GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNCEL. eyve ve incir a açlar n n süs-"

Transkript

1

2 TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL U ur KEPEKÇ Arap Cehennemi Arap bahar kavram her türlü yol kullan larak, toplumlara kabul ettirilen koca bir yaland r. Bu tan mlama s radan bir tan mlama de ildir. Toplum mühendisleri taraf ndan en ince ayr nt s na var ncaya kadar hesaplanm, boyalanm, cilalanm, süslenmi, insanlara yutturulmu tur. Bu terim özellikle de BOP kapsam nda olan, hak ve özgürlükleri çi nenen, açl k ve yoklukla bir hayat süren toplumlarda gündem edilmi ; sözde hak ve özgürlükler bahane edilmi, dolay s yla halk ayaklanmalar na, karde kavgalar na zemin haz rlanm t r. Özellikle de slam ülkelerinde taban bulan halk hareketlerini tetiklemek amac yla kullan lan Arap bahar tan mlamas n n büyük bir yalan oldu unu anlamak için sahte bahar rüzgârlar n n neticelerine bak nca, bahar de il bir cehennem oldu u kolayca anla l r. Biz makalemize onun için Arap cehennemi ba l n kullanmay uygun gördük. Bir i in neticesi o i in maksad n, mahiyetini de ortaya koyar. Bu de- i mez bir kaidedir. Bu nedenle sahte bahar estirilen ülkelere bak nca, oralara asla huzur ve bar n gelmedi ini ve bundan sonra da huzur ve bar n gelmeyece ini anlar z. Çünkü bahar diye estirilen yalan rüzgârlar yla o milletlerin adeta cehennem hayat n ya ad klar n görmekteyiz. Halklar aldatmak maksad yla bahar kelimesi özellikle kullan lm t r. Bahar, her zaman insanlara; ba ar lar, mutluluk ve güzellikleri hat rlat r. nsanlar psikolojik olarak bahara eri mek için k lara, karlara, so uklara, zorluklara katlanmay göze al rlar. E er neticenin bahar de il de cehennem olaca n, gidilen yolun sonunun olmad n görseler, ya da anlasalar, asla o yola girmezlerdi. Mesela bahar yerine cehennem kelimesi kullan lsayd bu halk ayaklanmalar asla taraftar bulamazd. Demek ki bahar tan mlamas psikolojik sava unsuru olarak bilinçli bir ekilde seçilmi tir. Toplumsal olaylar tetikleyen toplum mühendisleri her gün yeni bir oyunla yeni bir yalanla halklar ayakland rmaktad rlar. Bildi iniz gibi toplumsal hareketlerde, ço u zaman uur gözlenmez, genelde karga a hâkimdir. Bu olaylar tezgâhlayan haçl bat l güçler, karga adan medet umduklar için zaten planl bir hareket de istemezler. Onlar n amaçlar toplumda karga a olmas ve karde kan dökülerek Müslümanlar n say lar n n ve güçlerinin azalmas n sa lamakt r. Bahar diye ba latt klar toplumsal ayaklanmalar n gerçekle ti i toplumlardaki karga a, kan, gözya ve toplu katliamlar bunun göstergesidir. Yoksa ABD nin ve di er bat l er güçlerin bahar estirdikleri toplumlar n refah n istemek gibi bir niyetleri olamaz. Onlar n temel amaçlar her toplumu kendi ç karlar için kullanmak, bir ekilde oralara yerle mek ve kendilerine köle etmektir. Bahar kelimesinin büyülü atmosferinde maalesef önce o ülkelerin halklar, sonra da civar ülkelerin halklar etkilenmektedir. Hâlbuki sade bir ak lla ve gözle olaylara bak lmas, bu bahar n arkas ndaki k, bir di er ifadeyle cehennemi görmeye yeterlidir. Ya anan her olay bize ahir zaman ve Deccal t- nesini hat rlat yor. Ahir zamanda Deccal n bariz özelli inin sureti haktan görünüp insanlar aldataca hakk ndaki bilginin do rulu u meydana ç k yor. Allah cümlemizi Deccal n tnesinden muhafaza eylesin. Âmin Bu Bahçede Her ey Var züm ve zeytin yeti tiricili- Ü inin bir hayli fazla oldu u Kilis te baz vatanda lar özellikle yaz mevsiminde arazilerinin bir k sm na kurduklar bostanlarda çe it çe it ürünler yeti tiriyorlar. Kilisli çiftçiler bu tür bahçelerde Kilis e özgü k tta acir, yerli domates ve salatal k üretirken, m s r, fasulye gibi sebzeler de yeti tiriyorlar. eyve ve incir a açlar n n süs- bahçelerde karpuz, Mledikleri çilek ve kavun gibi yaz meyveleri yeti tiren vatanda lar aileleri ile birlikte lezzetli ve organik ürünler tükettiklerini ifade ediyorlar. Kilisli Han mlar slambey Park nda Vakit Geçiriyor Kilis te gündüz s caklardan bunalan Kilisli han mlar slambey Park nda a açlar aras nda piknik yaparken, çocuklar da parkta oynayarak keyi i vakit geçiriyorlar. Kilis te baz vatanda lar arazilerinde kurduklar bahçelerde domatesten, bibere, fasulyeden acura kadar birçok sebze ve meyveyi hormonsuz bir ekilde yeti tirerek, a yetle tüketiyorlar. Türkiye nin Beyaz Ekran Yaz mevsiminde evlerinde s caktan bunalan Kilisli bayanlar, slambey Park n piknik yapmak ve ho ça zaman geçirmek için s kl kla tercih ediyorlar. Özellikle ikindi vaktinden sonra slambey Park, Kilisli bayanlarla dolup ta yor. Kilisli han mlar arkada lar ve kom ular ile birlikte geldikleri slambey Park nda k s r yaparak a yetle yerken, çocuklar da geni park alan nda gönüllerince e leniyorlar. Parka gelen vatanda lar n, slambey Park içinde yer alan eyh Muhammed Ensar Hazretlerinin türbesini de ziyaret ettikleri dikkatlerden kaçm yor.

3 GÜNCEL TEMMUZ - EYLÜL 2012 Bu Sava Bizim Sava m z De ildir Editörden Gündemimiz yine dopdolu. Önümüzdeki günler maddi ve manevi olarak yo unluk arz etmektedir. Küresel güçlerin, özellikle de ABD nin organize etti i oyunlar hem Suriye yi hem bölgemizi adeta bir ate topluna dönü türmü tür. Olas bir müdahale 3. dünya sava n tetikleyebilecektir. Çocuklar Uçurtmalar n Göklere Ç kard Kilis te anne ve babalar n n kendi elleriyle yapt klar veya sat n ald klar uçurtmalar uçuran çocuklar n mutluluklar görülmeye de erdi. Suriye s n r kom umuz. Mültecilerin göçü neticesinde, Kilis bölgesel s k nt n n ba aktörü haline gelmi tir. Devlet deste inin zaten yetersiz oldu u memleketimizde al nan hizmetlerde ciddi aksamalar ba göstermektedir. Özellikle sa l k hizmetlerinde s k nt lar ya- anmakta, hastane koridorlar nda tart malar meydana gelmektedir. Kilisli bizimle hiçbir ilgisi olmayan bu sava n taraf olman n bedelini ödemek istemiyor. Ayr ca vatan topraklar n n ve milletin huzurunun tehlikeye dü ebilece inden endi e duyuyor. En basitinden s n r n hemen öbür taraf nda akrabalar olan Kilisliler bu bayram maalesef akrabalar yla bayramla amayacaklar. Belki de baz lar hayatta bile olamayacaklar. ilis te yaz aylar n n gü- ya ayan va- Kzelliklerini tanda lar, Kilis in temiz ve güzel havas nda piknik yap p ho ça vakit geçirirken, çocuklar da masmavi gökyüzünde uçurtmalar n uçurarak gönüllerince e lendiler. Kilis e hakim tepelere aileleri ile birlikte ç kan çocuklar burada esen rüzgara b rakt klar uçurtmalar n n gökyüzüne yükselmesini büyük bir keyi e izlerken, anne ve babalar n da çocuklar n n bu mutluluklar na ortak olduklar gözlendi. Güzel bir yaz mevsimi ya ayan Kilis te birçok aile tatil günlerinde Kilis in mesire alanlar na, zeytin bahçelerine ve üzüm ba lar na giderek burada do a ile ba ba a güzel bir gün geçiriyorlar. Ramazan ay manevi yo unlu umuzun artaca günler. 20.Temmuz Cuma günü On bir ay n sultan Ramazan ay ba lang c, 14. A ustos.2012 Sal günü ak am Bin aydan daha hay rl Kadir Gecesi. Tutulacak oruçlarla, k l nacak teravihlerle, yap lacak hay r ve hasenatla dolu dolu bir Ramazan ay geçirmeyi murat etmekteyiz. Önümüzdeki 19.A ustos Pazar günü ise Ramazan Bayram. nanc m zda ve kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan bayramlar f rsat bilerek bar ve huzur ortamlar sa lamaya çal mal, daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat ya aman n yollar n bulmal y z. Kilis ten Tayin Olan Savc ve Hakimler Veda Yeme inde Bulu tu Kilis ten tayin olan savc ve hakimler onuruna Sö ütlüdere Göl Restaurant ta yemekli bir program düzenlendi. Daha mutlu ve daha huzurlu günler dile imizle, sizleri gazetemizin sayfalar yla ba ba a b rak yoruz. V ali Yusuf Odaba Yemekte yapt konu mada Bu toplant lar, bu veda yemekleri çok ho Toplant lard r, unutulmayan an lard r. Bende burada uzun Yeme e, Vali Yusuf Odaba ve e i Songül Odaba han mefendi,cumhuriyet Ba savc s Ahmet Çiçekli, Garnizon ve l Jandarma Komutan Albay Murat Çolak, Kilis Belediye Ba kan Mehmet Abdi Bulut, l Emniyet Müdürü Mehmet Akp nar ile kurum müdür ve personelleri kat ld. süre görev yap p yeni yerlere tayin olan Savc lar m za, Hakimlerimize, e lerine, çocuklar na diledi i yerler, hay rl görevler, hay rl hizmetler, sa l kl ve mutlu ya amlar diliyorum. Hepinize iyi ak amlar diliyor sevgi ve sayg lar m sunuyorum dedi. Daha sonra tayin olan savc ve hakimlere, plaketleri verildikten sonra program sona erdi.

4 TEMMUZ - EYLÜL 2012 GÜNCEL Elbeyli de, Tarla Günü Düzenlendi Kaymakam Uçar Köylüyü Dinledi GAP daresi taraf ndan hayata geçirilen Tar msal E itim Yay m Projesi (TEYAP) kapsam nda, Elbeyli ilçesinde Tarla Günü düzenlendi. Proje kapsam nda, Elbeyli ilçesi Be iriye Köyünde düzenlenen etkinli e, Elbeyli Kaymakam Meral Uçar, Elbeyli Belediye Ba kan smail Kördeve, Kilis ve Elbeyli l ve lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürleri ve personeli, daire amirleri, Ziraat Odas, Tar m Kredi Kooperatifi ve bölgedeki köylerden çok say da çiftçi ve Gap-Teyap uzmanlar kat ld. Program s ras nda, damla sulamal biber yeti tiricili i için kurulan tesis incelenirken, fide ile erkencili- in sa lad avantajlar ve kurulan tesisin tan t m yap ld. Elbeyli de çiftçiler taraf ndan yeti tirilen biberlerin de tan t ld etkinlik s ras nda, çiftçiler uzmanlar taraf ndan çe itli konularda bilgilendirildi Tarihli Kilis Postas Özel Haberi K L S N S MGES KURU KASTEL ÇÖKMEK ÜZERE Kilis te ark lara ve türkülere konu olan Kuru Kastel bak ms zl ktan çökme tehlikesi ya yor.

5

6 TEMMUZ - EYLÜL 2012 K L S AKTÜEL Kilis te Kurutmal k Tela Erken Ba lad Kilis te ba ta acur ve patl can olmak üzere tarla sebzelerinin tezgahlarda yerini almas ile birlikte Kilisliler kurutmal k tela na dü tü. D i er kurutmal k sebzelere göre daha erken piyasaya ç kan acur ise adeta kapan n elinde kal yor. Sabah Pazar nda ve bakkallarda sabah erken saatlerde yere bo alt lan acurlar n ba na toplanan vatanda lar, en düzgün kurutmal k acurlar seçmek için birbirleri ile yar yorlar. Erken saatlerde ba layan bu tela herkesin yeterince acuru po etlerine doldurmas ile sona ererken, sat c lar vatanda lar n bu ilgisinden memnun gözüküyor. Kilis te birçok evde önceden haz rlanan kurutmal klar k aylar nda sofralar n vazgeçilmesi olurken, bu sebzeler taze ekilde de tüketiliyor. Özellikle rikli ve bulgurlu acur dolmalar yaz mevsiminde Kilislilerin sofralar süsleyen yemekler aras nda yerini al yor. Konteyn r Kentte Su Yüzünden Olay Ç kt N SAN 2012 NE AT KURT, AZ Z DO AN, DURSUN AKILLI, SULTAN AKDEM R, ABDULKA- D R TIRTIR, MEHMET AL CAN, ZEL HA ÖZDO AN, GÜLLÜ ERCAN, ANEZL MEHMET AL TA DEM R, ZEK AYTE- K N, HAM DE YILMAZ, SELMA TALAY, ZEYNEP AVCI, MAMAT DEM R, NEC- LA KOYUNCU, MEHMET ÖZSÜRÜCÜ, MELEK KORKMAZ, HAM T KIRO LU, FATMA HAYDARO LU, TERZ FAHRET- T N ÖZBERK, FATMA DEVEC, FATMA KARADEN Z, ÖMER KÜLEKÇ, CUMA Ç MEN, MERYEM YILMAZ, FELEK NAZ MAA O LU, CEKETÇ DURMU L KL, DURDU KAFTANCI, YILDIZ ÖZKASA- PO LU, ZÖHRE ARSLAN, RECEP AÇ- MANO LU, YASEM N GÜVEN, URFALI MEHMET KARATA, MUSTAFA ÜNLÜ- KAHRAMAN, HACI KAD R R NKAN, MESUT PEK, DURAN KIRKPINAR, KARA HASAN BEYAZ, KUYUMCU MEH- MET HAYRETT N SA IRO LU. MAYIS 2012 HAT CE KULAKO LU, HAFIZA EKE- RO LU, AY E ÇEL K, NAZ FE CAN- BOLAT, ZEKER YA M RZA Y MEN C, ÜKR YE ÇEL KBA, ÇAVU MEHMET AL KAYGI, ZEYTÇ MUSTAFA ÇAKMAK, SEV M GENÇTÜRK, BERBER HSAN MISIRLI, SEVDE MAMATO LU, MEH- MET KARA, ÜKRAN YANANLI, SAL - HA EH RL O LU, Ç FTÇ AHMET DE- M R, SERRA A DALYAN, GÜLLÜ GÜL, TÜRKMEN MEHMET DURAN YILDIRIM, AHMET TÜRK, K FAYET DEL O LU, KADR YE YET KEN, AL Ç YANO - LU, RE T MAMATO LU, BESTAM ÇALI KAN, HAT CE KILIÇ, TACETT N GÖKÇEK (Emekli PTT Müdürü), SOBA- CI EM N FIRAT, MEHMET BAY, T B LL HACI SAL H GÜNGÖR, AL UÇAR, H - DAYET EMS TEKTUNA, KADR YE ARSLAN, AL KUB LAY, ADEM YILMAZ, HAYRETT N KARADA, AB D N DEM R, AL BARAK, ZEK YE ARIÇ ÇE, AL YE TA, DAVUT ÖKSÜZO LU, BRAH M HAL L DO AN, FIRINCI KÖSE MEHMET CANASLAN, MUSTAFA EY KUDAMACI, ABDULHAL K (ABD ) SEVER. Edinilen bilgilere göre dün ak am saatlerinde 500 ki iye yak n Suriyeli s nmac, ya ad klar konteyn r kentte kendilerine yeterince su verilmedi i için eylem yapmaya ba lad lar. Eylem esnas nda ta k nl k ç karan protestocular, çöp bidonlar n yak p etrafa ta att lar. Kilis Öncüp nar S n r Bölgesinde kurulu olan konteyn r kentte kendilerine yeterli miktarda su verilmedi ini iddia eden Suriyeli s nmac lar olay ç kard. At lan ta lar nedeniyle konteyn r kentte bulunan baz idari binalar n camlar k r l rken, 4 polis memuru da yaraland. Emniyet güçlerinin uyar lar n dikkate almayan gruba, polis biber gaz ile müdahale etti. Olay ile ilgili soru turma ba lat ld. HAZ RAN 2012 BIYIKLI MEHMET KÜRKLÜO LU, S- MA L KARTAL, ZEYNEP DEM RKURT, KEBAPÇI ZEYNEL KIR AN, HÜSEY N YILMAZ, F DAN SIRMA, F DAN AFAK, HAT CE TUTUNMAZ, MEHMET DA DE- V REN, HAL L KORKMAZ, K FAYET AK- TÜRK, HÜSEY N DMANO LU, MUSTA- FA KUTLUCAN, AHMET KULAKO LU, ÜLGER GÖZÜKIZIL, REMZ ÇET N, HAN F BAYTÜRKMEN, SAN YE AKIN, FEVZ YE KOVACI, KEMAL ÇALICIO - LU, HAT CE A IRTA, MEHMET KARA- TA, HAYR YE KESER, MEHMET SA- RIFAKIO ULLARI, K FAYET MAHR NL, GÜLNAZ YILMAZ, NAYET YARIMAY, BRAH M ERC VAN, ZÖHRE ARSLAN.

7 K L S AKTÜEL TEMMUZ - EYLÜL 2012 Banu Avar: Bölgenin Kilit Ülkesi Türkiye Dünyada bir güç ve para sava ya and n ifade eden Avar, dünya zenginli inin dörtte üçünün Türkiye ve Çin aras ndaki bölgede yer ald n hat rlat rken, bütün kaynaklar n tüketmi, ceplerinde paralar kalmam bat l ülkelerin hedefinin bu zenginlikler oldu- unu vurgulad. Ara t rmac -Gazeteci Banu Avar Kilis te Kaç n Demokrasi Geliyor konulu bir söyle i program gerçekle tirdi. E itimi taraf ndan Kilis Ö retmenevi Konferans Salonu nda düzenlenen programa çok say da Kilisli vatanda kat ld. Samimi bir havada geçen söyle i de Banu Avar Türkiye ve Dünya gündemi ile ilgili çarp c aç klamalar yapt. Ortado u ve çevresinde ya anan olaylar n as l hedefinde Türkiye nin yer ald n ve asl nda bölgede kilit ülkenin Türkiye oldu unu vurgulayan Avar, E er bu kilidi k rarlarsa bütün bölgeye hakim olmay planl yorlar eklinde konu tu. Türkiye nin bor, alt n, do algaz gibi kaynaklar n n önemine de i aret eden Avar, bugün bu tür kaynaklar n yabanc sermayenin cebine akt n söyledi. Kilis te kurulan konteyn r kentin gezip gördü ü Pakistan, Hindistan gibi baz ülkelerde de kurduruldu unu ifade eden Avar, Suriye nin basit bir lokma olmad n ve baz güçlerin hedeflerine ula amayacaklar n aç klad. Türk olmaktan ve Türkiye de ya amaktan çok gurur duydu unu belirten Avar, Biz çok zeki bir milletiz. mkans z denen eyleri ba ard m z tarihimizde yaz l d r. Mustafa Kemal Atatürk hiçbir eyi yokken bir Kurtulu mücadelesi vermi ve kazanm t r. Türk milleti olarak birbirmize kenetlenip, bir ve beraber olmam z artt r dedi. Söyle i esnas nda programa kat lanlar n sorular n da cevaplayan Ara t rmac -Gazeteci Banu Avar daha sonra sevenleri için kitaplar n imzalay p onlarla foto raf çektirdi. Turksat 3A Frekans=12729 Sembol=30000 FEC=5/6 Polarizasyon=Yatay (H) D-SMART 143. Kanal da Digiturk 67. Kanal da ve Tivibu da Behiye nekçio lu Evliyalar Diyar Kilis Birinci dünya sava öncesinde, 1892 ile 1912 y llar aras nda Kilis idari yönden Halep e ba l idi.7 Aral k 1921 y l nda Frans z i galinden kurtulan Kilis,6 Haziran 1995 y l nda il olmu tur. Kilis in önceden bir Türkmen ili ve dilinin de O uz dili oldu u bilinmektedir. Çok eski tarihlere tan kl k eden Kilis te yap lan kaz larda, oylum köyünde 9 bin y l öncesine dayanan kent kal nt lar bulunmu tur. Kilis geçiminin büyük bir k sm n üzüm ve zeytincilikten sa lar ayr ca s n r kap s da vazgeçilmez gelir kayna d r. nsanlar ; s cak, samimi, misa rperver milli ve manevi de erlerine ba l d r. Kilis in öyle bir yan vard r ki; Evliyalar ehridir.4 büyük me hetlikten biri Kilis te mevcut olup, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kilis in bu yönden ne kadar zengin oldu unu dile getirmi tir. Demi tik ya, Evliyalar ehridir Kilis, gerçekten öyle; Tepesinde eyh Muhammed bedevi (Hz) güneyinde eyh Mansur (Hz) kuzeyinde orahbil bin hasene (Hz). Kilis teki evliyalardan k saca bahsetmek isterim. EYH MUHAMMED BEDEV (HZ): lk fetih ehitlerimizdendir. Ashab- kiramdand r. Kalle da n n üzerinde bulunan bu zat muazzam bir maneviyat yeridir. Mercidab k Ovas n n manzaras, bu tepede seyredilmeye de er. EYH MANSUR (HZ): Hz Ebubekir in halifeli i zaman nda ehit olmu tur. Peygamberimizin sofras n dö edi i için kendisine sim ati denilmi tir. nsanlar buraya ilgi göstermekte sünnet mevlütlerini, adaklar n burada yapmakta, misa- rlerini de burada a rlamaktad r. ÖRAHB L (HZ): Bütün ehri buradan görmek mümkündür. Bir irfan kayna d r. Peygamber Efendimizin Akrabas d r ve vahiy kâtibidir. Kilisliler birçok kez bu mübarek türbeye nur inerken gördüklerini ifade ederler. ZÜBEYR VE TALHA (HZ): Her ikisi de(a ere-i Mübe ire) cennetle müjdelenmi tir.5. ve 6. Müslüman olan ki i olduklar söylenir. EYH MUHAMMED ENSAR (HZ): slam bey park nda bulunmaktad r. Peygamber Efendimiz zaman n da t p doktoru oldu u bilinir. slam sava nda ehit dü mü tür. Herhangi bir nedenden korkan insanlar bu türbede yatarak korkular n n yok olaca na inan rlar. EMUN NEB (HZ): Yakup aleyhselam n 12 o lundan biri, Yusuf aleyhselam n karde lerindendir. nsanlar putlara de il, Allah a inanmaya ça rm ve bu u urda bir devenin çene kemi inden yapt silahla tam 84 y l sava m t r.147ya nda vefat etmi tir. Kilis in en eski türbelerindendir. HULK DEDE TÜRBES : Kilisliler sinir hastal na hulk derler. Bu nedenle sinir hastalar n n ve özellikle çocuklar n getirildi i ve iyile mek için dua etti yerlerdendir. MEVLEV HANE: Mevlevihane kap s dibinde Hoca Dur un mezar bulunmaktad r. Bu zat zaman n önemli tüccarlar ndan olup, bir Kadir gecesi 70 deve yükü de erinde e ya ve paras n yoksullara da tm t r. Mevlevihane de 4 ay ya ad ktan sonra vefat etmi tir. EYH AZ DD N: Oylum höyü ü üzerindedir. Askeri kumandand r. Bu türbe önceleri birkaç kez in a etse de, sabah kalkan köylüler türbeyi eski haliyle bulmu lar. Daha sonra bir kad n n rüyas na giren bu zat türbenin nas l yap laca n söylemi. Türbe o ekilde yap lm. Ayn ekilde günümüze kadar gelmi tir bu yat r. Kilis te daha ad n sayamad m bilinen ya da bilinmeyen yüzlerce, beklide binlerce evliyalar ve sahabeler bulunmaktad r. Dile imiz o dur ki; Kilis te toprak alt nda bulunan evliyalar ve toprak üstünde bulunan halk, hak etti i hizmeti ve de eri görür. Rabbim hepsinin de efaatine nail eylesin.

8 TEMMUZ - EYLÜL 2012 YA AM Nejat TA KIN Ho geldin Ramazan ay y l Ramazan ay n kar lamaya haz rlan yoruz. Önümüzdeki 19 Temmuz Per embe günü ak- am Allah k smet ederse,teravih namaz ile birlikte ertesi günün orucuna niyet edilecek ve Müslüman alemi,ramazan ay n n faziletine kavu mu olacakt r. Bu güzel ay idrak etmemiz dolay s ile, bütün sevenlerimin,hem erilerimin ve okuyucular m n Ramazan ay n kutlar sa l k ve mutluluklar dileklerimi tekrarlar m. Ramazan ay oruç tutman n güzelli ine eri menin, sevap kazanman n çok yüksek bir avantaj n sa lar. Hele uzun yaz günlerinde aç kalmak,ibadetin doru una eri mek,teravih namazlar ile Kur an okuman n heyecan n ya amak elbette çok güzel bir olayd r. Bu ayda bence fakir ve muhtaç insanlar m za el uzatarak onlar tre ve zekatlar m zla sevindirirsek,bu ay n faziletini çok daha iyi kavram oluruz. Çünkü hakikaten yoksul vatanda m z n ileri derecede yoksullu a mahkum olmas ve bizim onu görmezlikten gelmemiz asla do ru bir hareket olamaz. nsan sevgisi daima ön planda tutarak karde li i yüceltmeye bakmal y z. Kin ve nefretin yerine güzel resimler alt nda çocuklar m za örneklik te kil etmek mecburiyetindeyiz. Sabr m z kontrol alt nda tutarak,sinirlenmeden ve insanlara sevgi mesaj vererek Ramazan idrak etmek,bin aydan daha hay rl olan bu ay n faziletine eri mek gerekir. Ramazan ay n n son günlerinde idrak edece imiz Kadir Gecesi ile de büyük bir dini olay n kutsal heyecan n ya am olaca z. Oruçlu insanlar m za daha sakin yakla arak,biz tutmasak bile onun orucuna sayg göstermek mecburiyetindeyiz. Sokakta kö e ba lar nda sigara tüketmenin bilhassa önüne geçerek bu ayda olsun,nazik davran larda bulunmak mecburiyeti içinde olmal y z. Ne olursa olsun,hasta ve orucunu tutamayan vatanda lara da sayg l olmak ve onlar n mazeretlerini kabul etmek bir fazilettir. Yeter ki siz görevlerinizi yaparken, yine büyük bir gizlilik içinde orucunuzu tutunuz,size laf atma yar nda bulunanlara tek cevap veriniz. Ben oruçluyum! Yukar da de indi im gibi, asla yoksulu unutmay n z ve bu ayda ona daha çok yard m elinizi uzatarak nispeten onu rahatlat n z. Teravih namazlar, vakit namazlar, iftar yemekleri ve sahura kadar devam eden dini ibadetlerin güzelli i alt nda bir 30 günü idrak ederek,tanr ya olan sadakatimizi ve Peygamber Efendimize olan ba l l m z lay k vechiyle ispat ederek, onlar n hay rl ba lay c güzelli i içinde bulunmak, bu aya gösterilen sayg n n i areti olarak sizlere yans r. Dualar n z eksik etmeden, aram zdan ayr lanlara da Fatihalar göndererek onlar daha çok hat rlamak ve anmak zorunlulu u içinde oldu umuzu unutmayal m ve tekrar; Ramazan ho geldin diyelim ve sizlerin bu mübarek ay n can gönülden kutlayal m. Sa l kl ve mutlu günler hepinizin olsun ve gelecek ramazanlara bu güzel günler tatl s ve tuzlusu ile ta ns n. AM N ve AM N diyelim! U ur Elhan Kilis Da lamas Zeytinler ocakta köse i oldu Attunlar dal nda sarar p soldu Çütçüler tenesiz mercimek yoldu Ham toprakta saban yerimez oldu. Acirleri tolu vurdu kuruttu Mi mi leri dilkiciler yeritti Arpa, bu da b ld rkini aratt Ham toprakta saban yerimez oldu. Yollar m z yerimeden tükenmez Uyuz e ek alt m zda yekinmez Avrat u ak art k bizden çekinmez Ham toprakta saban yerimez oldu. Kurgazl kta sap, saman biçersin Bir tas suyu ka ar kendin içersin Beli bükük a sakkall göçersin Ham toprakta saban yerimez oldu. Dü enci bekmeze ekeri kator Mantara bekçisi yan gelip yator Üzümler, heyirler külliyen bator Ham toprakta saban yerimez oldu. Kara para, rü vet aktar kilime Ebe Anne gelsin kosun lime Ra bet zenginli e, de il ilime Ham toprakta saban yerimez oldu. Tokmak deresinden en A curun a Duman Usta pir dolduror f r na Kassap Vak f milyon istor kar na Ham toprakta saban yerimez oldu. ELHANÎ Kilis e haz r teslime Yazd m m sralar kals n neslime imdiki a alar uymor asl ma Ham toprakta saban yerimez oldu Kifayet Aktürk Topra a Verildi FELHAN YAYINCILIK REKLAMCILIK ve DA ITIM 3 AYLIK YEREL GAZETE dare Yeri: Güven Mah. nönü Cad. 46/D Güngören - STANBUL Tel: Bask : Akademi Bas n Yay n Org. ve Matbaac l k Ltd. ti. - Adres: Favutpa a Cad. Güven San. Sit. C Blok No:230 Topkap - ST. Tel.: mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz i leri Müdürü Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi Yaz leri Müdürü Abdülkadir U ur Kepekçi Kilis Temsilcisi Selim BAYTÜRKMEN abone olun gazeteniz kap n za gelsin Yay nlar m z n tüm haklar na aittir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Yaz lar n sorumlulu u yazarlar na, ilanlar n sorumlulu u ilan sahiplerine aittir. Gazetemiz il temsilcileri fahri olarak görev yapmaktad r. Yay nlanan kö e yaz s ve haberin tüm haklar Felhan Yay nc l k Reklamc l k ve Da t m a aittir. Kaynak gösterilerek kullan labilir. REKLAMLARINIZ için BiZi ARAYIN: Kilis Vakf Ba kan Ya ar Aktürk ün vefat eden annesi Kifayet Aktürk stanbul Levent Camiinde k l nan cenaze namaz n n ard ndan Zincirlikuyu Mezarl nda topra a verildi. Cenaze, i li Belediye Ba kan Mustafa Sar gül, Eski bakan Cavit Ça lar, Gaziantep B.B. eski ba kan Celal Do an, TFF Eski Ba kan Mahmut Özgener, Sanatç lar Adnan enses, Bülent Sertta, Eski Futbolcu O ün Temizkano lu, Sedat ahin ve Sami Ho tan, Kilis eski valisi Aslan Kütükçü, Kilisli adamlar, Co kun Karaba, Nadir Kelo lu, Mehmet Zelzele, Mehmet Geso lu, Kilis Vakf Yöntetim kurulu üyeleri ile beraber Kilis ve stanbul dan gelen çok say da Kilisli kat ld. Ya ar Aktürk, camide ve mezarl kta taziyeleri kabul ederken herkesin tek tek elini s kt. Merhumun defnedilmesinin ard ndan cenazeye gelenler Otel Zürih e geçerek oradaki yemek ve dua program na kat ld lar.

9 YA AM TEMMUZ - EYLÜL 2012 Kilisliler Tatil çin Kilis e Gelmeye Ba lad Y az tatilinin ba lamas n n ard ndan yava yava memleketlerine dönmeye ba layan Kilisliler, cadde ve sokaklarda gezip dola arak, özledikleri Kilis in tad n ç kar yorlar. Normalden daha fazla bir yo unluk ya anan çar pazarda ise, Kilisli bayanlar aileleri ve arakada lar ile birlikte gezip al -veri ediyorlar. Bir y ld r memleket hasreti çeken Kilisliler, tatil için her zaman Kilis i tercih ettiklerini ifade ederek, memleketlerinde rahat ettiklerini, özledikleri yemekleri yeme f rsat n yakalad klar n ve bolca gezip dola t klar n söylüyorlar. Ba ta stanbul olmak üzere Türkiye nin birçok iline da lm olan çok s k akrabal k ve arkada l k ili kilerine sahip Kilisliler, memleketlerini her yaz mevsiminde ziyaret ediyorlar. Kilis Belediyesi ehrin belirli bölgelerinde ilaçlama araçlar ile sinek ve ha erelerle mücadele etmeye çal rken, vatanda lar ilaçlaman n yetersiz kald n ifade ediyorlar. Kavurucu s caklar n etkili oldu u Kilis te evlerinde oturamay p, teras ve balkonlarda geceleyen Kilisli vatanda lar, en çok sineklerin verdi i rahats zl ktan dert yan yorlar. S cak yaz gecelerinde evlerinde oturamad klar n ifade eden vatanda lar, yetkililerden ilaçlama çal malar n n daha etkili yap lmas n talep ediyorlar. Sinek ve ha ere ile mücadelede ilaçlama etkili bir yöntem olarak kullan l rken, yerle im yerlerindeki çöp konteyn rlar n kullananan vatanda lar n da çöplerin etrafa at lmamas noktas nda da dikkatli olmas gerekiyor. Geçmi Olsun! Uzun zamandan beri ses tellerinden rahats z olan Kilis Kültür ve Dayan ma Derne i Ba kan Nahsen Tuna n n, saat de stanbul Güngören de hizmet veren Özel Meltem Hastanesi nde tedavisi yap ld. Kulak Burun Bo az hastal klar uzman Ba hekim Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi taraf ndan mikrocerrahi yöntemi ile ba ar l bir operasyon geçiren Tuna ifa ile taburcu edildi. Say n Nahsen Tuna ya geçmi olsun diyor, çal malar nda ba ar lar diliyoruz. Kilis için Haberden Fazlas

10 TEMMUZ - EYLÜL 2012 POL T KA Stratejik Derinlikte Bo ulmak Soruyoruz Kim Dost? Kim Dü man? Stratejik derinlik diye tutturup, kom ularla s f r sorun diye yola ç kan Davuto lu patentli d politika i as etmi durumda. Ke ke i as eden sadece ah slar olsa. Maalesef d politikam z i as etmi durumda A rt k net olarak görüldü ki, ABD bir taraftan AKP hükümetini gazlarken, di er taraftan kar m za dikti i güçleri de k k rtmaktan geri durmuyor. Oyun için de oyun kuruyor. Biz bu oyunu Irak n Kuveyt i i galinde görmü tük, biz bu oyunu bizzat destekledikleri liderlerin iplerini çekerken görmü tük. Son günlerde gündemimizi epey me gul eden, millet ve devlet olarak epeyi yoruldu umuz uça m z n dü ürülme hadisesi var. Aradan geçen u kadar zamana ra men bu konuda maalesef net bir aç klama yap lamad. Uçak kim ad na, hangi görev için Suriye hava sahas na gitmi ti? Uçak Suriye taraf ndan uçaksavar ile mi vuruldu, yoksa bir füze taraf ndan m isabet ald? Genelkurmay, dü ürülen uça n parçalar nda patlay c madde art bulunmad n aç klad. Yani uça m z ne füzeyle ne de ba ka bir silah ile vurulmad. Peki, uça m z nas l dü ürüldü. Baz otoritelerin aç klamas na göre uzaktan gönderilen bir sinyal ile ABD veya srail taraf ndan dü ürüldü. Ortal k cad kazan na dönmü vaziyetteyken say n ba bakan ve d i leri bakan neye dayanarak illa da Suriye taraf ndan füze ile dü ürüldü diyebiliyor.

11 POL T KA TEMMUZ - EYLÜL 2012 in ba ka garip yan, ngiltere, Rusya ve ABD Akdeniz bölgesi- ni yak ndan takip ediyor, radar görüntüleriyle uydu görüntüleriyle bölgeyi avucunda tutuyorken, bizim kendimize ait görün- tülerimiz yok mu? Varsa niçin de i ken beyanlar, tutars z aç klamalar yap l yor. Hükümet iyice çuvallam vaziyette. Paris teki Suriye nin Dostlar toplant s nda Ahmet Davuto lu Suriye politikas n de- i tirmezse Rusya y izole etmek laz m diyor. Hemen hemen ayn zaman diliminde Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Devlet Ba kan Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'ya gidiyor. Türk taraf n n birlikte oldu- u ABD nin z dd na, Rusya Esad koltu unda kalacak diyor. Suriye ye destek veren Çin, Rusya, ran ve Suriye Akdeniz'de ortak tatbikata haz rlan rken, ABD geri çekiliyor, ül- kemiz iyod gibi ortada kal yor. Horozu çok olan yerde sabah geç olur. D siyasetimiz yedi koca- l hürmüze döndü. Bu hükümet döneminde sadece d politikada de il bütün icraatlerde yakla m yap-boza döndü. Cad kazan na dönen bölgemizde, ülkemizin içi de çok rahat say lmaz. Arap ülkelerinde tezgahlanan oyunun ülkemizde oynanmayaca na kim garanti verebilir. Geli en olaylar bu ihtimalin hiç de uzak olmad n gösteriyor. Peki, yap lmas gereken nedir? Gözü topraklar m zda olan devletlerin sahte dostluklar na aldanmak m, yoksa geçmi birli imiz, kültür birli imiz olan kom ular m zla iyi ili kiler mi? Say n Prof. Dr. Haydar Ba n dedikleri gibi Esad ne kadar kötü olursa olsun o öldü ü zaman Müslüman mezarl na defnedilecektir. Obama, Clinton ise Hristiyan mezarl na. imdi karar verme zaman d r. Biz kiminle beraber olaca z. Öyle ya "ki i sevdi i ile birlikte ha rolacakt r." brahim Berk Allah n Gazab, Erdo an n Gazab

12 TEMMUZ - EYLÜL 2012 POL T KA Prof. Dr. Haydar Ba Arap Bahar sürecinden Türkiye - Suriye sava na Gerçekleri Görmek Vaktidir AB nin gelece i konusunda son dönemde Bat bas n nda ç kan haberler sanki çok önemli bir geli menin öngörüsü olarak yer almaktad r. ABD li yat r mc Soros un her yorumu olay olmakta, ABD li ekonomi profesörü Roubini kâhin olarak nitelendirilmektedir. Oysaki bahsi geçen ki ilerin yorumlar AB nin gelece i noktay tayin de il, geldi i yerin felaketini gösteren itira ardan ba ka bir ey de ildir. Bundan bir süre önce Soros, AB ülkelerinin krizden kurtulu için borçlanma yolunu seçmeleri konusunda yasko ile sonuçlanacak yorumunu getirmi ti. Ancak kendisi krizin sebebi olan ortak paraya geçi i destekleyen ki idir. Bugün ise Prof. Roubini, AB ülkelerinin tek tek Euro dan ç kmaya ba layaca n söylemi tir. Ve bu bir kehanet olarak verilmi tir. Oysaki bu bizim Euro ya geçi in ilk gününden beri ifade etti imiz ve bekledi imiz bir hakikattir. Bu konuyu ilk dile getirdi imiz günlerde bize dudak bükenler u anda dediklerimizin gerçekle meye ba lad n Bat l lar n a z ndan duymaya yeni ba lam t r. Almanya da gerçekle en Milli Ekonomi Kongresi ne Hollanda dan kat lan Prof. Dr. Cornelia Versteegh, AB nin 15 seneden k sa bir süre içinde da laca öngörümüz hakk nda u itirafta bulunmu tu: MEM de beni en çok çarpan nokta AB nin 15 seneden k sa bir süre içinde da laca kri idi. Kitab n tamam n okuyuncaya kadar bu a k nl m devam etti. AB olarak bu kitab çok iyi okumal y z. Bizim da laca na dair kesin iddiam z, AB nin, ekonomi kurallar na ters olan ortak para krindendir ve bunun izah n tezimizde, MEM de yapm t k. Bu gerçe i ilk gören biz olduk. Y llard r ifade ediyoruz. Türkiye de halk m z veya siyasiler bu tezi gündemlerine almasalar da, 7 uluslararas kongre ile yüzlerce bilim adam taraf ndan anlat lan Milli Ekonomi Modeli, pek çok maddeleri ile yüzlerce ülkede uygulanmaya ba lam t r. Ve yine 1990 larda dünya henüz de asyonla tan madan gündeme ta d m z bir tez daha vard. O günlerde gelecek on y l içinde dünya ekonomilerinde çok ciddi bir pazar problemi ya anaca n, özellikle h zl büyüyen ülkelerin gerekli emisyon ayarlamalar n yapmamalar sonucunda de asyon ile kar la aca- n ifade etmi tik. Bu öngörümüzü bizzat Japonya için söylemi tik. Dedi imiz ç kt ve Japonya de asyon sürecine girdi. Nominal faizler s f rland, reel faiz oranlar pozitif kald. Japon hane halklar sat n alma güçleri dü tü ü ve gelecek endi esi ile harcamalar n daha da k st lar. Fiyatlar dü tü, stoklar artmaya devam etti. Kapitalist sistem konusundaki y llar öncesine dayanan bu iddialar m z n do rulu u bugün ya anan örneklerle bir bir ispatlanmaktad r. E er bir kehanetten bahsedilerek gelece e dair bilgiler verilecekse bizim görü lerimiz birer gelecek analizidir. Yoksa mevcut durumu tespit mahiyetindeki yorumlar asla ekonomi gelece ine yön verecek do ru yakla mlar olamaz. Türkiye deki ekonomik gidi at ile ilgili olarak da 2000 y l ndan sonra kronikle en ekonomik kriz ve en asyon ortam ndan ç k IMF ve Dünya Bankas talimatlar nda arayanlara yanl yolda olduklar n ifade ederek öyle demi tik: Mevcut ekonomi politikalar ile en asyonun dü mesi mümkün de ildir. Bu gidi at ile ülkeyi bat racaklar. Çözüm IMF veya Dünya Bankas de il, Milli Ekonomi Modeli dir. Gelinen noktada Türk ekonomisi borç bata ndad r. 80 li y llardan beri ifade etti imiz, AB nin bizi aras na almayaca tezi veya 1991 senesindeki ABD nin Irak ç karmas için Nihai hedef Türkiye dir tezimiz de ilk anda anla lamam hatta bu kadar ileriye dönük bir kriyat Bu kadar da olmaz eklinde de erlendirilmi ti. Ancak her ikisi de ad m ad m gerçekle mektedir. Öyleyse, olan ifade etmekten öteye gidemeyen zihinleri b rakarak, Türkiye nin gelece ine yön verebilecek do ru bak aç s n n tercih edilme vakti çoktan gelmi tir. Hala Türk halk n n bu hakikatleri görmezlikten gelmesinin manas n da anlamakta zorluk çekiyoruz. lla bu gerçeklerin kabul edilmesi için H ristiyan Bat n n bir bireyi mi olmak gerekiyor? Prof. Dr. Haydar BA

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE

IGMG yard m heyeti Lübnan yard mlar n da tt PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 12 SAYI/NR.: 141-142 EYLÜL-EK M / SEPTEMBER-OKTOBER 2006 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ IGMG yard

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI

ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI T.C. KAHRAMANMARA SÜTÇÜ MAM ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L MDALI ONDOKUZUNCU YÜZYILDA MALATYA SANCA I BESN KAZASI NIN TAR H SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOM K YAPISI Numan ARAS YÜKSEK L SANS

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler

Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları. SBS - Bilim - Olimpiyat ve Proje Başarıları Velilerimize Yönelik Etkinlikler Kültür - Sanat - Edebiyat ve Spor Başarıları Geleceğe Hazırlayan Eğitim Faaliyetleri Avcılar Fatihle Özdeşleşmiş Geleneksel Etkinlikler Eğitim Gezileri - Öğrenci ve Veli Gezileri SBS - Bilim - Olimpiyat

Detaylı

Provokasyona Karfl Tek Yürek

Provokasyona Karfl Tek Yürek IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu: (0212) 558 59 90 Befltelsiz: (0212) 665 01 62 Dikilitafl: (0212) 679 46 32 DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) 514 5518 Zeytinburnu: (0212) 582 80 27

Detaylı

SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN

SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN Çank r Karatekin Üniversitesi Uluslar aras Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 3-18 SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE SUR YE-TÜRK YE L K LER NE B R BAKI Altan ÇET N Nasrullah UZMAN ÖZET Aral k 2010 da Tunus ta ba layan

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı