Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su borcu susuz býraktý. GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02. Emel Sungur. A.Murat Aytekin YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA."

Transkript

1 YIL:4 SAYI:899 1 TEMMUZ 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Emel Sungur Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Aleviler, katliamýn asýl sorumlularýnýn yargýlanmasýný ve Madýmak ýn müze olmasý taleplerini bir kez daha dillendirecek. 2 Temmuz 1993 te Pir Sultan Abdal þenlikleri sýrasýnda, Madýmak Oteli nin yakýlmasý sonucu hayatýný kaybeden 37 aydýn ve sanatçý için Türkiye nin birçok yerinde anma etkinliði düzenlenecek. Alevi örgütleri katliamýn 16 ýncý yýlýnda da unutmamak ve unutturmamak için Madýmak Oteli nin önünde olacak. Çok sayýda kurumun katýlacaðý anma 2 Temmuz Perþembe günü Madýmak Müze Olacak þiarýyla Sivas, Toros Sokak ta saat 16:00 da baþlayacak. Katýlýmcýlar kortejler eþliðinde Kolej Meydaný na yürüyecek. Madýmak Oteli nin önünde, hayatýný kaybedenler anýlacak. 2 DE A.Murat Aytekin 4 DE 2 DE 7 DE Su borcu susuz býraktý Kýrýkkale'nin Hasandede beldesi sakinleri susuzlukla mücadele ediyor. Hasandede Belediyesi'nin su birliðine borcunu ödememesi nedeniyle beldeye 15 gündür su verilemiyor. 6 DA Öykü ve hatta kýsa öykünün þiirle, romanla ve diðer edebi türlerle nasýl bir iliþkisi vardýr? Sözcüklerin seçimindeki arýlýk ve özen midir -kýsa öyküyle örneðinþiiri akraba kýlan? Yoksa aslýnda yok mudur böyle bir yakýnlýk? Ya da bir öykü ne zaman kýsa bir roman ya da bir roman parçasýna öykünür? Bu ve benzeri sorular edebiyatýn birden çok alanýyla uðraþmýþ kiþilerin eserleri söz konusu olunca önemini artýrýyor. Güven Turan da þiir, roman, deneme, eleþtiri alanlarýnda verdiði eserleriyle ve çevirileriyle uzun yýllar boyunca verimini eksiltmemiþ bir kalem. Bu kez kýsa öykülerini topladýðý Zemberek le okuyucuyla buluþuyor. Haliyle edebiyatýn birçok dalýnda imzasý olan bir yazar söz konusu olunca öykünün bugününü kýmýldatan, yeni bir yaklaþým ümidiyle yola çýkýyor okuyucu da. 5 DE Havalarýn ýsýnmasýndan dolayý artan sinek ve sivrisinekleri ilaçlamak için Hacýbektaþ Belediye si kendi ilaçlama araçlarýnýn arýzalý olmasý nedeniyle komþu belediye Mucur dan getirdikleri zirai ilaçlama aracý ve Mucur Belediye personelinin katkýlarýyla Hacýbektaþ genelinde sinek ve diðer haþarýlara karþý ilaçlama yaptýlar. Çevre temizliði bakýmýndan Hacýbektaþ halkýnýn havanýn ýsýnmasýndan dolayý duyarlý davranýp çöplerini poþetlerle gece çöp bidonlarýna atarak Belediyeye yardýmcý olmalarý gerekmektedir. Yine Belediye de çöpleri akþam saatlerinde alýrlarsa sinek sivrisinek ve kokuþmuþluðun önüne geçilir. Ýlçemizin temizliði için halkýmýz duyarlý olmamalýdýr. Pet þiþeden baþlayýp diðer çöplerle ve sigara izmariti de dâhil yerlere deðil, çöp kutularýna atmalý, atmayanlarýnda uyarmalýdýr. 3 DE Þiir 6 DA Geçtiðimiz Mayýs ayý sonunda KESK Genel Merkezinin de basýlmasý ve bazý sendika üyelerinin gözaltýna alýnmasýyla baþlayan operasyon sonucu 22 KESK üyesi tutuklanmýþtý. Tutuklanan KESK üye ve yöneticileri arasýnda bulunan 10 kadýn halen Bergama M Tipi kapalý cezaevinde tutuluyor. Tutuklu 10 KESK'li kadýn tarafýndan 23 Haziran 2009 tarihinde yazýlýp dýþarýya yollanan ortak imzalý mektup þöyle: "Sözün bitiði yerdeyiz yine..." "Yýllardýr tüm özel yaþam alanlarýmýza, örgütlü alanlarýmýza yapýlan müdahalelerden birini yaþýyoruz. 80 li 90 lý yýllarda yaþanan fýrtýnalý günlerin bir benzeri bugün daha derinden, daha sessiz, daha sinsi yaþanmakta, yaþatýlmakta. Türkiye deki cezaevleri, çocuklarla, demokratik kitle örgütü yöneticileriyle, aktivistleriyle, sendikacýlarla, kadýnlarla ve siyasetin öteki si olan bir partinin üyeleriyle dolup taþmýþ durumda. Doðadaki Sarý Kýrmýzý Yeþil çiçekler yine suçlu. Devamý 7 DE

2 2 Büyük balýk küçük balýðý yer lerden sonra Türkiye de tarýmýn geliþmesinin önündeki en büyük engel dönemin siyasetçileridir. Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden birisidir denilen yýllar geride kalmýþtýr. Diðer altý ülkenin durumunu hiç bilmiyorum. Ýlkokulda öðretmenime sormuþtum bu kalan ülkeler hangileri örtmenim? Diye. Bir cevap alamamýþtým. Sonraki yýllarda da baþkalarýna sordum yine cevap veren olmadý. Kendim araþtýrdým hep ayný kelime vardý. Galiba bu okul kitaplarýnda dönemin hükümetlerinin uydurduðu kocaman bir masaldý. Türkiye ne o zaman kendine yetebiliyordu ne de þimdi. Türkiye aç. Türkiye iþsiz, umutsuz ve karamsar. Türkiye genç ve dinamik diyorlar. Gençlerin dinamik olduðu konular gerçekte ne? Buradan bakýnca görülen çoðunun aðzýnda ayný þeyler olduðu. Büyük balýk küçük balýðý yer. Seyrettikleri her belgeselde ayný tema var. Doða vahþidir. Büyük balýk küçük balýðý yer. Sen de ye. Kapitalizmin özü budur. Doðal olan, insana yakýþan kapitalizmdir. Komünizm iþlememiþtir çünkü insan doðasýna aykýrýdýr. Çünkü insanýn istekleri bitmez. Ýhtiyaçlarý sýnýrsýzdýr. Lüksü sever ve eriþmek, edinmek ister. Ýnsan türünün iyi bir tür olmadýðý konusu çok tartýþýlýr. Bazýlarýna göre bu denli zavallý bir canlýnýn evrimsel süreçte ayakta kalabilmesi muhtemelen sinsiliði sayesinde olmuþtur. Daha doðrusu sinsi olmayanlar elenince geriye yaþama tutunabilen ama özünde çok da iyi olmayan bir tür kalmýþtýr. Bu konu sosyologlarýn da gündemindedir, antropologlarýn da. Her þeyi izliyorlar, adým adým neler olup bittiðini tespit ediyorlar. Bilim þempanze ile ortak atamýzdan ayrýldýðýmýz o þanslý zamaný açýk seçik ortaya seriyor. Foyamýz meydana çýkalý çok oldu. Sinsilik böylesi tuhaf bir türü anlatmaya yetecek bir kelime deðil. Ama mükemmel bir canlý olmadýðýmýz da ortada. Karamsarlara göre Dünya insansýz baþladý ve yine insansýz sona erecek. Her nesil kendisi ortadan kalkmadan böyle bir þey olmayacaðýný düþünüyor ve her nesil ayný anda bir kýyametin kopmasýndan korkuyor. Oysa Dünya da kýyamet kopalý çok oldu. Kýllarý dökük, iki ayaðý üzerinde yürüyen ve alet kullanýp geliþtirebilen canlý ile birlikte kalanlar için kýyamet koptu. Kendisini dünyanýn hâkimi sanan zavallý insan kendi atýklarýnda boðulmaya baþladý. Çýrpýndýkça batýyor. Çernobil, küresel ýsýnma, GDO lar, enerji kaynaklarýnýn tükeniþi, kirlilik ve geleneksel tarýmýn unutulmaya baþlanmasý. Kýyamet kopmasý için kuyruklu yýldýza falan gerek yok, Her ülkeye birbirinden beceriksiz 100 tane siyasetçi koyun yeter. Avrupa Birliði yeni parlamentosunu geçtiðimiz ay yapýlan seçimler ile oluþturdu. Görülen o ki neredeyse hiçbirisinin zerre programý yok. Topu baþýna hayatta gök gürlememiþ bir avuç okumuþ çocuktan baþka bir þey deðil. Ömründe bir gün ekmeksiz, umutsuz kalmamýþ bir avuç yeni yetme. Bizimkilerin bile durumu daha iyi. Varýn gerisini siz düþünün. Dünya Bush lara, Sarkhozy lere, Obama lara, Berlusconi lere emanet. Kýyamet. Yakýn. Doða. Vahþi. Peki öyle ise yunus balýklarý nasýl oluyor da boðulan arkadaþlarýna yardým ediyorlar? Doða vahþi ise neden avlanamayan yarasalara türdeþleri yemek taþýyor. Doða acýmasýz ise nasýl oluyor da þempanzeler baþka türlerin yetim yavrularýný evlat ediniyor. Doða korkunç bir yer ise minik bir kelebek nasýl olup da bütün gün kýrlarda dolaþabiliyor. Evet. Büyük balýk küçük balýðý vahþi doðada yiyor. Ama bazen küçük balýklar bir araya gelip büyük balýða saldýrýveriyorlar. Hep birlikte. Bir sürü küçük balýk. Ve iþte o zaman büyük balýðý da, büyük balýðýn anasýný da, avradýný da yiyorlar. Bu yedikleri son yemek olsa bile. BirGün Madýmak Katliamý nýn 16 ýncý yýldönümünde, baþta Sivas olmak üzere Türkiye nin birçok yerinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Aleviler, katliamýn asýl sorumlularýnýn yargýlanmasýný ve Madýmak ýn müze olmasý taleplerini bir kez daha dillendirecek. 2 Temmuz 1993 te Pir Sultan Abdal þenlikleri sýrasýnda, Madýmak Oteli nin yakýlmasý sonucu hayatýný kaybeden 37 aydýn ve sanatçý için Türkiye nin birçok yerinde anma etkinliði düzenlenecek. Alevi örgütleri katliamýn 16 ýncý yýlýnda da unutmamak Agos gazetesi yayýn yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili yargýlamanýn adalet arayýþýna yanýt vermediðini düþünen insan haklarý savunucularý, 4 Temmuz'da Galatasaray Meydaný'nda bir insan zinciri oluþturacak. Kendilerini "cinayet davasýnýn maðdurlarý, tanýklarý ve takipçileri" olarak nitelendiren topluluk, 19 Ocak 2007'de Ýstanbul'un Þiþli Ýlçesi'ndeki gazetenin önünde katledilen gazetecinin yargýlamasýna dikkat çekecek. Cinayet davasý 6 Temmuz'da Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 10. duruþmasý 6 Temmuz'da gerçekleþtirilecek olan davanýn ikinci yýlýný da tamamlamýþ olacaðýnýn vurgulandýðý açýklamada, "Arkadaþýmýz Hrant Dink ve bu ülkenin geleceði için bir kez daha bir araya gelmek, onun için bir kez daha en gür haliyle sesimizi duyurmak istiyoruz. Vicdan ve akýl için bu birlikteliðe ihtiyaç var" denildi. 4 Temmuz'da Galatasaray'da Hrant Dink'i "katleden karanlýða karþý ses çýkarýlmasý"nýn önemine iþaret edilen yazýlý açýklamada, buluþmanýn 4 Temmuz (Cumartesi), saat 18.30'da, Galatasaray Meydaný'nda gerçekleþtirileceði duyuruldu; adalet arayýþýna destek verilmesi istendi. 6 Temmuz'da Beþiktaþ Meydaný'nda Açýklamada, "Hrant Ýçin Adalet Ýçin" gösterilecek desteðin, cinayet davasýnýn 10. duruþmasýnýn görüleceði 6 Temmuz'da, saat 10.00'da Beþiktaþ Meydaný'ndaki buluþmada da gösterilmesi çaðrýsý yapýldý. (EÖ) Bianet ve unutturmamak için Madýmak Oteli nin önünde olacak. Çok sayýda kurumun katýlacaðý anma 2 Temmuz Perþembe günü Madýmak Müze Olacak þiarýyla Sivas, Toros Sokak ta saat 16:00 da baþlayacak. Katýlýmcýlar kortejler eþliðinde Kolej Meydaný na yürüyecek. Madýmak Oteli nin önünde, hayatýný kaybedenler anýlacak. Ýstanbul da da her yýl olduðu gibi Kadýköy Meydaný nda anma mitingi düzenlenecek. Alevi örgütleri, sendikalar, partiler ve sivil toplum örgütlerinin katýlacaðý miting saat 16:00 da Kadýköy Tepe Nautilus önünde toplanmayla baþlayacak. Miting ise Kadýköy Meydaný nda yapýlacak. Ayrýca miting öncesi, saat 13:00 da Zincirlikuyu, saat 15:00 da ise Karacaahmet Mezarlýðý ziyaret edilecek. Unutmak Tekrar Tekrar Yanmaktýr 2 Temmuz Ýstanbul Tertip Komitesi nden yapýlan açýklamada, "unutmak tekrar tekrar yanmaktýr" denildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Devletin tüm birimlerince günler öncesinden haber alýnan ve göz göre göre katliama izin verilen bir gün yasadý Sivas. Týpký Maraþ ve Çorum gibi. Devletin bu seferki katliamda kullandýðý güç ise yine bir kotrgerilla örgütlenmesi olan siyasal islam ýn temsilcileriydi. Aleviler ölülerinin deðil dirilerinin peþinden yürüyor. Yolumuz özgürlüðün, adaletin, halklarýn kardeþliðinin, eþitliðin, yoludur. Sivas Katliamýnda sorumluluðu olan dönemin tüm yetkilileri yargýlanmalý, Madýmak Oteli müze olmalý. Sivas Þehitlerimizi unutmadýðýmýzý göstermek için tüm halkýmýzý Kadýköy e çaðýrýyoruz." Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný Ali Balkýz da, " Sivas Madýmak Oteli, katliamlara karþý duruþun bir anýtý olarak müze yapýlmalýdýr. Ýþte bu nedenle, 16. Yýlýnda da yine Sivas Madýmak Otelinin önünde olacaðýz. BirGün

3 Havayolu þirketinin yetkilisi, uçaðýn 142 yolcu ve 11 kiþilik mürettebat taþýdýðýný belirtti. Yetkili, Yemen in baþkenti Sana dan Komor adalarýnýn baþkenti Moroni ye giden uçaktaki yolcular arasýnda Fransýzlar ve Komorlular olduðunu, hayatta kalan olup olmadýðý hakkýnda ise henüz bilgi bulunmadýðýný kaydetti. Komor Devlet Baþkaný Yardýmcýsý Ýdi Nadhoim ise baþkent Moroni deki havaalanýndan Reuters ajansýna yaptýðý açýklamada, uçaðýn düþtüðü yeri hala tam olarak bilmediklerini, ancak Komor Adalarýný oluþturan Büyük Komor adasýnýn Mitsamiouli kenti civarýna düþtüðünü tahmin ettiklerini belirtti. Bu arada, Paris havaalanýndan bir sözcü, Yemenia ya ait bir uçaðýn dün sabah Paris ten havalanarak Yemen e uçtuðunu, oradan da Moroni ye hareket ettiðini bildirdi. Öte yandan Afrika ve Madagaskar Havacýlýk Güvenliði ve Seyrüsefer Kurumu (ASECNA) temsilcisi Ýbrahim Kasým, Reuters ajansýna yaptýðý açýklamada, uçaðýn muhtemelen kýyýya 5-10 kilometre yaklaþtýðýný, arama çalýþmalarý için sivil ve askeri botlarý seferber ettiklerini kaydetti. Havaalanýndaki bir BM yetkilisi de kontrol kulesinin uçakla iniþ için temasa geçtiðini, ancak daha sonra baðlantýnýn kesildiðini belirtti. Öte yandan Afrika ve Madagaskar Havacýlýk Güvenliði ve Seyrüsefer Kurumu (ASECNA) temsilcisi Ýbrahim Kasým, Reuters ajansýna yaptýðý açýklamada, uçaðýn muhtemelen kýyýya 5-10 kilometre yaklaþtýðýný, arama çalýþmalarý için sivil ve askeri botlarý seferber ettiklerini kaydetti. Havaalanýndaki bir BM yetkilisi de kontrol kulesinin uçakla iniþ için temasa geçtiðini, ancak daha sonra baðlantýnýn kesildiðini belirtti. Düþen Yemen Yolcu Uçaðýnýn Enkazý Bulundu Hint Okyanusu ndaki Komor Adalarý açýklarýnda düþen Yemen hava yolu þirketi Yeminia ya ait Airbus 310 tipi yolcu uçaðýnýn enkazýna ulaþýldýðý belirtildi. Komor Adalarý ndaki Afrika ve Madagaskar Havacýlýk Güvenliði ve Seyrüsefer Kurumu (ASECNA) yetkilisi Ýbrahim Kasým, arama uçaklarýnýn, Komor Adalarý açýklarýnda enkazýn yerini belirlediðini kaydetti. Kasým, henüz yolcularla ilgili kendilerine bilgi ulaþmadýðýný belirtti. Düþen Yemen Uçaðýndan Yeni Yürüyen Bir Çocuk Kurtarýldý Hint Okyanusu ndaki Komor Adalarý açýklarýnda düþen Yemen hava yolu þirketi Yemenia ya ait Airbus 310 tipi yolcu uçaðýnýn enkazýndan yeni yürüyen bir çocuðun kurtarýldýðý bildirildi. Mýsýrlý kurtarma biriminin baðlý olduðu Göçmen Dairesinin yetkilisi Raþide Abdullah, kurtarýlan küçük çocuðun daha önce kurtarýldýðý bildirilen kiþiyle ayný olup olmadýðýnýn henüz bilinmediðini belirtti. Yemenia þirketinden Muhammed El Sumairi, denizden çýkarýlan kiþinin milliyetinin henüz bilinmediðini söylemiþti. Baþkent Sana dan Komor Adalarý nýn baþkenti Moroni ye giden uçak 142 yolcu ile 11 kiþilik mürettebat taþýyordu yolcu ve mürettebatýn öldüðü sanýlýyor. Radikal Sulucakarahöyük / ANKARA Yaþar ALKAN Ýþçi sýnýfýnýn genç kuþaklarýnýn dayanýþma kültürünü geliþtirmek, sýnýf mücadelesi deneyimlerini zenginleþtirmek üzere düzenlenen Genç Ýþçi buluþmasý Ýzmir Seferihisar da baþladý. 12 ayrý sendika tarafýndan desteklenen organizasyon Ýzmir Seferihisar da düzenlenen uluslararasý kampla dünyanýn farklý ülkelerinden genç iþçilerin buluþmasýna sahne oluyor. Buluþma kapsamýnda Ýnti Ýlimanni de Türkiye ye gelerek konser verecek. TÜRK-Ýþ ve DÝSK e baðlý Birleþik Metal- Ýþ, Dev-Saðlýk-Ýþ, Genç-Sen, Genel-Ýþ, Hava- Ýþ, Koop-Ýþ, Limter-Ýþ, Oleyis, Petrol-Ýþ, Sinesen, Tekgýda-Ýþ, Tez-Koop-Ýþ, TGS, T.Maden-Ýþ Sendikalarý ve Toplumsal Araþtýrma ve Eðitim Merkezi (TAREM) tarafýndan düzenlenen Dünya Genç Ýþçi Buluþmasý 2009 Türkiye programý 28 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþiyor. Türkiye de bulunan çok uluslu firmalarda Sulucakarahöyük / Hacýbektaþ Haber Foto: Hasan Kankal Havalarýn ýsýnmasýndan dolayý artan sinek ve sivrisinekleri ilaçlamak için Hacýbektaþ Belediye si kendi ilaçlama araçlarýnýn arýzalý olmasý nedeniyle komþu belediye Mucur dan getirdikleri zirai ilaçlama aracý ve Mucur Belediye personelinin katkýlarýyla Hacýbektaþ genelinde sinek ve diðer haþarýlara karþý ilaçlama yaptýlar. Çevre temizliði bakýmýndan Hacýbektaþ halkýnýn havanýn ýsýnmasýndan dolayý duyarlý davranýp çöplerini poþetlerle gece çöp bidonlarýna atarak Belediyeye yardýmcý olmalarý gerekmektedir. Yine Belediye de çöpleri akþam saatlerinde alýrlarsa sinek sivrisinek ve kokuþmuþluðun önüne geçilir. Ýlçemizin temizliði için halkýmýz duyarlý olmamalýdýr. Pet þiþeden çalýþan genç iþçilerin, çok uluslu tekellerin ana ülkelerindeki iþyerlerinde çalýþan genç iþçilerle buluþturulmasýnýn hedeflendiði organizasyon bir hafta sürecek. Kampta Kapitalizmin Krizi ve Etkileri, Türkiye de genç iþçilerin profili, Kadýn emeði kriz ve direniþ yöntemleri, Dünya da ve Türkiye de örgütlenme deneyimleri, Ýþçi sýnýfý ve alternatif medya deneyimleri baþlýklý tartýþmalar gerçekleþtirilecek. Ýnti Ýllimani festivalde sahne alacak Dünya Genç Ýþçi Buluþmasý, Þilili grup Ýnti Ýllimani, Türkiye den Moðollar, Bandista ve Ahibba müzik gruplarýnýn katýlýmýyla 4 Temmuz Cumartesi günü gerçekleþtirilecek Dünya Genç Ýþçi Festivali ile son bulacak. Sendika.Org Hacýbektaþ Belediye si sinek ve sivrisineðe karþý ilaçlama mücadelesi baþlattý. baþlayýp diðer çöplerle ve sigara izmariti de dâhil yerlere deðil, çöp kutularýna atmalý, atmayanlarýnda uyarmalýdýr. Hacýbektaþ lýlarada bu yakýþýr. Ýlçemizin temizliði bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Eðer böyle hassas davranýlýrsa bizler kazançlý çýkarýz. Temizlik çalýþmalarý ve ilaçlamalarýndan dolayý Hacýbektaþ Belediyesi ni kutlarýz. Halkýmýzý da temizlik için Belediyeye yardýmcý olmaya davet ediyoruz. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Topuzlu Babadan Pir Sultan Anýtýný görebilmek pek mümkün deðildi ama Anýtýn fotoðrafý bütün canlar tarafýndan öylesine gönül gözüyle çekilmiþti ki Anýt bu kez Topuzlu Baba ya taþýnmýþtý adeta. Aðaçlarýn kokusu ýlýk ýlýk esen rüzgarýn insanýn yüzüne býraktýðý hafif bir serinlik okunan deyiþlerle ve sýk sýk tekrarlanan Sivas Þehitlerinin isimleri ve Ýlyas ýn ismi bazen beni bundan 17 yýl önceki Pir Sultan Etkinliklerine bazen 2006 yýlýnda açýlýþýný yaptýðýmýz Topuzlu Baba Kültür Merkezinin yapýmý sýrasýnda sürekli koþturan Ýlyasýn duvarda çakýlý kalan resmine taþýdý. Yaþam insaný ne yazýk ki her türden acýya karþý dayanýklý bir malzemeden yapmýþtý. Bu insan denilen nefes alýp veren, konuþan, düþünen, acý çektiren ve mutluluk veren cins kurgusuyla yaþamý yeþertiyor veya boz ediyordu her yaný. Topuzlu Baba Mevkide ne çok yaþamýþtý kim bilir böylesi acýlarý, kaç kez kim bilir yüzüne vurmuþtu rüzgar þamar gibi. Ýþte bu rüzgarý þamar gibi yiyen ancak bu güne deðil öðrendiklerinden, belletilenden hiç vazgeçmeyen bu yöre insaný her yýl olduðu gibi yine hazýrdý etkinliklere. Ýlk kez bu kadar muhtar ismi sýraladým, onlarý sahneye çaðýrarak Pir dostlarýný selamlamasýný istediðimizde gözlerinde çok özledikleri, çok yaþamak istedikleri þeyi yapmanýn mutluluðunu yakaladým.ne çok muhtar vardý Banaz ýn çevre köylerinin dýþýndan ta Tokat tan, ta Ordu dan gelenler vardý. Hangi ilden gelirlerse gelsinler, hangi köyün suyunu içerlerse içsinler o ellerinden daha çok kýrýþan yüzleriyle karþýmda duruyorlardý ve Anadolu insanýnýn yüzleriydi.etkinlik baþlamadan önce Ankara dan gelen konuklarýn Topuzlu Baba ya gelmeleri, hoþ bir telaþ ve sýkýntýsýz geliþen baþlangýç dakikalarý. Saygý duruþu. Ve artýk her yýl gelenekselleþen Banaz Köyü Yaþlýlar Semah Ekibi. Aslýnda bu sene Yaþlýlar Semah Ekibi tanýmlamasýna uymadý, sahneye çýkan semah ekibi. Yaþlarý nedeniyle yavaþ yavaþ bu yaþamý deðiþtirip yeni bir dünyaya göç edenlerin yaný sýra kazalar, ekonomik koþullar, yakýnlarýnýn saðlýk sorunu olanlarýn bir bölümünün Banaz da olmamasý semah ekibinin gençleþmesini getirip dayatmýþtý. Genç, yaþlý hangi kategoride olursa olsun her iki türlüde ayrý keyif, ayrý duygular, ayni içsel fýrtýnayý hissettim. Elbette Banaz a gittiðimde hepsinin tek tek elini öptüðüm Banaz ýn yaþlýlarýnýn daha doðrusu Banaz ýn sözlü tarihinin yavaþ yavaþ tükeniyor olmasý içimi burkuyordu ama kurulan böylesi bir dünya düzeniydi onlar gidiyor, evlatlar, torunlar geliyordu. Ayni hakka yürüyen Duran Dedenin ardýndan gelen oðlu Ali Þimþek Dede gibi. Bazý þeylerin en güzel, en özel eðitimi gönül gözüyle izlemekle olur onu bir kez daha kavradým. Ali Dede Ankara da yapýlan Cem de, Banaz da yapýlan kurban duasýnda yýllarýn tecrübesi yerine yýllarýn gönülden izleniminin sonucu görevini öylesine düzgün yerine getirdi ki umarým Pir in eteðinde hep birlikte oturan Dedeler ve Duran Dede de oðlunun yürüttüðü hizmetlerden mutluluk duymuþtur. Yine semah ekibini oluþturan gençlerden biri olan yeni muhtarýn düzgün giyimi takým elbisesi içinde halký selamlarken vermiþ 20. Geleneksel Pir Sultan Abdal Etkinlikleri Bu yýlda gelip geçti. Bu yýlla birlikte bir sürü acý, tatlý anýlar tarih sayfalarýnda yerini alacak. Büyük bir koþturmaca içinde geçen Pir Sultan Etkinlikleri genel olarak bu güne deðin yapýlan etkinlikler içinde doða, doku ve bu yörenin havasýna, suyuna, taþýna, topraðýna iþlemiþ acý ve tatlý birlikte bütünleþen bir tarih süzgecinden süzüle süzüle bu güne ulaþmýþ geçmiþin olduðu fotoðrafý her kesin görmesini isterdim. Temizlik bütünleþmiþti yürek, göz ve görüntüyle ve semah dönerken yaþadýðý duygu ile Pir Dostlarýný, konuklarýný selamlarken hissettiði duygu bütünleþmiþ yorgun yaþlý izleyenlere umut olmuþtu. Dernek baþkaný Ahmet kendi özel sorumluluklarýnýn yaný sýra almýþ olduðu sorumluluk, bu sorumluluklarý yerine getirme heyecaný bir gün önce çok yorgun gördüðüm yüzündeki izler açýlýþ günü hizmet yarýþýna dönüþmüþ ve büyük bir koþturmayla her þeyin, her yerin iyi olmasý için kurulmuþ bir makine gibi adeta çýrpýnýyordu. Yöneticiler, eski muhtarlar, en çok önemsediðim baðlarýmdan biri olan çevre köylerin gençleri verdiðim her görevi tamam abla diyerek yerine getiriyor ve ardýndan görevini yapmanýn mutluluðu ile iþin sonucunu mutlaka bana gösteriyorlardý. Bu yýl belki uzak þehirlerden katýlým çok fazla deðildi. Ben hep birliktelikten, kent- köy deðil Pir Dostlarý, bu yolun yolcularýnýn kaynaþmasýndan yanayým buranýn ne olduðunu, hepimizin ne için burada olduðumuzu unutmadan Banaz da olmanýn doðru olduðuna inanýyorum. Burada canlar Cem olmak için varlardý ve Cem de diþi erkek sual edilmezdi önemli olan Ceme katýlmak ve inanmaktý yapýlan iþe. Ýþte yine bu yýlda yapýlan iþe inananlarýn bir kýsmý buradaydý 20. Etkinliklerde umarým bir daha ki yýl bu inananlarýn sayýsý artarak daha büyük bir Cem kurarýz. Göremediðim dostlarda vardý elbet örgütlerimizden gönlü Pir e hizmet için çarpan, yokluðunu hissettiðim, gözümün ve gönlümün aradýðý dostlar. Sadece gönül ve göz deðil birlikte olmanýn doðruluðuna inandýðým dostlar, biliyorum ki bu dostlarda hissettiler burada bulunamamanýn eksikliði ve burukluðunu bunu önümüzde ki yýllarda aþacaðýmýza inanýyorum. Bizler, benim gibiler, Aleviler, Kýzýlbaþlar, eþitlik, özgürlük, yol, edep, erkan, barýþ diyenler çok iyi bilirler bütün bu istemleri Pir in deyiþlerini söylemeden Banaz a gelip Pir in eteðine niyaz etmeden gerçekleþemez. Bütün bu söylemleri çok inançsal ve mistik bulanlara da sözüm bunlarý okumasanýz da duymasanýz da havasýný, kokusunu, suyunu bilmeniz, tatmanýz ve bellemeniz gerekir. Pir Sultan için yapýlan her etkinlik, söylenen her söz, yapýlan her hizmet benim için çok deðerli. Kimseyi ayýrmadan söylüyorum benlik hiçbir zaman örgütsel yapýnýn önüne geçmemeli. Banaz da yaptýðým bu sunuculuk iþi her sene tartýþmaya açýlsa da beni öte itmek için en yakýnlarým dan dahi fýsýltýlar duysam da, hatta buralarý profesyonel þirketler, kiþiler organize etsin dense de buralar amatör ruhlarýn, gönüllerin, gönül acýlarýnýn, yürek sevdalarýnýn, yol arkadaþlarýnýn, yolcularýn uðrak yeri, buralar yüzyýllardýr dedelerin binlerce zorluða raðmen koruyup, kolladýðý, gözünden çok özen gösterdiði ve sadece inandýðý için ömrünü tükettiði yerler. Buralarda olsa olsa ayni içsel duygularý taþýyan amatör ruhlu yaptýðý iþe gönülden inanmýþ gençlere teslim edilir. Ben bu yýl elimde yýllardýr tuttuðum mikrofonu elinin yüreðiyle birleþtiðine inandýðým bir gence kýzým gibi sevdiðim Banaz yollarýnda büyüyen genç avukata teslim edecektim koþullarý bu yýl ne yazýk ki bu nöbet deðiþimine engel oldu. Ama eline mikrofonu verip yanýndan uzaklaþmayacaktým inanacaktým, gözlemleyip, görecektim onunla birlikte bende piþmek için bir kez daha kazana girecektim, birlikte bir kez daha piþip ondan sonra yüzünün ve ellerinin çizgileri yüreðime çakýlmýþ canlarýn yanýnda sessiz, derin izleyecektim inanmýþ gençlerin aðýzlarýndan çýkan deyiþleri. 30 yýllýk örgüt yaþamým 20 yýllýk Demokratik Alevi Örgütü deneyimim bana son yýllarda daha da fazlalaþarak emeðime, arkadaþlarýmýn emeðine sahip çýkmak için en önemlisi inandýðým þeye hizmet ederken yerine býrakacaklarýnýn da ayni özeni gösterdiðine, bu duygularýn onlarda da içselleþtirdiðine ve sadece bu iþi hizmet için yaptýðýna inanýp buralarý saðlam ellere teslim etmek gerektiðini öðretti. Tekrar söylemekte yarar var tüm bu yapýlanlar, tüm bu yaþananlar karþýsýnda göðüslenen acýlar, yalnýzlýklar, yaþanan tatsýzlýklara raðmen eðer bu gün bir araya gelip bir þeyler yapabiliyorsak ismi bilinen bilinmeyen bir avuç insan sayesindedir. Bir avuç insandan kastedilen sadece bizlerin etrafýnda ki bir avuç insan deðil Malatya Hekimhan dan gelen Pir Sultan Abdal Kültür Derneði þubesinden, bu güne deðin gelmiþ geçmiþ tüm muhtarlarýn, Tokat Güzelbeyli den her yýl beni arayýp afiþ isteyen dostlarýn, sazýn teline vurup yüreðimizi ta geçmiþ yüzyýllara taþýyan Rýza nýn, Türkanlarýn, Cevahirin, bu yýl katýlamayan yüreði yanýmýzda olup Ýlyas la aramýzdaki gönül baðlantýsýný saðlayan Denizin ve onlar gibi onlarca ozanýn sanatçýnýn emeði. Bu saydýðým isimlerin diðerlerinden farký bu hava, su ve rüzgarla büyümüþ olmalarý. Bunlarýn dýþýnda çoluðunu çocuðunu yiyeceði çöreðini yanýna alýp traktörün üzerine atlayýp kendini bütünleþtiði Banaz köyüne, Topuzlu Babaya, Yýldýz Daðýna atan canlarýn, senede bir gün gelen bu günü bekleyip memesinin arasýna sararak sakladýðý 5 tl. yi verirken az olmasý nedeniyle sýkýlan ama vermezse daha fazla üzüleceðine inanan yüreði zengin kadýnlarýn emeði, getirdiði lokmalarý gelin birlikte yiyelim diyen canlarýn emekleri. Bu sürecin baþlandýç tarihide elbette benim olduðum yönetimle baþlamýyor. Çünkü en korktuðum þey tarihin akýþýný, gidiþini kendine göre deðiþtirip kendi tarihini topluma tarih diye sunmaktýr. Yüzyýllarýn sessiz örgütlenmesi Pir Sultan örgütlenmesi artýk su yüzüne çýktý baðýrmasý gerektiðinde baðýrýyor, direnmesi gerektiðinde direniyor bizler daðýlýp, parçalanýp bir birimizi yok etmeye çalýþmadýkça kimse bu derinden gelen sesin, yüreðin ve gücün önüne geçemez.buna inanýp bunun gereðini yerine getirmeliyiz aksi taktirde bugün yapmýþ olduðumuz þeylerin ileriki yýllarda hiçbir deðeri olmayabilir. Bizi izleyenler arasýnda bu yolun inananlarý insanlýktan nasibini almamýþ canilerce katledilen Sivas Þehitleri de vardý isimler okundukça izleyen canlar burada diye yanýt verirken uzaktan bir baþka ses sizinleyiz diyordu. Dünya renklerinin hepsini içinde barýndýran barýþ güvercinleri bize ses soluk yolluyordu. Ýlyas ta muhtemelen Ankara dan yanýnýzdayým diyordu. Bunun kanýtýný Ankara ya döner dönmez Ýlyas a gittiðimde gördüm ilk sorusu etkinlik nasýl geçti oldu. Ve 20. Pir Sultan Abdal Etkinliklerinden sonra kirvesi olmaktan mutlu olduðum gözleri dalgýn, duygularý içinde saklý ilyas belki de dýþa vuramadýðý duygularýný da alarak farklý bir dünyaya yola çýktý. Buraya kadar anlattýklarým sadece etkinlik baþlayana kadar olanlar sizi biraz sýkacaðým ancak bu yazýmýn devamý gelecek. Þimdi Ýlyas can için sevgili eþi Sebahat ve gözünün önünden hiç ayýrmadýðý caný çocuklarý Kardelen ve Uður yemek verecekler onlarýn yanýnda olmalýyým.

5 Vasiyetine bir alýnlýk eklemiþ: Belki de, demiþ; en kötüsü, ölümden sonra bile istemektir. Ýnsanýn içini acýtýyor. Mektup zarflarýndan çýkan solgun, çizgili bir yaprakmýþ. ODTÜ yü bitirmiþ. Bir plazada çalýþýyormuþ. Çünkü çalýþmak gerek deðil mi sevgili kardeþim. Þairlik, yazarlýk sökmüyordu deðil mi; bilirim. Bir plazada çalýþýyorum ben de. Ayýn son cumartesi pazarý, genelde param kalmadýðý için evde otururum. Bir yere çýksam da; iki bira, birkaç kitap (sahaflar hep), bir iki de dergi iþte. Þairlik sökmüyor. Sökemiyor bu hayatý çivilendiði yerden. Mehmet Müfit in o dizesi çare olurdu belki: Annem annem/ tüm kapýlarý çivilemek geliyor içimden. Balkon kapýlarýný çivileyeydik, pencereleri çivileyeydik; kitabýn için ölümünden sonra yapýlan bunca tartýþma, ölümünden önce yapýlsaydý mesela; belki yayýnevlerinin kapýlarýndan döndün birçok kez; belki üç beþ kuruþ maaþýný, þiir kitabýný bastýrabilmen için harcamaný istediler... Bu ülkede ölmeden bir þey olabilmek çok mu zor yorgun kardeþim benim? Bir þair ölmüþ 28 Aðustos 2004 müþ. Yapayalnýz geçirdiðim bir yazdý o yaz. Þehirde dolanýp durdum. Edip in Cin þiirine benzeyen bir yazdý. Belki severdin Cansever i... Kozyataðý ymýþ, Sinan Sokak mýþ, Arzu Apartmaný ymýþ. Onuncu kattaymýþ evin. Evliymiþsin. Dostlarýnla çektirdiðin fotoðraflarýn varsa ne oldu onlara? Evinin penceresinden býrakývermiþsin kendini. Çivileseydik... Sabahlarý þiire çalýþýr mýydýn? Seni hiç tanýmam. Kansu nun Anahtar þiirindeki soruyu sorsam sana: Akþamlarý mý severdin, ikindileri mi? Cesedin SSK nýn morguna kaldýrýlmýþ. Bir þair ölmüþ. Bildi mi oradaki görevliler. Þiirlerini okumuþlar mýydý hiç? Eþin acý haberi duyduðunda mahvolmuþtur. Ölenler unutulur mu ince kardeþim, yoksa bütün unuttuklarýmýz ölmüþ olanlar mýdýr? Ne kadar taþýdýn ölümü içinde; komþularýn daha önce de intihara kalkýþtýðýný söylemiþ çünkü. Demek ki bunca yük kolayca taþýnmýyor, zorluyor, birikiyor, acýtýyor. Demek ki þiir öyle üç beþ kelime deðil sadece, bir teknik deðil, mor bir þey oluyor zamanla... Kitabýn bunu açýklýyor zaten: Oysa/ mendil satar yine de bakardým bu kente/ olsaydýn içinde, diyecek kadar içtenmiþsin. Öylesi insanlar daha çabuk ölüyor galiba deðil mi uzak kardeþim. Þimdi atmayan kalbin, þiirinde atýyor iþte. Orada yaþamaya devam ediyorsun. Ne eski çerçevelerde, ne kapý arkalarýnda, ne rüzgârda kalmýþ sesinde; belki varsa, çocuðunda yaþýyorsun biraz, Aþýk Dertli diyor ya: Bir baþýma kalsam þehe, sultana kul olmam/ Viran olasý hanede evlad ü iyal var, öyle... Sözcüklerinde yaþýyorsun. Sözcüklerine gizlenmiþ ince umutsuzluktasýn, en çok oradasýn. Yaptýðýn bazý kelime oyunlarýna bunlar çok yapýldý, diyen editörler nasýldýr acaba? Þiir profesörleri birkaç kadeh daha raký içiyordur. Sanat sevicilerine üç beþ kokteyl daha. Etkinliklerde falan görüp birbirimizi... Hiçbir yaramýzý sarmadan... Kalbimize hiç dokunmadan... Bir içki ýsmarlayýp geçiyoruzdur birine daha; üç beþ manifesto, bir iki kurgusal metin, söylemlerden süreçlerden geçiyoruz kardeþim, geçiþ dönemleri geçmek tükenmek bilmiyor, modernite iflas etmiþ de, postmodern kuramlar üzerinden yeni bir söylem kurmaya çalýþýyormuþuz da... Gözlerimizin içine kimse bakmýyorsa þiir ne iþe yarar, deðil mi içten kardeþim? ve/ gömdüler beni,/ öldürdükleri gibi/ özenle Gömdük... Özenle... Kitaplaþmasýný istediðin þiirlerini sýralamýþsýn vasiyetinde. Bir kitap hayal etmiþ, altýna da not düþmüþsün: Bu 30 parça kitaplaþsýn. Bir tanesini de mezarýma gömün. Öpücük sesi Hayat Susunca Konuþtu Ölüm, Özge Dirik i yeniden gündeme getirecek. Art Shop un þiire bunca destek vermesi, üstelik bu zamanda çok deðerli. Kitabý Didem Görkay Zengin hazýrlamýþ. Þiirler Özge nin vasiyetindekilerle pek uyuþmuyor. Edebiyat dünyasýnda bu mesele etrafýnda dönen bir tartýþma var bir süredir. Olmamýþ deniyor, böyle olmamasý gerekti deniyor, yapmasý gerekenler yapmadý deniyor... Sözler söylenip geçiliyor... Týrnaklarýn uzamaya devam ediyor mudur eski kardeþim? Saçlarýn? Onlar bizden daha çok yaþar. Yine de bak, senin bir kitabýn var artýk. Yaþasaydýn Beyoðlu na çýkar, iki tek atarak kutlardýk belki kitabýný. Sadece þu dizen için bile bin selam ediyorum sana yalnýz kardeþim: Ne de çok bekledim askere gidince sevdiði Pencereden çalabilmek için gözlerini. Hayat Susunca Konuþtu Ölüm Özge Dirik Hazýrlayan: Didem Görkay Zengin Art Shop Yayýnevi sayfa, 5.9 TL. Radikal Öykü ve hatta kýsa öykünün þiirle, romanla ve diðer edebi türlerle nasýl bir iliþkisi vardýr? Sözcüklerin seçimindeki arýlýk ve özen midir -kýsa öyküyle örneðin- þiiri akraba kýlan? Yoksa aslýnda yok mudur böyle bir yakýnlýk? Ya da bir öykü ne zaman kýsa bir roman ya da bir roman parçasýna öykünür? Bu ve benzeri sorular edebiyatýn birden çok alanýyla uðraþmýþ kiþilerin eserleri söz konusu olunca önemini artýrýyor. Güven Turan da þiir, roman, deneme, eleþtiri alanlarýnda verdiði eserleriyle ve çevirileriyle uzun yýllar boyunca verimini eksiltmemiþ bir kalem. Bu kez kýsa öykülerini topladýðý Zemberek le okuyucuyla buluþuyor. Haliyle edebiyatýn birçok dalýnda imzasý olan bir yazar söz konusu olunca öykünün bugününü kýmýldatan, yeni bir yaklaþým ümidiyle yola çýkýyor okuyucu da. Zemberek, yazarýn ilkinden (Düþ Günler) yirmi yýl sonra yayýmladýðý ikinci öykü kitabý. Çoðun karanlýk ve tedirgin edici bir atmosferin hüküm sürdüðü kitapta on iki öykü bulunuyor. Öyküler arasýnda belirgin bir izlekten söz etmek çok kolay deðil. Hava oldukça bungun evet, ama bu tek baþýna bir izlek sunar mý? Ýllâ böyle bir iz sürülecekse belki þu soru bir çýkýþ noktasý olabilir: Neden Zemberek adýný taþýyor kitap? Kitaba adýný veren bir öykü yok kitabýn içinde. Arka kapaða bakýldýðýnda...yolculuk, kentler, þiir, resim, kültür odaklý, soðuk ölümlerin örüldüðü gizemli öyküler zembereði kuruyor notu dikkat çekiyor. Gerçekten de birçok þehir, bazen ismi belirsiz da olsa çaðrýþtýrdýklarýyla zengin bir görsel arka plan sunuyor. Kültür odaklý göndermeler ve bazý cinayetler kitabýn tekinsiz havasýný ve gizemini besliyor. Bununla birlikte öykülerdeki zembereðe, kurulmuþ her þeyin bazen kendiliðinden bazen baþkalarýnýn eliyle boþalacaðý ya da sona ereceði fikrinin yarattýðý gerilim sinmiþ durumda. Bu haliyle çýkýlan yolculuklara ve iþlenen cinayetlere, çözülmesi imkânsýz görünen -ve belki de gerekmeyen- gizemli durumlar eþlik ediyor. Ancak bu karanlýk atmosfer niyetinin ve onun çaðýrdýklarýnýn tek izlek olduðunu ileri sürmek doðru olmaz. Bu doðrultuda bazý öyküler için daha dingin, masala ve doðaya deðgin, ölüme ve dirime bakýþlarý diðerlerine göre daha az sarsýcý denebilir. Açýlýþ öyküsü Çember bir fotoðrafýn izini Cenova ve Ýstanbul da sürüyor ve sonuyla bu iki þehir arasýndaki tekinsiz ipi birleþtirerek çemberi tamlýyor. Çað Taþkýný, Dönüþüm ve Kapan adlý öyküler sadece cinai heveslerin, karanlýk gizemlerin ve þaþýrtýcý sonlarýn öyküleri deðil. Bu öykülerin beslendiði kültürel doku da onlarý ilginç ve farklý kýlan özelliklerden: Müzeler, müzelerdeki tablolar, bu tablolarla iliþkilendirilebilecek cinayetler, mitlerden çýkan yýlan-kadýnlar, belirsiz bir mekânda sonsuza devrilen bir kapalý dansýn tutsaklarý sadece birkaç örnek. Tüm bu fantastik ve polisiye dokunmalar bir yana, Son Sonnet, Kýsa Gün ve Kardelenin Masalý adlý öyküler diðerlerinin taþýdýðý tekinsiz hali pek içermeyen, ancak ayný akýcý dil yetkinliðinden nasibini almýþ öyküler. Tüm bunlar birlikte düþünüldüðünde öykülerdeki farklý öðelerin tesadüfîliði dýþlayan bir bütünlükle bir araya getirilmiþ olduðu görülebilir. Dikkat çeken iki öykü Kitaptaki iki öykü ayrýca dikkat çekilmeyi hak ediyor. Bunlardan ilki Fronhofer in Gecesi, diðeriyse Ultima Thule: Yedikule. Balzac ve Gizli Baþyapýt göndermeli Fronhofer in Gecesi nde yazar bir klasik eserin kahramanýndan yola çýkarak yeni bir öykü yaratýyor. Aslýnda kitabýn sonundan yola çýkarak bir anlamda devamýný uyarlýyor. Öykünün son cümlesinin yine Gizli Baþyapýt ýn son cümlesiyle ayný olmasý bu nadir yazýnsal oyuna son noktayý koyuyor. Ultima Thule: Yedikule ise polisiye öykülerle ayný gökyüzünü, ayný elektrikli havayý paylaþsa da bundan biraz daha fazlasýný sunuyor. Bir cellâdýn nasýl kurbanlaþabildiðini, Yedikule yi ve dönemin hangi dönem?- Ýstanbul unu da oyuncular arasýna katarak soluksuz bir ritim eþliðinde kýsa öykü dokusuna yediriyor. Böylece öyküdeki gerilim sinematografik bir boyut daha kazanýyor. Güven Turan, yetkin dili ve anlatýmý, edebiyatýmýzda az rastlanýr konu-kurgu çeþitliliðiyle yirmi yýl sonra gelen Zemberek i farklý kýlmayý bilmiþ. Kýsa öykünün doðasý gereði zaten taþýdýðý gerilim öyküden öyküye elbette deðiþiyor. Ancak gerilim dozu ne olursa ya da bu tekinsiz hava nasýl olursa olsun, kardelenin güneþe yolculuðunda, bir böceðin kýsacýk uçuþunda ya da sakýnýmsýz, korkunç cinayetlerin gölgesinde, bir þeylerin baþlamakta ya da sona ermekte olduðunun iþareti olan bu zemberek, tüm öykü severlere yeni bir zaman vaat ediyor. ZEMBEREK Güven Turan Yapý Kredi Yayýnlarý sayfa, 7 TL. Radikal

6 Bin dokuz yüz dosan üç iki Temmuzunda Sabah kýzýl alevlere uyandýk. Sarýlmýþtý Madýmak Atýlan taþlardan yaralandýk. Dýþarýda yobazlar içerde duman Polis coplarý vermiyor aman Müslüman ýz diyorlar yoktur din iman Alevler arasýnda çaresiz kaldýk. Hangi kitap yazýyor insan yakmayý Suçsuz boyunlara urgan takmayý Kimler emir verdi bizi yakmayý Yetkili bir kiþiye ulaþamadýk. Neden ilgilenmedi Cumhurbaþkaný Çaresiz býraktýnýz yanan canlarý Diri diri yaktýnýz otuz yedi caný Ýçimiz yandý aðlayamadýk. Ellerde benzin bidonu geldiler peþ peþe Polis asker sormuyor ne var içinde Sanki mahþer günü Sivas þehrinde Kapattýlar kapýlarý kurtulamadýk. Tekbir sesleriyle kibrit çaktýlar Kara molla itini omuza aldýlar Dünya seyretti onlar yaktýlar Hasretle Nesimiyle buluþamadýk Ali Haydar unutulmaz bu vahþet Oðlu babasýna yýlladýr hasret Nedir bu baðnazlýk nedir bu fesat Bu gidiþi hayra yoramadýk biz. Haydar KAÝM Leman Sulucakarahöyük/ KIRIKKALE Kýrýkkale'nin Hasandede beldesi sakinleri susuzlukla mücadele ediyor. Hasandede Belediyesi'nin su birliðine borcunu ödememesi nedeniyle beldeye 15 gündür su verilemiyor. Bir tarafýndan Kýzýlýrmak diðer tarafýnda sulama göleti bulunan beldede kasaba halký su ihtiyacýný çevrede bulunan kaynak sularýndan el arabalarý ile evlerine taþýyarak gidermeye çalýþýyor. Ýçme suyu ihtiyacýný damacana veya kaynak sularýndan gidermeye çalýþan belde sakinleri kullanma suyunun da bulunmamasý karþýsýnda adeta isyan etti. Yaþadýklarý su sorununu protesto etmek amacýyla bir araya gelen bir grup belde sakini belediyeye tepki gösterdi. Kasabanýn doðusunda bulunan sulama barajýna giden vatandaþlar bu barajýn buraya niçin yapýldýðýna bir anlam veremediklerini söylediler. Ýçme suyu konusunda ise belediyeyi suçlayan vatandaþlar burada bugüne kadar hiç su sýkýntýsý yaþanmadýðýný belirterek, belediyenin her iþte olduðu gibi su sorununa da eðilmediðini ileri sürdüler. Belediye Baþkaný Malik Ejder Coþkun'u görev davet eden vatandaþlar önümüzdeki günlerde daha büyük bir eylem düzenleyerek belediyeyi ve yönetimini protesto edeceklerini belirttiler. Kent Haber Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir de Karlýk Evi tarafýndan organize edilen ve bu yýl 6 ncýsý yapýlan Kapadokya Sanat Kampý na katýlan 9 ülkeden çoðunluðu ressam 24 sanatçý, 10 gün süren kamp boyunca yaptýklarý eserlerini görücüye çýkardý. Sanatçýlarýn, kamp boyunca yaptýklarý eserleri, sergi ile sanatseverlerin beðenisine sunuldu. Nevþehir in merkeze baðlý Uçhisar beldesinde Karlýk Evi adlý butik otel tarafýndan her yýl geleneksel olarak yapýlan Kapadokya Sanat Kampý nýn bu yýl 6 ncýsý gerçekleþtirildi. Kapadokya Sanat Kampýna 9 ülkeden, aralarýnda grafikçilerin de yer aldýðý çoðunluðu ressam 24 sanatçý katýldý. Sanatçýlar, kampýn sürdüðü 10 gün boyunca çoðunlukla Kapadokya yý konu alan eserler yaptý. Türkiye nin yaný sýra Kapadokya Sanat Kampý na Ýspanya, Yunanistan, Ýtalya, Rusya, Kosova, Bulgaristan, Azerbaycan ve Özbekistan dan katýlan sanatçýlar, Kapadokya da bulunduklarý süre içinde yaptýklarý eserlerini sergi açarak görücüye çýkardý. Açýlýþýný Valimiz M. Asým Hacýmustafaoðlu'nun yaptýðý sergideki eserler görmeye deðerdi. Serginin açýlýþýna Valimiz Hacýmustafaoðlu nun yaný sýra Belediye Baþkaný Hasan Ünver, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ergi, Ýl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Gurulkan ve sanatseverler katýldý. Sergide, Nevþehir Belediyesi tarafýndan sanatçýlara birer amfora hediye edildi. Sanatçýlar, kendilerine hediye edilen amforalarýný Valimiz M. Asým Hacýmustafaoðlu'ndan aldý. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Bu yýl 9.'su düzenlenen Uluslararasý Kapadokya Dað Bisiklet Yarýþlarý sona erdi. Göreme beldesinde yapýlan yarýþlara 6 ülkeden yaklaþýk 120 sporcu katýldý. Türk sporcularýn büyük baþarý elde ettiði yarýþlara ilginin fazla olmasý dikkat çekti. Göreme beldesinde yapýlan yarýþlarda elit erkekler kategorisinde Periklis Ýlias birinci olurken, Bilal Akgül ikinci, Jiri Hudecek ise üçüncü oldu. Elit bayanlar kategorisinde Susan Calapke birinci gelirken, Esra Kürkçü ikinci, Senem Güler de üçüncülük derece oldu. Genç Erkek, Elit B Erkek, 23 Yaþ Altý B Erkek, 30+Master, 40+Master Yýldýz Erkek, Genç Bayan ve 50+Master kategorilerinde de Türk sporcular ilk üçü paylaþtý. Yarýþlarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Kent Haber

7 7 Türkiye nin farklýlýklarýyla anlamlý olduðunu düþünürüm. Bu farklýlýklarýn düþmanlýk üretmek yerine ortak bir sinerjiye dönüþmesinin mümkün olabileceðine de inanýrým. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn oðlu Ömer Topbaþ ýn düðününe de bu duygular içinde katýldým. Düðünün düzenlendiði Sütlüce deki Haliç Kültür Merkezi ni ilk kez gördüm. Devasa bir yer. Nikâhýn kýyýldýðý salonun 4 bin 500 kiþilik olduðunu söylediler. Her türlü kullanýma uygun bu büyük salon güzel düzenlenmiþti. Salona girmeden çiçeklere baktým. Sevil ve Ýlker Baþbuð un çiçeði dikkat çekecek þekilde öndeki sütunlardan birisine dayanmýþtý. Salona girer girmez, gazeteci merakýyla kimlerin geldiðini oturduðum yerden izlemeye baþladým. Ýlk anda görebildiklerim, Rahmi Koç, Ýbrahim Bodur, Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, Sakýp Sabancý nýn eþi Türkan Sabancý, Zeynel Abidin Ceylan, Orhan Gencebay, Selda Alkor, Kenan Iþýk, Kezban Hatemi, Hüseyin Hatemi, Bilgi Üniversitesi nin kurucularýndan Yiðit Ekmekçi oldu. Gazeteci olarak kimlerin geldiðini de merak ettiðimi saklayamam. Ýlk önce Hürriyet gazetesinin yeni haber koordinatörü Eyüp Can la karþýlaþtým. O, ben ve Ýpek Çalýþlar yan yana oturup, gelenleri birlikte izlemeye ve deðerlendirmeye baþladýk. Eyüp Can ve Elif Þafak ýn artýk büyümüþ sayýlan kýzlarýyla, bir yaþýna ulaþmýþ oðullarýnýn fotoðraflarýna baktýk. Bu iki sempatik çocuk hakkýnda deðerlendirmelerde bulunduk. Ýpek daha çok salondaki türbanlý, türbansýz oranýný saptamaya yönelmiþti. Onun yorumuna göre oran yarý yarýyaydý. *** Kadir Topbaþ çok heyecanlý görünüyordu. Baþbakan Erdoðan ve eþinin katýlmasý sanýrým heyecanýný artýrmýþtý. Hacý Sayid Baklavalarý nýn sahibi Burhan Dinçerler in kýzý gelin Gülseren in baþýnýn örtülü olmamasý görüntüyü anlamlý hale getiriyordu. Kadir Topbaþ, nikâhý kýymadan önce torunlarýný sahneye çaðýrdý. Torunlardan birisinin adý da Kadir Topbaþ tý. Smokinler içinde sempatiktiler. Nikâhtan sonra Topbaþ, Emine Erdoðan ý, gelinin ailesini ve kendi ailesini Baþbakan la birlikte bir aile fotoðrafý çektirmek üzere davet etti. Bu aile fotoðrafý içinde gelinin kýz kardeþi açýk, anneleri ise kapalýydý. Bu farklýlýk da kendi içinde bir anlam taþýyordu diyebiliriz. Baþbakan Erdoðan yine beklenen açýklamasýný yaptý ve yeni evli çiftten en az üç çocuk yapmalarýný istedi. Törenin ardýndan Haliç kýyýsýna hazýrlanmýþ yemek masalarýna davet edildik. Konuklar yabancýlýk çekmesin diye birbirini tanýmasý mümkün olanlarý bir masada birleþtirmiþlerdi. Gazeteciler masasýnda Fehmi Koru ve türban yüzünden üniversiteden ilk çýkarýlan öðretim üyelerinden birisi olan eþi Nebahat Koru, Nazlý Ilýcak, Mehmet Ali Ilýcak ve ses sanatçýsý eþi Meyra yla birlikteydik. Bir ara Meclis Anayasa Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Burhan Kuzu masamýza geldi. Bir gece önce çýkarýlan ve çok tartýþmalara neden olan, askerlerin de sivil mahkemelerde yargýlanmalarýný içeren kanun deðiþikliðini sorduk. Deðiþiklik Anayasa ya uygun. Çünkü Anayasa askeri mahkemelerin yetkilerinin kanunla belirleneceðini belirtiyor dedi. Baþbakan Erdoðan ýn dünürü gazeteci Sadýk Albayrak, düðünün en sivil giysili kiþisiydi. Üzerindeki kareli renkli bir gömlekle ve boynundan sarkan gözlüðüyle dikkat çekiyordu. Sezen Cumhur Önal la karþýlaþtýk. O her zamanki duygulu sesiyle aranjman müziðe yönelik haksýz eleþtirilerden söz etti. Hep birlikte merakla çevremizdeki topluluðu inceliyorduk. Rengarenk baþörtüleriyle, uzun, kýsa etekleri ve göðüs dekolteleriyle kadýnlar, çoðunluðu koyu renk takým elbiseleriyle sakallý sakalsýz erkekler Türkiye deki renkli dünyalarý yansýtýyorlardý. Sahnede Enbe orkestrasý yer almýþtý. Karþýda Piyer Loti tepesi, Eyüp ün aðaçlar içindeki mezarlýðý ve Haliç e yansýyan ýþýklar etkileyiciydi. Topbaþlarýn düðününde gösteriþ yoktu, sade ve insaný sýkmayan bir düzen kurulmuþtu. Ýpek e genel görüntüyü sorduðumda Karma görüntü olumlu dedi. Dikkat çekici bir düðün gecesiydi. Neden bu kadar az gazeteci gelmiþti? Kadir Topbaþ sanýrým basýna açýk bir düðün yapmak istememiþti. Gece adaya dönerken motorda AKP delegesi, Adalý Rumlardan mimar Aleksandra yla birlikte düðünün dedikodusunu yaptýk. Radikal Kürtçe þarkýlar, türküler, yine cezalý. Sokaklarda emeðin kutsallýðýný savunanlar içerdeyken, sömürenler dýþarýda. Tecavüzcüler keyif çatýp boy gösterirken, sokaklarda tecavüze, tacize karþý çýkanlar cezaevinde. Savaþ tamtamlarý kendi çýkar politikalarýyla savaþ çýðýrtkanlýðýna devam ederken barýþý isteyenleri ve savunanlarý cezaevine kapatmak düþüyor. Türkiye ye güzel, özgür, kardeþçe yaþam reva görülmüyor. Emek, Demokrasi ve Barýþ yargýlanýyor. Cemil Çiçek olaðanüstü þartlarda iktidarýmýzý sürdürüyoruz diyor. Evet, onlar iktidarýný sürdürüyor, OHAL kýsmý ise biz emek, barýþ, demokrasi ve insan haklarýndan yana olan kesimleri etkiliyor." Deðerli Mücadele Arkadaþlarýmýz ve Dostlarýmýz, "Türkiye gerçek gündeminden uzaklaþtýrýlýyor. Kriz, yoksulluk, iþsizlik, þiddet gün geçtikçe týrmandýrýlýyor. Dolayýsýyla ister içerde olsun, ister dýþarýda olsun önemli olan Türkiye de bu mevcut tablodan memnun olmayanlarýn, halkýn daha iyi þartlarda yaþamasý gerektiðine inanan herkesin, her kesime birlikte büyük sorumluluklar düþmektedir. Önce olduðu gibi, bu günlerde daha fazla bir arada durmalarý, yaratmalarý gerekiyor. Çünkü Türkiye de yaþanan tüm antidemokratik uygulamalara karþý duran, politika üreten baþta örgütümüz KESK, ÝHD, ÇHD, KADIN, GENÇLÝK ve adýný sayamadýðýmýz tüm demokratik kitle örgütleri, baský, sürgün, gözaltý, tutuklama, iþten atma yöntemleriyle susturulmak isteniyor. Bugün bizim yaþadýðýmýz durum, özünde tüm demokrasi güçlerine yönelik bir mesaj niteliðindedir. Bizler Bergama M tipi kapalý cezaevinde tutuklu bulunan emek, barýþ, demokrasi, kadýn ve insan haklarý savunucularý olarak, baskýlar karþýsýnda yýlmadýk, yýlmayacaðýz. Kendimiz, geleceðimiz, çocuklarýmýz ve bu topraklarda yaþayan herkese, daha özgür, daha yaþanýlýr bir ülke yaratmak için mücadelemize devam edeceðiz. Haftalardýr kartlarýyla, eylem ve etkinlikleriyle bizleri yalnýz býrakmayan, haksýz tutuklanmamýza tepki göstererek sesimize ses katan tüm dostlarýmýza, yoldaþlarýmýza selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Sizler bu ülkenin aydýnlýk ve umutlu yarýnlarýsýnýz, iyi ki varsýnýz." KESK Kadýn Sekreteri Songül Morsümbül, EÐÝTÝM SEN Kadýn Sekreteri Gülçin Ýsbert, EÐÝTÝM SEN Eski Kadýn Sekreteri Elif Akgül Ateþ, Ýzmir Eðitim Sen 4 No lu Þubeden Mine Çetinkaya, Ýzmir Eðitim Sen 4 No lu Þubeden Þermin Güneþ, Ýzmir Eðitim Sen 1 No lu Þubeden Sakine Esen Yýlmaz, Ýzmir SES Hukuk Sekreteri Yüksel Özmen, Ýzmir BES Ýþ yeri temsilcisi Meryem Çað, Ýzmir Eðitim Sen üyesi Sueyda Demir, KESK eski üyesi, Türkiye Barýþ Meclisi üyesi Yüksel Mutlu Dayanýþma için kart, mektup ve kitap gönderebilirsiniz Tutuklu KESK üyeleri ile dayanýþma amacýyla kart, mektup ve kitap gönderebilirsiniz. Kitap yollarken posta yoluyla ve mümkünse iadeli tahhütlü yollamak ve kitabý seffaf bir dosya içine koymak gerekiyor. Çünkü cezaevleri kargoyu kabul etmiyor, KESK'lilerin tutulduðu cezaevlerinin adresleri Kadýn tutuklular, Songül Morsünbül, Elif Akgül Ateþ, Sakine Esen Yýlmaz, Þermin Güneþ, Yüksel Mutlu, Gülçin Ýþbert, Mine Çetinkaya, Süheyda Demir, Yüksel Özmen, Meryem Çað'ýn adresi þöyle: Kadýn ve Çocuk Tutukevi, Kadýnlar Koðuþu, Bergama / ÝZMÝR Erkek tutuklular, Lami Özgen, Abdurrahman Daþdemir, Hasan Umar, Mehmet Hanifi Kuriþ, Nihat Keni, Aydýn Güngörmez, Mustafa Beyazbal, Harun Gundes, Haydar Deniz, Hasan Soysal, Aziz Akikoðlu, Abdulcelil Demir Kýrýklar F Tipi Cezaevi, F 2 Koðuþ, Kýrýklar/BUCA ÝZMÝR Turnusol Yaþar Seyman'ýn acýsýný paylaþýyoruz Yaþamýnýn en güzel dönemini Halkýnýn mutluluðu uðruna hücrelerde geçiren 46 yaþýnda Hak'ka yürüyen, Yaþar Seyman ýn deðerli kardeþi Sinan Atik'in onurlu yaþamý önünde saygýyla eðiliyoruz. Iþýðý bol olmasý dileðimizle, acýlarýný paylaþýyoruz. Deðerli Yaþar Seyman ve tüm yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

8

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu

Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum a gönül veren ünlüler Trafo da buluştu Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyon ile yaşamının bir bölümünü Bodrum da geçirmiş ve Bodrum a gönül

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı