POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ"

Transkript

1 MTA Dergisi, 109, 33-44, 1989 POZANTI-KARSANTI-KARAİSALI (DOĞU TOROS) ARASINDA YER ALAN KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ VE JEOLOJİK GELİŞİMİ Cavit DEMİRKOL* ÖZ.- İnceleme alanında temeli Paleozoyik (Permo-Karbonifer) yaşlı Karahamzauşağı formasyonu oluşturur. Mesozoyik, Jura- Kretase yaşlı, başlıca karbonat yapılışlı Demirkazık formasyonu ile Kampaniyen Mestrihtiyen yaşlı, pelajik foraminiferli Yavça formasyonu ile temsil edilmektedir. Tersiyer, Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı kayastratigrafi birimlerinin oluşturduğu düzensiz bir paleotopografya üzerinde gelişmiştir. İstifte kısa mesafede yatay ve düşey geçişler bulunmaktadır. Tersiyer istifinin temelini karasal nitelikli Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Gildirli formasyonu oluşturmaktadır. Gölsel Karsantı formasyonu Gildirli formasyonu üzerinde yer almaktadır. Alt Miyosende, güneyden dereceli bir deniz ilerlemesiyle sığ deniz -plaj nitelikli kırıntılılardan oluşma Kaplankaya formasyonu ile resifal karbonatlardan ibaret Karaisalı formasyonu gelmiştir. Karaisalı formasyonunun resif ilerisi fasiyesini şeyl ve marn yapılışlı Güvenç formasyonu oluşturmaktadır. Yüksek oranda sediman girişinin olduğu alanlarda türbiditik Cingöz formasyonu çökelmiştir. Çalışma alanının incelenen zaman dilimindeki evriminde kompresyonel kuvvet dengesi egemen olmuştur. Mestrihtiyene doğru duraylı olan platform üzerine Üst Mestrihtiyende Kızıldağ melanjı ve Faraşa ofiyoliti yerleşmekte ve platformun KKD kesimleri yükselmeye başlamakta ve deniz GGB ya doğru gerilemektedir. Tektonik etkinlik normal blok faylanmanın denetiminde günümüzde de sürmektedir. GİRİŞ Doğu Toroslar'ın bir bölümünü oluşturan çalışma alanı kuzeybatıda Pozantı, kuzeyde Karsantı, güneybatıda Karaisalı ve güneydoğuda îmamoğlu ile sınırlandırılmıştır (Şek. 1). Bölgede paraotokton, neootokton ve allokton kaya toplulukları bulunmaktadır. Mestrihtiyen sonrasında Orta ve Batı Toroslar'da önemli yatay taşınmalar egemenken (Brunn ve diğerleri, 1971; özgül, 1976), inceleme alanında buna benzer olaylar yaratan tektonik bir yapı gelişmemiştir. Buna karşılık Mestrihtiyen sonrasında çalışma alanı ve yakın dolayının yapısal biçimlenmesinde önemli bir yeri olan Ecemiş fayı boyunca tektonik hareketler egemen olmuştur. Ecemiş fayı gerek yapısal.gerekse morfolojik olarak Doğu Toroslar'ı KD-GB yönündeenine kesen önemli bir zon olarak çok eskiden beri yerbilimcilerin dikkatini çekmektedir. Arpat ve Şaroğlu (1975) bu zonun diri bir fay zonu olduğunu be- * Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana. lirtmişlerdir. Ecemiş fayı, sol yanal yönlü, doğrultu atımlı bir fay olarak tanımlanmaktadır. Çalışma alanında Paleozoyik ve Mesozoyik yaşh birimler temeli oluştururken, Tersiyer yaşlı Adana basenine ait istifler geniş bir yayılım sunarlar. Temeli oluşturan Karbonifer Üst Permiyen zaman aralığını temsil eden istif, fasiyes özelliği ve çökelme ortamı yönünden genellikle tekdüzelik belirtirken, üst Jura- Kretase zaman aralığında çökelen kıta kenarı birimlerinde ise bu yönde belirgin bir farklılaşma göze çarpmaktadır. STRATİGRAFİ İnceleme alanında Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik yaşh kayastratigrafi birimleri bulunmaktadır. PALEOZOYİK Karahamzauşağı formasyonu (PKbk) Birimin alt bölümü sarımsı gri, kahverengi gri, koyu gri, ince-orta kalın katmanlı, demirli, killi, bol fosil taneli (brachiopoda, foraminifer, ekinid), yer

2 34 Cavit DEMİRKOL Çiftehan Kamışlı Karsantı Pozontı Egner Kozan Karaisalı İmamoğlu Gülek Ceyhan ADANA Tarsus AK DENİZ BLACK SEA İstanbul ANKARA AK DENİZ Antakya MEDİTERRANEAN SEA Adana 300 Km Şek.l Mevki haritası. yer dolomitleşmiş ve neomorfik vaketaşı istiftaşı türünde kireçtaşından oluşmuştur. Kimi düzeylerde laminalanma, stilolitleşme görülmektedir. Daha sonra yeşilkahverengi gri, ince-orta kalın katmanlı, terrijen taneler kapsayan kireçtaşı gelmektedir. Vaketaşı tanetaşı özellikli olan kireçtaşı ince çamurtaşı marn arakatmanları kapsamaktadır. Bu kesimde alglerin fosil tanelerini onkoidal şekilde sararak oluşan tanetaşıvaketaşı düzeyleri gözlenmektedir. Fusulinlerin çevrelerinde algal kabuklar içinde Girvanella yoğun olarak bulunmaktadır. Üst kesim mavi, yeşil, kahverengi kuvars kumtaşı, kuvarsit ve çamurtaşı marn arakatmanlı, ince-orta kalın katmanlı kireçtaşı ile temsil edilmektedir. Aynı zamanda gri renkli, ince kalın katmanlı kireçtaşı ve marn düzeyleri de gözlenmektedir. Kireçtaşları, ekinid, krinoid, Ostracod, alg, bryozoa, gastropod, brakyopod, mercan ve foraminifer içermektedir. Demirli ve siltli düzeyler bulunmaktadır. Yaygın biyoturbasyon ve stilolitleşme gözlenmektedir. Kuvarsitlerde çapraz katmanlanma, kireçtaşında çört ve

3 DOĞU TOROS KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ 35 Şek.2 Toros kuşağı otokton platform sedimanlarmın dağılımı ve büyük yapısal çizgileri gösterir harita (Adamia ve diğerleri, 1980 den yalınlaştırılmıştır). l- Çalışma alanı, 2- Toros kuşağı yarı otokton platform sedimanları, 3- Toros kuşağı yaklaşık sının. B- Barladağ, BD- Beydağları. dolomitleşme bulunmaktadır. Karahamzauşağı formasyonu; yeşil, kahverengi, gri renklerin hâkim oluşu, farklı kalınlıkta katmanların yaygınlığı, sıkça terrijen kırıntılara (kuvarsit, kumtaşı, çamurtaşı marn) rastlanması, karbonatların içinde yaygın kuvars ve makrofosil parçalarının gözlenmesi, birimin şelf ortamında çökeldiğini göstermektedir. İstifte tanetaşı arakatmanlı vaketaşı istiftaşı türünde terrijen gereç kapsayan kireçtaşının egemen oluşu, bol miktarda ekinid, gastropod, brakyopod, foraminifer parçaları kapsaması, kimi kesimlerde tanelerin algler tarafından onkoid şeklinde sarılması ve demirli oluşu, istifin açık self şelf lagünü ortam koşullarında çökeldiğini göstermektedir. İnceleme alanında faylarla sınırlandırılmış yüzlekleri bulunan birimin yanal değişimini izlemek mümkün değildir ve taban da gözlenememektedir. Karbonifer-Permiyen yaşlı birimin üzerine daha genç birimler diskordansla gelmektedir. MESOZOYİK Demirkazık formasyonu (JKd) İnceleme alanında başlıca kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, dolomit ve pelajik foraminiferli mikritik kireçtaşı yapılışlı birim Demirkazık formasyonu olarak isimlendirilmiştir (Yetiş, 1978). İstifin taban kesiminde; gri renkli, sert, keskin köşeli kırıklı, yer yer çörtlü, kalsit dolgulu ve limonitleşmeli, kalın-çok kalın katmanlı mikritik kireçtaşı bulunmakta olup, üzerine koyu gri, sarımsı boz renkli, kalın katmanlı, sert, yer yer kalsit dolgulu, seyrek çört bantlı, kıt fosilli kireçtaşı gelmektedir. Neomorfik bozuşma ve dolomitleşme ilksel hamurun ve bazı tanelerin tanınmasını engellemektedir. Pellet taneleri çevresinde neomorfik spar oluşumları gözlenmektedir. İstifin daha üst kesimini oluşturan açık gri-sarımsı renkli, kalın katmanlı dolomit ince-orta kristallidir. Dolomit içinde yer yer sarı kahve renkli çamurtaşı bulunmaktadır. Karahamzauşağı formasyonu üzerinde açısal diskordanslı bulunan birim inceleme alanı kuzeybatısında Köpekdağ (A 5); Cilgurliz dağı (B 4) uzanımında pek çok yerde üst Kretase yaşlı Yavça formasyonu ile uyumludur (Şek. 3). Birim, sınırlı platform fasiyes kuşağı içinde gel-git gölcükleri ve gel-git düzlüğü lagünlerini yansıtmaktadır. Demirkazık formasyonu Jura üst Kretase yaş konağında çökelmiştir (Ünlügenç ve Demirkol, 1987).

4 36 Cavit DEMİRKOL S Köpekdağ Cilgurlizdağ N Demirkazık formasyonu (Demirkazık formation ) Şek.3 Köpekdağ Cilgurliz dağı alanının taslak enine kesiti ve Demirkazık formasyonu, Yavça formasyonu ile Kızıldağ melanjının dokanak ilişkileri. Yavça formasyonu (Ky) Tabanda pembe renkli, pelajik foraminiferli mikritik kireçtaşı ile başlayıp, üzerine bol ofiyolit ve kireçtaşından türeme ögeli türbiditik çökellerden oluşan birim Yavça formasyonu olarak ayırtlanmıştır (ilker, 1975; Monod ve Erdoğan, 1981). İstifin tabanındaki kireçtaşı kırmızımsı pembe renkli, ince-orta kalın katmanlı ve bol pelajik foraminiferli biyomikritik kireçtaşından oluşmakta, üzerine açık koyu yeşil, sarı-kahverengi kırıntılılar gelmektedir. Bunlar başlıca; köşeli taneli kireçtaşı, radyolarit, çört, bazalt, kuvarsit ve serpantinden türeme ögeli, ince-orta kalın katmanlı, kötü boylanmalı, seyrek çakıllı kumtaşıçamurtaşı ve yeşilimsi gri, siyah renkli, ince katmanlı, yer yer laminalı şeyl ardalanmasından oluşmaktadır. Demirkazık formasyonu üzerine uyumlu olarak gelen birim ani yanal ve düşey fasiyes değişimleri sunmaktadır. Üzerine Kızıldağ melanjı ve kireçtaşı üyesi tektonik bir dokanakla gelmektedir. Birimin Kampaniyen-Üst Mestrihtiyen evresinde çökeldiği söylenebilir (Ünlügenç ve Demirkol, 1987). İnceleme alanı kuzeyinde Mesozoyik istifin üzerinde yer alan, genel görünümü yumuşak bir morfoloji içinde gelişigüzel saçılmış değişik boyutlarda masif ve iri kaya bloklarından oluşan birim Kızıldağ melanjı olarak adlandırılmıştır (Ünlügenç ve Demirkol, 1987). Spilitik lavlar egemen olup fliş, Volkano-tortul, volkanik gereç, radyolarit, kırıntılı kütle akmaları yaygındır. İçinde değişik boyut ve konumda serpantinit mercekleri, değişik granodiyorit, gabro blokları, ofiyolitik kayaç ve çeşitli çökel kayaçlara rastlanmaktadır. Radyolarit blokları; kırmızı-kahverengi, 3 20 cm kalınlığında kil arakatkılı olup sık kıvrımcıklıdır. Serpantinit bloklu bir yapıya sahiptir. Birim içinde farklı kaya parçalarının uzun eksenlerinin yönlenmesi yapısal bir denetimin varlığını göstermektedir. Aynca, her kaya parçası da kendine özgü bir iç deformasyon yapısı taşımaktadır. Kızıldağ melanjı Üst Mestrihtiyen ve Öncesi litostratigrafi birimleri üzerine bindirmeli olarak, üzerine ise Tersiyer istifinin yüzeylenmediği kesimlerde Faraşa ofiyoliti tektonik dokanakla gelmektedir (Şek. 4). Kızıldağ melanjı (Kk) Kızıldağ melanjı içerisinde değişik büyüklükte yüzleklere sahip kireçtaşından oluşan bloklar ayrı ola-

5 DOĞU TOROS KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ 37 Köpek Dağı S N Demirkazık formasyonu (Demirkazık formation) Şek.4 - Köpekdağ kuzeyinde Yavça formasyonu ile Kızıldağ melanjı ve Faraşa Ofiyolitinin dokanak ilişkilerini gösterir taslak kesit. rak haritalanmıştır (Ünlügenç ve Demirkol, 1987). Bunlar metre ölçeğinden kilometrelerce uzunluğa erişen büyüklüktedir. Morfolojik çıkıntılar oluşturan blok görünümlü, masif, çörtlü kireçtaşı, masif kireçtaşı, radyolarit, volkanik breş, gabro, diyabaz, granodiyorit bulunmaktadır. Bütün kaya blokian birbiriyle kaotik ilişkiye sahiptirler ve uzun eksenleri genelde D-B ya yakın bir uzanım sunmaktadır. Böylece bunlann uzun eksenlerinin yönlenmesi açısından yapısal bir kontrolün varlığına işaret etmektedir. Ayrıca bloklar kendilerine özgü iç deformasyon da sunmaktadır. Kireçtaşı blokian Mesozoyik karbonatları ile eşitli bulunmaktadır. Başlıca kireçtaşı yapılışlı bloklar yer yer dolomitik kireçtaşı ve dolomit görünümü sunmaktadır. Kızıldağ melanjı, inceleme alanı sınırları içerisinde Jura Üst Kretase yaşlı Demirkazık formasyonu ile Üst Kretase (Kampaniyen-Üst Mestrihtiyen) yaşlı Yavça formasyonu üzerine bindirmelidir. Bölgesel ölçekte ise üzerine Üst Mestrihtiyen yaşlı birimler gelmektedir (Çalapkulu, 1976; Yılmaz, 1984). Böylece Kızıldağ melanjı üst Mestrihtiyen sırası ve sonrasında bölgeye yerleşmiş olmalıdır (Ünlügenç ve Demirkol, 1987). Faraşa ofiyoliti (Kf) Birim, inceleme alanı kuzey kuzeybatısında iki ayrı yüzleğe sahip bulunmaktadır. Serpantinleşmiş ultramafik ve mafik bileşimli bir kayaç topluluğundan oluşmaktadır. Yaygın kaya türlerini; harzburjit, dünit, piroksenit, gabro ve diyabaz dayk kümeleri oluşturmaktadır. Harzburjitler genelde iyi gelişmiş foliasyon ve lineasyön sınırlan içerisinde yer yer dünit arakatmanları ile İzoklinal kıvrımlanma gözlenmektedir. Çalışma alanı kuzeyinde birimin içinde çok az oranda diyorit ve granit bulunduğu bildirilmektedir (Çakır, 1972; Juteau, 1979). Birim, inceleme alanı sınırlan içerisinde Kızıldağ melanjı üzerinde bindirmeli olup üzerine Adana baseni Tersiyer istifinin gölsel nitelikli kırıntılı karbonatlardan oluşan Karsantı formasyonu heterolitik diskordanslı olarak gelmektedir. Tekeli ve diğerlerinin (1981) Aladağlarda ayırtladığı Aladağ ofiyolit karmaşığı ile Anıl ve diğerlerinin (1986) Gerdibi Pozantı alanında isim vermeden ayırtladıkları plutonik birlik ile dolerit diyabaz daykları ve volkanik kayaçlar Faraşa ofiyoliti ile eşitli bulunmaktadır. İnceleme alanı sınırları içerisinde Kazıldağ melanjı en genç olarak Üst Kretase yaşh Demirkazık formasyonu ve Yavça formasyonu üzerine bindirmelidir.

6 38 Cavit DEMİRKOL Bunun üzerine ise ikinci bir bindirme ile Faraşa ofiyoliti gelmektedir (Şek- 4). Ofiyolit napı üzerinde Tersiyer çökellerinden Oligosen-Alt Miyosen ve Miyosen yaşlı kayalar diskordanslıdır. Faraşa ofiyoliti; inceleme alanı sınırları içerisinde Kampaniyen-Üst Mestrihtiyen yaşlı Yavça formasyonu üzerinde tektonik dokanaklı olması ve inceleme alanı sınırları dışında ise ofiyolit naplarının yerleşmesi sonrasında çökelen birimler üst Mestrihtiyen ve daha genç yaşta olduğundan (Yılmaz, 1984) bölgeye üst Mestrihtiyen sırasında ve sonrasında yerleşmiş olmalıdır. SENOZOYİK Gildirli formasyonu (Tgi) İlk olarak Schmidt (1961) tarafından isimlendirilen birim, inceleme alanı güneybatısında mostra vermektedir. Gildirli formasyonu, pembe kırmızı renkli çakıltaşı, çakıllı kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşından meydana gelen dönemler halindeki akarsu çökellerinden oluşmaktadır. Genellikle taban çakıltaşı niteliğindeki birim düzensiz bir paleotopografyaya bağımlı olarak çukurluklarda gelişmiştir. Birimi oluşturan çakıltaşı taban kesiminde olup başlıca, ofiyolit, radyolarit, metamorfitlerden türeme, az yuvarlak, uzun taneli, kötü boylanmalı tanelerden oluşmaktadır. Üzerine gelen çakıllı kumtaşı ve kumtaşı başlıca, kireçtaşı, ofiyolit, çört ve kuvarsitten türeme, köşeli küt köşeli, az yuvarlak, kötü boylanmalı olup üst kesimlerde ince kumtaşı-silttaşı ardalanımı ile çamurtaşı gözlenmektedir. Çamurtaşı düzeyleri gevşek tutturulmuş, dağılgan, yer yer laminalı olup cm kalınlığa sahiptir. Gildirli formasyonu daha yaşlı birimler üzerinde diskordanslı bulunmaktadır. Bazı kesimlerde üzerine geçişli olarak Kaplankaya formasyonu, bazı kesimlerde de direkt olarak Karaisalı formasyonu gelmektedir. İnceleme alanı sınırlan içerisinde birime yaş verebilecek herhangi bir fosile rastlanılmamıştır. Birimin altında bulunan en genç kaya birimi Jura üst Kretase yaşlı Demirkazık formasyonudur. Üzerine ise Burdigaliyen Langhiyen yaşlı Kaplankaya ve Karaisalı formasyonları gelmektedir. Bölgesel ölçekte ise çalışma alanı dolayında Eosen yaşlı birimler bulunmaktadır (Schmidt, 1961; Abdüsselamoğlu, 1962; İlker, 1975; Yetiş, 1978; Yetiş ve Demirkol, 1984). Bu nedenle birim Oligosen-Alt Miyosen yaşlı olmalıdır. Karsantı formasyonu (Tk) İnceleme alanı kuzeyinde yüzeyleyen açık gri, çok ince-orta kalın katmanlı, bitki döküntüleri ile kömür kapsayan kiltaşına Karsantı formasyonu adı uygulanmıştır (Schmidt, 1961). Karsantı formasyonu bölgede başlıca marn, çamurtaşı ile daha kıt olarak çakıllı kumtaşı yapılışlıdır. İstif, taban kesiminde seyrek ince katmanlı çamurtaşı arakatmanlı çakıllı kumtaşı kumtaşından oluşmaktadır. Daha üst seviyelerde çamurtaşı ile marn hâkimdir. Yer yer kumtaşı düzeyleri olağan olup içerisinde kömür bantlarıyla yer yer de bol miktarda bitkisel döküntü bulunmaktadır. Birimin değişik tane boyundaki litolojilerini Faraşa ofiyoliti ile Kızıldağ melanjından türeme malzeme oluşturmaktadır. İnceleme alanı kuzeyinde oldukça büyük bir kalınlığa erişen birim, inceleme alanı sınırları içinde ise havza kenarına rastlandığından kalınlığı azalmaktadır (Schmidt, 1961; Abacı, 1986; Yurtmen, 1986). Karsantı formasyonu; Kızıldağ melanjı ve Faraşa ofiyoliti üzerinde diskordansla yer almakta, üzerine Kaplankaya ve Karaisalı formasyonları uyumlu olarak gelmektedir. Birimin Oligosen üst Miyosen zaman aralığında çökeldiği kabul edilmiştir (Yetiş ve Demirkol, 1986). Kaplankaya formasyonu (Tkp) Çalışma alanında çakıllı kumtaşı, kumtaşı, Çakıllı-kumlu kireçtaşı, silttaşı, vb yapilışlı birime Kaplankaya formasyonu adı verilmiştir (Yetiş ve Demirkol, 1986). İnceleme alanındaki Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı birimlerin güneyinde az çok paralel dağınık yüzlekleri bulunmaktadır. Birim, altta Mesozoyik yaşlı birimlerin üzerinde diskordan, Gildirli formasyonu üzerinde uyumlu, üstte ise Karaisalı formasyonu ile geçişlidir. Kaplankaya formasyonunun kalınlığı orta-

7 DOĞU TOROS KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ 39 mın paleotopografik konumuyla bağımlı olarak değişmektedir. Kaplankaya formasyonu, Karaisalı formasyonunun çökelimi için uygun olmayan koşullarda üstte Güvenç formasyonunun ince kırıntılılarına geçmektedir (Şek. 5). İnceleme alanı doğusunda ise birim üzerine uyumlu olarak Cingöz formasyonu gelmektedir. Birim Miyosen denizi transgresyonu tabanındaki sığ denizel nitelikli ilk birimdir. İnceleme alanında tanıtımları yapılan fosil topluluğuna göre birim Burdigaliyen-Langhiyen zaman aralığında çökelmiş olmalıdır (Yetiş ve Demirkol, 1986). Cingöz formasyonu (Tc) Birim, inceleme alanı doğu-güney doğusunda Kaplankaya ve Karaisalı formasyonları üzerinde gözlenmektedir. Cingöz formasyonu, taban kesiminde N s Kebanbaşı Karaisalı formasyonu (Karaisalı (formation) Demirkazık (Demirkazık formasyonu formayonu) Şek.5 Mustafaağalar güneybatısında Kaplankaya formasyonunun Karaisalı ve Güvenç formasyonları ile fasiyes ilişkilerini gösterir taslak kesit. Birimden derlenen fosillerle Kaplankaya formasyonu Burdigaliyen-Langhiyen (Alt-Orta Miyosen) yaşını karakterize etmektedir (Ünlügenç ve Demirkol, 1987). Karaisalı formasyonu (Tka) Birim resifal nitelikli, genellikle beyaz, açık gribej renkli, orta-kalın katmanlı, bazen som, sert, yer yer algli, mercanlı, gastropod, lamellibranş ve ekinidli, killi biyokiastik kireçtaşı ile dolomili kireçtaşından oluşmaktadır. Karaisab formasyonu topografik yükseklerde oluştuğu yönle bölgenin topografik düzensizlikleri, deniz seviyesindeki alçalıp yükselmeler ve havzaya taşınan çökel malzeme oranındaki değişimlere bağlı olarak altında ve üstünde bulunan birimlerle hızlı yanal ve düşey fasiyes değişimleri göstermektedir (Şek. 6). yeşilimsi gri renkli iri çakıl ile yer yer blok boyutuna erişen başlıca; kireçtaşı, ofiyolit, çört, vb nden türeme, oldukça yuvarlak ögeli, orta-kalın katmanlı çakıltaşı, çakıllı kumtaşı ve kumtaşı yapılışlıdır. Güneye doğru birimde çakıltaşı azalmakta, çakıllı kumtaşı ve kumtaşına geçiş gözlenmektedir. Çakıllı kumtaşı-kumtaşı başlıca; kuvars, feldispat, kireçtaşı ve ofiyolitten türeme as yuvarlak tanelerden oluşmakta ve türbiditik karakter göstermektedir. Birim, tabanındaki birimler ve üzerinde yer alan Güvenç formasyonu ile geçişlidir (Şek. 6). Cingöz formasyonu, tanıtımları yapılan fosillere göre Burdigaliyen-Langhiyen yaş konağında çökelmiş olmalıdır (Yetiş ve Demirkol, 1986). Güvenç formasyonu (Tgü) İnceleme alanı güneybatısında yüzeylemekte olan

8 40 Cavit DEMİRKOL Taşboyun T. s Kösüretik T. N Tci Dündar Kızıldağ Melanjı (Kızıldağ Melange) Şek.G Dündar dolayının Kızıldağ melanjı üzerine gelen denizel Miyosen birimlerinin yanal ve düşey fasiyes ilişkilerini gösterir taslak kesit. birim koyu gri, yeşilimsi gri renkli, pelajik foraminiferli yeşil ile kıt kumtaşı-silttaşı-killi kireçtaşından oluşmaktadır. Kumtaşı ve silttaşında kuvars ve feldispat üstün durumdadır. Güvenç formasyonu; altta Kaplankaya ve Karaisalı formasyonlarıyla düşey, üstte Cingöz formasyonu ile yanal geçişlidir. Birim içinden derlenen örneklerle birimin Burdigaliyen- Serravaliyen (Alt-Orta Miyosen) evresinde çökeldiği saptanmıştır (Yetiş ve Demirkol, 1986). KUVATERNER Taraça (Qt) Korkun, Eğlence suyu ve Seyhan nehri yatağı yakınında ve az çok paralel, değişik genişlikte bulunmaktadır. Nehir boyunca gelişen taraçalar; tane boyu değişken, başlıca ofiyolit, radyolarit, kuvarsit, kireçtaşı ve çörtten oluşmaktadır. Alüvyon (Qal) Dere boylarında gelişmiş, kötü boylanmalı, tutturulmuş çakıl, kum ve milli malzemeden meydana gelmekte, taneler temel litolojisine bağlı olarak ofiyolit, kireçtaşı, radyolarit, çört ve kuvarsitten türemektedir. KARBONAT PLATFORMUNUN GELİŞİMİ İnceleme alanı ve dolayında temeli oluşturan Karbonifer-üst Permiyen zaman aralığına intrakratonik havza koşullarını kapsayan istif, fasiyes özellikleri ve çökelme ortamı yönünden genellikle tekdüzelik belirtirken, Jura Üst Kretase zaman aralığını kapsayan resifal ve resif gerisi karakterli kıta kenarı istifinde bu yönden belirgin bir farklılaşma göze çarpmaktadır. Çalışma alanında üst Paleozoyik çökelleri genellikle terrijen klastiklerle arakatmanlı kireçtaşından yapılmıştır. Terrijen klastikler yaygınlık sırasına göre; kuvarsit, kuvars kumtaşı, çamurtaşı-marn ve şeyidir. Bu dönemde, inceleme alanı batısında Belemedik istifinde üst Karbonifer ve Alt Permiyende stratigrafik boşluk bulunmaktadır (Tekeli ve diğerleri, 1981, 1984). İnceleme alanında yer alan Karbonifer-Üst Permiyen yaşlı Karahamzauşağı formasyonu dönemsel nitelikli şelf karbonatlarına benzerlik göstermektedir. Dönemsel çökelmenin nedeni sürekli ve düzenli çökelme ile birlikte yinelenen östatik deniz değişimleri olmalıdır. Bu olay ise tektonik veya glasiyal nedenlere bağlanabilir (Wilson, 1975). Birimin sığ kraton içi havzalarda yeralan açık dolaşımlı şelf ve platformlarda geliştiği söylenebilir. Permiyen sonunda blok faylanmalar başlamıştır (Şek. 7a). Litoloji özellikleri ve kronostratigrafik açıdan Karahamzauşağı ile eşdeğerli üst Paleozoyik yaşlı Belemedik istifi (Üst Devoniyen Permiyen) sığ kraton içi havzalarda çökelmiş olup düzenli çökelme ile yinelenen östatik deniz seviyesi değişimlerini yansıtmaktadır (Tekeli ve diğerleri, 1984). Jura Üst Kretase aralığında kireçtaşı ve dolomili

9 DOĞU TOROS KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ 41 GB (SW) Adana baseni (Adana basin) Korsantı baseni (Korsantı basin ) KD (NE) f -Alt Miyosen ( Burdigaliyen ) Orta Miyosen ( Serravaliyen) Lower Miocene (Burdigalian ) Middle Miocene ( Serravalian) Poleozoyik + Mesozoyik (Poleozoyik+ Mesozoic ) Adana baseni (Adana basin) KD (NE) Oligosen Alt Miyosen (Burdigaliyen ) Oligocene - Lawer Miocene (Burdigalian) d - Üst Mestrihtiyen Upper Maestrichtian GB (SW) KD (NE) Campanian- Maestrichtian GB (SW) KD (NE) b - Üst Jura Kretase upper Jurossic - Cretaceous GB (SW) KO (NE) a - Karbonifer - Permiyen Campanian- Permian Şek.7 Adana baseni kuzey kenarının jeoloji evrimini gösterir ardaşık taslaklar. PKbk- Karahamzauşağı formasyonu; JKd- Demirkazık formasyonu; Ky- Yavça formasyonu; Kk- Kızıldağ melanjı; Kf- Faraşa ofiyoliti; Tgi- Gildirli formasyonu; Tkp- Kaplankaya formasyonu; Tk- Karsantı formasyonu; Tka- Karaisalı formasyonu; Tc- Cingöz formasyonu; Tgü- Güvenç formasyonu; S- Alçalma; P- Sıkıştırma gerilimi; U- Yükselme.

10 42 Cavit DEMİRKOL kireçtaşından oluşan Demirkazık formasyonu, Üst Paleozoyik yaşlı birimler üzerinde diskordanslı olarak gözlenmektedir. Çoğun algae olmak üzere miliolidae vb gibi fosiller kapsamaktadır. Platform/bank ortamlarıyla platform kenarı organik yığışım alanlarını yansıtan ve büyük kalınlığa erişen birim sınırlı dolaşımlı platform üzerindeki lagünlerde ve gelgit düzlüklerinde gelişmiş olup, gelgit altı ve gelgit arası koşullarda gelişmiş olmalıdır. Bu da bize Mesozoyikte kıta kenarı üzerinde şelfe ait havza koşullarının geliştiğini belirtmektedir (Şek. 7b). Demirkazık formasyonu üste doğru Kampaniyen-Alt Mestrihtiyen evresinde pelajik foraminiferli mikritik kireçtaşı ile başlayıp, üzerinde bol ofiyolit ve kireçtaşından türeme ögeli türbiditik çökellerden oluşan Yavça formasyonuna geçmektedir (Şek. lc). Bölgenin denge konumu Üst Kretaseye (Kampaniyen-Mestrihtiyen) kadar devam etmiştir. Bu denge durumunun belirtileri karbonatların üste doğru giderek derinleşip pelajik kireçtaşına geçmesi ile gözlenmektedir. İnceleme alanı kuzeyinde yer alan Aladağlar'ın evrimini farklı dönemlerde yorumlayan Tekeli ve diğerlerine (1981) göre Üst Triyas-Kretase istifi duraylı kıta kenarı üzerindeki ortam koşullarında çökelmiştir. Burada Tetisin Doğu Akdeniz bölümünde, üst Triyas- Kretase aralığında Tetis Okyanusu ile Arap-Afrika kıtası arasında duraylı koşullarını yansıtan ilişkilerin bulunduğu düşünülmektedir. Bölgede denge konumunun bozulması üst Mestrihtiyen sırası ve sonrasında Laramiyen orojenik faziyle başlamıştır. Sıkışma tektoniğinin sürekliliğinde ilk kez Kızıldağ melanjı kıta platformu üzerine üzerlemiş, daha sonra da Faraşa ofiyolit dilimi kıta kabuğu üzerine bindirmiştir (Şek. 7d}. Bölgedeki birimler üst Kretase sonunda Laramiyen orojenik faziyle kıvrımlanıp su yüzeyine çıkmış ve aşınma dönemine girmiştir. Eosende bölgeyi sığ bir deniz kaplamıştır. Çalışma alanı içinde gözlenemeyen, tabanda kırıntılı, üst kesimlerde ise kireçtaşından oluşan birimler çökelmiştir (İlker, 1975; Yetiş, 1978). İnceleme alanı dışında, kuzey kesimlerde bulunan Lütesiyen yaşlı kayaçlar, Eosen denizinin sonuna kadar devam ettiğini göstermektedir (İlker, 1975; Yetiş, 1978; Gedik ve diğerleri, 1979). Lütesiyen sonunda Pireniyen orojenik faziyle oluşan regresyon bölgede tekrar karasal ortam şartlarını hâkim kılmıştır. İnceleme alanı güneyinde Mesozoyik ve daha yaşlı çökelleri uyumsuzlukla üstleyen Gildirli formasyonu Oligosen-Alt Miyosen (Burdigaliyen) aralığında düzensiz bir topografyaya bağlı olarak değişik fasiyeslerde olabilecek şekilde çökelmiştir (Yetiş ve Demirkol, 1984). Birimin üzerine havzanın birçok kesiminde sığ deniz-plaj ortamı niteliklerini yansıtan Kaplankaya formasyonu ile resifal nitelikli Karaisalı formasyonu, kuzeyde Karsantı havzasında ise Karsantı formasyonu gelmektedir (Şek. le). Gildirli formasyonu, karasal nitelikli, dönemli ardalanımlı kırıntılılardan oluşmaktadır. Başlıca, çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşı yapılışlıdır. Birim aşınmalı bir yüzey üzerinde keskin taban ile kanal dolgusu çamurtaşı ile başlamakta, yukarıya doğru tane boyu incelerek kümtaşı-silttaşı-çamurtaşı ardalanımına geçmektedir. Karsantı havzasında tabanda yer yer Gildirli formasyonu ve Kızıldağ melanjı ile Faraşa ofiyoliti, üzerinde kumtaşı, kiltaşı ve şeylden oluşan sığ deniz-gölsel fasiyesli Karsantı formasyonu bulunmakta ve birimin alt-orta düzeyleri kömür bantları içermektedir. Miyosen başında (Burdigaliyen) bölgeye güneygüneydoğudan erişen deniz transgresyonu ile karadan beslenmenin etkin olduğu alanlarda plaj-sığ denizel nitelikli kırıntılı çökeller (Kaplankaya formasyonu) durulurken, bunun dışında kalan topografik yükseklerde ise resifal karbonat nitelikli birim olan Karaisalı

11 DOĞU TOROS KARBONAT PLATFORMUNUN STRATİGRAFİSİ 43 formasyonu gelişmiştir. Kaplankaya formasyonu, karasal nitelikli Gildirli formasyonu üzerine gelmekte ve üst dokanağı resifal nitelikli Karaisalı formasyonuna geçmektedir. Ortam şartlarının Karaisalı formasyonunun çökelimine elvermediği bazı yerlerde ise Cingöz ve Güvenç formasyonları tarafından üzerlenmektedir. Karaisalı formasyonu güneye doğru resif ilerisi fasiyesine ait gri renkli, yer yer ince kumtaşı arakatmanlı, derin denizel marn ve şeylden oluşan Güvenç formasyonuna geçmektedir (Şek. 7f). Alt Miyosende bölgeye erişen deniz transgresyonunun Tortoniyene dek kuzeye ilerlemeye devam etmesi nedeniyle kıyı çizgisi Karaisalı formasyonu ve bunun resif ilerisi fasiyesi de kuzeye doğru ilerlemiştir. Yani Burdigaliyenden Langhiyen sonu?-serravaliyen başına kadar bütün birimler kuzeye doğru zaman zaman transgresif olarak birbirlerini aşmaktadırlar. Güvenç formasyonu çökelimi sırasında havzaya kuzeydeki bazı paleotopografik çukurluklar yolu ile kırıntılı malzeme taşınmış ve bu durum yakınsakıraksak türbiditik nitelikli Cingöz formasyonunun oluşumuna neden olmuştur. Cingöz formasyonu güneybatıya doğru Güvenç formasyonu ile geçişlidir ve Güvenç formasyonuna ait şeyller Cingöz formasyonu üzerine gelmektedir. SONUÇLAR 1. üst Paleozoyikte intrakratonik havzada epirik deniz ürünü siklik sedimanlar çökelmiştir. Bunlar genellikle terrijen kırıntılılarla ara katmanlı sığ deniz, duraylı platform karbonatlarından oluşmuştur. 2. İnceleme alanında Üst Mestrihtiyen sırası ve sonrasında sıkışma tektoniğinin sürekliliğinde Laramiyen orojenik faziyle ilk kez Kızıldağ melanjı kıta platformu üzerine üzerlenmiş, daha sonra Faraşa ofiyolit dilimi kıta kabuğu üzerine bindirmiştir. 3. Toros karbonat platformu çökelleri özellikle Mesozoyik ve Senozoyik sırasında, Afrika-Arap platformu çökelleriyle birkaç özellik dışında önemli benzerlik göstermektedir. Bu da Mesozoyik sırasında Anadolu levhacığı ile Afrika-Arap levhası arasında bir kenar denizinin gelişmiş olabileceğini düşündürebilmektedir. KATKI BELİRTME Bu araştırma MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Dairesi Başkanlığı ve Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü ile Çukurova üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü arasında yürütülen "Adana Baseni Batı Kesiminin Detay Jeolojik Etüdü" adlı projenin bir bölümünü oluşturmaktadır. Yazar, ilgili kuruluşlara sağladıkları olanaklar için ve Araştırma Görevlileri Jeo. Yük. Müh. Hasan Lagap ve Jeo. Yük. Müh. Ulvican Ünlügenç'e yardımlarından dolayı teşekkürü bir borç bilir. DEĞİNİLEN BELGELER Yayına venldiği tarih, 4 Ocak 1988 Abacı, Ş., 1986, Çukurova baseni Karsantı yöresi genç Tersiyer istifinin kil mineralojisi: Ç.Ü. Fen Bilimleri Enst., 94, 59., Adana. Abdüsselamoğlu, M.Ş., 1962, Kayseri Adana arasındaki Doğu Toroslar Bölgesinin jeolojisi hakkında rapor: MTA Rap,, 3262, 33, (yayımlanmamış). And, M.; Özüş, S. ve Billor, Z., 1986, Gerdibi-Gertepe-Çataltepe Çeştepe (Pozantı Karsantı Adana) kromit yataklarının jeolojik, metalojenik ve ekonomik incelenmesi : TÜBİTAK, Matematik, Fizik ve Biyolojik Bilimler Araştırma Grubu, Proje no: TBAG-66 7, 131. Arpat, E. ve Şaroğlu, F-, 1975, Türkiye'deki bazı önemli genç tektonik olaylar: TJK Bült., 18, Blumenthal, M.M., 1952, Toroslar'da yüksek Aladağ silsilesinin coğrafyası, stratigrafisi ve tektoniği hakkında yeni etütler: MTA Yayınl, seri: D, 6, 136. Brunn, J.H.; Dumont, J.H.; Graciansky, P.C.II: Gutnic, M.; Juteau, T.; Marcoux, J.; Monod, O. ve Poisson, A., 1971, Outline of the geology of the Western Taurids; Campbell, A.S., Ed., Geology and history of Turkey: Pet. Expl. Soc. Libya Tripoli, Çakır, Ü., 1978, Petrologie du massif de Pozantı Karsantı (Taurus Cilicien, Turquie): Etude de la partie centrals, These 3 eme cyl, 251. Strasbourg. Gedik, A.; Birgili, Ş.; Yılmaz, H. ve Yoldaş, R., 1979: Mut- Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları: TJK Bült., 22, l, 7-27.

12 44 Cavit DEMİRKOL İlker, S., 1975, Adana baseni kuzeybatısının jeolojisi ve petrol olanakları: TPAO Arama Arşiv Rap., 973, 63 (yayımlanmamış). Juteau, T., 1979, Ophiolites des Taurides: Essai sur leurhistorie oceanique, Revue de Geologie Dynamique de Geographic Physiquc, 21, 3, , Paris. Monod, O. ve Erdoğan, T., 1981, Namrun Yöresinin yapısı üzerine ön rapor: TPAO Arama Arşiv Rap., 1662 (yayımlanmamış). Özgül, N., 1976, Toroslar'ın bazı temel jeoloji özellikleri: TJK Bült., 19, Ricou, L.E., 1980, Toroslar'ın Helenidler ve Zagridler arasındaki yapısal rolü: TJK Bült.,23,2, Tekeli, O.; Aksay, A.; Ertan, İ.E.; Işık, A. ve örgün, B.M., 1981, Toros Ofiyolit Projeleri, Aladağ Projesi: MTA Rap., 6976, 133, (yayımlanmamış). Ankara. ; --; Örgün, B.M. ve Işık, A., 1984, Geology of the Aladağ Mountains : Geology of the Taurus Belt, Tekeli, O. and Göncüoğlu, C.M., Ed., , Ankara. Ünlügenç, U.C. ve Demirkol, C., 1987, Kızıldağ Yayla (Adana) dolayının Stratigrafisi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını (baskıda). Wilson, J.L., 1975, Carbonate Facies in Geologie History: Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 471 p. Yetiş, C., 1978, Çamardı (Niğde ili) yakın ve uzak dolayının jeoloji incelemesi ve Ecemiş Yardım Kuşağı'nın Maden Boğazı Kamışlı arasındaki özellikleri: İst. Üniv. Doktora Tezi, 164, (yayımlanmamış). ve Demirkol, C., 1984, Adana baseni kuzey-kuzeybatı kesiminin temel stratigrafisine ilişkin bazı gözlemler : TJK 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı Bildiri özetleri, ve, 1986, Adana baseni batı kesiminin detay jeoloji etüdü : MTA Rap., 8037, 187 (yayımlanmamış), Ankara. Yılmaz, Y., 1984, Amanos Dağları'nın Jeolojisi: TPAO Arama Arşiv Rap., 1920, 531 (yayımlanmamış). Yurtmen, S., 1986, Çukurova baseni Karsantı yöresi kırıntılı kayaçlarının petrografik ve petrolojik özellikleri: ÇÜ, Fen Bilimleri Enst., 95, 80., Adana.

13

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI 902 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI Mustafa KARAKAŞ * Özet Burdur İli, Batı Toroslarda Isparta Büklümünün batı kanadında yer almaktadır. Bölge, genelde KD-GB doğrultulu tektonik yapılarla

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

Jean François DUMONT. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara

Jean François DUMONT. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara KARACAHİSAR KUBBESİ İÇİNDE (İSPARTA BÖLGESİ, TÜRKİYE) YÜZEYLEYEN İKİ TİP PALEOZOYİK TABAN VE BUNLARIN ORTA TRİYASTAN ÖNCE MEYDANA GELEN ESKİ TİP TEKTONİK HAT TARAFINDAN AYRILMALARI Jean François DUMONT

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ ADANA İLİ SINIRLARI İÇİNDE KALAN ALANIN JEOLOJİSİ Doğan USTA (Jeoloji Yük. Müh.) MTA Doğu Akdeniz Bölge

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Afşın EKMEKYAPAR AŞAĞI BELEMEDİK (KIRALAN HACIKIRI) DOLAYLARININ STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇEL İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 1. COĞRAFYA İçel ili sınırları içindeki morfolojik yapı dağlık alanlar, aşınım yüzeyleri, taban dolguları-alüvyal

Detaylı

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

TOKAT (DUMANLIDAĞI) İLE SİVAS (ÇELTEKDAĞI) DOLAYLARININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ VE OFİYOLİTLİ KARIŞIĞIN KONUMU*

TOKAT (DUMANLIDAĞI) İLE SİVAS (ÇELTEKDAĞI) DOLAYLARININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ VE OFİYOLİTLİ KARIŞIĞIN KONUMU* TOKAT (DUMANLIDAĞI) İLE SİVAS (ÇELTEKDAĞI) DOLAYLARININ TEMEL JEOLOJİ ÖZELLİKLERİ VE OFİYOLİTLİ KARIŞIĞIN KONUMU* Ali YILMAZ** ÖZ. Tokat (Dumanlıdağı) ile Sivas (Çeltekdağı) dolayında Eosen öncesi üç tektonik

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

HINIS (ERZURUM GÜNEYDOĞUSU) DOLAYLARININ BAZI STRATİGRAFİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ *

HINIS (ERZURUM GÜNEYDOĞUSU) DOLAYLARININ BAZI STRATİGRAFİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ * MTA Dergisi, 108, 38-56, 1988 HINIS (ERZURUM GÜNEYDOĞUSU) DOLAYLARININ BAZI STRATİGRAFİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ * Ali YILMAZ**; İsmail TERLEMEZ** ve Şükrü UYSAL** ÖZ.- İnceleme alanı, Erzurum'un güneydoğusunda

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLİM DALINIZ YOKSA BU SEKMEYİ SİLİNİZ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLİM DALINIZ YOKSA BU SEKMEYİ SİLİNİZ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLİM DALINIZ YOKSA BU SEKMEYİ SİLİNİZ BURDUR FAYININ PALEOSİSMOLOJİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ŞALİ KAYA DENİZLİ,

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ Tuz Gölü Havzası'nda bu güne kadar çok fazla sayıda yüzey ve yer altı çalışması olmasına rağmen havza oluşumu üzerine tartışmalar sürmektedir.

Detaylı

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI M. Işık TURGAY* ve Cengiz KURTULUŞ* ÖZ. Haymana Petrol Etütleri çerçevesinde Ankara'nın güneybatısında Polatlı-Haymana yöresinde sismik yansıma çalışmaları

Detaylı

Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü 1

Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü 1 Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, c. 18, 160-174, Ağustos 1975 Bulletin of the Geological Society of Turkey, v. 18, 169 -»174, August 1975 Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü 1 Basic geological study

Detaylı

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR)

MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) MTA Dergisi 125, 59-63, 2002 MUT DOLAYINDA PLİYOSEN-KUVATERNER YAŞLI TRAVERTENLERDE GELiŞEN OOLİT VE PlZOLlT OLUŞUMLARI, (İÇEL, ORTA TOROSLAR) Eşref ATABEY* ÖZ.- Mut (içel) kuzeydoğusunda bulunan Pliyosen-Kuvaterner

Detaylı

TUZ GÖLÜ HAVZASININ JEOLOJİSİ VE PETROL İMKÂNLARI

TUZ GÖLÜ HAVZASININ JEOLOJİSİ VE PETROL İMKÂNLARI TUZ GÖLÜ HAVZASININ JEOLOJİSİ VE PETROL İMKÂNLARI Yener ARIKAN N.V. Turkse Shell, Ankara ÖZET. Tuz gölü havzası, çaprazvari yapısal bir depresyon içinde yer alan NW-SE yönlü karalararası bir havzadır.

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr ALACAHAN-ÇETİNKAYA (KANGAL-SİVAS) YÖRESİNDEKİ METAMORFİTLERİN TEKTONO- STRATİGRAFİK ÖZELLİKLERİ Metin BEYAZPİRİNÇ a ve Ali Ekber AKÇAY a a Maden Tetkik

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

ORTA TOROSLAR'IN POST-EOSEN TEKTONİĞİ GİRİŞ. Orta Toroslar'ın tektonik evrimi için birlikte değerlendirilmiştir.

ORTA TOROSLAR'IN POST-EOSEN TEKTONİĞİ GİRİŞ. Orta Toroslar'ın tektonik evrimi için birlikte değerlendirilmiştir. MTA Dergisi, 108, 57-68, 1988 ORTA TOROSLAR'IN POST-EOSEN TEKTONİĞİ Ergun AKAY* ve Şükrü UYSAL* ÖZ.- Orta Toroslar post-eosen dönemde, olasılı Üst Eosen-Alt Oligosen, Langiyen, Üst Tortoniyen ve Üst Pliyosenden

Detaylı

Boyabat (Sinop) Havzası Ekinveren Fayının petrol aramalarmdaki önemi

Boyabat (Sinop) Havzası Ekinveren Fayının petrol aramalarmdaki önemi Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 32, 39-49, Şubat - Ağustos 1989 Geological Bulletin of Turkey, V. 32, 39-49, February - August 1989 Boyabat (Sinop) Havzası Ekinveren Fayının petrol aramalarmdaki önemi Importance

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Eosen lokaliteleri. Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir.

Eosen lokaliteleri. Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir. SENOZOYİK Eosen lokaliteleri Florissant Formasyonu: Kolorado da Kayalı Dağlarındadır. Fosil böceklerin olağanüstü korunduğu lokalitelerden biridir. Green River Formasyonu: Zengin bitki, böcek, ve balık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI GÜNEY FORMASYONUNUN JEOLOJİSİ ve PETROL HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ayfer ÖZDEMİR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

KOÇLAR-SARIGÜZEL (KAHRAMANMARAŞ KUZEYĐ) ARASINDA KALAN BÖLGENĐN GENEL JEOLOJĐ ÖZELLĐKLERĐ

KOÇLAR-SARIGÜZEL (KAHRAMANMARAŞ KUZEYĐ) ARASINDA KALAN BÖLGENĐN GENEL JEOLOJĐ ÖZELLĐKLERĐ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ ĐMAM ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ JEOLOJĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI KOÇLAR-SARIGÜZEL (KAHRAMANMARAŞ KUZEYĐ) ARASINDA KALAN BÖLGENĐN GENEL JEOLOJĐ ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi

Bursa arazi gezisi. Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 1 Bursa arazi gezisi Aral Okay İTÜ Maden Fakültesi 25-26 Nisan 2009 tarihlerinde Structural Geology dersini alan jeoloji mühendisliği öğrencileri için Bursa'ya bir jeoloji teknik gezisi düzenlenmiştir.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tahsin YAMİŞ KIZKALESİ (MERSİN) DOLAYININ STRATİGRAFİSİ VE KARAİSALI KİREÇTAŞININ MERMER OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hande NAZLICAN MUSALI EVRENLİ (MERSİN) YÖRESİNİN JEOLOJİK VE PETROGRAFİK İNCELENMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA

Detaylı

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ

GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ MTA Dergisi 119, 23-26, 1997 GÜNEYBATI MALATYA (GD TÜRKİYE) MESTRİHTİYENİNDE YENİ BİR FORAMİNİFER TÜRÜ: SİVASELLA GOEKCENİ Engin MERİÇ* ve Nurdan İNAN** ÖZ. Güneybatı Malatya'da (GD Türkiye) yüzeyleyen

Detaylı

ADANA HAVZASININ ALT MİOSEN (BURDİGALİEN) FORMASYONLARI, BUNLARIN DİĞER FORMASYONLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ VE PETROL İMKÂNLARI

ADANA HAVZASININ ALT MİOSEN (BURDİGALİEN) FORMASYONLARI, BUNLARIN DİĞER FORMASYONLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ VE PETROL İMKÂNLARI ADANA HAVZASININ ALT MİOSEN (BURDİGALİEN) FORMASYONLARI, BUNLARIN DİĞER FORMASYONLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ VE PETROL İMKÂNLARI ÖZET Zati TERNEK Bu etüdün gayesi Adana baseninin umumi jeolojisinin tetkiki

Detaylı

TUFA ve TRAVERTEN-III

TUFA ve TRAVERTEN-III TUFA ve TRAVERTEN-III Dr.Esref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi TRAVERTEN LİTOFASİYESLERİ Sıcak su travertenlerindeki çökeller farklı fasiyes tiplerinde olabilmektedir. Her traverten çökelinde tüm fasiyesler

Detaylı

ELMALI (ANTALYA, BATI TOROSLAR) KUZEY NDE L KYA NAPLARININ JEOLOJ

ELMALI (ANTALYA, BATI TOROSLAR) KUZEY NDE L KYA NAPLARININ JEOLOJ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.2, 2008 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.2, 2008 ELMALI (ANTALYA, BATI TOROSLAR) KUZEY NDE L KYA NAPLARININ JEOLOJ Rahmi AKSOY, Süleyman AKSARI Selçuk Ü. Mühendislik

Detaylı

HOYRAN GÖLÜ (ISPARTA) KUZEYİNİN STRATİGRAFİSİ. Cavit DEMİRKOL* ve Cengiz YETİŞ*

HOYRAN GÖLÜ (ISPARTA) KUZEYİNİN STRATİGRAFİSİ. Cavit DEMİRKOL* ve Cengiz YETİŞ* HOYRAN GÖLÜ (ISPARTA) KUZEYİNİN STRATİGRAFİSİ Cavit DEMİRKOL* ve Cengiz YETİŞ* ÖZ. Bu çalışma ile Batı Toroslar'ın kuzeyinde yer alan Hoyran gölü kuzeyinin temel stratigrafisi ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

Detaylı

4. DOĞAL YAPI 4.1. JEOLOJĐK YAPI 4.1.1. ESKĐ ÇALIŞMALAR

4. DOĞAL YAPI 4.1. JEOLOJĐK YAPI 4.1.1. ESKĐ ÇALIŞMALAR 4. DOĞAL YAPI 4.1. JEOLOJĐK YAPI Ankara ili nazım planına yönelik ilk kapsamlı çalışma Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1980 yılında hazırlanan Ankara Metropoliten Alan Arazi Kullanım Haritası

Detaylı

2015 YILI SU SONDAJLARI

2015 YILI SU SONDAJLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 2015 YILI SU SONDAJLARI BİRİM FİYAT CETVELİ FORMASYON POZ NO: FORMASYONUN YAPISI 10

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI Gondwanaland kömürlerinin çökelimi sırasındaki iklimsel

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

BOZKIR-HADİM-TAŞKENT (ORTA TOROSLAR'IN KUZEY KESİMİ) DOLAYINDA YER ALAN TEKTONO-STRATİGRAFİK BİRLİKLERİN STRATİGRAFİSİ

BOZKIR-HADİM-TAŞKENT (ORTA TOROSLAR'IN KUZEY KESİMİ) DOLAYINDA YER ALAN TEKTONO-STRATİGRAFİK BİRLİKLERİN STRATİGRAFİSİ MTA Dergisi 119, 113-174, 1997 BOZKIR-HADİM-TAŞKENT (ORTA TOROSLAR'IN KUZEY KESİMİ) DOLAYINDA YER ALAN TEKTONO-STRATİGRAFİK BİRLİKLERİN STRATİGRAFİSİ Necdet ÖZGÜL* ÖZ.- Orta Toroslar'ın ayırtman jeoloji

Detaylı

ABSTRACT. Master Thesis SUBSURFACE GEOLOGY AND RESERVOIR ROCK PROPERTIES OF MIOCENE UNITS IN THE ADANA BASIN (YENİCE-KARAİSALI/ADANA ) Zeynep TAŞKAYA

ABSTRACT. Master Thesis SUBSURFACE GEOLOGY AND RESERVOIR ROCK PROPERTIES OF MIOCENE UNITS IN THE ADANA BASIN (YENİCE-KARAİSALI/ADANA ) Zeynep TAŞKAYA ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA HAVZASI (YENİCE KARAİSALI /ADANA) MİYOSEN YAŞLI İSTİFLERİNİN YERALTI JEOLOJİSİ VE HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep TAŞKAYA

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLUDA (OLTU-NARMAN ARASI) PONTİD / ANATOLİD KENET KUŞAĞININ STRATİGRAFİSİ VE YAPISAL EVRİMİ

KUZEYDOĞU ANADOLUDA (OLTU-NARMAN ARASI) PONTİD / ANATOLİD KENET KUŞAĞININ STRATİGRAFİSİ VE YAPISAL EVRİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1-2 : 487-499

Detaylı

GÜLPINAR AFŞAR (TAŞKENT K-KD SU KONYA) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ * Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar Afşar (N-NE of Taşkent Konya)

GÜLPINAR AFŞAR (TAŞKENT K-KD SU KONYA) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ * Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar Afşar (N-NE of Taşkent Konya) GÜLPINAR AFŞAR (TAŞKENT K-KD SU KONYA) TEKTONO-STRATİGRAFİSİ * Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar Afşar (N-NE of Taşkent Konya) Turgut AKSU Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Cavit DEMİRKOL Jeoloji

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOKAR PINAR KAYNAĞININ (CEYHAN-ADANA) HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KOKAR PINAR KAYNAĞININ (CEYHAN-ADANA) HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Hasine AKIN YÜKSEK LİSANS TEZİ KOKAR PINAR KAYNAĞININ (CEYHAN-ADANA) HİDROJEOKİMYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Kayaçların her çeşit şartlar altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu bozuşması ve dağılması, daha sonra oldukları yerde veya değişik yollarla taşınarak belirli

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ 6.2.1. DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ Karlıova üçlü kavşağının NEOTEKTONİK doğusunda kalan bölge Doç.Dr. kuzey-güney Yaşar EREN yönlü sıkışmalı tektonik rejimin etkisi altında olduğu için bu bölge Doğu Anadolu

Detaylı

TECTONIC EVOLUTION OF THE BUCAKKI LA AREA (SOUTHWEST KARAMAN- CENTRAL TAURUS)

TECTONIC EVOLUTION OF THE BUCAKKI LA AREA (SOUTHWEST KARAMAN- CENTRAL TAURUS) BUCAKKI LA BÖLGESİNİN (KARAMAN GÜNEYBATISI- ORTA TOROSLAR) TEKTONİK EVRİMİ TECTONIC EVOLUTION OF THE BUCAKKI LA AREA (SOUTHWEST KARAMAN- CENTRAL TAURUS) TOLGA ESİRTGEN Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

KUMSAL PLASERLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMi: TRAKYA'NIN KARADENiZ KIYI KUŞAĞI ÖRNEĞİ STRATİGRAFİ

KUMSAL PLASERLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMi: TRAKYA'NIN KARADENiZ KIYI KUŞAĞI ÖRNEĞİ STRATİGRAFİ MTA Dergisi 116. 97-104, 1994 KUMSAL PLASERLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMi: TRAKYA'NIN KARADENiZ KIYI KUŞAĞI ÖRNEĞİ H. Yavuz HAKYEMEZ* ve Tevfik ERKAL ÖZ.- Kıyı kuşaklarındaki plaser incelemelerini sağlıklı yapabilmek

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 1 sh. 61-89 Ocak 2000

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 1 sh. 61-89 Ocak 2000 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 1 sh. 61-89 Ocak 2000 KARAKÖY (GÜNDOĞMUŞ)-HADİM ARASINDAKİ TOROSLAR'IN STRATİGRAFİSİ (THE STRATIGRAPHY OF THE TAURIDES BETWEEN KARAKÖY

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ DOĞU AFRİKA RİFTİ Üçlü Sistem Doğu Afrika Rift Sistemi Aden Körfezi Kızıl Deniz Okyanusal kabuğun şekillenmesi Aden Körfezinde yaklaşık olarak

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ MTA Dergisi 110, 45-54, 1990 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ Ahmet ŞAŞMAZ* ve Ahmet SAĞIROĞLU* ÖZ. Billurik dere cevherleşmeleri Yüksekova karmaşığına ait granit ve diyoritik

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serkan ÖZKÜMÜŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURTYUVASI (OLTU-ERZURUM) BAKIR-ALTIN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatma DURAN ERCİYES VOLKANİZMASININ OLUŞUMU, KOÇCAĞIZ KÖYÜ(KAYSERİ) DOLAYININ STRATİGRAFİSİ VE TÜFLERİN YAPI - KAPLAMA TAŞI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ

Detaylı

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 39-46, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

BATI PONTİDLER'İN VE KOMŞU HAVZALARIN OLUŞUMLARININ LEVHA TEKTONİĞİ KURAMIYLE AÇIKLANMASI, KUZEYBATI TÜRKİYE*

BATI PONTİDLER'İN VE KOMŞU HAVZALARIN OLUŞUMLARININ LEVHA TEKTONİĞİ KURAMIYLE AÇIKLANMASI, KUZEYBATI TÜRKİYE* BATI PONTİDLER'İN VE KOMŞU HAVZALARIN OLUŞUMLARININ LEVHA TEKTONİĞİ KURAMIYLE AÇIKLANMASI, KUZEYBATI TÜRKİYE* EXPLANATION OF THE DEVELOPMENT OF THE WESTERN PONTID MOUNTAİNS AND ADJACENT BASİNS, BASED ON

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali Gökhan ÖÇGÜN SİNCANSARNIÇ KÖYÜ (MUSTAFAKEMALPAŞA-BURSA) DOLAYININ STRATİGRAFİSİ VE MESOZOYİK KİREÇTAŞININ MERMER OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 47, Sayı 1, Şubat 2004 Geological Bulletin of Turkey Volume 47, Number 1, February 2004

Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 47, Sayı 1, Şubat 2004 Geological Bulletin of Turkey Volume 47, Number 1, February 2004 Türkiye Jeoloji Bülteni Cilt 47, Sayı 1, Şubat 2004 Geological Bulletin of Turkey Volume 47, Number 1, February 2004 Divriği (Sivas) Yöresinin Jeolojisi ve Yapısal Evrimi Geology and Structural Evolution

Detaylı

STRATİGRAFİ EREĞLİ (ZONGULDAK) ALANININ KRETASE STRATİGRAFİSİ. Orhan KAYA;* Atife DiZER;** İzver TANSEL** ve Engin MERiÇ***

STRATİGRAFİ EREĞLİ (ZONGULDAK) ALANININ KRETASE STRATİGRAFİSİ. Orhan KAYA;* Atife DiZER;** İzver TANSEL** ve Engin MERiÇ*** EREĞLİ (ZONGULDAK) ALANININ KRETASE STRATİGRAFİSİ Orhan KAYA;* Atife DiZER;** İzver TANSEL** ve Engin MERiÇ*** ÖZ. Harita alanı Apsiyen-Paleosen Sonu yaşlı denizel bir tortul kesit içerir. 1900 m kalınlığa

Detaylı

SENOZOYİK TEKTONİK.

SENOZOYİK TEKTONİK. SENOZOYİK TEKTONİK http://www.cografyamiz.com/900/depremler/ SENOZOYİK TERSİYER ERA PERYOD EPOK ZAMAN ÖLÇEĞİ KUVATERNER NEOJEN PALEOJEN Holosen Pleyistosen Pliyosen Miyosen Oligosen Eosen Paleosen Günümüz

Detaylı

Toroslar'm Helenidler ve Zagridler Arasındaki Yapısal Rolü.

Toroslar'm Helenidler ve Zagridler Arasındaki Yapısal Rolü. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 23, 101-118, Ağustos 1980 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 23, 101 118, August 1980 Toroslar'm Helenidler ve Zagridler Arasındaki Yapısal Rolü. The Structural

Detaylı

SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI

SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI 1. Dokanak nedir? Kaça ayrılır? Dokanak, iki farklı jeolojik birimi birbirinden ayıran sınırdır. 3 e ayrılır: Sedimanter Dokanak Uyumlu (keskin, geçişli) Uyumsuz (açısal,

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

İZMİR-ANKARA ZONU İLE KARABURUN KUŞAĞININ TEKTONİK İLİŞKİSİ

İZMİR-ANKARA ZONU İLE KARABURUN KUŞAĞININ TEKTONİK İLİŞKİSİ MTA Dergisi 110, l - 15, 1990 İZMİR-ANKARA ZONU İLE KARABURUN KUŞAĞININ TEKTONİK İLİŞKİSİ Burhan ERDOĞAN* ÖZ. Batı Anadolu'da İzmir çevresinde üç tektonik kuşak yer almaktadır. Bu kuşaklar doğudan batıya

Detaylı

İZMİR-ANKARA KUŞAĞININ EN GEÇ KRETASE VOLKANİK OLİSTOSTROM BiRiMi içindeki BİR BLOKTA GEÇ TRİYAS (KARNİYEN) UYUMSUZLUĞU

İZMİR-ANKARA KUŞAĞININ EN GEÇ KRETASE VOLKANİK OLİSTOSTROM BiRiMi içindeki BİR BLOKTA GEÇ TRİYAS (KARNİYEN) UYUMSUZLUĞU MTA Dergisi 117. 1-4, 1995 İZMİR-ANKARA KUŞAĞININ EN GEÇ KRETASE VOLKANİK OLİSTOSTROM BiRiMi içindeki BİR BLOKTA GEÇ TRİYAS (KARNİYEN) UYUMSUZLUĞU Orhan KAYA'; Walid SADEDDIN"; Demir ALTINER*" ve Güssun

Detaylı

Türkiye Jeolojisi GENEL HATLAR

Türkiye Jeolojisi GENEL HATLAR 1 Türkiye Jeolojisi GENEL HATLAR Türkiye iki duraylı, eski kıta arasında yer alır: kuzeyde Avrasya (Doğu Avrupa Platformu -Ukrayna Kalkanı ve örtüsü), güneyde Afrika-Arabistan ile temsil edilen eski Gondwana.

Detaylı

ESKİŞEHİR CİVARININ JEOLOJİSİ VE SICAK SU KAYNAKLARI

ESKİŞEHİR CİVARININ JEOLOJİSİ VE SICAK SU KAYNAKLARI ESKİŞEHİR CİVARININ JEOLOJİSİ VE SICAK SU KAYNAKLARI M. Ziya GÖZLER*; Fahrettin CEVHER** ve Arif KÜÇÜKAYMAN** ÖZ. Çalışma alanı Eskişehir ili ve çevresi ile Eskişehir kuzeyinde yer alan Sakarılıca kaplıcasını

Detaylı

ZARA GÜNEYİ (SiVAS HAVZASI) KARASAL-SIĞ DENİZEL MİYOSEN ÇÖKELLERİNİN LİTOSTRATİGRAFİSİ VE FASİYES ÖZELLİKLERİ

ZARA GÜNEYİ (SiVAS HAVZASI) KARASAL-SIĞ DENİZEL MİYOSEN ÇÖKELLERİNİN LİTOSTRATİGRAFİSİ VE FASİYES ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 125, 65-88, 2002 ZARA GÜNEYİ (SiVAS HAVZASI) KARASAL-SIĞ DENİZEL MİYOSEN ÇÖKELLERİNİN LİTOSTRATİGRAFİSİ VE FASİYES ÖZELLİKLERİ Erdal KOŞUN* ve Attila ÇİNER** ÖZ.- Sivas Miyosen havzası birimlerinin

Detaylı

Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kimmerîyen dağoluşumu izleri

Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kimmerîyen dağoluşumu izleri Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 24,25-29 Ağustos 1981 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 24,25-29 August 1981 Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kimmerîyen dağoluşumu izleri

Detaylı

DEVONİYEN. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

DEVONİYEN.  Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü DEVONİYEN http://palaeos.com/paleozoic/devonian/devonian.htm Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü DEVONİYEN DE OLUŞAN KAYAÇ TİPLERİ Eski Kırmızı Renkli Kumtaşları nın bulunduğu kuzey yarımkürede,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 1-19 Mayıs 2005 MUĞLA YÖRESİ MERMER OCAKLARINDA ÜRETİLEN MERMER BLOK BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AN EVALUATION OF THE MARBLE

Detaylı

Sınavlarınızda daha başarılı olmak için aşağıdaki konulara da dikkatinizi çekmek isterim.

Sınavlarınızda daha başarılı olmak için aşağıdaki konulara da dikkatinizi çekmek isterim. Değerli Öğrenciler, İzleyen sayfalarda 2000 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nde Stratigrafi İlkeleri dersinin sınavlarında sorulan soruları bulacaksınız. Ümit ederim mesleki gelişiminizde

Detaylı

KÜLTÜREL JEOLOJİ OLANAKLARI

KÜLTÜREL JEOLOJİ OLANAKLARI BAĞDAT DEMİRYOLLARI, EREĞLİ-POZANTI-YENİCE (ORTA TOROSLAR) ARASININ JEOTRAVERS ÖZELLİKLERİ ve KÜLTÜREL JEOLOJİ OLANAKLARI Yahya Çiftçi, Yıldırım Güngör, Talat Havzoğlu 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı MTA-ANKARA,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BOZKIR (KONYA) VE HATĠP-ÇAYIRBAĞI (MERAM-KONYA) BÖLGELERĠNDE YÜZEYLENEN OFĠYOLĠTĠK KAYAÇLARDA JEOFĠZĠK YÖNTEMLERLE AĞIR VE KIYMETLĠ METAL ARANMASI AHMET

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR

DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR DOĞRULTU-ATIMLI FAYLAR Hareket vektörü fayın doğrultusuna paralel, eğim yönüne dik olan faylardır. Sapma Açısı: 00 o 1 http://www2.nature.nps.gov/geology/usgsnps/jotr/pic00015sm.jpg 2 3 http://www.geo.umn.edu/courses/1001/summer_session/crops_offset.jpg

Detaylı

3. 3. SENOZOYİK (65. 5 my - Günümüz) (Cenozoic = yakın yaşam) 2004 kadar kullanılagelen Jeolojik Zaman Çizelgesi nde Senozoyik zamanı iki devire ayrılmaktaydı: Tersiyer ve Kuvaterner. Bazı alanlarda ise

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Yasemin NEHİR. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Yasemin NEHİR. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZET Yüksek Lisans Tezi HAYMANA (İÇ ANADOLU) DOLAYLARINDA ÇALDAĞ FORMASYONU-TUZ-PETROL- İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ Yasemin NEHİR Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı