GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-"

Transkript

1

2 TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama s radan bir tan mlama de ildir. Toplum mühendisleri taraf ndan en ince ayr nt s na var ncaya kadar hesaplanm, boyalanm, cilalanm, süslenmi, insanlara yutturulmu tur. Bu terim özellikle de BOP kapsam nda olan, hak ve özgürlükleri çi nenen, açl k ve yoklukla bir hayat süren toplumlarda gündem edilmi ; sözde hak ve özgürlükler bahane edilmi, dolay s yla halk ayaklanmalar na, karde kavgalar na zemin haz rlanm t r. Özellikle de slam ülkelerinde taban bulan halk hareketlerini tetiklemek amac yla kullan lan Arap bahar tan mlamas n n büyük bir yalan oldu unu anlamak için sahte bahar rüzgârlar n n neticelerine bak nca, bahar de il bir cehennem oldu u kolayca anla l r. Biz makalemize onun için Arap cehennemi ba l n kullanmay uygun gördük. Bir i in neticesi o i in maksad n, mahiyetini de ortaya koyar. Bu de- i mez bir kaidedir. Bu nedenle sahte bahar estirilen ülkelere bak nca, oralara asla huzur ve bar n gelmedi ini ve bundan sonra da huzur ve bar n gelmeyece ini anlar z. Çünkü bahar diye estirilen yalan rüzgârlar yla o milletlerin adeta cehennem hayat n ya ad klar n görmekteyiz. Halklar aldatmak maksad yla bahar kelimesi özellikle kullan lm t r. Bahar, her zaman insanlara; ba ar lar, mutluluk ve güzellikleri hat rlat r. nsanlar psikolojik olarak bahara eri mek için k lara, karlara, so uklara, zorluklara katlanmay göze al rlar. E er neticenin bahar de il de cehennem olaca n, gidilen yolun sonunun olmad n görseler, ya da anlasalar, asla o yola girmezlerdi. Mesela bahar yerine cehennem kelimesi kullan lsayd bu halk ayaklanmalar asla taraftar bulamazd. Demek ki bahar tan mlamas psikolojik sava unsuru olarak bilinçli bir ekilde seçilmi tir. Toplumsal olaylar tetikleyen toplum mühendisleri her gün yeni bir oyunla yeni bir yalanla halklar ayakland rmaktad rlar. Bildi iniz gibi toplumsal hareketlerde, ço u zaman uur gözlenmez, genelde karga a hâkimdir. Bu olaylar tezgâhlayan haçl bat l güçler, karga adan medet umduklar için zaten planl bir hareket de istemezler. Onlar n amaçlar toplumda karga a olmas ve karde kan dökülerek Müslümanlar n say lar n n ve güçlerinin azalmas n sa lamakt r. Bahar diye ba latt klar toplumsal ayaklanmalar n gerçekle ti i toplumlardaki karga a, kan, gözya ve toplu katliamlar bunun göstergesidir. Yoksa ABD nin ve di er bat l er güçlerin bahar estirdikleri toplumlar n refah n istemek gibi bir niyetleri olamaz. Onlar n temel amaçlar her toplumu kendi ç karlar için kullanmak, bir ekilde oralara yerle mek ve kendilerine köle etmektir. Bahar kelimesinin büyülü atmosferinde maalesef önce o ülkelerin halklar, sonra da civar ülkelerin halklar etkilenmektedir. Hâlbuki sade bir ak lla ve gözle olaylara bak lmas, bu bahar n arkas ndaki k, bir di er ifadeyle cehennemi görmeye yeterlidir. Ya anan her olay bize ahir zaman ve Deccal t- nesini hat rlat yor. Ahir zamanda Deccal n bariz özelli inin sureti haktan görünüp insanlar aldataca hakk ndaki bilginin do rulu u meydana ç k yor. Allah cümlemizi Deccal n tnesinden muhafaza eylesin. Âmin Bu Bahçede Her ey Var züm ve zeytin yeti tiricili- Ü inin bir hayli fazla oldu u Kilis te baz vatanda lar özellikle yaz mevsiminde arazilerinin bir k sm na kurduklar bostanlarda çe it çe it ürünler yeti tiriyorlar. Kilisli çiftçiler bu tür bahçelerde Kilis e özgü k tta acir, yerli domates ve salatal k üretirken, m s r, fasulye gibi sebzeler de yeti tiriyorlar. eyve ve incir a açlar n n süs- bahçelerde karpuz, Mledikleri çilek ve kavun gibi yaz meyveleri yeti tiren vatanda lar aileleri ile birlikte lezzetli ve organik ürünler tükettiklerini ifade ediyorlar. Kilisli Han mlar slambey Park nda Vakit Geçiriyor Kilis te gündüz s caklardan bunalan Kilisli han mlar slambey Park nda a açlar aras nda piknik yaparken, çocuklar da parkta oynayarak keyi i vakit geçiriyorlar. Kilis te baz vatanda lar arazilerinde kurduklar bahçelerde domatesten, bibere, fasulyeden acura kadar birçok sebze ve meyveyi hormonsuz bir ekilde yeti tirerek, a yetle tüketiyorlar. Türkiye nin Beyaz Ekran Yaz mevsiminde evlerinde s caktan bunalan Kilisli bayanlar, slambey Park n piknik yapmak ve ho ça zaman geçirmek için s kl kla tercih ediyorlar. Özellikle ikindi vaktinden sonra slambey Park, Kilisli bayanlarla dolup ta yor. Kilisli han mlar arkada lar ve kom ular ile birlikte geldikleri slambey Park nda k s r yaparak a yetle yerken, çocuklar da geni park alan nda gönüllerince e leniyorlar. Parka gelen vatanda lar n, slambey Park içinde yer alan eyh Muhammed Ensar Hazretlerinin türbesini de ziyaret ettikleri dikkatlerden kaçm yor.

3 GÜNCEL TEMMUZ - EYLÜL 2012 Bu Sava Bizim Sava m z De ildir Editörden Gündemimiz yine dopdolu. Önümüzdeki günler maddi ve manevi olarak yo unluk arz etmektedir. Küresel güçlerin, özellikle de ABD nin organize etti i oyunlar hem Suriye yi hem bölgemizi adeta bir ate topluna dönü türmü tür. Olas bir müdahale 3. dünya sava n tetikleyebilecektir. Çocuklar Uçurtmalar n Göklere Ç kard Kilis te anne ve babalar n n kendi elleriyle yapt klar veya sat n ald klar uçurtmalar uçuran çocuklar n mutluluklar görülmeye de erdi. Suriye s n r kom umuz. Mültecilerin göçü neticesinde, Kilis bölgesel s k nt n n ba aktörü haline gelmi tir. Devlet deste inin zaten yetersiz oldu u memleketimizde al nan hizmetlerde ciddi aksamalar ba göstermektedir. Özellikle sa l k hizmetlerinde s k nt lar ya- anmakta, hastane koridorlar nda tart malar meydana gelmektedir. Kilisli bizimle hiçbir ilgisi olmayan bu sava n taraf olman n bedelini ödemek istemiyor. Ayr ca vatan topraklar n n ve milletin huzurunun tehlikeye dü ebilece inden endi e duyuyor. En basitinden s n r n hemen öbür taraf nda akrabalar olan Kilisliler bu bayram maalesef akrabalar yla bayramla amayacaklar. Belki de baz lar hayatta bile olamayacaklar. ilis te yaz aylar n n gü- ya ayan va- Kzelliklerini tanda lar, Kilis in temiz ve güzel havas nda piknik yap p ho ça vakit geçirirken, çocuklar da masmavi gökyüzünde uçurtmalar n uçurarak gönüllerince e lendiler. Kilis e hakim tepelere aileleri ile birlikte ç kan çocuklar burada esen rüzgara b rakt klar uçurtmalar n n gökyüzüne yükselmesini büyük bir keyi e izlerken, anne ve babalar n da çocuklar n n bu mutluluklar na ortak olduklar gözlendi. Güzel bir yaz mevsimi ya ayan Kilis te birçok aile tatil günlerinde Kilis in mesire alanlar na, zeytin bahçelerine ve üzüm ba lar na giderek burada do a ile ba ba a güzel bir gün geçiriyorlar. Ramazan ay manevi yo unlu umuzun artaca günler. 20.Temmuz Cuma günü On bir ay n sultan Ramazan ay ba lang c, 14. A ustos.2012 Sal günü ak am Bin aydan daha hay rl Kadir Gecesi. Tutulacak oruçlarla, k l nacak teravihlerle, yap lacak hay r ve hasenatla dolu dolu bir Ramazan ay geçirmeyi murat etmekteyiz. Önümüzdeki 19.A ustos Pazar günü ise Ramazan Bayram. nanc m zda ve kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan bayramlar f rsat bilerek bar ve huzur ortamlar sa lamaya çal mal, daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat ya aman n yollar n bulmal y z. Kilis ten Tayin Olan Savc ve Hakimler Veda Yeme inde Bulu tu Kilis ten tayin olan savc ve hakimler onuruna Sö ütlüdere Göl Restaurant ta yemekli bir program düzenlendi. Daha mutlu ve daha huzurlu günler dile imizle, sizleri gazetemizin sayfalar yla ba ba a b rak yoruz. V ali Yusuf Odaba Yemekte yapt konu mada Bu toplant lar, bu veda yemekleri çok ho Toplant lard r, unutulmayan an lard r. Bende burada uzun Yeme e, Vali Yusuf Odaba ve e i Songül Odaba han mefendi,cumhuriyet Ba savc s Ahmet Çiçekli, Garnizon ve l Jandarma Komutan Albay Murat Çolak, Kilis Belediye Ba kan Mehmet Abdi Bulut, l Emniyet Müdürü Mehmet Akp nar ile kurum müdür ve personelleri kat ld. süre görev yap p yeni yerlere tayin olan Savc lar m za, Hakimlerimize, e lerine, çocuklar na diledi i yerler, hay rl görevler, hay rl hizmetler, sa l kl ve mutlu ya amlar diliyorum. Hepinize iyi ak amlar diliyor sevgi ve sayg lar m sunuyorum dedi. Daha sonra tayin olan savc ve hakimlere, plaketleri verildikten sonra program sona erdi.

4 TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL Elbeyli de, Tarla Günü Düzenlendi Kaymakam Uçar Köylüyü Dinledi GAP daresi taraf ndan hayata geçirilen Tar msal E itim Yay m Projesi (TEYAP) kapsam nda, Elbeyli ilçesinde Tarla Günü düzenlendi. Proje kapsam nda, Elbeyli ilçesi Be iriye Köyünde düzenlenen etkinli e, Elbeyli Kaymakam Meral Uçar, Elbeyli Belediye Ba kan smail Kördeve, Kilis ve Elbeyli l ve lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürleri ve personeli, daire amirleri, Ziraat Odas, Tar m Kredi Kooperatifi ve bölgedeki köylerden çok say da çiftçi ve Gap-Teyap uzmanlar kat ld. Program s ras nda, damla sulamal biber yeti tiricili i için kurulan tesis incelenirken, fide ile erkencili- in sa lad avantajlar ve kurulan tesisin tan t m yap ld. Elbeyli de çiftçiler taraf ndan yeti tirilen biberlerin de tan t ld etkinlik s ras nda, çiftçiler uzmanlar taraf ndan çe itli konularda bilgilendirildi Tarihli Kilis Postas Özel Haberi K L S N S MGES KURU KASTEL ÇÖKMEK ÜZERE Kilis te ark lara ve türkülere konu olan Kuru Kastel bak ms zl ktan çökme tehlikesi ya yor.

5

6 TEMMUZ - EYLÜL 2012 K L S AKTÜEL Kilis te Kurutmal k Tela Erken Ba lad Kilis te ba ta acur ve patl can olmak üzere tarla sebzelerinin tezgahlarda yerini almas ile birlikte Kilisliler kurutmal k tela na dü tü. D i er kurutmal k sebzelere göre daha erken piyasaya ç kan acur ise adeta kapan n elinde kal yor. Sabah Pazar nda ve bakkallarda sabah erken saatlerde yere bo alt lan acurlar n ba na toplanan vatanda lar, en düzgün kurutmal k acurlar seçmek için birbirleri ile yar yorlar. Erken saatlerde ba layan bu tela herkesin yeterince acuru po etlerine doldurmas ile sona ererken, sat c lar vatanda lar n bu ilgisinden memnun gözüküyor. Kilis te birçok evde önceden haz rlanan kurutmal klar k aylar nda sofralar n vazgeçilmesi olurken, bu sebzeler taze ekilde de tüketiliyor. Özellikle rikli ve bulgurlu acur dolmalar yaz mevsiminde Kilislilerin sofralar süsleyen yemekler aras nda yerini al yor. Konteyn r Kentte Su Yüzünden Olay Ç kt N SAN 2012 NE AT KURT, AZ Z DO AN, DURSUN AKILLI, SULTAN AKDEM R, ABDULKA- D R TIRTIR, MEHMET AL CAN, ZEL HA ÖZDO AN, GÜLLÜ ERCAN, ANEZL MEHMET AL TA DEM R, ZEK AYTE- K N, HAM DE YILMAZ, SELMA TALAY, ZEYNEP AVCI, MAMAT DEM R, NEC- LA KOYUNCU, MEHMET ÖZSÜRÜCÜ, MELEK KORKMAZ, HAM T KIRO LU, FATMA HAYDARO LU, TERZ FAHRET- T N ÖZBERK, FATMA DEVEC, FATMA KARADEN Z, ÖMER KÜLEKÇ, CUMA Ç MEN, MERYEM YILMAZ, FELEK NAZ MAA O LU, CEKETÇ DURMU L KL, DURDU KAFTANCI, YILDIZ ÖZKASA- PO LU, ZÖHRE ARSLAN, RECEP AÇ- MANO LU, YASEM N GÜVEN, URFALI MEHMET KARATA, MUSTAFA ÜNLÜ- KAHRAMAN, HACI KAD R R NKAN, MESUT PEK, DURAN KIRKPINAR, KARA HASAN BEYAZ, KUYUMCU MEH- MET HAYRETT N SA IRO LU. MAYIS 2012 HAT CE KULAKO LU, HAFIZA EKE- RO LU, AY E ÇEL K, NAZ FE CAN- BOLAT, ZEKER YA M RZA Y MEN C, ÜKR YE ÇEL KBA, ÇAVU MEHMET AL KAYGI, ZEYTÇ MUSTAFA ÇAKMAK, SEV M GENÇTÜRK, BERBER HSAN MISIRLI, SEVDE MAMATO LU, MEH- MET KARA, ÜKRAN YANANLI, SAL - HA EH RL O LU, Ç FTÇ AHMET DE- M R, SERRA A DALYAN, GÜLLÜ GÜL, TÜRKMEN MEHMET DURAN YILDIRIM, AHMET TÜRK, K FAYET DEL O LU, KADR YE YET KEN, AL Ç YANO - LU, RE T MAMATO LU, BESTAM ÇALI KAN, HAT CE KILIÇ, TACETT N GÖKÇEK (Emekli PTT Müdürü), SOBA- CI EM N FIRAT, MEHMET BAY, T B LL HACI SAL H GÜNGÖR, AL UÇAR, H - DAYET EMS TEKTUNA, KADR YE ARSLAN, AL KUB LAY, ADEM YILMAZ, HAYRETT N KARADA, AB D N DEM R, AL BARAK, ZEK YE ARIÇ ÇE, AL YE TA, DAVUT ÖKSÜZO LU, BRAH M HAL L DO AN, FIRINCI KÖSE MEHMET CANASLAN, MUSTAFA EY KUDAMACI, ABDULHAL K (ABD ) SEVER. Edinilen bilgilere göre dün ak am saatlerinde 500 ki iye yak n Suriyeli s nmac, ya ad klar konteyn r kentte kendilerine yeterince su verilmedi i için eylem yapmaya ba lad lar. Eylem esnas nda ta k nl k ç karan protestocular, çöp bidonlar n yak p etrafa ta att lar. Kilis Öncüp nar S n r Bölgesinde kurulu olan konteyn r kentte kendilerine yeterli miktarda su verilmedi ini iddia eden Suriyeli s nmac lar olay ç kard. At lan ta lar nedeniyle konteyn r kentte bulunan baz idari binalar n camlar k r l rken, 4 polis memuru da yaraland. Emniyet güçlerinin uyar lar n dikkate almayan gruba, polis biber gaz ile müdahale etti. Olay ile ilgili soru turma ba lat ld. HAZ RAN 2012 BIYIKLI MEHMET KÜRKLÜO LU, S- MA L KARTAL, ZEYNEP DEM RKURT, KEBAPÇI ZEYNEL KIR AN, HÜSEY N YILMAZ, F DAN SIRMA, F DAN AFAK, HAT CE TUTUNMAZ, MEHMET DA DE- V REN, HAL L KORKMAZ, K FAYET AK- TÜRK, HÜSEY N DMANO LU, MUSTA- FA KUTLUCAN, AHMET KULAKO LU, ÜLGER GÖZÜKIZIL, REMZ ÇET N, HAN F BAYTÜRKMEN, SAN YE AKIN, FEVZ YE KOVACI, KEMAL ÇALICIO - LU, HAT CE A IRTA, MEHMET KARA- TA, HAYR YE KESER, MEHMET SA- RIFAKIO ULLARI, K FAYET MAHR NL, GÜLNAZ YILMAZ, NAYET YARIMAY, BRAH M ERC VAN, ZÖHRE ARSLAN.

7 K L S AKTÜEL TEMMUZ - EYLÜL 2012 Banu Avar: Bölgenin Kilit Ülkesi Türkiye Dünyada bir güç ve para sava ya and n ifade eden Avar, dünya zenginli inin dörtte üçünün Türkiye ve Çin aras ndaki bölgede yer ald n hat rlat rken, bütün kaynaklar n tüketmi, ceplerinde paralar kalmam bat l ülkelerin hedefinin bu zenginlikler oldu- unu vurgulad. Ara t rmac -Gazeteci Banu Avar Kilis te Kaç n Demokrasi Geliyor konulu bir söyle i program gerçekle tirdi. E itimi taraf ndan Kilis Ö retmenevi Konferans Salonu nda düzenlenen programa çok say da Kilisli vatanda kat ld. Samimi bir havada geçen söyle i de Banu Avar Türkiye ve Dünya gündemi ile ilgili çarp c aç klamalar yapt. Ortado u ve çevresinde ya anan olaylar n as l hedefinde Türkiye nin yer ald n ve asl nda bölgede kilit ülkenin Türkiye oldu unu vurgulayan Avar, E er bu kilidi k rarlarsa bütün bölgeye hakim olmay planl yorlar eklinde konu tu. Türkiye nin bor, alt n, do algaz gibi kaynaklar n n önemine de i aret eden Avar, bugün bu tür kaynaklar n yabanc sermayenin cebine akt n söyledi. Kilis te kurulan konteyn r kentin gezip gördü ü Pakistan, Hindistan gibi baz ülkelerde de kurduruldu unu ifade eden Avar, Suriye nin basit bir lokma olmad n ve baz güçlerin hedeflerine ula amayacaklar n aç klad. Türk olmaktan ve Türkiye de ya amaktan çok gurur duydu unu belirten Avar, Biz çok zeki bir milletiz. mkans z denen eyleri ba ard m z tarihimizde yaz l d r. Mustafa Kemal Atatürk hiçbir eyi yokken bir Kurtulu mücadelesi vermi ve kazanm t r. Türk milleti olarak birbirmize kenetlenip, bir ve beraber olmam z artt r dedi. Söyle i esnas nda programa kat lanlar n sorular n da cevaplayan Ara t rmac -Gazeteci Banu Avar daha sonra sevenleri için kitaplar n imzalay p onlarla foto raf çektirdi. Turksat 3A Frekans=12729 Sembol=30000 FEC=5/6 Polarizasyon=Yatay (H) D-SMART 143. Kanal da Digiturk 67. Kanal da ve Tivibu da Behiye nekçio lu Evliyalar Diyar Kilis Birinci dünya sava öncesinde, 1892 ile 1912 y llar aras nda Kilis idari yönden Halep e ba l idi.7 Aral k 1921 y l nda Frans z i galinden kurtulan Kilis,6 Haziran 1995 y l nda il olmu tur. Kilis in önceden bir Türkmen ili ve dilinin de O uz dili oldu u bilinmektedir. Çok eski tarihlere tan kl k eden Kilis te yap lan kaz larda, oylum köyünde 9 bin y l öncesine dayanan kent kal nt lar bulunmu tur. Kilis geçiminin büyük bir k sm n üzüm ve zeytincilikten sa lar ayr ca s n r kap s da vazgeçilmez gelir kayna d r. nsanlar ; s cak, samimi, misa rperver milli ve manevi de erlerine ba l d r. Kilis in öyle bir yan vard r ki; Evliyalar ehridir.4 büyük me hetlikten biri Kilis te mevcut olup, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kilis in bu yönden ne kadar zengin oldu unu dile getirmi tir. Demi tik ya, Evliyalar ehridir Kilis, gerçekten öyle; Tepesinde eyh Muhammed bedevi (Hz) güneyinde eyh Mansur (Hz) kuzeyinde orahbil bin hasene (Hz). Kilis teki evliyalardan k saca bahsetmek isterim. EYH MUHAMMED BEDEV (HZ): lk fetih ehitlerimizdendir. Ashab- kiramdand r. Kalle da n n üzerinde bulunan bu zat muazzam bir maneviyat yeridir. Mercidab k Ovas n n manzaras, bu tepede seyredilmeye de er. EYH MANSUR (HZ): Hz Ebubekir in halifeli i zaman nda ehit olmu tur. Peygamberimizin sofras n dö edi i için kendisine sim ati denilmi tir. nsanlar buraya ilgi göstermekte sünnet mevlütlerini, adaklar n burada yapmakta, misa- rlerini de burada a rlamaktad r. ÖRAHB L (HZ): Bütün ehri buradan görmek mümkündür. Bir irfan kayna d r. Peygamber Efendimizin Akrabas d r ve vahiy kâtibidir. Kilisliler birçok kez bu mübarek türbeye nur inerken gördüklerini ifade ederler. ZÜBEYR VE TALHA (HZ): Her ikisi de(a ere-i Mübe ire) cennetle müjdelenmi tir.5. ve 6. Müslüman olan ki i olduklar söylenir. EYH MUHAMMED ENSAR (HZ): slam bey park nda bulunmaktad r. Peygamber Efendimiz zaman n da t p doktoru oldu u bilinir. slam sava nda ehit dü mü tür. Herhangi bir nedenden korkan insanlar bu türbede yatarak korkular n n yok olaca na inan rlar. EMUN NEB (HZ): Yakup aleyhselam n 12 o lundan biri, Yusuf aleyhselam n karde lerindendir. nsanlar putlara de il, Allah a inanmaya ça rm ve bu u urda bir devenin çene kemi inden yapt silahla tam 84 y l sava m t r.147ya nda vefat etmi tir. Kilis in en eski türbelerindendir. HULK DEDE TÜRBES : Kilisliler sinir hastal na hulk derler. Bu nedenle sinir hastalar n n ve özellikle çocuklar n getirildi i ve iyile mek için dua etti yerlerdendir. MEVLEV HANE: Mevlevihane kap s dibinde Hoca Dur un mezar bulunmaktad r. Bu zat zaman n önemli tüccarlar ndan olup, bir Kadir gecesi 70 deve yükü de erinde e ya ve paras n yoksullara da tm t r. Mevlevihane de 4 ay ya ad ktan sonra vefat etmi tir. EYH AZ DD N: Oylum höyü ü üzerindedir. Askeri kumandand r. Bu türbe önceleri birkaç kez in a etse de, sabah kalkan köylüler türbeyi eski haliyle bulmu lar. Daha sonra bir kad n n rüyas na giren bu zat türbenin nas l yap laca n söylemi. Türbe o ekilde yap lm. Ayn ekilde günümüze kadar gelmi tir bu yat r. Kilis te daha ad n sayamad m bilinen ya da bilinmeyen yüzlerce, beklide binlerce evliyalar ve sahabeler bulunmaktad r. Dile imiz o dur ki; Kilis te toprak alt nda bulunan evliyalar ve toprak üstünde bulunan halk, hak etti i hizmeti ve de eri görür. Rabbim hepsinin de efaatine nail eylesin.

8 TEMMUZ - EYLÜL 2012 YA AM Nejat TA KIN Ho geldin Ramazan ay y l Ramazan ay n kar lamaya haz rlan yoruz. Önümüzdeki 19 Temmuz Per embe günü ak- am Allah k smet ederse,teravih namaz ile birlikte ertesi günün orucuna niyet edilecek ve Müslüman alemi,ramazan ay n n faziletine kavu mu olacakt r. Bu güzel ay idrak etmemiz dolay s ile, bütün sevenlerimin,hem erilerimin ve okuyucular m n Ramazan ay n kutlar sa l k ve mutluluklar dileklerimi tekrarlar m. Ramazan ay oruç tutman n güzelli ine eri menin, sevap kazanman n çok yüksek bir avantaj n sa lar. Hele uzun yaz günlerinde aç kalmak,ibadetin doru una eri mek,teravih namazlar ile Kur an okuman n heyecan n ya amak elbette çok güzel bir olayd r. Bu ayda bence fakir ve muhtaç insanlar m za el uzatarak onlar tre ve zekatlar m zla sevindirirsek,bu ay n faziletini çok daha iyi kavram oluruz. Çünkü hakikaten yoksul vatanda m z n ileri derecede yoksullu a mahkum olmas ve bizim onu görmezlikten gelmemiz asla do ru bir hareket olamaz. nsan sevgisi daima ön planda tutarak karde li i yüceltmeye bakmal y z. Kin ve nefretin yerine güzel resimler alt nda çocuklar m za örneklik te kil etmek mecburiyetindeyiz. Sabr m z kontrol alt nda tutarak,sinirlenmeden ve insanlara sevgi mesaj vererek Ramazan idrak etmek,bin aydan daha hay rl olan bu ay n faziletine eri mek gerekir. Ramazan ay n n son günlerinde idrak edece imiz Kadir Gecesi ile de büyük bir dini olay n kutsal heyecan n ya am olaca z. Oruçlu insanlar m za daha sakin yakla arak,biz tutmasak bile onun orucuna sayg göstermek mecburiyetindeyiz. Sokakta kö e ba lar nda sigara tüketmenin bilhassa önüne geçerek bu ayda olsun,nazik davran larda bulunmak mecburiyeti içinde olmal y z. Ne olursa olsun,hasta ve orucunu tutamayan vatanda lara da sayg l olmak ve onlar n mazeretlerini kabul etmek bir fazilettir. Yeter ki siz görevlerinizi yaparken, yine büyük bir gizlilik içinde orucunuzu tutunuz,size laf atma yar nda bulunanlara tek cevap veriniz. Ben oruçluyum! Yukar da de indi im gibi, asla yoksulu unutmay n z ve bu ayda ona daha çok yard m elinizi uzatarak nispeten onu rahatlat n z. Teravih namazlar, vakit namazlar, iftar yemekleri ve sahura kadar devam eden dini ibadetlerin güzelli i alt nda bir 30 günü idrak ederek,tanr ya olan sadakatimizi ve Peygamber Efendimize olan ba l l m z lay k vechiyle ispat ederek, onlar n hay rl ba lay c güzelli i içinde bulunmak, bu aya gösterilen sayg n n i areti olarak sizlere yans r. Dualar n z eksik etmeden, aram zdan ayr lanlara da Fatihalar göndererek onlar daha çok hat rlamak ve anmak zorunlulu u içinde oldu umuzu unutmayal m ve tekrar; Ramazan ho geldin diyelim ve sizlerin bu mübarek ay n can gönülden kutlayal m. Sa l kl ve mutlu günler hepinizin olsun ve gelecek ramazanlara bu güzel günler tatl s ve tuzlusu ile ta ns n. AM N ve AM N diyelim! U ur Elhan Kilis Da lamas Zeytinler ocakta köse i oldu Attunlar dal nda sarar p soldu Çütçüler tenesiz mercimek yoldu Ham toprakta saban yerimez oldu. Acirleri tolu vurdu kuruttu Mi mi leri dilkiciler yeritti Arpa, bu da b ld rkini aratt Ham toprakta saban yerimez oldu. Yollar m z yerimeden tükenmez Uyuz e ek alt m zda yekinmez Avrat u ak art k bizden çekinmez Ham toprakta saban yerimez oldu. Kurgazl kta sap, saman biçersin Bir tas suyu ka ar kendin içersin Beli bükük a sakkall göçersin Ham toprakta saban yerimez oldu. Dü enci bekmeze ekeri kator Mantara bekçisi yan gelip yator Üzümler, heyirler külliyen bator Ham toprakta saban yerimez oldu. Kara para, rü vet aktar kilime Ebe Anne gelsin kosun lime Ra bet zenginli e, de il ilime Ham toprakta saban yerimez oldu. Tokmak deresinden en A curun a Duman Usta pir dolduror f r na Kassap Vak f milyon istor kar na Ham toprakta saban yerimez oldu. ELHANÎ Kilis e haz r teslime Yazd m m sralar kals n neslime imdiki a alar uymor asl ma Ham toprakta saban yerimez oldu Kifayet Aktürk Topra a Verildi FELHAN YAYINCILIK REKLAMCILIK ve DA ITIM 3 AYLIK YEREL GAZETE dare Yeri: Güven Mah. nönü Cad. 46/D Güngören - STANBUL Tel: Bask : Akademi Bas n Yay n Org. ve Matbaac l k Ltd. ti. - Adres: Favutpa a Cad. Güven San. Sit. C Blok No:230 Topkap - ST. Tel.: mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz i leri Müdürü Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi Yaz leri Müdürü Abdülkadir U ur Kepekçi Kilis Temsilcisi Selim BAYTÜRKMEN abone olun gazeteniz kap n za gelsin Yay nlar m z n tüm haklar na aittir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Yaz lar n sorumlulu u yazarlar na, ilanlar n sorumlulu u ilan sahiplerine aittir. Gazetemiz il temsilcileri fahri olarak görev yapmaktad r. Yay nlanan kö e yaz s ve haberin tüm haklar Felhan Yay nc l k Reklamc l k ve Da t m a aittir. Kaynak gösterilerek kullan labilir. REKLAMLARINIZ için BiZi ARAYIN: Kilis Vakf Ba kan Ya ar Aktürk ün vefat eden annesi Kifayet Aktürk stanbul Levent Camiinde k l nan cenaze namaz n n ard ndan Zincirlikuyu Mezarl nda topra a verildi. Cenaze, i li Belediye Ba kan Mustafa Sar gül, Eski bakan Cavit Ça lar, Gaziantep B.B. eski ba kan Celal Do an, TFF Eski Ba kan Mahmut Özgener, Sanatç lar Adnan enses, Bülent Sertta, Eski Futbolcu O ün Temizkano lu, Sedat ahin ve Sami Ho tan, Kilis eski valisi Aslan Kütükçü, Kilisli adamlar, Co kun Karaba, Nadir Kelo lu, Mehmet Zelzele, Mehmet Geso lu, Kilis Vakf Yöntetim kurulu üyeleri ile beraber Kilis ve stanbul dan gelen çok say da Kilisli kat ld. Ya ar Aktürk, camide ve mezarl kta taziyeleri kabul ederken herkesin tek tek elini s kt. Merhumun defnedilmesinin ard ndan cenazeye gelenler Otel Zürih e geçerek oradaki yemek ve dua program na kat ld lar.

9 YA AM TEMMUZ - EYLÜL 2012 Kilisliler Tatil çin Kilis e Gelmeye Ba lad Y az tatilinin ba lamas n n ard ndan yava yava memleketlerine dönmeye ba layan Kilisliler, cadde ve sokaklarda gezip dola arak, özledikleri Kilis in tad n ç kar yorlar. Normalden daha fazla bir yo unluk ya anan çar pazarda ise, Kilisli bayanlar aileleri ve arakada lar ile birlikte gezip al -veri ediyorlar. Bir y ld r memleket hasreti çeken Kilisliler, tatil için her zaman Kilis i tercih ettiklerini ifade ederek, memleketlerinde rahat ettiklerini, özledikleri yemekleri yeme f rsat n yakalad klar n ve bolca gezip dola t klar n söylüyorlar. Ba ta stanbul olmak üzere Türkiye nin birçok iline da lm olan çok s k akrabal k ve arkada l k ili kilerine sahip Kilisliler, memleketlerini her yaz mevsiminde ziyaret ediyorlar. Kilis Belediyesi ehrin belirli bölgelerinde ilaçlama araçlar ile sinek ve ha erelerle mücadele etmeye çal rken, vatanda lar ilaçlaman n yetersiz kald n ifade ediyorlar. Kavurucu s caklar n etkili oldu u Kilis te evlerinde oturamay p, teras ve balkonlarda geceleyen Kilisli vatanda lar, en çok sineklerin verdi i rahats zl ktan dert yan yorlar. S cak yaz gecelerinde evlerinde oturamad klar n ifade eden vatanda lar, yetkililerden ilaçlama çal malar n n daha etkili yap lmas n talep ediyorlar. Sinek ve ha ere ile mücadelede ilaçlama etkili bir yöntem olarak kullan l rken, yerle im yerlerindeki çöp konteyn rlar n kullananan vatanda lar n da çöplerin etrafa at lmamas noktas nda da dikkatli olmas gerekiyor. Geçmi Olsun! Uzun zamandan beri ses tellerinden rahats z olan Kilis Kültür ve Dayan ma Derne i Ba kan Nahsen Tuna n n, saat de stanbul Güngören de hizmet veren Özel Meltem Hastanesi nde tedavisi yap ld. Kulak Burun Bo az hastal klar uzman Ba hekim Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi taraf ndan mikrocerrahi yöntemi ile ba ar l bir operasyon geçiren Tuna ifa ile taburcu edildi. Say n Nahsen Tuna ya geçmi olsun diyor, çal malar nda ba ar lar diliyoruz. Kilis için Haberden Fazlas

10 TEMMUZ - EYLÜL 2012 POL T KA Stratejik Derinlikte Bo ulmak Soruyoruz Kim Dost? Kim Dü man? Stratejik derinlik diye tutturup, kom ularla s f r sorun diye yola ç kan Davuto lu patentli d politika i as etmi durumda. Ke ke i as eden sadece ah slar olsa. Maalesef d politikam z i as etmi durumda A rt k net olarak görüldü ki, ABD bir taraftan AKP hükümetini gazlarken, di er taraftan kar m za dikti i güçleri de k k rtmaktan geri durmuyor. Oyun için de oyun kuruyor. Biz bu oyunu Irak n Kuveyt i i galinde görmü tük, biz bu oyunu bizzat destekledikleri liderlerin iplerini çekerken görmü tük. Son günlerde gündemimizi epey me gul eden, millet ve devlet olarak epeyi yoruldu umuz uça m z n dü ürülme hadisesi var. Aradan geçen u kadar zamana ra men bu konuda maalesef net bir aç klama yap lamad. Uçak kim ad na, hangi görev için Suriye hava sahas na gitmi ti? Uçak Suriye taraf ndan uçaksavar ile mi vuruldu, yoksa bir füze taraf ndan m isabet ald? Genelkurmay, dü ürülen uça n parçalar nda patlay c madde art bulunmad n aç klad. Yani uça m z ne füzeyle ne de ba ka bir silah ile vurulmad. Peki, uça m z nas l dü ürüldü. Baz otoritelerin aç klamas na göre uzaktan gönderilen bir sinyal ile ABD veya srail taraf ndan dü ürüldü. Ortal k cad kazan na dönmü vaziyetteyken say n ba bakan ve d i leri bakan neye dayanarak illa da Suriye taraf ndan füze ile dü ürüldü diyebiliyor.

11 POL T KA TEMMUZ - EYLÜL 2012 in ba ka garip yan, ngiltere, Rusya ve ABD Akdeniz bölgesi- ni yak ndan takip ediyor, radar görüntüleriyle uydu görüntüleriyle bölgeyi avucunda tutuyorken, bizim kendimize ait görün- tülerimiz yok mu? Varsa niçin de i ken beyanlar, tutars z aç klamalar yap l yor. Hükümet iyice çuvallam vaziyette. Paris teki Suriye nin Dostlar toplant s nda Ahmet Davuto lu Suriye politikas n de- i tirmezse Rusya y izole etmek laz m diyor. Hemen hemen ayn zaman diliminde Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Devlet Ba kan Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gidiyor. Türk taraf n n birlikte oldu- u ABD nin z dd na, Rusya Esad koltu unda kalacak diyor. Suriye ye destek veren Çin, Rusya, ran ve Suriye Akdeniz'de ortak tatbikata haz rlan rken, ABD geri çekiliyor, ül- kemiz iyod gibi ortada kal yor. Horozu çok olan yerde sabah geç olur. D siyasetimiz yedi koca- l hürmüze döndü. Bu hükümet döneminde sadece d politikada de il bütün icraatlerde yakla m yap-boza döndü. Cad kazan na dönen bölgemizde, ülkemizin içi de çok rahat say lmaz. Arap ülkelerinde tezgahlanan oyunun ülkemizde oynanmayaca na kim garanti verebilir. Geli en olaylar bu ihtimalin hiç de uzak olmad n gösteriyor. Peki, yap lmas gereken nedir? Gözü topraklar m zda olan devletlerin sahte dostluklar na aldanmak m, yoksa geçmi birli imiz, kültür birli imiz olan kom ular m zla iyi ili kiler mi? Say n Prof. Dr. Haydar Ba n dedikleri gibi Esad ne kadar kötü olursa olsun o öldü ü zaman Müslüman mezarl na defnedilecektir. Obama, Clinton ise Hristiyan mezarl na. imdi karar verme zaman d r. Biz kiminle beraber olaca z. Öyle ya "ki i sevdi i ile birlikte ha rolacakt r." brahim Berk Allah n Gazab, Erdo an n Gazab

12 TEMMUZ - EYLÜL 2012 POL T KA Prof. Dr. Haydar Ba Arap Bahar sürecinden Türkiye - Suriye sava na Gerçekleri Görmek Vaktidir AB nin gelece i konusunda son dönemde Bat bas n nda ç kan haberler sanki çok önemli bir geli menin öngörüsü olarak yer almaktad r. ABD li yat r mc Soros un her yorumu olay olmakta, ABD li ekonomi profesörü Roubini kâhin olarak nitelendirilmektedir. Oysaki bahsi geçen ki ilerin yorumlar AB nin gelece i noktay tayin de il, geldi i yerin felaketini gösteren itira ardan ba ka bir ey de ildir. Bundan bir süre önce Soros, AB ülkelerinin krizden kurtulu için borçlanma yolunu seçmeleri konusunda yasko ile sonuçlanacak yorumunu getirmi ti. Ancak kendisi krizin sebebi olan ortak paraya geçi i destekleyen ki idir. Bugün ise Prof. Roubini, AB ülkelerinin tek tek Euro dan ç kmaya ba layaca n söylemi tir. Ve bu bir kehanet olarak verilmi tir. Oysaki bu bizim Euro ya geçi in ilk gününden beri ifade etti imiz ve bekledi imiz bir hakikattir. Bu konuyu ilk dile getirdi imiz günlerde bize dudak bükenler u anda dediklerimizin gerçekle meye ba lad n Bat l lar n a z ndan duymaya yeni ba lam t r. Almanya da gerçekle en Milli Ekonomi Kongresi ne Hollanda dan kat lan Prof. Dr. Cornelia Versteegh, AB nin 15 seneden k sa bir süre içinde da laca öngörümüz hakk nda u itirafta bulunmu tu: MEM de beni en çok çarpan nokta AB nin 15 seneden k sa bir süre içinde da laca kri idi. Kitab n tamam n okuyuncaya kadar bu a k nl m devam etti. AB olarak bu kitab çok iyi okumal y z. Bizim da laca na dair kesin iddiam z, AB nin, ekonomi kurallar na ters olan ortak para krindendir ve bunun izah n tezimizde, MEM de yapm t k. Bu gerçe i ilk gören biz olduk. Y llard r ifade ediyoruz. Türkiye de halk m z veya siyasiler bu tezi gündemlerine almasalar da, 7 uluslararas kongre ile yüzlerce bilim adam taraf ndan anlat lan Milli Ekonomi Modeli, pek çok maddeleri ile yüzlerce ülkede uygulanmaya ba lam t r. Ve yine 1990 larda dünya henüz de asyonla tan madan gündeme ta d m z bir tez daha vard. O günlerde gelecek on y l içinde dünya ekonomilerinde çok ciddi bir pazar problemi ya anaca n, özellikle h zl büyüyen ülkelerin gerekli emisyon ayarlamalar n yapmamalar sonucunda de asyon ile kar la aca- n ifade etmi tik. Bu öngörümüzü bizzat Japonya için söylemi tik. Dedi imiz ç kt ve Japonya de asyon sürecine girdi. Nominal faizler s f rland, reel faiz oranlar pozitif kald. Japon hane halklar sat n alma güçleri dü tü ü ve gelecek endi esi ile harcamalar n daha da k st lar. Fiyatlar dü tü, stoklar artmaya devam etti. Kapitalist sistem konusundaki y llar öncesine dayanan bu iddialar m z n do rulu u bugün ya anan örneklerle bir bir ispatlanmaktad r. E er bir kehanetten bahsedilerek gelece e dair bilgiler verilecekse bizim görü lerimiz birer gelecek analizidir. Yoksa mevcut durumu tespit mahiyetindeki yorumlar asla ekonomi gelece ine yön verecek do ru yakla mlar olamaz. Türkiye deki ekonomik gidi at ile ilgili olarak da 2000 y l ndan sonra kronikle en ekonomik kriz ve en asyon ortam ndan ç k IMF ve Dünya Bankas talimatlar nda arayanlara yanl yolda olduklar n ifade ederek öyle demi tik: Mevcut ekonomi politikalar ile en asyonun dü mesi mümkün de ildir. Bu gidi at ile ülkeyi bat racaklar. Çözüm IMF veya Dünya Bankas de il, Milli Ekonomi Modeli dir. Gelinen noktada Türk ekonomisi borç bata ndad r. 80 li y llardan beri ifade etti imiz, AB nin bizi aras na almayaca tezi veya 1991 senesindeki ABD nin Irak ç karmas için Nihai hedef Türkiye dir tezimiz de ilk anda anla lamam hatta bu kadar ileriye dönük bir kriyat Bu kadar da olmaz eklinde de erlendirilmi ti. Ancak her ikisi de ad m ad m gerçekle mektedir. Öyleyse, olan ifade etmekten öteye gidemeyen zihinleri b rakarak, Türkiye nin gelece ine yön verebilecek do ru bak aç s n n tercih edilme vakti çoktan gelmi tir. Hala Türk halk n n bu hakikatleri görmezlikten gelmesinin manas n da anlamakta zorluk çekiyoruz. lla bu gerçeklerin kabul edilmesi için H ristiyan Bat n n bir bireyi mi olmak gerekiyor? Prof. Dr. Haydar BA

13 KÜLTÜR MEDEN YET TEMMUZ - EYLÜL EHL- BEYT SEVDALISI CANLAR BULU TU "Birlik ve Beraberli imiz için Ehl-i Beyt Sempozyumu" serisinin dördüncüsü Nev ehir'de Hac Bekta Veli Kültür Merkezi'nde düzenlendi. lki Ekim 2011 de Bursa da, ikincisi 25 Mart 2012 de stanbul Üsküdar da bulunan Ba larba Kültür Merkezi nde, üçüncüsü ise 13 May s 2012 de stanbul Haliç Kongre Merkezi nde organize edilen Birlik ve Beraberli imiz için Ehl-i Beyt Gazetemiz Yazarlar da Hac Bekta tayd Sempozyumu serisinin dödüncüsü bugün Nev ehir in Hac bekta lçesi nde Anadolu erenlerinin ah, maneviyat ve kültür dünyam z n önderlerinden Hac Bekta Veli nin türbesinin de yer ald Hac Bekta Veli Kültür Merkezi nde gerçekle tirildi. Bat n n senaryosu yerle bir oluyor Ba ta Avrupa Birli i ve ABD olmak üzere küresel güçlerin slam dünyas n ii - Sünni, Alevi - Sünni diye farkl bloklara bölmek için yo un bir propaganda yürüttü ü bir zaman diliminde Irak, ran, Lübnan, Suriye gibi ülkelerden gelen slam alimlerinin ve kanaat önderlerinin konu malar yapt sempozyum dizisi, bir yandan slam co rafyas üzerinde Ehl-i Salib in oynad oyunlar de ifre etmekte, öte yandan farkl mezhep ve me repteki Müslümanlar aras nda birlik ve beraberlik duygular n peki tirmekte. Dopdolu bir program Konu malar n yan s ra kasidelerle, ilahilerle, müzik ziyafetiyle yüklü program Haf z Mustafa Y ld r m n tilavetiyle bugün saat da ba lad. Akabinde cmal Yay nc l k Genel Müdürü Bilal Karamus aç l konu mas n icra etti. Sempozyumda çok say da önemli isim protokol konu mas icra edecek. Bu isimlerden baz lar unlar: BTP Genel Ba kan Yard mc s Ali Garaço lu, Alevi Din Hizmetleri Ba kan, Ali Yüce Dede, Tunceli den Ali Kaya, Prof. Dr. Hidayet Sar, Yeni Mesaj Gazetesi Sorumlu Yaz leri Müdürü Recep Bahar, ah Hatayî Cemevi ve Kültür Derne i Ba kan Turan Güner, Yazar Gönül Akku, Ordu Güvenç Abdal Oca ndan Ali Göktepe Dede, Tokat Hatayi Oca Abbas ahin Dede, Tokat tan Ali Aslan Dede, Gaziantep K z ldeli Oca Sadettin Gürler Dede, Erzincan Seyit Cemal Oca ndan Cafer Düzgüno lu, Hatay dan Hasan Hüseyin Dede ve Kadir Akaras. Protokol konu malar n takiben Bekta Sevinçli, Aytekin Altan ve A k Muhammed; ozanlar n dilinden Ehl-i Beyt deyi ler ve nefesler seslendirdi. Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi Kurtulmu Erdo an n Yolundan Gidiyor

14 14 TEMMUZ - EYLÜL 2012 K L S AKTÜEL Özel dare'de Karada dönemi Kilisliler S cakta erbetle Serinliyor Kilis l Özel daresi Genel Sekreterli i'ne Adana Vali Yard mc s Mustafa Yüksel Karada atand. Mustafa Yüksel Karada, Kilis Valisi Yusuf Odaba ' n iste i ve talebi üzerine bu göreve atand n belirterek, " l Özel daresi'nde sistem kurmak, çal an personele sorumluluk verip kar l n almak için çal aca m. Henüz göreve ba layal bir hafta oldu. u an Özel dare'yi tan mak için çal yorum. Kamuoyunda kurumla ilgili dedikodular alm ba n gidiyor. K sa süre sonra de erlendirmelerimiz, gördü ümüz eksiklikler veya yanl l klar, ileriye dönük yapaca m z çal malar hakk nda kamuoyunu bilgilendirece iz. Ben ele tiriye aç k bir insan m ve hiç kimseye art niyetle bakmam. Vatanda lardan biraz sab r istiyorum. Kilis'te ne kadar süreyle görev yapaca m konusu henüz net de il. Bu konuda bir geli me olursa bunu da aç klar m" dedi. K avurucu s caklar n etkisi alt nda olan Kilis te bo ucu havadan bunalan pek çok Kilisli buz gibi meyan erbeti ile serinlerken, bu lezzeti herkese tavsiye ediyorlar. A r s cak havalarda tüketimi bir hayli artan meyan erbetinin, Ramazan da her zaman oldu u gibi daha fazla tüketilmesi bekleniyor. Gündüz 45 derecelere kadar f rlayan hava s cakl vatanda lar serinlemek için çe itli yollara sevk ederken, Kilis te birçok vatanda meyan erbeti içerek serinlemeye çal yorlar. Bu s cak havalarda gün boyu kilolarca a rl ktaki seyyar arabalar n iterek cadde sokak demeden dola an erbetçiler ise, sat lar n artmas ndan dolay çok memnun olduklar n ifade ediyorlar. Kilis te günlerdir etkisini devam ettiren çöl s caklar ndan bunalan Kilisli vatanda lar, hem lez- zetli hem de sa l kl olan meyan erbeti ile serinliyor. Kiliste a r s cakl klar hayat olumsuz etkiliyor. Kilis te, a r hava s cakl yüzünden yollardaki asfalt eridi i gözleniyor. Araçlar n lastikleride a r s caklardan olumsuz etkileniyor. Termometreler 50 derecenin üzerinde iken vatanda lar çok zorunlu olmad kça d ar ya ç kmamaya gayret gösteriyor. Öncüp nar Camii badete Aç l yor Öncü P nar Mahallesindeki yap m h zla devam eden yeni cami Ramazanda ibadete aç laca duyuruldu. adam ükrü Karap nar taraf ndan yap t r lan caminin 2013 y l n n ba lar nda bitmesi öngörülüyor. yerlerini geç açan esna ara vatanda lardan tepki Kilis te, a r hava s cakl yüzünden yollardaki asfalt eridi i gözleniyor. Araçlar n lastikleride a r s caklardan olumsuz etkileniyor. Termometreler 50 derecenin üzerinde iken vatanda lar çok zorunlu olmad kça d ar ya ç kmamaya gayret gösteriyor. Öncüp nar karayoluna asfalt dökülüyor Karayollar Bölge Müdürlü ü taraf ndan Öncüp nar karayoluna asfalt dökülüyor. Vatanda lar yol çal malar n n bitmesini bekliyorlar. TÜRK YE N N V ZYONU Uydu frekans Türksat 3A Vertical (Dikey) FEC : 5/6

15 RAMAZAN TEMMUZ - EYLÜL Ramazan; muhabbet ay, sevgi ay. Ramazan; dinimizce yüce ve kutsal kabul edilmi mübarek ay. Ramazan; on bir ay n sultan. Ramazan; feyiz ve bereket ay. Ramazan; af ve ma ret ay. Ramazan; sosyal yard mla ma ve dayan man n toplum hayat nda yo- unluk kazand, ibadet hayat m z n zenginle ti i ay. Ramazan; Peygamber Efendimizin ifadesi ile Evveli rahmet, ortas ma - ret, sonu cehennemden kurtulu. Ramazan; kalplerin dirildi i, gönüllerin ayd nlan p co tu u, ne slerin k r ld, insani vas ar n tekrar hat rland manevi ya am dolu olan bir ay. Ramazan; hac ibadeti hariç slam n be erkan ndan dördünü edâ etti- imiz ve ibadetlerle süsledi imiz müstesna bir zaman dilimi. Dr. Ali Bestami Kepekçi Ramazan klimi Ramazan; Allah n biz müminlere sundu u büyük bir ihsan ve nimeti. Ramazan; manevi hayat m zda seçkin yeri olan ay. Ramazan; gelmesi ile iyiliklerin ço- ald, kötülüklerin azald, yoksullara ve dü enlere yard m ellerinin uzand ay. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Ramazan ay girerken ashab na hitap ederek Ramazan ay n n kutsiyet ve faziletini öyle belirtmi tir: Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ay n gölgesi üzerinize bast, o ayda bir gece vard r ki bin aydan daha hay rl d r. Allah o ayda oruç tutmay farz k ld. Geceleyin ibadet yapmay na le k ld. O ayda bir farz i leyen di er aylarda yetmi farz i lemi gibi sevap al r. O, sab r ay d r. Sabr n kar l ise cennettir. O, yard mla ma ay d r. O ayda müminin r zk bolla t r l r. O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahlar n n ba lanmas na ve cehennemden kurtulmas na sebep olur. Ayn zamanda oruçlunun sevab kadar sevap verilir. Oruçlunun sevab ndan da hiçbir ey noksanla maz. O öyle bir ayd r ki evveli rahmet, ortas ma ret ve sonu cehennemden ate inden kurtulu tur. (Ter ib ve Terhib, II, 430/13) Üçaylar, Recep, aban derken Allah a ükürler olsun, bu y l da Ramazan- erif e eri meyi Rabbim bizlere nasip etti. Hani o varya iftar sofralar nda bir araya geli imiz, ailemizle, kom ular m zla, çal ma arkada lar m zla, tan d klar m zla, aram zdaki muhabbeti ne de güzel art rmaktad r de il mi? Dünya me galesi, özellikle büyük ehirlerde ya ayanlar için birçok kere yemek sofralar dahil, kendi ailemizle bile bir araya gelmemizi sa layamamaktad r. Ramazanda ise, özellikle bu y l, iftar n geç olmas sebebiyle bu daha rahat sa lanacak, iftar sofralar sevgimizin, muhabbetimizin, aram zdaki birlik ve beraberli in art için bir vesile olacakt r. Teravih namazlar da her gün inananlar n beraberli ini sa lamakta, slam Dininin insanlar aras nda yerle tirdi i en önemli toplumsal yap ta olan slam karde li inin, gönül birlikteli inin gerçekle mesini sa lamaktad r. Yine bu ay n zekat ve tre ay olmas hasebiyle de fakirlerin sevindirilmesi de toplumumuzdaki birlik ve beraberli in sa lanmas aç s ndan ayr bir öneme sahiptir. Ramazan, toplum olarak aram zda bulunmas gereken sevgiyi in a etme, geli tirme ve en yüksek seviyeye ç karmak için büyük bir f rsatt r. Sevgili Peygamberimiz, Can m kudret elinde olan Allah a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmi olmazs n z. Yapt n z takdirde birbirinizi sevece iniz bir ey söyleyeyim mi? Aran zda selâm yay n z! buyurarak Müslümanlar aras ndaki olmas gereken sevginin önemine dikkat çekmi tir. Bu sebeple gönül ba yla birbirimize ba lanm birer mümin olarak birbirimizi sevmeli, birbirimizin s k nt lar n ha etmeli, birbirimize kin tutmamal, aramazda sevgi ve sayg y ço altmak suretiyle birlik ve beraberli imizi kuvvetlendirmeliyiz. Zaten günümüzde, bugün kendisine en çok ihtiyaç duydu umuz ey birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberli in olu mas nda ise ihtiyaç duyaca m z ey, aram zdaki iman karde li inden zuhur eden sevgi ve muhabbettir. Bu muhabbet ikliminde Müslüman olmam z n gereklili i olan birbirimizi sevmek ilini en iyi ekilde yerine getirmeye çal al m. Unutmayal m ki; dünya saadeti de, ahret saadeti de hep buradan geçmektedir. Yüce Rabbimiz (c.c.) birbirimizi Allah r zas için sevmeyi; Zat n gerçek manada sevmeyi ba aranlarla bir ve beraber olmay ; birbirimize kendi r zas için yard mc olmay, hatalar m z ba lamay ve sonunda cennete ve Cemalullaha ula may nasip etsin. Allah (c.c.) encam m z hayreyleye. Baz mekânlar n baz mekânlara baz gecelerin baz gecelere üstünlü ü oldu u gibi baz aylar nda baz aylara göre üstünlü ü vard r. Ramazan ay da Allah taraf ndan seçilmi bir ayd r. Ramazan ay n n Müslümanlar aras nda müstesna bir yeri vard r. Bu ayda maddi ve manevi bereketlere vesile olur. Alaaddin Özkar Ramazan Bereketi Mübarek Ramazan ay, çok ere i- dir. Bu ayda yap lan, na le namaz, zikir, sadaka ve bütün na le ibadetlere verilen sevap, ba ka aylarda yap lan farzlar gibidir. Bu ayda yap lan bir farz, ba ka aylarda yap lan yetmi farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahlar affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevab kadar, ayr ca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevab hiç azalmaz. Ramazan ay nda ailenizin nafakas n geni tutun! Bu ayda yap lan harcama, Allah yolunda yap lan harcama gibi sevapt r. [ bni Ebiddünya] Bu ayda olu un manevi ortam, insanlar n daha çok ibadet edip daha çok feyiz ve muhabbet almas n sa lar. Bu ayda zenginler daha cömerttir. Zekâtlar treler ve sadakalar bolca da t ld ndan fakir insanlar m z maddi s k nt lar ndan kurtulur. Zengin ve fakir aras nda bir gönül muhabbeti olu turulur. Allahu taela kullar n o kadar çok sevmektedir ki adeta kullar n günahlar n affetmek için bahaneler arar. te ramazan ay bu günahlar n affedilmesine vesile olan bir ayd r. Bu ayda günahlar n ne kadar kolay affedilece ini peygamberimizin u hasisinden anl yoruz. Ebu Hureyre den Rasulullah minbere ç kt ve üç defa: Amin, amin, amin dedi. Ona: Ya Rasulallah sen minbere ç karken üç defa amin dedin denildi. Rasulullah: Cebrail yan ma geldi ve bana kim Ramazan ay na yeti ir de kendisini affettirmeyip cehenneme girerse o ki i Allah n merhametinden uzak olsun, amin de dedi. Ben de amin dedim. Sonra kim ana babas na veya birisine yeti ir de onlara iyilikle davranmay p cehenneme girerse Allah onu da kendisinden uzakla rs n, amin de dedi. Ben de amin dedim. Sonra yan nda sen an ld n halde sana salavat getirmeyen kimse ölür de cehenneme girerse Allah onu da kendi rahmetinden uzakla tirsm, amin de dedi. Ben de amin dedim. [9] Bu ay f rsat bilmeli, elden geldi- i kadar ibadet etmelidir. Allahü tâlân n raz oldu u i leri yapmal d r. Bu ay, ahireti kazanmak için f rsat bilmelidir. Bu ayda, Cennet kap lar aç l r. Cehennem kap lar kapan r. eytanlar, zincirlere ba lan r. Rahmet kap lar aç l r.

16 16 TEMMUZ - EYLÜL 2012 SLAM ORUCUN SIRLARI Kilis Postas ve Yeni Mesaj Gazetesi yazar m z U ur Kepekçi ile Ramazan dolay s yla orucun s rlar ile alakal bir sohbet yapt k. Abdülkadir U ur Kepekçi Kilis Postas : Orucun mahiyeti ve zahiri artlar hakk ndaki bilgilere bir ilmihalden ula mak mümkündür. Biz sizlerden orucun daha çok s rlar hakk nda bilgiler aktarman z isteyece iz. Nedir orucun s rlar? U ur Kepekçi: Mübarek Ramazan ay ile ba layan rahmet ve bereket iklimi, bütün güzelli iyle devam etmektedir. Millet olarak ihtiyac m z olan, morallerimizin de düzelmesine vesile olacak; manevi iklimden en güzel ekilde istifade etmenin yollar n ara t rmal y z. Mademki Yüce Allah(cc) bize Ramazan ay n bir mükâfat bir müjde bir kurtulu olarak vermi tir. Biz kullara dü en, ba ta oruç olmak üzere ibadet ve itaatle alakal bilgilerimizi ve gayretlerimizi mutlaka art rmal y z. Tutulan orucun maddi ve manevi faydalar n görmek istiyorsak, oruç tutmay sadece belli bir zaman diliminde yemekten içmekten ayr kalmak olarak görmememiz laz md r. Prof. Dr. Haydar Ba Beyin ibadetler konusunda söyledi i bir sözü aktararak sohbetimize devam edelim; badetler, tahsildara borç öder gibi yap lmamal d r. badet a k ile vecd ile sevda ile yerine getirilmelidir. Oruç tuttu u halde, orucun s rlar na vak f olamad ndan, ya da Ramazan n feyz ve muhabbetinden istifade edemedi inden ikayet edenlerimiz vard r. Büyüklerin bir sözü vard r; vusulsüzlük, usulsüzlüktendir (neticeye varamamak, yol bilememektendir) Her konuda yol gösteren oldu u gibi bu konuda da yol gösterenlerimiz vard r. Elhamdülillah Orucun s rlar hakk nda benim daha önceden yapt m ara t rmalar m var. Din büyüklerimiz sa olsunlar gereken bilgilere ula m ve bizlerle payla m lar. Ben onlar n vak f oldu u, ke fetti i bu s rlar sizlerle payla ay m. mam- Gazali hazretleri oruçtan en güzel ekilde istifade edebilmek isteyenlere; orucun bat n (manevi) artlar n, s rlar n aktarmaya çal m t r. hya-i Ulumuddin adl eserden aktaral m; Kilis Postas : Dil de korunmas gereken azalar aras nda m d r? U ur Kepekçi: Dil belki de en çok korunmas gereken azalar aras ndad r. Oruç konusunda da dil korunmas gereken en önemli azad r. Dili Korumak Dilini hezeyan, yalan, g ybet, nemime, fahi konu ma, galiz konu ma, kavga ve riya ile konu maktan korumakt r ve ayn zamanda dili sükût etmeye icbar, Allah' n zikri ve Kur'an tilâvetiyle me gul etmektir. Bu ise, dilin orucudur. Süfyan es-sevrî öyle der: G ybet, orucu bozar. Bu hükmü Bi r b. el-hâris rivayet etmektedir. Leys, Mücahidden " ki haslet vard r. Onlar n ikisi de orucu bozar: a) G ybet, b) Yalan" dedi ini rivayet etmektedir. Hz. Peygamber (sav) öyle buyurmu tur: Oruç, mü'min için kalkand r. Bu bak mdan herhangi biriniz oruçlu ise, fahi konu mas n, cahilce hareket etmesin. E er bir ki i kendisiyle çirkin konu ur veya dövü ürse, desin ki: 'Ben oruçluyum, ben oruçluyum.( Buharî ve Müslim, (Ebu Hüreyre'den) Hz. Peygamberin devr-i saadetinde oruç tutan iki kad n, günün son saatinde açl k ve susuzluktan bitkin bir hale geldiler, neredeyse telef olacaklard. Hz. Peygamber'in huzuruna bir elçi göndererek oruçlar n bozmak için izin istediler. Bunun üzerine Rasûlullah kendilerine bir ncan göndererek öyle buyurmu tur: -'Onlara söyle! Yediklerini bu ncana kussunlar'. Kad nlardan birisi, ncan n yar s kadar kat bir kan ile iri bir et parças kustu. Di eri de ayn ekilde kusarak ncan doldurdu. Hâdiseyi gören halk, hayretler içerisinde kald. Bu durum kar s nda halk n hayretini Rasûlullah u mübarek sözleriyle gidermeye çal t : -"Bu iki kad n, Allah' n kendilerine helâl k ld eylerden uzakla arak oruç tuttular. Fakat Allah' n kendilerine haram k ld yla iftar ettiler. Bir arada, oturarak onu bunu çeki tirdiler. te ncanda gördü ünüz irin, onlar n yemi

17 SLAM TEMMUZ - EYLÜL ftarda Az Yemek ftar zaman nda t ka-basa -helâl de olsa- yememek gerekir. Helâl de olsa t ka-basa doldurulan mide Allah nezdinde en fazla bu z edilen kapt r. Oruçlu bir kimse, gündüz yemediklerini iftar zaman nda t ka-basa yerse, acaba Allah' n dü man olan ne s ve eytan nas l kahredebilir ve ehvetini nas l k rabilir? Bazen de ki i, oruçlu olmad takdirde yiyeceklerinin birkaç mislini temin ederek iftarda yer. Hatta öyle âdet edilmi tir ki yemeklerin en ne sleri Ramazan ay için tedârik edilir ve o ayda, birkaç ayda yenilmeyecek kadar çe itli yemekler yenir. Oysa oruçtan gaye, mideyi aç b rakmak, heva ve ehveti k rmak ve böylece nefsi, takvaya al t rmakt r. Bu, orucun ba ta gelen hede dir. Fakat mide sabahtan ak ama kadar aç b rak l r, tam ak am zaman yeme e kar ehvetle iste i kabard nda, ona lezzetli yemekleri yedirip doyurursa, onun i tah daha da fazlala r ve kuvveti daha da geli ir. O zaman öyle ehvetler ba gösterir ki ayet ne s eski âdetlerinde b rak l p oruç vesilesiyle bu kadar çe itli yemeklerle beslenmeseydi, daha sakin olacakt. te bu nedenle orucun ruhu ve özü, eytan n elinde erlere sevketmek için vesile olan nefsin kuvvetlerini k rmakt r. Bu ise, ancak iftar zaman nda az yemekle hâs l olabilir; yani ki i oruçlu olmad zamanlar ak amlar ne yiyorsa, oruçlu oldu u zaman da sadece onunla yetinmelidir. E er bütün gün yiyecek toplayarak hepsini üst üste iftar zaman nda yerse, o zaman orucundan herhangi bir fayda temin edemez. Orucun âdab ndan birisi de açl k, susuzluk ve za yeti hissedebilmek için gündüz uyumamakt r. Ki i böyle yapt takdirde kalbi sa a r. Her gece biraz daha zay f olmak suretiyle gece namazlar na kalkmak imkân na sahip olur. Bu durumda umulur ki eytan kalbinden uzakla r. eytan n pençesinden kurtulan kalp, gökler âleminde seyretme imkân na sahip olur. Zaten kadir gecesi, gökler âleminde seyretme imkân na sahip gece demektir. Nitekim Muhakkak biz Kur'an' kadir gecesinde inzal ettik ayetiyle bu mânâ kast olunmu tur. Kalbi ile gö sü aras nda bir yemek torbas meydana getiren kimse, böyle bir ereften mahrumdur. Sadece midesini yemekten bo altmak da bu mahcubiyet perdesinin aralanmas na kâ de ildir. Himmetini de Allah'tan ba ka her eyden bo altmal d r. te o zaman, hakikatin tamam n elde etmi olur. Bu durumun ilk basama az yemektir. Bu husustaki tafsilât -Allah' n izniyle- Yemekler bölümünde gelecektir. oldu u halk n kan ve etidir" Kilis Postas : Kula korumak hakk nda da tavsiyelerinizi alabilir miyiz? U ur Kepekçi: Oruçlunun, Kulak da korunmas gereken azalar aras ndad r. Kula Korumak Kula her mekruhu i itmekten al koymak gerekir. Çünkü söylenilmesi haram olan her eyin i itilmesi de haramd r. te bu s rra binaen Allah Teâlâ, g ybet dinleyen ile haram yiyeni e it tutmu tur: Onlar sürekli yalan dinlerler, haram yerler. (Mâide/42) Rabbanilerin ve hahamlar n, onlar günah söz söylemekten, haram yemekten menetmeleri gerekmez miydi? Bu yapt klar ne de kötüdür! (Mâide/63) Bu bak mdan g ybete kar l k sükût haramd r. Nitekim Allah Teâlâ öyle buyurmu tur: Çünkü o zaman siz de onlar gibi olursunuz. (Nisâ/140) Bu s rra binaen Hz. Peygamber de öyle buyurmaktad r: G ybet edenle, onu dinleyen, günahta ortakt rlar. ( imam Ahmed, (Resûlullah' n âzadl s Ubeyyid'dcm zay f bîr senedle/ Taberânî, ( bn Ömer'den benzerini sahih bir senedle) Kilis Postas : Oruçlunun ba ka korumas gereken azalar hakk nda da bilgi vermenizi istersek ne dersiniz? U ur Kepekçi: Tabi ki oruçlunun korunmas gereken ba ka azalar da vard r. S rlara ula mak isteyenler daha hassas davranmak zorundad rlar. Di er Azalar Korumak Di er azalar da günahtan al koymak gerekir. Meselâ el ve ayak gibi Ki i, midesini iftar zaman nda nefsin istedi i ehvetlerden korumal d r. Helâl yemekten çekinmek suretiyle oruç tutup, iftar zaman nda haram ile iftar edenin orucu hiçbir fayda temin etmez ve mânâs z kal r. Böyle bir oruçlunun durumu t pk bir kö k bina edip, bir ehri y kan n durumuna benzer. Çünkü helâl yemek ancak fazla yendi i takdirde zarar vericidir. Onun az ise, faydal d r. Bu bak mdan oruç, onu azaltmak için vaz' edilmi bir ibadettir. Zarar ndan korkarak ilâçlar terketmek, sonra da zehir almak, hamakattan ba ka bir ey de ildir. Haram ise, dini yok eden bir zehirdir. Helâl ise, az fayda, ço u zarar veren bir ilâçt r. Oruçtan gaye, helâli azaltmakt r. Çünkü Hz. Peygamber (sav) öyle buyurmu tur: Nice oruç tutanlar vard r ki orucundan sadece açl k ve susuzluk elde eder. ( Nesâî vb ibn Mâce, (Ebu Hüreyre'den)) Bu hadisin tefsirinde baz âlimler, ak am fazla yemek suretiyle harama giren bir kimsenin kast olundu unu söylemi lerdir. Baz lar da 'Bu öyle bir kimsedir ki, helâl yemekten nefsini meneder, fakat haram olan g ybette bulunmak suretiyle orucunu bozar' demi lerdir. Baz âlimler de azalar n haramdan korumayan bir kimsenin kast olundu unu söylemi lerdir. Kilis Postas : Oruç tutarken belirtilen artlara uyduk diyelim. Bundan sonra neler yapmal y z. Mesela iftar sofras nda nas l davranmal y z? U ur Kepekçi: Oruç tutarken nas l hassas davran yorsak, iftar sofras n da baz önemli eylere dikkat etmek zorunday z. Kilis Postas : Orucun s rlar na ula mak için ba ka nelere dikkat etmeliyiz? U ur Kepekçi: Oruç tutmak imsakle ba lay p iftarla biten ancak edep artlar sürekli olan, s rlar içinde bar nd ran çok önemli bir ibadettir. imdi de iftar sonras ndan bahsederek sohbetimizi bitirelim dilerseniz. ftar Sonras nda Korku ile Ümit Aras nda Olmak Oruçlunun iftardan sonra kalbi korku ve ümit aras nda muzdarip olmal d r. Çünkü orucunun kabul edilip kendisinin Allah'a yak n olanlardan veya orucunun kabul edilmeyip Allah' n gazab na maruz kalanlardan olup olmad n kestirememektedir. Her ibadetin sonunda da böyle olmal d r. Hasan b. Ebî Hasan b. Hasan el-basrî, kahkaha ile gülen bir grubun yan ndan geçerken onlara öyle der: 'Ey insanlar! Allah Teâlâ, Ramazan ay n, kullar için bir yar sahas olarak yaratm t r. Kullar o ayda ibadet hede ne do ru ko u urlar. üphesiz o grup, zaferi elde eder, di er bir grup ise geri kal p, mükâfat kazanmaktan mahrum kal r. Hayret edilecek durum, o gülen ve oyna an kimselerin durumudur ki halk n ko tu u hedefe kavu tuklar bir günde, onlar ga et içerisinde gülü üp oyna rlar. Böyle bir nimetten mahrum kal rlar. Ey gülenler! unu iyi bilin. Allah'a yemin ederim ki e er Allah Teâlâ perdeyi aralasayd, iyilik yapan iyili iyle, kötülük yapan da üzüntüsüyle me gul olur, böylece gülmek kap s kapan rd '. Ahnef b. Kays'a 'Sen pir-i fâni bir kimsesin. Oruç seni zay f dü ürmektedir. (Oysa er'an pir-i fâni olan kimseler, dye vermek suretiyle oruç tutmayabilirler) neden oruç tutuyorsun?' denildi inde öyle demi tir: Ben, uzun bir sefere haz rl k yapmaktay m. Allah' n azab na sabretmek, ibadetine sabretmekten daha zordur te orucun bât n mânâlar bunlard r. Kilis Postas : Payla t n z bilgilerden dolay te ekkür ederiz. Son olarak eklemek istedi iniz, vermek istedi iniz bir mesaj n z var m? U ur Kepekçi: De erli okurlar m z n ve bütün slam âleminin Mübarek Ramazan n kutlar m. Tutulacak oruçlar n, k l nacak namazlar n, yap lacak hay r ve hasenatlar n makbul olmas n, orucun ve di er ibadetlerin s rlar na ermeyi, Yüce Allah tan niyaz ediyor, sa l k ve mutlulukla dolu bir hayat diliyorum.

18

19 SLAM TEMMUZ - EYLÜL Prof.Dr. Haydar Ba n kaleminden mam Câfer Es-Sâd k Prof.Dr. Haydar Ba Trabzon, May s 2011

20 20 TEMMUZ - EYLÜL 2012 ARA TIRMA BATI BiZE NASIL BAKIYOR? Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi Hükümetler niçin böyle bir bekleyi ortaya koyarlar? Ülkemizde ya anan ekonomik, sosyal, siyasal birçok kronik sorunlar var. Bu sorunlar çözecek bir projeleri olmad için. Bat bize ne kadar yak n? Bat bizim kimli imize, kültürümüze ve inanc m za ne kadar müsamaha göstermektedir? Köln Eyalet Mahkemesi sünneti yaralama suçu sayan bir karar ald. Bu karar dinler konusunda birazc k ara t rmas olanlar için sürpriz bir karar de ildir. Hristiyan azizi Pavlus un herkesle her ey olacaks n temel prensibi vard r. Bu yakla m n gere i, bat l bir noktaya kadar tahammül eder ama kendini güçlü hissetti i an gerçek kimli ini ortaya koyar. Bir döneme kadar kontrollü olarak Müslümana hak tan yan bat ya ku bak bakal m. BATI B ZE NASIL BAKIYOR? Tesettüre istedi i gibi giremez. Ezan sesi d ar da duyulmayacak ekilde caminin içinde okunur. Peygamber Efendimize hakaret bat n n özgürlük kavram içindedir. kavramlar tamamen bir aldatmadan ibarettir. Avrupa Birli i müktesebat ad alt nda AB nin kriterleri ülkemize uyarlanmaya çal l yor. Birebir kopyalama tarz nda yap lan bu i lem ne devlet gelene ine uygundur, ne de Türk insan n n kültürel dokusuna. Özellikle AKP hükümeti döneminde AB ye uyum bütün sahalarda zoraki uygulanmaktad r. B R AN Ç N AB ÜLKES OLDU UMUZU DÜ ÜNEL M artmaktad r. Oysa bat l devletlerin kökeni Yunan felsefesi, Roma hukuku ve H ristiyanl a dayanmaktad r. Bat n n her hücresinde bu temellere ait izler vard r. Bu konuda bat tahminlerin çok da ötesinde tutuculuk gösterir. Hatta diyebiliriz ki kendi d nda bir inanca tahammülü de yoktur. Bu anlatt klar m z ki isel hukuk ad nad r. in boyutunu daha iyi anlamak için toplumsal hadiselere de bakmakta fayda vard r. lar gereken cezay hala almad lar. te Birle mi Milletler, i te bat n n adalet anlay. Ayinesi i tir ki inin lafa bak lmaz. Gerekirse papaz k yafeti bile giyerim" diyenin, Kuran' da ayn nedenle öpmedi ini nas l anlayaca z. u kadar y ll k iktidarlar döneminde toplumun sosyokültürel dönü ümünün kendi köklerimize do ru de il de bat ya do ru dönü mesi bize bir kir verecektir. GEL MELER B Z NEREYE SÜRÜKLÜYOR? Gelelim ülkemizde ki kültürel ya- ant ya. TV dizileri, hatta yabanc patentli yar ma programlar bile bat n n kültürüne uygun olarak yap lmaktad r. Art k insan m z bir bat l gibi dü ünmekte ve ya amaktad r. Düne kadar toplumumuzda görmedi imiz suç ve ceza konular toplumun temel dinamiklerini çatlatacak noktaya gelmi tir. Bir hastanenin acil bölümüne, bir karakola veya bir mahkemeye gelen ikâyetlere bak nca çökü ün ürpertici boyutu görülecektir. Mahalle bask s olu turacak ekilde rkç sald r lara ses ç kar lmaz. Bir Türk ün camilerdeki özgürlü ü, ülkemize hakaret etmesi ile orant l d r. Bat son dönemde bir ad m daha atm ve erkek çocuklar n sünnetini de yasaklam t r Görüldü ü gibi bat n n anlad özgürlük, demokrasi, insan haklar gibi Avrupa da geçerli olan Müslümana dönük bütün k s tlamalar ülkemiz için de söz konusu olacakt r. Haçl seferi ilan etmi olan bat l, slam ülkelerinin ve ülkemizin kültürünü, inanc n, ya am eklini de i tirmek istemektedir. Bu birlik ile ortak olman n ve onun ad na hareket etmenin dini- milli ve vicdani hiçbir aç klamas yoktur. Son tahlilde, toplumumuzun bir Avrupa toplumundan fark kalmam t r. Ya am olarak, kültür olarak, zevk anlay olarak ortak payda süratle Bosna Hersek'te 11 Temmuz, her sene Yas Günü olarak düzenleniyor. Srebrenitsa da ya ananlar haf zam zda tazeli ini koruyor. te bat n n gerçek yüzünü görmek aç s ndan bu tablo iyi analiz edilmelidir. 1995'te Birle mi Milletler te kilat taraf ndan Bosna, güvenli bölge ilan edilir. Müslüman olan Bo naklar n elinden silahlar al n r. Ard ndan soyk r m seviyesinde tecavüzler ve en az 8000 sivil Bo nak katledilir. Aradan geçen 17 y l içerisinde suçlular cezaland r ld m? Maalesef suçlu- SON SÖZÜMÜZ: Dünyevi boyutta: Ba ms z olarak ve kendimiz olarak ya amak istiyorsak, kendi çözümlerimize sahip ç kmak ve güçlü olmak zorunday z. Aksi halde ne ba ms z olabiliriz ne de ya am m z devam ettirebiliriz. Uhrevi boyutta: Meselenin ahret boyutuna gelince Hadîs-i erîfte buyrulur: Ki i ya ad hâl üzere ölür ve öldü ü hâl üzere ha rolunur.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI İSTE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI Teknoversite vizyonu ile yola çıkan İskenderun Teknik Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) kuruldu ve açılışı

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı