BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu"

Transkript

1 Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3834 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TÜRKÜM DOÐRUYUM ÇALIÞKANIM l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... PARASI OLAN YAÞAR DAYANAMAYAN ÖLÜR, KATLANAN HASTANEYE GELÝR BANDABULÝYA DELÝ SAÇMALARI Doðuþtan... NASIL ADALET AMA?! Erdoðan Baybars Dolgun Dalgýçoðlu Ali Osman Yalçýn Okut Mehmet Levent Bu yaz her zamankinden daha sýcak geçecek Amerika ile Avrupa'nýn Suriye iþtahý bölgedeki kan dökümünü ve gerginliði týrmandýrýyor... Bu savaþýn içine çekilmeye çalýþýlan Türkiye üzerinde TÜRKÝYE yeni oyunlar oynanmaya baþlandý... Dün bir Türk savaþ uçaðý Malatya'dan havalandýktan sonra Suriye açýklarýnda SURÝYE Akdeniz üzerinde kayboldu... Düþürüldü mü? Tayyip Erdoðan "Uçaðýmýzýn kaybý, düþtüðü noktasýnda, 'düþürüldü' diyemiyorum, çünkü kesin bilgiler olmadýktan sonra bunu söylemek mümkün deðil" dedi... n Batýnýn Suriye'ye askeri müdahalesine izin vermeyen Rusya daha kararlý adýmlar atmaya baþladý. Rus Dýþiþleri Bakaný Lavrov, "Suriye'ye müdahale olursa Kürt sorunu yayýlýr" diye konuþtu... n Suriye'ye helikopter taþýyan Rus gemisinin Ýngiltere'nin baskýsýyla geri gönderilmesine de tepki gösteren Lavrov, Moskova'nýn Suriye'ye uygulanan ambargoya uymayacaðýný söyledi... n Bundan sonraki aþamada bölgenin çok daha karýþacaðý ve Suriye'nin faturasýnýn çok aðýr olacaðý belirtiliyor... n 11 ve 19. sayfalarda Postayla kefen LTB kadýnlarý boþ tencere çalacak n "Evimize aþ, ekmek, çocuðumuza süt alamýyoruz" diyen kadýn çalýþanlar, tüm kadýnlarý boþ tencerelerle eyleme destek vermeye çaðýrdý... n "Kadýn Hareketi" imzasýyla dün bildiri daðýtan LTB çalýþaný kadýnlar Pazartesi günü yapacaklarý eylem için tüm kadýnlarýmýzdan da destek bekliyorlar... n Mahkemenin ara emri talebini ret kararýný eleþtiren BES Baþkaný Savaþ Bozat, temizliðin aksamayacaðýna dair söz verdiði halde, bunun dikkate alýnmamasýnýn hayret verici olduðunu söyledi... n 8. sayfada Brüksel çýkarmasý Uçmaya hazýrlanan örgütlerden açýklama n Örgütler Brüksel meydanýnda yapacaklarý gösteriyi savundu... n 6. sayfada 14 kilo uyuþturucu Aklanmasýný kurban keserek kutladý n Þirket müdürü Ýbrahim Korhan 10 gün sonra serbest býrakýldý n 3. sayfada Banka soygunu Tutuklulara 7 gün daha Emekli Orgeneral Hurþit Tolon gazetemize açýklama yaptý... n 3. sayfada n 15. sayfada

2 SICAK HAVA DEVAM EDECEK Þener LEVENT Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir hafta içerisinde alçak basýnç ve ilk günler ýlýk ve diðer günler sýcak hava kütlesinin etkili olacaðýný bildirdi. Buna göre, hava bugün açýk az bulutlu öðle saatleri parçalý bulutlu, 24 Haziran Pazar günü parçalý bulutlu bir ara yer yer kýsa süre hafif saðanak yaðmurlu diðer günlerse açýk az bulutlu olacak. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimlerde 36-38, sahillerde derce santigrat dolaylarýnda seyredecek. Rüzgar güney ve batý yönlerden hafif zamanla orta kuvvette esecek, periyodun ilk günleri zaman zaman kuvvetli esecek. Meteoroloji Dairesi, Haziran tarihlerinde ultraviyole radyasyonunun çok yüksek seviyede olacaðýndan, özellikle saatleri arasý 10 dakikadan fazla güneþe maruz kalýnmamasý konusunda uyarýda bulundu. Açý TÜRKÜM DOÐRUYUM ÇALIÞKANIM LEFKOÞA ÝLE MAÐUSA'DA HIRSIZLIK.. Lefkoþa'da Fatih Yýlmaz'a ait bankamatik kartýndan 4 bin 036 TL, Gazimaðusa'da Þefika Mustafa adlý bir kiþinin evinden 4 bin 500 Sterling çalýndý. Polis basýn subaylýðýndan yapýlan açýklamada, S.K (E-24) kimlikli kiþi, Lefkoþa'da birlikte kaldýðý Fatih Yýlmaz'a ait bankamatik kartýndan 8-19 Haziran tarihleri arasýnda 4 bin 036 TL çaldý. Gazimaðusa'da geçtiðimiz günlerde Þefika Mustafa'ya ait evin açýk kalan sürme kapýsýndan içeri girilerek yapýlan hýrsýzlýkla ilgili olarak G.Y (K-65) kimlikli þüpheli tutuklandý. Lefkoþa ve Gazimaðusa'da meydana gelen hýrsýzlýk olaylarýyla ilgili soruþturmalar devam ediyor. BEÞÝR ATALAY'IN GÝDÝÞÝ BU SABAHA ERTELENDÝ Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn Türkiye'ye dönüþü bu sabaha ertelendi. TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nden verilen bilgiye göre, dün saat sýralarýnda KKTC'den ayrýlmasý planlanan Atalay, bugün saat 07.00'de Türkiye'ye dönecek. GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ GÝRÝÞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI... Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne giriþ yetenek sýnavlarý bugün yapýldý ve sonuçlarý açýklandý. Milli Eðitim,Gençlik ve Spor Bakanlýðý açýklamasýna göre, Genel Ortaöðretim Dairesinin belirlediði sýnav komisyonlarý tarafýndan Lefkoþa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleþtirilen sýnava 6. Sýnýf Müzik bölümü için 17 öðrenci, 7. Sýnýf Müzik Bölümü için 2 öðrenci, 9. Sýnýf Müzik Bölümü için 11 öðrenci, 10. Sýnýf Müzik Bölümü için 1 öðrencinin yanýsýra, Resim Bölümü 9. Sýnýf için 13 öðrenci, Resim Bölümü 10. Sýnýf için 2 öðrenci olmak üzere toplam 46 öðrenci katýldý. BARAKA'DAN TÝYATROYLA PROTESTO Baraka Kültür Merkezi tiyatro ekibi, hastanelerde alýnan parayý protesto etmek için, bugün tiyatrolu eylem gerçekleþtirecek. Baraka Kültür Merkezinden verilen bilgiye göre, saat 17.00'de Lokmacý Barikatý civarýnda yer alacak eylem "Saðlýk Haktýr Satýlamaz" sloganýyla yapýlacak. Ciklos taki kazada can kaybý yok Dün Girne-Lefkoþa anayolunda meydana gelen kazayý görenler can kaybý olmamasýna þükrettiler. Ciklos mevkii diye bilinen yerin büyük ve keskin virajýnýn üzerinde meydana gelen kazada, bir boya firmasýna ait Mustafa Güçlü yönetimindeki JU 735 plaka numaralý van araç, aþýrý sürat nedeniyle virajý alamayarak bariyerlere çarptý. Bariyerleri parçalayan araç tarlaya yuvarlandý ve yan yattý. Kaza sonucu Mustafa Güçlü'nün burnu bile kanamazken, araçta bulunan, boya firmasýnýn diðer çalýþanlarý Ahmet Çapur ve Emrullah Çapaþ hafif yaralandýlar. Yaralýlar Girne Akçiçek Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardýndan taburcu oldular. Çiziktir di Çiziktirdi Oyuncak tabancayla banka soygunu yapmaya kalkýþan þu yaramaz çocuklar var ya, sanýrým toplum býçak tehditi ile ev soyanlara öfkelendiði kadar öfkelenmedi onlara... Trajik deðil, komik bir film gibi gelip geçti gözümüzden... Bilirsiniz... Tüm banka soygunlarý ile ilgili filmler her zaman trajik olmaz... Komedi türü daha da fazla... Kaldý ki soyguncu kahramanlar Robert De Niro, Robert Redford veya Jack Nicholson gibi sevdiðiniz aktörlerse, polis tarafýndan yakalanmamalarý için dua edersiniz bir de... Ben 'Bonnie and Clyde' filminde o iki ünlü hýrsýz vurulup öldürüldüklerinde üzülmüþtüm... Jean Gabin ve Alain Delon'un soygun filmlerinde de polisin tarafýný tutmadým hiç. Ama Al Capone'a ayný sempatiyi duymadým. 'Baba'daki Don Corleone'ye ise bayýldým. Ama bunda Marlon Brando'nun da büyük payý vardý. Bizim çocuklar hangisine özenmiþse özenmiþ ve kolay kolay bir deliðe kaçamayacaklarý bu minnacýk yerde bu iþi yapmaya kalkýþmýþ... Galiba yalnýz para meselesi deðil, kendilerini bir 'kahraman' olarak kanýtlama meselesi de var bunda... Bankada paralarý torbaya doldururken espri yapmayý bile ihmal etmemiþler... Ne demiþler: -Size bir macera yaþatýyoruz, ama Noel Baba'yý da yaþatacaðýz... Oyuncak tabanca ile bankayý soymayý becermiþler, ancak parayý saklamayý becerememiþler... Kýsa zamanda da yakayý ele vermiþler... Þimdi tutuklu... Ama asýl suçlular serbest... Asýl suçlular kim? Bu memleketi bu hale getirenler... Zaten soygun sýrasýnda gençler de söylemiþler: -Burada baþka türlü yaþanmaz! Yalan mý? Siz söyleyin... Yaþanýr mý? Yargýçlarýmýz bu gibi davalarda karar verirken suça teþvik eden nedenleri de göz önünde bulundurmalý... Suça teþvik eden kim? Düzen... Bu düzenin sahipleri kim? Baþýmýzdakiler... Ýþsiz gençlere ya soygundan, ya da memleketten çekip kaçmaktan baþka seçenek býrakmayanlar... Bu soygunu yapan gençlerden daha da suçlu deðil mi onlar? Azmettirici deðiller mi? Ayrýca pek çoðu sabýkalý da... Yolsuzluklarý, usulsüzlükleri, sahtekârlýklarý ayyuka çýkan yetkililerin hikayeleri gençleri bu yola teþvik eden nedenlerden biri olamaz mý? Balýk baþtan kokmaz mý? Onlar "Devlet malý deniz, yemeyen domuz" diyorlarsa gençler ne yapsýn? "Türküm, doðruyum, çalýþkaným" havasýna mý yatsýn? Yönetici þapur þupur yiyor ve üstünden bir de her gün yalan söylüyorsa, dahasý bayraða sarýlarak "uçuyoruz" diye hava basýyorsa, bu da bir teþvik ve tahrik nedeni deðil mi soygun için? Lefkoþa Belediyesi'nin aldýðý 10 milyon sterlin borcun 3 milyonunun kayýp olduðunu öðrenen iþsiz bir genç ne düþünür? Nasýl duygulara sahip olur? Düþündünüz mü hiç? Ya kamu münhallerinde yapýlan partizanlýklar, kendi yakýnlarýna yapýlan ayrýcalýklar isyan ettirmez mi hiçbir çýkýþ yolu bulamayan genci? Banka soygunu ile ilgili halk arasýnda yapýlan deðerlendirmeleri duydunuz mu? Ne diyor ahali: -Trilyonlarý cebe indirenlere bakýn asýl siz... Gençlere deðil... Tüm bu olgularý göz önünde bulunduran bir yargýcý toplum alkýþlamaya hazýr... Bu gençlere nasýl bir ceza verilmeli bilir misiniz? Bir ay boyunca günde yüz kere, "Türküm, doðruyum, çalýþkaným" diye haykýrsýnlar!! Daðlardaki dünyanýn en büyük bayraðýna bakarak!

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE AFRÝKA dan mektup... PEYGAMBERLER VADÝSÝ ÇOK KARIÞACAK DAHA Sevgili dostumuz Andreas Paraskos bir kehanette bulundu geçtiðimiz günlerde 'Kathimerini' gazetesinde... "3. Dünya Savaþý Ortadoðu'da çýkacak" dedi... Bölgedeki geliþmelere bakacak olursak, hiç de yabana atýlacak bir kehanet deðil bu... Peygamberler vadisi çok karýþýk... Þu Allahýn belasý petrol var ya, rahat yüzü yok kimseye... Amerika'nýn ve Avrupa'nýn yavru kuþu Ýsrail hala cehennem azabý yaþatýyor Filistinlilere... Caný çektikçe Gazze'yi bombalýyor... Filistinlilerle kocaman duvarlar örüyor arasýna... Ýþgal topraklarýnda, týpký Türkiye'nin Kýbrýs'ta yaptýðý gibi yerleþim alanlarý kuruyor... Ama tüm bunlardan dolayý Ýsrail'e ses çýkaran yok. Ýkiz kulelerin sýr dolu hikayesinden sonra Ortadoðu'da 'Büyük Ortadoðu Projesi'ni süratle hayata geçirmeye baþlayan Amerika, Irak'ý kan gölüne çevirdikten sonra bir 'Arap Baharý' maskaralýðýyla tüm Araplarý kuyruðuna taktý... Tunus... Mýsýr... Libya... Bu ülkelerin yýllardan beri diktatörlükle yönetildiðinden de yararlanarak, onlara demokrasi götürdüðünü dünyaya yutturdu. Ancak 'Arap Baharý' denilen bu oyundan sonra, bu ülkelerin þimdiki durumu malum... Tunus yeni karýþýklýklarla çalkalanýyor... Libya ise Kaddafi'den sonra tam bir cehennem gibi... Herkes þimdiden diktatör dönemindeki 'huzur'u özlüyor... Mýsýr allem gallem... Katý bir þeriat kafasýna sahip olan Müslüman Kardeþler geçirmiþ gücü eline... Hüsnü Mübarek'ten beþ beter... Ve nihayet Suriye iþte... Kan aðlýyor... Batýnýn 'demokrasi aþký'ndan yanýp kül olmuþ! Bir de henüz dokunmaya cesaret edemedikleri Ýran var bölgede... Zaten asýl hedef de o ya... Ama Suriye'yi halletmeden olmaz... Ýran belki de atom bombasýný yaptý bile... Amerika'nýn kuyruðunda yüzen Türkiye 'Arap Baharý'nýn en büyük kurbanlarýndan biri oldu... Tüm komþularýyla sýfýr sorunu olduðunu söyleyip övünürken, birdenbire hepsiyle de iliþkileri bozuldu... 'Kardeþim' dediði Kaddafi ile de, Esad ile de can düþmaný oldu... Ve kendisinde zerre kadar demokrasi olmadýðý halde, bu ülkelere 'demokrasi götüreceðim' diye tutturdu. Bakýn neler oluyor þimdi... Amerika ve Avrupa aylardýr Türkiye'yi kýþkýrtýyorlar, Suriye'ye askeri müdahalede bulunsun diye... Rusya önlerine geçtiði için kendileri bu müdahaleyi yapamýyorlar diye, Türkiye'ye yaptýrmaya çalýþýyorlar... Dün bir Türk savaþ uçaðý düþtü Akdeniz üzerinde... Suriye açýklarýnda... Düþtü mü, yoksa düþürüldü mü, belli deðil... Hayra alamet olmayan haberler bunlar... Daha kötüsü de olabilir... Bu yaz her zamankinden daha sýcak geçeceðe benziyor... Sakýn þaþýrmayýn... TÜM SÝYASÝ TUTUKLULARA ÖZGÜRLÜK Soygun zanlýlarý 7 gün daha tutuklu kalacaklar (Evrim Kamalý) - Geçtiðimiz Pazartesi günü Lefkoþa'da Creditwest Bank Çarþý Þubesi'ni ve geçtiðimiz Nisan ayýnda Güzelyurt'ta Persan Döviz Bürosu'nu soyduklarý þüphesi ile tutuklanan 4 kiþi Kamil Ertuðrul, Mehmet Aydýç ile soygun planý kýsmýnda onlara yardým ettiði belirtilen Kaan Kuyucuoðullarý ile Mustafa Kaan Kaya dün tekrardan ek tutukluluk süresi talebi ile Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldýlar. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin huzurunda görüþülen davada, Ýddia Makamý adýna Savcý Damla Güçlü ve zanlýlar Kamil Ertuðrul, Mehmet Aydýç, Kaan Kuyucuoðullarý ile Mustafa Kaan Kaya þahsen hazýr bulundu. Mahkemeye iddia makamý tarafýndan tanýk olarak dinletilen Lefkoþa Polis Müdürlüðü'ne baðlý Adli Þube Amirliði'nde görev yapan polis memuru Aygün Karagil, mahkemede yeminli þahadet vererek, olayla ilgili bulgularý aktardý. Karagil, 18 Haziran tarihinde saat sýralarýnda Lefkoþa'da Sarayönü bölgesinde faaliyet gösteren Creditwest Bank'ýn silahlý soygun olduðu bilgisinin geldiðini ve olay mahalline gittiklerini aktardý. Polis memuru Karagil, 18 Haziran 2012 tarihinde saat sýralarýnda Lefkoþa Sarayönü'nde bulunan Creditwest Bank þubesinde soygun olayý meydana geldiði ihbarý üzerine olay yerinin ziyaret edildiðini aktardý. Yapýlan soruþturmada, bankaya baþlarýnda kasket ve ellerinde silah olan 2 kiþinin girdiðini öðrendiklerini söyleyen Aygül Karagil, banka veznesinden 75 bin 700 TL, 5500 sterlin, 1850 Euro, 3588 ABD Dolar parayý sirkat ettikten sonra konu yerdeki LN 181 plakalý motorla ayrýldýklarýnýn tespit edildiðini belirtti. Karagil, baþlatýlan geniþ çaplý soruþturma içerisinde LN 181 plakalý motorun sýralarýnda Çaðlayan bölgesinde paket kebap sipariþi verdikten sonra sirkat edildiðinin öðrenildiðini de kaydetti. Karagil motorun býrakýldýðý yerde ZHH 658 plakalý Ford Focus marka aracýn olduðunun tespit edildiðini söyleyerek, bahse konu aracýn sahibinden kime kiralandýðýnýn bulunduðunu ve aracý kiralayan kiþinin Mehmet Aydýç olduðunun tespit edilmesinden sonra Mehmet Aydýç ve Kamil Ertuðrul'un ayni gün göz altýna alýndýðýný söyledi. Zanlýlarýn polise gönüllü ifade vererek suçlarýný kabul ettiklerini belirten Karagil, buluþma noktasý olan Reþadiye Sokak'taki boþ ev içerisinde sirkat edilen para ve soygunda giyilen kýyafetlerin bulunduðunu ve emare alýndýðýný kaydetti. Karagil, tahkikatýn yeni baþladýðýný ve alýnacak ifadeler olduðuna deðinerek, tüm zanlýlarýn 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Zanlýlardan Kaan Kuyucuðlularý'nýn avukatý Levent Kýzýlduman müvekkilinin 7 gün daha tutuklu kalmasýna itirazý olmadýðýna yalnýz ifadesi alýnýrken iþkence ve baský gördüðünü belirtti. Bu doðrultuda doktor kontrolünden geçirilmesi talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Ulutekin de, polis memurunun talebini dikkate alarak, meselenin oldukça ciddi olduðunu ve zanlýlarýn olayla baðlantýlý olabilecekleri þüphesi bulunduðunu söyledi. Tahkikatýn geniþ çaplý sürdüðünü ifade eden Yargýç, soruþturmanýn salimen yürütülebilmesi için 4 zanlýnýn da 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. Aklanmasýný kurban keserek kutladý Gamze BAYKUR- Maðusa Serbest Liman Bölge'sine Türkiye üzerinden Ýngiltere'den yük gemisi ile gelen ve EuromedShippingLtd.'ye ait olan týr dorsesi içerisinde gümrük memurlarý tarafýndan ele geçirilen 14 kilo Hintkeneviri türü uyuþturucu maddeyi getirttiðine inanýlan þirket müdürü Ýbrahim Korhan, 10 gün poliste tutuklu kalmasýnýn ardýndan olayla baðlantýsý olmadýðý anlaþýldý. Dün, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlmasý beklenen Ýbrahim Korhan delil yetersizliðinden dolayý mahkemeye çýkarýlmadan serbest býrakýldý. Kurban kesildi, lokma daðýtýldý Suçsuzluðunun ispatlanmasýnýn ardýndan ailesi ile birlikte çalýþtýðý EuromedShipping Ltd. isimli iþyerine giden Ýbrahim Korhan'ý yakýnlarý ve iþ arkadaþlarý kurbanla karþýladý. Dün Saat 14:45'te serbest kalan Ýbrahim Korhan için kurban kesildi lokma daðýtýldý. Korhan: "Suçsuz olduðum anlaþýldý " Serbest kalýr kalmaz müdürü olduðu EuromedShippingLtd.'ye koþan Ýbrahim Korhan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtsýz býrakarak "Ýþiniz gereði suçsuz olduðum halde beni nasýl suçlu ilan ettiyseniz þimdi de suçsuz olduðumu ve aklandýðýmý ilan edin" dedi. Polisin soruþturmasý devam ediyor Ýbrahim Korhan'ýn ele geçirilen 14 kilo Hintkeneviri türü uyuþturucu madde ile baðlantýsýnýn olmadýðý anlaþýldý ve serbest kaldý. Polis þimdi de 14 kilo Hintkenevirinin kime ait olduðunu araþtýrýyor.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Toparlanýn gelin akýn var Brüksel'e akýn Brüksel'i zaptedeceðiz Brüksel'in zaptý yakýn Kýbrýs pasaportlarýnýzý unutmayýn sakýn Kahrolsun böyle dönem Baþkanlýðý Kýbrýs'ýn Kalay YAÞAYANLARI MAMUR ETTÝ, ÖLÜLERÝN GAYLESÝNÝ ÇEKÝYOR Mehmet Ali Talat, cenaze namazý kýldýracak Kýbrýslýtürk imam olmadýðýný ve bunun da KKTC'nin "kanayan yara"sý olduðunu söylüyor. "Biz bunu çözmeliydik. Takýntýlarýmýzda boðulduk, yapamadýk" diyor. Çözüm yapacaðým diye diye, çözüle çözüle, döne döne Talat'ýn geldiði yere bakýn. Oturmuþ imam yetiþtiremediðine hayýflanýyor. Hadi bu konjonktürel itirafçýklarla AKP'yi inandýrdýn diyelim; peki ya Hocaefendi? Onu inandýrabileceðini mi sanýyorsun iki kuru sözle, gözyaþý dökmeden? Ölülerin gaylesini çekeceðine, otur da bunun gaylesini çek Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DELÝ SAÇMALARI Sana bir þiir yazmamý ister misin? Caba ocaktan! Ondan sonra o þiiri ince belli bardaklara doldurup birlikte demlenelim... Dur gitme... Acelen ne? Ürkek ve çaresiz bir çocuk gibi savrulan kalbini cebine koyup, nereye gidiyorsun öyle? Ah seni "caný cebinde" ah... Böyledir iþte bu havalar... Çek'ler mi galip gelecek, Portekizliler mi? UEFA þampiyonu kim olacak mesela? Var mýsýn bahsine... Hayat kumar, dahasýný bekleme... Git gidebildiðin kadar... Yuvarlanan bir topun arkasýndan git... Ýster Messi gibi vur topa, ister Ronaldo... Yeter ki yuvarla gitsin ve peþinden koþ... Bir pencereden mi girersin, yoksa kapýdan mý, artýk bizim olmayan bu eve... Uyumaya çalýþma yorgun demokrat diye... Benim uykularýmýn gül kokususun... Tarlada kalmýþ ürünümüzsün... Atamam satamam seni... Þiirlerimi çay diye yudumlamazsan, raký niyetine iç... Þalgam suyu olsun mezesi... Acýlý deðil ama orta hallisi... Yüreðimin bir parçasý metalik... Ayna gibi... Trik trak trik trak atar ya durmadan yaþayan kalpler... Benimki daha farklý... Ve metalik aynasýnda senin yüzünün aksi var hep... Bak, sana mutlaka bir þiir yazacaðým... Kýrmýzý þarap, az peynir, birkaç tane bisküvi... Böyle sever bazýlarý... Oysa bizim oralarda þarabý þiþeden içerler... Mezesi de bir tek kuru bakladýr.. Futbol maçlarý bitmez dünyada... Ah o meþin yuvarlak ah... Ben yoruldum koþmaktan, sýra sende... Pencereden mi girersin, kapýdan mý o rutubetten sývalarý dökülmüþ eve... Ben senin ayazda kanayan vicdanýným... Sen hiçbir þeysin/herþeysin hayatýn dönemeçlerinde... Bak bir cafe/bar... Kan kýrmýzý bir þarapla baþla... Bir raký ardýndan... Kaldýrýrsa miden bir de cin tonik söyle... Birayla cilala... Sana bir þiir yazacaðým iþte... Caba ocaktan... Her mýsrasýnda hayat bulacaksýn... Her satýrýnda gideceksin buralardan.. Uzaklara çok uzaklara... Topunu unutma sakýn... Messi gibi mi çalým atarsýn dünyaya, Ronaldo gibi mi vurursun topa.. Karar senin... Karpuzlar kabak çýkmaz artýk... Kabaktan aþýdýrlar... Tatlarý bir hoþtur bizim alýþamadýðýmýz... Televizyon karþýsýna oturdum... Maç seyrediyorum... Bir yanýmda bilgisayardan gelen müzik sesi... Bir yanýmda kalabalýðýn gürültüsü... Merak ettim ne çýkacak bu karmaþanýn içinden... Ronaldo yaptý yapacaðýný... Çek'leri safdýþý býraktý... Böyle de yazý olmaz ama aklýma geleni sýraladým buraya... Bu deli saçmalarý için affola... Maðusa'da geçtiðimiz Salý günü denizde meydana gelen ve Ýranlý SayyedaliAhmadi'nin ölümüyle sonuçlanan deniz kazasýnda tekne sürücüsü Ahmet Çýka dün yeniden mahkemeye çýkarýldý Tutuksuz yargýlanacak Gamze BAYKUR- Maðusa'da geçtiðimiz Salý günü DAÜ Beach Club ile Silver Beach arasýnda kýyýdan 300 metre açýkta kullandýðý GM 684 plakalý "Alpi" isimli sürat teknesi ile Ýranlý SayyedaliAhmadi'ye çarparak ölümüne neden olan zanlý Ahmet Çýka, almýþ olduðu tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Zanlý Çýka, tutuksuz yargýlanmak üzere teminata baðlanarak serbest býrakýldý. Tahkikat tamamlandý Olayýn tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Hasip Tütüncü, zanlý Ahmet Çýka'nýn 19 Haziran tarihinde DAÜ Beach Club ve Silver Beach açýklarýnda 300 metre içeride "Alpi" isimli tekne ile tedbirsiz ve dikkatsiz bir þekilde Kefaleti ödeyemediler Kurþunlama zanlýlarý cezaevine gönderildiler (Evrim Kamalý) - 7 Haziran 2012 tarihinde Güzelyurt ve Gönyeli'de meydana gelen kurþunlama hadiseleri ile ilgili olduklarý gerekçesi ile tutuklanan zanlýlar Erdal Küpeli ve Hüseyin Kasapoðlu tekrardan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin'in huzuruna çýkarýldýlar. Mahkemede Savcý Damla Güçlü ve zanlýlar hazýr bulundu. Mahkemede yeminli þahadet veren polis memuru Hasan Selvili, zanlýlar Erdal Küpeli ve Hüseyin Kasapoðlu 'Halk Kürsüsü' Telefon Dairesi önünde Demokrat Parti (DP), deðiþik yerleþim yerlerinde halkýn sorunlarýný dinlemek için gerçekleþtirdiði 'Halk Kürsüsü'nü bu kez Lefkoþa Telekomünikasyon Dairesi önünde kurarak, daire çalýþanlarýna destek verdi. DP'den verilen bilye göre, dün saat 10.00'da Lefkoþa Telekomünikasyon Dairesi önünde kurulan 'Halk Kürsüsü'nde DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'a, Genel Sekreter Bengü Þonya, Ýlçe Baþkaný Kemal Öztürk, Kadýn Örgütü ve parti yönetimi de eþlik etti. Bu esnada Tel-Sen de pankart açarak bildiri seyir halindeyken o mesafede yüzen SayyedaliAhmadi'ye teknenin sol tarafý ve deniz motoruyla sað omuz, dirsek ve sað batýn bölgesine çarparak ölümüne neden olduðunu anýmsattý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Tütüncü, zanlý Çýka'nýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Serbest býrakýldý Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmet Raþit, zanlý Ahmet Çýka'nýn pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, 10 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaþýnýn 50'þer bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. hakýnda yapýlan soruþturmanýn tamamlandýðýný ve mahkemenin uygun göreceði bir teminata baðlanmasý talebinde bulundu. Kýdemli Yargýç Fügen Ulutekin zanlýlarýn 30000TL nakdi kefalet yatýrmalarýna, yurtdýþýna çýkýþlarýnýn yasaklanmasýna ayrýca KKTC vatandaþý iki muteber kefilin TL'lik senet imzalamasýna emir verdi. Mahkemenin talep ettiði teminat þartlarýný yerine getiremeyen zanlýlar merkezi cezaevine gönderildiler. daðýttý. Telekomünikasyon Dairesi çalýþanlarýnýn kürsüdeki konuþmalarýný dinleyen ve notlar alan DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, burada yaptýðý konuþmada hükümetin politikalarýna iliþkin eleþtirilerde bulundu. Aylardan beri devam eden tartýþmalar içerisinde, iktidar, muhalefet ve sendikalarýn konuþtuðunu ancak çalýþanlarýn ne düþündüðünün sorulmadýðýný ifade eden Denktaþ; "önemli olan çalýþanlarýn ne düþündüðü, ne istediði ve ne beklediðidir" dedi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent NASIL ADALET AMA?! AÝHM'nin kararý vardýr. "Kuzey Kýbrýs, Türkiye'nin bir alt yönetimidir ve orada olup biten herþeyden Türkiye sorumludur." Türkiye bu karara karþý çýktý mý? Çýkmadý. Bu kararý reddedip geçersiz kýlmak için en küçük bir giriþimde bulundu mu? Bulunmadý. Dolayýsýyla karara itirazý olmadýðýna göre bunu aynen kabul etmiþ demektir. Hatýrlayýn... Eskiden, yani Kýbrýs AB üyesi olmadan önce ne diyordu AB makamlarý? "Kýbrýs AB üyesi olduðu zaman, eðer sorun hâlâ çözüme kavuþturulmamýþsa, Türkiye AB topraðýnda iþgalci duruma düþecek." Kýbrýs AB'ye girdi. Çözümsüzlük hâlâ sürüyor. Ve Türkiye, bu AB topraðýnda 38 yýldýr askeri ve sivil iþgalci durumundadýr. Buna raðmen AB, bu iþgali sonlandýracak en küçük etkili bir adým atmadý bugüne kadar! Tam aksine... Durumu kabullendi! Ýþgal sözcüðünü gündeminden çýkardý... Ve burayý Türkiye'nin bir alt yönetimi saydýðýný ilân etti. Bugün hiçbir AB milletvekili, iþgal kuvvetlerinin izni olmadýkça AB topraðý Maraþ'a adýmýný bile atamaz!.. Hatta uzaktan onun resmini bile çekemez. Bunu denemeye kalkanlarýn baþýna neler geldiðini yakýn geçmiþte gördük. Yazýmýn baþýnda da belirttim. Sözü getirmek istediðim nokta þu: AÝHM'nin verdiði hükme göre KKTC Türkiye'nin bir alt yönetimidir ve burada olup biten herþeyden Türkiye sorumludur. Ankara'nýn bile buna hiçbir itirazý olmadýðýna göre, buradaki kuklalarýnýn ve hamasetle mayalanmýþ et-týrnakçýlarýn bunu reddetmeye hiç hakký yoktur. Burada olup biten herþeyden Türkiye sorumludur dediðimizde, bazýlarý soruyor hemen... Lefkoþa Belediyesi'ni de mi Türkiye batýrdý? Sorunun yanýtý açýktýr. Evet, Türkiye batýrdý. KKTC Türkiye'nin bir alt yönetimi olduðuna ve burada olup biten herþeyden kendisi sorumlu bulunduðuna göre... Baþka türlüsünü düþünmek mümkün deðil. Ýflâsýn büyük payý Türkiye'nindir ve Lefkoþa Belediyesi'nin bugün geldiði nokta, burada Türkiye'nin dayatýp beslediði ve her açýdan kokuþup çirkef yataðýna dönmüþ düzenin eseridir. Yaþanan bunca rezaletlere raðmen, hâlâ takdirle sýrtlarýný sývazladýðý, ikide birde aferim çekip pohpohladýðý kuklalarýnýn aldýklarý talimatlarý harfiyen yerine getirmelerinin eseri! Sanayi Holding'i batýran... Ayko'yu batýran... Güneþ makarna fabrikamýzý batýran... Arasta'daki yýllarýn helvacýsýný batýran... KTHY'ný batýran... Ve daha nice kurum kuruluþumuzu batýrýp elimizden alma tezgâhlarý kuran Türkiye... Lefkoþa Belediyesini neden batýrmýþ olmasýn?! Lefkoþa Belediyesi burada yaratýlan bozuk düzenden paçasýný nasýl kurtarsýn? Yüksek Ýdare Mahkemesi en nihayet 40 gün sonra kararýný verdi ve 2 aydýr tek kuruþ maaþ almadan angarya çalýþtýrýlan belediye emekçilerine grev yasaðýný onayladý! Halký salgýn hastalýkla karþý karþýya býrakamazlarmýþ! Bu nedenle, bu durumun gerçek sorumlusu olan hükümet ve belediye yönetimini bir kenara ayýrýp... Belediye emekçilerini açlýða ve sefalete mahkûm etmeyi tercih ettiler! Nasýl adalet ama?!

5 23 Haziran 2012 Cumartesi 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Brüksel'e götürecek yeteri kadar adam bulamadýysanýz, ben gönüllü olarak hazýrým. Çay, kahve, su taþýrým eylemcilere! Parasý olan yaþar dayanamayan ölür, katlanan hastaneye gelir! MÝÞ-MIÞLAR Özkan Yorgancýoðlu, "AB'den yapýlan yardýmlarýn artýrýlmasý gerektiðini Füle'ye ilettik" demiþ. - Güzel Þimdi bir zahmet, TC'den yapýlan yardýmlarýn artýrýlmasý gerektiðini de Gül'e hatýrlatsýn, görev tamamlansýn. Yýldýrým köyünde Karpuz Festivali düzenlenecekmiþ. - "Karpuz Kralý Ali"nin imparatorluðu daðýldýktan sonra geriye kabak karpuzcular çýktý "Kabak karpuzumuz yoktur" açýklamasý yaparlarsa bol kazanýrlar. Rum elektrik idaresi Çin'den 75 milyon euro borç istemiþ. - Ta Çine gitmeye ne gerek vardý be komþu Çat kapý gelseydiniz, eli boþ göndermezdi sizi bizim tefecilerimiz Belediyelere, hükümetlere bile veriyorlar. Rusya, kredi karþýlýðý olarak Rumdan üs istemiþ. - Eee bu iþler böyle Kimse kimsenin sümüðünü boþuna silmiyor. Yanaktan makasý kapýyor hemen. Larnaka havaalanýnda 18 kilo uyuþturucu bulunmuþ. - Onlarýn narkotik köpekleri bizimkilerden daha çalýþkan anlaþýlan Bizimkiler 3-5 gramdan yukarý çýkmadý henüz. Polis maskeli soyguncularý yakalamýþ. - Yakalar tabii Çünkü salaklar yüzlerinden baþka her þeyi açýkta býraktýlar Hayvan üreticileri Lefkoþa'yý yakacakmýþ. - Keþke yaksalar Baþka seçenek kalmadý zaten Yakacaksýn ki küllerinden yeniden doðsun Meclis 1 Temmuz'da tatile giriyormuþ. Karne almadan mý? Hani bir endoskopi için 9 ay sonraya gün veriyorlar diye yazdýk da, acaba Tabipler bu konuda ne düþünüyor dedik ya, iþte ne düþündükleri aþaðýda: 1. Para yok. 2. Sistem bozuk. "Sayýn Erdoðan BAYBARS Öncelikle sizlere geçmiþ olsun dileklerimizi iletiriz. Kýbrýs Türk toplumunun en önemli sorunlarýndan olan saðlýk hizmetlerinin sunumuyla ilgili problemler hem hastalarý hem de saðlýk çalýþanlarýný maðdur etmektedir. Yeterli hekim ve personel olduðu halde doðru sistemi uygulamadýðýmýz için bu sorunlar yýllardýr devam etmektedir. Tabipler Birliði olarak bizler saðlýða bütçeden %5.8'lik payýn yetersiz kaldýðýný ve en az %14'e çýkartýlmasý gerektiðini vurguluyoruz. Bunun için de Çevre ve Eðitim Bakanlýðý dýþýndaki bakanlýklarýn bütçeden aldýklarý %1'lik payýn Saðlýða aktarýlmasý gerektiðini savunmaktayýz. Herkesin saðlýk güvencesi altýnda olacaðý ve özelde veya devletde çalýþan istediði hekimden hizmet alabileceði bir sistem mümkündür. Böyle bir sistemde devlette çalýþan hekimlerin tam güncü olarak devletde çalýþmasýný savunuyoruz. Yeter ki onlarýn maaþlarý emeklerinin karþýlýðý olsun. Hastanýn hizmet aldýðý hekime ödemesini de saðlýk fonu karþýlamalý yani hekim ile hasta arasýna para prensip olarak girmemeli. Bu sistemde suistimallerin de kolayca BÖYLE BÝR ANDI önlenebileceði uygulamalar birçok çaðdaþ ülkede yürürlüktedir. Böylesi bir sistemde hastalarýn randevularýnýn aksamasý, ötelenmesi deðil aksine hastaya daha önce kim bakacak diye olumlu bir rekabet yaþanýr ve toplam kalitemiz artar. Sizlere tekrar geçmiþ olsun dileklerimizi iletir, saðlýkta reformun þart olduðunu " ilgililere" hatýrlatýrýz. Saygýlarýmýzla, Dr. Suphi Hüdaoðlu Kýbrýs Türk Tabipleri Baþkaný " Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS O þarký yalan söylüyor Hiçbir þey ve dahi yýllar, habersiz geçmiyor.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BANDABULÝYA (Ýstanbul)- Halkýn toplanma alanýdýr Bandabuliya Zaten kelime anlamý da odur. Sabahlarý ilk iþimiz oraya gitmek... Bir tur atmak, herkesle selamlaþmak, en yakýnlarla oturup bir de kahve içmek... Ve en sonunda et, sebze, süt ürünleri ve o gün için ihtiyaç ne varsa alýp dönmekti eve Bütün canlýlýðý bu kadardý Bandabuliya'nýn Sabah keyfiydi bir bakýma. Dertleþmek. Keyif almaktý Öðleden sonrasý yoktu oranýn... Öðleden sonra hayat baþka yerlerde sürerdi. Baf'ta iki Bandabuliya hatýrlarým. Biri gerçek Bandabuliya, ki tam ara bölgede idi, hala orada. Diðeri 1963'teki bölünmeden sonra Türk bölgesine barakadan yapýlan çakma Bandabuliya. Esnafý da müþterisi de hep Kýbrýslýtürklerdi çakmanýn Yani bildik klasikleþmiþ Bandabuliya'dan farklýydý. Neyse çatýþmalarýnýn baþladýðý noktadaydý gerçek Bandabuliya Fitilin ateþlendiði yerdi. Çünkü Kýbrýslýlarýn en çok gittikleriydi o. Stratejik önemi vardý yani Ses getirirdi patlama orada olsaydý. Bunu çok iyi biliyordu sansar! Ki patlamayý orada yaptýrdý, ses getirdi. Bakmayýn siz kedilere ciðer almak için bile oralara koþarak gittiðimiz o güzel günlere. Meðer o güzel günlerimizde bile yukarýlardan bakan gözlerin sahibi "sansar" bugün "aa" diye uzaylýya bakar gibi baktýðýmýz Bandabuliya'larý yani ortak alanlarýmýzý ayýrmak için çalýþýyordu. Ve baþardý da Önce Kýbrýslýlarýn ortak alanlarý Bandabuliya'larý ikiye böldü, sonra ülkeyi. Geçen gün sahte devletin sahte bakanlarýnýn katýlmadýðý törende Avrupa Komisyonu'nun Geniþleme ve Komþuluk Politikalarýndan Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile Kýbrýs'ýn tek yasal belediye baþkaný Bulutoðlularý birlikte, tadilattan geçirilmiþ yaþlý Bandabuliya'nýn açýlýþýný yaptýlar. Füle, birleþik Kýbrýs'ýn birleþik baþkentindeki alýþveriþ merkezi dileðinde bulunmuþ Kýbrýs'ta halkýn toplanma alanlarýydý Bandabuliyalar Bir tarafa halkýn yarýsýný diðer tarafa diðer yarýsýný baðladýlar. Týpký ülkeyi daðýttýklarý gibidir þimdiki Bandabuliyalar Füle birleþik Kýbrýs'ýn birleþik baþkentindeki alýþveriþ merkezi dileðinde bulunmuþ Oysa ki Kýbrýs birleþikti Bandabuliyalar gibi Önce Badabuliyalarý ayýrdýlar halkýndan, sonra Kýbrýs'ý Þimdi ise dilekte bulunmak için kurdele kesiyorlar Üstelik yaptýk dedikleri toplanma yerlerinden Lefkoþa'nýn Badabuliyasýnda þimdi ne Kýbrýslýtürkler toplanmakta ne Kýbrýsýrumlar Her yerde olduðu gibi orada da ya Hataylýlardýr ticaret yapan ya Antepliler Bandabuliya Önce böldüler þimdiyse dalgalarýný geçer gibi temennide bulunuyorlar Bunu ta 1963'te planlamýþtý "sansar" ATALAY ONURUNA YEMEK- Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay onuruna öðle yemeði verdi. Ýskele Boðazý'ndaki Kýyý Restaurant'ta yer alan yemeðe, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça ile Ýçiþþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu da katýldý. Yemeðin sonunda Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun, Atalay'a Lefkara iþi takdim etti. Yemeðin ardýndan ise, Baþbakan Ýrsen Küçük, Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ve Büyükelçi Halil Ýbrahim Akça Exotic Otel'e geçerek burada üçlü görüþme gerçekleþtirdi. BKP: MÜZAKERE SÜRECÝNÝ EL BÝRLÝÐÝYLE ÇÖKERTTÝLER Birleþik Kýbrýs Partisi, AKP hükümeti ve Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu ile Kýbrýs Rum tarafýndaki çözüm karþýtý milliyetçi kesimlerin müzakere sürecini el birliði ile çökerttiklerini ileri sürdü. Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan yazýlý açýklamasýnda "Göreve geldiði günden bugüne izlediði uzlaþmaz ve ayrýlýkçý politikalar ile müzakere sürecini berhava eden Eroðlu, çözüme alternatif olarak sunduðu ayrýlýkçý ve tanýnma politikalarý ile Kýbrýs Türk toplumunu yeni maceralara ve çýkmaz yollara sürüklemeye çalýþmaktadýr" iddiasýnda bulundu. Brüksel çýkarmasýna destek SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝ: "BRÜKSEL TEMASLARI GEREKLÝ" Brüksel'de temaslar planlayan sivil toplum örgütleri, Kýbrýs Rum Yönetimi'nin AB Dönem baþkanlýðý öncesinde Kýbrýs Türk halkýnýn izolasyonlar altýnda bulunduðunun Avrupa Birliði'nin her düzeydeki temsilcisine hatýrlatýlmasý açýsýndan düþünülen Brüksel temaslarýnýn gerekli olduðunu kaydetti. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý, Genç Ýþadamlarý Derneði, Kýbrýs Türk Sanayi Odasý, Kýbrýs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliði, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý, Kýbrýs Türk Kiralýk Araba Ýþletmecileri Birliði, Kýbrýs Türk Ýnþaat Müteahhitleri Birliði, Kýbrýs Türk Restorantçýlar Birliði, Kýbrýs Türk Otelciler Birliði, Kýbrýs Türk Rehberler Birliði, Kýbrýs Türk Ýþadamlarý Derneði, Spor Federasyonlarý ve Spor Dernekleri, Brüksel temaslarý hakkýnda ortak yazýlý açýklama yaptý. Ýlaçlama çalýþmalarý baþladý Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý, Kanlýderenin, Haspolat Arýtma Tesisinin, Köprü Göletinin, Ayluga Göletinin ve diðer olumsuzluk yaratan kaynaklarý ilaçlama çalýþmalarýyla, Lefkoþa'dan Maðusa'ya kadar olan belediyelerin alanlarýný ilaçlamasý çalýþmalarýnýn baþladýðýný duyurdu. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Lefkoþa Kaymakamlýðý baþkanlýðýnda, Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi ve tüm belediyelerin katýlýmýyla 18 Haziran'da baþlatýlan ilaçlama Açýklamada, Brüksel'e gidiþ amaçlarýnýn bugüne kadar çeþitli ve farklý düzeylerde gerçekleþtirilen uluslararasý temaslarda vurgulanan mesajlarýn, bir de sivil toplum örgütleri tarafýndan AB'deki muhataplara duyurulmasýnýn saðlanmasý ve Kýbrýs Türk halkýnýn sesini güçlendirmek olduðu kaydedildi. Temaslarda, 2004 yýlýnda gerçekleþtirilen referandumda, Kýbrýs'ta çözüm ve AB üyeliðine güçlü bir evet diyen Kýbrýs Türk halkýna AB tarafýndan verilen sözlerin yerine getirilmediðinin hatýrlatýlmasýnýn hedeflendiði vurgulanan açýklamada, izolasyonlarýn kaldýrýlmasýnýn Kýbrýs Türk halkýnýn sosyo-ekonomik ve kültürel geliþmiþlik düzeyini olumlu etkileyeceðine ve Kýbrýs'ta olasý bir çözüm için daha saðlýklý bir zeminin oluþmasýný saðlayacaðýna inanç belirtildi. çalýþmalarýnýn koordineli bir þekilde devam ettiðine iþaret edilerek, belediyelere gerekli ilaç katkýsý ve teknik katkýlarýn Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'nca saðlandýðýna dikkat çekildi. Açýklamada, bakanlýðýn giriþimiyle sorunlara kalýcý çözüm bulmak amacýyla dün Akdoðan Belediyesi'nde ilgili tüm belediyelerin teknik elamanlarýnýn katýlýmý, Lefkoþa Türk Belediyesi ve Temel Saðlýk Hizmetler Dairesi'nin teknik katkýlarýyla ilgili belediyelerde çalýþan teknik personele teorik ve pratik olarak eðitim çalýþmasý yaptýrýldýðý belirtildi. GÜNLÜK BAÞÖRTÜSÜ BÝR TEKSTÝL ÜRÜNÜ DEÐÝL MÝ? Sanal dedikodu aleminin son kurbaný Þevval Sam oldu. Yazýlmadýk söz, edilmedik hakaret kalmadý. Twitterý linç etmek için kullanýnca sanallýðý manallýðý da kalmýyor, resmen banal oluyor. Neymiþ Þevval Sam baþörtüsü için "Benim için bir tekstil parçasý" demiþ. Gerçi kendisi "Ben bu kadar barýþtan, düþünce özgürlüðünden söz ederken baþörtüsü bez parçasýdýr diyebilir miyim?" sözleriyle bu iddiayý reddetti ama Velev ki söylemiþ olsun öyle bir lafý? Ne var bunda? Baþörtüsü sonuçta bir bez parçasý deðil mi? Herkes baþörtüsünün Allah'ýn emri olduðuna inanmak zorunda mý? Türkiye'de ikide birde dindarlarýn özgürlüðünden söz edilir. Oysa esas baský görenler dindar olmayanlardýr. En küçük lafta açýklama yapmak zorunda kalýyor ve "ben öyle demek istemedim" ya da "ben de Müslümaným" demek zorunda býrakýlýyorlar. DÜÞTÜ MÜ, DÜÞÜRÜLDÜ MÜ? Ortadoðu'da iþler karýþýyor iyice... Bir Türk savaþ uçaðý Suriye açýklarýnda düþtü veya düþürüldü... Türk kaynaklý haberlerde düþtü deniliyor, batý kaynaklý haberlerde ise düþürüldüðü söyleniyor. Ortalýk iyice geriliyor bölgede... Sandýðýmýzdan da daha sýcak geçecek anlaþýlan bu yaz... FÜGEN ULUTEKÝN Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin baþarýlý Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin'in Maðusa Kaza Mahkemesi'ne tayin edilmesi hayret uyandýrdý ve bunun nedeni pek anlaþýlamadý. Fügen Haným Lapta'da ikamet ediyor. Bu durumda her gün Lapta'dan çýkýp Maðusa'ya mý gidecek? AFRÝKA-ÇANGAR DAVASI 'Afrika'-Çangar davasýna Yargýç Peri Hakký huzurunda yeniden baþlandý. Ýlk duruþmada yaþananlarla ilgili ayrýntýlý haberimizi bekleyin. BOÞ TENCERE LTB çalýþaný kadýnlar Pazartesi günü boþ tencerelerle eylem yapacaklar Yýl önce Lefkoþa'da yine boþ tencere çalýnýyordu... Týrnak... "Kýbrýslýlarýn en büyük talihsizliði böyle bir coðrafyada yaþýyor olmak. Buraya bakan çoðu göz, sadece toprak görüyor, insan deðil..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "KKTC devletinin üzerindeki kara lekelerin sayýsý o kadar artmýþtýr ki, KKTC'nin kendisi harita üzerinde koskocaman kara bir lekeye dönüþmek üzeredir neredeyse. Öyle ki, kara lekelere isim verip sýralasam Lefkoþa'dan dümdüz bir liste halinde Kuzey'de Türkiye Cumhuriyeti'nin Sinop iline kadar uzanýr " Çiðdem DÜRÜST (Star) "Medyaya yönelik saldýrýlardan 'Avrupa' gazetesi de iki kez payýný aldý. 'Avrupa' gazetesi matbaasýna ilk bomba Kasým 2000 tarihinde atýldý. Ýlk saldýrýda bombanýn atýldýðý bölümde kaðýtlar ve yanýcý maddeler bulunduðu için yangýn çýktý. 'Avrupa'ya ikinci bomba ise yaklaþýk 6 ay sonra Mayýs 2001 tarihine yerleþtirildi. Karanlýk güçlerin saçtýðý dehþet bu kez daha büyük oldu." Mert ÖZDAÐ (Yenidüzen) "Avrupa Birliði patronlarýndan Stefan Füle, yeni bandabuliyamýzýn açýlýþ töreninde önüne gerilen 'açýz' pankartlý gösteriyi anlayamamýþ. Anlaþýlamayacak ne vardý oysa Bay Füle? Maaþ alamayan belediye çalýþanlarý 'File boþ ey Füle' demek istediler." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) Günün Kahramaný SAVAÞ BOZAT Hükümetin grev erteleme kararýnýn iptali için Yüksek Ýdare Mahkemesi'ne yaptýðý baþvurunun reddedilmesinden sonra gözler yeniden Belediye Emekçileri Sendikasý'na çevrildi. Çalýþanlar ödenmiyor, sendikanýn eli-kolu ise mahkeme tarafýndan baðlanýyor. Böyle bir manzarayla karþý karþýyayýz iþte... Mahkeme kararýna tepki gösteren BES Baþkaný Savaþ Bozat, "Bin çalýþan, ortalama 4 bin kiþi maaþsýz ve güvencesiz" dedi. Bilindiði gibi, mahkeme sendikanýn talebini reddederken, Lefkoþa'nýn muhtemel salgýn hastalýklara karþý korunmasýný öne çýkardý. Ne var ki sendika temizlik iþlerinin aksamayacaðýna dair söz verdiði halde, bu dikkate alýnmadý.

7 23 Haziran 2012 Cumartesi 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI GAÜ'den Karpaz'a 1000 fidanlýk kültür ormaný Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) "Yeþil Bir Gelecek Ýçin Karpaz GAÜ El Ele" sloganý ile düzenlenen fidan dikme þenliðinde 1000 fidan dikti. GAÜ Karpaz Kültür Ormaný alanýna narenciye, incir, dut, zeytin, badem ve ceviz fidanlarýnýn dikildiði þenliðe Dipkarpaz Belediye Baþkaný Mehmet Demirci, GAÜ Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Olgun Çiçek, bölge halký, çevre örgütleri ile GAÜ akademik kadrosu ve öðrenciler katýldý. ÇÝÇEK: "TÜM KARPAZLI ÖÐRENCÝLERE TAM BURS" "Yeþil Bir Gelecek Ýçin Karpaz GAÜ El Ele" sloganý ile düzenlenen fidan dikme þenliðinde açýklama yapan GAÜ Rektör Yardýmcýsý Doç Dr. Olgun Çiçek, GAÜ Karpaz Yaþam Kampüsü ile birlikte bölgenin ilk üniversite yanýnda ilk müze, tiyatro ve sinema salonu ile tam donanýmlý saðlýk merkezine kavuþacaðýný ifade ederek GAÜ Karpaz Yaþam Kampüsü ile bölgenin kaderinin deðiþeceðini vurguladý. GAÜ Karpaz Yaþam Kampüsü alaný ve çevresinin Karpaz'ýn dokunulmamýþ doðasý ile bütünleþmesi ve bölgenin orman çeþitliliðine kültürel deðeri de yüksek ormanlarýn kazandýrýlmasý amacýyla fidan dikme þenliðinin düzenlendiðini ifade eden Doç. Dr. Çiçek, BES, mahkeme kararýný eleþtirdi BOZAT: "BÝN ÇALIÞAN, ORTALAMA 4 BÝN KÝÞÝ MAAÞSIZ, GÜVENCESÝZ " Belediye Emekçileri Sendikasý (BES), Anayasa'nýn "kimse sosyal güvencesiz ve angarya çalýþtýrýlamaz" kurallarýna uymayanlara cezai müeyyide uygulanmazken, Yüksek Ýdare Mahkemesi'nin hükümetin Lefkoþa Türk Belediyesi'ndeki grev yasaðýný destekleyen kararýný eleþtirdi. BES Baþkaný Savaþ Bozat yazýlý açýklamasýnda, mahkemenin ara emri taleplerini reddetmesinin ardýndan bazý sorularýn gündeme geldiðini kaydederek, kararda kendisinin "temizlik iþleri aksatýlmadan sürdürülecek" sözünün "güvensizliðinden" bahsedildiðini belirtti ve "Soruyorum, önüme 500 bin TL'lik KTÖS'ten BES'e destek KTÖS: "LTB ÇALIÞALARININ GREVÝNÝN YASAKLANMASI KABUL EDÝLEMEZ BÝR DAYATMA" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý Genel Sekreteri Þener Elcil, "Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) çalýþanlarýnýn grevinin yasaklanmasýnýn kabul edilemez bir dayatma olduðunu; mahkemenin ara emrini reddetmesiyle yargý sisteminin siyasete alet edildiðini ve mahkemenin kararýnýn Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne taþýnmasý gerektiðini" savundu. Elcil, yazýlý açýklamasýnda, emeklerinin karþýlýðýný aylardýr alamayan çalýþanlarýn haklý mücadelelerinde yanlarýnda olmaya devam edeceklerini duyurdu. Yaþananlarýn emeðe ve sendikal örgütlenmeye saygý duyulmadýðýný gösterdiðini ileri sürülen Þener Elcil, yargýya güvenlerinin kalmadýðýný kaydederek kararý protesto etti. karpazýn yeþil geleceði için þenliðe destek veren Dipkarpaz Belediyesi'ne tüm yetkililere, çevre örgütleri, bölge halký, GAÜ ailesine ve öðrencilerine teþekkür etti. Doç. Dr. Çiçek, akademik yýlý ile birlikte öðrenime baþlamasý hedeflenen GAÜ Karpaz Yaþam Kampüsü'nün eðitime baþlamasýnýn öncesinde akademik yýlýndan itibaren Karpazlý öðrenci adaylarýna yükseköðretim için tam burs verileceðini taahhütname koydu da imzalamadým mý?" diye sordu. Mahkeme kararýnda Lefkoþalýlarýn salgýn hastalýklara yakalanmamasý için bu kararýn zorunlu olduðunun belirtildiðine iþaret ederek, temizlik iþleri özel þirkette bulunan Lefkoþa Surlariçi'nde üç aydýr çöplerin toplanmadýðýný hatýrlatan Bozat, "Lefkoþa'nýn üvey evlatlarý mý" diyerek bu bölgede yaþayanlarýn durumunun ne olacaðýný sordu. Yaklaþýk bin LTB çalýþanýnýn ve aileleriyle birlikte ortalama 4 bin kiþinin maaþsýz, sosyal güvencesiz, hastane hizmetlerinden yararlanamaz halde yaþadýðýný vurgulayan Bozat, kendilerine "siz insan deðilsiniz baþýnýza ifade etti. Karpazlý öðrenci adaylarýna küresel yükseköðretim yanýnda Ýngilizce hazýrlýk okulu ile dil eðitimlerini GAÜ Ýngiltere Yerleþkesi Canterbury Kampüs'te eðitim ücreti ödemeden devam etme hakkýnýn da tanýnacaðýný belirten Doç. Dr. Çiçek, tüm bölümlerde geçerli olacak tam burs ile ek eðitim ücreti ödemeden Karpazlý öðrenci adaylarýnýn yükseköðretimlerine yurtdýþýndaki GAÜ kampüslerinde devam edebileceðini sözlerine ekledi. geleni çekin" denildiðini belirtti. BES Baþkaný Bozat, çöp yýðýnlarýnýn salgýn hastalýða neden olmadýðýný, çaresi bulunduðunu da belirterek, ne yapýlabileceðinin Tabipler Birliði'nin 4 Haziran'da düzenlediði panelde Hacettepe Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Çaðatay Güler'in TSE tarafýndan da onaylanan çalýþmasýnda bulunduðunu ifade etti. Mahkeme yetkililerinin bu geliþmeleri takip etmesini isteyen Bozat, Anayasa'nýn "kimse angarya ve sosyal güvencesiz çalýþtýrýlamaz" ilkesine, ülke yönetimi Kýbrýslý Türklerde olmadýðý için uyulmadýðý iddiasýna da yer verdi. KTOEÖS hükümet ile AKP'yi eleþtirdi Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS), UBP Hükümeti ile Türkiye'deki AKP hükümetini eleþtirdi. KTOEÖS Genel Baþkaný Tahir Gökçebel, yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs Türk toplumunu yok etmek için siyasal, ekonomik, sosyal kültürel, nüfus politikalarý ve demografik yapýnýn deðiþtirildiðini iddia etti. Vatanadaþlýk daðýtýlarak nüfustan fazla vatandaþ yapýldýðýný ileri süren Gökçebel, þöyle devam etti: "Bugün sorulmasý gerekli olan soru: bu ülkeyi yurt olarak kabul eden Kýbrýslý Türkler kimlerdir? Kýbrýs Türk Toplumu kimdir? Kaçak ve her türlü yoldan ülkemize giriþ yapanlar, aldýklarý KKTC kimliði ile meþru vatandaþlýk haklarý taþýmakta mýdýr? Bu ülkeye kimlikle girmeye devam eden veya ülkeye hiç gelmediði halde vatandaþ yapýlan herkes vatandaþ olma hakkýna sahip midir? Bu hakký eline geçirenlerin oluþturduðu demokrasi Kýbrýs Türk Toplumunu temsil eden bir demokrasi midir? Oluþturulan vesayet demokrasisinde seçilmiþ görünen ve halkýn isteðini deðil, aldýðý talimatlarý uygulayan yöneticiler Kýbrýs Türk Halkýnýn temsilcisi midir? sorularýdýr." Gökçebel þöyle dedi: "Oluþturulan siyasal projeler ve bu politikalarla Kýbrýs Türk toplumunun yok edilmesi süreci kabul edilemezdir. Son olarak baþlatýlan Külliye ve ilahiyat projesi yok etmenin son kültürleme halkasýdýr. GÜZELYURT'TAN FERYAT... Güzelyurt'tan Hüseyin Olgun isimli bir vatandaþýmýz gazetemizin þikayet köþesine elektronik mektup gönderdi... Vatandaþýmýzýn þikayeti Güzelyurt'taki ekonomik çöküþten... Güzelyurt bölgesinin artýk yaþanmaz bir hale geldiðini söyleyen vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben Güzelyurt'tan yazýyorum. Esnafým... Daha önce de ekonomik zorluklardan ve Güzelyurt'un büyükçe bir köy olmasýndan bahsetmiþ ve esnaf olarak þikayetlerimizi dile getirmiþtim. Saðolasýnýz yayýnladýnýz. Bu bölge halký geçmiþten bu yana tarýmla uðraþarak yaþamlarýný sürdürüyorlar. Narenciye Güzelyurt'un can damarýydý. Narenciye fabrikalarý hep aðýrlýklý olarak bu bölgedeydi... Narenciye de bu bölgeden ihraç ediliyordu. Ne oldu? Son yýllarda limanýn da narenciyenin de anasýný aðlattýk... Kesip sulu ziraate yöneldik. Fazla sürmedi bu da... Çünkü sular yeterli deðildi. Yine 1974 öncesi yapýlan düzenlemelerle su motorlarý belli süreler içerisinde kontrollu olarak çalýþtýrýlýrdý sonrasý günde 24 saat çalýþtýrýlan motorlar sularýn tuzlanmasýný erkene aldý. Durum budur iþte... Önlem alýnmadý, ardýndan göletler, derivasyon kanallarý yapýlarak yeraltý sularýnýn zenginleþtirilmesi amaçlandý. Tutmadý ama... Çünkü bunun gerçekleþmesi ve önlemlerin hesaplandýðý gibi gitmesi için bol yaðýþlarýn olmasý lazýmdý. Güzelyurt deðil sadece, bölgesi de berbat durumda. Bazý vatandaþlarýmýz yollardan falan bahsediyor... Yollar o kadar önemli deðil. Zaten belediye baþkanýmýz saðolsun bir ara bozulan yollarýmýzý yeniden düzeltti. Ama bu o kadar önemli deðil. Daha önce de yazdým, yine de yazýyorum. Nedir önemli olan? Ýnsanlarýn gittikçe fakirleþmesi ve kendine yetecek duruma gelememesi... Narenciye þimdilerde sökülüp yerlerine inþaatlar yapýlmaktadýr. Eskiden sökülüp sulu ziraat yapýlýrdý... Annan Planý'ndan sonra inþaata hýz verildi... Þimdi pek deðeri kalmadý bu inþaatlarýn da. Ben bir esnaf olarak gün olur evime siftah yapmadan giderim. Ýþyerimde içtiðim kahve veya çaylarýn parasý da cepten gider. Elektriði nasýl ödeyeceðim, suyu nasýl ödeyeceðim... Kiramý nasýl vereceðim? Asgari ücretle çalýþan insandan daha kötü bir durumumuz vardýr. Bankadan iþyerlerimizi tamir için aldýðýmýz ve taksitle geri ödeyeceðimiz borçlarýmýzý da ödeyemez duruma geldik. Hacizler kapýda... Battýk bittik yani... Ýnsan isyan etmez de ne yapar? Bu memleketi idare etmeye aday olanlara bakýn bir kere, on tane koyunu bile güdemezler... Onlar zannederler ki, zam yaparak, maaþlardan keserek iþleri yürütebilecekler... Yakýnda daha büyük kargaþa çýkacaðýný ben bir esnaf olarak görüyorum da baþkalarý görmüyor mu? Tek kelimeyle Güzelyurt artýk yaþanmaz bir hal aldý. Bölgeye yapýlan üniversitenin Güzelyurt'a ekonomik katkýda bulunacaðý söyleniyordu. Esnafýn da beklentisi böyleydi. Ancak üniversite yapýldýktan sonra gördük ki bizlere hiçbir faydasý yok. Çünkü üniversite öðrencilerin ihtiyaçlarýný kendi içinden karþýlamaktadýr. Yeni yapýlan yol da gene Güzelyurtlular için deðildir, kimileri sýnýrdýr derler. Ne olursa olsun... Ýnsanlarýmýz tükeniyorlar. Þimdilik dirençtedirler. Yakýnda Vergi Dairesi de dayanacak kapýmýza... Þimdilik siniyorlar. O zaman görün siz bizdeki feryadý... UBP Güzelyurt'ta epey oy aldý seçimlerde... Ben bazan aðlayanlara soruyorum. Neden gidip oyunuzu UBP'ye verdiniz diye... Ýkinci kez þikayetimi yaptým. Benzer bir þikayettir. Yayýnlarsanýz sevinirim." BÝZÝM DUVAR BÝZ ÖLÜRÜZ VATAN SOL OLSUN Bizim Mandra Bir yangýn söndürme uçaðý bile olmayan, elektrik santrallerinin bacalarý filtresizlikten ölümcül zehir püskürten, tam teþekküllü kalp ve kanser hastaneleri bulunmayan KKTC'nin Kýbrýs'ýn AB dönem baþkanlýðýný protesto etmek amacýyla Brüksel'e kalabalýk bir çýkarma yapmak üzere 2 adet uçak kiralamasý, mandrada son zamanlarýn en büyük þokunu yaratýr. Vatandaþlar bu durumun tam bir "Ayraný yok içmeye, atýnan gider sýçmaya" hali olduðunu dile getirirken, sokaktaki adam "Yüzde 36'sýnýn hâlâ "UBP'ye oy vereceðim" dediði bu halka az bile, daha beter olalým" diye kahýr ve isyanla söylenir.

8 8 23 Haziran 2012 Cumartesi Kalem Yalçýn Okut Doðuþtan... 5'ÝNCÝ LAPTA TURÝZM FESTÝVALÝ- Lapta Belediyesi'nin, bölgenin tarihi, doðasý, sosyo-kültürel yaþamýný tanýtma ve tursitik tanýtýmýna katký saðlamak amacýyla bu yýl 5'incisini düzenlediði Kuzey Kýbrýs Lapta Turizm Festivali baþladý. Festivale katýlan ekiplerin önceki gün, Lapta Yavuzlar Lisesi'nden festival alanýna kortej yürüyüþüyle start alan festivalde, açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan standlar gezildi; önce Kýbrýs Evi'nin açýlýþý, ardýndan 2 'inci Lapta Fotoðraf Yarýþmasý'nýn ödül töreni ve fotoðraf sergisinin açýlýþý yapýldý. Festivalin resmi açýlýþý ile sergi açýlýþýný, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu gerçekleþtirdi. Açýlýþ konuþmalarýyla devam eden festivalde, daha sonra Türkiye, Meksika ve Polonya'dan gelen konuk ve yerel ekipler gösteriler sundu. Bu arada, dün akþamki programda yer alan Ýbrahim Þevki konseri ise, olumsuz hava koþullarý nedeniyle iptal edildi. LTB çalýþaný kadýnlar boþ tencerelerle eylem yapacak n "EVÝMÝZE AÞ, EKMEK, ÇOCUÐUMUZA SÜT ALAMIYORUZ" DÝYEN KADIN ÇALIÞANLAR, TÜM KADINLARI BOÞ TENCERELERLE EYLEME DESTEK VERMEYE ÇAÐIRDI n BARAKA, LTB ÇALIÞANI KADINLARA DESTEK VERECEÐÝNÝ AÇIKLADI Lefkoþa Türk Belediyesi'nde çalýþan kadýnlar, uzun zamandýr devam eden sorunlarý ve maaþ alamamalarýný protesto için 25 Haziran Pazartesi günü boþ tencerelerle eylem yapacak. Belediye Emekçileri Sendikasý'nda (BES) örgütlü LTB çalýþaný kadýnlar, bugün, "kadýn hareketi" imzasýyla daðýttýklarý bildirilerle, eyleme destek çaðrýsý yaptýlar ve kadýnlarýn boþ tencerelerle pazartesi günü saat 10.00'da belediye önünde toplanmasýný istediler. "Tüm kadýnlara çaðrý! Ayaklanýyoruz" baþlýklý bildiride, emeklerinin karþýlýðýný alamadýklarýný ve Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigorta yatýrýmlarýnýn yapýlmadýðýný belirten LTB çalýþaný kadýnlar, halktan destek istedi. "ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI" Bildiride þu ifadeler yer aldý: "Biz evimize aþ, ekmek, çocuðumuza süt alamýyoruz. Bizler Lefkoþa Türk Belediyesi çalýþan kadýn, eþ, kýz kardeþ ve tüm kadýnlar olarak, bu düzeni bizlere layýk gören tüm yetkililere tepkimizi göstermek için sokakta olacaðýz. Lefkoþa halký belediyene sahip çýk. Belediyeyi batýranlara isyanýmýzdýr. Artýk sessiz kalmayacaðýz. Bütün zorluklarý sýkýntýlarý çeken biz kadýnlarýz. Artýk tahammülümüz kalmadý. Gerekirse açlýk grevine gideceðiz. Bugün bize yarýn size. Tüm kadýnlarýmýzý boþ tencerenizi alarak 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 10.00'da Lefkoþa Türk Belediyesi önünde bekliyoruz." BARAKA'DAN DESTEK VE ÇAÐRI Bu arada Baraka Kültür Merkezi, LTB çalýþaný kadýnlarýn yapacaðý eyleme destek vereceðini açýkladý ve tüm kadýnlarý saat 10.00'da LTB binasýn önünde olmaya çaðýrdý. Baraka Kültür Merkezi adýna Zekiye Þentürkler imzasýyla yapýlan açýklamada, aylardýr düzenli maaþ alamayan, sosyal güvenlik yatýrýmlarý yapýlmayan ve son bir aydýr açlýða terk edilen çalýþanlarýn maðduriyetinin üzerine grev haklarýnýn da ellerinden alýnmasýnýn ülkenin polis þiddeti ve egemenlerin çýkarlarýna göre yönetildiðini ispatladýðý öne sürüldü. Kadýn emekçilerin bu maðduriyetin altýnda daha fazla ezildiði ifade edilen açýklamada, "Çalýþma yaþamýndaki eþitsizliðin yaný sýra evde de çocuk/ yaþlý/hasta bakýmýndan ev iþlerine kadar tüm yükü çeken kadýnlar, mutfaktaki boþ tencerenin de ýstýrabýný üstlenmek zorunda kalýyor" denildi. Baraka Kültür Merkezi açýklamasýnda, tüm kadýnlar belediye emekçisi kadýnlarla dayanýþmaya ve pazartesi saat 10.00'da LTB önüne gitmeye çaðrýldý. 6 ÖDÜLDEN 4'Ü FODER ÜYELERÝNE Lapta Belediyesi'nin düzenlediði 5. Turizm Festivali çerçevesinde düzenlenen 2. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmasý'ndaki 6 ödülden 4'ünü Kýbrýs Türk Fotoðraf Derneði (FODER) üyelerinin aldýðý açýklandý. FODER'den yapýlan açýklamaya göre, dün akþam sonuçlarý açýklanan ve sergisi açýlan fotoðraf yarýþmasýna katýlanlara belgeleri, dereceye girenlere de ödül ve plaketleri verildi. Sergiye katýlan 71 fotoðraf sanatçýsýnýn, "Lapta Belediye Sýnýrlarý Ýçerisinde Tarih, Kültür ve Doða" kategorisinde 199, "Serbest" kategoride 308 olmak üzere, toplam 507 eserle katýldýðý yarýþmada, "Lapta Belediye Sýnýrlarý Ýçerisinde Tarih, Kültür ve Doða" kategorisinde 20 katýlýmcýnýn 30 eseri; "Serbest" kategoride ise 19 katýlýmcýnýn 30 eseri sergilenmeye layýk görüldü. Yarýþmanýn seçici kurul üyeleri ise Emin Çizenel, Kadir Kaba ve Salih Çizel'den oluþtu. Fotoðraf yarýþmasýndaki toplam 6 ödülün 4'ünü FODER üyeleri Bahire Eminsel, Tevfik Ulual, Mehmet Gökyiðit ve Daðdoðan Sadrazam kazanýrken, birçok FODER üyesinin fotoðrafý da sergilenmeye layýk bulundu. "Serbest" kategoride dereceye girenlerin "Bahire Eminsel - Tezat (Baþarý Ödülü), Mehmet Ali Karahasan - Duruþ (Jüri Özel Ödülü), Tevfik Ulual - Çýkrýk Baþýnda. (Lapta Belediyesi Özel Ödülü)"; "Lapta Belediye Sýnýrlarý Ýçerisinde Tarih, Kültür ve Doða" kategorisinde dereceye girenlerin ise "Mehmet GökyiðitUnutulmuþ (Baþarý Ödülü), Hakan Kaþif -Rüzgar (Jüri Özel Ödülü) ve Daðdoðan Sadrazam- Çakýl Taþlarý (Lapta Belediyesi Özel Ödülü)" olduðu açýklandý. Üçüncü taksi þoförümüzün adý Memet'ti. Kaymakamlýðýn önünde müþteri bekliyor, mükemmel Rumcasýyla diðer taksi þoförleri ile þakalaþýyordu. Rumca argo diline bile vakýftý. Bir yandan dioyuna gelðer taksi þoförleri þakalaþýyor, bir yandan da yanýndaki bir arkadaþý ile Türkçe konuþuyordu. Adýnýn Memet olduðunu sonradan öðrenecektik. Kaymakamlýkta iþimiz bitince, yanýna gidip "Boþ musun" diye sordum, "Evet boþum, müþteri bekliyorum" yanýtýný alýnca da, "Hade bizi barikata kadar at" dedim. Yolda gelirken sormadan edemedim: -"Bu kadar güzel Rumca'yý nerde, nasýl öðrendin?" -"Doðuþtan" demesin mi?.. -"Nasýl oluyor o, doðuþtan?" Bizim Fýrat cin gibi, hemen söze karýþtý ve arkadan sordu: -"Luricinalý mýsýn?.." "Evet" yanýtýný alýr almaz da "filaný tanýyor musun" diye ekledi. -Tanýmaz olur muyum, çok yakýn arkadaþýmdýr, zaten bizim köyde herkes birbirini tanýr." Fýrat onu Londra'dan tanýdýðýný, onun da çok iyi Rumca konuþtuðunu söyledi Memet'in Rumcaya argosuna varýncaya kadar hakim olabilmesi açýklýk kazanýyordu. Bu Luricinalýlar böyle, çok-dilli insanlardýrlar; en az iki, Ýngilizce de bilenlerse en az üç dil konuþuyorlar. Çok-dilli olmak büyük bir avantaj tabii. Dün de belirttiðim gibi, Taksimcilerin oyuna gelmese idik bizler de o kadar güzel Rumca konuþabilecektik. Taksimcilerin ayrýlýk oyununa gelmek, sadece bir dili kaybetmekle sonuçlansa neyseydi de, sadece bir dili layýkýyla öðrenememekle kalmadý. Tahribatlarý çok daha pahalýya mal oldu. Can ve mal kayýplarý, o korkular, o göçler hep Taksim politikalarýnýn sonuçlarý deðil midir?.. Gençlerimizin iþsizlikten yurtlarýný terkedip uzak diyarlara göç etmeleri de o ayrýlýkçý politikalarýn sonucu deðil midir?.. Tabii ganimet zengini olanlar, meselelere bu açýdan bakmýyorlar, "iyi ki ayrýldýk" diyorlar ve günde beþ öðün "anavatan"a þükran çekiyorlar. Onlar þükran çekedursunlar, acý gerçeklikler hiç de sandýklarý ve sunduklarý gibi deðildir. Bizim gençler bir bir ülkeyi terkederken, belli mihraklarýn hergün "battý", "bitti", "çöktü" dedikleri Kýbrýs Cumhuriyeti ekonomisi dýþarýdan göç alýyor. Yunanistan'dan, Rusya'dan, uzak doðu ülkelerinden gelen göçmen iþçilerin sayýsý yüzbin civarýnda. Ýstihdam yaratmayan bir ekonomi bu kadar göçmen iþçiyi çekemezdi. KKTC umacýsýnda göç içeriden dýþarýya iken, Kýbrýs Cumhuriyeti'nde dýþarýdan içeriyedir. Bir tek bu gösterge bile hangi ekonominin daha saðlýklý olduðunu göstermeye yeter. Memet'in hikayesi de bu çerçevede deðerlendirilmelidir. Memet eþini alýp güneye taþýnmýþ, Güney Lekoþa'da yaþamaktadýr. Aldýðý araba ile de taksicilik yaparak hayatýný kazanmaktadýr. "Sokaklarý avucumun içi gibi biliyorum" diyor. Güneyde çalýþan bildiðim baþka Luricinalýlar da vardýr. Tabii tek faktör deðil, ama Rumca bilmelerinin de iþ bulmalarýnda kolaylýklar saðladýðý açýktýr. Sendikacýlarýmýzýn Bandabulia'nýn açýlýþýna gelen Mr. Füle'ye hazýrladýklarý karþýlama çok iyiydi doðrusu. Çok iyi, ama o ölçüde de acýtýcý... "Açýz" diyordu BES emekçileri, ve soruyorlardý: "Ya siz?" "KaKaTeCe'yi sonsuza kadar yaþatacaðýz" diyen þükrancýlara sormak lazým: Emekçiler aç ve kýzgýn. Ya siz bay þükrancýlar?..

9 9 23 Haziran 2012 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV PKK YANILSAMALARI Daðlýca'ya yapýlan ikinci PKK baskýný, birçok yüzeysel teþhisi altüst etti. "PKK bitti, artýk savaþacak gücü kalmadý" diyenler, "Yakýnda teslim olup silahlarýný býrakacak" diyenler ya da "Kürtler PKK'dan nefret ediyor ama korkudan karþý çýkamýyorlar" diyenler þimdi ne söyleyecekler? Güneydoðu'yu görmeden, oradaki bölge halkýnýn psikolojisini anlamadan konuþan birçok stratejist, insana "Bunlarýn verdiði akýllarla belirlenen siyaset de bu kadar olur" dedirtiyor. PKK eski PKK deðil, Kürtler eski Kürtler deðil, Güneydoðu eski Güneydoðu deðil. Tabii Türkiye de eski Türkiye deðil. Ama Kürtler, hangi siyasi partiden olursa olsun, Kürt kimliðine iliþkin inkâr siyasetini kabul etmiyor. PKK'ya ne kadar kýzarsa kýzsýn, sonunda onlarý da Kürtlerin bir parçasý olarak görüyor. Diyarbakýr'dan kalkan jetlerin 'kendi çocuklarýný' bombalamaya gittiðini düþünüyor. Oral ÇALIÞLAR (Radikal) TARÝH 21 MAYIS 2011 Güneydeki seçmen listelerinde bulunan 544 vatandaþýmýzýn bu durumunun KKTC anayasasýna aykýrý olduðunu öne süren Ýrsen Küçük, kuzeydeki oy hakkýnýn iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nun harekete geçtiðini açýkladý... Gözden kaçmayanlar... ÞEYTANI ÖNCE KÝM TAÞLAYACAK? Mehmet Ali Talat'ýn "Kýbrýs'ta cenaze namazý kýldýracak imamýmýz bile yok. Ýmamlar konusu kanayan yaramýzdýr" demesi AKP ile iyi geçinmek için bin takla atmaya razý olan UBP ve Ýrsen Küçük'e de, Derviþ Eroðlu'na da fena halde "gol" oldu. AKP yalakalýðýnda Talat'a yetiþebilmek için tek çareleri var. Ýlk fýrsatta Suudi Arabistan yollarýna düþmek ve Hacý olarak dönmek. Tabii bu arada Talat, Þeytaný onlardan önce taþlamazsa DÝPNOT Türkiye'de "otomatik vitese özel ehliyet düzenlemesi" Tayyip Erdoðan'ýn "Sadece otomatik vites bilmekle olmaz. Düz vites de öðrenilmeli" demesi üzerine, gündemden kaldýrýldý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Talat, samimiyse buyursun Ýlahiyat kolejine ve ilahiyat fakültesine destek versin." Ömer DURSUN (Evrensel Sevgi ve Kardeþlik Derneði Baþkaný) VÝRGÜL... GÖMMEYÝN BÝZÝ, YAKIN Kýbrýs Din Görevlileri Sendikasý Baþkaný Mehmet Dere diyor ki: "Yavruvatan'da görev yapan imamlarýn yüzde 90'ý ya Türkiye'den gelme ya da Türk kökenli ailelerin çocuðu. Ýmamlarýn yüzde 10'u bile Kýbrýslý deðil." Vay vay vay Ýþinize geldiðinde Kýbrýslý diye bir þey yok, hepimiz Türküz. Ýþinize gelmediðinde de "Kýbrýslý imam yok" öyle mi? Gömmeyiverin Kýbrýslýlarýn cenazelerini Hocam. Bize uyar. Bizi yakýn ve küllerimizi de Karpaz'dan denize savurun. OK mi? ÝMANA GELDÝ HOCAM, ANLAMAYACAK NE VAR BUNDA! "Kýbrýs'ta imam hatip açýlmasý için çok mücadele verdik. Baþýmýza gelmeyen kalmadý. Baský yapanlarýn içinde Talat da vardý." Iþýlay ARKAN (KKTC Din Ýþleri Yönetim Kurulu Baþkaný) "Erdoðan Kürt sorununu tek baþýna çözecek kadar güçlü deðil" ( ) Benim kanaatime göre artýk PKK'nin bir fonksiyonu kalmadý. Devletin de ordunun da PKK'yi tümden tasfiye etmesi söz konusu olamayacaðýna göre PKK ile anlaþarak bir çözüm bulunmasý gerekir. Ben 87 yaþýnda bir Kürdüm ama 57 yýl boyunca "Kürt var" diyemedim. Kürtlerin var olduðunu söylemek için mücadele ettim. Cezaevlerine girdim, iþkence gördüm. PKK Kürtlerin varlýðýný Türklere gösterdi. PKK, Kürtlerin haklarýnýn olduðunu dünya gündemine de getirdi. PKK'nin bundan öteye Kürt halkýna saðlayabileceði bir þey yok. Ha PKK'nin bu süre zarfýnda çok büyük hatalarý da oldu. Neticede bu savaþ süresince en büyük acýyý Kürt halký çekti. 35 bin PKK militaný öldürüldü, aralarýnda benim kardeþimin de olduðu bin kiþi faili meçhul cinayetlerde öldürüldü. 3 binden fazla köy boþaltýldý. PKK'nin korucu köyü diyerek pek çok köyde cinayet iþlediðini de biliyoruz. Yani bu savaþýn en büyük kaybý Kürt halkýna oldu. PKK hareketi bazý kazanýmlar saðlamýþ olmakla birlikte, insani ve ahlaki bakýmdan Kürt halký da çok büyük zarara uðradý.( ) Zana kiþisel hareket eden bir þahsiyet. KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Kendisinin örgüt baðý güçlü deðildir, kendisini örgüt üstünde gören ve BDP'yle de istiþare etmeyi gerekli görmeden konuþan bir isim. Baðýmsýz hareket ediyor. Bu sorunu Erdoðan'ýn çözebileceði yönünde açýklama yapmasýnda Talabani ve Barzani ile yaptýðý görüþmelerin büyük etkisi vardýr. PKK'nin fonksiyonunun bittiðini Zana da kabul ediyor; "Daha evvel birleþik Kürdistan'ýn kurulmasý için mücadele eden hareket bugün Türkiye'de Türklerle birarada yaþama noktasýna gelmiþtir" diyor. Silahlý mücadelenin bir anlamý kalmamýþtýr demeye getiriyor. Baþbakan Erdoðan'ýn etrafýnda toplanmamýz ve baþbakana güvenmemiz gerektiði yönünde açýklama yapýyor. Ben Erdoðan'ýn bu sorunu tek baþýna çözebilecek güçte olduðunu düþünmüyorum..( ) Baþbakan þu ana kadarki açýklamalarýnda çok sert tavýr takýndý ve BDP'ye aðýr þekilde saldýrdý. "Morg bekçisi" dedi, nekrofil dedi, "kandan nemalanýyorlar" dedi. Seçilmiþ olan onlarca belediye baþkanýný, pek çoðu uzaktan yakýndan alakasýz 8 bin insan tutuklandý. Kürtlerin demokratik haklarýný savunan pek çok aydýný toplayýp içeri attýlar. Her gün kiþi KCK üyesi diye tutuklanýyor. Bugün BDP'nin en aktif unsurlarý içeride. Yarýn bir seçim süreci baþlarsa, seçim kapmayasý örgütleyecek insan kalmadý. AKP onaylamadan bu kadar operasyon yürütülemez. Geçmiþte iþlenen faili meçhul cinayetlerle Kürtler nasýl susturulmak istendiyse, bugün de yargý kullanýlarak bu insanlar uzun süreli etkisizleþtirilmek isteniyor. Bunu yapmasýnýn nedeni de önümüzdeki dönemde Kürt bölgesinden daha fazla oy alabilmek. Kendisi de devlet baþkaný olmak istediði için BDP'yi zayýflatmasý ve oy oranýný arttýrmasý gerekiyor. Dolayýsýyla Zana'nýn dediði gibi Erdoðan'ýn Kürt sorununu çözecek tek lider olduðuna inanmýyorum. (Bu yazý eski Diyarbakýr TÝP milletvekili, deneyimli siyasetçi Dr. Tarýk Ziya Ekinci'nin bianet.org'da yayýmlanan söyleþisinden alýnmýþtýr )

10 10 23 Haziran 2012 Cumartesi GÜNEYDEN... RUM SAYIÞTAY, "KIBRIS HAVAYOLLARI"NI ÞAHSEN DENETLÝYOR Rum Sayýþtay Hristalla Yorgacis'in, "Kýbrýs Havayollarý" þirketinin mali denetimini dünden itibaren þahsen üstlendiði bildirildi. Alithia gazetesi, Rum Meclisi'ne konuyla ilgili daha önceden yasa tasarýsý sunulduðunu ve Yorgacis'in þirketin mali denetimini þahsen yüklenmesiyle ilgili tasarýnýn dünkü oturumda onaylandýðýný yazdý. Haberde ayrýca, "Kýbrýs Havayollarý" þirketinin sözde "Türk ambargosu" nedeniyle yaþadýðý kayýp için 5 milyon Euro tazminat verilmesiyle ile ilgili yasa tasarýsýnýn, Rum Bakanlar Kurulu'nun ardýndan Rum Meclisi'nden onaylandýðý belirtildi. SÝSLÝ HAVALARDA UÇAKLARI ÝNDÝRECEK SÝSTEM YOK Ýki toplumlu giriþimcilik eðitimleri tamamlandý n Giriþimcilik eðitimlerini ve danýþmanlýklarýný adanýn heryerine götürerek giriþimcileri desteklemeye devam eden SECOND Projesi, iki toplumlu giriþimcilik eðitimlerini de baþarýyla tamamladý. LARNAKA'DA 26 KÝLO UYUÞTURUCU Kýbrýs'ýn kuzeyinde giriþimcilere eðitim ve danýþmanlýk hizmeti saðlamayý 2 yýldýr sürdüren AB finans destekli SECOND Projesi teknik destek ekibi, " Giriþimcilik Programlarýnýn Uygulanmasý " aktivitesi altýnda Aralýk 2011'den bu yana 7 ayrý giriþimcilik eðitimi düzenledi. Bu eðitimlere toplam 134 giriþimci ve giriþimci adayý katýlarak geleceðe dönük vizyonlarýný geliþtirme olanaðý buldu. Youth Power'le Ýþbirliði Giriþimcilik Programlarýnýn yanýna " Ýþ Aðlarýnýn Geliþtirilmesi " aktivitesi çerçevesinde de SECOND Projesi Teknik Destek Ekibi, 2 yýldýr baþarýyla uygulanan Youth Power projesiyle eðitim alanýnda örnek bir iþbirliði baþlattý. Baþlatýlan uygulama çerçevesinde ara bölgedeki CCMC de (Basýn - medya - merkezi) iki toplumlu giriþimcilik eðitimi baþlattý. Ortak veya baðýmsýz yatýrým projeleri uygulamayý amaçlayan Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum giriþimcilerle giriþimci Larnaka ve Baf havaalanlarýnda sisli havalarda uçaklarýn güvenli bir þekilde iniþ yapmasýný saðlayan ILS sistemi bulunmadýðý bildirildi. Fileleftheros, ILS sistemi bulunmadýðýndan sisli havalarda iniþ yapamayan uçaklarýn birçok kez Kýbrýs'a yakýn ülkelerdeki diðer havalimanlarýna yönlendirildiðini yazdý. Özellikle haziran ve temmuz aylarýnda sisli havalarýn görüldüðü belirtilen haberde, 1 Temmuz'da baþlayacak AB Dönem Baþkanlýðý sýrasýnda problem yaþanabileceði vurgulandý. adaylarýna Ýngilizce dilinde eðitimler verildi. Ýþ Planlamasý - Finansal Yönetim - Üretim Yönetimi - Kurumsal Ýletiþim - Stratejik Planlama - Yeþil Hat Ticareti - Uluslararasý Ticaret Kurumsal Etik - Etkin Pazarlama konularýnýn anlatýldýðý eðitimlere Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlardan oluþan yaklaþýk 20 kiþi katýldý. Eðitimlerin son gününde, Stelios Vakfý'nýn Kýbrýsta Ýþ Ortaklýðý projesinden ödül kazanan giriþimcilerden sürdürülen iþ ortaklýðýna iliþkin interaktif bilgiler alýndý. Vakýf koordinatörlerinin Kýbrýs'ta yürütülen projeye iliþkin bilgiler de aktardýklarý bu eðitim sonrasýnda giriþimciler ve giriþimci adaylarýna sertifikalarý takdim edildi. Lha LÖSEMÝLÝ ÇOCUKLAR KARNELERÝNÝ ALDILAR- Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi olan Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'nýn küçük üyeleri karnelerini aldýlar Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý iþbirliði sonucunda, temel öðrenimlerinden geri kalmamalarý için çocuklarýn tedavi süreçleri boyunca gönüllü öðretmenler Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesinde gelerek ders veriyorlar. Tedavi gören çocuklar için, okul dönemi boyunca devam eden eðitimleri sonucunda da senede 2 defa Karne Günü yapýlýyor. Bitirmiþ olduðumuz eðitim yýlý sonunda hastanenin Çocuk Onkoloji Bölümü'nde gerçekleþen Karne Günü, gönüllü öðretmen Birben Oral ve Necati Taþkýn Ýlkokulu Müdürü Sami Özveren'in da katýlýmlarý ile gerçekleþtirildi. Larnaka'da önceki akþam üzeri, 4 kiþinin tasarrufunda 26 kilo hintkeneviri türü uyuþturucu bulundu. Rum radyosu, Rum polisinin önceki akþam üzeri, saat 17:30 sýralarýnda, içerisinde 4 kiþinin bulunduðu bir aracý durdurarak, araç içerisinde kontrol yaptýðýný ve bir valiz içerisinde paketlenmiþ halde 26 kilo hintkeneviri türü uyuþturucu tespit ettiðini duyurdu. Yunan pasaportu hamili olduklarý belirtilen 4 kiþi tutuklandý. Tutuklanan 4 kiþinin yaný sýra, þüpheli addedilen ve ikametgahýnda yapýlan aramada 1,5 gram hintkeneviri bulunan bir kiþi daha tutuklandý. Þahýslarýn bugün (dün), Larnaka Kaza Mahkemesi'ne sevk edilmesi ve aleyhlerinde tutuklama kararýnýn alýnmasý bekleniyor. ÝNGÝLÝZ ÜSLERÝNDE ÇALIÞAN KIBRISLI TÜRKLERE VERÝLEN ÖÐRENCÝ ÖDENEÐÝ KESÝLDÝ Rum Maliye Bakanlýðý'nýn, Kýbrýslý Rumlar aleyhine ayýrýmcýlýk olduðu iddiasýyla KKTC'de ikamet eden ve de Ýngiliz Üslerinde çalýþan Kýbrýslý Türklere verilen öðrenci ödeneklerinin kesilmesine karar verdiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Rum Maliye Bakanlýðý'nýn bu kararý almasýndaki nedenleri arasýnda, Kýbrýslý Türklerin, KKTC bankalarýndaki mevduat faizleri, kiralarý, KKTC'deki çalýþmadan doðan maaþlarý gibi gelir ve mülkiyet unsurlarýný kontrol etmesinin mümkün olmamasýný da gösterdi. Gazete KKTC'de ikamet eden Kýbrýslý Türklerin öðrenci bursu alma hakkýna sahip olmadýðýný ancak Rum Bakanlar Kurulu'nun 15 yýl önce aldýðý bir kararda Ýngiliz Üslerinde çalýþanlara özel bir uygulama yapýldýðýný anýmsattý. Habere göre Kýbrýslý Türklerin baþvurularý, Kýbrýslý Türklerin yanlarýnda çalýþtýðýný belgeleyen Ýngiliz Üsleri aracýlýðýyla ele alýyordu. Gazete, söz konusu öðrenci ödeneklerinin, yýllýk gelirleri 100 bin 'yu geçmeyen -iki çocuða kadar- ailelere verildiðini anýmsattý. Habere göre mal varlýðý 1.2 milyon 'yu aþan ailelere ödenek verilmiyor.

11 23 Haziran 2012 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... New York Times: "Suriyeli muhaliflere silah sevkiyatýný Türkiye'deki CIA ekibi organize ediyor" New York Times gazetesi, finansmanýný Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'ýn yaptýðý Suriyeli muhaliflere silah sevkiyatýnýn Türkiye'de faaliyet gösteren bir grup CIA ajaný tarafýndan organize edildiðini yazdý. Haberde, silahlarýn Müslüman Kardeþler örgütünün de aralarýnda bulunduðu gizli þebekeler üzerinden CÝA aracýlýðý ile muhaliflere verildiði aktarýldý. Gazeteye konuþan üst düzey ABD'li bir yetkili, CIA ajanlarýnýn son birkaç haftadýr Türkiye'nin güneyinde faaliyette olduklarýný ifade etti. ABD yönetimi ise, Suriyeli muhaliflere silah verdiði iddialarýný reddediyor. Özgür Suriye Ordusu üyeleri, geçen ay Lavrov: "Suriye'ye müdahale olursa Kürt sorunu yayýlýr" Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov, Suriye'ye müdahale olursa etnik çatýþma çýkacaðý uyarýsýnda bulunarak, bunun tüm bölgeye yayýlabileceðini ve Kürt sorunu yaþanacaðýný ifade etti. Lavrov, Kürtlerin Suriye'de, Türkiye'de ve Irak'ta yaþadýðýný hatýrlattý. Lavrov, Suriye'nin çok sayýda etnik ve dini topluluðun bir arada yaþadýðý ülke olduðunu anýmsatarak, krizin bölgesel bir çatýþmaya dönüþeceðini ima etti ve þöyle konuþtu: "Buradaki dini gruplarýn baþka ülkelerle de iliþikleri var. Suriye, Türkiye ve Irak'ta yaþayan Kürtlerin sorunlarý olabilir, Hýristiyanlarýn olabilir, Hýristiyanlar Mýsýr'da þiddete maruz kalmaya baþladý bile. Bu çok tehlikeli. Onlar "Suriye'nin faturasý çok aðýr olacak" Suriye'deki geliþmeleri yakýndan izleyen Alman Uluslararasý Siyaset ve Güvenlik Enstitüsü'nden Oertadoðu Uzmaný Heiko Wimmen, "Esad rejiminin yýkýlmasýyla þiddetin duracaðýný sanmayýn" dedi. Suriye'de muhalif gruplarýn da þiddet uygulandýðýný savunan Wimmen "Bombalý saldýrýlar, toplu katliamlar gerçekleþiyor, hepsi faili meçhul kalýyor. Taraflar birbirini suçluyor. Uluslararasý toplum operasyon konusunda henüz anlaþmadý. Çünkü operasyon güçlerinin nasýl bir savunmayla da karþýlaþacaðý belli deðil. Türkiye ordusuna ait askeri araçlarla getirilen silahlarý sýnýrdan geçirdiklerini söylemiþ, Türkiye iddialarý reddederek, sadece 'insani' yardýmda bulunduðunu ileri sürmüþtü. New York Times, Türkiye'de faaliyet gösteren CÝA birimlerinin Suriye'nin deðiþen muhalefet yapýsý hakkýnda bilgi edinmeyi amaçladýðýný ve hangi gruplara silah verilmesi gerektiðine karar verdiklerini de ifade etti. Gazeteye konuþan Arap bir istihbarat yetkilisi, "CIA görevlileri burada kendilerine çalýþacak yeni kiþiler bulmaya çalýþýyor" dedi. Gazeteye göre, ABD'li yetkililer ve CIA ajanlarý, Suriye birliklerinin uydu görüntülerini ve istihbaratý da muhaliflerle paylaþýyor. (ANF) orada asýrlar boyu yaþýyordu ve bu dengenin bozulmasý faciaya yol açar." Lavrov, Suriye'ye helikopter taþýyan Rus gemisinin Ýngiltere'nin baskýsýyla geri gönderilmesine tepki göstererek Moskova'nýn, AB'nin Suriye'ye uyguladýðý ambargoya uymayacaðýný söyledi. Lavrov, Batý medyasýnýn Rus gemisiyle ilgili tepkilerinin bir kampanyanýn parçasý olduðunu belirterek, "Suriye'ye savaþ gemisi göndermiyoruz. Biz Suriye ile imzaladýðýmýz silah satýþý sözleþmesinin gereklerini yerine getiriyoruz. Bu silahlar savunma amaçlý" dedi. Lavrov "Kendilerini kimin yöneteceðine Suriye halký karar vermeli" ifadelerini kullandý. (ANF) Rusya açýk bir þekilde Suriye ordusunun hava savunma gücünü güçlendiriyor." Esad'ýn hala yenen tarafta olduðuna dikkat çeken Wimmen þu öngörülerde bulundu: "Suriye ve Ortadoðu'yu yýllardýr izleyen birisi olarak söylüyorum; Esad rejiminin yýkýlmasýyla þiddetin duracaðýný sanmayýn. Tersine, þiddet týrmanacak. Farklý etnik ve dini gruplar arasýnda çatýþmalar çýkacak. Suriye için umutsuzum. Esad rejiminin deðiþtirilmesinin faturasý çok aðýr olacak." (ANF) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. AB Dönem Baþkanlýðý töreninde Rum polisi-ýngiliz üsleri iþbirliði Rum Polisi, Ýngiliz Üsleri topraklarýndaki Kurio Antik Tiyatrosunda gerçekleþtirilecek olan Güney Kýbrýs'ýn AB Dönem Baþkanlýðýný üstlenme töreniyle ilgili gerek Ýngiliz Üsleri, gerekse Rum polis üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarýnýn olduðu bir faaliyet planýnýn var olduðunu belirtti. Alithia gazetesi, törene katýlacak Rum polislerin silah taþýmayacaðýna dair haberlerle ilgili polis açýklamasýna dayandýrdýðý haberinde, törenin güvenlik koþullarý altýnda baþarýyla gerçekleþmesi için Ýngiliz Üsleri polisiyle sýký bir iþbirliði yapýldýðýný bildirdi. Polisin, tören sýrasýndan alýnacak önlemler hakkýnda ise anlaþýlýr nedenlerden ötürü açýklama yapmayý uygun bulmadýðý kaydedildi. Polisin, Ýngiliz Üsleri yetkilileriyle nin bir dizi görüþme yaptýðý ve bu görüþmelerin çoðuna AB Sekreterliði üyelerinin de katýldýðý bildirildi. Öte yandan Fileleftheros gazetesi "Ýngilizler Kurio'yu Kontrol Ediyor... Törende Sadece Devlet Yetkililerine Eþlik Edenler Silah Taþýyacak... Polis Yalanlamýyor, Ýngilizlerle Ortak Faaliyet Planý" baþlýk ve spotlarýyla verdiði haberinde, sadece Kurio'da devlet yetkililerine eþlik edecek Rum polislerin silah taþýyacaðýný, geriye kalanlarýnýnsa tören sýrasýnda denetim için alanda hazýr bulunacaðýný yazdý. Bahse konu gün için ortak faaliyet planý düzenleyen Güney Kýbrýs polisi ile Ýngiliz Üsleri polisi arasýnda bu yönde bir anlaþma olduðunu kaydeden gazete, üsler polisinin, dün de yazdýðý gibi, belirli durumlar dýþýnda alanýn güvenlik sorumluluðunu tam olarak üstlendiðini savundu. Gazete, polisin, konuyla ilgili izahatlarda bulunmaya çalýþtýðýný; herhangi bir yalanlama ya da teyitte bulunmadan, (Rum) polislerin silah taþýyýp taþýmayacaðýna iliþkin açýklama yapmaktan kaçýndýðýný belirtti. EVROKO VE DÝSÝ'DEN TEPKÝ Habere göre EVROKO Basýn Sözcüsü Mihalis Yorgallas, Rum Hükümetini, Güney Kýbrýs'ýn "egemenlik haklarýný" koruyarak, hemen Ýngiliz Üslerine yönelik müdahale bulunmaya çaðýrdý. Öte yandan Alithia gazetesine göre, DÝSÝ Baþkan Yardýmcýsý Yoannis Nikolau ise tören sýrasýnda Rum polisinin silah taþýmamasýyla ilgili konuyu yorumlayarak, Rum hükümetinin konuyla ilgili suskunluðunu koruyamayacaðýný belirtti. ABD Ýnsan Ticareti raporu ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn, 2012 Ýnsan Ticareti (trafficking) Raporu'nda, "Kýbrýs"ýn ikinci grup ülkeler arasýnda yer aldýðý belirtildi. Politis gazetesi, Güney Kýbrýs'ýn, Türkiye, Yunanistan ve Balkan ülkeleriyle birlikte, ilgili yasanýn hükümlerini tamamýyla uygulamayan ülkeler kategorisinde bulunduðunu yazdý. Gazete, raporda, Güney Kýbrýs'ýn, Yunanistan'ýn aksine, insan ticareti konusunda önemli çabalar sarf ettiðinin de belirtildiðini yazdý. Rapora ayrýca, Güney Kýbrýs'ýn, cinsel ve emek istismar kurbaný ve de Beyaz Rusya, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Estonya, Hindistan, Pakistan, Vietnam, Filipinler ve Kamerun'dan olan kadýn ve erkekler için destinasyon olduðunun da belirtildiðini yazan gazete, cinsel istismarýn, bar, kafe, masaj salonlarý gibi yerlerde yer aldýðý, buna eþ zamanlý olarak Doðu Avrupa, Güneydoðu Asya ve Afrika ülkelerinden olan yabancý iþçiler ve siyasi sýðýnma baþvurusu sahiplerinin, inþaat sektöründe, tarým alanýnda ve de evlerde çalýþmak zorunda kaldýklarýna da dikkat çekildiðini belirtti. Habere göre Amerika Dýþiþleri Bakanlýðý, 2011 yýlýndaki araþtýrmaya atýfta bulunarak, çalýþmak için yasal olarak adaya gelen yabancýlarýn, etkisiz koruma ve gözetimleri nedeniyle "trafficking" konusunda hassas olduklarýna da dikkat çekti. Amerika Dýþiþleri Bakanlýðý raporda ayrýca, Rum Yönetimi'nin, çaba gösterdiðini ancak "trafficking" konusundaki mücadeleye iliþkin minimum tedbirleri mutlak bir þekilde uygulamayý baþaramadýðýný dile getirdi. Raporda, 2011 yýlýnda insan "tüccarlarýnýn", hoþgörülü bir tavra maruz kaldýklarý, "trafficking" ile ilgili araþtýrmalarýn azaldýðý ve de kurbanlarýn korunmasýnda ilerleme saðlanmadýðý belirtilirken, Rum Yönetimi'nin, "trafficking" olaylarýna karýþan devlet memurlarýný örnek bir þekilde cezalandýrmayý da baþaramadýðý ifade edildi. Gazete Amerika Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn, suçlularýn örnek bir þekilde cezalandýrýlmasý, ayrýca trafficking olasý kurbanlarýnýn hemen anýnda ve etkili bir þekilde tespit edilmesi yönünde tavsiyelerde bulunduðunu yazdý. Habere göre Rum Ýçiþleri Bakaný Eleni Mavru, bir radyo kanalýna yaptýðý deðerlendirmede, raporun, Bakanlýðýn "trafficking"e karþý mücadeleye iliþkin çabalarýnýn, olumlu sonuçlarýný da vurguladýðýný söyledi. Ýnsan ticaretine karþý mücadelenin zor bir konu olduðuna dikkati çeken Mavru, büyük kazançlarla suç çetelerinden bahsettiklerini, buna baðlý olarak kararlý tedbirlerin alýnmasý gerektiðini söyledi. Ýsrail'den doðalgaz alma anlaþmasý iki ay içinde imzalanacak Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakaný Neoklis Silikiotis, 2015'te doðalgaz alýnmasý konusunda Ýsrail ile 2 ay içerisinde anlaþma imzalanacaðýný açýkladý. Alithia "12'nci Parselden Kendi Doðalgazýmýz 2017 veya 2018'de Gelecek... Ýsrail'in Bize 2015'te Tamar Parselinden Doðalgaz Vermesi Konusunda Çabalar" baþlýklý haberinde 12'nci parselde bulunan doðalgazýn elektrik üretiminde kullanýlmasý maksadýyla Güney Kýbrýs'a ulaþtýrýlmasý konusunda Noble Energy'nin tarih olarak; 2017 sonu veya 2018 baþlarýný verdiðini yazdý. Haberde, Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakaný Neoklis Silikiotis'un, doðalgaz ve hidrokarbon yataklarý konusunda Ýsrail'de yaptýðý temaslar ve Rum Bakanlar Kurulu'nun Çarþamba günü aldýðý kararlar hakkýnda Rum Meclisi Ticaret Komitesi üyelerini bilgilendirmesine de yer verildi. Habere göre Silikiotis, 2018'e kadar elektrik üretimi için geçici çözüm olarak Ýsrail'den doðalgaz alýmýna Ýsrail hükümetinin olumlu yaklaþtýðý söyledi. Silikiotis, 2015'te doðalgaz alýnmasý konusunda Ýsrail ile iki ay içerisinde anlaþma imzalanacaðýný belirtti. Silikiotis, Ýsrail ziyareti sýrasýnda her iki ülkenin münhasýr ekonomik bölgelerine komþu bölgelerde bulunan hidrokarbon yataklarýnýn Güney Kýbrýs ve Ýsrail tarafýndan müþterek kullanýlmasý konusunu da gündeme getirdiðini anlattý. Ýsrail'in bu konuya yaklaþýmýnýn da olumlu olduðunu söyleyen Silikiotis, Rum ve Ýsrail müzakere gruplarý arasýnda bu konuda görüþme yapýlacaðýný söyledi. Gazete, Silikiotis'in komite üyelerinin sorularýna verdiði cevaplarla ilgili özetle þunlarý yazdý: "Biz AÝK'in iki santrali için 450 megavat talep ettik. Hidrokarbon yataklarýnýn müþterek kullanýlmasý halen sýnýrlarý belirlenmiþ olan yataklarda olacak. Ancak bazý aþamalarda çýkarma iþine katýlan þirketlerin de müdahil olmasý gerekecek. Benzer anlaþmalar, ortak yataklar bulunan Mýsýr ve Lübnan gibi diðer ülkelerle de yapýlacak. Uluslararasý Para Fonu, Kýbrýs'ta doðalgaz istifadesinden ve satýþýndan elde edilecek gelirin yatýrýlacaðý Hidrokarbon Fonu oluþturulmasý konusunu incelemeyi üstlendi. Ancak doðalgaz gelirinin bir bölümü yýllýk bütçeye aktarýlacak. Larnaka'daki akaryakýt depolarýnýn baþka yere nakledilmesi için, buraya akaryakýt terminal istasyon kurulmasý iþini üstlenecek stratejik yatýrýmcýnýn, önümüzdeki eylül ayýna kadar seçilmesi bekleniyor. AB'nin, Avrupa Birliði komþu ülkelerinin hidrokarbon çýkarma güvenliði ve kurallarýnýn yanýsýra, enerji beslemesi ve diðer iþbirliði konularý gündemiyle 9 Kasým'da Kýbrýs'ta toplanma önerisini benimsedi. Davetliler listesinde Türkiye, Lübnan, Ýsrail, Filistin Yönetimi, Ürdün ve Mýsýr olacak. Uygulanan ambargo nedeniyle Suriye dýþarýda býrakýldý.

12 12 23 Haziran 2012 Cumartesi Artýk iyice belli oldu. Ýrsen Küçük'ü sakýn yalan makinesine baðlamayýn. Çünkü makine infilâk edip cayýr cayýr yanabilir! Bizim Duvar Soyan Türk soyulan Türk! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Saðduyu istiyormuþ. Yok mudur ona bir sað kroþe indirecek?! MUHABBETLÝLER BU SICAGDA DELÝ OLMADIM YA! -Hayýrdýr... Elin dolu geldin ha gene bu agþam... Nedir anam bu naylonnar? Canbahdiyarýn düðünü mü var be Kemal... -Ne canbahdiyarý be Razi... Sen deðildin dün þikâyet eden evde hiçbiþey galmadý diye? Dedim geçeyim markedden alayým... O sahat geldiydi tazeligler daha... -Neler aldýn? -Hýyar domadez, badadez, taze sovancýg, semizotu falan filan... Agþama biþey yabdýmýn sen? -Yok, hiçbiþey yabmadým. Zaten senin günün deðildi? -Nasýl benim günüm? - Gararlaþdýrmadýydýk yahu seninilan, bir gün sen söyleycen yemeði bir gün ben... -E, bugün benim günümüdü? -Eyya... Amma unudgan oldun be Kemal ha... -Kim, ben? Al öyleysa bu naylonu da giriþ hemen. -Nedir onnar? -Balýk... Vobbacýg... Gannarý daha üsdünde... Temizleddim da gendilerini uðraþmayasýn diye... -Ma be Kemal, aglýný mý gaçýrdýn be caným ama? Havayý görmen nasýl cehennem sýcaðý var? Da gavýrýlmýþ balýg yeycen bu havada? Tansiyonnu adam sen... Farkýndasýn þu baþladýn gene hiç diggad edmemeye? Yazda böyle þeyleri gavýrýlmýþ yemeycen demedi dogdor sana? -Balýðýn gaynanmýþý mý olur be Razi? Admassan tavaya çatýr çatýr gavrýlsýn, guyruðundan dutup atasýn aðzýna, hiç kemik, tiken çýkarmadan dadý mý olur o balýðýn? Hade sen baþla, ben da gideyim bir kâsecik da hummus alayým yanýna da gider... Hem çok da dagma kafaný böyle þeylere da gözeklenen göze çöp batar deller. Alayým bir güçük da rakýcýk, ne den? -Yok anam... Bu sýcagda deli olmadým ya... -Ýki biracýk alayým öyleysa... -Aman aman.. Nesdersan al hade... Asmaaltý konuþmalarý -Hade gene eyisin eyi... -Kim? Ma bana söylen? -E neçün, baþga biri var buþaþda? Tabii sana söylerim. -Noldu? Gazandýg piyangoyu da haberimiz yok?! -Dalga geþme... Öyle biþey demedim ben. -Ya? -Aha karpuz festivali da Haftanýn Gýdýgýdýsý Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif'in "Dünya bir gün KKTC söylemini telâffuz edecek" þeklindeki sözleri, mandradaki bütün kargalarý gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden Burno BUDROVIC (HIRVATÝSTAN) yapýyollarmýþ Yýldýrým köyünde. -E bana ne... -Belki hakiki karpuz bulur da yerik diye düþündüm yahu... -E doðrudur dediðin ama hiç ümidim yok. Fena alýþdý bunnar gabaða aþýlamaya karpuzlarý. Gene karpuz diye kakalaycaglar millete karpuzlarý... Onun için ne giderim ne da basarým. Zaten görmemin... Karpuz diye milleti gazzýgladýglarý þeylerin þegli þemali ayný bengzedi o deðirmi gocaman gabaglara! Karpuzun sadece rengi karpuz. Hadda o bile bozulmaya baþladý. -Nerde o eski karpuzlar be yeðen... Pezevengin memleketinde onu bile hayal eddiler bize artýk. -E neyin esgi dadý galdý ya gardacýðým. Biz annarýk bunu þu esgisini bilirik. Þimdikiler ne bilsin biçareler. Zanedeller da hep böyleydi! FOSFORLU SAAT Tanýþalý bir hafta olmuþtur. Çok utangaç olduklarý için el tutmadan ileri gidememiþlerdir. Nasýlsa, genç adam hafta sonunda, akþam sinemadan sonra kýzý eve çaðýrmak cesaretini gösterir. Evde müzik kasetleri çalýnýr, içki içilir, gülüp eðlenilir. Genç erkek ýþýðý söndürmek isteyince, kýz itiraz etmez. Genç adam sorar: -Perdeleri de kapatabilir miyim? -Tabii sevgilim. -Þu yemek masasýna koyduðumuz iki mumu da söndürebilir miyim? -Tabii sevgilim. -Bak ne güzel karanlýk oldu þimdi. -Evet sevgilim, evet. Genç adam, yavaþ yavaþ sevgilisinin yanýna gider ve kanepeye oturur. Titreyen ellerle genç kýzýn ellerini tutar ve heyecanlý bir ses tonuyla konuþur: -Sana yeni aldýðým fosforlu saatimi göstereyim. Bak karanlýkta ne güzel parlýyor. Fikrinin Fikri ÝNANANIN DA... Eroðlu, "Maraþ'ý görüþmeye hazýrýz" demiþ. -Yanlýþ anlamayýn ha! Görüþmeye hazýrdýr... Eski sahiplerine iade etmeye deðil! Derviþ Eroðlu "Ambargoyu anlamakta zorlanýyorum" demiþ. -Anlatayým Derviþ bey... Ambargo demek, hiçbir Türkiye futbol takýmýnýn, KKTC'de hiçbir takýmýmýzla dostluk maçý bile yapamamasý ve sizin anavatanýnýzýn da buna eyvallah çekmesidir! Nasýl? Anlatabildim mi? Çakýcý "Muhalefetin sesini kimse kýsamaz" demiþ. -Ýlahi Mehmet gardaþ... Muhalefetin sesi mi var zaten kýnamadan baþka, ki kýsýlsýn? Küçük'ün Strazburg dönüþü Ercan'da karþýlanmasýnda izdiham yaþanmýþ. -Yalakalýk sýnýr tanýmýyor desenize... Dürüst Doða Koleji'ne hayran kalmýþ... -Ne yapsýn biçarem... Doðasýnda var "yeþil" doðayý sevmek! Baþsavcýlýk, "Ýlâhiyat Koleji açýlmasýnda bir sakýnca yok" þeklinde görüþ vermiþ. -Olabilir sayýn Baþsavcý... Ama, böyle bir kolejin açýlmasýnýn arkasýndaki gerçek niyet olan din devleti dayatmasý, son derece sakýncalý! Küçük Kýb-Tek'in özelleþtirilmesi konusunda "Kimse iþinden olmayacak" demiþ. -Ýnananýn da... Eðer bu efendiye inanan bir tek kiþi kaldýysa... Kâþif "Dünya bir gün KKTC söylemini telâffuz edecek" demiþ... -Oldu olacak bunun kaç bin sene sonra olacaðýný da söyleseydin be efendi... Stefan Füle, "Biz açýz, ya siz?" pankartý açan ve temsili olarak dilenen belediye çalýþanlarýna hiçbir þey anlamadan bakmýþ. -Tok açýn halinden anlamaz diyenler ne güzel söylemiþ... Külliye inþaatý baþlamýþ. -Bunca kýnama, bunca protesto, bunca pankart, bunca slogan külliyen boþa mý gitti þimdi yani?! Özkan Yorgancýoðlu; "AB'den yapýlan yardýmlarýn artýrýlmasý gerektiðini Füle'ye ilettik" demiþ. -Asýl Türkiye'den yapýlan sözde yardýmlarýn artýrýlmasý gerektiðini de Türkiye'ye ilettiniz mi Özkan gardaþ? Yoksa ananýz kýzar diye korkuyor musunuz?! Külliye inþaatý doludizgin gidiyormuþ. Bunca kýnama, bunca protesto, bunca pankart, bunca slogan külliyen boþa mý gitti yani þimdi?!

13 23 Haziran 2012 Cumartesi 13 FERÝDUN IÞIMAN KONYA'DAKÝ RESSAMLAR BULUÞMASI'NDA Kýbrýslý Türk sanatçý Feridun Iþýman, Konya Karatay Üniversitesi'nin düzenlediði 2. Uluslararasý Ressamlar Buluþmasý'na katýlarak, KKTC'yi temsil etti. Iþýman'ýn açýklamasýna göre, 28 ülkeden 45 sanatçýnýn katýldýðý etkinlik çerçevesinde sanatçýlara Antalya da gezdirildi. Konya Ticaret Odasý'nýn kurduðu bir üniversite olan Karatay Üniversitesi'nin düzenlediði ressamlar buluþmasýna katýlan sanatçýlar, Orhan Cebrailoðlu'nun küratörlüðünde ve Belgin Akýn'ýn asistanlýðýnda eserler de ürettiler. Sanatçý Feridun Iþýman da etkinlikte üç eser üretti. UKÜ'DEN 470 MEZUN DAHA- Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Akademik Yýlý Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni önceki akþam yapýldý. Törende, üniversiteden mezun olan 470 öðrenciye diplomalarý verildi. UKÜ Haspolat Yerleþkesi'ndeki Amfi Tiyatro'da yapýlan törende Eðitim, Fen- Edebiyat, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Güzel Sanatlar, Ýletiþim ve Mühendislik fakültelerinden lisans; Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Uygulamalý Bilimler ve Meslek Yüksekokullarý'ndan lisans ve önlisans; Lisansüstü Eðitim-Öðretim ve Araþtýrma Enstitüsü'nden de yüksek lisans olmak üzere toplam 470 öðrenci diploma aldý. POLÝS TANITIM FUARI VE ÇOCUK ÞENLÝÐÝ 26 Haziran Salý günü Lefkoþa Fuar Alaný'nda "Polis Tanýtým Fuarý ve Çocuk Þenliði" düzenlenecek. Etkinlik saat 19.00'da baþlayacak. Fuarda, çocuklar ve ailelere yönelik ücretsiz etkinlikler düzenlenecek. Motosikletli polisler "Motor Show" yapacak, narkotik köpeði ile gösteri düzenlenecek. Ayrýca polisin çeþitli birimlerinin teknik ve teçhizatý tanýtýlacak, bilgilendirme yapýlacak. TÜMGENERAL DAYSAL'I ZÝYARET ETTÝLER Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet Daysal'ý makamýnda ziyaret etti. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu adýna yazýlý bir açýklama yapan As Baþkan Nevin Erdoðan, Ertan Ersan baþkanlýðýndaki ziyarette, Komutana dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildiðini ve "Þehitler Ölmez 7" albümünün takdim edildiðini kaydetti. DAÜ MEZUNÝYET TÖRENÝ 26 HAZÝRAN'DA- Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Akademik Yýlý Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni 26 Haziran Salý günü yapýlacak. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, DAÜ Stadyumu'nda saat 20.00'de yapýlacak tören ile yaklaþýk 1700 mezun verilecek. DAÜ Mezuniyet etkinlikleri çerçevesinde 24 Haziran Pazar günü, saat 20:00'de, DAÜ Beach Club'ta mezunlarýn onuruna tüm akademik birimlerin, yöneticilerin, Vakýf Yöneticiler Kurulu'nun ve Rektörlüðün katýlacaðý Mezuniyet Balosu düzenlenecek. KAYIP ÞAHISLAR KOMÝTESÝ'NDEN BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI Kayýp Þahýslar Komitesi, kayýp yakýnlarýný bilgilendirmek amacýyla bugün AKM'de bilgilendirme toplantýsý düzenliyor. Toplantý saat 17.00'de baþlayacak. Kayýp Þahýslar Komitesi Kýbrýslý Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük, konuyla ilgili açýklamasýnda, gerek Güney Kýbrýs, gerekse Kuzey Kýbrýs basýnýnda çýkan spekülatif haberlerin kayýp yakýnlarýna gerçek olmayan veya eksik bilgiler aktardýðýný söyledi. Küçük, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin yetkilileri olarak her türlü doðru bilgiyi aktarmak ve sorulara cevap vermek için düzenlenen toplantýda bilim insanlarýnýn da hazýr bulunacaðýný belirtti. Gülden Plümer Küçük, Genel Kazý, Kimlik Tespiti ve Kalýntýlarýn Ýadesi Projesi'ne ivme kazandýrmak için uluslararasý standartlar çerçevesinde bilimsel danýþmanlarla birlikte yeniden yapýlanmaya gittiðini söyledi. Projenin 2006 yýlýndan beri sürdürdüðünü anýmsatan Küçük, Haziran 2012 tarihine kadar 66 Kýbrýslý Türk kayýbýnýn kimliklendirilip, kalýntýlarýn ailelerine teslim edildiðini kaydetti. MERKEZ BANKASI BÜLTENÝNÝN OCAK SAYISI YAYINLANDI Merkez Bankasý Bülteni'nin sayýsý yayýnlandý. Merkez Bankasý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, "parasal ve finansal geliþmeler baþta olmak üzere bankacýlýk sektörü finansal istikrar analizi, istihdam ve fiyatlar, bütçe geliþmeleri ve uluslararasý ekonomik geliþmelerin kamuoyu ile paylaþýlmasý amacýyla hazýrlanan Bülten'in 1. Sayýsý yayýmlanmýþtýr" denildi. Bültene www. kktcmerkezbankasi.org/yayinlar/ bulten-2012-a.zip adresinden ulaþýlabiliyor. EROÐLU, DETAV HEYETÝNÝ KABUL ETTÝ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Deneysel Týbbi Araþtýrma Vakfý (DETAV) heyetini kabul etti. Kabulde konuþan Deneysel Týbbi Araþtýrma Vakfý Baþkaný Halil Ýbrahim Þevket, Güney Kýbrýs'ta faaliyet gösteren Nöroloji Enstitüsü'nün Kýbrýs Türk ve Kýbrýslý Rumlar arasýnda müþterek olarak kurulan bir vakýf olduðunu, fakat kayýp kiþilerle ilgili kan sonuçlarýný açýklamayýp Deneysel Týbbi Araþtýrma Vakfý ile paylaþmadýðýný söyledi. THALASSEMÝA DERNEÐÝ SIKINTILARINI BAKANA AKTARDI Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Thalassemia Derneði temsilcilerini kabul etti. Bakanlýktan verilen bilgiye göre, Thalassemia Derneði Baþkaný Ahmet Varoðlu, Özürlüler Haftasý'nda Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan müjdesi verilen 50 özürlü istihdamý konusunun hangi aþamada olduðunu öðrenmek istediklerini kaydetti. Ýstihdam bekleyen ihtiyaçlý dernek üyelerinin listesini Bakan Ünverdi'ye sunan Varoðlu, Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve Ýstihdam Yasasý'nýn tadil edilmesi için Bakan Ünverdi'den destek istedi. Varoðlu, devam eden Kamu Görevlileri Reformu çalýþmalarý kapsamýnda, özürlülerin durumu hakkýnda Bakan Ünverdi'ye bilgi verdi ve özürlülerin hizmet yýllarýnýn iyileþtirilmesi için katký koymasýný istedi. LAÜ MEZUNÝYET TÖRENÝ 27 HAZÝRAN'DA Lefke Avrupa Üniversitesi Akademik Yýlý 19. Mezuniyet Töreni, 27 Haziran Çarþamba günü saat 20:00'de, Soli Antik Tiyatrosu'nda gerçekleþecek. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, lisans, önlisans ve yüksek lisans düzeyinde toplam 486 öðrencinin mezun olacaðý tören, mezunlarýn yerlerini almasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþlayacak. LAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel'in konuþmasý, mezunlar adýna konuþma ve protokol konuþmalarýnýn ardýndan dönem plaketi, baþarý kütüðüne çakýlacak, baþarý belgeleri, diploma ve ödüller takdim edilecek. TÜK BUÐDAY VE TRÝKALE ALIMINA PAZARTESÝ BAÞLIYOR Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), tohumluk Sarýçanak türü buðday alýmýna Akdoðan Tohum Hazýrlama Tesisi'nde; buðday ve Tritikale (buðday ve çavdar melezinden oluþturulmuþ bir tahýl) alýmlarýna ise, kurumun Haspolat'taki ambarýnda 25 Haziran Pazartesi günü baþlanacaðýný açýkladý. TÜK'ten yapýlan duyuruya göre, Maðusa'daki 4 numaralý ambarda ise, buðday ve Tritikale alýmlarýna, 27 Haziran Çarþamba günü baþlanacak. Duyuruda, 18 Haziran'dan beri devam eden arpa alýmlarýnda, kurumun kapalý zahire depolama yerleri dolmadan açýk alanlara arpa alýmý yapýlmayacaðý da ifade edildi.

14 15 23 Haziran 2012 Cumartesi Bulutoðlularý'na postayla kefen ERSÝN TATAR BANDABULÝYA'YI GEZDÝ Orgeneral Hurþit Tolon'dan gazetemize açýklama Geçen gün yayýnladýðýmýz "Bulutoðlularý'na postayla kefen" baþlýklý haberimizden sonra, Türkiye'de halen Ergenekon davasýndan tutuklu bulunan Emekli Orgeneral Ahmet Hurþit Tolon'un avukatý Ýlkay Sezer'den bir tekzip ve açýklama aldýk. Avukat Sezer bize Tolon'un yetkili temsilcisi ve avukatý olduðuna dair noter tasdikli vekaletnameyi de gönderdi. Ayrýca 'Yeni Þafak' gazetesi istihbarat þefi Fuat Atik'e Ahmet Hurþit Tolon'un açtýðý davanýn bir kopyasýný... Yerimiz dar olduðu ve diðer dava bizi ilgilendirmediði için bunlarýn tümünü yayýnlama olanaðýmýz yok. Aþaðýda sadece bize gönderilen açýklamayý yayýnlýyoruz... Sn. Þener LEVENT (Afrika Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni) Sn. Ali Osman TABAK (Direktör) KONU: tarihli AFRÝKA Gazetesi'nin birinci sahifesinde "Bulutoðullarý'na Postayla Kefen" üst baþlýðý ile yayýnlanan ve 3. sahifesinde "Bak Postacý Geliyor Kefen De Getiriyor" alt baþlýklarý ile devam eden haberde, müvekkilimiz Emekli Orgeneral Ahmet Hurþit Tolon'un kiþilik haklarýný, þeref ve haysiyetini rencide eden gerçekdýþý ifadelere yer verilmiþ olmasý nedeniyle, 5187 sayýlý Basýn Kanunu'nun 14. maddesi uyarýnca düzeltme ve cevap talebimizin sunulmasýdýr. AÇIKLAMALAR: tarihli AFRÝKA Gazetesi'nin birinci sahifesinde "Bulutoðullarý'na Postayla Kefen" ist baþlýðýyla yayýnlanan ve 3. sahifesinde "Bak Postacý Geliyor Kefen De Getiriyor" alt baþlýklarý ile devam eden haberde, müvekkilimiz Emekli Orgeneral Ahmet Hurþit Tolon'un kiþilik haklarýný, þeref ve haysiyetini rencide eden gerçekdýþý beyanlara yer verilmiþtir. Þöyle ki; Öncelikle, þu hususu önemle belirtmek isteriz ki, müvekkilimiz Emekli Orgeneral Ahmet Hurþit Tolon yasadýþý hiçbir yapýlanmada bulunmadýðý gibi haberinizde konu olan yasadýþý oluþumda bulunan hiç kimseyi de desteklememiþtir. Müvekkilimiz hakkýnda yapýlan haber tamamen asýlsýz ve gerçekdýþýdýr. Gazetenizde yayýnlanan haberde, müvekkilimiz Orgeneral Ahmet Hurþit TOLON'un yýllarý arasýnda kamuoyunda büyük infial uyandýran cinayetleri gerçekleþtiren kiþilerle irtibatlandýrýlmýþ gibi gösterilmiþ, onlarý koruduðu ifade edilmiþtir. Müvekkilimiz Emekli Orgeneral Ahmet Hurþit Tolon ile ilgili Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dahi ileri sürülmeyen habere konu iddialarla müvekkilimizin çeþitli kiþilerle irtibatlý gösterilmesi, Anayasa ve Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi ile güvence altýna alýnan "Masumiyet Ýlkesine" açýkça aykýrý olup, ayný zamanda "adil yargýlamayý etkilemeye teþebbüs" ve "hakaret" suçlarýný da meydana getirmektedir. Nitekim taraf olduðumuz Ýstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden basýn yoluyla hakaret suçuna iliþkin söz konusu haberinizde ileri sürülen iddiaya iliþkin davada gelen ve bir sureti ekte sunulan bilirkiþi raporu da "haber sýnýrlarýnýn aþýlarak hakaret suçunun oluþtuðu" belirtilmektedir. Yaþamýný, Cumhuriyetin temel nitelikleri ile Atatürk Ýlke ve Devrimlerine sadýk kalarak, ülkesine ve milletine hizmet etmeye adamýþ, tüm yaþantýsý boyunca hukuka ve kanunlara harfiyen riayet etmiþ, TSK'nde pek çok önemli görev üstlenmiþ þerefli bir subay olan, müvekkilimiz Emekli Orgeneral Ahmet Hurþit TOLON'un, Yüce Türk Adaleti'nce suçsuzluðunun kanýtlanacaðýna dair inancýmýzýn tam olduðunu belirtir, hakkýnda yapýlan gerçekdýþý ve taraflý yayýnlarýn, saðduyulu halkýmýzca en doðru biçimde takdir edilmesini temenni ederiz. Sorumlu, doðru ve tarafsýz gazetecilik ilkeleri gereðince, iliþikte takdim ettiðimiz cevap ve düzeltme metninin, Basýn kanunu'nun 14. maddesi uyarýnca, gazetenizde ayný sayfa, ayný punto ve ayný yerde yayýnlanmasýný saygýlarýmýzla talep ederiz. SONUÇ VE ÝSTEM: Arz ettiðimiz sebeplerle, 5187 sayýlý Basýn Kanunu'nun 14. maddesi uyarýnca, iliþikte takdim ettiðimiz cevap ve düzeltme metninin, gazetenizin ayný sayfa, ayný sütun ve ayný puntolarla, ayný yerde yayýnlanmasýný; Aksi halde sorumlular hakkýnda hukuki ve cezai açýdan yasal yollara baþvuracaðýmýzý saygýlarýmýzla arz ve talep ederiz Cevap ve Düzeltme Talebinde Bulunan Emekli Orgeneral Ahmet Hurþit Tolon Vekili Av. Ýlkay Sezer SÜTLÜCE HALK DANSLARI TOPLULUÐU'NA ÖDÜL Gençlik Dairesi'ne baðlý Sütlüce Gençlik Merkezi Halk Danslarý Topluluðu, Tekirdað 48. Kiraz Festivali Uluslararasý Altýn Kiraz Halk Oyunlarý yarýþmasýnda en iyi kostüm ödülünün sahibi oldu. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Tekirdað'da Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþen yarýþmaya Sütlüce Gençlik Merkezi Halk Danslarý Topluluðu yanýnda, Ýstanbul, Makedonya, Polonya ve Bulgaristan'dan da halk danslarý ekipleri katýldý. Maliye Bakaný Ersin Tatar, restorasyonu tamamlanan tarihi Bandabuliya'yý (Belediye Pazarý) ziyaret etti. Maliye Bakanlýðý basýn bürosundan yapýlan açýklamada, Belediye Pazarý'nýn yeniden hizmete girmesinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Maliye Bakaný Tatar, Müteahhit Cahit Kaya'yý yaptýðý baþarýlý çalýþma nedeniyle kutladý. Ziyaretinde çarþý esnafýyla sohbet eden Bakan Tatar, "Büyük Han, Selimiye, Bedesten ve þimdi de Belediye Pazarý'nýn yeni görüntüsüyle hizmete girmesi bölgeye canlýlýk kazandýracaktýr. Hem kuzeydeki turist ve yaþayan halk, hem de güneyden gelen turistlerin ilgisini çekebilecek tarihi bir mekan. Burasýnýn turistler için cazibe merkezi olacaðý umudu ile ilgili makamlarý kutlarken, AB ve BM yetkililerine saðladýklarý finansmandan dolayý teþekkür ediyorum" dedi.

15 19 23 Haziran 2012 Cumartesi Saðlýk Bakanlýðý, okul saðlýðý tarama programý sonuçlarýný açýkladý n "GENÇLERÝN 10'DA 1'Ý OBEZ, HER 2 KÝÞÝDEN 1'ÝNDE DÝÞ ÇÜRÜÐÜ VE HER 4 KÝÞÝDEN 1'ÝNDE GÖZ SORUNU VAR" Saðlýk Bakanlýðý, 7-11 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda 10 okul merkezinde, ortaokul öðrencilerine yönelik gerçekleþtirdiði okul saðlýðý tarama programý sonuçlarýný açýkladý. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi'ne baðlý hekim ve hemþirelerin gözetiminde gerçekleþtirilen taramalarda, saðlýk deðerlendirmesi yapýlarak, gençlerin hijyen alýþkanlýklarý, obezite, tansiyon, þeker, kilo, boy, diþ, deri ve göz saðlýðýyla ilgili çalýþma yapýldý. Çalýþmada, saðlýk sorunu saptanan kiþiler, ileri tetkik yapýlmak üzere saðlýk merkezlerine davet edildi. Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi Müdürlüðü, toplam 974 ortaokul öðrencisine yapýlan taramanýn bazý sonuçlarýný kamuoyuyla paylaþtý. KIZ ÖÐRENCÝLERÝN YÜZDE 56'SI TUVALET HÝJYENÝNÝ YANLIÞ UYGULUYOR Buna göre, hijyen yönünden yapýlan deðerlendirmede, kendi kendine banyo yapamayan öðrencilerin oraný yüzde 7 olarak saptandý. Kýz öðrencilerin yüzde 56'sýnýn tuvalet hijyenini yanlýþ uyguladýðý sonucuna ulaþýlan taramada, kulak hijyeni kötü olan 11 kiþi; týrnak hijyeni kötü olan 46 kiþi; mantarý olan 1 kiþi ve çürük diþi olan 301 kiþi (yüzde 41) saptandý. ÖZEL DURUMU OLAN ÖÐRENCÝLER Taramaya katýlan ortaokul öðrencilerinin yaklaþýk dörtte birine tekabül eden 218 kiþinin týrnaklarýný yediði ortaya çýktý. Taramada, Enürezis (istemsiz idrar kaçýrma) oraný yüzde 3 (32 kiþi) olarak belirlenirken, Enkoprezis (kaka kaçýrma) oraný da yüzde 0,1 (1 kiþi) olarak saptandý. görülürken, taramaya katýlan çocuklarýn yüzde 13'ünün aþýrý zayýf (Kaþektik) olduðu saptandý. Aþýrý zayýf ve obez olan kiþiler, dengeli beslenme programý için diyetisyene yönlendirildi. YÜKSEK TANSÝYON Tarama kapsamýnda yapýlan çalýþmada 65 kiþide (yüzde 6,6) yüksek tansiyona rastlandý. Yüksek tansiyon saptanan kiþiler ileri tetkik için saðlýk ocaklarýna sevk edildi. ÞEKER HASTALIÐI RÝSKÝ TAÞIYANLAR Toplam 30 kiþide (yüzde 3) þeker hastalýðýna rastlanan taramada, yüzde 10 oranýnda toplam 102 kiþide þeker hastalýðý riski görüldü. Bu kiþiler ileri tetkik için saðlýk ocaklarýna davet edildi. Türk savaþ uçaðý düþürüldü mü? Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Hatay yakýnlarýnda düþen uçakla ilgiligenelkurmay Baþkanlýðý'nýn gerekli açýklamayý yaptýðýný belirterek, "Uçaðýmýzýn kaybý, düþtüðü noktasýnda, 'düþürüldü' diyemiyorum çünkü kesin bilgiler elde olmadýktan sonra bunu söylemek mümkün deðil" dedi. Baþbakan Erdoðan, Esenboða Havalimaný'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda önemli açýklamalarda bulundu. Erdoðan, açýklamalarýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin Malatya'dan havalanan uçakla irtibatýn kesildiðini açýkladýðýný anýmsatarak, "Uçaðýn düþürüldüðü iddiasý var, Suriyetarafýndan düþürüldüðü iddiasý var. Bu konuda son durum nedir" sorusunu Baþbakan Erdoðan, þöyle yanýtladý: "Þu anda Genelkurmayýmýz zaten gerekli açýklamayý yaptý. Uçaðýmýzýn kaybý, düþtüðü noktasýnda, 'düþürüldü' diyemiyorum. Çünkü, bu noktada kesin bilgiler elde olmadýktan sonra bunu söylemek mümkün deðil, ama þu anda biraz sonra Resmi Konut'ta bir görüþmemiz, toplantýmýz olacak, hem terörün bir deðerlendirmesini yapmýþ olacaðýz, hem bu konuyu görüþeceðiz. Bildiðiniz gibi Hatay'ýn güneyinde, ayný zamanda Lazkiye'ye yakýn 8 mil uzaklýkta böyle bir bölgede olduðu söyleniyor. Pilotlarýmýzla ilgili bir haber yok, ama þu anda 4 tane hücum botumuz, bunun yanýnda helikopterlerimiz, Suriye'nin ayný þekilde hücum botlarý filan, orada müþterek bir aramayý sürdürüyorlar ve Bu arama tarama neticesinde orada bakalým ne gibi bulgular elde edilecek bunu göreceðiz, bu çalýþmalar netice alýncaya kadar inþallah orada devam edecek. Detay bilgileri, yapacaðýmýz toplantýdan sonra zaten açýklarýz, açýklayacaðýz." GÖZ TARAMALARI Tarama çalýþmasý kapsamýnda Temel Saðlýk Hizmetleri Dairesi bünyesinde görev yapan Göz Hekimleri tarafýndan gerçekleþtirilen muayenelerde, her 4 çocuktan birinin (234 kiþi) göz sorunu olduðu saptandý. Çalýþmaya katýlan 974 çocuktan 42 tanesinin (yüzde 4,5) gözlük kullandýðý ortaya çýkan bir baþka sonuç oldu. OKUL SAÐLIÐI PROJESÝ HAYATA GEÇÝRÝLECEK Açýklamada, tarama programýnýn, önümüzdeki eðitim yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý'nýn baþlatmayý tasarladýðý okul saðlýðý projesine ýþýk tutacaðýna iþaret edilerek, bu kapsamda okul çaðýndaki çocuklara da saðlýk konularýnda eðitim verileceði vurgulandý. RUHSAL UYUM SORUNU Taramaya katýlan 974 ortaokul öðrencisinin yüzde 1,6'sýnýn ruhsal uyum sorunu yaþadýðý ortaya çýktý. Çaðýmýzýn önemli hastalýklarýndan kabul edilen obezite konusunda ortaya çýkan sonuçlara göre ise, her 10 çocuktan birinin obez olduðu BAKICILIK ÝÞÝ ARANIYOR Çocuk bakýcýlýðý ve yaþlýlara bakým için iþ arýyorum. Tel: Satýlýk minibüs KDB 756 plakalý minibüs GirneLefkoþa "T" izniyle birlikte satýlýktýr. Tel: AYZER EMLAK SATILIK Ercan Havaalaný yolu üzerinde 24 dönüm arazi, içinde garajlý evi ve su kuyusu var Gönyeli'de metrekare 1. kat Türk malý daire Yenikent Levent Sitesi'nde 3+1 zemin kat bahçeli daire Yeniþehir'de metrekare 1. kat yeni daire Hamitköy'de kat sýfýr daire Hamitköy'de anayol üzerinde 8500 ayakkare arsa Stg. KÝRALIK Kýzýlbaþ'ta 2+1 yeni lüks eþyalý sýfýr daireler Hamitköy'de kat sýfýr daire 800 TL Gönyeli'de 2+1 full eþyalý yeni daireler (öðrenciye) Ortaköy Etik Hastanesi yanýnda 2+1 full eþyalý daire (öðrenciye) K. Kaymaklý'da Reis arkasý 2+1 full eþyalý daire Ortaköy Devlet Hastanesi karþýsý 2+1 sýfýr daire Yenikent'te 3+1 full eþyalý 1. kat daire / Satýlýk Türk malý arazi KÝRALIK SÜPER DAÝRE-OFÝS KÝRALIK VEYA SATILIK DAÝRE 240 metrekare, 6 odalý, geniþ mutfak, banyo ve duþ. Her türlü iletiþim mevcut. Klimalý. Lefkoþa, Arun karþýsý, Yýldýz Apt., 3. Sok. No: Gönyeli Yenikent'te full eþyalý, klimalý, öðrenciye 600 TL'ye kiralýk veya 29 bin Stg.'e satýlýk daire MELÝ EMLAK Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg. Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: SATILIK EV Kozanköy'de 3+1 müstakil bahçeli ev TL. Tel:

16 EURO 2012'de bugün Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda çeyrek final maçlarý devam ediyor. Bu akþam Ýspanya-Fransa, Pazar akþamý ise Ýngiltere-Ýtalya karþýlaþacak. Bu iki maçýn galibi yarý finalde eþleþecek. Maçlar saat 21.45'de baþlayacak. Dünya Olimpizm Günü'nü kutluyor... Biz Havanda su dövmeye devam Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst "Dünya Olimpizm Günü" ile ilgili olarak bir mesaj yayýnladý. "Ülkemize uygulanan ambargolarýn artýk dünya tarafýndan fark edilmesi gerektiði düþüncesindeyim" diyen Kemal Dürüst daha Mart ayýnýn baþýnda Türkiye'de düzenlenen Dünya Atletizm Þampiyonasý'nda Rumlarla birlikte sporcumuz Meliz Redif'in Türkiye formasý ile mücadele ettiðini nasýl unuttu? Türkiye'deki bir organizasyona bile KKTC'li gençlerin katýlamayacaðýný bilen Kemal Dürüst "Dünya Olimpizm" gününde bize uygulanan spor ambargosunun dünya tarafýndan fark edilmesi için çaðrý yapýyor Bugün Dünya Olimpizm günü. Tüm dünya bu günü kutlarken biz ise hala daha dýþa açýlabilmek için umut ediyoruz. Spordan sorumlu bakanýmýz ise teselliler veriyor. Türkiye'de Mart 2012 baþýnda düzenlenen Atletizm Dünya Þampiyonasý açýlýþ seremonisini izleyenler az sayýda olmasýna raðmen, Kýbrýs Cumhuriyeti bayraðý ile geçen Kýbrýslýrum atletlerin baþta protokol olmak üzere, tüm salon tarafýndan nasýl alkýþlandýðýný daha dün gibi hatýrlýyoruz. Protokol tribününde Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan, Spordan Sorumlu Bakan Suat Kýlýç ve en önemlisi Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst. Ama, o salonda Kýbrýslýtürk sporcu Melis Redif koþmasýna raðmen, KKTC'nin ismi bile yoktu. Çünkü olamazdý. Bizlere Rumlarla her fýrsatta birlikte hareket etmemize engel olan UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde... Sarý lacivertlilere Þampiyonlar Ligi'ne katýlma vizesi çýktý. UEFA, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve Türkiye Futbol Federasyonu'na, sarý lacivertli takýmýn sezonunda Þampiyonlar Ligi'ne katýlabileceðine dair yazý gönderdi. Fenerbahçe Kulübü de kararý, resmi internet sitesinden ve Borsa'ya gönderdiði þu yazýyla duyurdu: "UEFA Kontrol ve Disiplin Komitesi, kulübümüzün sezonunda UEFA Þampiyonlar Ligi'nde yer almasýna karar verdi. Türkiye Cumhuriyeti her uluslararasý organizasyonra Rumlarla birlikte mücadele ediyor. Dünya Salon Atletizm Þampiyonasý'ndaki bu organizasyonda Kemal Dürüst de yer aldý. Bu acý gerçek karþýsýnda ise hala daha ambargolarýn artýk dünya tarafýndan fark edilmesi gerektiði düþüncesinde olduðunu açýklýyor. Ýþte Kemal Dürüst'ün Olimizm Günü mesajý. "Deðerli spor basýný; KKTC'de sizlerle birlikte yine bir olimpizm gününü coþku ve heyecanla kutluyoruz. Olimpizm, bir yaþam felsefesidir. Bedene, iradeye ve zihne özgü nitelikleri yücelterek dengeli bir biçimde bütünleþtirir. Olimpizm sporu kültür ve eðitimle kaynaþtýrarak çaba göstermenin, iyi örneklerin eðitsel deðerlerin ve evrensel temel ahlak ilkelerine saygýnýn verdiði mutluluða dayalý bir yaþam biçimi yaratmayý amaçlar. Karar, UEFA'nýn kulübümüze ve Türkiye Futbol Federasyonu'na, 22 Haziran 2012 Cuma günü gönderdiði aþaðýdaki açýklama ile bildirildi: 1- UEFA Kontrol ve Disiplin Komitesi, Disiplin Müfettiþi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kendisine ilave dosyalar sunabilmesinin uygunluðuna; 2- Katýlýma uygunluk konusunda son kararýn UEFA Disiplin Kurulu'nda olduðu kaydýyla, þu an itibari ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün UEFA karþýlaþmalarýna katýlabilmesine karar verilmiþtir." UEFA, geçtiðimiz sene 3 Temmuz'da Olimpizm sporun her yerde uyumlu insan geliþimine hizmet etmesini saðlamak, bu yolla insan saygýnlýðýný titizlikle koruyan barýþçýl bir toplum yaratýlmasýnda özendirici rol oynamaktadýr. Olimpiyat kavramýndaki temel düþünce, iç içe geçmiþ beþ halka ile beþ kýtayý kucaklayan olimpik hareketin etkinliðini evrensel ve kalýcý kýlmaktýr. Olimpiyat bir ruh hali, bir yaþam felsefesi ve bir hayat tarzýdýr. Eðitim ve kültürün, ahlakýn birleþtiði, insanlarýmýzýn, gençlerimizin tertemiz ruh hali içerisinde spor yaptýðý bir duyarlýlýktýr. Günümüz spor dünyasýna baktýðýmýz zaman, sporun ne kadar büyük kitlelere hitap ettiðini gözlemlemekteyiz. Ülkemizdeki gençlerimizin de dünyada spor organizasyonlarýna katýlabilmeleri için her geçen gün yaptýðýmýz çalýþmalarýn daha ileriye gittiðini söyleyebilirim. Birçok spor federasyonumuzun dýþ temaslar konusunda büyük yol kat ettiklerini görüyoruz. Ülkemiz insanýna uygulanan ve hiçbir olimpik ilkeyle baðdaþmayan spor alanýndaki ambargolarýn artýk dünya tarafýndan fark edilmesi gerektiði düþüncesindeyim. Olimpizm düþüncesi ve ilkelerinden bahsettiðimiz bugünde, gençlerimizin de özgür spor yapma hakkýna sahip olduklarýný dünyadaki tüm spor kamuoyuna birkez daha hatýrlatýrým. Bütün bu evrensel deðerler içerisinde tüm spor camiamýzýn 23 Haziran Dünya Olimpizm Günü'nü en içten dileklerimle kutlar saygýlar sunarým." baþlayan Þike Soruþturmasý sonrasý 24 Aðustos'ta Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Ligi'nden men edildiðini açýklamýþtý. Sarý lacivertli kulüp karar üzerine UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine CAS'ta dava açmýþ, ancak davayý geçtiðimiz Nisan ayýnda geri çekmiþti. Yeni sezona yönelik Fenerbahçe'ye yeni bir yaptýrým gelip gelmeyeceði tartýþmalarý ise bu kararla son bulmuþ oldu. Fenerbahçe'ye Þampiyonlar Ligi vizesinin çýkmasýnýn ardýndan kulübün Borsa'da iþlem gören hisseleri de artýþ gösterdi. Fenerbahçe hisseleri Ýstanbul Menkul Kýymetler borsasýnda %12 prim yaptý. Görneç Ekim ayýnda sahasýna kavuþuyor Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, Görneç Sahasý'nda incelemelerde bulunarak sahanýn son durumu hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'e ziyaretinde Spor Koordinatörü Süleyman Göktaþ, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu ve Özel Kalem Müdürü Þifa Soðukpýnar da eþlik etti. Dürüst'ün Görneç ziyaretinde kulüp yöneticileri ve Serdarlý Belediye Baþkaný Mehmet Kerimoðlu da hazýr bulundu. Ziyarette konuþan Serdarlý Belediye Baþkaný Mehmet Kerimoðlu, Görneç'in maçlarýný yýllardýr köyünden uzakta göçebe kuþlar gibi dýþ sahalarda oynadýðýný, bunun köylüler ve kulüp yöneticileri üzerinde olumsuz etki yarattýðýný belirterek, Görneç Sahasý'nýn bir an evvel tamamlanmasýný istediklerini, dile getirdi. Görneç Sahasý'nda gelinen son durumu yerinde görmek için buraya geldiklerini açýklayan Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, 2012 yýlýnýn sporda atýlým yýlý olacaðýný defalardýr telafuz ettiklerini, ülke genelinde alt yapýlara yönelik olarak yatýrýmlarýnýn da ortada olduðunu ifade ederek, Görneç Sahasý için önceden bloke edilen miktarýn üzerine biraz daha koyarak sahayý ekim ayýnýn sonuna kadar bitirme amacýnda olduklarýný ifade etti. "Ahmed Sami Topcan Büyükler Masatenisi Þampiyonasý" yapýlýyor Masa Tenisi Federasyonu tarafýndan organize edilen "Ahmed Sami Topcan KKTC Büyükler Masa Tenisi Þampiyonasý" bugün yapýlýyor. Ahmed Sami Topcan adýný yaþatmak amacýyla düzenlenen KKTC Büyükler masa tenisi þampiyonasý, Masa Tenisi Federasyon binasýnda bugün saat 10.00'da baþlýyor. Çok sayýda masa tenisi sporcusunun katýlacaðý bu turnuvada çok zevkli ve çekiþmeli karþýlaþmalar oynanmasý bekleniyor. Sherman Mersin'de deneniyor Geçtiðimiz futbol sezonunda oynadýðý futbolla dikkat çeken ve ülkemizdeki birçok kulübün kadrosuna katmak istediði Sherman Türkiye Telsim Süper Lig ekiplerinden Mersin Ýdman Yurdu tarafýndan deneniyor. Geçtiðimiz sezon Telsim Süper Ligi'nden bir alt lige düþen Düzkaya'nýn baþarýlý futbolcusu Sherman adým adým Türkiye Süper Ligi'ne doðru gidiyor. Þu anda Türkiye Süper Ligi ekiplerinden Mersin Ýdman Yurdu tarafýndan denenen baþarýlý futbolcuyu beðenilmesi halinde gelecek sezon baþka bir ligde izleyeceðiz. Bu arada Sherman'ýn Mersin Ýdman Yurdu tarafýndan kadroya alýnmamasý halinde yeniden ülkemize döneceði ve Çetinkaya ile sözleþme imzalayacaðý söylendi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY: -TÜRKİYE SON YILLARDA SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK REFORMLAR YAPARAK BİRÇOK UYGULAMA BAŞLATTI SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Kasým 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3981 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BU ATEÞ DÜNYAYI YAKABÝLÝR Eðer Büyükelçi Akça elçi deðil de atanmýþ vali olsaydý, þimdi herkes "Tek çare seçim" diyebilecek miydi? Oyunun sürdürülebilmesi için Akça'nýn elçi taklidi yapmasý lazým deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4489 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4489 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tokay ile Emirkaný hapiste, ancak "asýl suçlular dýþarýda" diyor Ýrsen Küçük... Tabii dýþarýda... Hala hesabýný temizleyemediðimiz 366 usulsüz istihdamý yapanlar ne zaman cezalandýrýlacak acaba? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten

AKLIMA TAKILANLAR... ATILIM. Niyazi Ökten Marþ dinlemek iyi gelmiþ Denktaþ'a... Kendisine 'Dað baþýný duman almýþ' marþý dinletilince tepki vermeye baþlamýþ... Bir de Ýstiklal Marþý'ný çalarlarsa, ayaða da kalkar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı