KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 KALIP İMALAT SEKTÖRÜNÜN TEKNİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Mehmet Emin YURCİ 1 Muzaffer TAMER 2 1 : Prof.,Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi 2 : Dr. Müh., Pimaş A.Ş., P.K.D. A.Ş., İTÜ Öğretim Görevlisi 1

2 RAPOR İÇERİĞİ ÖZET 1. GİRİŞ 2. SORUNLARIN ANALİZİ 3. KALIP İMALATÇILARI 4. KALIPÇILIK EĞİTİMİ 5. ANKET ÇALIŞMASI 5.1 Anketin Uygulanması 5.2 Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi 5.3 Anket Soruları Görüş ve Değerlendirmeler 6. ZİYARET İZLENİMLERİ VE GENEL DEĞERLENDİRMELER 7. SONUÇLAR 8. ÖNERİLER KAYNAKLAR 2

3 AMAÇ Kalıp imalat sektörünün sorunlarını analiz edebilmek için aslında sektörü tam anlamıyla kapsayabilecek düzeyde ayrıntılı ve uzun vadeli araştırmaların yapılması gerekmektedir. İstanbul Ticaret Odası'nın destek ve öncülüğünde gerçekleştirilen bu araştırma, esasen bir hazırlık çalışması niteliğinde olup; Ana hatlarıyla sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymayı Daha sonraki çalışmalara mesnet teşkil edebilecek bir araştırma sistematiğinin modelini oluşturmayı hedeflemiştir. 3

4 KALIP İMALATÇILARI Araştırmanın başlıca kaynağını oluşturan anket çalışmalarının sonuçlarını verimli bir şekilde değerlendirebilmek için kalıp imalatçıları hitap ettikleri sektörlere göre aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır. Ayrıca, bunlar arasından İTO üyesi olanlarla, ISO Belgesi ile belgelendirilmiş olanlarının dağılımları da yine ayni tabloda gösterilmiştir. a) Sac şekillendirme kalıbı imalatçıları ISO belgeli olanlar b) Plastik kalıbı imalatçıları ISO belgeli olanlar c) Kauçuk kalıbı imalatçıları ISO belgeli olanlar d) Metal enjeksiyon kalıbı imalatçıları ISO belgeli olanlar e) Dövme kalıbı imalatçıları ISO belgeli olanlar f) Cam kalıbı imalatçıları ISO belgeli olanlar g) Sinterleme kalıbı imalatçıları ISO belgeli olanlar Toplam: ISO belgeli olanların toplamı: 130 Adet 45 Adet 71 Adet 21 Adet 58 Adet 28 Adet 39 Adet 14 Adet 25 Adet 16 Adet 7 Adet 1 Adet 6 Adet 2 Adet 336 Adet 127 Adet 4

5 ANKET ÇALIŞMASI Kalıp imalat sektörü ile ilgili bir durum tespitine gidebilmek için her şeyden önce, bu sektörün içinde yaşayan ve sorumluluk taşıyanların bilgi, deneyim ve görüşlerinin alınmasının gerektiği kanısına varılmıştır. Bundan dolayı, sektör dahilinde çalışan ve uzmanlık alanlarına göre çeşitli dallarda faaliyet gösteren kalıp imalatçılarına yöneltilmek üzere sorular hazırlanmıştır. Bu amaçla; Literatür incelemeleri Pratik deneyimler Yaptırılan proje ve tez çalışmaları Kalıplı imalat teknolojileri eğitimlerinden edinilen tecrübeler göz önüne alınarak, bunların özümsendiği başlıca konular ortaya dökülmüş ve daha sonra da bunlardan sorular çıkarılmıştır. Söz konusu anket soruları, sadece durum tespiti yapmayı amaçlayan alışılmış bir araç olmayıp; sektörde gelişim sağlanması için yerine getirilmesi gereken hususların neler olduğu hakkında, tüm sektörü kapsayabilecek bir "asgari müşterekler manzumesi" üzerinde mutabakat sağlamayı da hedeflemektedir. Bunu sağlayabilmek için de, oldukça kısa olan çalışma süresi içinde mümkün olduğu kadar fazla sayıda kuruluşa ulaşılmağa çalışılmıştır. 5

6 KALIPÇILIK EĞİTİMİ Kalıpçılık eğitiminin önemi her fırsatta vurgulanmakla birlikte, bu konu örgün eğitim içinde gereken ölçüde yer alabilmiş değildir. Ankara'da Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile İstanbul, Ankara ve Bursa'daki üç Endüstri Meslek Lisesi'nde "Kalıpçılık Bölümü" bulunmaktadır. Endüstri Meslek Liselerinde yaygın bir şekilde yer alan "Tesviyecilik Programı" ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Yüksek Lisans, Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri'nin Bölüm veya Meslek Yüksek Okulu Programlarında ve İstanbul'daki iki Endüstri Meslek Lisesi ile PAGEV' in kurmakta olduğu özel teknik okulda bulunan "Plastik Programı" ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Makine Fakültesi'ndeki "İmalat Teknolojisi Dalı" adı geçen sektöre hizmet eden ve çeşitli düzeylerde teknik eleman yetiştiren en yakın programlar arasında sayılabilir. 6

7 Üniversitelerimizin Makina Mühendisliği Bölümleri'nde konuya ilişkin veya destekleyici mahiyette bazı dersler verilmekte ve CAD/CAM uygulamaları içinde kalıp tasarım ve imalatına da yer verilmekte; merkezler kurulmaktadır. Üniversitelerimizin hemen hepsinde, esasen çeşitli mühendislik disiplinleri ile ilgili eğitim, projelendirme, analizler, imalat ve ölçme amaçlarına yönelik olarak kurulmuş bulunan, küçük veya büyük ölçekli "CAD/CAM Uygulama Merkezleri" bulunmaktadır. Bunların ilki ve en gelişmiş olanı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin "BİLTİR" isimli merkezidir. Ayrıca, 3308 Sayılı Çıraklık Yasası'na dayalı olarak açılan Çıraklık Eğitim Merkezleri'nde de, kalıpçılık konusu ile direkt veya endirekt ilgili olan programlar vardır. Örgün eğitim programlarının dışında, Makina Mühendisleri Odası'nın düzenlemekte olduğu "Kalıplı İmalat Teknolojileri" eğitim seminerlerini sayabiliriz. Bu seminerlerde yaşanan tecrübeler bunların yalnız eğitim amaçlı değil; ayni zamanda, kalıplı imalat yapan sanayimiz çalışanlarının çok ihtiyacı olan "ifade birliği"nin sağlanması yönünden de hizmet ettiğini göstermektedir. 7

8 FORMASYON Kalıpçılık eğitiminin gerektiği gibi verilebilmesi için esasen belirli bir formasyona ve teorik altyapıya ihtiyaç vardır. Burada, Makine Mühendisliği eğitiminin hemen hemen tüm temel disiplinlerindeki derslerin alınmış; bilgilerin kullanılabilir olması gerekmektedir. Kalıp, hareketli ve hareketsiz çeşitli elemanların anlamlı, ahenkli ve senkronize bir bütünlük içinde bir araya geldiği ve üzerinde imalatın gerçekleştirildiği çok önemli bir takımdır. İmalatın türüne ve parçanın şekline göre uygulanabilecek bazı kurallar olmakla birlikte; nispeten basitte olsa, aslında her kalıp, benzerlikler gösteren belirli seçim ve belirlemelerle ortaya çıkmaktadır. Bu tercihleri isabetli şekilde yapabilmek için de, takdir edileceği gibi, ilgili disiplinlere tam bir hakimiyet şarttır. Konu etraflıca gözden geçirildiğinde, bu disiplinlerin, aslında düşünülenden çok daha fazla olduğu kolayca görülebilir. 8

9 Örneğin, bir sac parça kalıbının tasarım aşamasından imalatına geçilinceye kadar yaşanan sürece ana hatlarıyla bakıldığında, tasarıma geçiş için iyi bir tasarım yeteneği ve bilgisi ile birlikte, operasyonların sıralanıp hatasız bir şekilde uygulanması için kullanılan sacın şekillendirilmesi ile ilgili malzeme tutumu, seçilen operasyonların karakteristikleri, sonuçları ve bunların ardışık etkileşimleri yönlerinden tam bir hakimiyet sağlamak gerekmektedir. Kalıbı oluşturan kalıp elemanlarının tasarımı için de, yine tasarım ve kalıp bilgisi yanında; bu elemanların fonksiyonlarını tam olarak icra edebilmeleri için zorlanma şekillerine göre dayanım kontrolü, hareketli elemanların kinematiği, malzeme ve ısıl işlem konuları eksiksiz bir şekilde işlenmelidir. Kalıbın verimli bir şekilde işlenebileceği tezgahlar ile üzerine bağlanacağı presi seçebilmek için de, iyi bir tezgah bilgisine ve tecrübesine ihtiyaç vardır. Son aşamalar olan kaplama, alıştırma, deneme ve pilot imalat evreleri de, yine özel bilgi, tecrübe ve hatta el becerisi gerektiren hususlardır. 9

10 Dövme, sinterleme, metal ve plastik enjeksiyon kalıpları ele alındığında, bu kez mekanik zorlamaların yanında ; ısıl ve hatta korozif zorlamaların etkilerini de hesaba katmak gerekmektedir. Metalin veya plastiğin, kalıp içindeki akışını tesadüflere bırakmadan ve iyi bir şekilde planlayabilmek için de akışkanlar mekaniğinin yasaları uygulanacaktır. Ekip çalışmasının, kalıp tasarım ve imalat işinde de önemle, ahenk içinde ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi gerekmektedir. Nitekim, yerli olsun yabancı olsun, bu işi iyi yapanların, öncelikle ekip çalışmasında başarılı oldukları ve sınırları çok iyi belirlenmiş bir görev dağılımını yaptıkları ve uyguladıkları görülmüştür. 10

11 ANKETİN UYGULANMASI Elde mevcut olan anket cevaplamaları 41 adettir. Bu cevaplardan, ikisinde firma adı bulunmamaktadır. Bazı firmalar da, bazı sorulara cevap vermek istememişlerdir. Anket çalışmalarının dışında, sektör bazında ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında yer alanlar ağırlıklı olmak üzere, 25 işletme ziyaret edilmiştir. Gelen cevaplar arasında, ziyaret edilen kuruluşlardan bir bölümünün anket formlarının bulunmadığını dikkate alacak olursak, elimizdeki toplam cevaplandırma sayısını 51 olarak düşünmemiz gerekmektedir. Hazırlanmış olan bu rapor, yalnızca anket cevaplandırmalarına dayanmamakta; ziyaretlerden edinilen bilgi, gözlem ve görüşler ile yazarların çeşitli şekillerde edinmiş oldukları birikimleri de kapsamaktadır. Gerek anket soruları ve gerekse ziyaretlerin mümkün olduğu kadar ve belirli bir oran dahilinde tüm sektör dallarını kapsamasına çalışılmıştır. 11

12 Hazırlanmış olan bu raporda, ilke olarak kuruluş isimleri verilmemiştir. Ancak, araştırmalarımızın İstanbul, Bursa ve Kocaeli illeri başta olmak üzere, az da olsa diğer illerimize de uzandığını söyleyebiliriz. Raporumuzun satırları arasında da görülebileceği gibi, hem sevindirici gelişmelere ve hem de memleket hayrına gördüğü bir çalışma için eksiğini, noksanını ve olumsuzluklarını büyük bir içtenlikle açıklamaktan çekinmeyen değerli sanayicilerimizin bu davranışlarına tanık oluyor ve bunların her ikisini de büyük bir takdir duygusu ile karşılıyoruz. Bunları, bize emanet edilmiş olan ülke gerçekleri olarak görüyor ve firma isimlerini İTO kayıtlarında saklı tutuyoruz. Eğer, bu rapor vasıtasıyla gerçekçi bir durum tespitine ve yararlı organizasyonlara gidilebilecekse, bundan elde edilecek sonuçta kendilerinin büyük payları olacağına inanmaktayız. 12

13 Anketimize, kendilerine özgü çeşitli gerekçelerle cevap vermemiş olan çok sayıdaki sanayi kuruluşumuzun da bu çalışmaya dolaylı katkılarının olduğuna inanmaktayız. Çünkü bu kuruluşlarımız, yapılan çalışmalar için en azından karşı görüş belirtmemişlerdir. Ayrıca, kendilerinin, İstanbul Ticaret Odası'nın bu etkinliğinden ve söz konusu alanda çalışma yapıldığından haberdar olmaları da ayrı bir kazanç olarak görülmelidir. Bununla birlikte, gerek söz konusu anket ve gerekse bundan sonra planlanacak etkinlikler için katılımda bulunmayanların, ileride sektöre yönelik olarak gerçekleştirebilecek organizasyon ve yönlendirmeler ile ilgili uygulamaları eleştirme hakları da olmayacaktır. Raporun dayandığı araştırma, alışılmış anket uygulamalarının dışında ve kendine özgüdür. Burada, konunun özelliği dolayısıyla sayılara ve yüzdeliklere bakılmadan verilen her görüşün mutlaka ve tek tek değerlendirilmesine gidilmiştir. Dolayısıyla, değerli anket katılımcılarımız, raporda firma isimlerini göremeyecekler ama sıralanan görüş ve yanıtlar arasında kendilerine ait olanları hemen tanıyacaklar ve katkıda bulunmanın hazzını duyacaklardır. 13

14 ANKET SORULARI GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER SEKTÖR DAHİLİNDEKİ ÇEŞİTLİ KALIP İMALATÇILARINA YÖNELTİLMİŞ OLAN BU SORULAR, ANKET ÇALIŞMASI YAPMANIN YANI SIRA; SEKTÖRDE GELİŞİM SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN HUSUSLARA VE BUNLARI GERÇEKLEŞTİRMENİN YOLLARINA DA DİKKATİ ÇEKMEYİ VE TARTIŞMAYA AÇMAYI AMAÇLAMIŞTIR. 14

15 1. Kaç yıldır kalıp imalatı ile ilgileniyorsunuz? Günümüze kadar hangi sektörler için ve ne tür parça* kalıpları* imal ettiniz? * EK-1ve 2'den yararlanarak size en yakın imalat türünün numarasını belirtiniz. Kalıp imalat sektörünün çeşitli dallarında faaliyet gösteren işletmelerin büyük bir çoğunluğunun uzun yıllar bu işlerde çalıştıkları görülmektedir. Aslında, son yıllarda bu alanda hamle yapan ülkelerin gelişim süreçlerine bakıldığında, tecrübeli sanayi kuruluşlarına sahip olmamıza rağmen yeterince gelişme gösteremeyişimizin tartışılması gerekmektedir. 15

16 EK-1 16

17 17

18 2. İmalatını yapmış olduğunuz bu kalıpların, sizce karakteristik özellikleri nelerdi; alışılmış kalıp tasarım ve imalatına göre fark yaratan nitelikleri var mıydı? İmal edilen kalıplarda fark yaratan nitelik olarak sorulan hususları her bir kalıpçının ne kadar farklı algıladığı kolayca anlaşılabilecektir. Bunlar arasında, zaten yapılması gerekenler ve olağan hale gelmiş uygulamalar olduğu gibi; ileri düzeydeki gelişmelerden bahsedenler de vardır. BU VE DİĞER CEVAPLARDA DEĞİNİLEN HUSUSLAR, HİÇBİR ŞEKİLDE YADIRGAMADIĞIMIZ VE ELEŞTİRMEDİĞİMİZ; ARTILARI, EKSİLERİ KISACA HER ŞEYİ İLE BİZİM OLAN ÜLKE GERÇEKLERİDİR. 18

19 3. İmalatını yapmış olduğunuz kalıpların yarattığı katma değer oranı (kalıptan çıkan parça değeri / kalıba giren malzeme değeri) yaklaşık olarak nedir? Kalıplı imalatta, genelleştirilmiş bir katma değer atışı verebilmek için elbette çok daha ayrıntılı ve kapsamlı bir anket çalışması yapmak gerekmektedir. Üstelik, mevcut katılımcıların önemli bir bölümü de bu soruyu cevaplandırmak istememiştir. Buna rağmen, tespitlerimize göre, sac şekillendirmenin dışındaki dallarda durumun hiç de fena olmadığını söylemek mümkündür. 19

20 4. Kuruluşunuzda, kalıp imalatından önce sistematik bir tasarım prosesi izlenebiliyor mu, bağımsız bir tasarım büronuz var mı ve konu ile ilgili yazılımlar kullanılıyor mu? Verilen cevaplardan, gerek tasarım bürolarının kurulması ve gerekse özel yazılım paketlerinin kullanılması yönlerinden genelde gayet olumlu bir konumda olduğumuz söylenebilir. Tabii, bunların yeterliliği ayrı bir tartışma konusu yapılabilir. Ama muhakkak olan bir şey varsa, bu da, konu ile ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlediği şeklindedir. 20

21 5. Kalıbın imali için resim istiyor musunuz veya verilen numunelere göre çizdiğiniz resimleri müşteriye onaylatıyor musunuz? Kalıp siparişi alırken, gerekli verilerin gösterildiği standart bir formatınız var mı? Kalıp imalat sanayimizin bu konudaki genel eğilimi, müşteriden resim veya matematik model istemek şeklindedir. Resim çizilmesi halinde ve prototip imalatta, müşteri onayına özel bir önem verilmesi, işçilik kayıplarının ve anlaşmazlıkların daha başlangıçta önüne geçecek olumlu bir davranış biçimidir. Uygulamalarda uluslar arası normlar çerçevesinde hareket edilmesi de, elbette takdir edilecek bir gelişmedir. 21

22 6. Kalıp tasarımına sistematik bir yaklaşımda bulunabilmek için standart veya kendi standardınız olan yöntemleri uyguluyor musunuz? Soru ile ilgili açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi, dalı ne olursa olsun, kendi standardı olan tasarım yöntemini uygulamayan kalıpçımız hemen hemen yok gibidir. Bu durumda, ister istemez şu soru akla gelmektedir: Madem ki öyle, neden hala bu araştırmaları yapma gereği duyuyoruz? Gerek anket çalışmalarında ve gerekse ziyaretler esnasında, bu araştırmalar oybirliği ile destek gördüğüne göre, bir yerlerde eksikliklerimiz var demektir. Ziyaretler esnasında, açıklanmaması kaydıyla, çok gelişmiş ve tasarım prosesine tam bir hakimiyeti ifade eden bazı formatlar gösterilmiştir. Ama, acaba bunlar kaç firmamızda uygulanabilmektedir? Bunun çok az olduğunu hemen söylemek mümkündür. 22

23 7. Tasarımda, önceden belirlenen bir koordinat sistemini referans olarak alıp, ölçülendirmeyi ve kontrolleri buna göre yapıyor musunuz? Kalıbın ölçülendirilmesinde ve kontrollerinde, referans alma gereğine hemen hemen tüm kalıpçılar inanmakta ve elinden geldiğince gereğini yapmağa çalışmaktadır. Burada, her birinin kendisine göre tercihleri vardır. Bazıları da, ana sanayinin öngördüğü seçimlere göre hareket etmektedir. Ancak, genel kurallar olarak, kalıbın bağlanması ve montajı, parçaların birbirine bağlanması ve kritik ölçülerin göz önüne alınması vb. hususların dikkate alınmasıyla referans düzlemi belirlemesine gidildiği söylenebilir. 23

24 8. İşlem karakteristiklerini, kalıp resmi üzerinde bir tablo halinde gösteriyor musunuz? (Örneğin, bir sac şekillendirme kalıbında*, kalıp elemanlarının tipleri, standartları ve malzemeleri; kalıp, zımba ve stampaların sertlikleri; sac şeridin boyutlandırılması ile ilgili olarak kenar ve ara payları, adım, kesme ve çekme boşlukları, şekillendirme kademeleri; kullanılacak bağlama elemanlarının standartları; kesme ve şekillendirme kuvvetleri; pres tipi, pres başlığı ayarlanabilirliği, kalıp kapanma yüksekliği, strok ayarı, yedek ve alıştırma presleri, tabla açıklıkları, kurs/dakika, altlık..vb.) *:Diğer kalıp tipleri için de söz konusu karakteristiklerin karşılıklarına göre cevap veriniz Kalıp imalatçılarının her birinin yukarıda sayılmış olan hususları farklı algıladıkları ve sınırlamalar getirdikleri görülmektedir. Bu arada, herhangi bir parçanın teknik resminin anteti üzerinde zaten bulunması gereken standart bilgiler, ayrıcalığı olan özgün kriterler gibi sayılmaktadır. Ancak, diğer konularda da olduğu gibi, bilgilendirme konusuna da bilinçli bir şekilde yaklaşan firmalarımız vardır. 24

25 9. Kalıp imalatına ilişkin birikimlerinizin sonucu olarak, kendi işyeri normlarınızı geliştirebiliyor musunuz? Sanayicilerimizin, kendi işyeri normlarını geliştirebilmeleri için uzun bir imalat deneyimine sahip olmaları gerektiği bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerde, geçmişi uzun yıllara dayanan ve birkaç kuşak sanayici yetiştirmiş olan kuruluşların elbette kendi standartları olacaktır. Hatta, sahip oldukları tecrübe ve istatistik veri tabanı sayesinde kendi alanlarının standartlarını yapmaları; takipçilerin de, onların koymuş oldukları norm ve kurallar çerçevesinde çalışmaları doğal karşılanan gerçeklerdendir. Her şeye rağmen, sanayicilerimizin bu yöndeki çabaları, ileride ülkemizin teknolojik birikimine elbette büyük katkılar sağlayacaktır. 25

26 10. İmal edilen kalıbın performansını ne ölçüde sağlayabiliyorsunuz? Önceden belirli bir kalite, verimlilik ve ömür faktörü hedefleyip; bunu garanti altına alabiliyor musunuz? Teslimatı, öngörülen süre içinde gerçekleştirilebiliyor musunuz? Kalıp performansını ve teslimatı önceden garanti altına alma, kalıp imalat sektörümüz için sağlanması en güç olan konulardan birisidir. Çünkü, önceki soruda da söz konusu edildiği gibi, bunlar da yine uzun deneyimlere, makine parkı kapasitesine ve güçlü kadrolara bağlı olan hususlardır. 26

27 11. Kalıp hassasiyeti ve ömrü ile yakından ilgili olan; a) Kalıp boşlukları b) Yüzey pürüzlülükleri c) Kalıp elemanlarının ölçü ve biçim tamlığı, rijitliği d) Kompozit malzemeli imalat (karbür kesici eleman kullanma) vb.faktörleri belirleme ve kullanma hususunda girişimleriniz oldu mu? Laboratuar olanaklarınız var mı? Kalıp boşlukları, yüzey pürüzlülükleri, kalıp elemanlarının ölçü ve biçim tamlığı ile rijitliği, kompozit malzemeli imalat (karbür kesici eleman kullanma) vb. faktörler, bilindiği gibi kalıp hassasiyeti ve ömrü ile yakından ilgili olan hususlardır. Hatta bunlar, üstün nitelikli bir kalıba bu özelliğini kazandıran başlıca faktörler olmaktadır. Belirli bir değerin uygun veya imalatın kaliteli olduğunu saptayabilmek için öncelikle ölçümlerin yapılabilmesi gerekmektedir. ÖLÇMEDİĞİMİZ BİR DEĞERİN İYİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR. İşte, firmalarımız da bu bilinçle hareket ederek, laboratuar olanaklarına kavuşmağa çalışmakta veya dışarıdan destek almaktadır. Ancak, firmalarımızın bu konudaki beyanlarından daha epeyce mesafe alınması gerektiği kolayca anlaşılmaktadır. 27

28 12. Kalıp imalatı ile direkt veya endirekt ilgili olarak, işletmeniz dahilinde ve haricinde karşılaştığınız başlıca sorunlar nelerdir? Anket soruları içinde çeşitli yönleri ile ve ayrıntılı bir biçimde değinilmiş olan hususlar, kalıp imalat sanayimizin çeşitli sorunlarını topluca dile getirmektedir. Tabii bütün bunlar, aslında tek tek üzerinde durulup tartışılması gereken konulardır. Ancak, çeşitli vesilelerle önceden de dile getirilmiş olan malzeme ve ısıl işlem sorunlarına ağırlıklı bir biçimde değinilmesi dikkat çekmektedir. 28

29 13. Kalıbın kullanımı ile ilgili olarak; a) Uygun pres karakteristiklerinin seçimi b) Kalıbın şekillendirme ekseninin (kuvvetler bileşkesinin tatbik noktası) belirlenmesi c) Kalıp elemanlarının mukavemet kontrollerinin yapılması vb. konulara tam manasıyla dikkat etme imkanı bulabiliyor musunuz? Verilen cevaplara bakıldığında, daha ziyade ilk iki şık için olumlu görüş verildiği görülmektedir. Kalıp elemanlarının mukavemet kontrolleri ile ilgili olan son şık, şekillendirme esnasında bu elemanların rijitliğinin korunmasını amaçlamakta ve kalıp üzerinde yapılması gereken en önemli mühendislik çalışmalarından birisini teşkil etmektedir. Bu analizlerin yapılmaması halinde, elemanlarda elastik ve plastik deformasyonların; hatta kırılmaların meydana gelmesi söz konusudur. 29

30 Özellikle, hassas kesme kalıpları, bileşik kalıplar, ardışık kalıplar vb. hassasiyet derecesinin yüksek olduğu kalıplarda, rijitliği fazla olan kalıp elemanlarının kullanılması gerekmektedir. Söz konusu analizlerin yapılmaması halinde karşılaşılabilecek diğer bir sonuç ise, kalıp elemanlarının kesitlerinin emniyet yönünden gereğinden büyük tutulması ve dolayısıyla ağır ve hantal kalıpların ortaya çıkmasıdır. Otomotiv ana sanayilerine yapılan ziyaretler esnasında, yetkililer, gelişmiş kalıp imalatçılarının kalıp taşıyıcılarını rijitlikten ödün vermeden büyük ölçüde hafifletebildiklerini ifade etmişlerdir. Yine bu soruya verilen cevaplardan, genelde önem verildiği ve uygulandığı anlaşılan ilk iki şıkkın ise, makinanın ve kalıbın dengeli çalıştırılması; moment etkisi altında kalmaması ile ilgili olduğu bilinmektedir. Bunlara dikkat edilmesi demek, şekillendirme hassasiyeti ile kalıp ve makine ömrünün arttırılması demektir. 30

31 14. Hazır kalıp setleri ile standart kalıp elemanlarını kullanıyor musunuz? Ülkemizde imal edilen standart elemanlar hakkındaki görüşleriniz nelerdir; bunların kalıp imalatını hızlandırdığına ve parça kalitesini yükselttiğine inanıyor musunuz? Genelde, standart kalıp setlerinin imalatı hızlandırdığı ve kaliteyi yükselttiği hususlarında genel bir kanı vardır. Ancak, bunların kaliteleri, fiatları ve teslimatı ile ilgili olarak öne sürülen çekinceler de oldukça yaygındır. Firmaların neredeyse tamamına yakınının, kalite başta olmak üzere, hazır setler için çeşitli yönlerden eleştiriler getirmesi bu alanda faaliyet gösterenlere ışık tutacaktır. 31

32 15. Müşteriye, kalıbın prese bağlanması için ekteki örneklere* benzeyen bir talimatname veriyor musunuz? *: EK-3'ten yararlanarak size en yakın bağlantı türünün numarasını belirtiniz. Kalıp imalatçılarımızın, kalıbın prese bağlanması için talimatname hazırlanmasını pek önemsemedikleri anlaşılmaktadır. Ancak, imal edilen kalıp kendi işletmelerinde kullanılmış olsa bile, bu konuda açık bir yazılı talimatın bulunması elbette kolaylık sağlayacak, yanlış anlaşılmaları ve muhtemel kazaları önleyecek; ayrıca uluslar arası normlara uygun bir davranış biçimi olacaktır. 32

33 EK-3 1. Pres kapasitesinin (tonaj), hesaplanan kesme kuvvetini aştığından emin olunmalıdır. 2. Presin, özellikle kavramaları da dahil olmak üzere yağlanması gerekmektedir. 3. Pres tablası ile başlığının (koç) yağları temizlenmelidir. 4. Kılavuzlama (Plaka veya sütun kılavuz) olduğu takdirde, pres başlığının kayıtlar içinde çok sıkı hareket etmesine gerek yoktur. Bu aşamada strok ayarı yapılmalıdır. 33

34 5. Kesma kalıbı, presin tablasına yerleştirilmeli ve kesilen parçaların serbestçe düşüp düşmeyeceği incelenmelidir. 6. Strokun alt ölü noktasında, kalıbın önüne, arkasına, sağına ve soluna plastik çekiçle hafifçe vurulmak suretiyle yanlış oturmalara mani olunmalıdır. 7. Kalıp, pres tablasına kuvvetli pabuçlarla çektirilmek suretiyle iyice tespit edilmeli; mapa da pres başlığına bağlanmalıdır. Mapa nın yeri, kalıbın ağırlık merkezidir (kuvvetler bileşkesinin tatbik noktası) ve hiçbir şekilde değiştirilmemelidir. 8. Kalınlıkları 2.5 mm. den az olan saclarda, zımbaların kalıba 2 veya 3 parça kalınlığı kalacak şekilde girmesi gerekmektedir. Kesme boşlukları da buna göre düzenlenmeli veya konik işlenmiş kesme boşlukları tercih edilmelidir. 34

35 9. Pres başlığı üst ölü noktada iken, zımbalar kılavuz plakasına en azından 5 mm. girmiş şekilde strok ayarı yapılmalıdır. 10. Pres el ile birkaç kez indirilip kaldırılarak, boş kurslar yaptırılmalıdır. 11. Deneme kesimleri aşamasında, elde edilen paçalar üzerinde ölçü ve çapak kontrolleri yapılmalıdır. 12. Tüm cıvatalar son kez sıkılarak kontrol edilmelidir. 35

36 16. Kalıp tasarımında, genel olarak aşağıdaki dört ayrı etabı izliyor musunuz veya kuruluşunuza özgü yöntemleriniz var mı? a) Veri toplama b) Kalıp tipinin ve çalışma prensibinin belirlenmesi c) Kalıp karakteristiklerinin incelenmesi Örneğin, plastik enjeksiyon kalıbı* için plastiğin kalıp içindeki akışı, kalıbın ısı alışverişi (ısıtma-soğutma), kalıp elemanlarının mukavemet kontrolları (rijitlik) vb. d) Kalıbın imalat resimleri ve dökümantasyonunun hazırlanması * :Diğer kalıp tipleri için de söz konusu karakteristiklerin karşılıklarına göre cevap veriniz. Aslında, bu ve benzeri sorular için verilen cevaplara bakıldığında, sanayimizin can alıcı ve en önemli konularından birisini teşkil eden kalıplı imalat teknolojisinde, firmalarımızın düzeylerinin ne olduğunu gerçekçi bir biçimde görmenin mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. Tasarım konusuna sistematik bir yaklaşımda bulunmak gerekmektedir. Sayıca az olan büyük kalıp imalatçılarımızda buna uyulmakta; hatta tatbikatta kendilerinin geliştirmiş oldukları standart uygulama ve formatlara da yer verilmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği gibi, bunu kısmen gerçekleştirebilenler çoğunluktadır. Bu firmalarımızın da, tasarım konusunda gelişme sağlayabilmek için çabalarını sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Sayıları az da olsa, söz konusu tasarım sürecini hiç uygulayamayanlar da bulunmaktadır. 36

37 17. Kalıp imalatında, gelişmiş ve özel teknikler (örneğin, plastik enjeksiyon kalıplarında, sıcak yolluk, gaz enjeksiyon, robotik destek; genelde, yüksek hızlı pres, hassas ve yüksek hızlı sürücüler, elektronik kontrol vb.) kullanabiliyor musunuz? Kalıp imalatında gelişmiş ve özel teknikler kullanmak için sadece istekli olmak yetmemektedir. Bilindiği üzere, ayni zamanda buna ihtiyaç olması ve maliyetlerinin karşılanabilmesi gerekmektedir. Ancak, bu yönde sıralanmış olan istek ve hedeflere bakıldığında, bazı olağan uygulamaların da dahil edildiği görülmektedir. Bununla birlikte, aralarında dikkati çeken özel uygulamalar da vardır. 37

38 18. Kuruluşunuzda Ar-Ge çalışmaları yapılıyor mu; ayrı bir Ar- Ge biriminiz veya görevliniz var mı? şimdiye kadar teklif edilen ve sonuçlandırılan TİDEB, KOSGEB veya Üniversite işbirliğine dönük Ar-Ge projeleriniz oldu mu? Soru ile ilgili olarak verilmiş olan bilgiler ve ek açıklamalar, böylesine önemli bir konuda kalıp imalat sanayimizin yetersizliğini göstermektedir. Üniversite işbirliği ve TÜBİTAK/TİDEB ve KOSGEB Projeleri hiç yok gibidir. Kalıp İmalat Sanayii gibi araştırmanın en yoğun bir şekilde yaşanması gereken bir ortamda, bu iş için kurulmuş olan kuruluşlara hiç müracaat edilmemesinin nedenleri iyi araştırılmalıdır. 38

39 Halbuki yukarıda görüldüğü üzere, tüm firmaların Ar-Ge konusunda girişimleri veya en azından niyetleri vardır. Ama her nedense, bunu bu ülkenin araştırma için kurulmuş olan kuruluşları olmadan ve onları dışlayarak yapmağa çalışmaktadırlar. Yalnız kalıp imalat sanayii yönünden değil; belki de tüm sanayimiz bakımından, bunun nedenleri tam olarak açıklanıp konunun üzerine gidilmediği takdirde, herhangi bir ilerleme kaydetmek mümkün değildir. Ülkemiz için teknopark ve bilim vadileri vb. çok büyük yatırımlardan söz edilmekte; planlamaları yapılmaktadır. Bunların sağlayacağı gelişmeler hiçbir şekilde inkar edilemez. Ancak bu gelişmelerin sağlanabilmesi ve bunca yatırımın heba edilmemesi için, tıpkı öncekiler gibi, onların da önce kapılarından içeri girilmesi gerekecektir! 39

40 19. Kalıp imalatını etkileyen dış faktörlerden, malzeme seçimi, ısıl işlem ve kaplama uygulamaları yönlerinden sorunlarınız var mıdır? Açıklamalardan da kolayca anlaşılacağı üzere, malzeme ve ısıl işlem konularında hemen hemen tüm sektörün üzerinde birleştiği; yoğun bir şekilde yaşanan sorunlar vardır. Hatta, işletmenin yaşamakta olduğu genel sorunların sorulduğu 12. Soruya verilen cevaplarda da, yine büyük ölçüde malzeme ve ısıl işlem sorunları yer almıştır. Çeşitli vesilelerle dile getirilmiş olan malzeme ve ısıl işlem sorunlarına ağırlıklı bir biçimde değinilmesi dikkati çekmektedir. Yerine göre, malzemeden çok daha fazla para ödenen ısıl işlemden (örneğin, herhangi bir kalıbın malzemesine 2 milyar TL ödenirken, ısıl işlem için 3 milyar TL sarf ediliyor.) gerekli randımanın alınamayışının üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. Kalıp imalat sektörü ile malzeme ve ısıl işlem sektörünün bir araya getirileceği bir panel veya koordinasyon toplantısından ülke sanayiinin önemli kazançları olacaktır. 40

41 20. İşletmenizde çalışan toplam personel adedi nedir, bunlardan kaçı kalıp tasarım ve imalatı ile ilgilidir? Kalıp tasarım ve imalatı ile ilgili olan kaç mühendisiniz vardır? Toplam personel adedi: Kalıp tasarım ve imalatı ile ilgili olanların sayısı: Kalıp tasarım ve imalatı ile ilgili olan mühendis sayısı: Bu rakamlar üzerinde yorumda bulunabilmek ve kalıp imalat sanayiindeki istihdam politikasını şekillendiren genelleştirilmiş oranlar verebilmek mümkün değildir. Ülkemizde, bu sektör ile ilgili olarak bilinçli bir istihdam politikasının takip edilmediğini söylemekte bir sonuç olarak sayılabilir. Sayıları az da olsa, genelde kabul gören istihdam normlarına yaklaşan birkaç örnek dikkati çekmektedir. 41

42 Verilen istihdam rakamları üzerinde genelde dikkati çeken husus, kalıp imalatı ile ilgilenenlerin, toplam personel sayısına oranının büyük bir çoğunlukla çok düşük kalışıdır. Buradan, söz konusu işletmelerin kuruluşları esnasında, aslında kalıp imalatının amaçlanmadığını söyleyebiliriz. Takdir edileceği gibi, ülke sanayii yönünden firmanın kuruluş amacı çok önemlidir. Sektörde çalışan firmaların hemen hemen tümü, ekonomik gerekçelerle parça imalatına yönelmektedir. Dolayısıyla, siparişini aldığı parçaların kalıpları ile ilgili sorunları çözdüğü andan itibaren, firmanın bu konudaki çalışma ve araştırmalarına tekrar başlayabilmesi için yeni problemlerin çıkmasını; yani yeni parça siparişlerinin gelmesini beklemesi doğal bir davranış tarzı olmaktadır. 42

43 Belki, ara dönemleri iyi değerlendirdiklerini ve hazırlık yaptıklarını söyleyenler çıkabilir. Bu, takdir edilecek bir davranış olarak görülmelidir. Ancak bu araştırmaların, hiçbir zaman için kuruluş amacı ve imalatı sadece kalıp olan bir firmanın araştırmalarının yerini tutamayacağı da kabul edilmelidir. Üstelik, kendileri, bir taraftan ve hatta öncelikli olarak seri imalatlarını takip etmek zorundadır. Ne var ki, bu durum ülke sanayimizin bir gerçeğidir. Başka vesilelerle de dile getirildiği gibi, bugün kalıp imalat sektörünün gelişmesindeki en büyük engellerden birisi, parça imalat sayılarının küçük oluşudur. 43

SAVUNMA SANAYİİ. Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları. Nail KURT ISSN 1307-8380

SAVUNMA SANAYİİ. Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları. Nail KURT ISSN 1307-8380 SAVUNMA SANAYİİ ISSN 1307-8380 2011/1 SAYI 14 Savunma Sanayiinde İnsan Kaynakları Söyleşi FNSS Nail KURT En iyi kişi kendinden çok ait olduğu sosyal toplumu düşünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına

Detaylı

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI 01-02 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

Bu yayın 1000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4202-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tmmob makina mühendisleri odası II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bildiriler kitobı 02-03 Mayıs 2003 Adana Yayın No: E/2003/317 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A, 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İŞLETME YÖNETİMİNDE YENİ EĞİLİMLER DİZİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI SORULARLA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM-.Customer Relationsiıip Management) Hazırlayan Ebru Demirbağ BJİgi ve Dol

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005

ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ PROJELERİ 2005 Derleyenler Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Yrd. Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara Yayın Kurulu: Doç. Dr. Selim Aktürk (Bilkent Üniversitesi)

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ

ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ ASKAN-DER ANADOLU SANAYİSİNİ KALKINDIRMA VE GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ PROJE ADI: ÜNİVERSİTE, SANAYİ, DEVLET İŞBİRLİĞİ PROJESİ PROJE TANIMI VE GENEL AMAÇLAR: Üniversite, Sanayi, Devlet İşbirliği projesi, üniversite

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli

Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli KASIM 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Sanayinin Ufku korhan@ostim.com.tr Değişim ve gelişim olgusu, uzun vadeli stratejileri düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu refleks sanayide daha da belirgin bir şekilde

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde kurulmuş ve başarılı olmuş şirketlerin büyük oranda aile şirketi hüviyetinde olduğu, bu yüzden bu şirketlerin faaliyetlerini gelişerek devam ettirebilmelerinin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan

İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Doç. Dr. A. Erdal Sargutan İSTANBUL TİCARET ODASI TIBBI CIHAZ VE MALZEME İTHALATI, YARATTIĞI KAYIPLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. A. Erdal Sargutan YAYIN NO: 2009-43 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR

PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR PARÇA SEKTÖRÜ ( OTOMOTİV YAN SANAYİİ ) 2023 VİZYONU DRAFT RAPOR YÖNETİCİ ÖZETİ Parça sektörü, genel olarak çalıştıkları ana sanayii müşterilerine bağımlı bir sanayi koludur. Parça sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı