iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu."

Transkript

1 GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu Sedye arabasnm altmda 150x40 mm gapnda 4 ipdet2 i frenli antistatik tekerlek olmahdr. Duvarlara garpmayl esnetrnek igin sepyeni d0rt bir tarafinda 140 mm gapurda plastik tampon tekerleri bulunmahdr Sedye minderi l8 cm. MDF tablalar tizerine ve 5 konumda 70 derecey$ kadar ayarlanabilmelidir Sedyenin her iki yarunda serum askmr yuvalan ve nikel kaplanm4 korkulukfar mevcuttur. Sedye ile birlikte I adet krom nikel kaph rum askrsr olmahdr Sedyenin altrnda orta biiyiikliikte oksijen tiip0 koymak 2-6- Sedyenin ti[n metal aksamlan elektrostatik toz boya i 2-7- Sedyenin alt arabasmda trendelenburg pozisyonrp bulunmalq buna ba[h kol vasrtasryla pozisyon vereb 2-8- Sedyenin alt arabasr 32x1,5 mm borudan yaprlmlall a araba birlegtiricileri 25xl,J mm boru ve iistte de 30x10 mm lamadan olmahdr Sedyenin tist ksmr ve sedye profili 40x40x1,5 rum filden olmah, bunlar aralarina atrlan profillerle takviye edilmelidir. 2-l0-Yukarda belirtilen Olg0ler yakla$ft olup tekliflerde r Olgtler ftabul edilebilir toleransa sahip olarak %3-5 gb.) detayh olarak belirti 2-ll-Minderin bulundu[u iist sedye istenildilinde alt n ayrr olarak kullarulabil/pelidir Bu gartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusurlda $arhrame hiiktimleri gegeflidir. iivn inpn TAQYILDIZ qmud. Hemq.

2 DEFIBRILATOn lnrruix 5nnrnarursi 1. Cihaz bifazik dalga gekli ile defibrilasyorr iglemini yapmahdrr- Acil servislerde, kardiyoloji kliniklerinde, yogun bakrmlarda, ameliyatharrelerde ve ambulans igerisinde kullanrma uygun olmalrdtr. 2. Cihaz hastanrn empedansmr olgebilmeli, segillen enerrjiye gore hasta igin en u)fgun defibrilasyon dalga formunu yaratmaldrr. Boylelikle daha etkin bir rlefibrilayon sallanmalr ve hastantn myokard yaprsr korunmalrdrr. cihazrn kullandrlr defibrila:syon d;rlga formu uluslar arast standartlarca kabul edilmig bir dalga formu olmaltdtr. 3.Cihaz en az 5.5 inch boyutunda, en az 2 kanalh renkli LCD ekrana sahip olmahdrr' cihaztn ekrantndan hastantn EKG dalga formu' nabrz deii'eri' EKGi kaynafr EKG genlifi izlenebilmelidir' 4. Cihaz EKG sinyallerini defibrilatiir ka;;rklarrndan, pedlerrden ve EKG elektrotlartndan alabilmelidir' 5. Cihaz harici ka5rklardan, disposable pedler lizr:rinden defibrilasyon iglemini yapabilmelidir' 5. Cihazda yetigkin ve pediatrik kasrklar bir arada olmalrrlrr. T.CihazrnkaSrk anilzerindengarjve$.okuygu arnalan.yapabi meli,kagrkveyacihaziizerindenenerji segimi yapabilmeli ve yazlct devreye sokulabilmelidir' 8. Cihazrn kullandr$r defibrilasyon enerji seviy'eleri agrkga belirtilmelidir' Cihaz Bifazik Truncated Eksponasiyal veya Rektalineer Bifazik clefibrilaqlcn dalga formunu kullanmahdrr- Cilhazda minimum ve maksimum enerji delerleri arasrnda en az ll farklr kadermedenerji segimi yapabilrmelidir' 9. Cihazda kagrklar veya pedler hastaya iyitemas; etmiyorsa ilgili uyarr mesajt ile kullanrcr uyarrlmaltdrr' 10. Cihazrn ekranrnda segilen enerji seviyesi iizlenebiilmelidir. Cihaz segilen enerji seviyesine Sarj oidu{unda sesli ve yaztlt uyart vermeliclir' 1x.. Cihaz ilk agrldrirnda kendini test etmelidir.,sistemler ilgili arrzalar kullantoya bilicirilmelidir' Cihaztn defibrilasyon testi olmalr ve kullanro tarafrndan kolaylrkla yaprlabilmelidir. Test sonucu, defibrilasyon dalga formu ile beraber cihazrn yaztcrsrndan grktr olarak ahnabilmelidir' 12. cihazda EKG genlifi otornatik veya maniiel ayarlanarbilmelidir' 13. Cihazda EKG derivasyon parametrr:leri g6rilntiilenebilmelidir. 14. Cihazda nabrz 6l9iim aralrir en az 3t0-300 bprm olmaltdtr' 15. Cihazda alt ve rist kalp atrm alarm seviyeleri kullanrcl taraftndan ayarlanabilmelidir' Hastantn nabtz de$eri bu alarm limitlerinin dtstna grkrfrnda cihaz sesli ve gdrsel alarm vermelidir' Alarm ses seviyesi gegici silreliiine sustu rulabilmelidir' 16. Cihazda dahili yazrcr olmalrdrr. Yazrcr kafrt genisligi en az 50rnm olmalr ve milimetrik desenli olmalrdrr. yazrc cihaz iizerindeki bir tu5 ile gahstrrrlabilece$ gibi alarm defibrilasyon esnastnda otomatik olarak kayrt yapabilmelidir. Kaydecticide El(G Dalga formu yanl slra tarih' zaman' nabtz sayrst, segilen defibrilasyon enerjisi, EKG genli!ii, QRS senkronize igareti yer almaltdrr' 17. Yaztctn yazma htzt en az2immf snrolmaltdtr' 18. Kardiyoversiyon straslnda cihazln senkronize oldu[unu g6steren isaretler hastantn R dalgast 0zerindeyeralma tdrr.cihazsenkronizedefibriiasyonyapabilmelidir. 19. oneriren cihazrn maksimum ene{iye gkmra siiresi berirtirmeridir. Cihaz 200 J ruk enerji seviyesine dahilibataryastiietsaniyedendahakrsasiire.deu asabilme idir. 20. cihazrn batarya sistemi olmaltdrr. Tam dolu batarya sistemi ile en az 50 kez maksimum enerjide defibrilasyonveyaenazl00dakikatikgmonitorizasyonuyapabi me idir. 2l.Bataryasistemienfaz a8saattetamdoluseviyeyeu a5ma tdtr. 22. Cihazhem Ac hem de dahili bataryasr i1: gahgabrilmelidir. cihaz AC ye baflandr[rnda bataryastnt otomatik olarak Sarj etmeye baslamiahdrr

3 .*. 23' Batarya durumu azaldrlrnda cihaz sesli ve yazrlr olarak "drigrik batarya" alarmr vermelidir. 24, Cihazrn airrh$r bataryasr ile beraber i3 kg gegmemelidiir. 25' cihaz, depolanmlg olan ve kullanllmeryan enerjiyi agafirdaki durumlarrn her birindr: otomatik olarak kendi btinyesinde bo5altmalrdrr. - Cihaz OFF pozisyonunalrndr$rnda - segifen enerjiye Sarj olduktan sonra, enerjinin kullanllmamasr durumunda en fazla 60 saniye sonra, - Defibrilasyon pedferi veya kagrkrarr cihazdan s6krirdiifiiinrde 25' cihaz 0zerinde Memory kart giriq yuvasr olmahdrr. cpsiyonel olarak alrnacak'memory kartlar ile cihazdaki bilgileri ki5isel birgisayarlara yiiklenebilmelidir. 27'cihazn hafrza sistemiolmah. Haftza sistemi en az 30 defibrilasyon olayrnr en az L0 saniyelik EKG kaydryla beraber kronolojik strayla hafrzasrnalnnahdrr veya cihazrn en az 45 dakikahk kayt dzellili ohnaltdlr' Kullants isterse segilen olaylarr veyra tiim olaylan cihazrn yazrclsrndan gktr geklinde alabilmeli ve inceleye bilmelidir. 28' Cihazla beraber harici defibrilasyon kagrklarrndan 1gift(apex-sternum)verilmelidir. 29' Cihazla beraber en az 2 adet 3 lead EKG 10 adet yazrcr k5!rdr, hem pediatrik hastalarda kullanrma uygun, hem de yetigkin hastalarda kullanlma uygun elelcrotlara sahip harici defibnilasyon kagrktarr vermelidir. 30. cihazrn elde kolayhkla tagrnabilmesi ir;in tagrma sapr(kolu) olmahdrr. 3L' Cihaz iggilik ve rnalzeme hatalanrna kargr en az 2 yrl s0reyle garantili olmalrdrr. Cihaz anzaiandlftnda veya galtgmamasnt gereltirecek bir dururn olugtufunda teknik servis en fazla 4g saat iginde mridahale edecek ve cihazr gahgrr hale getirecektir. 32. Tagryrcr sehpa ile verilmelidir. 33. Cihazlann sadece l tanesi ile beraber internal ka5rk gift(yetipkin)verilmelidir. 34. Cihazda hasta ritmini analiz edip, defibrilasyon gerekip gerekmedisine karar veren bir sistem olmalrdtr. (AED) Defibrilasyon gerektiren bir ritim otdufunda cihaz otomatik olarak enerji seviyesine garj olmafu ve kullanrcry uyarmahdlr. 35. Tekiif edilen cihazlar Saf;hk Bakanlrpr ''ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasl " veri tabanrna kayrtl olmaltdtr. T.C ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi lbankasr{titubb) koduna ve TiTul}g, dan alrnmrg firma/bayi koduna sahip oldulunu gdsterir belgelerihale rdosyasrnda teklifi ile birlikte sunmalldrr. 36. Cihaz, fabrikasyon ve iggilik hatalanna karg 2 yrl ticretsiz, 10 yrl iicreti kargrh$nda yedek parga ve servis garantisine sahip olmahdlr. Uve Dr. Erhan ULUS iiye inan 1i-AQYILDIZ tldtlr Yrd. TSM Tabibi I'Ulr AH ve TSH Hemg.

4 T.C TU I{CEL VAL ilig i H a lk Siaglrir M urd u rlu$u 1. ELEKTROKARD YOGRI\F CiI-IAZI TEKN SNNTNAMESi 1-KONU: Qok kanallr EKG cihazr 5;artnamesidir. 2-TEKN i r< OZE ir-i r<lrr :.1-Cihaz,en son teknolojiye gore mikroproses kontrollu olarak irnal edilmig ve ta$tna 'yi 2-6 ve 12 kanallr EKG aynr anda gekebilmelidir. 3-Hasta kagak aktmt l-0ma' dan az olmalrdtr. 4-Cihaz ekranr TFT-LCD ekranr olrnillr v r ekran parlaklrk ayart kullanrcr tarafrn ava rla na bilmeli. 5-Cihaz ekranrnda l,ll,ll[,avr,av[:,avl,v]",v2,v3,v4,v5,v6 derivasyonlan izlenebilmel.i,tras kayan gubuk (moving bar) yontemi ile yenilenmeli ve her bir trase farklr bir ren fo izlenebilmeli. 6-EKG Cihazr 6+2 (Standart,,Cabrera),12 derivasyon genisletilmis olgum,seqilen derivasyon belirli bir stire dalga formu kaydrapor formatlarlna sahip olmaltdtr. 7-Cihazda optimum dtizeyde fitler sistemi bulunmalrdrr.bu sayede gebeke ceryantndan vfya hasta kas hareketlerinden meydana gerlen artefaktlart ortadan kaldtrarakaliteli trase eide edilebilmelidir.filtre,kullanrcr tarafrndan devreye sokulup grkartrlabilmelidir. g-cihazrn komisyonun kabul e<jebilece$i uygun tarzda ekrant mevcut olmalr',aynt anda\2 derivasyon,ekg derivasyon isimleri ite birlikte kaydedilmeden izlenebilmeli,istenildi$ind de 44 boyutuna yakrn termal kafrcla grktr alrnabiilmeli' 9-EKG cihazrnrn onlu grtqrtlr ba[lantt kablc'su bulunmalrdrr EKGbailantr kablolart q pediyatrik ve eriqkin boy EKG elektrotlartyla 'uyumlu olmaltdrr ' el1.,4

5 10-Ekranda kalp atlm hrzr,sistol gdstergesi,el<ran tarama htzt,ekg kazanct,hasta numarasr izlenen derivasyonlar,batar,ya garj gostergesi,kalan bo5 hafrza miktartarih,saat I u J, / ' L ' v, ' e r I ve kullanrcryr uyan mesajr olmalrrcrr. 11-Cihaz;El(G kablosu temassrzlr[r,baterryader kalan 5arjrn azalmast,kaydedicideki kairdrn bitmesi,kalp atrm hrzrnrn ayarlanan allarm limit deferlerinin uzerrine grkmast veya altrna inmesi gibi durumlarda kullanlcl)/l uyarrnaltdtr. 12.Alrnan El(G bilgisi cihazrn ekranrnda basrlmadan veya keydedilmeden once izlenebilmeli,sinyalle ilgili hatala r ekra ndan gtizlenebilmelidir. 13-Cihaz uzerinde otomatik ve manuel galr5ma rnodlart bulunmalrdrr.dokunmatik tuslar yardrmr ile tum ayarlar yaprlabilrnelidir. j- -Cihaz ekranr uzerinde EKG traselei'i rahatlrkla izlenebilme:;i igin durdur(freze)tu5 bulunmalrdrr. 15-Cihaz 220v-50H2 5ehir cereyanl ve briinyesinde bataryasr ile galrgmalrdrr.220vguq kayna8r cihazrn iginde olamalr cihazdan ba$rms;v bir adaptore ihtiyag olmamalrdrr.batarya otomatik olarak 5arja gegebilmeli veya 5arjr kesebrilmelidir. 16-Batarya en fazla g saat igindel tam karpasitr:ye garj olmalr ve tam dolu batarya ile en az40 oiomatik EKG gekilebilmelidir. 17-Kayded ici hrzr,25ve 50m m/sn ola ra lc segilebil melidi r. 1B-EKG kazangla n,5-1o-20mm/mv olarak ay;arlanabilmelidir. 19-Cihazda bulunan bir duime veya klavye ile hasta bilgileri girilebilmelidir. 1o rihrr -anar grivenlik 5artlarrna, elektromanyetik uyumlulurk ve elektrokardiyogra LV-VllldL SEllcl guvenligi standartlartna uygun olmalrdtr. Zt-Cihazdefibrilator bogalmasrndan ortaya grkacak hasardan korunmalr olmalrdrr' 22-Enerjinin kesilmesi, batarya bitrnesi gibi durumlarda hafrzada bulunan bilgiler kaybolmamali.hafrzaya kayrtlr bulunan bilgiler tekrar ekrana r;airrrlabilmeli,ka$rda kaytt alrnabilmeli 23-cihaza bafiranan hasta modt]lrinirn uz:erinde burunan renk kodlu kablo sayesind derivasyonlarrn do$ru ve hrzlr yerlesimi saflarnmalrdtr. /-,'^

6 Z+-Cihaz monitorti termal kaydr:dicisi ve klarryesi tek bir govde ri:zerinde olmalr,cihaz klihik igerisinde kolaylrkla ta5tnabilmelidir.cihazla birlikte cihazrn monte olabildigi ta5rma sehppsr verilmelidir. 25-Cihazrn tu5 takrm su gegirmemelidir, 26-Cihann belirli bir sure kullanrlmadr$rnda kerndini otomatik olarali kapamalrdrr. 3 -YEDEK PAREA VE AKSESUARLAR: Her cihazla birlikte : 1-60 adet grtgrtlr El(G elektotu, 2-!'li yedek 2 adet onlu grtgrtlr elektrot kablosr.r 3-1 adet ta5rma sehpasr 4-Cihaza uygun 1800 gekimlik EKr3 kagrdr 5-1 adet Trirkge kullanrm kitabr 5-1 adet elektrot jeli 4.GARANTI VE TEKNiT SENV S 1-Cihaz teslim tarihinden itibaren imalat ve mrontaj hatalarrna kar5l 2 yrl garantili olmalrdrr. Bu stirede bakrm onanm ve yedek pargadan ucret alrnmamalrdrr. 2-Arva bildirimden sonra 24 saat igerisinder firma cihaza mtidahale etmeli ve 10 gun igerisinde galrgrr duru ma getirilmelidir. 3-Arrza giderilmesi 10 gtinu geger veya gegmesi on gorrikirse firma tarafrndan kuruma bu srlre zarfrnda emanet bir cihaz verilmelidir. 4- Garanti bitiminden sonra en az 10 yrl sureryle ucret kargrlr$rndar yedek parga sa$lamafr firma taa hhrit etmelidir 5- Yerli cihazlar igin TSE veya TSEK, ithal crhazlarr igin CE veya ISO belgesi ibraz edilmelidir. 5-DEGERLEN DiRM E: 1-Firmalar teklifleri ile birlikte Sartnamede yer alan tum maddeleri r:evaplayan "Sartnamer/e Uygunluk Belgesi" ' vermelidir,., I IIT (/,-\ a a l tr, I'irll.: (-h U) -.a, ll I

7 ameye Uygunluk Belgesindeki bi n Turkiyedeki referans listesi ek iaj VE KULLAN M gileisi satrct firmanrn teknik eleman tum malzeme ve aksesuarlart idir. rn kullanrmt konusunda kullantc n ucretsiz olarak YaPrlacaktrr UYE Dr. Erharl cihazrn katalogunda gortilmelidir. verilebilir. rafrndan, kullantctaraftndanuygun gortilen irlikte galrsrr duru da iicretsiz olarak teslin bilgilendirme sattcfirmantnteknik elema ar Uve TAEYILDIZ Miid. Hem5.

8 FETAL EL DOPLER (LCD EKRANLI) CNItZIrNrNir $,INrN,UArSi!- 9l!* portatif olup,tong blok gdvdel i 2 Mhz' rikproba sahip 2- olacaktrr. cihann iizerinde bebelin kalp itrgrnr saynal olarak beliftec;k dijital gcistergesi olmahdrr !!* ultra son yogunlugu 9 mw cm altmda olmalrrlrr. 1-9:!* iizglinde cep veya kemere takrlabilmesi igin klips bulunmarrdrr. 5- cihazrn dijital g<istergesinde cihaztndo$ru yerde olurp olmadr$rnr belirten gostergesi iqaret bulunmahdrr. 6- cihanntizerinde teyp veya harici hoparrcire ba$lantr safilayacak ve kayrt iginde kullanrlabilecek alternatif ses grkrgr bulunmahdrr. 7- cihaziizerinde on/off diigmesi, ses giddeti ayar diigmesi bulunmahdrr. 8- Cihazrn i.izerinde kendi hoparlctrii bulunmahdrr. 9- cihazlabirlikte yumu$ak tllrma gantasr, I ttip ultra son jeli, 1 adet garj sistemi ya ve akti da garjh pilleri verilmelidir \}-Cihaz qarjh yada normal pil ile gahpabilmelidir.!!-9ih* deri/prob siirtiinmesinden kaynakl anan parazitleri filtre edebilmelidir. lz-clhazyetersiz QKS durumlarrnda bile sonug verebilrnelidir. 13 -cihazla birlikte bir adet stereo kulakhk verilrnelidir. I 4-Pil seviyesi diiqtt$iinde cihaz kullanrcryr uyarmahdrr. 15 -cihaz kul lanrlmadlgt$u kendini kapatarak pil tasarmfu saglamahdrr. l6-bu gartnamede belirtilmeyen htikiimler konusunda iclari gaitname hiiki.imleri gegerlidir. BA$KAN OGLU Yrd. UYE Dn Erhan ULUS TSM Tabibi A)fuh,- UYE lnan TAQYILDIZ lle'os.

9 NEBULiZATOR l-taglnabilir, pratik ve her ortamda kullamlabilir olmahd'. $ARTNAMESi ve biiyiik hastalarda rahatlftla kullamlmahdrr. tahatszhk vermeyecek kadar giiriiltiisiiz gahgmahdrh. ilag nebiilizasyonu iyi olmah, partihil gapr 4 mikrolr, Uyiikliigii enaz2\x22,5xl3 cm olmall a[rhsr 2 kg dan basmcr l.l bar'dan az olmahdr. gftqr 4 L/dakika olmahd olmamahdu. -Elekfrik ihtiyacr alternatif akrmda 220e30 V Ac 50 Hz ltii oram 50 desibelden az olmahdr. 5 mikrondan dtigiik partikiiller Vo60 dan az 0-CihAzrn total grkrg miktan 420 mgldakkadan azolmamal l-nebtilizat0r tekrarkullanrlabilmeli ve temizligi bulpqrk 2-istepe g0re nebiilizatdrde tetikleme sistemi olmafu ]1 pus hastanm kendi nefes yaprlabilmelidir. Itp verme sistemine 3-Kullamlan nebiilizatorde valf sistemiyle hastanm al{rpr ne efes verdiginde hava ilag kabrna depil drgan verilmelidir. garhamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda idari g0re hiikiimleri gegerlid hdr. Hasta tiyn Dr. Erhan U[,US tiyr AqYILDIZ Hemg.

10 HASTABA$I MONiTORU rnrnix $ARTNAMESi IiNVAZIVSiZ) I ' Her monitdrde, gok kanal EKG, temel aritmi analizi, solumum, 2 kanalvticut rsrsr, nabu, oksijen satiirasyonu (Spo2)' non-invaziv arter basnct, fizyolojik parametreleri almr anda iilgulup ekranda gosterilebilmelidir. Kurumun ihtiyag duymast durumunda monitorlere 2 kanal invaziv kan basmcr (IBp) modulu de opsiyonel olarak eklenebilmelidir' Bu modiillerin olgtii$i parametreler ile yukanda belirtilen parametreler ayu anda 6lgiiliip monitdrize edilebilmelidir. 2'Monitorekantrenkli, enazt0.4ingbiiyiiklukteveen az640x4s0pikselyiiksekgtiztintirliiliikteolmahdr. 3' Monitor ekrarunda en az dort (4) dalga gekli aym anda izlenmelidir. Olgiim sonuglan aynca sayrsal olarak da ilgili dalga qeklinin yanmda giiriilmelidir. istendigi taktirde, ekranda gosterilen dalga gekli sayrsr arttrrlabilmelidir. 4' Monitdriin en az 15 dakikahk dahili tekrar garj edilebilen bataryasr olmahdrr. Batarya siiresinin daha uzun olmasr tercih sebebi olabilir. 5' Hasta bagr monitoriiniin, duvara sabitlenmesi igin orijinal tagrma sistemi cthazlabirlikte verilecektir. 5. cihazda yaprlacak tiim defigiklikler software vasrtasryla yaprlabilmelidir. 1' Cihazdaki mevcut tiim firyolojik parametreler igin tabularre grafik olarak trend kabiliyeti olmaldr. 8. Grafik trend'lerin rahat okunabilmesi igin skalalarr kullaru,cr tarafindan ayarlanabilmelidir. 9' Cihazda Olgiilebilen tiim parametreler, aritmiler igin ayarlanabilir alt ve iist alarm limitleri olmal ve bu de[erler elaanda gdriilen parametrelerin saynal de[erlerinin y,anrnda g6rtilmelidir. 10. Hastada en az son 8 saatte oluqan alarmlannm yer aldrg bir alarm gegmigi tablosu olmalldrr. ll' cthazda olugan teknik problemlerin kaydedildi[i ve daha sonra teknik elemanlar tarafindan bu problemlerin listesinin ekranda gtiriilebildigi arna kayfi listesi olmahdrr. 12' Kalp Atrm Hrzt, EKG sinyali olmadr$r taktirde A.rter ya da Spo2 sinyalinden tilgiiliip ekranda gdsterilmelidir. 13. Her monitorde, Asistol, Ventriktiler Tagrkardi, ventrikiiler Fibrilasyon, Artefakt, gibi aritmileri tanmlayabilecek temel aritmi programr olmahdr. 14' Her bir EKG derivasyonunun ekrandaki gtirunebilirtisini kolaylagtrrmak igin dalga qekli buyiikluk segeneklerine sahip olmahdr. 15. Cthaz respirasyon efrisini ve respirasyon hzrm numerik olarak g6sterebilmelidir. 16. cthaz respirasyon hrzr tilgtimiinn 4- no solunum/dakikarahsrnda en fazla +o/o 2 ya da +5 solunum/dakika hatasryla yapabilmelidir. 17. Cthaz en az l0 ila 45 C arasrnda ve +0.2 C hassasiyetle Olq:iim yapabilmelidir. 18. Nabrz hrzr Olgtmii atrm/dakikarahsrnda en fazla,t5 bpm ya da tvol hata ile yaprlmaldrr. 19. Cihaz Spo2 iilgiimiinn o arahgrnd a en fazla Lyo '-, hara ile yapmahdrr ve hareketten etkilenmeyecek yazftm algoritmasma sahip olmahdrr. 20' Non-invaziv kan basmcr (NIBP) dlgtimiinde, hastanm sistolik, diastolik ve ortalama basrng de[erleri ekranda gdr0lmelidir. 21. NIBP dlgiimleri, tek bir 6lgiim, arahkh Olgiim ve devamh,iilgiim modlarrnda yaprlabilmelidir. Arahkh Olgiim modunda arahk zamam segilebilmelidir 22.Her modda NIBP iilgiimiinii baglatrp sona erdiren,"start/st,op,, tugu aynca olmahdr.

11 , 1 otomatik olarak olay I adet de deri iistti rsr ve yetigkin igin gok verilecektir. lammhk SpO2 parmak crhazla birlikte yeti$kin hastalar igin 2 farlh ikiger adet gok tansiyon mansonu hastanenin kullanmakta oldugu tek sa$layacagrara kabloya uygun girigleri i takilabilmelidir. (disposable) invaziv veya diger sistemlere basrncr transdiiseri girigler yerinde ve en az iki yrl silre ile firma garentisi al[urda idare tarafindan gosterilecek olan yerp firnfa tara iiretici firma tarafindan sertifik4landrrlmrg Ocretsiz olarak verilecektir. inan T AH ve TS Uve

12 oksijen TuPu TA$rMA 1. Tiip tasma arabasr l0 lt ttipleri tagrmak amagh olntahdn. Tiip arabasr 30 kg kadar tasrma kapasiteli oknahdr. TEKNIK$ARTN. Tiip tasrma arabasurm rahat hareketi i9in2 adet tekeflesi. TUp tasrma arabasnm izerinde ti.ipiin g0vde yapsma muhafaza. Tilp arabasr cm boylannda olmahdr. Tiip arabasr ile tekerlek arasr mesafe 20cm+-5 cm olmal. Tiip arabasrnm boyasr elektrostatik boya olmahdr. Tiip arabasrnda tiipiin dewilmesini dnleyen I adet zit'rcir \. Tiip arabasma firma 2 yil garanti vermelidir. uyb Dr. ErharlUL TSM Tabibi inan TAQYILDIZ Mtid. Hemg.

13 SOGUK BUHAR CiHAZI TIIKNIK $ARTNAMESI l-cihaz LCD Ekran ve mikroiglemci kontrolii olmahdr. 2-Cihaz so[uk buhar vermelidir. 3-Cihannnebulasyonhrzrayarlanabilirolmahdrr. 4-Cihazda kullamlan su haznesi, geffaf polikarbonat mamul olup, en az 500 ml. Olmahdrr. S-Hazne kapafr iizerinde kaniil sistemigermeli, hem normal uygulamalarda hem de ilag uygulamalanndaynr kapak kullamlabilmelidir. 6-Haznede su azaldt[rnda veya tam takrlmadr$mda rgfth, g0riinttlu sesli ikaz bulunmahdrr. 7-Cihazdaki su haznesi kolaylftla takrlabilmeli, kristali kullarucr tarafindan da teknik servise gerek olmadan degigtirilebilmelidir. 8-C ihazda hasta solunumun a maruz kalan pargalar steril edil ebilmelidir. 9-Cihazda I lt. kapasiteli vida kapakh gige Ozel cam infiizyon gigesiyle birlikte 2 si kilitlenebilen 4 tekerlekli, hareketli bir stand iizerine monte edilmig ve aerosol hortumu her y0ne gewilebilen, sabitlenebilen flex iple bir destek iizerine yerlegtirilmig olmahdr. l0-cihazda hem bakteri hem de hava filtresi olmahdr. ll-cthaz220yolt 50 Hz ( +/- 10 toleransh ) gehir cereyaru ile gahgmahdr. l2-cihaz24 saat kesintisiz galqabilmeli ve srvr nemlendinne kapasitesi 0-5 cin/dakika arah[rnda ayarlanabilmelidir. l3-cihaz mikron arasmda partiiktilizasyon yapabilme Ozelligi olmahdr. l{-cihazda ilag uygulamalan igin ilag kabr ve oksrjen adaptdr0 de bulunmahdr. ll-cihazplastik ABS kasa govdesine sahip olmah veip +4 koruma smrfina dahil olmahdu. l6-cihaz Sailft BakanhSr Ttbbi Cihaz Ydnetmenligine uygun CE ibraz etmekle yiikiimludiir. Belgesine sahip olmah ve firma bunu ll-cthazimalat hatalarrna kargr en az 2( iki) yrl garantili ollacak ve ticretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 ytl siireyle iicreti karqrhlrnda yedek parga sa$lamayr iiretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satrcr firma taahhiit edecektir. BA$KAN Uvr UYE Dr. S LU w,. Dr. Erhan ULUSI inan TAQYILDIZ Ha iir Yrd. AH ve TSH iid. Hemq.

14 KURU HAvA srnrilizar0nu rnxnix gartnamesi 6nixnoiglnuci; 1. KONU : Halk Saglft M0diirlii[iine ba[h sa$lrk tesislerjinde kullanrm amagh Kuru Hava Sterilizatiirii (Mikroiglemci) ahmrr ait Teknik gartnamesidir, z. isrnnir,nn TIBBi ve TEKNIK 6znr,r,irr,nn : 2.1. Laboratuar ve oda kogullarrnda gal4acak, masa iistii tip olacaktrr Cthann drg yiizeylerini olugturan malzeme paslanmayarkargr elektrostatik toz boyah olacaktr Kullanrlr hacim en az 40litre olacaktr Kullarulr hacmi gevreleyen yiizeyler elokse edilmig altiminyum veya paslanmaz gelik malzemeden yaprlmrg olacakhr Kullanrlr hacim igerisinde yiiksekligi 40 (+10) mm kademeler ile ayarlanabilir, paslanmaya karqr korunmug, tabii hava sirkiilasyonunu engellemeyen, 213' ii d4anya qftarrldr$rnda dewilmeyen en az iki adet rafi olacal<tr Kapr szdrmazh[r silikon esash conta ile sa[llanacaktu: Taze hava tabii sirkiilasyonu ayarlanabilir bir gekilde tremin edilebilecektir Biitiin kontrol ve igletme elemanlan bir pano iizerinde toplanmrg olacaktr. 2,9. DOrt ayak temash olacaktr Cthaz PID mikroiglemcili kontrol sistemine sahip olacaktr Cthaz, kullamlr hacmin drg yiizeylerinden rsrtmah olar:ak, kullanrlr hacim igerisinde strcr olmayacaktr Termostatrn gahgma ve ayarlanma hassasiyeti loc olacaktr. 2,13. Cthazntermostat okuma arahpt0-250'c arasnda ayarlanabilir ve dofru okuma yapabilir olacaktr Kullanrlr hacim stcakh[mt g0steren termometrelektronik, rakamsal gostergeli ve loc hassasiyetle okunur tipte olacaktr Kontrol termostatmm arrza ihtimaline kargdrk ikinci bir emniyetermostatr bulunacaktr. Emniyetermostatrnm ayan cihaz dqrrdan yaprrlabilir olacaktr. Emniyetermostatr "C arasmdayarlanabilir olacaktr Crhaz istenildiginde zamana bafh olmaks:zrnayarlanun program srcakh[rnda gahqacaktn Cthazda programlanan de[erler gahgmanmdla kullamcr tarafindan istenildiiinde izlenecektir Cthazda rsrtma ve alarmikaz lambalarr olacaklr Cthazda en az -900 dakika arasmda I'er dal<ika kademelerle ayarlanabilen zamanlayrcrolacaktr.zarnanlaylr;',ayarlananzamanr,geriyedo[rusayma iglemini ayarlanan srcaklrk deperin erigilmesinden sionra baqlatacak ve siire bitiminde rsrtma iglemini durdurup sinyal verecektir Crhazda ayarlanan program de$erleri cihann kapah olmasr halinde hafnadan silinmeyecektir. 2.21, Kullanrlrr hacim igerisinde muhtelif yerlerde olgiilen srcakhklann arasrndaki fark +2oC'yi agmayacaktr Cthazn rsr yalrtrmr cam elyafi ile yaprlmrg olacak, rsr I'e elekfrik yalrtrmmr TS 2000'e uygun olacaktr. 2.23, Cthaz 800 W.dan fazla gug gekmeyecektir EIektrik besleme kablosu toprak hath olacak; toprakh thg ile birlikte pres baskrk olarak imal edihnig olacak ve TS 40'a uygun olacaktr Cthann ig elektrik tesisaturda kullanrlan kablolar cihaan giiciine uygun olacak, srcak bdlgelerde kalan kablolarrn izolasyonlan mutlaka rsryar dayanrkh slikon esaslr olacaktrr. t Cthaz 220 V. 50 Hz. $ebeke geri I imi ile qlalakt r. =E o/o I 0' luk voltaj degi gikl iginden etkilenmeyecekti r. hiikiimler konusunda idari gartname hiikiimleri LU Uvru Dr. Erhan ULUS TSM Tabibi - /,2./h' Uvn inan TAQYILDIZ AH $u\miid. Hemg.

15 1- SU AtrALiZ FOTOMETRESi TBKNiK $ARTNAMESi l-cihaz laboratuar tipi ve masaiistii kullamma uygun olmahdrr. 2-Cihaz igme ve kullanma suyu,havuz suyu ve afik su analizlerini yapabilmelidir. 3.Cihann dlgiim arahlr nm (nanoraletre).,ye daha geniq arahkta olmahdrr.enaz 12 adet tamamen mikro iglemci kontrollii otornatik segimli filtre bulunmahdrr. 4.Cihaz dalga boyu kalibrasyonunu otomatik ve dalga boyu segiminide metoda balh olarak otomatik yapmahdrr. 5.Cihaztranmitas (%),absorbans ve konsantrasyorl (mg/lt,ig/lt,ppm,) olarak cilqiim yapabilmelidir. 6.Cihann lambasr xenon veya halojen lamba olmahdrr. T.Cihaz yuvarlak ktivetlerle ve ek olarak adaptdr gerektirmeden 10,20,50 mm lik dikd<irteen ktivetlerle kullamma uygun olmahdrr. S.Crhaz renk ve tiirbidite (bulamkhk) <ilgtirnti yaparbilmelidir. 9.Cihazlabirlikte 2 qer adet 10,20 ve 50 mm'lik kuvars ktivet verilmelidir. l0.cihazla birlikte 0,1-1 ml'lik ve 1-5 ml arasmda dlgtim yapabilen 2 adet otomatik pipet ve pipet uglan verilmelidir. 11.Deliqen analiz teknikleri ve yeni metodlar, kolayca cihaza chip bilgisayar ba[lantrsr veya internet iizerinden ytiklenebilmelidir. l2.cihazda otomatik bulamkhk dtizeltme fonksiyonu bulunmahdrr. I3.Cihazdaenazl}adet kullanlclprogramrolugturulabilmelive en az 500adet analiz sonucu tarihi ile birlikte hafizasrnda saklanabilmelidir. l4.cihazda otomatik stfir ayan ve kuvet tammlamie fonksiyonu bulunmahdrr. 15.Clhaz en az, tarih ve 25TA sayrh Itesmi Gazetede yayrmlanan insani Tiiketim Amagh Sular Hakkrndaki Y<inetmelifin kimyasal kontrol izleme parametrelerini,a[r metalleri ve aqalrda listede kitleri istenilen parametrel enn analizlerini yapabilmelidir.cihaz Siyaniirik Asit ve Toplam alkalilik testlerini rilgemedifi taktirde bu testlere ait reaktifler set olarak verilecektir. Bu testleri olgebilen cihazlar tercih edilecektir. 6.Cihazla birlikte aqa[rdaki kitler verilmel idir Parametreler Amonyum Nitrit Ali.iminyum Demir Kit Sayrsr 800 test 100 test 100 test 100 test 17 -Cihazda l6.maddede kitleri istenilen analiz parernetreleri ytiklenmig ve analiz e hazrc durumda olmahdrr. 18- Organik Maddeler igin Sarf edilen oksijen miklarmr rilgmek igin gerekli olanhazt

16 2l.Cihaz CE belgesi tagrmah,tse ve/veya egde[er kalite belgelerine sahip olmahdrr. 22.Cihann Tiirkqe kullamm krlavuzu olmahdrr. 23'Cihann sattqmr yapan firma Ttirkiye genel distribtitdrti veya genel distribtitori.i tarafindan yetkili olmahdrr. 24'Cihaz en az2 yrl garantili olmahdrr.teslimatrnr takiben saficr firma tarafindan elitim ve teknik hizmetleri verilebilmelidir.en az I0 yrl siire ile iicreti kargrhlr teknik servis -iermeyi taahhiit etmelidir. 25.Kitler Cihaza tam uyumlu olmahdrr. 26.Kitler tiretici firmaya ait orjinal etiket tagrmah rre etiket i.izerinde lot no, son kullanma tarihi ve saklama kogullan belirtilmig olmahdrr. 27.Kitler en az test sayrsma sahip ambalajdan verilmelidir. 28'Kitler teslim tarihinden itibaren en azbir yrl miadh olmahdrr kit miadr sona ermeden rig ay cinceden haber vermek qartryla yenisi ile degigtiriknelidir. 2-SOGUTMALT inrusaron rnxnix SlnrNaMESi l.cihaz normal laboratuvar gartlannda 220 \l 50 HZ gebeke cereyam ile galqmal + % I 0' luk voltaj deligimlerinden etkilenrnemeliclir. 2.Clhaz yedek parqa ve aksesuarlarr rile diler dzellikleri agrsmdan bir btitiin olarak tiretilmiq en yeni model olmahdrr. 3.Cihaz kullamlacafr yere teslim edildiljinde innal ve malzeme hatalalndan yoksun: kr1k. gatlak ve deforme olmamrg olmahdrr. 4.Clhazn ig gcivdesi paslarrn'taz materyalden imal edilmiq olup, drq grivdesi finn boya veya elektrostatik toz boy a ile kaplanmr g olmahdrr. 5.Cihaz 4 ay akh ayarlanabilir olmahdrr. 6.Cihaznkullamlrr ig hacmi L arasrnda olmahdrr T.Clhazda CFC igermeyen so[utucu gzlz: kullanrllmahdrr. 8.Cihazda hava sirkiilasyonu fan ile saflanmah,crr. 9.Cihazrn kaprsr qoka ve rsrya dayamkh olacak, kaprlann agilmasr raflarrn drqalya grkarrlmasrna engel olmayacaktrr. 10.Kapak stzdrmazhgr dayamkk conta ile sa$lanmahdrr. IlCihazpt 100 srcakhk sens<irtine sahip olmahldrr. l2.clhann dn panelinde srcakhk gcistlergesi, aqma/kaparrra dtifmesi ve srcakhk ayar diilmesi bulunmahdrr. Gdstergeden izlenen srcakhk ig srcakhklaaynrolmahdrr. l3.cihazn termostatr -10oC ile +60 oc arasrnda, dijital olarak ayarlanabilir ve galrymal ayarlanma hassasiyeti 0. I "C olmahdrr. l4.cihaz mikroiqlemcili kontrol iinitesine sahip olmah ve <in ytiztinde LED ekranr bulunmahdrr. ll.cihaz en az tiq (3) raf alabilecek kapasitede imal edilmig olmah ve cihazla birlikte paslannaz materyalden (gelik vb...) yaprllmlg en az3 raf veilmelidir. 16.Her cihaz iein, kabulii yaprhp ilgili laboriatuvara kurulumundan sonra kullamcrrun istedifi stcakltkta, firma tarafindan ba.srmsrz ve inktibatcirlerin srcakhk kontrollerinde akredite bir fi rma/kurulug tarafindan srcakhk kalibrasyonu yaptrnlacaktrr. 1T.Drqandan srcakhk probu takrlmasr kc,lay olmahdrr. l8.cihann yzelliklerini anlatan teknik dloktimzrnlar, kullarum ve bakrm krlavuzu Tiirkge verilmelidir. 9ArJ ilti CKo?rv J, e.l*nt ULUJ fletlc 13,"t n6tu A-/4, w ltvt?rqr I pot I ul* yagp / +tt,tr"t {k^1,,

17 RONTGENFILIVI i rrxnir $ARTN BA$KAN l.kasetler hafif ve X rgmr gegiren aliiminyum malz k6ge krsrmlannrn mukavemeti arttrnlmrg ot*ptroo. 2. Kasetin X rgrnr almayan tarafi (kaset iapag) i olmahdr. 3. Kasette isimlik penceresi olmahdr. 4. Kasetin kapa$r en az iki menteqeli ve en az iki n 5, KryeJ kapagrmn kilitlenme mekanizmasr igeriye olmahdr. 6. Qergeve profilleri aliiminyum oknahdn. 7. Mentegeler aliiminyum olmahdn. 8. Kasetler en az iki yrl garantili olmahdr. 9. Ranfansatdrler, plastik tabanh olmah. nadir bilegimile kaph olmahdr. I 0. Ranfansat0rler, sonradan yap4tilma esnastnda fabrikasyon olarak kasete yuprg* bt nutroo. I l. Kasetler ve ranfansat0rler AB direktiflerine uygun $iftrnu sekilde CE belgeli olmahdr, 12. Urtin muirnuuy"ne komisyonitaratn"u Ai edilecektir. l3-kasetler 35x35 cm,30x40 cm,24x30 cm ve 3 boyutlarda olmahdr. ( tx\ cp tq. blt\tq13'tet- '/' dqe l)o7l.lr-t4r.. tiyn kurgun yapilmq olmah ve kilitlenmelidir. almayacak hassashkta elementleri igeren fosfor maruz kalmamasr 93/42 ttbbi crhaz ikten sonra kabul 3 cm filmlere uygun Uyn TAQYILDIZ TSM Tabibi Miid. Hemg. n

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

VALiLiGi r Miidiirliilti

VALiLiGi r Miidiirliilti TUNCE Halk Sagh VALiLiGi r Miidiirliilti Sayr : 7856171 Konu : Birim fi...,/10/2013 M planlanan Trbbi Yaklagrk birim fiyatrrun en mtize baflr Sa$rk Kurum Kuruluglanmn ihtiyacma binaen satm ahnmasr lzemeler

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 05/09/2013 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (7) kalem MEDİKAL MALZEME ALIMI işi satın

Detaylı

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri.

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri. !: gal\rkrrr KARATETix 0rvlvnnsirnsi Yaprakh Meslek Yiikokulu-Milkiyet Koruma ve Gtvenlik B6lllmii Sivil Savunma ve itfaiyecilik programr Ki$isEL HAREKErsizLk cfirazr TEKNiK $ARTNAMESI I. Sallam ve su

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00419 SAYI : KONU: T e k lif M ektubu P İY A SA A R A Ş T IR M A T E K L İF M E K T U B U H astanem

Detaylı

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ 1. Cihazın hacmi Brüt 85 lt Net 55 lt. 2. Cihazın en az 48 cm x52 cmx85 cm ölçülerinde. 3. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C ye set

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

NOT: KISMI TEKLIF VERILEBILiR.

NOT: KISMI TEKLIF VERILEBILiR. 14.02.2013 tarihinde saat 10.40'da - i.u.miihendislik Fakiiltesi Kimya Bolumii Analitik Kimya Anabilim Dalimn ogrenci laboratuarlarmda kullanilmak iizere 4 kalem cihaz (1 adet Kiil Firmi, 2 adet Isitici

Detaylı

diilnis Hastane Yiinl

diilnis Hastane Yiinl T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN ndlce DEvLET HnsrnNpsi Sayr : B. 10.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:... Kurumumuzun ihtiyacr olan ndroloii yogun bakrmda kullanrlmak

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr

Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI. www.forbi.com.tr Katalog Başlığı SU ANALİZ EKİPMANLARI SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE SU ANALİZ SPEKTROFOTOMETRESİ AQUALINE GENEL ÖZELLİKLERİ UV VIS ve VIS seçenekleri Diagnostik testleri yaparak analiz güvenliğini

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımlarının yapılması

Detaylı

HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz taşıma sapı ve üzerinde alarm ışığı bulunan, gerektiğinde sedyeye kenarına asılabilen, yeni doğan, pediatrik, erişkin hastalarda ve her türlü yoğun bakım ortamında

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir.

BRANIJL(SARI-MAVi ) GENEL HUKUMLER. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. Tunceli Halk Sapihfr Miidiirliigii 2013 Yrhna Ait 11 I(alem Trbbi Sarf Malzeme Teknik $artnalmesidir. GENEL HUKUMLER l-)listedeki malzemelerin ttimtinde 'f.c. Safhk Bakanh[r ruhsatr veya onayr veyahut

Detaylı

istanbul medikal Ý Ç Ý N D E K Ý L E R 1) TRANSPORT KÜVÖZ ve VENTÝLATÖR...2 - TI-2000 Transport Küvöz...2 - Biomed MVP-10 Mekanik Transport Ventilatör...2 2) KÜVÖZLER...3 - YP-2000 Yoðun Bakým Küvözü...3

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

İ.T.K Bülten. Özel Sayı Cilt 1, Sayı 6. 13 Kasım 2007

İ.T.K Bülten. Özel Sayı Cilt 1, Sayı 6. 13 Kasım 2007 İ.T.K Bülten Özel Sayı Cilt 1, Sayı 6 13 Kasım 2007 Su banyoları, Yağ banyoları Çalkalamalı banyolar İmmersiyon tipi ısıtıcılar İmmersiyon tip ısıtıcılar için paslanmaz çelik ve şeffaf polikarbonat banyolar

Detaylı

,,","SNfro, ... (YAZ tle) . hsabilen iietken ildsrcokltk e\ektrcdu. ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANLI6I. TL. kargrlgtnda vermeyi / tfaire Easkanr J.

,,,SNfro, ... (YAZ tle) . hsabilen iietken ildsrcokltk e\ektrcdu. ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANLI6I. TL. kargrlgtnda vermeyi / tfaire Easkanr J. T.C. 9ANKR KARATEKiN iiniversites ioart ve MALi igler DAiRE BA9KANL6 KONU Tekliflerin istenmesi 27.10.2015 Universitemiz Kimya M0hendisligi BdlUmUnde ku antlmak Uzere asaorda cinsi, miktafl ve dzelliklei

Detaylı

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN B6LGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan HASTANENTN MUHTELIF SERVISLERINDE

Detaylı

Soğ.Pizza Tezg.ve Teşhir Ünit.

Soğ.Pizza Tezg.ve Teşhir Ünit. Bu seri, üstü granit tablalı ve 700 mm derinliğinde 3 model soğutmalı tezgahtan oluşur. Tümünde soğutmalı bir bölüm vardır ve 1780 mm uzunluğundandır. kodlu model iki kapı ve altı çekmeceli; kodlu model

Detaylı

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO:3 EKG TESTİ

TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO:3 EKG TESTİ EKG Testi TC ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEDİKAL BAKIM-ONARIM VE KALİBRASYON LABORATUVARI DENEY NO:3 EKG TESTİ EKG cihazlarına hasta simülatörü bağlanarak hasta simülatöründen

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr.

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr. T.U.R. ORTU SET Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. 1 ADET T.U.R. ortusu (T.U.R. DRAPE )200-240 CM 1 ADEr DUZ ortu ( DRAPE ) 100.120 CM 1 ADET ALET MASA ortusu PE/NW ( BACK TABLE DRAPE PE/NW ) 150-200CM

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ STERİLİZASYON SİSTEMLERİ Ürün kodu için seçeneklerine bakınız. 110 LT TEK KAPILI PLAZMA STERiLiZASYON CiHAZI Düşük ışılı hidrojen peroksit (H2O2) plazma sterilizasyon cihazı Diğer düşük ısılı cihazlara

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

7*s6r7r3 U?t Birim fiyat Tespiti

7*s6r7r3 U?t Birim fiyat Tespiti G*. 7*s6r7r3 U?t Birim fiyat Tespiti TUNCELI V Halk Sa$hlt tt 4.4./04 /20rs 1 Miidiirltigiimtiz Sa$Ift Kurum ve TIBBI CIHAZ ahmr iqi igin, yaklagrk mali Yaklaqrk maliyete esas olmak iizere, aga$rda cir

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

HASTANE TEKSTİLİ. www.mttecnology.com info@mttecnology.com www.mttecnology.com info@mttecnology.com

HASTANE TEKSTİLİ. www.mttecnology.com info@mttecnology.com www.mttecnology.com info@mttecnology.com HASTANE TEKSTİLİ DOKTOR KIYAFETİ Sipariş kodu : HT - 324 HAKKIMIZDA Firmamız Hastane Pazslanmaz Ekipmanları ve Cihaz Aksesuarları konusunda uzmanlaşmıştır. Firmamız dünyanın farklı birçok ülkesinden ithalat

Detaylı

Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk... ...En iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını...

Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk... ...En iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını... İ.T.K Bülten Özel Sayı Cilt 1, Sayı 1 14 Eylül 2007 Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk......en iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını......şimdi de her bütçeye

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

6tr : Yaklatrk lvlaliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

6tr : Yaklatrk lvlaliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.C. ADANA val,il.idi il SAGLK MUDTJRLUGU S yl Konu 6tr : Yaklatrk lvlaliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA J...tgns MUEssEsEslNE Mitdiidiigitmiiziin ihti),acr olan atagrda cinsi, miktan ve cizellikleri

Detaylı

Sıcaklık ölçüm cihazı (tek kanallı)

Sıcaklık ölçüm cihazı (tek kanallı) Sıcaklık ölçüm cihazı (tek kanallı) testo 926 Sıcaklık ölçümünde çok yönlü cihaz Gıda sektöründeki uygulamalar için uygundur C Kablosuz problar ile ölçüm Sesli alarm (ayarlanabilir alarm limitleri) Topsafe,

Detaylı

SleepOne Ürün Platformu

SleepOne Ürün Platformu Kare Medikal 2003 yılında üretim,satış ve ihracat faaliyetlerini birleştirmek üzere kurulmuştur. PAP cihazları, ventilasyon, oksijen tedavisi, aerosol tedavisi ve aspirasyon ürün gruplarında ar-ge ve üretim

Detaylı

"o){a13yfpu. lt Enjektdr (5 Ml'lik siyah uclu) Adet 5000 - 4'\ sayf i u) ., ADANA l!1..i4-.rzor+ Konu : Yakla{rk Maliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

o){a13yfpu. lt Enjektdr (5 Ml'lik siyah uclu) Adet 5000 - 4'\ sayf i u) ., ADANA l!1..i4-.rzor+ Konu : Yakla{rk Maliyet YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM - 4'\ sayf i u) Konu : Yakla{rk Maliyet T.C. ADANA VALiLIEi Il Saghk Miidurltlu YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUEssEsEsiNE., ADANA l!1..i4-.rzor+ Mudtirltgiimtziin ihtiyaq olan a$agrda cinsi, miktan ve dzellikleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

Laboratuvar Terazileri. Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları

Laboratuvar Terazileri. Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları Laboratuvar Terazileri Analitik Teraziler Yarı Analitik Teraziler Hassas Teraziler Nem Tayin Cihazları TABLET SİSTEMİ LABORATUVAR 7 Dokunmatik Ekran Andorid İşletim Sistemi Bluetooth veya kablo ile bağlantı

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07/08/2013 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (5) kalem 5 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI işi

Detaylı

HASTANE EKİPMANLARI VE DONANIMLARI

HASTANE EKİPMANLARI VE DONANIMLARI HASTANE EKİPMANLARI VE DONANIMLARI 40 yılı aşkın üretim tecrübesini, günümüz teknoloji ve tasarım anlayışıyla buluşturan MEYSA A.Ş. medikal sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere MEISSA markasıyla

Detaylı

T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi. ihrivlq LisrESi. Fivat i Fivat VVIRICDNO:I i I ADET ADET

T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi. ihrivlq LisrESi. Fivat i Fivat VVIRICDNO:I i I ADET ADET T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72.00.201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan MUSTAFA AKSOY iqn KARDiYOLOJi MALZ

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Genel 6zellikler L Hastanemizin ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanrlan

Detaylı

Soğutmalı tezgah - 160 lt

Soğutmalı tezgah - 160 lt Electrolux 160 litre soğuk tezgah; güvenilir, kompakt ve kullanım kolay soğuk depolamaya ihtiyaç duyan müşteriler için ideal çözümdür. Tüm iç yüzeyler, ticari sınıf darbeye dayanklı Polistren'den üretilmiştir.

Detaylı

] i VF,NTR KULER LEED : I ADET

] i VF,NTR KULER LEED : I ADET T.C. SAdLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELsni sinl,igi BATMAN solcb DEVLET unsrnxnsi Sayr : ll.l0.4.lsm.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan SITO LICE iqin KARDIYOLOJI IVIALZ.ALIMI

Detaylı

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 ECOPRESS 50/100/200 Tasarım Ve Operasyon Tüm ECOPRESS modellerinde elektro-hidrolik çalışma prensibine sahip olup hava gerektirmez ECOPRESS yağ basıncının arttırılması

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

NOT: KISMl TEKLIF VERILEBiLIR.

NOT: KISMl TEKLIF VERILEBiLIR. 14.02.2013 tarihinde saat 10.35'da - i.u.muhendislik R^l^ujtte^i Kimya Bolumii Fiziksel Kimya Anabi/im Da/mm ogrenci laboratuarlarmda kullanilifiap^uzere 5 kalem cihaz (1 adet Spektrofotometre, 1 adet

Detaylı

RENKLİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

RENKLİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ RENKLİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KONU: Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde (Nöroloji yb, Koroner yb,transplantasyon yb) kullanılanılmak üzere istenmektedir. 2 TEKNİK ÖZELLİKLER: 2.1 HastabaĢı

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik .5 X X testregistrierung Kontrol panelleri Tipi Kontrolör yapılandırmasına ait bağlantı soketi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol panelleri, çalışma

Detaylı

iil ****1",'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[";i.::::"" li'"',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:11"1"'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve

iil ****1,'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[;i.:::: li'',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:111'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve T.C. SACLIK BAKANLIeI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. f 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan TROPONiN I, BETA HCC/HCG Ilgilerdiginiz

Detaylı

05 - Er"l)t K"r"*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

05 - Erl)t Kr*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. i.:. r:illiil,i].1i1.,,i,t:i!l T.C, ADANA VALiLiGi Il Saghk MiidUrliigii Sayr : 77090304. S attnalma / 1 43 Konu: Teklif Formu 12 /05 /2015 _ TEKLIF FORMU Mtdiirliigiimiize bafh Ydnetim Hizmetleri $ube

Detaylı

Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır.

Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır. Tüm kimyasallar analitik saflıkta olmalıdır. 0.02-0.2 ml ARASI AYARLANABİLİR 1. Pipetlerin hacim aralıkları, hacim ayarlama değeri, ve hata payları aşağıdaki gibi olmalıdır: Sistematik Rasgele Hacim Hacim

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

OTOMATİK PİPETLER (TRANSFERPETTE S) :

OTOMATİK PİPETLER (TRANSFERPETTE S) : 704708 Micropipet Sabit, 10 ul, sarı 704716 Micropipet Sabit, 20 ul, sarı 704720 Micropipet Sabit, 25 ul, sarı 704728 Micropipet Sabit, 50 ul, sarı 704738 Micropipet Sabit, 100 ul, sarı 704744 Micropipet

Detaylı

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org

DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ www.umke.org DEFİBRİLASYON ATT.Cengiz DURMUŞ DEFİBRİLASYON Myokardiyuma çok kısa bir süre içerisinde yüksek miktarda elektrik akımı vermektir. Amaç; VF/nabızsız VT durumlarını normal sinüs ritmine çevirmektir. Defibrilasyon

Detaylı