İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler."

Transkript

1 RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek Kapsamında teknik destek verilmektedir. SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birgül Beyatlı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa Surlariçi bölgesinde turizime dönük yeni bir tesisin oluşturulması projesi için mal ve hizmet alım işini sonuçlandırmayı planlamaktadır. Mal ve hızmet işlerininüstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı :Birgül Beyatlı b) Adresi:.18 Yavuz Gonnolu sok...k.1 D.2 Ortaköy Lefkoşa c) Telefon numarası: / d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:.birgül Beyatlı. İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin;

2 a) Projenin Adı:Tarihi Lefkoşa Surlariçi bölgesinde turizime dönük yeni bir tesisin oluşturulması projesi. b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü:elektrikli ve elektronik ürünlerin mal ve hızmet alımı. Lot 6:Elektrikli ve elektronik ürünlerinin satın alımı d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: No.96 Reşadiye sokak Lefkoşa e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Malzeme+kurulum + işcilik dahil teslimi yapılacaktır. f) Son teklif verme tarihi ve saati :25/04./2014 saat:15.00 Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri

3 işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum. 14/04/2014 İmza Teklif Veren

4 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: KKTC-13-TCKB-01/003 LOT 4Mal ve hizmet alımı. 1. Genel Tanım Tarihi Lefkoşa Surlariçi bölgesinde turizme dönük yeni bir tesisin oluşturulması; bölgeye ait tarihi ve kültürel dokuya uygun olan ve tarihi dokusu korunarak yaklaşık 110 yıllık bir binanın restore, tadil ve dekore edilmesi ile turizme dönük bir konaklama tesisi oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, Lefkoşa Surlariçi Bölgesi nde tarihi dokuyla uyumlu turistik konaklama tesisinin mal ve hizmet alımı gerçekleştirilecektir. 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar 1 Processor : En az i7 işlemci Dizüstü bilgisayar. Operating System: Windows 8.1 (64Bit) English Memory: En az 8GB Hard Drive: En az 1TB 5400 rpm SATA Hard Drive Video Card: En az Intel HD Graphics 4400 DVD RW: En az sürücüsü okur-yazar olmalı Display: En az 15.6 inch LED Backlit Touch Display with Truelife and HD resolution (1366 x 768) Wireless and Bluetooth Options: En az 2 bağlantıda Olmalı Primary Battery: 4-cell Lithium Ion (58WHr) Battery Multi-media Card Reader: En az 1 Olmalı

5 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar 2 Fotokopili printer makinesi Multifunction All in One: Renkli Laser, Kopyalama, E- posta, Faks, Yazdırma, Tarama işlevlerine sahip olmalı. Fax özellikleri: otomatik tekrar arama, Otomatik küçültme, Gecikmeli faks, İstenmeyen Faks Engelleyici, Son numarayı yeniden arama, Belleğe alma, Polling. USB: en az 1 girişli Bağlantı:en az 10/100/ BaseT Ethernet bağlantılı. Wireless LAN: Wireless LAN Standartı: Ethernet Teknolojisi: Ethernet Mini buzdolabı. Olmalı. IEEE b/g/n Hızlı Ethernet Olmalı. Enerji Sınıfı A+.Soğutucu Gaz R600a.İklim Sınıfı SN- TKontrol Sistemi Mekanik. Dondurma Kapasitesi (kg/24saat) 0. Sıcaklık Yükselme Süresi (saat) 0. Ses Seviyesi (dba) 39.Antibakteriyel katkı maddesi ile üretilmiş conta sistemi içermektedir.ankastre Tezgah Seviyesi. Çift kapılı buzluk A++ enerji sınıfında, NoFrost kombi buzdolabı, Optimum nem oranının sağlanması.kapı açık kaldığında optik ve akustik Aktif uyarı sistemi.soğutucu bölümünde LED iç aydınlatma. Kullanıma ara verıldıgınde derin dondurucu bölümünde yiyecekler korunmaya devam ederken, soğutucu bölümü +14oC'de sabitlenir. Derin dondurucu içindeki sıcaklığın sabit tutulması. Su ısıtıcısı Kapasite: 1.7 l su Güç: watt (maksimum) Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin. Çıkartılabilen kireç filtresi. 360 dönebilen alt taban.çift taraflı su seviye göstergesi,özel kapak şekli ve geniş bir şekilde tasarlanmış ağız kısmı sayesinde kolayca doldurma imkanı.geniş su doldurma ağzı sayesinde kolay temizlik Çalışırken devreye giren kapak kilidi.işıklı açma kapama düğmesi.otomatik olarak kapanma özelliği - su kaynama noktasına ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanır kaynama anında emniyet için otomatik olarak kapanma Aşırı ısınma emniyeti.kaymayı önleyen malzemeden yapılmış alt taban.kablo dolama yeri. 3 adet 4 adet

6 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar 6 7 Fırın Optimal ısı dağılımı,saat sistemi ilezamanlama özelliği.a -20 %: A sınıfından %20 daha verimli. temizlik sistemi fırının yan duvarları, tavanı veya arka duvarı, özel ek seramik bir yüzey ile kaplanmıştır. Bu özel seramik kaplama, kir tabakasının oksidasyon ile yok olmasını sağlar. Tek tepside yapılan pişirme için enerji verimli pişirme programı.özel menteşe sistemi sayesinde yavaşça kapanan kapı. Ocak Gazlı ankastre cam seramik ocak, 60 cm Kendinden kumandalı, 3 gözü gazlı 1 gözü elektrikli, Düğmeden otomatik ateşleme, Gaz emniyet sistemi,bulaşık makinesinde yıkanabilir döküm ızgara 8 Aspiratör Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanım 3 havalandırma kademesi. Mekanik kumanda Emiş gücü (DIN/EN normu ölçümlerine göre) max. 450 м³/h Ses seviyesi: 61 db(a) Ses basıncı: 50 db(a) re 20 µpa.bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur.cihaz ölçüsü (YxGxD): x 600 x 502 mm (hava dolaşımlı).cihaz ölçüsü (YxGxD): x 600 x 502 mm (hava çıkışlı).güç seviyesi: 206 W 2 x 20 W gücünde aydınlatma. 9 Mikrodalga fırın 3-5 kademeli (800/600/360180/90 W), 800Wgücünde mikrodalga 3 kademeli Quartz - Izgara 1000 W. Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği. Mekanik dakika sayacı (60 dk.).yana açılır geniş ön kapak.iç aydınlatma.24,5 cm çapında döner cam tabak.çelik iç hacim :17 l 10 Tost makinesi 2000 W V~. Çok fonksiyonlu: alt-üst ısıtma sayesinde tost makinesi, ızgara veya sıcak tutma amaçlı kullanılabilir. Yüksekliği ayarlanabilir plakaları ile mükemmel pişirme imkanı sunar. Yapışmayan özel kaplamalı, ekstra dayanıklı dökümve kolay temizlenebilen ızgara plakaları.çift taraflı kullanılabilen, dayanıklı döküm ızgara plakaları.farklı ısılarda ayarlanabilen alt ve üst ızgara plakaları.entegre açma/kapama şalteri ile kademesiz ısı ayarı"kullanıma hazır" gösterge ışığı.sağlıklı pişirme imkanı sunan eğilimli ızgara plakaları ve yağ toplama kapları.tost, ızgara ve sıcak tutma amaçlı alt ve üst ısıtmalı geniş 328 x 238mm mm pişirme alanı.çıkarılıp bulaşık makinesinde yıkanabilen plakalar.dikey pozisyonda, yerden tasarruflu bir şekilde, saklama imkanı.entegre Aksesuar: Fırın tepsisi

7 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar 11 Kahve makinesi Güç: Watt. Aroma koruyucu 10/15 fincan kapasitesinde (1.25 l) cam sürahi. Mükemmel lezzet için özel geliştirilmiş kahve damıtm sistemi"dripstop" damlama emniyeti.su seviye göstergeli, entegre su haznesi Çıkarılabilir kahve filtresi (1x4).Sıcak tutma plakası Işıklandırılmış açma/kapama şalteri.güvenli kullanım için özel tasarımlı sürahi yuvası ve kablo sarma yeri 12 Mikser Güç: 450 W.Modern Motor Teknolojisi: Güçlü, sessiz ve hafif.ergonomik bir şekilde tasarlanmış 5 farklı hız kademesi "anlık çalıştırma" ve "turbo" fonksiyonları. Çırpma ve yoğurma uçlarını kolayca çıkartmaya yarayan Çok iyi sonuç veren 2 adet çırpma ucu 2 adet hamur yoğurma ayağı.blender ayağı ile kullanılabilme imkanı Kablo dolama yeri. 13 Elektrikli süpürge (SensorBagless Teknolojisi) Minimum bakım ile sessiz ve çok güçlü. Gerçek metal tekerlekler, paslanmaz çelik teleskopik boru, özel kumaş hortum.enerji tasarrufu sağlayan sistemi sayesinde son derece düşük güç tüketimi ile daha kapsamlı temizlik sonuçları.tam otomatik SelfClean Sistemi: Toza temas etmeden filtre temizliği.yıkanabilir HEPA Hijyenik Filtre.Dışarı verilen hava odanızın havasından daha temizdir.dikey ve yatay park etme özelliği.otomatik kablo toplama özelliği 14 Ütü Güç: 2300 W. Geniş su doldurma haznesi: Ekstra geniş su doldurma haznesi sayesinde hızlı ve kolay su dolumu. Güvenli otomatik kapanma özelliği sayesinde ütü hareketsiz bırakıldığında otomatik olarak elektriğini keser ve kapanır.titanium-glissée ütü tabanı.ince ütü ucu sayesinde düğmeler veya cepler gibi zor ulaşılan bölgelerde rahat kullanım.sabit buhar çıkışı: 30 g/dk.şok buhar çıkışı: 100 g/dk.dikey konumda buhar çıkışı.3 kademeli buhar ayarı.kademesiz ısı ayarı. 3AntiCalc özelliği: kendi kendini temizleme, calc'n clean sistemi ve entegre anti kireç sistemleri sayesinde kirece karşı üç kat etkili koruma. Uzun 1.9 m ve rahat hareketlililk sağlayan esnek eklemli kablo."soft-touch" tutma yeri.kolay doldurulabilen transparan, 290 ml kapasiteli su tankı.ütünün çalıştığını gösteren kontrol ışığı.nemlendirici sprey düzeni.su doldurma kabı. Entegre güvenlik sistemli 5,5 bar gücünde buhar basıncı Ultimate250 PulseSteam: Tekstilin tam anlamıyla derinine işleyen, güçlü ve 250 gram buhar çıkışıyla benzersiz 3 yoğun buhar atışı.isı ve buhar kombinasyonu: i-temp Advanced.Özel kireç toplayıcısı sayesinde profesyonel kireç temizliği.güvenli Kilit Sistemi: Taşıma ve saklama esnasında ekstra güvenlik sağlayan özel kilit sistemi

8 A B C Sıra No Teknik Özellikler Miktar 15 CD çalar AnyNet+ HDMI-CEC mevcut.kompozit Video Çıkışı HDMI Çıkışı mevcut.koaksiyel Dijital Ses Çıkışı mevcut Ses Çıkışı Sol/Sağ mevcut.usb 2.0.DVD, DVD-R, DVD- RW, DVD+R, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW, VCD uyumlu.mp3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX Uyumlu.Aşamalı Tarama mevcut, A/V Kalitesi.24 Bit/192 KHz A/V Kalite Ses D/A Dönüştürücü mevcut.14 Bit/108 MHz A/V Kalite Video DAC mevcut.720p / 1080I / 1080P, A/V Kalitesi.Dolby Digital Surround Sound mevcut, A/V Kalitesi.Tek Seferde Atlama mevcut.ez Görünümü mevcut.hareketli Yakınlaştırma mevcut.2x, 8x, 32x, 128x Süper Tarama Oynatma.Çocuk Koruması mevcut BTU Klima Isıtmalı-Soğutmalı Duvar tipi mono split, Exclusive DC Inverter model, Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre, Aktif karbon koku filtresi, Uyku konumu, A -%35. Heat-Pump ısıtma.fonksiyonlar: Sleep, Sogutma, Donmaya karsi koruyucu, Nem giderme, Otomatik, Isitma.3 kademeli ve otomatik fan hızı (otomatik-düşük-ortayüksek).biofiltre.aktif karbon filtre (Koku filtresi).antibakteriyel filtre.çıkarılıp yıkanabilir ön filtre.otomatik yada manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarlanması.otomatik dikey hava salınım.çekilen enerji: Isıtma 2029 W, Soğutma 2117 W.Frekans/voltaj: 50 hz / V.Nem alma kapasitesi : 2.6 l/h.kapalı mekan sıcaklık ayarı aralığı 17 C - 30 C.Zaman ayarı 0-24 saat arası.iç Ünite Ses seviyesi :düşük hızda 38 db/ yüksek hızda 47 db.dış Ünite Ses seviyesi :58 Db.Net ağırlık dış ünite: 47 kg.gaz tipi: R410A.Rotary kompresör 3 adet BTU Klima Isıtmalı-Soğutmalı Duvar tipi mono split, Exclusive DC Inverter model, Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre, Aktif karbon koku filtresi, Uyku konumu, A -%35. Heat-Pump ısıtma.fonksiyonlar: Sleep, Sogutma, Donmaya karsi koruyucu, Nem giderme, Otomatik, Isitma.3 kademeli ve otomatik fan hızı (otomatik-düşük-ortayüksek).biofiltre.aktif karbon filtre (Koku filtresi).antibakteriyel filtre.çıkarılıp yıkanabilir ön filtre.otomatik yada manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarlanması.otomatik dikey hava salınım.çekilen enerji: Isıtma 2029 W, Soğutma 2117 W.Frekans/voltaj: 50 hz / V.Nem alma kapasitesi : 2.6 l/h.kapalı mekan sıcaklık ayarı aralığı 17 C - 30 C.Zaman ayarı 0-24 saat arası.iç Ünite Ses seviyesi :düşük hızda 38 db/ yüksek hızda 47 db.dış Ünite Ses seviyesi :58 Db.Net ağırlık dış ünite: 47 kg.gaz tipi: R410A.Rotary kompresör.

9 4. Garanti Koşulları: İki yıl her şartta malzeme ve işçilik için garanti temin edilecektir. 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri İki yıl süre ile malzeme ve işçilik garantisi, bakım ve onarım hizmetleri temin edilecektir.sorun oluştuktan sonra 24 saat içimde çözümü saglanacaktır. 4. Gerekli Yedek Parçalar Malzeme ve işçilikten doğabilecek yedek parça, aksam kapsamında karşılanacaktır. gereksinimleri iki yıl süreyle garanti 5. Kullanım Kılavuzu 6. Teslim süresi ; Sözleşme imzalanmasını müteakip 2 aydır. 7.Diğer Hususlar;

10 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İsteklinin adı : A C D E F Sıra No Miktar Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil) <DDP><Kabul Yeri> Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL) Toplam* (TL) Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. RESADİYE 96 K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. Rekabet Gücünün Artırılması programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi Gazimağusa Tersanesi P.K. 6 Mağusa / K.K.T.C.

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD. İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD.Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Pizza Pizza AHMET EREN VE KAMİL GÖKYAY RESTAURANT & CAFE, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile DEĞİRMENDERE/PINARBAŞI

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Başel Software Şti. Ltd, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile GİRNE de Başel Software Kurumsal Ödeme Sistemleri

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ TURĐZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI RESBĐR KIBRIS TÜRK RESTORANCILAR BĐRLĐĞĐ için TURĐZM POTANSĐYELĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gazimağusa Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Suriçi Canlandırma Projesi

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Shipyard Famagusta Ltd. e Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi, Gazi Magosa Tersanesine ait Yüzer

Detaylı

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ.

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ. TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj

Detaylı

Marifetli küçükler her zaman elinizin altında...

Marifetli küçükler her zaman elinizin altında... Kasım kampanyaları Marifetli küçükler her zaman elinizin altında... www.bosch-home.com/tr Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 7/24 hizmetinizde Daha fazla bilgi için cep telefonunuz ile QR kodunu tarayabilir

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme

Detaylı

Siemens Küçük Ev Aletleri

Siemens Küçük Ev Aletleri NR 1011 ütü masası ütüyle birlikte alındığında 150 TL 75 TL Siemens Küçük Ev Aletleri Büyük işlerin küçük yardımcıları. Haziran 2015 - Küçük Ev Aletleri Fiyat Listesi Ramazana özel, sizi ve sevdiklerinizi

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

Siemens Küçük Ev Aletleri

Siemens Küçük Ev Aletleri NR 1011 ütü masası ütüyle birlikte alındığında 150 TL 75 TL Siemens Küçük Ev Aletleri Bayram ettirecek fırsatlarla. Temmuz 2015 - Küçük Ev Aletleri Fiyat Listesi Bayrama özel, sizi ve sevdiklerinizi sevindirecek

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013

İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 ALKOR ALÜMİNYUM ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Sayın Proje Adı İHALEYE DAVET MEKTUBU 25/ 11 / 2013 : :ŞEBEKE BAĞLANTILI FOTOVOLTAİK GÜÇ SANTRALİNİN TASARIMI VE UYGULANMASI 1. Sizi aşağıda belirtilen mal alımı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0036 SAĞIMDAN ŞİŞEYE SÜTTE KOORDİNASYON VE BİLGİ PAYLAŞIMI PROJESİ MAL

Detaylı

İhale Dosyası İsteklilere Talimatlar. İhale Dosyası Taslak Sözleşme. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-3. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-5/a

İhale Dosyası İsteklilere Talimatlar. İhale Dosyası Taslak Sözleşme. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-3. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-5/a 1 2 3 4 İHALE DOSYASI İSTEKLİ BELGE KONTROL LİSTESİ ve TEKLİF ZARF ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ Bu kontrol listesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, teklif dosyasını hazırlayan isteklilerin belgelerini kontrol

Detaylı