* Konu : Kenya, Tanzanya, Uganda Yat ınm Senegal'de Yay ımlanan Yönetmelik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23.+2.2008* 46177 Konu : Kenya, Tanzanya, Uganda Yat ınm Senegal'de Yay ımlanan Yönetmelik"

Transkript

1 T.C. BASBAKANLIK D ış Ticaret Müsteşarlığı Sayı : B.02.1.DTM * Konu : Kenya, Tanzanya, Uganda Yat ınm Senegal'de Yay ımlanan Yönetmelik TÜRKWE ODALAR 'VE BORSALAR B İRLİĞİNE P.K Bakanliklar İANKARA Kenya, Tazızanya ve Uganda'da yat ınm imkanlarma ili şlcin bilgi notlan, Nairobi Ticaret Müşavirliğimizden al ınmakla ekte gönderilmektedir. Öte yandan, Dakar Ticaret Müşavirligimizden alman bir yaz ıda, Senegal Ticaret Balcanlığı'mn 31 Aralık 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere `biyolojik olarak parçalanamayan (non biodegradable) plastik ürünleri'nin ithalatımn, ülke iç,erisinde sat ışının ve bu tür mallan içeren satış anlaşmalanıun yapılmasuun yasaldandıgnı belirten bir yönetmeliği yayımladığı kaydedilmelctedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim. Emine ENDİL Müsteşar a. Daire Başkan ı V. EKLER: I- Kenya Yat ınm Notu (16 sayfa) Tanzanya Yatırım Notu (4 sayfa) Kenya Yatırun Notu (4 sayfa) DAĞITIM: - MÜS İAD - TUSKON DTM Anlasmalar Genel Müdürlü ğü Ayruıtıll bilgi için irtibat E ınine ŞEND İL, Daire Başkam V. İnönü Bulvarı No.36 Emek ANICARA Telefon: (0 312) Falcs: (0 312) e-posta: Elektronik Ağ:

2 KENYA'DA YATIRIM İ MKANLARI Kenya, jeo-stratejik konumu itibariyle çok önemli bir ülke olup, bu konumu nedeniyle yat ırımc ılar için doğal bir cazibe merkezidir. Bu bağlamda, Doğn Afrika Bölgesine aç ılan kap ı olup, bu bölgenin finans; ileti şim ve ulaşım merkezidir. Bir çok uluslararas ı şirket kendilerine bölgesel merkez olarak Kenya'y ı seçmi şlerdir. Kenya'da çok sayıda yabancı yatınmc ıdan oluşan sağlam bir özel sektör mevcuttur. Bu itibarla, Kenya'ya yat ınm yapan i şadamlar ı, 2000 yıl ında Kenya, Tanzanya ve Uganda tarafından kurulan ve 93 milyon tüketiciye sahip Doğu Afrika Birli ği Pazar ına ve 385 milyon ttiketiciye sahip Do ğu ve Ğüney Afrika Ortak Pazanna (COIVIESA) giri ş imican ına sahip olmaktad ırlar. Kenya, bağuns ızl ığım lcazandığı zamandan (1963) beri, serbest pszar prensiplerine sad ık kalm ış, çevre ülkelerde ya şanan siyasi, sosyal ve ekonomik krizlere rağmen bölgesinde bir istilcrar unsuru olmu ştur. 1990'lardan beri yat ınm ortam ın ın iyileştirilmesi, üretimin ve ihracatın art ırılmas ı amac ıyla aşağıda belirtilen önlemler almm ıştır Döviz ve fıyat kontrollerinin kald ırılması Kenya Şilini'nin convertible olmas ı Ulusal güvenlik, sağl ık, ye çevrenin korunmas ıyla do ğrudan alakal ı ürünler-- dışuada.ithal lisans ı uygulamas ı sona erdirilmi ştir. Sermaye piyasalar ı yabancı iştirakçilere aç ıhn ıştır Yatınm ve Sermaye teşvikleri getirilmesi Gümrük ve Katma De ğer Vergisi İadesi sisteminin getirilmesi ihricat İşleme Bölgeleri ( İhracata Yönelik eretim Bölgeleri) kurulmas ı Çeşitli ülkeler ile Çifte Vergilendirrrıenin Önlenmesi, Yat ırımların Karşıl ıld ı Teşviki ve Korunmas ı Anlaşmalarının yap ılmas ı Kenya, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) kuruldu ğundan beri (Ocak 1995) üyedir. Diğer taraftan, Avrupa Birliği, ABD pszarlanna tercihli giri ş inıkan ına sahiptir. Bu meyanda, AB'nin Afrika, Karayip ve Pasifık elkelenyle imzaladığı Orfakl ık Anlaşmalanna Kenya'da dahil olup; tüm s ınai ürünler ile s ığır eti, süt ve sütlü ürünler, tahıllar, taze ve i şlenmiş meyve sebze gibi tar ımsal ürünler, Kenya'dan AB pazar ına girişte gümrilk vergisi indirimi ve kota muafiyeti gibi tercihli ticaret imicanlar ından faydalanmaictad ır. Diğer taraftan, Kenya, AGOA (Africa Growth and Opportunity Act) kapsam ında tekstil, dokuma, geleneksel el sanatlar ı ürünlerini ABD pazar ına günfrük vergisiz olarak ilraç edebilmeictedir. Bunlann d ışında, Genelleştirilmi ş Tercihler Sistemi (GTS) kapsam ında, Kenya'nin çok say ıda sanayi ürünü ABD, Japonya, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya,

3 Isviçre, İsveç, Norveç, Finlandiya, Avusturya gibi geli şmi ş ülke pazarlarına tercihli olarak giri ş yapabilmekte ayr ıca GTS rejimine tabi 3000'den fazla ürün itibariyle de herhangi bir miktar s ınırlanmas ı uygulanmamaktadır Ocak ay ında yikürlü ğe giren Yat ırımlar ın Korunmas ına ili şlcin Kanun'a göre; Kenya Hükümeti, yat ırımlar ın kolaylaştırılmas ı ve te şvilci amac ıyla, iş kıırmak için gerekli izinlerin al ınmas ında yat ırımc ılara her türlü kolaylığı sağlayacak olup, bu itibarla, i ş kıırmak için çe şitli mercilerden al ınmas ı gereken izin say ımn azaltılmas ı ve sürecin basitle ştirilmesine yönelik çal ışmalar devam etmelctedir. Yatınmlann ve ticaretin geli şmesinin önündeki engeller kald ınlarak ekonomi liberalleştirilmi ş, bu bağlamda dövi köntrollen, itkalat thracat izinleri, para transferine uygulanan lus ıtlamalara son verilmi ştir. Hültürtittin öncelikleri aras ında yatırımların ve ticaretin calandirılmas ı, yolsuzlukla mücadele, aliyap ıya yatırım, eğitim ve sağl ık hizmetlerinin iyile ştirilmesi gelmelctedir. Kenya'n ın eğitim sisteminin kalitesi A.frika ortalamas ının çok "üzerinde olup, eğitim dili ingilizcedir. Ülkede 11 üniversite ve. 4 Teknik okul bulunmalctad ır. üzellikle, 1. Kibaki Hilkümeti döneminde (2002 y ılmdan beri), eğitime ayrılan kaynaldann artmas ı, eğitim standartlannda art ışa neden olmuş, ilköğretim seviyesindelci ö ğrencilerin say ısı 10 milyonu, üniversite ö ıencilerinin sayısı ise 1 milyonu bulmu ştur. Teknik eğitim okullannda ve ö ğretmen enstitülerinde 50 binin üzerinde ö ğrenci olcumalctad ır. Olcur yazarl ık oraru yüzde 90'lar seyiyesine ulaşmıştır: İngilizce konuşabilen, nitelikli i ş gücünü dünya ortalamasunn çok alt ında ücretlere istihdam etnıek mümlciindür. Kenya, yerleşmek ve yatırım yapmak için başta muhte şem havas ı ve doğası olnıak üzere bir şok avantaj sunmalctad ır. Dünyan ın 8. harikas ı olarak nitelendirilen Maasai Mara ve Tsavo Ulusal parklar ı ile başta Mombasa olmak üzere Do ğu sahilleri geli şmiş otel ve konaldama imkanlanyla her y ıl binlerce ziyaretçiyi ağulamalctactır. Kenya'da ikamet edecek yabanc ılar, modem al ışveri ş merkezlerinden, lokantalardan, kaliteli hastanelerden ve di ş tedavi merkezlerinden yararlanabilirler. Özellikle, başkent Nairobi'de, yeni ve nitellidi konut imlcan ı bulunmakta olup, evler kaliteli ve güvenilirdir. Yatırunlann Korunmasma İlişkin Kanun'a göre; yabanc ı yat ırımc ılar tilke dışına kar transferi yapmakta serbesttirler y ıl ından beri dalgalı döviz lcuru sistemi uygulanmakta olup, döviz i şlemleri ticari bankalar ve döviz bürolar ı aracı lığı ile serbestçe yap ılabilmelctedir y ılı Temmuz ay ı itibanyle 1 ABD Dolar ı, 63 Kenya Şilinfne e şit olup, bu oran uluslararas ı piyasa ko şullarına ve ülkedelci siyasi, ekonomilc, sosyal koşullara bağh olarak değişebilmektedir. 1994'de Kenya hükümeti, Kambiyo Kontrol Yasas ındaki sın ırlamalar ı kalduaralc, döviz ve kambiyo kontrollerini gev şetmiştir. Bu itibarla, ihracatçılann elde ettikleri döviz gelirlerini Kenya'daki ticari bankalarda tutmalarırıa, bankaların da kendi nam ve hesaplar ına döviz al ıp satmalanna müsaade edi1mi ştir. Yap ılan liberalle ştirme çal ışmalan neticesinde; Kenya vatanda şlan, döviz hesab ı açabilme, hükümet garantisi aranmaks ız ın uluslararas ı piyasalardan kredi 2

4 kullanma imkanlar ına kavu şmuşlar, di ğer taraftan, Kenya'daki yabanc ı yatınmc ılar da yerel kredilerden faydalanabilme imkan ına sahip olmu şlar, yat ınm gelirlerinin ülke d ışına transferi üzetindeki s ın ırland ırmalar kld ırılmıştır. Kenya'da üretilen ve ülkeye ithal edilen mallar Katma De ğer Vergisine (KD'V) tabi olup, ortalama KDV oran ı % 16'd ır. Hükürnetin ihracat ı te şvik düzenlemelerinde yerli ve yabancı mal ayrım ı yap ılmamaktad ır. Di ğer taraftan, yabanc ılar için çal ışma müsaadesi al ınmas ı gerelcmelctedir. Kenya anayasas ına göre; telafi ödemesi (tazminat) ödemesi yap ılmadan özel bir müllc kamulaştınlamaz. Kenya, üye ülkelerdelci ticari olmayan riskleri garanti eden ve Dünya Bankas ına bağl ı olarak faaliyet gösteren ÇoIctarafil Yat ır ım Garanti Ajansma üyedir. İhracata Yönelik Üretim Bölgelerinde (Export Processing Zones EPS) faaliyet gösterefı i şletaıelere; 10 yıll ık vergi muafiyeti, bu sürenin bitiminde 10 y ıl boyıınca sabit oran (%25) üzerinden vergiye tabi olmak, damga vergisi ve KDV muafiyeti, ara mal ı girdilerinde sm ırlamaya gitmeme, belli baş l ı sanayi düzenlemelerinden ve lisans uygularnas ından muafiyet tan ınmas ı gibi yat ınm teşvilderi sağlanmaktad ır. Söz konusu teşviklerin yan ıs ıra AGOA (Africa Growth and Opportunity Act) kapsam ında tekstil, dokuma, geleneksel el sanatlan ürünlerini ABD pa7anna gümrük vergisiz olarak ihraç edebilme imkanı nedeniyle, bu bölgelerdelci yat ırımcı sayısında art ış sağlannu ştır. - - Kenya'n ın maden kaynaklan s ın ırl ı olmakla birlikte, zengin bir tanmsal yap ıya, turizm için önem arz eden mükemmel bir do ğaya ve yaban hayatma sahiptir. Orman baldm ından zengin olan Kenya, 35 binden fazla hayvan türüne ev sahipli ği yapmaktadır. Tanm ve Hayvanc ıl ık sektöra, Gayri Safı Yurt İçi Hasıla'nın (GSYIH) yüzde 23'ünti oluştunnakta olup, ekonominin en önemli selctörildür Tar ım do ğrudan ve dolayl ı olarak toplam istihdam ın yansun karşılamaktad ır. Verimli tarım alanlan üllcenin orta ve batı lasunlarında yer almalctad ır.hayvanc ılık ise, ülkenin yart lcurak kuzey ve do ğu bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Sanayileşme, devletin önemli hedefierinden olmas ına rağmen, bağıms ızl ılctan bu yana önemli bir ilerleme kaydedilememi ştir. Sanayi daha çok, Nairobi, Mombasa ve Kisimu'da yogunlaşmıştır. İmalat sanayinde, degirmencilik, bira üretimi, süt ve şeker elde etmeye yönelik i şlenmi ş gıda sanayi ön plandad ır. Mombasa'dalci rafıneride ithal edilen ham petrol i şlenmelcte ve elde edilen ürünler iç piyasan ın hizmetine sunulmalcta veya Uganda, Ruanda gibi ülkelere tekrar ihraç edilmelctedir. Kenya, önemli bir çimento üretim merkezi olup, in şaat selctöründelci büyüme ve bölge ülkelerinin artan talebi nedeniyle, ihtiyac ı karşılayamaınaktad ır. Bu alanda büyük ihracat ve yat ırım potansiyeli mevcutttır. Diğer taraftan, Kenya'ya hemen her türlü ürün ithal edildi ğinden, ihracat ımız baldm ından potansiyel pa7ar te şkil etti ği görülmeldedir. Tiirk ürünleri kalitesi ve uygun fiyadyla Kenya'da olumlu bir imaja sahiptir.

5 Türkiye'nin Kenya'ya ihracat ı 2006da 85 milyon dolara, 2007 y ı l ında ise 100 milyon dolara yükselmi ş, ayn ı şelcilde Türlciye'nin Kenya'dan ithalat ı da 3 milyon dolardarr (2006 y ılı) 10 milyon dolara (2007 y ıl ı) ç ılcm ışt ır. Kenya'ya ihracat ımızın ağırl ığın ı tarıma ve Icimya sanayine dayal ı teknolojik ürünler ile g ıda maddeleri; Kenya'dan ithalat ımızın yüzde 60' ından fazlas ın ı ise deri sanayimizde kullan ılan deri hammaddesi olu şturmalctad ır. Kenya'ya ihracat ım ız 2008'de de artarak devam etmelctedir y ıl ın ın ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart aylan) Kenya'ya ihracatımız 36 Milyon ABD Dolar ına ulaşarak geçen y ılın ayn ı dönemine k ıyasla yüzde 300 artış göstermi ştir yıl ının ilk çeyre'ginde (Ocak- Şubat-Mart aylar ı) Kenya'ya ihracat ımız 9 Milyon ABD Dolar ı seviyesindeydi. 27 Aral ık 2007 tarihinde yap ılan Devlet Başkanl ığı seçimlerinin ard ından Ocak ve Şubat aylar ında yaşanan siyasi gerginlik ve şiddet olayları nedeniyle ekonomik ve ticari hayat ın durma nolctas ına gelmesine rağmen ulaşılan bu rakamlar, gelecek için ümit vermelctedir y ılmın ilk çeyre ğinde (Ocak- Şubat-Mart aylar ı) Kenya'dan ithalat ımız 3 Milyon ABD Dolar ına ulaşarak geçen y ıl ın ayn ı dönemine loyasla ytizde 50 artış göstenni ştir yılının ilk çeyreğinde (Ocak- Şubat-Mart ayları) Kenya'dan ithalat ım ız 2 Milyon ABD Dolan seviyesindeydi. Bu itibarla, Kenya'ya ihracat ımız ithalat ımızdan fazla artmakta olup, Kenya d ış ticaret faziam ız olan (ihracat ım ızın ithalatunızdan fazla olduğu) ülkeler aras ındad ır. Kenya'da i ş yapan Türk, Kenyal ı ve yabanc ı işadamlanyla yap ılan görüşmelerden özellikle; telcstil-konfelcsiyon ve hazu giyim, deri giyim, deri ayalckab ı ve çanta gibi ürünler, gıda maddeleri, inşaat malzemeleri, tarım malcinalan, Gübre, İnsan ve hayvan sağlığuada kullan ılan ilaçlar ve kozmetik üninlerimizin Kenya'ya ihracat ve yat ınm potansiyeline sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, a şağıda belirtilen sektörlerin öncelildi yat ırım alanları olduğu düşünülmelctedir; Tarım ve Hayvanc ıl ık: - Geni ş ve verimli tar ım arazilerinin devletten kiralanarak, m ısır, pamuk, yer fıstığı, şeker kamışı, çeltik, buğday gibi iirünlerin üretimi ve ihracann ın yap ılmas ı, - Et, süt ve sütlü ürünler işleme tesislerinin kıırulmas ı - Zirai ilaçlama, tar ım kimyasallan ve gübre fabrikalarmm kurulmas ı - Her türlü tar ımsal alet, makine ve ekipman üretimi yap ılabilir, söz konusu üriinlerin yedek parça ve servis ihtiyaçlan Icar şılanabilir. 4

6 Mitsubishi, Nissan, Isuzu gibi Japon araba markalar ı doğrudan Japonya veya Dubai üzerinden Kenya'ya ithal edilmektedir y ı l ında, Oficemizden Kenya'ya 2,287,000 ABD Dolar ı değerinde traktör ihraç edilmi ştir. Kenya ekonomisinde tar ım ve hayvanc ılık selctörü önemli bir yer tuttuğundan (toplam ekonominin yüzde 23'ünü olu şturmalctad ır) başta tralctör olmak üzere tanm araç ve makinalan ihracat ım ız için büyük potansiyel taşımalctad ır. Otomotiv ana sanayinde, otobüs, minibüs, kamyonet gibi ticari araçlar ile otomotiv yan sanayini olu şturan; otomotiv aksam ve yedek parçalan, iç ve d ış lastik ile alcümülatörlerin de ihracatım ız için potansiyel arz etti ği düşünülmeictedir Son olarak, Türk Hava Yollar ının bir an önce do ğrudan İstanbul-Nairobi seferlerine başlamas ın ın iki ülke aras ındaki ticaret ve yat ırım hac ıninin artmisma önemli icatkı sağlayacağı dü şünülmelctedir. Hali hazuda, Kahire, Dubai veya Doha üzerinden alctarmah olarak M ıs ır Hava Yollar ı, Emirates ve Katar Hava yoilar ı Nairobi- İstanbul hattında en uygun uçuş güzergah ın ı sunmalcta, ancak aictarma limanlar ında uzıın süre (Dubai ve Doha'da bir ganü bulmalctad ır) beklendiğinden zaman kayb ı çok büyük olmalctadir. istanbul-nairobi aras ında doğrudan uçuşlar başlad ığı takdirde yalcla şık yedi saatte Türkiye'den Kenya'ya gelmek mümkt ın olacalc, ihracatç ııarım ıza ve yatınmc ılarım ıza zaman ve maliyet balem ından büyük avantaj sağlanacalcur. 6

7 Müteahhitlik Hizmetleri: Kenya ekonomisi altyap ı ve üst yap ı projeleri için d ış kredilere ve yard ımlara bağıml ıdır. Bu itibarla, müteahhitlik ve mü şavirlik fırmalarımız fınansman imkan ını kendileri sağlad ıkları takdirde, yeni yolların yap ım ı, mevcut yolların iyileştirilmesi, köprü yap ım ı, toplu sosyal konutlar ın inşas ı, tar ım alanlar ında sulama kanallan, baraj yap ım ı gibi bir çok yat ınm imkan ı bulunmalctad ır. İmalat Sanayi: Ülkedelci sanayi üretimi çok s ınırlı ve verimsiz olduğundan talebi karşılayamaınaktad ır. Bu nedenle, hemen her türlü sanayi ürünü ithal edilmelctedir. Uzak doğu ürünleri ucuz fakat dü şük kaliteli, Avrupa ü ı-ünleri ise kaliteli fakat çok pahal ıdır. Bu bağlamda, Türk ürünleri kalitesi ve uygıın fiyanyla Kenya'da olumlu bir imaja sahiptir. Bu itibarla, yap ı ve in şaat malzemeleri, İnsan ve hayvan sağl ığında kullan ılan ilaçlar, kozmetik üriinleri alan ında yatırım yap ılabilir. G ıda Sanayi: Tarım ülkesi olmas ına rağmen, çikolata, şekerleme, makama, domates salças ı, yemeklik yağlar, nebati yağ, bisktivi, m ıs ır ni şastas ı, maya, cfidet gibi işlenmi ş tarım ürünleri ithal edihnekde olup, gerekli tesis, makina, elcipman ve teknoloji transferi ile söz konusu ürünlerin üretiini yat ırımc ılarım ız tarafindan Kenya'da yap ılabilir Tekstil ve Haz ır Giyirn: Kenya'da pamuk üretimi konusunda ciddi potansiyel bulunmakla birlikte teknolojik yetersizlilder nedeniyle arzu edilen miktar ve kalitede üretim yapılamamaktad ır. i şçilik ücretleri ortalama 200 ABD Dolar ı civar ındadır. Gerelcli tesis, makina, elcipman ve teknoloji transferi yap ılaralc, tekstil ve haz ır giyim üretinıi yap ılabilir. Ayr ıca, ülkede küçük ve büyükba ş hayvan bolluğunlan dolayı, uygun fiyata ham deri te ınin edilip, Kenya'da i şlenerek nihai mamul haline getirilip, di ğer ülkelere ihraç edilebilir. Oto ınotiv Sektörü: Bu bağlarada, Kenya'n ın otomotiv ana ve yan sanayi olarak toplam ithalat ı 2004'de 510 Milyon ABD Dolar ı, 2005'de iki kat art ışla 1,1 Milyar ABD Dolan ve 2006'da 1,375 Milyar ABD Dolar ı olarak gerçdcle şmiştir. Kenya'nm otomotiv ana sanayi ithalat ı 2004'de 429 Milyon, 2005'de 916 Milyon ve 2006'da 1,15 Milyar ABD Dolan o1arak gerçelde şmi ştir. Kenya'n ın Motorlu Kara Taşıtlan (road motor vehicles) ithalatı ise 2004'de 307 Milyon, 2005'de 330 Milyon, 2006'da 530 Milyon ABD Dolar ı olarak gerçekle şmiş olup, ithalatm ağırlıkh k ısmı Japonya'dan yap ılmalctad ır. Kenya Devleti yedi yaşına kadar ikinci el araç ithalatma müsaade etmekte olup, Toyota, 5

8 imalat ında, kafeinsiz kahve üretimi ve ihracat ı nda da potansiyel bulunmaktad ı r. Y ı ll ık 402 bin ton olarak gerçekleşen şeker üretimi y ı ll ık 600 bin tonluk ülke talebini karşı layamamaktad ır. Şekerden elde edilen bir tür pekmez (Şeker çökeltisinden olu şan koyu renkli tatl ı s ıv ı), insan tüketimine mahsus alkol ve ekmek mayasi imalat ında kullan ılmaktad ır. Çikolata ve şekerleme ürünlerinin üretimi ve ihracat ı için de büyük potansiyel bulunmaktad ır. Şeker, çay, et, süt ve süt ürünlerinin üretimi ve i şlemesinde de yat ır ım f ırsatlar ı mevcuttur. Kümes Hayvanlar ı Tavuk üretimi, ülkenin ve bölgenin ihtiyaçlar ı n ı karşılayamamakta olup, bu alanda, yat ı r ımlara ihtiyaç duyulmaktad ı r. Bal ıkç ı l ı k Kenya rn ın Hint Okyanusu ve Viktorya Gölü k ıyılan, bal ı kç ı l ık için muazzam potansiyel arz etmektedir. Halihaz ırda, derin deniz bal ı kç ı l ığı, karides, alabal ı k yetiştiriciliği yeni ba şlam ış olup, h ızla geli şmektedir. Bal ı k i şleme aian ında (bal ı k filetosu yap ım ı, bal ık yemi üretimi) ve bal ı kç ı l ık destek altyap ısında (dondurulmu ş bal ık nakliyesi, soğuk depolama gibi) yat ır ım imkanlar ı mevcuttur. Deri ve Deriden Mamul Urünler Kenya, küçük ve büyük ba ş hayvan derisi üretiminde önde gelen ülkelerden olup, deri ürünlerinin ço ğu ihracat için belirli bir düzeye dek i şlenmekle birlikte; ayaldeb ı, çanta, ceket gibi nihai deri mamül üretimine yönelik yat ır ımlar bak ımından potansiyel arz etmektedir. Hayvanc ı l ı k Süt ve süt ürünleri üretimi ile et elde etmek için büyükba ş hayvan yetiştiricili ğinde yat ır ım imkanlar ı mevcuttur. Süt ve sütlü ürünler sanayi, yerel ve bölgesel pazarlarda yeni yat ı r ımlara imkan verecek şekilde serbestleştirilmiştir. Deve ku şu, timsah üretimi gibi geleneksel olmayan hayvan yeti ştiricili ği de yeni yat ır ım alanlar ı ndand ır. Ar ıcı l ık ve balc ı l ık da yeni geli şmeye ba şlam ış olup, büyük potansiyel mevcuttur.

9 TARIM SEKTÖRÜNDE YATIRIM FIRSATLARI Kenya nüfusunun yüzde 75'i geçimini tar ınıdan sağ lamakta olup, tar ım sektörü ekonominin lokomotifi durumundad ır. Ekilebilir ürün çeşitliliğinin ve elde edilen ürün miktarı nın artırılması yolu ile sektörün daha da büyümesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, paketleme, depolama ve nakliye alanlar ında teknolojik altyap ı n ı n geliştirilmesinde; yo ğ unla ştırı lm ış sulama ve katma değer kazand ırıcı tarı msal işleme süreçierinde de yatırım fırsatı bulunmaktadır. _ - - Di'ger taraftan,_ tar ım sektörü kapsam ında yat ırı m fı rsatı sunan alanlar aşağıda belirtilmekte.dir: Tanmsal Destek Yem üretiminde, haşereierle mücadele ilaçlannda, sulama sistemlerinin geliştirilmesi, barajların inşas ı, hayvan sağlı 'g ı hizmederinde, so ğuk depolama imkanları ile yaş çiçek ve diğer bozulabilir ürünlerin soğuk zincir içerisinde nakliyesine yönelik tar ı msal destek sistemlerinde yat ırı m imkanları mevcuttur. Kesme Çiçek ve Bahçecilik ürünteri Kesme çiçek ve bahçecilik ürünleri, en h ızlı büyüyen alanlar olup, Kenya'n ı n çaydan sonra ikinci en önemli ihrocat kalemidir. Bu çerçevede, kesme çiçek, fasulye, mantar, macadamia (fındığa benzeyen bir tür çerez), ananas, mango, avakado gibi tropikal meyvelerin üretimi ve ihracat ında potansiyel bulunmaktad ır. Tarıma Dayalı Sanayi Bu sektörde de çok fazla yat ırım imkan ı bulunmaktad ır. Kenya'da tereya ğ' ı, margarin, ayçiçek ya ğı, kolza (kanola) ya ğı, pamuk yağı, susam, hindistan cevizi yağ' ı üretilirken, bol miktarda palmiye ya ğı ithal edilmektedir. Bu çerçevede, palmiye ya ğın ı ikame edecek ürünlerin geli ştirilmesine yönelik yatırımlar teşvik edilmektedir. Kenya'daki bira tesislerinde, yerel olarak elde edilen arpadan bira üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Ülkede yak ın zamanda papaya (bir tür tropical meyve) ve şaraplık üzüm üretimi de gerçeldeştirilmiş olup, bölgesel ve uluslar aras ı pazarlara ihraç etme imkan ı bulunmaktad ır. Kavrulmuş ve öğütülmüş kahve

10 İmalat Sanayinde Yatırım İmkanları.. imalat selctörü, ba ğıms ızl ığın kazan ıld ığı zamanlarda ithal ilcamesine dayah olarak -geli şmeye ba.şlamış olup, günümüzde ülkenin sanayi politikas ına da uyumlu olarak ihracata yönelmelctedir. Selctör özellikle tar ımsal üretime katrna de ğer kazanduarak, ekonomik büyüme üzerinde önemli eticide bulunmaktad ır. Sektör 2000 y ıl ı ralcamlanna göre; 700'den fazla kurulu ş, i şletme ile 218 bin ki şiye doğrudan istihdam imkan ı sağlamaktad ır. Tarımsal ürünleri i şleme, tekstil, otomotiv aksamların ın montaj ı, elektronik, plastik, ka ğıt, kimyasallar, insan ve hayvan kullamm ına mahsus ilaçlar, metal ve mühendislik ürünlerini de içeren imalat sanayindeşdoğrudan veya ortalchklar kurma yolu ile iç piyasaya ve ihracat pazarlar ına üretim yapmak için yatırımlar yap ılabilir. Kağıt Ürünleri Kenya'n ılyenilenebilir ormanc ılık ürünlerinin değerlendirilmesiyle hem ka ğıt hem de kağıt hanıuru üretimi yanan entegre tesisi bultuunaktad ır. Di ğer taraftan, üretiminde belirli bir teknolojik seviye gerelctiren ambalaj ka ğıdı, gazete-dergi kağıdı, stuıta gibi ürünler ise ithal edilmelctedir. Bu itibarla, a,t ık-hurda, kağıt, küspe gibi ham maddelerden kağıt yap ımına yönelik yat ırım imkanları mevcuttur. Tekstil ve Konfeksiyon Tekstil, giyim ve konfeksiyon imalat ında büyük yat ırım potansiyeli bulumnaktad ır. Tekstil elcipmanlann ın ve yedek parçalann ın yarus ıra boya ve lcimyasallar gibi telcstil selctöründe kullandan önemli hammaddeler ithal edilmelctedir. Ihracata yönelik i şleme. bölgelerinde ise iptik-elyaf ve giysi gibi tekstil kalemlerinin imalat ına yönelik potansiyel meveuttur. Metal İşleri Kenya'da, ithal edilen veya imal edilen çelik, çelik k ırıntıs ı, çelik çubuldan ve s ıcalc haddelenmiş çelik halkalar ı-tomarları kullan ılıp çeşitli metal ürünlere dönü ştürülmesine imican sağlayan temel düzeyde bir metal sektörü bul ıııımaktad ır. Ülkede çe şitli dökümhaneler ve metal i şleri atölyeleri mevcut olup, yeni dökürnhaneler kurarak demir çelik ürünlerini ileri seviyede i şleme imicanlan bulunmaktad ır. Taşıt Parça ve Alcsam ı Motorlu taşıt parça ve alcsam ı sanayi, yerel ihtiyaçlara cevap verme yolunda h ızla ilerlenıelctedir. Bu çerçevede, bölgesel pazarlara ihracat yapmak ve iç piyasan ın ihtiyaçlann ı karşılamak için fırsatlar mevcuttur.

11 Elektrikli Ekipmanlar Su pompas ı, elektrik motoru, alum kesicileri, transformatörler > kondansatörler, relistanslar, yal ıtkanlar gibi tirünlerde hem iç piyasa hem de ihracat pa7arlan için yat ınm potansiyeli mevcuttur. Elektronik Kenya'n ın elektronik sanayi henüz emekleme devresinde olmas ına rağmen, elektronik eşyalar ın bakım ı, test edilmesi, dnar ım ı ve monte edilmesi gibi alanlarda faaliyet gösteren az say ıda firma bulunmaktadır. İhracata Yönelik Oretim Bölgelerinde dogrudan yat ırım yaparak veya ortald ık kurarak faaliyette bulunmak mümkündür. Tüketiciye yönelik elektronik ürünlerin (renkli televizyon, video kay ıt cihazian vb.), yazıcılar, disk sürticülerin üretind yap ılabilir. Nitelikli ve ucuz i şgilcünden yararlanarak Kenya pazar ına ve bölge ülkelerine üretim ve ihracat Plastik, Kimyasallar ve Eczachk fjrünleri - Kenya'daki iyi geli şmiş bir plastik sanayi mevcut olup, polivinil klorür (PVC), ıs ı geçirmeyen bir tür plastik olan polistiren ve polipropilen gibi ilrünleri granül halinde ithal edip, Kenya'da _ i şlemek _ mündcündür.. Çok say ıda eczac ıl ık ürünü tablet, şurup, kapsül ve şınnga edilmeye haz ır şekilde imal edilmelcte olmamna ra ğmen, eczac ılık ürünlerinin ç.ogu ithal edihnektedir. Efil alkolden P VC granülleri; metanolden formaldehit elde edilmesine; tekstil boyas ı, tükenmez ve dolma icılem mürekkebi, jelatin kapstiller, kostik, gtibre gibi kimyasallarm üretilmesine yönelik yat ınmlar yap ılabilir. Madencilik ve Madensel ürünler Ülkenin yeterli olmad ığı cam üretiminde firsatlar mevcuttur. Bir Icaç tesisde seramik, çanak çömlek ve fayans imal edilmelde birlikte ihtiyac ın çoğu ithal edilmektedir. Diger taraftan, altın, değerli taşlar ve petrol gibi madenlerin araştırılması ve ç ıkarılmasma yönelik yat ırım imkanlan mevcuttur. Ağaç, Kereste ve Orman Ürünleri Yenilenebilir kaynakların kullan ılmas ıyla yüksek kalitede el yap ımı mobilya, tala ş torundan sunta, kaliteli kaplama tahtas ı, tahta oyuncaklar, Icriket sopası ve tennis raketi

12 İnşaat Sektöründe Yat ırı m F ırsatları Kenya'da alt yap ıya sahip, geli şmi ş bir in şaat sanayi mevcuttur. Kaliteli mühendislik, in şaat ve mimari tasarım hizmetlerine ulaşmak mümkündür. Yollar ın ve köprülerin durtunlanmn iyileştirilmesi ve yeniden inşa edilmelerine ili şlcin çeşitli destek fonlar ı ve programlar yürürlülctedir. Nüfusun art ışı ile clüşük maliyetli pre fabrike bina, mesken, ticaret merkezleri ve s ınai yap ılar ın in şas ında da yat ır ım imkanlar ı mevcuttur. Gecekondu bölgelerinin durumlar ın ın iyile ştirilmesi, dü şük ve orta gelirli kesimin bütçesine uygun evler yap ılmas ı, in şaat malzemele ı-inin ifnal edilmesi alanlar ında yatırım fırsatlar ı bulunnıaktad ır. Ülkenin önemli tar ımsal ve s ınai bölgelerine hizmet eden k ırsal, tali yollar ın in şas ı ve mevcut olanlar ın iyile ştirilmesi, istihdam ve kalk ınman ın desteklenmesi bak ımından önem arz etmelctedir. Kuzey Koridoru denilen bölgedelci Mombasa-Malaba-Busia otoyolunun in şas ına i ştirak edilip, i şletme imtiyazından pay al ınmas ı mümlcündür. Kenya'n ın kuzey komşular ı Sudan ve Etiyopya ile ula şım, naldiye bağlantılann ın geliş-tirilmesi gündemdedir. Bu sayede, bu ülkelere Kenya ürünlerinin --p-azarlanabilmesi münkündür. İnşaat projelerinin bazıları aşağıda verilmektedir; Y3I İnşaatlarına ilişkin yeni aç ılan ihaleler haldonda bilgi adresinden al ınabilir. Havaalanlann ın iyileştirilmesi halclunda adresinden bilgi al ınabilir. Lamu'da yeni bir Liman yap ı lmas ı Kenya Uganda petrol boru hatt ının uzat ılmas ı Rafıneri inşaatı Petrol dağıtını, depolama ve i şleme tesislerinin inşas ı ve büyüttilmesi Rüzgar/Güne ş Enerjisi tesisleri in şaas ı Kamu ve özel selctör tarafından yürütülen toplu konut projeleri

13 gibi spor aletleri yap ımına ydnelik fırsatlar bulunmalctad ır. Çevrenin korunmas ın ın öneminin farkında olarak, hükümet aktif olarak yeniden ağaçlandırma program ı izl emelctedir. - İmalat Sabayinde Yat ırım İmkanlar ı Hakk ında Geni ş Bilgiye aşağıda verilen adreslerden ulaşabilirsiniz: Kenya Yatırını İdaresi (Kenya Investment Authority) Tel:(254)(20) , Mobile:(254)(722)205424/ Mobile: (254)(733) Fax:(254)(20) infooinyestmentkenva com T.C. Nai ı-obi Tel: (254)(20) , (254)(20) Falcs- (254)(20) tcbenairowananchi.com Ticaret Müsavirliği Tel:(254)(20) _zt_stwehotmail o url conj

14 İnşaat Sanayinde Yatırım İmkanlan Halckulda Geniş Bilgiye aşağıda verilen adreslerden ulaşabilirsiniz: " Ministry of Roads and Public Works Ministry of Trade and Industry Shelter Afrique Housing Finance Company of Kenya National Housing Ccuporation NHC House, Aga Khan Walk P.O. Box Tel: (254) Fax: (254) Kenya Yatırım Maresi (Kenya Investment Authoı-ıty) Tel:(254X20) , Mobile:(254)(722)205424/ Mobile:(254)(733) Fax.(254)(20) ınfoainvestmentkenva.com T.C. Nairobi Büyiikelçiliği Tel: (254)(20) , (254)(20) Falcs- (254)(20) tcbenairwananchi.com Ticaret Müsavirliği Tel:(254)(20) orturk.okav hotmail.com

15 Altyap ı Alan ında Yatırım F ırsatları Telekomünikasyon Devam etmekte olan serbestle ştinne ve özelleştirme çalışmalar ı, özel sektör giri şimcilerine özellikle bili şim (IT) ve ileti şim sektörlerinde önemli yat ırun fırsatları sunmaktad ır. Söz konusu sektörlerde gereken donamma sahip yat ırımcılar yerli girişimcilerle ortakl ık kurma yolu ile cep telefonu ve internet hizmetleri gibi alanlarda i şbirliğine Buniarm d ışında; intern - ef-geni ş bant altyap ısın ın geli ştirilmesi, bilgisayar donan ımları ve programlar ı ile ekipman, teknik ve dan ışmanl ık hizmetlerinin tedarilci konular ında da yatırım imkanları mevcuttur. Yol Alt Sektörü Ülkenin sosyo-ekonomik kallunmasma destek sa ğlanmasun teminen yol ağmın iyileş-tirilmesi öncelik arzetmekte, hatta Avrapa şehirlerindeki gibi yer altmdan ulaştırrrıa imkatılarınm in şas ına yönelik projeler gündemde bulunmaktad ır. Bu itibarla, S ınai ve Ticari Kalkınma Teşkilatı (ICDC) şehir ulaştrma altyap ısıtun geli ştirilmesine projelerine ilgi gösteren Çek Cumhuriyetinden yanrunc ılar ile i şbirliğine gidebilecek yerli ve yabanc ı yatınmcılar aramaktad ır. Bu çerçevede say ılabilecek projeler; Yol giivenlik ekipmarilarm ın temini Yol güvenliği konusunda eğitim Sehıf ulaşım kapasitesinin art ırılmas ı Eldpman, teknik ve danışmanl ık hizmetlerinin sağlarunas ıchr.

16 Lstik Halihanrda ülkede Firestone (E.A.) Limited ad ında lastik imalatı yaparı tek bir tesis bulunmaktadır. ICDC bir tane daha lastik fabrikas ı yap ılmas ında fayda görmekte ve ortalch ğa girecek yatırımcılar ararnakta ve teşvik etmektedir. Liman tesisleri Kabinler A,rtan konteyner trafığini rahatlatmak için Mombasa liman ındakt kabinlerin konteyner kabinlerine dönü ştürülmesi projesi gündemdedir. Konteyner terminali isletrne sistemleri - n - Mombasa konteyner terminalindeld konteyner trafiginin h ızlandınlmasının temini arnamyla modern bilgi teknolojisi sistemlertnin kurulması hususunda yatırım imkanlan mevcuttur. Likoni Feribotunu ikame edecek altemative yol yap ımı ICDC Trafik darbogaz ım aşmak arnacıyla, Mombasa' daki Likoni Feribotunu ikame edecek alternative yol yap ım ı için finansman ve teknik bilgi sağlayacalc yatuunc ılarla işbirliği yapma niyetindedir. Bu çerçevede; Limaıı hizmetlerinin iyile ştirilmesi Liman hizmetlerinin idaresi Kenya Denizcilik İdarest için kapasite art ınmı

17 Deniı mühendisli ği hizmetlerinde teknik danışmanl ık hizmetler ile ekipman tedarik edilmesi projeleri gündemdedir. Artan hava ve yolcu trafiginin rahatlat ılmas ı amac ıyla mevcut hava alanlar ın ın geli ştirilmesine ihtiyaç duyulmalcta olup, bu kapsamda; Havaalanlar ının iyile ştirilmesi Havaalanların ın idaresi Telcnik ve dan ışmanl ık hizmetleri ile ekipman tedarikinin sa ğlaurnas ı Kisumu'dan bal ık ve kesme çiçek nakliyesi için yeni fırsatlar oluşturulmas ı gündemdedir.

18 TANZANYA'DA YATIRIM İ MKANLARI -Tanzanya, lan2 yüzölştinıü ve 40 milyona ulaşan nüfilsu ile Do ğru Afrika bölgesinin en büytik ülkesidir. Brundi, Kenya, Malavi, Mozambik, Ruanda, Uganda ve Zambiya ile kom şu olup, Hint Olcyanusu lay ılarnun uzunluğu 1424 lan.yi bulmalctad ır. Jeo-stratejik konumu itibariyle çok önemli bir ülice olup, bu konumu nedeniyle yatırımcılar için do ğal bir cazibe merkezidir. Tanzanya Devleti, yabanc ı yatırımc ıları çekebilinek için di ğer Afrilca ülkelerine nazaran cazip te şvikler sunmalcta olup; Danimarka, İtalya, Hindistan, Norve9, İsve9, Kenya, Uganda, Zambiya ve Finlandiya ile çifte vergilendirmenin önlenmesi a ıılaşmalan imıalamıştır. Tanzanya'dalci yabancı yatunıalar, millile ştirme ve zorla el koymaya Icar şı korumnaktad ır. Tanzanya, yannmlann korunmas ı ve te şvik edilmesiııe ilişlcin çoldu ve ikili anlaşmalann bir lasmına taraftır. Bu itibarla, Çoklu Yatırım Garand Ajansmın ve Uluslararası Yatırımlardaıı Kaynalclanan Anla şmazl ıldann Çözilınü Merkezinin üyesidir. Tanzanya'nın el değmemiş doğal kaynakları, çok geniş yatırım imkanları sumnaktadır. Bu bağlamda; elcilebilir topraldar, tar ım alanlan, madenler ve do ğal turistik mekanlar potansiyel yat ırımcılan belclemelctedir. Yaban hayatuun zenginli ği ve işlenmemiş maden rezervleri lie uluslararas ı alanda bilinmelcted ır. Madencilik ve turizm selctörleri öncelikli dış yatırım alanlan olup, Tanzanya ekonomisinin lokomotifi olmaya adaydır. Tanzanya devletinin yatu ırrı dostu politilcas ı kendini; ilerici yatınnı mevzuatmda, doğrudan dış yatmmlann say ısındaki artışta ve işleyen bir piyasa ekonomisinin lcunlimas ına yönelik lictisadi ve yap ısal reforınlarla gösterraektedir. Oncelildi yat ırım projelerine kurumsal destek ba şta Tanzarrya Yat ınm Merkezi olmak üzere ilgili lcurum ve kuruluşlarca sağlanmaktadır. Diğer taraftan, Tanzanya ekonomik performansm iyileştirilmesine ve sürdürülebilir büyümenin sağlannıasma yönelik olarak iktisadi ve yap ısal reförmlan başanyla sürdürnıektedir plindan beri yaplimakta olan reformlar sayesinde gayri safi railli hasıla'da yıllardır artış görülmekte, başta enflasyon ralcanlian oln ıak üzere mali göstergeler kontrol -altuıda tutulmaktadır. Malcro düzeyde gözlenen olumlu geli şınelerin milcro seviyede de hissedliebil ınesi için gerekli olan yat ırım maliyetlerinin daha da aşağı seviyelere indirilmesi çabalanna devam edilmektedir. Yatmmlann ülkeye çeldlmesi bak ınuııdan çok öneınli olan altyamnın iyile ştiffimesi hususu ıada Tanzanya hükümetinin çali şmalan devam etmektedir. Kaliteli yolların inşasılıa ilişlcin bir program yüriiıiiiktedir; ilci demiryolu a ğı 14 şebri ve ko ınşu üllce Zambiyayı birbirine bağlaınaktadır. Diğ'er taraftan, uluslararas ı ve ulusal havayolları Tan7anya'yı dünyaya bağlamalctad ır. Dar es Salaam, Tanga ve Mtwara Iirnanlan denize layıs ı olmayan koraşu ülkeler Uganda, BrundL Ruanda, Zambiya, Malavi ve Kongo - Demokratik Cumhuriyeti ile olan ticarette finemli rol üstlenn ıektedirler.

19 Yahrım ikliminin iyile ştirilmesini teminen, ba şta ele1ctrik, su gibi temel kamu Iıizmetlerinin sağlaranası ve vergi sisterainin baside ştirilmesi olmak üzere yap ılacak çok i ş bulunmaktadır. Eğitimli i şgücünün Afrika ekonomilerinde rekabet eden şirketler için temel öncelik taşıdığı gerçeğinden hareketle, Tanzanya hülcümeti nitelikli iş gücünün yeti ştirilmesine yönelik tedbirleri a1maktadır. Bu itibarla, bütçeden e ğithne aynlan pay öncelci yıllara kıyasla art ış göstermi ş olup, hüldimetin be şeri kaynaldann geli ştirilmesine ve ülkeye telcnoloji transferinin te şvik edilmesine yönelik çabalar ı sürmektedir. Tanzanya, Sahara-Altı Afrika'da ilctisadi ve siyasi istilcrar merkezi olup, ideolojik çan şmalardan, etnik ve sin ıfsal sorualardan uzaktin 1992 yilında çok partili sistemirt kabul edilniesi, (ilkedelci ban ş911 siyasi 11clind etkilememi ştir. Bu itibarla, temel sosyal ve iktisadi öncelilderde toplumsal mutabakat bulunmaktad ır. Diğer taraftan, Türkiye ile Tanzanya aras ındaki ticari ili şkiler incelendiğirıde, Tanzanya'ya hemen her türlü ürün ithal edildi ğinden, ihracatunız balcuaundan potansiyel pazar teşkil ettiği görülmelcte olup, Türk ürünleri. kalitesi ve uygun flyanyla Tanzanya'da pazar avantaj ına sahiptir. - - Türlciye'nin Tanzanya'ya ihracat ı 2005'de 23 milyon dolara, 2006'da 27 milyon dolara, 2007 ydnıda ise 30 milvon dolara yükselrai ş, aym şekilde Türlciye' ılin Tanzanya'dan ithalat ı da 2005 yılmda 10 milyon dolar, 2006'da 16 milyon dolar ve 2007'de 12 railyon dolar olarak gerçekle şmiştir. Tanzanya'ya ihracatun ızın ağulığnu demir ve çelik ülürderi, elektrildi makn ıa ve_ cihaziar ile gıda maddeleri; Tanzanya'dan ithalatmuzın yüzde 75'iııi ise tütün ve mamülleri ile deri sanayimizde kullamlan deri hammaddesi oluşturmaktadır. Tanzanya'ya ihracatunız 2008'de de artarak devam etmelctedir y ılunn ilk 8 ayında (Ocak-Ağustos dönemi) Tanzanya'ya ihracat ımız 42 Milyon ABD Dolanna ulaşarak geçen yılın aym dönemine lay-asla vüzde 126 artış gösterıniştir yılının ilk 8 ayında (Ocak-Ağ-ustos dönemi) Tanzanya'ya ihracat ımız 18 Milyon ABD Dolan seviyesiıadeydi yılının ilk 8 ayında (Ocak-Ağustos dönerni) Tanzanya'dan,ithalatım ız 9,8 Milyon ABD Dolanna ula şarak geçen yıhn aynı dönenüne layasla yüzde 35 art ış göstenniştir yıluıııı Ocak-Ağustos -döneıninde, Tanzanya'dan ithalat ım ız 7,2 Milyon ABD Dolan seviyesi ııdeydi. Bu itibarla, Tanzanya'ya ihracat ım ız ithalatımızdan fazla mtnakta olup, Tanzanya d ış ticaret faziam ız olan (ilu-acat ımızm ithalat ımırdan fazla olduğu) iııkeler aras ıııdadıx. fi Tanzanya'dalci fahri konsolosumuz ile yap ılan görü şmeler ve Ticaret Mü şavirliğimizce yap ılan araştırmalar sonucu; tekstil-konfeksiyon ve haz ır giyim, deri giyim, deri ayaldcab ı ve çanta gibi ürünler, gıda maddeleri, in şaat malzemeleri, tanın 2

20 maldnalan, gübre, insan ve hayvan sağlığında 1cullandan ilaçlar, elektrik-elelctronik ürünleri ile perakende ürünlerimizin Tanzanya'ya ihracat potansiyeline sahip olduğu anlaşılmaktad ır. Özellikle, Tanzanya'da Büyüke1ali ğimiz ile Ticaret Mü şavirlimizin açdmas ı ve öncelilcle Nairobi'ye olmak üzere Do ğu Afrika bölgesine Türldye'den Türk Hava Yollanıun dokrudan uçak seferlerinin ba şlamas ı dunımunda; Tanzanya ile ticaret ve yatırım hacmimizin çok daha üst seviyelere akaca ğana inanilmaktad ır. Bu çerçevede, a şağıda belirtilen selctörlerin öncelikli yatınm alanlan olduğu düşünülinektedir; Tarım ve Hayvanc ıl ık: Tanm, Tanzanya ekonomisinde ündo 2.21:z_iör olup, nüfusun yüzde 80'i geçimini tarımdaıı sağlamalc-ta, Gayrı Safi Milli Hasnarr :, 7;ns ı tarımdan elde edilmelctedir. Halihazırda, 94,5 railyon hektar arazi ziraat ve ha3rvanc ılık için uygundur. Bu arazinin ancak 10,2 milyon hektan 7;r9 26 nrilycm heictan da hayvanc ılık için lcullamlınakta olup, 58.3 mj.1.yon nektarl:k arazi at ıl yaziyette yat ınmalan beldemektedir. r":a çereevede; ra: - Geniş ve verimli tarım arazilerinin devletten kiralanarak, ımsıt, panıuk, yer fistıgı, kajun, balcliyat, tahıl, çay, kahve, çebik üretimi ve ihracatunn yap ılması, Et (str, koyun, keçi ve tavuk eti), süt ve sütlü ürürıler i şleme tesislerinin lcurulması, - Zirai ilaçlanıa, tarım Ichnyasallan ve gübre fabrikalannuı lcurulması, Her türlü tanmsal alet, edevat, makine Ye ekipman imalatuun yap ılin-gğı; 'söz kontsu fininlerin yedek parça ve servis ilıtiyaçlarınnı karşılanabilmesi nrümldinaiin Maden: 19801iyıllann ortalanndan beri siiregelen iktisadi reformlar sayesinde şpğadeneilik alanında yerli ve'yabancı yatırımlar artış göstamiştir. Başta altııı, elmas, mll, kğbalt, bakır, demir cevheri, könıtir ile tanzanit gibi değerli taşlar olmak üzererge-fitş maden kaynalclanna sahiptir -Güney Afrika'dan sonra lotan ın en büyük ikinci altuı ürştibisidir. ' Tanzanya lıükümeti;,özel selctörü maderderin aranmas ı,.211zarıçnası ve pazarlanmas ı hususlarında teşvik etmektedir. Yukanda bahsödijen maderaer, dışnıda, özellikle loyı bölgesinde petrol ve doğat gaz ararna ve sondaj faallyetleri dec yanı etmektedin

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015

RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 RUANDA ÜLKE RAPORU 15.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Ruanda ya ihracat yapan 1 firma bulunmaktadır. (AHENK KOZMETİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş) 30.06.2015 tarihi

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur)

Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Sudan ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti (Güney tarafı 9 Temmuz 2011 tarihinde Kuzey den ayrılarak Güney Sudan Cumhuriyeti ni oluşturmuştur) Resmi Dil : Arapça (resmi

Detaylı

SUDAN. Yatırım ve İhracat Olanakları. Hazırlayan ve Sunan. Selahattin TÜMER T.C. Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri 12-13 OCAK 2009 ADANA

SUDAN. Yatırım ve İhracat Olanakları. Hazırlayan ve Sunan. Selahattin TÜMER T.C. Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri 12-13 OCAK 2009 ADANA SUDAN Yatırım ve İhracat Olanakları Hazırlayan ve Sunan Selahattin TÜMER T.C. Hartum Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri AIFEC 12-13 OCAK 2009 ADANA GENEL BİLGİLER Yüzölçümü: 2,506,000 km2 Nüfusu : 38.2 milyon

Detaylı

ğ Afrika nın merkezi

ğ Afrika nın merkezi Doğu ğ Afrika nın merkezi KENYA Kenya, Doğu Afrika nın ekonomik bakımdan en gelişmiş altyapısına, ticari bağlantılarına ve girişimcilik alışkanlıklarına sahip ülkesi. Komşuları Etiyopya, Güney Sudan, Uganda,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: nairobi@ekonomi.gov.tr Tel: +254 20 712 47 79 Adres: Turkish Embassy Office Of the Commercial Counsellor 30 Gigiri Road 00620

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER

Detaylı

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ İZMİR TİCARET ODASI SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ Pınar Erdem Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı Şubat - 2007 Slovenya iki milyonluk

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç.

KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. KENYA ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Kenya ekvator enlemi üzerinde yer alan bir doğu Afrika ülkesidir. Ülkenin

Detaylı

TÜRK-AFRİKA İŞ KONSEYLERİ ÇATISI ALTINDA KURULMASI PLANLANAN YENİ İŞ KONSEYLERİ İÇİN İLGİ TESPİT ANKET FORMU

TÜRK-AFRİKA İŞ KONSEYLERİ ÇATISI ALTINDA KURULMASI PLANLANAN YENİ İŞ KONSEYLERİ İÇİN İLGİ TESPİT ANKET FORMU TÜRK-AFRİKA İŞ KONSEYLERİ ÇATISI ALTINDA KURULMASI PLANLANAN YENİ İŞ KONSEYLERİ İÇİN İLGİ TESPİT ANKET FORMU Firma Ünvanı : Temsilci İsim ve Ünvanı : Tel : Faks : E-mail : Faaliyet Alanı : ANKET SORULARI

Detaylı

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012)

ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) ROMANYA CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI Romanya Cumhuriyeti BAŞKENT Bükreş RESMİ DİL Romence DEVLET BAŞKANI Traian Basescu (20 Aralık 2004) HÜKÜMET BAŞKANI Victor Ponta (7 Mayıs 2012) DİN Ortodoks

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: kampala@ekonomi.gov.tr Tel: 00 256 414 500 182 Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Elgon Terrace Plot

Detaylı

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük

BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük BELARUS EKONOMİSİ Belarus Cumhuriyeti, gelişmiş sanayisi, hizmet ve tarım sektörleri ile ihracata odaklanmış bir ülkedir. Potasyum gübreleri, yük araçları, traktör, yol, inşaat ve kamu hizmet araçları

Detaylı

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç.

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Zambiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Başkanlık rejimi Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının güneyinde denize kıyısı olmayan bir

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Uganda Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce, Ganda, Luganda Başkenti : Kampala Yüzölçümü : 241 038 km 2 Nüfus : 36,1 milyon Para Birimi : Uganda Şilini GSYİH (2010 ) : 45 607 (USh

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU

KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU KOSTA RİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Kosta Rika Cumhuriyeti Başkenti :San Jose Kuruluş Tarihi :15 Eylül 1821 Nüfusu :4 milyon 814 bin Yüzölçümü :51.100 km2

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: yaounde@ekonomi.gov.tr Tel:00 237 22 21 80 23 Adres: Turkish Embassy Office Boulevard de l'urss 1782 B.P. 35155 Bastos-Yaounde-CAMEROUN

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Gambiya

Detaylı

MOZAMBİK ÜLKE RAPORU Kasım 2013 A.Ç.

MOZAMBİK ÜLKE RAPORU  Kasım 2013 A.Ç. MOZAMBİK ÜLKE RAPORU Kasım 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Mozambik Cumhuriyeti : Başkanlık rejimi : Afrika nın güneydoğu sahili ülkelerinden Mozambik in güneyinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ZAMBIYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Zambiya

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 1 CEM TOPBAŞ SUNUM- Giriş Dış Ticaret Müsteşarlığı nca ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaya konmuş bulunmaktadır. 2000 yılında Komşu ve Çevre Ülkeler

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- AĞUSTOS DÖNEMİ ) TL U.S.$. AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS AĞUSTOS OCAK - AĞUSTOS 2015 307.801.642

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının en güneyinde yer

Detaylı

ANKET-FİRMA Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz.

ANKET-FİRMA Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz. ANKET-FİRMA Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. BÖLÜM 1: FİRMA BİLGİLERİ Firma Adı : Bulunduğunuz

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Akra Yüzölçümü : 238.537 km 2 Nüfus : 25,3 milyon (2012) Önemli Şehirler : Akra, Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale GSYİH (2012 ) : 36,952 Milyon $ Kişi Başına

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI SUDAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI SUDAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI SUDAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Sudan

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI Kuveyt Devleti RESMİ DİL Arapça, İngilizce (2. resmi dil) BAŞKENT Kuveyt BAĞIMSIZLIK

Detaylı

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Amerika Birleşik Devletleri BAŞKENTİ : Washington D.C. RESMİ DİL : İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ :

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Abuja Yüzölçümü : 923.773 km 2 Nüfus : 155,2 milyon (2011) Önemli Şehirler : Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt,

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Senegal Cumhuriyeti Resmi Dil : Fransızca Başkenti : Dakar Yüzölçümü : 196.161 km 2 Nüfus : 12,9 milyon (2010) Önemli Şehirler : Thies, Mbour, Kaolack GSYİH (2012 ) : 12.804

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU BOSNA HERSEK EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI Bosna-Hersek savaş öncesinde ağır sanayi alt yapısına sahip bir ülke konumundaydı. Savaş öncesinde ülkenin en büyük on sanayi kuruluşu toplam

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi : Haziran 2005 Etüd No: 272 Y.A. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Fildişi Sahili Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü 1. GENEL BİLGİLER (2009) Resmi Adı : Filipinler Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Filipin Dili ve İngilizce Başkenti : Manila Yüzölçümü : 300.179 km² Nüfusu : 95 milyon Para Birimi :

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı