TOKAT GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ NĠKSAR SOSYAL BĠLĠMLER MYO YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETĠMLER PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOKAT GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ NĠKSAR SOSYAL BĠLĠMLER MYO YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETĠMLER PROGRAMI"

Transkript

1 TOKAT GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ NĠKSAR SOSYAL BĠLĠMLER MYO YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETĠMLER PROGRAMI PROGRAM KILAVUZU

2 Ġçindekiler GENEL BĠLGĠLER AKADEMĠK TAKVĠMĠ... 3 ÖĞRENCĠ DANIġMANLARI... 4 PROGRAM YETERLĠKLERĠ... 7 YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON PROGRAMI DERSLERĠ... 8 Yerel Yönetimler Bölümü 1. Sınıf Dersleri... 8 DERSLER VE PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ DERS PROGRAMLARI Birinci Sınıf Güz Dönemi Ders Programı Ġkinci Sınıf Güz Dönemi Ders Programı YEREL YÖNETĠMLER BÖLÜMÜ DERS PLANLARI Sınıf Güz Dönemi Ders Planları Genel Muhasebe I Halkla ĠliĢkiler Ofis Programları I Ġngilizce Ata. Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I Toplum Bilimi Kamu Yönetimi Hukukun Temel Kavramları Sınıf Güz Dönemi Ders Planları Borçlar Hukuku Ġdare Hukuku Türk Ġdare Tarihi Avrupa Birliği Ve Yerel Yönetimler Siyaset Sosyolojisi Ve Siyasi Kurumlar Kamu Personel Yönetimi Siyasi DüĢünceler Tarihi Kamu Maliyesi Mesleki ÇalıĢma Ve Seminer I Vergi Hukuku

3 Program Adı Programın Kısa Tarihçesi Programın Amacı GENEL BĠLGĠLER Yerel Yönetimler Yererl Yönetimler Programı Akademik yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetine baģlamıģtır. Dünya'da ve Türkiye'de demokrasi ve yönetime katılma kavramlarının önemi hızla artmaktadır. Buna paralel olarak insanlarda vatandaģlık Ģuuru ve kaliteli hizmet beklentisi de yükselmektedir. Bütün bu beklentiler hizmetlerin ve kararların merkezden gelmesi yerine, yerinde ve yerelinde çözülmesi isteğini artırmaktadır. Ortaya çıkan bu ihtiyaçlar ve paralelinde Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalıģmaları mahalli idareler kavramını ve kurumlarını daha önemli hale getirmiģtir. Bütün bu geliģmeler sonunda kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılması ve yerinden yönetim anlayıģının yaygınlık kazanması, bu alanda eğitimli alt ve orta düzey iģgücü ihtiyacını da artırmaktadır. Dolayısıyla bu geliģmeler "Yerel yönetimler" programlarının önemini de artırmaktadır. Görev ve sorumlulukları hızla artan bütün yerel yönetim kurumlarında mevzuatına hakim; yönetim, siyaset ve hukuk bilgisine sahip en az bir yabancı dil bilen, iģinin uzmanı ara eleman ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır.yerel yönetimler bölümü; yönetim, siyaset, hukuk ve ĢehirleĢme konularında yeterli teorik donanımın yanında, bu bilgileri uygulamaya aktarabilme becerileri kazandırmayı amaçlayan ve geleceği olan bir ön lisans programıdır. Bölüm BaĢkanı Bölüm Sekreteri - Anabilim Dalı BaĢkanı - Mezuniyet KoĢulları Ölçme ve Değerlendirme ĠletiĢim Öğr.Gör.Gülden DÜZGÜNLÜ Ġç Hat: 4565, 4554 Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karģılığı) derslerin tümünü baģarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koģuludur. Öğrenciler Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav bir dönem sonu sınavına girer. Ara sınavın %40 ı, dönem sonu sınavının % 60 ı alınarak yapılan değerlendirme sonucunda baģarısız olan öğrenciye bütünleme sınavı hakkı verilir. Ayrıca mezuniyet aģamasında bir dersten baģarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanınır. Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi Niksar Sosyal Bilimler MYO Niksar/TOKAT

4 Yeni Kayıtlar AKADEMĠK TAKVĠMĠ GÜZ ÖSYM tarafından belirlenecek Ders Kayıtları (İnternet Üzerinden) 9-15 Eylül 2019 Danışman Onayı Eylül 2019 Derslerin Başlaması 23 Eylül 2019 Ara Sınavlar 9-17 Kasım 2019 Derslerin Bitimi 3 Ocak 2020 Yarıyıl Sonu Sınavları 4-12 Ocak 2020 Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Ders Sorumlularınca Sisteme Girilmesi 4-15 Ocak 2020 Bütünleme Sınavları Ocak 2020 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Ders Sorumlularınca Sisteme Girilmesi Ocak.2020 Dönem Sonu İtibariyle % 10 a Giren Öğrencilerin Tespiti 3 Şubat 2020 Tek Ders Sınavı 5 Şubat 2020 BAHAR Yeni Kayıtlar Ders Kayıtları (İnternet Üzerinden) 27 Ocak - 2 Şubat 2020 Danışman Onayı 3-9 Şubat 2020 Derslerin Başlaması 10 Şubat 2020 Ara Sınavlar 28 Mart - 5 Nisan 2020 Derslerin Bitimi 22 Mayıs 2020 Yarıyıl Sonu Sınavları 30 Mayıs - 7 Haziran 2020 Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Ders Sorumlularınca Sisteme Girilmesi 30 Mayıs - 10 Haziran 2020 Bütünleme Sınavları Haziran 2020 Bütünleme Sınav Sonuçlarının Ders Sorumlularınca Sisteme Girilmesi Haziran 2020 Dönem Sonu İtibariyle % 10 a Giren Öğrencilerin Tespiti 29 Haziran 2020 Tek Ders Sınavı 1 Temmuz

5 ÖĞRENCĠ DANIġMANLARI 1. Sınıf Öğr.Gör.Gülden DÜZGÜNLÜ İç Hat: 4565, Sınıf İç Hat:4570 4

6 ÖĞRETĠM ELEMANLARI Öğr.Gör.Gülden DÜZGÜNLÜ İç Hat: 4565,4554 Öğr.Gör.İzzet Bahri ATEŞLİ İç Hat: 4557 İç Hat:4570 5

7 Öğr. Gör. Şaban Ali KOÇ İç Hat: 4571 Öğr. Gör. Yusuf KANSU İç Hat:

8 PROGRAM YETERLĠKLERĠ PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. Türkçe yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme ve mesleki literatürü anlama yeteneğine sahiptir. Yabancı dil olarak Ġngilizce de temel ve mesleki bilgi düzeyine sahip olmak Bilimsel ve mesleki verileri kullanma, karģılaģtırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahip olmak Bilgi kaynaklarına ulaģma ve değerlendirmede etkin bir düzeye ulaģmak ve etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahip olmak Hukuk dili ve adli yazıģma tekniği konusunda yetkin bir teori ve uygulama bilgisine sahip olmak. Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramlarına hâkim olması, bunları yorumlayabilme ve tartıģabilme yeteneğine haiz olmak, Kamu Hukuku ve Özel hukuk alanında temel teorik ve usul bilgilerine sahip olmak ve kuralları yorumlayabilme yeteneğini kazanmak Kurallara uygun çalıģma ve mevzuata hâkim olmak Hukuki terimleri algılama, yorumlama ve hak arama bilgilerine sahip olmak Devletin yapısı, devleti oluģturan organlar, bu organların görev ve fonksiyonları ile temel hak ve özgürlükler konularında yetkin bir bilgiye sahip olmak 7

9 Ders Kodu Ders Adı YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON PROGRAMI DERSLERĠ Yerel Yönetimler Bölümü 1. Sınıf Dersleri 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri Ders Saati Teorik Uygulama Dersi Veren Öğretim Üyeleri D Türk Dili I 2 0 Uzaktan Eğitim D Atatürk İl. ve İnk. Tar.I 2 0 Okt. İzzet Bahri ATEŞLİ D İngilizce I 3 0 Okt. Mete ŞEN YY1019 Ofis Programları I 2 1 Öğr.Gör.Hanifi KARAÇINAR YY1011 Kamu Yönetimi 3 0 Öğr.Gör.Onur YY1013 Hukukun Temel Kavramları 3 0 Öğr.Gör.Yusuf KANSU YY1015 Toplum Bilimi 3 0 YY1017 Genel Ekonomi 3 0 Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU YY1021 Genel Muhasebe I 3 0 Öğr.Gör.İbrahim ÇİDEM YY1023 Halkla İlişkiler 2 0 Öğr.Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Ders Kodu Ders Adı 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri Ders Saati Teorik Uygulama Dersi Veren Öğretim Üyeleri D Türk Dili II 2 - Uzaktan Eğitim D Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II 2 - Okt. İzzet Bahri ATEŞLİ D İngilizce II 3 - Okt. Mete ŞEN YY1020 Ofis Programları II 2 1 YY1012 Anayasa Hukuku 3 - Öğr. Gör. Yusuf KANSU YY1014 Siyaset Bilimi 3 - YY1016 Mahalli İdareler 3 - YY1018 Kentleşme Ve Konut Politikası 3 - YY1022 Genel Muhasebe II 3 - Öğr.Gör.İbrahim ÇİDEM YY1024 Matematik 2 1 Öğr. Gör. Çiğdem ÖZTAŞ 8

10 3. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri Ders Kodu Ders Kodu YY2011 Siyaset Sosyolojisi Ve Siyasi Kurumlar Ders Saati Dersi Veren Öğretim Üyeleri Teorik Uygulama 3 0 YY2013 İdare Hukuku 3 0 Öğr.Gör.Gülden DÜZGÜNLÜ YY2015 Kamu Maliyesi 3 0 YY2017 Kamu Personel Yönetimi 3 0 YY2019 Mesleki Çalışma Ve Seminer I 2 2 YY2021 Borçlar Hukuku 3 0 Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ YY2023 Avrupa Birliği Ve Yerel Yönetimler 3 0 YY2025 Siyasi Düşünceler Tarihi 3 0 YY2027 Vergi Hukuku 3 0 Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM YY2033 Türk İdare Tarihi 3 0 Ders Kodu Ders Adı 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri Ders Saati Teorik Uygulama Dersi Veren Öğretim Üyeleri YY2002 Şehir Planlaması 3 - YY2014 Türkiye nin Sosyal Yapısı 3 - YY2016 İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 - YY2018 Ruhsat İşleri Ve İmar Mevzuatı 3 - YY2020 Mesleki Çalışma Ve Seminer II 2 2 YY2022 İdari Yargı 3 0 Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ YY2028 Mahalli İdareler Maliyesi 3 - YY2030 Pazarlama İlkeleri 3 - YY2028 Mahalli İdareler Maliyesi 3 - Ünv.Seçmeli Dersi 2-9

11 DERSLER VE PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ 1.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 D Türk Dili I D Atatürk İl. ve İnk. Tar.I D İngilizce I YY1019 Ofis Programları I YY1011 Kamu Yönetimi YY1013 Hukukun Temel Kavramları YY1015 Toplum Bilimi YY1017 Genel Ekonomi YY1021 Genel Muhasebe I YY1023 Halkla İlişkiler Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 D Türk Dili II D D YY1020 YY1012 YY1014 YY1016 YY1018 YY1022 YY1024 Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II İngilizce II Ofis Programları II Anayasa Hukuku Siyaset Bilimi Mahalli İdareler Kentleşme Ve Konut Politikası Genel Muhasebe II Matematik 3.Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 YY2011 Siyaset Sosyolojisi Ve Siyasi Kurumlar YY2013 İdare Hukuku YY2015 Kamu Maliyesi

12 YY2017 Kamu Personel Yönetimi YY2019 Mesleki Çalışma Ve Seminer I YY2021 Borçlar Hukuku YY2023 Avrupa Birliği Ve Yerel Yönetimler YY2025 Siyasi Düşünceler Tarihi YY2027 Vergi Hukuku YY2033 Türk İdare Tarihi Yarıyıl Ders Planı Ders Kodu Ders Adı P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 YY2002 Şehir Planlaması YY2014 YY2016 YY2018 YY2020 YY2022 YY2028 YY2030 YY2028 Türkiye nin Sosyal Yapısı İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ruhsat İşleri Ve İmar Mevzuatı Mesleki Çalışma Ve Seminer II İdari Yargı Mahalli İdareler Maliyesi Pazarlama İlkeleri Mahalli İdareler Maliyesi Ünv.Seçmeli Dersi 11

13 Seçmeli Dersler 12

14 DERS PROGRAMLARI Birinci Sınıf Güz Dönemi Ders Programı (BİRİNCİ YARIYIL) 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12:00 23/09/2019 Pazartesi 24/09/2019 Salı 1. Hafta 25/09/2019 Çarşamba 26/09/2019 Perşembe 27/09/2019 Cuma 13:15 14:00 14:15 15:00 15:15 16:00 16:15 17:00 Birinci sınıf, birinci yarıyıl döneminin ilk haftası uyum haftası olarak yürütülmektedir. Uyum haftası boyunca öğrencilerin uyum süreci, aşağıdaki başlıklar veya belirlenen başka konular çerçevesinde desteklenmelidir; Üniversitenin yerleşim planının tanıtımı Kütüphane, Yemekhane, Sosyal Tesisler vb. hizmet binalarına ziyaret ve bu hizmetlerden yararlanabilmek için ayrıntılı bilgilendirme Öğrenim görülen fakülte binasının tanıtılması Öğrenim görülen programın tanıtımı Öğrenci kulüplerine ilişkin bilgilendirme Öğrenci değişim programlarının tanıtımı (Erasmus, Farabi, Mevlana Değişim programları) Çift Anadal ve Yandal Eğitimine ilişkin bilgilendirme Lisansüstü Eğitime ilişkin bilgilendirme 2. Hafta 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11: Pazartesi Ofis Programları I Bilgisayarların Tarihi Gelişimi Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Ofis Programları I Bilgisayarların Tarihi Gelişimi Öğr. Gör. Hanifi Salı İngilizce Verb To Be, Subject Pronouns, Possesive Adjectives, Object Pronouns, Family Members Öğr. Gör. Mete ŞEN İngilizce Verb To Be, Subject Pronouns, Possesive Adjectives, Object Pronouns, Family Members Öğr. Gör. Mete ŞEN İngilizce Verb To Be, Subject Pronouns, Possesive Adjectives, Object Pronouns, Çarşamba Kamu Yönetimi Yönetim ve Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Yönetim ve Kamu Yönetimi Perşembe Huk. Tml. Kav.- Hukuk kavramı- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Huk. Tml. Kav. hukuk dalları- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Cuma ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ DERSLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, İNKILÂPÇILIK İLKESİ İnkılâp, İhtilal, Devrim, Evrim/Tekâmül Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ Islahat/Reform, İsyan, Darbe Öğr.Gör. İzzet Bahri Ateşli Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ

15 11:15 12:00 KARAÇINAR Ofis Programları I Bilgisayarların Tarihi Gelişimi Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Family Members Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. hukuk dalları- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Toplum Biliminin Tanımı ve Temel Kavramlar GENEL MUHASEBE I Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramlar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 15:00 15:15 16:00 16:15 17:00 Genel Ekonomi Ana Kavramlar Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Genel Ekonomi Ana Kavramlar Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Genel Ekonomi Ana Kavramlar Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerin Kavramsal Çerçevesi Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Toplum Biliminin Tanımı ve Temel Kavramlar Toplum Bilimi Toplum Biliminin Tanımı ve Temel Kavramlar Kamu Yönetimi Yönetim ve Kamu Yönetimi GENEL MUHASEBE I Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramlar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM GENEL MUHASEBE I Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramlar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 3. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12:00 Ofis Programları I Donanım Birimleri Ve Özellikleri Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Ofis Programları I Donanım Birimleri Ve Özellikleri Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Ofis Programları I Donanım Birimleri Ve Özellikleri Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Numbers, Days And Months Öğr. Gör. Mete ŞEN İngilizce Numbers, Days And Months Öğr. Gör. Mete ŞEN İngilizce Numbers, Days And Months Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Merkezi Yönetim Kamu Yönetimi Merkezi Yönetim Huk. Tml. Kav. Temel hukuk ilkeleri- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Huk. Tml. Kav. Hukukun Esas kaynakları -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Huk. Tml. Kav. Hukukun Esas kaynakları -Öğr. Gör. Yusuf Kansu OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEMESİNİN İÇ SEBEPLERİ Devlet Yönetiminde, Eğitimde meydana gelen problemler Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ Ekonomik,Sosyal ve Toplumsal Alanda Meydana Gelen Problemler Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Ve Benzer Alanlar Toplum Bilimi Toplum Biliminde Temel Yaklaşımlar GENEL MUHASEBE I Muhasebenin Tanımı, 14

16 Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Fonksiyonları, Temel Kavramlar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 15:00 Genel Ekonomi Ana Kavramlar Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Ve Benzer Alanlar Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Toplum Biliminde Temel Yaklaşımlar GENEL MUHASEBE I Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramlar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 15:15 16:00 Genel Ekonomi Ana Kavramlar Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Toplum Bilimi Toplum Biliminde Temel Yaklaşımlar GENEL MUHASEBE I Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramlar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Ana Kavramlar Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Merkezi Yönetim 4. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme İngilizce Countries Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Merkezi Yönetimin Taşra Örgütü Bağımsız Öğrenme OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEMESİNİN DIŞ SEBEPLERİ Sömürgecilik, Sanayi Devrimi ve Emperyalizm Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 10:00 Ofis Programları I Yazılım Öğr. Gör. Hanifi İngilizce Countries Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Merkezi Yönetimin Taşra Örgütü Huk. Tml. Kav. - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ Batılı Devletlerin Osmanlı Devleti Üzerindeki 15

17 KARAÇINAR nitelikleri -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Emelleri, Şark Meselesi, Osmanlı Devletini Paylaşma Projeleri Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 11:00 11:15 12:00 Ofis Programları I Yazılım Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Ofis Programları I Yazılım Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Countries Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. Yasama- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Huk. Tml. Kav. yürütme -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Bağımsız Öğrenme Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerin Tarihi Gelişimi Ve Halkla İlişkiler Modelleri Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Toplum Biliminde Değişim GENEL MUHASEBE I Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 15:00 Genel Ekonomi Her Ekonominin Ana Sorunları Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerin Tarihi Gelişimi Ve Halkla İlişkiler Modelleri Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Toplum Biliminde Değişim GENEL MUHASEBE I Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 15:15 16:00 Genel Ekonomi Her Ekonominin Ana Sorunları Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Toplum Bilimi Toplum Biliminde Değişim GENEL MUHASEBE I Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Her Ekonominin Ana Sorunları Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Merkezi Yönetimin Taşra Örgütü Bağımsız Öğrenme 5. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 Bağımsız İngilizce Prepositions Kamu Yönetimi Yerel Yönetimler ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ 16

18 09:00 Öğrenme Öğr. Gör. Mete ŞEN ÇAĞDAġ DÜNYANIN TEMEL KAVRAMLARI Aydınlanma, Demokrasi, Laiklik Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 10:00 Ofis Programları I Ofis Programları Word e Giriş Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Prepositions Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Yerel Yönetimler Huk. Tml. Kav. Yargı sistemleri - Öğr. Gör. Yusuf Kansu ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ Milliyetçilik, Liberalizm, Sosyalizm Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 11:00 Ofis Programları I Ofis Programları Word e Giriş Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Prepositions Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. Türkiye de yargı kolları- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 11:15 12:00 Ofis Programları I Ofis Programları Word e Giriş Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Huk. Tml. Kav. Dava -Türleri Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Bağımsız Öğrenme Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Toplum Biliminde Devlet ve Modern Devletin Doğuşu GENEL MUHASEBE I Açılış Bilançosu ve Açılış Kaydı Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 15:00 Genel Ekonomi Ekonomik Sistemler Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Toplum Biliminde Devlet ve Modern Devletin Doğuşu GENEL MUHASEBE I Açılış Bilançosu ve Açılış Kaydı Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 15:15 16:00 Genel Ekonomi Ekonomik Sistemler Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Toplum Bilimi Toplum Biliminde Devlet ve Modern Devletin Doğuşu GENEL MUHASEBE I Açılış Bilançosu ve Açılış Kaydı Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Ekonomik Sistemler Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Yerel Yönetimler 6. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme İngilizce A/An& Plural Nouns Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ OSMANLI DEVLETĠNDE YENĠLEġME 17

19 HAREKETLERĠ Lale Devri Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 10:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce A/An& Plural Nouns Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları Huk. Tml. Kav. Hukuki olay, hukuki ilişki -Öğr. Gör. Yusuf Kansu ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ III. Selim ve II. Mahmut Yenilikleri Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 11:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce A/An& Plural Nouns Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. hukuki fiil -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 11:15 12:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Huk. Tml. Kav. hukuki işlem.- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Bağımsız Öğrenme Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Eğitimi, Mesleği Ve Halkla İlişkiler Uzmanının Nitelikleri Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Kültür ve Küreselleşme GENEL MUHASEBE I Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 15:00 Genel Ekonomi Ekonomi İlminin Teorik Çerçevesi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Eğitimi, Mesleği Ve Halkla İlişkiler Uzmanının Nitelikleri Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Kültür ve Küreselleşme GENEL MUHASEBE I Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 15:15 16:00 Genel Ekonomi Ekonomi İlminin Teorik Çerçevesi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Toplum Bilimi Kültür ve Küreselleşme GENEL MUHASEBE I Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Ekonomi İlminin Teorik Çerçevesi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları 7. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme İngilizce The Simple Present Tense I Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Bürokrasi OSMANLI DEVLETİNDE YENİLEŞME HAREKETLERİ Tanzimat ve Islahat Dönemi Yenilikleri Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. İngilizce The Simple Present Tense I Kamu Yönetimi Bürokrasi Huk. Tml. Kav. Hak kavramı -Öğr. Gör. ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet 18

20 10:00 Hanifi KARAÇINAR Öğr. Gör. Mete ŞEN Yusuf Kansu Hareketleri Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 11:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce The Simple Present Tense I Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. Kamu Hakları- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 11:15 12:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Huk. Tml. Kav. Özel Haklar- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Bağımsız Öğrenme Halkla İlişkiler İşletmelerde Halkla İlişkiler Birimlerinin Örgütlenmesi Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Toplumsal Kurumlar GENEL MUHASEBE I Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 15:00 Genel Ekonomi Talep Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler İşletmelerde Halkla İlişkiler Birimlerinin Örgütlenmesi Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Toplumsal Kurumlar GENEL MUHASEBE I Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 15:15 16:00 Genel Ekonomi Talep Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Toplum Bilimi Toplumsal Kurumlar GENEL MUHASEBE I Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Talep Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Bürokrasi 8. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme İngilizce Wh- Questions Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi İnsan Kaynakları OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEMİNDEKİ FİKİR AKIMLARI Batıcılık, Osmanlıcılık Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 10:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Wh- Questions Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi İnsan Kaynakları Huk. Tml. Kav. Gerçek Kişiler -Öğr. Gör. Yusuf Kansu ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ Türkçülük, İslamcılık Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. İngilizce Wh- Questions Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. Kişiliğin başlangıcı, Sona ermesi Türk Dili I 19

21 11:00 Hanifi KARAÇINAR -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 11:15 12:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Huk. Tml. Kav. Tüzel Kişiler -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Bağımsız Öğrenme Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Ve İletişim Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Din ve Toplumsal Yapı GENEL MUHASEBE I Stoklar ve KDV Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 15:00 Genel Ekonomi Arz Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Ve İletişim Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Din ve Toplumsal Yapı GENEL MUHASEBE I Stoklar ve KDV Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 15:15 16:00 Genel Ekonomi Arz Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Toplum Bilimi Din ve Toplumsal Yapı GENEL MUHASEBE I Stoklar ve KDV Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Arz Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi İnsan Kaynakları 9. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme İngilizce Present Simple Tense II Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi OSMANLI DEVLETİNİN YIKILIŞI Trablusgarp ve Balkan Harpleri Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 10:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Present Simple Tense II Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi Huk. Tml. Kav. Mirasçılar -Öğr. Gör. Yusuf Kansu ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ I. Dünya Savaşı, Ermeni Meselesi Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 11:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Present Simple Tense II Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. Ölüme Bağlı Tasarruflar- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 11:15 12:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Huk. Tml. Kav. Mirasın geçisi -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 20

22 13:15 14:00 Bağımsız Öğrenme Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan Araçlar Ve Yöntemler Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Hukuk ve Suç GENEL MUHASEBE I Duran Varlıklar Muhasebe İşlemleri Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 15:00 Genel Ekonomi Arzı Etkileyen O Malın Fiyatı Dışındaki Faktörler Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan Araçlar Ve Yöntemler Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Hukuk ve Suç GENEL MUHASEBE I Duran Varlıklar Muhasebe İşlemleri Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 15:15 16:00 Genel Ekonomi Arzı Etkileyen O Malın Fiyatı Dışındaki Faktörler Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Toplum Bilimi Hukuk ve Suç GENEL MUHASEBE I Duran Varlıklar Muhasebe İşlemleri Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Arzı Etkileyen O Malın Fiyatı Dışındaki Faktörler Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Türkiye de İnsan Kaynakları Yönetimi 10. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme İngilizce Daily Activities Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Kamu Görevlileri OSMANLI DEVLETİNİN YIKILIŞI I. Dünya Savaşının Sonu: Mondros Ateşkes Anlaşması Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 10:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Daily Activities Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Kamu Görevlileri Huk. Tml. Kav. Sözleşmeden doğan borçlar- Öğr. Gör. Yusuf Kansu ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ Mondros Sonrası İşgaller, Bölücü Faaliyetler Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 11:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Daily Activities Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. Haksız fiilden doğan borçlar- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 11:15 12:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Huk. Tml. Kav. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 Bağımsız Öğrenme Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Araştırmaları Toplum Bilimi Eğitim GENEL MUHASEBE I Yabancı Kaynaklar Öğr. Gör. İbrahim 21

23 14:00 Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ ÇİDEM 14:15 15:00 Genel Ekonomi Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiaytının Oluşumu Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Araştırmaları Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Eğitim GENEL MUHASEBE I Yabancı Kaynaklar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 15:15 16:00 Genel Ekonomi Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiaytının Oluşumu Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Toplum Bilimi Eğitim GENEL MUHASEBE I Yabancı Kaynaklar Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Tam Rekabet Piyasasında Denge Fiaytının Oluşumu Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Kamu Görevlileri 11. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme İngilizce Jobs And Related Verbs Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Memurların Statüsü MİLLÎ MÜCADELE Kurtuluş Çareleri, Barışçı ve Mandacı Görüş, Bölgesel Kurtuluş Mücadelesi Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 10:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Jobs And Related Verbs Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Memurların Statüsü Huk. Tml. Kav. Borcun sona ermesi -Öğr. Gör. Yusuf Kansu ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ Millî Dernekler, Kuva-yı Milliye Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 11:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Jobs And Related Verbs Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. Borçlunun temerrüdü - Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 11:15 12:00 Ofis Programları I Word Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Huk. Tml. Kav. Borcun ifa edilmemesi -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Bağımsız Öğrenme Halkla İlişkiler Kamu Ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Uygulamaları Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Ekonomi GENEL MUHASEBE I Gelir Gider Hesapları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 22

24 14:15 15:00 15:15 16:00 Genel Ekonomi Tarımsal Ürün Fiyatlarına Devlet Müdahalesi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Genel Ekonomi Tarımsal Ürün Fiyatlarına Devlet Müdahalesi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler Kamu Ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Uygulamaları Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Ekonomi Toplum Bilimi Ekonomi GENEL MUHASEBE I Gelir Gider Hesapları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM GENEL MUHASEBE I Gelir Gider Hesapları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Tarımsal Ürün Fiyatlarına Devlet Müdahalesi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Memurların Statüsü 12. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme İngilizce Adjectives Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Memurların Eğitimi ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ MİLLÎ MÜCADELE Atatürk ün Anadolu ya Çıkışı Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 10:00 Ofis Programları I Powerpoint Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Adjectives Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Memurların Eğitimi Huk. Tml. Kav. Sözleşmenin kurulması- Öğr. Gör. Yusuf Kansu ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ Kongreler Yoluyla Örgütlenme ve Millî Mücadelenin Birleştirilmesi Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 11:00 Ofis Programları I Powerpoint Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Adjectives Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. Mal değişimi sözleşmesi -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 11:15 12:00 Ofis Programları I Powerpoint Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Huk. Tml. Kav. Satış sözleşmesi- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Bağımsız Öğrenme Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerde İtibar Yönetimi Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Sivil Toplum Örgütleri GENEL MUHASEBE I Maliyet Hesapları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 Genel Ekonomi Faydanın Ölçülebilirlik Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerde İtibar Yönetimi Toplum Bilimi Sivil Toplum Örgütleri GENEL MUHASEBE I Maliyet Hesapları Öğr. Gör. İbrahim 23

25 15:00 Problemi Ve Tercih Sırasının Saptanması Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Genel Ekonomi Faydanın Ölçülebilirlik 15:15 Problemi Ve Tercih Sırasının 16:00 Saptanması Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Sivil Toplum Örgütleri ÇİDEM GENEL MUHASEBE I Maliyet Hesapları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Faydanın Ölçülebilirlik Problemi Ve Tercih Sırasının Saptanması Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Memurların Eğitimi 13. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme İngilizce Parts Of The Body&Have Got /Has Got Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminin Denetlenmesi ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ MİLLÎ MÜCADELE Mebusan Meclisi Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 10:00 Ofis Programları I Powerpoint Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Parts Of The Body&Have Got /Has Got Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminin Denetlenmesi Huk. Tml. Kav. Sözleşmenin kurulması -Öğr. Gör. Yusuf Kansu ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ Misak-ı Milli ve İstanbul un Resmen İşgali Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 11:00 Ofis Programları I Powerpoint Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Parts Of The Body&Have Got /Has Got Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. Kira sözleşmesi -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 11:15 12:00 Ofis Programları I Powerpoint Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Huk. Tml. Kav. Bağışlama sözleşmesi -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Bağımsız Öğrenme Halkla İlişkiler Bilgi Toplumu Ve Halkla İlişkiler Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Türkiye de Sivil Toplum Örgütleri GENEL MUHASEBE I Mizan Hazırlanması Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 15:00 Genel Ekonomi Üretim Fonksiyonu Ve Verim Analizi Öğr. Gör. Kenan Halkla İlişkiler Bilgi Toplumu Ve Halkla İlişkiler Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Türkiye de Sivil Toplum Örgütleri GENEL MUHASEBE I Mizan Hazırlanması Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 24

26 YETEROĞLU 15:15 16:00 Genel Ekonomi Üretim Fonksiyonu Ve Verim Analizi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Toplum Bilimi Türkiye de Sivil Toplum Örgütleri GENEL MUHASEBE I Mizan Hazırlanması Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Üretim Fonksiyonu Ve Verim Analizi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminin Denetlenmesi 14. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme İngilizce Activities With - İng & Like + Verbing Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminde Etik MİLLİ MÜCADELE TBMM nin Açılışı ve Anadolu nun Yönetimini Ele Alması Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 09:15 10:00 Ofis Programları I Sunu Hazırlama Ve Sunma Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Activities With - İng & Like + Verbing Öğr. Gör. Mete ŞEN Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminde Etik Huk. Tml. Kav. Kullanım ödüncü sözleşmesi -Öğr. Gör. Yusuf Kansu ATATÜRK İLK. VE İNK.TARİHİ TBMM nin Özellikleri Öğr.Gör İzzet Bahri Ateşli 10:15 11:00 Ofis Programları I Sunu Hazırlama Ve Sunma Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR İngilizce Activities With - İng & Like + Verbing Öğr. Gör. Mete ŞEN Huk. Tml. Kav. Tüketim ödüncü sözleşmesi -Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 11:15 12:00 Ofis Programları I Sunu Hazırlama Ve Sunma Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Huk. Tml. Kav. Eser sözleşmesi- Öğr. Gör. Yusuf Kansu Türk Dili I Öğr. Gör. Yalçın KULAÇ 13:15 14:00 Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerde Etik Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Küreselleşme GENEL MUHASEBE I Monografi Çözümü Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 14:15 15:00 Genel Ekonomi Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Halkla İlişkiler Halkla İlişkilerde Etik Öğr. Gör. Mahmut Fevzi CENGİZ Toplum Bilimi Küreselleşme GENEL MUHASEBE I Monografi Çözümü Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 15:15 Genel Ekonomi Tam Rekabet Piyasasında Toplum Bilimi Küreselleşme GENEL MUHASEBE I Monografi Çözümü 25

27 16:00 Firma Dengesi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM 16:15 17:00 Genel Ekonomi Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi Öğr. Gör. Kenan YETEROĞLU Kamu Yönetimi Kamu Yönetiminde Etik

28 Ġkinci Sınıf Güz Dönemi Ders Programı (ÜÇÜNCÜ YARIYIL) 08:15 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11:15 12:00 23/09/2019 Pazartesi 24/09/2019 Salı 1. Hafta 25/09/2019 Çarşamba 26/09/2019 Perşembe 27/09/2019 Cuma 13:15 14:00 14:15 15:00 15:15 16:00 16:15 17:00 İkinci sınıf, üçüncü yarıyıl döneminin ilk haftası uyum haftası olarak yürütülmektedir. Uyum haftası boyunca öğrencilerin uyum süreci, aşağıdaki başlıklar veya belirlenen başka konular çerçevesinde desteklenmelidir; Öğrenci değişim programlarının tanıtımı (Erasmus, Farabi, Mevlana Değişim programları) Çift Anadal ve Yandal Eğitimine ilişkin bilgilendirme Öğrenci kulüplerine ilişkin bilgilendirme Lisansüstü eğitime ilişkin bilgilendirme Üniversite bünyesinde hizmet veren Kariyer Uygulama Ve Araştırma Merkezi hakkında bilgilendirme 27

29 08:15 09: Pazartesi Bağımsız Öğrenme Salı Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset Sosyolojisinin Konusu 2. Hafta Çarşamba Perşembe Kamu Maliyesi Devlet ve Ekonomi Cuma Mesleki Çalışma ve Seminer I Bilim 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Genel Bilgiler Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Devlet ve Ekonomi Mesleki Çalışma ve Seminer I Bilim 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi Personel Yönetiminin Tarihçesi ve Gelişimi Vergi Hukuku Genel Bilgiler Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Devlet ve Ekonomi Mesleki Çalışma ve Seminer I Bilim 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi Personel Yönetiminin Tarihçesi ve Gelişimi Vergi Hukuku Genel Bilgiler Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Antik Yunan, Polis ve Siyaset Mesleki Çalışma ve Seminer I Bilim 13:15 14:00 14:15 15:00 Kamu Personel Yönetimi Personel Yönetiminin Tarihçesi ve Gelişimi Türk İdare Tarihi Eski Türklerde Yönetim Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Avrupa Birliğinin Tarihçesi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Avrupa Birliğinin Tarihçesi BORÇLAR HUKUKU Borç Ve Sorumluluk Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ BORÇLAR HUKUKU Borç Ve Sorumluluk Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Antik Yunan, Polis ve Siyaset Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset Sosyolojisinin Konusu 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi Eski Türklerde Yönetim Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Avrupa Birliğinin Tarihçesi BORÇLAR HUKUKU Borç Ve Sorumluluk Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset Sosyolojisinin Konusu 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Antik Yunan, Polis ve Siyaset Türk İdare Tarihi Eski Türklerde Yönetim 3. Hafta 28

30 08:15 09: Pazartesi Bağımsız Öğrenme Salı Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi Çarşamba Perşembe Kamu Maliyesi Kamu Maliyesinin İşlevleri Cuma Mesleki Çalışma ve Seminer I Araştırmanın Planlanması 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Vergi Hukukunun Kaynakları Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Maliyesinin İşlevleri Mesleki Çalışma ve Seminer I Araştırmanın Planlanması 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi Örgütsel Hedefler ve İş Tanımları Vergi Hukuku Vergi Hukukunun Kaynakları Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Maliyesinin İşlevleri Mesleki Çalışma ve Seminer I Araştırmanın Planlanması 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi Örgütsel Hedefler ve İş Tanımları Vergi Hukuku Vergi Hukukunun Kaynakları Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Krallık ve Kilise Çekişmesi Mesleki Çalışma ve Seminer I Araştırmanın Planlanması 13:15 14:00 14:15 15:00 Kamu Personel Yönetimi Örgütsel Hedefler ve İş Tanımları Türk İdare Tarihi İlk Türk İslam Devletlerinde Yönetim Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Türkiye- Avrupa Birliği Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Türkiye- Avrupa Birliği BORÇLAR HUKUKU Borç İlişkisinin Kaynakları Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ BORÇLAR HUKUKU Borç İlişkisinin Kaynakları Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Krallık ve Kilise Çekişmesi Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi İlk Türk İslam Devletlerinde Yönetim Bağımsız Öğrenme Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Türkiye- Avrupa Birliği BORÇLAR HUKUKU Borç İlişkisinin Kaynakları Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Krallık ve Kilise Çekişmesi Türk İdare Tarihi İlk Türk İslam Devletlerinde Yönetim 29

31 4. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset Olgusu Kamu Maliyesi Üretilen Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması Mesleki Çalışma ve Seminer I Örneklem 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Vergi Kanunlarının Uygulanması Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Üretilen Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması Mesleki Çalışma ve Seminer I Örneklem 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi Başarı Standartları ve Çalışma Kuralları Vergi Hukuku Vergi Kanunlarının Uygulanması Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Üretilen Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması Mesleki Çalışma ve Seminer I Örneklem 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi Başarı Standartları ve Çalışma Kuralları Vergi Hukuku Vergi Kanunlarının Uygulanması Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Mutlak İktidardan Bölünmüşlüğe Mesleki Çalışma ve Seminer I Örneklem 13:15 14:00 Kamu Personel Yönetimi Başarı Standartları ve Çalışma Kuralları Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Ankara Antlaşması BORÇLAR HUKUKU Borç İlişkisinin Kaynakları Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Mutlak İktidardan Bölünmüşlüğe 14:15 15:00 Türk İdare Tarihi Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Ankara Antlaşması BORÇLAR HUKUKU Borç İlişkisinin Kaynakları Öğr. Gör. Gülden Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset Olgusu 30

32 DÜZGÜNLÜ 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Ankara Antlaşması BORÇLAR HUKUKU Borç İlişkisinin Kaynakları Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset Olgusu 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Mutlak İktidardan Bölünmüşlüğe Türk İdare Tarihi Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi 5. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar İktidar, Otorite ve Meşruluk Kamu Maliyesi Piyasa Başarısızlığı Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum Teknikleri 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Verginin Tarafları Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Piyasa Başarısızlığı Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum Teknikleri Kamu Personel Yönetimi 10:15 11:00 İşgücü Planlaması Çalışma Kuralları Vergi Hukuku Verginin Tarafları Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Piyasa Başarısızlığı Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum Teknikleri Kamu Personel Yönetimi 11:15 12:00 İşgücü Planlaması Çalışma Kuralları Vergi Hukuku Verginin Tarafları Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi 16. Yüzyıl Devleti Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum Teknikleri 13:15 14:00 Kamu Personel Yönetimi İşgücü Planlaması Çalışma Kuralları Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Avrupa Birliği nin Kurumları BORÇLAR HUKUKU Sözleşmelerde Şekil Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi 16. Yüzyıl Devleti 31

33 14:15 15:00 Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Klasik Dönemi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Avrupa Birliği nin Kurumları BORÇLAR HUKUKU Sözleşmelerde Şekil Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar İktidar, Otorite ve Meşruluk 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Klasik Dönemi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Avrupa Birliği nin Kurumları BORÇLAR HUKUKU Sözleşmelerde Şekil Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar İktidar, Otorite ve Meşruluk 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi 16. Yüzyıl Devleti Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Klasik Dönemi 6. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Sivil Toplum ve Devlet Kamu Maliyesi Kamu Maliyesinde Karar Alma Mesleki Çalışma ve Seminer I İlgi Duydukları Konularda Sunum Ödevlerinin Dağıtımı 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Verginin Konusu Ve Vergiyi Doğuran Olay Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Maliyesinde Karar Alma Mesleki Çalışma ve Seminer I İlgi Duydukları Konularda Sunum Ödevlerinin Dağıtımı 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi Yönetici Seçimi Vergi Hukuku Verginin Konusu Ve Vergiyi Doğuran Olay Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Maliyesinde Karar Alma Mesleki Çalışma ve Seminer I İlgi Duydukları Konularda Sunum Ödevlerinin Dağıtımı 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi Yönetici Seçimi Vergi Hukuku Verginin Konusu Ve Vergiyi Doğuran Olay Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Modern Devletin Şekillenmesi Mesleki Çalışma ve Seminer I İlgi Duydukları Konularda Sunum Ödevlerinin Dağıtımı 13:15 Kamu Personel Yönetimi Yönetici Seçimi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler ve BORÇLAR HUKUKU Sözleşmelerin Yorumu Siyasi Düşünceler Tarihi Modern Devletin 32

34 14:00 Avrupa Birliği Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Şekillenmesi 14:15 15:00 Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatı Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler ve Avrupa Birliği BORÇLAR HUKUKU Sözleşmelerin Yorumu Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Sivil Toplum ve Devlet 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatı Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Yerel Yönetimler ve Avrupa Birliği BORÇLAR HUKUKU Sözleşmelerin Yorumu Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Sivil Toplum ve Devlet 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Modern Devletin Şekillenmesi Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatı 7. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset ve Elitler Kamu Maliyesi Kamu Harcamaları Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Vergi Muafiyet, İstisna Ve İndirim Kavramları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Harcamaları Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi Oryntasyon Vergi Hukuku Vergi Muafiyet, İstisna Ve İndirim Kavramları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Harcamaları Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi Oryntasyon Vergi Hukuku Vergi Muafiyet, İstisna Ve İndirim Kavramları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Aydınlanma Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 13:15 14:00 Kamu Personel Yönetimi Oryntasyon Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Avrupa Birliği Bölgesel Uyum BORÇLAR HUKUKU Temsil, Haksız fiil Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Aydınlanma 33

35 14:15 15:00 Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Avrupa Birliği Bölgesel Uyum BORÇLAR HUKUKU Temsil, Haksız fiil Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset ve Elitler 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Avrupa Birliği Bölgesel Uyum BORÇLAR HUKUKU Temsil, Haksız fiil Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyaset ve Elitler 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Aydınlanma Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı 8. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyasi Partiler Kamu Maliyesi Kamu Gelirleri Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Verginin MatrahıÖğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Gelirleri Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi İşten Ayrılma Vergi Hukuku Verginin MatrahıÖğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Gelirleri Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi İşten Ayrılma Vergi Hukuku Verginin MatrahıÖğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Halk Egemenliği Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 13:15 14:00 Kamu Personel Yönetimi İşten Ayrılma Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği BORÇLAR HUKUKU Kusursuz Sorumluluk Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Halk Egemenliği 14:15 Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Toplumsal Cinsiyet BORÇLAR HUKUKU Kusursuz Sorumluluk Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyasi Partiler 34

36 15:00 Askeri Teşkilatı Eşitliği Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Askeri Teşkilatı Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği BORÇLAR HUKUKU Kusursuz Sorumluluk Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyasi Partiler 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Halk Egemenliği Türk İdare Tarihi Osmanlı Devleti Askeri Teşkilatı 9. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyasi Partilerin Toplumsal Temelleri Kamu Maliyesi Bütçe Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Verginin Tarifesi Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Bütçe Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi Başarı Değerlendirme Vergi Hukuku Verginin Tarifesi Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Bütçe Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi Başarı Değerlendirme Vergi Hukuku Verginin Tarifesi Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Ulus Devlet Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 13:15 14:00 Kamu Personel Yönetimi Başarı Değerlendirme Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Kopenhag Kriterleri BORÇLAR HUKUKU Sebepsiz Senginleşme Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Ulus Devlet 14:15 Türk İdare Tarihi Tanzimat Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Kopenhag Kriterleri BORÇLAR HUKUKU Sebepsiz Senginleşme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyasi Partilerin 35

37 15:00 Dönemi Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Toplumsal Temelleri 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi Tanzimat Dönemi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Kopenhag Kriterleri BORÇLAR HUKUKU Sebepsiz Senginleşme Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyasi Partilerin Toplumsal Temelleri 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Ulus Devlet Türk İdare Tarihi Tanzimat Dönemi 10. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Kültür, Siyasal İletişim ve Kamuoyu Kamu Maliyesi Devlet Borçlanmaları Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Verginin Tarhı, Tebliği ve Tahakkuku Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Devlet Borçlanmaları Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi Ücret Sistemleri Vergi Hukuku Verginin Tarhı, Tebliği ve Tahakkuku Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Devlet Borçlanmaları Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi Ücret Sistemleri Vergi Hukuku Verginin Tarhı, Tebliği ve Tahakkuku Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Monarşi ve Cumhuriyet Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 13:15 14:00 Kamu Personel Yönetimi Ücret Sistemleri Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Gümrük Birliği BORÇLAR HUKUKU İfa Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Monarşi ve Cumhuriyet 14:15 15:00 Türk İdare Tarihi II. Abdulhamid Dönemi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Gümrük Birliği BORÇLAR HUKUKU İfa Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Kültür, Siyasal İletişim ve Kamuoyu 36

38 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi II. Abdulhamid Dönemi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Gümrük Birliği BORÇLAR HUKUKU İfa Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Kültür, Siyasal İletişim ve Kamuoyu 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Monarşi ve Cumhuriyet Türk İdare Tarihi II. Abdulhamid Dönemi 11. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyasal Yabancılaşma Kamu Maliyesi Kamu Kesiminin Büyüklüğü Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Vergi Alacağının Ortadan Kalkması Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Kesiminin Büyüklüğü Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi Memurun Disiplin Rejimi Vergi Hukuku Vergi Alacağının Ortadan Kalkması Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Kesiminin Büyüklüğü Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi Memurun Disiplin Rejimi Vergi Hukuku Vergi Alacağının Ortadan Kalkması Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Demokrasi Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 13:15 14:00 Kamu Personel Yönetimi Memurun Disiplin Rejimi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler İdari ve Yasal Düzenlemeler BORÇLAR HUKUKU Temerrüd Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Demokrasi 14:15 Türk İdare Tarihi II. Meşrutiyet Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler İdari ve Yasal Düzenlemeler Borçlar Hukuku Temerrüd Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyasal Yabancılaşma 37

39 15:00 Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi II. Meşrutiyet Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler İdari ve Yasal Düzenlemeler Borçlar Hukuku Temerrüd Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Siyasal Yabancılaşma 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Demokrasi Türk İdare Tarihi II. Meşrutiyet 12. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Yeni Toplumsal Hareketler Kamu Maliyesi Kamu ve Özel Kesim İlişkisi Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Vergi Hukukunda Süreler Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu ve Özel Kesim İlişkisi Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi İş Güvenliği Vergi Hukuku Vergi Hukukunda Süreler Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu ve Özel Kesim İlişkisi Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi İş Güvenliği Vergi Hukuku Vergi Hukukunda Süreler Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Güncel Siyasal Gelişmeler Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 13:15 14:00 Kamu Personel Yönetimi İş Güvenliği Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Türkiye Kamuoyunun Üyelik Sürecine Etkileri BORÇLAR HUKUKU Borç İlişkilerinde ÖZel Durumlar Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Güncel Siyasal Gelişmeler 14:15 15:00 Türk İdare Tarihi Cumhuriyet Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Türkiye Kamuoyunun Üyelik Sürecine Etkileri BORÇLAR HUKUKU Borç İlişkilerinde ÖZel Durumlar Öğr. Gör. Gülden Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Yeni Toplumsal Hareketler 38

40 DÜZGÜNLÜ 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi Cumhuriyet Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Türkiye Kamuoyunun Üyelik Sürecine Etkileri BORÇLAR HUKUKU Borç İlişkilerinde ÖZel Durumlar Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Yeni Toplumsal Hareketler 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Güncel Siyasal Gelişmeler Türk İdare Tarihi Cumhuriyet 13. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Dünya Siyasetindeki gelişmeler Kamu Maliyesi Kamu Harcamaları Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Vergi İdaresi Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Harcamaları Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi İş Analizi Vergi Hukuku Vergi İdaresi Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Kamu Harcamaları Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi İş Analizi Vergi Hukuku Vergi İdaresi Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Türkiye ve Değişim Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 13:15 14:00 Kamu Personel Yönetimi İş Analizi Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler AB Kamuoyunun Üyelik Sürecine Etkileri BORÇLAR HUKUKU Bağlanma Parası Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Türkiye ve Değişim 14:15 15:00 Türk İdare Tarihi Günümüz Gelişmeleri Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler AB Kamuoyunun Üyelik Sürecine Etkileri BORÇLAR HUKUKU Bağlanma Parası Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Dünya Siyasetindeki gelişmeler 39

41 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi Günümüz Gelişmeleri Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler AB Kamuoyunun Üyelik Sürecine Etkileri BORÇLAR HUKUKU Bağlanma Parası Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Dünya Siyasetindeki gelişmeler 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Türkiye ve Değişim Türk İdare Tarihi Günümüz Gelişmeleri 14. Hafta Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:15 09:00 Bağımsız Öğrenme Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Türkiye Siyasetindeki gelişmeler Kamu Maliyesi Ekonomik Sistemler Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 09:15 10:00 Bağımsız Öğrenme Vergi Hukuku Vergi Suç Ve Cezaları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Ekonomik Sistemler Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 10:15 11:00 Kamu Personel Yönetimi Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması Vergi Hukuku Vergi Suç Ve Cezaları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Kamu Maliyesi Ekonomik Sistemler Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 11:15 12:00 Kamu Personel Yönetimi Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması Vergi Hukuku Vergi Suç Ve Cezaları Öğr. Gör. İbrahim ÇİDEM Siyasi Düşünceler Tarihi Tartışma: Dünya Siyaseti Mesleki Çalışma ve Seminer I Sunum 13:15 14:00 Kamu Personel Yönetimi Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler AB ve İnsan Hakları BORÇLAR HUKUKU Ceza Koşulu Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyasi Düşünceler Tarihi Tartışma: Dünya Siyaseti 40

42 14:15 15:00 Türk İdare Tarihi Tartışma- Değerlendirme Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler AB ve İnsan Hakları BORÇLAR HUKUKU Ceza Koşulu Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Türkiye Siyasetindeki gelişmeler 15:15 16:00 Türk İdare Tarihi Tartışma- Değerlendirme Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler AB ve İnsan Hakları BORÇLAR HUKUKU Ceza Koşulu Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Türkiye Siyasetindeki gelişmeler 16:15 17:00 Siyasi Düşünceler Tarihi Tartışma: Dünya Siyaseti Türk İdare Tarihi Tartışma- Değerlendirme... 41

43 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Kodu Konu Kazanım YEREL YÖNETĠMLER BÖLÜMÜ DERS PLANLARI 1. Sınıf Güz Dönemi Ders Planları YY1021 GENEL MUHASEBE I Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ġbrahim ÇĠDEM Oda Numarası Z-33 E-posta Ders Zamanı PerĢembe 13.15/16.00 Derslik Z/03 Dersin Amacı Öğrencilere temel nitelikte muhasebe kavramlarının, ilkelerinin ve muhasebe kayıt sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Kodu Konu ve Ġlgili Kazanım 36 6 YY YY Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramlar 36 6 YY YY Muhasebeyi tanımlayabilir YY YY Muhasebenin fonksiyonlarını açıklayabilir YY YY Muhasebenin temel kavramlarını bilir YY YY Muhasebe Defterleri ve Mali Tablolar 36 6 YY YY Yevmiye ve büyük defter kayıtları yapabilir YY YY Bilanço ve gelir tablosunu tanımlayabilir YY YY Ek mali tabloları bilir YY YY Hesap Kavramı ve Hesapların ĠĢleyiĢi 36 6 YY YY Hesap kavramını tanımlayabilir YY YY Aktif ve pasif hesap ayrımını bilir YY YY Gelir-gider ve maliyet hesaplarının iģleyiģini bilir YY YY AçılıĢ Bilançosu ve AçılıĢ Kaydı 36 6 YY YY AçılıĢ bilançosunu düzenleyebilir YY YY AçılıĢ kaydını yapabilir YY YY AçılıĢ kaydını büyük deftere aktarabilir YY YY Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler 36 6 YY YY Hazır değerler grubunda yer alan hesapları bilir YY YY Menkul kıymetler grubunda yer alan hesapları bilir YY YY Bu hesapların yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapabilir. 42

44 Dersin Kazanımları 36 6 YY YY Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar 36 6 YY YY Ticari alacaklar grubunda yer alan hesapları bilir YY YY Diğer alacaklar grubunda yer alan hesapları bilir YY YY Bu hesapların yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapabilir YY YY Stoklar ve KDV 36 6 YY YY Stoklar grubunda yer alan hesapları bilir YY YY KDV hesaplarını bilir YY YY Bu hesapların yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapabilir YY YY Duran Varlıklar Muhasebe ĠĢlemleri 36 6 YY YY Uzun vadeli ticari alacak hesaplarını bilir YY YY Maddi duran varlıklar grubunda yer alan hesapları bilir YY YY Bu hesapların yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapabilir YY YY Yabancı Kaynaklar 36 6 YY YY Mali borçlar grubunda yer alan hesapları bilir YY YY Ticari ve diğer borçlar gruplarında yer alan hesapları bilir YY YY Bu hesapların yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapabilir YY YY Gelir Gider Hesapları 36 6 YY YY Gelir hesaplarını bilir YY YY Gider hesaplarını bilir YY YY Bu hesapların yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapabilir YY YY Maliyet Hesapları 36 6 YY YY Maliyet hesaplarını bilir YY YY Bu hesapların yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapabilir YY YY Bu hesapların gider hesaplarına aktarabilir YY YY Mizan Hazırlanması 36 6 YY YY Mizanı tanımlayabilir YY YY Mizan türlerini bilir YY YY Mizan düzenleyebilir YY YY Monografi Çözümü Bir iģletmenin açılıģ bilançosuyla 36 6 YY YY baģlayan muhasebe sürecine iliģkin örnekleri çözebilir. 43

45 ÖRNEK SORULAR HAFTA TARĠH DERS KONULARI ĠLGĠLĠ PROGRAM YETERLĠLĠĞ Ġ Oryantasyon Haftası PY6 - PY Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramlar PY6 - PY Muhasebe Defterleri ve Mali Tablolar PY6 - PY Hesap Kavramı ve Hesapların ĠĢleyiĢi PY6 - PY AçılıĢ Bilançosu ve AçılıĢ Kaydı PY6 - PY Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler PY6 - PY Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar PY6 - PY1 ARA SINAVLAR (9-17 KASIM 2019) Stoklar ve KDV PY6 - PY Duran Varlıklar Muhasebe ĠĢlemleri PY6 - PY Yabancı Kaynaklar PY6 - PY Gelir Gider Hesapları PY6 - PY Maliyet Hesapları PY6 - PY Mizan Hazırlanması PY6 - PY Monografi Çözümü PY6 - PY DÖNEM SONU SINAVLARI (4-12 OCAK 2020) BÜTÜNLEME SINAVLARI (20-26 OCAK 2020) Değerlendirme Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli, boģluk doldurma ve açık uçlu sorulardan oluģan bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 1. Muhasebe kavramının tanımı yapınız. 2. HG iģletmesi tarihinde aģağıdaki varlık ve kaynak hesapları ile kuruluyor. ĠĢletmenin açılıģ bilançosunu düzenleyerek sermayeyi bulunuz ve iģletmenin açılıģ kaydını yapınız. 100 Kasa Hesabı TL 102 Bankalar Hesabı TL 121 Alacak Senetleri TL 153 Ticari Mallar Hesabı TL 252 Binalar Hesabı TL 255 DemirbaĢlar Hesabı TL 320 Satıcılar Hesabı TL 321 Borç Senetleri Hesabı TL 400 Banka Kredileri Hesabı TL 421 Borç Senetleri Hesabı TL 44

46 KAYNAK KĠTAP CEVAPLAR 1. Bir iģletmenin varlık ve kaynaklarında değiģim meydana getiren mali nitelikteki olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve raporlanması ve ilgililere bilgi verilmesi sürecine muhasebe denir. 2. Yazar: Sevilengül, Orhan (2016). Genel Muhasebe. Ankara: Gazi Kitabevi 45

47 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu Yardımcı Kaynaklar Ölmez, Üzeyir ve Yılmaz, Sabri (2015). Genel Muhasebe. Tokat: Arı Ofset. YY1023 Halkla ĠliĢkiler Öğretim Görevlisi Mahmut Fevzi CENGĠZ Oda Numarası E-posta Ders Zamanı Salı 13:15-15:00 Derslik 1/03 Dersin Amacı Bu dersin amacı bir iletiģim ve yönetim fonksiyonu olarak halkla iliģkiler disiplinine yönelik kavramların tanınması, halkla iliģkilerin geliģim sürecini ve bu süreci belirleyen sosyal geliģmelerle birlikte halkla iliģkilerin iģleyiģ biçimlerinin açıklanmasıdır. Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Halkla ilişkilerin kavramsal çerçevesi 36 6 YY YY Halkla iliģkileri tanımlayabilir YY YY Halkla iliģkileri süreçlerini bilir YY YY Halkla iliģkilerin amaçlarını kavrar YY YY Halkla iliģkilerin diğer bilimlerle olan iliģkilerini kavrar YY YY Halkla iliģkiler ve benzer alanlar 36 6 YY YY Halkla iliģkiler ile benzer disiplinleri kavrar YY YY Halkla iliģkiler ile reklamcılığın benzer ve ayrı yönlerini bilir YY YY Halkla iliģkiler ile pazarlamanın benzer ve ayrı yönlerini bilir YY YY Halkla iliģkiler ile sponsorluğun benzer ve ayrı yönlerini bilir YY YY Halkla iliģkilerin tarihi geliģimi ve halkla iliģkiler modelleri 36 6 YY YY Halkla iliģkilerin nerede ortaya çıktığını bilir YY YY Halkla iliģkilerin stratejik bir disiplin olarak ülkemizde ne 3 10 zaman uygulanmaya baģladığını bilir YY YY Halkla iliģkiler modellerinin benzer ve farklı yönlerini ayırt 3 11 eder YY YY Hangi durumlarda hangi halkla iliģkiler modellerinin 3 12 uygulanması gerektiğini değerlendirebilir YY YY Halkla iliģkilerin uygulama alanları 36 6 YY YY Halkla iliģkilerin hangi sektörlerde nasıl uygulandığını kavrar YY YY Halkla iliģkilerin kamu ve özel sektörde uygulamadaki farklarını 4 14 ayırt eder YY1023 Halkla iliģkiler eğitimi, mesleği, ve halkla iliģkiler uzmanının YY nitelikleri 36 6 YY YY Halkla iliģkiler alanında hangi düzeylerde eğitim verildiğini bilir 36 6 YY1023 Halkla iliģkilerin mesleğinin ne gibi yeterlilikler gerektirdiğini YY kavrar YY YY Halkla iliģkilerin ülkemizde mesleki örgütlenme sürecini bilir YY1023 Halkla iliģkiler uzmanı kimde denir ve halkla iliģkiler uzmanının YY görev ve sorumluluklarının açıklayabilir YY1023 Halkla iliģkiler uzmanının sahip olması gereken nitelikleri YY kavrar ve kendi eksik yönlerini değerlendirebilir YY YY ĠĢletmelerde halkla iliģkiler birimlerinin örgütlenmesi 36 6 YY YY Halkla iliģkiler birimlerinin temel görevlerini öğrenir. 46

48 36 6 YY1023 Halkla iliģkiler birimlerinin organizasyon Ģemasında nerede YY olması gerektiğini kavrar YY1023 Kurumlarda ve Ģirketlerde halkla iliģkiler ve yönetim YY süreçlerinin iliģkisini kavrar YY YY Halkla iliģkiler ve iletiģim 36 6 YY YY Halkla iliģkilerin iletiģim ile olan iliģkisini değerlendirebilir YY YY Halkla iliģkilerin temelinde iletiģim olduğunu kavrar YY1023 ĠletiĢim süreçlerini kavrar ve iletiģim sürecindeki ögelerle halkla YY iliģkiler sürecindeki ögeleri tanımlayabilir YY YY Halkla iliģkiler faaliyetlerinde kullanılan araçlar ve yöntemler YY YY Halkla iliģkiler faaliyetlerinde kullanılan araçları bilir YY1023 Hangi amaçlar doğrultusunda hangi yöntem ve araçların YY kullanılması gerektiğini değerlendirebilir YY YY Hedefler doğrultusunda en doğru araç ve yöntemleri seçebilir YY YY Halkla iliģkiler araģtırmaları 36 6 YY1023 Halkla iliģkilerde ne gibi araģtırmalar hangi amaçlarla YY yapıldığını bilir YY1023 AraĢtırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini YY kavrar YY1023 Halkla iliģkiler araģtırmalarının süreçlerinde neler yapılması YY gerektiğini bilir YY YY Gerektiğinde bir halkla iliģkiler araģtırma süreci yürütebilir YY YY Kamu ve özel sektörde halkla iliģkiler uygulamaları 36 6 YY YY Kamu ve özel sektör kavramlarını açıklar ve uygulama amaçlarını kavrar YY YY Kamu sektöründe halkla iliģkiler birimlerinin görev ve sorumluluklarını bilir YY YY Özel sektörde halkla iliģkiler birimlerinin görev ve sorumluluklarını bilir YY YY Kamu ve özel sektörde halkla iliģkilerin amaçsal olarak farklılıklarını ayırt eder YY YY Halkla iliģkilerde itibar yönetimi 36 6 YY YY Ġtibar kavramını açıklayabilir YY YY Kriz döneminde yapılması gerekenleri bilir ve gerektiğinde uygular YY YY Ġtibar kavramını kavrar ve itibar yönetiminin kurumlar açısından önemini bilir YY YY Bilgi toplumu ve halkla iliģkiler 36 6 YY YY Bilgi ve bilgi teknolojileri konusunda kavramsal bilgiye sahip olur YY YY GeliĢen teknolojiler ve halkla iliģkilerin yeni teknolojilere uyum süreçlerini kavrar YY YY Bilgi ve halkla iliģkiler kavramlarını iliģkilendirebilir YY YY Halkla iliģkilerde etik 36 6 YY YY Etik kavramını açıklayabilir YY YY ÇalıĢma hayatında etik davranmanın önemini kavrar YY YY HaberleĢmede ve iletiģimde etiğin önemini bilir ve iģ hayatında öğrendiklerini uygular YY1023 ĠĢ hayatında etik davranılmadığı durumlarda karģılaģabileceği 36.6.YY sorunları değerlendirebilir ve etik davranmamanın cezai sorumluluğu olduğunu bilir. Hafta-Tarih 47 Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği Oryantasyon Haftası Halkla ilişkilerin kavramsal çerçevesi PY2-PY6

49 Halkla iliģkiler ve benzer alanlar PY2-PY Halkla iliģkilerin tarihi geliģimi ve halkla iliģkiler modelleri PY2-PY Halkla iliģkilerin uygulama alanları PY2-PY Halkla iliģkiler eğitimi, mesleği, ve halkla iliģkiler uzmanının PY2-PY6 nitelikleri ĠĢletmelerde halkla iliģkiler birimlerinin örgütlenmesi PY2-PY6 ARA SINAVLAR (9-17 KASIM 2019) Halkla iliģkiler ve iletiģim PY2-PY Halkla iliģkiler faaliyetlerinde kullanılan araçlar ve yöntemler PY2-PY Halkla iliģkiler araģtırmaları PY2-PY Kamu ve özel sektörde halkla iliģkiler uygulamaları PY2-PY6-PY Halkla iliģkilerde itibar yönetimi PY2-PY Bilgi toplumu ve halkla iliģkiler PY2-PY Halkla iliģkilerde etik PY2-PY DÖNEM SONU SINAVI BÜTÜNLEME SINAVI Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas Değerlendirme alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 1. Halk kavramı, halkla iliģkiler açısından hangi anlamda kullanılmaktadır? a. Grup b. Topluluk c. Hedef kitle d. Kalabalık e. Yığın 2. AĢağıdakilerden hangisi halkla iliģkiler tanımlarının buluģtuğu ortak noktalardan biri değildir? a. Kamuoyu b. ĠletiĢim c. Yönetim d. Kazanç e. Hedef kitle Örnek Sorular 3. Bir kurumla kamusu arasındaki iletiģim yönetimi hangi alanın tanımlarından biridir? a. Propaganda b. Pazarlama c. Reklam d. Halkla iliģkiler e. Gazetecilik 4. Sigara satıģlarının artırılmasıyla ilgili yaptığı kampanyalarla da bilinen ve halkla iliģkilerin babası olarak kabul edilen uygulamacı aģağıdakilerden hangisidir? a. Ivy Lee b. Edward Bernays c. Taylor Barnum d. George Washington Hill e. George Creel 5. ABD de 1807 yılında halkla iliģkiler deyimini ilk olarak aģağıdakilerden hangisi kullanmıģtır? a. Thomas Jefferson b. Taylor Barnum c. George Michaelis d. Ivy Lee e. Edward Bernays 48

50 6. AĢağıdakilerden hangisi, halkla iliģkilerin tarihi geliģimiyle ilgili dörtlü modelden biri değildir? a. Basın ajansı ve tanıtım b. Kamuyu bilgilendirme c. Ġki yönlü asimetrik d. Ġki yönlü simetrik e. Ters piramit 7. Barnum un temsilcisi olduğu model aģağıdakilerden hangisidir? a. Piramit modeli b. Kamuyu bilgilendirme modeli c. Ġki yönlü simetrik model d. Basın ajansı/tanıtım modeli e. Ġki yönlü asimetrik model 8. AĢağıdakilerden hangisi yazılı ve basılı kurum dıģı halkla iliģkiler araçlarından biridir? a. Sergiler b. Geziler c. Toplantılar d. Bültenler e. YarıĢmalar 9. AĢağıdakilerden hangisi halkla iliģkiler uzmanının görevlerinden değildir? a. Sergi ve gösterileri organize etmek b. Kurumsal kimlik oluģturmak amacıyla logo, renk, basım stili oluģturmak, özel giyim biçimi gibi konularda kuruluģ tarzında bütünlük sağlamak c. Sponsorluk konusunda karar vermek d. Gezi gibi etkinlikler düzenlemek e. Kurumun muhasebesini yönetmek 10. Halkla iliģkiler ile ilgili aģağıdaki ifadelerden hangisi yanlıģtır? a. Uzmanlık gerektirir. b. Halkla iliģkiler bir yönetim görevidir ve uzmanlar tarafından yerine getirilmelidir. c. Hedef kitlenin davranıģları hakkında yönetimi bilgilendirir, kuruluģun gerek duyduğu araģtırmaları yaparak öneriler geliģtirir. d. Kurumun kâr amacı yanında sosyal sorumluluğunun da olduğunu kanıtlayacak biçimde davranmasına yardımcı olur. e. Yönetimden ayrı bir birim olarak faaliyet gösterir. Cevap Anahtarı 1-c, 2-d, 3-d, 4-b, 5-a, 6-e, 7-d, 8-d, 9-e, 10-e Halkla ĠliĢkiler, Nobel Yayınevi, Prof. Dr. Nuri TORTOP ve Doç Dr. Mehmet Akif Kaynak Kitap ÖZER. Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi Kuramda ve Uygulamada Halkla ĠliĢkiler, Prof. Dr. Alaeddin ASNA,, Ġstanbul: Pozitif Yayınları.. Kamuda ve Özel Kesimde Halkla ĠliĢkiler, Prof. Dr. Metin KAZANCI, Ankara: Turhan Kitabevi, Halkla ĠliĢkiler, Prof. Dr. Ahmet KALENDER ve Mehmet FĠDAN, Konya: Tablet Yayınları. 49

51 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu YY1019 Ofis Programları I Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Hanifi KARAÇINAR Oda Numarası Z-42 E-posta Ders Zamanı Pazartesi Derslik Dersin Amacı SLAB I Bilgisayar hakkında temel bilgi edindirmek ve ofis uygulama programlarını (MS Word, PowerPoint) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir. Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Bilgisayarların tarihi geliģimi 36 6 YY YY Bilgisayarların tarihsel geliģim sürecini öğrenir YY YY Bilgisayar kuģaklarını tanır YY YY Bilgisayarları sınıflandırır 36 6 YY YY Bilgi depolama mantığını kavrar YY YY Bilgisayar çalıģma prensibi öğrenir YY YY Donanım birimleri ve özellikleri 36 6 YY YY Bilgisayar donanım bileģenlerini tanır YY YY Donanım birimlerini görevleri öğrenir YY YY Bilgisayarın çalıģma iģleyiģini kavrar YY YY Yazılım ( ĠĢletim sistemleri, e-posta, internet) 36 6 YY YY Yazılım hakkında bilgi sahibi olur YY YY Sistem kurulumu yapar YY YY ĠĢletim sistemlerinin çalıģma prensibini öğrenir YY YY Ġnternette araģtırma yapar YY YY E-posta gönderir YY YY Ofis Programları - Word'e giriģ 36 6 YY YY Word programını temel özellikleri ile tanır YY YY Word belgesi oluģturur YY YY OluĢturulmuĢ Word belgelerini açar, düzenler YY YY Word kısayol komutlarını kullanır YY YY Word (Dosya sekmesi) 36 6 YY YY Farklı kayıt türleri ile çalıģır YY YY Açma ve değiģtirme parolası verir YY YY KaydedilmemiĢ belgeleri kurtarır YY YY Yazdırma özelliklerini belirler 36 6 YY YY Pano iģlemlerini gerçekleģtirir YY YY Word (GiriĢ sekmesi) 36 6 YY YY Yazı tipini belirler YY YY Hizalama iģlemini yapar YY YY Paragraf düzenini oluģturur YY YY Stil oluģturup düzenler YY YY GeliĢmiĢ bul ve değiģtir özelliklerini kullanır YY YY Word (Ekle ve Sayfa Düzeni sekmesi) 36 6 YY YY Tablo tasarım ve düzenini gerçekleģtirir YY YY Grafik oluģturur ve düzenler YY YY ġekil ve resim ekler ve düzenler YY YY Üstbilgi ve altbilgi ile çalıģır YY YY Farklı temalarla çalıģır YY YY Sayfa yapısını düzenler YY YY Sayfa arka planını düzenler. 50

52 36 6 YY YY Word (BaĢvurular, Postalar ve Gözden Geçir sekmesi ) 36 6 YY YY Ġçindekileri oluģturur YY YY Dipnot ve son not oluģturup düzenler YY YY Alıntı ekler ve kaynakça oluģturur YY YY ġekiller tablosu oluģturur YY YY Belge içindeki metin diline uygun yazım denetimini yapar YY YY Belge üzerinde yapılan değiģiklikleri izler YY YY Belgeleri karģılaģtırıp, birleģtirir 36 6 YY YY Word (Görünüm ve Biçim sekmesi) 36 6 YY YY Dosya görünüm türlerini kullanır YY YY Sayfa yakınlaģtırma iģlemlerini kullanır YY YY Resim stili, resim efektleri ve resim boyutu iģlemlerini kullanır YY YY Word (Tasarım ve Düzen sekmesi) 36 6 YY YY Tablo stilleri iģlemlerini kullanır 36 6 YY YY Tablo düzen iģlemlerini kullanır YY YY Sütun iģlemlerini gerçekleģtirir YY YY Bölüm sonlarını kullanır YY YY Döndürme ve hizalama iģlemlerini gerçekleģtirir 36 6 YY YY Powerpoint (Dosya, GiriĢ, Ekle, Tasarım ve GeçiĢler sekmesi ) 36 6 YY YY Farklı dosya kayıt türlerini kullanır YY YY Bulut depolama iģlemini gerçekleģtirir YY YY Slayt düzenlerini seçer ve kullanır YY YY ġekil özelliklerini seçer ve kullanır YY YY Slayda nesneler ekler YY YY Slayt teması seçer YY YY Slaytların arka planını biçimlendirir YY YY Slaytlara geçiģ efekti uygular YY YY Powerpoint (Animasyonlar, S.Gösterisi, Gözden Geçir ve Görünüm) 36 6 YY YY Slayt nesnelerine giriģ, çıkıģ, vurgu animasyonları verir YY YY Animasyon süresi, sıralama ve baģlama türünü seçer YY YY Gösteri zamanlaması yapar YY YY Sunu görünümlerini kullanır YY YY Sunu notlarını belirler ve kullanır YY YY Sunu Hazırlama ve Sunma 36 6 YY YY Veri toplar YY YY Toplanan verileri bir sunu olarak hazırlar YY YY Hazırladığı çalıģmayı sunar. Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği Oryantasyon haftası Bilgisayarların tarihi geliģimi PY Donanım birimleri ve özellikleri PY Yazılım ( ĠĢletim sistemleri, e-posta, internet) PY9-PY Ofis Programları - Word'e giriģ PY Word (Dosya sekmesi) PY Word (GiriĢ sekmesi) PY Word (Ekle ve Sayfa Düzeni sekmesi) PY Ara Sınav Word (BaĢvurular, Postalar ve Gözden Geçir sekmesi ) PY Word (Görünüm ve Biçim sekmesi) PY Word (Tasarım ve Düzen sekmesi) PY Powerpoint (Dosya, GiriĢ, Ekle, Tasarım ve GeçiĢler sekmesi ) PY Powerpoint (Animasyonlar, Slayt Gösterisi, Gözden Geçir ve PY3 Görünüm ) Sunu Hazırlama ve Sunma PY4-PY7-PY8-51

53 PY Dönem Sonu Sınavı Bütünleme Sınavı Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli bir vize ve bir final aracılığıyla Değerlendirme yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 1. Belgeyi değiģik bir isimle saklamak için aģağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır? a-) Dosya Aç b-) Dosya Farklı kaydet c-) Dosya Kapat d-) Düzen Sayfa Yapısı e-) Dosya Kaydet 2. AĢağıdakilerden menü sekmelerinden hangisi Microsoft Word ana menü sekmelerinden birisi değildir? a-) Dosya menü sekmesi b-) Düzen menü sekmesi c-) Ekle menü sekmesi d-) Bilgi menü sekmesi e-) Görünüm menü sekmesi 3. Belgenin kenar boģluklarını ayarlamak için kullanılan menü ve uygun seçenek hangisidir? Örnek Sorular a-) Sayfa düzeni Sütunlar b-) Sayfa düzeni Boyut c-) Sayfa düzeni Yönlendirme d-) Sayfa düzeni Kesmeler e-) Sayfa düzeni Kenar boģlukları 4. AĢağıdaki Kısa yollardan hangisi Kes Kopyala YapıĢtır sıralaması doğrudur? a-) CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+V b-) CTRL+Y - CTRL+ O - CTRL+S c-) CTRL+L - CTRL+ R - CTRL+G d-) CTRL+F - CTRL+ H - F5 e-) CTRL+X - CTRL+ C - CTRL+ S 5. Yandaki düğmelerin görevleri sırasıyla aģağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiģtir? a-) Yeni Aç Kaydet Yazdır Baskı Önizleme Yazdır b-) Kaydet Geri al Yinele Aç Yazdır Baskı Önizleme c-) Kaydet Geri al Yinele Yeni Baskı Önizleme Yazdır d-) Aç Yazdır Baskı Önizleme -Yazı tipi rengi Yazdır e-) Yazdır-Vurgu rengi - Yazı tipi rengi Yazdır Baskı Önizleme 6. Yandaki simge Microsoft Word de hangi amaçla kullanılmaktadır? a-) Üst simge b-) Metin efekti c-) Alt simge d-) Resim ekle e-) Nesne ekle 52

54 Cevap Anahtarı 1-b, 2-d, 3-e, 4-a, 5-c, 6-a Yazar/Editör: Bilgisayar Öğreniyorum, Mehmet GÜLMEZ, Kodlab Yayıncılık, 2017 Sorumlu Olunan Bölümler/Sayfalar: Kaynak Kitap Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi -Bilgisayar ve Ġnternet Kullanımı, Dr.Hasan Çebi BAL, Ekin Yayınevi, Bilgisayara GiriĢ, Orhan AltınbaĢak, A.TaĢbaĢı AltaĢ Yayımcılık,

55 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Kodu Konu Kazanım Kodu Ġngilizce I Öğretim Elemanı Oda Numarası Z/20 E-posta Ders Zamanı Öğr. Gör. Mete ġen Birinci Öğretim SALI 8.30/11.15 Ġkinci Öğretim Derslik Z/22 Dersin Amacı Bu ders sonucu öğrenciler Ġngilizcenin temel yapılarını kullanarak kendilerini ifade edebileceklerdir. Bu ders öğrencilere Ġngilizce temel yapılarını baģlangıç düzeyde (Beginner / A1) vermeyi amaçlar. Konu ve Ġlgili Kazanım 36 6 D D D D D D D D D D D D verb to be, subject pronouns KiĢi zamirlerini öğrenir ve öznelere göre to be fiilini yerleģtirebilir KiĢi zamirlerini kullanarak basit isim cümleleri kurabilir. Günlük diyalog örnekleri verilerek sınıf içi aktivite olanağı sağlanır. Possessive adjectives, object pronouns, family members Aitlik zamiri ve aile üyelerini kavrar D D Kendi aile üyelerini tanıtabilir D D Numbers, Days and Months 6 Sayıları öğrendiğinde yaģını ifade edebilir. Günleri 36 D D ve ayları öğrendiğinde kurabildiği cümle çeģitliliğini artırır D D D D D D Countries Ülkelerin öğrenimi ile beraber Yes/No sorusu ile sınıf içi çalıģma yapar. Ülkeleri içeren metni okuyup cevaplandırabilir D D Prepositions 36 6 D D Günlük ihtiyacı olan nesnelerin Ġngilizcesini öğrenir ve kullanır D D D D D D D D D D D D D D Nesnelerin konumunu anlatabilmek için yer edatlarını kullanır. Yer edatları ile sınıf içi soru- cevap çalıģmaları yapar. A / An & Plural Nouns Tekil nesnelerin kullanımında a / an farklılığını öğrenir. Birden fazla nesne ifade ederken kelime çoğul yapabilir. The Simple Present Tense I ( I / you / we / they) GeniĢ zamanda I, you, we ve they özneleri ile olumlu cümle yapabilir. 54

56 36 6 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Fiil öğrenimini geniģleterek daha fazla fiilde cümle kullanmayı deneyimler. Özneleri kullanarak negatif ve yes/ no soru cümleleri oluģturur. Wh- questions What, Where, When, How gibi soru kelimelerini öğrenir. Present Simple Tense II GeniĢ zamanda üçüncğ tekil Ģahıs özneleri ile olumlu cümle yapabilir. Özneleri kullanarak negatif ve soru cümleleri oluģturur. Daily Activities Günlük aktivitelerle ilgili gerekli kelime öğretiminden sonra kendisi ile ilgili cümle kurar. BoĢ zaman aktivitelerini içeren bir metin yazabilir. Jobs and related verbs 36 6 D D Meslekleri ve iliģkili fiilleri öğrenir D D D D Meslekleri içeren metni okuyup metne ait soruları cevaplayabilir. Adjectives 36 6 D D Sıfatları öğrenerek daha uzun cümle kurabilir D D Parts of the body & Have got / Has got 36 6 D D Vücudunun bölümlerini öğrenir D D D D Have got ve has got yapısını kullanarak kendini anlatır. Günlük diyalog çalıģması yapabilir D D Activities with ing & like + Verbing 36 6 D D BoĢ zaman aktivitelerini doğru cümle kalıpları ile ifade eder D D Yapmayı sevdiği aktiviteleri ifade ederken fiile ing eklemeyi öğrenir. 55

57 Hafta Tarih Ders Konuları Uyum Haftası verb to be, subject pronouns,possessive adjectives, object pronouns, family members Ġlgili Program Yeterliği PY15-PY Numbers, Days and Months PY15-PY Countries PY15-PY Prepositions PY15-PY A / An & Plural Nouns PY15-PY The Simple Present Tense I ( I / you / we / they) PY15-PY Ara Sınav % Wh- questions PY15-PY Present Simple Tense II PY15-PY Daily Activities PY15-PY Jobs and related verbs PY15-PY Adjectives PY15-PY Parts of the body & Have got / Has got PY15-PY Activities with ing & like + Verbing PY15-PY Dönem Sonu Sınavı % Bütünleme Sınavı %60 Değerlendirme Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 56

58 S.1. A:? B: It is M-A-R-R-Y. a) How do you spell your name? b) What is your name? c) What is your surname? d) How are you? S.2. AyĢe a doctor. works in a hospital. a) is / He b) is / She c) are / He d) are / She S.3. Ahmet is my friend. school is in the city centre. a) His b) Her c) He d) She Örnek Sorular S. 4. A:? B: She is from Ankara. a) Where is Özge from? b) Is Özge from Ankara? c) Where is Özge? d) Is Özge married? S.5. A: is your brother? B: He s 20 years old. a) What b) How c) Where d) What years Cevap Anahtarı 1-a, 2-b, 3-a, 4-a, 5- b Kaynak Kitap English for Life (Oxford University Press) + Student s Book + Workbook + itools ( Digital Teaching Resources) Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi Oxford Practice Grammar by Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson (Oxford University Press) English Grammar in Use by Raymond Murhpy (Cambridge University Press ) Essential Grammar in Use by Raymond Murphy (Cambridge University Press ) 57

59 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu D Ata. Ġlk. Ve Ġnk. Tarihi I Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Ġzzet Bahri ATEġLĠ Oda Numarası Z/31 E-posta Ders Zamanı Cuma 08:30 10:15 Derslik Z/03 Dersin Amacı Yakın Tarihimizden çıkarılan derslerle Türk Gençliği ne ulusal (milli) ve içsel (manevi) değerlerini kazandırmak ve Türkiye coğrafyası ve Türk Yurdu na yönelik tehditler bakımından üniversite gençliğini aydınlatmak Konu ve ilgili kazanım 36 2 D D DERSLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR, ĠNKILÂPÇILIK ĠLKESĠ Ġnkılâp, Ġhtilal, Devrim, Evrim/Tekâmül, Islahat/Reform, Ġsyan, Darbe, 36 2 D D Atatürk Ġlkeleri ve inkılap tarihine iliģkin temel kavramları 1 1 açıklar D D Islahat/Ġnkılap/Ġhtilal kavramlarını açıklar D D Ġnkılabın unsurları ve evrelerini bilir 36 2 D D Türk Ġnkılabını diğer inkılaplardan ayıran temel özellikleri 1 4 ve Türk Ġnkılabının siyasi değerini kavrar D D OSMANLI DEVLETĠNĠN GERĠLEMESĠNĠN ĠÇ 2 0 SEBEPLERĠ Devlet Yönetiminde, Eğitimde, Ekonomik,Sosyal ve Toplumsal Alanda Meydana Gelen Problemler 36 2 D D Osmanlı Devleti'nin çöküģ nedenlerini açıklar D D YıkılıĢı sebep-sonuç iliģkisi içerisinde değerlendirir D OSMANLI DEVLETĠNĠN GERĠLEMESĠNĠN DIġ SEBEPLERĠ Sömürgecilik, Sanayi Devrimi ve Emperyalizm, Batılı Devletlerin Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri, ġark Meselesi, Osmanlı Devletini D PaylaĢma Projeleri 36 2 D D Osmanlı Devletinin yıkılmasına yol açan dıģ etkenleri 3 7 açıklar D D Sömürgecilik faaliyetleri ve Osmanlı Devletinin bu 3 8 faaliyetlerden nasıl etkilendiği hakkında fikir edinir D D ÇAĞDAġ DÜNYANIN TEMEL KAVRAMLARI Aydınlanma, Demokrasi, Laiklik, Milliyetçilik, Liberalizm, Sosyalizm D D Ġdeoloji kavramlarını tanır D D Bu kavramları mukayese etmeyi bilir D D D D OSMANLI DEVLETĠNDE YENĠLEġME HAREKETLERĠ 5 11 Lale Devri, III. Selim ve II. Mahmut Yenilikleri 36 2 D D Türk Ġnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki geliģmeleri 5 12 açıklar D D YenileĢme hareketlerini ortaya çıkaran sebepleri bilir D D OSMANLI DEVLETĠNDE YENĠLEġME HAREKETLERĠ Tanzimat ve Islahat Dönemi Yenilikleri, Yeni Osmanlılar, MeĢrutiyet Hareketleri 36 2 D D Osmanlı devletinde yenilik hareketlerini kavrar. 58

60 36 2 D D Bu hareketlerin teorik ve pratik alanda nasıl uygulandığını 6 15 ve neden baģarısız olduğunu değerlendirir D D Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek Cumhuriyete giden 7 0 süreci anlar D D OSMANLI DEVLETĠNĠN SON DÖNEMĠNDEKĠ FĠKĠR 7 16 AKIMLARI Batıcılık, Osmanlıcılık, Ġslamcılık, Türkçülük 36 2 D D Fikir akımlarını tanımlar D D Dönemim Ģartlarında uygulanabilirlik imkanlarını analiz eder D D Bu akımların günümüze yansıyan tartıģmalarını bilir D D Fikir ve düģünce hayatımızın oluģumuna ve geliģimine etki eden ortamı anlar D D OSMANLI DEVLETĠNĠN YIKILIġI Trablusgarp ve Balkan Harpleri, I. Dünya SavaĢı, Ermeni Meselesi 36 2 D D I. Dünya SavaĢı nda Osmanlı Devleti nin durumunu, topraklarının paylaģılması ve iģgali açısından değerlendirir 36 2 D D I. Dünya SavaĢı'nın sebep ve sonuçlarını karģılaģtırır D D Ermeni meselesini dünden bugüne anlar ve analiz eder D D OSMANLI DEVLETĠNĠN YIKILIġI I. Dünya SavaĢının Sonu: Mondros AteĢkes AnlaĢması, Mondros Sonrası ĠĢgaller, Bölücü Faaliyetler 36 2 D D Mondros AteĢkes AnlaĢması nın imzalanması ve uygulanması karģısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal in ve halkın tutumunu değerlendirir D D KurtuluĢ Mücadelesi ve Türk Devleti'nin kuruluģ sürecindeki önemli noktaları açıklayabilir D D MĠLLÎ MÜCADELE KurtuluĢ Çareleri, BarıĢçı ve Mandacı GörüĢ, Bölgesel KurtuluĢ Mücadelesi, Millî Dernekler, Kuva-yı Milliye 36 2 D D Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yapılan çalıģmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir D D Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluģumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düģman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder D D KurtuluĢ SavaĢı süresince uygulanan Kuvay-ı Milliye 11 0 politikasının temel özelliklerini açıklar D D MĠLLÎ MÜCADELE Atatürk ün Anadolu ya ÇıkıĢı, Kongreler Yoluyla Örgütlenme ve Millî Mücadelenin BirleĢtirilmesi 36 2 D D Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kadrosunun kurtuluģ savaģının baģlatılması ve yürütülmesinin yanısıra yeni Türkiye Devleti nin kurulması sırasındaki önemli rolünü açıklar D D Kongrelerin milli mücadeleye yaptıkları hukuki ve siyasi katkıları bilir D D Millî Mücadele örneğinden hareketle Türk milletinin millî 12 0 birlik ve beraberlik anlayıģı içerisinde özgürlük, bağımsızlık ve vatanseverlik duyguları ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini kavrar D D MĠLLÎ MÜCADELE Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli ve Ġstanbul un Resmen ĠĢgali 36 2 D D Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli nin önemini kavrar D D Misak-ı Milli nin milli mücadelenin hedeflerine yaptığı katkıyı değerlendirir D D Ġstanbul un iģgali ve iģgalin yarattığı etkiyi analiz eder D D MĠLLÎ MÜCADELE TBMM nin AçılıĢı ve Anadolu nun Yönetimini Ele Alması, TBMM nin Özellikleri 59

61 36 2 D D Türkiye Büyük Millet Meclisi nin açılıģını milli egemenlik, tam bağımsızlık ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile iliģkilendirr D D I.TBMM nin yapısı ve nitelikleri hakkında bilgi sahibi olur D D I.TBMM nin parlamento tarihimizdeki yeri ve önemini kavrar. Hafta-Tarih Ders Konuları 1 Tarih ORYANTASYON HAFTASI DERSLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR, ĠNKILÂPÇILIK ĠLKESĠ Ġnkılâp, Ġhtilal, Devrim, Evrim/Tekâmül, Islahat/Reform, Ġsyan, Darbe, OSMANLI DEVLETĠNĠN GERĠLEMESĠNĠN ĠÇ SEBEPLERĠ Devlet Yönetiminde, Eğitimde, Ekonomide ve Genel Ahlakta Meydana Gelen Problemler OSMANLI DEVLETĠNĠN GERĠLEMESĠNĠN DIġ SEBEPLERĠ Sömürgecilik, Sanayi Devrimi ve Emperyalizm, Batılı Devletlerin Osmanlı Devleti Üzerindeki Emelleri, ġark Meselesi, Osmanlı Devletini PaylaĢma Projeleri ÇAĞDAġ DÜNYANIN TEMEL KAVRAMLARI Aydınlanma, Demokrasi, Laiklik, Milliyetçilik, Liberalizm, Sosyalizm OSMANLI DEVLETĠNDE YENĠLEġME HAREKETLERĠ Lale Devri, III. Selim ve II. Mahmut Yenilikleri OSMANLI DEVLETĠNDE YENĠLEġME HAREKETLERĠ Tanzimat ve Islahat Dönemi Yenilikleri, Yeni Osmanlılar, MeĢrutiyet Hareketleri Tarih Ara Sınav OSMANLI DEVLETĠNĠN SON DÖNEMĠNDEKĠ FĠKĠR AKIMLARI Batıcılık, Osmanlıcılık, Ġslamcılık, Türkçülük OSMANLI DEVLETĠNĠN YIKILIġI Trablusgarp ve Balkan Harpleri, I. Dünya SavaĢı, Ermeni Meselesi OSMANLI DEVLETĠNĠN YIKILIġI I. Dünya SavaĢının Sonu: Mondros AteĢkes AnlaĢması, Mondros Sonrası ĠĢgaller, Bölücü Faaliyetler MĠLLÎ MÜCADELE KurtuluĢ Çareleri, BarıĢçı ve Mandacı GörüĢ, Bölgesel KurtuluĢ Mücadelesi, Millî Dernekler, Kuva-yı Milliye MĠLLÎ MÜCADELE Atatürk ün Anadolu ya ÇıkıĢı, Kongreler Yoluyla Örgütlenme ve Millî Mücadelenin BirleĢtirilmesi MĠLLÎ MÜCADELE Mebusan Meclisi, Misak-ı Milli ve Ġstanbul un Resmen ĠĢgali MĠLLÎ MÜCADELE TBMM nin AçılıĢı ve Anadolu nun Yönetimini Ele Alması, TBMM nin Özellikleri Tarih Dönem Sonu Sınavı Tarih Değerlendirme Örnek Sorular Ġlgili Program Yeterliği PY1 PY1- PY 6 PY7-PY2 PY7-PY2 PY7-PY2 PY7-PY2 PY7-PY2 PY7-PY2 PY7-PY2 PY7-PY2 PY7-PY2 PY7-PY2 PY7-PY2 Bütünleme Sınavı Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar,ders notları ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak test sorularından oluģan bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. S.1) 1. Coğrafi keģifler 2. Sanayi devrimi 3. Sömürgecilik 4. Kapitülasyonlar Yukarıda isimleri verilen geliģmeler Osmanlı devletini en çok hangi alanda etkilemiģtir. 60

62 Politik A) Askeri B) Sosyal C) Ekonomik D) E) Ġdari S:2) 12 ada geçici olarak Ġtalya ya bırakıldı. Trablusgarp Ġtalya ya bırakıldı. Trablusgarp halkı dini yönden Osmanlıya bağlı kaldı. Yukarıda bazı önemli maddeleri verilen antlaģma hangisidir? A) Londra antlaģması B) BükreĢ antlaģması C) Ġstanbul antlaģması D) UĢi antlaģması E) Paris antlaģması S.3) 1. Yönetilebilme güçlüğü 2. Güvenliğin zor sağlanabilmesinin çok masraflı olması 3. Çok fazla ulusu, dili, dini içinde barındırması 4. Ġmparatorluğun Avrupa da güçlü devletlerle komģu olması Osmanlı Ġmparatorluğunda meydana gelen bu geliģmeler aģağıdakilerden hangisinin sonucudur. A) Sınırların geniģlemesinin B) Sanayi Devriminin C) Fransız Devriminin D) Batıda meydana gelen geliģmelerin E) Coğrafi KeĢiflerin S.4) AĢağıdakilerin hangisi, tarih araģtırmalarında doğru ve objektif bilginin elde edilmesi için göz önünde bulundurulması gereken temel bir olgu değildir? A) Olayların geçtiği zaman ve mekan B) GeçmiĢin değer yargıları C) Kaynakların yapı ve niteliği D) Olaylar arası etkileģim E) Günümüz sosyal ve siyasal koģulları. S.5) Atatürk, gerçekleģtirdiği ulusal mücadele ile yalnız Türk ulusunun değil, sömürülen tüm ulusların da rehberi durumundadır. Bu cümle esas alındığında aģağıdakilerden hangisi söylenemez. A) Atatürk evrensel bir liderdir. B) Ulusal KurtuluĢ SavaĢını Atatürk hazırlamıģtır. C) KurtuluĢ savaģı sadece yurt içinde etkili olmuģtur. D)KurtuluĢ SavaĢımız diğer milletleri de etkilemiģtir. E)KurtuluĢ SavaĢı sömürgeciliğe karģıdır Cevap Anahtarı 1 C, 2 D, 3 A, 4 E, 5 C 61

63 Kaynak Kitap Yazar/Editör: Sabri ZENGĠN, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, 2. Baskı, TaĢhan Kitap, Tokat Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi Kemal Atatürk, Nutuk I-III, Ġstanbul 1993., YÖK-Komisyon, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi, Ankara 1989, Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II., Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin DoğuĢu, Ankara

64 YY1015 Toplum Bilimi Öğretim Üyesi BĠNBAġ Oda Numarası Z/43 E-posta Ders Zamanı Çarşamba : Derslik 1/22 Dersin Amacı D e r s i n K a z a n ı m l a r ı O k u l P r o g r a m Ders K o n u K a z a n ı m Toplumsal olguları anlamada, sosyolojik düģünme ve tahayyül yetisini geliģtirmek, temel toplumbilim kuramlarını öğrenmek.. Kodu Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Toplum Bilimi Tanımı ve Temel Kavramlar 36 6 YY YY Toplum bilimini tanımlar 36 6 YY YY Temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur 36 6 YY YY Toplum Biliminde Temel YaklaĢımlar 36 6 YY YY Toplum biliminin ortaya çıkıģ sürecini anlamıģtır 36 6 YY YY Klasik ve Modern yaklaşımları bilir 36 6 YY YY Feminist ve postmodern yaklaşımları bilir 36 6 YY YY Toplum Biliminde DeğiĢim 36 6 YY YY Toplumsal değiģimi açıklayabilir 36 6 YY YY Toplumsal değiģimin nedenlerini açıklayabilir Evrimci, çatıģmacı ve yorumlayıcı yaklaģımlar hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY YY YY Devlet ve Modern Devletin DoğuĢu 36 6 YY YY Devletin ortaya çıkıģını açıklar Modernite, modernizm ve modernleşme kavramlarını açıklar 36 6 YY YY YY YY Postmodernizmi açıklar 36 6 YY YY Kültür ve KüreselleĢme 36 6 YY YY Kültür kavramını tanımlar ve unsurlarını bilir 36 6 YY YY Kültürel değişimi açıklar 36 6 YY YY Toplumsal Kurumlar 36 6 YY YY Ail eve evlilik türlerini sıralayabilir 36 6 YY YY Ataerki kavramını açıklar Çağdaş toplumlarda aile kavramındaki değişimleri çözümler 36 6 YY YY YY YY Din ve Toplumsal Yapı 36 6 YY YY Dinin toplumsal yapıya etkisini bilir 36 6 YY YY Laiklik ve sekülerleşme kavramını açıklar 36 6 YY YY Hukuk ve Suç 36 6 YY YY Suç ve sapmaya ilişkin yaklaşımları bilir 36 6 YY YY Eğitim 36 6 YY YY Eğitimmin toplumsal amaçlarını bilir 36 6 YY YY Eğitimin fonksiyonlarını kavramıştır 63

65 36 6 YY YY Ekonomi 36 6 YY YY Determinizm kavramını açıklar Toplumsal gelişim üretim araçları ilişkisini çözümlemiştir 36 6 YY YY YY YY Sivil Toplum Örgütleri 36 6 YY YY Sivil toplum örgütlerini tanımlar 36 6 YY YY Sivil toplum örgütlerinin işlevlerini bilir 36 6 YY YY Türkiye de Sivil Toplum Örgütleri 36 6 YY YY Türkiye deki başlıca sivil toplum örgütlerini bilir Sivil toplum örgütleri ve demokrasi ilişkisini kavramıştır 36 6 YY YY YY YY Küreselleşme 36 6 YY YY Küreselleşme kavramını açıklar 36 6 YY YY Küreselleşmenin nedenlerini açıklar Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği 25 Eylül 2019 Oryantasyon Ekim 2019 Toplum Bilimi Tanımı ve Temel Kavramlar PY4 3 9 Ekim 2019 Toplum Biliminde Temel YaklaĢımlar PY Ekim 2019 Toplum Biliminde DeğiĢim PY Ekim 2019 Devlet ve Modern Devletin DoğuĢu PY Ekim 2019 Kültür ve KüreselleĢme PY4, PY Kasım 2019 Toplumsal Kurumlar PY Kasım 2019 Din ve Toplumsal Yapı PY Kasım 2019 Ara Sınav 9 20 Kasım 2019 Hukuk ve Suç PY Kasım 2019 Eğitim PY Aralık 2019 Ekonomi PY Aralık 2019 Sivil Toplum Örgütleri PY Aralık 2019 Türkiye de Sivil Toplum Örgütleri PY Aralık 2019 Küreselleşme PY4 Tarih 4-12 Ocak 2020 Final Sınavı Değerlendirme. Ara sınavın %40 ı, dönem sonu sınavının % 60 ı alınır 1) Aile, komşuluk, mahalle arkadaşlığı gibi gruplarda görülen ilişkilere birincil ilişkiler denilir. Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilerin özelliklerinden değidir? a) Küçük gruplarda yeralması b) Yazılı kurallara bağlı olması c) Duygusal ilişkilerin yoğunluk kazanması Örnek Sorular d) Bireyler arası etkileşimin güçlü olması e) İlişkilerin uzun süreli olması 2) Durkheim e göre nüfus arttıkça yaşam mücadelesi de artar. Farklılaşma nüfus artışının getirdiği sorunlara barışçıl bir çözümdür. Bu durumda aynı işlerdeki yarışma ortadan kalkar, bireyler ayrı ayrı çalışarak diğer bireylerin yaşamına katkıda bulunur. Açıklamalar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir? 64

66 a)organik dayanışmanın ortaya çıkışı b)mekanik dayanışma ve toplumsal bilinç arasındaki ilişki c)kollektif mülkiyetin bireysel mülkiyete dönüşmesi d)toplumsal bilinç ile bireysel bilinç arasındaki farka e)toplumun sürekliliği ile toplumsal bilinç arasındaki ilişkiye 3) Küresel olanla yerel olanın etkileşim halinde olması sonucu küyerel ortaya çıktığını belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir? a) Beck b)robertson c)ritzer d)giddens e)stepnisks Cevap Anahtarı 1-b, 2-a, 3-b Kaynak Kitap Doğan Ergun, 100 Soruda Sosyoloji Elkitabı, Gerçek Yayınevii, Ankara,

67 YY1011 Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi BĠNBAġ Oda Numarası Z/43 E-posta Ders Zamanı ÇarĢamba, , Derslik 1/03, Z/22 Dersin Amacı De rsi n Ka zan ıml arı Oku l Prog ram Ders Ko nu K a z a n ı m Ders, yönetim olgusunu çözümleme amacıyla geliģtirilen temel kavramları öğrenme amacını taģır. 66 Kodu Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Yönetim ve Kamu yönetimi 36 6 YY YY Kamu yönetimi- Özel yönetim farklılıklarını bilir 36 6 YY YY Kamu yönetiminin örgütlenmesi hakkında bilgi sahibi olur 36 6 YY YY Merkezi yönetim 36 6 YY YY CumhurbaĢkanın görev yetkilerini bilir 36 6 YY YY Bakanlar Kurulunun çalıģmasını bilir 36 6 YY YY Merkezdeki yardımcı kuruluģları bilir 36 6 YY YY Merkezi Yönetimin TaĢra Örgütü 36 6 YY YY Ġl Yönetimini tanır 36 6 YY YY Ġlçe yönetimi hakkında bilgi sahibi olur 36 6 YY YY Bölge yönetimini bilir 36 6 YY YY Bucak yönetimini bilir 36.6.YY Ġl yönetiminin geliģimi hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY YY Merkezden yönetimin yararlarını bilir 36 6 YY YY Merkezden yönetimin sakıncalarını bilir 36 6 YY YY Yerel yönetimler 36.6.YY Ġl özel idaresinin tarihçesini, organlarını, 36 6 YY görevlerini, yapısını ve denetimini bilir 36.6.YY Büyük Ģehir belediyesinin tarihçesini, 36 6 YY organları, görevleri ve yapısını bilir 36.6.YY Belediye örgütünün tarihçesini, organları, 36 6 YY görevleri ve yapısını bilir 36 6 YY YY Köy yönetimi konusunda bilgi sahibidir 36 6 YY YY Hizmet Yerinden Yönetim KuruluĢları 36 6 YY YY Kamu iktisadi teģebbüslerinin ortaya çıkıģındaki siyasi, sosyal ve iktisadi nedenleri bilir 36.6.YY YY YY YY Bürokrasi Mesleki kamu kurumları hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Bürokrasinin tanımı, özellikleri,olumlu ve olumsuzluklarını bilir 36 6 YY YY Ġnsan kaynakları Ġnsan kaynakları yönetiminin özelliklerini 36 6 YY YY bilir 36 6 YY YY Kamu ve özel sektör insan kaynakları ayrımını kavramıģtır

68 36 6 YY YY Türkiye de insan kaynakları yönetimi 36 6 YY YY Ġnsan kaynakları rejiminin ilkeleri 36 6 YY YY Kamu Görevlileri Kamu kurumlarında istihdam biçimlerini 36 6 YY YY bilir 36 6 YY YY Memurların sınıflandırılması hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Memurların statüsü Memurların ödev ve yükümlülüklerini 36 6 YY YY bilir 36 6 YY Memurların temel hakları hakkında bilgi YY sahibidir 36 6 YY YY Memuriyette Disiplin cezalarını bilir 36 6 YY YY Memurların eğitimi Hizmet içi eğitim konusunda bilgi 36 6 YY YY sahibidir 36 6 YY YY Kamu yönetiminin Denetlenmesi Siyasi, idari, ombudsman ve yargı 36 6 YY YY denetimini bilir 36 6 YY YY Kamu Yönetiminde Etik ÇalıĢma yaģamına iliģkin etik değerleri 36 6 YY YY bilir Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği 25 Eylül 2019 Oryantasyon Ekim 2019 Yönetim ve Kamu yönetimi P Ekim 2019 Merkezi yönetim PY4, PY Ekim 2019 Merkezi Yönetimin TaĢra Örgütü PY Ekim 2019 Yerel yönetimler PY Ekim 2019 Hizmet Yerinden Yönetim KuruluĢları PY Kasım 2019 Bürokrasi PY Kasım 2019 Ġnsan kaynakları PY Kasım 2019 Ara Sınav 9 27 Kasım 2019 Türkiye de insan kaynakları yönetimi PY Aralık 2019 Kamu Görevlileri PY Aralık 2019 Memurların statüsü PY Aralık 2019 Memurların eğitimi PY Aralık 2019 Kamu yönetiminin Denetlenmesi PY Ocak 2020 Kamu yönetiminde etik PY1, PY10 Tarih 4-12 Ocak 2020 Final Sınavı Değerlendirme. Ara sınavın %40 ı, dönem sonu sınavının % 60 ı alınır 67

69 AĢağıdakilerden hangisi fonksiyonel olarak kamu yönetimi kapsamında yer almaz? Kamu yönetimi halkın ortak mal ve hizmetlerinin üretimidir Kamu yönetimi, kamu politikası kararlarını veren teģkilatı anlatır Kamu yönetimi yasaları ve idari düzenlemeleri uygulamaya iliģkin faaliyetlerdir Kamu yönetimi kamu politikasının yürütülmesi ile ilgili tüm etkinlikleri kapsar Kamu yönetimi kamu hizmetlerinin yürütülmesine iliģkin etkinliklerden oluģur Örnek Sorular Cevap Anahtarı AĢağıdakilerden hangisi yeni kamu yönetimi özelliklerindendir? Girdi kontrollerine önem verme Süreç kontrollerine önem verme BirleĢmeye vurgu yapma Rekabete karģı olma MerkezileĢme Kamu denetçisi denetimi ile ilgili aģağıdakilerden hangisi doğru değildir? Ġlk kez Ġsveç te ortaya çıkmıģtır Ġdareye iliģkin Ģikayetleri inceler Kararları öneri niteliğindedir Hukuk sistemimize 2001 yılında Anayasada yapılan değiģiklikle girmiģtir Meclise yıllık çalıģma raporu verir CumhurbaĢkanına doğrudan bağlı olarak çalıģan denetleme kurulu hangisidir? a) Devlet Denetleme Kurulu b) Kamu Görevlileri Etik Kurulu c) Ġnsan Hakları Kurumu d) Kamu Denetçiliği e) Yüksek Denetleme Kurulu 1-b, 2-e, 3-d, 4-a Bilal ERYILMAZ. Kamu Yönetimi, Ankara: Okutman yayıncılık,2009 Kaynak Kitap YY1013 Hukukun Temel Kavramları Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Yusuf KANSU Oda Numarası Z-30 E-posta Ders Zamanı PerĢembe Derslik 1/22 Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencinin hukukun tanımını ve temel kavramlarını öğrenmesi, hukukun sosyal hayattaki önemini kavraması, hukuk kurallarına uymadığında 68

70 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu karģılaģabileceği yaptırımları farkında olması ve hukuki bir sorunla karģılaģtığında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmesi, sahip olduğu hakları bilerek kullanma becerisinin geliģtirilmesi amaçlanır. Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Hukuk kavramı ve hukuk dalları, Hukuk sistemleri, 36 6 YY YY Hukuk kavramını açıklayabilir YY YY Hukukun dallarını bilir YY YY Hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olur YY YY Temel hukuk ilkeleri, Hukukun kaynakları 36 6 YY YY Temel hukuk ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur YY YY Hukukun kaynağı kavramını açıklayabilir YY YY Hukukun kaynakları hakkında bilgi sahibi olur YY YY Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel nitelikleri, yasama, yürütme 36 6 YY YY T.C.Devletinini temel niteliklerini bilir YY YY Yasama organı hakkında bilgi sahibi olur YY YY Yürütme organı hakkında bilgi sahibi olur YY YY Yargı sistemleri 36 6 YY YY Dünyadaki yargı sistemleri hakkında bilgi sahibi olur YY YY Türkiye deki yargı sistemi hakkında bilgi sahibi olur YY YY Yargısal faaliyetlerin iģleyiģi hakkında bilgi sahibi olur YY YY Hukuki olay, hukuki iliģki, hukuki fiil, hukuki iģlem YY YY Hukuki olay hakkında bilgi sahibi olur YY YY Hukuki iliģki ve fiil hakkında bilgi sahibi olur YY YY Hukuki iģlemler hakkında bilgi sahibi olur YY YY Hak kavramı 36 6 YY YY Hak kavramını bilir YY YY Hakların kazanılması ve türleri hakkında bilgi sahibi olur YY YY Hakların kaybedilmesi hakkında bilgi sahibi olur YY YY KiĢiler hukuku 36 6 YY YY KiĢilik kavramını bilir YY YY Kamu ve özel hukuk kiģileri hakkında bilgi sahibi olur YY YY KiĢiliğin baģlangıcını ve sona erme hallerini bilir YY YY Miras hukuku 36 6 YY YY Miras kavramını tanımlayabilir YY YY Yasal ve atanmıģ mirasçılar hakkında bilgi sahibi olur YY YY Mirasın intikalı hakkında bilgi sahibi olur YY YY Borç iliģkisi 36 6 YY YY SözleĢmeden doğan borçlar hakkında bilgi sahibi olur YY YY Haksız fiilden doğan borçlar hakkında bilgi sahibi olur YY YY Sebepsiz zenginleģmeden doğan borçlar hakkında bilgi sahibi olur YY YY Borçların ifası 36 6 YY YY Borcun sona ermesi hakkında bilgi sahibi olur YY YY Borçlunun temerrüdü hakkında bilgi sahibi olur YY YY Borcun ifa edilmemesi hakkında bilgi sahibi olur YY YY SözleĢme türleri, satıģ sözleģmesi, mal değiģimi sözleģmesi 36 6 YY YY SözleĢmenin kurulması hakkında bilgi sahibi olur YY YY Mal değiģimi sözleģmesi hakkında bilgi sahibi olur YY YY SatıĢ sözleģmesi hakkında bilgi sahibi olur YY YY BağıĢlama sözleģmesi, kira sözleģmesi 36 6 YY YY SözleĢmenin kurulması hakkında bilgi sahibi olur YY YY Kira sözleģmesi hakkında bilgi sahibi olur YY YY BağıĢlama sözleģmesi hakkında bilgi sahibi olur YY1013 Kullanım ödüncü sözleģmesi, tüketim ödüncü sözleģmesi, eser YY sözleģmesi 69

71 36 6 YY YY Kullanım ödüncü sözleģmesi hakkında bilgi sahibi olur YY YY Tüketim ödüncü sözleģmesi hakkında bilgi sahibi olur YY YY Eser sözleģmesi hakkında bilgi sahibi olur. Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği 1 19/09/2019 Oryantasyon haftası 2 26/09/2019 Hukuk kavramı ve hukuk dalları, Hukuk sistemleri, PY7-PY /10/2019 Temel hukuk ilkeleri, Hukukun kaynakları PY6-PY7 4 10/10/2019 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel nitelikleri, yasama, PY7- PY9-PY10 yürütme 5 17/10/2019 Yargı sistemleri PY7-PY8-PY /10/2019 Hukuki olay, hukuki iliģki, hukuki fiil, hukuki iģlem. PY7-PY8 7 31/10/2019 Hak kavramı PY7-PY /11/2019 KiĢiler hukuku PY7-PY10 Tarih Ara Sınav 9 21/11/2019 Miras hukuku PY /11/2019 Borç iliģkisi PY7-PY /12/2019 Borçların ifası PY7-PY /12/2019 SözleĢme türleri, satıģ sözleģmesi, mal değiģimi sözleģmesi PY /12/2019 BağıĢlama sözleģmesi, kira sözleģmesi PY /12/2019 Kullanım ödüncü sözleģmesi, tüketim ödüncü sözleģmesi, eser PY7-PY8 sözleģmesi Tarih Dönem Sonu Sınavı Tarih Bütünleme Sınavı Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak Değerlendirme hazırlanacak olan çoktan seçmeli bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 1. Bir toplumda iyilik ve kötülük hakkında oluşan değer yargılarına göre, yapılmaması gereken davranışlara ilişkin kurallar bütününe ne ad verilir? A) Görgü kuralları B) Ahlak kuralları C) Din Kuralları D) Hukuk kuralları E) Doğa kuralları 2. Hukuk düzeni tarafından korunan ve kendisinden istifade edilmesi sahibi olan kimsenin iradesine bırakılmış olan menfaatlere ne ad verilir? A) Hak B) Menfaat C) Görev D) Ehliyet E) Dava ehliyeti 3. Aşağıdakilerden hangisi devredilebilen haklardandır? A) Nişanı bozma hakkı B) Nişanlanma hakkı C) Telif hakkı D) Nesebin reddi hakkı Örnek Sorular E) Nafaka hakkı 4.Gerçek kişiler hak ehliyetini ne zaman kazanırlar? A) Tam ve sağ doğmak kaydıyla B) Reşit olunca C) 15 yaşında D) Doğumdan hemen önce E) Doğumdan 1 yıl sonra 5.Gerçek kişilerin fiil ehliyetini kazanması için hangi şartı taşıması gerekmez? A) Reşit olmak B) Kısıtlı olmamak C) Sezgin olmak D) Vücut sağlığı yerinde olmak E) Hiçbiri 6. Aşağıdakilerin hangisi medeni hukukun yazılı olmayan kaynağıdır? A) Kanun B) Cumhurbaşkanlığı kararları C) Yönetmelik D) Örf-Adet hukuku E) KHK 70

72 Cevap Anahtarı 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-d, 6-d Kaynak Kitap Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi Yazar/Editör: Haluk Hadi SÜMER.(2018).Hukuka GiriĢ. Ankara: Seçkin Yayınevi Sorumlu Olunan Bölümler/Sayfalar: 1 ila 8. bölümler arası 71

73 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu 2. Sınıf Güz Dönemi Ders Planları YY2021 BORÇLAR HUKUKU Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Oda Numarası 2/40 E-posta Ders Zamanı ÇarĢamba 13:15-16:00 Derslik 1/28 Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri Borçlar Hukukunun genel hükümleri hakkında bilgilendirmektir. Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Borç ve sorumluluk 36.6.YY YY Borç, borç iliģkisi ve sorumluluk kavramlarını kavramak 36 6 YY YY Alacaklı, borçlu, edim kavramlarını bilir 36.6.YY YY Sorumluluğun sebeplerini türlerini bilir 36.6.YY YY Borç iliģkisinin kaynakları 36 6 YY YY Borç iliģkisinin sebeplerini kavramak 36 6 YY YY Hukuki iģlemleri bilir 36 6 YY YY SözleĢmelerin türlerini bilir 36 6 YY YY Borç iliģkisinin kaynakları (devam) 36 6 YY YY Öneri, kabul kavramlarını bilir 36 6 YY YY SözleĢmenin kurulduğu anı bilir 36 6 YY YY Ġlan yoluyla ödül sözleģmesini bilir 36 6 YY YY SözleĢmelerde Ģekil 36.6.YY Tarafların sözleģmelerin kuruluģunda iradelerini nasıl 36 6 YY açıklayacaklarını kavramak 36 6 YY YY Kanuni Ģekil, iradi Ģekli bilir 36 6 YY YY Geçerlilik Ģeklinin türlerini bilir 36 6 YY YY SözleĢmelerin yorumu 36 6 YY YY SözleĢmenin kurulması sırasında irade ile beyan arasındaki 72

74 36 6 YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY uygunluk durumunu kavramak 36.6.YY Genel iģlem koģullarını bilir 36.6.YY Gabini, latife beyanı, zihni kayıt, muvazaa türlerini bilir 36.6.YY Temsil, Haksız fiil Bir hukuki iģlemin bir baģka kiģi adına ve hesabına 36.6.YY yapılabileceğini kavramak, borç iliģkisinin haksız fiilden de 16 kaynaklanacağını kavramak 36.6.YY Haksız fiilin unsurlarını bilir 36.6.YY Yetkili yetkisiz temsilin hallerini bilir 36.6.YY Kusursuz Sorumluluk Niteliği itibariyle tehlike yaratan bir giriģimde bulunan kimsenin 36.6.YY kusurlu olmasa dahi sebep olduğu zararlardan sorumlu 19 tutulmasını kavramak 36.6.YY Kusursuz sorumluluk hallerini bilir 36.6.YY Hakkaniyet sorumluluğunu bilir 36.6.YY Sebepsiz ZenginleĢme 36.6.YY Bir kimsenin malvarlığının haklı bir sebep olmaksızın diğer bir 22 kimsenin malvarlığı aleyhine çoğalması durumunu kavramak 36.6.YY Sebepsiz zenginleģmenin Ģartlarını bilir 36.6.YY Sebepsiz zenginleģmenin hükümlerini bilir 36.6.YY Ġfa 36.6.YY Borç iliģkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından yerine 25 getirilmesini kavramak 36.6.YY Ġfanın yerini ve zamanını bilir 36.6.YY Akitlerde ifanın Ģartlarını bilir 36.6.YY Temerrüd 36.6.YY Borcun ifasının sebepsiz yere gerçekleģmemiģ olduğu durumları.28 kavramak 36.6.YY Alacaklı temerrüdünü bilir 36.6.YY Borçlu temerrüdünü bilir 36.6.YY Borç iliģkilerinde özel durumlar 36.6.YY Bazı durumlarda alacaklı ve borçlunun bir kiģiden oluģmadığını.31 kavramak 36.6.YY Müteselsil borçluluğu, halefiyeti bilir 36.6.YY KoĢula bağlı borçları bilir 36.6.YY Bağlanma parası 36.6.YY Yapılan sözleģmeyi pekiģtirmek maksadıyla taraflardan birinin.34 diğerine vermiģ olduğu parayı kavramak 73

75 36 6 YY YY Bağlanma parasının hükümlerini bilir 36 6 YY YY Cayma parasının hükümlerini bilir 36 6 YY YY Ceza koģulu 36.6.YY Borcun yerine getirlmemesi durumunda borçlunun alacaklıya 36 6 YY ödemesi önceden kararlaģtırılan edim kavramını kavramak 36 6 YY YY Ceza koģulunun türlerini, ibrayı, yenilemeyi bilir 36 6 YY YY Kusursuz imkansızlık hallerini, takası, zamanaģımını bilir Ġlgili Program Ders Konuları Hafta-Tarih Yeterliği Oryantasyon Haftası Borç ve sorumluluk PY1,PY4,PY Borç iliģkisinin kaynakları PY6,PY4,PY Borç iliģkisinin kaynakları (devam) PY6,PY4,PY SözleĢmelerde Ģekil PY1,PY4,PY SözleĢmelerin yorumu PY1,PY Temsil, Haksız fiil PY4,PY8 ARA SINAV 9-17 KASIM Kusursuz Sorumluluk PY1,PY7,PY Sebepsiz ZenginleĢme PY7,PY4,PY Ġfa PY8,PY6,PY Temerrüd PY9,PY4,PY Borç iliģkilerinde özel durumlar PY10,PY4,PY Bağlanma parası PY1,PY4,PY Ceza koģulu PY1,PY9,PY6 Tarih Dönem Sonu Sınavları (4 12 Ocak 2020) Tarih Bütünleme Sınavları ( Ocak 2020) Bu derste değerlendirme de uygulama becerileri de dikkate alınarak, vize ve final Değerlendirme sınavlarından oluģmaktadır. Vize sınavının yüzde 40 ı, final sınavının da yüzde 60 ı dikkate alınmaktadır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 1) Aşağıdakilerden hangisi sözleşme özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez? a)a nın ders anlatmak için bir dershane ile bir yıllık sözleşme imzalaması b)başkasının temsilcisi olarak sözleşme yapmak c)a nın, temizlik işlerini yapmak konusunda hastane ile üç aylık sözleşme imzalaması d)a nın rakip firma B yi karalayarak piyasadan silmek amacıyla C kişisi ile altı aylık sözleşme imzalaması e)karşılıksız olmak şartıyla alacaklı sıfatıyla kefalet sözleşmesi yapmak Örnek Sorular 2) (A), diğer kardeşlerinin izin vermeyeceğini düşünerek evini arkadaşı (B) ye bağışlamasına rağmen satmış gibi gösterir. Aralarında satım sözleşmesi yaparlar. Bu olayda aşağıdaki hukuki kurumlardan hangisi vardır? a)hata b)mutlak muvazaa c)ikrah d)nispi muvazaa e)inançlı işlem 3)(A) arkadaşlarıyla toplandığında sohbet sırasında evinin boşaldığını ve 500,00.-TL ye kiraya vermek istediğini söyler. (A) nın bu sözleri üzerine (B) kendisinin de ev aradığını ancak 400,00.-TL verebileceğini söyler. Arkadaşlarının yanında paraya düşkün görünmemek için (A) evi kiraya vermeyi kabul eder. Ancak gerçekte istememektedir ve sözleşmeden dönmeyi düşünür. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a)saikte hata vardır (A) bir yıl içerisinde sözleşmeden dönebilir b) Zihni kayıt vardır (A) bir yıl içerisinde sözleşmeden döndüğünü bildirmelidir 74

76 c) Zihni kayıt vardır sözleşme geçerli bir şekilde kurulmuştur. (A) sözleşmeden dönemez d)muvazaa vardır (A) sözleşmeden dönemez e)esaslı hata vardır (A) bir yıl içerisinde sözleşmeden döndüğünü bildirmelidir 4)Aşağıdakilerden hangisi esaslı yanılma hallerinden biri değildir? a)fırın almak isteyen (A) nın yanlışlıkla fırın satmak için teklifte bulunması ve önerinin kabul edilmesi b)10 ton kömür almak isteyen birisinin yanlışlıkla 100 ton kömür siparişinde bulunması ve siparişin kabul edilmesi c)tokat da faaliyette bulunan Yılmaz İnşaata yapılacak olan teklifin Ordu da faaliyette bulunan Yılmaz İnşaata yapılması ve teklifin kabul edilmesi d) Tanesi 5 TL den 250 adet alınan kalemlerin sözleşmeye TL olarak yazılması e) Bir kasa mandalina almak isteyen birisinin yanlışlıkla portakal sipariş etmesi ve siparişin kabul edilmesi 5)Borçlar Kanununa göre, sözleşme özgürlüğü aşağıdaki özgürlüklerden hangisini kapsamaz? a)sözleşme yapma özgürlüğü b)sözleşmenin diğer tarafını seçme özgürlüğü c)sözleşmenin içeriğini düzenleme özgürlüğü d)geçerlilik şekline tabi bir sözleşmeyi, bu şekle uymadan yapma özgürlüğü e)sözleşmeyi değiştirme özgürlüğü 1)d 2)d 3)c 4)d 5)d Cevap Anahtarı Kaynak Kitap Borçlar Hukuku Genel Hükümler,Fatih Bilgili, Dora Basım Yayın YY2013 ĠDARE HUKUKU Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Gülden DÜZGÜNLÜ Oda Numarası 2/40 E-posta Ders Zamanı Cuma 14:15-17:00 Derslik 1/03 Dersin Amacı Devlet yapısının yanı sıra devlet-birey ilişkilerinin somut bir şekilde klasik idare hukuku kuramları, öğretideki yeni anlayışlar, mevzuattaki değişiklikler ve yargı kararlarından yeni örnekler ışığında öğrencilere aktarılması. 75

77 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Konu Kazanım Kodu Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY YY Ġdare Kavramı 36.6.YY Ġdare organının yapısını kavramak 36.6.YY Organik anlamda idareyi bilir 36.6.YY Fonksiyonel anlamda idareyi bilir 36.6.YY Ġdare Hukuku 36.6.YY Ġdare hukukunun yerini tanımını kavramak 36.6.YY Ġdare hukukunun özelliklerini, uygulama alanını bilir 36.6.YY Ġdare hukukuna hakim olan ilkeleri bilir 36.6.YY Ġdari TeĢkilat 36.6.YY Ġdari TeĢkilata hakim olan temel ilkeleri kavrar 36.6.YY Merkezden yönetim, yerinden yönetim ilkesini bilir 36 6 YY YY Kamu tüzel kiģiliğini, hiyeraģiyi ve idari vesayeti bilir bilir 36 6 YY YY Ġdari TeĢkilat 36 6 YY YY Merkezi ve yerinden yönetim kuruluģlarının yapısını kavramak 36 6 YY YY Merkezi Ġdarenin baģkent ve taģra tekilatını bilir 36 6 YY YY Yerinden yönetim kuruluģlarını bilir 36 6 YY YY Ġdari ĠĢlemler 36.6.YY Ġdarenin hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamalarnı 36 6 YY kavramak 36 6 YY YY Ġdari iģlemlerin türlerini bilir 36 6 YY YY Ġdari iģlemlerin özelliklerini bilir 36 6 YY YY Ġdari Kararlar 36.6.YY Belirli kiģilere iliģkin hukuki sonuçlar doğurmaya yönelik kamu 36 6 YY gücü ayrıcalıkları içeren irade açıklamalarını kavramak 36 6 YY YY Bireysel iģlemlerin çeģitlerini bilir 36 6 YY YY Ġdari iģlemlerin unsurlarını bilir 36 6 YY YY Düzenleyici ĠĢlemler 36 6 YY YY Genel ve kiģilik dıģı olan iģlemleri kavramak 36 6 YY YY CumhurbaĢkanlığı Kararnamesini bilir 76

78 YY YY Yönetmelik ve diğer düzenleyici iģlemleri bilir 36 6 YY YY Ġdari SözleĢmeler 36.6.YY Ġdarenin özel hukuk sözleģmeleri ile idari sözleģmeler ayrımını 36 6 YY kavramak 36 6 YY YY Ġdari SözleĢmelerinin türlerini bilir 36 6 YY YY Kamu ihalesini bilir 36 6 YY YY Kamu Hizmeti Bir kamu tüzel kiģisi tarafından üstlenilen ve doğrudan doğruya onun tarafından veya onun görevlendirmesi ve denetimi altında 36.6.YY bir özel kiģi tarafından yürütülen kamu yararı amacına yönelik 36 6 YY faaliyetleri kavramak 36 6 YY YY Kamu hizmetini bilir 36 6 YY YY Kamu hizmetinin ilkelerini bilir 36 6 YY YY Kolluk 36 6 YY YY Kamu düzenini kavramak 36 6 YY YY Ġdari kolluğu bilir 36 6 YY YY Adli kolluğu bilir 36 6 YY YY Kamu görevlilleri 36 6 YY YY Kimlerin kamu görevlisi olduğunu kavramak 36 6 YY YY Kamu görevlilerinin hukuki durumunu bilir 36 6 YY YY Memurların tabi olduğu rejimi bilir 36 6 YY YY Kamu malları 36 6 YY YY Kamu malı kavramını kavramak 36 6 YY YY Ġdarenin özel mallarını bilir 36 6 YY YY Ġdarenin mal edinme usullerini bilir 36 6 YY YY Ġdarenin sorumluluğu 36 6 YY YY Ġdarenin yaptığı her türlü iģten sorumlu olduğunu kavramak 36 6 YY YY Kusurlu ve kusursuz sorumluluk hallerini bilir 36 6 YY YY Ġdarenin sorumluluğunun Ģartlarını bilir Ġlgili Program Ders Konuları Hafta-Tarih Yeterliği Oryantasyon Haftası Ġdare Kavramı PY6,PY4,PY Ġdare Hukuku PY6,PY4,PY8 77

79 Ġdari TeĢkilat PY6,PY4,PY Ġdari TeĢkilat PY6,PY4,PY Ġdari ĠĢlemler PY6,PY4,PY Ġdari Kararlar PY6,PY4,PY8 ARA SINAV 9-17 KASIM Düzenleyici ĠĢlemler PY6,PY4,PY Ġdari SözleĢmeler PY6,PY4,PY Kamu Hizmeti PY6,PY4,PY Kolluk PY6,PY4,PY Kamu görevlilleri PY6,PY4,PY Kamu malları PY6,PY4,PY Ġdarenin sorumluluğu PY6,PY4,PY8 Değerlendirme Dönem Sonu Sınavları (4 12 Ocak 2020) Bütünleme Sınavları ( Ocak 2020) Bu derste değerlendirme de uygulama becerileri de dikkate alınarak, vize ve final sınavlarından oluģmaktadır. Vize sınavının yüzde 40 ı, final sınavının da yüzde 60 ı dikkate alınmaktadır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 1) Aşağıdakilerden hangisi idare teşkilatının dayandığı ilkelerden biri değildir? a)merkezden yönetim ilkesi b)yetki genişliği ilkesi c)idarenin şeffaflığı ilkesi d)idarenin bütünlüğü ilkesi e)idarenin kanuniliği ilkesi 2) Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin faydalarından biri değildir? a)kamu hizmetlerinin maliyeti azalır ve kamu hizmetleri yerel etkilerden uzaklaşır b) Kamu hizmetleri ülke çapında eşit dağıtılır c)devlet yönetiminde birliği sağlar d) Yerel gereksinimlere ve taleplere yeterince yanıt veremez e)kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli kaynaklar daha kolay sağlanır Örnek Sorular 3) Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin faydalarından biri değildir? a)halkın yönetime katılımını sağlar b)kamu görevlileri yerel etkilerden uzaklaşır c)kişinin kendine güveni artar d)kamu hizmetlerinin daha etkin verilmesini sağlar e)bürokrasiyi azaltır 4) Bir idari işlemi yapmaya yetkili makamın o işlemi kaldırmaya veya değiştirmeye yetkili olmasına ne ad verilir? a)kanunsuz emir b)usulde paralellik ilkesi c)yetkide paralellik ilkesi d)idari vesayet e)özerklik 5) Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi yetkisinin özelliklerinden değildir? a) Istisnai nitelikte bir yetkidir b) Aynı kamu tüzel kişisi içinde geçerli bir yetkidir c) Her hiyerarşik üst, bu yetkiye kendiliğinden sahiptir d)hiyerarşi ilişkisinde, astın idari veya yargısal bir başvuru hakkı yoktur e)hiyerarşik amir, yetkisinden vazgeçemez. 78

80 1)c 2) d 3) b 4) c 5) a Cevap Anahtarı Kaynak Kitap Kısa Ġdare Hukuku, Kemal Gözler- Gürsel Kaplan, Ekin Yayın 79

81 YY2033 Türk Ġdare Tarihi Öğretim Üyesi BĠNBAġ Oda Numarası Z/43 E-posta Ders Zamanı Pazartesi: PerĢembe: Derslik Z/21, Z/03 Dersin Amacı D e r s i n K a z a n ı m l a r ı O k u l P r o g r a m Ders K o n u K a z a n ı m Kodu 36 6 YY YY Eski Türklerde Yönetim Klasik dönem Osmanlı devlet teģkilatını ve mantalitesini aktarmak. Ayrıca Osmanlı yönetici sınıfının merkezde yetiģtirilme Ģekli ve merkez taģra iliģkilerinin nasıl sağlandığı hususunda bilgi vermek 80 Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Orta Asya yaģam tarzının siyasi yaģama etkilerini bilir 36 6 YY YY Coğrafyanın toplumsal yapıya etkilerini açıklar 36 6 YY YY Ġlk Türk Ġslam Devletlerinde Yönetim 36 6 YY YY Ġlk Türk Ġslam devletlerinin kuruluģunu açıklar 36 6 YY YY Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Osmanlının temelini atan idari ve siyasi birikim 36 6 YY YY hakkında bilgi sahibidir Osmanlı Devleti yönetim yapısının dayandığı temelleri açıklar 36 6 YY YY YY YY Osmanlı Devleti Klasik Dönemi 36 6 YY YY Osmanlı Devleti klasik dönemi hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Osmanlı Devleti Merkez TeĢkilatı 36 6 YY YY Osmanlı devleti merkez teģkilatı yapısını bilir Türkiye ve Osmanlı Devleti merkez teģkilatı farklılıklarını kavramıģtır 36 6 YY YY YY YY Divan-ı Hümayun-u açıklar 36 6 YY YY Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı 36 6 YY YY Osmanlı devleti taģra teģkilatını bilir 36 6 YY YY Günümüzle farklılıklarını açıklar 36 6 YY YY Osmanlı Devleti Askeri Teşkilatı Osmanlı devleti askeri teşkilatı hakkında bilgi 36 6 YY YY sahibidir 36 6 YY YY Tanzimat Dönemi 36 6 YY YY İdari reformları açıklar 36 6 YY YY Tanzimat dönemi değişikleri açıklar 36 6 YY YY Belediyenin kuruluşunu açıklar 36 6 YY YY II. Abdulhamid Dönemi 36 6 YY YY Kanun-I Esasiyi bilir 36 6 YY YY Dönemin bürokratik yapısı hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY II. Meşrutiyet

82 36 6 YY YY Jön Türkler hakkında bilgi sahibidir Ankara bürokrasisinin temellerine ışık tutan 36 6 YY YY gelişimleri kavramıştır 36 6 YY YY Cumhuriyet 36 6 YY YY Cumhuriyetin ilk yıllarını açıklayabilir 36 6 YY YY Atatürk devrimlerinideğerlendirebilir 36 6 YY YY Günümüz Gelişmeleri 36 6 YY YY Bürokrasideki güncel değişimleri açıklayabilir 36 6 YY YY Tartışma-Değerlendirme 36 6 YY YY Türkiye deki değişimleri fark edebilir Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği Eylül 2019 Oryantasyon Eylül -3 Ekim 2019 Eski Türklerde Yönetim PY Ekim -10 Ekim 2019 Ġlk Türk Ġslam Devletlerinde Yönetim PY1, PY Ekim -17 Ekim 2019 Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi PY Ekim -24 Ekim 2019 Osmanlı Devleti Klasik Dönemi PY Ekim -31 Ekim 2019 Osmanlı Devleti Merkez TeĢkilatı PY Kasım -7 Kasım 2019 Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı PY Kasım-14 Kasım2019 Osmanlı Devleti Askeri Teşkilatı PY Kasım 2019 Ara Sınav PY Kasım-28 Kasım Tanzimat Dönemi Aralık-5 Aralık 2019 II. Abdulhamid Dönemi PY Aralık-12 Aralık 2019 II. Meşrutiyet PY Aralık-19 Aralık 2019 Cumhuriyet PY1, PY4, PY Aralık-26 Aralık 2019 Günümüz Gelişmeleri PY Aralık Ocak 2020 Tartışma-Değerlendirme PY Ocak 2020 Final Sınavı Değerlendirme. Ara sınavın %40 ı, dönem sonu sınavının % 60 ı alınır 1) Aşağıdakilerden hangisi Selçuklu Devleti merkez teşkilatında bulunmaz? a)tuğra ve İnsa Divanı b)divan-i Hümayun c)divan-i İstifay-I Memalik d)divan-i İsraf-I Memalik e)divan-i Arz-I Cuyuş 2) Talas Savaşının en önemli sonucu hangisidir? a)türkler in Batıya göçü b)büyük Selçuklu Devletinin kurulması c)abbasi devletinin yıkılması d)türkler in Çin egemenliğine girmesi e)islamiyetin Orta Asya ya yayılması 81

83 Cevap Anahtarı 3) Padişah örfünü Osmanlı da hangisi uygular? a)ilmiye b)seyfiye c)askeriye d)köylüler e)işçiler 1-b, 2-e,3-b Halil Ġnalcık, Osmanlılar, TimaĢ Yayımları, Ġstanbul, Kaynak Kitap Yardımcı Kaynaklar ve Okuma Listesi 82

84 YY2023 Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Öğretim Üyesi BĠNBAġ Oda Numarası Z/43 E-posta Ders Zamanı Salı : Derslik 1/44 Dersin Amacı D e r s i n K a z a n ı m l a r ı O k u l P r o g r a m Ders K o n u K a z a n ı m Ders, Avrupa Birliği ni çözümleme amacıyla geliģtirilen temel kavramları öğrenme amacını taģır. Kodu 83 Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Avrupa Birliği nin Tarihçesi 36 6 YY Avrupa da birlik sürecinin ortaya çıkıģ sürecini 36.6.YY bilir 36 6 YY YY Birlik düģüncesinin nedenlerini açıklar 36 6 YY YY Türkiye-Avrupa Birliği 36 6 YY Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık iliģkisinin 36.6.YY ortaya çıkıģını açıklar 36 6 YY YY Tam üyelik süreci hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Müzakere sürecinin aşamalarını açıklar 36 6 YY YY Ankara AntlaĢması Katılım ortaklığı, müzakere, çerçeve belgesi, ilerleme raporları ve mali yardımlar konusunda bilgi sahibidir 36 6 YY YY YY YY Avrupa Birliği nin Kurumları 36 6 YY YY Adalet divanı hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Gümrük Birliğini anlamıģtır 36 6 YY AB vatandaģlığı ve ulusal vatandaģlık 36.6.YY kavramlarını açıklar 36 6 YY YY Yerel yönetimler ve Avrupa Birliği 36 6 YY YY Yerindenlik kavramını açıklar 36 6 YY Merkezin küçülmesi, yerelin güçlenmesini YY çözümler Avrupa Birliği nin yerel yönetimler üzerindeki etkilerini açıklar 36 6 YY YY YY YY Avrupa Birliği Bölgesel Uyum AB nin genişleme politikası hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY YY YY Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Türkiye nin üyelik sürecindeki yapısal dönüşümlerini açıklar 36 6 YY YY YY YY Bütünleşmenin geleceğine ilişkin bilgi sahibidir 36 6 YY YY Kopenhag Kriterleri 36 6 YY YY Kopenhag Kriterlerini bilir 36 6 YY YY Kopenhag kriterleri bağlamında Türkiye deki

85 düzenlemeleri açıklar 36 6 YY YY Gümrük Birliği 36 6 YY YY Gümrük birliğini kavramıştır 36 6 YY Gümrük birliğini AB ve Türkiye açısından YY değerlendirebilir 36 6 YY YY İdari ve Yasal Düzenlemeler 36.6.YY Türkiye nin üyelik sürecindeki yapısal 36 6 YY değişimini kavramıştır 36.6.YY Türkiye nin üyelik sürecinde son durumları 36 6 YY hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Türkiye Kamuoyunun Üyelik Sürecine Etkileri 36 6 YY YY Serbest dolaşımı açıklar 36.6.YY YY Türkiye vatandaşlarının beklentilerini açıklar 36 6 YY YY Avrupa vatandaşlığı hakkında blgi sahibidir 36 6 YY YY AB kamuoyunun Üyelik Sürecine Etkileri 36.6.YY AB Kamuoyunun Türkiye Üyeliğinden 36 6 YY Bekletileri hakkında yorum yapabilir 36 6 YY YY İslamafobi kavramı hakkında fikir sahibidir 36 6 YY YY AB ve İnsan Hakları 36 6 YY YY YY Kavram hakkında bilgi sahibidir 36.6.YY Türkiye deki düzenlemeler hakkında bilgi sahibidir Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği 24 Eylül 2019 Oryantasyon Ekim 2019 Avrupa Birliği nin Tarihçesi PY4 3 8 Ekim 2019 Türkiye-Avrupa Birliği PY Ekim 2019 Ankara AntlaĢması PY Ekim 2019 Avrupa Birliği nin Kurumları PY Ekim 2019 Yerel yönetimler ve Avrupa Birliği PY4, PY Kasım 2019 Avrupa Birliği Bölgesel Uyum PY Kasım 2019 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği PY Kasım 2019 Ara Sınav 9 26 Kasım 2019 Kopenhag Kriterleri PY Aralık 2019 Gümrük Birliği PY Aralık 2019 İdari ve Yasal Düzenlemeler PY4, PY Aralık 2019 Türkiye Kamuoyunun Üyelik Sürecine Etkileri PY Aralık 2019 AB Kamuoyunun Üyelik Sürecine Etkileri PY Aralık 2019 AB ve İnsan Hakları PY Ocak 2020 Final Sınavı 84

86 Değerlendirme Örnek Sorular. Ara sınavın %40 ı, dönem sonu sınavının % 60 ı alınır 1) Belirli bir coğrafyda bolonan ülkelerin işbirliği ve yakınlaşmasına ne ad verilir? a)yalnızlaşma b)bölgeselleşme c)yayılmacılık d)küreselleşme e)uluslaşma 2) Avrupa Birliği vatandaşlığı kavramı hangi anlaşma ile dile getirilmiştir? a)nice b)amsterdam c) Lizbon d)maastricht e)paris 3) Hangisi AB bütünleşmesini başlatan devletlerden değildir? a)ingiltere b)italya c)belçika d)hollanda e)fransa 4) Türkiye NATO ya hangi yıl üye olmuştur? a)1945 b)1949 c)1970 d)1968 e1952 Cevap Anahtarı 1-b, 2-d, 3-a, 4-e Kaynak Kitap Enver BOZKURT, Arif KöktaĢ, Mehmet Özcan, Avrupa Birliği Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara,

87 YY2011 Siyaset Sosyolojisi ve Siyasi Kurumlar Öğretim Üyesi BĠNBAġ Oda Numarası Z/43 E-posta Ders Zamanı Salı: Perşembe: Derslik Z/21, 1/25 Dersin Amacı D e r s i n K a z a n ı m l a r ı O k u l P r o g r a m Ders K o n u K a z a n ı m Bu dersin amacı, öğrencilere siyaset sosyolojisini,siyasal kültürü, siyasetin biçimlendiği toplumsal yapıyı ve yapının dinamiklerini öğretmek ve bu bilgilerden hareketle içinde yaģadığı toplumun siyasal yapısını anlamasını sağlamaktır Kodu 86 Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Siyaset Sosyolojisinin Konusu Siyaset Sosyolojisinin ilgilendiği alanları 36 6 YY YY kavramıģtır 36 6 YY YY Siyaset ve sosyoloji kavramlarını bilir 36 6 YY YY Siyaset Sosyolojisinin Tarihsel GeliĢimi Siyaset Sosyolojisinin Avrupa ve Amerika daki 36 6 YY YY geliģimini bilir 36 6 YY YY Siyaset Sosyolojisinin Türkiye deki geliģimini açıklar 36 6 YY YY Siyaset Olgusu 36 6 YY YY Siyaset olgusunu kavramıģtır 36 6 YY YY Ġktidar, Otorite ve MeĢruluk 36 6 YY YY Ġktidar kavramını açıklar 36 6 YY YY Ġktidar ve meģruluk iliģkisini çözümlemiģtir 36 6 YY YY MeĢruluk kavramını tanımlar 36 6 YY YY Sivil Toplum ve Devlet 36 6 YY YY Sivil toplum anlamını bilir 36 6 YY2011 YY YY Sivil toplum ve devlet ilişkisini açıklayabilir KüreselleĢme ve sivil toplum iliģkisi hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY YY YY Siyaset ve Elitler 36 6 YY YY Elit kavramını bilir YY YY YY İktidar elitini açıklar 36 6 YY YY Türkiye deki elit grupları açıklar 36 6 YY YY Siyasi Partiler 36 6 YY YY Siyasi parti kavramını tanımlar 36 6 YY YY Siyasi parti örgütlenmelerini bilir 36 6 YY YY Siyasi parti tiplerini bilir 36 6 YY YY Siyasi Partilerin Toplumsal Temelleri 36 6 YY YY Siyasi partilerintarihsel gelişimlerini bilir 36 6 YY YY Kültür, siyasal iletişim ve kamuoyu 36 6 YY YY Kültür ve siyasal iletişim kavramını kavramıştır

88 36 6 YY YY Propaganda kavramını bilir 36 6 YY YY Kamuoyu koluşumu hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Siyasal Yabancılaşma 36 6 YY YY Yabancılaşma kavramını tanımlar 36 6 YY YY Anomi kavramını bilir 36 6 YY YY Yabancılaşma ve anomi arasındaki ilşkiyi çözümler 36 6 YY YY Yeni Toplumsal Hareketler Küreselleşme ve toplumsal hareketler arasındaki 36 6 YY YY ilişkiyi açıklar 36 6 YY Yeni toplumsal hareketler konusunda bilgi YY sahibidir Dünya Siyasetindeki Gelişmeler 36 6 YY YY YY YY Dünyadaki gelişmeleri yorumlayabilir 36 6 YY YY Dünya siyasal gelişmelerikavramıştır 36 6 YY YY Türkiye Siyasetindeki Gelişmeler 36 6 YY YY Siyasal olayları çözümleyebilir 36 6 YY YY Türkiye deki gelişmeleri takip eder Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği Eylül 2019 Oryantasyon Ekim 2019 Siyaset Sosyolojisinin Konusu PY Ekim 2019 Siyaset Sosyolojisinin Tarihsel GeliĢimi PY Ekim 2019 Siyaset Olgusu PY Ekim 2019 Ġktidar, Otorite ve MeĢruluk PY1, PY Ekim 2019 Sivil Toplum ve Devlet PY Kasım 2019 Siyaset ve Elitler PY Kasım 2019 Siyasi Partiler PY1, PY Kasım 2019 Ara Sınav PY Kasım 2019 Siyasi Partilerin Toplumsal Temelleri PY Aralık 2019 Kültür, siyasal iletişim ve kamuoyu PY Aralık 2019 Siyasal Yabancılaşma PY Aralık 2019 Yeni Toplumsal Hareketler PY Aralık 2019 Dünya Siyasetindeki Gelişmeler PY Aralık Ocak Türkiye Siyasetindeki Gelişmeler 2020 Tarih 4-12 Ocak 2020 Final Sınavı Değerlendirme. Ara sınavın %40 ı, dönem sonu sınavının % 60 ı alınır PY1 87

89 1) Aşağıdakilerden hangisisivil toplum örgütlerinin özelliklerinden değildir? a)üyelerine kazanç sağlamak b)kar amacı taşımazlar c)devletin bir parçası değildir d)vergiden muaftır e)uluslararası faliyet yürütebilirler 2) Devlet-toplum ilişkisinde toplumu ön planda tutan siyaseti ekonomiye bağımlı bir değişken olarak ele alan düşünür kimdir? a) Karl Marx b)max Weber c)adam Smith d)antonio Gramsci e)louis Althusser Örnek Sorular 3) İktidar olgusunu açık bir şekilde görebilen ve modern siyasi düşüncenin ilki olarak Kabul edilen düşünür kimdir? a)niccolo Machiavelli b)carl Schmilt c)jean Bodin d)thomas Hobbes e)max Weber 4) Aşağıdaki yasalardan hangisi 1982 Anayasası ile sivil toplum hareket alanine belirlemiştir? a)siyasi partiler Yasası b)toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası c)dernekler Yasası d)kabahatler Yasası e)sendikalar Yasası Cevap Anahtarı 1-a, 2-a, 3-a, 4-d Kaynak Kitap Sarıbay,Ali YaĢar,PolitikSosyoloji, Everest Yayınevi, Ġstanbul 88

90 YY2017 Kamu Personel Yönetimi Öğretim Üyesi BĠNBAġ Oda Numarası Z/43 E-posta Ders Zamanı Pazartesi: Derslik 1/25 Dersin Amacı D e r s i n K a z a n ı m l a r ı O k u l P r o g r a m Ders K o n u K a z a n ı m Dersin amacı, öğrencilere insan kaynakları yönetiminin iģletme politikası ve rekabet stratejisi ile etkileģimini aktarmaktır. Ders, kariyerini insan kaynakları yönetimindeki etkinliklerini geliģtirmeyi hedeflemektedir. Katılımcılar böylece geleneksel insan kaynakları yönetimi ile partnerlik iliģkisi geliģtirebilecek yetkinliklere sahip olabilmektedirler. Kodu Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Personel Yönetiminin Tarihçesi ve GeliĢimi Türk kamu personel rejiminin kurumsal yapısını 36 6 YY YY bilir 36 6 YY YY Kamu personel rejiminin tarihsel yapısını bilir 36 6 YY YY Örgütsel Hedefler ve ĠĢ Tanımları Memur, iģçi, kamu görevlisinin ne anlam 36 6 YY YY taģıdığını bilir 36 6 YY YY Memurların ödev ve sorumlulukları ile haklarını bilir 36 6 YY YY Başarı Standartları ve Çalışma Kuralları 36 6 YY YY Memurların yükselmelerini açıklar 36 6 YY YY MaaĢ rejimini açıklar 36 6 YY YY ĠĢgücü Planlaması 36 6 YY YY Adli, askeri, akademik personel rejimini bilir SözleĢmeli, geçici personel ve iģçi istihdamını bilir 36 6 YY YY YY YY Yönetici Seçimi 36 6 YY YY Memurların yükselmelerini açıklayabilir 36 6 YY YY Memurların eğitimlerini bilir 36 6 YY YY Oryantasyon ĠĢ ve personel uyumlaģtırması konusunda bilgi sahibidir 36 6 YY YY YY YY Memur eğitimini açıklar 36 6 YY YY İşten Ayrılma 36 6 YY YY Memur güvencesini bilir 36 6 YY YY Memurların sosyal haklarını bilir 36 6 YY YY Başarı Değerlendirme 36 6 YY YY Ödüllendirme konusunda bilgi sahibidir 36 6 YY YY Ücret Sistemleri 36 6 YY YY Sendika hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Grev ve toplu sözleşmeyi tanımlar 36 6 YY YY Memurun Disiplin Rejimi 36 6 YY YY Memurun disiplini hakkında bilgi sahibidir 89

91 36 6 YY Memurun cezai ve mali sorumluluğu hakkında YY bilgi sahibidir 36 6 YY YY İş Güvenliği 36 6 YY YY İş güvenliği hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY İş Analizi 36 6 YY YY İş analizini kavramıştır 36 6 YY YY Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması 36 6 YY YY Kamu ve özel sektör ayrımını yapabilir Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği 23 Eylül 2019 Oryantasyon Eylül 2019 Personel Yönetiminin Tarihçesi ve GeliĢimi PY1 3 7 Ekim 2019 Örgütsel Hedefler ve ĠĢ Tanımları PY Ekim 2019 Başarı Standartları ve Çalışma Kuralları PY Ekim 2019 ĠĢgücü Planlaması PY Ekim 2019 Yönetici Seçimi PY4 7 4 Kasım 2019 Oryantasyon PY Kasım 2019 İşten Ayrılma PY Kasım 2019 Ara Sınav 9 25 Kasım 2019 Başarı Değerlendirme PY Aralık 2019 Ücret Sistemleri PY Aralık 2019 Memurun Disiplin Rejimi PY Aralık 2019 İş Güvenliği PY Aralık 2019 İş Analizi PY Aralık 2019 Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması PY4 Tarih 4-12 Ocak 2020 Final Sınavı Değerlendirme. Ara sınavın %40 ı, dönem sonu sınavının % 60 ı alınır 1) Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisi değildir? a)emekliler b)memurlar c)gönüllüler d)seçilmişler e)yükümlüler 2) Aşağıdakilerden hangisi kamu personeli statüleri arasında yer almaz? Örnek Sorular a) Gönüllüler b)işçiler c)belediye memuru d)devlet memuru e)sözleşmeliler 3) Memurlara ilk defa emeklilik hakkını düzenleyen yasa hangisidir? a)tanzimat Fermanı b)1876 Kanun-I Esas-i c)islahat fermanı 90

92 d)657 sayılı kanun e)mülkiye kanunu Cevap Anahtarı 1-a, 2-a, 3-b, Kaynak Kitap Nihat Kayar, Kamu Personel Yönetimi, 2. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2010 YY2025 Siyasi DüĢünceler Tarihi Öğretim Üyesi BĠNBAġ Oda Numarası Z/43 E-posta Ders Zamanı Pazartesi: Perşembe: Derslik Z/21, 1/25 Dersin Amacı D e r s i n K a z a n ı m l a r ı O k u l P r o g r a m Ders K o n u K a z a n ı m Siyaset biliminin temel kavramlarının ve belirgin düģünce akımlarının tarihsel geliģimini öğrenerek bugünü anlamada yardımcı olacak bir bakıģ açısı kazanır. Kodu 91 Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Antik Yunan, Polis ve Siyaset 36 6 YY YY Siyasal düģüncenin temel kavramlarını açıklar 36 6 YY YY Antik Yunan da siyasal düģüncenin öncülerini bilir 36 6 YY YY Platon un devlet kavramını açıklar 36 6 YY YY Aristotelesin yaklaģımı hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Krallık ve Kilise Çekişmesi 36 6 YY YY Kilise ve krallık arasındaki iktidar mücadelesini bilir 36 6 YY YY Kralların papalıktan bağımsız oluģunu açıklar 36 6 YY YY Mutlak Ġktidardan BölünmüĢlüğe 36 6 YY YY Devlet erkinin bölünmüģlüğünü açıklayabilir 36 6 YY YY Yüzyıl Devleti 36 6 YY YY Machiavelli nin yaklaģımını açıklar 36 6 YY YY Mutlak monarģiler bağlamında devleti açıklar 36 6 YY YY Monarşilerin feudal ve dinsel temellerini bilir 36 6 YY YY Modern Devletin Şekillenmesi 36 6 YY YY Toplum sözleģmesi kuramını açıklar 36 6 YY YY Hobbes in kuramını bilir 36 6 YY YY Lacke in yaklaşımını açıklar

93 36 6 YY YY Aydınlanma 36 6 YY YY Rönesans ve reformları bilir 36 6 YY YY Aydınlanmanın akla ve eğitime verdiği önemi açiklar 36 6 YY YY Aydınlanmanın toplumsal hedeflerini açıklar 36 6 YY YY Halk Egemenliği 36 6 YY YY Montesquieu hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Güçler ayrılığının mantığını kavramıştır 36 6 YY YY Ulus Devlet 36 6 YY YY Fransız devrimini değerlendirebilir 36 6 YY YY Ulusçuluk akımları hakkında bilgi sahibidir 36 6 YY YY Monarşi ve Cumhuriyet 36 6 YY YY Monarşi ve cumhuriyet kavramlarını açıklar 36 6 YY YY Ulus egemenliğini açıklar 36 6 YY YY Demokrasi 36.6.YY YY Demokrasi kavramını tanımlar 36.6.YY Demokrasi çeşitleri ve gereklerini bilir 36 6 YY YY YY Güncel Siyasal Gelişmeler 36 6 YY YY Dünyadaki siyasal değişimleri fark eder 36 6 YY YY Türkiye ve Değişim 36.6.YY YY Türkiye deki siyasal değişimleri fark eder 36.6.YY Türkiye deki ekonomik değişimi değerlendirebilir 36 6 YY YY YY Tartışma: Dünya Siyaseti 36 6 YY YY Bölge ve küresel sıcak çatışmaları değerlendirebilir Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği Eylül 2019 Oryantasyon Eylül-3 Ekim 2019 Antik Yunan, Polis ve Siyaset PY Ekim 2019 Krallık ve Kilise Çekişmesi PY Ekim 2019 Mutlak Ġktidardan BölünmüĢlüğe PY Ekim Yüzyıl Devleti PY Ekim 2019 Modern Devletin Şekillenmesi PY Kasım 2019 Aydınlanma PY Kasım 2019 Halk Egemenliği PY Kasım 2019 Ara Sınav Kasım 2019 Ulus Devlet PY Aralık 2019 Monarşi ve Cumhuriyet PY Aralık 2019 Demokrasi PY Aralık 2019 Güncel Siyasal Gelişmeler PY Aralık 2019 Türkiye ve Değişim PY Aralık Ocak Tartışma: Dünya Siyaseti PY

94 Tarih 4-12 Ocak 2020 Final Sınavı Değerlendirme. Ara sınavın %40 ı, dönem sonu sınavının % 60 ı alınır 1) Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan da demokrasinin gelişimiyle doğrudan ilintilidir? a)polislerin küçük birimler olması b)polislerin yayılmacı olmayışları c)krallığın tasfiye edilmiş olması d)yoksulların siyasal yaşamda ağırlığa sahip olması e)ticaretle zenginleşmeleri 2) Hukuk ve kanunun kaynağı Tanrı ve insanın ortak unsuru olan akıldır Önermesi hangi yaklaşımla ilgilidir? a) Sofizm b)platonculuk c)stoacılık d)aristotelesçilik Örnek Sorular eepikurosculuk 3) Devlet kilisenin üzerindedir düşüncesini ilk savunan düşünür hangisidir? a)marsillus b)jacobus c)dante d)parisli Jean e)ockhamlı William 4) Bodin e göre, korsanlıkta ve devlette bulunur? a)meşruluk b)güç ve şiddet c)egemenlik d)güçler ayrılığı e)keyfilik Cevap Anahtarı 1-a, 2-c, 3-a, 4-b SĠYASAL DÜġÜNCELER VE YÖNETĠMLER,PROF.DR.AYFERĠ GÖZE Kaynak Kitap YY2015 Kamu Maliyesi Öğretim Üyesi BĠNBAġ Oda Numarası Z/43 E-posta Ders Zamanı Perşembe: Derslik 1/02 Dersin Amacı Kamu Kesiminin tanımı, kapsamı ve kamu harcamalarının tanımı, kapsamı, sınıflandırılması, ve büyümesini etkileyen ve sınırlandıran etkenler ve kamu harcamalarının finansmanı için gelir kaynakları ve bütçe anlatılmaktadır. 93

95 D e r s i n K a z a n ı m l a r ı O k u l P r o g r a m Ders K o n u K a z a n ı m Kodu Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Devlet ve Ekonomi 36 6 YY YY Kamu maliyesi tanımını yapabilir 36 6 YY YY Devletin ekonomiye müdehalesini açıklar 36 6 YY YY KüreselleĢmenin kamu maliyesine etkilerni açıklar 36 6 YY YY Kamu Maliyesinin ĠĢlevleri 36 6 YY YY Kamu maliyesinin işlevlerini sıralar 36 6 YY YY Üretilen Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması 36 6 YY YY Mal ve hizmetlerin sınıflandırmasını yapabilir 36 6 YY YY DıĢsallık kavramını açıklayabilir 36 6 YY YY Piyasa BaĢarısızlığı 36 6 YY YY Piyasa baģarısızlığının nedenlerini bilir 36 6 YY YY Kamu Maliyesinde Karar Alma 36 6 YY YY Siyasal karar alma sürecini bilir Çıkar ve baskı gruplarının siyasal karar alma sürecindeki etkilerini bilir 36 6 YY YY YY YY Bürokrasinin karar alma sürecine etkilerini bilir 36 6 YY YY Kamu Harcamaları 6 6 YY YY Kamu harcamaları kavramını tanımlar 36 6 YY YY Kamu harcamalarını sınıflandırabilir 36 6 YY YY Kamu Gelirleri 36 6 YY YY Devletin zorla elde ettiği gelirleri bilir 36 6 YY YY Zorlama olmadan elde edilen gelirleri anlamıştır Devletin parasal işlemlerden elde ettiği gelirleri açıklayabilir 36 6 YY YY YY YY Bütçe 36 6 YY YY Bütçe kavramını tanımlar 36 6 YY YY Bütçenin işlevlerini bilir 36 6 YY YY Devlet Borçlanmaları 36 6 YY YY Devlet borçlarını sınıflandırabilir 36 6 YY YY İç ve dış borçlanmayı açıklayabilir 36 6 YY YY Kamu Kesiminin Büyüklüğü 36 6 YY YY Kamu kesimi büyüklüğünün ölçümünü kavramıştır 36 6 YY YY Kamu kesiminin büyümesinin nedenlerini açıklar 36 6 YY YY Kamu ve Özel Kesim İlişkisi 36 6 YY YY Kamu Kesimi Büyümesinin nedenlerini bilir 36 6 YY YY Kamu Harcamaları 36 6 YY YY Kamu harcamaları etkilerini bilir 36 6 YY YY Çarpan etkisini açıklar 36 6 YY YY Hızlandıran nedir, bilir 36 6 YY YY Ekonomik Sistemler 36 6 YY YY Ekonomik Sistemler hakkında bilgi sahibidir 94

96 Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği 26 Eylül 2019 Oryantasyon Ekim 2019 Devlet ve Ekonomi PY Ekim 2019 Kamu Maliyesinin ĠĢlevleri PY Ekim 2019 Üretilen Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması PY Ekim 2019 Piyasa BaĢarısızlığı PY Ekim 2019 Kamu Maliyesinde Karar Alma PY1, PY Kasım 2019 Kamu Harcamaları PY Kasım 2019 Kamu Gelirleri PY Kasım 2019 Ara Sınav 9 28 Kasım 2019 Bütçe PY4, PY Aralık 2019 Devlet Borçlanmaları PY Aralık 2019 Kamu Kesiminin Büyüklüğü PY Aralık 2019 Kamu ve Özel Kesim İlişkisi PY Aralık 2019 Kamu Harcamaları PY Ocak 2020 Ekonomik Sistemler PY10 Tarih PY Ocak 2020 Final Sınavı Değerlendirme. Ara sınavın %40 ı, dönem sonu sınavının % 60 ı alınır 1) Maliye politikası araçlarının müdehale amaçlı kullanımı aşağıdaki görüşlerden hangisi ile gerçeklik kazanmıştır? a)fizyokrat görüş b)anayasal iktisat görüşü c)liberal görüş d)keynezyen görüş e)merkantilizm 2) Liberalizmin teorik temellerini oluşturan düşünür kimdir? a) John Stewart Mill Örnek Sorular b)friedrich Hayek c)aristo d)john Maynard Keynes e)adam Smith 3) Bir toplumun refah düzeyini belirleyen aşağıdakilerden hangisidir? a)kamusal harcamalar b)enflasyon c)faiz d)gelir dağılımı e)vergi Cevap Anahtarı 1-d, 2-e, 3-d Kaynak Kitap Abdurrahman AKDOĞAN.Kamu Maliyesi, Ankara: Gazi kitapevi,

97 YY2019 Mesleki ÇalıĢma ve Seminer I Öğretim Üyesi BĠNBAġ Oda Numarası Z/43 E-posta Ders Zamanı Cuma: Derslik 1/03 Dersin Amacı D e r s i n K a z a n ı m l a r ı O k u l P r o g r a m Ders K o n u K a z a n ı m Öğrencini eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama Eksikliğini hissettiği alanlarda araģtırma yapması Merak ettiği konularda araģtırma yapmaya yönlendirme Kodu Konu ve ilgili kazanım 36 6 YY YY Bilim 36 6 YY YY Sistematik veri toplama ve analizini kavrar 36 6 YY YY Bilimin iģlevlerini bilir 36 6 YY YY Bilimsel araģtırmayı ve aģamalarını bilir 36 6 YY YY AraĢtırmanın Planlanması 36 6 YY YY Planlama aşamalarını bilir 36 6 YY YY Örneklem 36 6 YY YY Örneklem konusundaki temel kavramları bilir 36 6 YY YY Sunum Teknikleri 36 6 YY YY Etkili sunum hazırlama konusunda bilgi sahibidir Yerel yönetimler ilgi duydukları konularda sunum ödevleri dağıtılmıģtır 36 6 YY YY YY YY Ekip çalıģmasının önemini kavramıģtır 36 6 YY YY Sunum 36 6 YY YY Sunum içeriği kavranmıştır 36 6 YY YY Sunum 36 6 YY YY Sunum içeriği kavranmıģtır 36 6 YY YY Sunum 36 6 YY YY Sunum içeriği kavranmıģtır 36 6 YY YY Sunum 36 6 YY YY Sunum içeriği kavranmıģtır 36 6 YY YY Sunum 36.6.YY Sunum içeriği kavranmıģtır 36 6 YY YY YY Sunum 36.6.YY Sunum içeriği kavranmıģtır 36 6 YY YY YY Sunum 36.6.YY Sunum içeriği kavranmıģtır 36 6 YY YY YY Sunum 36 6 YY YY Sunum içeriği kavranmıģtır 96

98 Hafta-Tarih Ders Konuları Ġlgili Program Yeterliği 27 Eylül 2019 Oryantasyon Ekim 2019 Bilim PY Ekim 2019 AraĢtırmanın Planlanması PY Ekim 2019 Örneklem PY Ekim 2019 Sunum Teknikleri PY1 6 1 Kasım 2019 Yerel yönetimler ilgi duydukları konularda sunum PY1 ödevleri dağıtılmıģtır 7 8 Kasım 2019 Sunum PY Kasım 2019 Sunum PY1 Tarih Ara Sınav 9 29 Kasım 2019 Sunum PY Aralık 2019 Sunum PY Aralık 2019 Sunum PY Aralık 2019 Sunum PY Aralık 2019 Sunum PY Ocak 2020 Sunum PY1 Tarih PY1 Tarih Final Sınavı Değerlendirme. Ara sınavın %40 ı, dönem sonu sınavının % 60 ı alınır 1) Bilimin zamana göre değişmeyen ilişkiler içermesi hangi özelliğinin sonucudur? a)evrensellik b)objektiflik c)birikimcilik d)seçicilik e)olgusallık 2) Aşağıdakilerden hangisi örneklem büyüklüğünün saptanmasında öneme sahip değildir? Örnek Sorular a) Güven b)analiz teknikleri c)değişken sayısı d)araştırma deseni e)araştırmacının uzmanlığı 3) Hangisinde bilimin işlevleri doğru olarak verilmiştir? a)yöntem-kontrol-yordama b)anlama-kuram-kontrol c)yöntem-kontrol-kuram d)anlama-kontrol-yordama e)kuram-yöntem-yordama Cevap Anahtarı 1-a, 2-e, 3-d 97

99 Kaynak Kitap ARġTIRMA TEKNĠKLERĠ,PROF.DR.HALĠL SEYĠTOĞLU,Güzem Can Yayınları, 2016 Ġstanbul 98

100 Dersin Kazanımları Okul Program Ders Kodu Konu Kazanım YY2027 VERGĠ HUKUKU Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ġbrahim Çidem Oda Numarası Z-33 E-posta Ders Zamanı Salı 9.30/12.15 Derslik Z/03 Dersin Amacı Dersin amacı vergilerin uygulanması sırasında dayandıkları temel hukuki kuralları öğretmek ve vergiye iliģkin problemlerin çözümünde temel bilgilerin verilmesini sağlamaktır. Kodu Konu ve Ġlgili Kazanım 36 6 YY YY Vergi Hukuku Genel Bilgiler 36 6 YY YY Vergi hukukunun anlamını bilir YY YY Vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yerini tanımlar YY YY Vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla iliģkisini açıklar YY YY Vergi Hukukunun Kaynakları 36 6 YY YY YY YY YY YY Vergi hukukunun hukuki niteliklerine göre bağlayıcı kaynaklarını bilir. Vergi hukukunun hukuki niteliklerine göre bağlayıcı olmayan kaynaklarını bilir. Vergi hukukunun kuralları koyan organlara göre kaynaklarını bilir YY YY Vergi Kanunlarının Uygulanması 36 6 YY YY YY YY YY YY Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasını açıklayabilir. Vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanmasını açıklayabilir. Vergi kanunlarının anlam bakımından uygulanmasını açıklayabilir YY YY Verginin Tarafları 36 6 YY YY Vergide alacaklı tarafı açıklayabilir YY YY Verginin mükellefini tanımlayabilir YY YY Vergi sorumlusu kavramını açıklayabilir YY YY Verginin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay 36 6 YY YY Verginin konusunu tanımlayabilir YY YY Vergiyi doğuran olayı açıklayabilir YY YY Vergiyi doğuran olayın saptanmasının önemini ve sonuçlarını bilir. 99

101 Dersin Kazanımları 36 6 YY YY Vergi Muafiyet, Ġstisna ve Ġndirim Kavramları 36 6 YY YY Vergide muafiyet kavramını tanımlar 36 6 YY YY Vergide istisna kavramını tanımlar 36 6 YY YY Vergide indirim kavramını tanımlar 36 6 YY YY Verginin Matrahı 36 6 YY YY Vergide matrah kavramını açıklayabilir YY YY Matrah türlerini tanımlayabilir YY YY Matrahın saptanmasında kullanılan usülleri bilir YY YY Verginin Tarifesi 36 6 YY YY Vergi tarifesinin amacını kavrar YY YY Spesifik ve advalorem tarifeyi açıklayailir YY YY Advalorem tarife türlerini bilir YY YY Verginin Tarhı, Tebliği ve Tahakkuku 36 6 YY YY Verginin tarhını açıklayabilir YY YY Vergide tebliğ yöntemlerini ve sonuçlarını bilir YY YY Verginin hangi durumlarda tahakkuk ettiğini açıklayabilir YY YY Vergi Alacağının Ortadan Kalkması 36 6 YY YY Verginin ödenmesi ve tahsiline iliģkin süreci bilir. 36 Vergi hukukunda zamanaģımı kavramını 6 YY YY tanımlayabilir YY YY Terkin ve vergi affı kavramlarını açıklayabilir YY YY Vergi Hukukunda Süreler 36 Vergi hukukunda süre kavramı ve türlerini 6 YY YY tanımlayabilir YY YY Vergi hukukunda süreleri uzatan halleri bilir YY YY Vergi hukukuna göre süreleri hesaplayabilir YY YY Vergi Ġdaresi 36 6 YY YY Vergi idaresinin örgüt yapısını bilir YY YY Vergi idaresinin bilgi edinme yöntemlerini bilir YY YY Vergi idaresinin bilgi edinme yöntemlerini bilir YY YY Vergi Suç ve Cezaları 36 Vergi suç ve cezası kavramını ve hukuksal 6 YY YY niteliklerini bilir YY YY Vergi suçlarının neler olduğunu bilir YY YY Vergi cezalarının neler olduğunu bilir. 100

102 CEVAPLAR ÖRNEK SORULAR HAFTA TARĠH DERS KONULARI ĠLGĠLĠ PROGRAM YETERLĠLĠĞĠ Oryantasyon Haftası Vergi Hukuku Genel Bilgiler PY1, PY2, PY Vergi Hukukunun Kaynakları PY1, PY2, PY Vergi Kanunlarının Uygulanması PY1, PY2, PY Verginin Tarafları PY1, PY2, PY Verginin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay PY1, PY Vergi Muafiyet, Ġstisna ve Ġndirim Kavramları PY1, PY3, PY6 ARA SINAVLAR (9-17 KASIM 2019) Verginin Matrahı PY1, PY Verginin Tarifesi PY1, PY Verginin Tarhı, Tebliği ve Tahakkuku PY1, PY Vergi Alacağının Ortadan Kalkması PY1, PY Vergi Hukukunda Süreler PY1, PY Vergi Ġdaresi PY1, PY Vergi Suç ve Cezaları PY1, PY DÖNEM SONU SINAVLARI (4-12 OCAK 2020) BÜTÜNLEME SINAVLARI (20-26 OCAK 2020) Değerlendirme Bu dersin değerlendirmesi, kaynak kitaplar ve derste yürütülen tartıģmalar esas alınarak hazırlanacak olan çoktan seçmeli, boģluk doldurma ve açık uçlu sorulardan oluģan bir vize ve bir final aracılığıyla yapılacaktır. Vizenin ortalamaya katkısı % 40 finalinki ise % 60 tır. Geçme notu 100 üzerinden 60 tır. 1-b 2-d 3-a 4-d 5- Verginin doğması 6- ZamanaĢımı 7- Muafiyet - Ġstisna 101

103 KAYNAK KĠTAP Yazar: Bilici, Nurettin (2019). Vergi Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi. Yardımcı Kaynaklar Şenyüz, D., Yüce, M. ve Gerçek, A. (2019). Vergi Hukuku. Bursa: Ekin Basım Yayın. 102

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Türk Düşünce Hayatı KY/SB.609 Bahar Seçmeli

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Türk Düşünce Hayatı KY/SB.609 Bahar Seçmeli Eğitim Öğretim Metotları: Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/SB.610 Siyzsetin Güncel Sorunları Seçmeli 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Küreselleşme ve Yerelleşme KY/SB.607 Bahar Seçmeli

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Küreselleşme ve Yerelleşme KY/SB.607 Bahar Seçmeli Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/SB.607 Küreselleşme ve Yerelleşme Seçmeli 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku EKO422 Bahar Ön Koşul Dersin Dili

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku EKO422 Bahar Ön Koşul Dersin Dili DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku EKO422 Bahar 3+0 3 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K/YB.506 Kamu Yönetimi Etiği S 3 3 8

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K/YB.506 Kamu Yönetimi Etiği S 3 3 8 Ders Planı AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K/YB.506 Kamu Yönetimi Etiği S 3 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kamu

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 502 Türkiye de Bölgesel ve Yerel Gelişme Politikaları Zorunlu 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Karşılaştırmalı Kamu. KY-YB 603 Güz Zorunlu Politikaları Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Karşılaştırmalı Kamu. KY-YB 603 Güz Zorunlu Politikaları Ön Koşul Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 603 Karşılaştırmalı Kamu Politikaları Zorunlu 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Türkiye nin Doğal Kaynak Politikaları KY-YB 606

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Türkiye nin Doğal Kaynak Politikaları KY-YB 606 Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY-YB 606 Türkiye nin Doğal Kaynak Politikaları Seçmeli 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü Kamuda Performans Yönetimi DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü Kamuda Performans Yönetimi DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü Kamuda Performans Yönetimi DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders

Detaylı

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi - 2. sınıf

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi - 2. sınıf Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi - 2. sınıf SAĞLIK YÖNETİMİ II AKTS Kredisi 5 Hasta hakları, sorumlulukları, Sağlık İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi Hasta ve Çalışan Güvenliği

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/YB 605. Kamuda Proje Yönetimi S 3 3 8

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/YB 605. Kamuda Proje Yönetimi S 3 3 8 Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/YB 605 Kamuda Proje Yönetimi S 3 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ. Eğitim Öğretim Metotları:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ. Eğitim Öğretim Metotları: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

4.DÖNEM DERS ÖĞRETİM PLANI

4.DÖNEM DERS ÖĞRETİM PLANI 4.DÖNEM DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Dersin Kodu: OATA204 3 Dersin Türü: ZORUNLU 4 Dersin Seviyesi: ÖNLİSANS 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri:. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/SB 604. Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

Ders Planı - AKTS Kredileri:. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/SB 604. Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Ders Planı - AKTS Kredileri:. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/SB 604 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: II. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat Zorunlu

Ders Planı - AKTS Kredileri: II. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat Zorunlu Ders Planı - AKTS Kredileri: II. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro İktisat Zorunlu 3+0 3 4 AKTS Kredisi Toplam 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Mikro

Detaylı

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl

ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ. Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-ELEKTRIK-ELEKTRONIK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Ön Koşul leri DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Yarıyıl Sorumluları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kent Ekonomisi ve. K/KÇS Zorunlu Belediyeler Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kent Ekonomisi ve. K/KÇS Zorunlu Belediyeler Ön Koşul Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K/KÇS.610 Kent Ekonomisi ve Belediyeler Zorunlu 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S

Detaylı

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar

Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Eğitim Öğretim Metotları: Eğitim - Öğretim Yöntemleri Başlıca Öğrenme Faaliyetleri Kullanılan Araçlar Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS GB. 00 309 Genel

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANAYASA HUKUKU Ders No : 0020060018 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT I.YARIYIL Dersin Kodu Fakültemizdeki 9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 9100.019903 Türk Dili 1 2 2 9100.019905 Yabancı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İDARİ YARGI Ders No : 0020060028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Muhasebe I GEM 117 1 3 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI 05.11.2015 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI Eğitim Komisyonu Tarihi : 05.11.2015 Eğitim Komisyon Karar No: 1017 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu nun Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kentleşmenin Ekonomi Politiği. Bu ders için ön koşul gerekmemektedir.

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Kentleşmenin Ekonomi Politiği. Bu ders için ön koşul gerekmemektedir. Ders Planı AKTS Kredileri: 1. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/KÇS,505 Kentleşmenin Ekonomi Politiği Zorunlu 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U

Detaylı

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K / KÇS.604 Kent Kuramları Zorunlu

Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K / KÇS.604 Kent Kuramları Zorunlu Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K / KÇS.604 Kent Kuramları Zorunlu 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠM GÜZ DÖNEMĠ

ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠM GÜZ DÖNEMĠ ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠM GÜZ DÖNEMĠ Tarih Gün İşlem 4 Haziran - 27 Temmuz 2018 Pazartesi-Cuma Yurtdışı Öğrenci Başvuruları 6 Ağustos 2018 Pazartesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Çevrenin Ekonomik Tarihi K/KÇS Zorunlu Yrd. Doç. Dr.

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Çevrenin Ekonomik Tarihi K/KÇS Zorunlu Yrd. Doç. Dr. Ders Planı - AKTS Kredileri: 1. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K/KÇS.503 Çevrenin Ekonomik Tarihi Zorunlu 3+0 3 8 AKTS Kredisi Toplam 8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ*

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ* GÜZ YARIYILI *Enstitüler ve Tıp Fakültesi hariç FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ* 23Ağustos-23 Ekim 2013 :Fakülte/Yüksekokul/MYO dan Farabi değişim programıyla gelen 26Ağustos

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB. 608 TÜRKİYE NİN SOSYAL DEVLET POLİTİKASI DERSİNİN TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki 16.01.2014 tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 2 SERVİS DERSLERİ TABLOSU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü * EBB147 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 19 EBB148 Eğitim Psikolojisi 3

Detaylı

tarih ve 463 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1

tarih ve 463 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 01.10.2013 tarih ve 463 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki-1 GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS SAYISI** SAYISI** 1. YARIYIL 2. YARIYIL MAB143 İŞLETMEYE GİRİŞ 3 0 3 3.0

Detaylı

DENİZ HARP OKULU SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU SOSYAL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I SBB-112 1/I 2+0+0 2 2 Dersin Dili

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MÜFREDATI 1.SINIF GÜZ YARIYILI NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM ENF1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 2 3 4 SKY 101 YÖNETİM BİLİMİ Z 3 0 3 4 SKY 103 GENEL MUHASEBE I Z 3 0 3 4 SKY 107 TEMEL HUKUK Z 3 0 3 4 SKY 111 BİLİMSEL

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Çevre ve Ekonomi K/KÇS Zorunlu Yrd. Doç. Dr.

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi AKTS Çevre ve Ekonomi K/KÇS Zorunlu Yrd. Doç. Dr. Ders Planı - AKTS Kredileri: 1. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS K/KÇS.603 Çevre ve Ekonomi Zorunlu 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Z/S T+U Saat Kredi

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

1. YARIYIL (GÜZ) 2. YARIYIL (BAHAR)

1. YARIYIL (GÜZ) 2. YARIYIL (BAHAR) T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS LİSTESİ ÖRGÜN ÖĞRETİM 1. YARIYIL (GÜZ) 1005113 TOPLUM BİLİMİ* ZORUNLU 3 5 1005112 HUKUKA GİRİŞ** ZORUNLU 3

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S. 31.10.2017 - SALI 30.10.2017 - PAZARTESİ TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I İşletme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA SP

SOSYAL POLİTİKA SP Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SOSYAL POLİTİKA SP.310 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Türü Türkçe Seçmeli Dersin Koordinatörleri Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin

Detaylı

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları

Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Politika Bilimi (LAW 221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politika Bilimi LAW 221 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Tarihler Lisans Lisansüstü

Tarihler Lisans Lisansüstü 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ Tarihler Lisans Lisansüstü 03 Haziran 2016 Fakülteler Tarafından ÖİDB ye; 2016-2017 Güz Yarıyılı Yandal Kontenjanlarının Bildirilmesi İçin Son Gün 23 Mayıs-06

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YENİ MÜFREDAT 1.SINIF GÜZ YARIYILI NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM ENF1 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 2 3 4 SKY 101 YÖNETİM BİLİMİ Z 3 0 3 6 SKY 103 GENEL MUHASEBE I Z 3 0 3 4 SKY 107 TEMEL HUKUK Z 3 0 3 5 SKY 111 BİLİMSEL

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL ŞUBE

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Ders No : 0020060027 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

Dersi Veren Öğretim Doç.Dr. Mihriban ŞENGÜL

Dersi Veren Öğretim Doç.Dr. Mihriban ŞENGÜL Ders Planı - AKTS Kredileri: 2. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S T+U Saat Kredi AKTS KY/KÇS.605 Uluslararası Çevre Politikaları Zorunlu 3+0 3 15 AKTS Kredisi Toplam 15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl

Detaylı

24-27 Temmuz 2017 Pazartesi-Perşembe

24-27 Temmuz 2017 Pazartesi-Perşembe İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ DÖNEMİ 8 Mayıs - 28 Temmuz 2017 Pazartesi-Cuma Yurtdışı Öğrenci Başvuruları 7 Ağustos 2017 Pazartesi Yurtdışı Öğrenci

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ PROGRAMI DERS İZLENCESİ

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ PROGRAMI DERS İZLENCESİ İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU RADYOTERAPİ PROGRAMI DERS İZLENCESİ Kodu: YDL103 Adı: Yabancı Dil I Teorik + Uygulama: 2 + 0 AKTS: 4 Sınıf/Yarıyıl Ders Düzeyi Ders Türü

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2

Zorunlu Türkçe 2+1 3 5 - SEÇİMLİK 2 Seçmeli - - 2 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM v.7

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM v.7 GÜZ DÖNEMİ Tarih Gün İşlem 8 Mayıs - 28 Temmuz 2017 Pazartesi-Cuma Yurtdışı Öğrenci Başvuruları 7 Ağustos 2017 Pazartesi Yurtdışı Öğrenci Türkçe Seviye Tespit Sınavı 14-17 Ağustos 2017 Pazartesi-Perşembe

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

03-07 Eylül 2018 Bölümler tarafından ders programlarının belirlenmesi. 21 Eylül 2018 Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Yeterlik Sınavı

03-07 Eylül 2018 Bölümler tarafından ders programlarının belirlenmesi. 21 Eylül 2018 Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Yeterlik Sınavı 03-10 Eylül 2018 19 Eylül 2018 03-23 Eylül 2018 12 Eylül 2018 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GENEL AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler için Yabancı

Detaylı

T.C. ÖSS, TCS, Anlaşmalı Üniversiteler Aracılığıyla Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 05 Eylül 2008 Cuma

T.C. ÖSS, TCS, Anlaşmalı Üniversiteler Aracılığıyla Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıtları 05 Eylül 2008 Cuma YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (ÖNLİSANS ve LİSANS HAZIRLIK SINIFLARININ) GÜZ YARIYILI 21 Temmuz 2008 Pazartesi 25 Temmuz 2008 Cuma Manas ÖSS ile Üniversiteye Yerlestirilen Öğrencilerin Kayıtları 01 Eylül

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI BOLOGNA MÜFREDATININ KABUL EDİLDİĞİ SENATO KARAR VE TARİHLERİ DEĞİŞİKLİK SENATO KABUL YAPILAN DEĞİŞİKLİK PROGRAM KARAR TARİHİ

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları

Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Siyasi Partiler (LAW 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasi Partiler LAW 428 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İKTİSAT LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ

İKTİSAT LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ İKTİSAT LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ Genel Bilgiler Programın Amacı Kazanılan Derece Kazanılan Derecenin Seviyesi Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kurallar Kayıt Kabul Koşulları Önceki Öğrenmenin Tanınması

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠM. Güz Yarıyılı Yeni Öğrencilerin Kesin Kayıtları ve Yeterlik Sınavları Bahar Yarıyılı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠM. Güz Yarıyılı Yeni Öğrencilerin Kesin Kayıtları ve Yeterlik Sınavları Bahar Yarıyılı 2015- EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠM Güz Yarıyılı Yeni Öğrencilerin Kesin Kayıtları ve Yeterlik Sınavları Bahar Yarıyılı 3-7 Ağustos 2015 Yeni Öğrencilerin Kayıtlarının Yapılması 24-28 Ağustos 2015

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Güz Dönemi. HUK233 İdare Hukuku I Lisans Zorunlu Türkçe. Yok. Yok . Sınıf Güz Dönemi Teori HUK İdare Hukuku I 4 İdare hukukuna giriş İdare hukukunun kaynakları Hukuk devleti ve eşitlik 4 Merkezi idare Yerel yönetimler İdari özerklik 7 Büyükşehir belediyeleri Kamu iktisadi

Detaylı

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II TAR 106 BİLİM TARİHİ

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II TAR 106 BİLİM TARİHİ 24.12.2015 tarih ve 1043 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı GÜZ BAHAR SAYISI 1. YARIYIL 2. YARIYIL SAYISI HUK 101

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin. Ulusal Kredi. Kuramsal Saati.

ULUSLARARASI TİCARET ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI (DERS AŞAMASI) Dersin. Ulusal Kredi. Kuramsal Saati. ULUSLARARASI TİCARET ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI ( AŞAMASI) SOE5901 Uzmanlık Alan i Z 8 0 8 0 8 SOE5903 Danışmanlık Z 0 1 1 0 1 UTI5101 İstatistik ları Z 3 0 3 3 6 UTI5103

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB. 504 KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANMASI DERSİNİN TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Detaylı

2014-2015 YILI ÖNLİSANS VE LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI

2014-2015 YILI ÖNLİSANS VE LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI 2014-2015 YILI ÖNLİSANS VE LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ TARİH GÜN İŞLEM 12 Mayıs - 15 Ağustos 2014 Pazartesi-Cuma Yurtdışı Öğrenci Başvuruları 16 Haziran - 25 Temmuz 2014 Pazartesi - Cuma Kurumlararası Yatay

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YEREL YÖNETİMLER DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ I.YARIYI 422621001 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 1 2 Avrupa da reform, Rönesans, aydınlanma

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) (LAW 107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku (Genel İlkeler) LAW 107 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Parlamento Hukuku LAW 256 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ ÖĞRETİM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ ÖĞRETİM 27 Ocak 2019 PAZAR CUMARTESİ 25 Ocak 2019 CUMA 24 Ocak 2019 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI TARİH SAAT 1SINIF SAYI SINAV YERİ 2SINIF SAYI SINAV YERİ İş Sağlığı ve Güvenliği I Makine ve Techizat I ( İş

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

27 Kasım 2015 Cuma 27 Kasım 2015 Cuma Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Ara Sınavı (1 Gün, 14:00-17:00 arası)

27 Kasım 2015 Cuma 27 Kasım 2015 Cuma Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Ara Sınavı (1 Gün, 14:00-17:00 arası) 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMi Üniversitemizin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı