Büyük harekat baþladý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyük harekat baþladý"

Transkript

1 SEYiRCiYLE ilk GALiBiYET TFF. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yeni Çorumspor, deplasmandaki baþarýsýný kendi evine de taþýdý. Kýrmýzý-siyahlýlar, dün saat :'de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda Ankara temsilcisi Baþkent Akademi'yi konuk etti. Bu sezon seyircisi karþýsýnda oynadýðý maçtan da maðlup ayrýlan Yeni Çorumspor, bu sezon seyircisi karþýsýnda ilk defa galibiyet aldý. Bol gollü geçen, Onur'un bir penaltý çýkardýðý karþýlaþmadan kýrmýzý-siyahlýlar - galip ayrýldý. DE - KESiN KARAR ÖZEL HABER ÖZCAN VE KAYA, GAZETEMiZE KONUÞTU Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan ve Teknik Direktörü Bahri Kaya, dün oynanan Baþkent Akademi maçýnýn ardýndan gazetemizin sorularýný yanýtladý. Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan ve Teknik Direktörü Bahri Kaya, gazetemize özel açýklamalarda bulundu. Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, devre arasýnda transfer yapýlýp yapýlmayacaðýný, kulübün mali durumunu, takýmýn son durumunu anlattý. Özcan ayrýca mali olarak zorda olduklarýný, bununla ilgili ilerleyen günlerde basýn toplantýsý düzenleyeceklerini söyledi. Teknik Direktör Bahir Kaya ise aldýklarý galibiyetten son derece mutlu olduðunu söyledi. Takýmýn kondisyonuyla rakibini adeta sahadan sildiðini belirten Kaya, taraftara da teþekkür etti. Röportajlarýn devamý ve. sayfada... Fatih Özcan Bahri Kaya KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE / Kuruþ GAZETEMiZDE QR KOD UYGULAMASI VARDIR Yukarýdaki gibi QR kod bulunan haberlerimizi akýllý telefonlardan QR kod uygulamasý ile kodu taratarak haber videolarýný izleyebilirsiniz. Büyük harekat baþladý DOLANDIRICILAR ÝTFAÝYENÝN ADINI KULLANIYOR Çorum Belediye Baþkaný, Baþkan Yardýmcýlarý, Birim Müdürleri derken dolandýrýcýlar bu kez de itfaiyenin adýný kullanarak vatandaþtan talepte bulunmaya baþladý. Çorum Belediyesi Basýn Biriminden yapýlan açýklamada kimliði belirsiz bazý kiþi veya kiþilerin Ýtfaiye Müdürlüðü'nün adýný kullanarak binalara ve iþyerlerine giderek, yangýn tüplerinin dolumu bahane edilerek para talep edildiði belirtildi. DE Fýrat'ýn doðusuna Barýþ Pýnarý Harekatý baþladý. Tel Abyad'da tespit edilen YPG mevzileri bombalanýyor. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn dün saat. da verdiði talimatla Barýþ Pýnarý Harekatý baþladý. Tel Abyad'da YPG terör örgütünün mevzilerinin bulunduðu noktalarda peþ peþe patlama sesleri yükseldi. Diðer yandan Suriye tarafýndaki Resulayn kentinde de terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu. Harekatýn iki aþamalý olmasý ve Resulayn ile Tel Abyad'ýn kontrol altýna alýnmasý hedefleniyor. ÝÞKUR Ýl Müdürü Ali Þahan 'Yanlýþ beyan verenden faiziyle geri alýnacak' ÝÞKUR Ýl Müdürü Ali Þahan, Toplum Yararýna Program (TYP) hakkýnda yazýlý bir açýklama yaparak, aile geliri konusunda yanlýþ beyanatlarýn tespit edilmesi sonrasýnda, ödenen ücretlerin yasal faiziyle geri alýnacaðýný aktardý. DE Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürlüðü'nün açýkladýðý verilere göre yýlýnda belediyeler tarafýndan su kaynaklarýndan, milyon metreküp su çekildi. Kiþi baþýna günlük litre su alýndý TÜÝK verilerine göre Çorum'da belediyeler kiþi baþýna günlük baraj, kuyu, kaynak, akarsu, göl ve göletlerden günlük kiþi baþýna litre su alýndý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, "Tüm belediyelere uygulanan yýlý belediye su istatistikleri anketi sonuçlarýna göre Çorum da belediyenin tamamýna içme ve kullanma suyu þebekesi ile hizmet verildi. Çorum da belediyelerce çekilen suyun %,'i kaynaktan, %,'ü kuyu suyundan ve %,'i barajdan saðlandý" denildi. DE OSMANCIK EÐLENCEYE DOYDU Osmancýk'ta belediye ve kaymakamlýk tarafýndan düzenlenen Pýrlanta Pirinç Festivali'nde yaðlý güreþlerden at yarýþlarýna, ünlü sanatçýlarýn konserlerinden motor sporlarýna kadar birçok farklý alanda etkinlikler düzenlendi. Eylül- Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen festivalde hem Osmancýklýlar hem de çevre ilçelerden Osmancýk'a giden vatandaþlar eðlenceye doydu. DA BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ' Dr. Esra Keskin YAZISI DE Þahiner e geçmiþ olsun ziyareti Kesin Karar Gazetesi ve Çorum Radyo Televizyonu (ÇRT) yönetimi, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Geçtiðimiz Salý günü Kesin Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat, Kesin Karar Gazetesi Kurucusu ve ÇRT Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez ile Kesin Karar Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ömer Faruk Söylemez, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Baþkan Þahiner ile bir süre görüþen Ayhan Aykanat, Halil Ýbrahim Söylemez ve Ömer Faruk Söylemez, geçmiþ olsun dileklerini iletti. DE Çorum'un çevresel sorunlarý Bakan Kurum'a anlatýldý Çorum heyeti Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyarette Bakan Murat Kurum'a Çorum hakkýnda görüþ belirterek fikir alýþveriþinde bulundu. DE 'Çorum üreticisi Türkiye ye örnek olmalý' Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, hastalýktan ari iþletmeler oluþturmak için üreticilerin desteðine ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. Çorum'da ilk ve tek "Limuzin Irký" büyükbaþ çiftliði olan Kerem Karaaðaç; iþletmesinin hastalýktan ari belgesini Ýl Müdürü Orhan Sarý'dan teslim aldý. DE OYUNLARDA KULLANILAN TERÝMLER NE ANLAMA GELÝYOR? NERGÝHAN CAYDI Bilgisayar Öðretmeni YAZISI DE OSMANCIK FM HABER SAATLERi:.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. K.K.. OSMANCIK FM

2 OYUNLARDA KULLANILAN TERÝMLER NE ANLAMA GELÝYOR? NERGÝHAN CAYDI Bilgisayar Öðretmeni Açýköðretim kayýt yenileme baþladý Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Ýktisat ve Ýþletme Fakültelerinde - Öðretim Yýlý kayýt yenileme iþlemleri Ekim'e kadar devam edecek. Kayýt yeniletecek öðrencilerin htt://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden "Kayýt Otomasyonu" baðlantýsýndan "Kayýt Yenileme" linki ile iþlemlerini yapmasý gerekiyor. Öðrenciler ödeme yapmadýðý sürece ders seçim iþlemi yapabilecek, ödeme yapýldýktan sonra ders seçimi iþleminin yapýlmasý mümkün olmayacak. Ders seçimi iþlemleri yapýlmadan bankada ödeme bilgilerinin oluþmayacak olmasý nedeniyle öncelikle ders seçimlerinin yapýlmasý gerekiyor. Ders seçim iþlemini yapan öðrenciler - Öðretim Yýlý Güz Dönemi "Dönem Öðretim Gideri, Dönem Öðrenim Ücreti ve Dönem Katký Payý" ödemesini Ekim Cuma gününe kadar banka kartý, kredi kartý veya kartlý kartsýz Ziraat Bankasý ATM cihazlarýndan, mobil veya internet bankacýlýðý uygulamalarýndan gerçekleþtirebilecek. Kayýt yenileme tarihinin son günü olan Ekim tarihinde ödemeler internet, ATM ve mobil bankacýlýk uygulamasý üzerinden saat. a kadar yapýlabilecek Sadece eski borcunu ödeyenlerin kayýtlarý yenilenmeyecek. Ödeme yapýldýktan sonra alýnacak belgelerin ilgili döneme ait olup olmadýðýnýn kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrýca kayýt yenileme iþleminin www. aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öðrenci Otomasyonu üzerinden de yenilenip yenilenmediðinin kontrol edilmesi gerekiyor. Öðrenciler Açýköðretim Destek Sisteminin nolu telefonundan bilgi alabilecek. (Abdulkadir Söylemez) Gelini kaynanayla ayný evde oturmaya zorlamak tazminat sebebi Yargýtay emsal bir karara imza attý. Gelini kayýnvalidesiyle ayný evde ikamet etmeye zorlamanýn hem boþanma hem de manevi tazminat sebebi olduðuna hükmetti. Kocasýnýn inþaat iþleri nedeniyle baþka yerde yaþadýðýný, kendisinin ise kaynanasý ve kocasýnýn ilk evliliðinden olan çocuðuyla birlikte köyde yaþadýðýný söyleyenkadýn, kaynanasýndan baský gördüðünü ileri sürerek boþanma davasý açtý. Yargýtay emsal bir karara imza atarak, gelini kaynana ile ayný evde yaþamaya zorlamanýn hem boþanma hem de manevi tazminat sebebi olduðuna hükmetti. Oyun terimleri sözlüðü Bugüne kadar dilimize yerleþen, oyun oynarken kullandýðýmýz terimlerin tam olarak ne anlama geldiðini biliyor musunuz? Eðer bazýlarý hakkýnda sýkýntý yaþýyorsanýz, sizler için oyunlarda kullandýðýmýz terimlerin ne anlamýna geldiklerine dair bir sözlük hazýrladýk. Oyunlarda kullandýðýmýz kelimeler ne anlama geliyor? Oyunlarda kullandýðýmýz kelimeler ne anlama geliyor? Bu kelimeleri tam anlamýyla öðrenmek için kýsa ve öz þekilde sizlere açýklýyoruz. AFK: Away From Keyboard'un kýsaltýlmýþý oluyor. Yani klavyeden uzaktayým, bilgisayar baþýnda deðilim anlamýna geliyor. AP: Ability Power ya da Attack Power anlamýna gelir. Türkçe'si genelde büyü ile yapýlan saldýrýlarýn gücü anlamýna gelir. AI: Artificial Intelligence'nin kýsaltýlmýþý. Yapay zekâ anlamýna gelir. AAA Game: Tripple A olarak okunuyor. Bu da büyük çaplý, çok para harcanan üst seviye oyunlar anlamýna geliyor. Örneðin; GTA, Uncharted ve Battlefield. Alpha: Oyunun geliþtirme aþamasýnýn baþlarýnda olduðunu gösterir. Fakat yine de oyun oynanabilir durumdadýr. AoE: Area of Effect'in kýsaltýlmýþýdýr. Yaptýðýmýz ataðýn zarar verdiði mesafe anlamýna gelir. Ban: Oyun platformundan yasaklanmak anlamýna gelir. Beta: Alpha'nýn bir sonraki sürümüdür. Boss: Genellikle oyunlardaki bölümlerin sonunda ortaya çýkan zorlu düþmanlar. Bot: Çok oyunculu oyunlarda, karþýnýza gelen yapay zekâ düþmanlar. Buff: Online oyunlardaki karakterlerin güncelleme ile birlikte daha güçlü hale gelmesi. Bug: Oyunlardaki hatalar. Chekpoint: Oyunun otomatik olarak kaydedildiði nokta. Combo: Üst üste yaptýðýnýz kombine hareketler. Cooldown: Oyundaki yeteneðin tekrar aktif hale gelebilmesi için gereken süre. Co-Op: Çok oyunculu yapýmlarda, yapay zekâya karþý çevrimiçi þekilde arkadaþlarýnýzla ya da baþkalarýyla oynamak. Cutscene: Oyunun içerisindeki ara sahneler. Ditch: Oyunu haber vermeden terk etmek. DLC: Downloadable Content'in kýsaltýlmýþý. Ýndirilebilir içerik anlamýna gelir. Easter Egg: Oyun içerisinde gördüðünüz çeþitli sürprizler. Baþka bir oyundan ya da filmden esintiler olabilir. FPS: Saniyede ekrana gelen kare sayýsýdýr. Ne kadar yüksek olursa oyun o kadar akýcý olur. Gang: Takým olarak oynanan oyunlarda, rakibin haberi olmadan yapýlan saldýrýlar. Indie Game: Herhangi büyük bir firmaya baðlý olmayan, küçük þirketler tarafýndan yapýlan oyunlar. KDR: Kill/Death Ratio'nun kýsaltýlmýþý. Ölüm ve öldürme oraný anlamýna gelir. Lag: Sunucuya baðlandýðýnýzda yaþadýðýnýz gecikmeye denir. Loot: Düþmaný öldürdüðünüzde düþürdüðü eþyalarý almaya denir. Armor: Defans ya da zýrh anlamýna gelir. Microtransaction: Oyun içerisinde satýlan eþyalar. Noob: Oyuna yeni baþlayan ve oynamayý beceremeyen kiþilere denir. NPC: Non-Player Character'in kýsaltýlmýþý. Yapay zekânýn yönettiði karakter anlamýna gelir. PvE: Player Versus Environment'in kýsaltýlmýþýdýr. Yapay zekâ ile verdiðiniz savaþa denir. PvP: Player Versus Player'ýn kýsaltýlmýþýdýr. Gerçek oyuncularla karþýlaþtýðýnýz savaþlara denir. Sandbox: Açýk dünya oyunlara denir. Achievement: Oyunlarýn içerisinde belirli görevleri yaptýktan sonra elde ettiðimiz kupa sistemi. Huzurlu günler dilerim. YANLIÞ BEYAN VERENDEN FAiZiYLE GERi ALINACAK' ÝÞKUR Ýl Müdürü Ali Þahan, Toplum Yararýna Program (TYP) hakkýnda yazýlý bir açýklama yaparak, aile geliri konusunda yanlýþ beyanatlarýn tespit edilmesi sonrasýnda, ödenen ücretlerin yasal faiziyle geri alýnacaðýný aktardý. Þahan, "Toplum Yararýna Programlar, bir iþ ya da hizmetin gerçekleþtirilmesi yoluyla, özellikle istihdamýnda zorluk çekilen iþsizlerin çalýþma alýþkanlýðý ve disiplininden uzaklaþmalarýný engellemek, iþgücü piyasasýna uyumlarýný gerçekleþtirmek ve bunlara geçici gelir desteði saðlamak amacýyla ÝÞKUR tarafýndan çeþitli zamanlarda uygulanýyor. Son alýmlar ile beraber vatandaþýmýz daha TYP'den faydalanmýþ olacaktýr. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi(ADNKS)'ne göre ayný adreste oturan ve "gelir getirici bir iþte (aktif) çalýþanlarýn" toplam kazancýnýn net asgari ücretin bir buçuk katýný (., TL) geçmemesi durumunda adaylar programlarda görev alabilecektir" dedi. "Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü'nce uygulanan Toplum Yararýna Programlarda geçtiðimiz yýllardan farklý olarak, // tarih ve sayýlý genelgede deðiþiklik yapýlmýþtýr" diyen Þahan, "Deðiþiklik ile bundan sonraki tüm programlarda aranacak þartlar, alým ilaný ile birlikte duyurulmuþ katýlýmcýlar ayrýntýlý bir biçimde aydýnlatýlmýþtýr. da yer alacaklarýn yasal hak ve yükümlülükleri, çalýþma alaný gibi konularda bilgi aktarýlmýþtýr. Programlara baþvuru yapýlan tarih dikkate alýnarak ulaþýlan en yakýn dönem esas alýnmak suretiyle, yapýlan bu tespit ile ilgili olarak öncelikle iskur.gov.tr internet þubesi baþvuru ekranýnda bu hususlarýn baþvuran tarafýndan kabul ve taahhüt edildiðine dair bir onay ekranýnda "Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemine (ADNKS) göre ayný adreste oturup, programa baþvuru yapýlan tarih dikkate alýnarak ulaþýlabilen en yakýn döneme ait gelir getirici bir iþte çalýþma sonucu elde ettiðimiz toplam kazancýmýzýn asgari ücret tespit komisyonu tarafýndan belirlenen net asgari ücretin bir buçuk katýný aþmadýðýný beyan ederim. Yukarýdaki beyanýnýn gerçeðe aykýrý olmasýnýn tespiti tarihinden ler için aldýðým ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödeyeceðimi kabul ve taahhüt ederim." ifadeleri bulunmakta, bu þartlarýn kabul edilmemesi durumunda baþvuru gerçekleþtirilememektedir. Ayrýca hizmet saðlayýcý olarak ÝÞKUR tarafýndan yapýlan bu uygulama haricinde, mevzuat gereðince bu konuda birincil sorumlu olan yüklenici Kurum/Kuruluþlar (Program Uygulanan Kurum/Kuruluþlar) tarafýndan programa baþlamaya hak kazananlardan ispat niteliði taþýyan gerekli belgeler de talep edilecek; ayrýca yukarýdaki taahhüt metnini de içeren bir taahhütname de imzalatýlacaktýr. Programlarda görev alanlarýn bu beyanýnýn, program süresince ya da sonrasýnda gerçeðe aykýrý olmasýnýn tespiti halinde yapýlan ödeme(ler), tespit tarihinden geriye dönük olarak yasal faizi de eklenmek suretiyle, yasal yollardan geri alýnacaktýr. Olasý maðduriyetlerin önüne geçilmesi amacýyla, gereklilik görülmesi üzerine Ýl Müdürlüðümüzce bu hususun bir kez daha iti- ÝÞKUR Ýl Müdürü hatýrlatýlmasý ihtiyacý Programlara iþe baþlama öncesinde, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünde Ýl/Ýlçe Milli Eðitim Müdürlerine bilgilendirme baren ihlal Ali Þahan hissedilmiþtir." toplantýlarý gerçekleþtirilerek programlar- ettiðim süre- (Haber Merkezi) Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürlüðü'nün açýkladýðý verilere göre yýlýnda belediyeler tarafýndan su kaynaklarýndan, milyon metreküp su çekildi. KiÞi BAÞINA GÜNLÜK LiTRE SU ALINDI TÜÝK verilerine göre Çorum'da belediyeler kiþi baþýna günlük baraj, kuyu, kaynak, akarsu, göl ve göletlerden günlük kiþi baþýna litre su alýndý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, "Tüm belediyelere uygulanan yýlý belediye su istatistikleri anketi sonuçlarýna göre Çorum da belediyenin tamamýna içme ve kuyu suyundan ve %,'i barajdan saðlandý" denildi. Açýklamanýn devamýnda þu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde belediyenin 'sinde içme ve kullanma suyu þebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafýndan su kaynaklarýndan içme ve kullanma suyu þebekelerine, milyar m su çekildi. Çekilen suyun %,'u barajlardan, %,'i kuyulardan, KAYNAKLARDAN ÇEKÝLEN SUYUN %,' Ý ARITILDI Çorum'da belediyelerce kaynaklardan çekilen toplam, milyon m suyun, milyon m'ü içme ve kullanma suyu arýtma tesislerinde arýtýldý. Toplam Çekilen suyun %,'si arýtýldý. Arýtýlan suyun tamamýna konvansiyonel arýtma uygulandý. Ülkemizde belediyelerce dý. Arýtýlan suyun %,'ine konvansiyonel, %,'ine geliþmiþ, %,'ine ise fiziksel arýtma uygulandý BELEDÝYE NÜFUSUNUN %,'SÝNE ÝÇME VE KULLANMA SUYU ÞEBEKESÝ ÝLE HÝZMET VERÝLDÝ Ýçme ve kullanma suyu þebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam nun toplam belediye nüfusuna oraný ise %, olarak hesaplandý. Ülkemizde ise Ýçme ve kullanma suyu þebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oraný %, ve içme ve kullanma suyu arýtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oraný ise %, olarak hesaplandý. kullanma suyu þebekesi ile %,'ü kaynaklardan, kaynaklardan çekilen toplam belediye nüfusuna oraný hizmet verildi. Çorum da belediyelerce % 'u akarsulardan ve, milyar m" suyun, milyar %, ve içme ve kullanma çekilen suyun %,'i kaynaktan, %,'ü %,'sý göl, gölet veya denizlerden saðlandý. m'ü içme ve kullanma suyu arýtma tesislerinde arýtýl- suyu arýtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusu- KÝÞÝ BAÞI ÇEKÝLEN GÜNLÜK ORTALAMA SU MÝKTARI LÝTRE Çorum'da belediyeler tarafýndan içme ve kullanma suyu þebekesine çekilen kiþi baþý günlük ortalama su miktarý litre olarak hesaplandý. Türkiye'de ise belediyeler tarafýndan içme ve kullanma suyu þebekesine çekilen kiþi baþý günlük ortalama su miktarý litre olarak hesaplandý. Üç büyük þehirde ise çekilen kiþi baþý günlük ortalama su miktarýnýn Ýstanbul için litre, Ankara için litre ve Ýzmir için litre olduðu tespit edildi. Belediyeler tarafýndan içme ve kullanma suyu þebekesine çekilen kiþi baþý günlük ortalama su miktarýnýn en yüksek olduðu il litre ile Kars'ta, en düþük ise litre ile Hakkari'de olduðu tespit edildi." (Çaðrý UZUN) Markalar yüzde sýfýr faiz avantajýyla kampanyalara baþladý Kamu bankalarýnýn kredi kampanyasýný baþlatmasýyla birlikte pazarda beklenen hareketlilik baþladý. Yýlsonuna doðru satýþlarýný arttýrmak isteyen markalar, Ekim ayýnýn baþlamasýyla birlikte yüzde sýfýr faiz avantajý saðlayarak kampanyalarý duyurmaya baþladý. Kamu bankalarýnýn kredi kampanyasýnýn yanýnda bazý otomotiv þirketleri belli miktarlarda krediler için yüzde sýfýr faiz avantajý saðlayarak kampanyalara hýz verdi. Opel, Renault ve Dacia Ekim ayý kampanyalarýný duyurdu. Opel'in tüm modellerinde geçerli sýfýr faizli kredi kampanyasý bin TL'ye varýyor. Alman otomobil üreticisi Opel, Ekim ayýnda devreye aldýðý iddialý kampanya ile Grandland X'ten Insignia'ya, Astra HB'den Combo'ya geniþ ürün yelpazesinde bin TL'lik yüzde faizli krediyi ay taksitle sunuyor. Finansman kampanyasýna ek olarak Opel severler, bahsi geçen modellerde takas desteðinden ve showroom'lara özel indirimlerden de faydalanabilecekler. Ayrýca Opel, Combo modeli için Ekim ayýnda da "Ýstediðin Anda Ýstediðin Yerde" uygulamasýný sürdürüyor. Yeni Combo'yu yerinden ayrýlmadan incelemek ve test sürüþü yapmak isteyenler, opel.com.tr resmi websitesi üzerinden talep býrakabiliyor ve Opel yetkili danýþmanlarý tarafýndan ücretsiz olarak ziyaret ediliyor. Renault, Ekim ayýnda Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranlarý sunuyor. Ayrýca Renault hafif ticari modellerinde sýfýr faiz fýrsatý bulunuyor. Kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaþmalý kamu bankalarýnýn sunduðu. TL kredi ay vade için, faiz fýrsatý ile müþterilerin beðenisine sunuluyor. Kampanya kapsamýnda Renault Kasko'da anýnda. TL, uzatýlmýþ garantide ise TL indirim imkaný da bulunuyor. Ekim ayýnda Dacia'nýn ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sýfýr faiz fýrsatý bulunuyor. Kampanya kapsamýnda, Dacia kaskoda anýnda. TL, uzatýlmýþ garantide ise TL indirim yer alýyor.

3 BAÞKAN ÞAHiNER E GEÇMiÞ OLSUN ZiYARETi Kesin Karar Gazetesi ve Çorum Radyo Televizyonu (ÇRT) yönetimi, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Geçtiðimiz Salý günü Kesin Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat, Kesin Karar Gazetesi Kurucusu ve ÇRT Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez ile Kesin Karar Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ömer Faruk Söylemez, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Baþkan Þahiner ile bir süre görüþen Ayhan Aykanat, Halil Ýbrahim Söylemez ve Ömer Faruk Söylemez, geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ise teþekkür etti. (Salim Üzel) Kesin Karar Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat, Kesin Karar Gazetesi Kurucusu ve ÇRT Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Ýbrahim Söylemez ile Kesin Karar Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ömer Faruk Söylemez, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'e geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu Çorum'un çevresel sorunlarý Bakan Kurum'a anlatýldý Çorum heyeti Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum'u ziyaret etti. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oðuzhan Kaya, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Ak Parti Ýl Baþkaný Sayýn Av. Yusuf Ahlatcý ve beraberindeki heyet Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum'u ziyaret etti. Ziyarette Bakan Murat Kurum'a Çorum hakkýnda görüþ belirterek fikir alýþveriþinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Çevre ve Þehircilik Bakaný Murat Kurum, Çorum ile ilgili düþüncelerini dile getirerek heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. DOLANDIRICILAR itfaiyenin Çorum Belediyesi'nin baþý dolandýrýcýlardan kurtulmuyor. Dolandýrýcýlar bu sefer de itfaiyenin adýný kullanarak dolandýrýcýlýk yapmaya çalýþýyor. Belediyeden yapýlan açýklamada, "Ýtfaiye Müdürlüðümüz adýný kullanarak gelen kiþi veya kiþilere itibar etmeyiniz" denildi. Çorum Belediye Baþkaný, Baþkan Yardýmcýlarý, Birim Müdürleri derken dolandýrýcýlar bu kez de itfaiyenin adýný kullanarak vatandaþtan talepte bulunmaya baþladý. ADINI KULLANIYOR Çorum Belediyesi Basýn Biriminden yapýlan açýklamada kimliði belirsiz bazý kiþi veya kiþilerin Ýtfaiye Müdürlüðü'nün adýný kullanarak binalara ve iþyerlerine giderek, yangýn tüplerinin dolumu bahane edilerek para talep edildiði belirtildi. Ýtfaiye Müdürlüðü'nün yangýn tüplerinin dolumuna bakmadýðýnýn belirtildiði açýklamada "Son günlerde Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü'nün adýný kullanarak bazý kiþilerin binalara ve iþ yerlerine pü dolum ve baca temizlemek için geldikleri öðrenildi. Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðümüz iþ yerlerinin açýlmasýnda yangýn tüpü kontrolü yapmakta onun dýþýnda dolum iþine bakmamaktadýr. Öte yandan vatandaþlardan gelen talepler dýþýnda Ýtfaiye Müdürlüðümüz evlere giderek baca temizliði yapmamaktadýr. Ev ve iþyerlerine Ýtfaiye Müdürlüðümüz adýný kullanarak gelen kiþi veya kiþilere itibar etmeyiniz" ifadelerini gittiði, ücret karþýlýðýnda yangýn tü- kullandý. (Haluk Söylemez) Çorum Barosu, Emine Bulut'un davasýnda Kýrýkkale'de yaþýndaki kýzýnýn yanýnda eski eþi Emine Bulut'u býçaklayarak öldüren Fedai Varan'ýn () duruþmasý Kýrýkkale. Aðýr Ceza Mahkemesinde baþladý. Duruþmaya Çorum Barosu da katýldý. Aðustos'ta yaþýndaki kýzýnýn yanýnda eski eþi Emine Bulut'u () bir restoranda tartýþma sýrasýnda býçaklayarak öldüren Fedai Varan, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý ile yargýlanacak. Sabah saatlerinde Kýrýkkale Adliyesine getirilen Fedai Varan, hakim karþýsýna çýktý. Duruþmayý çok sayýda ulusal ve uluslararasý basýn mensubu takip ediyor. Kýrýkkale Adliyesi çevresinde geniþ çaplý güvenlik önlemi alýnýrken avlusuna basýn mensuplarý ve eylem için bekleyen bir grup vatandaþ adliye bahçesine alýnmadý. Çorum, Ankara, Ýzmir, Trabzon, Bursa, Konya, Çanakkale, Antalya, Ýstanbul, Yozgat, Kütahya, Erzurum, Afyonkarahisar, Tekirdað, Kýrklareli, Van ve Batman Barolarý davaya müdahil oldu. (ÝHA) Hastanede deprem tatbikatý K.K. SATILIK ViLLA ARSASI Ada - Parsel - Metrekare BÝNEVLER DE SATILIK V TÝPÝ VÝLLA ARSASI (KARABEYOÐLU SÝTESÝ KARÞISI) MÜRACAAT TEL: Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Deprem Tatbikatý Yapýldý. Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gerçekleþen "Deprem Tatbikatý"; hastane idarecileri, HAP görevlileri, hastane personeli, AFAD, UMKE ve ekibinin de bulunduðu yaklaþýk kiþi ile gerçekleþtirildi. Tatbikata deðerlendirici olarak, Ýl Saðlýk Müdürlüðü ekibi de katýldý Tatbikat senaryosu gereði;.. tarihinde, saat :'da merkez üssü Çorum olan deprem sonucunda Hastanede alýnacak tedbirler, yaþanýlabilecek problemle mücadele ve hasta tahliyeleri gibi konular gerçek bir olay gibi canlandýrýldý. Çorum UMKE ekibi, hastane bahçesine çadýr kurdu. Göçük altýnda kalan yoðun bakým ve hemodiyaliz hastasý AFAD ve UMKE ekipleri yardýmý ile tahliye edildi. Psikiyatri Servisi ve diðer bölümlerden ayaktan hastalarýn, personel yardýmýyla hastane bahçesinde kurulan çadýra tahliyeleri saðlandý. Yine tatbikat senaryosu gereði; hastalarýmýzýn çadýrda ilk müdahaleleri yapýlarak, baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilen "Deprem Tatbikatý" sonlandýrýldý. (Haluk Söylemez) "Deprem Tatbikatý" baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildi

4 YAKIÞMADI CHP Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi, Vali Mustafa Çiftçi'nin Mecitözü ziyaretine Belediye Baþkaný Veli Aylar'ýn dahil edilmediðini ileri sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi, Vali Mustafa Çiftçi'nin Mecitözü Ýlçesi'ni ziyaret programýna Belediye Baþkaný Veli Aylar'ýn dahil edilmemesine tepki gösterdi. Geçtiðimiz günlerde Vali Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamýnda Mecitözü'ne giderek bazý kurum ve kuruluþlarý ziyaret etmiþti. Ziyaret programlarda Belediye Baþkaný Veli Aylar'ýn bulunmamasý ile ilgili olarak CHP Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi'den bir açýklama geldi. Vali Mustafa Çiftçi'nin ilçeleri ziyareti sýrasýnda CHP Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi kaymakamýn, belediye baþkanýnýn, jandarma komutanýnýn ve emniyet müdürünün hazýr bulunduðunu, ancak Mecitözü'nde ise bunun olmadýðýný ifade eden Ýl Baþkaný Tüfekçi, Mecitözü ziyaretinde ise, Mecitözü Belediye Baþkaný Veli Aylar'ýn haberdar edilmemesinden dolayý Mecitözü Kaymakamýný ve Çorum Valisini kýnadýðýný belirtti. Vali Mustafa Çiftçi'nin her fýrsatta birlik beraberlikten bahsettiðini hatýrlatan Tüfekçi, "Sayýn Vali acaba Mecitözü ziyaretinde 'Bu ilçenin Belediye Baþkaný nerede?' diye sormuþ mudur?. Sormadýysa sayýn valinin ayýbý, sorduysa programlara davet etmeyen ve haber vermeyen kaymakamlýðýn ayýbýdýr" dedi. Valinin ziyaret ettiði ilçenin belediyesine de giderek ilçe sorunlarý hakkýnda belediye baþkanýndan bilgi almasý gerektiðine dikkat çeken Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi, belediye baþkanlarý iktidar partisinden olan ilçeler ziyaret edildiði zaman o ilçenin seçilmiþlerinin tamamýnýn Vali'nin yanýnda görüldüðünü, Mecitözü'nde ise Belediye Baþkanýnýn haberdar edilmemesinin devletin valiliðine ve kaymakamlýðýna hiç yakýþmadýðýný dile getirdi. Vali Çiftçi ve ilçe kaymakamýnýn davranýþýndan dolayý eleþtirilerini sürdüren Tüfekçi, "Eðer AKP'nin valisi ve kaymakamýysa o zaman ne valilik ne de kaymakamlýk yapmasýnlar. Vali il baþkaný olsun, kaymakam da ilçe baþkaný olsun" ifadelerini dile döktü. Belediye Baþkaný Veli Aylar'ýn seçildiði gün itibariyle parti rozetini bir kenara býrakýp Mecitözü'nde yaþayan kendisine oy versin yada vermesin tüm ilçe halkýnýn belediye baþkaný olduðunu ve saat Mecitözü'ne hizmet için adeta çýrpýndýðýný söyleyen Ýl Baþkaný Tüfekçi, "Sayýn Baþkan, Mecitözü halkýnýn refahý için büyükþehir belediyelerimizden destek bulmak için kapý kapý dolaþýrken destek bir yana dursun belediye baþkanýmýzý Mecitözü'ndeki programlara dahil etmeyen anlayýþý tekrar kýnýyor bundan sonraki programlarýnda bu uyarýmýzýn dikkate alýnmasýný diliyorum" açýklamasýnda bulundu. Hayatta her gün ayný þeylerin farklý varyasyonlarýný yaþar ve bu bize aynýsý gibi gelmez. Sabah kalkarýz, kahvaltý yaparýz, duþ alýrýz, iþe gideriz, birbirine benzer iþleri yaparýz, ayný insanlarla benzer sohbetleri farklýymýþ gibi tekrarlarýz Bazen bir filmi defalarca izler, bir yere defalarca gider, bir þarkýyý birçok kez dinleriz. Bazen kiþiler, bazen de ortamlar deðiþmektedir. Ancak yaþamýmýzdaki her þey tekrarlarla oluþmaktadýr. Bu bir ironi deðil mi? Öyleyse biz ayný þeyleri yaparken neden kendimizi farklý hissediyoruz? Yýllar önce izlediðim bir film var, izlemenizi öneriyorum. Böylece burada yazýlanlar vasýtasýyla kendi yaþamsal birikimlerinizin bir sonucu olan anlayýþýnýza farklý bir bakýþ açýsý ile bir nebze de olsun katkýda bulunacaðýmý düþünüyorum. Bu film, yýlýnda çekilmiþ, baþrolünü Bill Murray ve Andie Mac Dowell'in oynadýðý 'Groundhog Day'dir. Türkçeye "Bugün Aslýnda Dündü" diye çevrilen bu film baþlangýçta size sýradan bir komedi filmi gibi gelebilir. Bence bu film yaþamýn ta kendisini anlattýðý için bir klasik baþyapýt olmalýdýr. Bir gün bir akýl hastanesinin baþhekimi bahçede gezinen delilerin bir kuyruk yaptýðýný ve bir kapýnýn anahtar deliðinden baktýðýný görür. Delikten bakanlar tekrar sýraya girerek, sýranýn kendisine gelmesini bekliyordur. Delilerin neye baktýðýný merak eden baþhekim de sýraya girer. Sýra ona gelince, eðilir ve anahtar deliðinden içeri bakar. Bakar ama karanlýktan baþka hiçbir þey göremez. Sýradan çýkar ve delikten tekrar bakan bir deliyi yanýna çaðýrýr ve ona "Bu delikten boþu boþuna bakýyorsunuz, karanlýktan baþka hiçbir þey yok" der. Bunun üzerine deli þöyle cevap verir, "Ýlk sefer baktýðýmýzda bir þey görmüþ olsaydýk, tekrar sýraya girmezdik." 'BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ' Dr. Esra Keskin Aslýnda delilik ile normallik ve delilik ile dâhilik arasýnda ince bir çizgi vardýr. Deli olarak kabul edilen bir insan nasýl dahi olabilir diyorsanýz Oxford Ýngilizce sözlüðünün hazýrlanýþýný konu alan ve gerçek bir yaþam hikâyesinden esinlenilen yýlý yapýmý, baþrollerini Mel Gibson ve Sean Penn'in oynadýðý "The Professor anda the Madman/ Deli ve Dahi" filmini seyretmenizi tavsiye ediyorum. Orada aradýðýnýz cevaplarý kolaylýkla bulabilirsiniz. Diðer yandan delilik ve normallik arasýndaki baðý incelemek istiyorsanýz yazdýklarýmý okumaya devam etmeniz gerekiyor. Delilik, bir þeyin deðiþeceðini düþünerek sürekli ayný hareketin yinelenmesidir. Kiþi her seferinde ayný sonuca ulaþýr, ama her denemesinde farklý bir sonuca ulaþacaðýný düþünerek bundan vazgeçmez. Normal insan ise bir dener, iki dener, baktý ki olmuyor, vazgeçer. Denemeleri sonucunda deðiþtiremeyeceði þeyde direnmez, farklý çözüm yollarý arar veya kabule geçer. Kendisini teselli edecek noktayý bulur ve oradan yoluna devam eder. Öte yandan her seferinde farklý bir deðiþken kullanarak sürekli denemenin bilimsel alanda kullanýldýðýnda ise yeni keþiflerin ortaya çýkmasýna da sebep olduðu aþikârdýr. Örneðin Edison elektriði bulduðunda "her baþarýsýz deneyimim, baþarýya ulaþmam anlamýnda attýðým bir adýmdý" demiþti. Yinelenen günlük yaþamdan bahsederken bu delilik konusuna da nereden geldik? Diyenleriniz olabilir. O zaman her gün yaþadýðýmýz rutine bakmamýz ve kendimizi nasýl bir otomatik pilota baðladýðýmýzý görmemiz gerekmektedir. Bedenimiz bize "dur" diyene kadar böyle yaþamayý tek seçeneðimiz gibi görmeye devam ederiz. Her gün ayný þeyleri birçok farklý þekilde yapar ve sonucun farklý olacaðýný umarýz. Eðer hep kendinizi kontrol altýnda tutuyor iseniz zarar vermemek koþulu ile bazen delirmek, çýldýrmak deþarj olmanýz için gereklidir. Doðaya bakýn. O da öyledir. Önce gri ve beyaz bulutlar bir araya toplanýr. Havada bir aðýrlýk oluþur. Sonra gök gürler, þimþek çakar ve ardýndan yaðmur yaðar. Gökyüzü deþarj olmuþtur. Sonra bulutlar daðýlýr, yeryüzüne bir sakinlik ve huzur gelir. Ýnsanlarda doða gibidir. Deþarj olmalarý gereklidir. Erkekler neden futbol maçlarýný çok seviyor? Tek neden sadece spor için mi? Kabul etmeseler bile orada, hiçbir yerde yapamayacaklarý kadar çocuklar gibi avazlarý çýktýðý kadar baðýrýp, çaðýrýp, gülebiliyor ve aðlayabiliyorlar. Biz kadýnlarýnda erkekler gibi olmasak da hatta onlarýn tam tersine bir ortam yaratarak deþarj olmaya ihtiyacýmýz vardýr. Bu nedenle bu paragrafýmý kadýn okurlarýma ithaf etmek isterim (:-), ancak isteyen erkeklerin de uygulamasýnda bir sakýnca bulunmamaktadýr. En azýndan kendinize beþ dakika ayýrýn. Sessiz bir ortam olsun ve cep telefonu gibi dýþ uyarýcýlar yakýnýnýzda bulunmasýn. Bir çiçeðe ya da güzel bir nesneye bir dakika odaklanýn. Sonra gözlerinizi kapatýn, uykudaymýþ gibi derin nefes alýn ve yavaþça verin. Odaklandýðýnýz bu nesneyi görmeye çalýþýn. Her gün bunu tekrarlayýn. Baþlangýçta gözler kapalý iken görme süreniz az olabilir. Gittikçe bu süre artacaktýr. Daha sonra hoþunuza giden, sözleri olumsuz olmayan bir þarkýyý ya da bir melodiyi dinleyin veya mýrýldanýn. Güzel sözler kullanarak bol bol dua edin. Örneðin: Hastalýktan beni koru Allah'ým yerine Saðlýklý olmamý nasip eyle diye. Kendiniz için, çevrenizin iyiliði için her gün yaþamýnýza renk katacak küçük adýmlar belirleyin ve harekete geçin. Her gününüzün güzel seçimlerle dolu eylemlerle geçmesi dileðiyle MHP, Þoförler Odasý'ný ziyaret etti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Agah Karapýçak ve beraberindeki heyet, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan MHP Çorum Ýl Baþkaný Agah Karapýçak, göreve geldikleri günden bu yana amaçlarýnýn birlik ve beraberlik içerisinde bir dönem geçirmek olduðunu kaydetti. Karapýçak, "Çorum'a hizmet için gece gündüz demeden çalýþacaðýz. ya kucaklaþmaya hazýrýz. Birlik ve beraberlik ruhu içinde güzel bir dönem geçireceðiz'' dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ise "Kýsa bir süre önce göreve gelen MHP Ýl Baþkaný Sayýn Agah Karapýçak'a ve yönetim kurulu üyelerine, þoför ve nakliyeci esnafýný unutmayarak ziyaretimize geldiði için teþekkür ediyoruz. Çorum için hayýrlý bir dönem geçirmesini di- Çorum'un ortak noktasýnda herkesle buluþmaliyoruz" dedi. (Haluk Söylemez) MHP heyeti, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti T.C. SUNGURLU ÝCRA DAÝRESÝ / TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri: Çorum Ýli Sungurlu Ýlçesi Mahmatlar Köyü Parsel numaralý taþýnmazýn tamamý satýlacaktýr.konu taþýnmaz üzerinde bulunan yapýlar adet birbirine bitiþik tek katlý yýðma yapý tarzda inþa edilmiþ, dýþ cepheleri sývasýz ahýr olarak kullanýlmaktadýr. Ahýrýn tabanlarý þap beton olup yapýlarýn camlarý demir doðramalý çatýsý ahþap doðrama üzerinde M.T. kiremitle kaplýdýr. Ahýrlar bitiþik inþa edildiðinden toplam yapý alaný yaklaþýk, m² yüzölçümündedir. denilmektedir. Adresi : Mahmatlý Köyü Sayýlý Taþýnmaz Sungurlu / ÇORUM Yüzölçümü :. m Ýmar Durumu : Dosyasýnda Kýymeti :., TL KDV Oraný : % Kaydýndaki Þerhler : Diðer : A ile gösterilen bina kýsmý, m² ve B ile gösterilen müþtemilat kýsmý, m² kadastro harici. Satýþ Günü : // günü : - : arasý. Satýþ Günü : // günü : - : arasý Satýþ Yeri : SUNGURLU ÝLÇE ÖZEL ÝDARESÝ MEZAT SALONU - SUNGURLU/ÇORUM Satýþ þartlarý : - Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin % sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. - Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde () günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, / tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) - Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile () gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. - Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. - Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. - Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin / Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. // (ÝÝK m.) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar de BASIN: 'Tarýmda Toç-Bir-Sen'in adý var kendi yok' Türk Tarým Orman-Sen Çorum Þube Baþkaný Yine arazi þartlara uygun kýyafet için giyinme, soyunma odalarý yok, elbise dolaplarý yok, duþ alma Necati Gül, Memur-Sen'e baðlý Toç-Bir-Sen'i eleþtirerek, "Kimsenin kamu düzenini ve çalýþma barýþýný bozmaya hakký yok. Önce sendikacýlýðý öðrenin" rol model olan öðretmen mi? Ziraat teknikeri mi? kabinleri yok deyip takým elbise giymesi gereken, dedi. Necati Gül, kýyafet yönetmeliðinin deðiþtirilmesini eleþtiren Memur-Sen Genel Baþkaný Ali Yalner hekim mi? Takým elbise giymesi gereken, veri Takým elbise giymesi gereken, doktor mu, veteriçýn'ýn sözlerine tepki gösterdi. hazýrlama memuru mu? Tozlu raflar arasýnda iþ yapan anbar memuru mu? diyerek sendikacý tavrý mý Gül, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Kamu çalýþanlarý, her türlü taleplerini toplu gösteriyor? Yoksa emret komutaným tavrý mý gösteriyor? Yine hali hazýrda idareci konumundaki es- sözleþme süreci sonucunda nihayete erdirir. - yýllarýný kapsayan. Toplu sözleþme süreci; ki ve mevcut Þube Yönetim Kurulu üyeleri ve iþyeri temsilcileri; her an araziye çýkma ihtimali olmasý- yetkili ancak etkisiz Memnun-Sen'in beceriksizliði ile kamu çalýþanlarý açýsýndan hüsranla sonuçlandýðý herkesin malumudur. za katký saðlýyor mu? Saðlamýyor mu? na raðmen, bu söylediðiniz serbest kýyafet kararýný- Bu beceriksizliðinin üstünü örtmek için il il dolaþan Memnun-Sen'in Genel Baþkaný Eylül'de Þubat zihniyeti! Dün baþörtüsünü çýkartmaya çalý- Tarým Ýl Müdürlüðünde yaþananlarý biliyoruz. Çorum'a geldi. Kendilerince bir dizi faaliyetlerde bulunan Genel Baþkan; ilimizde yaptýðý konuþmalarvat taktýracaðým diye uðraþýyor. Arasýnda fark yok. þýyordu. Ayný zihniyet ne olursa olsun bugün kýrada kamu çalýþanlarýnýn özellikle içinde bulundu Þunu da söyleyeyim. Sizler de çok iyi bilirsiniz ki ekonomik durumdan hiç bahsetmedi. Çünkü kamu biz takým elbise giymeyi de kravat takmayý sever, çalýþanlarýnýn iki yýlýný kaybettirdi. Bunu kendiler de nerede nasýl giyileceðini de iyi biliriz. Bunu cümle çok iyi biliyor. O yüzden de ekonomik konularda alem de iyi bilir. Bu konuda tevazu yok. Ýhtiyaç olana da dün olduðu gibi, bugünde ders de verir, üc- cümleyi býrakýn kelime bile kurmuyor. Kamu çalýþanlarýnýn onca problemi varken kýlýk retini de almayýz. kýyafet yönetmenliðinin kaldýrýlmasýndan sözde sivil itaatsizlik yapýp altý yýldýr serbest kýyafet ile kusak da, aldýðýnýz kararýn arkasýnda durma erdemli- Ancak; gerekçeniz ve yönteminize katýlmýyor olrumlara gidiyorlarmýþ. ði içinde, sendikacýlýk adýna, bir dik durma cesaretini gösterin. Göz önünde baþka, perde arkasýnda Önce þunu söyleyeyim. Devlete itaatsizlik olmaz. Daha neyi nasýl talep edeceklerini bile bilmiyorlar. Gelelim konuya. netim Kurulu üyeleriniz kararýn arkasýnda deðilse, baþka tiyatro oynamayýn. Þube Baþkaný dahil Yö- Peki serbest kýyafet uygulamasý yapýyoruz derken tarým iþ kolunda doðru söylüyorlar mý? O za- Biz; tarlada, baðda, bahçede, ahýrda yada aðýl- üyeleriniz ne yapsýn? man þöyle soralým; konfederasyonunuza baðlý ve da; takým elbise olmaz diyoruz, siz sivil itaatsizlik diyorsunuz. Gerekçelerimiz farklý. Haydi, var mýsý- konuþma yaparken de yanýnýzda bulunan Toç-Bir-Sen Þube Baþkanýnýz ve ayný zamanda Tarým Orman Ýl Müdürlüðünde þanlarýnýn ayný noktada buluþtuðu haklarý için nýz? Gerekçelerimiz farklý olsa da kamu çalý- Þube Müdürü pozisyonunda olan kiþi, ortak hareket etmeye. Bizim önde olma gibi her an araziye çýkma ihtimali olan personele takým elbise giyip kravat takacaksýn ta siz olabilirsiniz. Gerekirse ben yaptým da bir hastalýðýmýz yok. Her türlü ortamda ön saf- diyor mu, demiyor mu? Öðretmen, top diyebilirsiniz. Biz yanýmda olun diyorsanýz yanýnýzda; arkamýzda ol diyorsanýz arkanýzdayýz. sakalýyla, doktor, kulaðýndaki küpesiyle, bir baþkasý, yýrtýk mavi kot pantolonuyla, bir Yeter ki kamu çalýþanlarý haklarýný elde etsinler. Evet diyorsanýz, zaman kaybetme- kucak kirli sakalýyla, burnundaki hýzmasýyla, kurumuna giderken, bu söylediðim þekilde bile deðil, sade- Yok deyip, emret komutaným diden her türlü iþ birliðine hazýrýz. ce, çalýþtýðýmýz kurumun çalýþma þartlarýna uygun kýlýk kýya- sendikacýyým diye gezmeyeyecekseniz, o zaman ortalýkta fetle daireye gelmek istiyoruz. Necati Gül ceksiniz."

5 Memur ve memur emeklisine yýlýnda zam ve fark yolda Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, hastalýktan ari iþletme sayýsýnda Türkiye'ye örnek olmak için çalýþtýklarýný, bu konuda Çorum'u lider yapmak istediklerini söyledi Türkiye'ye örnek olmalý' Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, hastalýktan ari iþletmeler oluþturmak için üreticilerin desteðine ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. Çorum'da ilk ve tek "Limuzin Irký" büyükbaþ çiftliði olan Kerem Karaaðaç, iþletmesinin hastalýktan ari belgesini Ýl Müdürü Orhan Sarý'dan teslim aldý. Törende bir konuþma yapan Tarým ve Orman Ýl Müdürü Orhan Sarý, üreticiyi tebrik ederek, " yýldýr Ýlimizde yoðun bir þekilde yürüttüðümüz "Hastalýktan Arilik çalýþmalarýnda iyi neticeler almaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimizi ari iþletme olmaya davet ediyoruz. Çorum olarak bu konuda lider olmak için çalýþýyoruz" dedi. kadar artacaktýr. Bu bilinçle bütün üreticilerimizi hastalýktan ari iþletme olmaya davet ediyorum dedi. Karaaðaç Ýl Müdürümüz Orhan Sarý'nýn bu gayretlerini destekliyoruz. Ýlgi ve alakasýndan dolayý tüm üreticilerimiz adýna teþekkür ediyorum" dedi. "PAYIMIZI ARTIRMAK ÝÇÝN ÖNEMLÝ" Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yýlmaz Kaya da üreticilerin kazancýnýn ve rekabet gücünün artmasý için kaliteli bir üretimin þart olduðunu dile getirerek, hastalýktan ari iþletmelerinin bunun için önemli bir adým olduðunu söyledi. Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Kaya, "Gayri safi milli hasýladaki payýmýzýn daha artmasý için bu iþletmelerin sayýsýnýn daha artmasý gerekiyor. Birlik olarak bunun için var gücümüzle çalýþacaðýz" þeklinde konuþtu. (Salim Üzel) "TÜM ÜRETÝCÝLER ALMALI" Üretici Kerem Karaaðaç da tüm üreticileri bu belgeyi almaya davet etti. Karaaðaç, "Her üretici iþletme faaliyetlerini dört dörtlük yaparsa, kazancý da o Çorum üreticisi Yeni Ekonomi Programý ve Eylül ayý enflasyon rakamlarý geçtiðimiz günlerde açýklandý. Toplu sözleþmeden için yüzde artý zam alan milyonlarca memur ile memur emeklisi, gözünü enflasyon farkýna bir baþka deyiþle Ocak itibarýyla alacaðý zamma çevirdi. Merkez Bankasý'nýn son enflasyon raporuna göre yýl sonu enflasyon tahmini yüzde,. Buna göre; 'un ikinci yarýsýndaki enflasyon yüzde, olacak. Bu projeksiyona göre SSK ve Bað-Kur'lu emekliler yýlbaþýnda yüzde, zam alabilecek. YÜZDE 'Ý GEÇEN ORAN Memur ve emeklisine bu yýlýn Ocak ayýnda yüzde, Temmuz ayýnda ise yüzde zam yapýlmýþtý. Yüzde 'i aþan farkta Ocak'ta yüzde 'e eklenecek. Ýkinci ayda enflasyon bu tutarý aþarsa fark yansýtýlacak. Rapordaki hedef gerçekleþirse memur zammý yüzde, (yüzde +,'lýk fark) olacak. YEP'E GÖRE FARK - dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programý'na göre; tüketici enflasyonunun yýlý sonunda yüzde olacaðý tahmini yer aldý. TÜFE yýlýn ilk aylýk döneminde yüzde. artmýþtý. TÜFE'nin YEP'te öngörüldüðü þekilde yýlý yüzde 'de kapatmasý, yýlýn ikinci aylýk döneminde TÜFE artýþýnýn yüzde, olacaðý anlamýna geliyor. AÝLE YARDIMI AR- TACAK Yýlýn ikinci yarýsýnýn enflasyon rakamlarý baz alýnarak gerçekleþecek memur zammýyla birlikte aile yardýmlarý da artacak. Memurlarýn eþ yardýmý ödeneðinin göstergesi.'ten.'e çýkacak. Buna göre; gösterge zammý ve yüzde 'lük katsayý artýþý halen. lira olan eþ yardýmýný. liraya çýkaracak. Bu tutar, maaþ katsayýsýndaki artýþ YEP'teki enflasyon tahminine göre yüzde, gerçekleþirse. lirayý bulabilecek. - yaþ arasý için çocuk yardýmý. liraya, yaþ üstü çocuklar için ödenen tutar ise en az. liraya yükselebilecek. Eþi çalýþmayan, yaþ altý çocuðu olan memura halen lira ödeniyorken, bu tutar enflasyon tahminlerine göre. liraya çýkacak. BAÐ-KUR'LU ESNAF YEP'te öngörüldüðü þekilde temmuz-aralýk döneminde TÜFE artýþýnýn yüzde. olmasý halinde memur ve memur emeklileri Ocak ayýnda yüzde. oranýnda enflasyon farkýný almaya hak kazanacak. En düþük memur maaþý. lira böylece Ocak'ta yüzde zam dahil lira artýþla liraya çýkacak. yýlýndan önce emekli olan SSK'lýnýn taban maaþý. liradan. liraya, Bað-Kur'lu esnafýn en düþük emekli maaþý. liradan. liraya çýkacak. (Haber Merkezi) Çorum Belediyesi'nin logo ve tabelalarýna T.C. ibaresinin tekrar eklenmesi konusundaki CHP'nin önerisi meclisin gündemine alýnmadý. CHP Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi de tepki göstererek "Kuru laflarla vatan sevgisi olmaz" dedi. 'TÜRK MiLLETiNE SAYGISIZLIKTIR' CHP Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi, Belediye Meclisi'nin kararýna tepki gösterdi. zannediyorsunuz. "Bizler T.C.'yi gönülden seviyoruz, tabelaya koymaya gerek yok, tabelalara zaten Konunun bu kadar gündem olmasýnýn sebebi AKP'nin Türkiye Cumhuriyeti ibaresine karþý gösterdikleri Cumhuriyet Halk Partisi yazýlar sýðmýyor" deyip de sadece dirençtir. Asýl amaç bü- (CHP) Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi, iki harfi çok görmeniz, kafanýzýn rokraside T.C. tekrarlarýný engelrýnda Çorum Belediyesi tabelala- içindeki karanlýk düþünceyi ortaya leyerek belleklerden Türkiye Türkiye Cumhuriyeti'nin kýsaltmasý olan "T.C." ibaresinin yeniden yazdýrýlmasý için CHP Belediye Meclisi Grubu tarafýndan verilen önergenin AK Partili Meclis Üyeleri tarafýndan reddedilmesine, konunun gündeme bile alýnmamasýna sert tepki göstererek, "T.C."den niçin rahatsýzlýk duyulduðuna anlam veremediklerini söyledi. Belediye koyuyor" ifadesini kullandý. AKP HANGÝ ZÝHNÝYETE HÝZMET EDÝYOR? Tüfekçi, "Birlik beraberliðin en üst çatý noktasý vatan ve bayraktýr. Vatanýmýz söz konusu olduðunda akan sular durur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiði vatanýmýza sahip çýkmak hepimizin Cumhuriyeti'ni silmek midir? T.C. ibaresi olmayan bir belediye, bir kamu kuruluþu düþünemiyoruz. Bunu hiç kimse kabul etmez, bunu hiç kimse içine sindiremez. Bu vatan kolay kurulmadý ve kolaylýkla teslim edilmeyecektir. Meclisi toplantýsýnda CHP Gru- vatandaþ olarak bu tarafýndan verilen "Belediye tabelalarýna T.C. ibaresinin eklenmesi" konusundaki CHP Ýl Baþkaný önergenin gündeme alýnma- Hasan Eray Tüfekçi masý, Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn'ýn "gerekli" görmemesi kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, CHP Ýl Baþkaný Hasan Eray Tüfekçi de tepkisini bir açýklama ile ortaya koydu. "T.C'YÝ TABELADAN SÝLEBÝLÝRLER AMA GÖNLÜMÜZDEN ASLA" AKP Hükümetinin T.C.'den rahatsýz olduðunu, zaman zaman Atatürk'e, Ýstiklal Marþý'na, Andýmýz'a olan alerjinin boy gösterdiðini, kamuya ait tabelalardan T.C. ibaresinin kaldýrýlmasýnýn bunun en belirgin örneklerinden biri olduðunu ifade eden Tüfekçi, "T.C.'yi tabelalardan kaldýrmakla gönlümüzden, kalbimizden de kaldýracaklarýný zannedenler aldanýyor. Vatan sevgisinin siyaseti, hesabý olmaz. Vatan sevgisi kiþinin özünde olmalý. Kuru laflarla vatan sevgisi olmaz. Bir taraftan Mehmetçiði Suriye'ye savaþa, operasyona göndereceksin, diðer yandan tabelalara T.C. yazýsýný çok göreceksin. Bir yandan FETÖ olayýnda "kandýrýldýk" diyeceksin, diðer yanda Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapýsýný zayýflatacak adýmlar atacaksýn. Sizler hangi mantýða hizmet ediyorsunuz, kimi kandýrdýðýnýzý borcudur" diyerek, vatan ve bayrak sevgisinin sözde deðil, özde olmasý gerektiðini vurguladý. T.C.'nin kaldýrýlmasý ve özerklik bölücü terör örgütünün iki argümanýdýr. Çözüm sürecinde tabelalardan indirilen T.C. ibaresini tekrar tabelalarda yer aldýrmayan AKP'nin kimlere hizmet etiðini kamuoyunun takdirine býrakýyorum. "T.C. ÝBARESÝ OLMAYAN BÝR BELEDÝYE, BÝR KAMU KU- RULUÞU DÜÞÜNEMÝYORUZ" CHP Ýl Baþkaný Tüfekçi, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Sizler tabelalarýnýza bedeli kanla, canla ödenen Türkiye Cumhuriyeti ibaresini ekleyin biz bunun ekonomik yükünü karþýlarýz. Bir tabelaya T.C. ibaresi yazdýrmak maliyeti artýrýyorsa, daha önce yazýlý olan bu ibareyi kaldýrýp tekrar yeni bir tabela yaptýrmak maliyeti artýrmýyor mu? Belediyelerimizin tabelasýnda Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin yer almasý birilerine göre önemsiz, birilerine göre maliyeti yüksek bir konu olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ne pahasýna kurulduðu bilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Cumhuriyet Halk Partili bizler için bu konu es geçilmeyecek, ötelenmeyecek ciddi bir konudur. Bu konu Türkiye Cumhuriyeti'ne nereden baktýðýnýzý gösteren hayati bir konu. MÝLLÝYETÇÝLÝK BÝZÝM ÝÇÝN SÖZDE DEÐÝL, ÖZDE OLAN BÝR ÝLKEDÝR Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemindeki ok, "Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçýlýk, Devletçilik, Laiklik ve Ýnkýlapçýlýk" anlamýna gelmektedir. oktan birisi olan milliyetçilik, Cumhuriyet Halk Partililer için sözde deðil, özde olan bir ilkedir. Atatürkçülüðün en önemli ilkelerinden biri milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele'nin doðuþunda ve baþarýya ulaþmasýnda baþlýca rolü oynamýþtýr; zira yeni kurulan devlet, artýk milletler topluluðuna deðil, sadece Türk unsuruna dayanýyordu, bu sebeple ulus devletti, millî bir devletti. Millî sýnýrlarýmýz içinde, millî benliðimizi duyarak varlýðýmýzý yükseltmeye çalýþmak, Atatürk milliyetçiliðinin esasýdýr. Irkçýlýðý reddeden Atatürk milliyetçiliði bütünleþtirici, birleþtirici, vatan yüzeyinde millî birliði saðlayýcý bir milliyetçiliktir. "Ne mutlu Türk'üm diyene!" özdeyiþiyle kalplere millî iman perçinleyen Atatürk, ayný zamanda insanlýk ülküsünün ve insan sevgisinin de simgesidir. Atatürkçülüðün milliyetçilik anlayýþý hiçbir zaman bencil bir milliyetçilik deðildir; aksine bu anlayýþ, insanî bir ülkü ile el ele yürümektedir. Atatürk milliyetçiliðine göre, Türk vatandaþlarý her þeyden önce kendi milletinin varlýðý ve mutluluðu için çalýþacak, fakat baþka milletlerin de huzur ve refahýný düþünecektir. Ýþte Atatürkçü düþünce sisteminin "Yurtta barýþ, cihanda barýþ" ilkesi, milliyetçiliðimizin bu insancýl yönünü iþaret etmektedir." Tüfekçi, Çorum Belediyesi'nin tabelalarýna "T.C." ibaresini yazdýrmasýný talep ederek, bunun aksine olan bir davranýþýn ise Türk milletine, vatana, bayraða saygýsýzlýk olacaðýný savundu. (Salim Üzel) T.C. ÇORUM ÝCRA DAÝRESÝ / TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Bilirkiþi raporuna göre; Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Ada, Parsel, Bahçelievler Mah. kat: Mevkii, Nolu Baðýmsýz Bölüm m arsa üzerinde bulunan, Zemin Kat + Normal Kat olmak üzere toplam katlý betonarme binanýn. katýnda bulunan mesken vasýflý taþýnmazdýr. Dumlupýnar Caddesine metre, Elit Park Hastanesine metre, þehir merkezine metre mesafededir. Belediye ve Kamu hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Güney, Doðu ve Batý cephelidir. Brüt m dir. Arsa payý / dir. Bulunduðu bina ýsý yalýtýmlý olup asansörsüzdür. Mesken adet yatak odasý, adet salon, adet mutfak, adet tuvalet, adet banyo, adet balkon, antre ve hol mahallerinden oluþmaktadýr. Meskenin iç cepheleri sývalý ve boyalýdýr. Yatak odalarý, salon, mutfak, antre ve hol zeminlerinde laminant parke yapýlmýþtýr. Tuvalet, banyo ve balkon zeminlerinde seramik kaplama yapýlmýþtýr. Tuvalet ve banyonun duvarlarý fayans kaplama, tavanlarýnda pvc asma tavan yapýlýdýr. Mutfaklarýn alt ve üst dolaplarý yapýlmýþtýr. Mutfak tezgah ve su batarya imalatlarý yapýlý deðildir. Ýç kapýlar Amerikan kapýlý olup daire giriþ kapýsý çelik kapýlýdýr. Pencereler pvc doðramalýdýr. Kombisi yoktur. Kalorifer yapýlýdýr. Vestiyer dolaplarý yapýlýdýr. Balkonlarýnda kromaj korkuluk yapýlmýþtýr. Adresi : Dumlupýnar. Sokak, No: / Merkez / ÇORUM Yüzölçümü : m Arsa Payý : / Ýmar Durumu : Ayrýk nizam katlý konut alaný Kýymeti :., TL KDV Oraný : % Kaydýndaki Þerhler : Tapu kaydýndaki gibidir. Satýþ Günü : // günü : - : arasý. Satýþ Günü : // günü : - : arasý Satýþ Yeri : Karakeçili mah. Alaybey sok. No: /A Çorum Adalet Sarayý Ek Hizmet Binasý. Kat Mezat Salonu Satýþ þartlarý : - Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin % sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. - Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde () günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, / tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) - Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile () gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. - Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. - Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. - Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin / Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. // (ÝÝK m.) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar de BASIN:

6 (FOTOÐRAFLAR: ÝHA) OSMANCIK EÐLENCEYE DOYDU Osmancýk'ta belediye ve kaymakamlýk tarafýndan düzenlenen Pýrlanta Pirinç Festivali'nde yaðlý güreþlerden at yarýþlarýna, ünlü sanatçýlarýn konserlerinden motor sporlarýna kadar birçok farklý alanda etkinlikler düzenlendi. Eylül- Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen festivalde hem Osmancýklýlar hem de çevre ilçelerden Osmancýk'a giden vatandaþlar eðlenceye doydu. Osmancýk Belediyesi ve Osmancýk Kaymakamlýðý'nýn düzenlediði festivalle yýllar sonra Osmancýk halký eðlenceye doydu. Mart yerel seçimlerinde MHP'den Osmancýk Belediye Baþkaný seçilen Ahmet Gelgör'ün talimatýyla yýl aranýn ardýndan bu yýl Osmancýk Pýrlanta Pirinç Festivali tekrar organize edildi. Festival kapsamýnda yaðlý güreþlerden at yarýþlarýna, ünlü sanatçýlarýn konserlerinden motor sporlarýna kadar birçok farklý alanda etkinlikler düzenlendi. Osmancýk Pýrlanta Pirinç Festivali, Eylül Cuma günü açýlýþ kortejiyle baþladý. Ardýndan halkoyunlarý gösterileri ve mehteran gösterileriyle etkinlik canlandýrýldý. MOTOR SPORLARI SEVERLER OSMANCIK'TA BULUÞTU Festivalin ikinci gününde Motocross ve bisiklet gösterileri adeta nefes kesti. Üçüncü günde Off-Road severler Osmancýk'ta buluþtu. Zorlu parkurda gerçekleþtirilen gösterilerde vatandaþlar adeta top oturup hop kalktý. Festivalin dördüncü ve beþinci günlerinde de panayýr ve festival çarþýsý açýldý. Trap yarýþlarý ve okçuluk gösterileriyle de festivale zenginlik katýldý. SÜRÜCÜLERE PÝLAV ÝKRAM EDÝLDÝ Festivalin beþinci gününde ilginç bir etkinliðe imza atýldý. Doðu Karadeniz'i Ýstanbul'a baðlayan D- karayolundan geçen yolcularý Osmancýk'ýn meþhur çeltiðinden yapýlan pilav ikram edildi. Akþam saatlerinde de yerel sanatçýlar sahne alarak hünerlerini sergiledi. ÖZLEM ÖZDÝL'DEN TÜRK HALK MÜZÝÐÝ ZÝYAFETÝ Festivalin son günlerine doðru ise konserler arttý. Altýncý günde Türk Halk Müziði Sanatçýsý Özlem Özdil, Osmancýk halkýyla bir araya geldi. Gecede Özlem Özdil, Osmancýklýlara adeta Türk Halk Müziði ziyafeti verdi. GÜREÞLER NEFES KESTÝ Festivalin yedinci günü yaðlý güreþ müsabakalarýyla baþladý. Saat :'da baþlayan müsabakalar, saat :'e kadar devam etti. Yaðlý güreþlerde en çok ilgiyi baþpehlivanlýk güreþleri gördü. Çekiþmeli geçen müsabakalar sonunda rakibi Ünal Karaman'ý yenen Ali Gürbüz, baþpehlivan olurken, Recep Kara ise üçüncü oldu. Baþ, baþaltý, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak, tozkoparan, teþvik, teþvik, minikler boy ve minikler boy olmak üzere kategoride yapýlan güreþlerde yüzlerce sporcu ter döktü. ALÝ KINIK ÝÇÝN OSMANCIK'A AKIN ETTÝLER Ayný gün içerisinde akþam saatlerinde de Ülkücü Sanatçý Ali Kýnýk, Osmancýk'ta sahne aldý. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Kýnýk'ýn konserin hem ilçeden hem de çevre ilçelerden yüzlerce vatandaþ katýldý. AT YARIÞLARI BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU Festivalin yedinci gününde bir büyük spor organizasyonu daha yapýldý. Osmancýk'ta her yýl yapýlan Rahvan ve Dörtnal At Yarýþlarý, festivalin yedinci gününde yapýldý. Kýran kýrana geçen yarýþlarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Osmancýk Kaymakamý Hakan Alkan, ata sporlarýnýn unutulmamasý gerektiðinin altýný çizerek, Pýrlanta Pirinç Festivali etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen etkinliklere katký saðlayan ve katýlanlara teþekkür etti. GECE YOLCULARI'NDAN UNUTULMAZ KONSER Akþam saatlerinde ise tüm Türkiye'de yýllardýr dinlenen "Unut Beni", "Meyhaneler Sen", "Ölüm de Var", "Seninle Bir Dakika", "Unut Beni Sevgilim" gibi þarkýlarýn sahibi Alternatif Rock Grubu Gece Yolcularý sahne aldý. Konsere hem Çorum'dan hem de ilçelerinden binlerce vatandaþ katýldý. Özellikle gençlerin katýldýðý gecede Gece Yolcularý katýlýmcýlara unutulmaz bir akþam yaþattý. Gece Yolcularý'nýn konserinin ardýndan Osmancýk Pýrlanta Pirinç Festivali'nin etkinlikleri tamamlandý. yýl arada sonra yapýlan festivalle hem Osmancýklýlar hem de çevre ilçelerdeki vatandaþlar günlük yaþamýn stresinden uzaklaþýp eðlenme fýrsatý buldu. VATANDAÞ MEMNUN AYRILDI Festivale katýlan vatandaþlar, böyle bir organizasyonun Osmancýk'ta yapýlmasýndan dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirerek hem Osmancýk Belediyesi'ne hem de Osmancýk Kaymakamlýðý'na teþekkür etti. (Çaðrý UZUN) Mesai arkadaþýna taklacý-yalaka' dedi, tazminatsýz kovuldu Ýþ yerinde çalýþma arkadaþýna "taklacý-yalaka" diye hitap eden iþçiye Yargýtay'dan kötü haber geldi. Yüksek mahkeme iþçinin tazminatsýz þekilde kovulmasýna hükmetti. Çalýþtýðý fabrikada mesai arkadaþýna "taklacý-yalaka" diyen iþçi, iþ huzurunu bozduðu gerekçesiyle tazminatsýz þekilde kovuldu. Mahkemedeki savunmasýnda arkadaþlarýna þaka yaptýðýný söyleyen iþçiye kötü haber Yargýtay'dan geldi.. Ýþ Mahkemesi'ne baþvuran iþçi, iþ sözleþmesinin haksýz þekilde iþverence feshedildiðini ileri sürerek, kýdem ve ihbar tazminatý ile eþitlik ilkesine aykýrý davranýlmasý sebebine dayalý tazminatýn davalýdan tahsilini talep etti. Davalý iþveren, davacýnýn sýk sýk ikaz aldýðýný, izinsiz iþe gelmediðini, mesai arkadaþlarýna 'taklacý - yalaka' diyerek olumsuz davranýþlarda bulunduðunu, iþi yavaþlattýðýný, tedbirsiz davranýþlarý ve dikkatsiz çalýþmasý sebebiyle þirkete zarar verdiðini iddia etti. Mahkeme, iþçiye kýdem tazminatý ödenmesi gerektiðine karar verdi. Kararý, davalý avukatý temyiz etti. Yargýtay. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attý. ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝ NEDÝR? Üzüm çekirdeði çok uzun zamandan beri önemli besin maddelerini taþýyan bir gýda olarak bilinmektedir. Üzüm çekirdeði geçmiþten günümüze kadar insan saðlýðýný olumlu yönde etkiler ve týbbi olarak da önemli bir gýda olduðunu kanýtlamýþtýr. Yapýlan araþtýrmalara göre belirlenmiþ en etkili antioksidandýr. E vitamininden kat, C vitamininden ise kat daha kuvvetlidir. Günümüz yaþantýsýnda oluþan hava kirliliði, sigara, ultraviyole ýþýnlar gibi çevrede bulunan toksinlerin vücuttan atýlmasý konusunda çok etkilidir. Üzüm çekirdeðini taze iken tüketmek gerekir. Üzüm çekirdeði kozmetik alanýnda da çok yaygýn ve etkilidir, içerisindeki yenileyici maddeler cilt için çok faydalýdýr. Üzüm çekirdeði ekstresi OPC'nin en önemli kaynaðýdýr. Hücre kaybýný yavaþlatmaya yardýmcý olduðu gibi, kolejenin saðlýklý ve esnek kalmasýnda büyük rol oynar. yýlýnda üzüm çekirdeði Resivit ismi ile Fransa'da satýþý yapýlan ilk damar açýcý ilaç adýný almýþtýr. yýlý aþkýn bir süreden beri ise doktolar tarafýndan reçetelenir. Bütün bu faydalarýn saðlanmasý için yapmanýz gereken sadece üzüm yemek. Siyah üzümün çekirdeðinin daha faydalý olduðu klinik araþtýrmalar sonucunda ispatlanmýþtýr. Üzümün yaþ ya da kuru olmasý farketmemektedir. Yemesinin zorluðundan dolayý son günlerde çekirdeksiz üzüm daha çok tüketilmektedir. Þüphesiz meyve olarak üzüm çok faydalýdýr fakat çekirdeðinin faydalarý da çok fazla olduðu görülmektedir. Eðer çekirdeklerini yiyemiyorsanýz havan yardýmýyla ezerek un haline getirip de tüketebilirsiniz. ÜZÜM ÇEKÝRDEÐÝ FAYDALARI - Tansiyon düzenleyicidir. - Damar saðlýðýnda etkisi vardýr. - Ciltteki kýrýþýklýklara iyi gelir. - Cinsel isteksizlikte kullanýlabilir. - Kalp problemlerinde etkilidir. - Ani kalp krizi riskini önler. - Görme gücünde yaþlanmaya baðlý bozulmalarda yardýmcýdýr. - Þiþlikler ve ödem alerjilerinde faydalýdýr. - Daha önce kanamaya baðlý felç geçirenlerde önleyicidir. - Þeker rahatsýzlýðýnda etkisi vardýr. SUMAK Sumak, kýrmýzýmsý küre þeklinde meyvesi olan, ekþimsi bir bitkidir. Ülkemizin hemen her yerinde yetiþir. Meyveleri kurutularak sofra tuzuyla karýþtýrýlýp öðütülerek baharat olarak kullanýlýr. Salatalarda, yemeklerde tat vermek amacýyla kullanýlýr. SUMAK BÝTKÝSÝNÝN FAYDALARI - Ýçerisinde bulunan tanen ile þeker hastasý olanlarýn þekerini düþürür. - Ýshali engeller. Hazmý kolaylaþtýrýr. - Yüksek ateþi düþürür. - Ýdrar kaçýrma hastalýðýna karþý iyi gelir. - Antiseptiktir. - Damarlarý büzerek kan durdurma özelliði vardýr. Yüksek tansiyonu olan kiþiler ya az kullanmalý yada hiç kullanmamalýdýr. Fazla sumakkullanýmý kiþide kabýzlýða neden olmaktadýr. Sumaðýn bir çok kullaným türü vardýr. SUMAK KULLANIMI Yemeklerde, salatalarda kullanabilirsiniz. Bitkinin kýrmýzý yapraklarý suda kaynatýlýp gargara yapýlabilir. Diþ eti ve boðaz aðrýsý olanlara faydalý gelecektir. Zehirlenmelere karþý ise içilirse antikor özelliði taþýr. Baharatçýlarda ve marketlerde kolayca bulabilirsiniz. K.K.

7 Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, devre arasý transfer yapýlýp yapýlmayacaðýyla ilgili ilk kez konuþtu 'ÇORUMSPOR DA TRANSFER BiTMEZ' Antalyaspor, Onur Tekin'i izliyor Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, takýmýn genç ve baþarýlý kalecisi Onur Tekin'i Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un izlediðini açýkladý. Dün Baþkent Akademi ile oynanan maçýn ardýndan sorularýmýzý yanýtlayan Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, Onur Tekin'in Ýstiklal Marþý'ný söylediði anlarý deðerlendirdi. Özcan, "Her Türk gibi ben de çok mutlu oldum. Onur Tekin öyle motive oluyor. Hoþumuza gidiyor" diye konuþtu. - MAÇTIR ANTALYASPOR ÝZLÝYOR - maçtýr Onur Tekin'i Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un izlediðini, dünkü maçta da Antalyaspor'dan bir ekibin baþarýlý kaleciyi incelediðini dile getiren Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, "Bugün de Antalyaspor Onur Tekin'i izliyor. - maçtýr izlediklerini söylediler. Bugün de Onur Tekin'i izlemek için geldiler. Ýnþallah Yeni Çorumspor kendisi birinci lige çýkar. Hedefimiz bu ama böyle genç kardeþlerimizi Süper Lig'den izlemeye geldiklerinde de çok mutlu oluyoruz. Bugün sahada - tane Çorumlu vardý. Bu beni son derece mutlu ediyor. Onur Tekin'e de baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. (Abdulkadir Söylemez) Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, devre arasýnda transfer yapýlýp yapýlmayacaðýna iliþkin, "Yeni Çorumspor'da transfer bitmez. Hocamýzýn ve teknik heyetin raporu doðrultusunda çalýþacaðýz" deðerlendirmesinde bulundu. Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, Baþkent Akademi galibiyetinin ardýndan Kesin Karar Gazetesi Muhabiri Abdulkadir Söylemez'in sorularýný yanýtladý. Sezon öncesinde sorunlu günler yaþadýklarýný ancak bugün þampiyonluða oynadýklarýný belirten Baþkan Özcan, "Sezon öncesinde sýkýntýlý bir süreçten geçtik. Zor günlerden geçtik. Herkesin küme düþecek diye beklediði, çok zor dediði takým þuanda þampiyonluða oynuyor. Biz bunu sezon öncesi söyledik. Çorumspor formasý her yerde þampiyonluða oynar. Baþarýrýz ya da baþaramayýz ama kesinlikle þampiyonluða oynar. maç üst üste kendi evimizde yenilmiþtik. Üzerimizde içerde bir travma vardý. Bunu atlatabilmemiz için önemli bir galibiyet aldýk. Geriye düþüp tekrar takýmýn geri dönmesinden dolayý son derece memnunum. Teknik ekibi, futbolcu kardeþlerimi ve dakika hiç susmadan büyük Çorumspor taraftarýna teþekkür ediyorum. Bu hafta sonu Hacettepe maçýyla alacaðýmýz puan ya da puanlarla birlikte ligdeki yerimiz belirlenecek. Rotamýzý da ona göre çizeceðiz" dedi. ÝHALE ÝLANI ÇORUM L TÝPÝ KAPALI VE AÇIK CEZA ÝNFAZ KURUMU Kalem Ýnþaat Malzemesi Alýmý sayýlý Kamu Ýhale Kanununun uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale kayýt numarasý : / -Ýdarenin a) Adresi : Akkent Mah.Organize San.Böl..Cad.No:/E ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : Faks: c) Elektronik posta adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): -Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : kalem inþaat malzemesi alýmý.ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dökümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim Yeri : L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Mutfaðý c) Teslim Tarihi : Sözleþme imzalandýktan sonra sipariþ tarihinden itibaren gün içerisinde malzemenin tamamý // tarihine kadar teslim edilecektir. -Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : // : - Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;... Gerçek Kiþi olmasý halinde,noter tasdikli imza beyannamesi.... Tüzel kiþi olmasý halinde,ilgisine göre,tüzel kiþiliðin ortaklarý,üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,... Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen teklif mektubu,... Þekli ve içeriði idari þartnamede belirlenen geçici teminat,... Ýhale konusu alýmýn/iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.. Ekonomik ve Mali Yeterliðe Ýliþkin Belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik veya mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir... Mesleki ve teknik yeterliliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. - Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. - Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. - Ýhale dokümanýnýn görülmesi:.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir... Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný Ekap üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ambar Memurluðu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. - Ýstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede iþin tamamý için teklif verilecektir. - Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren (otuz) takvim günüdür. - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. - Bu ihalede elektronik eksiltme yapýlmayacaktýr. - Diðer Hususlar: Ýhale,Kanunun.maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi ilanlar de BASIN: KESiN KARAR ÖZEL HABER Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, Baþkent Akademi galibiyetinin ardýndan Kesin Karar Gazetesi Muhabiri Abdulkadir Söylemez'in sorularýný yanýtladý "HOCAMIZ VE TEKNÝK HEYETÝN RAPORU DOÐRULTUSUNDA TRANSFERLERÝMÝZÝ GERÇEKLEÞTÝRECEÐÝZ" Devre arasýnda transfer yapýlýp yapýlmayacaðýna iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Baþkan Özcan, "Sezon baþýnda bir ayrýlýþýmýz vardý. Son dakika döndük. O zamana kadar transferlerin çoðu bitmiþti. - tane oyuncu yetiþtirebildik. Þu anda bu kadroyla sezon ortasýna kadar devam etmek zorundayýz. Böyle devam edeceðiz. Þuan ki kadrodan memnunum. Çorumspor'da her zaman eksik olabilir. Transfer sezonu açýldýðýnda Çorumspor'da transfer hiçbir zaman bitmez. Bunu ilk geldiðim günden beri söylüyorum. Ancak bunlar teknik heyet raporu doðrultusunda olur. Devre arasýnda hocamýzýn vereceði rapor doðrultusunda transferlerimizi gerçekleþtireceðiz. Biz de o yönde çalýþmamýzý yapacaðýz" ifadelerini kullandý. TSK'YA DESTEK VERDÝK Maç öncesinde Barýþ Pýnarlarý Harekatý'nda Suriye ve Irak'ta terör örgütleriyle çarpýþan Mehmetçiðe için pankart açarak destek verdiklerini belirten Baþkan Özcan, "Türk Silahlý Kuvvetleri bir operasyon gerçekleþtiriyor. Dýþ dünyadan birçok ülke bu operasyonun karþýsýndaydý. Biz de Yeni Çorumspor Özcan: Ben olduðum sürece Çorumspor ismi devam edecek Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, "Ben olduðum sürece Çorumspor ismi devam edecek" dedi. Hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz günlerde Yeni Çorumspor'un sosyal medya hesabýndan "Kulübümüzün ismi Çorum FK olsun mu?" þeklinde bir anket yapýlmýþtý. Bu ankete birçok taraftar grubu tepki göstermiþ, ama ankette "evet" diyenler çoðunlukta olmuþtu. Gazetemizin sorularýný yanýtlayan Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, bu konuyla ilgili þunlarý söyledi: "Benim hayalim Çorumspor'dur. Ben Çorumspor taraftarýyým. Bu tribünlerde büyüdüm. Allah nasip etti ve buralarda baþkanlýk görevindeyiz. Benim için tek geçerli olacak isim Çorumspor ismidir. Benim hayalim 'Yeni'yi kaldýrmaktýr. Taraftarlarýmýzdan son dönemde Manisa'nýn Manisa FK olmasý, Sancaktepe'nin Sancaktepe FK olmasý sonrasýnda yoðun bir mesaj aldýk. Bir anket baþlattýk. Anket neticesi de kafa kafaya gitti. Ama taraftarlarýmýza þunu ilan ediyorum, ben olduðum sürece Çorumspor ismi devam edecek. Yapabilirsem 'Yeni'yi kaldýrmayý hedefliyorum. Uzun vadede 'Yeni'yi kaldýracaðýz. Taraftarýmýzý da kýrmadýk. En azýndan bir anket yaptýk. Çorumspor sahalarda Yeni Çorumspor ismiyle devam edecek." (Abdulkadir Söylemez) olarak sosyal bir kulübüz. Bu doðrultuda da pankartýmýzla sahaya çýktýk. Sosyal bir mesaj verdik. TSK'nýn yanýndayýz. Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar TSK birçok baþarýya imza atmýþtýr. Bir yenisini de önümüzdeki günlerde imza atacaktýr" þeklinde konuþtu. BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, kulübün mali durumuyla ilgili Pazar günü oynanacak maçýn ardýndan bir basýn toplantýsý düzenleyeceðini söyledi. Her þeyin toz pembe gibi göründüðünü ancak durumun böyle olmadýðýný vurgulayan Özcan, "Salý günü idmaný izlemeye geleceðim. Pazar günü Hacettepe maçýnýn ardýndan kamuoyuyla paylaþmak istediklerimi paylaþacaðým. Onunla ilgili bir basýn toplantýsý düzenleyeceðim. Þuanda BELTAÞ ile yapýlan sponsorluk ve Ahlatcý ile imzalamýþ olduðumuz sponsorluðun ardýndan pembe bir tablo çiziliyor. Çok rahat bir durumda olduðumuz sanýlýyor. Bu durum böyle deðil. Bunu tüm Çorum kamuoyuyla paylaþmak istiyorum" diye konuþtu. (Abdulkadir Söylemez) KESiN Imsak Gunes Ögle Ýkindi Akþam Yatsý BUGÜN VEFAT EDENLER TARiHTE BUGÜN - Kýyafet Kanunu'nun kabulü - Genel seçim sonuçlarý: Adalet Partisi milletvekili ile çoðunluðu elde etti. CHP, Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Ýþçi Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi milletvekili çýkardý. Türkiye tarihinde ilk kez bir sosyalist parti, Türkiye Ýþçi Partisi milletvekili ile TBMM'de grup kurmaya hak kazandý. - Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) adýný aldý. - Bandýrma sülfürik asit fabrikasý'nda direniþ baþladý. - Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin hukuki varlýðý resmen sona erdi. - Baþbakan Turgut Özal, Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC'ye "Türkiye'de siyasi tutuklu olmadýðýný" söyledi. - ABD Dolarý liraya çýktý. Merkez Bankasý ilk kez müdahale kararý aldý. Müdahaleye raðmen ertesi gün serbest piyasada dolar liraya fýrladý. - Alâeddin Yavaþça'ya Devlet Sanatçýsý unvaný verildi. KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ YIL: / SAYI: Ýmtiyaz Sahibi: Ayhan AYKANAT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Ömer Faruk SÖYLEMEZ Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý: Ali Ceylani KOLAÇ kep: Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk - Promosyon Adres: Yavruturna Mah. Maliye. Sk. No: /B ÇORUM Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Gazi Cad. Kulaksýz Sok. Kavukcu Ýþmerkezi / Çorum Tel&Fax: - web: e-posta: Bayi Daðýtým: Çaðrý Daðýtým Adres: Osmancýk Cad. Ölçek Ýþmerkezi No: / ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar ( st.xcm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý (maktu) Birinci sayfa (maktu ilan st.xcm) Yitik ABONE FÝYATLARI : : : : : : - Merhum Mutaf Memduh KATRAN ýn kardeþi, Çorum Belediyesi nden emekli Ahmet KATRAN ve Çöplük Esnafýndan Veyis KATRAN ýn halasý, Doktor Ali, Akif ve Aziz DURSUN un teyzesi, Milli Eðitim Müdürlüðü nden emekli Kamile KATRAN. TL TL TL TL TL TL TL Yýllýk: TL Aylýk : TL Yurt Ýçi Yýllýk: TL Yurt Ýçi Aylýk: TL Yurt DýþýYýllýk: EURO Yurt Dýþý Aylýk: EURO Organize Sanayi Yýllýk : TL Organize Sanayi Aylýk : TL

8 KESiN KARAR DÜNYAYA YÖN VERECEK GÜÇ GÜNLÜK, SÝYASÝ, TARAFSIZ GAZETE / Kuruþ BUGÜN BÝLGE ECZ. (TEL: ) BAHABEY CAD. NO: /A AK BANK YANI GÖKMEN EC. (TEL: ) ULUKAVAK MAH..TARAKÇI SOK. NO: / M.SÝNAN E. (TEL: ) M.SÝNAN MH..CD. NO: - CUMA PAZARI KARÞISI ÇORUM HAVA TAHMiNi - SEYiRCiYLE ilk GALiBiYET YILDIRIM NAKLiYAT ve PETROL YENÝ ÇORUMSPOR A BAÞARILAR DiLER... TAKIMLAR MANÝSA FUTBOL K. SAMSUNSPOR YENÝ ÇORUMSPOR TARSUS ÝDMAN Y. AFJET AFYONSPOR ZONGULDAK KÖMÜR HEKÝMOÐ.TRABZON ÝNEGÖLSPOR PENDÝKSPOR KIRKLARELÝSPOR SANCAKTEPE SARIYER GÜMÜÞHANESPOR KONYASPOR BAK SPOR KULÜBÜ HACETTEPESPOR AMEDSPOR ÞANLIURFASPOR O G B M A Y P TOPLU SONUÇLAR - YENÝ ÇORUMSPOR-BAÞKENT AKADEMÝ FK : - ZONGULDAK KÖMÜR-HACETTEPESPOR : - KIRKLARELÝSPOR-SARIYER : - MANÝSA- KONYASPOR : - SANCAKTEPE-HEKÝMOÐLU TRABZON : - ÝNEGÖLSPOR-ÞANLIURFASPOR : - TARSUS ÝDMAN YURDU-PENDÝKSPOR : - AMEDSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR : - AFJET AFYONSPOR-GÜMÜÞHANESPOR : - HAFTANIN MAÇLARI Genç futbolcu Kývanç Kaya, gol sevincini asker selamýyla yaptý TFF. LÝG BEYAZ GRUP PUAN DURUMU.. HACETTEPESPOR-YENÝ ÇORUMSPOR GÜMÜÞHANESPOR-MANÝSA HEKÝMOÐLU TRABZON-ZONGULDAK KÖMÜR BAÞKENT AKADEMÝ-TARSUS ÝDMAN YURDU KONYASPOR-AMEDSPOR SARIYER-ÝNEGÖLSPOR PENDÝKSPOR-AFJET AFYONSPOR YILPORT SAMSUNSPOR-KIRKLARELÝSPOR ÞANLIURFASPOR-SANCAKTEPE TFF. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yeni Çorumspor, deplasmandaki baþarýsýný kendi evine de taþýdý. Kýrmýzýsiyahlýlar, dün saat :'de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda Ankara temsilcisi Baþkent Akademi'yi konuk etti. Bu sezon seyircisi karþýsýnda oynadýðý maçtan da maðlup ayrýlan Yeni Çorumspor, bu sezon seyircisi karþýsýnda ilk defa galibiyet aldý. Bol gollü geçen, Onur'un bir penaltý çýkardýðý karþýlaþmadan kýrmýzý-siyahlýlar - galip ayrýldý. "TAKTÝK KONUSUNDA ÝKÝLEMDE KALDIM" Taktik konusunda -- ile -- sistemleri arasýnda gidip geldiðini kaydeden Teknik Direktör Bahri Kaya, "Bu sene biraz kadrodaki oyuncularýn yapýsýna göre taktiksel anlayýþ düzenlemeye çalýþýyorum. Yerine daha oturtamadým. -- ile -- arasýnda gidip geliyorum. Bunun sýkýntýlarýný yaþýyoruz. Ýlk yarý - - oynadýk. Fakat yine rakibe hiç pozisyon vermedik. Ama hücum bölgesinde çok etkisizdik. Ýkinci yarýya oyuncu birden deðiþtirerek baþladýk. Bu sefer - -'ye döndük. Bu defa fazla hücumsal oyuncularla oynayýnca kalende pozisyon verebiliyorsun. Bu sefer geri 'lü ve orta sahanýn defansif oyuncularý daha çok zorlanýyor. Ama kazanmaktan baþka yapacak bir þeyimiz olmadýðý için bu deðiþiklikleri yaptýk. Rakibimizi zorlama- Rakibi adeta sahadan sildik' KESiN KARAR ya baþladýk" diye konuþtu. kazabiliyormuþuz" ifadelerini kullandý. Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, Baþkent Akademi galibiyetinin ardýndan Kesin Karar Gazetesi'ne konuþtu. Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Kaya, takýmýnýn kondisyonuyla rakibini sahadan adeta sildiðini ifade etti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF). Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yeni Çorumspor, ligin alt sýralarýnda bulunan Ankara temsilcisi Baþkent Akademi'yi - maðlup etmeyi baþardý. Geçtiðimiz hafta sonu Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda Murathan ve Emrah'ýn attýðý gollerle maðlup ederek ligde. sýraya yükselen Yeni Çorumspor, deplasmanda yakaladýðý galibiyet serisini evine taþýmak istiyor. Evinde seyircisi önünde henüz maç kazanamayan kýrmýzý-siyahlýlar, ligin. haftasý karþýlaþmalarý kapsamýnda Ankara temsilcisi Baþkent Akademi Futbol Kulübü'nü konuk etti. Dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda saat :'de baþlayan maçý Ýzmir bölgesinden klasman hakemi Levent Balcý yönetti. Balcý'nýn yardýmcýlýklarýný ise yine Ýzmir bölgesinden klasman yardýmcý hakemi Hüseyin Kývanç Durmaz ile Ýzmir bölgesinden klasman yardýmcý hakemi Güner Mumcu Taþtan yaptý. ASKERE SELAM GÖNDERDÝLER Kýrmýzý-siyahlý futbolcular, sýnýr ötesi harekat için hazýrlýk yapan Türk askerine yeþil sahalardan destek mesajý verdi. Maçýn açýlýþ seremonisinde Yeni Çorumsporlu futbolcular, önünde "Barýþ Pýnarý Harekatý'nda olan Türk Silahlý Kuvvetlerimizin yanýndayýz" yazýlý pankartla sahaya çýktý. Daha sonra kýrmýzý-siyahlýlar, Ýstiklal Marþý'ný takým halinde asker selamý vererek söyledi. Futbolcularýn bu desteði tribünlerden de alkýþ aldý. Maçýn ilk yarýsý karþýlýklý ataklarla geçse de iki takým da ciddi pozisyon bulamadý. Yeni Çorumspor kýsa paslar yerine defanstan uzun toplarla gol pozisyonu bulmaya çalýþtý. Maçýn ilk yarýsý - sona erdi. Ýkinci yarý da da her iki takým dengeli oyununu sürdürdü. Karþýlaþmada ilk golü konuk ekip buldu. "RAKÝBÝN GOLÜ OFSAYT KOKUYORDU" Baþkent Ankara'nýn attýðý ilk golün ofsayt koktuðunu vurgulayan Kaya, maç içinde çok fazla pozisyon bulduklarýný belirtti. Kaya, "Ofsayt kokan bir pozisyonda gol gördük kalemizde. Ama herhalde ofsayt deðildi ki golü verdi hakem heyeti. - geriye düþtükten sonra takým yenilgiyi kabul etmedi. - geriye düþmeden önce de öne geçebilecek pozisyonlar bulduk ama deðerlendiremedik. -'dan sonra daha çok pozisyon bulduk. Bunlardan tanesini gole çevirdik, bir tanesini daha yapabilirdik" dedi. "FARKLI KAZANABÝLÝRDÝK" Farký açacak pozisyonlar bulduklarýný ancak deðerlendiremediklerini ifade eden Bahri Kaya, "Ýkinci yarý doðal olarak skoru korumanýn refleksiyle takým geriye yaslandý. Beyinde geliþen, taktik dýþý bir durum bu. Burada sýkýntýlar yaþadýk. Ama her þeye raðmen penaltýyý kalecimiz kurtardý. - oldu, - olmasýna müsaade etmedik. Çünkü biz - deðil, -, - yapabilecek pozisyonlar bulduk. Ona üzülüyorum. Sonuçta puaný aldýk. Deplasman galibiyetinden sonra ilk iç sahada galibiyet almak bizim için önemliydi. Demek ki içerde de 'üncü dakikada Ahmet Sun'un golü ile Baþkent Akademi - öne geçti. ASKER SELAMIYLA SEVÝNDÝ Bu gole Yeni Çorumspor 'üncü dakikada cevap verdi. Kývanç Kaya'nýn golü ile maçta yeniden eþitlik saðlandý. Genç futbolcu Kývanç Kaya, gol sevincini asker selamýyla yaptý. Galibiyet için rakip kaleye yüklenen Yeni Çorumspor 'üncü dakikada Eren Tokat'ýn golü ile - öne geçti. Bu golden dakika sonra sahneye Emrah Uzun çýktý. Emrah, attýðý golle farký ikiye çýkarttý. ONUR KALEDE DEVLEÞTÝ Dakikalar 'yý gösterdiðinde sað kanattan yüklenen Baþkent Akademi ataðýnda Eyüp, ceza sahasýna doðru bir orta açtý. Gelen topu kontrol etmek için kalesinden açýlan Yeni Çorumspor kalecisi Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, Baþkent Akademi galibiyetini Kesin Karar Gazetesi'ne deðerlendirdi ÖZEL HABER TARAFTARA TEÞEKKÜR Taraftara teþekkür eden Kaya, "Bugün taraftar muhteþemdi. Hepsine teþekkür ediyorum. Nihayet seyircimizle birlikte bir puana sahip olabildik" þeklinde konuþtu. "SAHADAN SÝLDÝK" Kaya, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Kamuoyunun dikkatini bir þeye çekmek istiyorum. Ýkinci yarý rakip en az - oyuncusuyla yerden kalkamadý. Biz aslanlar gibi tempomuzu yükselterek rakibi adeta sahadan sildik. Bu benim Yeni Çorumspor un dün Baþkent Akademi ile oynadýðý maçýn özet görüntülerine ve Teknik Direktör Bahri Kaya ile Kulüp Baþkaný Fatih Özcan ýn maç sonu deðerlendirmelerini izlemek için QR kodu okutabilirsiniz. Onur, toplu elinden kaçýrdý. Ahmet'in önünde kalan topu almak için Onur hamle yaparken, Ahmet bir anda yerde kaldý. Maçýn hakemi Levent Balcý, penaltý noktasýný gösterdi.topun baþýna geçen Aziz Öner'in sert vuruþunu genç kaleci Onur çýkardý. Devam eden pozisyonda Yavuz topu dýþarý attý. Maçta son gol Baþkent Akademi'den geldi. 'ýncý dakikada Ömer Bozan'ýn golü ile karþýlaþma - Yeni Çorumspor'un galibiyeti ile sona erdi. Maçta baþka gol olmayýnca karþýlaþma Yeni Çorumspor'un -'lik üstünlüðüyle tamamlandý. BAÞKAN VE FUTBOLCULAR SEYÝRCÝYLE BULUÞTU Maç sonun Yeni Çorumspor Kulüp Baþkaný Fatih Özcan, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet, galibiyet sevincini taraftarlarla paylaþtý. (Abdulkadir Söylemez) Bahri Kaya çok önemliydi. Takýmým bu anlamda bu ligi kaldýrabilecek fizik ve kondisyona sahip olduðunu gösterdi. DAHA FAZLA GOL ATMALIYIZ gol atmamýza raðmen daha fazla gol atmalýyýz. Daha fazla gol atmalýyýz. Oyuncularýmý tebrik ediyorum." (Abdulkadir Söylemez)

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BURSA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12256 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bursa

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU.

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KAMIÞLI, 28 Mart 2001 tarihi itibariyle H.Ö. Sabancý Holding Çimento Grubu Baþkanlýðý'na atanmýþtýr.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI ENCÜMEN VE KARARLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 35. maddesi gereði Baþkanlýk Makamýnca Encümen Gündemine girmek üzere havale edilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ 2015/8144 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ 2015/8144 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ 2015/8144 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ANA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İNEGÖL 2. İCRA DAİRESİ 2013/578 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bursa

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SAYFA 15 28 ARALIK 2018 Genç futbolcu Oðuzhan Batman tekrardan sahalara dönmek için gün sayýyor. Genç futbolcu ameliyat oldu Rýfat KARA Yeni Çorumspor U19 takýmýnýn baþarýlý futbolcusu Oðuzhan Batman sakatlýðý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. ANTALYA 3. İCRA DAİRESİ 2012/4424 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 3. İCRA DAİRESİ 2012/4424 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 3. İCRA DAİRESİ 2012/4424 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 Ağustos Mahallesi, 489,00m² yüzölçümlü, Arsa

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 Ağustos Mahallesi, 489,00m² yüzölçümlü, Arsa T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ 2015/11205 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 9. İCRA DAİRESİ 2015/2699 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu kaydı : Antalya

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ 2012/20145 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ 2012/20145 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİ 2012/20145 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar 2017 Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TARÝFE BEDELÝ ÖDEMEDEN KESTANE HASADI YASAK!

TARÝFE BEDELÝ ÖDEMEDEN KESTANE HASADI YASAK! GÜNLÜK SÝYASÝ AKTÜEL GAZETE YIL : SAYI EKÝM 0 CUMARTESÝ FÝYATI : 0 Krþ. (KDV Dahil) TARÝFE BEDELÝ ÖDEMEDEN KESTANE HASADI YASAK! Simav ekonomisinin önemli gelir kaynaklarýndan birisi olarak kabul edilen

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1 Sinmiþ analar, kavruk çocuklar Her sene bazý çevreler ve kiþiler "kadýnlar günü de ne demek, erkekler günü diye bir sey var mý ki'' "Aslýnda bir gün deðil, her gün kadýnlar günü

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. EREĞLİ(KONYA) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'nden T A Ş I N M A Z I N A Ç I K A R T I R M A İ L A N I 2014/4 SATIŞ

T.C. EREĞLİ(KONYA) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'nden T A Ş I N M A Z I N A Ç I K A R T I R M A İ L A N I 2014/4 SATIŞ T.C. EREĞLİ(KONYA) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'nden T A Ş I N M A Z I N A Ç I K A R T I R M A İ L A N I 2014/4 SATIŞ Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

T.C. NAZİLLİ 2.İCRA DAİRESİ 2012/6059 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. NAZİLLİ 2.İCRA DAİRESİ 2012/6059 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. NAZİLLİ 2.İCRA DAİRESİ 2012/6059 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Aydın

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı