Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'da seracýlýk geliþiyor"

Transkript

1 Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle 7 Aðustos Cuma günü saatleri arasýnda þehrin bazý bölgelerinde su kesintisine gidecek. 06 AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ 7 DE Genç çiftlerin Yüzüklerini Ahmet Kayýþ'ýn babasý Erdoðan Kayýþ ve Eda Küçükhüseyin'in aðbisi Erdoðan Küçükhüseyin birlikte taktýlar. Duayý ise Hamit hoca yaptý. Kayýþ ve Küçükhüseyin ailelerinin mutlu günü Gülay& Erdoðan Kayýþ çiftinin oðullarý Ahmet ile Haným ve Nurettin Küçükhüseyin çiftinin kýzlarý Eda niþanlandý. Öðretmen evinde gerçekleþen niþan her iki tarafýn yakýn aileleri arasýnda gerçekleþti. 7 DE Hüseyin Þahin Gençlere ömürlük tavsiyeler Çorum'da 300 dekar alanda seracýlýk faaliyeti yapýldýðý ve buralarda toplam 4 bin 200 ton ürün elde edildiði belirtildi. Ýl Genel Meclisi Tarým ve Çorum'da seracýlýk geliþiyor Hayvancýlýk ile Ar-Ge Komisyonlarý'nýn Çorum'da 'seracýlýk' faaliyetleri ile ilgili hazýrladýklarý rapor dün yapýlan meclis toplantýsýnda üyelerin bilgisine sunuldu. 5 TE Yusuf Kaya TOKÝ projelerine 450 milyon TL Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek hayýrlý olsun dilekleri iletti. Ziyarette TO- KÝ'nin Çorum'da yaptýðý ve yapacaðý projeler de ayrýntýlý olarak deðerlendirildi. 3 TE Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen yaz spor okullarýna katýlan gençler "Gençlerle Baþbaþa" konferansý ile bir araya geldi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansý Sevgi Evleri Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þahin verdi. Konferansý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan DA Hz. Ýbrahim Cami'ni Belediye tamamlayacak Ziraat Bankasý merkezde þube sayýsýný artýrdý Çilek tarýmý göçü önledi Ýskilip'te 2009 yýlýnda dönemin Kaymakamý Mehmet Yýlmaz tarafýndan baþlatýlan Çilek yetiþtiriciliði projesi 5. yýlýnda ilçe halký için geçim kaynaðý oldu. 2 DE Hz. Ýbrahim Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði tarafýndan yaptýrýlan Hz. Ýbrahim Cami yapým inþaatýný Çorum Belediyesi devraldý. Camiyi belediye tamamlayarak ibadete açacak. 9 DA Ziraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticisi Halil Yüksel, Zafer Çarþýsý Þube Yöneticisi Erhan Kartal, Bahabey Þube Yöneticisi Abdullah Çandýr, Hitit Þube Yöneticisi Özlem Varlýoðlu ve Kýrsal Kalkýnma Ýletiþim Uzmaný Bülent Uçar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ettiler. 9 DA Çorum saðlýðý masaya yatýrýldý Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. 7 DE ÇESOB'tan Köse'ye kutlama ziyareti ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse'yi makamýnda ziyaret etti. 6 DA Sürücülere sýcak uyarýsý! Çorum Þoförler ve Tahsin Þahin Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, þehir içi ve þehirlerarasý yollarda araç kullanan sürücülere önemli uyarýlarda bulundu. 4 TE Bircan ve Özbek ailelerinin mutlu günü ÝÞKUR çalýþanlarýndan Ahu ve Murat hayatlarýný birleþtirdi. Orhan-Þahinde Bircan'ýn kýzý Ahu ile Ahmet-Hacer Özbek'in oðlu Murat evlendi. 6 DA Dr. Cahit Baðcý Öðretmenevi tadilatý için 100 bin lira ek ödenek Öðretmenevinin tadilatý için ek ödenek çýkartýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri sonucu tadilat için 500 bin TL ayrýlmýþtý. 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:52 05:35 12:53 16:43 20:00 21: Ýlk atom bombasý Hiroþima'ya atýldý (1945) - Pakistan'da büyük sel baskýný (1500 ölü) (2010) Fakirlik, hâline þükredip kimseye þikâyet etmeyerek ihtiyacýný gizlemektir. Ýbrahim Havvâs Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DAYIM GÜL TAKARDI GÖMLEÐÝNÝN YAKASINA Ve canlýymýþçasýna, hergün onu sulardý. Yaðýz tenindeki su buharlaþsýn diye Düðmeleri en býçkýn küfürlerle açardý: Çiçekçiydi, yaprak bitlerini öldürmeyen. Fotoðrafçý, savaþ yýllarýna rötuþ yapan. Meddahtý, her akþam eve gülücükle gelen. Kumraldý, çocuklarý hep karýsýna çeken. Uzun boylu, kendisine palto diktirmeyen. Sebzeciydi, domatlarýný hiç yemeyen. Ýþadamý, hasýrdan baþka minder bilmeyen. Dindardý, ezan okunurken raký içmeyen. Gözlüklüydü, gözleri daha da büyüyen. Gezgin, Ýzmir'in parkelerini denetleyen. Balýkçýydý, elleri suyla nasýr tutan. Nikotinman, sigarasý baðlanarak uzayan. Diplomattý, kokteyle pantolonla giden. Yatýrýmcý, geceleri ailesini besleyen. Dayým gül takardý gömleðinin yakasýna Seni görse, eminim, mutluluktan aðlardý. Çilek tarýmý göçü önledi Ýskilip'te 2009 yýlýnda dönemin Kaymakamý Mehmet Yýlmaz tarafýndan baþlatýlan Çilek yetiþtiriciliði projesi 5. yýlýnda ilçe halký için geçim kaynaðý oldu.mehmet Yýlmaz'ýn ilçeden tayin olmasýnýn ardýndan göreve baþlayan Ýskilip Kaymakam'ý Þuayib Gürsoy'da Çilek tarýmýnýn ilçe ve köylerinde yaygýnlaþmasý için çeþitli projeler üretiyor. Bu sene ciddi anlamda Çilek üreticiliðine önem veren Ýskilip Baðlý Seki Köyünü ziyaret eden Kaymakam Gürsoy Çilek bahçesini gezerek incelemelerde bulundu. Çilek tarýmýnýn ilçe merkezinin yaný sýra sürekli göç veren büyük nüfuslu köylerde de yaygýnlaþmasýnýn halk için yeni bir umut kapýsý olduðuna dikkat çeken Gürsoy, "Þeyh köyünde dört yýl önce Ýlçe Kaymakamlýðýnýn destekleri ile modern ve organik çilek üretimine baþlandý. Daðlýk bir arazi ve çorak topraklara sahip olan köyün kaderi çilek ekiminin ardýndan deðiþti. Yýllarca sadece tahýl üretimi yapýlan köyde alternatif ürün olarak çilek üretimi yapýlabileceðinin anlaþýlmasý üzerine Ýskilip Kaymakamlýðý'nýn destekleriyle çilek projesi hayata geçirildi. Artan üretim ve gelir getirici özelliði ile Þeyh köyünde göçün de önüne geçildi. Ayrýca geçmiþ yýllarda iþ bulmak için büyük þehirlere giden köylüler, çilek üretimi ile tekrar köylerine döndü. Köylerine yeniden dönerek çilek tarlalarýnda çalýþan köylüler, doðduklarý topraklara karýnlarýný doyurmanýn mutluluðunu yaþýyor. Önlerine yeni hedefler koyan köylüler ilk etapta markalaþmak, daha sonra ise dýþ pazara açýlmanýn planlarýný yapýyor. Markalaþma konusunda ise Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Ýskilip Kaymakamlýðý köylülere büyük bir destek veriyor. Temennim ve çabamýz temennim odur ki Çilek üreticiliði Ýskilip ve köylerinde yangýnlaþýr" Evlik Köyü yolu tozdan kurtuldu Ali CENGÝZKAN Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7810 2,7816 EUR 3,0262 3,0276 STERLiN 4,3470 4,3485 2,2388 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Geçtiðimiz günlerde tarihi Evlik Köyünü ziyaret eden Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy yol çalýþmalarýný yerinde inceledi. Konu hakkýnda açýklama yapan Kaymakam Gürsoy Akþemseddin Hz.'nin kendi yaptýðý Cami'nin bulunduðu Dereseki Evlik köyünde asfaltlama çalýþmalarýnýn son aþamaya geldiðini ifade ederek, "Ýnþallah en kýsa zamanda yarým kalan bölümde tamamlanarak tarihi köyümüze ulaþým kolaylaþacak bu sorunun çözülmesinin sevincini yaþýyoruz" Hacý Bayram Veli'nin öðrencisi Fatih Sultan Mehmet'in hocasý ve Ýstanbul'un manevi Fatihi Akþemseddin Hazretlerinin kurduðu tarihi Evlik köyü eski Kaymakam Mehmet Yýlmaz ýn büyük katkýsýyla restore edilmiþti. Restorasyon çalýþmalarý tamamlanan Evlik köyü ziyaretçi akýnýna uðramýþ, yeni bakýþ açýsý ve vizyon kazandýran restorasyon çalýþmalarý Türkiye gündeminde de geniþ yanký uyandýrmýþtý. Restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda, Akþemsettin Hazretleri tarafýndan çivi kullanýlmadan yapýlan 600 yýllýk ahþap camii, çilehane ve Akþemseddin Hazretleri'nin oðullarýndan Nur-ul Hüda ve ailesinin türbeleri restore edilmiþti. Yoðun ziyaretçi akýnýna uðramasýna raðmen yýllardýr yolun bozuk ve stabilize olmasý halkýn tepkisini çekiyordu. Ortaköy Belediyesi'nden okullara Ortaköy'de Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda Ortaköy Belediyesi oyun gruplarý ve park alanlarý yapýlarak öðrencilerin hizmetine sundu. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Ýlçemizde 1 adet ilkokul, 1 adet ilköðretim vardý. Okul bahçesinde yeterli alan olmasýna raðmen burada eðitim gören çocuklarýmýzýn kullanabileceði bir oyun park alaný yada teneffüs arasýnda öðretmenlerimizin dýþarýda dinlenebileceði banklar dahi yoktu. Bizim acil politikalarýmýzdan bir tanesi eðitim ve öðretime her alanda destek vermekti. Belediye olarak zaten ücretsiz taþýma ile Geçirmiþ olduðu beyin kanamasý sonucu 6 aydýr Ýbni Sina Hastanesinde yoðun bakým ünitesinde tedavi gören hemþerimiz Dr. Hayati Becer son yolculuðuna uðurlandý. Hayati Becer'in cenazesi Kocatepe Camiinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karþýyaka mezarlýðýnda topraða verildi. katkýda bulunuyoruz Yýl Ýlkokulu bahçesine 450 bin TL'lik oyun grubu düzenlemesi yürüyüþ parkurlarý kondisyon aletlerinden oluþan hizmet yatýrýmý yapmýþtýk, þimdi de Cumhuriyet Ýlköðretim sahasýna okulun yaþ grubuna uygun oyun parký, dinlenme parký ve çevre düzenlemesi yaparak öðrenci, öðretmen ve halka hizmetler yaparak eðitim ve öðretime büyük destekler vermekteyiz. Bu destekler karþýlýðýnda öðretmen ve öðrenciler ve halkýmýzýn mutluluk ve memnuniyetini görüyoruz. Bu da bizi haliyle mutlu ediyor. Eðitime desteklerimiz artarak devam edecektir" Hayati Becer son yolculuðuna uðurlandý Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 TOKÝ projelerine 450 milyon TL Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek hayýrlý olsun dilekleri iletti. Ziyarette TOKÝ'nin Çorum'da yaptýðý ve yapacaðý projeler de ayrýntýlý olarak deðerlendirildi. Yapýlan deðerlendirmeler sonrasý yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "TOKÝ Çorum'da toplam Sosyal Konutu Donatýlarý ile birlikte tamamlamýþ, yapýmý devam eden ve bitirilen Konut ve Sosyal Donatýlar için yaklaþýk 276 milyon TL yatýrým yapýlmýþtýr. Alaca TOKÝ 2.etap 220 konut projesinin yapýmýný üstlenen yüklenici firma þantiyesini kurarak kazý çalýþmalarýna baþlamýþtýr. TOKÝ ÇORUM'DA 12 AYRI PROJE ÇALIÞ- MASI YAPIYOR Osmancýk TOKÝ 2.Etap Talep Organizasyon Projesi kapsamýnda tespit edilen arsanýn devri ve taslak proje çalýþmalarý devam ediyor. Sungurlu TOKÝ 3.Etap için tespit edilen m2'lik arsanýn devri için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Dodurga TOKÝ 98 Konut için taslak proje hazýrlanmýþ, baþvurular alýnmýþ, Ýhale hazýrlýklarý, arsa devri ve imar çalýþmasý devam ediyor. Kargý TOKÝ 275 Konut için taslak proje hazýrlanmýþ, baþvurular alýnmýþ, Ýhale hazýrlýklarý ve arsa devri çalýþmasý devam ediyor. Ýskilip TOKÝ 93 Konut Projesi için taslak proje hazýrlanmýþ, Talep Toplama çalýþmasý 14 Aðustos tarihine tamamlanacaktýr. Boðazkale TOKÝ Konut projesi için tespit edilen arsanýn büyütülmesi ve Ýmar deðiþikliði için Belediyemiz çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ortaköy TOKÝ Konut projesi için Belediyemiz yer tespiti ve talep organizasyonu ön hazýrlýk çalýþmalarýný yapmaktadýr. Bayat TOKÝ Konut Projesi için Belediyemiz tarafýndan arsa tespit çalýþmasý devam etmektedir. Uðurludað TOKÝ 98 Konut Projesi için taslak proje hazýrlanmýþ, Talep Toplama çalýþmasý 14 Aðustos tarihine tamamlanacaktýr. Mecitözü TOKÝ konut projesi için Kaymakamlýk tarafýndan arsa tespit ve anket çalýþmasý devam ediyor. Hitit Üniversitesi TOKÝ projesi için 289 talep alýnmýþ, tespit edilen arsanýn devri ve taslak proje çalýþmalarý devam ediyor. Çorum Merkez'e planlanan Emekliler Derneði TOKÝ Konut Projesi için arsa araþtýrmasý çalýþmalarý devam ediyor. Proje ve ihale çalýþmalarý devam eden 12 ayrý proje ile Çorum'da toplam TOKÝ konut sayýsý yaklaþýk 5 bine yatýrým toplamý ise 450 milyon TL'ye ulaþýyor." Öðretmenevinin tadilatý için ek ödenek çýkartýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri sonucu tadilat için 500 bin TL ayrýlmýþtý yýlý sonunda Maliye Bakanlýðýndan temin edilen 5 milyon TL ödeneðin 500 bin Lirasý Ýl Özel Ýdaresince yapýlan toplantý ve deðerlendirmeler sonucunda Öðretmenevinin tadilatý için ayrýlmýþ ve bir proje hazýrlanmýþ, projenin uygulanabilmesi için ek ödeneðe ihtiyaç duyulmuþ ve Milli Eðitim Bakanlýðýna Ek Ödenek talebi yapýlmýþtý. Milletvekili Dr. Cahit Baðcý konuyu yakýndan takip ettiðini ve bir hafta gibi kýsa bir süre içinde Öðretmenevi tadilatý için gerekli olan 100 bin TL ödeneðin Öðretmenevi tadilatý için 100 bin lira ek ödenek çýkartýldýðýný müjdeledi. Baðcý yaptýðý açýklamada, projenin finansman sorununun tamamen çözüldüðünü, hali hazýrda Ýl Özel Ýdare Müdürlüðünde ihale hazýrlýklarýnýn devam ettiðini ve aðustos ayý içinde ihaleye çýkýlmasýnýn planlandýðýný belirterek, "Ýlimize, hemþerilerimize ve eðitim camiamýza hayýrlý olmasýný dilerim" Vali Kara'ya asansör teþekkürü Stat yerine konut projesinden vazgeçilmeli Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, yaptýðý açýklamada, "Çorum Þehir Stadýmýzýn ve Spor Tesislerinin olduðu yerlerin yýkýlarak adeta bir müteahhit ve arsa sahibi iliþkisi ile halk dilinde yap-sat mantýðý tam bir acýmasýz kapitalizmin þehirleþme anlayýþýdýr ve güzel þehrimiz Çorum'a bu zihniyet yakýþmamaktadýr. Bu zihniyetin de sonu yoktur" "Karakeçili Mahallesi sýnýrlarý içinde ki bu stat yerinin ama sadece stat yerinin yýkýlmasý doðru ama yerine yapýlmasý düþünülen konutlarýn yapýlmasý kanaatimizce yanlýþtýr. Zaten sayýn belediye baþkanýmýzýn da bu projenin içine sinmediði yaptýðý açýklamadan da anlaþýlmaktadýr. O halde gelin bu konut projesinden vazgeçin Çorum için iyi ve güzel olaný seçin" diyen Orhan Sakýnmaz, "Yapýlacak olan adet konut en az 4-5 bin nüfus demektir ki bu da kanalizasyon, atýk su vb. kýsaca altyapý problemleri demektir ayrýca bir de o kadar konutun en az o kadar da aracý olacaðý kabul edilirse Gazi Caddesinin hem trafiði hem de altyapýsý felç olacak cadde çekilmez bir hal alacaktýr. 250 bin nüfuslu bir þehrin maalesef tek bir caddesi olmasý ayrý bir problem olarak dururken ve bu yola paralel ikinci hatta üçüncü caddeler açýlmasý beklenirken hala alternatifsiz bir caddeye bu kadar yüklenmek ne kadar doðrudur. Bunlarýn yaný sýra buradaki spor tesislerinin yok edilmesi amatör spora vurulacak en büyük darbedir. Çorum'da oturup da orada spor yapmayan hiç kimse yoktur, bu en azýndan amatörcedir. Çorumlu'nun uðrak yeridir, adeta orasý ulaþýmý kolay amatör sporun toplanma merkezi, meslek yüksek okulunun futbol sahasýdýr yani güzel Çorumumuz'un ortak paydasýdýr. Dolayýsý ile lütfen buralarý yok etmek yerine tam tersi muhafazasý için sahip çýkalým. Ayrýca metropol arsasý denilen yerinde konut olarak iþaretlenmesi ileriki yýllarda o mevkilerde emsal olarak gösterilerek yapýlaþmanýn artacaðý kaygýsýný taþýmaktayýz. Bu önemli konularda þehrimizin ilgili oda temsilcilerinin de görüþlerini açýklamasýný bekleriz. Þehrimizin mimarlar odasý, mühendisler odasý, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile belediyemizle bir araya gelerek Çorum faydalý bir proje üretilebilir kanaatindeyiz" diye kaydetti. Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. Göreve baþladýðý günden beri Valilik binasýnda birtakým yeniliklere imza atan Vali Kara, daha önce ek binanýn asansörlerini, Valilik binasýnýn tüm elektrik tesisatýný yeniletmiþ ve yemekhanenin onarýmýný saðlamýþtý. Vali Kara, þimdi de Valilik binasýna engelli asansörü yaptýrdý. Herkesin engelli adayý olduðunu anlatan Vali Ahmet Kara, devlet olarak her yere eriþilebilirliðin saðlanmasý gerektiðine inandýðýný, bazý konularda geç kalýnmýþ olmasýna karþýn son yýllarda engellilik konusu baþta olmak üzere pek çok konuda ciddi mesafeler alýndýðýný dile getirdi. Vali Ahmet Kara'yý Ýkinci Bahar Lokantasý Genel Müdürü 23 yaþýndaki Emre Çýtak, valilik makamýnda ziyaret etti. Çorum Valisi Ahmet Kara'ya engelliler konusunda gösterdiði duyarlýlýktan dolayý teþekkür eden Emre Çýtak, engellilerin hayatýný kolaylaþtýran bu tip uygulamalarýn toplumun tüm kesimlerince desteklenmesi gerektiðini söyledi.vali Ahmet Kara'yý ziyareti sýrasýnda konuyla ilgili anýsýný da paylaþan Emre Çýtak, Vali Ahmet Kara'nýn Ýkinci Bahar'daki bir yemek sýrasýnda kendisine "Valiliðe asansör yaptýrýp seni de çaya davet edeceðim" dediðini hatýrlattý. Bu konuþmanýn üzerinden çok fazla zaman geçmeden Çorum Valiliði binasýna engelliler için asansör yapýlmasýnýn kendisini de mutlu ettiðini belirten Emre Çýtak, Vali Ahmet Kara'ya bu örnek duyarlýlýðýndan dolayý teþekkür etti. "Et fiyatlarý spekülasyonla yükseliyor" Her Kurban Bayramý öncesinde et fiyatlarýnda yükselmelerin yaþandýðý söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Kýrmýzý et fiyatlarýndaki artýþ spekülasyondan ibaret. Et fiyatlarýndaki artýþýn önüne geçmek için küçük hayvan üreticilerinin mutlaka desteklenmesi gerekir.küçük üretici desteklenirse her kurban bayramý döneminde fiyat artýþ ve düþüþü yaþanmaz. Þimdi kurban bayramý sonrasýnda fiyatlar yeniden düþer. Çünkü þuan spekülatörler piyasada cirit atýyor" -"5 YILDA ÜRETÝM YÜZDE 92 ARTTI" yýllarý arasýnda kiþi baþý et üretiminde yüzde 92 artýþ olduðunu yaptýðý yazýlý açýklama ile belirten Palandöken, "Ancak üretimin önemli bir kýsmý büyük besiciler tarafýndan gerçekleþtirilirken satýþlarýn da büyük bir kýsmý zincir marketlere kaymýþ durumda. Etin fiyatýnýn yükselmesi bireysel iþletmelerin azalmasýndan kaynaklanýyor. Fiyat artýþýnda entegre tesisler önemli rol oynuyor.özellikle yetiþme çaðýndaki genç ve çocuklarýmýzýn yeterince protein alabilmeleri için kýrmýzý et tüketimi son derece önemli.türkiye'de kiþi baþýna kýrmýzý et tüketimi kilo civarýnda. Avrupa'da ise bunun 3 katý. ABD'de ise bu oran çok daha yüksek. Ancak gelir düzeyi daha yüksek olan Avrupa'da karkas etin fiyatý Türkiye'dekinin yarýsý kadar. Türkiye'de kýrmýzý et tüketimini artýrmak için et fiyatlarýnýn mutlaka ucuzlamasý gerekiyor" diye konuþtu yýlýnda tarým sektörüne yapýlan desteklerin yüzde 30'unun hayvancýlýða ayrýldýðýný da dile getiren Bendevi Palandöken, "Halen 57 milyon hayvan stokumuzu bulunuyor. Bunun 15 milyonu büyük baþ, 42 milyonu küçükbaþ. Artan fiyat spekülasyonlarýnýn önünde geçebilmek için besilik dana ithalatýna aðýrlýk verilmesi gerekir.en önemlisi hayvancýlýða ayrýlan destek 30'larýn üzerine çýkarýlmalý" þeklinde konuþtu.

4 4 Ýskilip Belediyesi altyapýda hedefini tutturuyor Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'te bir buçuk yýldýr devam eden altyapý çalýþmalarýnýn 2016 yýlýnda tamamlanacaðýný ve peþinden üstyapýda verdikleri sözleri yerine getireceklerine dair açýklamada bulunmuþtu. Yoðun siyasi ve bürokratik giriþimlerle birlikte kanalizasyon, yaðmursuyu, elektrik kablolarýnýn yeraltýna alýnmasý tamamlanýrken, þehir içi içme suyu altyapý yenileme inþaatý da yoðun bir tempo ile devam ediyor. DOÐALGAZ BORULARI EYLÜL 2015'TE DÖÞENÝYOR Baþkan Çatma yaptýðý açýklamada, "Bu çerçevede devam etmekte olan içme suyu altyapý çalýþmalarý ana yollarda yoðunlaþtýrýldý. Mevcut çalýþmanýn ardýndan ana yollara Doðalgaz borularý da Eylül 2015'in ilk haftalarýnda döþenecek. Peþinden ana yollara önceden planlandýðý þekilde kýþ mevsimi gelmeden sýcak asfalt dökme çalýþmasý devreye girecek" Çatma altyapý çalýþmalarýnýn sabýr ve cesaret iþi olduðuna vurgu yaparak, Ýskilip'in 50 yýllýk altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmak üzere olduðunu söyledi. Baþkan Çatma gelecek kuþaða kentleþmiþ, saðlýklý, yaþanabilir Ýskilip hazýrladýklarýný, üstyapý projelerinin de uygulamaya hazýr olduðunu belirterek "Sabýr ve anlayýþla desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Ýskilip halkýna, Çorum Milletvekillerimize ve emeði geçenlere teþekkür ediyorum" ifadeleri kullandý. Bayat Belediyesi'nden sinekle mücadele Ýskilip Kaymakamlýðýnýn yýllardýr istediði araç gönderildi Ýçiþleri Bakanlýðýnca Ýskilip Kaymakamlýðý emrinde kullanýlmak üzere bir adet makam aracý tahsis edildi. Ýçiþleri Bakanlýðý her yýl gelen talebe göre 50 araç alýmý yapýyor ve bu araçlarý talep önceliðine göre kaymakamlýklara gönderiyor. Konu hakkýnda açýklama yapan Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy "Geçmiþ dönemde de araç için yazýlar yazýlmýþ. Bu Erkan Ergün'den 3D çalýþmasý Çorumlu ressam Erkan Ergün bir 3D çalýþmasýna daha imza attý. Labarna Kafe sponsorluðunda kafenin önüne 3D yapan Ergün'ün çalýþmasý dikkat çekti. Ergün "Çorum sanat þehri olma yolunda devam ediyor" diyerek Labarna Kafe'ye teþekkür etti. dönemde yazýlmýþ. Zaten Bakanlýk 12 yýlý geçen araçlarý yeniliyor. Bizim daha önce kullandýðýmýz makam aracý 12 yýllýktý. Bu araç Köylere Hizmet Götürme Birliðinin idi. Ben göreve baþlamadan öncede talep edilmiþ ve araç geçtiðimiz hafta teslim edildi. Normal standartlarda bir araç gönderildi. Ýþlemler tamamlandý ve kullanýma baþladýk. Hayýrlýsý olmasýný diliyorum" Sürücülere sýcak uyarýsý! Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, þehir içi ve þehirlerarasý yollarda araç kullanan sürücülere önemli uyarýlarda bulundu. Ülke genelinde sýcaklarýn aþýrý yüksek seyretmesinden sürücülerin etkilendiðini belirten Tahsin Þahin, yazýlý açýklamasýnda sürücülerin öðle vakti araba kullanmamasýný, mecburiyet halinde 2 saatte bir en az 20 dakika mola vermelerini tavsiye etti.2015 Mayýs sonu itibarýyla Çorum'da toplam bin 359 trafik kazasý meydana geldiðini söyleyen Þahin, tatil mevsimi nedeniyle, karayollarýndaki araç trafiðinin yoðunlaþtýðýný, 40 dereceyi aþan sýcakla birlikte direksiyon baþýndaki insanlarýn sinir ve stresinin de yükseldiðine dikkat çekti. Þahin, böyle durumlarda sürücülerde azalan dikkat ve refleks zayýflýðýnýn, trafik kazalarýný arttýrdýðýný kaydetti. BU YOLLARA DÝKKAT EDÝN Öðle vakitlerinde sýcaktan eriyen asfalta ve yeni dökülen mýcýra dikkat edilmesi gerektiðini belirterek, mecbur kalýnmadýkça öðle sýcaðýnda yola çýkýlmamasýný isteyen Tahsin Þahin, Çorum'daki bazý kritik yollara da sürücülerin dikkat etmesini önerdi. Þahin, Kargý Beygircioðlu Kavþaðý, Osmancýk D100 Karayolu þehir içi geçisi, Alaca-Yozgat yol ayrýmý, Çorum-Sungurlu Karayolu Koparan mevkii ile Çorum-Osmancýk Yolu Kýrkdilim Bölgesinde yolculuk yapacak sürücülerin daha dikkatli olmalarýný tavsiye etti.trafikte sürücülerin, diðer sürücülerin haklarýna saygý göstermesinin önemli olduðunu vurgulayan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, ''Trafik kazalarý istatistikleri raporuna göre, ölümlü ve yaralanmalý trafik kazalarý en çok yaz ayýnda yaþanýyor. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte maalesef kazalarda da büyük artýþ görülmektedir. Yolculuklarýmýzýn faciaya dönüþmemesi için trafik kurallarýna uymamýz gerekiyor. Sürücülerimizin trafikte birbirlerine saygýlý ve dikkatli olmalarýný istiyoruz'' Bayat Belediyesi, birinci aþamasýna mayýs ayýnda baþladýðý ilaçlama çalýþmalarýna, haziran ve temmuz aylarýnda da devam etti. Ýlçe genelinde ilaçlama faaliyeti yürüten belediye ekipleri, açýk ve kapalý alanlarda sinek, böcek baþta olmak üzere diðer haþerelere karþý mücadele yaptý. Bayatlýlarýn daha saðlýklý ve rahat bir yaz sezonu geçirebilmeleri için kollarý sývayan Bayat Belediyesi, sivrisinek, karasinek larva ve uçkunlarýna karþý mücadele etmek amacýyla ilaçlama ekibi kurdu. Ekipler hava koþullarýna baðlý olarak her gün akþam geç saatlerde olmak üzere ULV sistemi ile ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, her gün ilçenin cadde ve sokaklarýnýn yaný sýra, haþerelerin üreme kaynaðý olan yerleri ilaçlýyor.zabýta Komiserliðine baðlý ilaçlama birimi ekiplerinin ilçede kötü kokular ve sinekle mücadelesinin rutin olarak sürdüðünü ifade eden Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Zabýta Komiserliði ekiplerimiz gündüz saatlerinde koku oluþturabilecek yerleri temizleyerek ilaçlýyor, geceleri ise sokak aralarýnda sinek ilaçlamasý yapýyor. Ýlaçlama iþlemi üç aþamalý olarak gerçekleþtiriliyor. Ýlaçlamanýn birinci aþamasý olan larva ile mücadele çalýþmalarýnýn Mayýs aylarýnda uygulandý, ikinci aþamanýn da yaz boyu ilaçlamadan oluþuyor. Üçüncü aþamanýn ise yaz sonunda yapýlan uçkun mücadelesidir. Zabýta Komiserliðine baðlý olan ilaçlama ekipleri yaz aylarý boyunca Bayat'ýn Cadde ve sokaklarýnda sürdürülen ilaçlama çalýþmalarý özellikle geceleri sürdürülüyor. Sýcak günlerin baþ gösterdiði bu dönemde tüm kanalizasyon lagarlarý, yaðmur suyu giderleri, çöp konteynýrlarý ve su birikintilerini sürekli olarak sýrt pompalarý ve gezici araçlarla ilaçlayarak vatandaþlarýmýzýn rahat bir yaz mevsimi geçirmelerini saðlayacaðýz. Bu yöndeki ilaçlama ve dezenfekte çalýþmalarýmýz devam edecektir. Her þey vatandaþlarýmýzýn saðlýk ve huzuru için"

5 5 Kaynaþtýrma eðitimi tedbiri alýnan 1531 öðrenci var Rüzgâr Santrali Projesine Hýrvatistan'dan talip Çorum Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasýnda yer alan Rüzgar Enerjisi Santrali için çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor. Belediye, 4 rüzgar türbininden yýlda yaklaþýk 14 milyon kwh üretecek. Daha önce ön hazýrlýk için Avrupa ülkelerinde Rüzgar Enerji Santrallerini inceleyen Çorum Belediyesi teknik ekibi, Hýrvatistan'dan gelen ekiple bir toplantý gerçekleþtirdi. Çorum Belediyesi'nin kuracaðý Rüzgâr Enerji Santrali Projesi'ni incelemek üzere Hýrvatistan menþeli Koncar Firmasý yetkilileri ziyarette Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Hýrvat ekibin ziyaretinde konuþan Baþkan Külcü, böyle bir projeyi hayata geçirecek ilk belediyenin Çorum Belediyesi olacaðýný söyledi. Rüzgar Enerjisi Santrali Projesinin hem Çorum Belediyesi hem de Türkiye'deki belediyeler açýsýndan farklý bir tecrübe olacaðýnýn altýný çizen Külcü, "Bu projenin ekonomik tarafý olduðu gibi belediyeler açýsýndan birde prestij tarafý var. Ýþin bu kýsmýný da önemseyerek çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Rüzgâr Enerjisi Santrali Projesi'nin ihalesini yýlsonuna yapmayý planlýyoruz. Bu projede beraber çalýþacaðýmýz partnerimiz sadece bir yatýrým yapmýþ olmayacak, bu anlamda Türkiye'de ciddi bir referansa da sahip olmuþ olacak" Belediye Basýn Bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyesi'nin yenilikleri takip eden ve uygulayan bir belediye olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, kuracaklarý enerji santrali ile Belediyemizin tüm enerji tüketimini saðlayacaklarýný söyledi. Külcü, "Ýhtiyaç fazlasý elektrik enerjisini de satarak Belediyemize gelir elde edeceðiz. Çevreye ve doðaya duyarlý bir belediyecilik anlayýþý ile doðaya zarar vermeden, çevreyi kirletmeden elektriðimizi üreteceðiz. Ýnþallah çalýþmalarýmýzý en hýzlý þekilde tamamlayýp bir an önce elektrik üretimine baþlamak istiyoruz" Koncar Firmasý Yönetim Kurulu Üyesi Stjepan Dragicevicde Çorum'da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek elektrik üzerine çok köklü bir firma olduklarýný vurguladý. Türkiye'de daha önce hidroelektrik santralleri üzerine çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Stjepan Dragicevic, "Türkiye'de de Rüzgar Enerjisi sektöründe de var olmak ve iþ yapmak istiyoruz. Ýþ yaptýðýmýz ülkelerde lokal bir partnerle çalýþmayý tercih ediyoruz. Böylece yerel sanayiye de destek veriyoruz. Bu projede de Çorum'un içinde imal edilecek olan parçalarý deðerlendireceðiz ve çalýþacaðýz" diye konuþtu. Ziyarette, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve belediye teknik personeli hazýr bulundu. Daha sonra Hýrvatistan Koncar Firmasý ile Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Rüzgâr Enerji Santrali projesinde görevli teknik personel ile toplantý yaptý. Çorum'da seracýlýk geliþiyor Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Çorum'da ki eðitim öðretim kurumlarýnda yapýlan kaynaþtýrma eðitimi uygulamalarýný araþtýrarak bir rapor haline getirdi. Meclisin dün yapýlan aðustos ayý oturumunda rapor hakkýnda bilgiyi komisyon baþkaný Yurdanur Özzehinli verdi. Komisyon olarak yaptýklarý araþtýrma sonucunda elde ettikleri bilgilere göre, Çorum ili Merkez ve Ýlçelerde kaynaþtýrma eðitimi tedbirinin alýndýðýný ve öðrencilere bakýldýðýnda Ýl Merkezi ve Ýlçelerdeki okul öncesi kurumlar, ilkokullar, ortaokullar ve lisede kaynaþtýrma eðitimi tedbiri alýnan öðrencilerin bulunduðunu söyledi. Kaynaþtýrma eðitimi sýnýfý oluþturulurken öncelikli olarak, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünde eðitsel incelemesi yapýlan ve eðitsel deðerlendirme raporuna göre kaynaþtýrma eðitimi tedbiri alýnmasý gerektiði belirtilen öðrencilerin kaynaþtýrma eðitimine alýndýklarýný ve bu þekilde 1531 öðrenci olduðunu kaydeden Özzehinli, "Kaynaþtýrma sýnýflarý 2 kaynaþtýrma öðrencisini geçmeyecek þekilde planlanmaktadýr. Kaynaþtýrma öðrencilerine öðretmen, öðrenci ve velilerine öncelikli olarak Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünce seminerler, kurslar aracýlýðýyla eðitim verilmekte kurslarda ve seminerlerde kaynaþtýrma eðitimi nedir? Kaynaþtýrma eðitimini baþarýya ulaþtýran etmenler nelerdir? Kaynaþtýrma sýnýfý nasýl düzenlenir? Kaynaþtýrma öðrencilerin nasýl davranýlýr? Kaynaþtýrma öðrencilerine davranýþ, beceri, akademik beceriler nasýl öðretilir? Ailenin kaynaþtýrma öðrencilerine karþý nasýl davranmalarý, derslerine nasýl yardýmcý olmalarý gerektiði konusunda eðitim verilmektedir. Okullarýmýzýn Rehberlik Servislerince bu öðrencilere yönelik yapýlacak çalýþmalar hakkýnda gerekli desteði vermektedirler. Kaynaþtýrma öðrencileri ayrýca özel rehabilitasyon merkezlerinden destek eðitimi almaktadýrlar. Destek Eðitim Raporu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünce yapýlan incelemeler sonucunda önerilmektedir" Fatih AKBAÞ Çorum'da 300 dekar alanda seracýlýk faaliyeti yapýldýðý ve buralarda toplam 4 bin 200 ton ürün elde edildiði belirtildi. Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk ile Ar-Ge Komisyonlarý'nýn Çorum'da 'seracýlýk' faaliyetleri ile ilgili hazýrladýklarý rapor dün yapýlan meclis toplantýsýnda üyelerin bilgisine sunuldu. Rapor hakkýnda konuþan Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Yusuf Kaya, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün 2015 yýlý kayýtlarýna göre 230 dekarý merkez ilçe 70 dekarý ise ilçelerde olmak üzere toplamda 300 dekar sera varlýðý olduðunu dile getiren Yusuf Kaya, "Seracýlýk ilimizde özellikle barajlardan etkilenen köylerin merkezde seracýlýk yapmasý ile yoðunlaþmýþtýr. Üretim yapýlan bölgeler daha çok Eþençay, Eski Köy, Çanakçý, Altýnbaþ, Üyük ve Yerli Köydür. Çorum seracýlýðýna baktýðýmýzda daha çok ilk ürün olarak Hýyar, Domates, Biber ikinci ürün olarak Marul, Roka, Tere ve Yeþil Soðan üretimi yapýlmaktadýr. Ýlimiz üretim miktarý 300 dekarda tondur. Üretimi en fazla yapýlan ürün ton ile sofralýk Hýyar ve 860 ton ile sofralýk Domatestir" Seracýlýkta destek ve teþvikler hakkýnda da bilgi veren Kaya, "Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý kapsamýnda, alternatif enerji kaynaklarý (Jeotermal, Güneþ enerjisi) kullanýlarak yapýlan sera projelerine 3 dekardan küçük olmamasý þartýyla belirli bir üst limite kadar %50 hibe desteði saðlanabilmektedir. Alternatif enerji kaynaklý yeni sera baþvurularýnda dekara maliyet; Topraklý seralarda en fazla TL/da, topraksýz seralarda en fazla TL/da, topraksýz sistemli cam seralarda en fazla TL/da, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (IPARD) Programý. Tarýmsal üretime dair düþük faizli yatýrým ve iþletme kredisi kullandýrýlmasýna iliþkin bakanlar kumlu kararý kapsamýnda, kontrollü örtü altý üretme koþullarýna sahip en az bir dekar büyüklüðündeki seralarda Örtü altý Üretimin Kayýt Altýna Alýnmasý Hakkýnda Yönetmelikle uygun olarak yetiþtiricilik yapan üreticilere Ziraat Bankasý veya Tarým Kredi Kooperatiflerince %25- % 50 arasýnda indirim yapýlmak suretiyle kredi kullandýrýlabilmektedir. Örtü altý yetiþtiriciliði diðer tarým kollarý arasýnda, yüksek tesis ve iþletme giderleri gerektiren, daha fazla teknik bilgi ve beceri ile, sürekli ve daha çok uðraþý isteyen bir iþletme biçimidir. Ancak; açýk torla ziraatine nazaran 5-6 kat daha fazla ürün getirir ve bunun karþýlýðýnda 8-10 kat daha fazla gelir elde edilir. Ýlimizde yapýlacak erken veya geç turfanda sebze üretimi aile ve ülke ekonomisine büyük katkýda bulunacak, ilimiz halkýna taze ve kaliteli yiyecek maddesi temin edilmesine imkan saðlayacaktýr" þeklinde kaydetti. Kaya seracýlýðýn faydalarýný ise þöyle sýraladý: "Üretim kapasitesinin artýrýlmasý ile çiftçinin gelirini artýrmak. Erken ve geç turtanda üretim yapmak. Yüksek fiyattan faydalanmak. Ürün çeþitliliðini saðlamak. Damla sulamayý çiftçiye uygulatmak. Yetiþtirme tekniklerini çiftçiye benimsetmek. Ailedeki atýl iþgücünü deðerlendirmek. Dar alanlarý deðerlendirerek birim alandan daha fazla ürün almak." Fatih AKBAÞ

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı