iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu."

Transkript

1 GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu Sedye arabasnm altmda 150x40 mm gapnda 4 ipdet2 i frenli antistatik tekerlek olmahdr. Duvarlara garpmayl esnetrnek igin sepyeni d0rt bir tarafinda 140 mm gapurda plastik tampon tekerleri bulunmahdr Sedye minderi l8 cm. MDF tablalar tizerine ve 5 konumda 70 derecey$ kadar ayarlanabilmelidir Sedyenin her iki yarunda serum askmr yuvalan ve nikel kaplanm4 korkulukfar mevcuttur. Sedye ile birlikte I adet krom nikel kaph rum askrsr olmahdr Sedyenin altrnda orta biiyiikliikte oksijen tiip0 koymak 2-6- Sedyenin ti[n metal aksamlan elektrostatik toz boya i 2-7- Sedyenin alt arabasmda trendelenburg pozisyonrp bulunmalq buna ba[h kol vasrtasryla pozisyon vereb 2-8- Sedyenin alt arabasr 32x1,5 mm borudan yaprlmlall a araba birlegtiricileri 25xl,J mm boru ve iistte de 30x10 mm lamadan olmahdr Sedyenin tist ksmr ve sedye profili 40x40x1,5 rum filden olmah, bunlar aralarina atrlan profillerle takviye edilmelidir. 2-l0-Yukarda belirtilen Olg0ler yakla$ft olup tekliflerde r Olgtler ftabul edilebilir toleransa sahip olarak %3-5 gb.) detayh olarak belirti 2-ll-Minderin bulundu[u iist sedye istenildilinde alt n ayrr olarak kullarulabil/pelidir Bu gartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusurlda $arhrame hiiktimleri gegeflidir. iivn inpn TAQYILDIZ qmud. Hemq.

2 DEFIBRILATOn lnrruix 5nnrnarursi 1. Cihaz bifazik dalga gekli ile defibrilasyorr iglemini yapmahdrr- Acil servislerde, kardiyoloji kliniklerinde, yogun bakrmlarda, ameliyatharrelerde ve ambulans igerisinde kullanrma uygun olmalrdtr. 2. Cihaz hastanrn empedansmr olgebilmeli, segillen enerrjiye gore hasta igin en u)fgun defibrilasyon dalga formunu yaratmaldrr. Boylelikle daha etkin bir rlefibrilayon sallanmalr ve hastantn myokard yaprsr korunmalrdrr. cihazrn kullandrlr defibrila:syon d;rlga formu uluslar arast standartlarca kabul edilmig bir dalga formu olmaltdtr. 3.Cihaz en az 5.5 inch boyutunda, en az 2 kanalh renkli LCD ekrana sahip olmahdrr' cihaztn ekrantndan hastantn EKG dalga formu' nabrz deii'eri' EKGi kaynafr EKG genlifi izlenebilmelidir' 4. Cihaz EKG sinyallerini defibrilatiir ka;;rklarrndan, pedlerrden ve EKG elektrotlartndan alabilmelidir' 5. Cihaz harici ka5rklardan, disposable pedler lizr:rinden defibrilasyon iglemini yapabilmelidir' 5. Cihazda yetigkin ve pediatrik kasrklar bir arada olmalrrlrr. T.CihazrnkaSrk anilzerindengarjve$.okuygu arnalan.yapabi meli,kagrkveyacihaziizerindenenerji segimi yapabilmeli ve yazlct devreye sokulabilmelidir' 8. Cihazrn kullandr$r defibrilasyon enerji seviy'eleri agrkga belirtilmelidir' Cihaz Bifazik Truncated Eksponasiyal veya Rektalineer Bifazik clefibrilaqlcn dalga formunu kullanmahdrr- Cilhazda minimum ve maksimum enerji delerleri arasrnda en az ll farklr kadermedenerji segimi yapabilrmelidir' 9. Cihazda kagrklar veya pedler hastaya iyitemas; etmiyorsa ilgili uyarr mesajt ile kullanrcr uyarrlmaltdrr' 10. Cihazrn ekranrnda segilen enerji seviyesi iizlenebiilmelidir. Cihaz segilen enerji seviyesine Sarj oidu{unda sesli ve yaztlt uyart vermeliclir' 1x.. Cihaz ilk agrldrirnda kendini test etmelidir.,sistemler ilgili arrzalar kullantoya bilicirilmelidir' Cihaztn defibrilasyon testi olmalr ve kullanro tarafrndan kolaylrkla yaprlabilmelidir. Test sonucu, defibrilasyon dalga formu ile beraber cihazrn yaztcrsrndan grktr olarak ahnabilmelidir' 12. cihazda EKG genlifi otornatik veya maniiel ayarlanarbilmelidir' 13. Cihazda EKG derivasyon parametrr:leri g6rilntiilenebilmelidir. 14. Cihazda nabrz 6l9iim aralrir en az 3t0-300 bprm olmaltdtr' 15. Cihazda alt ve rist kalp atrm alarm seviyeleri kullanrcl taraftndan ayarlanabilmelidir' Hastantn nabtz de$eri bu alarm limitlerinin dtstna grkrfrnda cihaz sesli ve gdrsel alarm vermelidir' Alarm ses seviyesi gegici silreliiine sustu rulabilmelidir' 16. Cihazda dahili yazrcr olmalrdrr. Yazrcr kafrt genisligi en az 50rnm olmalr ve milimetrik desenli olmalrdrr. yazrc cihaz iizerindeki bir tu5 ile gahstrrrlabilece$ gibi alarm defibrilasyon esnastnda otomatik olarak kayrt yapabilmelidir. Kaydecticide El(G Dalga formu yanl slra tarih' zaman' nabtz sayrst, segilen defibrilasyon enerjisi, EKG genli!ii, QRS senkronize igareti yer almaltdrr' 17. Yaztctn yazma htzt en az2immf snrolmaltdtr' 18. Kardiyoversiyon straslnda cihazln senkronize oldu[unu g6steren isaretler hastantn R dalgast 0zerindeyeralma tdrr.cihazsenkronizedefibriiasyonyapabilmelidir. 19. oneriren cihazrn maksimum ene{iye gkmra siiresi berirtirmeridir. Cihaz 200 J ruk enerji seviyesine dahilibataryastiietsaniyedendahakrsasiire.deu asabilme idir. 20. cihazrn batarya sistemi olmaltdrr. Tam dolu batarya sistemi ile en az 50 kez maksimum enerjide defibrilasyonveyaenazl00dakikatikgmonitorizasyonuyapabi me idir. 2l.Bataryasistemienfaz a8saattetamdoluseviyeyeu a5ma tdtr. 22. Cihazhem Ac hem de dahili bataryasr i1: gahgabrilmelidir. cihaz AC ye baflandr[rnda bataryastnt otomatik olarak Sarj etmeye baslamiahdrr

3 .*. 23' Batarya durumu azaldrlrnda cihaz sesli ve yazrlr olarak "drigrik batarya" alarmr vermelidir. 24, Cihazrn airrh$r bataryasr ile beraber i3 kg gegmemelidiir. 25' cihaz, depolanmlg olan ve kullanllmeryan enerjiyi agafirdaki durumlarrn her birindr: otomatik olarak kendi btinyesinde bo5altmalrdrr. - Cihaz OFF pozisyonunalrndr$rnda - segifen enerjiye Sarj olduktan sonra, enerjinin kullanllmamasr durumunda en fazla 60 saniye sonra, - Defibrilasyon pedferi veya kagrkrarr cihazdan s6krirdiifiiinrde 25' cihaz 0zerinde Memory kart giriq yuvasr olmahdrr. cpsiyonel olarak alrnacak'memory kartlar ile cihazdaki bilgileri ki5isel birgisayarlara yiiklenebilmelidir. 27'cihazn hafrza sistemiolmah. Haftza sistemi en az 30 defibrilasyon olayrnr en az L0 saniyelik EKG kaydryla beraber kronolojik strayla hafrzasrnalnnahdrr veya cihazrn en az 45 dakikahk kayt dzellili ohnaltdlr' Kullants isterse segilen olaylarr veyra tiim olaylan cihazrn yazrclsrndan gktr geklinde alabilmeli ve inceleye bilmelidir. 28' Cihazla beraber harici defibrilasyon kagrklarrndan 1gift(apex-sternum)verilmelidir. 29' Cihazla beraber en az 2 adet 3 lead EKG 10 adet yazrcr k5!rdr, hem pediatrik hastalarda kullanrma uygun, hem de yetigkin hastalarda kullanlma uygun elelcrotlara sahip harici defibnilasyon kagrktarr vermelidir. 30. cihazrn elde kolayhkla tagrnabilmesi ir;in tagrma sapr(kolu) olmahdrr. 3L' Cihaz iggilik ve rnalzeme hatalanrna kargr en az 2 yrl s0reyle garantili olmalrdrr. Cihaz anzaiandlftnda veya galtgmamasnt gereltirecek bir dururn olugtufunda teknik servis en fazla 4g saat iginde mridahale edecek ve cihazr gahgrr hale getirecektir. 32. Tagryrcr sehpa ile verilmelidir. 33. Cihazlann sadece l tanesi ile beraber internal ka5rk gift(yetipkin)verilmelidir. 34. Cihazda hasta ritmini analiz edip, defibrilasyon gerekip gerekmedisine karar veren bir sistem olmalrdtr. (AED) Defibrilasyon gerektiren bir ritim otdufunda cihaz otomatik olarak enerji seviyesine garj olmafu ve kullanrcry uyarmahdlr. 35. Tekiif edilen cihazlar Saf;hk Bakanlrpr ''ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasl " veri tabanrna kayrtl olmaltdtr. T.C ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi lbankasr{titubb) koduna ve TiTul}g, dan alrnmrg firma/bayi koduna sahip oldulunu gdsterir belgelerihale rdosyasrnda teklifi ile birlikte sunmalldrr. 36. Cihaz, fabrikasyon ve iggilik hatalanna karg 2 yrl ticretsiz, 10 yrl iicreti kargrh$nda yedek parga ve servis garantisine sahip olmahdlr. Uve Dr. Erhan ULUS iiye inan 1i-AQYILDIZ tldtlr Yrd. TSM Tabibi I'Ulr AH ve TSH Hemg.

4 T.C TU I{CEL VAL ilig i H a lk Siaglrir M urd u rlu$u 1. ELEKTROKARD YOGRI\F CiI-IAZI TEKN SNNTNAMESi 1-KONU: Qok kanallr EKG cihazr 5;artnamesidir. 2-TEKN i r< OZE ir-i r<lrr :.1-Cihaz,en son teknolojiye gore mikroproses kontrollu olarak irnal edilmig ve ta$tna 'yi 2-6 ve 12 kanallr EKG aynr anda gekebilmelidir. 3-Hasta kagak aktmt l-0ma' dan az olmalrdtr. 4-Cihaz ekranr TFT-LCD ekranr olrnillr v r ekran parlaklrk ayart kullanrcr tarafrn ava rla na bilmeli. 5-Cihaz ekranrnda l,ll,ll[,avr,av[:,avl,v]",v2,v3,v4,v5,v6 derivasyonlan izlenebilmel.i,tras kayan gubuk (moving bar) yontemi ile yenilenmeli ve her bir trase farklr bir ren fo izlenebilmeli. 6-EKG Cihazr 6+2 (Standart,,Cabrera),12 derivasyon genisletilmis olgum,seqilen derivasyon belirli bir stire dalga formu kaydrapor formatlarlna sahip olmaltdtr. 7-Cihazda optimum dtizeyde fitler sistemi bulunmalrdrr.bu sayede gebeke ceryantndan vfya hasta kas hareketlerinden meydana gerlen artefaktlart ortadan kaldtrarakaliteli trase eide edilebilmelidir.filtre,kullanrcr tarafrndan devreye sokulup grkartrlabilmelidir. g-cihazrn komisyonun kabul e<jebilece$i uygun tarzda ekrant mevcut olmalr',aynt anda\2 derivasyon,ekg derivasyon isimleri ite birlikte kaydedilmeden izlenebilmeli,istenildi$ind de 44 boyutuna yakrn termal kafrcla grktr alrnabiilmeli' 9-EKG cihazrnrn onlu grtqrtlr ba[lantt kablc'su bulunmalrdrr EKGbailantr kablolart q pediyatrik ve eriqkin boy EKG elektrotlartyla 'uyumlu olmaltdrr ' el1.,4

5 10-Ekranda kalp atlm hrzr,sistol gdstergesi,el<ran tarama htzt,ekg kazanct,hasta numarasr izlenen derivasyonlar,batar,ya garj gostergesi,kalan bo5 hafrza miktartarih,saat I u J, / ' L ' v, ' e r I ve kullanrcryr uyan mesajr olmalrrcrr. 11-Cihaz;El(G kablosu temassrzlr[r,baterryader kalan 5arjrn azalmast,kaydedicideki kairdrn bitmesi,kalp atrm hrzrnrn ayarlanan allarm limit deferlerinin uzerrine grkmast veya altrna inmesi gibi durumlarda kullanlcl)/l uyarrnaltdtr. 12.Alrnan El(G bilgisi cihazrn ekranrnda basrlmadan veya keydedilmeden once izlenebilmeli,sinyalle ilgili hatala r ekra ndan gtizlenebilmelidir. 13-Cihaz uzerinde otomatik ve manuel galr5ma rnodlart bulunmalrdrr.dokunmatik tuslar yardrmr ile tum ayarlar yaprlabilrnelidir. j- -Cihaz ekranr uzerinde EKG traselei'i rahatlrkla izlenebilme:;i igin durdur(freze)tu5 bulunmalrdrr. 15-Cihaz 220v-50H2 5ehir cereyanl ve briinyesinde bataryasr ile galrgmalrdrr.220vguq kayna8r cihazrn iginde olamalr cihazdan ba$rms;v bir adaptore ihtiyag olmamalrdrr.batarya otomatik olarak 5arja gegebilmeli veya 5arjr kesebrilmelidir. 16-Batarya en fazla g saat igindel tam karpasitr:ye garj olmalr ve tam dolu batarya ile en az40 oiomatik EKG gekilebilmelidir. 17-Kayded ici hrzr,25ve 50m m/sn ola ra lc segilebil melidi r. 1B-EKG kazangla n,5-1o-20mm/mv olarak ay;arlanabilmelidir. 19-Cihazda bulunan bir duime veya klavye ile hasta bilgileri girilebilmelidir. 1o rihrr -anar grivenlik 5artlarrna, elektromanyetik uyumlulurk ve elektrokardiyogra LV-VllldL SEllcl guvenligi standartlartna uygun olmalrdtr. Zt-Cihazdefibrilator bogalmasrndan ortaya grkacak hasardan korunmalr olmalrdrr' 22-Enerjinin kesilmesi, batarya bitrnesi gibi durumlarda hafrzada bulunan bilgiler kaybolmamali.hafrzaya kayrtlr bulunan bilgiler tekrar ekrana r;airrrlabilmeli,ka$rda kaytt alrnabilmeli 23-cihaza bafiranan hasta modt]lrinirn uz:erinde burunan renk kodlu kablo sayesind derivasyonlarrn do$ru ve hrzlr yerlesimi saflarnmalrdtr. /-,'^

6 Z+-Cihaz monitorti termal kaydr:dicisi ve klarryesi tek bir govde ri:zerinde olmalr,cihaz klihik igerisinde kolaylrkla ta5tnabilmelidir.cihazla birlikte cihazrn monte olabildigi ta5rma sehppsr verilmelidir. 25-Cihazrn tu5 takrm su gegirmemelidir, 26-Cihann belirli bir sure kullanrlmadr$rnda kerndini otomatik olarali kapamalrdrr. 3 -YEDEK PAREA VE AKSESUARLAR: Her cihazla birlikte : 1-60 adet grtgrtlr El(G elektotu, 2-!'li yedek 2 adet onlu grtgrtlr elektrot kablosr.r 3-1 adet ta5rma sehpasr 4-Cihaza uygun 1800 gekimlik EKr3 kagrdr 5-1 adet Trirkge kullanrm kitabr 5-1 adet elektrot jeli 4.GARANTI VE TEKNiT SENV S 1-Cihaz teslim tarihinden itibaren imalat ve mrontaj hatalarrna kar5l 2 yrl garantili olmalrdrr. Bu stirede bakrm onanm ve yedek pargadan ucret alrnmamalrdrr. 2-Arva bildirimden sonra 24 saat igerisinder firma cihaza mtidahale etmeli ve 10 gun igerisinde galrgrr duru ma getirilmelidir. 3-Arrza giderilmesi 10 gtinu geger veya gegmesi on gorrikirse firma tarafrndan kuruma bu srlre zarfrnda emanet bir cihaz verilmelidir. 4- Garanti bitiminden sonra en az 10 yrl sureryle ucret kargrlr$rndar yedek parga sa$lamafr firma taa hhrit etmelidir 5- Yerli cihazlar igin TSE veya TSEK, ithal crhazlarr igin CE veya ISO belgesi ibraz edilmelidir. 5-DEGERLEN DiRM E: 1-Firmalar teklifleri ile birlikte Sartnamede yer alan tum maddeleri r:evaplayan "Sartnamer/e Uygunluk Belgesi" ' vermelidir,., I IIT (/,-\ a a l tr, I'irll.: (-h U) -.a, ll I

7 ameye Uygunluk Belgesindeki bi n Turkiyedeki referans listesi ek iaj VE KULLAN M gileisi satrct firmanrn teknik eleman tum malzeme ve aksesuarlart idir. rn kullanrmt konusunda kullantc n ucretsiz olarak YaPrlacaktrr UYE Dr. Erharl cihazrn katalogunda gortilmelidir. verilebilir. rafrndan, kullantctaraftndanuygun gortilen irlikte galrsrr duru da iicretsiz olarak teslin bilgilendirme sattcfirmantnteknik elema ar Uve TAEYILDIZ Miid. Hem5.

8 FETAL EL DOPLER (LCD EKRANLI) CNItZIrNrNir $,INrN,UArSi!- 9l!* portatif olup,tong blok gdvdel i 2 Mhz' rikproba sahip 2- olacaktrr. cihann iizerinde bebelin kalp itrgrnr saynal olarak beliftec;k dijital gcistergesi olmahdrr !!* ultra son yogunlugu 9 mw cm altmda olmalrrlrr. 1-9:!* iizglinde cep veya kemere takrlabilmesi igin klips bulunmarrdrr. 5- cihazrn dijital g<istergesinde cihaztndo$ru yerde olurp olmadr$rnr belirten gostergesi iqaret bulunmahdrr. 6- cihanntizerinde teyp veya harici hoparrcire ba$lantr safilayacak ve kayrt iginde kullanrlabilecek alternatif ses grkrgr bulunmahdrr. 7- cihaziizerinde on/off diigmesi, ses giddeti ayar diigmesi bulunmahdrr. 8- Cihazrn i.izerinde kendi hoparlctrii bulunmahdrr. 9- cihazlabirlikte yumu$ak tllrma gantasr, I ttip ultra son jeli, 1 adet garj sistemi ya ve akti da garjh pilleri verilmelidir \}-Cihaz qarjh yada normal pil ile gahpabilmelidir.!!-9ih* deri/prob siirtiinmesinden kaynakl anan parazitleri filtre edebilmelidir. lz-clhazyetersiz QKS durumlarrnda bile sonug verebilrnelidir. 13 -cihazla birlikte bir adet stereo kulakhk verilrnelidir. I 4-Pil seviyesi diiqtt$iinde cihaz kullanrcryr uyarmahdrr. 15 -cihaz kul lanrlmadlgt$u kendini kapatarak pil tasarmfu saglamahdrr. l6-bu gartnamede belirtilmeyen htikiimler konusunda iclari gaitname hiiki.imleri gegerlidir. BA$KAN OGLU Yrd. UYE Dn Erhan ULUS TSM Tabibi A)fuh,- UYE lnan TAQYILDIZ lle'os.

9 NEBULiZATOR l-taglnabilir, pratik ve her ortamda kullamlabilir olmahd'. $ARTNAMESi ve biiyiik hastalarda rahatlftla kullamlmahdrr. tahatszhk vermeyecek kadar giiriiltiisiiz gahgmahdrh. ilag nebiilizasyonu iyi olmah, partihil gapr 4 mikrolr, Uyiikliigii enaz2\x22,5xl3 cm olmall a[rhsr 2 kg dan basmcr l.l bar'dan az olmahdr. gftqr 4 L/dakika olmahd olmamahdu. -Elekfrik ihtiyacr alternatif akrmda 220e30 V Ac 50 Hz ltii oram 50 desibelden az olmahdr. 5 mikrondan dtigiik partikiiller Vo60 dan az 0-CihAzrn total grkrg miktan 420 mgldakkadan azolmamal l-nebtilizat0r tekrarkullanrlabilmeli ve temizligi bulpqrk 2-istepe g0re nebiilizatdrde tetikleme sistemi olmafu ]1 pus hastanm kendi nefes yaprlabilmelidir. Itp verme sistemine 3-Kullamlan nebiilizatorde valf sistemiyle hastanm al{rpr ne efes verdiginde hava ilag kabrna depil drgan verilmelidir. garhamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda idari g0re hiikiimleri gegerlid hdr. Hasta tiyn Dr. Erhan U[,US tiyr AqYILDIZ Hemg.

10 HASTABA$I MONiTORU rnrnix $ARTNAMESi IiNVAZIVSiZ) I ' Her monitdrde, gok kanal EKG, temel aritmi analizi, solumum, 2 kanalvticut rsrsr, nabu, oksijen satiirasyonu (Spo2)' non-invaziv arter basnct, fizyolojik parametreleri almr anda iilgulup ekranda gosterilebilmelidir. Kurumun ihtiyag duymast durumunda monitorlere 2 kanal invaziv kan basmcr (IBp) modulu de opsiyonel olarak eklenebilmelidir' Bu modiillerin olgtii$i parametreler ile yukanda belirtilen parametreler ayu anda 6lgiiliip monitdrize edilebilmelidir. 2'Monitorekantrenkli, enazt0.4ingbiiyiiklukteveen az640x4s0pikselyiiksekgtiztintirliiliikteolmahdr. 3' Monitor ekrarunda en az dort (4) dalga gekli aym anda izlenmelidir. Olgiim sonuglan aynca sayrsal olarak da ilgili dalga qeklinin yanmda giiriilmelidir. istendigi taktirde, ekranda gosterilen dalga gekli sayrsr arttrrlabilmelidir. 4' Monitdriin en az 15 dakikahk dahili tekrar garj edilebilen bataryasr olmahdrr. Batarya siiresinin daha uzun olmasr tercih sebebi olabilir. 5' Hasta bagr monitoriiniin, duvara sabitlenmesi igin orijinal tagrma sistemi cthazlabirlikte verilecektir. 5. cihazda yaprlacak tiim defigiklikler software vasrtasryla yaprlabilmelidir. 1' Cihazdaki mevcut tiim firyolojik parametreler igin tabularre grafik olarak trend kabiliyeti olmaldr. 8. Grafik trend'lerin rahat okunabilmesi igin skalalarr kullaru,cr tarafindan ayarlanabilmelidir. 9' Cihazda Olgiilebilen tiim parametreler, aritmiler igin ayarlanabilir alt ve iist alarm limitleri olmal ve bu de[erler elaanda gdriilen parametrelerin saynal de[erlerinin y,anrnda g6rtilmelidir. 10. Hastada en az son 8 saatte oluqan alarmlannm yer aldrg bir alarm gegmigi tablosu olmalldrr. ll' cthazda olugan teknik problemlerin kaydedildi[i ve daha sonra teknik elemanlar tarafindan bu problemlerin listesinin ekranda gtiriilebildigi arna kayfi listesi olmahdrr. 12' Kalp Atrm Hrzt, EKG sinyali olmadr$r taktirde A.rter ya da Spo2 sinyalinden tilgiiliip ekranda gdsterilmelidir. 13. Her monitorde, Asistol, Ventriktiler Tagrkardi, ventrikiiler Fibrilasyon, Artefakt, gibi aritmileri tanmlayabilecek temel aritmi programr olmahdr. 14' Her bir EKG derivasyonunun ekrandaki gtirunebilirtisini kolaylagtrrmak igin dalga qekli buyiikluk segeneklerine sahip olmahdr. 15. Cthaz respirasyon efrisini ve respirasyon hzrm numerik olarak g6sterebilmelidir. 16. cthaz respirasyon hrzr tilgtimiinn 4- no solunum/dakikarahsrnda en fazla +o/o 2 ya da +5 solunum/dakika hatasryla yapabilmelidir. 17. Cthaz en az l0 ila 45 C arasrnda ve +0.2 C hassasiyetle Olq:iim yapabilmelidir. 18. Nabrz hrzr Olgtmii atrm/dakikarahsrnda en fazla,t5 bpm ya da tvol hata ile yaprlmaldrr. 19. Cihaz Spo2 iilgiimiinn o arahgrnd a en fazla Lyo '-, hara ile yapmahdrr ve hareketten etkilenmeyecek yazftm algoritmasma sahip olmahdrr. 20' Non-invaziv kan basmcr (NIBP) dlgtimiinde, hastanm sistolik, diastolik ve ortalama basrng de[erleri ekranda gdr0lmelidir. 21. NIBP dlgiimleri, tek bir 6lgiim, arahkh Olgiim ve devamh,iilgiim modlarrnda yaprlabilmelidir. Arahkh Olgiim modunda arahk zamam segilebilmelidir 22.Her modda NIBP iilgiimiinii baglatrp sona erdiren,"start/st,op,, tugu aynca olmahdr.

11 , 1 otomatik olarak olay I adet de deri iistti rsr ve yetigkin igin gok verilecektir. lammhk SpO2 parmak crhazla birlikte yeti$kin hastalar igin 2 farlh ikiger adet gok tansiyon mansonu hastanenin kullanmakta oldugu tek sa$layacagrara kabloya uygun girigleri i takilabilmelidir. (disposable) invaziv veya diger sistemlere basrncr transdiiseri girigler yerinde ve en az iki yrl silre ile firma garentisi al[urda idare tarafindan gosterilecek olan yerp firnfa tara iiretici firma tarafindan sertifik4landrrlmrg Ocretsiz olarak verilecektir. inan T AH ve TS Uve

12 oksijen TuPu TA$rMA 1. Tiip tasma arabasr l0 lt ttipleri tagrmak amagh olntahdn. Tiip arabasr 30 kg kadar tasrma kapasiteli oknahdr. TEKNIK$ARTN. Tiip tasrma arabasurm rahat hareketi i9in2 adet tekeflesi. TUp tasrma arabasnm izerinde ti.ipiin g0vde yapsma muhafaza. Tilp arabasr cm boylannda olmahdr. Tiip arabasr ile tekerlek arasr mesafe 20cm+-5 cm olmal. Tiip arabasrnm boyasr elektrostatik boya olmahdr. Tiip arabasrnda tiipiin dewilmesini dnleyen I adet zit'rcir \. Tiip arabasma firma 2 yil garanti vermelidir. uyb Dr. ErharlUL TSM Tabibi inan TAQYILDIZ Mtid. Hemg.

13 SOGUK BUHAR CiHAZI TIIKNIK $ARTNAMESI l-cihaz LCD Ekran ve mikroiglemci kontrolii olmahdr. 2-Cihaz so[uk buhar vermelidir. 3-Cihannnebulasyonhrzrayarlanabilirolmahdrr. 4-Cihazda kullamlan su haznesi, geffaf polikarbonat mamul olup, en az 500 ml. Olmahdrr. S-Hazne kapafr iizerinde kaniil sistemigermeli, hem normal uygulamalarda hem de ilag uygulamalanndaynr kapak kullamlabilmelidir. 6-Haznede su azaldt[rnda veya tam takrlmadr$mda rgfth, g0riinttlu sesli ikaz bulunmahdrr. 7-Cihazdaki su haznesi kolaylftla takrlabilmeli, kristali kullarucr tarafindan da teknik servise gerek olmadan degigtirilebilmelidir. 8-C ihazda hasta solunumun a maruz kalan pargalar steril edil ebilmelidir. 9-Cihazda I lt. kapasiteli vida kapakh gige Ozel cam infiizyon gigesiyle birlikte 2 si kilitlenebilen 4 tekerlekli, hareketli bir stand iizerine monte edilmig ve aerosol hortumu her y0ne gewilebilen, sabitlenebilen flex iple bir destek iizerine yerlegtirilmig olmahdr. l0-cihazda hem bakteri hem de hava filtresi olmahdr. ll-cthaz220yolt 50 Hz ( +/- 10 toleransh ) gehir cereyaru ile gahgmahdr. l2-cihaz24 saat kesintisiz galqabilmeli ve srvr nemlendinne kapasitesi 0-5 cin/dakika arah[rnda ayarlanabilmelidir. l3-cihaz mikron arasmda partiiktilizasyon yapabilme Ozelligi olmahdr. l{-cihazda ilag uygulamalan igin ilag kabr ve oksrjen adaptdr0 de bulunmahdr. ll-cihazplastik ABS kasa govdesine sahip olmah veip +4 koruma smrfina dahil olmahdu. l6-cihaz Sailft BakanhSr Ttbbi Cihaz Ydnetmenligine uygun CE ibraz etmekle yiikiimludiir. Belgesine sahip olmah ve firma bunu ll-cthazimalat hatalarrna kargr en az 2( iki) yrl garantili ollacak ve ticretsiz garanti bitiminden sonra en az 10 ytl siireyle iicreti karqrhlrnda yedek parga sa$lamayr iiretici ve temsilci ve varsa yetki verilen satrcr firma taahhiit edecektir. BA$KAN Uvr UYE Dr. S LU w,. Dr. Erhan ULUSI inan TAQYILDIZ Ha iir Yrd. AH ve TSH iid. Hemq.

14 KURU HAvA srnrilizar0nu rnxnix gartnamesi 6nixnoiglnuci; 1. KONU : Halk Saglft M0diirlii[iine ba[h sa$lrk tesislerjinde kullanrm amagh Kuru Hava Sterilizatiirii (Mikroiglemci) ahmrr ait Teknik gartnamesidir, z. isrnnir,nn TIBBi ve TEKNIK 6znr,r,irr,nn : 2.1. Laboratuar ve oda kogullarrnda gal4acak, masa iistii tip olacaktrr Cthann drg yiizeylerini olugturan malzeme paslanmayarkargr elektrostatik toz boyah olacaktr Kullanrlr hacim en az 40litre olacaktr Kullarulr hacmi gevreleyen yiizeyler elokse edilmig altiminyum veya paslanmaz gelik malzemeden yaprlmrg olacakhr Kullanrlr hacim igerisinde yiiksekligi 40 (+10) mm kademeler ile ayarlanabilir, paslanmaya karqr korunmug, tabii hava sirkiilasyonunu engellemeyen, 213' ii d4anya qftarrldr$rnda dewilmeyen en az iki adet rafi olacal<tr Kapr szdrmazh[r silikon esash conta ile sa[llanacaktu: Taze hava tabii sirkiilasyonu ayarlanabilir bir gekilde tremin edilebilecektir Biitiin kontrol ve igletme elemanlan bir pano iizerinde toplanmrg olacaktr. 2,9. DOrt ayak temash olacaktr Cthaz PID mikroiglemcili kontrol sistemine sahip olacaktr Cthaz, kullamlr hacmin drg yiizeylerinden rsrtmah olar:ak, kullanrlr hacim igerisinde strcr olmayacaktr Termostatrn gahgma ve ayarlanma hassasiyeti loc olacaktr. 2,13. Cthazntermostat okuma arahpt0-250'c arasnda ayarlanabilir ve dofru okuma yapabilir olacaktr Kullanrlr hacim stcakh[mt g0steren termometrelektronik, rakamsal gostergeli ve loc hassasiyetle okunur tipte olacaktr Kontrol termostatmm arrza ihtimaline kargdrk ikinci bir emniyetermostatr bulunacaktr. Emniyetermostatrnm ayan cihaz dqrrdan yaprrlabilir olacaktr. Emniyetermostatr "C arasmdayarlanabilir olacaktr Crhaz istenildiginde zamana bafh olmaks:zrnayarlanun program srcakh[rnda gahqacaktn Cthazda programlanan de[erler gahgmanmdla kullamcr tarafindan istenildiiinde izlenecektir Cthazda rsrtma ve alarmikaz lambalarr olacaklr Cthazda en az -900 dakika arasmda I'er dal<ika kademelerle ayarlanabilen zamanlayrcrolacaktr.zarnanlaylr;',ayarlananzamanr,geriyedo[rusayma iglemini ayarlanan srcaklrk deperin erigilmesinden sionra baqlatacak ve siire bitiminde rsrtma iglemini durdurup sinyal verecektir Crhazda ayarlanan program de$erleri cihann kapah olmasr halinde hafnadan silinmeyecektir. 2.21, Kullanrlrr hacim igerisinde muhtelif yerlerde olgiilen srcakhklann arasrndaki fark +2oC'yi agmayacaktr Cthazn rsr yalrtrmr cam elyafi ile yaprlmrg olacak, rsr I'e elekfrik yalrtrmmr TS 2000'e uygun olacaktr. 2.23, Cthaz 800 W.dan fazla gug gekmeyecektir EIektrik besleme kablosu toprak hath olacak; toprakh thg ile birlikte pres baskrk olarak imal edihnig olacak ve TS 40'a uygun olacaktr Cthann ig elektrik tesisaturda kullanrlan kablolar cihaan giiciine uygun olacak, srcak bdlgelerde kalan kablolarrn izolasyonlan mutlaka rsryar dayanrkh slikon esaslr olacaktrr. t Cthaz 220 V. 50 Hz. $ebeke geri I imi ile qlalakt r. =E o/o I 0' luk voltaj degi gikl iginden etkilenmeyecekti r. hiikiimler konusunda idari gartname hiikiimleri LU Uvru Dr. Erhan ULUS TSM Tabibi - /,2./h' Uvn inan TAQYILDIZ AH $u\miid. Hemg.

15 1- SU AtrALiZ FOTOMETRESi TBKNiK $ARTNAMESi l-cihaz laboratuar tipi ve masaiistii kullamma uygun olmahdrr. 2-Cihaz igme ve kullanma suyu,havuz suyu ve afik su analizlerini yapabilmelidir. 3.Cihann dlgiim arahlr nm (nanoraletre).,ye daha geniq arahkta olmahdrr.enaz 12 adet tamamen mikro iglemci kontrollii otornatik segimli filtre bulunmahdrr. 4.Cihaz dalga boyu kalibrasyonunu otomatik ve dalga boyu segiminide metoda balh olarak otomatik yapmahdrr. 5.Cihaztranmitas (%),absorbans ve konsantrasyorl (mg/lt,ig/lt,ppm,) olarak cilqiim yapabilmelidir. 6.Cihann lambasr xenon veya halojen lamba olmahdrr. T.Cihaz yuvarlak ktivetlerle ve ek olarak adaptdr gerektirmeden 10,20,50 mm lik dikd<irteen ktivetlerle kullamma uygun olmahdrr. S.Crhaz renk ve tiirbidite (bulamkhk) <ilgtirnti yaparbilmelidir. 9.Cihazlabirlikte 2 qer adet 10,20 ve 50 mm'lik kuvars ktivet verilmelidir. l0.cihazla birlikte 0,1-1 ml'lik ve 1-5 ml arasmda dlgtim yapabilen 2 adet otomatik pipet ve pipet uglan verilmelidir. 11.Deliqen analiz teknikleri ve yeni metodlar, kolayca cihaza chip bilgisayar ba[lantrsr veya internet iizerinden ytiklenebilmelidir. l2.cihazda otomatik bulamkhk dtizeltme fonksiyonu bulunmahdrr. I3.Cihazdaenazl}adet kullanlclprogramrolugturulabilmelive en az 500adet analiz sonucu tarihi ile birlikte hafizasrnda saklanabilmelidir. l4.cihazda otomatik stfir ayan ve kuvet tammlamie fonksiyonu bulunmahdrr. 15.Clhaz en az, tarih ve 25TA sayrh Itesmi Gazetede yayrmlanan insani Tiiketim Amagh Sular Hakkrndaki Y<inetmelifin kimyasal kontrol izleme parametrelerini,a[r metalleri ve aqalrda listede kitleri istenilen parametrel enn analizlerini yapabilmelidir.cihaz Siyaniirik Asit ve Toplam alkalilik testlerini rilgemedifi taktirde bu testlere ait reaktifler set olarak verilecektir. Bu testleri olgebilen cihazlar tercih edilecektir. 6.Cihazla birlikte aqa[rdaki kitler verilmel idir Parametreler Amonyum Nitrit Ali.iminyum Demir Kit Sayrsr 800 test 100 test 100 test 100 test 17 -Cihazda l6.maddede kitleri istenilen analiz parernetreleri ytiklenmig ve analiz e hazrc durumda olmahdrr. 18- Organik Maddeler igin Sarf edilen oksijen miklarmr rilgmek igin gerekli olanhazt

16 2l.Cihaz CE belgesi tagrmah,tse ve/veya egde[er kalite belgelerine sahip olmahdrr. 22.Cihann Tiirkqe kullamm krlavuzu olmahdrr. 23'Cihann sattqmr yapan firma Ttirkiye genel distribtitdrti veya genel distribtitori.i tarafindan yetkili olmahdrr. 24'Cihaz en az2 yrl garantili olmahdrr.teslimatrnr takiben saficr firma tarafindan elitim ve teknik hizmetleri verilebilmelidir.en az I0 yrl siire ile iicreti kargrhlr teknik servis -iermeyi taahhiit etmelidir. 25.Kitler Cihaza tam uyumlu olmahdrr. 26.Kitler tiretici firmaya ait orjinal etiket tagrmah rre etiket i.izerinde lot no, son kullanma tarihi ve saklama kogullan belirtilmig olmahdrr. 27.Kitler en az test sayrsma sahip ambalajdan verilmelidir. 28'Kitler teslim tarihinden itibaren en azbir yrl miadh olmahdrr kit miadr sona ermeden rig ay cinceden haber vermek qartryla yenisi ile degigtiriknelidir. 2-SOGUTMALT inrusaron rnxnix SlnrNaMESi l.cihaz normal laboratuvar gartlannda 220 \l 50 HZ gebeke cereyam ile galqmal + % I 0' luk voltaj deligimlerinden etkilenrnemeliclir. 2.Clhaz yedek parqa ve aksesuarlarr rile diler dzellikleri agrsmdan bir btitiin olarak tiretilmiq en yeni model olmahdrr. 3.Cihaz kullamlacafr yere teslim edildiljinde innal ve malzeme hatalalndan yoksun: kr1k. gatlak ve deforme olmamrg olmahdrr. 4.Clhazn ig gcivdesi paslarrn'taz materyalden imal edilmiq olup, drq grivdesi finn boya veya elektrostatik toz boy a ile kaplanmr g olmahdrr. 5.Cihaz 4 ay akh ayarlanabilir olmahdrr. 6.Cihaznkullamlrr ig hacmi L arasrnda olmahdrr T.Clhazda CFC igermeyen so[utucu gzlz: kullanrllmahdrr. 8.Cihazda hava sirkiilasyonu fan ile saflanmah,crr. 9.Cihazrn kaprsr qoka ve rsrya dayamkh olacak, kaprlann agilmasr raflarrn drqalya grkarrlmasrna engel olmayacaktrr. 10.Kapak stzdrmazhgr dayamkk conta ile sa$lanmahdrr. IlCihazpt 100 srcakhk sens<irtine sahip olmahldrr. l2.clhann dn panelinde srcakhk gcistlergesi, aqma/kaparrra dtifmesi ve srcakhk ayar diilmesi bulunmahdrr. Gdstergeden izlenen srcakhk ig srcakhklaaynrolmahdrr. l3.cihazn termostatr -10oC ile +60 oc arasrnda, dijital olarak ayarlanabilir ve galrymal ayarlanma hassasiyeti 0. I "C olmahdrr. l4.cihaz mikroiqlemcili kontrol iinitesine sahip olmah ve <in ytiztinde LED ekranr bulunmahdrr. ll.cihaz en az tiq (3) raf alabilecek kapasitede imal edilmig olmah ve cihazla birlikte paslannaz materyalden (gelik vb...) yaprllmlg en az3 raf veilmelidir. 16.Her cihaz iein, kabulii yaprhp ilgili laboriatuvara kurulumundan sonra kullamcrrun istedifi stcakltkta, firma tarafindan ba.srmsrz ve inktibatcirlerin srcakhk kontrollerinde akredite bir fi rma/kurulug tarafindan srcakhk kalibrasyonu yaptrnlacaktrr. 1T.Drqandan srcakhk probu takrlmasr kc,lay olmahdrr. l8.cihann yzelliklerini anlatan teknik dloktimzrnlar, kullarum ve bakrm krlavuzu Tiirkge verilmelidir. 9ArJ ilti CKo?rv J, e.l*nt ULUJ fletlc 13,"t n6tu A-/4, w ltvt?rqr I pot I ul* yagp / +tt,tr"t {k^1,,

17 RONTGENFILIVI i rrxnir $ARTN BA$KAN l.kasetler hafif ve X rgmr gegiren aliiminyum malz k6ge krsrmlannrn mukavemeti arttrnlmrg ot*ptroo. 2. Kasetin X rgrnr almayan tarafi (kaset iapag) i olmahdr. 3. Kasette isimlik penceresi olmahdr. 4. Kasetin kapa$r en az iki menteqeli ve en az iki n 5, KryeJ kapagrmn kilitlenme mekanizmasr igeriye olmahdr. 6. Qergeve profilleri aliiminyum oknahdn. 7. Mentegeler aliiminyum olmahdn. 8. Kasetler en az iki yrl garantili olmahdr. 9. Ranfansatdrler, plastik tabanh olmah. nadir bilegimile kaph olmahdr. I 0. Ranfansat0rler, sonradan yap4tilma esnastnda fabrikasyon olarak kasete yuprg* bt nutroo. I l. Kasetler ve ranfansat0rler AB direktiflerine uygun $iftrnu sekilde CE belgeli olmahdr, 12. Urtin muirnuuy"ne komisyonitaratn"u Ai edilecektir. l3-kasetler 35x35 cm,30x40 cm,24x30 cm ve 3 boyutlarda olmahdr. ( tx\ cp tq. blt\tq13'tet- '/' dqe l)o7l.lr-t4r.. tiyn kurgun yapilmq olmah ve kilitlenmelidir. almayacak hassashkta elementleri igeren fosfor maruz kalmamasr 93/42 ttbbi crhaz ikten sonra kabul 3 cm filmlere uygun Uyn TAQYILDIZ TSM Tabibi Miid. Hemg. n

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4 S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 3 Beagle Board 3 Adet 4 Eğilme deney seti aparatları: 5 Sayısal Çıkışlı Kuvvetli Yer Hareketi

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi

T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi T.C MUGLA VALiLiGi il SAGLIK MUDURLUGU TIBBi SARF TEKNiK SARTNAMESi STERiL ENJEKTOR DispOSABLE TEKNiK SARTNAMESi 1. Tek kullammhk ve non toksik tlbbi PVC' den yapdml~ 2. Her ye~it igne ueuna, katetere,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi ŞRT.02 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi 1 / 2 1. Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde toksik gazlardan koruyabilecek özellikte 2. Cihaz ortamdan

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname Çukurova

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımlarının yapılması

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KAYSERİ KONU: Fiyat Teklif Hk. 21../ 04. /2009 Sayın : Firma Yetkilisi Ekli Teknik Şartnamelerde

Detaylı

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Parçalar Hamilton marka respiratörlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün disposable yapıda olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün

Detaylı

CINEMA SERİSİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

CINEMA SERİSİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU CINEMA SERİSİ HASTABAŞI MONİTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Tepa AŞ Baskı: (4.1.1) Ocak.2006 Bu kılavuzunu izinsiz yayınlanması ve çoğaltılması yasaktır. HER HAKKI SAKLIDIR. Sayfa 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 6

Detaylı

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP

SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP FALCO 101 Ventilatörleri Kullanım Kılavuzu Üretici İsmi: SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l. Üretici Adresi: Via Giulio Pastore, 18 40056 Crespellano (Bologna)- İtalya REV:07/2010 1 GĠRĠġ Evde

Detaylı