DĐSKĐ STRATEJĐK PLANI T.C. DĐYARBAKIR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ DĐSKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĐK PLANI ( ) EKĐM 2006 DĐYARBAKIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĐSKĐ STRATEJĐK PLANI 2007 2009 T.C. DĐYARBAKIR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ DĐSKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĐK PLANI (2007 2009) EKĐM 2006 DĐYARBAKIR"

Transkript

1 T.C. DĐYARBAKIR BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ DĐSKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĐK PLANI ( ) EKĐM 2006 DĐYARBAKIR 1

2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa GĐRĐŞ 1.GENEL BĐLGĐLER 1.1. DĐYARBAKIR TARĐHĐ DĐYARBAKIR DA SUYUN TARĐHÇESĐ NUFÜS VE HĐZMET ALANI EĞĐTĐM EKONOMĐK DURUM DĐSKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDE STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK SÜRECĐ YASAL ÇERÇEVE STRATEJĐK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECĐ VE AŞAMALARI STRATEJĐK PLANLAMA EKĐBĐ VE KATILIMCILAR DURUM ANALĐZĐ 3.1. KURULUŞ ĐÇĐ ANALĐZ KURULUŞUN GEÇMĐŞĐ, MEVZUATI VE GÖREVLERĐ ĐDARĐ YAPI ĐNSAN KAYNAKLARI KURUM KÜLTÜRÜ TEKNOLOJĐ MALĐ DURUM DĐSKĐ NĐN GERÇEKLEŞTĐRDĐĞĐ VE YÜRÜTMEKTE OLDUĞU ÖNEMLĐ FAALĐYETLER VE PROJELER PAYDAŞ ANALĐZĐ GZFT ANALĐZĐ ÇEVRE ANALĐZĐ DĐSKĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN MĐSYON, VĐZYON VE ĐLKELERĐ STRATEJĐK AMAÇLAR VE HEDEFLER

3 KISALTMALAR : BKP : Bölgesel Kalkınma Planı DBB : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı GZFT : Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi SP : Stratejik Planlama SPK : Stratejik Planlama Üst Kurulu SPYK : Stratejik Planlama Yürütme Kurulu SPDK : Stratejik Planlama Destek Grubu 3

4 1. GENEL BĐLGĐLER 1.1. DĐYARBAKIR TARĐHĐ Diyarbakır ve çevresi tarih öncesi dönemlerden itibaren her devirde önemini korumuş, Anadolu ile Mezopotamya, Avrupa ile Asya arasında doğal bir geçiş yolu, bir köprü görevi yapmış bu nedenle de çeşitli uygarlıkların tarihi ve kültürel mirasını günümüze kadar taşımıştır. Tarih boyunca Amida, Amid, Kara-Amid, Diyar-Bekr, Diyarbekir, Diyarbakır adlarını alan kent Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta bölümünde, Elcezire denilen, Mezopotamya'nın kuzey kısmındadır. Yontmataş ve Mezolitik devirlerde, Diyarbakır ve çevresindeki mağaralarda yaşanmış olduğu, yapılan arkeolojik araştırmalar ile anlaşılmıştır. Eğil-Silvan yakınlarındaki Hassun, Dicle Nehri ve kolları üzerinde Ergani yakınlarında Hilar mağaralarında bu çağdan kalma kalıntılar tespit edilmiştir. Anadolu'nun en eski köy yerleşmelerinden biri olan tarımcı köy topluluklarının (Neolitik Toplum) en güzel örneğini veren Ergani yakınlarındaki Çayönü Tepesi, günümüzden yıl önceye tarihlenmesi ile sadece bölge tarihimize değil Dünya uygarlık tarihine de ışık tutmaktadır. M.Ö yılları arasında aralıksız olarak daha sonra da aralıklarla iskan edilmiş olan günümüzdeki kent uygarlığının ilk temellerinin atıldığı Çayönü, insanların göçebelikten yerleşik köy yaşantısına, avcılık ve toplayıcılıktan besin üretimine geçtikleri "Neolitik Devrim" olarak da bilinen teknolojik yaşam biçimi, beslenme ekonomisi ve insan doğal çevre ilişkilerinin tümü ile değiştiği kültür tarihi ile ilgili buluşlarda bir çok ilki de içeren canlı ve ilginç bir yerleşmedir. Yabani buğday, mercimekgiller gibi bitkilerin tarıma alınması, koyun ve keçinin evcilleştirilmesi ile Çayönü bilim dünyasında önem kazanmıştır. Yine Ergani yakınlarındaki Girêhecîyan Tepesi'nde M.Ö yılları başına tarihlenen "Gelişkin Köy Evresi" ya da Kalkolitik Çağ olarak adlandırılan Halaf Kültürünün sonlarına tarihlenen tek bir kültür evresi görülmüştür. Halaf Kültürü, Kuzey Irak, Suriye ve Güneydoğu Anadolu'da görülen yuvarlak planlı kubbeli evleri zengin boya bezeli çanak-çömleği ile ünlüdür. Diyarbakır'ın Bismil Đlçesi yakınlarındaki Üçtepe Höyük'te yapılan ve henüz bitirilmemiş olan kazı çalışmalarında ise 2. Bin, Yeni Asur, Helenistik ve Roma Đmparatorluk dönemine tarihlenen önemli bir merkez ortaya çıkarılmıştır. Öte yandan Lice yakınlarındaki Birkleyn mağaraları ve Eğil'deki Eğil Kalesi ve kayalardaki kitabeler Asurlardan kalan önemli eserler bulunmuştur. Diyarbakır'ın kent merkezinin tarihine baktığımızda ise; M.Ö. 3. Binde kente birçok tarihçi tarafından Kürtler'in ataları olarak kabul edilen Hurri-Mitaniler'in egemen olduklarını görüyoruz. M.Ö. 1260'a dek egemenliklerini sürdüren Hurri-Mitaniler'den sonra sırasıyla Asurlular, Aramiler, Urartular, Đskitler, Medler, Persler, Makedonyalılar, Selevkoslar, Partlar, Büyük Tigran Đdaresi, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Şeyhoğulları, Hamdaniler, Mervaniler, 4

5 Selçuklular, Đnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyübiler, Moğollar, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar Diyarbakır'a egemen olmuşlardır. Bu uygarlıklar arasında Diyarbakır'da en fazla tarihi eser yapan ve iz bırakanlar Romalılar, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, Hıristiyan ve Osmanlılar olmuştur. Diyarbakır sadece Roma-Bizans değil aynı zamanda Süryani, Ermeni, Müslüman, Pers, Arap ve Türk devletlerinin zengin tarihi ve kültürel değerlerini taşıyan ortak bir kültür mirası olarak günümüze kadar gelmiştir. Özellikler surlarda birçok medeniyetlerin izlerini kitabe, süsleme, figür, kapı veya görkemli burç şeklinde en canlı şekilde görebilmekteyiz. 1.3.DĐYARBAKIR DA SUYUN TARĐHÇESĐ Diyarbakır ın bilinen en eski su isale hattı, kesin tarihi belli olmamakla beraber 1535 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Şehre 14 km mesafede bugün Serapgüzeli Köyü diye bilinen ve Gözeli mevkiinde bulunan kaynaktır. Diyarbakır tarihinde önemli bir yere sahip olan kaynak Hamravat Suyu adıyla ünlüdür. Hamravat Suyu nun şehre getiriliş tarihi, ilgili kaynaklarda değişik olarak verilmiştir. Evliya Çelebi, suyun h. 941(m. 1535) tarihinde getirildiğini yazar. Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Zahuri Danışman Yayını, c. 6, s. 127, Evliya Çelebi Hamravat suyu için der ki:.eski bilginler, bu Hamravat suyu içine pamuk koyup sonra yine tartmışlardır... Đstanbul da Eski Saray kapısı önündeki biricik çeşme suyundan ıslanıp kuruyan pamuk ile, bu Diyarbekir Hamravat Suyunun pamukları beraber tartılmıştır. Bu kadar hafif sudur. Eğer pamuğu ağır olsa, acı olup faydasızlığına delalet ederdi. Bu Hamravat Suyu nun safra, soda ve balgamı mahveylediği tecrübe ile malumdur. Hatta Osmanoğullarından Đbrahim Han bu suyun vasıflarını duyunca, Elbette bana Diyarbekir den Hamravat Suyu gelsin! diye hat-ı şerif ile dergah ı ali kapıcı-başısı, memuren Diyarbekir e gelmiştir. O zaman efendimiz Melek Ahmet Paşa, Kara-Amid valisi idi. Paşa, padişah emrini görünce baş üstüne deyip, onar okka su alır, altı adet gümüşten ve altı kurşundan ve altı adet tutyadan ve altı adet çam boduçlarından, toplam 5

6 olarak 24 adet gümgümlere sular doldurup ve ağızlarını mühürleyip, gelen kapıcı-başıya on kese de ihsan verip teslim eyledi. Onatlı kese dahi gümgümlerin masrafını çekip ılgar ile Hamravatı Đbrahim Hana gönderdi. Allah ın hikmeti bu soğuk saf su Đstanbul a girdiği gün, yeni padişahın tahta oturduğu gün olup, bu Hamravat Suyu, Sultan Đbrahim in oğlu Dördüncü Mehmet Hana nasip olmuştur Recebinin onsekizinci Cumartesi günü, ikindiden sonra tahta oturduğu vakit, ilk olarak Hamravat Suyu içti. Sözün kısası bu Hamravat Suyu Diyarbekir in yüzsuyudur. Basri Konyar da aynı görüşe katılmakta ve şunları eklemektedir: Kanuni bu suyun yayılan şöhretine alaka göstermekten fariğ olamadı. Mimar Sinan ın kalfası Kastamonulu Kasım Çelebi yi bu hayırlı işi başarmaya memur etti. Şehre 14 kilometre mesafede bulunan bu su, fen erbabının bugün bile hayretle gördükleri en ince ve derin hesaplarla, kaynağındaki irtifa seviyesini, geçtiği ivicaclı ve tümsekli yerlerde hiç kaybetmemek için tünellerden geçirilerek ve Bağlar mevkiinde Hükümet Konağının bulunduğu yerden otuz bir metre yüksekliği sağlanarak bu suretle en yüksek evlerin en üst katlarına çıkabilecek bir boy ve durumda kalması temin edilmiştir. * * Basri KONYAR Diyarbekir Yıllığı, Ankara 1936, sf 207, KAYNAK: Şevket BEYSANOĞLU Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi 2. cilt Mustafa Akif Tütenk bir makalesinde Diyarbakır sularını Suriçi ndeki kaynaklar ve şehre dışardan getirilen membalar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Makaleye ve makalenin sonuna konulan düzeltmelere göre Suriçi nde Ayn-ı Zülal ( Aynzele, Balıklı) Alidede ve Kal a suyu olmak üzere üç kaynak mevcuttur. Dışardan getirtilen membalar ise makale ve düzeltmede 3 olarak belirtmekle beraber 4 memba adı zikredilmektedir: i) Ulucami in Payas suyu; ii) Kaynar dan getirilen Đbrahim Bey suyu; iii) Yine Payas tan getirilen Özdemiroğlu Osman Paşa suyu ve iiii) - sadece makalede zikredilen- Kanuni Sultan Süleyman ın emri ile yılları arasında Diyarbakır Valiliği yapan Bali Paşa nın Gözeli köyünden getirttiği Hamravat suyudur. Ancak dışardan getirtilen bu membalardan Ulu Cami suyu Evliya Çelebi de bir diğer adı olan Ali Pınar suyu olarak geçmektedir. Evliya Çelebi de ayıca zikredilen Erba ataş (Albataş?) suyunu Đçkale membadan almaktadır. Bir ihtimal Urfa kapının dışında bir yerde bulunan Ayn-ı Sakku l Acuz kaynağını da şehir içi suları arasında sayabiliriz. Evliya Çelebi de ve diğer kaynaklarda Karacadağ yakınlarındaki gözeli köyünden getirtilen Hamravat suyu hakkında bilgi bulabilmekteyiz. Diyarbakır şehrinin 1867 yılında ziyaret eden Garden a göre Hamravat suyu...batı istikametinden ve çok uzak mesafelerden bir su yoluyla gelmektedir. Bu yol birbirine iyice geçmiş ve çok muntazam yontulmuş taşlardan inşa edilmiştir. Şehre yaklaşınca 3.5 ile 4 kadem genişliğinde bir kantara üzerinden geçer. Bu kantara siyah 6

7 volkanik taşlarla yapılmış ve 27 müstakil ayak üzerine oturmuştur. Bir çok yarı yuvarlak kemerler meydana getirir. Rum ve dağkapı arasından şehre girer yüzyılda en az 5 defa tamir gören Hamravat suyu Diyarbakır ın bir çok çarşı, hamam, cami, mescid, medrese, çeşme ve mahallerdeki evlerine dağıtılmaktaydı. Mustafa Akif Tütenk in belirttiğine göre bir ara başka kaynak suları Hamravat suyuna karışmış, ancak 1930 yılında Diyarbakır Valisi Nizameddin Bey bu suyun demir borular içine alınmasını sağlamış ve böylece başka suların arasına karışmasından kurtarmıştır. Bu suyun Yeni kapı civarı hariç Diyarbakır ın tüm semtlerine vardığı anlaşılmaktadır. Payas köyü istikametindeki tala/kaynar mevkinden getirtilen Đbrahim Bey Vakfına ait su büyük bir ihtimalle XV. yüzyıl sonlarında Akkoyunlu Đbrahim Bey in adıyla musemma yaptırdığı camiyi inşaatı sırasında getirtilmiş olabilir. Bu camii bulunduğu mahalleye de adını da vermektedir larda kullanılan suyun tala dan getirilen su olduğu kanaatindeyim. Yine Payas köyünden Ulu Camii ye getirtilen Payas suyu anlaşıldığı kadarıyla bu camiinin ihtiyacını gideriyordu. Ancak Hamravat suyunun da bu camiinin ihtiyacını giderdiği unutmamalıyız. Payas suyu aynı zamanda Ulu Camii ve Ali Pınarı adıyla anılmaktadır. Mustafa Akif Tütenk in makalesinde büyük bir ihtimalle derginin editörü tarafından verilen düzeltme ve ekleme bölümünde zikredilen Özdemir oğlu Osman Paşa suyu ise dağılımı Đbrahim Bey suyu ile aynı olduğu göz önünde bulundurulursa bu su kaynağının aslında Đbrahim Bey suyu olduğu anlaşılır. Büyük bir ihtimalle Özdemir oğlu Osman Paşa bu su yolunu tamir ettirdiğinden dolayı bu adla da anılmış olabilir. Kale içindeki suların her ne kadar tarihlerini belirlemek mümkün değilse de anlaşıldığ kadarıyla Đçkale suyu çok eskilere dayanıp Diyarbakır da hüküm süren Artuklular bu suyu içine alan büyük bir havuzu Đçkale de yaptırmışlardır. Bu su kale içindeki insanların ve hayvanların, ve bahçe ve değirmenlerin ihtiyaçlarını cevap verdiğine göre son derece büyük bir kaynak olsa gerek. Evliya Çelebi Đçkale yi tasvir ederken bu suyu da şu cümlelerle tasvir eder : Bu Đçkale nin değirmenlerini çeviren su Tanrı nın emriyle Đçkale de mevcut kayadan çıkar. Ve su değirmenlerini (asiyab) çevirir. Bıyıklı Mehmet Paşa nın sarayından geçer, demir bir kafes pencereden kaleyi terk eder ve Fiskaya dan aşağı döküldükten sonra taştan taşa kendini vurup (cennetteki) selsebil gibi Dicle nehrine akar. Đçkale nin bu kaynak suyu (cennetin) saf su tadını verir. Evliya Çelebi nin verdiği bu tasvir matrakçının eserindeki Amid şehri minyatürüne uyum sağlamaktadır. Bu minyatüre bakıldığında bir memba suyunun Đçkale yi terk edip Dışkale den nehre aktığını görürüz. Ancak matrakçının Dicle nehrini yanlış yönde çizdiğini göz önünde bulundurursak Fiskaya nın nerde olduğunu kestirememesini de doğal karşılayabiliriz. Diğer taraftan bu suyun bir kolunun da Kanuni Sultan Süleyman ın emriyle Erba ataş havuzu yoluyla tabanoğlu mescidine ve oradan da Nasuh Paşa, Bıyıklı Mehmet Paşa, Arap Şeyh camilerine ve yeni kapı hamamına akıtıldığını Mustafa Akif Tütenk belirtmektedir. Şehir içi membalarında çift kapıda ki ayn-ı zülal (aynzele) suyu içkale suyundan daha büyük ve bol olup bir çok camiinin ihtiyacını giderdikten sonra Sultan Şuca çeşmesine kadar varmaktadır. Sultan Şuca çeşmesine bu membada suyunu aldığı gerçek ise meskur membanında çok eskilere dayanması gerekir. Memedin mahallesinde Siirtli hacı Yasin Ağa nın evinin altında zir-i zemin denilen yerden çıkan Ali dede kaynağı ise doğu ve güney istikametlerindeki kanallardan meskur mahalleyi ve civar 7

8 semtlerin su ihtiyacını gidermektedir. Bu suların mecralarının bazen aynı camii (örneğin Ulu Camii) ve mahallenin (örneğin Đbrahim Bey) su ihtiyacını karşılamalarına rağmen birbirlerine karıştıkları söylenemez. Dağılımlarının sistematik bir şekilde yapıldığı anlaşılmaktadır. Hamravat suyu dağkapı dan başlayıp suya en çok duyulan Ulu Camii ve çarşılara kadar vardığı gibi Đbrahim Bey mahallesinin de su ihtiyacını giderdiği bilinmektedir. Đbrahim bey suyu Đbrahim Bey camii üzerinden Behram Paşa Camii ne varmasına rağmen daha ziyade kale dışındaki hükümet binalarının ve Fiskaya daki mekteplerin su ihtiyacını gidermekte idi. Ali Pınar diğer adıyla Camii-i Kebir suyu Ulu Camii nin tuvalet ve şadırvanlarının u ihtiyacını karşılamakta idi. Ayn-ı Zülal ( Aynzele) membaı daha ziyade şehrin batısındaki camilerin ve mahallelerin su ihtiyacını giderirken, şehrin doğusundaki mahallelerin ve camilerin su ihtiyacı içkale suyundan karşılanıyordu. Ali dede suyu ise şehrin merkezindeki memedin mahallesi ve civarına cevap veriyordu. Şehrin güneyine ise anlaşıldığı kadarıyla Ayn-ı Zülal, içkale ve hamravat suları ulaşılıyordu. Bu memba sularının ulaştığı Diyarbakır çeşmeleri genelde camii, mescid, medrese veya türbelerin duvarına gömülmüş kapı şeklindeki kemerler içinde yapılmışlardır. Bu çeşmelerin suları bazen doğrudan doğruya duvar içine gömülü bir lüleden zemine yerleştirilmiş bir yalağın içine akardı. Kemerin hemen altında çeşmenin kitabesi mevcuttur. 8

9 1.3. NÜFUS Diyarbakır ilinin 2000 yılındaki nüfusu , dönemindeki yıllık nüfus artış hızı %o21,9 dir. Đl merkezinin şehir nüfusu artış hızı ise %o37,9 dur. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düşen kişi sayısı il genelinde 90 ve il merkezinde 318 iken, ilçelere göre 24 ile 87 kişi arasında değişmektedir. Diyarbakır da bulunan hane halkının %64 ü şehirde yaşamaktadır. Đl genelinde ortalama hane halkı büyüklüğü kentte yaklaşık 5,8 dir. DĐYARBAKIR ĐÇĐN HĐZMET ALANI VE NÜFUS BĐLGĐLERĐ Đlk Kademe Belediyeleri Kentsel Bölgeler 2005 Yılı Alan Nüfusu (ha) Planlama Alanı Kırsal Bölgeler (Büyükşehir) Alan Nüfus Alan(ha) Nüfus (ha) Bağlar Yenişehir Sur Kayapınar Çarıklı Bağıvar TOPLAM Kaynak: Belediye Numarataj bilgileri, DĐSKĐ içme suyu aboneleri ve köy muhtarlıklarından alınan verilere göre düzenlenmiştir. (Diyarbakır Nazım Đmar Planı Araştırma Raporu) Nüfus Artış Hızı 2001 (bin) 2010 (bin) Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı DĐYARBAKIR 1 409, ,3 2,69 BÖLGE 6 764, ,8 2,71 TÜRKĐYE , ,0 1,26 Kaynak: GAP-BKP 2002 verileri. Nüfusun hızlı bir şekilde artması, Diyarbakır kentinin özellikle istihdam alanında büyük sorunlar yaşamasına sebep olmuştur. Ayrıca nüfus artışı kent halkının özelikle sosyo ekonomik açıdan sıkıntılar içerisine girmesine ve kişi başına düşen GSMH ın düşmesine neden olmaktadır. 9

10 1.4. EĞĐTĐM Ülkede eğitim alanında gelişme varken bölgemizde eğitim göstergeleri geri durumdadır. Bölgede erkek nüfusunun %30 u, kadın nüfusun ise %45 i okuma yazma bilmemektedir. Diyarbakır ilinde, okuma yazma bilenlerin oranı %70 olup, cinsiyetler arasında önemli bir fark gözlenmektedir. Bu oran erkek nüfus için %84 iken, kadın nüfus için %55 tir. Đl merkezinde okuma yazma oranı %77 dir. En az ortaokul mezunu olanların oranı il merkezinde erkeklerde %44, kadınlarda ise %17 dir. Kaynak: DĐE, 2000 Nüfus Sayım Bilgileri 2000 Yılı Đtibariyle Okullaşma Oranı Türkiye Geneli (%) GAP Bölgesi (%) Okul öncesi eğitim 9,8 2,12 Đlköğretim 97,6 82,4 Genel ortaöğretim 36,6 18,4 Mesleki ve teknik orta öğretim 22,8 6,82 Yüksek öğretim 27,8 4,3 Kaynak: DĐE, 2000 Nüfus Sayım Bilgileri Batıdan doğuya gidildikçe ve eğitim basamağı yükseldikçe okullaşma oranının düşmesi bölgenin en çarpıcı özelliklerindendir. Ülke genelinde, ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 31 iken bölgemizde 43 tür. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ülke genelinde 42, bölgede ise 58 dir. Oldukça kalabalık sınıflarda öğrenciler ders görmektedirler. Kaynak: GAP Bölge Kalkınma Planı, Diyarbakır da Okuryazarlık, Eğitim Durumu ve Cinsiyete Göre Nüfus Göstergeleri EĞĐTĐM DURUMU ERKEK KADIN TOPLAM Okuma yazma bilmeyen Đlkokul Đlköğretim Ortaokul / ortaokul dengi meslek okulu Lise veya lise dengi meslek okulu Yükseköğretim Kaynak: 2000 Genel Nüfus Sayım Sonuçları, DĐE. 10

11 1.5 EKONOMĐK DURUM VIII. Kalkınma Planı döneminde yürürlüğe giren Đl Özel Đdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli Đdare Birlikleri Kanunu ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları arttırılmıştır. Bu gelişme ile başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının arttırılması ihtiyacı önem kazanmıştır. ( 9. Kalkınma Planı ) IX. Kalkınma Planına göre, merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacaktır. Son yıllarda yaşanan göçle birlikte bölgenin az gelişmiş geleneksel ekonomik ve sosyal yapısı, yüksek nüfus artış hızı kişi başı gelire yansımaktadır de kişi başına gelir (GSH) Türkiye ortalamasının % 51,95 dir. Kişi Başına Düşen Gelir (GSH) (Cari ABD $) Türkiye Diyarbakır Not: Diyarbakır ili için 2001 yılı son alınan veri. DĐE 2000 yılında yapılan DĐE Đşgücü Đstatistiklerine göre, Diyarbakır ilinde 12 ve daha yukarı yaştaki nüfus içinde iş gücüne katılma oranı % 53 olup, cinsiyete göre önemli farklılık göstermektedir. Đşgücüne katılma oranı erkek nüfus için %66, kadın nüfus için %39 dur. Kentteki işsizlik oranı %14,2 dir. Bu oran erkek nüfusta %18 iken, kadın nüfusta %7,8 dir. Đşsizlik oranı ilçe merkezlerinde %43,3, il merkezinde %30,3, köylerde ise %0,6 dır yılı itibariyle yapılan araştırmalar işgücüne dâhil edilen nüfusun yarısından fazlasının işsizlik sorunu ile karşı karşıya bulunduğunu göstermektedir. Đller Đtibariyle Đstihdamın Dağılımı Đstihdam (bin) Đl / Bölge Oranı (%) Đstihdam (bin) Đl / Bölge Oranı (%) Diyarbakır Gaziantep Şanlıurfa GAP - Bölgesel Kalkınma Planı döneminde bölge, gerek kentsel kesimde gerekse kırsal kesimde ülke ortalamalarının üzerinde nüfus artış hızları ile karşılaşacaktır. Kırsal nüfus artışı, büyük ölçüde tarımsal istihdam olanaklarının artmasına bağlı olacaktır. Bölgede 5 ya da daha fazla kişi istihdam eden, 1998 verilerine göre, 1711 işletme bulunmaktadır. Bu; Türkiye deki aynı büyüklükteki işletmelerin sadece %3,38 ini teşkil etmektedir. Đmalat sanayi işletmelerinin %57,86 sı Gaziantep te, %14,26 sı Şanlıurfa da ve %12,22 si Diyarbakır da olmak üzere %84,4 ü bu üç büyük kentte yoğunlaşmıştır. 11

12 2. DĐSKĐ DE STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK SÜRECĐ 2.1. YASAL ÇERÇEVE Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan YPK (Yüksek Planlama Kurulu) kararlarında ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kurum ve kuruluşlarının SP larını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda hazırlamaları öngörmektedir. Bu bağlamda, 4 Temmuz 2003 tarih ve 2003/14 sayılı 2004 Yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve hakkındaki YPK (Yüksek Planlama Kurulu) Kararı esas alınarak, SP çalışmalarının yaygınlaştırılması ve uygulama deneyimi elde edilmesi amacıyla, ilk aşamada DPT tarafından sekiz kamu kuruluşu pilot olarak belirlenmiştir. DĐSKĐ Genel Müdürlüğü Stratejik Planı aşağıda belirtilen yasaların ilgili maddelerine dayanarak hazırlanmıştır Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5302 Sayılı Đl Özel Đdaresi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu Đle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararname de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5227 Sayılı Kamu Yönetimi Temel Đlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 2.2. STRATEJĐK PLAN HAZIRLAMA SÜRECĐ VE AŞAMALARI DĐSKĐ kentin gelişimine paralel olarak su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda etkin, verimli ve standartlara uygun kalitede, tüm ilgili kamu kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde faaliyet göstermeyi uzun vadeli bir stratejik plan hazırlayarak hedeflemiştir yılı sonunda yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda belirtilen stratejik planlama çalışmaları da, bu düzenlemelerin önemli bileşenlerinden biridir: Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Madde 9) 12

13 DĐSKĐ de stratejik planlama, sadece mevcutta var olan sorunların tespit ve analizi için değil, uzun vadeli hedeflerin gerçeklik ve uygulanabilirlik ilkelerine bağlı, 3 yıllık bir zaman perspektifi içerisine yayılması olarak tanımlanmıştır. DĐSKĐ de stratejik planlama, DPT tarafından hazırlanan stratejik planlama kılavuzlarında belirtilen esaslar doğrultusunda, kurum üst yönetiminin, çalışanlarının katılımı ile Stratejik Planlama Ekibinin çalışmaları sonucu hazırlanmıştır. DPT nin Kamu Kuruluşları Đçin Stratejik Planlama Kılavuzu başta olmak üzere konuya ilişkin çeşitli kaynaklar, ilgili hukuksal belgeler ve bazı pilot uygulamalar da SP hazırlık sürecinde incelenmiştir yılı içerisinde Milli Prodüktivite Merkezi ile yapılan görüşmeler neticesinde DĐSKĐ kendi stratejik planını oluşturmaya başlamıştır. DĐSKĐ nin daveti ile Milli Prodüktivite Merkezi 11 Mayıs 2006 da bir eğitim semineri düzenlemiştir. Eğitim seminerine Genel Müdürlük, daire başkanları ve kilit personelin katılımı sağlanmıştır. DĐSKĐ de stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi için, Genel Müdür başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, daire başkanları ve kilit personelden oluşan Stratejik Planlama Üst Kurulu (SPK) ve DĐSKĐ bünyesinde çalışan iki Endüstri Mühendisi nden oluşan Stratejik Planlama Yürütme Kurulu olmak üzere iki temel birim oluşturulmuştur. Ayrıca çalışanlar arasından belirlenen üyelerden oluşan ve en az iki kişinin yer alacağı, her birimin şube müdürlerinin başkanlık edeceği Stratejik Planlama Destek Grupları (SPDG) oluşturulmuştur. DĐSKĐ Stratejik Plan web sayfası tasarımları yapılmıştır. Stratejik planlama web sayfası adresiyle, Haziran ayı ortalarında kullanıma açılmıştır. DĐSKĐ nin işbirliği içerisinde olduğu paydaşlarına yönelik ise yine bir anket çalışması yapılmıştır. Anket DĐSKĐ nin sunduğu hizmet ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek odalarının görüş, öneriler ve beklentilerini değerlendirmek amacıyla uygulanmıştır. Kentte yaşayanların gerek Belediye gerekse kente yönelik beklentileri, tespitleri ve önerileri stratejik planın en önemli girdilerinden birini oluşturmaktadır. Büyükşehir Belediyesi nin Diyarbakır halkı ile kentteki mevcut durum ve beklentileri tespit etmeye yönelik uyguladığı, 3000 haneyi kapsayan anket çalışmasının sonuçları da, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ne ölçüde yararlanıldığı ve memnuniyetlerine yönelik bulgularından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı nın koordinatörlüğü ile Stratejik Planlama Yürütme Kurulu, plan çalışmasına öncelikle birimlerle görüşmeler ve yazışmalar yaparak, bilgilendirme toplantıları düzenleyerek başlamıştır. Her birimin yılları arasında stratejik plana zemin hazırlayacak, kendi amaç, hedef ve faaliyetlerini hazırlamaları sağlanmış ve üzerinde tartışılarak Stratejik Plan Taslağı oluşturulmuştur. GZFT Analizi çalışması da Stratejik Planlama Üst Kurulu (SPK) ile yapılan toplantılar sonrası netlik kazanmıştır. Stratejik Plan Taslağı üzerinde yine Stratejik Planlama Üst Kurulu (SPK) ile yapılan çalışmalar ve Stratejik Planlama Destek Grupları (SPDG) nın katkısı ile son şeklini almıştır. Yapılan son 13

14 toplantılar ile Stratejik Planlama Yürütme Kurulu nun yaptığı değerlendirmeler sonucu DĐSKĐ nin Stratejik Plan çalışması Kasım 2006 tarihinde toplanacak Genel Kurul da görüşülmeye hazır hale getirilmiştir. DĐSKĐ de uygulanan Stratejik Plan modelinin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir: Genel Müdürlüğün desteğinin sağlanması, SP ın hazırlanmasına karar verilmesi, Stratejik Planlama Üst Kurulu (SPK) ve Stratejik Planlama Yürütme Kurulu nun oluşturulması, Stratejik Planlama Destek Grupları (SPDG) oluşturulması Stratejik Planlama Yürütme Kurulu nun eğitilmesi Yasal yetki ve yükümlülükler çalışması, Diyarbakır iline yönelik genel bilgiler (özellikle ilde suyun tarihçesine yönelik araştırma) Durum Analizi çalışması, Misyon, Vizyon, DĐSKĐ personeline yönelik bilgilendirme ve anket çalışması Paydaş Analizi Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) çalışması Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler çalışması. 14

15 2.3. STRATEJĐK PLANLAMA EKĐBĐ VE KATILIMCILAR STRATEJĐK PLANLAMA ÜST KURULU Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları Yaşar SARI Recep ÇETĐN Mahmut AĞAÇE Planlama Ve Yatırım Daire Başkanı Su Arıtma Daire Başkanı Kanalizasyon Arıtma Daire Başkanı Abone Đşleri Daire Başkanı Đnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elektrik Makine ve Malzeme Đkmal Daire Başkanı Mali Đşler Daire Başkanı Đçme suyu Şebeke Bakım Onarım Şube Md. Bilgi Đşlem Şube Müdürü Đrfan BUDAK M.Sıddık SAÇI Nihat BAYKAL Turan POLAT Vehbi YAKIŞIR M.Zeki KANTACĐ Şeyhmus EMEN Eşref DAĞDELEN Mücahit GÜLTEKĐN STRATEJĐK PLANLAMA YÜRÜTME KURULU Endüstri Mühendisi Endüstri Mühendisi Fatma TÜZÜN Recep AKDAĞ STRATEJĐK PLANLAMA DESTEK GRUPLARI (SPDG) Hukuk Müşavirliği Basın Yayın ve Halkla Đlişkiler Md. Yazı Đşleri ve Kararlar Md. Đnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Md. Đdari Đşler ve Evrak Kayıt Şube Md. M. Seyfi FĐDAN Cemal DEMĐRDAĞ Đsmail TÜMÜR Sabahattin AYDIN Maşallah AYTEK Güney AYDENĐZ Necmettin OLGUN Bayram GÖZE 15

16 Muhasebe Şube Md. Bütçe ve Finans Şube Md. Tahsilat Şube Md. Abone Đşleri Md Abone Đtiraz Şube Md. Sayaç Bakım Onarım Şube Md. Sayaç Okuma ve Kontrol şube Md. Satın alma Şube Md. Makine Đkmal ve Bakım Onarım Şube Md. Bilgi Đşlem Şube Md. Đçme suyu Şebeke Bakım Onarım Şube Md. Đçme suyu Arıtma Tesisi Şube Md. Su Kaçak Kontrol Şube Md. GIS ve SCADA Şube Md. Kanal Şebeke Bakım ve Onarım Şube Md. Atıksu Arıtma Tesisi Şube Md. Etüt Proje Şube Md. A. Latif UÇAMAN Murat SUNAK Faruk ASLAN Recai ARAÇ A.Latif AKINCI Fuat HANGÜL Adnan ÇELĐK Veysi AKTAŞ Kamuran TAŞ Remzi ŞEMSĐYE Sait GÜLEKEN Recep DOĞRĐ Metin EREN Muzaffer GÜNEŞ Talat UYANIK Recep YÜCE Murat ÇAĞER Đbrahim ORAL Eşref DAĞDELEN Cihan TAŞDELEN Hüseyin KARATEKĐN Suat BĐÇĐCĐ Mehmet SONGUR Muharrem EKEN Müjde BEŞENK M. Recai BERK Serdar KARATAŞ Selim ARAZ 16

17 3. DURUM ANALĐZĐ 3.1. KURULUŞ ĐÇĐ ANALĐZ KURULUŞUN GEÇMĐŞĐ, MEVZUATI VE BU MEVZUAT GEREĞĐ GÖREVLERĐ DĐSKĐ NĐN TARĐHÇESĐ: Diyarbakır Belediyesi 1993 yılında Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşturulmuş ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde üç alt kademe belediyesi oluşturulmuştur yılında yapılan yerel yönetimler seçimleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı ve alt kademe belediye başkanları seçilmiş ve fiilen Büyükşehir ve alt kademe belediyeleri hizmete başlamıştır. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon Đdaresi daha önce Diyarbakır Belediyesine bağlı Su Otobüs ve Fırın Đşletmesi olarak su ve kanal hizmeti verirken 4 Mayıs 1995 tarihinde 95/6750 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla sadece Su ve Kanalizasyon hizmeti veren Genel Müdürlük olarak kurulmasına karar verilmiştir. Büyükşehir Belediyesince kurulan bir komisyonca bütün mal varlığı ve diğer alacakları ile borçları Büyükşehir Belediyesinden ayrılarak tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Genel Müdürlük olarak faaliyete başlamıştır. DĐSKĐ, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. Bu idare kısaca (DĐSKĐ) rumuzu ile anılır. DĐSKĐ personeli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabiidir. DĐSKĐ NĐN MEVZUATI VE GÖREVLERĐ: DĐSKĐ 2560 sayılı ĐSKĐ Kanununa tabi olup bu kanunda belirtilen aşağıdaki görevleri yerine getirmekle sorumludur. a) Đçme, kullanma endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yaptırmak veya yaptırtmak, bu projelere tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım, onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak yada kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek. 17

18 c) Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri almak. d) Su ve Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki Belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak. e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, DĐSKĐ nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek. f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek Diski nin Faaliyet Alanı Đle Ürettiği Ürün Ve Hizmetler Faaliyet Alanı Ürün/Hizmet Su Temini ve dağıtımı Kullanılmış sular ile yağış sularının uzaklaştırılması Etüt Proje Tesislerin kurulması Müşteri Hizmetleri Ham suyun yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması Ham suyun arıtılarak içme suyuna dönüştürülmesi Đçme suyunun depolanması Đçme suyunun sürekli ve dengeli bir şekilde dağıtımı Toplanan kullanılmış atıksuların arıtılarak doğal ortama bırakılması Đçme suyunun elde edilmesi, dağıtımı ile ilgili tesislerin etüt ve projelendirilmesi Atıksuların toplanıp arıtılarak doğal ortama bırakılması ile ilgili tesislerin etüt ve projelendirilmesi Kamulaştırma Đşlemleri veya Kullanma Hakları Tesisi Ham suyun yer altı ve yer üstü kaynaklardan temini için gerekli tesislerin kurulması Ham suyun arıtılması için gerekli tesislerin kurulması Đçme suyunun dağıtımı için gerekli tesislerin kurulması Atıksuların toplanması için gerekli tesislerin kurulması Atıksuların arıtılması için gerekli tesislerin kurulması Abonelik hizmetleri Sayaç Okuma ve Kontrol Hizmetleri Sayaç Bakım ve Onarım Hizmetleri 18

19 Đnsan Kaynakları Hizmetleri Mali Hizmetleri Destek Hizmetleri Tanıtım Hizmetleri Abone Đtiraz, Şikâyet ve Önerilerinin Değerlendirilmesi Su Borcunun Tahsili Hizmetleri Đşe Alım Đşlemlerinin Yürütülmesi Personel Özlük Đşlemleri Eğitim Hizmetleri Đş Güvenliği ve Đşçi Sağlığı Hizmetleri Đdari Hizmetler Gelir ve Giderlerin Kayıt Altına Alınması Ödemelerin Yapılması Bütçe Hazırlığı ve Takibi Malzeme, Donanım vb. Alımları Bakım ve Onarım Tedariki Tesis ve Yapıların Korunması Hizmetlerin Tanıtılması Yenilikler Hakkında Bilgilendirme Yayın Hazırlama ĐDARĐ YAPI DĐSKĐ NĐN YÖNETĐM YAPISI DĐSKĐ nin yönetimi, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük organlarından oluşur. Genel Kurul: DĐSKĐ Genel Kurulu DĐSKĐ nin en üst karar organıdır. Büyükşehir Belediye Meclisinden oluşur. 5 yıl için seçilen toplam 32 üyelik meclis her yıl Mayıs ve Kasım aylarında özel gündemle toplanır. Yönetim Kurulu: Bir başkanla, beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulu nun Başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kurulu na başkanlık eder. Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulu nun diğer üç üyesi Büyükşehir Belediye Başkanı nın teklifi ve Đçişleri Bakanı nın onayı ile atanır. Yönetim Kurulu na atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine atanacak olanların DĐSKĐ nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir. Denetçiler: DĐSKĐ nin işlemleri hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme 19

20 konularından en az birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler DĐSKĐ nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurul a verirler. Raporun bir örneği de bilgi için Büyükşehir Belediye Başkanı na sunulur. Ayrıca, Genel Kurul un Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulu nun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. Genel Müdür ve Yardımcıları: Büyükşehir Belediye Başkanı nın teklifi üzerine Đçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel Müdürün yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlık dallarında en az on yıl çalışmış olması gerekir. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün teklifi ve üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı nın onayı ile atanır. 20

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

2015 PERFORMANS PROGRAMI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI I. GENEL BİLGİLER A. KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 'nin, başta 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALĐ YILI KESĐN HESABI

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALĐ YILI KESĐN HESABI Karar No : 2011/6-1 (41) Belediye Meclisi 03/05/2011 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2011 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir SU KAÇAKLARININ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TABANLI TESPĐTĐ: ANTALYA SU VE ATIKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI T. Özden, E. Demirbaş, Đ. Demirel

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU

BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU BOZKURT KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HĐZMET GÖTÜRME BĐRLĐĞĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 1.SUNUŞ Bozkurt Köylere Hizmet Götürme Birliği Bakanlar kurulunun 17/07/1992 tarih ve 92/3545 sayılı kararıyla Birlik Tüzüğünün

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU EMLAK ĐSTĐMLAK DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Emlak Đstimlak Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No 1 2 3 4 n Konusu Plan/Proje Sahibi Birim Personel Sayısı * Ticaret İşleri Dairesi Bşk.

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN

6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN 6360 SAYILI KANUN UYARINCA 31/03/2014 TARİHİ İTİBARİYLE TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA ERECEK KÖY, İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN DEVİR VE NAKİL SÜRECİ Devir ve Nakil Süreci Kapsamında

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DÝSKÝ DÝYARBAKIR SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2011 Konu: 2011 Yılı Çalışma (Performans) Programı Toplantı : isan Karar Sayısı : 102 Đl Özel Đdaresi 2011 Yılı Çalışma (Performans) Programı ile ilgili nin 07/03/2011 tarih ve 57 sayılı kararı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. NAZİLLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 2009/60-1 DAİRESİ : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemiz Meclisi 09.01.2009 Cuma günü saat 20.00 de Aytekin Başkanlık Makamından meclisimize havale olunan Yazı İşleri Müdürlüğü nün 09.01.2009 tarih

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 8 * Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 5 1 * Çevre Kor. Ve Kont. Dai.Bşk. 64 * Su İsale ve Dağıtım Dai.

Detaylı

2008 YILI 1. DÖNEMD ĐL L KOORDĐNASYON TOPLANTISI ANTALYA

2008 YILI 1. DÖNEMD ĐL L KOORDĐNASYON TOPLANTISI ANTALYA 5. BÖLGE B MÜDÜRLM RLÜĞÜ 2008 YILI 1. DÖNEMD ĐL L KOORDĐNASYON TOPLANTISI ANTALYA 5. BÖLGE B MÜDÜRLM RLÜĞÜMÜZ ANTALYA ĐLĐ PROGRAM DAHĐLĐNDE 2 adet Đçmesuyu 10 adet Kanalizasyon 1 adet Katı Atık 7 adet

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük. 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Yetkiler Madde 0001: Kuruluş (07.02.1983 tarih ve 56 sayılı KHK.'nin

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı