucu maðdurla da paylaþýlmaktadýr. Eðer maðdur sýðýnmaevinde kalacak ise, maðdurun sýðýnmaevine nakli polis görevlileri tarafýndan yapýlmaktadýr. Öte yandan, olaya karýþan taraflarýn tespiti ve delillerin toplanmasý için Cumhuriyet savcýsýnýn emir ve talimatlarý doðrultusunda kolluk kuvvetlerince çalýþmalara baþlanýr. Cumhuriyet savcýsý, ihbar veya baþka bir suretle bir suçun iþlendiði izlenimini veren bir hâli öðrenir öðrenmez kamu davasýný

21 20 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER açmaya yer olup olmadýðýna karar vermek üzere hemen iþin gerçeðini araþtýrmaya alýnmaktadýr. Bulunamazsa dosya ikmalen savcýlýða gönderilmektedir. baþlar. Gerçeðin araþtýrýlmasý için kolluk görevlileri marifetiyle, þüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplamaktadýr (CMK, md. 160, 164). Soruþturma sürecinde þiddete maruz kalan kadýnýn yaný sýra diðer aile bireyleri de dinlenmektedir. Deliller toplanýrken, maðdurun maruz kaldýðý fiziksel, cinsel, Cumhuriyet savcýsý talimatý doðrultusunda þüpheliye ulaþýlarak polis merkezinde ifadesi alýnmaktadýr. Þüpheli için saðlýk raporu alýnmak üzere gerekli iþlemler ekonomik ve psikolojik þiddetin bulgularý tespit edilmektedir. Bunun için özellikle þiddet olayýnýn meydana geldiði yerden deliller toplanmaktadýr. yapýlmaktadýr. Hazýrlanan dosya savcýlýða (mevcutlu olarak) gönderilmektedir. Þüpheliye ulaþýlamamasý durumunda, savcýlýk talimat verirse bulunduðu yerden Polis merkezlerinde aile içi þiddete maruz kalmýþ kadýn ile ilgili yürütülen hizmetler Þekil 2 de gösterilmiþtir.

22 TÜRKÝYE DE AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN VEYA RÝSK ALTINDAKÝ KADINLARA DOÐRUDAN HÝZMET SUNAN KURUM VE KURULUÞLAR 21 POLÝS MERKEZÝNE BAÞVURU Ýlk görüþme (mümkünse kadýn personel tarafýndan) yapýlýr. Cumhuriyet savcýsý bilgilendirilir. Gerekirse saðlýk kuruluþuna sevk edilir (Refakatçi: Polis) Ýsterse avukat temin edilir. Müracaatý alýnýr. Olaya karýþan taraflarýn tespit edilir, deliller toplanýr (varsa çocuk/lar ile ilgili iþlemler) Aile Ýçi Þiddet Kayýt Formu doldurulur. Þüpheli ile ilgili iþlemler Risk deðerlendirmesi yapýlýr ve sonuç maðdurla paylaþýlýr. Þüpheliye ulaþýlýr. Bilgilendirme ve yönlendirme yapýlýr. Yüksek risk grubunda olan kadýnlar için SHÇEK ile irtibata geçilir. Polis, idari iþlemlerin kontrol sorularýný doldurur. (Formun ilgili bölümü) Maðdur sýðýnmaevinde kalacaksa, refakatçý polis ile gönderilir. Diðer hizmetler için maðdur kendisi gider. Saðlýk raporu iþlemleri yapýlýr. Þüphelinin ifadesinin alýnmasý Dosya savcýlýða gönderilir. Aile Ýçi Þiddete Son Broþürü verilir. Þekil 2. Polis Merkezine Baþvuran Þiddete Maruz Kalmýþ Kadýn ile Ýlgili Ýþlemler

23 22 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER Türk Ceza Kanunu kapsamýnda suç olarak tarif edilen kadýna yönelik aile içi þiddet olaylarýnýn soruþturulmasý sürecinde, müracaatçýnýn ve þüphelinin durumuna göre farklýlýk gösteren adli iþlemler bulunmaktadýr. (Tablo 1-4) Tablo 1: Aðýr Þiddete Maruz Kalmýþ Maðdura Ait Saðlýk Raporu Ýle Birlikte Ýntikal Eden Olaylarda Yürütülecek Adli Ýþlemler Müracaatçýnýn Þikâyeti Varsa Adli Ýþlemler yürütülür (Yaralama ve 4320 S.K. kapsamýnda) Risk deðerlendirmesi yapýlýr ve deðerlendirmenin sonucu hakkýnda müracaatçýya bilgi verilir. Maðdura 4320 sayýlý kanun ve diðer yasal haklarý hakkýnda bilgi verilir. Diðer idari iþlemler hakkýnda bilgi verilir. Aile Ýçi Þiddete Son broþürü verilir. Müracaatçýnýn Þikâyeti Yoksa Adli iþlemlerin yapýlmasý zorunludur. Maðdurun ifadesine þikâyetçi olmadýðý belirtilir. Risk deðerlendirmesi yapýlýr ve deðerlendirmenin sonucu hakkýnda müracaatçýya bilgi verilir. Maðdura 4320 sayýlý kanun ve diðer yasal haklarý hakkýnda bilgi verilir. Diðer idari iþlemler hakkýnda bilgi verilir. Aile Ýçi Þiddete Son broþürü verilir. Tablo 2: Hafif Þiddete Maruz Kalmýþ Maðdura Ait Saðlýk Raporu Ýle Birlikte Ýntikal Eden Olaylarda Yürütülecek Adli Ýþlemler Müracaatçýnýn Þikâyeti Varsa Adli Ýþlemler yürütülür (Yaralama ve 4320 S.K. kapsamýnda) Risk deðerlendirmesi yapýlýr ve deðerlendirmenin sonucu hakkýnda müracaatçýya bilgi verilir. Maðdura 4320 sayýlý kanun ve diðer yasal haklarý hakkýnda bilgi verilir. Diðer idari iþlemler hakkýnda bilgi verilir. Aile Ýçi Þiddete Son broþürü verilir. Müracaatçýnýn Þikâyeti Yoksa Adli iþlemlerin yapýlmasý zorunludur. Maðdurun ifadesine þikâyetçi olmadýðý belirtilir. Maðdur doktora gitmek istiyorsa, doktor raporu alýnýr. Risk deðerlendirmesi yapýlýr ve deðerlendirmenin sonucu hakkýnda müracaatçýya bilgi verilir. Maðdura 4320 sayýlý kanun ve diðer yasal haklarý hakkýnda bilgi verilir. Diðer idari iþlemler hakkýnda bilgi verilir. Aile Ýçi Þiddete Son broþürü verilir.

24 TÜRKÝYE DE AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN VEYA RÝSK ALTINDAKÝ KADINLARA DOÐRUDAN HÝZMET SUNAN KURUM VE KURULUÞLAR 23 Tablo 3: Aðýr Þiddete Maruz Kalmýþ Maðdura Ait Saðlýk Raporu Ýle Birlikte Ýntikal Eden Olaylarda Þüphelinin Durumuna Göre Yürütülecek Adli Ýþlemler Þüpheliye Ulaþýlmamýþsa Savcýlýða bilgi verilir. Bulunduðu yerden alýnýr ve yakalama yapýlýr. Þüpheli bulunamazsa, dosya ikmalen savcýlýða gönderilir. Savcýlýk yakalama emri, vb. iþlemleri baþlatýr. Þüpheli baþka bir karakol/merkez bölgesindeyse savcýnýn onayý ile oraya yazý gönderilir. Þüpheliye Ulaþýlmýþ ve þüpheli merkeze/karakola gelmiþse Savcýlýða bilgi verilir. Ýfadesi alýnýr. Saðlýk raporu iþlemleri tamamlanýr. Dosya savcýlýða (savcý talimatý ile büyük olasýlýkla mevcutlu olarak) gönderilir. Þüpheliye Ulaþýlmýþ ancak þüpheli merkeze gelmemiþse Savcýlýða bilgi verilir. Bulunduðu yerden alýnýr ve yakalama yapýlýr. Þüpheli bulunamazsa, dosya ikmalen savcýlýða gönderilir. Savcýlýk yakalama emri, vb iþlemleri baþlatýr. Tablo 4: Hafif Þiddete Maruz Kalmýþ Maðdura Ait Saðlýk Raporu Ýle Birlikte Ýntikal Eden Olaylarda Þüphelinin Durumuna Göre Yürütülecek Adli Ýþlemler Þüpheliye Ulaþýlmamýþsa Savcýlýða bilgi verilir. Dosya ikmalen savcýlýða gönderilir. Þüpheliyle ilgili süreç savcýlýk ve mahkeme sürecine kalýr. Þüpheliye Ulaþýlmýþ ve þüpheli merkeze/karakola gelmiþse Ýfadesi alýnýr. Saðlýk raporu iþlemleri tamamlanýr. Dosya savcýlýða (savcý talimatý ile büyük olasýlýkla ikmalen) gönderilir. Þüpheliye Ulaþýlmýþ ancak þüpheli merkeze gelmemiþse Savcýlýða bilgi verilir. Dosya, ikmalen savcýlýða gönderilir Þüpheliyle ilgili süreç savcýlýk ve mahkeme sürecine kalýr.

25 24 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER 2.2 Adli Kurumlar Kanunlar, kadýna yönelik aile içi þiddetle mücadelede son derece önemli araçlardýr. Ülkemizde bu sorunla mücadelede, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe giren 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 1998 yýlýnda çýkarýlan ve 2007 yýlýnda 5636 sayýlý Kanun la yapýlan deðiþiklikle yeniden düzenlenen 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun son derece önemli bir yer teþkil etmektedir. Bu bölümde, söz konusu kanunlarýn uygulanmasý ile ilgili adli kurumlar (Cumhuriyet Savcýlýðý, Aile Mahkemesi ve Adli Týp Kurumu) ve bu kurumlarca yürütülen iþlemler ele alýnacaktýr. Aile içi þiddete maruz kalan kadýn*, kolluk kuvvetlerine, Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine ya da toplum merkezleri ve aile danýþma merkezlerine ya da kadýnlara yönelik çalýþmalar yapan sivil toplum kuruluþuna, belediyelere ya da diðer kamu kuruluþlarýna baþvurduðunda, tüm bu kurum ve kuruluþlar tarafýndan, yasal haklarýndan yararlanabilmesi için adlî kurumlara yönlendirilebilmektedir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý 07 Ekim 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 5235 sayýlý Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri Ýle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda Kanun a göre, mahkeme kuruluþu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin adý ile anýlan bir Cumhuriyet baþsavcýlýðý kurulur. Cumhuriyet baþsavcýlýðýnda, bir Cumhuriyet baþsavcýsý ve yeteri kadar Cumhuriyet savcýsý bulunur. Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn görevleri, kamu davasýnýn açýlmasýna yer olup olmadýðýna karar vermek üzere soruþturma yapmak veya yaptýrmak, kanun hükümlerine göre, yargýlama faaliyetlerini kamu adýna izlemek, bunlara katýlmak ve gerektiðinde kanun yollarýna baþvurmak, kesinleþen mahkeme kararlarýnýn yerine getirilmesi ile ilgili iþlemleri yapmak ve izlemek ve kanunlarla verilen diðer görevleri yapmaktýr. Bu çerçevede Cumhuriyet savcýsý, adli göreve iliþkin iþlemleri yapmak, duruþmalara katýlmak ve kanun yollarýna baþvurmak, Cumhuriyet baþsavcýsý tarafýndan verilen adli ve idari görevleri yerine getirmek, gerektiðinde Cumhuriyet * 4320 sayýlý Kanundan, aile içi þiddete maruz kalmýþ eþ, çocuk, ayný çatý altýnda yaþayan diðer aile bireyleri ve mahkemece ayrýlýk kararý verilen veya yasal olarak ayrý yaþama hakký olan ya da evli olmalarýna raðmen fiilen ayrý yaþayan aile bireyleri yararlanabilmektedir. Bu çalýþma aile içinde þiddete maruz kalan kadýnlara sunulan hizmetlerle ilgili olduðu için sadece aile içi þiddete maruz kalan kadýn ifadesi kullanýlmaktadýr.

26 TÜRKÝYE DE AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN VEYA RÝSK ALTINDAKÝ KADINLARA DOÐRUDAN HÝZMET SUNAN KURUM VE KURULUÞLAR 25 baþsavcýsýna vekâlet etmek ve kanunlarla verilen diðer görevleri yapmakla görevli kýlýnmýþtýr. TCK kapsamýnda suç olarak tarif edilen herhangi bir þiddet eylemi gerçekleþtiði zaman polis merkezlerine yapýlan baþvurular Cumhuriyet savcýlýðýna bildirilmekte, gerekli tüm adli iþlemler Cumhuriyet savcýsýnýn bilgisi ve talimatlarý doðrultusunda yürütülmektedir. Suçun maðduru, olayýn gerçekleþtiði yere en yakýn polis merkezi ya da jandarma karakoluna baþvurarak þikâyetçi olabileceði gibi, Cumhuriyet baþsavcýlýðýna þahsen bir dilekçe ile baþvurarak da suç duyurusunda bulunabilir. Savcýlýk, mesai saatlerinde ve mesai saatleri dýþýnda nöbetçi savcýlar ile 24 saat baþvuru almaktadýr. Aile içi þiddete iliþkin soruþturma, þikayetin kolluk kuvvetlerince alýnarak Cumhuriyet savcýlýðýna intikal etmesi ya da þiddete maruz kalan kadýnýn savcýlýða dilekçe vermesi ile baþlamaktadýr. Savcýlýk, maðdurun uðradýðý þiddetin doktor raporu ile tespit edilmesi için onu Adli Týp Kurumuna sevk etmektedir. Cumhuriyet savcýsý, yapacaðý soruþturma sonucunda kamu davasý açýlmasýna karar vererek konuyu ceza mahkemesine götürebilmektedir. Öte yandan soruþturmayý yürüten savcý, þikâyet edenin þahsi dava açma hakký olduðunu belirterek takipsizlik kararý da verebilmektedir. Cumhuriyet savcýsýnýn kamu davasý açýlmasýna gerek olmadýðý yönünde karar vermesi halinde, þikâyette bulunan kadýnýn bu karara itiraz hakký bulunmaktadýr (CMK, md. 234). Ayrýca, kendisi de þiddet uygulayan aleyhinde dava açabilmektedir. Adalet Bakanlýðý, 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun un daha etkin biçimde uygulanmasýný saðlamak amacýyla, tüm hâkim ve savcýlara yönelik 1 Ocak 2006 tarih ve 35 sayýlý genelgeyi yayýnlamýþtýr. Söz konusu genelgede, Cumhuriyet savcýlarý tarafýndan aile içi þiddet olayýnýn öðrenilmesi hâlinde, bu konuda herhangi bir þikâyet gerekmeden derhal soruþturmaya geçilmesi, ayrýca koruma kararý alýnmasý için ivedilikle aile mahkemesi hâkimine bildirimde bulunulmasý gerektiði belirtilmektedir. Aile içi þiddete maruz kalan kadýn, 4320 sayýlý Ailenin Korunmasýna Dair Kanun un kapsamýnda gerekli tedbirlerin alýnmasý için de Cumhuriyet savcýlýðýna müracaat edebilmektedir. Öte yandan, aile içi þiddet olayýna iliþkin olarak üçüncü þahýslar da Cumhuriyet savcýlýðýna (kolluk kuvvetlerine

27 26 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER ya da aile mahkemesine de) olayýn yazýlý, sözlü veya baþka bir þekilde bildirilmesi suretiyle ihbarda bulunabilmektedirler. Sözlü ihbarlar tutanaða geçirilmektedir. Savcýlýk, söz konusu kanun kapsamýnda yer alan tedbirlere hükmedilmesi amacýyla dosyayý aile mahkemesine intikal ettirmektedir. Aile mahkemesince 4320 sayýlý Kanun daki tedbirlere hükmedilmesi durumunda, kararýn bir örneði Cumhuriyet baþsavcýlýðýna iletilmektedir. Bu karar Cumhuriyet baþsavcýlýklarýnca tutulan koruma karar defteri ne kaydedilmektedir (Ailenin Korunmasýna Dair Kanun un Uygulanmasý Hakkýnda Yönetmelik, md 15). Kolluðun izleme görevi, koruma kararýnýn verildiði tarihte baþlamaktadýr. Kolluk kuvveti, koruma kararýnýn içeriðine göre ilgililere bildirimde bulunmakta ve bu bildirim tutanak altýna alýnarak, karar süresince tedbirlerin yerine getirilip getirilmediði kontrol edilmektedir. Bu kontrol, lehine koruma kararý verilen kiþinin: a) Bulunduðu konutun haftada bir kez ziyaret edilmesini, b) Birinci derece yakýnlarý ile iletiþim kurulmasýný, c) Komþularýnýn bilgisine baþvurulmasýný, ç) Oturulan yerin muhtarýndan bilgi alýnmasýný, d) Bulunduðu konutun çevresinde araþtýrma yapýlmasýný, içermektedir. Cumhuriyet baþsavcýlýðý kararýn uygulanmasýný genel kolluk kuvvetleri marifeti ile izlemektedir. Tedbir kararý içeriðine göre taraflarýn bulunduðu yerin baðlý olduðu kolluk kuvvetine iþlem yapýlmak üzere ivedilikle gönderilmektedir. Cumhuriyet savcýlýðýnca gerektiðinde koruma kararýnýn baþvuruda bulunanlar tarafýndan kolluða götürülmesine de olanak tanýnmaktadýr (Ailenin Korunmasýna Dair Kanunun Uygulanmasý Hakkýnda Yönetmelik, md 15). Yukarýda belirtilen veya baþka þekilde gerçekleþtirilen kontrol iþlemleri sonucunda kiþinin, aleyhine verilen koruma kararýna uymadýðýnýn tespit edilmesi halinde bu husus tutanaða baðlanmaktadýr. Bu tutanaða istinaden genel kolluk kuvvetleri tarafýndan resen soruþturma yapýlarak evrak en kýsa zamanda Cumhuriyet baþsavcýlýðýna intikal ettirilmektedir. Cumhuriyet baþsavcýlýðý koruma kararýna uymayan eþ veya diðer aile bireyleri hakkýnda Sulh Ceza

28 TÜRKÝYE DE AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN VEYA RÝSK ALTINDAKÝ KADINLARA DOÐRUDAN HÝZMET SUNAN KURUM VE KURULUÞLAR 27 Mahkemesinde kamu davasý açmaktadýr. Koruma kararýna aykýrý davranan eþ veya diðer aile bireylerinin fiili, baþka bir suç oluþtursa bile, haklarýnda ayrýca üç aydan altý aya kadar hapis cezasýna hükmolunabilmektedir Aile Mahkemeleri Ailenin Korunmasýna Dair Kanun daki tedbirler konusundaki kararý aile mahkemesi hakimi vermektedir. 9 Ocak 2003 tarih 4787 sayýlý Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Usullerine Dair Kanun a göre aile mahkemeleri, aile hukukundan doðan dava ve iþleri görür. Ayrýca bu mahkemeler 20 Mayýs1982 tarihli ve 2675 sayýlý Milletlerarasý Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkýnda Kanun a göre aile hukukuna iliþkin yabancý mahkeme kararlarýnýn tanýma ve tenfizini yaparlar. Aile mahkemeleri bünyesinde, davanýn esasýna girilmeden önce veya davanýn görülmesi sýrasýnda, mahkemece istenen konular hakkýnda taraflar arasýndaki uyuþmazlýk nedenlerine iliþkin araþtýrma ve inceleme yapmak ve sonucunu bildirmek, mahkemenin gerekli gördüðü hallerde duruþmada hazýr bulunmak, istenilen konularla ilgili çalýþmalar yapmak ve görüþ bildirmek, mahkemece verilecek diðer görevleri yapmak üzere uzmanlar (psikolog, pedagog ve sosyal çalýþmacý) görev yapmaktadýr. Uzmanlarýn, tercihan evli ve çocuk sahibi, otuz yaþýný doldurmuþ ve aile sorunlarý alanýnda lisansüstü eðitim yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Aile mahkemesi, diðer kanunlardaki hükümler saklý kalmak üzere görev alanýna giren konularda, yetiþkinler hakkýnda, evlilik birliðinden doðan yükümlülükleri konusunda eþleri uyararak gerektiðinde uzlaþtýrmaya, ailenin ekonomik varlýðýnýn korunmasý veya evlilik birliðinden doðan malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine iliþkin gerekli önlemleri almaya, resmî veya özel saðlýk veya sosyal hizmet kurumlarýna, huzur evlerine veya benzeri yerlere yerleþtirmeye, bir meslek edinme kursuna veya uygun görülecek bir eðitim kurumuna göndermeye karar verebilmektedir (Aile Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Usüllerine Dair Kanun, md 6). Cumhuriyet savcýlýðý, kolluk kuvvetleri marifetiyle topladýðý deliller neticesinde bir kamu davasý açýlmasýna karar vermesi ya da kamu davasý açýlmasýna gerek görmeyerek takipsizlik kararý vermesi durumunda, þüpheli hakkýnda 4320 sayýlý Kanun da yazýlý tedbirlere hükmedilmesi için hazýrlýk evrakýnýn örneðini aile mahkemesine göndermektedir (Ailenin Korunmasýna Dair Kanunun Uygulanmasý Hakkýnda Genelge, md 1).

29 28 KADINA YÖNELÝK AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETLE MÜCADELE PROJESÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN KADINLARA SUNULAN HÝZMETLER Öte yandan þiddete maruz kalan kadýn, 4320 sayýlý kanun kapsamýndaki tedbir kararlarýna hükmedilmesi için doðrudan aile mahkemesi hakimliðine de müracaat edebilmektedir. runun yaþamakta olduðu konuta veya iþ yerine gelmemesi veya bu yerlerde bu maddeleri kullanmamasý, g) Bir saðlýk kuruluþuna muayene veya tedavi için baþvurmasý. Aile mahkemesi hakimi, hazýrlýk evrakýný inceleyerek, þüpheli olarak ifadesi alýnan þahsýn bir aydan altý aya kadar evden uzaklaþtýrýlmasýna karar verebilir. Aile mahkemesi hakimi bu kararý duruþma açmaksýzýn evrak üzerinden yapar. Söz konusu kanun gereði aile mahkemesi hakimi þiddet uygulayan aile bireyi için aþaðýdaki tedbir kararlarýna da hükmedebilmektedir: a) Aile bireylerine karþý þiddete veya korkuya yönelik söz ve davranýþlarda bulunmamasý, b) Müþterek evden uzaklaþtýrýlarak bu evin diðer aile bireylerine tahsisi ile bu bireylerin birlikte ya da ayrý oturmakta olduðu eve veya iþ yerlerine yaklaþmamasý, c) Aile bireylerinin eþyalarýna zarar vermemesi, d) Aile bireylerini iletiþim araçlarý ile rahatsýz etmemesi, e) Varsa silah veya benzeri araçlarýný genel kolluk kuvvetlerine teslim etmesi, f) Alkollü veya uyuþturucu herhangi bir madde kullanýlmýþ olarak þiddet maðdu- Hakim, muayene ve tedavi tedbirine hükmederse, þiddet uygulayan kiþilerin illerde Ýl Saðlýk Müdürlüðüne, ilçelerde Saðlýk Grup Baþkanlýðýna baþvurmasýný kararýnda belirtir. Bu kiþiler Ýl Saðlýk Müdürlükleri Ruh Saðlýðý Þubelerince veya Saðlýk Grup Baþkanlýklarýnca resmî veya kendi istekleri üzerine özel saðlýk kurumlarýna sevk edilir. Ýlgilinin tedaviyi sürdürüp sürdürmediði ve yapýlan iþlemin sonucu Ýl Saðlýk Müdürlüðü veya Saðlýk Grup Baþkanlýðý tarafýndan Cumhuriyet baþsavcýlýðýna bildirilir (Ailenin Korunmasýna Dair Kanunun Uygulanmasý Hakkýnda Yönetmelik, md 13). Ayrýca aile mahkemesi þiddet uygulayan kiþinin bu süre zarfýnda evin geçimini temin etmesi için (evin kirasý, varsa çocuklarýn eðitim masraflarýný gibi) nafaka ödemesine karar verebilmektedir sayýlý Kanun a göre, eðer þiddeti uygulayan eþ veya diðer aile bireyi ayný zamanda ailenin geçimini saðlayan yahut katkýda bulunan kiþi ise, hakim bu konuda maðdurlarýn yaþam düzeylerini göz

30 TÜRKÝYE DE AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALAN VEYA RÝSK ALTINDAKÝ KADINLARA DOÐRUDAN HÝZMET SUNAN KURUM VE KURULUÞLAR 29 önünde bulundurarak, daha önce Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiþ olmasý kaydýyla, talep edilmese dahi tedbir nafakasýna hükmedebilmektedir. Tedbir nafakasýna iliþkin kararýn bir örneði, mahkeme tarafýndan resen ilgili icra müdürlüðüne gönderilmektedir. Nafaka ödemekle yükümlü kýlýnan kiþinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile baðlantýsý olmasý durumunda, nafaka, þiddet maðdurunun baþvurusu aranmaksýzýn ilgilinin maaþ ya da ücretinden icra müdürlüðü tarafýndan tahsil edilmektedir (Ailenin Korunmasýna Dair Kanunun Uygulanmasý Hakkýnda Yönetmelik, md 16). Kolluk Kuvvetleri Kadýn (Avukatlarý, yasal temsilcileri, vb.) Cumhuriyet Savcýlýðý Aile Mahkemesi Hakimliði Þekil 3. Þiddete Maruz Kalmýþ Kadýnlarýn Adli Kurumlara Baþvuru Noktalarý

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 DANIÞMANLIK TEDBÝRÝ KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLÝÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Taþpýnar Muhasebe Devlet Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Şiddet. Tanımı. İstanbul Sözleşmesi

Şiddet. Tanımı. İstanbul Sözleşmesi Şiddet Tanımı Kadınlara yönelik şiddet; bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Şiddet Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şiddet: Kişinin, fiziksel cinsel, psikolojik

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu KÖK HÜCRE ÇALIÞžMALARI VE HUKUKÝ BOYUTU Hakan Hakeri ÖZET Kök hücre çalä±åÿmalarä± tä±p alanä±nda yeni uygulamalardan biri olarak görülmektedir. Her ne kadar bu çalä±åÿmalar

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet gelir, eğitim düzeyi fark etmeksizin farklı toplum ve kültürlerin yaşadığı ortak bir sorundur ve dünyadaki bütün kadınlar kocaları, babaları, kardeşleri

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

T P D. Türkiye Psikiyatri Derneði Bülteni. Cilt 14 Sayý 1 2011

T P D. Türkiye Psikiyatri Derneði Bülteni. Cilt 14 Sayý 1 2011 T P D Türkiye Psikiyatri Derneði Bülteni ISSN 1308-3279 YILDA ÜÇ SAYIYAYINLANIR ÜYELERE ÜCRETSIZ GÖNDERILIR Cilt 14 Sayý 1 2011 Ruh saðlýðý mesleklerinin yetki ve sýnýrlarýnýn belirlenmesi toplum saðlýðýnýn

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi. Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi

Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi. Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişimi Hazırlayan: BMMYK-İstanbul Saha Ofisi Sağlık Hizmetlerine Erişimin Yasal Dayanağı Kronolojik düzenlemeler AFAD Yönetmeliği (Nisan 2011) AFAD Genelgesi

Detaylı

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak.

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. ADLİ RAPORLAR Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. Amaç Hekimin Adli Olguya Yaklaşımı, Rapor İçeriğinde Bulunması Gerekenler, Rapor Türleri ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Muayene ve Rapor Düzenlenmede Dikkat

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 11. GRUP :KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER : HAMİT SARAK

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu

Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018. 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Stratejisi (UFSMS) 2014-2018 2014 Yılı Eylem Önerisi Formu 1.Stratejik Amaç Amaç 1.2: Vekillik sisteminin doğru ve etkin çalışmasının sağlanması Vekillik sınavlarının düzenlenmesi

Detaylı

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞÜ

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞÜ Giriş: TS/SKD/KD/12-01 29 Şubat 2012 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞÜ Kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunması amacıyla bir Kanun

Detaylı

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55

27.09.2012 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Çok Ciddi Yükümlülükleri ve Büyük Cezalar Geliyor Pazartesi, 12 Kasım 2012 18:55 I- GİRİŞ: Bilindiği gibi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, bir kısım maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği halde, diğer bir kısım maddeleri

Detaylı

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor.

KANUNA HIZLI BAKIŞ. - İş yerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. 1 KANUNA HIZLI BAKIŞ - İş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. - Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. - İş yerleri, yapılan işin

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ

ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ Aktarým için Yeni Sözleþme için 1111111111) Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 KADIN DAYANIŞMA VAKFI THE FOUNDATION FOR WOMEN S SOLIDARITY Mithatpaşa Cad. 10/11 06410 Sıhhiye / ANKARA Tel: 312 430 40 05 432 07 82 Fax: 312 430 40 05 E-mail: kadindv@yahoo.com.tr KADIN DAYANIŞMA VAKFI

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

Doç. Dr. Pir Ali KAYA

Doç. Dr. Pir Ali KAYA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda İşverenin Yükümlülükleri Doç. Dr. Pir Ali KAYA Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1 I. 6331 Sayılı Kanuna Göre İşverenin

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni

Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni Gökhan KOLCU Bilgisayar Mühendisi Satış Yönetmeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUN SÜRECİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kabul Tarihi: 20 Haziran 2012 RG. Yayım Tarihi: 30 Haziran 2012 6331- İSG

Detaylı

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE JANDARMANIN ROLÜ VE PROSEDÜRLER

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE JANDARMANIN ROLÜ VE PROSEDÜRLER KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE JANDARMANIN ROLÜ VE PROSEDÜRLER Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Bu yayının içeriğinden yalnız ECORYS

Detaylı

Gıda ve Yem Şube Müdürü

Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü; Gıda Yem, Hayvan Sağlığı İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK *

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Sağlanan Gelişmelerde Hukukun Rolü Deniz ÇELİK * Şiddet toplumun her kesiminde karşımıza çıkan bir sorun olduğu gibi kadın ve erkek eşitsizliğine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

KADIN ÇALIġMALARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ KADIN DANIġMA MERKEZĠ BĠRĠMĠ 2013 YILI VERĠLERĠ

KADIN ÇALIġMALARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ KADIN DANIġMA MERKEZĠ BĠRĠMĠ 2013 YILI VERĠLERĠ KADIN ÇALIġMALARI ġube MÜDÜRLÜĞÜ KADIN DANIġMA MERKEZĠ BĠRĠMĠ 2013 YILI VERĠLERĠ 01 Ocak 2013 tarihinden 31 Aralık 2013 tarihine kadar Kadın Danışma Merkezimize gelerek başvuru yapan kadın sayısı 286 dır.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 24.10.2013 İÇERİK İSG Açısından Devletin Sorumlulukları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşverenlerin Yükümlülükleri

Detaylı

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT)

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 3 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT nin Tanõtõmõ CPT nin Tanõtõmõ İşkencenin Önlenmesine

Detaylı

İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR? İŞVERENLER İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİMLERİNDE NELERE DİKKAT ETMELİDİR? Berna Gökçe AYAN Sosyal Güvenlik Uzmanı Giriş Küresel istatistiklere göre dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER 1-Şiddet Fiziksel bir gücün veya herhangi bir baskının bilerek veya isteyerek bireyin kendisine, başka birisine veya bir gruba yöneltilmesi ve bunun

Detaylı

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER JANDARMANIN KYŞM FAALİYETLERİ CMK kapsamında adli işlemler 6284 kapsamında işlemler Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Mağduru

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN BEŞİNCİ ÜÇ AYLIK

Detaylı

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1 Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1 [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/63/425)] 63/155 Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadelenin yoğunlaştırılması Genel Kurul, 19 Aralık 2006, 61/143 sayılı ve

Detaylı

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu I. YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Ölü Yaralı Yargısız Đnfazlar 45 21 Faili Meçhul Cinayetler 1 Gözaltında Ölümler 5 Cezaevleri 13 2 *Çatışmalar 499 251 Güvenlik

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

"GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!.

GDO Yönetmeliði tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. "GDO Yönetmeliði" tamam:gdo'suza GDO'suz demek yasak!. GDO Yönetmeliði Resmi Gazete de yayýnlandý. Üreticileri ve tüketicileri büyük tehdit altýna sokacak yönetmenliði yayýnlýyoruz. Tarým ve Köyiþleri

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat. Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri ve Güncel Mevzuat Dr. M. Mahir ÜLGÜ (MD, MSc.) Sağlık Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Kasım 2011 Antalya SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu: 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ)

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) (1983 Ruh Sağlığı Yasası, Bölüm 48) 1. Hasta Adı 2. Bakımınızdan sorumlu kişinin ismi (sorumlu klinik tedavi uzmanınız ) 3.

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

Boss Yönetişim Yeni İş sağlığı ve İş güvenliği

Boss Yönetişim Yeni İş sağlığı ve İş güvenliği Boss Yönetişim Yeni İş sağlığı ve İş güvenliği 6331 Sayılı Kanun Genel Çalışanlarınsağlıkvegüvenliklerinikorumaktemel anayasal bir haktır.işhukukunun temel ilkesi olan işçiyikorumailkesininhayatageçirilmesinin

Detaylı

Sigortasız işçi kaza geçirirse ne yapılmalı?

Sigortasız işçi kaza geçirirse ne yapılmalı? Sigortasız işçi kaza geçirirse ne yapılmalı? Değerli okuyucularım, günümüzde ağır işlerde, özellikle, inşaat, liman, gemi, maden, taş ocağı, yol ve fabrikalardaki benzeri ağır işlerde çalıştırılan işçilerimizin

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

İŞ KAZASINDA YAPILMASI GEREKENLER

İŞ KAZASINDA YAPILMASI GEREKENLER İŞ KAZASINDA YAPILMASI GEREKENLER 1- Kazasının Bildirimi Ve Bildirim Süreleri ait yazı 2- İş kazalarında yapılması gereken idari işlemler yazısı 3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 2 Şiddet Nedir? Sahip olunan güç veya kudretin, yaralanma ve

Detaylı

AVUKAT KİMLİKLERİNİN HAVAALANLARINDA DA GEÇERLİ OLDUĞUNA DAİR YAZIŞMALAR

AVUKAT KİMLİKLERİNİN HAVAALANLARINDA DA GEÇERLİ OLDUĞUNA DAİR YAZIŞMALAR 5Resmi Yazışmalar AVUKAT KİMLİKLERİNİN HAVAALANLARINDA DA GEÇERLİ OLDUĞUNA DAİR YAZIŞMALAR Baromuz, havaalanlarında avukat kimlik belgesinin bazı havayolu şirketlerince geçerli kimlik olarak kabul edilmediğinin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KASTAMONU FEN LİSESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N STRATEJİLER FAALİYETİN KONUSU TARİH FAALİYETİ YÜRÜTECEK GÖREVLİLER

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Kadın Danışma Merkezindeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI

İÇİNDEKİLER TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI İÇİNDEKİLER Önsöz III TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 1. Konunun Takdimi ve Önemi 1 I. Konunun Takdimi 1 II. Konunun Önemi 6 Birinci Bölüm KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANACAK

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla 4 Ekim 2012 tarihli 28431 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 2012/20 sayılı Başbakanlık

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2015 YILI TAŞRA PERFORMANS HEDEFLERİ ÖLÇME KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Stratejik Yönetim ve Proje Daire Başkanlığı Ocak/2015 1 EYLEMLER Eylem No Eylem göstergesi Hedefi

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ

ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ ÇOCUK VE GENÇLİK DESTEK MERKEZİ Projenin Süresi Projenin amaçları Ortaklar Hedef gruplar Nihai Yararlanıcılar 1 Beklenen Sonuçlar 15 ay Genel Amaç: Cinsel istismara uğramış ve bu nedenden dolayı sosyal

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAĞDUR HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2015 MAĞDUR HAKLARI DAĠRE BAġKANLIĞI NCA GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ TAVSİYE YAZISI KISALTMALAR III V VI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. Dersin Adı, Konusu, Amacı ve Plânı 1 2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi 4 3. Ceza Muhakemesi

Detaylı