Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'da seracýlýk geliþiyor"

Transkript

1 Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle 7 Aðustos Cuma günü saatleri arasýnda þehrin bazý bölgelerinde su kesintisine gidecek. 06 AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ 7 DE Genç çiftlerin Yüzüklerini Ahmet Kayýþ'ýn babasý Erdoðan Kayýþ ve Eda Küçükhüseyin'in aðbisi Erdoðan Küçükhüseyin birlikte taktýlar. Duayý ise Hamit hoca yaptý. Kayýþ ve Küçükhüseyin ailelerinin mutlu günü Gülay& Erdoðan Kayýþ çiftinin oðullarý Ahmet ile Haným ve Nurettin Küçükhüseyin çiftinin kýzlarý Eda niþanlandý. Öðretmen evinde gerçekleþen niþan her iki tarafýn yakýn aileleri arasýnda gerçekleþti. 7 DE Hüseyin Þahin Gençlere ömürlük tavsiyeler Çorum'da 300 dekar alanda seracýlýk faaliyeti yapýldýðý ve buralarda toplam 4 bin 200 ton ürün elde edildiði belirtildi. Ýl Genel Meclisi Tarým ve Çorum'da seracýlýk geliþiyor Hayvancýlýk ile Ar-Ge Komisyonlarý'nýn Çorum'da 'seracýlýk' faaliyetleri ile ilgili hazýrladýklarý rapor dün yapýlan meclis toplantýsýnda üyelerin bilgisine sunuldu. 5 TE Yusuf Kaya TOKÝ projelerine 450 milyon TL Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek hayýrlý olsun dilekleri iletti. Ziyarette TO- KÝ'nin Çorum'da yaptýðý ve yapacaðý projeler de ayrýntýlý olarak deðerlendirildi. 3 TE Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen yaz spor okullarýna katýlan gençler "Gençlerle Baþbaþa" konferansý ile bir araya geldi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansý Sevgi Evleri Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þahin verdi. Konferansý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan DA Hz. Ýbrahim Cami'ni Belediye tamamlayacak Ziraat Bankasý merkezde þube sayýsýný artýrdý Çilek tarýmý göçü önledi Ýskilip'te 2009 yýlýnda dönemin Kaymakamý Mehmet Yýlmaz tarafýndan baþlatýlan Çilek yetiþtiriciliði projesi 5. yýlýnda ilçe halký için geçim kaynaðý oldu. 2 DE Hz. Ýbrahim Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði tarafýndan yaptýrýlan Hz. Ýbrahim Cami yapým inþaatýný Çorum Belediyesi devraldý. Camiyi belediye tamamlayarak ibadete açacak. 9 DA Ziraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticisi Halil Yüksel, Zafer Çarþýsý Þube Yöneticisi Erhan Kartal, Bahabey Þube Yöneticisi Abdullah Çandýr, Hitit Þube Yöneticisi Özlem Varlýoðlu ve Kýrsal Kalkýnma Ýletiþim Uzmaný Bülent Uçar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ettiler. 9 DA Çorum saðlýðý masaya yatýrýldý Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. 7 DE ÇESOB'tan Köse'ye kutlama ziyareti ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse'yi makamýnda ziyaret etti. 6 DA Sürücülere sýcak uyarýsý! Çorum Þoförler ve Tahsin Þahin Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, þehir içi ve þehirlerarasý yollarda araç kullanan sürücülere önemli uyarýlarda bulundu. 4 TE Bircan ve Özbek ailelerinin mutlu günü ÝÞKUR çalýþanlarýndan Ahu ve Murat hayatlarýný birleþtirdi. Orhan-Þahinde Bircan'ýn kýzý Ahu ile Ahmet-Hacer Özbek'in oðlu Murat evlendi. 6 DA Dr. Cahit Baðcý Öðretmenevi tadilatý için 100 bin lira ek ödenek Öðretmenevinin tadilatý için ek ödenek çýkartýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri sonucu tadilat için 500 bin TL ayrýlmýþtý. 3 TE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:52 05:35 12:53 16:43 20:00 21: Ýlk atom bombasý Hiroþima'ya atýldý (1945) - Pakistan'da büyük sel baskýný (1500 ölü) (2010) Fakirlik, hâline þükredip kimseye þikâyet etmeyerek ihtiyacýný gizlemektir. Ýbrahim Havvâs Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri DAYIM GÜL TAKARDI GÖMLEÐÝNÝN YAKASINA Ve canlýymýþçasýna, hergün onu sulardý. Yaðýz tenindeki su buharlaþsýn diye Düðmeleri en býçkýn küfürlerle açardý: Çiçekçiydi, yaprak bitlerini öldürmeyen. Fotoðrafçý, savaþ yýllarýna rötuþ yapan. Meddahtý, her akþam eve gülücükle gelen. Kumraldý, çocuklarý hep karýsýna çeken. Uzun boylu, kendisine palto diktirmeyen. Sebzeciydi, domatlarýný hiç yemeyen. Ýþadamý, hasýrdan baþka minder bilmeyen. Dindardý, ezan okunurken raký içmeyen. Gözlüklüydü, gözleri daha da büyüyen. Gezgin, Ýzmir'in parkelerini denetleyen. Balýkçýydý, elleri suyla nasýr tutan. Nikotinman, sigarasý baðlanarak uzayan. Diplomattý, kokteyle pantolonla giden. Yatýrýmcý, geceleri ailesini besleyen. Dayým gül takardý gömleðinin yakasýna Seni görse, eminim, mutluluktan aðlardý. Çilek tarýmý göçü önledi Ýskilip'te 2009 yýlýnda dönemin Kaymakamý Mehmet Yýlmaz tarafýndan baþlatýlan Çilek yetiþtiriciliði projesi 5. yýlýnda ilçe halký için geçim kaynaðý oldu.mehmet Yýlmaz'ýn ilçeden tayin olmasýnýn ardýndan göreve baþlayan Ýskilip Kaymakam'ý Þuayib Gürsoy'da Çilek tarýmýnýn ilçe ve köylerinde yaygýnlaþmasý için çeþitli projeler üretiyor. Bu sene ciddi anlamda Çilek üreticiliðine önem veren Ýskilip Baðlý Seki Köyünü ziyaret eden Kaymakam Gürsoy Çilek bahçesini gezerek incelemelerde bulundu. Çilek tarýmýnýn ilçe merkezinin yaný sýra sürekli göç veren büyük nüfuslu köylerde de yaygýnlaþmasýnýn halk için yeni bir umut kapýsý olduðuna dikkat çeken Gürsoy, "Þeyh köyünde dört yýl önce Ýlçe Kaymakamlýðýnýn destekleri ile modern ve organik çilek üretimine baþlandý. Daðlýk bir arazi ve çorak topraklara sahip olan köyün kaderi çilek ekiminin ardýndan deðiþti. Yýllarca sadece tahýl üretimi yapýlan köyde alternatif ürün olarak çilek üretimi yapýlabileceðinin anlaþýlmasý üzerine Ýskilip Kaymakamlýðý'nýn destekleriyle çilek projesi hayata geçirildi. Artan üretim ve gelir getirici özelliði ile Þeyh köyünde göçün de önüne geçildi. Ayrýca geçmiþ yýllarda iþ bulmak için büyük þehirlere giden köylüler, çilek üretimi ile tekrar köylerine döndü. Köylerine yeniden dönerek çilek tarlalarýnda çalýþan köylüler, doðduklarý topraklara karýnlarýný doyurmanýn mutluluðunu yaþýyor. Önlerine yeni hedefler koyan köylüler ilk etapta markalaþmak, daha sonra ise dýþ pazara açýlmanýn planlarýný yapýyor. Markalaþma konusunda ise Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Ýskilip Kaymakamlýðý köylülere büyük bir destek veriyor. Temennim ve çabamýz temennim odur ki Çilek üreticiliði Ýskilip ve köylerinde yangýnlaþýr" Evlik Köyü yolu tozdan kurtuldu Ali CENGÝZKAN Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7810 2,7816 EUR 3,0262 3,0276 STERLiN 4,3470 4,3485 2,2388 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Geçtiðimiz günlerde tarihi Evlik Köyünü ziyaret eden Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy yol çalýþmalarýný yerinde inceledi. Konu hakkýnda açýklama yapan Kaymakam Gürsoy Akþemseddin Hz.'nin kendi yaptýðý Cami'nin bulunduðu Dereseki Evlik köyünde asfaltlama çalýþmalarýnýn son aþamaya geldiðini ifade ederek, "Ýnþallah en kýsa zamanda yarým kalan bölümde tamamlanarak tarihi köyümüze ulaþým kolaylaþacak bu sorunun çözülmesinin sevincini yaþýyoruz" Hacý Bayram Veli'nin öðrencisi Fatih Sultan Mehmet'in hocasý ve Ýstanbul'un manevi Fatihi Akþemseddin Hazretlerinin kurduðu tarihi Evlik köyü eski Kaymakam Mehmet Yýlmaz ýn büyük katkýsýyla restore edilmiþti. Restorasyon çalýþmalarý tamamlanan Evlik köyü ziyaretçi akýnýna uðramýþ, yeni bakýþ açýsý ve vizyon kazandýran restorasyon çalýþmalarý Türkiye gündeminde de geniþ yanký uyandýrmýþtý. Restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda, Akþemsettin Hazretleri tarafýndan çivi kullanýlmadan yapýlan 600 yýllýk ahþap camii, çilehane ve Akþemseddin Hazretleri'nin oðullarýndan Nur-ul Hüda ve ailesinin türbeleri restore edilmiþti. Yoðun ziyaretçi akýnýna uðramasýna raðmen yýllardýr yolun bozuk ve stabilize olmasý halkýn tepkisini çekiyordu. Ortaköy Belediyesi'nden okullara Ortaköy'de Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda Ortaköy Belediyesi oyun gruplarý ve park alanlarý yapýlarak öðrencilerin hizmetine sundu. Konu hakkýnda açýklama yapan Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Ýlçemizde 1 adet ilkokul, 1 adet ilköðretim vardý. Okul bahçesinde yeterli alan olmasýna raðmen burada eðitim gören çocuklarýmýzýn kullanabileceði bir oyun park alaný yada teneffüs arasýnda öðretmenlerimizin dýþarýda dinlenebileceði banklar dahi yoktu. Bizim acil politikalarýmýzdan bir tanesi eðitim ve öðretime her alanda destek vermekti. Belediye olarak zaten ücretsiz taþýma ile Geçirmiþ olduðu beyin kanamasý sonucu 6 aydýr Ýbni Sina Hastanesinde yoðun bakým ünitesinde tedavi gören hemþerimiz Dr. Hayati Becer son yolculuðuna uðurlandý. Hayati Becer'in cenazesi Kocatepe Camiinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Karþýyaka mezarlýðýnda topraða verildi. katkýda bulunuyoruz Yýl Ýlkokulu bahçesine 450 bin TL'lik oyun grubu düzenlemesi yürüyüþ parkurlarý kondisyon aletlerinden oluþan hizmet yatýrýmý yapmýþtýk, þimdi de Cumhuriyet Ýlköðretim sahasýna okulun yaþ grubuna uygun oyun parký, dinlenme parký ve çevre düzenlemesi yaparak öðrenci, öðretmen ve halka hizmetler yaparak eðitim ve öðretime büyük destekler vermekteyiz. Bu destekler karþýlýðýnda öðretmen ve öðrenciler ve halkýmýzýn mutluluk ve memnuniyetini görüyoruz. Bu da bizi haliyle mutlu ediyor. Eðitime desteklerimiz artarak devam edecektir" Hayati Becer son yolculuðuna uðurlandý Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 TOKÝ projelerine 450 milyon TL Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý, Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek hayýrlý olsun dilekleri iletti. Ziyarette TOKÝ'nin Çorum'da yaptýðý ve yapacaðý projeler de ayrýntýlý olarak deðerlendirildi. Yapýlan deðerlendirmeler sonrasý yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "TOKÝ Çorum'da toplam Sosyal Konutu Donatýlarý ile birlikte tamamlamýþ, yapýmý devam eden ve bitirilen Konut ve Sosyal Donatýlar için yaklaþýk 276 milyon TL yatýrým yapýlmýþtýr. Alaca TOKÝ 2.etap 220 konut projesinin yapýmýný üstlenen yüklenici firma þantiyesini kurarak kazý çalýþmalarýna baþlamýþtýr. TOKÝ ÇORUM'DA 12 AYRI PROJE ÇALIÞ- MASI YAPIYOR Osmancýk TOKÝ 2.Etap Talep Organizasyon Projesi kapsamýnda tespit edilen arsanýn devri ve taslak proje çalýþmalarý devam ediyor. Sungurlu TOKÝ 3.Etap için tespit edilen m2'lik arsanýn devri için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Dodurga TOKÝ 98 Konut için taslak proje hazýrlanmýþ, baþvurular alýnmýþ, Ýhale hazýrlýklarý, arsa devri ve imar çalýþmasý devam ediyor. Kargý TOKÝ 275 Konut için taslak proje hazýrlanmýþ, baþvurular alýnmýþ, Ýhale hazýrlýklarý ve arsa devri çalýþmasý devam ediyor. Ýskilip TOKÝ 93 Konut Projesi için taslak proje hazýrlanmýþ, Talep Toplama çalýþmasý 14 Aðustos tarihine tamamlanacaktýr. Boðazkale TOKÝ Konut projesi için tespit edilen arsanýn büyütülmesi ve Ýmar deðiþikliði için Belediyemiz çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ortaköy TOKÝ Konut projesi için Belediyemiz yer tespiti ve talep organizasyonu ön hazýrlýk çalýþmalarýný yapmaktadýr. Bayat TOKÝ Konut Projesi için Belediyemiz tarafýndan arsa tespit çalýþmasý devam etmektedir. Uðurludað TOKÝ 98 Konut Projesi için taslak proje hazýrlanmýþ, Talep Toplama çalýþmasý 14 Aðustos tarihine tamamlanacaktýr. Mecitözü TOKÝ konut projesi için Kaymakamlýk tarafýndan arsa tespit ve anket çalýþmasý devam ediyor. Hitit Üniversitesi TOKÝ projesi için 289 talep alýnmýþ, tespit edilen arsanýn devri ve taslak proje çalýþmalarý devam ediyor. Çorum Merkez'e planlanan Emekliler Derneði TOKÝ Konut Projesi için arsa araþtýrmasý çalýþmalarý devam ediyor. Proje ve ihale çalýþmalarý devam eden 12 ayrý proje ile Çorum'da toplam TOKÝ konut sayýsý yaklaþýk 5 bine yatýrým toplamý ise 450 milyon TL'ye ulaþýyor." Öðretmenevinin tadilatý için ek ödenek çýkartýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri sonucu tadilat için 500 bin TL ayrýlmýþtý yýlý sonunda Maliye Bakanlýðýndan temin edilen 5 milyon TL ödeneðin 500 bin Lirasý Ýl Özel Ýdaresince yapýlan toplantý ve deðerlendirmeler sonucunda Öðretmenevinin tadilatý için ayrýlmýþ ve bir proje hazýrlanmýþ, projenin uygulanabilmesi için ek ödeneðe ihtiyaç duyulmuþ ve Milli Eðitim Bakanlýðýna Ek Ödenek talebi yapýlmýþtý. Milletvekili Dr. Cahit Baðcý konuyu yakýndan takip ettiðini ve bir hafta gibi kýsa bir süre içinde Öðretmenevi tadilatý için gerekli olan 100 bin TL ödeneðin Öðretmenevi tadilatý için 100 bin lira ek ödenek çýkartýldýðýný müjdeledi. Baðcý yaptýðý açýklamada, projenin finansman sorununun tamamen çözüldüðünü, hali hazýrda Ýl Özel Ýdare Müdürlüðünde ihale hazýrlýklarýnýn devam ettiðini ve aðustos ayý içinde ihaleye çýkýlmasýnýn planlandýðýný belirterek, "Ýlimize, hemþerilerimize ve eðitim camiamýza hayýrlý olmasýný dilerim" Vali Kara'ya asansör teþekkürü Stat yerine konut projesinden vazgeçilmeli Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, yaptýðý açýklamada, "Çorum Þehir Stadýmýzýn ve Spor Tesislerinin olduðu yerlerin yýkýlarak adeta bir müteahhit ve arsa sahibi iliþkisi ile halk dilinde yap-sat mantýðý tam bir acýmasýz kapitalizmin þehirleþme anlayýþýdýr ve güzel þehrimiz Çorum'a bu zihniyet yakýþmamaktadýr. Bu zihniyetin de sonu yoktur" "Karakeçili Mahallesi sýnýrlarý içinde ki bu stat yerinin ama sadece stat yerinin yýkýlmasý doðru ama yerine yapýlmasý düþünülen konutlarýn yapýlmasý kanaatimizce yanlýþtýr. Zaten sayýn belediye baþkanýmýzýn da bu projenin içine sinmediði yaptýðý açýklamadan da anlaþýlmaktadýr. O halde gelin bu konut projesinden vazgeçin Çorum için iyi ve güzel olaný seçin" diyen Orhan Sakýnmaz, "Yapýlacak olan adet konut en az 4-5 bin nüfus demektir ki bu da kanalizasyon, atýk su vb. kýsaca altyapý problemleri demektir ayrýca bir de o kadar konutun en az o kadar da aracý olacaðý kabul edilirse Gazi Caddesinin hem trafiði hem de altyapýsý felç olacak cadde çekilmez bir hal alacaktýr. 250 bin nüfuslu bir þehrin maalesef tek bir caddesi olmasý ayrý bir problem olarak dururken ve bu yola paralel ikinci hatta üçüncü caddeler açýlmasý beklenirken hala alternatifsiz bir caddeye bu kadar yüklenmek ne kadar doðrudur. Bunlarýn yaný sýra buradaki spor tesislerinin yok edilmesi amatör spora vurulacak en büyük darbedir. Çorum'da oturup da orada spor yapmayan hiç kimse yoktur, bu en azýndan amatörcedir. Çorumlu'nun uðrak yeridir, adeta orasý ulaþýmý kolay amatör sporun toplanma merkezi, meslek yüksek okulunun futbol sahasýdýr yani güzel Çorumumuz'un ortak paydasýdýr. Dolayýsý ile lütfen buralarý yok etmek yerine tam tersi muhafazasý için sahip çýkalým. Ayrýca metropol arsasý denilen yerinde konut olarak iþaretlenmesi ileriki yýllarda o mevkilerde emsal olarak gösterilerek yapýlaþmanýn artacaðý kaygýsýný taþýmaktayýz. Bu önemli konularda þehrimizin ilgili oda temsilcilerinin de görüþlerini açýklamasýný bekleriz. Þehrimizin mimarlar odasý, mühendisler odasý, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile belediyemizle bir araya gelerek Çorum faydalý bir proje üretilebilir kanaatindeyiz" diye kaydetti. Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. Göreve baþladýðý günden beri Valilik binasýnda birtakým yeniliklere imza atan Vali Kara, daha önce ek binanýn asansörlerini, Valilik binasýnýn tüm elektrik tesisatýný yeniletmiþ ve yemekhanenin onarýmýný saðlamýþtý. Vali Kara, þimdi de Valilik binasýna engelli asansörü yaptýrdý. Herkesin engelli adayý olduðunu anlatan Vali Ahmet Kara, devlet olarak her yere eriþilebilirliðin saðlanmasý gerektiðine inandýðýný, bazý konularda geç kalýnmýþ olmasýna karþýn son yýllarda engellilik konusu baþta olmak üzere pek çok konuda ciddi mesafeler alýndýðýný dile getirdi. Vali Ahmet Kara'yý Ýkinci Bahar Lokantasý Genel Müdürü 23 yaþýndaki Emre Çýtak, valilik makamýnda ziyaret etti. Çorum Valisi Ahmet Kara'ya engelliler konusunda gösterdiði duyarlýlýktan dolayý teþekkür eden Emre Çýtak, engellilerin hayatýný kolaylaþtýran bu tip uygulamalarýn toplumun tüm kesimlerince desteklenmesi gerektiðini söyledi.vali Ahmet Kara'yý ziyareti sýrasýnda konuyla ilgili anýsýný da paylaþan Emre Çýtak, Vali Ahmet Kara'nýn Ýkinci Bahar'daki bir yemek sýrasýnda kendisine "Valiliðe asansör yaptýrýp seni de çaya davet edeceðim" dediðini hatýrlattý. Bu konuþmanýn üzerinden çok fazla zaman geçmeden Çorum Valiliði binasýna engelliler için asansör yapýlmasýnýn kendisini de mutlu ettiðini belirten Emre Çýtak, Vali Ahmet Kara'ya bu örnek duyarlýlýðýndan dolayý teþekkür etti. "Et fiyatlarý spekülasyonla yükseliyor" Her Kurban Bayramý öncesinde et fiyatlarýnda yükselmelerin yaþandýðý söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Kýrmýzý et fiyatlarýndaki artýþ spekülasyondan ibaret. Et fiyatlarýndaki artýþýn önüne geçmek için küçük hayvan üreticilerinin mutlaka desteklenmesi gerekir.küçük üretici desteklenirse her kurban bayramý döneminde fiyat artýþ ve düþüþü yaþanmaz. Þimdi kurban bayramý sonrasýnda fiyatlar yeniden düþer. Çünkü þuan spekülatörler piyasada cirit atýyor" -"5 YILDA ÜRETÝM YÜZDE 92 ARTTI" yýllarý arasýnda kiþi baþý et üretiminde yüzde 92 artýþ olduðunu yaptýðý yazýlý açýklama ile belirten Palandöken, "Ancak üretimin önemli bir kýsmý büyük besiciler tarafýndan gerçekleþtirilirken satýþlarýn da büyük bir kýsmý zincir marketlere kaymýþ durumda. Etin fiyatýnýn yükselmesi bireysel iþletmelerin azalmasýndan kaynaklanýyor. Fiyat artýþýnda entegre tesisler önemli rol oynuyor.özellikle yetiþme çaðýndaki genç ve çocuklarýmýzýn yeterince protein alabilmeleri için kýrmýzý et tüketimi son derece önemli.türkiye'de kiþi baþýna kýrmýzý et tüketimi kilo civarýnda. Avrupa'da ise bunun 3 katý. ABD'de ise bu oran çok daha yüksek. Ancak gelir düzeyi daha yüksek olan Avrupa'da karkas etin fiyatý Türkiye'dekinin yarýsý kadar. Türkiye'de kýrmýzý et tüketimini artýrmak için et fiyatlarýnýn mutlaka ucuzlamasý gerekiyor" diye konuþtu yýlýnda tarým sektörüne yapýlan desteklerin yüzde 30'unun hayvancýlýða ayrýldýðýný da dile getiren Bendevi Palandöken, "Halen 57 milyon hayvan stokumuzu bulunuyor. Bunun 15 milyonu büyük baþ, 42 milyonu küçükbaþ. Artan fiyat spekülasyonlarýnýn önünde geçebilmek için besilik dana ithalatýna aðýrlýk verilmesi gerekir.en önemlisi hayvancýlýða ayrýlan destek 30'larýn üzerine çýkarýlmalý" þeklinde konuþtu.

4 4 Ýskilip Belediyesi altyapýda hedefini tutturuyor Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'te bir buçuk yýldýr devam eden altyapý çalýþmalarýnýn 2016 yýlýnda tamamlanacaðýný ve peþinden üstyapýda verdikleri sözleri yerine getireceklerine dair açýklamada bulunmuþtu. Yoðun siyasi ve bürokratik giriþimlerle birlikte kanalizasyon, yaðmursuyu, elektrik kablolarýnýn yeraltýna alýnmasý tamamlanýrken, þehir içi içme suyu altyapý yenileme inþaatý da yoðun bir tempo ile devam ediyor. DOÐALGAZ BORULARI EYLÜL 2015'TE DÖÞENÝYOR Baþkan Çatma yaptýðý açýklamada, "Bu çerçevede devam etmekte olan içme suyu altyapý çalýþmalarý ana yollarda yoðunlaþtýrýldý. Mevcut çalýþmanýn ardýndan ana yollara Doðalgaz borularý da Eylül 2015'in ilk haftalarýnda döþenecek. Peþinden ana yollara önceden planlandýðý þekilde kýþ mevsimi gelmeden sýcak asfalt dökme çalýþmasý devreye girecek" Çatma altyapý çalýþmalarýnýn sabýr ve cesaret iþi olduðuna vurgu yaparak, Ýskilip'in 50 yýllýk altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmak üzere olduðunu söyledi. Baþkan Çatma gelecek kuþaða kentleþmiþ, saðlýklý, yaþanabilir Ýskilip hazýrladýklarýný, üstyapý projelerinin de uygulamaya hazýr olduðunu belirterek "Sabýr ve anlayýþla desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Ýskilip halkýna, Çorum Milletvekillerimize ve emeði geçenlere teþekkür ediyorum" ifadeleri kullandý. Bayat Belediyesi'nden sinekle mücadele Ýskilip Kaymakamlýðýnýn yýllardýr istediði araç gönderildi Ýçiþleri Bakanlýðýnca Ýskilip Kaymakamlýðý emrinde kullanýlmak üzere bir adet makam aracý tahsis edildi. Ýçiþleri Bakanlýðý her yýl gelen talebe göre 50 araç alýmý yapýyor ve bu araçlarý talep önceliðine göre kaymakamlýklara gönderiyor. Konu hakkýnda açýklama yapan Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy "Geçmiþ dönemde de araç için yazýlar yazýlmýþ. Bu Erkan Ergün'den 3D çalýþmasý Çorumlu ressam Erkan Ergün bir 3D çalýþmasýna daha imza attý. Labarna Kafe sponsorluðunda kafenin önüne 3D yapan Ergün'ün çalýþmasý dikkat çekti. Ergün "Çorum sanat þehri olma yolunda devam ediyor" diyerek Labarna Kafe'ye teþekkür etti. dönemde yazýlmýþ. Zaten Bakanlýk 12 yýlý geçen araçlarý yeniliyor. Bizim daha önce kullandýðýmýz makam aracý 12 yýllýktý. Bu araç Köylere Hizmet Götürme Birliðinin idi. Ben göreve baþlamadan öncede talep edilmiþ ve araç geçtiðimiz hafta teslim edildi. Normal standartlarda bir araç gönderildi. Ýþlemler tamamlandý ve kullanýma baþladýk. Hayýrlýsý olmasýný diliyorum" Sürücülere sýcak uyarýsý! Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, þehir içi ve þehirlerarasý yollarda araç kullanan sürücülere önemli uyarýlarda bulundu. Ülke genelinde sýcaklarýn aþýrý yüksek seyretmesinden sürücülerin etkilendiðini belirten Tahsin Þahin, yazýlý açýklamasýnda sürücülerin öðle vakti araba kullanmamasýný, mecburiyet halinde 2 saatte bir en az 20 dakika mola vermelerini tavsiye etti.2015 Mayýs sonu itibarýyla Çorum'da toplam bin 359 trafik kazasý meydana geldiðini söyleyen Þahin, tatil mevsimi nedeniyle, karayollarýndaki araç trafiðinin yoðunlaþtýðýný, 40 dereceyi aþan sýcakla birlikte direksiyon baþýndaki insanlarýn sinir ve stresinin de yükseldiðine dikkat çekti. Þahin, böyle durumlarda sürücülerde azalan dikkat ve refleks zayýflýðýnýn, trafik kazalarýný arttýrdýðýný kaydetti. BU YOLLARA DÝKKAT EDÝN Öðle vakitlerinde sýcaktan eriyen asfalta ve yeni dökülen mýcýra dikkat edilmesi gerektiðini belirterek, mecbur kalýnmadýkça öðle sýcaðýnda yola çýkýlmamasýný isteyen Tahsin Þahin, Çorum'daki bazý kritik yollara da sürücülerin dikkat etmesini önerdi. Þahin, Kargý Beygircioðlu Kavþaðý, Osmancýk D100 Karayolu þehir içi geçisi, Alaca-Yozgat yol ayrýmý, Çorum-Sungurlu Karayolu Koparan mevkii ile Çorum-Osmancýk Yolu Kýrkdilim Bölgesinde yolculuk yapacak sürücülerin daha dikkatli olmalarýný tavsiye etti.trafikte sürücülerin, diðer sürücülerin haklarýna saygý göstermesinin önemli olduðunu vurgulayan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, ''Trafik kazalarý istatistikleri raporuna göre, ölümlü ve yaralanmalý trafik kazalarý en çok yaz ayýnda yaþanýyor. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte maalesef kazalarda da büyük artýþ görülmektedir. Yolculuklarýmýzýn faciaya dönüþmemesi için trafik kurallarýna uymamýz gerekiyor. Sürücülerimizin trafikte birbirlerine saygýlý ve dikkatli olmalarýný istiyoruz'' Bayat Belediyesi, birinci aþamasýna mayýs ayýnda baþladýðý ilaçlama çalýþmalarýna, haziran ve temmuz aylarýnda da devam etti. Ýlçe genelinde ilaçlama faaliyeti yürüten belediye ekipleri, açýk ve kapalý alanlarda sinek, böcek baþta olmak üzere diðer haþerelere karþý mücadele yaptý. Bayatlýlarýn daha saðlýklý ve rahat bir yaz sezonu geçirebilmeleri için kollarý sývayan Bayat Belediyesi, sivrisinek, karasinek larva ve uçkunlarýna karþý mücadele etmek amacýyla ilaçlama ekibi kurdu. Ekipler hava koþullarýna baðlý olarak her gün akþam geç saatlerde olmak üzere ULV sistemi ile ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, her gün ilçenin cadde ve sokaklarýnýn yaný sýra, haþerelerin üreme kaynaðý olan yerleri ilaçlýyor.zabýta Komiserliðine baðlý ilaçlama birimi ekiplerinin ilçede kötü kokular ve sinekle mücadelesinin rutin olarak sürdüðünü ifade eden Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Zabýta Komiserliði ekiplerimiz gündüz saatlerinde koku oluþturabilecek yerleri temizleyerek ilaçlýyor, geceleri ise sokak aralarýnda sinek ilaçlamasý yapýyor. Ýlaçlama iþlemi üç aþamalý olarak gerçekleþtiriliyor. Ýlaçlamanýn birinci aþamasý olan larva ile mücadele çalýþmalarýnýn Mayýs aylarýnda uygulandý, ikinci aþamanýn da yaz boyu ilaçlamadan oluþuyor. Üçüncü aþamanýn ise yaz sonunda yapýlan uçkun mücadelesidir. Zabýta Komiserliðine baðlý olan ilaçlama ekipleri yaz aylarý boyunca Bayat'ýn Cadde ve sokaklarýnda sürdürülen ilaçlama çalýþmalarý özellikle geceleri sürdürülüyor. Sýcak günlerin baþ gösterdiði bu dönemde tüm kanalizasyon lagarlarý, yaðmur suyu giderleri, çöp konteynýrlarý ve su birikintilerini sürekli olarak sýrt pompalarý ve gezici araçlarla ilaçlayarak vatandaþlarýmýzýn rahat bir yaz mevsimi geçirmelerini saðlayacaðýz. Bu yöndeki ilaçlama ve dezenfekte çalýþmalarýmýz devam edecektir. Her þey vatandaþlarýmýzýn saðlýk ve huzuru için"

5 5 Kaynaþtýrma eðitimi tedbiri alýnan 1531 öðrenci var Rüzgâr Santrali Projesine Hýrvatistan'dan talip Çorum Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasýnda yer alan Rüzgar Enerjisi Santrali için çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor. Belediye, 4 rüzgar türbininden yýlda yaklaþýk 14 milyon kwh üretecek. Daha önce ön hazýrlýk için Avrupa ülkelerinde Rüzgar Enerji Santrallerini inceleyen Çorum Belediyesi teknik ekibi, Hýrvatistan'dan gelen ekiple bir toplantý gerçekleþtirdi. Çorum Belediyesi'nin kuracaðý Rüzgâr Enerji Santrali Projesi'ni incelemek üzere Hýrvatistan menþeli Koncar Firmasý yetkilileri ziyarette Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Hýrvat ekibin ziyaretinde konuþan Baþkan Külcü, böyle bir projeyi hayata geçirecek ilk belediyenin Çorum Belediyesi olacaðýný söyledi. Rüzgar Enerjisi Santrali Projesinin hem Çorum Belediyesi hem de Türkiye'deki belediyeler açýsýndan farklý bir tecrübe olacaðýnýn altýný çizen Külcü, "Bu projenin ekonomik tarafý olduðu gibi belediyeler açýsýndan birde prestij tarafý var. Ýþin bu kýsmýný da önemseyerek çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Rüzgâr Enerjisi Santrali Projesi'nin ihalesini yýlsonuna yapmayý planlýyoruz. Bu projede beraber çalýþacaðýmýz partnerimiz sadece bir yatýrým yapmýþ olmayacak, bu anlamda Türkiye'de ciddi bir referansa da sahip olmuþ olacak" Belediye Basýn Bürosundan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyesi'nin yenilikleri takip eden ve uygulayan bir belediye olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, kuracaklarý enerji santrali ile Belediyemizin tüm enerji tüketimini saðlayacaklarýný söyledi. Külcü, "Ýhtiyaç fazlasý elektrik enerjisini de satarak Belediyemize gelir elde edeceðiz. Çevreye ve doðaya duyarlý bir belediyecilik anlayýþý ile doðaya zarar vermeden, çevreyi kirletmeden elektriðimizi üreteceðiz. Ýnþallah çalýþmalarýmýzý en hýzlý þekilde tamamlayýp bir an önce elektrik üretimine baþlamak istiyoruz" Koncar Firmasý Yönetim Kurulu Üyesi Stjepan Dragicevicde Çorum'da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek elektrik üzerine çok köklü bir firma olduklarýný vurguladý. Türkiye'de daha önce hidroelektrik santralleri üzerine çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Stjepan Dragicevic, "Türkiye'de de Rüzgar Enerjisi sektöründe de var olmak ve iþ yapmak istiyoruz. Ýþ yaptýðýmýz ülkelerde lokal bir partnerle çalýþmayý tercih ediyoruz. Böylece yerel sanayiye de destek veriyoruz. Bu projede de Çorum'un içinde imal edilecek olan parçalarý deðerlendireceðiz ve çalýþacaðýz" diye konuþtu. Ziyarette, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve belediye teknik personeli hazýr bulundu. Daha sonra Hýrvatistan Koncar Firmasý ile Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Rüzgâr Enerji Santrali projesinde görevli teknik personel ile toplantý yaptý. Çorum'da seracýlýk geliþiyor Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Çorum'da ki eðitim öðretim kurumlarýnda yapýlan kaynaþtýrma eðitimi uygulamalarýný araþtýrarak bir rapor haline getirdi. Meclisin dün yapýlan aðustos ayý oturumunda rapor hakkýnda bilgiyi komisyon baþkaný Yurdanur Özzehinli verdi. Komisyon olarak yaptýklarý araþtýrma sonucunda elde ettikleri bilgilere göre, Çorum ili Merkez ve Ýlçelerde kaynaþtýrma eðitimi tedbirinin alýndýðýný ve öðrencilere bakýldýðýnda Ýl Merkezi ve Ýlçelerdeki okul öncesi kurumlar, ilkokullar, ortaokullar ve lisede kaynaþtýrma eðitimi tedbiri alýnan öðrencilerin bulunduðunu söyledi. Kaynaþtýrma eðitimi sýnýfý oluþturulurken öncelikli olarak, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünde eðitsel incelemesi yapýlan ve eðitsel deðerlendirme raporuna göre kaynaþtýrma eðitimi tedbiri alýnmasý gerektiði belirtilen öðrencilerin kaynaþtýrma eðitimine alýndýklarýný ve bu þekilde 1531 öðrenci olduðunu kaydeden Özzehinli, "Kaynaþtýrma sýnýflarý 2 kaynaþtýrma öðrencisini geçmeyecek þekilde planlanmaktadýr. Kaynaþtýrma öðrencilerine öðretmen, öðrenci ve velilerine öncelikli olarak Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünce seminerler, kurslar aracýlýðýyla eðitim verilmekte kurslarda ve seminerlerde kaynaþtýrma eðitimi nedir? Kaynaþtýrma eðitimini baþarýya ulaþtýran etmenler nelerdir? Kaynaþtýrma sýnýfý nasýl düzenlenir? Kaynaþtýrma öðrencilerin nasýl davranýlýr? Kaynaþtýrma öðrencilerine davranýþ, beceri, akademik beceriler nasýl öðretilir? Ailenin kaynaþtýrma öðrencilerine karþý nasýl davranmalarý, derslerine nasýl yardýmcý olmalarý gerektiði konusunda eðitim verilmektedir. Okullarýmýzýn Rehberlik Servislerince bu öðrencilere yönelik yapýlacak çalýþmalar hakkýnda gerekli desteði vermektedirler. Kaynaþtýrma öðrencileri ayrýca özel rehabilitasyon merkezlerinden destek eðitimi almaktadýrlar. Destek Eðitim Raporu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünce yapýlan incelemeler sonucunda önerilmektedir" Fatih AKBAÞ Çorum'da 300 dekar alanda seracýlýk faaliyeti yapýldýðý ve buralarda toplam 4 bin 200 ton ürün elde edildiði belirtildi. Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk ile Ar-Ge Komisyonlarý'nýn Çorum'da 'seracýlýk' faaliyetleri ile ilgili hazýrladýklarý rapor dün yapýlan meclis toplantýsýnda üyelerin bilgisine sunuldu. Rapor hakkýnda konuþan Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Yusuf Kaya, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün 2015 yýlý kayýtlarýna göre 230 dekarý merkez ilçe 70 dekarý ise ilçelerde olmak üzere toplamda 300 dekar sera varlýðý olduðunu dile getiren Yusuf Kaya, "Seracýlýk ilimizde özellikle barajlardan etkilenen köylerin merkezde seracýlýk yapmasý ile yoðunlaþmýþtýr. Üretim yapýlan bölgeler daha çok Eþençay, Eski Köy, Çanakçý, Altýnbaþ, Üyük ve Yerli Köydür. Çorum seracýlýðýna baktýðýmýzda daha çok ilk ürün olarak Hýyar, Domates, Biber ikinci ürün olarak Marul, Roka, Tere ve Yeþil Soðan üretimi yapýlmaktadýr. Ýlimiz üretim miktarý 300 dekarda tondur. Üretimi en fazla yapýlan ürün ton ile sofralýk Hýyar ve 860 ton ile sofralýk Domatestir" Seracýlýkta destek ve teþvikler hakkýnda da bilgi veren Kaya, "Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan, Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý kapsamýnda, alternatif enerji kaynaklarý (Jeotermal, Güneþ enerjisi) kullanýlarak yapýlan sera projelerine 3 dekardan küçük olmamasý þartýyla belirli bir üst limite kadar %50 hibe desteði saðlanabilmektedir. Alternatif enerji kaynaklý yeni sera baþvurularýnda dekara maliyet; Topraklý seralarda en fazla TL/da, topraksýz seralarda en fazla TL/da, topraksýz sistemli cam seralarda en fazla TL/da, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (IPARD) Programý. Tarýmsal üretime dair düþük faizli yatýrým ve iþletme kredisi kullandýrýlmasýna iliþkin bakanlar kumlu kararý kapsamýnda, kontrollü örtü altý üretme koþullarýna sahip en az bir dekar büyüklüðündeki seralarda Örtü altý Üretimin Kayýt Altýna Alýnmasý Hakkýnda Yönetmelikle uygun olarak yetiþtiricilik yapan üreticilere Ziraat Bankasý veya Tarým Kredi Kooperatiflerince %25- % 50 arasýnda indirim yapýlmak suretiyle kredi kullandýrýlabilmektedir. Örtü altý yetiþtiriciliði diðer tarým kollarý arasýnda, yüksek tesis ve iþletme giderleri gerektiren, daha fazla teknik bilgi ve beceri ile, sürekli ve daha çok uðraþý isteyen bir iþletme biçimidir. Ancak; açýk torla ziraatine nazaran 5-6 kat daha fazla ürün getirir ve bunun karþýlýðýnda 8-10 kat daha fazla gelir elde edilir. Ýlimizde yapýlacak erken veya geç turfanda sebze üretimi aile ve ülke ekonomisine büyük katkýda bulunacak, ilimiz halkýna taze ve kaliteli yiyecek maddesi temin edilmesine imkan saðlayacaktýr" þeklinde kaydetti. Kaya seracýlýðýn faydalarýný ise þöyle sýraladý: "Üretim kapasitesinin artýrýlmasý ile çiftçinin gelirini artýrmak. Erken ve geç turtanda üretim yapmak. Yüksek fiyattan faydalanmak. Ürün çeþitliliðini saðlamak. Damla sulamayý çiftçiye uygulatmak. Yetiþtirme tekniklerini çiftçiye benimsetmek. Ailedeki atýl iþgücünü deðerlendirmek. Dar alanlarý deðerlendirerek birim alandan daha fazla ürün almak." Fatih AKBAÞ

6 Osmancýk Birlik Taþýyýcýlar Kooperatifi sorunlarýný Baþkan Karataþ'a iletti Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Karatað ve Esnaf Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan, Osmancýk Birlik Taþýyýcýlar Kooperatifi üyeleri ile birlikte Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Ziyarette Osmancýk Birlik Taþýyýcýlar Kooperatifi üyelerinin talepleri Baþkan Karataþ'a aktarýldý. Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Karatað, Osmancýk - Çorum arasýnda yolcu taþýmacýlýðýnýn Osmancýk Birlik Taþýyýcýlar Kooperatifi tarafýndan gerçekleþtirildiðini belirtti. Osmancýk - Çorum güzergahýnýn yolcu ta- Abdullah Çakmar evlilik yolunda ilk adýmý atýyor Güreþ Milli Takým Antrenörü Sungurlulu hemþehrimiz Abdullah Çakmar, Berfu Ozbay ile evlilik yolunda ilk adýmlarýný atarak niþanlanýyor. Berfu-Abdullah çiftinin niþan töreni 16 Aðustos Pazar günü saat 19.00'da Ankara Etlik þýmacýlýðýnda kullanýlan en yoðun güzergahlardan birisi olduðunu belirten Karatað, þehir içi düzenlemeler ve il merkezinde karþýlaþýlan bazý sýkýntýlarla ilgili taleplerini dile getirdi. Baþkan Karataþ ise Osmancýk esnafýnýn her zaman yanýnda olduðunu belirterek, yolcu taþýmacýlýðý yapan esnafýn taleplerinin en kýsa sürede karþýlanmasý için gerekenin yapýlacaðýný belirtti. Vatandaþlarýn huzur içerisinde yolculuk yapmalarý için sürücülerden daha hassas olmalarýný isteyen Karataþ "Biz her zaman esnafýmýzýn yanýndayýz. Esnafýmýz ne kadar kaliteli hizmet verirse, vatandaþlarýmýz da o kadar rahat eder. Yolcu taþýmacýlýðýnda da vatandaþlarýmýzýn huzurla seyahat edebilmeleri için sürülerimizden biraz daha hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Yolcu taþýmacýlýðý yapan esnaf kardeþlerimizin taleplerinin kýsa sürede karþýlanmasý için gerekli giriþimleri yapacaðýz" diye konuþtu. Anteras yolu Etlik kavþaðý yanýndaki Küçükev restoranda düzenlenecek.sungurlugündem Bircan ve Özbek ailelerinin 6 Baþkan Çatma'dan Pazar denetimi Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip'te her Çarþamba kurulan pazarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Baþkan Çatma, pazar denetlemelerinde alýþveriþ yapan Ýskiliplilerle ve esnafla sohbet ederek talepleri dinledi. Baþkan Çatma göreve geldikleri günden bu güne hiçbir zaman halktan kopmadýklarýný, Ýskilipli hemþerilerini hizmet, yatýrým ve hedefler konusunda sürekli bilgilendirdiklerini söyledi. ÇESOB'tan Köse'ye kutlama ziyareti ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse'yi makamýnda ziyaret ederek, hem 2. dönem milletvekili seçilmesinden hem de TBMM Ýdare Amiri olmasýndan dolayý kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný diledi. Ziyarette ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum esnafýnýn içinde bulunduðu sorunlarý Milletvekili Köse'ye aktardý. Kýlýç ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Ankara Milletvekili hemþehrimiz Murat Alparslan ve Türkiye Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý hemþehrimiz Nurettin Kulalý'yý ziyaret ederek bir süre görüþtüler. Ziyaretlerden duyduklarý memnuniyeti dile getiren Alparslan ve Kulalý, tüm hemþehrilerine kapýlarýnýn açýk olduðunu ifade ettiler. Ziyaretlerde Yalçýn Kýlýç'a ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut, Duran Ongu ve Necmettin Uzun eþlik etti. mutlu günü ÝÞKUR çalýþanlarýndan Ahu ve Murat hayatlarýný birleþtirdi. Orhan-Þahinde Bircan'ýn kýzý Ahu ile Ahmet-Hacer Özbek'in oðlu Murat evlendi. Büyük Vadi Düðün Salonun'da gerçekleþen düðüne çok sayýda davetli katýldý. Davetliler gecenin ilerleyen vakitlerine kadar doyasýya eðlenirken havai fiþek gösterisi ile düðün sona erdi. Tek Yýldýz Gazetesi genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

7 7 Kayýþ ailesi ve akrabalarý mutluluðu birlikte paylaþtýlar. Gelin ve damat adayýnýn anne ve babalarý gelen misafirler ile yakýndan ilgilendiler. Alanya da Turizm sektöründe bulunan Çorumlu hayýrsever iþ adamý Rafet Kayýþ'ýn eþi Hatice Kayýþ kýzý Serap Kayýþ ve Halasý Nuran Yücel niþanda hasret giderme imkaný buldular. Kayýþ ve Küçükhüseyin ailelerinin mutlu günü Gülay& Erdoðan Kayýþ çiftinin oðullarý Ahmet ile Haným ve Nurettin Küçükhüseyin çiftinin kýzlarý Eda niþanlandý. Öðretmen evinde gerçekleþen niþan her iki tarafýn yakýn aileleri arasýnda gerçekleþti. Gerçekleþen niþan ayný zamanda Amerika, Alanya ve deðiþik illerden gelen akrabalarý da buluþturmaya vesile oldu. Edinilen bilgiye göre genç çiftlerin Düðünleri ise Aralakýk ayýnda gerçekleþmesi planlandý. Ahmet Kayýþ'ýn Amerika da yaþayan ablasý, eniþtesi gibi yakýnlarýnýn da bulunabilecekleri tarih talepleri gözönüne alýnarak genç çiftlerin düðününün Aralýk ayýnda yapýlacaðý ifade edildi. Tek Yýldýz Ailesi olarak genç çiftleri tebrik eder, mutluluklarýnýn daim olmasýný dileriz. Yüzükler takýlýrken Genç çiftlerin mutluðu ve heyecanlarý yüzlerine yansýdý. Uslu'dan TOKÝ Baþkaný Ergün Turan'a teþekkür Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkaný Mehmet Ergün Turan'ý makamýnda ziyaret etti. Çorum ve ilçelerinde yapýlan yatýrýmlar için Baþkan Turan'a teþekkür eden Salim Uslu, "TOKÝ bütün ilçelerimizin taleplerini deðerlendirerek yatýrýmlarýný yapmaya devam ediyor. Çorum'da konut, okul, cami, spor salonu, ticaret merkezi, kütüphane, saðlýk ocaðý, sosyal tesis, kamu hizmet binasý, Engelsiz Yaþam Merkezi ve Sevgi Evi gibi birçok projemiz tamamlandý. 12 yeni proje için de hazýrlýk çalýþmalarýmýz devam ediyor. Hemþehrimiz Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca da projelerimizin hýzlandýrýlmasý ve gerçekleþmesinde bizlere büyük katký saðlýyor" Yüzde 85 oranýnda sosyal konut yaptýklarýný belirten TOKÝ Baþkaný Ergün Turan, "Türkiye genelinde 3 bin 095 þantiyede 562 bin 402'si sosyal konut olmak üzere 673 bin 784 konut rakamýna ulaþtýk. Toplamda 70,5 milyar TL'lik 5 bin 369 yapým ve proje iþi ihalesi gerçekleþtirdik. Konut dýþýnda sosyal donatý uygulamalarý kapsamýnda; 992 okulda 22 bin 265 derslik, 14 üniversite ve 60 bin 252 kapasiteli 171 yurt/pansiyon, 989 spor salonu, 266 hastane, 95 saðlýk ocaðý ve 533 ticaret merkezi, 161 kamu hizmet binasý, 42 kütüphane, 520 cami ve 18 stadyumun yapýmýný gerçekleþtirdik. Yapýlan çalýþmayý sadece konut yapýmý olarak deðerlendirmemek gerekir. Çevre düzenlemeleri kapsamýnda 47 milyon m2 yeþil alan düzenlemesi, 17 milyon adet aðaç dikimini de saðladýk. Ayrýca yaptýðýmýz projelerle doðrudan ve dolaylý olmak üzere 900 bin kiþinin istihdamýný da saðlamýþtýr" þeklinde kaydetti. YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç'ýn Baþkanlýðýnda 27 üniversite rektörü ODÜ'de toplanýyor. Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan ilki Bingöl'de gerçekleþtirilen "Bölgesel Kalkýnmada Üniversitelerin Rolü" toplantýsýnýn ikincisi Ordu Üniversitesi'nin ev Rektör Alkan YÖK bölge toplantýsýna katýlacak sahipliðinde gerçekleþtirilecek. Yükseköðretim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç'ýn baþkanlýðýnda yapýlacak olan toplantýda, ülkelerin geliþme ve kalkýnma odaklý stratejileri için hazýrlanan "Bölgesel Geliþme Ulusal Stratejisi" kapsamýnda "Üniversitelerin Bulunduklarý Bölgelere Saðlayacaklarý Katkýnýn" önemi üzerinde durulacak. Bölgesel geliþmenin en önemli gündem maddesi olacaðý toplantýya Yükseköðretim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç'ýn yaný sýra, Yükseköðretim Kurul Üyeleri, Adana, Ahi Evran, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bilecik, Bozok, Bursa Teknik, Çankýrý Karatekin, Düzce, Giresun, Gümüþhane, Hitit, Karabük, Karamanoðlu Mehmet Bey, Kastamonu, Kýrklareli, Kilis 7 Aralýk, Mehmet Akif Ersoy, Namýk Kemal, Nevþehir Hacý Bektaþ Veli, Ordu, Osmaniye Korkut Ata, Recep Tayyip Erdoðan, Sinop, Uþak ve Yalova Üniversitelerinin Rektörleri katýlacak. Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum saðlýðý masaya yatýrýldý Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. 25. Dönem TBMM Baþkanlýk Divanýnda görev alan Salim Uslu'yu tebrik eden heyet saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdiler. Heyet üyeleri, "Saðlýk alanýnda il merkezimiz ve ilçelerde çalýþmalarýmýz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yapýlacak olan doktor atamalarýndan Çorum ilimizde taleplerinin de deðerlendirilmesini istiyoruz" dediler. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "800 Yatak Kapasiteli Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanemizin yapýmý hýzla devam ediyor. Fiziki alanýn yüzde 33'ü tamamlanmýþ durumda. Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanemizin ikmal ihalesi gerçekleþtirildi. Ýnþaatýmýz hýzla devam ediyor. Alaca Toplum Saðlýðý ve 2 adet Aile Saðlýðý Merkezlerimizi hizmete açtýk. Osmancýk ve Mecitözü Toplum Saðlýðý Merkezlerinin yapým hazýrlýklarý ile ilgili de çalýþmalar sürüyor. Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanemiz 15 gün içerisinde geçici kabulü yapýlacaktýr. Bayat Devlet Hastanemiz de proje deðiþikliðine gidiliyor ikmal ihalesine çýkýlacak. Çorum Acil Saðlýk Hizmetleri'nin ambulans filosu, yeni teslim edilen ambulanslarla birlikte 59'a yükseltildi. Çorum'a saðlýk alanýnda hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Taleplerinizi aldýk. Bakanlýk nezdinde takip edeceðiz" Ýskilip'e Toplum Saðlýðý Merkezi kazandýrýlmasý için de Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý arayan Uslu, uygun bir yer temin etmeleri halinde ilçeye Merkezin kazandýrýlacaðýný söyledi. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle 7 Aðustos Cuma günü saatleri arasýnda þehrin bazý bölgelerinde su kesintisine gidecek. Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamada içmesuyu þebekelerinde yapýlan bakým ve onarým çalýþmalarýný vatandaþlarý maðdur etmeden yapmaya özen gösterdikleri belirtildi. Yapýlan açýklamada, "Eskiyen ve yetersiz olan su þebekelerinde zaruri olarak bu tür yenileme ve onarým çalýþmalarýný yapýyoruz. Bu çalýþmalar hemþerilerimizin saðlýklý su tüketmesi ve uzun süreli su maðduriyeti yaþamamasý açýsýndan çok önemli. Bakým ve onarým çalýþmalarý kapsamýnda 7 Aðustos Cuma günü Varinli Caddesi, Sakarya, Atalay Caddesi ve Atalay Sokaklar, Çiftlik Caddesi, Osmancýk Caddesi, Bayat Gediði, Ýkbalkent, Söðütlüevler, Özgürevler Sokaklar, Çiftlik Pýnarý ve Çiftlik Çayýrý Sokaklar, Ýbrahim Çayýrý, Mahmutevler Cadde ve Sokaklar, Buharaevler, Selçuk Cadde ve Sokaklar'da su kesintisine gidilecek. Belirtilen bölgelerde ikamet eden hemþehrilerimizin maðduriyet yaþamamalarý için su kesintisinin yapýlacaðý gün gerekli tedbirleri almalarý gerekmektedir" denildi. Selvi ve Uyar'dan Uslu'ya hayýrlý olsun ziyareti Uðurludað Kadýn Kollarý Baþkaný Zeynep Uyar ve Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Fatma Selvi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, yeniden TBMM Baþkanlýk Divanýnda görev almasýndan dolayý kutladýlar. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Ak Kadýnlar olarak sizlerin seçim döneminde yapmýþ olduðunuz çalýþmalar ve destekler göz ardý edilemez. Kadýnlarýmýz seçim dönemlerinde ev ev sokak sokak gezerek çalýþmalarýmýza her zaman destek oldunuz. Bizler de sizlerin þahsýnda tüm AK Partili bayanlarýmýza teþekkür ediyoruz"

8 YAÞAM 8 Doðanýn Dengesi Temel ormanda agaç kesiyormuþ, o sýrada çevreciler de ormanda yürüyüþe çýkmýþlar, Temel'i bu vaziyette görünce bir güzel pataklamýþlar... Temel üstü baþý periþan halde köye dönerken Dursun a rastlamýþ, Dursun; -Ula Temel bu ne hal böyle? diye sormuþ, Temel de anlatmýþ; - Ormanda aðaç keseydum, birden kalabaluk pir grup Doðan'ýn yengesini bozmiþum diye dövdü peni, halbuki ne Doðan'ý taniyruuum, ne de yengesuni.. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Gebelikte idrar yolu Enfeksiyonu düþük nedeni Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Opr. Dr. Fatma Kutlusoy, idrar yolu enfeksiyonlarýnýn yeterli miktarda su ve sývý tüketilmemesi nedeniyle ortaya çýktýðýný hatýrlattý. Kadýnlarýn yüzde 50'sinin yaþamý boyunca en az bir kez bu sorun ile karþý karþýya kaldýðýný aktaran Opr. Dr. Kutlusoy, "Gebelik döneminde anne adaylarýnýn yaþadýðý en önemli sorunlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonlarý, gerekli önlemler alýnmadýðýnda erken doðum ve düþük riskini de beraberinde getiriyor." Ýdrar yolu enfeksiyonunun olumsuz etkileriyle ilgili bilgi veren Memorial Kayseri Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Bölümü'nden Op. Dr. Fatma Kutlusoy, gebelik döneminde idrar yolu enfeksiyonlarýndan korunma yollarýný anlattý. Opr. Dr. Kutlusoy, "Gebelik dönemine anne adaylarýnýn yeterince su ve sývý tüketmemesi nedeniyle ortaya çýkan en önemli sorunlardan biri idrar yolu enfeksiyonlarýdýr. Ýdrar yolu enfeksiyonu, eðer gerekli önlemler alýnmazsa erken doðum ve düþük riskine yol açmaktadýr. Düzenli gebelik kontrolü bu nedenle hem anne hem de bebek saðlýðý açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr." uyarýsýnda bulundu. Erken teþhisin anne ve bebeði korumadaki önemine deðinen Dr. Kutlusoy, þu bilgileri verdi: "Ýdrar yolu enfeksiyonu belirti vermeden ortaya çýkabilmektedir. Ýdrar yapma sýrasýnda acý ve yanma þikayetleri görülmeyebilir. Bazen de sýk idrara çýkma enfeksiyon belirtisi olabilir. Düzenli gebelik kontrollerini yaptýran anne adaylarýnda, tam idrar tetkikiyle enfeksiyon tanýsý konulmaktadýr. Ýdrar yolu enfeksiyonlarýnda erken teþhis, özellikle prematüre bebek oranýný azaltmaktadýr." Opr. Dr. Fatma Kutlusoy, gebeliðin özellikle yaz aylarýnda yaþanmasý, sývý alýmýnýn önemini daha da artýrdýðýný belirterek, aþýrý sýcak nedeniyle vücuttaki sývý kaybý fazla olmasýnýn gebeler için bazý riskleri beraberinde getirdiðine dikkat çekti. Kutlusoy, bu durumu önlemek için bol sývý tüketilmesi gerektiðini belirtti.(cýhan) Kanserden korunmak için sýkça Test yaptýrmak doðru deðil Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Prof. Dr. Sedat Kadanalý, kanser gibi korkutucu bir hastalýkla baþa çýkmak için sýkça test yaptýrmanýn daha iyi korunmak anlamýna gelmediði söyledi. Kadanalý, "Çok sýk smear testi yaptýrýlmasý durumunda vücut bu olaðan deðiþikliklerin farkýna varýr ve vücudun kendiliðinden çözeceði olaylar gereksiz yere tedavi edilmiþ olur. Bu deðiþimler vücut tarafýndan kendi potansiyeli ile zaten iyileþtirilecektir. Buna gereksiz taný ve gereksiz tedavi denmektedir." diye konuþtu. Kadýnlarýn hayatý boyunca rahim aðzýnda sürekli hücresel deðiþiklikler olacaðýný ve bunlarýn bir kýsmýnýn rahim öncesi kanser öncüleri olabileceðini söyleyen Prof. Dr. Sedat Kadanalý, "Ancak vücut her konuda olduðu gibi rahim aðzýnda da kendi doðal savunmasýný yapar ve bu hücresel deðiþiklikleri doðal olarak ortadan kaldýrýr. Vücudun kadýn hayatýnýn çeþitli evrelerinde oluþan olumsuz rahim aðzý deðiþikliklerini tamir etmesi söz konusuyken, ortadan kaldýrmasýna izin vermeden müdahale edilerek, rahim aðzýnýn yakýlmasý ve çýkarýlmasý gibi iþlemler gereksiz olacaktýr. Öte yandan rahim aðzýnda böyle bir deðiþiklik olduðunun söylenmesi kadýný gereksiz paniðe ve kanser fobisine itecek ve adeta iþlem sonuçlanana kadar hayatý zehir olacaktýr." 3 YIL ARALIKLA KONTROLLER ÝHMAL EDÝLMEMELÝ Rahim aðzý kanserinin yavaþ ilerlemesi, seyrek görülmesi ve çoðu kanser öncüsü lezyonun vücut tarafýndan temizlendiði göz önüne alýndýðýnda 21 yaþýndan sonra her 3 yýlda bir smear testi yaptýrýlmasý öneriliyor. 21 yaþýn altýnda smear testi önerilmezken, 65 yaþýndan sonra eðer önceki testler temiz çýkmýþsa artýk test yapýlmasýna gerek görülmüyor. Bazý özel hasta grubu içinse daha sýk tarama testlerine gerek duyuluyor. Bu grup içerisinde AIDS hastalarý, organ nakli veya farklý bir sebepten dolayý baðýþýklýk sistemi bozulmuþ olan kadýnlar ve daha önce kanser olan kadýnlar sayýlabilir. (CÝHAN) 22:05 Baba Can'dýr Yufkacý Salih, tek baþýna büyüttüðü bütün çocuklarýný iþe gönderdikten sonra hüzünle doðum gününü unuttuklarýný fark eder. Doðum gününü hatýrlayan tek kiþi, kardeþi Nermin dir. Salih in küçük oðlu Emrecan ýn bugün ilk iþ günü olduðundan babasý aklýndan çýkmýþtýr. Emrecan iþe giderken yol sormak için Ceylan tarafýndan durdurulur. Ceylan yýllar önce buluþmak için sözleþtiði çocukluk aþkýný bulmak için Kapadokya daki evini býrakýp Ýstanbul a gelmiþtir. Emrecan ve Ceylan arasýnda bir yanlýþ anlaþýlma olur ve ikili kendilerini karakolda bulur. Sinema 20:30 Patron Mutlu Son Ýstiyor Yapýmcý Ýsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ý romantik komedi filmi senaryosu yazmasý için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleþen Sinan zor durumdadýr. Çünkü ne yazacaðý konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düþünmek için yeterli zamana sahip deðildir. Patronu, iþini bir an önce bitirmesi için ona baský yapmaktadýr. Sinan, butik otelin sahibi olan Ýzzet Bey'in kýzý Eylül'le tanýþýr ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacaðý senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardýr: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la niþanlýdýr. 3:10 Treni 19:45 Sinema Kanun kaçaðý Wade yakaladýðýnda Evans, bu azýlý katili mahkemeye götürmeye gönüllü olur. 3:10 Yuma trenine canlý olarak teslim etmek üzere hareket ettiklerinde, Evans ve Wade birbirlerine saygý duymaya baþlarlar. Ancak Wade in çetesi ve her köþede bekleyen tehlikeler yüzünden, yolculuk kaderlerine doðru bir göreve dönüþür.oyuncular : Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster, Alan Tudyk Yönetmen : James Mangold MANTAR KURABÝYE Trafik ýþýðý Trafik ýþýðý ya da trafik lambasý, yol baðlantýlarýnda, kavþaklarda, yaya geçitlerinde ve trafiðin kontrol edilmesi gereken diðer yerlerde bulunan trafik düzenleme aracý. Ýlk trafik ýþýðý 1868'de Londra'ya konmuþtur. Trafik ýþýklarý, trafikte geçiþ üstünlüðünün yerine, sürücü ve yayalara evrensel bir renk kodu ile renk sinyalleri göstererek trafiði düzenler. Standart bir trafik ýþýðýnda;yeþil ýþýk: ilgili doðrultuda trafiðin akabileceðini, Sarý ýþýk: ýþýðýn yeþilden kýrmýzýya deðiþmek üzere olduðunu, Kýrmýzý ýþýk: trafiðin durmasý gerektiðini gösterir. Tek baþýna yanan sarý ýþýk ýþýðýn yeþilden kýrmýzýya deðiþmek üzere olduðunu bildirirken, kýrmýzýyla birlikte yanan sarý ýþýk yeþil ýþýðýn yanmak üzere olduðunu bildirir. Yeþil-kýrmýzý renk körü insanlara kolaylýk olmasý için genellikle kýrmýzý ýþýklar biraz turuncu ve yeþil ýþýklar da bir miktar mavi tonu içerir. "Yeþil" ýþýklar çoðunlukla sarý ýþýðýn üzerine mavi lens koyularak elde edilir.türkiye'de Ýlk trafik ýþýðý 1929'da Ýstanbul'a konmuþtur. Malzemeler 2 Paket Buðday Niþastasý 1 Su Bardaðý Un 2 Adet Yumurta 1 Paket Margarin 1 Çay Kaþýðý Kabartma Tozu 1 Paket Pudra Þekeri Üzerine: 1 Tatlý Kaþýðý Kakao Yemeðin Tarifi Geniþ bir hamur yoðurma kabýnda buðday niþastasýný,1 su bardaðý unu,2 adet yumurtayý,1 paket oda sýcaklýðýnda margarini,1 çay kaþýðý kabartma tozunu ve 1 paket pudra þekerini karýþtýrýn.ele yapýþmayacak kývamda bir hamur elde edene dek yoðurun. Fýrýn tepsisinin boyutlarýnda yaðlý kaðýt serin.tepsinin içine yerleþtirin.hamurdan ceviz iriliðinde parçalar koparýn.elinizde yuvarlayarak þekil verin.küçük hamur toplarýný tepsiye dizin.yuvarlak küçük bir þiþe kapaðýný kakaoya batýrýn.sonra küçük hamur topunun üzerine bastýrýn.önceden ýsýtýlmýþ orta ýsýlý fýrýnda kurabiyelerin üzeri çok hafif pembeleþene dek piþirin. Güzel söyle de halk, yüzyýllar boyunca okusun. Tanrý'nýn dokuduðu kumaþ ne yýpranýr, ne eskir. Hz.Mevlana 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 3:10 Treni Sinema 22:00 Suikast Oyunlarý 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Ýntikam Yarýþý 20:45 Haber Saati 22:00 Koltuk Belasý 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:30 Ana Haber 19:30 Piramit 20:30 Patron Mutlu Son Ýstiyor 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güneþin Kýzlarý 23:15 Buyur Burdan Bak Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Koca Bebek Joe 22:05 Baba Can dýr 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Çýnarýn Gölgesinde 21:15 Çýnarýn Gölgesinde 23:15 Ayna

9 2 AÐUS- 06 AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE 9 Hz. Ýbrahim Cami'ni Hz. Ýbrahim Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði tarafýndan yaptýrýlan Hz. Ýbrahim Cami yapým inþaatýný Çorum Belediyesi devraldý. Camiyi belediye tamamlayarak ibadete açacak. Belediye tamamlayacak Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý'nda bulunan ve inþaatý uzun süredir devam eden Hz. Ýbrahim Cami'ne Çorum Belediyesi yardým eli uzattý. Çorum Belediyesi dün imzalanan protokolle camiyi devraldý. Törene, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Müftüsü Ahmet Akýn, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Ahmet Yabacýoðlu, Belediye Meclis Üyeleri, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan, Hz. Ýbrahim Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Kadir Çakar ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Törende konuþan Hz. Ýbrahim Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Kadir Çakar, Çorum'da her hayýrlý iþin yanýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün olduðunu, bunun için kendisine minnettar olduklarýný söyledi. Buharaevler Mahallesi'ne bu iyiliði yapan Baþkan Külcü'ye teþekkür eden Çakar, "Hz. Ýbrahim camii yeni ve geliþen semtimizin hayýrsever kardeþlerimizin desteði ile yola çýktý. Burada bir cami ihtiyacý vardý ve cemaat olarak bu ihtiyacý hissettik. Arkadaþlarýmýzla bir araya gelip bu derneði kurduk ve cami inþaatýna baþladýk. Hayýrsever kardeþlerimiz desteðini hiçbir zaman esirgemedi ama yeterli olmayýnca belediye baþkanýmýzýn kapýsýný çaldýk. Çorum'da nerede hayýrlý bir iþ, katký varsa baþkanýmýz orada oldu. Camimizin þuana kadar yapýlan kýsmýna baktýðýmýzda yarýsý belediyemizin katkýlarýyla yapýldý. Diðer yarýsý ise hayýrsever kardeþlerimizin katkýlarýyla yapýldý" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan protokol imzalandý. Bahadýr YÜCEL Akþemseddin Cami yanýna park yapýlacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Akþemseddin Camii yanýnda bulunan ve Ramazan aylarýnda eðlence programlarý düzenlenen alaný kamulaþtýrdýklarýný ve oraya bir park inþa edeceklerini söyledi. Hz. Ýbrahim Camii yapým iþi devir teslim töreninde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2012 yýlýnda çýkarýlan yasa ile beraber belediyelerin camii yapmaya izninin olduðunu, bu tür iþlerin güzel iþler olduðunu dile getirdi. Hz. Ýbrahim Camii'ne toplam 3 milyon 120 bin TL harcandýðýný, bu paranýn 1 milyon 620 bin TL'nin ise belediyenin katkýsý ile saðlandýðýný anlatan Baþkan Külcü, Akþemseddim Cami'nin yanýnda bulunan boþ alana park müjdesi verdi. 7 milyon TL harcanarak alaný kamulaþtýrdýklarýný belirten Baþkan Külcü, 1 milyon TL'de park yapýmýna harcanacaðýný, toplamda 8,5 milyon TL'lik bir yatýrým yapacaklarýný ifade etti. Baþkan Külcü konuþmasýna þöyle devam etti: "2012 yýlýnda çýkan bir yasayla belediyelerin cami yapabilmesini onaylayan bir yasa çýkarýldý. Bizde ondan sonra yola koyulduk ve birçok iþi de birçok hayýrlý hizmeti de yapmaya baþladýk. Hz. Ýbrahim Cami'ne toplam harcanan miktar, 3 milyon 120 bin TL harcandý. Bu paranýn 1 milyon 620 bin TL'sini ihale ve malzeme olmak üzere belediyemiz karþýlamýþ, 1 milyon 500 bin TL'sini de yardýmlarla elde edilen gelirlerle yapýldý. Bugün burayý devralacaðýz ve tespitlerimizi yaptýracaðýz ve tahmini olarak 2 milyon TL'lik bir yatýrým daha buraya yaptýrýlacak. Bu eserleri yaptýrmak, bu eserlere katký saðlamak nasip iþidir. Türkiye'de 81 ilde belediye baþkaný var ama bunlarýn içerisinde hepsi bu tip eserler yaptýrmýyor. Bizden daha fazla parasý ve imkaný olanlarda yapmayabiliyor. Bu iþ bir nasip iþidir. Biz de kendimizi yaptýðýmýz bu tür hizmetlerle kendimizi þanslý hissediyor ve Allah'a da þükür ediyoruz. Akþemseddin Camii muhteþem bir eser. Akþemseddin Cami'ne belediyemizden þuana kadar 10 milyon TL harcandý. Ne kadar harcasak azdýr çünkü bu tür eserler topraklarýn mührüdür. Bir yere girdiðinizde o toplumun Müslüman mý? Hýristiyan mý? Yoksa Yahudi mi? Olduðunu anlamak için ibadet hanelere bakarsýnýz. Þimdi orada ikinci bir çalýþma yapýyoruz ve ramazanda eðlence programlarý yaptýðýmýz alaný da kamulaþtýrdýk ve orada bir park inþa edeceðiz. Bahadýr YÜCEL Ziraat Bankasý merkezde þube sayýsýný artýrdý Ziraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticisi Halil Yüksel, Zafer Çarþýsý Þube Yöneticisi Erhan Kartal, Bahabey Þube Yöneticisi Abdullah Çandýr, Hitit Þube Yöneticisi Özlem Varlýoðlu ve Kýrsal Kalkýnma Ýletiþim Uzmaný Bülent Uçar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ettiler. Ziraat Bankasý'nýn Çorum'da hizmete sunduðu son þube olan Hitit Þube ve bankanýn genel durumu hakkýnda bilgi vermek üzere gerçekleþtirilen ziyarette açýklamalarda bulunan Hitit Þube Yöneticisi Özlem Varlýoðlu, son þube ile birlikte Ziraat Bankasý'nýn il merkezinde Giriþimci Þube ile birlikte 5 þube ve bir Bölge Yöneticiliði ile hizmet vermekte olduðunu söyledi. Hitit Þubesi'nin 14 Temmuz 2015 tarihinde hizmet vermeye baþladýðýný ifade eden Varlýoðlu, Ýnönü Caddesi, Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý karþýsýnda bulunan þube merkezinde bütün bankacýlýk hizmetlerinin verildiðini aktardý. 'Bir bankadan daha fazlasý' sloganýyla hizmet veren Ziraat Bankasý'nýn, Türkiye'de en fazla þubesi bulunan banka olma özelliðini taþýdýðýný ifade eden Varlýoðlu, Hitit Þubesi olarak da 'bir þubeden daha fazlasý' sloganýyla hizmete baþladýklarýný belirterek, Çorum ekonomisine katma deðer üretmeyi hedeflediklerini aktardý. Özlem Varlýoðlu, önceleri yalnýzca emekli bireylere ve kýrsal kesime yönelik hizmet verdiði þeklinde bilinen Ziraat Bankasý'nýn, yeni açýlan ihtisas þubeleri ile birlikte de toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir banka olduðunu sözlerine ekledi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Türkiye ekonomisinde bankalarýn önemli bir yere sahip olduðunu, Ziraat Bankasý'nýn da köklü geçmiþiyle ülkenin en önemli bankalarýndan bir tanesi olduðunu söyledi. Baþaranhýncal, Hitit Þube'nin Çorum'a ve iþ dünyasýna hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.

10 10 Gençlere ömürlük tavsiyeler Hüseyin Þahin Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen yaz spor okullarýna katýlan gençler "Gençlerle Baþbaþa" konferansý ile bir araya geldi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansý Sevgi Evleri Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þahin verdi. Konferansý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Spor Ýþleri Müdürü Nadir Solak ve Belediyespor antrenörleri de izledi. Gençlere ahlaklý sporcu olmanýn öneminden bahseden Hüseyin Þahin, iyi bir sporcunun ayný zamanda ahlaklý da olmasý gerektiðini, sporun bireysel geliþimin yaný sýra ruhsal geliþime önemli katkýlar saðladýðýný söyledi. Gençlere, geçmiþte omuzlarda taþýnmýþ bir sürü sporcunun bugün ahlaki yönden sýkýntýlar çektiði için bataklýkta bir hayat sürdüðünü hatýrlatan Hüseyin Þahin, "Sizler daha hayatýn baþýndasýnýz ve her biriniz birer spor branþý ile uðraþýyorsunuz. Bu elbette çok güzel ama iþ burada bitmiyor. Ahlaklý bir sporcu olmak için manevi deðerlere sýký sýkýya baðlý olmanýz gerekiyor. Bunu da ancak Kur'an-ý öðrenerek yapabilirsiniz" Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da yaptýðý konuþmada sporun bireylerin geliþimi üzerindeki etkilerinden ve gerekliliðinden bahsetti. Candan, sporun saðlýklý ve güvenli ortamda yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu belirterek Çorum Belediyesi'nin bu konuda üzerine düþen görevi yerine getirmeye çalýþtýðýný, spor için uygun alanlar oluþturduðunu ifade etti. Turhan Candan, "Siz gençler de spor yaparak bedenen iyi bir geliþim saðlýyorsunuz. Fakat bugünkü þartlarda ruh saðlýðýnýzý olumsuz etkileyecek bir sürü unsur var. Sizler bu olumsuzluklardan etkilenmemek için ahlak kurallarýný iyi anlayýp benimsemeli ve ahlaklý birer sporcu olmak için gayret göstermelisiniz" þeklinde kaydetti. Konferans sonunda Çorum Belediyesi Spor Ýþleri Müdürü Nadir Solak, Hüseyin Þahin'e plaket takdim etti. Turhan Candan Plastik sektörü "Made in Türkiye" etiketli oyuncak için düðmeye bastý Havuza girerken bir daha düþünün! Kavurucu yaz güneþi altýnda parýldayan masmavi havuz suyu herkesi cezbeder. Ancak, girdiðiniz havuzda neyin içinde yüzdüðünüzü tekrar düþünmelisiniz. Ýnsanlar havuz suyunun klorlu olduðu için hijyenik olduðunu düþünür, Ancak ba suya giren insan vücudu uzun süre steril kalmaz. Ýnsanlarýn suya getirdiði bakteri ve mikroplarla su kirlenir. Sizden ve havuzdaki diðer kiþilerden gelen bu bakteri ve mikroplar klorun iþini yapmasýný zorlaþtýrýr. Bunda ise en büyük uçlu idrardýr. Yüzenlerin gözlerinin kýzarmasý ve kaþýnmasý sadece klordan deðil, idrar ile klorun reaksiyona girmesinden dolayý oluþur. Sudaki klor, idrar ve diðer atýklarla engellemeye çalýþýrken, diðer müzmin havuz mikroplarýndan sizi koruma yeteneðini kaybeder. Yapýlan araþtýrmalara göre, bir insan yüzme havuzlarýna þunlarý getiriyor: 0.14 gram dýþký, 1-2 teneke kutu ter, bir kase idrar, milyarlarca cilt mikrobu. Çocuklar ise havuza 10 grama kadar dýþký getirebiliyor. Bir su parkýnda bulunan çocuklarýn sayýsý düþünüldüðünde ise sonuç daha vahim olabilir. DÝÐER RÝSKLER Havuz suyu norovirüs, E.coli ve lejyoner hastalýðý gibi çeþitli hastalýklar barýndýrýyor. Klor bunlarý öldürebiliyor, fakat mikroplar ölmeden kýsa süre önce sudan çok az miktar yutsanýz bile hasta olmanýza yeter. Ýshalde bulunan cryptosporidium isimli parazit, klorlu suda 10 gün kadar hayatta kalabilir ve sizi haftalarca hasta edebilir yýlýnda yapýlan araþtýrmada, sudan bulaþan hastalýða sahip 69 yüzücü incelendi. Bunlarýn yarýsýndan fazlasýnýn crypto parazitinden dolayý hastalandýðý tespit edildi. Bu mikrop klora karþý oldukça dirençli. Saðlýk uzmanlarý havuz sularýndaki klor seviyesinin 1-3 ppm arasýnda olmasý gerektiðini belirtiyor. NE YAPABÝLÝRSÝNÝZ? Gireceðiniz havuzun klor cd ph seviyesini yetkili kiþilerden öðrenin. Yüzmeden önce duþ alýn ve hastaysanýz suya girmeyin. Aðzýnýza su almayýn ve yutmayýn. Suda idrar ve dýþký yapmayýn. Havuzdan çýkýp tekrar gireceðiniz zaman düzenli olarak duþ alýn. Bebeklerin bezini saat baþý kontrol edin ve bezlerini havuz kenarýndan uzak bir yerde deðiþtirin. Çocuklarýn geliþimi ve eðitimi için vazgeçilmez olan oyuncaklar, kültürel deðerlerin sürdürülebilirliðinde de önemli bir rol üstlenirken; yerli oyuncak üreticileri ithal oyuncaklarla rekabette zorlanýyor. Türkiye'de son 5 yýlda toplam 1,9 milyar dolarlýk oyuncak üretimi yapýlýrken; bu üretimin yaklaþýk yüzde 25'ini oluþturan 493 milyon dolarlýk kýsmý ihraç edildi. Ayný dönemde ithalat 3,1 milyar dolar olarak gerçekleþti. Son 5 yýllýk oyuncak ithalatýnýn yaklaþýk yüzde 58'ini, ihracatýn ise yüzde 29'luk bölümünü plastik oyuncaklar oluþturdu. Ýthalattaki bu yükseliþ PAGEV ve oyuncak sektörünü harekete geçirdi. Oyuncak sektörünün tekrar ayaða kalkmasý ve yerli üretimin artmasý hedefiyle güçlerini birleþtirdiler. Sektörün bu yöndeki çalýþmalarýna destek veren T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, PAGEV'in düzenlediði "Oyuncak Çalýþtayý"ndasektör temsilcileri ile bir araya geldi. Yerli oyuncak endüstrisinin korunmasý için çalýþmalara baþlayan PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araþtýrma, Geliþtirme ve Eðitim Vakfý)'in ev sahipliðinde, oyuncak sektörünün en büyük 25 firmasý, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ile Ýstanbul'da düzenlenen "Oyuncak Çalýþtayý"nda buluþtu. Çalýþtayda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn önümüzdeki üç yýllýk "Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planý"na ilave ettiði yerli oyuncak sektörünün; sorunlarý, talepleri, sektörün ilerlemesi ve geliþimi için çözüm önerileri masaya yatýrýldý. TÜRKÝYE'NÝN OYUNCAÐI ÇÝN'DEN Bugün Türkiye'de yaklaþýk 800 milyon ila 1 milyar liralýk bir oyuncak pazarý mevcut. Ancak ithalatýn ve dolayýsýyla cari açýðýn hýzla arttýðý yerli oyuncak sektöründe, üretim her geçen gün biraz daha yok oluyor. Türkiye'de son beþ yýl içerisinde toplam 1,9 milyar dolarlýk oyuncak üretildi ve bunun da yaklaþýk yüzde 25'ini oluþturan 493 milyon dolarý ihraç edildi.söz konusu dönemde ithalat rakamý 3 milyar 154 milyon dolar oldu.toplam ithalatýn yüzde 92'siise Çin'den gerçekleþti. PLASTÝK SANAYÝSÝ, OYUNCAK SEKTÖRÜN DEN ALDIÐI PAYI ARTIRMAYI HEDEFLÝYOR Türkiye'de son 5 yýl içerisinde toplam 564 milyon dolarlýk plastik oyuncak üretimi yapýldý. Üretimin yaklaþýk yüzde 25'i olan 141 milyon dolarlýk kýsmý ihraç edilirken; plastikler toplam oyuncak sektörü ihracatýnýn yüzde 29'luk bölümünü üstlendi. Ayný dönemde 1 milyar 831 milyon dolarlýk plastik oyuncak ithalatý yapýlýrken; plastiklerin toplam oyuncak ithalatýndan aldýðý pay ise yüzde 58 oldu. Geçtiðimiz yýl Türkiye'de üretilen plastik oyuncaklar 136 ülkeye ihraç edildi. Türkiye'nin en çok ihracat yaptýðý 10 ülke; Türkmenistan, Irak, Fransa, Rusya, Ýspanya, Yunanistan, Ýran, Fas ve Romanya olarak sýralandý. Türk plastik sektörünün toplam ihracatý içinde, oyuncaðýn payý çok küçük olsa da oyuncak sektörü genelinde plastikler önemli bir rol üstleniyor. Ayrýca yüksek katma deðer içeren oyuncaklar, plastik sanayisinin üretim ve ihracatýnda büyük bir potansiyel barýndýrýyor. OYUNCAK SEKTÖRÜ TEÞVÝK VE DESTEK LERLE TEKRAR HAREKETE GEÇMEYÝ BEKLÝYOR Çalýþtaya katýlan sektör temsilcileri, yerli ürün yatýrýmlarýn desteklenmesi ve yenilenme, büyütme ve modernizasyon yatýrýmlarýnda teþviklerin arttýrýlmasý gerektiðini dile getirdi. Ýç piyasadaki ithal oyuncaklarýn saðlýklý ve güvenilir olabilmesi için en önemli þart olarak sýký bir denetim mekanizmasýnýn kurulmasý istendi.ayrýca sektör, yerli üretimin korunmasý amacýyla özellikle ithalata karþý ilave vergi düzenlemeleri ile tasarým desteði talep ederken;kamuoyunun yerli ürünler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Sektör temsilcileri özgün yerli oyuncaklarýn yaný sýra Türkiye'de lisanslý katma deðerli ürünler üretilebileceðini ancak üreticilerin bu konuda özendirilmesi gerektiðinin önemini vurguladý. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, "Oyuncak sektörü yalnýzca imalat sanayi açýsýndan deðil, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel açýsýndan da önemli bir yere sahip. Oyuncaklar çocuklarýmýzýn hem fiziksel hem zihinsel geliþimi açýsýndan büyük önem taþýyor. Ülkemizde þuan 0-14 yaþ grubunu oluþturan 19 milyon çocuðun olduðunu göz önünde bulundurursak sektörün potansiyiline de daha net görürürüz. Çocuk sayýsý her geçen yýl daha da artýyor. Ülkemizde eskiden oyuncaða ayrýlan rakam çocuk baþýna dolarken bu rakam son 5 yýlda ciddi oranda arttý. Önümüzdeki 5 yýlda ise iki katýna çýkmasýna bekliyoruz. Oyuncak pazarý Türkiye'de çok hýzlý büyeyen ve geliþen bir sektör, Türkiye ekonomisindeki, payý da her geçen gün artýyor. Ancak ülkemizde þuan üretici firmalarýmýz bir yandan üretim yapmaya çalýþýrken, bir yandan da ithalatla savaþýyor" 2014 yýlýnda dünyada toplam ticaret hacminin 135 milyar dolar civarýnda gerçekleþtiðini belirten Fikri Iþýk,"2013 yýlý verilerimize göre oyun ve oyuncak imalatý ülkemizde 426 milyar liralýk ticaret hacmine sahip. Oyuncak sektörümüzün faaliyet kârlýlýðý ise yüzde 9,2. Bu imalat sanayinin ortalamasýnýn yaklaþýk bir buçuk kat üzerinde. Ayrýca sektörde 3 bine yakýn istihdam oluþtuðunu görüyoruz. Ancak bizler bu kârlýlýk ve istihdamý yeterli görmüyoruz ve yeni yatýrým stratejileri ile destekleyerek daha da ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Bildiðiniz gibi üç yýllýk 'Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planý'na aldýk ve önümüzdeki yýl plan kapsamýnda'oyuncak Ýhtisas OSB' kurmayý planlýyoruz. Ayrýca sektörde önemli bir yer tutan tasarým içinde teþvik planlarýmýz var. Tasarým ofislerini Ar- Ge merkezleri gibi desteklemeyi hedefliyoruz. Bünyesinde tasarým merkezi bulunmayan firmalarda profesyonel tasarým ofislerinden aldýklarý yardýmý da vergiden düþerek destek olcaðýz" diyerek sözlerine son verdi.

11 2 AÐUS- 06 AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE 11 Ýyi günde varsýn ama kötü günde nerdesin? Bakan Avcý: Öðrenci ve velilerin beklentilerini karþýlayacaðýmýzý ümit ediyorum Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, dershanelerin dönüþüm programý çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'nin kararýnýn gerekçelerinde yapýlmasý gerekenler doðrultuda yönetmelikleri hazýrladýklarýný söyledi. Bakan Avcý, "Yönetmelikle ikincil mevzuatta yapýlmasý gerekenler yapýlmýþ olacak. Böylece velilerimizin öðrencilerimizin, öðretmenlerimizin, giriþimcilerimizin, eðitimcilerimizin beklentilerini, hedeflerini en uygun þekilde karþýlayacaðýmýzý ümit ediyorum." Bakan Avcý dershanelerin dönüþüm programý çerçevesinde sektör temsilcileriyle Validebað Öðretmenevi'nde bir araya geldi. Yaklaþýk 2 saat süren toplantýnýn ardýndan basýn açýklamasý yapan Bakan Avcý, dershanelerin dönüþüm programý çerçevesinde yapýlan iþlemlerle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nde bir karar alýndýðýný hatýrlattý. Gerekçeli kararýn açýklandýðýný ifade eden Bakan Avcý, "Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararý doðrultusunda ikincil mevzuatta yapacaðýmýz düzenlemelerle ortaya çýkmasý muhtemel yasal boþluðun nasýl giderebileceðimizi baþýndan beri yaptýðýmýz gibi sektör temsilcisi arkadaþlarýmýzla istiþare ederek belli bir noktaya getirdik. Bununla ilgili ikincil mevzuat çalýþmalarýmýz olgunlaþtý. Ýkincil mevzuat derken þunu kastediyoruz; yönetmelikte ve yönergelerde yapýlacak deðiþikliklerle bundan böyle dönüþüm sürecine girmiþ olan kurumlar, henüz girmemiþ olanlar nasýl bir yol haritasý izleyecekler bunu belirlemiþ olduk." diye konuþtu. 'GÝRÝÞÝMCÝLERÝMÝZÝN, EÐÝTÝMCÝLERÝMÝZÝN BEK- LENTÝLERÝNÝ EN UYGUN ÞEKÝLDE KARÞILAYACAÐI- MIZI ÜMÝT EDÝYORUM' Varýlan son noktayý bugün bir kere sektör temsilcileriyle enine boyuna gözden geçirdiklerini kaydeden Avcý, "Onlarýn bu durumla ilgili son görüþlerini önerilerini, eleþtirilerini, deðerlendirmelerini aldýk. Bizim için çok verimli bir toplantý oldu Milli Eðitim Bakanlýðý olarak. Baþýndan beri bu danýþmalardan istifade ettik. Bugün de ayný þekilde çok verimli bir istiþare toplantýsý gerçekleþtirdik. Bunun sonuçlarýný hafta sonunda bakanlýk olarak deðerlendireceðiz. Ýnþallah önümüzdeki hafta içerisinde yayýnlayacaðýmýz yönetmelikle ikincil mevzuatta bununla ilgili yapýlmasý gerekenler yapýlmýþ olacak. Böylece velilerimizin öðrencilerimizin, öðretmenlerimizin, giriþimcilerimizin, eðitimcilerimizin beklentilerini, hedeflerini en uygun þekilde karþýlayacaðýmýzý ümit ediyorum. Ýnþallah önümüzdeki hafta yönetmelik yayýnlandýktan sonra daha ayrýntýlý olarak yaptýðýmýz düzenlemelerin anlamýný ve sonuçlarýný konuþma fýrsatý bulacaðýz. Anayasa Mahkemesi'nin kararýnýn gerekçelerinde yapýlmasý gerekenler, yapýlanlar ve yapýlmasý gerekenler net þekilde ortada. Bizde o doðrultuda yönetmeliðimizi hazýrladýk. Önümüzdeki hafta içerisinde ayrýntýlarýný zaten konuþacaðýz." ifadesini kullandý. 'ÖÐRENCÝLERÝN EÐÝTÝM ALMA ARZU VE ÝSTEÐÝ ENGELLENMEMELÝ' Özel Dershaneler ve Özel Öðretim Kurumlarý Birliði (ÖZ-DE-BÝR) Baþkaný Faruk Köprülü, bakanlýðýn birkaç gündür toplantýlar yaparak kendi içerisinde yönetmelik çalýþmalarýný hazýrladýðýný ifade etti. Bugün sektör temsilcisi olarak kendileriyle paylaþtýklarýný dile getiren Köprülü, "Bizim baþtan beri hep talebimiz öðrencilerin eðitim almak arzu ve isteðini engellenmemesi yönündeki duygu ve düþünceleri dün dile getirmiþtik. Bugün de bunu dile getirdik. Bakanlýk bu yapmýþ olduðu düzenlemelerle bunlara cevap verebilecek çalýþmalarýný ifade ettiler. Bizlerden istek ve arzularýmýzý ilettik. Sanýrým birkaç gün bu isteklere göre düzenlemeler olacak. Önümüzdeki hafta bakanýmýzýn ifade ettiði gibi yol haritasý öðrencilerin ve kurumlarýn belirsizlik içerisinden kurtulmasýyla ilgili sayýn bakanýmýz açýklayacaklar." þeklinde konuþtu. 'ÇOK MUTLU AYRILIYORUZ' Özel Öðretim Kurumlarý Birliði (ÖZKUR-BÝR) Yönetim Kurulu Baþkaný Hami Koç, velilerin ve öðrencilerin hiçbir þekilde endiþe etmemelerini söyledi. Bakanla yaptýklarý toplantýda çok mutlu bir þekilde ayrýldýklarýný kaydeden Hami Koç, "Güvenimiz fazlasýyla artmýþtýr. Zaten çalýþmalar yerindedir. Önümüzdeki hafta yapýlacak açýklamalardan sonra her þey ortaya çýkacaktýr. Herkes rahat olsun, bakanlýðýmýz gerekli tedbirleri alýyor. Öðrencilerimiz ve velilerimiz endiþe etmesinler. Gelecek süreçte kendileri daha yetiþtirecek zemin ve zamaný deðerlendirsinler." Tüm Özel Öðretim Kurumlarý Derneði (TÖDER) Baþkaný Ýbrahim Taþel de, dönüþüm sürecinin devam edeceðini belirtti. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararý çerçevesinde de orada istenen özellikler dikkate alýnarak bazý düzenlemelerin yapýlacaðýný kaydeden Taþel, önümüzdeki haftalarda bununla ilgili daha alt baþlýklar ele alýnacaðýný sözlerine ekledi. Özel Öðretim Derneði (ÖZDER) Genel Baþkaný Ahmet Akça ise Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararýnýn tüm ayrýntýlarýyla incelendiðini dile getirdi. Bu konuyla ilgili sektörün en büyük endiþesi olan belirsizliðin sürmesi olduðunu aktaran Akça, bu belirsizlik bugün dernek baþkanlarýnýn zihninden gittiðini ifade etti. Önümüzdeki hafta yönetmelik açýklandýðýnda tüm kamuoyunda belirsizlik ortadan kalkacaðýný söyleyen Akça sözlerini þöyle tamamladý: "Bu süreçte dönüþüm kapsamýna giren temel liseler ve dönüþüm okullarý güçlenerek çýkmýþtýr. Bir yola girdik. Dershanelerin dönüþüm süreci, bunu geriye döndürmek ne velilerimize ne öðrencilerimize nede eðitim camiasýna yarar saðlamayacaktýr. Yeni getirilen düzenlemelerle temel liselerin ve öðrencilerin ihtiyaç duyduðu ek ders kurslarýnýn okul sistemi içerisinde legal bir zeminde çözülmesi saðlanacaktýr. Biz bunu bugün gördük. Ýnþallah önümüzdeki hafta halkýmýzda bunu görecektir." Bazý insanlar konuþurken yanýk kokusu duyarsýnýz. Yanmýþtýr ciðerleri, ayrýlýðýn acýsýyla daðlanmýþtýr yürekleri Onlarýn yaþadýklarý yas ve matem havasý sizi de etkiler; ne yapacaðýnýzý, nasýl davranacaðýnýzý bilemezsiniz. Bir yakýnýnýz çok sevdiði ve deðer verdiði birinden ayrýlmýþ ya da onu kaybetmiþ ise; * Yas sürecinin, kiþinin iç dünyasý ile dýþ dünyasý arasýnda denge kurmak için bir anlamda ince ayar dönemi ve zor bir süreç olduðunu unutmayýn! * Cenazede ve ayrýlýk sonrasý süreçte ona destek olun ve ne olursa olsun ondan uzaklaþmayýn! * Onun aðlamasýna engel olmaya çalýþmayýn, konuþmasýný kesmeyin! * Senin için yapabileceðim bir þey varsa demeyin. Bunu siz düþünün ve yapýn! * Yaptýklarýndan ve söylediklerinden dolayý onu suçlamayýn ve yargýlamayýn! * Ýyi bir dinleyici olun ve onu anlamaya çalýþýn! * Nasýl hissettiðini biliyorum! demeden onunla duygularýnýzý paylaþýn! * Yaþadýðý ayrýlýðýn/kaybýn iyi sonuçlarýndan bahsetmeyin! * Onun yaþadýklarýný baþkalarýnýn yaþadýklarýyla kýyaslamayýn! * Sizin yardýmýnýzý reddetmesini kiþisel bir saldýrý olarak algýlamayýn ve duygularýna saygýlý olun! * Normal günlük aktivitelerine dönmesine yardýmcý olun! * Yeme, uyuma gibi temel ihtiyaçlarýný karþýlamasý için ona destek olun! * Yaþadýðý kaybýn yasýný tutmasýna izin verin ve duygularýný hafife almayýn! * Siz hayata karþý olumlu yaklaþýmýnýzý koruyarak ona örnek olun! * Yas sürecinde yaþadýðý depresyon, onun günlük hayatýný olumsuz etkiliyor ve normale dönmesi uzun sürüyorsa profesyonel bir yardým almasý için ona destek olun! * Onun, sevdiðiyle uygun bir þekilde vedalaþmasýna yardýmcý olun! Unutmayýn! Dost, kötü günde belli olur. Yatmadan önce bir þeyler yemek kilo aldýrýr mý? Ýyice acýktýðýnýzda piþmiþ bir sebze yemeði, çorba tercih edebilirsiniz. Piþmiþ sebze yemeði ve çorbanýn midede kalýþ süresi çok az olduðu için bu yemekleri yatmadan bir saat öncesine kadar yemenizde bir sakýnca yoktur. Yatana kadar mideden baðýrsaða geçeceði için reflü gibi bir rahatsýzlýk yapmaz. Akþam yememeniz gereken yiyecekler; salata, meyve, kuruyemiþ gibi yiyeceklerdir. Bu tür piþmemiþ yiyeceklerin midede kalýþ süresi uzun olduðu için akþam hem rahat uyumanýzý engeller. Hem de reflü gibi rahatsýzlýklar yapar. Akþam 18.00'den 20.00'den sonra yemek yemeyin öðütlerini dinlerseniz; öðlen yediðiniz yemeklerin en deðerli kýsýmlarý sindirilmemiþ olur, tüm gece boyunca aç kalacaðým endiþesiyle gereðinden çok yemek yersiniz ve sindirim sistemi resetlendiði için gece geç saatte tekrar acýkýrsýnýz. Gece çok acýktýðýnýzda yemek yerseniz çok daha az yediðiniz halde doyarsýnýz, gereðinden çok yemezsiniz. Öðlen yediðiniz yemekler tam olarak sindirildiði için gece uykunuzu bölecek bir açlýk hissetmezsiniz. Üstelik öðlen yediðiniz yemekte bulunan protein, yað, vitamin ve minerallerle gece uykunuzda bedeniniz kendisini yenileyeceði için kilo alma gibi bir probleminiz de olmaz. Ýki öðün arasý kaç saat olmalý Bedenimiz yaþamý boyunca deðiþik besinlere ihtiyaç duyar. Mesela arabamýzýn, en çok ihtiyaç duyduðu benzin gibi þekere ihtiyacý vardýr. Tüm hayati fonksiyonlarýný sürdürmesi, hareket etmesi, koþmasý, kýsaca çalýþmasý için hatta düþünebilmesi için gerekli olan enerjiyi þekerden yani karbonhidrat benzeri yiyeceklerden elde eder. Fakat ayný arabanýn bakýmý için gerekli olan yað ve yedek paçalarý gibi, bedenimizin de yaða, proteine, vitaminlere, minerallere ve bazý metallere ihtiyacý vardýr. Bu ihtiyaçlarýný da yediði besinlerden sindirim sistemi yoluyla almak zorundadýr. Yaþamýmýz boyunca saðlýklý olabilmemiz için þekere olan ihtiyacýmýz yanýnda protein, yað, vitamin ve minerallere olan ihtiyacýmýzý da göz ardý etmememiz gereklidir. Yiyeceklerin þeker içeren bölümleri, sindirimi en kolay olanlardýr. Sonrasýnda vitaminler, mineraller, yaðlar ve proteinler gelir. Sindirim sistemi tam görevini tamamlamadan yeni bir yiyecek maddesi yersek, otomatik olarak sindirim sistemi resetlenir ve yeni gelen yiyeceðe odaklanýr. Bu nedenle öðünler arasýnda en azýndan 5-6 saat aralýk vermemiz yediðimiz yiyeceklerden tam olarak faydalanabilmemizi saðlar. Akþam sadece 10 dakika yürüyün Özellikle zayýflamak isteyen kiþilere önerilen Akþam saat 18.00'den sonra yemeyin öðüdü, onlarý öðlen saatinde yedikleri besinleri tam olarak sindiremeden yeni bir þeyler yemek zorunda býrakabilir. Aslýnda eðer saðlýklý kilo vermek istiyorsanýz. Proteinli ve yaðlý besinleri öðlen yemeðinde tercih edin. Sonrasýnda iyice acýkmayý bekleyin, bu sýrada bol su için ve hareket ederek sindirim sistemini uyarýn. Bu hareketler koþmak veya tempolu yürümek deðil, normal adýmlarla en ez 10 dakika ritmik þekilde olmalýdýr. BUNLARI BÝLÝYOR MUYDUNUZ? * Vücudunuzun 30 dakikada saldýðý ýsýyla iki litre suyu kaynatabildiðini, * Çocuklarýn, bahar aylarýnda daha hýzlý büyüdüðünü NE ZAMAN ZAYIFLARIZ? * Zayýflamak için ne bizim ne de bedenimizin bedel ödemesine gerek olmadýðýný anladýðýmýzda, * Düzenli ve kaliteli yediðimizde de ideal ölçülerimize dönebileceðimizi anladýðýmýzda...

12 Batman, kaleci aldý 06 AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE Bolu kampýný tamamlayan Petrolspor, kampýn son gününde Niðdespor'dan kaleci Burak Saðkan'ý transfer etti. Sezon öncesi hazýrlýklarýný Bolu'da yaptýðý çalýþmalarla tamamlayan Petrolspor, kampýn son gününde kaleci Burak Saðkan'ý Niðdespor'dan transfer etti. Kaleci Burak, Petrolspor'a geldiðinden dolayý mutlu olduðunu belirtirken, Petrolspor'un baþarýsý için kaptan Süleyman ve Geylani Özturan ile birlikte çok çalýþacaklarýný belirtti. Petrolspor yöneticileri ise ligin uzun bir maraton olduðunu belirtirken, Burak ile birlikte kaleyi saðlama aldýklarýný sözlerine eklediler. Judo ya ilgi artýyor Çorum Belediyespor Hatayspor ile karþýlacak Yeni sezon hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam'da sürdüren Çorum Belediyespor, 3. Hazýrlýk maçýnda bugün 2. Lig takýmlarýndan Hatayspor ile karþý karþýya gelecek Yeni sezonda 3. Lig 3. Grupta þampiyonluk mücadelesi verecek olan Çorum Belediyespor, Kýzýlcahamam kampýndaki 3. hazýrlýk maçýnda bugün Hatayspor ile karþý karþýya gelecek. 28 Temmuz'dan bu yana Kýzýlcahamam'da kampta bulunan Kýrmýzý-Siyahlýlar, çalýþmalarýna yoðun bir tempoda devam ediyor. Kampta ilk hazýrlýk maçýný 3. Lig takýmlarýndan Düzcespor ile oynayan ve sahadan 1-0 maðlup ayrýlan Çorum Belediyespor, ikinci hazýrlýk maçýnda ise yine 3. Lig takýmlarýndan Gölbaþýspor'u 3-1 maðlup etmiþti. Çorum Belediyespor, bugün de üçüncü hazýrlýk maçýnda 2. Lig takýmlarýndan Hatayspor ile karþýlaþacak. Takýmýn kamp yaptýðý Patalya Otel Sahasý'nda saat 16.30'da baþlayacak olan karþýlaþmada Teknik Direktör Fahrettin Sayhan2ýn tüm futbolculara þans vermesi bekleniyor. Çorum Belediyespor, Kýzýlcahamam'daki son hazýrlýk maçýný ise 8 Aðustos Cumartesi günü 3. Lig takýmlarýndan Kýrýkhanspor ile oynayacak. Yasin Yücel Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Yaz Spor Okullarý'nda faaliyetler aralýksýz devam ediyor. Yaz Spor Okullarý Judo branþýna 60 öðrendi baþvurdu. Temmuz ayýnda baþlayan çalýþmalarda küçük sporcular judo sporunun inceliklerini deneyimli antrenörlerden öðreniyorlar. Çalýþmalarýn okullar açýldýðýnda da kýþ aylarýnda da devam edeceðini söyleyen Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað, amaçlarýnýn sporcu tutmak olduðunu ve gerek ilimize gerekse de Türkiye'ye baþarýlý judocular kazandýrmak için çalýþtýklarýný söyledi. Gençlerin saðlýklý ve baþarýlý sporcular olarak ülkeye hizmet etmelerini amaç edindiklerini dile getiren Üstündað, 7-12 yaþ arasý þu an itibariyle 60 sporcuyla çalýþmalarýn devam ettiðini dile getirdi. 'Yazýn Judo Daha Güzel,Haydi Çocuklar Judoya' sloganýyla çalýþmalarýný devam ettiren Judo Yaz Spor Okullarý çalýþmalarýný antrenörler Hüseyin Üstündað ve Hakan Taþtan nezaretinde Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu'nda gerçekleþtiriliyor. Judo çalýþmalarýna katýlan sporculardan hiçbir ücrette alýnmýyor.spor Servisi Belediyespor tek anteranman çalýþtý Ýl Özel Ýdare ve Gençlikspor, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor Yeni sezon hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam'da sürdüren Çorum Belediyespor, dünü tek antrenmanla geçirdi. 28 Temmuz'dan bu yana Kýzýlcahamam'da kamp yapan ve yeni sezona hazýrlanan Çorum Belediyespor'da dün sabah yapýlacak olan antrenman Teknik Direktör Fahrettin Sayhan tarafýndan iptal edildi. Günü tek antrenmanla geçiren Kýrýmýzý-Siyahlýlar, öðleden sonra yaptýðý antrenmanla günü tamamladý. Patalya Otel 1 No'lu Saha'da yapýlan teknik ve taktik aðýrlýklý antrenmanda tüm futbolcular hazýr bulundu. Çorum Belediyespor, bugün de Hatayspor ile oynayacaðý hazýrlýk maçýyla çalýþmalarýna devam edecek. Spor Servisi Darýca'nýn hazýrlýk takvimi belli oldu Darýca G.B'nin Bolu kampýndaki hazýrlýk maçlarý takvimi belli oldu. Abant Von Clup Otel'de 12 günlük bir çalýþma süreci geçirecek olan sarý yeþilliler, kamptaki ilk hazýrlýk maçýnda yarýn 2.Lig temsilcisi Fethiyespor'la karþýlaþacak. Yeni transferiyle birlikte ilk kez görücüye çýkacak olan Darýca G.B'nin performansý merak konusu. Von Clup Otel'in tesislerinde oynanacak olan mücadele saat 18:00'da baþlayacak.öte yandan, kamptaki diðer 4 hazýrlýk maçýnýn tarihleri de belli oldu. Yavuz Ýncedal'ýn öðrencileri, 7 Aðustos'ta Çatalcaspor'la, 10 Aðustos'ta Ýnegölspor'la, 12 Aðustos'ta Afyonspor'la ve son olarak da 13 Aðustos'ta Van BÞB ile karþý karþýya gelecek. Karþýlaþmalarýn baþlama saatleri ilerleyen günlerde belli olacak. Erzurum'da sürdüren Bayburt Grup, günde iki idman yaparak çalýþmalarýna devam ediyor. Bir yandan da kamp yapan diðer takýmlarla hazýrlýk maçlarý yaparak kendini test eden Bayburt Grup, Erzurum'daki ikinci hazýrlýk müsabakasýnda galibiyete uzandý. Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Gurupta mücadele eden Kocaeli Birlik Spor ile bir hazýrlýk maçý yapan Bayburt Grup, maçta dakika 87 de Ýlkay'ýn ayaðýndan kazandýðý gol ile maçtan 1-0 galip ayrýldý.8 Aðustos'a kadar çalýþmalarýný Erzurum Palandöken'de sürdürecek olan sarý siyahlýlar bir hazýrlýk maçý daha oynayarak Kamp'ý tamamlamýþ olacak. Spor Servisi

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı