Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA."

Transkript

1 YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Aleviler, katliamýn asýl sorumlularýnýn yargýlanmasýný ve Madýmak ýn müze olmasý taleplerini bir kez daha dillendirecek. 2 Temmuz 1993 te Pir Sultan Abdal þenlikleri sýrasýnda, Madýmak Oteli nin yakýlmasý sonucu hayatýný kaybeden 37 aydýn ve sanatçý için Türkiye nin birçok yerinde anma etkinliði düzenlenecek. Alevi örgütleri katliamýn 16 ýncý yýlýnda da unutmamak ve unutturmamak için Madýmak Oteli nin önünde olacak. Çok sayýda kurumun katýlacaðý anma 2 Temmuz Perþembe günü Madýmak Müze Olacak þiarýyla Sivas, Toros Sokak ta saat 16:00 da baþlayacak. Katýlýmcýlar kortejler eþliðinde Kolej Meydaný na yürüyecek. Madýmak Oteli nin önünde, hayatýný kaybedenler anýlacak. 2 DE A.Murat Aytekin 4 DE 2 DE 7 DE Su borcu susuz býraktý Kýrýkkale'nin Hasandede beldesi sakinleri susuzlukla mücadele ediyor. Hasandede Belediyesi'nin su birliðine borcunu ödememesi nedeniyle beldeye 15 gündür su verilemiyor. 6 DA Öykü ve hatta kýsa öykünün þiirle, romanla ve diðer edebi türlerle nasýl bir iliþkisi vardýr? Sözcüklerin seçimindeki arýlýk ve özen midir -kýsa öyküyle örneðinþiiri akraba kýlan? Yoksa aslýnda yok mudur böyle bir yakýnlýk? Ya da bir öykü ne zaman kýsa bir roman ya da bir roman parçasýna öykünür? Bu ve benzeri sorular edebiyatýn birden çok alanýyla uðraþmýþ kiþilerin eserleri söz konusu olunca önemini artýrýyor. Güven Turan da þiir, roman, deneme, eleþtiri alanlarýnda verdiði eserleriyle ve çevirileriyle uzun yýllar boyunca verimini eksiltmemiþ bir kalem. Bu kez kýsa öykülerini topladýðý Zemberek le okuyucuyla buluþuyor. Haliyle edebiyatýn birçok dalýnda imzasý olan bir yazar söz konusu olunca öykünün bugününü kýmýldatan, yeni bir yaklaþým ümidiyle yola çýkýyor okuyucu da. 5 DE Havalarýn ýsýnmasýndan dolayý artan sinek ve sivrisinekleri ilaçlamak için Hacýbektaþ Belediye si kendi ilaçlama araçlarýnýn arýzalý olmasý nedeniyle komþu belediye Mucur dan getirdikleri zirai ilaçlama aracý ve Mucur Belediye personelinin katkýlarýyla Hacýbektaþ genelinde sinek ve diðer haþarýlara karþý ilaçlama yaptýlar. Çevre temizliði bakýmýndan Hacýbektaþ halkýnýn havanýn ýsýnmasýndan dolayý duyarlý davranýp çöplerini poþetlerle gece çöp bidonlarýna atarak Belediyeye yardýmcý olmalarý gerekmektedir. Yine Belediye de çöpleri akþam saatlerinde alýrlarsa sinek sivrisinek ve kokuþmuþluðun önüne geçilir. Ýlçemizin temizliði için halkýmýz duyarlý olmamalýdýr. Pet þiþeden baþlayýp diðer çöplerle ve sigara izmariti de dâhil yerlere deðil, çöp kutularýna atmalý, atmayanlarýnda uyarmalýdýr. 3 DE Þiir 6 DA Geçtiðimiz Mayýs ayý sonunda KESK Genel Merkezinin de basýlmasý ve bazý sendika üyelerinin gözaltýna alýnmasýyla baþlayan operasyon sonucu 22 KESK üyesi tutuklanmýþtý. Tutuklanan KESK üye ve yöneticileri arasýnda bulunan 10 kadýn halen Bergama M Tipi kapalý cezaevinde tutuluyor. Tutuklu 10 KESK'li kadýn tarafýndan 23 Haziran 2009 tarihinde yazýlýp dýþarýya yollanan ortak imzalý mektup þöyle: "Sözün bitiði yerdeyiz yine..." "Yýllardýr tüm özel yaþam alanlarýmýza, örgütlü alanlarýmýza yapýlan müdahalelerden birini yaþýyoruz. 80 li 90 lý yýllarda yaþanan fýrtýnalý günlerin bir benzeri bugün daha derinden, daha sessiz, daha sinsi yaþanmakta, yaþatýlmakta. Türkiye deki cezaevleri, çocuklarla, demokratik kitle örgütü yöneticileriyle, aktivistleriyle, sendikacýlarla, kadýnlarla ve siyasetin öteki si olan bir partinin üyeleriyle dolup taþmýþ durumda. Doðadaki Sarý Kýrmýzý Yeþil çiçekler yine suçlu. Devamý 7 DE

2 2 Büyük balýk küçük balýðý yer lerden sonra Türkiye de tarýmýn geliþmesinin önündeki en büyük engel dönemin siyasetçileridir. Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden birisidir denilen yýllar geride kalmýþtýr. Diðer altý ülkenin durumunu hiç bilmiyorum. Ýlkokulda öðretmenime sormuþtum bu kalan ülkeler hangileri örtmenim? Diye. Bir cevap alamamýþtým. Sonraki yýllarda da baþkalarýna sordum yine cevap veren olmadý. Kendim araþtýrdým hep ayný kelime vardý. Galiba bu okul kitaplarýnda dönemin hükümetlerinin uydurduðu kocaman bir masaldý. Türkiye ne o zaman kendine yetebiliyordu ne de þimdi. Türkiye aç. Türkiye iþsiz, umutsuz ve karamsar. Türkiye genç ve dinamik diyorlar. Gençlerin dinamik olduðu konular gerçekte ne? Buradan bakýnca görülen çoðunun aðzýnda ayný þeyler olduðu. Büyük balýk küçük balýðý yer. Seyrettikleri her belgeselde ayný tema var. Doða vahþidir. Büyük balýk küçük balýðý yer. Sen de ye. Kapitalizmin özü budur. Doðal olan, insana yakýþan kapitalizmdir. Komünizm iþlememiþtir çünkü insan doðasýna aykýrýdýr. Çünkü insanýn istekleri bitmez. Ýhtiyaçlarý sýnýrsýzdýr. Lüksü sever ve eriþmek, edinmek ister. Ýnsan türünün iyi bir tür olmadýðý konusu çok tartýþýlýr. Bazýlarýna göre bu denli zavallý bir canlýnýn evrimsel süreçte ayakta kalabilmesi muhtemelen sinsiliði sayesinde olmuþtur. Daha doðrusu sinsi olmayanlar elenince geriye yaþama tutunabilen ama özünde çok da iyi olmayan bir tür kalmýþtýr. Bu konu sosyologlarýn da gündemindedir, antropologlarýn da. Her þeyi izliyorlar, adým adým neler olup bittiðini tespit ediyorlar. Bilim þempanze ile ortak atamýzdan ayrýldýðýmýz o þanslý zamaný açýk seçik ortaya seriyor. Foyamýz meydana çýkalý çok oldu. Sinsilik böylesi tuhaf bir türü anlatmaya yetecek bir kelime deðil. Ama mükemmel bir canlý olmadýðýmýz da ortada. Karamsarlara göre Dünya insansýz baþladý ve yine insansýz sona erecek. Her nesil kendisi ortadan kalkmadan böyle bir þey olmayacaðýný düþünüyor ve her nesil ayný anda bir kýyametin kopmasýndan korkuyor. Oysa Dünya da kýyamet kopalý çok oldu. Kýllarý dökük, iki ayaðý üzerinde yürüyen ve alet kullanýp geliþtirebilen canlý ile birlikte kalanlar için kýyamet koptu. Kendisini dünyanýn hâkimi sanan zavallý insan kendi atýklarýnda boðulmaya baþladý. Çýrpýndýkça batýyor. Çernobil, küresel ýsýnma, GDO lar, enerji kaynaklarýnýn tükeniþi, kirlilik ve geleneksel tarýmýn unutulmaya baþlanmasý. Kýyamet kopmasý için kuyruklu yýldýza falan gerek yok, Her ülkeye birbirinden beceriksiz 100 tane siyasetçi koyun yeter. Avrupa Birliði yeni parlamentosunu geçtiðimiz ay yapýlan seçimler ile oluþturdu. Görülen o ki neredeyse hiçbirisinin zerre programý yok. Topu baþýna hayatta gök gürlememiþ bir avuç okumuþ çocuktan baþka bir þey deðil. Ömründe bir gün ekmeksiz, umutsuz kalmamýþ bir avuç yeni yetme. Bizimkilerin bile durumu daha iyi. Varýn gerisini siz düþünün. Dünya Bush lara, Sarkhozy lere, Obama lara, Berlusconi lere emanet. Kýyamet. Yakýn. Doða. Vahþi. Peki öyle ise yunus balýklarý nasýl oluyor da boðulan arkadaþlarýna yardým ediyorlar? Doða vahþi ise neden avlanamayan yarasalara türdeþleri yemek taþýyor. Doða acýmasýz ise nasýl oluyor da þempanzeler baþka türlerin yetim yavrularýný evlat ediniyor. Doða korkunç bir yer ise minik bir kelebek nasýl olup da bütün gün kýrlarda dolaþabiliyor. Evet. Büyük balýk küçük balýðý vahþi doðada yiyor. Ama bazen küçük balýklar bir araya gelip büyük balýða saldýrýveriyorlar. Hep birlikte. Bir sürü küçük balýk. Ve iþte o zaman büyük balýðý da, büyük balýðýn anasýný da, avradýný da yiyorlar. Bu yedikleri son yemek olsa bile. BirGün Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Aleviler, katliamýn asýl sorumlularýnýn yargýlanmasýný ve Madýmak ýn müze olmasý taleplerini bir kez daha dillendirecek. 2 Temmuz 1993 te Pir Sultan Abdal þenlikleri sýrasýnda, Madýmak Oteli nin yakýlmasý sonucu hayatýný kaybeden 37 aydýn ve sanatçý için Türkiye nin birçok yerinde anma etkinliði düzenlenecek. Alevi örgütleri katliamýn 16 ýncý yýlýnda da unutmamak Agos gazetesi yayýn yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yargýlamanýn adalet arayýþýna yanýt vermediðini düþünen insan haklarý savunucularý, 4 Temmuz'da Galatasaray Meydaný'nda bir insan zinciri oluþturacak. Kendilerini "cinayet davasýnýn maðdurlarý, tanýklarý ve takipçileri" olarak nitelendiren topluluk, 19 Ocak 2007'de Ýstanbul'un Þiþli Ýlçesi'ndeki gazetenin önünde katledilen gazetecinin yargýlamasýna dikkat çekecek. Cinayet davasý 6 Temmuz'da Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 10. duruþmasý 6 Temmuz'da gerçekleþtirilecek olan davanýn ikinci yýlýný da tamamlamýþ olacaðýnýn vurgulandýðý açýklamada, "Arkadaþýmýz Hrant Dink ve bu ülkenin geleceði için bir kez daha bir araya gelmek, onun için bir kez daha en gür haliyle sesimizi duyurmak istiyoruz. Vicdan ve akýl için bu birlikteliðe ihtiyaç var" denildi. 4 Temmuz'da Galatasaray'da Hrant Dink'i "katleden karanlýða karþý ses çýkarýlmasý"nýn önemine iþaret edilen yazýlý açýklamada, buluþmanýn 4 Temmuz (Cumartesi), saat 18.30'da, Galatasaray Meydaný'nda gerçekleþtirileceði duyuruldu; adalet arayýþýna destek verilmesi istendi. 6 Temmuz'da Beþiktaþ Meydaný'nda Açýklamada, "Hrant Ýçin Adalet Ýçin" gösterilecek desteðin, cinayet davasýnýn 10. duruþmasýnýn görüleceði 6 Temmuz'da, saat 10.00'da Beþiktaþ Meydaný'ndaki buluþmada da gösterilmesi çaðrýsý yapýldý. (EÖ) Bianet ve unutturmamak için Madýmak Oteli nin önünde olacak. Çok sayýda kurumun katýlacaðý anma 2 Temmuz Perþembe günü Madýmak Müze Olacak þiarýyla Sivas, Toros Sokak ta saat 16:00 da baþlayacak. Katýlýmcýlar kortejler eþliðinde Kolej Meydaný na yürüyecek. Madýmak Oteli nin önünde, hayatýný kaybedenler anýlacak. Ýstanbul da da her yýl olduðu gibi Kadýköy Meydaný nda anma mitingi düzenlenecek. Alevi örgütleri, sendikalar, partiler ve sivil toplum örgütlerinin katýlacaðý miting saat 16:00 da Kadýköy Tepe Nautilus önünde toplanmayla baþlayacak. Miting ise Kadýköy Meydaný nda yapýlacak. Ayrýca miting öncesi, saat 13:00 da Zincirlikuyu, saat 15:00 da ise Karacaahmet Mezarlýðý ziyaret edilecek. Unutmak Tekrar Tekrar Yanmaktýr 2 Temmuz Ýstanbul Tertip Komitesi nden yapýlan açýklamada, "unutmak tekrar tekrar yanmaktýr" denildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Devletin tüm birimlerince günler öncesinden haber alýnan ve göz göre göre katliama izin verilen bir gün yasadý Sivas. Týpký Maraþ ve Çorum gibi. Devletin bu seferki katliamda kullandýðý güç ise yine bir kotrgerilla örgütlenmesi olan siyasal islam ýn temsilcileriydi. Aleviler ölülerinin deðil dirilerinin peþinden yürüyor. Yolumuz özgürlüðün, adaletin, halklarýn kardeþliðinin, eþitliðin, yoludur. Sivas Katliamýnda sorumluluðu olan dönemin tüm yetkilileri yargýlanmalý, Madýmak Oteli müze olmalý. Sivas Þehitlerimizi unutmadýðýmýzý göstermek için tüm halkýmýzý Kadýköy e çaðýrýyoruz." Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Ali Balkýz da, " Sivas Madýmak Oteli, katliamlara karþý duruþun bir anýtý olarak müze yapýlmalýdýr. Ýþte bu nedenle, 16. Yýlýnda da yine Sivas Madýmak Otelinin önünde olacaðýz. BirGün

3 Havayolu þirketinin yetkilisi, uçaðýn 142 yolcu ve 11 kiþilik mürettebat taþýdýðýný belirtti. Yetkili, Yemen in baþkenti Sana dan Komor adalarýnýn baþkenti Moroni ye giden uçaktaki yolcular arasýnda Fransýzlar ve Komorlular olduðunu, hayatta kalan olup olmadýðý hakkýnda ise henüz bilgi bulunmadýðýný kaydetti. Komor Devlet Baþkaný Yardýmcýsý Ýdi Nadhoim ise baþkent Moroni deki havaalanýndan Reuters ajansýna yaptýðý açýklamada, uçaðýn düþtüðü yeri hala tam olarak bilmediklerini, ancak Komor Adalarýný oluþturan Büyük Komor adasýnýn Mitsamiouli kenti civarýna düþtüðünü tahmin ettiklerini belirtti. Bu arada, Paris havaalanýndan bir sözcü, Yemenia ya ait bir uçaðýn dün sabah Paris ten havalanarak Yemen e uçtuðunu, oradan da Moroni ye hareket ettiðini bildirdi. Öte yandan Afrika ve Madagaskar Havacýlýk Güvenliði ve Seyrüsefer Kurumu (ASECNA) temsilcisi Ýbrahim Kasým, Reuters ajansýna yaptýðý açýklamada, uçaðýn muhtemelen kýyýya 5-10 kilometre yaklaþtýðýný, arama çalýþmalarý için sivil ve askeri botlarý seferber ettiklerini kaydetti. Havaalanýndaki bir BM yetkilisi de kontrol kulesinin uçakla iniþ için temasa geçtiðini, ancak daha sonra baðlantýnýn kesildiðini belirtti. Öte yandan Afrika ve Madagaskar Havacýlýk Güvenliði ve Seyrüsefer Kurumu (ASECNA) temsilcisi Ýbrahim Kasým, Reuters ajansýna yaptýðý açýklamada, uçaðýn muhtemelen kýyýya 5-10 kilometre yaklaþtýðýný, arama çalýþmalarý için sivil ve askeri botlarý seferber ettiklerini kaydetti. Havaalanýndaki bir BM yetkilisi de kontrol kulesinin uçakla iniþ için temasa geçtiðini, ancak daha sonra baðlantýnýn kesildiðini belirtti. Düþen Yemen Yolcu Uçaðýnýn Enkazý Bulundu Hint Okyanusu ndaki Komor Adalarý açýklarýnda düþen Yemen hava yolu þirketi Yeminia ya ait Airbus 310 tipi yolcu uçaðýnýn enkazýna ulaþýldýðý belirtildi. Komor Adalarý ndaki Afrika ve Madagaskar Havacýlýk Güvenliði ve Seyrüsefer Kurumu (ASECNA) yetkilisi Ýbrahim Kasým, arama uçaklarýnýn, Komor Adalarý açýklarýnda enkazýn yerini belirlediðini kaydetti. Kasým, henüz yolcularla ilgili kendilerine bilgi ulaþmadýðýný belirtti. Düþen Yemen Uçaðýndan Yeni Yürüyen Bir Çocuk Kurtarýldý Hint Okyanusu ndaki Komor Adalarý açýklarýnda düþen Yemen hava yolu þirketi Yemenia ya ait Airbus 310 tipi yolcu uçaðýnýn enkazýndan yeni yürüyen bir çocuðun kurtarýldýðý bildirildi. Mýsýrlý kurtarma biriminin baðlý olduðu Göçmen Dairesinin yetkilisi Raþide Abdullah, kurtarýlan küçük çocuðun daha önce kurtarýldýðý bildirilen kiþiyle ayný olup olmadýðýnýn henüz bilinmediðini belirtti. Yemenia þirketinden Muhammed El Sumairi, denizden çýkarýlan kiþinin milliyetinin henüz bilinmediðini söylemiþti. Baþkent Sana dan Komor Adalarý nýn baþkenti Moroni ye giden uçak 142 yolcu ile 11 kiþilik mürettebat taþýyordu yolcu ve mürettebatýn öldüðü sanýlýyor. Radikal Sulucakarahöyük / ANKARA Yaþar ALKAN Ýþçi sýnýfýnýn genç kuþaklarýnýn dayanýþma kültürünü geliþtirmek, sýnýf mücadelesi deneyimlerini zenginleþtirmek üzere düzenlenen Genç Ýþçi buluþmasý Ýzmir Seferihisar da baþladý. 12 ayrý sendika tarafýndan desteklenen organizasyon Ýzmir Seferihisar da düzenlenen uluslararasý kampla dünyanýn farklý ülkelerinden genç iþçilerin buluþmasýna sahne oluyor. Buluþma kapsamýnda Ýnti Ýlimanni de Türkiye ye gelerek konser verecek. TÜRK-Ýþ ve DÝSK e baðlý Birleþik Metal- Ýþ, Dev-Saðlýk-Ýþ, Genç-Sen, Genel-Ýþ, Hava- Ýþ, Koop-Ýþ, Limter-Ýþ, Oleyis, Petrol-Ýþ, Sinesen, Tekgýda-Ýþ, Tez-Koop-Ýþ, TGS, T.Maden-Ýþ Sendikalarý ve Toplumsal Araþtýrma ve Eðitim Merkezi (TAREM) tarafýndan düzenlenen Dünya Genç Ýþçi Buluþmasý 2009 Türkiye programý 28 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþiyor. Türkiye de bulunan çok uluslu firmalarda Sulucakarahöyük / Hacýbektaþ Haber Foto: Hasan Kankal Havalarýn ýsýnmasýndan dolayý artan sinek ve sivrisinekleri ilaçlamak için Hacýbektaþ Belediye si kendi ilaçlama araçlarýnýn arýzalý olmasý nedeniyle komþu belediye Mucur dan getirdikleri zirai ilaçlama aracý ve Mucur Belediye personelinin katkýlarýyla Hacýbektaþ genelinde sinek ve diðer haþarýlara karþý ilaçlama yaptýlar. Çevre temizliði bakýmýndan Hacýbektaþ halkýnýn havanýn ýsýnmasýndan dolayý duyarlý davranýp çöplerini poþetlerle gece çöp bidonlarýna atarak Belediyeye yardýmcý olmalarý gerekmektedir. Yine Belediye de çöpleri akþam saatlerinde alýrlarsa sinek sivrisinek ve kokuþmuþluðun önüne geçilir. Ýlçemizin temizliði için halkýmýz duyarlý olmamalýdýr. Pet þiþeden çalýþan genç iþçilerin, çok uluslu tekellerin ana ülkelerindeki iþyerlerinde çalýþan genç iþçilerle buluþturulmasýnýn hedeflendiði organizasyon bir hafta sürecek. Kampta Kapitalizmin Krizi ve Etkileri, Türkiye de genç iþçilerin profili, Kadýn emeði kriz ve direniþ yöntemleri, Dünya da ve Türkiye de örgütlenme deneyimleri, Ýþçi sýnýfý ve alternatif medya deneyimleri baþlýklý tartýþmalar gerçekleþtirilecek. Ýnti Ýllimani festivalde sahne alacak Dünya Genç Ýþçi Buluþmasý, Þilili grup Ýnti Ýllimani, Türkiye den Moðollar, Bandista ve Ahibba müzik gruplarýnýn katýlýmýyla 4 Temmuz Cumartesi günü gerçekleþtirilecek Dünya Genç Ýþçi Festivali ile son bulacak. Sendika.Org Hacýbektaþ Belediye si sinek ve sivrisineðe karþý ilaçlama mücadelesi baþlattý. baþlayýp diðer çöplerle ve sigara izmariti de dâhil yerlere deðil, çöp kutularýna atmalý, atmayanlarýnda uyarmalýdýr. Hacýbektaþ lýlarada bu yakýþýr. Ýlçemizin temizliði bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Eðer böyle hassas davranýlýrsa bizler kazançlý çýkarýz. Temizlik çalýþmalarý ve ilaçlamalarýndan dolayý Hacýbektaþ Belediyesi ni kutlarýz. Halkýmýzý da temizlik için Belediyeye yardýmcý olmaya davet ediyoruz. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Topuzlu Babadan Pir Sultan Anýtýný görebilmek pek mümkün deðildi ama Anýtýn fotoðrafý bütün canlar tarafýndan öylesine gönül gözüyle çekilmiþti ki Anýt bu kez Topuzlu Baba ya taþýnmýþtý adeta. Aðaçlarýn kokusu ýlýk ýlýk esen rüzgarýn insanýn yüzüne býraktýðý hafif bir serinlik okunan deyiþlerle ve sýk sýk tekrarlanan Sivas Þehitlerinin isimleri ve Ýlyas ýn ismi bazen beni bundan 17 yýl önceki Pir Sultan Etkinliklerine bazen 2006 yýlýnda açýlýþýný yaptýðýmýz Topuzlu Baba Kültür Merkezinin yapýmý sýrasýnda sürekli koþturan Ýlyasýn duvarda çakýlý kalan resmine taþýdý. Yaþam insaný ne yazýk ki her türden acýya karþý dayanýklý bir malzemeden yapmýþtý. Bu insan denilen nefes alýp veren, konuþan, düþünen, acý çektiren ve mutluluk veren cins kurgusuyla yaþamý yeþertiyor veya boz ediyordu her yaný. Topuzlu Baba Mevkide ne çok yaþamýþtý kim bilir böylesi acýlarý, kaç kez kim bilir yüzüne vurmuþtu rüzgar þamar gibi. Ýþte bu rüzgarý þamar gibi yiyen ancak bu güne deðil öðrendiklerinden, belletilenden hiç vazgeçmeyen bu yöre insaný her yýl olduðu gibi yine hazýrdý etkinliklere. Ýlk kez bu kadar muhtar ismi sýraladým, onlarý sahneye çaðýrarak Pir dostlarýný selamlamasýný istediðimizde gözlerinde çok özledikleri, çok yaþamak istedikleri þeyi yapmanýn mutluluðunu yakaladým.ne çok muhtar vardý Banaz ýn çevre köylerinin dýþýndan ta Tokat tan, ta Ordu dan gelenler vardý. Hangi ilden gelirlerse gelsinler, hangi köyün suyunu içerlerse içsinler o ellerinden daha çok kýrýþan yüzleriyle karþýmda duruyorlardý ve Anadolu insanýnýn yüzleriydi.etkinlik baþlamadan önce Ankara dan gelen konuklarýn Topuzlu Baba ya gelmeleri, hoþ bir telaþ ve sýkýntýsýz geliþen baþlangýç dakikalarý. Saygý duruþu. Ve artýk her yýl gelenekselleþen Banaz Köyü Yaþlýlar Semah Ekibi. Aslýnda bu sene Yaþlýlar Semah Ekibi tanýmlamasýna uymadý, sahneye çýkan semah ekibi. Yaþlarý nedeniyle yavaþ yavaþ bu yaþamý deðiþtirip yeni bir dünyaya göç edenlerin yaný sýra kazalar, ekonomik koþullar, yakýnlarýnýn saðlýk sorunu olanlarýn bir bölümünün Banaz da olmamasý semah ekibinin gençleþmesini getirip dayatmýþtý. Genç, yaþlý hangi kategoride olursa olsun her iki türlüde ayrý keyif, ayrý duygular, ayni içsel fýrtýnayý hissettim. Elbette Banaz a gittiðimde hepsinin tek tek elini öptüðüm Banaz ýn yaþlýlarýnýn daha doðrusu Banaz ýn sözlü tarihinin yavaþ yavaþ tükeniyor olmasý içimi burkuyordu ama kurulan böylesi bir dünya düzeniydi onlar gidiyor, evlatlar, torunlar geliyordu. Ayni hakka yürüyen Duran Dedenin ardýndan gelen oðlu Ali Þimþek Dede gibi. Bazý þeylerin en güzel, en özel eðitimi gönül gözüyle izlemekle olur onu bir kez daha kavradým. Ali Dede Ankara da yapýlan Cem de, Banaz da yapýlan kurban duasýnda yýllarýn tecrübesi yerine yýllarýn gönülden izleniminin sonucu görevini öylesine düzgün yerine getirdi ki umarým Pir in eteðinde hep birlikte oturan Dedeler ve Duran Dede de oðlunun yürüttüðü hizmetlerden mutluluk duymuþtur. Yine semah ekibini oluþturan gençlerden biri olan yeni muhtarýn düzgün giyimi takým elbisesi içinde halký selamlarken vermiþ 20. Geleneksel Pir Sultan Abdal Etkinlikleri Bu yýlda gelip geçti. Bu yýlla birlikte bir sürü acý, tatlý anýlar tarih sayfalarýnda yerini alacak. Büyük bir koþturmaca içinde geçen Pir Sultan Etkinlikleri genel olarak bu güne deðin yapýlan etkinlikler içinde doða, doku ve bu yörenin havasýna, suyuna, taþýna, topraðýna iþlemiþ acý ve tatlý birlikte bütünleþen bir tarih süzgecinden süzüle süzüle bu güne ulaþmýþ geçmiþin olduðu fotoðrafý her kesin görmesini isterdim. Temizlik bütünleþmiþti yürek, göz ve görüntüyle ve semah dönerken yaþadýðý duygu ile Pir Dostlarýný, konuklarýný selamlarken hissettiði duygu bütünleþmiþ yorgun yaþlý izleyenlere umut olmuþtu. Dernek baþkaný Ahmet kendi özel sorumluluklarýnýn yaný sýra almýþ olduðu sorumluluk, bu sorumluluklarý yerine getirme heyecaný bir gün önce çok yorgun gördüðüm yüzündeki izler açýlýþ günü hizmet yarýþýna dönüþmüþ ve büyük bir koþturmayla her þeyin, her yerin iyi olmasý için kurulmuþ bir makine gibi adeta çýrpýnýyordu. Yöneticiler, eski muhtarlar, en çok önemsediðim baðlarýmdan biri olan çevre köylerin gençleri verdiðim her görevi tamam abla diyerek yerine getiriyor ve ardýndan görevini yapmanýn mutluluðu ile iþin sonucunu mutlaka bana gösteriyorlardý. Bu yýl belki uzak þehirlerden katýlým çok fazla deðildi. Ben hep birliktelikten, kent- köy deðil Pir Dostlarý, bu yolun yolcularýnýn kaynaþmasýndan yanayým buranýn ne olduðunu, hepimizin ne için burada olduðumuzu unutmadan Banaz da olmanýn doðru olduðuna inanýyorum. Burada canlar Cem olmak için varlardý ve Cem de diþi erkek sual edilmezdi önemli olan Ceme katýlmak ve inanmaktý yapýlan iþe. Ýþte yine bu yýlda yapýlan iþe inananlarýn bir kýsmý buradaydý 20. Etkinliklerde umarým bir daha ki yýl bu inananlarýn sayýsý artarak daha büyük bir Cem kurarýz. Göremediðim dostlarda vardý elbet örgütlerimizden gönlü Pir e hizmet için çarpan, yokluðunu hissettiðim, gözümün ve gönlümün aradýðý dostlar. Sadece gönül ve göz deðil birlikte olmanýn doðruluðuna inandýðým dostlar, biliyorum ki bu dostlarda hissettiler burada bulunamamanýn eksikliði ve burukluðunu bunu önümüzde ki yýllarda aþacaðýmýza inanýyorum. Bizler, benim gibiler, Aleviler, Kýzýlbaþlar, eþitlik, özgürlük, yol, edep, erkan, barýþ diyenler çok iyi bilirler bütün bu istemleri Pir in deyiþlerini söylemeden Banaz a gelip Pir in eteðine niyaz etmeden gerçekleþemez. Bütün bu söylemleri çok inançsal ve mistik bulanlara da sözüm bunlarý okumasanýz da duymasanýz da havasýný, kokusunu, suyunu bilmeniz, tatmanýz ve bellemeniz gerekir. Pir Sultan için yapýlan her etkinlik, söylenen her söz, yapýlan her hizmet benim için çok deðerli. Kimseyi ayýrmadan söylüyorum benlik hiçbir zaman örgütsel yapýnýn önüne geçmemeli. Banaz da yaptýðým bu sunuculuk iþi her sene tartýþmaya açýlsa da beni öte itmek için en yakýnlarým dan dahi fýsýltýlar duysam da, hatta buralarý profesyonel þirketler, kiþiler organize etsin dense de buralar amatör ruhlarýn, gönüllerin, gönül acýlarýnýn, yürek sevdalarýnýn, yol arkadaþlarýnýn, yolcularýn uðrak yeri, buralar yüzyýllardýr dedelerin binlerce zorluða raðmen koruyup, kolladýðý, gözünden çok özen gösterdiði ve sadece inandýðý için ömrünü tükettiði yerler. Buralarda olsa olsa ayni içsel duygularý taþýyan amatör ruhlu yaptýðý iþe gönülden inanmýþ gençlere teslim edilir. Ben bu yýl elimde yýllardýr tuttuðum mikrofonu elinin yüreðiyle birleþtiðine inandýðým bir gence kýzým gibi sevdiðim Banaz yollarýnda büyüyen genç avukata teslim edecektim koþullarý bu yýl ne yazýk ki bu nöbet deðiþimine engel oldu. Ama eline mikrofonu verip yanýndan uzaklaþmayacaktým inanacaktým, gözlemleyip, görecektim onunla birlikte bende piþmek için bir kez daha kazana girecektim, birlikte bir kez daha piþip ondan sonra yüzünün ve ellerinin çizgileri yüreðime çakýlmýþ canlarýn yanýnda sessiz, derin izleyecektim inanmýþ gençlerin aðýzlarýndan çýkan deyiþleri. 30 yýllýk örgüt yaþamým 20 yýllýk Demokratik Alevi Örgütü deneyimim bana son yýllarda daha da fazlalaþarak emeðime, arkadaþlarýmýn emeðine sahip çýkmak için en önemlisi inandýðým þeye hizmet ederken yerine býrakacaklarýnýn da ayni özeni gösterdiðine, bu duygularýn onlarda da içselleþtirdiðine ve sadece bu iþi hizmet için yaptýðýna inanýp buralarý saðlam ellere teslim etmek gerektiðini öðretti. Tekrar söylemekte yarar var tüm bu yapýlanlar, tüm bu yaþananlar karþýsýnda göðüslenen acýlar, yalnýzlýklar, yaþanan tatsýzlýklara raðmen eðer bu gün bir araya gelip bir þeyler yapabiliyorsak ismi bilinen bilinmeyen bir avuç insan sayesindedir. Bir avuç insandan kastedilen sadece bizlerin etrafýnda ki bir avuç insan deðil Malatya Hekimhan dan gelen Pir Sultan Abdal Kültür Derneði þubesinden, bu güne deðin gelmiþ geçmiþ tüm muhtarlarýn, Tokat Güzelbeyli den her yýl beni arayýp afiþ isteyen dostlarýn, sazýn teline vurup yüreðimizi ta geçmiþ yüzyýllara taþýyan Rýza nýn, Türkanlarýn, Cevahirin, bu yýl katýlamayan yüreði yanýmýzda olup Ýlyas la aramýzdaki gönül baðlantýsýný saðlayan Denizin ve onlar gibi onlarca ozanýn sanatçýnýn emeði. Bu saydýðým isimlerin diðerlerinden farký bu hava, su ve rüzgarla büyümüþ olmalarý. Bunlarýn dýþýnda çoluðunu çocuðunu yiyeceði çöreðini yanýna alýp traktörün üzerine atlayýp kendini bütünleþtiði Banaz köyüne, Topuzlu Babaya, Yýldýz Daðýna atan canlarýn, senede bir gün gelen bu günü bekleyip memesinin arasýna sararak sakladýðý 5 tl. yi verirken az olmasý nedeniyle sýkýlan ama vermezse daha fazla üzüleceðine inanan yüreði zengin kadýnlarýn emeði, getirdiði lokmalarý gelin birlikte yiyelim diyen canlarýn emekleri. Bu sürecin baþlandýç tarihide elbette benim olduðum yönetimle baþlamýyor. Çünkü en korktuðum þey tarihin akýþýný, gidiþini kendine göre deðiþtirip kendi tarihini topluma tarih diye sunmaktýr. Yüzyýllarýn sessiz örgütlenmesi Pir Sultan örgütlenmesi artýk su yüzüne çýktý baðýrmasý gerektiðinde baðýrýyor, direnmesi gerektiðinde direniyor bizler daðýlýp, parçalanýp bir birimizi yok etmeye çalýþmadýkça kimse bu derinden gelen sesin, yüreðin ve gücün önüne geçemez.buna inanýp bunun gereðini yerine getirmeliyiz aksi taktirde bugün yapmýþ olduðumuz þeylerin ileriki yýllarda hiçbir deðeri olmayabilir. Bizi izleyenler arasýnda bu yolun inananlarý insanlýktan nasibini almamýþ canilerce katledilen Sivas Þehitleri de vardý isimler okundukça izleyen canlar burada diye yanýt verirken uzaktan bir baþka ses sizinleyiz diyordu. Dünya renklerinin hepsini içinde barýndýran barýþ güvercinleri bize ses soluk yolluyordu. Ýlyas ta muhtemelen Ankara dan yanýnýzdayým diyordu. Bunun kanýtýný Ankara ya döner dönmez Ýlyas a gittiðimde gördüm ilk sorusu etkinlik nasýl geçti oldu. Ve 20. Pir Sultan Abdal Etkinliklerinden sonra kirvesi olmaktan mutlu olduðum gözleri dalgýn, duygularý içinde saklý ilyas belki de dýþa vuramadýðý duygularýný da alarak farklý bir dünyaya yola çýktý. Buraya kadar anlattýklarým sadece etkinlik baþlayana kadar olanlar sizi biraz sýkacaðým ancak bu yazýmýn devamý gelecek. Þimdi Ýlyas can için sevgili eþi Sebahat ve gözünün önünden hiç ayýrmadýðý caný çocuklarý Kardelen ve Uður yemek verecekler onlarýn yanýnda olmalýyým.

5 Vasiyetine bir alýnlýk eklemiþ: Belki de, demiþ; en kötüsü, ölümden sonra bile istemektir. Ýnsanýn içini acýtýyor. Mektup zarflarýndan çýkan solgun, çizgili bir yaprakmýþ. ODTÜ yü bitirmiþ. Bir plazada çalýþýyormuþ. Çünkü çalýþmak gerek deðil mi sevgili kardeþim. Þairlik, yazarlýk sökmüyordu deðil mi; bilirim. Bir plazada çalýþýyorum ben de. Ayýn son cumartesi pazarý, genelde param kalmadýðý için evde otururum. Bir yere çýksam da; iki bira, birkaç kitap (sahaflar hep), bir iki de dergi iþte. Þairlik sökmüyor. Sökemiyor bu hayatý çivilendiði yerden. Mehmet Müfit in o dizesi çare olurdu belki: Annem annem/ tüm kapýlarý çivilemek geliyor içimden. Balkon kapýlarýný çivileyeydik, pencereleri çivileyeydik; kitabýn için ölümünden sonra yapýlan bunca tartýþma, ölümünden önce yapýlsaydý mesela; belki yayýnevlerinin kapýlarýndan döndün birçok kez; belki üç beþ kuruþ maaþýný, þiir kitabýný bastýrabilmen için harcamaný istediler... Bu ülkede ölmeden bir þey olabilmek çok mu zor yorgun kardeþim benim? Bir þair ölmüþ 28 Aðustos 2004 müþ. Yapayalnýz geçirdiðim bir yazdý o yaz. Þehirde dolanýp durdum. Edip in Cin þiirine benzeyen bir yazdý. Belki severdin Cansever i... Kozyataðý ymýþ, Sinan Sokak mýþ, Arzu Apartmaný ymýþ. Onuncu kattaymýþ evin. Evliymiþsin. Dostlarýnla çektirdiðin fotoðraflarýn varsa ne oldu onlara? Evinin penceresinden býrakývermiþsin kendini. Çivileseydik... Sabahlarý þiire çalýþýr mýydýn? Seni hiç tanýmam. Kansu nun Anahtar þiirindeki soruyu sorsam sana: Akþamlarý mý severdin, ikindileri mi? Cesedin SSK nýn morguna kaldýrýlmýþ. Bir þair ölmüþ. Bildi mi oradaki görevliler. Þiirlerini okumuþlar mýydý hiç? Eþin acý haberi duyduðunda mahvolmuþtur. Ölenler unutulur mu ince kardeþim, yoksa bütün unuttuklarýmýz ölmüþ olanlar mýdýr? Ne kadar taþýdýn ölümü içinde; komþularýn daha önce de intihara kalkýþtýðýný söylemiþ çünkü. Demek ki bunca yük kolayca taþýnmýyor, zorluyor, birikiyor, acýtýyor. Demek ki þiir öyle üç beþ kelime deðil sadece, bir teknik deðil, mor bir þey oluyor zamanla... Kitabýn bunu açýklýyor zaten: Oysa/ mendil satar yine de bakardým bu kente/ olsaydýn içinde, diyecek kadar içtenmiþsin. Öylesi insanlar daha çabuk ölüyor galiba deðil mi uzak kardeþim. Þimdi atmayan kalbin, þiirinde atýyor iþte. Orada yaþamaya devam ediyorsun. Ne eski çerçevelerde, ne kapý arkalarýnda, ne rüzgârda kalmýþ sesinde; belki varsa, çocuðunda yaþýyorsun biraz, Aþýk Dertli diyor ya: Bir baþýma kalsam þehe, sultana kul olmam/ Viran olasý hanede evlad ü iyal var, öyle... Sözcüklerinde yaþýyorsun. Sözcüklerine gizlenmiþ ince umutsuzluktasýn, en çok oradasýn. Yaptýðýn bazý kelime oyunlarýna bunlar çok yapýldý, diyen editörler nasýldýr acaba? Þiir profesörleri birkaç kadeh daha raký içiyordur. Sanat sevicilerine üç beþ kokteyl daha. Etkinliklerde falan görüp birbirimizi... Hiçbir yaramýzý sarmadan... Kalbimize hiç dokunmadan... Bir içki ýsmarlayýp geçiyoruzdur birine daha; üç beþ manifesto, bir iki kurgusal metin, söylemlerden süreçlerden geçiyoruz kardeþim, geçiþ dönemleri geçmek tükenmek bilmiyor, modernite iflas etmiþ de, postmodern kuramlar üzerinden yeni bir söylem kurmaya çalýþýyormuþuz da... Gözlerimizin içine kimse bakmýyorsa þiir ne iþe yarar, deðil mi içten kardeþim? ve/ gömdüler beni,/ öldürdükleri gibi/ özenle Gömdük... Özenle... Kitaplaþmasýný istediðin þiirlerini sýralamýþsýn vasiyetinde. Bir kitap hayal etmiþ, altýna da not düþmüþsün: Bu 30 parça kitaplaþsýn. Bir tanesini de mezarýma gömün. Öpücük sesi Hayat Susunca Konuþtu Ölüm, Özge Dirik i yeniden gündeme getirecek. Art Shop un þiire bunca destek vermesi, üstelik bu zamanda çok deðerli. Kitabý Didem Görkay Zengin hazýrlamýþ. Þiirler Özge nin vasiyetindekilerle pek uyuþmuyor. Edebiyat dünyasýnda bu mesele etrafýnda dönen bir tartýþma var bir süredir. Olmamýþ deniyor, böyle olmamasý gerekti deniyor, yapmasý gerekenler yapmadý deniyor... Sözler söylenip geçiliyor... Týrnaklarýn uzamaya devam ediyor mudur eski kardeþim? Saçlarýn? Onlar bizden daha çok yaþar. Yine de bak, senin bir kitabýn var artýk. Yaþasaydýn Beyoðlu na çýkar, iki tek atarak kutlardýk belki kitabýný. Sadece þu dizen için bile bin selam ediyorum sana yalnýz kardeþim: Ne de çok bekledim askere gidince sevdiði Pencereden çalabilmek için gözlerini. Hayat Susunca Konuþtu Ölüm Özge Dirik Hazýrlayan: Didem Görkay Zengin Art Shop Yayýnevi sayfa, 5.9 TL. Radikal Öykü ve hatta kýsa öykünün þiirle, romanla ve diðer edebi türlerle nasýl bir iliþkisi vardýr? Sözcüklerin seçimindeki arýlýk ve özen midir -kýsa öyküyle örneðin- þiiri akraba kýlan? Yoksa aslýnda yok mudur böyle bir yakýnlýk? Ya da bir öykü ne zaman kýsa bir roman ya da bir roman parçasýna öykünür? Bu ve benzeri sorular edebiyatýn birden çok alanýyla uðraþmýþ kiþilerin eserleri söz konusu olunca önemini artýrýyor. Güven Turan da þiir, roman, deneme, eleþtiri alanlarýnda verdiði eserleriyle ve çevirileriyle uzun yýllar boyunca verimini eksiltmemiþ bir kalem. Bu kez kýsa öykülerini topladýðý Zemberek le okuyucuyla buluþuyor. Haliyle edebiyatýn birçok dalýnda imzasý olan bir yazar söz konusu olunca öykünün bugününü kýmýldatan, yeni bir yaklaþým ümidiyle yola çýkýyor okuyucu da. Zemberek, yazarýn ilkinden (Düþ Günler) yirmi yýl sonra yayýmladýðý ikinci öykü kitabý. Çoðun karanlýk ve tedirgin edici bir atmosferin hüküm sürdüðü kitapta on iki öykü bulunuyor. Öyküler arasýnda belirgin bir izlekten söz etmek çok kolay deðil. Hava oldukça bungun evet, ama bu tek baþýna bir izlek sunar mý? Ýllâ böyle bir iz sürülecekse belki þu soru bir çýkýþ noktasý olabilir: Neden Zemberek adýný taþýyor kitap? Kitaba adýný veren bir öykü yok kitabýn içinde. Arka kapaða bakýldýðýnda...yolculuk, kentler, þiir, resim, kültür odaklý, soðuk ölümlerin örüldüðü gizemli öyküler zembereði kuruyor notu dikkat çekiyor. Gerçekten de birçok þehir, bazen ismi belirsiz da olsa çaðrýþtýrdýklarýyla zengin bir görsel arka plan sunuyor. Kültür odaklý göndermeler ve bazý cinayetler kitabýn tekinsiz havasýný ve gizemini besliyor. Bununla birlikte öykülerdeki zembereðe, kurulmuþ her þeyin bazen kendiliðinden bazen baþkalarýnýn eliyle boþalacaðý ya da sona ereceði fikrinin yarattýðý gerilim sinmiþ durumda. Bu haliyle çýkýlan yolculuklara ve iþlenen cinayetlere, çözülmesi imkânsýz görünen -ve belki de gerekmeyen- gizemli durumlar eþlik ediyor. Ancak bu karanlýk atmosfer niyetinin ve onun çaðýrdýklarýnýn tek izlek olduðunu ileri sürmek doðru olmaz. Bu doðrultuda bazý öyküler için daha dingin, masala ve doðaya deðgin, ölüme ve dirime bakýþlarý diðerlerine göre daha az sarsýcý denebilir. Açýlýþ öyküsü Çember bir fotoðrafýn izini Cenova ve Ýstanbul da sürüyor ve sonuyla bu iki þehir arasýndaki tekinsiz ipi birleþtirerek çemberi tamlýyor. Çað Taþkýný, Dönüþüm ve Kapan adlý öyküler sadece cinai heveslerin, karanlýk gizemlerin ve þaþýrtýcý sonlarýn öyküleri deðil. Bu öykülerin beslendiði kültürel doku da onlarý ilginç ve farklý kýlan özelliklerden: Müzeler, müzelerdeki tablolar, bu tablolarla iliþkilendirilebilecek cinayetler, mitlerden çýkan yýlan-kadýnlar, belirsiz bir mekânda sonsuza devrilen bir kapalý dansýn tutsaklarý sadece birkaç örnek. Tüm bu fantastik ve polisiye dokunmalar bir yana, Son Sonnet, Kýsa Gün ve Kardelenin Masalý adlý öyküler diðerlerinin taþýdýðý tekinsiz hali pek içermeyen, ancak ayný akýcý dil yetkinliðinden nasibini almýþ öyküler. Tüm bunlar birlikte düþünüldüðünde öykülerdeki farklý öðelerin tesadüfîliði dýþlayan bir bütünlükle bir araya getirilmiþ olduðu görülebilir. Dikkat çeken iki öykü Kitaptaki iki öykü ayrýca dikkat çekilmeyi hak ediyor. Bunlardan ilki Fronhofer in Gecesi, diðeriyse Ultima Thule: Yedikule. Balzac ve Gizli Baþyapýt göndermeli Fronhofer in Gecesi nde yazar bir klasik eserin kahramanýndan yola çýkarak yeni bir öykü yaratýyor. Aslýnda kitabýn sonundan yola çýkarak bir anlamda devamýný uyarlýyor. Öykünün son cümlesinin yine Gizli Baþyapýt ýn son cümlesiyle ayný olmasý bu nadir yazýnsal oyuna son noktayý koyuyor. Ultima Thule: Yedikule ise polisiye öykülerle ayný gökyüzünü, ayný elektrikli havayý paylaþsa da bundan biraz daha fazlasýný sunuyor. Bir cellâdýn nasýl kurbanlaþabildiðini, Yedikule yi ve dönemin hangi dönem?- Ýstanbul unu da oyuncular arasýna katarak soluksuz bir ritim eþliðinde kýsa öykü dokusuna yediriyor. Böylece öyküdeki gerilim sinematografik bir boyut daha kazanýyor. Güven Turan, yetkin dili ve anlatýmý, edebiyatýmýzda az rastlanýr konu-kurgu çeþitliliðiyle yirmi yýl sonra gelen Zemberek i farklý kýlmayý bilmiþ. Kýsa öykünün doðasý gereði zaten taþýdýðý gerilim öyküden öyküye elbette deðiþiyor. Ancak gerilim dozu ne olursa ya da bu tekinsiz hava nasýl olursa olsun, kardelenin güneþe yolculuðunda, bir böceðin kýsacýk uçuþunda ya da sakýnýmsýz, korkunç cinayetlerin gölgesinde, bir þeylerin baþlamakta ya da sona ermekte olduðunun iþareti olan bu zemberek, tüm öykü severlere yeni bir zaman vaat ediyor. ZEMBEREK Güven Turan Yapý Kredi Yayýnlarý sayfa, 7 TL. Radikal

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Yeni rektör görevine baþladý

Yeni rektör görevine baþladý YIL:3 SAYI:735 35 YKR 16 EYLÜL 2008 SALI GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Gençlik Platformu ndan anket çalýþmasý Hacýbektaþ Gençlik Platformu Hacýbektaþ a gelen ziyaretçileri temel

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı