Beydavl'nin "Envôru't-Tenzil ve Esrôru't-Te'vi/" 1 Adlı Eserinde Hermenötiği'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beydavl'nin "Envôru't-Tenzil ve Esrôru't-Te'vi/" 1 Adlı Eserinde Hermenötiği'"

Transkript

1 Çeviriler Beydavl'nin "Envôru't-Tenzil ve Esrôru't-Te'vi/" 1 Adlı Eserinde Hermenötiği' Yusuf RAHMAN" Çev.: Bünyamin AÇIKALIN... Ebu Said Abdullah b. ümer b. Muhammed b. Ali Ebu'l-Hayr N1sinıddin el-beydavi 2 (vefatı h. 685 veya m veya 1316) 1 tefsiri İslam dünyasında en geniş çapta okunan birmüfessir olduğu gibi 1 Batı'da da Kud'ın tefsircilerinin en iyi bilinenidir. Birçok yönden, onun Envaru't-Tenzfl ve Esrarılt-Te'vll adlı tefsiri, Cel.aleddirı el-mahalli (v ) ve Celaleddin es Süylıti ( v SOS)'rıin Tıjsiru'l-Cdalı-:vıli dışında geçilemerrıiştir. Env.1r'ındaki birçok bölüm Fransızca'ya ve İngilizce'ye tercüme edilmiştir'. Çok sayıda alim de onun eserine haşiyeler yazmıştır. -Edwin E. Calverley'in ileri sürdüğü 1\u çılı ~milda hıll<ınılilıı, II. O. rleisdıdin iki öltlik ba skısıdır ( Osnabnı ck: BibJio.\ h lag, 1968 ). Bu makalenin orijinal adı "Henneneutics of al-llaydawi in his Am, -ar al-'lanz'il ''-a Asrar aı:ıa\,1j "dır ve İngili zce olarak üç ayda bir yay ınlanan TST.AMTC CUT.TURF. is imli d ergiden alınını ştır (Ocak 1997, c LXXI, Sayı: l, ILıydarilbad, Ilindis~ın). MilLılenin dilha iyi arıla~ıl.,bilmesiiçin bizimkoy ıhı ğtmmz dipnotlar, *işareti ile gösteril ıniştir.l.lize ait parantezlerde ise "miiterciın'" kaydı komıllillıştur. Dipnotlarda c. kısaltması, ci lt karş ılığında, s. kl<ıaltmas ı da sayf.ı karş ılığ ındadır. Ayrıca dip no~aıdak ı İnv; iliu" ki~ ıp ve ınakak isimleri ık paı:mtı"' içinde Türkçe' ye ~:<.'Yril ın~tiı:. (Mükrciın) Kanada McGill Ünive r sites~ Do ktora ögrencisl Yrd. Doç. Dr. Ş ırnak (1 niversitesi, ha h iyat Fakültesi, Tels ir Anabil im Dalı Öğretim Üyesi. 2 1\iyov;rafisi ve cserkri için bkz. Lulpi İbrahim, "Al - Bayıhiwi's Life an ıl \ \ 'orks" (&,y ıl avi'nin IIayatı ve Eserleri), Islami c Studies, 18 (1979), s Yımıfkı ssasının anlrtılılı~ ı Yimıfs{ırcsi (1 2) tefsirinin ikikrciimı's i varılı r. Burılanlan biri, Eri<: F. F. Rishop ve Mohanıed Kaddal tarafından yapılan, "The light oftnspiration and the Secret' of lnterpretation; lleing a 'li:anslation o f the Chapter o(joseph (Surat Yusuf) W ith the Comınent ary ofnasirid -DinAl-Baiılawi" (l-ulıyin A.ydmlı!(ı '"' Riiya l(>rımıwnın Sırları; Nasinıddin d - Bey<hl vi'llin Yorumu ile ljirlikte Yusuf Sılresiniıı mej.ii) b aşlı ğılll taşıyan tercüme (Glaskov:.Jackson, Son and Comp<tn}; l 9S7); d iğe ri ık,, A.EL. Bc<"lon tarilfınılan yap ılan, "Baiılaw i's Commcntary on Su r.ıh 12 o f th e Qur'an" (Reyd,Jvi'rıiıı K11ratı'ı rı 1'11.<11[ ( 12) Sure-sirıi Tgsiri) lıaşlıklı tercümedir (Oxtord: Ciarendo n Press, 1963). Al-i innan (1) sfıres iııiıı tefsir~ D. S. -~-largo liouth tarafindan "Clırestom<~thia Biıiıl awian<ı: The Comınenlary of d -Baidilwi on Suralı III" (Cim:s/oınatlı ia Baitlawiana: Reyd,h l'rıitı Al-i Tmrıltı ( 3) Sı1re.>iııi Tgsiri) ba şlığ ıyla tercüme edilm i ştir (T.o n do n: T.uzac and Co., 1894). -~ largolio uth'a göre, S. de Sacy Bakara (2) sılres inin bir kısmını, 'Anthologie Crall1ll1aticalc" adlı l~~c rindc..~ fıransıu:;ı'ya l.t'idim c.~ <.~lmi~ür. Bk z~.:\1a~o liouth, a f!;<.~., 5. Ş ırn a k Üniversitesi i lahi ya t Fa kültes i 2010/1-11 y ıl : ı cilt: ı say ı : 1-2

2 gibi 4 - sadece seks1:nin üzerinde değişik türden kitap değil, aynı zamanda -el Mecmaü'l-Meliki'nin araştırmasınagöre-üçyüzün üzerinde şerh de, bu tefsire dayandırılınıştır 5 Ehl-i sünnet inancını desteklemeye olan meylinin yanında, kısa ve özlü oluşu da, onun meşhur olmasının bir diğer sebebi olarak görünüyoıfı. Taberi'nin (v ) geniş hacimli tefsiriyle karşılaştırıldığında Envar, -Fleischer'in baskısında-sadece iki ciltten ibarettir. Yine de Beydavi'nin tefsiri, orijinal kabul edilmez. Bu görüşte olanlara göre o, büyük ölçüde C1rullah Zemahşeri'nin (v ) Keşşaf\ Fahruddin Razi'nin (v:606 / 1209) et-tefsiru'l-kebir'i veya (diğer adıyla 1 müt.) Mefatihu' l-gayb'ı ve Ragıb el-isfehanl'nin (v.s ) tefsiri gibi, önceki tefsirlere' dayanmaktadır. Bir müslüman Türk bibliyografyacı olan Hacı Halife (v ) 1 Kevi/z-ZünCın an Esami'l-Küiüb ve'l Fünun'unda der ki; "O Envar'da, Arapça grameri (meani ve beyan) ile ilgili meseleleri Keşşaf'dan; hikmet (visdom) ve kelaınla ilgili konuları, et-tefsiru'l-kebir'den; kelime türevleri, gizli gerçekler (gavamid) ve kinayelerle ilgili hususları da Ragıb'ın tefsirinden özetle alınıştııb. Ayrıca Hacı Halife Beydavi'nin, zekasının parıltılarını, hikmetli sözlerini ve herhangi bir şüp- 4 Rh. Edwin R C:alve rl e;~ "Al-&ydiwi's Matal i' Al-Anzar: A Syste ınatic 1heology oftslaın" (Beyd:lvl'nin Md<iliıı 'l-eıı.zıjr 'ı; Sistematik bir İslam K damı), Miislim m ırld 53, (1963 ), s.293. S Bkz. "el-hhri su 'ş-şamillivliir<'lsi'l-!uabt el-islam! el-mahtılt : UlOınu' l-ku r'an _'vlakhtot:itii't Tefsir ve Ulumuh" (A ınınan : el-\ fecınau' l-melik i li buhu si'l-hadirati 'l-i sli ıni yye, 1989), I, Bunlardan K :Ju,riınl'ye ait ola nı, makaleıniz<k hıll<ınd*ıına ha~iydenlmdir (Kahire: V<'lru'l-Kütübi'l-Arabiyye, ), S cilt. 6 Rh. Carra de Vau x, "Tef,ir'; F. rıcydopedia ofislam (F.T 1 ), N : 1, 64; ve Beesto n, "Ra idaw ı :, C:onı ıncntary" (nı:yddı tnin T~fsiri )} s.v. 7 Bu konuyla ilgili ö rnekler için bkz., Muhammed Hüseyin ez -Zeheb~ "et-'lefstr ve' l-_'vlüfessirıln : (K alıire: Diru 'l-k ütülıi'l-had ise, ), s ; Margo lioutlı, "C:h restomatlıi a", s. VIJ; C.llrockdmann, "d -llcydavi', Slwrt ı r E!l(yrlopediu o{islum (SEl), s.ss; J. Rabson, ''d-llcydavi", bıcyclopedia 4 Islıım (Ef), I, 11 29; Andrew Rippin, "el-1.\ayd:ivi" Hııcyclaped iıı of Rd igi otı (HR), IT, SS-6; yine ay nı yanr, "Tef,ir" F.R, XN, 240; Helmut Gatje "The Qu r'i ıı aııd Jts Exegesis " (Kur ün ve O'mm Te{, iri), adlı '"erinin gir~ kısmı. Bu kitap, AIJim l T. i~'ddı ta rafınd an tc'rc:i1ml' edilmi ş ve baskıya hazırlanmışt ır (London: Routledge and Kegan Paul, 1976), s.17. R Hac ı Halife, "Keşfü'z- Zünlııı an F.si ıni' l-k ütülı ve 'l-fünlın " baskıya ha z ırlayan, G. Flugel (New York 1964), I, 471; kar ~ ıla~tırın ız: Jane I. Smith, "An I lislork:al and Sernantic Study of the ll'rm 'İslam' As Seenin a Sequence ofqur':in Comınentaries " (Bu dizi Kur'fl rı 'lf(sirirıde Görüldüğü Şekli) i e 'Ts/am' kıwratnırıttı Tarilıi < e Sorumlik Ftudıi}, (\ fis. oula: University ofmo ntaııa, 1975 ), s.l2l. Hacı Hal&, R:lgıb d-isfeh :lnl'nin Tefsir'intkn bahsetıne z. falıt Ragıb, kfsir alanınd a birkaç kitap yaznuştır, mesela; C:imiu't-Tefus!r, Vurretü't-'l e'vll fi Müteşibihi't -' ienz ll, Risale fi't-tetsir ve el-müfredit tt G arilıi'l-kur'iıı. Bu kitaplara ulaşamadım. Bkz., ;e l-f ihri su:j- Şô.nı ıl~ I, l2s-6; ve EK. Rowson, "er-r:igıb d-i sfd:ı<ini'; u ', V lll, Ş ırn ak Üniversitesi

3 heyi ve yanlış anlamayı önlemek için doyurucu, ikna edici açıklamalarını bunlara ilave e ttiği ni söylemektedir. Bu üç çalışınadan faydalanınasına rağmen Envar, J. Rabson'a göre, "büyük ölçüde Zeınahşeri'nin Keşşaf'ının, kısaltılıruş ve üzerinde değişiklikler yapılmış bir versiyonudur" 10 Bazı ifadelerinin görmezlikten gelinmesine ve kalmasına izin verilmesine rağmen 11, Beydavi genelde, Zemahşeri'nin Kelam'la ilgili s ırf aldadayalı görüşlerini, yani Mu'tezile'ye ait fikirleri yansıtan ifadelerini -Ehl-i Sünnet'in görüşünü ortaya koymakiçin- 12 ya çürütınüş ya da kitab ına alınaıruştır. Cari Broc kelınann, Envir'ın şöhreti hakkın da yorum yaparken, Beydavi'nin tefsirinin birçok sünni tarafınd an neredeyse ''kutsal bir kitap" olarak kabullenildiğirıi söyler. Bu bağlamda Brockelınann şunları yazar: "Beydavi tefsiri, sünni müslümanlar nezdinde en iyi ve neredeyse kutsal bir tefsir olarak kabul edilir. Tefsirin öncelikli hususiyeti, bir y ığın malzemeyi veciz ve anlaşılır bir şekilde ihata etmedeki b aşarı sıdır." 13 ı Bunlar bazı bilginierin Beydavi'nin tefsiri hakkındaki birtakım iddia ve tenkitleridir. Fakat onun metodu gerçekten, sadece kendisinden önceki müfessirlerin çalışınalarını genişletmek ve onları tefsirine almaktan mı ibarretti? Şayet böyleyse onun bunu yapmasının sebebi neydi? Başka bir deyişle, gerçekten onun hem1enötiği bundan mı ibaretti? İş te, makalemizin esas işaret etmek istediği soru da budur. Makalemizde, onun herıne- 9 age. l O Robson, ''el-ueyd avi", s. ı ı29. Muhammed b. All ed-vavcıd~ lleydavi'uiu çalışmalarım listeler ke n, F.nvlru't-Ten:ül'den Mulıtasaru' I -Keıjşat diye halısede r. Rk7- Oivudi, Ta hak.'ıtu' I -MUfe.,. ~ irin "; (ıc.ıhir": Milktabal w.. hbah, ı972), ı, Ay nı 1"-'kild<' bkz. M:ini' Alxlıı ' l-ılılim Milh nıud,.ıvtenahic:u ' J.Müfess iıin~ (lleynıt, VAnı ' l Kütüb el-lübui ul, ı978 ), s.242. l l Örnekler ıçin hb. Rippin, ei-reydivi: s. ll6. 12 Lıılpi İbr.ılıiın, Zcmah;;cri ik Bcydavi'nin kdanunı h~ıl a ~lınlı~ı çuk s.ıy ıda ı:ı:ı;ık;ık ya:ımı\'( rr. MeselA; 1he Concept ofvivine J ııstice According to al-zanıaksha rl and al-llayd:l.wf, (Zemalı şeri ı e Reydıivi'yt giirt, rtdhiadıilethwrmnı), Hmndard l<lmııicu.<, 3 ( 1980), s. 3-17; " llıe Relation ofr<,aso n anıl R<,vdation in the Thcolo~y ofal -Zaına ksh.ıri.ı mi al - Bay ıl:iwı: (Znnııhşeri ı ı< I!q dım'ııiıı kdam.ıııda, i\kıl w Valıiy ilişkisi) islam.ic Cıılture, S4 ( ı 980), s. 6~-74; 11ıe Concept o fiiı Mı aru.l Tukfir According to az-7.anıakshari and al-raydil<-1", (7,erııalışui ı e Rtyddvi'yegi>rt, tfıbat 1'1< Tf-k(irkammıı) Die wat a,.. Orimt, ı ı ( ı9so), s. ll 7-2 ı; V(' nı(, Qm,slions oflh<' S ııpcriority ofangels and Prophets between az ZamakshaLi il!ld al-baydlwr, (Lmıa/ış erl ve HeydlM'ye Göre, Mtltkltrirt ve Peygarrıhalairı tl.\tıirılii k/ai Problemi) Ambica 2 8 ( 19RI ), s Cırl Bw<,kdm;ınn, G<'Schi<,fıl<, <krarabischen Lillcralm, (Ld<kn: E.J. Brill, ı 943), ı, 530; Lırş ılaştıruıız : age., ''e l-ueydav ı-, s. SS. Rmckel ıııann 'dan yap ıl an hu A lnıa nca alı ntının len:üıııe edilmesinde, Suat \ fertoğl u yaninn c ı <>lmu~lur. 125 Şırnak Üniversitesi

4 nötiğinin ana prensipleri ve nazariyeleri sunulacaktır. Ayrıca, tarbşmaya sadece teorik zeminde yoğunlaşmamak için, örnek olarak Beydavi'nin Rum Suresini tefsirindeki hem1enötiğinin malzemeleri de incelenecektir. Her şeyden önce, bu makalede kullanılan "hermenötik" teriminin açıklanması gerekmektedir; çünkü bilginierin ona yüklediği anlamlar, farklılıklar arzetmektedir. İngilizce "Hermeneutics" kelimesi, açıklama (to explain), tercüme etme (to translate) ve ifade etme (to express) anlamındaki Yunanca "hermeneuein" masdanndan gelmektedirlt. Kelimenin Yunan mitolojisinde, Tanrıların peygamberi Hermes'er.bir göndermeyi içerdiği de söylenmiştir. Hermes'in görevi, insanlara Tanrılarının emirlerini açıklamaktl. Yani Hermes, ilahi alemle insanlık alemi arasındaki boşluğun üzerinde bir köprülük vazifesi görmüştürll Buna göre ınitoloji bize şu bilgiyi vermektedir: "Hem1enötiksorun; geçmişteki bir olayın veya bir metnin, insanlann şu anki varlıklarına nasıl tercüme edileceği veya açıklanacağıdır. Kur'in'da hermenötiğin bu şekilde anlaşılı11ası, Nahl Suresinin ( 16), 44. ayetinde ifade edilmektedir: "İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşün üp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik." "Hermeneutics" ile "exegesis" terimleri arasında etimolojikımaçıdan bir fark olmamasına rağmen, tarihte ilahiyat alanındaki tenninolojide bu iki kelime birbirlerinden ayırt edilegelmiştir. Exegesis kelimesi, yorumun pratiği hakkında kullanılırken, henneneutics bu pratiğin kriterlerini ve amaçlarını göstennek için kullanılımşbr; başka bir deyişle hem1eneutics, exegesis'in (yorumun) teorisidiril Bu makalede müracaat edilecek olan da, terimin bu anlarnıdır. 14 Jane Dammen.~k Auliffe, ''QJıranic Herıne neutic s: 'lhe Views of et:rabert and lbn Kesır; iıı "Aııpmach es to the History of the Inte rpret.ıtion of the Qur'in" ("Kur <ltı Tej.\iri Tarihine laklu.;.mılu r '' i.limli kitapta, "Kur'<iıı 'uı II<nııen iilii(i : Tubai,,,, İlm i IG >ir'in Giirü lai' bu.;.lıklı lıiiliim), basıma h azırlayan: Aııdrew Ripp iıı (üxford: Ciarendon Press, 1988), s. 46. Karşılaştırınız:.E. A. Andrews, A Latin Dictionary: Founded on Andrews' F.dition offreund's Latin Dictionary", (Bir Lutilli ı SöZlük: Aııdrew 'iıı yayımı lı uzırhıdı!(ı I'mmd'wı Luli111" SiizliiWi km d alıııınl lır ), basıınahazırlayan: Charlton ı~ Lewis and Charles Short (üxford: Clarendon Press, 1980), s.849. Rivayetlere göre lıu şahı s İdris Peygamlı e rdir. Rb. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercümesi baslınliın hl:jmansillopedisi, "tlris'; maddı'si, S. cil!, ikiııcikısıın, s , İslanbııl, ı s wamer C.:. Jeanrond, '"lheological Herıneneutics : Vevo lopıne nt and Signifıcance ~ ('lcolojik H"ermeııôtik: Gd~1imi ve O nemi), (N~w York : Cnıs.,roaJ, ),,.ı. Llimoloji; bir dilıkki kdiınderin kökenierini incdeını) i ama~: edinen, kdiınderin bi ~:im V<' anlam bakınundan geçirdigi aşan1al arı araştıran bir biliıı1 dalıdil llkz. Meydan Larousse, "e tiıııo lo )i'; maddesi, I\ : 4 15, Is tanlıul, 'vluhaınmı"l Al:l al-sit!, "Tiw Ilerıneneu tical Problem oflhe Qur':in iıı Islamic Ilislory'; (İs liim 126 Ş ırn ak Üniversitesi

5 Sanat eseriıli ve metni anlarken veya tefsir ederken hermenötik anlama yapan ki ş i, yarumcunun tabularasa ( boş bir levha/ müt.) olmadığını kabul eder. O, metni anlamadan önceki bilgilerinin ve önyargılannın tamamını metne getirir. Bir Alman fıl ozofu olan, Rudolf Bultınann ( ) "Önyargı Olmaksızın Yorum Mümkün mü?" adlı eserinde " Önyargı olmaksızın yorum yapma gibi bir şeyin kesinlikle o lamayacağını ifade ede~. Yorum yapan ile metnin ana fikri arasında mutlaka bir "can lı ilişki" vardır. Mesela, insan matematik işlemlerini, onun kural ve formüllerini bilmezse anlayamaz. Aynı şekilde metni nasıl okuması gerektiğini bilmeyen kişi de onun anlamını kavrayamaz. Bu ön bilgi ve önyargı olgusu, genel olarak "hennenötik çerçeve" nin bir boyutu olarak değerlendiriliro. Bir Kur'an tefsircisinirı anlama öncesi malzemeleri ise; Arap dili, şiir, siyak-sibak, Kur'an içindeki bütünlükl ve Kur'an'la diğer metinler arasındaki ilişkilerin bilgisi olabilir. Buna dayalı olarak Normarı Calder ş u sonuca ulaşma1..i:adır: "Bir müfessiri diğerirıden ayıran özellikler; onların Kur'an'daki metnin manasının ne olduğu hakkında ulaştıklan neticeden çok, kendilerinin manaya katılımlarını işaret eden teknikleri sergilemelerinde, geliştirmelerinde ve edebi disiplindeki ustalıldarında yatadı~ Beydavi'nin, yorum metotları ile hermenötiğin sorunlarına son derece vakıf olduğu gerçeğine, tefsirinin baş tarafındaki giriş kısımnda açık delıller vardır. O, eserinin önsözünde, tefsiri yazınası ve bu başlığı seçmesinin sebeplerini sunınanın yanı sıra, tefsirinde takip edeceği metot ve şab lonu da ortaya koyar. Tarilıiııtk Kuraıı'm Htmımiitiği Problemi), hası lııı.ınıış doktor:ı te1i, Temple Üniversity, 1975, s. l:hi. Aynı z.ımanda bkz..mn\ıılilfc, "Qıır'anic I Icrmco (,tıt ii:s '; (Kı.ır'lin'uı llmnenöli!ıi), s. 47; ve,l e aıırond, lbeo logical~ (Teolojiye dair), s.l n NP.-.:i<tıuıa and Fa itlı: Short<r Writings oj Rudolf B ultmaıı", ( Varlık ı -e Tırum i>imli kitaıjtıı : Rııdnlf Lhıltman'uı Kıs«Yu;:;ıiurı}, Sdıubcrl.'vt. Clj!;ıl <'ll t; ırilfıoılao, >cvilmi ~, h'niimc,~]ilmi~ ve takdim yaz ılmıştır, (Cleveland: 'Jhe World l'ubli s lıing üınıpany, 1966), s.290 (ürjinalinde de italiktir). 1 S Rb.. Jeaıı ro nd, " 1heological~ (Teolojiye dtıi r), s. S.{). İk inci hoyut ise şu gö rü ştiı r: J\ütünü an hım,il k i\:in ki~"ininj o büliinii oluşlur~ın parçil lil rın hc.~ps ini 4 ınlama~ı ~t n kir v<.~ p4 ır\-.c ıhırı ];.iy ık+ ı vechile anlamak için kişi, kompozisyonun bütününü anlamak zo run dadı r. 19 Rb, \ f.a.s. Ahdu 'l-halını, "Cnntext and Internal Relatinnship: Keys tn Qur'~ ni c Hxegesis" in :o\pproachcs to the Qur 'a ıı" ( Kur'ı1~ı 'a laklu ımla r' isimli Kililptil, 'S iyak-s iluık,.,, Dalıili nişki: Kıır:l ıı 'l ~fsi rit ıe ı\ııalıtarlar'), h asıma hazırlayan; G.R. Hawt iııg ve Abdu'l-Kadir A. Şerif (London an d N~ wyork: Rııutl edg~. 1993), s R. 20 Nonn;m Cıl<kı; "T.,[slr forom T;ıberi to İbn- i K<,.ir: Probk'ım in the Dcscriplion of a Genn,, JUustrated with Referance to the Story of Abrahaın," iıı Approaches to the ~ıdıı, ("Kw <ııı-<ı Yiıklı l:jımlar' isim lı kitapta; "Ttıberi\lm lim-i Kesir'e kadar Tif.<lr: Bir Tıırırrı Taııımlarımıı.<ırııi<ıki Prolılemler', lbmlıim (a.s.) kıssasıııa atıfta bulwııılamkapklaıım~tır), s Ş ırnak Üniversitesi

6 Beydavi, kendisini Envar'ı yazmaya sevk eden iki sebep söyler. Bunlardan ilkini, şu şekilde ifade eder: "İmdi, gerçekten en kıymetli, en şerefli ve en yüce ilim, dini ilimlerin başı ve önderi olan, tefsir ilmidir. O, şeriatın (şeriat kurallarının) esası ve temelidir. Bütün dini bilimlerde -onların temel ve ayrıntılarında ( uslıl ve füru'unda)- uzman olmayan ve Arap dili ile edebi sanatlarını çok iyi derecede bilmeyen biri, bu alanda kendisine güvenilip tabi olunmaya ehil değildir ve böyle birinin Kur'an hakkında konuşması da asla diz olmaz"~. Bu alıntıdan özetle; Beydavi'nin, dini ilimierin en yücesi olduğu için bir tefsir kitabı yazmaya niyedendiğini anlamaktayı~. O, farklı disiplinlerde çok sayıda kitap yazmıştır~: Ortaçağ KeLlmı, Arapça grameri, Fıkı h Usulü, Fıkıh, Mantık, Metafizik ve en sonunda, belki de başarısını taçlandırmak üzere, eserlerinin listesine bir de tefsir ilave etmeyi istemiştir. İb n - i Aşur'a göre, Beydavi, Envar'ını ömrünün sonlarına doğru yazmıştır, yani, Tebriz'de hicd 7. yüzyılın ikinci yarısındapl. Tefsirini yazma sebebini belirttikten sonra Beydavi, müfessir olmak isteyen bir kimse tarafından mutlaka yerine getirilmesi gereken bazı şar t ların bulunduğunu ifade eder. Bu şartlar, hermenötik anlamda, Kur 'an' ı yorumlamada ihtiyaç duyulan, önceden bilinmesi gereken bilgilerdir. Beydavl'ye göre Ku r 'an'ı doğru anlamak için, kişinin şu üç sahada uzman olmas ı zorunludur: "Dini ilimler, Arap dili ve edebi sanatlar': Aynı zamanda yazann tefsir metodunu anlarnarmza yardım cı olan ( tefsirini yazmasındaki 1 müt.) ikinci sebep olarak da Beydavi şun ları yazaa:l: "Bu sahada, sahabenin büyüklerinden, tabicından ve onlardan sonra gelen selef-i salihinden bana intikal eden bilgilerin özünü içerecek bir kitap yazmay ı, uzun bir süre önce çok arzu etmiştim. (Bu kitap) aynı zamanda ben ve benden öncekilerin, selef ve örnek alimlerden ald ığımız önemli 2 1 F.l-Reydivi, "F. ıwar~ s. 2, sat ır, l l'n v:ir'ın hami~inde ICiwriın~ B<'}'tLivi'nin diğer kiliibıoliln 'Tiıv ali'ılı, }' ii Z<ı rın dini ilimkr i ~:<.,.isinde en yücesinin K elı1m İ/mi olduğunu yazdıgını ifade eder. llkz. Kazeıılnl, "Ha şiye: I, S, sat ır; 26. Reydivi, Tavall'yi tefsirinden önce p7. dı ğ ı için, F.m".ir'daki ifadenin yazarın e n son görü.5ü olduğu kuvvdk muhkmdılir. 2.', Bibliyografyası için bkz. ibrahiın, "el-lleydavf; s. :H6-8; llrockelmann, "Ceschichte"J s Rh. İlın Aşur, "et-tefsir ve Ricilülı", (Tunus; Diru' I-K ütülı eş -Şarkiyye, 1966), s.97. 2S d-&,y ıhiv~ "I:nv:lr'; s. 2, Sil lır; Ş ırn ak Üniversitesi

7 birtakım ince nükte ve latifeleri içere c ekti. Ayrıca iyi bilinen sekiz imaının meşhur kıraadarını ihtiva edeceği gibi, güvenilir karherden alınan şazz kıraatları da içerecekti. Ancak birikimimin az lığ ı, beni bunları yapmaktan alıkoydu ve o zaman böyle bir şerefe erişmeıni engelledi~l Neticede, Beydavi'nin ilim hayatının ilk yıllarında, yukandaki unsurlan içerecek bir tefsir yazmaya niyedendiği açıktır; ancak bunu yapmak için gerekli bilgi ve birikime salıip olmadığını hissettiği için, onu yazınayı birkaç yıllığına ertelemiştir. Yukandaki ifade 1 aynı zamanda onun tefsir metodu hakkında da bir fikir vem1ektedir ve bundan d o layı içerisinde kitabının ismini de zikrettiği, önsözünün son ifadesini kayda değer buluyoruz. Bu cümleyi zikretmem bir başka açıdan da önemlidir; çünkü sonra gelen b azı alimler kasıtlı ya da kas ıtsız onu basitçe " Keşşaf'ın özeti" diye tavsif etınişl erdir. 0 1 şöyle der: "Niye tlendiğim şeye (tefsirimi yazmaya) başlamak ve hedeflediğimi ge rç ekleştirm ek şeklindeki kararımı yerine getirmeın ancak bir istihareden sonra mümkün oldu. Onu 1 bitirdikten sonra "Envdru't-Tenztl ve Esrıin/t-Te'vil" diye isimlendim1eye kararverdim"~~- Beydavi'nin Envar ' ı üzerinde yap ılacak bir inceleme sonunda, tefsirinin -içinde yer alan görüşlerin büyük bir bölümünde-, kendisinden önceki tefsirlere borçlu olduğu ortaya çıkacaktır. Kendisinin de önsözünde ifade ettiği gibi, yararlandığı tefsirler iki çeşittir: Sahabe, tabicın ve selef-i salihin~ ile kendisinden önceki tefsirciler. Gelişme Döneminin Te[-;irleri Wınand Fell tarafından hazırlan an Beyd ~vi tefsirinin "inde.x"ine baktığımızd~, İsl am'ın ilk iki yüzyılındaki tefsircilerin birçoğunun isimle- 26 K.ı ~ıla~tuınız: Robson' ın "cl-& ydilvt" isiuıli kitabııuhıki tc rdim"ı. i dir, s el-l.leydavt, ".Eııv:lr"J s. 2, satu : R Ru teli>irler,jane Dammen McAuliffe taı:ıtindan, 'Kur'an Tefuirinin Ol uşma Dönemi' olaı:ık nıüti hıa ıxlili.r ki bu döm m, Il ı. Muh.ımrruxl'in h.ıyalla olıhı i,ôı.ı ıkvinkn, omınm yüqılın ilk yıllanıı;ı, -ki 'Hıbert"uin te!siri bu zaman dilinlinde ortaya çıknuşt ır kadar uıanıx 13kı..\kAulilfe, ''Q<Uauic Christian" A ıı Analysis ofclassical and Modern Rxegesis" (Kıuilnilıı Hiri<li)-"YI/ıu: Klı«ik w,\joderrı Yimmılmııı Ilir A.ııali<:i) ( Cambrulgc Uni vcrsil y Pr<.ss, 1991), s. 13. Bt ı ~aman ılüimiıııkki tdsircilcr için bkz. Suyütl, "el-itkan ft UJfuni'l K<Uau", (Kahire: MektebetiW:Iıit'Hir.ls, 198~), lv, Rb,. W'iııand Fell, "Tndices and f\eidlıawiı Commentari um in Cora ııunı ~ ( Os ııahruc k : f\iblio Verlag, 196S), s (I' kisı hd in y.ıyın.ı lıazuh1<lığı.envnr'ın sonııuıl<ı bıılıınmaktaılır, ildnıü: ilt). 129 Şırnak Üniversitesi

8 rini, orada görebiliriz. İbn Abbas, Peygamberin sahabeleri arasında en önemlisi ve en sık başvurulanıdırl!. Ondan sonra İbn Mes'ud 14, Ubeyy b. Ka'b 4, Abdullah b. Zübeyr 4, Ebu Musa el-eş'ari 2 ve Zeyd b. Sabit bir defa zikredilmiştir. TabiUn arasından Mücahid'i S, Dahhak'ı 3, Katade'yi 3, İkriıne'yi 2 ve Ebu'I-Aliye'yi bir defa zikretmektedidl Bu tefsircilerin, Kur'an'ı anlamada, klasik ve modern yorumların kendilerine dayandığı en önemli kaynak oldukları kesindir. Beydav!, yine de bu tefsirlerden bir rivayet aldığında, -Taberi'nin ansiklopedik tefsirinde zikrettiği- rivayet zincirlerini (isnach) zikretmez. Klasik M ilfessirlerin Tefsirleri Fell'in index'inde görebildiğimiz kadarıyla Beydavi'nin, Taberi, Zemahşeri, Razi ve Ragıb el-isfehani gibi selef bilginlerinin hiçbirini zikretmediğine şahit olmamız oldukça ilginçtir ve bizim, Beydavi'nin bir intihalcil! olup-olmadığı hakkında kuşku duymamıza yol açmaktadır. Daha sonra göreceğimiz gibi, Beydavi isimlerini asla zikretmemesine rağmen, kendisini selefe göre ayarlamıştır~. O, Ebu Hasen el-eş'ari (2 defa), Cübbai (ı defa), Berahime (ı defa), Havaric (S defa), Mücebbire (ı defa), Mücessime ( 1 defa) 1 Muattile ( 2 defa) ve Mu'tezile ( 33 defa) gibi b az ı kişi ve mezheplerden bahseder, fakat bu kişi ve mezheplerden, kelam problemleri ile ilişkili olarak b ahsedildiği gayet açık bir şe kilde görülmektedir. Jane Smith, kaynak göstermeksizin alıntı yapmanın, Scholastic (ortaçağ ) sistemin gayet güzel tesis edildiği yedinci yüzyılda, yaygın bir uygulama olduğunu, yazarların kabule şayan gördükleri malzemeyi eserlerinde ku llandıklarını, hatta onu kelimesi kelimesine eserlerine a ldıklarını söyleye- 30 "!ndex", s. 49..'ll Bkz. rndex", özdlikle, s. 41-.'i.'i. 32 R u ifade alı şkın olunınadı k, çirkin bi r manayı ç ağrıştırmaktadır; fakat bizim bu te rinıl e burada ilul " dm"k is t cıli~iına ; "byna )\ını ~ilrdm"ksizin ba~kalannın Cıkirkrintl "ll yararlanma "tl ır..'\.'. Razi'nin "'Tefsir"iyle kar şılaştırınız.!u'iz! ıefsirind e, Zemahşerfniıı, "l aberl'niıı, Abdu' l-cebbar'ın is iml erini zikretmektedir. Rizi'nin kay nakları hakkı ndaki lı irara ştırma i ç inlıkz. J.Jomi e r, "11w Q u r':inic Comm"ntary o CI ma m Eılınııl tlln <'f-ra~ l : lls S mm:"' an ıl lls Oriı; inalily " in "international Congress forthe Study ofqur'an" ("imam iülıruddtn er-rıizı'nin Ku r'jtı 1 ~fsi ri: Kaynak-ları t'e Or)irıafliğt, h u ç alı şına7 /(Ulusfara.ra:.;ı Kuran An~~tırtna. Kımgresi'rıdi''d ir). (C anh~ rr a : Australian University, 8-13, :ıvf<ıy, 1980), Dizi: I, s. 'J3-llL 130 Ş ırn ak Üniversitesi

9 rek Beydavi'nin "kaynağını zikretmeksizin alıntı yapmasını" bir parça mazur göm1üştüıtl, fakat yine de -onlarla aynı görüşü paylaşsın veya paylaşmasın Beydavi'nin kaynaklara atıfta bulunması gerekirdi. Kazerii.ni, haşiyesinde Beydavi'nin Keşşaf'tan istifadesi halcianda bizi bilgilendirmişti~. Envar'ın, önceki tefsirleri içermesinin yanı sıra yazar, kıraada da (okuma farklılıkları) ilgilenmiştir. Farklı okuyuşlar, farklı manaları ortaya çıkarır. Bu bağlamda Beydavi, yedi meşhur kıraat aliminden~ yaradanınakla kalmamış, bir sekizinciyi, Ya'küb el-hadrami'yi de, onlara ilave etmiştir. Onun Ya'kfıb'dan niçin yararlandığı tam olarak belli olmasa da onu önceki tefsircilerden farklı kılan da budur. O, farklı okuyuşlara özel bir ilgi gösterir. ileriki sayfalarda inceleyeceğimiz Rüm süresinde yazar, Ya'klıb ' un ismini üç defa zikrederlh 104. sayfanın 6. satırında, sekiz kıraat alimine ilaveten, iki kari'nin daha ismini zikreder ki bunlar, Ebu Bekr ve Ravh'dır. Onun hermenötik metotları söz konusu olduğunda, Beydavi, Abdu'l Halim'in U Kur'an'ın dahili bağlaını" -yani "Kur'an'ın bir kısmı, diğer kısmını tefsir eder"- diye isimlendirdiği kavramı bazen kullanır. Bir kanıt olarak zikredecek olursak, mesela Rum suresi ( 30), 56. ayette geçen ''An dolsun ki siz, Allah'ın yazısında (hiikınedildiği gibi) yeniden dirilıne gününe kadar kaldınız"flbaresini o, "(sizin geleceğiniz) O'nun bilgisinde ve hükmündedir veya O 'nun sizin hakkınızcia yaz dığı hükmündedir veya levh (mahfuz)dadır ve yahut da Ku r 'an'dadır'~ diye tefsir eder ve akur'an'dadır " şeklindeki tefsirine dayanak olarak da bir başka ayete, Mü'minun su- 34 S ıniılı, "Ilislori<:al and Seınanlic Study'' (Tarihi ı.- Sm ıwıtikanı}tınııa), s '>S Mesela Dkz. ; Kaltire baskı s~ s. 144 ve Ru YediKiri ve rav il eri için lıb. F. lılı Os ınin lı. Said ed Dini (" 444/ LOS3),,;K itilıu 't Teysir, fı' l-kır:lali's -S<Fil ", ha sıma hilnrlayan; Ollo Prd:li (İstanbul : :'VLılbaiJlü 'd-devle, 1930), s "7 Bkz. Fle isdıer 'ııı baskısı, s. 108, satır: S ile 21; ve s. lll, satır: 14. PeU'in, İbn Kestr'in dışındaki KurrtUa.rttl isimlerini zikretmemesi şa.} ırtı c ıdır..'>8 Anlatılan konunun daha iyi iınla ~ılmas ı i~:in bu ~iy<.~ lin ınciilin i ondan bir önceki ay elin mo:.~ ali y k~ biriil-te ve riyo nı z: " Kıyamet koptugu gün, günahkarlar, (dünyada veya kabirierde veya dünyanın yok olması il e diriltil me günü ara sında geçe n nma n diliminde) an cak pek kısa h ir süre bltlıklırın<~ J'"ırıin '"krk,.. İ~k onlır, (dünyada tl., ruıktan) boyle dömlüriilüyorlartlı ' : "K"mlilerine ilinı ve inıan verilenler şöyle derler: Andolsun ki siz, NJah'm yazı s ında (hiikmedildiği gibi) yen ide n diril me gün ün e kadar kaldıııız. İ ş te h ugün yen iden diril me günüdür; fakat s iz onu l;ınıınıyonlunu z.'". Rtnn, 3 0/ 5S-S6. Bu yorum hemen hemen Ke şşaf' taki yonunun a)1lısıdır, ya nlı z, D eydiıvt burada <'lyete at ıfta bulunur. Bb. ei-keşşif an Hakaik i Ga\".i ınidi 't-te nzll ve Uyuni' I-F.kivil f1 Vüc lıhi 't-te'vil" (Reyrul, Danı'l -Kiilübi'l-Ar<~b~ larihsi1.), III, Ş ırnak Üniversitesi i lahiyat Fakültesi Derg isi

10 resinin (23) 100. ayetine!jatıfta bulunur. Bir ayeti diğerayetlerin ışığında tefsir etme metodu, Envar'ın her yerinde görünür. Ne var ki, Beydavi'nin tefsirinde hadisin rölü, metin içi bağlamdan ( Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri / ınüt.) daha baskındırtl Bu surcyle (Rüın, 30) ilgili -en az beş tane- açıklayıcı rivayet zikreder. Her şeyden önce, tarihi ortaını (yani sürenin nüzul sebebini) sergileyen bir hadisle başlar. Sonra, ayetin mlaınını açıklamak için üç tm e rivayet zikreder. Bir örnek vermek gerekirse, Allah ( c.c.) 'ın ınü'ıninlere kesinlikle yardım edeceğini belirten 46. ayeti tefsir ederken, Hz. Muhammed'in "kardeşinin şerefini koruyan her ınüslüınanı, Allah (c.c.) Cehennem ateşinden koruyacaktır";' buyurduğu, Peygambere ait merflı bir hadisi zikreder. En sonunda, Zemahşer i gibi, Beydavi de, bir süreyi tefsir ettikten sonra, o sürenin fazileti hakkında bir hadise yer verir~!l Bu son hadis çeşidi, ne yazık ki çoğu bilgin tarafından "mevzfı." (uydurulmuş hadis) olarak kabul edilmektedirf.l Beydavi, uydurma hadisleri tefsirine niçin aldığı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmaz, fakat el-itkan bize birçok müfessirin, bu hadisleri halkı Kur'an okumaya teşvik etmek için aldığını söylerrfl. Yukandaki hermenötik prensipierin yanında, Envar'daki en aşikar ve en açık özellik, onun gramer! e ilgili hususlara dikkat çekmesi dir. Arap gramerinin kurallan olmaks ızın, diğer klasik tefsirler gibi Envar da, neredey- Ayetin (kendis inden bir ö nceki ayetle beraber) meali : "Nihayet o nlardan (m ü şr ikl e rd e n ) lı ıri n e oliiın v;dip s:allıi;ında : Rabbim! der, beni )!;<'fi v;on<kr; Taki bo~a v;e<,:inliğim tlüny.ul.ı iyi i~ (ve hareketler) yapayını. Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden diril ecekleri güne kadar (süren) bir lıerzah v:ırdır ". (!>vfu 'minlın, 23/ 99-IOll). 39 R.!VI<m.l.o n Speighl, I Lıdis'in lefsir yapmadaki ban fonksiyonlarını =ıddder halinde sıralam~tır, onun şu eserine bkz. "'lhe functio n of Hadith As Co rnınentary o n 'lhe Qudn As See n in the Six Authoritative Coll ections~ in "Apıımaches to the History of the İnt e rpre tation of the Qur'a n" ("Kur 'aıı Te{,iri Turihitı<' Yuklu.;.ımlur '' isimli ki~ıpla 'Kiiliilı- i Si lte<l ı ki ş kliyl<, Iludis'i11 Kur;ın'ı 'l'efsir Hmedeki Hmksiyoııu'), s. 6.'> R~ydavl, "F.nv.h'; s. 109, satır : llkz. d -Beyd:lvi, "Env:lr", s. lll. Kar~ ılı ~tırına: ez- Zemah ~ <'fi, "El- Ke~~<if; III, 489. Abdurrahim b. ü m er el-kirınani (v. SOS/ ı ı ı ı ) tarafından sılıey i tefsirden sonra niçin hadis zikretti ğ i sorulun ca, Ze mah şe rl şö; le cevaıl vermi şt ir : "'çünkü hadisler surele ri n özel! iki erini bdirlen s ılıliard ı r ve s ılılda ken<lisin<kn öncekikdiıney i (mevst\fiı) belimkr." Bk><. Suyt\ti, el-itk iuı, IV, ı 99. (Yazarın yaptığı bu alıııt ı el-itk iuı'ın ı \eynıt baskısında, ikinci cilt, sayfa; 1222 de bulunmaktadır/ mül). 42 llkz. İbn A~ ıiı; "eı-tdslrr, s. 107; ivlahmt\tl Besyt\ni l'ııdah, "Ne~'elü' t -Tefsir ve,\im;ihicııh fi Vav'i'l-Mez<'lhibi ' l-isl<'uniyye'; (Kahire: Matbaatü'l-llmaneh, ı 986), s. ı ı s. Karşılaştırınız : Hacı Halife'nin bu hadisler hakkındaki görüşü "Keş fü 'z-zünun" adlı eserindedir, s ııkz. Suy ıil ~ "d-ilk:ln'; I\j lls Ş ırn ak Üniversitesi

11 se hiç anlaş ılamazdı. Beydavi, anlanu yaygın a lınayan ibare ve kelimeleri araş tırır. Ayet içindeki gramere dayalı ilişkiyi, görünen herhangi sentax veya sözdizimi bozukluğunu, klasik Arap grameri çerçevesinde tartışarak, açıklığa kavu şturur. Bu konuda yazarın, tefsirinde birçok defa yer verdiği Sibeveyh, H alil, Müberred, Sa'leb vb. d iğer nahivciler gibi Arap dilcilerinin eserlerine vakıf o lduğu görünmektedir. Dil ve kelimeye olan ilgisine ilaveten Beyda,ri, İ s lam öncesi edebiyatın, özellikle de şiirin kullanılmasının, Kur'fuı' ı anlamadaki önemini idrak etmiş ti r. M esela 24. ayette, ayete takdir edilen" en" in görevini açıklamak için şiir ve mesel ge tirir~. Beydavi'nin tefsirindeki bir diğe r h emıen ö t ik temel de, onun kelam ve hukukfelsefesidir. Yazar (itikat a ç ıs ından) Eş' ari, (amel bakımından da) Şatl' i mezhebine b ağlı o lduğu için, hiç ku şku su z tefsirine, bu mezheplerin rengini ve rmiştir. Önsözüne başlam a ifadesinin, "Kur 'fuı ' ı {Furk an' ı) gönderen (indiren) Allan a haındolsun "JJ olmas ı, Zemahşe rl'nin, tefsirinin önsözünde temel olarak iddia ettiği, "Kur 'fuı'ın yaratılmış (mah luk) o lduğu" do ktrinini, bir çür i.i tm edir~. Aynı şekilde y.ızarımız önsözde, i' caz -ı Kur'an yani " Kur'fuı'ın taklit edilemezliği mucizesi" hakkınd aki fikrini, Eş ' ari'lerin doktrinine uygun olarak ifade etm ektedir~. Bu hususlar, O'nun düşünce yapısının, Kur'an tefsiri üzerindeki etkisini göstermek için yeterlidir. Netice olarak, Envar hakkında, alımler tarafından yap ılan ithamlar bir tarafa b ırakılacak olursa, Beydavi ta başınd an beri, yapmakta olduğu ş eyin bilincindeydi. O, tefsirinin baş ından sonuna kadar takip e deceği bir hermenötik metot sergilemiştir. O, Kur'an'ı yoruınlamasına, önceki bilgilerini 44 Beyd~vl'nin al ıutı yaptığı bu ş iir, l ahert'nin aynı ayet i tefsiriui n sonundaki şiirdiı: Bkz. laberl, ca mıu1 -Rer.in ti Tefsl ri " I -Kur'in ~ (Reyrut: Oaru " I - Ma" rı fe, ), XXTIT, ci-b.,yıl a vı, "Envar"; s. 2, sa tır: ı. 46 "Kıır "an " ı Yaratan Allah'a haınd-ü senalar ol sun~ llu cümleni n yerine Zeınahşerl tara fından aşağ ıdak i cümle k ullanıl m ıştır: " Kur'in'ı himraya ge tirilmi ş ve mukem ınel bir ke llın ola r:ık indi ren AJL.ıh',ı h<ıınd -ii ""'ahır ol"ın": Bla.. cz-zcın<ıh~<"l, "d-k"~~af'; I, 2. Aym z.ı ına nda bb. d-k<izerunl, "Haşiye~ ı, 2. (Ze malışeri'nin mutezile mezhebine mensup o lduğ~mu söyleyeuleı; Keş şaf uı haş ın d aki "Kur an" ı yaratan Allalı "a hamdolsun" ibaresi nde geçen "haleka (veya ceale)"' (y<ır<ıllı ) fiilin in dostları l<ı r<ıfınd an ""md"" (indirdi) fı.iliy l" <k,ji;i~tirildiji;in i, dohı y ısıy l<ı bıı lashihin Ze ıualışe ri'ye ait olmadığını belirtmişl e rdiı: Bkz. isın ai l Ce rrahoğlu, Tefsir "larihi, ı, :>S4-3S5, Ankara 19R R. / nıü t. ) 47 ci-b l' ydavı, "Lnviır "; s. 2, s alır: l -3. İ'dz m"sdcsi h<ıkkmda kısa bir ıarlı~m<ı i\'in bh. IssaJ. Boullata, "1he Rheto rical Jnterpretatio n of the Qı.ıdn : i'c<l.z and Related 'l opics in ''Approaches to t he History o f the Q uran" ("'Kıırtl rı T~f<iri Ttırihirıt Yaklaş ımlıır " i siınl i k ı tapta, "Kııriın "ırı F.debi Ycınmıu : J;;uz V< n~~li Diker Ko11Ul<lr) s Şırnak Üniversitesi De rg isi

12 ve önyargılarını taşımıştır. Arap grameri, şiir, Hz. Peygambere ait hadisler, kel1m, hukuk ve önceki mütessirlerin görüşleri, aıılama öncesi kategorisinde omın ihtiyaç duyduğu kaynaklardır. Bunların yanı sıra onun tefsirinde görünen en önemli problem herhalde, kaynaklarını zikretmeksizin başka larının, özellikle klasik tefsircilerin görüşlerini eserine almasıdır. 134 Ş ırn ak Üniversitesi

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Çeviriler. Beydâvî nin Envâru t-tenzîl ve Esrâru t-te vîl 1 Adlı Eserinde Hermenötiği * Yusuf RAHMAN ** Çev.: Bünyamin AÇIKALIN ***

Çeviriler. Beydâvî nin Envâru t-tenzîl ve Esrâru t-te vîl 1 Adlı Eserinde Hermenötiği * Yusuf RAHMAN ** Çev.: Bünyamin AÇIKALIN *** Çeviriler Beydâvî nin Envâru t-tenzîl ve Esrâru t-te vîl 1 Adlı Eserinde Hermenötiği * Yusuf RAHMAN ** Çev.: Bünyamin AÇIKALIN *** Ebû Saîd Abdullah b. Omer b. Muhammed b. Ali Ebu l-hayr Nâsiruddîn el-beydâvî

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Ünite 1. Celâleyn Tefsiri. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I. Doç. Dr. Recep DEMİR

Ünite 1. Celâleyn Tefsiri. İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I. Doç. Dr. Recep DEMİR Celâleyn Tefsiri Ünite 1 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı TEFSİR METİNLERİ -I Doç. Dr. Recep DEMİR 1 Ünite 1 CELÂLEYN TEFSİRİ Doç. Dr. Recep DEMİR İçindekiler 1.1. CELÂLEYN TEFSİRİ... 3 1.2. CELALÜDDİN

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

- ~ - p.:, o... :ı> .~ ~ 3. ~... c: (1) ::ı 3 ..., < ... "O ~ rı ;!. o tı) l"li. ... '< j ;ı;. r ~ v:ı ~ ...

- ~ - p.:, o... :ı> .~ ~ 3. ~... c: (1) ::ı 3 ..., < ... O ~ rı ;!. o tı) lli. ... '< j ;ı;. r ~ v:ı ~ ... Q. :,. [ ;::l (JQ l O'Q (h ::: ;:,;' (JQ tı) l"li!t "'I N p.:,,, : ") r ti 8 cr'5 r.! :,;.. Q. ı;ıı,. r r (/) tn.{/),, < ) rı, ff ı ı r ı "' ı :: ı,,,, ;:,;', ı (li p.:, p.:, ::! l"li ti" p.:,,(/),,{j)..

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü HİZMETE ÖZEL T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEA59DFN* Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı GÜNLÜ EVRAK Sayı :27306776-401/22122 13/03/2015 Konu :Sınav

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça. Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetül-Arz Kur an da Dabbetül-Arz Kaynakça Dabbetül-Arz دابة االرض Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde),

Detaylı

HALKLARIN YASASI VE. 2. Baskı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI

HALKLARIN YASASI VE. 2. Baskı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Jo h n R a v v l s HALKLARIN YASASI VE Ka m u s a l A kil D ü ş ü n c e s İn İn Y e n İde n Ele A l in m a s i 2. Baskı İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI J O H N R A W L S John Rawls 1921 yılında

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

T.C. EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

T.C. EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) EBELİK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) T.C. Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama BHP EBELİK, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ (* Bu programda mülakat sınavını kazanan öğrenci sayısı 7'nin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BE5FBY8BV* Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :27306776/100/ 10770 30/01/2018 Konu :Eğitim - Öğretim İşleri (Genel)

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEFSİR II Ders No : 0070040090 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz

Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça. Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe İncil de Dabbe İslam Kültüründe Dabbe Hadislerde Dabbetü l-arz Kur an da Dabbetü l-arz Kaynakça Dabbetü l-arz Tevrat ta Dabbe Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam

Detaylı

HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI DİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 46 5. HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 5.1. HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Hadis; Peygamberimizin söz,

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ TEFSİR TRİHİ VE USULÜ DİKKT Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tefsir Tarihi ve Usulü testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. yet sayısı yüzden az olan surelere verilen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 7. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 7.1. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Kelam; naslardan hareketle inanç esaslarını ve insanın düşünce yapısına ilişkin temel

Detaylı

ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi

ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi ERCiYES ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi Prof. Dr. Şaban Kuzgun 'un Anısına SAYI: 11 KAYSERi- 2001 YAYlN KOMISYONU Prof. Dr. Cihat TUNÇ Prof. Dr. Harun GÜNGÖR Doç. Dr. Abdulvahap TAŞTAN SAHİBİ Prof.

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

ÖĞRETİM) PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 9 A Na*** Va*** PAZARLAMA ,000 88,0350 Kazandı

ÖĞRETİM) PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 9 A Na*** Va*** PAZARLAMA ,000 88,0350 Kazandı İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ 1-19 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YERLEŞTİRME RAPORU 1 A71 *******9 İKTİSAT, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN EC*** EK*** 9.9 1, 95,5 Kazandı A139

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı 1.ve 2. Öğretim Eğitim Planları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı 1.ve 2. Öğretim Eğitim Planları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 1.ve 2. Öğretim Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI Kredi İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu Başlıkları (Yıllık) T

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

TEFSİR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

TEFSİR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. TEFSİR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 3.1. TEFSİR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Allah ın (c.c.) muradını, beşerin idraki oranında ortaya koymaya çalışan tefsir;

Detaylı

MÂTÜRÎDÎ KELÂMINDA TEVİL

MÂTÜRÎDÎ KELÂMINDA TEVİL Önsöz Klasik ilimler geleneğimizin temel problemlerinden birine işaret eden tevil kavramını en geniş anlamıyla inanan insanın, kendisine hitap eden vahyin sesine kulak vermesi ve kendi idraki ile ilâhî

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar 13 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 15 II. İÇERİK VE YÖNTEM 16 III. LİTERATÜR 17

İçindekiler. Kısaltmalar 13 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 15 II. İÇERİK VE YÖNTEM 16 III. LİTERATÜR 17 İçindekiler Kısaltmalar 13 GİRİŞ I. ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI 15 II. İÇERİK VE YÖNTEM 16 III. LİTERATÜR 17 BİRİNCİ BÖLÜM MUHAMMED EBÛ ZEHRE NİN HAYATI, İLMÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ I. MUHAMMED EBÛ ZEHRE

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri 1. Yarıyıl Dersleri TIB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2.00 0 5.00 TIB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1.00 0 1.00 TIB5101 İSLAM BİLİMLERİNİN TEŞEKKÜLÜ

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem Ders. Kur'an Okuma ve Tecvid I

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem Ders. Kur'an Okuma ve Tecvid I SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 1. Yıl / I. Dönem 3801101 3802101 Kur'an Okuma ve Tecvid I 3801111 3802111 Arapça Dil Bilgisi I 2 2 3 3 3801112 3802112 Arapça Okuma-Anlama

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI

ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI ARAPÇA YAZMA ESERLERİN DİZGİSİNDE TAKİP EDİLECEK YAZIM KURALLARI 1. Âyetlerin yazımında Resm-i Osmânî esas alınacaktır. Diğer metinlerde ise güncel Arapça imlâ kurallarına riâyet edilecek, ancak özel imlâsını

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2018-2019 BAHAR YARIYILI OKUTULACAK MATERYAL LİSTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Öğretim Bilim Okutacağı Ders ve Derste Takip Edilecek Materyaller Ali KAYA Hadis

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) NEW PALTZ) (ÜCRETLİ) ÖĞRETİM) ÖĞRETİM)

PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) NEW PALTZ) (ÜCRETLİ) ÖĞRETİM) ÖĞRETİM) 1 A377 13******* ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ, LİSANS MU*** SÜ*** PROGRAMI, (ÖRGÜN 91. 1, 95, Kazandı A373 *******1 EKONOMİ PR. (İNGİLİZCE) (UOLP-SUNY FE*** KA*** NEW PALTZ) (ÜCRETLİ).3 1, 9,15 Kazandı 3 A3797

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MESLEK HUKUKU. Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MESLEK HUKUKU Yahya ARIKAN Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İSMMMO Mevzuat Yayınları 1 Grafik ve Uygulama: Evren Günay Bask ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Şahin, Harun, Verb + Preposition Idioms in the Surah of Yusuf in the Qur an

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Şahin, Harun, Verb + Preposition Idioms in the Surah of Yusuf in the Qur an AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı : Harun ŞAHİN Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum yeri ve yılı : Alaca Çorum 1966 Email: harun@harran.edu.tr sahinharun@gmail.com Mezuniyet (Üniversite, Yıl) Lisans: Ankara Üniversitesi,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ

OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ OKUL ÖNCESİ DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ Değerler Eğitimi Merkezi Eserin her türlü basım hakkı anlaşmalı olarak Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları na aittir. Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları bir Ensar Neşriyat

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

ORTA BOY MEAL-MUSHAF SADECE E MEAL ORTA BOY SADECE MEAL

ORTA BOY MEAL-MUSHAF SADECE E MEAL ORTA BOY SADECE MEAL 1 Sf. 6 Sf. 9 BÜYÜK BOY MEAL-MUSHAF ORTA BOY MEAL-MUSHAF Sf. 11 CEP BOY SADECE MEAL BÜYÜK BOY SADECE E MEAL ORTA BOY SADECE MEAL Sf. 8 Sf. 10 2 CEP BOY 10,5 x 16,5 cm SADECE MEAL (YUMUŞAK KAPAK) SADECE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 01-014 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve.Öğretim (010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI İLH001 ARAPÇA 0 Konu Başlıkları (Yıllık) T Sözlü

Detaylı

ÖĞRETİM) İŞLETME (İNGİLİZCE), LİSANS Bİ*** KA*** PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

ÖĞRETİM) İŞLETME (İNGİLİZCE), LİSANS Bİ*** KA*** PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) MUHASEBE VE DENETİM,TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ 17-1 EĞİTİM-ÖĞTETİM YILI BAHAR YARIYILI YERLEŞTİRME RAPORU 1 A17 1******* ES*** FE*** İŞLETME PR. (AÇIK 7.9 1, 9,5 Kazandı A 1*******3 BÜ*** Şİ***

Detaylı

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU

T.C. VELÎ SEMPOZYUMU. Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN KASTAMONU T.C. ST MO U VE S TES III. ULUSL SI EY -I VELÎ SEMPOZYUMU E T Prof. Dr. Ali Rafet ÖZKAN E T Y IMCIL I Doç. Dr. Burhan BALTACI Ar. r. Be a A i e D C r. Do. Dr. A o an A DO DU Ar. r. Nuran SARICI 06-0 Ma

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR /

İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / İslam İtikadında Sünnet: Hamdi GÜNDOĞAR / Çıra Yayınları, İstanbul, 2006/240 sayfa Tanıtan: Muzaffer BARLAK 1 İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Yüce Allah, ilahi hitabının birçok yerinde

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Question. Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi?

Question. Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi? Question Muhammed b. el-hasan el-saffar, müfevvizenin temsilcilerinden miydi? Answer: Muhammed b. el-hasan el-saffar ın gulat ve müfevvize olmadığını birkaç delil ve karineye dayanarak söyleyebiliriz:

Detaylı

İLH107 HADİS TARİHİ VE USULÜ (ARAPÇA)

İLH107 HADİS TARİHİ VE USULÜ (ARAPÇA) Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri Ders izlence Formu Dersin Kodu ve İsmi Dersin Sorumlusu Dersin Düzeyi İLH107 HADİS TARİHİ VE USULÜ (ARAPÇA) YRD. DOÇ.

Detaylı

T.C. Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama

T.C. Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama T.C. Sıra No Aday No Kimlik No Ad Soyad Lisans Lisans Puanı Mülakat Puanı Nihai Ortalama 1 A370094 58*******92 MU*** KA*** SAĞLIK YÖNETİMİ, LİSANS TAMAMLAMA 94.50 94,5 PROGRAMI, 2 A372539 71*******12 NU***

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

İSLÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TÜRKÇE MAKALELER İÇİN REFERANS KURALLARI

İSLÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TÜRKÇE MAKALELER İÇİN REFERANS KURALLARI İSLÂM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TÜRKÇE MAKALELER İÇİN REFERANS KURALLARI Güncelleme: İslâm Araştırmaları Dergisi nin son sayısında görüleceği üzere, dipnot gösterimlerinde belirli bir neşir hakkında okuyucunun

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Giriş Ana hatlarıyla İslam dini programı, temel sayılan programlardan sonra daha ileri düzeylere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu programı takip edecek ders

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE KURULU KARARI Toplantı Tarihi: 0. 06. 04 Toplantı Sayısı : 04/05 Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ Başkanlığında 0.06.04 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. KARAR: -04-05 Eğitim

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı