I<.,ulfur Tarilt Diq Medeqiyef

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I<.,ulfur Tarilt Diq Medeqiyef"

Transkript

1 ~ SOMUNCU BABA Turilı ve Kültür.Araştırmalan Merkezi I<.,ulfur Tarilt Diq Medeqiyef L ULUSLARARASI Ekim 2016

2 ~ AKSARAY ÜNİVESİTESİ SOMUNCU BABA TAİUH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINI I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Tarih, Kültür, Din, Medeniyet) Tam Metin Kitabı Editörler Mehmet Sami YILDIZ Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Ayşegül CAN Aksaray Üniversitesi, Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Mehmet ÖZKAYA Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Vildan ARMAGAN Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ISBN Baskı: Dizgi Ofset Matbaacılar Sit Sk. No:4 Karatay/KONYA Şub at 2017 ''I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Tarih, Kültür, Din, Medeniyet) isimli kitabın tüm yayın hakları Aksaray Üniversitesi Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştınnalan Uygulama ve Araştınna Merkezi'ne ait olup her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir lasmı, editörlerin önceden yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz, bir geri çağrı sisteminde saklanamaz veya herhangi bir biçimde elektronik veya mekanik, kopyalama, kayıt veya başka yollarla iletilemez. Ali rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a. retrieval system or transmitted in any form or by any means electronical, mechanicalal, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of editors. ''I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Tarih, Kültür, Din, Medeniyet)'na ait bu bildiriler kitabı 667 sayılı KHK ve bu KHK kaps~ıjı_ijicı:~ :El;t:TQ!-P;PE. v\:f.:diğer milli birliğe düşman terör örgütlerine yönelik alınan önlemler/ikap saniıı:itla, ~anlaıi (J72, 675 ve 677 sayılı KHK'lar 1 dikkate alınarak hazırlanmıştır. ; Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sami YILDIZ Sempozyum Başkam İletişini Sekreter Okutman Ayşegül CAN (Aksaray Üniversitesi)

3 !.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) Özet YÜSUF HAKİKİ BABA'NIN Div ANrNDA YER-ALAN MERSİYELERİ Özlem GÜNGÖR* Mersiye, genelde bir devlet ve din büyüğünün ardından onun yapıp ettiklerini sıralayan manzfim bir ağıttır. Özelde ise kaybedilen ve değer verilen her insan için yazılan bir nazım türüdür. Mersiye yazıldığı kişinin hakkında tarihi, sosyolojik ve biyografik bilgiler sunan özel bir şiir türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Somuncu Baba'nın oğlu olan Yusuf Hakiki D!vanı'nda beş mersiye bulunmaktadır. Bunlardan ilki kardeşi Halil Baba için, ikincisi Seyyid Haydar için, üçüncüsü Baba Musa için, dördüncüsü dervişler için ve sonuncusu Sultan Baba Ahmed için yazılmış mersiyedir. Bu çalışmada, mersiyede söz konusu edilen zatların tarihi ve tasavvufi kimlikleri araştırılacak ve bunun yanında bu mersiyelerdeki tespit ve nitelemelerden hareketle söz konusu zatların biyografileri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Yusuf Haldld, Halil Baba, Seyyid Haydar, Sultan Baba Ahmed, Mersiye LAMENTS OF YuSUF HAKiKi BABA in ms DIW AN'S Abstract Lament, usually after a big state and religion is a sort of poetic lament that make it. In particular is ~a verse written for lost and valued every human being. Lamentations about the history of the person it is written, is offering a special poetry sociological and biographical information. Somlıncu Baba's son Yusuf Hakiki Baba has five genuine elegy in diwan. The first of these was his brother Halil Baba, Sayyid Haydar for second, third the for Musa Baba, the fourth for. dervishes and the last lamentations was written for Sultan Ahmed Baba. In this report, the history of these three personalities who have been mentioned in the elegiac and mystical identity will be investigated and that the next move from the biographies Qf such.person identified in these elegies and will attempt to qualify processed. Key Words: Yusuf Hakiki, Halil Baba, Şeyh Haydar, Sultan Baba Ahmed, Lament. Ömer Halisdem.ir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora Öğrencisi, oslem _

4 I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) GİRİŞ YüsufHakild, Somuncu Baba adıyla amlan ünlü mutasavvıf Şeyh Hamid-i Vell'nin oğludur. 1 Dedesi meşhfu zatlardan Musa-yı Kaysen'dir. 2 YilsufHakild, kaynaklarda Baba Yusuf, Baba Yusuf Haldkl, Şeyh Yusuf; halk arasında ise Hakild Baba ve Gül Baba olarak anılır. Baba Yüsuf'un doğum tarihi bilinmemekle beraber, ölüm tarihi 1488'dir. 3 Yüsuf Hakild'nin tespit edilen yedi eseri mevcuttur: Divan (Hakildname), Mahabbatname, Tasavvuf Risalesi, Hadls-i Erba'J.n Şerhi, Metali'u'l-İman, Et-Tesnlın ve Er-Rahlk el-mahtfun. 4 Mersiye, Arapça "resti" kökünden gelir ve ölenin iyiliklerini sayıp dökmek demektir. Kelimenin çoğulu "mertisi''dir. 5 Türk edebiyatında; ölen bir kişinin kaybından duyulan üzüntüyü dile getirmek, o kişinin iyi yönlerini anlatı:ı:ıak, ölen kişiye karş ı şairin ilgisini irade etme~ kadere rıza gösterme~ dünyanın geçiciliğini ifüde etmek ve ölen kişinin yakınlarını sabır ve metanete çağırmak gibi hususların işlendiği lirik şiirlere mersiye denir. Bu lirik şiirler din ve devlet büyükleriyle yakın akraba ların yanı sıra Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için yazılmıştır. 6 Mersiyeler, İslamiyet 'ten önceki Türk edebiyatında sagu, halk edebiyatında ise ağıt adıyla bilinir. 7 Nitekim bu lirik şiirlerin yazılabilmesi için bir ölümün gerçekleşmesi gerekmektedir. Mersiyeler, ölümden sonra derfull bir hissin dışa vurması sonucu kaleme alınan eserlerdir. Anadolu'da mersiye türünün ilk örnekleri, Germiyan Beyliği çerçevesinde yetişen şairler tarafından verilmiştir. Ahmedl Divaru'nda Germiyan beylerinden Süleyman Şah için kaleme alınmış mersiye, elimizdeki bilgilere göre türünün Anadolu' dak.i ilk örneğidir. 8 1 Erdoğan Boz "YüsufHakik.i";TDV İslam Ansiklopedisi, c. XLN, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlan, İstanbul, 2013, s Hanzade Güzeoğlu ''Yı1sufHakik:i", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, < (Erişim Tarihi: )., 3 Erdoğan Boz, Yusuf Hakiki", TDV İslam Ansiklopedisi, C.XLN, s Hanzade Güzeloğlu, ''Yusuf Hakiki", (Erişim Tarihi: ) 5 Mustafa İsen, "Genç Osman İçin Yazılan Bir Ağıt ve Bir Mersiye'', Ötelerden Bir Ses, Akçağ Yayınlan, Ankara, 1997, s Mustafa İsen, ''Mersiye (Türk Edebiyatı)", TDV İslam Ansiklopedisi, c. XXIX, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlan, Ankara, 2004, s İskender Pala, Divan Edebiyatı, Kapı Yayınlan İstanbul, 2008, s Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, Akçağ Yayınlan, Ankara, 1993, s. XVIII

5 !.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) Mersiyeler; kaside, gazel, müseddes, muhammes, kıt'a, terklb-i bend, terc1'-i bend gibi nazım şekilleriyle yazılabilirlerse de bu tür şiirlerde en fazla kullanılan nazım şekli terklb-i benddir. Şekil bakı.ı::ıından Arap ve İran etkisinde kalan mersiye türü, içerikte Türk nthunu yansıtmaktadır. 9 Mersiyelere genel olarak baktığımızda ''fa 'i/atün /fa'ilatiin /fa'ilatün / fa 'ilün" ve "mef'ulü /fa'ilatü / mefa 'flü /fa'ilün" vezinleri kullanılmıştır. Şairler, söylemek istediklerini vurgulamak için mersiyelerde tekrir sanatına sıkça başvurniuşlardır. Üslfip ve iradelerde bu türe ait "ah, vah, dirfg, felek, kanı, imiş" gibi kalıp iradelerin de ortay_a çıktığı görülmektedir. 10 Mersiyeler, şekil bak.ımınd~ olduğu kadar muhteva yönünden de bazı kuralları kendi içlerinde barındırırlar. Bu açıdan mersiyelerde, genel olarak dünyanın geçiciliği, feleğe sitem, yas, övgü, olayın tasviri ve dua gibi bölilinler mevcuttur. 11 Mersiye yazılan kişilere baktığımızda ise; padişahlar, şehzadeler, vezirler, devletin ileri gelenleri, şeyhler, aile bireyleri ve dostlardır. Bunun yanında şehir ve hayvan mersiyeleri de mevcuttur. 12 YÜSUF HAKİKi'NİN MERSİYELERİ Yusuf Hakiki D1vanı'nda (Hakikiname) beş mersiye bulunmaktadır: 1. Ağabeyi Halil Ta">'b1 için kaleme aldığı "Halll Baba" redifli mersiye, Seyyid Haydar için kaleme aldığı "kalduk garip" redifli mersiye, Baba Ahmed'in oğlu Şeyh Musa için kaleme aldığı "oldı dirig" redifli mersiye, Dervişler için genel olarak kaleme aldığı "dervişlerün" redifli mersiye, Sultan Baba Ahmed adına kaleme aldığı "yanayuıi" redifli m~rsiye M. Zeliha Stebler Çavuş, Türk Edebiyatında Mersiyeler, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum, 2008, s Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, s. XVII-X:XX. 11 Mustafl! İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, s. XXXII. 12 Mustafa İsen, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, s. V. 13 (Bu sayfadan itibaren Yusuf Hakiki Divanı 'ndan alınan beyitlerin vr. numaralan, kaynakçada belirtilen Sadi Somuncuoğlu nüshası esas alınarak verilmiştir.) YusufHakilô Divanı, vr. 36b-37a. 14 ;yüsufhakiki Divanı, vr. 45b-46a. 15 Yusuf Hakiki Divanı, vr. 182b-183b. 16 YüsufHakilô Divanı, vr. 219a-219b. 17 Yusuf Hakiki Divanı, vr. 257b-258b

6 !.Uluslararası Aksaray Seı:i:ıpozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) Yusuf Hakild ilk mersiyesini ağabeyi Halil Taybi için yazmışhr. 19 beyitten oluşan mersiye, "Halil Baba" rediflidir. Yusuf Ha.kili bu mersiyesinde ağabeyinin ölümünden duyduğu ÜZÜlltüyü dile getirmiştir. Aşağıdaki beyitlerde, onun aşıkların içinde sultan olduğunu, ayrılığından aşıkların yüreğinin kan ağladığını söylemektedir: dirfga sen de mi itdün göç sultan halfl baba ki 'aşı!flar içinde bir şehidün etin Halil Baba kara günlüle..y üs tine dirf g odlar mı yagdurdun ki 'tişı!flarun itmişsin yüregin kan Halil Baba 18 Mersiye yazılan kişilere baktığımızda Ham Taybl için yazılan bu mersiye, aile bireyleri için yazılan mersiyeler grubuna girmektedir. Şahin Başer, Şeyh Haınld-i Veli ile ilgili kaleme aldığı eserinde Halil Taybl'nin onun manevi oğlu olduğunu söylemektedir. 19 Hem Ahmed Akgündüz'ün Somuncu Baba'nın Darende kolu hakkındaki şecere kayıtlarından 20 hem de Yusuf Hakild'nin mersiyesinden Halil Taybl'nin Somuncu Baba'nın gerçek oğlu olduğu aşikardır. Bunun yanı sıra Ahmet Akgündüz, Somuncu Baba'nın en büyük oğlunun Yusuf Hakiki olduğunu söylemektedir. 21 Yusuf Hakild'nin Dlvam'nda kendinden büyüklere ''baba" diye hitap etmesi, Halil Taybl'nin yaşça ondan büyük olduğunu göstermektedir. Kaynaklarda Ham Taybi'nill Darende'de yaşadığı bilgisinin dışında başka bilgi bulunmamaktadır. 22 Yusuf Hakild'nin 15 beyitten oluşan ''kalduk garib" redifli mersiyesi, Seyyid Haydar için yazılmışhr. Seyyid Haydar, Safevi Tarikatı şeyhlerinden Şeyh Cüneyd'in oğludur yılında Uzun Hasan tarafından Erdebil'de Safevi Tarlkatı'mn başına getirilen Şeyh Haydar YüsufHakild Divanı, vr. 36b. 19 Şahin Başer, Şeyh Hamid-i Veli, Akın Ofset Tesisleri, Konya, 2006, s Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Alisi (Yüce Nesebi), s. 1O1. 21 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Alisi (Yüce Nesebi), s Haşim Şahin, "Somuncu Baba'', TDV İslam Ansiklopedisi, c. XXXVII, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlan, İstanbul, 2009, s Tufan Gündüz, "Safeviler'', Tufan Gündüz (Ed.), Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, s Tufan Gündüz, "Safeviler", Tufan Gündüz (Ed.), Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi, s.l

7 !.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) Temmuz 1488'de katledilerek öldürülmüştür. 25 YusufHakild'nin babası Somuncu Baba, Şeyh Haydar'ın dedesi Hace Alaeddin Erdebill'ye intisap etmiştir. 26 Babasının izinden giden Yusuf Hakiki muhtemelen Erdebil'e gitmiş ve Şeyh Haydar ile orada karşılaşmıştır. Bazı kaynaklar Yusuf Haklk.i'nin ölümünü 1486 olarak vermektedir. 27 Lakin Şeyh Haydar'ın 1488 yılında katledilerek öldürülmesi ve YusufHaklk.i'nin onun ardından mersiye yazması, ölümünün 1486 değil olduğu fikrini doğrulamaktadır. Yusuf Haklli, mersiyesinin ilk beytinde Seyyid Haydar için "din kardeşi" iradesini kullanmış, bir başka beyitte onun bir din alimi ye gönül sahibi bir mert olduğunu söylemiştir :.eyledi bir bir r.ıhlet ah ihvan-ı dfn kalduk gar'ib b~lemezüz kim nid_evüz zar u hazfn kalduk garib bir 'alim-i 'amil kanı bir merd-i sahih-dil kanı!dm göstere togrz yolı ol bf-zanfn kaldıık garfb 29 Mersiyesinde Şeyh Haydar'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü anlatan Yusuf Hakild, onun din uğruna öldüğünü, bu alemden ay.rılışının herkesin canını yaktığını ve onun gibi birinin artık bulunamayacağını ifade eder. Yine onun için yazdığı şu beyitte: din ulusı bir şahıdı 'fişzklara hem-rahıdı gönli arı çün mahıdı bf-kibr ~ kfn kalduk garib 30 Şeyh Haydar'ın din ulusu bir şah ve aşıklara yoldaş olup gönlünün dolunay gibi kinden ve kibirden uzak olduğunu söylemektedir. Bu iradelerden, Ş.eyh Haydar'ın iyi bir tarikat. şeyhi olduğunu anlamaktayız. Ahmed Akgündüz, Şeyh Haınld'in babası Musa-yı K.ayseri'nin "Baba Musa" diye anıldığını, Yüsuf Hakild'nin sağlığında verat ettiğini ve dedesinin veratı üzerine torununun onun için bir mersiye kaleme aldığını söylemektedir. 31 Akgündüz'ün bahsettiği mersiye, Yusuf Hakild D1varu'nda geçen "oldı dirlg" redifli 18 beyitlik üçüncü mersiyedir. Yazma eserin Sadi, 25 Yusuf Küçükdağ- Bilal Dedeyev, Safevilerin Nesebine Farklı Bir Bakış, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal oflntemational Social Researcb, Volume 2/6 Winter 2009, s Ethem Cebecioğlu, ~acı Bayram Veli, Kültür Bakanlığı Yayınlan, An.kara 1991, s Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Alisi (Yüce Nesebi), s '.Erdoğan Boz "YüsufHakilô", TDV İslam Ansiklopedisi, c. XLIV, s Yusuf Hakild Divanı, vr. 45b. 30 YilsufHakikl Divanı, vr. 46a. 31 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Alisi (Yüce Nesebi), s

8 I.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) Soniuncuoğlu Nüsbası'nda mersiyenin başlığı "Mürşid-i Baba Musa", Mevlana Müzesi Nüshas ı 'nda ise "Mürşid-i Baba Musa İbni Baba Ahmed" olarak geçmektedir. Anlaşılan o ki Ahmet Akgündüz, sadece Sadi Somuncuoğlu Nüshası'nı görmüştür. Lfilcin oradaki başlığı da "Mersiyye-i Baba Musa" olarak okumuştur. 32 Diğer nüshayı görmediğinden dolayı buradaki "Baba Musa"yı, Şeyh Hamid'in babasının da adının Musa olması hasebiyle aynı kişi olarak adlandırarak yanlışlığa düşmüştür. Yusuf Hakilô'nin bahsi geçen mersiyesini incelediğimizde dedesi için yazılmış olma ihtimalinin olmadığını görüyoruz. Mevlana Müzesi Nüshası 'nın başlığından da anlaşılacağı üzere burada _bahsedilen Musa, Şeyh Hamid'in babası Musa-yı Kaysen değil, Baba Ahmed'in oğlu Musa'dır. Akgündüz, buradaki isim benzerliğinden dolayı YusufHakilô'nin bu mersiyeyi dedesi için yazdığını söylemiş olabilir. Zaten, YusufHakilô'nin Musa-yı Kaysen'yi görüp görmediği, yaşta olup olmadığı konusu da muammadır. görse dahi onun ardından mersiye kaleme alabilecek YusufHakilô Divaw'ında yer alan dördüncü mersiye ise "derv1şlerün" rediflidir ve 17 beyitten oluşur. YusufHak.ild, bu mersiyeyi diğer mersiyelerde olduğu gibi tek bir kişi için değil, genel olarak dervişler için yazfillştır. İlle beytinde: nidelüm yahdz bizi hasreti dervfşleriin vay ne düşvar iş olur.fiirkôtı dervişleriin 33 Dervişlerin hasretinin onları yaktığını, onlardan ayrılmanın çok zor bir iş olduğunu söyleyerek, onların ölümlerinden duyduğu hissi anlatmaya çalışan Yusuf Hfilcilô, son beytinde de dervişlerin ona himmet etmesini, eğer himmet ederlerse Hakk'ın lütfu.yla da yolda kalmayacağını söyler. yolda komaya Hakiki seni hem luif-ı hakkun yoldaş olursa eger himmeti dervfşleriin 34 Yusuf Hakiki, mersi yenin genelinde de yukarıdaki beyitlerde olduğu gibi. dervışlerin özelliklerinden bahseder. Onlarda şeytanı vasıfların olmadığını hem Ömer gibi heybetli hem de onun gibi adil olduklarını dile getirir. Ahmed Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Alfsi isimli eserinde Yusuf Hakilô'nin Somuncu Baba'nın vefütı üzerine onun için bir mersiye kaleme aldığını, bu mersiyede babasının gurbette iken vefüt ettiğini gösteren ifüdelerin kullanıldığını 32 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Alisi (Yüce Nesebi), s Yusuf Hakiki Divanı, vr. 219a. 34 YfisufHakiki Divanı, vr. 219b

9 I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu {Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) söylemektedir. 35 Bahsi geçen mersiye, Yusuf Hakiki Divanı 'nda yer alan 27 beyitlik "yanayım,, redifli sonuncu mersiyedir. Mersiyeyi incelediğimizde ifiidenin olm_!ldığını görmekteyiz. Sadece mersiyenin ilk beytinde: yanayım derdünde hocam yanayım 'aleme taldı bu matem yanayım 36 Somuncu Baba'ya atfedilen hiçbir geçen "hocam,, ifadesi, Yusuf Hakild'nin ilk hocasının babası olması hasebiyle düşünülmüş olabilir. Mersiyede bu ifadenin dışında Somuncu Baba'ya ait hiçbir ipucu bulunma~aktadır. Aynı zamanda Ahmet Akgündüz eserinde mersiyenin b~şlı~ "Mersiyye-i Baba Sultan Hamid" olarak göstermiştir_. 37 Lakin Divan'ın yazma nüshasında başlık, ''Mersiyye-yi Baba Sultan Ahmed"dir. Akgündüz, zorlama bir yorumla mersiyenin Somuncu Baba için yazıldığını dile getirmiştir. Mersiyenin başlığında adı geçen Baba Ahmed, Hacı Bayram Veli'nin en büyük oğlu 38 ve onun halifeliği kesin olan ama mesleği tespit edilemeyen müridleii arasındadır. 39 Mersiye yazan Yusuf Hakiki de Hacı Bayram Vell'ye intisap etmiş ve onun Aksaray'daki halifesi olmuştur. 40 Elimizdeki bulgular gösteriyor ki Yusuf Hakiki bu mersiyeyi babası için değil, Hacı Bayram Veli'nin oğlu Baba Ahmed için yazmıştır. Divan, da yer alan mersiye.ler incelendiğinde, mersiyelerin genel kurallarına uyulmuş olduğu tespit edilmiştir. bulunmaktadır. Mersiyelerde kalıplaşan "kanı, dirlg, vah,, gibi kelimeler tüm mersiyelerde Yusuf Hakild tarafından yazılan beş mersiyeden sadece ilk mersiye, mersiye yazılan kişiler grubundan aile bireyleri için kaleme alınan mersiyeler içinde yer almakta;. diğer dört mersiye ise şeyhler için yazılmış mersiye grubuna dahil edilebilmektedir. SONUÇ Mersiyeler, ölen kişilerin ardından onları hasretle yad etmek için kaleme alınan eserlerdir. Görülüyor ki Yusuf Hakiki de eserinde beş mersiyeyi, onun hayatında önenµi bir yere sahip olan kişilerin ardından duyduğu üzüntüyü dile getirmek ve onların iyi yönlerini söylemek için 35 Ahmet A.kgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Alisi (Yüce Nesebi), s Yusuf Hakiki Divaru, vr. 257b. 37 Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Neseb-i Alisi (Yüce Nesebi), s Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Veli, s Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Veli, s Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Veli, s

10 1.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) kaleme almıştır. Lakin onun için büyük öneme sahip babasına niçin bir mersiye yazmadığı konusu ise muammadır. Yusuf Hakilô Divanı 'nda yer alan mersiyeleri incelediğimizde bilinenin aksine Yusuf Hakil<l"nin, babası Somuncu Baba ve dedesi Musa-yı Kayseri için bir mersiye kaleme almadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yusuf Hakilô, Somuncu Baba için yazdığı bilinen mersiyeyi Hacı Bayram V ~li'nin oğlu Baba Ahmed için; dedesi için yazdığı bilinen diğer mersiyeyi ise Baba Ahmed'in oğlu Musa için kaleme alınmış, yani Divan'da yer alan iki mersiye Hacı Bayram Veli'nin oğlu ve torunu için yazılmıştır. Ayrıca Halil Taybi için yazılan mersiyeden de onun Somuncu Baba 'nın manevi oğlu olmadığını ve aynı zamanda Yusuf Hakilô'nin ona "baba" diye hitap etmesinden dolayı Somuncu Baba'nııı en büyük oğlu olduğu kanaatine varılmıştır

11 !.Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet) KAYNAKÇA AK.GÜNDÜZ Ahmet, Arşiv Belgeleri Işığında Nesebi), Osoıanlı Araştırmaları Vakfı Yayınlan, İstanbul BAŞER Şahin, Şeyh Hamid-i Veli, Akın Ofset Tesisleri, Konya Somuncu Baba ve Neseb-i Alisi (Yüce BOZ Erdoğan, "YüsufHakikl", TDV İslam Ansiklopedisi, c. XLIV, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlan, İstanbul CEBECİOGLU Ethem, Hacı Bayram Veli, Kültür Bakanlığı Yayınlan, Ankara GÜNDÜZ Tufan, "Safeviler", Tufan Gündüz (Ed.), OrtaÇağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir. GÜZEOGLU Hanzade (200?). ''Yusuf Hakili", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, < (Erişim Tarihi: ). İSEN Mustafa, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye, Akçağ Yayınlan, Ankara 1993., "Genç Osman İçin Yazılan Bir Ağıt ve Bir Mersiye", Ötelerden Bir Ses, Akçağ Yayınlan, Ankara 1997., "Mersiye.(Türk Edebiyatı)", Diyanet Vakfı Yayınlan, İstanbul TDV İslam Ansiklopedisi, c. XXIX, Türkiye KÜÇÜKDAG Yusuf ve DEDEYEV Bilal, "Safevilerin Nesebine Farklı Bir Bakış", lffuslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Volume 2/6 Winter PALA İskender, Divan Edebiyatı, Kapı Yayınlan, İstanbul STEBLER ÇAVUŞ M. Zeliha, "Türk Edebiyatında Mersiyeler'', ~.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 38, Erzurum ŞAHİN Haşim, "Somuncu Baba'', TDV İslam Ansiklopedisi, c. XXXVII, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlan, İstanbul 2009., Yusuf ~akikl, Yusuf Hakilô Divanı, Kütüphanesi, 2 cilt. Sadi Somuncuoğlu Nüshası, Sadi Somuncuoğlu Özel Yusuf Hakik.l, Yusuf Hakiki Divanı, Mevlana Müzesi Nüshası, Konya Mevlana Müzesi Nüshası, nu

Hacı Bayram-ı Velî nin Torunlarından Şair Ahmed Nuri Baba Divanı ndan Örnekler, Ankara Şehrengizi ve Ser-Güzeşt i

Hacı Bayram-ı Velî nin Torunlarından Şair Ahmed Nuri Baba Divanı ndan Örnekler, Ankara Şehrengizi ve Ser-Güzeşt i Hacı Bayram-ı Velî nin Torunlarından Şair Ahmed Nuri Baba Divanı ndan Örnekler, Ankara Şehrengizi ve Ser-Güzeşt i Yazar Mustafa Erdoğan ISBN: 978-605-9247-81-8 1. Baskı Kasım, 2017 / Ankara 100 Adet Yayınları

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler

İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI. XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESINDE GELIŞEN TÜRK EDEBIYATI XIII - XIV yy. Olay Çevresinde Gelişen Metinler OLAY ÇEVRESINDE GELIŞEN EDEBI METINLER Oğuz Türkçesinin Anadolu daki ilk ürünleri Anadolu Selçuklu Devleti

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

Get to know Hodja Dehhânî Through Other Poet s Poems:

Get to know Hodja Dehhânî Through Other Poet s Poems: Hoca Dehhânî yi iyle : 1 ÖZET Mücahit KAÇAR 2, kaside Dehhân neredeyse bütün antoloji ve edebiyat tarihi söz konusu görülmektedir. Oysaki hem atfedilen gazellerine yeniden Anahtar Kelimeler: Dehhânî, Kemâl

Detaylı

Okul Öncesi/İlkokul Çocukları İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi

Okul Öncesi/İlkokul Çocukları İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi Okul Öncesi/İlkokul Çocukları İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi DOKUZUNCU BASIMDAN ÇEVİRİ Çeviri Editörü Social Studies for the Preschool/Primary Child NINTH EDITION Carol Seefeldt Sharon Castle Renee C. Falconer

Detaylı

ERGENLiK ADOLESCENCE JOHN W. SANTROCK ÇEVİRİ EDİTÖRÜ: DOÇ. DR. DİĞDEM MÜGE SİYEZ

ERGENLiK ADOLESCENCE JOHN W. SANTROCK ÇEVİRİ EDİTÖRÜ: DOÇ. DR. DİĞDEM MÜGE SİYEZ ERGENLİK, ERGENLiK On Dördüncü Basımdan Çeviri (Düzenlenmiş Yeni Türkçe Basım) ADOLESCENCE Fourteenth Edition JOHN W. SANTROCK Çeviri Editörü: Doç. Dr. Diğdem Müge SİYEZ Dokuz Eylül Üniversitesi TM NOBEL

Detaylı

İnci. Hoca DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ II (BENTLERLE KURULANLAR)

İnci. Hoca DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ II (BENTLERLE KURULANLAR) DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ II (BENTLERLE KURULANLAR) BENTLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ A. BENT SAYISI TEK OLANLAR (TEK DÖRTLÜKTEN OLUŞANLAR) RUBAİ Edebiyatımıza İran edebiyatından gelmiştir. Dört

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITICAL STUDIES

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITICAL STUDIES INTERNATIONAL JOURNAL OF POLITICAL STUDIES Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Vol. 4 No.2 August/Ağustos 2018 www.politikarastirmalar.org ISSN: 2528-9969 International Journal Of Political Studies

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T

Tufan Buzpmar H ÍL A FE T Tufan Buzpmar H ÍL A FE T VE SALTANAT a l f a : 2987 I ALFA İNCELEME-ARAŞTIRMA 88 H İLAFET VE SALTANAT II. Abdiilhamid Döneminde Halifelik ve Araplar Ş. TUFAN BUZPINAR 1961 yılında Kadirli ye bağlı Esenli

Detaylı

Balım Sultan. Kendisinden önceki ve sonraki Postnişin'ler sırası ile ; YUSUF BALA BABA EFENDİ MAHMUT BABA EFENDİ İSKENDER BABA EFENDİ

Balım Sultan. Kendisinden önceki ve sonraki Postnişin'ler sırası ile ; YUSUF BALA BABA EFENDİ MAHMUT BABA EFENDİ İSKENDER BABA EFENDİ Balım Sultan Bektaşiliği kurumlaştıran önder olarak bilinen Balım Sultan; Hacı Bektaş Veli'nin ilk öncülülerinden Dimetoka tekkesinin posnişini Seyit Ali Sultan'in torunlarindan olup, doğumu 1462 dir.

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLERİ

2014 YILI FAALİYETLERİ 2014 YILI FAALİYETLERİ 28 Ağustos 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA görevine başladı. 27 Eylül 2013 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya Atatürk Üniversitesinde düzenlenen

Detaylı

Sınıf İçinde ve Dışında Yaratıcı Drama

Sınıf İçinde ve Dışında Yaratıcı Drama Sekizinci Basımdan Çeviri Sınıf İçinde ve Dışında Yaratıcı Drama Çeviri Editörü Eighth Edition Creative Drama in the Classroom and Beyond Nellie McCaslin Shifra Schonmann ve Doç. Dr. Ömer Adıgüzel'in Ön

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve İnternet

Bilgisayar Ağları ve İnternet Bilgisayar Ağları ve İnternet 6. Basımdan Çeviri Computer Networks and Internets Sixth Edition DOUGLAS E. COMER Çeviri Editörleri Doç. Dr. Rüya Şamlı Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gürkaş Aydın NOBEL AKADEMÝK YAYINCILIK

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

İngilizce: 63 (YDS) ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

İngilizce: 63 (YDS) ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

TOEFL ibt LISTENING STRATEGIES & PRACTICE DR. HİKMET ŞAHİNER

TOEFL ibt LISTENING STRATEGIES & PRACTICE DR. HİKMET ŞAHİNER TOEFL ibt LISTENING STRATEGIES & PRACTICE DR. HİKMET ŞAHİNER TOEFL ibt LISTENING STRATEGIES & PRACTICE Copyright 2012-2019 ISBN: 978 0 239 84 159 9 ALL RIGHTS RESERVED. This book contains material protected

Detaylı

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY

Bu sayının editörleri: Doç. Dr. Üzeyir ASLAN Dr. Ümran AY S A I12 Y NUMBER Y I L07 Y E A R PROF. DR. ORHAN BİLGİN ARMAĞAN SAYISI 2 Bu sayının editörleri: Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) kuruluşu olan DEV İktisadi İşletmesi yayınıdır.

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı. Renal Nursing

Böbrek Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı. Renal Nursing Böbrek Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı Renal Nursing Böbrek Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı Dördüncü Basımdan Çeviri Çeviri Editörü Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Renal Nursing Fourth Edition Nicola

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ

ÖZGEÇMİŞ. Yasemin ERTEK MORKOÇ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yasemin ERTEK MORKOÇ Unvanı Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Akademik Aşamaları Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

Cilt: 4 Yıl: 2017 Sayı: 7 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Cilt: 4 Yıl: 2017 Sayı: 7 I S S N ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Dergimiz İSAM Kütüphanesi tarafından taranmaktadır. www.isam.org.tr Sayfa Tasarımı Erşahin Ahmet AYHÜN Kapak Tasarımı Emin ALBAYRAK Baskı

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1

BIP116-H14-1 BTP104-H014-1 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 5 Sayı 9 Haziran 2015 Volume 5 Issue 9 June 2015 ISSN 2146-4561 Baskı: Matbaası - 79100

Detaylı

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN

AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN 71 AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂRİH-İ MÜLÛK-İ ÂL-İ OSMAN Nihat ŞEMİN Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, III. Sınıf, I. Öğretim Öğrencisi. AHMEDÎ ve DÂSİTÂN-İ TEVÂ- RİH-İ MÜLÛK-İ

Detaylı

BU Kitapta Kullanılan Standart Birimler

BU Kitapta Kullanılan Standart Birimler BU Kitapta Kullanılan Standart Birimler Amerika Birleşik Devletleri Birimler Sistemi (USCS) ve Uluslararası Birimler Sistemi (SI) ne ait birimler kitap boyunca yer alan eşitliklerde ve tablolarda kullanılmıştır.

Detaylı

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY

SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY SULTAN VELED DİVANI (ÇEV. PROF. DR. VEYİS DEĞİRMENÇAY) ŞEYDA ARISOY Divan yazma Anadolu da 13. ve 19. yüzyıllar arasında görülen şairlerin değişik nazım türlerinde kaleme alınmış şiirlerini bir araya topladıkları

Detaylı

Yasemin AKKUŞ. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Edebiyat Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yasemin AKKUŞ. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Edebiyat Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yasemin AKKUŞ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Muğla Üniversitesi, Fen-Edb. Fak 1998 Y. Lisans Eski Türk Edebiyatı Sakarya Üniversitesi SBE 2001 Doktora

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Sözlü Dönem Yazılı Dönem İslamî Dönem Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi Divan Edebiyatı Halk Edebiyatı Batı etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Tanzimat

Detaylı

PROF. DR. MUSTAFA ERDOĞAN IN ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. MUSTAFA ERDOĞAN IN ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. MUSTAFA ERDOĞAN IN ÖZGEÇMİŞİ 1971 yılında Yozgat ta dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Yozgat ta tamamladı. 1990 yılında Yozgat Lisesi nden, 1994 yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3275 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2138 HAVACILIK EMNİYETİ Yazarlar Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 5, 7, 8) Yrd.Doç.Dr. Uğur TURHAN (Ünite 2) Dr. Eyüp Bayram ŞEKERLİ

Detaylı

PROF. DR. MESERRET DĐRĐÖZ

PROF. DR. MESERRET DĐRĐÖZ 2 Meserret DĐRĐÖZ PROF. DR. MESERRET DĐRĐÖZ ÖZGEÇMĐŞĐ: Enis Alapaytaç ve Hafize Hanım ın kızları olarak 1923 te Tarsus ta doğdu. Đlkokul ve ortaokulu Tarsus ta, liseyi de Đstanbul da Kandilli Kız Lisesi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora

Detaylı

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Pir Sultan ABDAL Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Yaşadığımız çağda da maalesef geçen on dört asırda olduğu gibi oklar, mızraklar yeniden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

Ali Nihanî nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi (İnceleme-Metin-Sadeleştirme-Dizin)

Ali Nihanî nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi (İnceleme-Metin-Sadeleştirme-Dizin) Ali Nihanî nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi (İnceleme-Metin-Sadeleştirme-Dizin) Yazar Sedat Kardaş ISBN: 978-605-2233-01-6 1. Baskı Şubat, 2018 / Ankara 100 Adet Yayınları Yayın No: 266 Web:

Detaylı

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU

6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 6. DİYANET İŞLERİ REİSİ HASAN HÜSNÜ ERDEM SEMPOZYUMU 11-12 Kasım 2016, Antalya PROGRAM Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı. Prof. Dr. Hüseyin AYAN

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı. Prof. Dr. Hüseyin AYAN A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 39, Erzurum 2009 ~ 1023 ~ Prof. Dr. Hüseyin AYAN ~ 1024 ~ Prof. Dr. Hüseyin Ayan: Fotoğraflar Akdere deki Evlerinde (15.03.1951) Babası, Eniştesi ve Yeğeni

Detaylı

bitirdi yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990

bitirdi yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990 Ethem CEBECİOĞLU 1951 Yılında Ankara da doğdu. 1981 de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1983 yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990 yılında Hacı

Detaylı

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ

TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ ISSN 1306-0007 TARIM MAKİNALARI BİLİMİ DERGİSİ (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013 CİLT (VOLUME) 9 SAYI (NUMBER) 3 Sahibi (President) Tarım Makinaları Derneği Adına (On Behalf of Agricultural

Detaylı

On Birinci Basımdan Çeviri. Eleventh Edition. Güncel Lojistik. Contemporary Logistics

On Birinci Basımdan Çeviri. Eleventh Edition. Güncel Lojistik. Contemporary Logistics On Birinci Basımdan Çeviri Eleventh Edition Güncel Lojistik Contemporary Logistics On Birinci Basımdan Çeviri Eleventh Edition Güncel Lojistik Contemporary Logistics Paul R. Murphy, Jr. A. Michael Knemeyer

Detaylı

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ

PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ PROF.DR. MUSTAFA İSEN İN ÖZGEÇMİŞİ VE ESERLERİ 1953 yılında Adapazarı nda doğan Mustafa İsen, 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. Mezuniyetten

Detaylı

Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası *

Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 10, İstanbul 2013, 13-24. Âmil Çelebioğlu nun Bibliyografyası * NİHAT ÖZTOPRAK ** KİTAPLAR 1. Fuzûlî ve Cevherler (Yayınlanmamış Mezuniyet Tezi), İstanbul 1960, Türkiyat

Detaylı

Yalvaç Ural Ödülleri: Buket Topakoğlu

Yalvaç Ural Ödülleri: Buket Topakoğlu .. Yalvaç Ural (1945, Konya) Kitaplarının sayısı 100 ü aşan yazarın yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödülü bulunmaktadır. Kitapları Almanca, İngilizce, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Arnavutça, Makedonca, Çingenece

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

KÜTAHYALI ŞEYHÎ NİN HÜSREV Ü ŞÎRÎN İ * Mustafa GÜNEŞ

KÜTAHYALI ŞEYHÎ NİN HÜSREV Ü ŞÎRÎN İ * Mustafa GÜNEŞ KÜTAHYALI ŞEYHÎ NİN HÜSREV Ü ŞÎRÎN İ * Mustafa GÜNEŞ Özet: İlk olarak Nizâmî-i Gencevî tarafından yazılan Hüsrev ü Şîrin, Batı sahasında başta Kütahyalı Şeyhî olmak üzere pek çok şair tarafından Türkçeye

Detaylı

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Yusuf Bulut. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 2.12.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU

EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU EK 1:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYIN ÖNERİ FORMU A. Bu bölüm yazar tarafından doldurulacaktır. Eserin başlığı:... Hangi Amaçla Kullanılacağı Ders kitabı Yardımc ı ders Kitabı Çeviri Ders Kitabı Diğer (Açıklayınız)

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL:

ÖZGEÇMİŞ. Tel: Belgeç: E MAİL: ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Mustafa DURMUŞ ÜNVANI: Doç. Dr. DOĞUM TARİHİ: 10.08.1975 DOĞUM YERİ: İstanbul YABANCI DİLİ: İngilizce MEDENİ HÂLİ: Evli İŞ ADRESİ: Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 50.ULUSAL 24.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-18 AĞUSTOS 2013 HACIBEKTAŞ TÖRENİN BİR GÜN ÖNCESİ 15 AĞUSTOS 2013 PERŞEMBE : 11.00 : Atatürk Anıtına Çelenk

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik. Sayı : E /08/2018 Konu : Sempozyum Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik. Sayı : E /08/2018 Konu : Sempozyum Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı : 26331761-000-E.1800021619 29/08/2018 Konu : Sempozyum Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ekonomik

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

-Rubai nazım şekli denince akla gelen ilk sanatçı İranlı şair.. dır.

-Rubai nazım şekli denince akla gelen ilk sanatçı İranlı şair.. dır. 10. SINIF TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA SORULARI 1. Gazelin özelliklerinden beşi tanesini yazınız. 2. Aşağıda verilen kavramları tanımlayınız. Matla: Taç beyit: Tegazzül: Fahriye: Methiye: 3. Verilen dörtlüğün

Detaylı

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır.

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır. Hacı Bayram'ın Şeyhi: Hamîdüdîn-i Aksarâyî (Somuncu Baba) Şeyh Hamîdüddîn-i Velî el-aksarâyî aslen Kayserili olup Şeyh Şemseddîn-i Mûsâ isimli zâtın oğludur. İlk tasavvufî bilgilerini babasından elde etmiş

Detaylı

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

Hz. Muhammed. (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Hz. Muhammed (s.a.s.) in Doğumunun 1437 inci senesi vesîlesiyle.. 18 Mart 2008 Lütfi Kırdar Kongre Merkezi I.BÖLÜM Dua Şehitler için Salâ Okunması Ehl-i Beyt Muhabbeti Sinevizyon Gösterimi Açılış Konuşmaları:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

GDP FİYAT ENDEKSİ TÜKETİCİ FİYAT FEDERAL FAZLA/ AÇIK M1 ARTIŞ M2 ARTIŞ FEDERAL FON ORANI** SİVİL İŞ GÜCÜ İŞSİZLİK ORANI

GDP FİYAT ENDEKSİ TÜKETİCİ FİYAT FEDERAL FAZLA/ AÇIK M1 ARTIŞ M2 ARTIŞ FEDERAL FON ORANI** SİVİL İŞ GÜCÜ İŞSİZLİK ORANI GDP FİYAT ENDEKSİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ ENFLASYON FEDERAL FAZLA/ AÇIK SİVİL İŞ GÜCÜ İŞSİZLİK ORANI M1 M1 ARTIŞ ORANI M2 M2 ARTIŞ ORANI FEDERAL FON ORANI** ENDEKS % MİLYAR $ MİLYON % MİLYAR $ % MİLYAR

Detaylı

EN ESKİ İNANÇLARDAN BİRİ OLAN ZERDÜŞTLÜK VE ZERDÜŞT HAKKINDA 9 BİLGİ

EN ESKİ İNANÇLARDAN BİRİ OLAN ZERDÜŞTLÜK VE ZERDÜŞT HAKKINDA 9 BİLGİ EN ESKİ İNANÇLARDAN BİRİ OLAN ZERDÜŞTLÜK VE ZERDÜŞT HAKKINDA 9 BİLGİ Kültürü sanatı ve gelenekleriyle çok köklü bir geçmişi olan İran Zerdüşt ve onun öğretisi Zerdüştlük e de ev sahipliği yapmıştır. Zerdüşt

Detaylı

Etkinlikler T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi. Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN. (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR

Etkinlikler T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi. Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN. (Mütevelli Heyet Başkanı) YAYIN KURULU YAYINA HAZIRLAYANALAR PANEL Etkinlikler TARİH BÖLÜMÜ/ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ UYG. AR. MERKEZİ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 3

Detaylı

Genezinli Eliçin Ailesi

Genezinli Eliçin Ailesi Genezinli Eliçin Ailesi Yazar Dr. Mehmet Kılıç Yazar ile İletişim mhtkilic20@gmail.com ISBN: 978-605-9247-98-6 Kapak Resmi Nuh Hoca ve Oğulları Emin Türk ile Bekir 1. Baskı Eylül 2018 /Ankara Yayınları

Detaylı

İnci. Hoca GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER)

İnci. Hoca GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER) İnci GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ (İLK İSLAMİ ESERLER) Hoca ESERLERİN ORTAK ÖZELİKLERİ Hem İslâmiyet öncesi kültürü hem de İslâmî kültür iç içedir. Aruzla hece, beyitler dörtlük birlikte kullanılmıştır. Eserler

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt 3 Sayı 5 Haziran 2013 Volume 3 Issue 5 June 2013 ISSN 2146-4561 Baskı: Kilis 7 Aralık

Detaylı

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI EDEBİYAT Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI GENC-NÂME HAZİNE KİTABI DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, 2016 DBY: 20 Edebiyat: 3 ISBN: 978-605-4635-15-3 Sertifika No: 18188 Birinci Baskı: İstanbul,

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

KONYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ALTIN KALP MÜNÂCÂT VE NA T YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ GENEL HÜKÜMLER

KONYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ALTIN KALP MÜNÂCÂT VE NA T YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ GENEL HÜKÜMLER KONYA VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ ALTIN KALP MÜNÂCÂT VE NA T YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmayı Düzenleyen Kurum : Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü GENEL HÜKÜMLER Yarışmanın Amacı

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Öğrenim Durumu : Hamdi KIZILER : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Detaylı

TÜRK EDEBİYATINDA MERSİYELER Elegies in Turkish Literature M. Zeliha STEBLER ÇAVUŞ

TÜRK EDEBİYATINDA MERSİYELER Elegies in Turkish Literature M. Zeliha STEBLER ÇAVUŞ A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 131 ~ TÜRK EDEBİYATINDA MERSİYELER Elegies in Turkish Literature M. Zeliha STEBLER ÇAVUŞ ÖZ İnsanlığın ilk zamanından beri ölüm düşüncesi

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Nitel Araştırmalar için

Nitel Araştırmalar için Nitel Araştırmalar için Temellendirilmiş Kuram Uygulama Rehberi Cathy Urquhart Çevirenler Dr. Züleyha ÜNLÜ Dr. Erkan KÜLEKÇİ Ankara 2018 Nitel Araştırmalar için Temellendirilmiş Kuram Uygulama Rehberi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. E-posta: Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

YRD. DOÇ. DR. E-posta: Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi AYSUN ÇELİK YRD. DOÇ. DR. Telefon: (0312) 297 8100 E-posta: aysuncelik@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM DURUMU

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı