ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte"

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama Ýpuçlarý... Saat ve Gün Ayarý... Takvim Ayarý (Opsiyonel)... ADIM. Baþlama Saatlerinin Ayarlanmasý... ADIM. Sulama Günlerinin Ayarlanmasý... 7 Aralýklý Sulama Günü Seçimi... 7 Haftanýn Günlerine Göre Seçim... 7 ADIM. Ýstasyon Sulama Sürelerinin Ayarlanmasý... 8 MANUEL ÇALIÞTIRMA Sistem Testi... 0 Tek Ýstasyon Çalýþtýrma... 0 Program Çalýþtýrma... Durdurma... Baþlama Saatlerini Sýraya Koyma... Otomatik Yedek Program... Yaðmur Sensörü Baðlantýsý (Opsiyonel)... OFF Modu... Su Tasarrufu... Kontrol Ünitesinin Monte Edilmesi... Elektrik Baðlantýlarý... Saha Kablo Baðlantýlarý... Baðlantý Terminali... 0V Elektrik Baðlantýlarý... Vana Baðlantýlarý... Pompa Baðlantýsý... 7 ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLERÝ... 8 KONTROL ÜNÝTESÝ TAMÝR & BAKIMI... 9 SORUN GÝDERME... 0 SULAMA PLANLAYICISI... ÖZELLÝKLER AÇIKLAMALAR K-Rain RPS Kontrol ünitesi ve istasyonlu modellere sahiptir. Özellikle konutlar için tasarlanmýþ olan bu cihaz program ve günde en fazla baþlama saati sunar. Böylelikle saha içerisindeki farklý alanlarýn ihtiyaçlarý rahatlýkla karþýlanýr. Farklý alanlar farklý sulama ihtiyaçlarýna sahip olabilirler ve genellikle farklý tipte sprinklerle sulanýrlar. Örneðin: Çim alanlar genellikle pop-up sprinklerle sulanýrlar ve aralýklý ancak yoðun sulama gerektirirler. Bununla birlikte çiçek yataklarý genelde spreylerle sulanýrlar ve daha sýk sulama gerektirirler. Benzer alanlarý sulayan istasyonlar (vanalar) genellikle gruplanarak ayný programda çalýþtýrýrlýrlar. Bu istasyonlar (vanalar) belirlenen günlerde ve baþlama saatlerinde, küçükten büyüðe doðru sýrayla çalýþýrlar. Bir istasyon (vana) için girilebilecek en fazla sulama süresi saat 9 dakikadýr. Bu kontrol ünitesi ile farklý sulama günü seçeneði belirlenebilir. Haftanýn istenilen günlerinde, her gün veya - günde bir sulama veya ayýn tek/çift günlereinde sulama yapmak üzere programlayabilmek mümkündür. Bu kontrol ünitesinin bir yenilikçi özelliði de mevsim deðiþikliklerinde sulama sürelerini yüzdesel olarak kolayca arttýrýp azaltmayý saðlayan su tasarrufu fonksiyonudur. Bir diðer su tasarrufu þekli de yaðmur sensörüdür. RPS kontrol ünitesi ön panelindeki yaðmur sensörü anahtarý sayesinde semsörü kolaylýkla kontrol etmenizi saðlar. ÝÇ MEKAN KONTROL ÜNÝTESÝ ÇEVÝRMELÝ BUTON Fonksiyon seçimi & programlamada kullanýlýr YAÐMUR SENSÖRÜ ANAHTARI Sensörü devreye almaya veya devreden çýkarmaya yarar LCD EKRAN Kolay okunabilir ekran TUÞLARI Progrmalama fonksiyonlarýný ayarlamakta kullanýlýr SÝGORTA Sigortaya ulaþmak için kapaðý çýkarýn BAÐLANTI TERMÝNALÝ KAPAÐI Baðlantý terminaline ulaþmak ve yýllýk olarak 9V pili deðiþtirmek için kapaðý çýkarýn

2 TALÝMATLARI GÝRÝÞ Bu kontrol ünitesi bahçeniz içerisindeki farklý alanlarýn özel sulama ihtiyaçlarýna cevap verebilmek üzere dört farklý program içermektedir. Baþlangýç olarak yapýlmasý gereken iþlem, ayný günlerde sulama yapacak, ayný sulama ihtiyaçlarýna sahip istasyonlarýn (vanalarýn) gruplanmasýdýr. Bu istasyonlar (vanalar) girilen baþlama saatinde (saatlerinde) en küçük numaralý istasyondan (vanadan) baþlayarak sýrayla sulama yaparlar. KONTROL ÜNÝTENÝZÝ PROGRAMLARKEN DÝKKAT ETMENÝZ GEREKEN ÖNEMLÝ NOKTALAR:. Ýstasyonlarýn (vanalarýn) gruplanmasý Ayný sulama ihtiyacýna sahip vanalarý gruplayýn. Örneðin: Çim alanlar, çiçek yataklarý, pergola/üzeri örtülü alanlar vs. Her ayrý alan kendine özel ayarlara ihtiyaç duyar.. Sulama Programýnýzýn Planlanmasý Bu kullanma kýlavuzunun arkasýnda verilen Sulama Planlayýcýsý ný kullanarak sulama programýnýz planlayýn. TALÝMATLARI DÝÐER FONKSÝYONLAR Bu kontrol ünitesi ile ayrýca seçilen bir programý bir kez veya herhangi bir istasyonu bir kez dakkadan saat 9 dakikaya kadar ayarlayarak manuel olarak çalýþtýrabilirsiniz. Ayrýca vanalarý ve sprinkleri test edebileceðiniz bir test fonksiyonu da bulunmaktadýr. KOLAY ÝÇÝN ÝPUÇLARI Programlama esnasýndaki karýþýklýklarý önlemek üzere ipuçlarý: - Bu kitapçýðýn arkasýndaki sulama planlayýcýsýný doldurun. - Ayarlama yaparken, düðmeye her bir basýþýnýz ayarladýðýnýz fonksiyonu bir birim deðiþtirir. - Düðmeye basýlý tutarsanýz rakamlar hýzlý bir þekilde artar veya azalýr. - Programlama esnasýnda yanýp sönen rakamlarý deðiþtirebilirsiniz, veya düðmelerini kullanýn. - Sað ok tuþu, ayarlar arasýnda ileri doðru hareket etmenizi saðlar. - Sol ok tuþu, ayarlar arasýnda geri doðru hareket etmenizi saðlar.. Mevcut saatin ve haftanýn gününün ayarlanmasý. Otomatik program baþlangýcýnýn ayarlanmasý Her bir grubu programlamak için aþaðýdaki adýmý takip edin.. Baþlama Saatini (Saatlerini) Ayarlayýn Sulama programýnýn günün hangi saatinde devreye gireceðini bu aþamada ayarlayýn.. Sulama Günlerini Ayarlayýn Sulamanýn yapýlacaðý günleri bu aþamada seçin.. Ýstasyon Sulama Sürelerini Ayarlayýn Her istasyon (vana) için sulama sürelerini bu aþamada programlayýn. Temel Kontroller Çevirmeli butonu istediðiniz ayara getirin Saða hareket Deðeri Arttýr Deðeri Azalt Sola Hareket SAAT & GÜN AYARI Çevirmeli butonu Set Clock - Calendar (Saat ve Takvim Ayarý) konumuna getirin. Saat yanýp sönmektedir. ve tuþlarý ile ayarlayýn. NOT: AM/PM doðru girilmelidir. AM: Öðleden Önce, PM: Öðleden Sonra Tuþuna basýn ve dakika yanýp sönmeye baþlar. PROGRAM ÝN AYARLANMASI Program numarasý sadece Set Start Times (Baþlama Saatlerinin Ayarlanmasý) konumunda ayarlanabilir veya deðiþtirilebilir. ADIM. Baþlama Saatlerinin Ayarlanmasý Girilen her baþlama vanalar sýrayla devreye girerler. Çevirmeli butonu Set Start Times (Baþlama Saatlerinin Ayarlanmasý) konumuna getirin ve ekrenda Prog in yanýp söndüðünden emin olun. ve tuþlarý ile ayarlayýn. Tuþuna basýn haftanýn günü yanýp sönmeye baþlar. ve tuþlarý ile ayarlayýn. tuþuna basýn ve Start yanýp söner. tuþuna basýn ve saat yanýp söner. ve düðmeleri ile ayarlayýn. PROG START TIME AM :00 TAKVÝM AYARI (OPSÝYONEL) NOT: Takvim ayarý, suyun kýsýtlý verildiði bazý bölgelerde ayýn TEK/ÇÝFT günlerinde sulama yapýlmasýnýn gerektiði durumlarda gereklidir. düðmesine basýn, ekranda yýl, ay ve gün görüntülenecektir. Yýl (year) yanýp sönmektedir. ve tuþlarýný kullanarak yýlý ayarlayýn. düðmesine basýn ay (month) yanýp sönmeye baþlar. ve tuþlarýný kullanarak ayarlayýn. düðmesine basýn gün (day) yanýp sönmeye baþlar. ve tuþlarýný kullanarak ayarlayýn. ÝPUCU: Saat ayarýna geri dönmek için tuþuna basýn veya çevirmeli butonu baþka bir pozisyona çevirip tekrar "Set Clock/Calendar" pozisyonuna getirin. Devam etmeden önce kitapçýðýn arkasýndaki sulama planlayýcýsýný doldurduðunuzdan emin olun. Yaptýðýnýz plandan hangi vanayý hangi programa atadýðýnýzý görebilirsiniz. NOT: Her seferinde bir programý ayarlayýn. Böylece tüm vanalarýn doðru girildiðinden emin olursunuz. NOT: AM/PM doðru girilmelidir. AM: Öðleden Önce, PM: Öðleden Sonra tuþuna basýn, dakika yanýp söner. ve tuþlarý ile ayarlayýn. Her porgam için en fazla dört baþlama saati girebilirsiniz. Eðer ikinci bir baþlama saati girmek istiyorsanýz, tuþuna kez basýn, Start yanýp söner. Start ye geçmek için tuþuna basýn ve Start deki gibi ayarlayýn PROG START OFF TIME ÝPUCU: Aktif bir baþlama saatini iptal etmek için, çevirmeli butonu Set Start Times konumuna getirin, tuþu ile iptal etmek istediðiniz baþlama saatine gelin ve saat yanýp sönene kadar veya tuþlarýný kullanarak ekranda OFF yazýsýnýn görünmesini saðlayýn. ÝPUCU: OFF konumu ve pm arasýndadýr.

3 ADIM. Sulama Günlerinin Ayarlanmasý Bu kontrol ünitesi ile haftanýn istenilen günlerinde, her gün, - günde bir veya tek/çift günlerde sulama yapabilirsiniz. Çevirmeli butonu Set Watering Days (Sulama Günlerini Ayarlama) konumuna getirin. ARALIKLI SULAMA GÜNÜ SEÇÝMÝ Ekranda Interval yanýp sönmektedir. Bu sulamanýn her gün yapýlacaðý anlamýndadýr. Sulama aralýðýný deðiþtirmek için, Örnek: Buraya girdiðinizde sulama günde, girdiðinizde günde yapýlacaktýr. Sulama aralýðý her günden günde e kadar ayarlanabilir. Run Day, bir sonraki sulamanýn kaç gün sonra yapýlacaðýný gösterir. HAFTANIN GÜNLERÝNE GÖRE SEÇÝM Tuþuna basýn. Þu anda haftanýn günlerine göre sulama günlerini belirleyebilirsiniz. Ekran yandaki resimde gösterildiði gibidir. Yani Mon (Pazartesi), Day (.Gün) demektir. Pazartesi sulamayý iptal etmek için Day seçiliyken Günler arasýnda ve tuþlarý ile hareket edebilirsiniz. Ýstediðiniz gün numarasýna gelince tuþu ile iptal edebilir ve tuþu ile tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Açýklama: DAY = MON (Pazartesi) DAY = TUE (Salý) DAY = WED (Çarþamba) DAY = THU (Perþembe) DAY = FRI (Cuma) DAY = SAT (Cumartesi) DAY 7 = SUN (Pazar) TEK / ÇÝFT GÜNLERDE SULAMA Suyun az olduðu bazý bölgelerde kullanýcýlar ev numaralarýna göre ayýn sadece tek veya çift günlerinde sulama yapabilirler. Bu kontrol ünitesi ile ODD (Tek) veye EVEN (Çift) i seçerek ve cihazýnýzýn tarih ayarýnýn doðru olduðunu kontrol ederek bu ayarlamayý kolaylýkla yapabilirsiniz. Eðer tek/çift günlerde sulama ihtiyacýnýz varsa bu ayarý yapmak için tuþuna ekranda ODD (Tek) kelimesi görünene kadar basýn. tekrar bastýðýnýzda EVEN (Çift) kelimesi görüntülenir. tuþuna NOT: Bu ayarýn doðru çalýþabilmesi için cihazýn takvim ayarýnýn mutlaka doðru yapýlmýþ olmasý gerekmektedir. ADIM. Ýstasyon Sulama Sürelerinin Ayarlanmasý Bu aþamada her vananýn ne kadar süreyle sulama yapacaðý belirlenir. Her istasyon için en fazla saat 9 dakika sulama süresi girilebilir. Bir istasyon için farklý sulama süreleri ile en fazla dört baþlangýç saati belirlenebilir. Bunun için çevirmeli butonu Set Station Run Times (Ýstasyon Sulama Sürelerinin Ayarlanmasý) Konumuna getirin. Ekran yandaki resimdeki gibi görünecektir. Bu ekrana göre nolu ilstasyon nolu programda 0 dakika çalýþmak üzere programlanmýþtýr. Statiton yanýp sönmektedir. ADIM. Ýstasyon Sulama Sürelerinin Ayarlanmasý (Devam) Sulama süresini dakika olarak ayarlamak için tuþuna basýn ve ve tuþlarýný kullanarak ayarlayýn. Sulama süresini saat bazýnda ayarlamak isterseniz tekrar tuþuna basýn, ekranda 0 görünür ve yanýp sönmeye baþlar. Yine ve tuþlarý ile ayarlayabilirsiniz. Bu seçeneði atlamak ve. istasyona geçmek istiyorsanýz tuþuna ve ardýndan tuþuna basýn. Program e baðlý tüm istasyonlar için bir sulama süresi girilene kadar bu iþlemleri tekrarlayýn veya bu programda herhangi bir istasyon sulama yapmayacaksa, bu istasyon için sulama süresi ekranýnda OFF yazdýðýndan emin olun. Program için tüm istasyonlarýn standart 0 dakikaya ayarlandýðýný unutmayýn. NOT: Bir istasyonun sulama süresini iptal etmek için ( OFF olarak ayaralamak için), sulama süresi yanýp sönerken tuþuna "OFF" yazýsýný görene dek basýn. Böylelikle Program için otomatik sulama programý girilmiþ oldu. Eðer ikinci bir programa daha ihtiyaç duyuyorsanýz : Çevirmeli butonu Set Start Times (Baþlama Saatlerinin Ayarlanmasý) konumuna getirin, EKranda Prog yanýp sönmektedir. tuþuna basarak program numarasýný olarak belirleyin ve buaraya kadar anlatýlan adýmý program için de tekrarlayýn.. Baþlama Saatlerini Ayarlayýn. Sulama Günlerini Ayarlayýn. Ýstasyon Sulama Sürelerini Ayarlayýn ÝPUCU: Programlamayý tamamladýktan sonra çevirmeli butonu AUTO konumuna getirmeyi unutmayýn. MANUEL ÇALIÞTIRMA SÝSTEM TESTÝ Çevirmeli butonu Run Test Cycle (Test Döngüsü Çalýþtýrma) konumuna getirin. saniyelik bir bekleme süresi olacaktýr. Ekrana yandaki gibi bir görüntü gelir. Bu özelliði tüm sprink ve vanalarýnýzýn doðru çalýþtýðýný test etmek istediðinizde kullanabilirsiniz. Cihaz tüm vanalarý sýrayla devreye sokacaktýr. Fabrikada belirlenmiþ olan dakikalýk standart süre deðiþtirilebilir. Eðer bu süreyi deðiþtirirseniz ayarladýðýnýz yeni süre standart süre olur. DÝKKAT: Eðer sistemde hidrofor veya þehir þebekesi yerine pompa kullanýlýyorsa, tüm istasyonlarýn bir vanaya baðlandýðýndan emin olun. Eðer kullanýlmayan istasyonlar varsa, mutlaka kullanýlmakta olan son istasyona þöntlenmelidir. Bu pompanýn kapalý devreye basmasýný ve bunun sonucunda oluþabilecek ciddi arýzalarý engeller. SADECE AMP SÝGORTA KULLANIN VAC C P pompa V V V V Kullanýlan istasyonlar TEK ÝSTASYON ÇALIÞTIRMA Kullanýlmayan istasyonlar kullanýlan son istasyona þöntlenmelidir. Çevirmeli Butonu Run Single Station (Tek Ýstasyon Çalýþtýrma) konumuna getirin. Ýki saniyelik bir gecikme olur. Sulama süresini ayarlamak için ve tuþlarýný, bir sonraki istasyona geçmek için tuþunu kullanýn. Bir istasyon için en fazla saat 9 dakika süre girebilirsiniz.

4 MANUEL ÇALIÞTIRMA PROGRAM ÇALIÞTIRMA Daha önceden programladýðýnýz sürelerde vanalarý çalýþtýrmak üzere bir programý manuel olarak çalýþtýrmak için çevirmeli butonu Run Program (Program Çalýþtýrma) konumuna getirin. Ekranda Prog görünür. Program i çalýþtýrmak için bu þekilde býrakýn veya Program, veya e geçmek için DURDURMA Otomatik veya manuel bir sulamayý durdurmak için çevirmeli butonu OFF konumuna getirin. DÝKKAT: Otomatik sulama için, çevirmeli butonu tekrar AUTO konumuna getirmeyi unutmayýn. OFF konumunda tüm sulamalar duracaktýr. BAÞLAMA SAATLERÝNÝ SIRAYA KOYMA Eðer yanlýþlýkla ayný baþlama saatini birden fazla programda girerseniz, kontrol ünitesi baþlama saatlerini otomatik olarak sýraya koyar. Ýlk önce numarasý büyük olan programa ait sulama devreye girer. Programlanan tüm vanalar sulayacaktýr. OTOMATÝK YEDEK PROGRAM Eðer pil takýlmamýþsa veya düþükse, program için her gün bir kez saat :00 a.m. de her istasyonu 0 dakika açan otomatik yedek bir program bulunur. YAÐMUR SENSÖRÜ Kontrol ünitenizin baðlantý terminaline direkt olarak bir yaðmur sensörü baðlayabilirsiniz. Yaðmur sensörü ýslandýðýnda otomatik veya manuel sulamalar durdurulacaktýr. Bir yaðmur sensörü baðlamak için þu prosedürleri uygulayýn:. Cihazýn ön panelindeki sensör anahtarý ON konumunda olmalýdýr. Sensörü devre dýþý býrakmak isterseniz, sadece bu anahtarý OFF konumuna getirmeniz yeterlidir. Böylece sensör ýslakken manuel veya otomaik sulama yapabilirsiniz.. Yaðmur Sensörü Baðlantýsý: A. Baðlantý terminalinde VAC ve C çýkýþlarýný birbirine baðlayan baðlantý konnektörünü çýkarýn. (Terminal Kapaðýnýn Altýnda) B. Yaðmur sensörünün uçlarýný, bu linki çýkardýðýnýz çýkýþlara baðlayýn. Bir uç ortak baðlantý çýkýþýna (C), diðe uç VAC çýkýþýna baðlanacaktýr. Kutuplar farketmez. Elektrik kesintilerinde programý ve saati korumak üzere standart 9 Volt bir pil takýlmalýdýr. ÝPUCU: Ekranda pil takýlmadýðýnda veya pil seviyesi düþükken bir uyarý mesajý gösterilir. Eðer ekranda BAT yazýsýný görüyorsanýz pil takmalý veya deðiþtirmelisiniz. Baðlantý konnektörünü çýkarýn Sensör Kablolarý OFF MODU Cihazýnýzý kýþ aylarýnda kapatmak için, çevirmeli butonu OFF konumuna getirin. Ekranda OFF kelimesi görüntülenir. Cihaz bu konumdayken hiçbir sulama aktivitesi gerçekleþmez, ancak yapýlan programlar hafýzada tutulur. Tekrar otomatik konuma dönmek için çevirmeli butonu AUTO konumuna getirmelisiniz. SU TASARRUFU Mevsim deðiþimlerinde istasyon sulama süreleri yüzdesel olarak tek bir tuþla deðiþtirilebilir. Bu pratik ayarlama özelliði size hem kolaylýk hem de tasarruf saðlar. Bu iþlem için çevirmeli butonun AUTO konumunda olduðundan emin olun ve Yandaki þekildekine benzer bir görüntü görüntülenir. Bu durumda su tasarrufu %00 olarak ayarlanmýþtýr. Yani programladýðýmýz sulam sürelerinin %00 ü kullanýlacaktýr. Bu ayarý % lik basamaklarla % - %0 arasýnda ayarlayabilirsiniz. Örneðin: %0 ye ayarlamanýz demek, programlarken girdiðiniz sürelerin yarýsýnýn sulanacaðý, bir baþka deyiþle 0 dakikaya ayarladýðýnýz bir istasyonun dakika çalýþacaðý anlamýna gelir. KONTROL ÜNÝTESÝNÝN MONTE EDÝLMESÝ Bu kontrol ünitesi ÝÇ MEKAN MODELDÝR ve direk olarak, yaðmur, su v eya güneþ ýþýðýna maruz kalacak þekilde monte edilmemelidir. Kontrol ünitesini 0VAC bir elektrik kaynaðýnýn yakýnýna monte edin. Tercihen bir evin veya garajýn içi veya dýþ mekanda bir elektrik çýkýþý olabilir. Kullaným kolaylýðý açýsýndan cihazý göz hizasýna monte etmeniz tavsiye edilir. Duvara baþýný yaklaþýk mm dýþarýda kalacak þekilde #8 bir vida vidalayýn. Cihazýn arkasýndaki asma yuvasýndan cihazý duvara asýn. Vidanýn baþýnýn düzgün olarak yerine oturduðundan emin olun. Cihazý sabitlemek için, kablo baðlantý terminalinin kapaðýný açýn ve iç tarafta, sað ve soldaki deliklerden de vidalayýn. ELEKTRÝK BAÐLANTILARI DÝKKAT! Tüm elektrik baðlantýlarý, bu kitapçýktaki talimatlara ve yerel kod ve kanunlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Aksi taktirde cihazýnýz garanti kapsamýndan çýkacaktýr. Kontrol ünitesi veya vanalarda herhangi bir çalýþma yapmadan önce cihaza gelen elektriði mutlaka kapatýn. Ayarlama için ve tuþlarýný kullanýn. Saat ekranýna geri dönmek için Ekranda su tasarrufu fonksiyonunun kullanýlmakta olduðunu gösteren Budget yazýsý görüntülenecektir

5 SAHA KABLO BAÐLANTILARI HAZIRLIK. Kablolarý uygun uzunlukta kestikten sonra, kontrol ünitesine girecek uçlarýn izolasyonunu yaklaþýk mm uzunlukta açýn.. Baðlantý terminali vidalarýnýn gevþetildiðini kontrol edin. Açtýðýnýz kablo uçlarýný terminalde ilgili uçlara baðlayarak vidalarý sýkýn. Vidalar terminal bloðuna zarar vermemek için aþýrý sýkýlmamalýdýr.. Bir çýkýþtan maksimum 0. Amp akým verilir. Herhangi bir istasyona vanadan fazla solenoid baðlamadan önce, kullanacaðýnýn solenoidin çekilen akýmýný kontrol edin. 0V ELEKTRÝK BAÐLANTILARI Kontrol ünitesi 0VAC den VAC ye bir transformatöre baðlanmalýdýr. Cihazýnýzýn, bir motoru (klima, pompa, buzdolabý vs.) besleyen bir elektrik hattý ile ayný hatta baðlanmasý tavsiye edilmez. Aydýnlatma hatlarý baðlantý için uygun hatlardýr. CÝHAZIN ELEKTRÝK BAÐLANTISI AÞAÐIDAKÝ GÝBÝDÝR: SADECE AMP SÝGORTA KULLANIN VAC C P BAÐLANTI TERMÝNALÝ KABLO BAÐLANTI TERMÝNALÝ AÞAÐIDAKÝ GÝBÝDÝR: SADECE AMP SÝGORTA KULLANIN VAC C P VANA BAÐLANTILARI K-Rain RPS kontrom ünitesinin her istasyonuna vana baðlanabilir. SADECE AMP SÝGORTA KULLANIN AÇIKLAMALAR VAC VAC Elektrik Baðlantýsý C Ortak Vana Kablo Baðlantýsý P Ana Vana veya Pompa Baðlantýsý - Ýstasyon Baðlantýlarý VAC C P V V V V V Vana Kablolarý POMPA BAÐLANTISI Pompanýn üzerindeki starteri direkt olarak cihazýnýzdan kontrol etmeye çalýþmayýn. Bu iþ için pompa ile kontrol üniteniz arasýna normalde açýk bir röle konulmalýdýr. Suyun bir pompadan saðlandýðý durumlarda, kullanýlmayan istasyonlar mutlaka kullanýlan son istasyona þöntlenmelidir. Böylelikle pompanýn yanlýþlýkla kapalý bir sisteme basmaya çalýþmasý önlenecektir. Aþaðýdaki çizimde istasyonlu bir kontrol ünitesi, adet aktif solenoid vana ve pompa baðlantýsý gösterilmiþtir. SADECE AMP SÝGORTA KULLANIN ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLERÝ GÜÇ KAYNAÐI Bu cihaz 0VAC, Amp deðere sahip VAC elektrik saðlayan bir transformatörle çalýþmaktadýr. Transformatör baðlantýsý bu kitapçýðýn. sayfasýndaki çizimde gösterilmiþtir. Transformatör sadece iç mekan kullanýmý için uygundur. ELEKTRÝK ÇIKIÞLARI ELEKTRÝK GÜÇ BESLEMESÝ - Giriþ: Volt AC, 0Hz - Elektrik Çýkýþlarý: Maksimum 0.8 Amp Solenoidlere: VAC, 0Hz, 0.0 Amp maksimum Ana Vana/Pompa: VAC, 0Hz, 0. Amp maksimum NOT: Transformatör ve sigorta kapasitesi, çýkýþ gereksinimlerine uygun olmalýdýr. VAC C P Kullanýlan istasyonlar V V V V V - Aþýrý Yük Koruma: Standart 0 mm Amp cam sigorta - Elektrik kesintisinde programý ve saati hafta koruyan 9V pil - Çýkýþ devreleri kablolama kurallarýna uygun olarak monte edilmeli ve korunmalýdýr. Pompa Manyetik Starteri Pompa Açma Rölesi 0VAC Kullanýlmayan istasyonlar, son kullanýlan istasyona þöntlenmelidir

6 TAMÝR VE BAKIM Kontrol ünitesi bakýmý daima yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Kontrol ünitenizi herhangi bir arýza halinde yetkili servise göndermek için aþaðýdaki adýmlarý izleyin:. Cihaza gelen elektriði kesin.. Kontrol ünitesindeki VAC baðlantý kablolarýný sökün.. Tüm kablolarý baðlandýklarý terminale göre iþaretleyin. Böylece cihazýnýzý yerine tekrar kolaylýkla baðlayabilirsiniz.. Vana kablolarýný baðlantý terminalinden sökün.. Kontrol ünitesini yerinden sökün.. Cihazý uygun bir kutuya koyarak yetkili servise ulaþtýrýn. SORUN GÝDERME ARIZA OLASI SEBEP ÖNERÝ Ekranda görüntü yok Ýstasyonlardan biri çalýþmýyor Sigorta atýyor Otomatik sulama baþlamýyor Bozuk transformatör veya atýk sigorta Arýzalý solenoid bobini veya vana kablosunda kopukluk Hatalý kablo baðlantýsý veya baðlantýlarda kýsa devre Programlama hatasý, atýk sigorta veya transformatör Sigortayý kontrol edin, saha kablolamasýný kontrol edin, transformatörü kontrol edin. Solenoidi kontrol edin. Vana kablosunu ve ortak kabloda kopukluk olup olmadýðýný test edin. Solenoidi kontrol edin. Vana kablosunu ve ortak kabloda kopukluk olup olmadýðýný test edin. Kablo baðlantýlarýný kontrol edin. Eðer cihaz manuel olarak sulama yapýyorsa programlamayý kontrol edin. Eðer manuel sulama da yapamýyorsa, sigortayý ve kablo baðlantýlarýný kontrol edin. NOT: Cihaza verilecek fiziksel hasarlar garanti kapsamýnda deðildir. 7. Bu prosedürü tersten uygulayarak yerine takýn. Düðmeler çalýþmýyor Düðmelerde kýsa devre veya yanlýþ programlama Kullanma kýlavuzunu kontrol ederek programlamayý doðru yaptýðýnýzdan emin olun. Eðer düðmeler hala çalýþmýyorsa cihazý satýn aldýðýnýz firma ile irtibata geçin. Sulama rasgele zamanlarda açýlýyor Programlama sýrasýnda çok fazla baþlama saati girilmiþ Her program için girilmiþ baþlama saati sayýsýný kontrol edin. Her baþlama saatinde ilgili programa baðlý tüm vanalar çalýþýr. Eðer sorun devam ediyorsa cihazý satýn aldýðýnýz firma ile irtibata geçin. Ayný anda birden fazla vana açýlýyor Muhtemelen hatalý sürücü triyak Hatalý istasyonun kablolarýný çalýþan bir istasyonla deðiþtirin. Hata halen devam ediyorsa cihazý satýn aldýðýnýz firma ile irtibata geçin. Pompa açýlýrken titreme yapýyor Bozuk röle veya pompa kontaktörü Bir elektrikçinin röle ve kontaktördeki voltajý kontrol etmesi önerilir. Kýrýk ekran veya eksik parçalar Nakliye sýrasýnda hasar görmüþ kontrol ünitesi Cihazý satýn aldýðýnýz yere iade edin SULAMA PLANLAYICISI GARANTÝ VANA NUMARASI & YERLEÞÝM PROGRAM BAÞLAMA SAATÝ Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : Baþlama Saati : SULAMA ARALIÐI ÝSTASYON ÇALIÞMA SÜRESÝ (dakika) Bu ürünün üreticisi tüketiciye, üretici tarafýndan tedarik edilen bu ürünün malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý, satýn alýndýðý tarihten itibaren yýl garanti kapsamýnda olduðunu taahhüt eder. Garanti süresi boyunca, malzeme ve iþçilik hatalarýndan kaynaklanan herhangi bir arýza ortaya çýkarsa, ürün üretici tarafýndan ÜCRETSÝZ OLARAK yenisiyle deðiþtirilecek veya tamir edilecektir. Üretici ürünün yanlýþ kullanýmýndan kaynaklanan veya montajý esnasýnda oluþabilecek hatalardan sorumlu tutulamaz. Herhangi bir arýza halinde ürün düzgünce paketlenerek,. Ürünün satýn alýndýðýný belgeleyen orijinal faturanýn kopyasý. Arýzanýn tanýmý Ýle birlikte üreticiye veya satýn alýnan firmaya gönderilmelidir. ÜRETÝCÝ FÝRMA K-Rain Manufacturing Corp. 0 Australian Avenue Riviera Beach, FL 0 USA TEL: FAX: ÝTHALATÇI FÝRMA SNM Tur.San.Taah. ve Tic.Ltd.Þti. Ali Çetinkaya Cad. No: 7/ 0700, Antalya, TÜRKÝYE Tel. 0 7 Fax

RPS469 KONTROL ÜNİTESİ

RPS469 KONTROL ÜNİTESİ RPS469 KONTROL ÜNİTESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 2 AÇIKLAMALAR... 3 TEMEL ÖZELLİKLER.. 4 PROGRAMLAMA TALİMATLARI Giriş.... 4 Otomatik Program Ayarı.. 5 Kolay programlama için ipuçları.... 5 PROGRAMLAMA Saat

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Damlama Sulama Sistemi Otomasyon Kontrol Ünitesi:

Damlama Sulama Sistemi Otomasyon Kontrol Ünitesi: Damlama Sulama Sistemi Otomasyon Kontrol Ünitesi: Silinmeyen hafıza ve otomatik sigorta gibi üstün özellikleri ile Turunç \ İnci kontrol üniteleri bahçenize yaptığınız yatırımı korumak üzere profesyonel

Detaylı

BAHCE S. ESP Modüler Kumanda Cihazı Montaj, Programlama ve Kullanım Kılavuzu ESP MODÜLER KULLANIM KILAVUZU. www.rainbird.eu. www.bahces.

BAHCE S. ESP Modüler Kumanda Cihazı Montaj, Programlama ve Kullanım Kılavuzu ESP MODÜLER KULLANIM KILAVUZU. www.rainbird.eu. www.bahces. Montaj, Programlama ve Kullanım Kılavuzu MONTAJ I. UYGUN BiR YER SEÇiLMESi GİRİŞ 6 ESP Modüler kumanda cihazı, evlerde ve hafif ticari uygulamalarda kullanım amaçlı bir sulama zamanlama cihazıdır. ESP

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

BAHCE S. 24 Vac. 9V TBOS Latching Solenoid. Wp1 Serisi Kullanım Kılavuzu

BAHCE S. 24 Vac. 9V TBOS Latching Solenoid.   Wp1 Serisi Kullanım Kılavuzu Kablolama çizelgesine bakınız. 24 Vac 9V BOS Latching Solenoid 1 adet Rain Bird BOS latching solenoid ile çalışan bir istasyonlu kontrol ünitesi. Kontrol ünitesinden vanalara giden kabloların yeraltı düşük

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU - 3 v2 18.07.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)...

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)... MOTOR ELEKTRÝÐÝ SÝSTEMÝ ÞARJ SÝSTEMÝ... G-1 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-1 AKÜ KONTROLÜ... G-1 AKÜ ÞARJI... G-2 ALTERNATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-2 ALTERNATÖR KONTROLÜ... G-3 ATEÞLEME SÝSTEMÝ... G-5

Detaylı

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU

REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Tense Elektrik Elektronik Sanayii REAKTÝF GÜÇ KONTROL RÖLELERÝ KULLANMA KILAVUZU Endüktif ve Kapasitif Sistemleri Kompanze Edebilir Üç faz, iki faz ve tek faz kondansatör baðlanabilen Var ölçümü RGT-12M,

Detaylı

HT 300 SET ODA TERMOSTATI

HT 300 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER PLUSSMART HT 350 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU HT 350 kablolu dijital oda termostatıdır. Kullanıcının oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu

EPM-7790 72x72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre EM-7790 72 x 72 DIN Boyutlu Dijital otansiyometre Cihazý EM-7790 72x72 DIN Boyutlu Frekans Konvertörü(Motor Sürücüsü) Kontrol aneli - 4 Dijit Göstergeli - Ön anelden kolay ayarlanabilir

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız.

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. ÇALIŞTIRMA 1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. 3- Hidrofor emme hattındaki vanayı tamamen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

CM727 KULLANIM KILAVUZU

CM727 KULLANIM KILAVUZU CM727 KULLANIM KILAVUZU 1 CM 727 KULLANIM KILAVUZU Tanım CM727, ısıtma sistem verimliliğini kontrol etmek,siz evdeyken ve dışarıdayken konfor sıcaklıklarını sağlamak amacıyla dizayn edilmiş bir programlanabilir

Detaylı

SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU

SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU SIEMENS RDE 10,1 LCD EKRANLI HAFTALIK PROGRAMLANABİLİR ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU Oda sıcaklığını sabit bir ısıda tutmak ve kombi v.b cihazların sürekli yanmasını engellemek, tasarruf etmek amacı

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 8500 D LG-BKE 8600 D LG-BKE 8650 D LG-BKE 8700 D LG-BKE 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4430 48x48 DIN 1/16 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4430 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set (SV) deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma

Detaylı

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ

GEPA. set. RQ-112B Reaktif Güç Kontrol Rölesi. set. set RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B SERİSİ REAKTİF GÜÇ RÖLELERİ RQ B Serisi reaktif güç röleleri, alçak gerilim elektrik tesislerinin reaktif güç kompanzasyonunda kullanılırlar. Kondansatör gruplarını devreye alan ve çıkaran reaktif

Detaylı

24 Vac 9V TBOS Latching Solenoid

24 Vac 9V TBOS Latching Solenoid Kablolama çizelgesine bakınız. 24 Vac 9V BOS Latching Solenoid 1 adet Rain Bird BOS latching solenoid ile çalışan bir istasyonlu kontrol ünitesi. Kontrol ünitesinden vanalara giden kabloların yeraltı düşük

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

ALK 5095 - ALK 5125 ALK 5185 - ALK 5245

ALK 5095 - ALK 5125 ALK 5185 - ALK 5245 ALK 5095 - ALK 5125 ALK 5185 - ALK 5245 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167

Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167 Mini CRD Program Saatli Dijital Oda Termostatı MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU Ürün Kodu : 3.020167 G E N E L Ö Z E L L İ K L E R İki sıcaklık seviyeli oda termostatı, Kalorifer Devresi için haftalık program

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran

Sýcaklýk Ýndikatörü. Sipariþ Bilgisi. 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Sýcaklýk Ýndikatörü 2-renk (Kýrmýzý ve Yeþil) LED li Görülebilirliði Yüksek LCD Ekran Geniþ giriþ aralýðý iki tip platin dirençli termometre ve on tip termokupl arasýndan seçin. Ön panel tuþlarý ile kolay

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL1 mini Standart ALL1 mini Entegre kontrol üniteli ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler,

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP4000 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP4000 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP4000 Range Electronic Programmable Room Thermostat Danfoss Heating User Guide Kullanıcı Talimatları TP4000 Programlanabilir oda termostatınız Indeks 1.0 Temel 1.1 Programlanabilir

Detaylı

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kapı Deliği Görüntüleyicisi Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kullanım Kılavuzu WEEE Yönetmeliği & Ürünün İmha Edilmesi Bu ürün, kullanım süresinin sonunda standart ev atıkları gibi imha

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý Yardýmcý Enerjisiz Sýcaklýk Regülatörleri Sýcaklýk Regülatörü Tip 9 asýnç dengeli yollu flanþlý baðlantý Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý karýþtýrýcý veya daðýtýcý

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06. Kullanım Kılavuzu

CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06. Kullanım Kılavuzu CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06 Kullanım Kılavuzu Kod. No: B.1.3.11.Kitap Revizyon Tarihi: 060809 Kitap Basım Tarihi: 060809 CARRIER ODA TERMOSTATLARI TST-EEPC06111SCS00 TST-EEPD06111SCS01 TST-EEPC06121SCS00

Detaylı

DENEY FÖYLERİ BALIKESİR-2013

DENEY FÖYLERİ BALIKESİR-2013 DENEY FÖYLERİ Yeni Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel: 0266 2461075 Faks: 0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com BALIKESİR-2013 2 K-252 OTOMOTİV İKLİMLENDİRME

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

ACC2. Güçlü. Akıllı. Esnek. PILOT SYSTEM DESIGN GUIDE. YERLEŞIM YERI VE TICARI SULAMA Built on Innovation

ACC2. Güçlü. Akıllı. Esnek. PILOT SYSTEM DESIGN GUIDE. YERLEŞIM YERI VE TICARI SULAMA Built on Innovation ACC2 YERLEŞIM YERI VE TICARI SULAMA Built on Innovation PILOT SYSTEM DESIGN GUIDE Güçlü. Akıllı. Esnek. ACC2 Güçlü. Akıllı. Esnek. Hunter ın yeni ACC2 kontrol ünitesi, geniş çaplı ticari projelerin ihtiyaçlarını

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý

EZM-4930 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Sayýcý. EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Sayýcý EZM-4930 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Sayýcý EZM-4930 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Sayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit Set () deðeri göstergesi - Reset, ause ve ChA-ChB sayma giriþleri

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune

Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune Auto Tune - Self Tune - Auto Self Tune EMKO cihazlarýnda Tune seçimi ile PID parametrelerinin tesbit edilmesi için farklý metod uygulanýr. Bunlar Auto Tune (Limit Cycle Tuning) ve Self Tune (Step Response

Detaylı

ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU

ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU Makine Kapalıyken: LCD Ekranda üretici firma yazısı vardır. Sistem kapalıyken kazan üzerindeki motorlar 5, 6, 7 ve 8 numaralı düğmeler kullanılarak test

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

İnsan Odaklı Aydınlatma (Human Centric Lighting) Quelle: Imageshack

İnsan Odaklı Aydınlatma (Human Centric Lighting) Quelle: Imageshack İnsan Odaklı Aydınlatma (Human Centric Lighting) Quelle: Imageshack İnsan Odaklı Aydınlatmada Pörtföyümüz Segmentler Premium Paket PI-LED Moduller Liner Flat Spot PI-LED Konvertör & Kontrol Üniteleri LMU

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ Dijital Nem/Sıcaklık Ölçer TES-1360A KULLANIM KILAVUZU 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ 1. Cihazı, güvenlik bilgilerini dikkatlice okuduktan sonra kullanmaya başlayınız. 2. Cihazı sadece kullanım kılavuzunda belirtilen

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV.

Semboller : :Açma kapama alteri :Ate leme butonu :Yardımcı röle :Merkez kontak :Normalde açık kontak :Normalde kapalı kontak :UV. ALEV MONİTÖRÜ 03A1 Uygulama Alev monitörleri, uygun alev elektrodu veya UV. fotosel ile birlikte, alevin belirli bir standardın altında olduğunu, yanmanın iyi olduğunu veya alevin söndüğünü haber verir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048

Ontrol E110 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 Ontrol E0 KONTROL PANELİ MÜHENDİSLİK KILAVUZU KP0048 GİRİŞ E0 Kontrol Paneli, bir dizi parametre ayarına dayanan basit konfigürasyon olanağıyla, çok geniş bir yelpazede kapsamlı otomatik kontrol çözümleri

Detaylı

ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK

ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK KAPALI GENEL ÖZELLİKLER: 1. ERTELEME/IŞIK BUTONU Bu buton ile ortalama 4 sn boyunca ışık özelliğini kullanabilirsiniz. İlgili buton, saatin tepesinde bulunan paneldir. Bu

Detaylı

CONTROL STAR KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER

CONTROL STAR KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER CONTROL STAR KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Giriş Başlangıç Programlama Otomatik Çalışma ve Sık Kullanılan Fonksiyonlar Manuel Çalıştırma İlave Özellikler İç Mekan Cihazın Montajı Kablo Bağlantıları Hatayı

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı