T.C ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 202 YILI ESPİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2

3 ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI

4 RECEP TAYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN

5 EROL KARADERE ESPİYE BELEDİYE BAŞKANI

6

7 SUNUŞ Espiye Belediye Meclisinin saygı değer Üyeleri; ile tarihleri arasında gerçekleştirilen Belediyemiz çalışmalarına ait 202 yılı Çalışma Raporu öncelikle belediye meclis üyelerinin bilgi ve onayına ve Espiye Halkının bilgisine sunulmaktadır tarihinde yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesinde faaliyet raporu tanımlanmıştır. Madde hükmüne göre; Belediye Başkanı, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4. Maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerinin ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet Raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet Raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İç İşleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Yine Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 4. maddesinde de faaliyet raporlarının ne şekilde düzenleneceği açıkça belirtilmiştir. Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları hakkında yönetmelik ise 7 Mart 2006 tarih ve 26 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Değerli Meclis Üyeleri; Belediyeler kentte yaşayan insanların ihtiyaç duydukları toplu yaşam hizmetlerini sunan, rahat ve huzur ve güven içinde sağlıklı bir hayat sürmelerini temin için kesintisiz görev yapan önemli kurumlardır. Söz konusu mevzuat gereğince; Belediyemiz 202 yılı faaliyet raporu idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık çalışma raporlarına, ilçemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarrufu sağlamak suretiyle, Belediye meclisimizin, encümenimizin ve tüm personellerimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları, sağduyulu hemşerilerimizin destekleriyle Belediyemiz 202 yılı faaliyetleri sorumluluk, doğruluk ve tarafsızlık, açıklık ve tutarlılık ilkelerine uygun olarak hazırlanmaya gayret gösterilmiş ve aşağıda yazıldığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Değerli Meclis Üyeleri; Faaliyet raporumuz incelendiğinde; Belediyemizin 202 yılında kendi imkânları ile yoğun bir çalışma göstermiş olduğu, ciddiyet ile üzerine almış olduğu yükümlülükleri yerine getirmeye çalıştığı, Belediye hizmetlerinin ağırlık noktası olan yatırım yönünden altyapı hizmetleri için bütün imkânlar seferber edildiği ve zaman içinde birçok işlerin gücümüz oranında başarı ile sonuçlandığı görülecektir. Değerli meclis üyeleri, çalışmalarımız sırasında, Belediyemizle yakın bir hizmet birlikteliği oluşturan ulusal idari yapımızın ve demokrasimizin en önemli kurumu saydığım Mahalle Muhtarlarıma ayrı ayrı şükran duygularımı ifade ediyorum.

8 Başta Resmi Gazete olmak üzere Kanunlar, Yönetmelikler ve Genelgeler izlenerek işlemlerin doğru olmasına özen gösterilmektedir. Ancak işlerin aksamaması, hizmetin daha hızlı, daha verimli ve daha etkin olması için hizmetlerimizin kurumsallaştırılması şarttır. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, Espiye Belediyesi çalışanları ve Belediye sorumluları olarak bizlerin ve sizlerin bu anlayışıyla hareket edeceğinize inancım sonsuzdur. Espiye Belediyesi Giresun un en çok sözü edilen en çok hizmet üretilen lider ilçesi olmaya devam edecektir. Refah ve esenliğin paylaşıldığı çağdaş ve yaşanabilir bir kente ulaşmak ve bunu sürdürmenin ancak sürekli ve eksilmeyen bir çalışma isteği ve gayreti ile mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Önümüzdeki yılda da devam eden hizmetlerin ve yenilerinin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenecek hizmetlerimiz vatandaşlarımıza en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulacaktır. Daha çok işlerin yapılması için çalışmalarımız ve projelerimiz hızlanarak devam edecektir. Bu raporun tarafınızdan iyice tetkik edilerek belki imkânsızlıklar nedeniyle varsa ihmallerimizin dile getirilerek, yardımcı olmanızı ve başarılarımızın devamı için desteklerinizi bekler, başarılı hizmetlerin sunulmasında büyük katkı sağlayan belediye personelimize ve siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca tüm çalışmalarımız özetle raporda belirtilenlerden ibaret olup, yüce meclisinize arz eder, saygılarımı sunarım. Erol KARADERE Belediye Başkanı

9 İÇİNDEKİLER Genel Bilgiler -3 Yazı İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4-43 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü 50-6 Yapılan,Yapılacak Hizmetler İç Kontrol Beyanı

10 I.Bölüm Genel Bilgiler Espiye Belediyesi

11 A-MİSYON ve VİZYON a-misyonumuz: Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşımak, Uyguladığımız projelerimizle; Daha iyi hizmeti, daha hızlı, daha yaygın, daha verimli ve daha ekonomik nasıl sunarız? sorusuna cevap aramak, Her işin merkezine İNSAN I koyarak planlamak ve uygulamak, Çalışanımızın gelişim ve vizyonu için her türlü desteği sağlamak ve yapılan uygulamalar, belirlenen hedeflerle; Gelişen, büyüyen, güzelleşen Espiye yi mutlu insanların yaşadığı bir şehir haline getirmektir. b-vizyonumuz: Yaşanılmaktan mutluluk, gelecek nesillere devretmekten övünç duyulacak, girişimci, yenilikçi, katılımcı, örnek ve sosyal bir belediye olmak ideali vizyon haline getirilmiştir. Espiye yi Çağın gerekleri ile donatılmış, Çevreye duyarlı, Düzenli bir şehircilik ticaret ve sanayi merkezi olmaya aday olmanın bilincinde gelişim ve değişimi takip eden, Halkla birlikte yönetim ilkesine bağlı Eğitim, Sağlık ve kültürün şehircilikte önemini bilen, Bir yönetim anlayışı ile geleceğe hazırlamaktır. c-kalite Hedeflerimiz ise; Hizmet ettiğimiz Espiye lilere çağın gereklerine uygun, yönetim anlayışı ve bakış açısı ile hizmet etmek, Yönetimi halkımızla birlikte gerçekleştirmek; Güler yüzlü, anlayışlı, dinleyen ve sorunları çözen bir hizmet anlayışını kabul etmek, Hiç bir mazeretin başarının yerini tutmayacağı ilkesine inanmış olmak, Hizmet kalitesini korumak ve yükseltmek ve Espiye yi huzur ve güven içerisinde yaşayan insanların şehri yapmak temel hedeflerimizdendir. Halkımızın sosyal ve kültürel yaşamında farklılık ve güzellik sağlamak üzere modern şehir için gerekli olan çalışmaları yürütmekte ve yöremizdeki tüm yerel yönetimlere örnek olacak faaliyetlere imza atmaya devam etmektedir. 2

12 B-GÖREV ve SORUMLULUKLAR Belediyenin yetki ve sorumlulukları 3 Temmuz 2005 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 5393 sayılı Belediye Kanunun 4 ve 5. maddelerinde belirtilmektedir. Belediyenin görev ve sorumlulukları MADDE 4.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 5.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 3

13 a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 4

14 Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER -FİZİKSEL YAPI A-Hizmet Birimleri Belediyemiz`in görev ve hizmet ve faaliyetleri İlçemiz Merkez Mahallesi Şehit Özgün ÖZDEMİR sokakta bulunan hizmet binamızda yürütülmektedir. Bunun yanında hizmet sunulan mekânlarda mevcut olup toplamda 23 mekânda hizmet ve faaliyet icra edilmektedir. HİZMET BİRİMLERİMİZ HİZMET BİNASI 2 DESTEK HİZMET BİNASI(Garaj) 3 BELEDİYEYE AİT İŞ YERİ 2 TOPLAM 23 Fen İşleri Müdürlüğü 202 5

15 B-Hizmet Araçları Belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinde resmi araçlarımız kullanılmaktadır Belediyemizde toplanda 26 Araç bulunmakta ve bu araçlarla ilçemize hizmet sunulmaktadır. Sıra No Cinsi 200 Yılı Miktarı Damperli Kamyon İtfaiye Aracı Greyder Kanal Kazıyıcı Ekskavatör paletli Silindir Küçük Damperli Kamyon Kamyonet Yükleyici Kepçe Cenaze Yıkama ve Taşıma Aracı Otobüs Minibüs Binek Araç Makam Aracı Zabıta Aracı Toplam 2 20 Yılı Miktarı Yılı Miktarı Fen İşleri Müdürlüğü % 90% 80% 70% 60% 50% Sütun2 40% Sütun 30% 20% toplam 0% 0% Yıllara Göre Belediye Araç Sayısı Grafiği 6

16 C-Bilgi ve Teknoloji Kaynaklarımız Sıra Cinsi Sayısı No Bilgisayar 30 2 Yazıcı 22 3 Diz Üstü Bilgisayar 6 4 Güç Kaynağı 5 5 Televizyon 2 6 Klima 5 7 Telefon makinesi 35 8 Faks 2 9 Jeneratör 3 Toplam 2 Yazı İşleri Müdürlüğü 202 7

17 2-ÖRGÜT YAPISI EROL KAREDERE BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ BELEDİYE MECLİSİ İBRAHİM YANIK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI METİN TOPAL MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ EMİNE USTA YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ BİLGİN AKKAYA ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜR V. MEHMET CAN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜR V. MUSTAFA BODUR FEN İŞLERİ MÜDÜR V. MUSTAFA BODUR İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜR V. E.ERSİN URGANCI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜR V. E.ERSİN URGANCI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜR V. 8

18 3-SUNULAN HİZMETLER tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı kuruluşlar ve Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin yönetmelik Hükümleri Doğrultusunda Belediyemiz 8 müdürlükten oluşmaktadır -Yazı İşleri Müdürlüğü 2-Fen İşleri Müdürlüğü 3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü 6-Veteriner İşleri Müdürlüğü 7-Mali Hizmetler Müdürlüğü 8-Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4-İÇ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİ Belediye yönetim organlarını Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı oluşturur. A-Belediye Meclisi Espiye Belediyesi Meclisi üyeden oluşmaktadır. 3 Temmuz 2005 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 5393 sayılı Belediye Kanunun 7 ve 8. maddelerinde Belediye Meclisinin görev ve yetkileri belirtilmiştir. Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 9

19 g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. Espiye Belediye Meclisi i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 0

20 u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Belediye Meclis Üyelerimiz -Ayşe BEŞİRLİ 2-Yeter BAHADIR 3-Volkan ABANOZ 4-Şafak ÇINARLIK 5-Nazim ÖNAL 6-Ersin BAHADIR 7-Mehmet Dursun YILMAZ 8-Orhan PERÇİN 9-Rasim KIRCA 0-Hakan CEBECİ -Ahmet KARAMAN B-Belediye Encümeni Espiye Belediyesi Encümeni 5 kişiden oluşmaktadır. Belediye başkanı Encümene Başkanlık etmektedir. Diğer 4 üyeden 2 tanesi bürokrat diğer 2 tanesi de Belediye Meclisi tarafından seçilen üyelerdir. 3 Temmuz 2005 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 5393 sayılı Belediye Kanunun 33 ve 34. maddelerinde Belediye Encümeninin görev ve yetkileri belirtilmiştir. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

21 Encümen Üyelerimiz Erol KARADERE Metin TOPAL Mustafa BODUR Encümen Başkanı Mali Hizmetler Müdürü Fen İşleri Müdür V. (Belediye Başkanı) (Bürokrat Üye ) (Bürokrat Üye) Ayşe BEŞİRLİ Meclis Üyesi (Seçilmiş Üye ) Volkan ABANOZ Meclis Üyesi (Seçilmiş Üye) C-Belediye Başkanı 2004 Seçimlerinde Espiye Belediye Başkanı olarak Seçilen Erol KARADERE 29 Mart 2009 seçimlerinde 2. kez Belediye Espiye Belediye Başkanı olarak seçilerek görevini ifa etmeye devam etmektedir. 3 Temmuz 2005 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 5393 sayılı Belediye Kanunun 38. maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkileri belirtilmiştir. 2

22 Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 3

23 II.Bölüm YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 Espiye Belediyesi

24 GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon: Tüm Çalışanlarının katılımıyla, hizmetlerde verimliliği ve kaliteyi artırarak, Espiyelilerin memnuniyetini ve Espiye'nin kentsel gelişimini sağlamak. Vizyon: Yerel Yönetim anlayışında "ÖNCÜ ve ÖRNEK" Belediye. B- Yetki Görev ve Sorumluluklar Müdürlüğümüzün yürüttüğü temel iş ve işlemler: Müdürlüğümüz Belediyemize iletilen resmi ve gayri resmi tüm evrakların genel kayıt birimidir. Bu bağlamda müdürlüğümüzün başlıca faaliyetleri; Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evraklar ile vatandaş taleplerini içeren dilekçelerin havalesini yaparak bilgisayara kayıt etmek ve ilgili birimlere iletmek, Belediyemizden değişik kamu kurum ve kuruluşlarına posta ve kurye vasıtasıyla evrakları zimmet karşılığı teslim etmek, önem taşıyan genelge, bildiri, tamim v.s. lerin ilgili birimlere dağıtımını yapıp dosyada muhafazasını sağlamaktır. Belediye Meclisine havale edilen evrakları almak, yasaya uygun olarak Meclis toplantılarını ilan etmek, meclis üyelerine davetiyeleri tebliğ etmek, meclis gündemini hazırlamak, gerekli raporları yazmak, alınan kararları yazıp ilgili mercilere tasdik ettirmek, kararları ilgili birimlere göndermek, meclis karar özetlerini ve zabıt özetlerini tanzim etmektir. Belediye meclis üyelerine ödenecek huzur haklarına ilişkin puantajalar müdürlüğümüzce yapılmakta ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir. Encümene ait görevlerimiz ise; encümene havale edilen teklifleri deftere kaydetmek, toplantı gündemini hazırlamak, alınan kararların mevzuata uygun olarak yazılıp imzalatıldıktan sonra ilgili birimlere göndermek ve encümen üyelerinin huzur hakkına ilişkin puantajları yapıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermektir. Müdürlüğümüz evlenme birimi marifetiyle evlenmek isteyenlerin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenenlerin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak ve evlenme kütüğü ve dosyaları iyi bir şekilde muhafaza etmekle yükümlüdür Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmaları bağlamında ve Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER uygulaması çerçevesinde vatandaşlarımızın iletmiş olduğu müracaatların (şikayet, talep, istek) elektronik postanın, süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, 0 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesini sağlanmakta ve 2006/ 03 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca uygulamaya başlanan Alo 50 BİMER başvuruları ile ilgili tüm işlemleri yapılmaktadır Müdürlüğümüz aşağıda belirtilen mevzuat uyarınca işlem yapmaktadır Sayılı Belediye Kanunu: 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclis ile ilgili Maddeleri; 9, 20, 2, 22, 23, 24, Sayılı Belediye Kanununun Encümen ile ilgili Maddeleri; 33, 34, 35, 36 maddeleri uyarınca meclis ve encümen işleri, 472 Sayılı Türk Medeni Kanunu: 472 Sayılı Türk Medeni Kanununa göre Nikâh Akit işlemleri, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca beyaz masa işlemleri 3056 Sayılı Kanun: 3056 Sayılı Kanuna göre ise Arşiv hizmetleri yürütülmektedir. 5

25 C- İdareye İlişkin Bilgiler.Fiziksel Yapı : Yazı İşleri Müdürlüğü, Evlendirme Dairesi ve Evrak Kayıt Birimi Belediye Hizmet Binasının 2. katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 2. Personel Durumu : Başkan Başkan Yardımcısı Memur 22 Sürekli İşçi 6 Geçici İşçi 2 Sözleşmeli Personel 5 Hizmet Satın Alma İle 57 Çalışan Personel TOPLAM 04 6

26 BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİĞİNE GÖRE NORM KADROMUZ KADRO ÜNVANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ ŞEF AVUKAT İDARİ PERSONEL TEKNİK PERSONEL SAĞLIK PERSONELİ YARDIMCI HİZMET PERSONELİ İMAM İTFAİYE AMİRİ İTFAİYE ÇAVUŞU İTFAİYE ERİ MUHASEBECİ ZABITA AMİRİ ZABITA KOMİSERİ ZABITA MEMURU MEMUR KADROLARI TOPLAMI SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI ADET DOLU BOŞ Norm Kadro Oranları Toplam Norm Kadro Memur 88 Toplam Norm Kadro İşçi 44 Memur 23 İşçi 8 7

27 3-Teknolojik Malzeme Dağılımı Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Telefon Makinesi Printer+Fax+Fotokopi Makinesi 5 adet adet 0 adet 4 adet 4-Bilgi Kaynakları İnternet, yasal mevzuat kitapları. 5. Sunulan Hizmetler Yazı İşleri Birimi a) Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda ve evrak kayıtlarında standartların oluşturulması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, b) Belediyeye gelen tüm evrak ve belgelerin, postaların zimmetle kontrollü teslim alınmasını sağlamak, c) Genel evrakın kaydedilmesini ve konularına göre evrak ve belgelerin tasnif edilmesi ve ilgililere ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak, d) Belediyenin tüm birimlerinden kurum dışına gönderilecek evrakın ilgili yerlere belirli bir düzen içerisinde posta ya da kurye yoluyla gönderilmesini sağlamak, e) Vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerine ilişkin dilekçelerini kabul etmek, konularına göre ilgili birimlere dağıtmak, ilgililerini evrakla ilişkili birime yönlendirmek. 20 Yılına ait Yazı İşleri Müdürlük Faaliyetlerimiz aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 202 YILI GELEN DİLEKÇE YILI GİDEN EVRAK YILI GİDEN EVRAK Ocak.20 3.Aralık.20 tarihleri arasında Toplam 6078 adet evrak işlem görmüştür 8

28 Gelen Evrak Giden Evrak 200 Dilekçe yılları arasında gelen evrak dağılımı grafiği Kararlar Birimi -Meclis İşlemleri a)belediye Meclisinin çalışmaları ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, b)başkanın havalesi ile birimlerden gelen teklifler çerçevesinde Meclis gündemini hazırlamak, ve Meclis üyelerine tebliğ edilmesini sağlamak, c)belediye Meclisinin toplantılarının yapılabilmesi için ve salonun hazırlanmasını sağlamak, d)belediye Meclisi toplantı ve tutanaklarının tutulması ve dökümünü yapılmasını, Kararlarının yazılması ve ilgili mercilerin onayına sunulması sağlamak, e)alınan kararların ve karar özetlerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve birer nüshalarının da arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, f) Belediye Meclis üyelerinin ve Komisyon üyelerinin huzur hakkına ilişkin puantaj işlemlerini yapmak g)yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak, 202 Yılı Meclis Çalışmalarımız: 202 YILI MECLİS TOPLANTISI 202 YILI ALINAN MECLİS KARAR SAYISI 2 GÜN 5 ADET 9

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Yasanın 41. Maddesinin 4. Fıkrası ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe Dayanılarak

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

SUNUŞ. Aliağa güzel olan her şeye layık. Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı SUNUŞ Aliağa güzel olan her şeye layık. 18 Bin 301 hanede yaşayan 50 bini aşan nüfusumuz ile kocaman bir aileyiz. Sanayisi, limanları OSB si ve diğer dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ilçemiz Aliağa

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

SUNUŞ. 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık.

SUNUŞ. 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık. SUNUŞ 2012 yılını idari yapımızda oluşan olağanüstü koşullarda tamamladık. Hizmet niteliğimiz geliştirme çabası ile yetersiz kaynaklarla yolumuza devam etmekteyiz. Dikili Belediyesi olarak kamusal görevlerimizi

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün

Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün BAYRAKLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 Çalışma,insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder.çalışmaksızın,fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir.tembellik

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir.

Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. Başkandan Sevgili hemşehrilerim, Sizlerin teveccühü ile belediye başkanlığı görevine gelişimizin

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı