DĐSKĐ STRATEJĐK PLANI T.C. DĐYARBAKIR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ DĐSKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĐK PLANI ( ) EKĐM 2006 DĐYARBAKIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĐSKĐ STRATEJĐK PLANI 2007 2009 T.C. DĐYARBAKIR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ DĐSKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĐK PLANI (2007 2009) EKĐM 2006 DĐYARBAKIR"

Transkript

1 T.C. DĐYARBAKIR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ DĐSKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĐK PLANI ( ) EKĐM 2006 DĐYARBAKIR 1

2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa GĐRĐŞ 1.GENEL BĐLGĐLER 1.1. DĐYARBAKIR TARĐHĐ DĐYARBAKIR DA SUYUN TARĐHÇESĐ NUFÜS VE HĐZMET ALANI EĞĐTĐM EKONOMĐK DURUM DĐSKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDE STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK SÜRECĐ YASAL ÇERÇEVE STRATEJĐK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECĐ VE AŞAMALARI STRATEJĐK PLANLAMA EKĐBĐ VE KATILIMCILAR DURUM ANALĐZĐ 3.1. KURULUŞ ĐÇĐ ANALĐZ KURULUŞUN GEÇMĐŞĐ, MEVZUATI VE GÖREVLERĐ ĐDARĐ YAPI ĐNSAN KAYNAKLARI KURUM KÜLTÜRÜ TEKNOLOJĐ MALĐ DURUM DĐSKĐ NĐN GERÇEKLEŞTĐRDĐĞĐ VE YÜRÜTMEKTE OLDUĞU ÖNEMLĐ FAALĐYETLER VE PROJELER PAYDAŞ ANALĐZĐ GZFT ANALĐZĐ ÇEVRE ANALĐZĐ DĐSKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN MĐSYON, VĐZYON VE ĐLKELERĐ STRATEJĐK AMAÇLAR VE HEDEFLER

3 KISALTMALAR : BKP : Bölgesel Kalkınma Planı DBB : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı GZFT : Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi SP : Stratejik Planlama SPK : Stratejik Planlama Üst Kurulu SPYK : Stratejik Planlama Yürütme Kurulu SPDK : Stratejik Planlama Destek Grubu 3

4 1. GENEL BĐLGĐLER 1.1. DĐYARBAKIR TARĐHĐ Diyarbakır ve çevresi tarih öncesi dönemlerden itibaren her devirde önemini korumuş, Anadolu ile Mezopotamya, Avrupa ile Asya arasında doğal bir geçiş yolu, bir köprü görevi yapmış bu nedenle de çeşitli uygarlıkların tarihi ve kültürel mirasını günümüze kadar taşımıştır. Tarih boyunca Amida, Amid, Kara-Amid, Diyar-Bekr, Diyarbekir, Diyarbakır adlarını alan kent Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta bölümünde, Elcezire denilen, Mezopotamya'nın kuzey kısmındadır. Yontmataş ve Mezolitik devirlerde, Diyarbakır ve çevresindeki mağaralarda yaşanmış olduğu, yapılan arkeolojik araştırmalar ile anlaşılmıştır. Eğil-Silvan yakınlarındaki Hassun, Dicle Nehri ve kolları üzerinde Ergani yakınlarında Hilar mağaralarında bu çağdan kalma kalıntılar tespit edilmiştir. Anadolu'nun en eski köy yerleşmelerinden biri olan tarımcı köy topluluklarının (Neolitik Toplum) en güzel örneğini veren Ergani yakınlarındaki Çayönü Tepesi, günümüzden yıl önceye tarihlenmesi ile sadece bölge tarihimize değil Dünya uygarlık tarihine de ışık tutmaktadır. M.Ö yılları arasında aralıksız olarak daha sonra da aralıklarla iskan edilmiş olan günümüzdeki kent uygarlığının ilk temellerinin atıldığı Çayönü, insanların göçebelikten yerleşik köy yaşantısına, avcılık ve toplayıcılıktan besin üretimine geçtikleri "Neolitik Devrim" olarak da bilinen teknolojik yaşam biçimi, beslenme ekonomisi ve insan doğal çevre ilişkilerinin tümü ile değiştiği kültür tarihi ile ilgili buluşlarda bir çok ilki de içeren canlı ve ilginç bir yerleşmedir. Yabani buğday, mercimekgiller gibi bitkilerin tarıma alınması, koyun ve keçinin evcilleştirilmesi ile Çayönü bilim dünyasında önem kazanmıştır. Yine Ergani yakınlarındaki Girêhecîyan Tepesi'nde M.Ö yılları başına tarihlenen "Gelişkin Köy Evresi" ya da Kalkolitik Çağ olarak adlandırılan Halaf Kültürünün sonlarına tarihlenen tek bir kültür evresi görülmüştür. Halaf Kültürü, Kuzey Irak, Suriye ve Güneydoğu Anadolu'da görülen yuvarlak planlı kubbeli evleri zengin boya bezeli çanak-çömleği ile ünlüdür. Diyarbakır'ın Bismil Đlçesi yakınlarındaki Üçtepe Höyük'te yapılan ve henüz bitirilmemiş olan kazı çalışmalarında ise 2. Bin, Yeni Asur, Helenistik ve Roma Đmparatorluk dönemine tarihlenen önemli bir merkez ortaya çıkarılmıştır. Öte yandan Lice yakınlarındaki Birkleyn mağaraları ve Eğil'deki Eğil Kalesi ve kayalardaki kitabeler Asurlardan kalan önemli eserler bulunmuştur. Diyarbakır'ın kent merkezinin tarihine baktığımızda ise; M.Ö. 3. Binde kente birçok tarihçi tarafından Kürtler'in ataları olarak kabul edilen Hurri-Mitaniler'in egemen olduklarını görüyoruz. M.Ö. 1260'a dek egemenliklerini sürdüren Hurri-Mitaniler'den sonra sırasıyla Asurlular, Aramiler, Urartular, Đskitler, Medler, Persler, Makedonyalılar, Selevkoslar, Partlar, Büyük Tigran Đdaresi, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Şeyhoğulları, Hamdaniler, Mervaniler, 4

5 Selçuklular, Đnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyübiler, Moğollar, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar Diyarbakır'a egemen olmuşlardır. Bu uygarlıklar arasında Diyarbakır'da en fazla tarihi eser yapan ve iz bırakanlar Romalılar, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Hıristiyan ve Osmanlılar olmuştur. Diyarbakır sadece Roma-Bizans değil aynı zamanda Süryani, Ermeni, Müslüman, Pers, Arap ve Türk devletlerinin zengin tarihi ve kültürel değerlerini taşıyan ortak bir kültür mirası olarak günümüze kadar gelmiştir. Özellikler surlarda birçok medeniyetlerin izlerini kitabe, süsleme, figür, kapı veya görkemli burç şeklinde en canlı şekilde görebilmekteyiz. 1.3.DĐYARBAKIR DA SUYUN TARĐHÇESĐ Diyarbakır ın bilinen en eski su isale hattı, kesin tarihi belli olmamakla beraber 1535 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Şehre 14 km mesafede bugün Serapgüzeli Köyü diye bilinen ve Gözeli mevkiinde bulunan kaynaktır. Diyarbakır tarihinde önemli bir yere sahip olan kaynak Hamravat Suyu adıyla ünlüdür. Hamravat Suyu nun şehre getiriliş tarihi, ilgili kaynaklarda değişik olarak verilmiştir. Evliya Çelebi, suyun h. 941(m. 1535) tarihinde getirildiğini yazar. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Zahuri Danışman Yayını, c. 6, s. 127, Evliya Çelebi Hamravat suyu için der ki:.eski bilginler, bu Hamravat suyu içine pamuk koyup sonra yine tartmışlardır... Đstanbul da Eski Saray kapısı önündeki biricik çeşme suyundan ıslanıp kuruyan pamuk ile, bu Diyarbekir Hamravat Suyunun pamukları beraber tartılmıştır. Bu kadar hafif sudur. Eğer pamuğu ağır olsa, acı olup faydasızlığına delalet ederdi. Bu Hamravat Suyu nun safra, soda ve balgamı mahveylediği tecrübe ile malumdur. Hatta Osmanoğullarından Đbrahim Han bu suyun vasıflarını duyunca, Elbette bana Diyarbekir den Hamravat Suyu gelsin! diye hat-ı şerif ile dergah ı ali kapıcı-başısı, memuren Diyarbekir e gelmiştir. O zaman efendimiz Melek Ahmet Paşa, Kara-Amid valisi idi. Paşa, padişah emrini görünce baş üstüne deyip, onar okka su alır, altı adet gümüşten ve altı kurşundan ve altı adet tutyadan ve altı adet çam boduçlarından, toplam 5

6 olarak 24 adet gümgümlere sular doldurup ve ağızlarını mühürleyip, gelen kapıcı-başıya on kese de ihsan verip teslim eyledi. Onatlı kese dahi gümgümlerin masrafını çekip ılgar ile Hamravatı Đbrahim Hana gönderdi. Allah ın hikmeti bu soğuk saf su Đstanbul a girdiği gün, yeni padişahın tahta oturduğu gün olup, bu Hamravat Suyu, Sultan Đbrahim in oğlu Dördüncü Mehmet Hana nasip olmuştur Recebinin onsekizinci Cumartesi günü, ikindiden sonra tahta oturduğu vakit, ilk olarak Hamravat Suyu içti. Sözün kısası bu Hamravat Suyu Diyarbekir in yüzsuyudur. Basri Konyar da aynı görüşe katılmakta ve şunları eklemektedir: Kanuni bu suyun yayılan şöhretine alaka göstermekten fariğ olamadı. Mimar Sinan ın kalfası Kastamonulu Kasım Çelebi yi bu hayırlı işi başarmaya memur etti. Şehre 14 kilometre mesafede bulunan bu su, fen erbabının bugün bile hayretle gördükleri en ince ve derin hesaplarla, kaynağındaki irtifa seviyesini, geçtiği ivicaclı ve tümsekli yerlerde hiç kaybetmemek için tünellerden geçirilerek ve Bağlar mevkiinde Hükümet Konağının bulunduğu yerden otuz bir metre yüksekliği sağlanarak bu suretle en yüksek evlerin en üst katlarına çıkabilecek bir boy ve durumda kalması temin edilmiştir. * * Basri KONYAR Diyarbekir Yıllığı, Ankara 1936, sf 207, KAYNAK: Şevket BEYSANOĞLU Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi 2. cilt Mustafa Akif Tütenk bir makalesinde Diyarbakır sularını Suriçi ndeki kaynaklar ve şehre dışardan getirilen membalar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Makaleye ve makalenin sonuna konulan düzeltmelere göre Suriçi nde Ayn-ı Zülal ( Aynzele, Balıklı) Alidede ve Kal a suyu olmak üzere üç kaynak mevcuttur. Dışardan getirtilen membalar ise makale ve düzeltmede 3 olarak belirtmekle beraber 4 memba adı zikredilmektedir: i) Ulucami in Payas suyu; ii) Kaynar dan getirilen Đbrahim Bey suyu; iii) Yine Payas tan getirilen Özdemiroğlu Osman Paşa suyu ve iiii) - sadece makalede zikredilen- Kanuni Sultan Süleyman ın emri ile yılları arasında Diyarbakır Valiliği yapan Bali Paşa nın Gözeli köyünden getirttiği Hamravat suyudur. Ancak dışardan getirtilen bu membalardan Ulu Cami suyu Evliya Çelebi de bir diğer adı olan Ali Pınar suyu olarak geçmektedir. Evliya Çelebi de ayıca zikredilen Erba ataş (Albataş?) suyunu Đçkale membadan almaktadır. Bir ihtimal Urfa kapının dışında bir yerde bulunan Ayn-ı Sakku l Acuz kaynağını da şehir içi suları arasında sayabiliriz. Evliya Çelebi de ve diğer kaynaklarda Karacadağ yakınlarındaki gözeli köyünden getirtilen Hamravat suyu hakkında bilgi bulabilmekteyiz. Diyarbakır şehrinin 1867 yılında ziyaret eden Garden a göre Hamravat suyu...batı istikametinden ve çok uzak mesafelerden bir su yoluyla gelmektedir. Bu yol birbirine iyice geçmiş ve çok muntazam yontulmuş taşlardan inşa edilmiştir. Şehre yaklaşınca 3.5 ile 4 kadem genişliğinde bir kantara üzerinden geçer. Bu kantara siyah 6

7 volkanik taşlarla yapılmış ve 27 müstakil ayak üzerine oturmuştur. Bir çok yarı yuvarlak kemerler meydana getirir. Rum ve dağkapı arasından şehre girer yüzyılda en az 5 defa tamir gören Hamravat suyu Diyarbakır ın bir çok çarşı, hamam, cami, mescid, medrese, çeşme ve mahallerdeki evlerine dağıtılmaktaydı. Mustafa Akif Tütenk in belirttiğine göre bir ara başka kaynak suları Hamravat suyuna karışmış, ancak 1930 yılında Diyarbakır Valisi Nizameddin Bey bu suyun demir borular içine alınmasını sağlamış ve böylece başka suların arasına karışmasından kurtarmıştır. Bu suyun Yeni kapı civarı hariç Diyarbakır ın tüm semtlerine vardığı anlaşılmaktadır. Payas köyü istikametindeki tala/kaynar mevkinden getirtilen Đbrahim Bey Vakfına ait su büyük bir ihtimalle XV. yüzyıl sonlarında Akkoyunlu Đbrahim Bey in adıyla musemma yaptırdığı camiyi inşaatı sırasında getirtilmiş olabilir. Bu camii bulunduğu mahalleye de adını da vermektedir larda kullanılan suyun tala dan getirilen su olduğu kanaatindeyim. Yine Payas köyünden Ulu Camii ye getirtilen Payas suyu anlaşıldığı kadarıyla bu camiinin ihtiyacını gideriyordu. Ancak Hamravat suyunun da bu camiinin ihtiyacını giderdiği unutmamalıyız. Payas suyu aynı zamanda Ulu Camii ve Ali Pınarı adıyla anılmaktadır. Mustafa Akif Tütenk in makalesinde büyük bir ihtimalle derginin editörü tarafından verilen düzeltme ve ekleme bölümünde zikredilen Özdemir oğlu Osman Paşa suyu ise dağılımı Đbrahim Bey suyu ile aynı olduğu göz önünde bulundurulursa bu su kaynağının aslında Đbrahim Bey suyu olduğu anlaşılır. Büyük bir ihtimalle Özdemir oğlu Osman Paşa bu su yolunu tamir ettirdiğinden dolayı bu adla da anılmış olabilir. Kale içindeki suların her ne kadar tarihlerini belirlemek mümkün değilse de anlaşıldığ kadarıyla Đçkale suyu çok eskilere dayanıp Diyarbakır da hüküm süren Artuklular bu suyu içine alan büyük bir havuzu Đçkale de yaptırmışlardır. Bu su kale içindeki insanların ve hayvanların, ve bahçe ve değirmenlerin ihtiyaçlarını cevap verdiğine göre son derece büyük bir kaynak olsa gerek. Evliya Çelebi Đçkale yi tasvir ederken bu suyu da şu cümlelerle tasvir eder : Bu Đçkale nin değirmenlerini çeviren su Tanrı nın emriyle Đçkale de mevcut kayadan çıkar. Ve su değirmenlerini (asiyab) çevirir. Bıyıklı Mehmet Paşa nın sarayından geçer, demir bir kafes pencereden kaleyi terk eder ve Fiskaya dan aşağı döküldükten sonra taştan taşa kendini vurup (cennetteki) selsebil gibi Dicle nehrine akar. Đçkale nin bu kaynak suyu (cennetin) saf su tadını verir. Evliya Çelebi nin verdiği bu tasvir matrakçının eserindeki Amid şehri minyatürüne uyum sağlamaktadır. Bu minyatüre bakıldığında bir memba suyunun Đçkale yi terk edip Dışkale den nehre aktığını görürüz. Ancak matrakçının Dicle nehrini yanlış yönde çizdiğini göz önünde bulundurursak Fiskaya nın nerde olduğunu kestirememesini de doğal karşılayabiliriz. Diğer taraftan bu suyun bir kolunun da Kanuni Sultan Süleyman ın emriyle Erba ataş havuzu yoluyla tabanoğlu mescidine ve oradan da Nasuh Paşa, Bıyıklı Mehmet Paşa, Arap Şeyh camilerine ve yeni kapı hamamına akıtıldığını Mustafa Akif Tütenk belirtmektedir. Şehir içi membalarında çift kapıda ki ayn-ı zülal (aynzele) suyu içkale suyundan daha büyük ve bol olup bir çok camiinin ihtiyacını giderdikten sonra Sultan Şuca çeşmesine kadar varmaktadır. Sultan Şuca çeşmesine bu membada suyunu aldığı gerçek ise meskur membanında çok eskilere dayanması gerekir. Memedin mahallesinde Siirtli hacı Yasin Ağa nın evinin altında zir-i zemin denilen yerden çıkan Ali dede kaynağı ise doğu ve güney istikametlerindeki kanallardan meskur mahalleyi ve civar 7

8 semtlerin su ihtiyacını gidermektedir. Bu suların mecralarının bazen aynı camii (örneğin Ulu Camii) ve mahallenin (örneğin Đbrahim Bey) su ihtiyacını karşılamalarına rağmen birbirlerine karıştıkları söylenemez. Dağılımlarının sistematik bir şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır. Hamravat suyu dağkapı dan başlayıp suya en çok duyulan Ulu Camii ve çarşılara kadar vardığı gibi Đbrahim Bey mahallesinin de su ihtiyacını giderdiği bilinmektedir. Đbrahim bey suyu Đbrahim Bey camii üzerinden Behram Paşa Camii ne varmasına rağmen daha ziyade kale dışındaki hükümet binalarının ve Fiskaya daki mekteplerin su ihtiyacını gidermekte idi. Ali Pınar diğer adıyla Camii-i Kebir suyu Ulu Camii nin tuvalet ve şadırvanlarının u ihtiyacını karşılamakta idi. Ayn-ı Zülal ( Aynzele) membaı daha ziyade şehrin batısındaki camilerin ve mahallelerin su ihtiyacını giderirken, şehrin doğusundaki mahallelerin ve camilerin su ihtiyacı içkale suyundan karşılanıyordu. Ali dede suyu ise şehrin merkezindeki memedin mahallesi ve civarına cevap veriyordu. Şehrin güneyine ise anlaşıldığı kadarıyla Ayn-ı Zülal, içkale ve hamravat suları ulaşılıyordu. Bu memba sularının ulaştığı Diyarbakır çeşmeleri genelde camii, mescid, medrese veya türbelerin duvarına gömülmüş kapı şeklindeki kemerler içinde yapılmışlardır. Bu çeşmelerin suları bazen doğrudan doğruya duvar içine gömülü bir lüleden zemine yerleştirilmiş bir yalağın içine akardı. Kemerin hemen altında çeşmenin kitabesi mevcuttur. 8

9 1.3. NÜFUS Diyarbakır ilinin 2000 yılındaki nüfusu , dönemindeki yıllık nüfus artış hızı %o21,9 dir. Đl merkezinin şehir nüfusu artış hızı ise %o37,9 dur. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı il genelinde 90 ve il merkezinde 318 iken, ilçelere göre 24 ile 87 kişi arasında değişmektedir. Diyarbakır da bulunan hane halkının %64 ü şehirde yaşamaktadır. Đl genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü kentte yaklaşık 5,8 dir. DĐYARBAKIR ĐÇĐN HĐZMET ALANI VE NÜFUS BĐLGĐLERĐ Đlk Kademe Belediyeleri Kentsel Bölgeler 2005 Yılı Alan Nüfusu (ha) Planlama Alanı Kırsal Bölgeler (Büyükşehir) Alan Nüfus Alan(ha) Nüfus (ha) Bağlar Yenişehir Sur Kayapınar Çarıklı Bağıvar TOPLAM Kaynak: Belediye Numarataj bilgileri, DĐSKĐ içme suyu aboneleri ve köy muhtarlıklarından alınan verilere göre düzenlenmiştir. (Diyarbakır Nazım Đmar Planı Araştırma Raporu) Nüfus Artış Hızı 2001 (bin) 2010 (bin) Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı DĐYARBAKIR 1 409, ,3 2,69 BÖLGE 6 764, ,8 2,71 TÜRKĐYE , ,0 1,26 Kaynak: GAP-BKP 2002 verileri. Nüfusun hızlı bir şekilde artması, Diyarbakır kentinin özellikle istihdam alanında büyük sorunlar yaşamasına sebep olmuştur. Ayrıca nüfus artışı kent halkının özelikle sosyo ekonomik açıdan sıkıntılar içerisine girmesine ve kişi başına düşen GSMH ın düşmesine neden olmaktadır. 9

10 1.4. EĞĐTĐM Ülkede eğitim alanında gelişme varken bölgemizde eğitim göstergeleri geri durumdadır. Bölgede erkek nüfusunun %30 u, kadın nüfusun ise %45 i okuma yazma bilmemektedir. Diyarbakır ilinde, okuma yazma bilenlerin oranı %70 olup, cinsiyetler arasında önemli bir fark gözlenmektedir. Bu oran erkek nüfus için %84 iken, kadın nüfus için %55 tir. Đl merkezinde okuma yazma oranı %77 dir. En az ortaokul mezunu olanların oranı il merkezinde erkeklerde %44, kadınlarda ise %17 dir. Kaynak: DĐE, 2000 Nüfus Sayım Bilgileri 2000 Yılı Đtibariyle Okullaşma Oranı Türkiye Geneli (%) GAP Bölgesi (%) Okul öncesi eğitim 9,8 2,12 Đlköğretim 97,6 82,4 Genel ortaöğretim 36,6 18,4 Mesleki ve teknik orta öğretim 22,8 6,82 Yüksek öğretim 27,8 4,3 Kaynak: DĐE, 2000 Nüfus Sayım Bilgileri Batıdan doğuya gidildikçe ve eğitim basamağı yükseldikçe okullaşma oranının düşmesi bölgenin en çarpıcı özelliklerindendir. Ülke genelinde, ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 31 iken bölgemizde 43 tür. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ülke genelinde 42, bölgede ise 58 dir. Oldukça kalabalık sınıflarda öğrenciler ders görmektedirler. Kaynak: GAP Bölge Kalkınma Planı, Diyarbakır da Okuryazarlık, Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus Göstergeleri EĞĐTĐM DURUMU ERKEK KADIN TOPLAM Okuma yazma bilmeyen Đlkokul Đlköğretim Ortaokul / ortaokul dengi meslek okulu Lise veya lise dengi meslek okulu Yükseköğretim Kaynak: 2000 Genel Nüfus Sayım Sonuçları, DĐE. 10

11 1.5 EKONOMĐK DURUM VIII. Kalkınma Planı döneminde yürürlüğe giren Đl Özel Đdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli Đdare Birlikleri Kanunu ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları arttırılmıştır. Bu gelişme ile başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının arttırılması ihtiyacı önem kazanmıştır. ( 9. Kalkınma Planı ) IX. Kalkınma Planına göre, merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacaktır. Son yıllarda yaşanan göçle birlikte bölgenin az gelişmiş geleneksel ekonomik ve sosyal yapısı, yüksek nüfus artış hızı kişi başı gelire yansımaktadır de kişi başına gelir (GSH) Türkiye ortalamasının % 51,95 dir. Kişi Başına Düşen Gelir (GSH) (Cari ABD $) Türkiye Diyarbakır Not: Diyarbakır ili için 2001 yılı son alınan veri. DĐE 2000 yılında yapılan DĐE Đşgücü Đstatistiklerine göre, Diyarbakır ilinde 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde iş gücüne katılma oranı % 53 olup, cinsiyete göre önemli farklılık göstermektedir. Đşgücüne katılma oranı erkek nüfus için %66, kadın nüfus için %39 dur. Kentteki işsizlik oranı %14,2 dir. Bu oran erkek nüfusta %18 iken, kadın nüfusta %7,8 dir. Đşsizlik oranı ilçe merkezlerinde %43,3, il merkezinde %30,3, köylerde ise %0,6 dır yılı itibariyle yapılan araştırmalar işgücüne dâhil edilen nüfusun yarısından fazlasının işsizlik sorunu ile karşı karşıya bulunduğunu göstermektedir. Đller Đtibariyle Đstihdamın Dağılımı Đstihdam (bin) Đl / Bölge Oranı (%) Đstihdam (bin) Đl / Bölge Oranı (%) Diyarbakır Gaziantep Şanlıurfa GAP - Bölgesel Kalkınma Planı döneminde bölge, gerek kentsel kesimde gerekse kırsal kesimde ülke ortalamalarının üzerinde nüfus artış hızları ile karşılaşacaktır. Kırsal nüfus artışı, büyük ölçüde tarımsal istihdam olanaklarının artmasına bağlı olacaktır. Bölgede 5 ya da daha fazla kişi istihdam eden, 1998 verilerine göre, 1711 işletme bulunmaktadır. Bu; Türkiye deki aynı büyüklükteki işletmelerin sadece %3,38 ini teşkil etmektedir. Đmalat sanayi işletmelerinin %57,86 sı Gaziantep te, %14,26 sı Şanlıurfa da ve %12,22 si Diyarbakır da olmak üzere %84,4 ü bu üç büyük kentte yoğunlaşmıştır. 11

12 2. DĐSKĐ DE STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK SÜRECĐ 2.1. YASAL ÇERÇEVE Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan YPK (Yüksek Planlama Kurulu) kararlarında ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kurum ve kuruluşlarının SP larını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda hazırlamaları öngörmektedir. Bu bağlamda, 4 Temmuz 2003 tarih ve 2003/14 sayılı 2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve hakkındaki YPK (Yüksek Planlama Kurulu) Kararı esas alınarak, SP çalışmalarının yaygınlaştırılması ve uygulama deneyimi elde edilmesi amacıyla, ilk aşamada DPT tarafından sekiz kamu kuruluşu pilot olarak belirlenmiştir. DĐSKĐ Genel Müdürlüğü Stratejik Planı aşağıda belirtilen yasaların ilgili maddelerine dayanarak hazırlanmıştır Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu Đle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararname de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5227 Sayılı Kamu Yönetimi Temel Đlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 2.2. STRATEJĐK PLAN HAZIRLAMA SÜRECĐ VE AŞAMALARI DĐSKĐ kentin gelişimine paralel olarak su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda etkin, verimli ve standartlara uygun kalitede, tüm ilgili kamu kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde faaliyet göstermeyi uzun vadeli bir stratejik plan hazırlayarak hedeflemiştir yılı sonunda yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda belirtilen stratejik planlama çalışmaları da, bu düzenlemelerin önemli bileşenlerinden biridir: Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 9) 12

13 DĐSKĐ de stratejik planlama, sadece mevcutta var olan sorunların tespit ve analizi için değil, uzun vadeli hedeflerin gerçeklik ve uygulanabilirlik ilkelerine bağlı, 3 yıllık bir zaman perspektifi içerisine yayılması olarak tanımlanmıştır. DĐSKĐ de stratejik planlama, DPT tarafından hazırlanan stratejik planlama kılavuzlarında belirtilen esaslar doğrultusunda, kurum üst yönetiminin, çalışanlarının katılımı ile Stratejik Planlama Ekibinin çalışmaları sonucu hazırlanmıştır. DPT nin Kamu Kuruluşları Đçin Stratejik Planlama Kılavuzu başta olmak üzere konuya ilişkin çeşitli kaynaklar, ilgili hukuksal belgeler ve bazı pilot uygulamalar da SP hazırlık sürecinde incelenmiştir yılı içerisinde Milli Prodüktivite Merkezi ile yapılan görüşmeler neticesinde DĐSKĐ kendi stratejik planını oluşturmaya başlamıştır. DĐSKĐ nin daveti ile Milli Prodüktivite Merkezi 11 Mayıs 2006 da bir eğitim semineri düzenlemiştir. Eğitim seminerine Genel Müdürlük, daire başkanları ve kilit personelin katılımı sağlanmıştır. DĐSKĐ de stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi için, Genel Müdür başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları ve kilit personelden oluşan Stratejik Planlama Üst Kurulu (SPK) ve DĐSKĐ bünyesinde çalışan iki Endüstri Mühendisi nden oluşan Stratejik Planlama Yürütme Kurulu olmak üzere iki temel birim oluşturulmuştur. Ayrıca çalışanlar arasından belirlenen üyelerden oluşan ve en az iki kişinin yer alacağı, her birimin şube müdürlerinin başkanlık edeceği Stratejik Planlama Destek Grupları (SPDG) oluşturulmuştur. DĐSKĐ Stratejik Plan web sayfası tasarımları yapılmıştır. Stratejik planlama web sayfası adresiyle, Haziran ayı ortalarında kullanıma açılmıştır. DĐSKĐ nin işbirliği içerisinde olduğu paydaşlarına yönelik ise yine bir anket çalışması yapılmıştır. Anket DĐSKĐ nin sunduğu hizmet ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odalarının görüş, öneriler ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla uygulanmıştır. Kentte yaşayanların gerek Belediye gerekse kente yönelik beklentileri, tespitleri ve önerileri stratejik planın en önemli girdilerinden birini oluşturmaktadır. Büyükşehir Belediyesi nin Diyarbakır halkı ile kentteki mevcut durum ve beklentileri tespit etmeye yönelik uyguladığı, 3000 haneyi kapsayan anket çalışmasının sonuçları da, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ne ölçüde yararlanıldığı ve memnuniyetlerine yönelik bulgularından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı nın koordinatörlüğü ile Stratejik Planlama Yürütme Kurulu, plan çalışmasına öncelikle birimlerle görüşmeler ve yazışmalar yaparak, bilgilendirme toplantıları düzenleyerek başlamıştır. Her birimin yılları arasında stratejik plana zemin hazırlayacak, kendi amaç, hedef ve faaliyetlerini hazırlamaları sağlanmış ve üzerinde tartışılarak Stratejik Plan Taslağı oluşturulmuştur. GZFT Analizi çalışması da Stratejik Planlama Üst Kurulu (SPK) ile yapılan toplantılar sonrası netlik kazanmıştır. Stratejik Plan Taslağı üzerinde yine Stratejik Planlama Üst Kurulu (SPK) ile yapılan çalışmalar ve Stratejik Planlama Destek Grupları (SPDG) nın katkısı ile son şeklini almıştır. Yapılan son 13

14 toplantılar ile Stratejik Planlama Yürütme Kurulu nun yaptığı değerlendirmeler sonucu DĐSKĐ nin Stratejik Plan çalışması Kasım 2006 tarihinde toplanacak Genel Kurul da görüşülmeye hazır hale getirilmiştir. DĐSKĐ de uygulanan Stratejik Plan modelinin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir: Genel Müdürlüğün desteğinin sağlanması, SP ın hazırlanmasına karar verilmesi, Stratejik Planlama Üst Kurulu (SPK) ve Stratejik Planlama Yürütme Kurulu nun oluşturulması, Stratejik Planlama Destek Grupları (SPDG) oluşturulması Stratejik Planlama Yürütme Kurulu nun eğitilmesi Yasal yetki ve yükümlülükler çalışması, Diyarbakır iline yönelik genel bilgiler (özellikle ilde suyun tarihçesine yönelik araştırma) Durum Analizi çalışması, Misyon, Vizyon, DĐSKĐ personeline yönelik bilgilendirme ve anket çalışması Paydaş Analizi Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) çalışması Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması. 14

15 2.3. STRATEJĐK PLANLAMA EKĐBĐ VE KATILIMCILAR STRATEJĐK PLANLAMA ÜST KURULU Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları Yaşar SARI Recep ÇETĐN Mahmut AĞAÇE Planlama Ve Yatırım Daire Başkanı Su Arıtma Daire Başkanı Kanalizasyon Arıtma Daire Başkanı Abone Đşleri Daire Başkanı Đnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elektrik Makine ve Malzeme Đkmal Daire Başkanı Mali Đşler Daire Başkanı Đçme suyu Şebeke Bakım Onarım Şube Md. Bilgi Đşlem Şube Müdürü Đrfan BUDAK M.Sıddık SAÇI Nihat BAYKAL Turan POLAT Vehbi YAKIŞIR M.Zeki KANTACĐ Şeyhmus EMEN Eşref DAĞDELEN Mücahit GÜLTEKĐN STRATEJĐK PLANLAMA YÜRÜTME KURULU Endüstri Mühendisi Endüstri Mühendisi Fatma TÜZÜN Recep AKDAĞ STRATEJĐK PLANLAMA DESTEK GRUPLARI (SPDG) Hukuk Müşavirliği Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Md. Yazı Đşleri ve Kararlar Md. Đnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Md. Đdari Đşler ve Evrak Kayıt Şube Md. M. Seyfi FĐDAN Cemal DEMĐRDAĞ Đsmail TÜMÜR Sabahattin AYDIN Maşallah AYTEK Güney AYDENĐZ Necmettin OLGUN Bayram GÖZE 15

16 Muhasebe Şube Md. Bütçe ve Finans Şube Md. Tahsilat Şube Md. Abone Đşleri Md Abone Đtiraz Şube Md. Sayaç Bakım Onarım Şube Md. Sayaç Okuma ve Kontrol şube Md. Satın alma Şube Md. Makine Đkmal ve Bakım Onarım Şube Md. Bilgi Đşlem Şube Md. Đçme suyu Şebeke Bakım Onarım Şube Md. Đçme suyu Arıtma Tesisi Şube Md. Su Kaçak Kontrol Şube Md. GIS ve SCADA Şube Md. Kanal Şebeke Bakım ve Onarım Şube Md. Atıksu Arıtma Tesisi Şube Md. Etüt Proje Şube Md. A. Latif UÇAMAN Murat SUNAK Faruk ASLAN Recai ARAÇ A.Latif AKINCI Fuat HANGÜL Adnan ÇELĐK Veysi AKTAŞ Kamuran TAŞ Remzi ŞEMSĐYE Sait GÜLEKEN Recep DOĞRĐ Metin EREN Muzaffer GÜNEŞ Talat UYANIK Recep YÜCE Murat ÇAĞER Đbrahim ORAL Eşref DAĞDELEN Cihan TAŞDELEN Hüseyin KARATEKĐN Suat BĐÇĐCĐ Mehmet SONGUR Muharrem EKEN Müjde BEŞENK M. Recai BERK Serdar KARATAŞ Selim ARAZ 16

17 3. DURUM ANALĐZĐ 3.1. KURULUŞ ĐÇĐ ANALĐZ KURULUŞUN GEÇMĐŞĐ, MEVZUATI VE BU MEVZUAT GEREĞĐ GÖREVLERĐ DĐSKĐ NĐN TARĐHÇESĐ: Diyarbakır Belediyesi 1993 yılında Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşturulmuş ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde üç alt kademe belediyesi oluşturulmuştur yılında yapılan yerel yönetimler seçimleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı ve alt kademe belediye başkanları seçilmiş ve fiilen Büyükşehir ve alt kademe belediyeleri hizmete başlamıştır. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon Đdaresi daha önce Diyarbakır Belediyesine bağlı Su Otobüs ve Fırın Đşletmesi olarak su ve kanal hizmeti verirken 4 Mayıs 1995 tarihinde 95/6750 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla sadece Su ve Kanalizasyon hizmeti veren Genel Müdürlük olarak kurulmasına karar verilmiştir. Büyükşehir Belediyesince kurulan bir komisyonca bütün mal varlığı ve diğer alacakları ile borçları Büyükşehir Belediyesinden ayrılarak tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Genel Müdürlük olarak faaliyete başlamıştır. DĐSKĐ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca (DĐSKĐ) rumuzu ile anılır. DĐSKĐ personeli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabiidir. DĐSKĐ NĐN MEVZUATI VE GÖREVLERĐ: DĐSKĐ 2560 sayılı ĐSKĐ Kanununa tabi olup bu kanunda belirtilen aşağıdaki görevleri yerine getirmekle sorumludur. a) Đçme, kullanma endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yaptırmak veya yaptırtmak, bu projelere tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım, onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. 17

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN DĠYARBAKIR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DĠYARBAKIR SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012-2016 2 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2012-2016 Stratejik

Detaylı

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01 1.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR......04 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 III.STRATEJİK AMAÇ

Detaylı

Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara

Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.aski.gov.tr Yıldız Ülkemin Marka Şehri Ankara 1 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 8 ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI... I İÇİNDEKİLER... II. GENEL BİLGİLER..... Yetki, Görev Ve Sorumluluklar....2. Teşkilat Yapısı... 4.2.. Organizasyon Şeması... 9.3 Fiziksel Kaynaklar... 0.4. İnsan

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 1 2 "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur." Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU RAPORU BENİM EN BÜYÜK ESERİM CUMHURİYETTİR. ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUHMURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI DR. U. ASIM GÜZELBEY GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr 13 Faaliyet Raporu www.asat.gov.tr 1 HAZIRLAYAN Asat Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 6/1/2006-2006/9972

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr

Faaliyet Raporu. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Faaliyet Raporu SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ www.sakarya-saski.gov.tr Yaşamak demek çalışmak demektir. FAALİYET RAPORU Su, tüm medeniyetlerin oluşmasındaki en büyük etkendir. FAALİYET

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk...

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su ikamesi imkânsız olan tek maddedir. Hayatınızdan suyu çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmaz. Aklınıza gelebilecek her alanda su olmazsa olmazdır. Sanayide,

Detaylı

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak büyük bir değişimi ve gelişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kocaeli ni yeniden inşa

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Stratejik Plan 2015-2019. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! İR BELEDİYESİ DÜRLÜĞÜ Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 1 Gaziantep, Anadolu nun ilk yerleșim yerlerinden biri olması nedeniyle en eski kültür merkezlerinden

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

Çok Değerli Bucalılar;

Çok Değerli Bucalılar; Çok Değerli Bucalılar; Belediyeler, halkın yerel nitelikli, ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu kurumları olup görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Belediyeler bu görevlerini yerine getirirken

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Av. Mehmet ÖZHASEKİ Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı İÇİNDEKİLER Sunuşlar 2-3 Genel Kurul Üyeleri 4 I.Genel Bilgiler 6 II Amaç Ve Hedefler 27 III.Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler 33 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 33 Denetim Raporu 43

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2007 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Nisan 2008 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bir çalışma yılını daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediye

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU...

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İ GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ BAŞKANIN ÖNSÖZÜ... İX GİRİŞ... Xİ 1. KALİTE POLİTİKAMIZ... 2 1.1.VİZYONUMUZ... 2 1.2.MİSYONUMUZ... 2 1.3.İLKE VE DEĞERLERİMİZ... 2 2.STRATEJİK

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı