Yüksek Performans ve Kolay Kullanım

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Performans ve Kolay Kullanım"

Transkript

1 PT-LB90 Serisi LCD Projektörler PT-LB90NTE PT-LB90E PT-LB78VE PT-LB75VE Yüksek Performans ve Kolay Kullanım

2 Parlak, Kullan m Kolay, Toza Dayan kl Tafl nabilir Projektörler Panasonic LB90 Serisi, tafl nabilir ve tavan montaj uygulamalar nda mükemmel performansl ve kullan m kolay bir projektör isteyenler için tasarlanm flt r. Bu özel tasarımlı seri, toza ba l olarak görüntü kalitesinde düflüflü en aza indiren toza dayan kl yap s yla ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için 0.9 W*1 düflük standby güç tüketimi ile mükemmel bir performans sa lar. PT-LB90NTE, ayn zamanda kablosuz / kablolu LAN konfigürasyonlar na olanak sa layan bir a fonksiyonu sunar. Projektörü bir kablosuz LAN sistemine ba layarak sunumlar n z s ras nda esnekli i daha da art rabilirsiniz. Kablolu LAN ba lant s, özellikle tavan montajl kullan m için ideal olan uzaktan çal flt rmaya olanak sa lar. Tek bir bilgisayardan birkaç Panasonic projektörü izlemenizi ve kontrol etmenizi sa layan Çoklu Projektör zleme ve Kontrol Yaz l m mevcuttur. LB90 Serisinin kompakt gövdesi, her tip ihtiyac n z karfl lamak için Panasonic projektör teknolojileriyle doludur. htiyaçlar n za uygun bir model seçin Network XGA XGA XGA *1 Eko Standby modunda, LAN üzerinden Standby Aç k gibi a fonksiyonlar kullan lamaz ve sadece baz komutlar RS-232C kumandas ndan al nabilir.

3 Yüksek Performans Toza Dayan kl Güvenilir Yap s ve 0.9 W *1 Düflük Standby Güç Tüketimi ile Ekolojik Tasar m Dokunmatik Sensörlü Dü meler Lens Kapa Zoom / Odak Halkas Kapa Micro-cut Filtre Hava ç k fl Hava Girifli Üst taraftaki dokunmatik sensörlü dü meler Toza Dayan kl Yap Görüntü Kalitesindeki Düflüflü En Aza ndirir Projektör bir süre kullan ld ktan sonra içine giren toz zerrecikleri, optik parçalar üzerinde birikerek performans n düflmesine neden olur. LB90 Serisi, kendine özgü toza dirençli yapısı sayesinde bu durumu önler. LB90 serisinin, s radan dü melerin çevresindeki boflluklar ortadan kald ran dokunmatik sensörlü dü meleri ve bir lens kapa bulunur. Tasar m ayr ca, projektör kullan lmad zaman zoom / odak halkas n koruyan bir kapak da içermektedir. Bu özellikler birleflerek toz giriflinin önlenmesine yard mc olur. Tüm bunlar, parlakl k kalitesindeki bozulmay en aza indirmek için, toz zerreciklerini etkin bir flekilde tutan yüksek performansl Micro-cut Filtre ile birlikte çal fl r. Bir zoom/odak halkas kapa ve bir lens kapa Daylight View 4 Özelli i, Ayd nl k Koflullarda Bile Net Görüntüler Sunar *2 Daylight View 4 Özelli i Daylight View 4 Özelli i, dahili ortam fl sensörü ile ortam fl - n ölçerek çok ayd nl k ortamlarda bile net görüntüler sunmak için görüntüyü gerçek zamanl olarak düzeltir. Bu özellik, alg lanan parlakl, keskinli i ve kontrast düzelterek ola anüstü derinlikli gerçekçi görüntüler yans t r. Daylight View 4 Özelli i kapat lm fl örnek görüntü. Toplam kontrast oran düflük görünür ve karanl k alanlardaki görüntüler görünmez. 0.9 W *1 Düflük Standby Güç Tüketimi LB90 Serisinin ekolojik yap s, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi büyük oranda azalt r. Eko Standby modunda güç tüketimi sadece 0.9 W *1 dir. Bu tüketim oran, standby konumunda güç tüketimini önceki Panasonic modellerinin yaklafl k 1/3 seviyesine düflürür *3. Di er çevre koruma özelli i örnekleri olarak kasada halojenli alev geciktiricilerin kullan lmamas, lenste kurflun içermeyen cam n kullan lmas ve ayarl süre içinde herhangi bir girifl sinyalinin al nmamas durumunda projektörü Standby moduna alan Otomatik Kapanma Zamanlay c s say labilir. LB90 Serisi ayn zamanda RoHS Yönergesinin standartlar yla da uyumludur *4. Çevresel Bilgiler Kasada halojenli alev geciktiriciler kullan lmam flt r. Lens için kurflun içermeyen cam kullan lm flt r. Ayarl süre içinde herhangi bir girifl sinyalinin al nmamas durumunda Otomatik Kapanma Zamanlay c s projektörü Standby moduna al r. Micro-cut Filtre Bu elektrostatik filtre, toz zerreciklerini tutmak ve hapsetmek için iyon etkisi kullan r. Daylight View 4 Özelli i aç k örnek görüntü. Gölgelerdeki tüm detaylar net bir flekilde sunulur. Bütün ekran n netli i, parlakl ve kontrast artt r - l r. *1 Eko Standby modunda, LAN üzerinden Standby Aç k gibi a fonksiyonlar kullan lamaz ve sadece baz komutlar RS-232C kumandas ndan al nabilir. *2 Nominal parlakl k veya kontrast oran nda gerçek bir de ifliklik olmaz. *3 PT-LB80NTE modelinde 3 W a ve PT-LB90NTE modelinde 0.9 W a düflürülmüfltür. *4 Baz Tehlikeli Maddelerin kullan m s n rland r lm flt r. Avrupa da üretilen ve da t lan elektrik ve elektronik cihazlarda kullan lan belli toksik maddeler kontrol alt na al nm flt r (alt maddeler flunlard r; kurflun, c va, kadmiyum, alt de erli krom, polibromlu bifenil ester (PBDE)). Tüm Panasonic projektörler Avrupa RoHS Yönergesinin standartlar na uygundur. 2

4 Kablolu / Kablosuz LAN Uyumlu A Fonksiyonlar (Yaln z PT-LB90NTE) Esnek Sunumlar için H zl ve Kolay Kurulum Projektör ile birlikte verilen Wireless Manager ME5.5 (Kablosuz Ba lant Yöneticisi) uygulamas, bilgisayar ve projektör bir kablolu/kablosuz a üzerinden birbirine ba land nda ekran n yans t lmas n kolaylaflt r r. Ses *6 ve görüntü *7 dosyalar n da gönderebilirsiniz. Bu uygulama, hem Windows hem de Macintosh ile uyumludur ve çok say da bilgisayarla birlikte kullan labilir. Wireless Manager ME5.5 yaz - l m, ekranda görece iniz butonlar ile kontrol edilebilir. Grafik göstergesi ifllemi daha da kolaylaflt r r. Kablosuz bir LAN*5 sistemine ba lan ld nda bilgisayara ayr ca bir VGA kablosu ba laman z gerekmez, bu nedenle kurulumu h zl ve kolayd r, ayr ca yerleflimi çok esnektir. Birkaç bilgisayar ekran n yans tabildi iniz için çok say da kat l mc n n oldu u toplant lar rahatl kla yönetebilirsiniz. Multi Live Modu 16 farkl bilgisayar ekran n ayn anda görüntüleyebilme olana, çok say da yeni projektör uygulamas n n kap s n açar. Dört Pencereli Çoklu Gösterim Stili Bu yöntem ayn anda dört bilgisayar ekran n görüntüler. Bir toplant n n tüm üyelerinin kat l m n sa lamak için mükemmeldir. Dört Pencereli ndeks Stili Bu, dört bilgisayar ekran n n küçük görüntülerini gösterir. Bu küçük görüntülerden, seçilen herhangi bir bilgisayar n tam boyutlu ekran n kablosuz uzaktan kumanda ile görüntüleyebilirsiniz. Sunucu yönlendirmeli toplant lar için idealdir. 16 Pencereli ndeks Stili Bu, 16 bilgisayar ekran n n küçük görüntülerini gösterir. Bilgisayarlar n bir listesini görüntülemek için uygundur. Kolay Uzaktan Yönetim Kablolu/Kablosuz *5 bir a alt yap s üzerinden bir bilgisayar ile ba lan p nternet gezgininizi kullanarak projektörleri kullanabilir ve durumlar n kontrol edebilirsiniz. Sistem, de ifltirilmesi gereken bir lamba oldu- unda e-posta ile sizi bilgilendirebilir. Ayr - ca tek bir bilgisayardan birden fazla Panasonic projektörünü izlemek ve kontrol etmek için de ilgili yaz l m *8 mevcuttur. Kablolu LAN terminali, projektörlerin farkl bantlar n içeren sistemlerin ortak kontrol edilmesini sa lamak için birçok üretici taraf ndan kullan lan aç k bir protokol olan PJLinkTM (1.S n f) ile uyumludur. LAN Konferans salonu Okuma odas Uzaktan kumanda E-posta nternet LAN E-posta S n f E-posta Seminer odas Bir nternet gezgini kullanarak uzaktan çal flt rma Windows için kontrol paneli Macintosh için kontrol paneli Projektör Sinyal Haritas (S-MAP) Projektör Sinyal Haritas, projektörler ile bilgisayar n z aras ndaki kablosuz sinyallerin gücünü, mevcut ba lan labilir projektörlerin tümünü grafik fleklinde üç seviyede gösterir. Bu özellik, yak ndaki konferans salonlar nda veya s n flarda kablosuz projektörler kullan ld halde kullanmak istedi iniz projektörleri kolayca bulmanızı sa lar. *5 Bilgisayar n z n kablosuz LAN fonksiyonu yoksa, bir kablosuz LAN kart gerekli olacakt r. Sadece dahili LAN fonksiyonlu Macintosh bilgisayarlar kullan labilir. *6 Windows Vista bilgisayarlarda, yönetici hesab yla oturum açmak gerekir. *7 DRM (Dijital Haklar Yönetimi) taraf ndan korunan DVD video, Blu-ray video ve di er veriler aktar lamaz. *8 Ücretsiz yaz l m. Bu yaz l m sitesinde bulabilirsiniz. Çoklu Projektör zleme ve Kontrol Yaz l m n n ana konsepti Kablosuz Manager ME 5.5 sistemi gereksinimleri flletim Sistemi (OS) Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Tablet PC Edition 2005, Windows Vista Ultimate 32-bit, Windows Vista Business 32-bit, Windows Vista Home Premium 32- bit, Windows Vista Home Basic 32-bit Apple Mac OS X 10.4 (Tiger) ve OS X 10.5 (Leopard) NOT: Windows Vista ve Mac te baz fonksiyonlar bulunmaz. nternet gezgini Windows : Internet Explorer 6.0 veya üstü Macintosh: Safari 2.0 veya üstü CPU Windows : Intel Pentium III veya üstü ya da di er uyumlu ifllemciler (1 GHz veya üstü tavsiye edilir) Mac OS X: 1-GHz veya üstü, PowerPC G4 ya da 1.8-GHz veya üstü Intel Core ifllemci. Haf za 256 MB veya daha fazla (Mac OS X için 512 MB veya daha fazla önerilir) Bofl sabit disk alan 60 MB veya daha fazla Donan m koflullar CD-ROM sürücü veya DVD sürücü Kablosuz LAN IEEE b/g uyumlu (dahili kablosuz LAN sistemi veya harici IEEE b/g LAN kart tak lmal ve düzgün çal flmal d r.) NOT: Baz IEEE g/b kablosuz LAN lar projektöre ba lanmaya izin vermeyebilir. Mac flletim Sistemi içini Dahili IEEE b/g kablosuz LAN adaptörü tak lmal ve normal çal flmal d r. Kablolu LAN konnektörü RJ-45 3

5 Çeflitli Uygulamalar için Kullan fll Fonksiyonlar Portatif Kullan m için Uygun ve Rahat Fonksiyonlar Kompakt, hafif gövde (yaklafl k 2.96 kg), projektörü bir sınıftan / toplantı odasından di erine götürmeyi çok kolaylaflt r r. Görüntü, Açma / Kapama dü mesine bast ktan yaklafl k 3 saniye *9 sonra belirir. Otomatik Ayarlama özelli i, projektörün girifl sinyali de iflti inde otomatik olarak görüntü konumunu, nokta saati ve saat faz n düzeltir. Otomatik Sinyal Arama özelli i, hangi kayna n ba land n otomatik olarak tespit eder ve projeksiyonu bafllat r *10. Gerçek Zamanl Keystone Düzeltme ile, projektör çal flma s ras nda yap lan aç ayarlamas n (dikey yönde) otomatik olarak alg layarak ideal izleme için gerekli keystone düzeltmeyi hemen yapar. Beyaz Tahta ve Kara Tahta modlar, ekran olmayan alanlarda projeksiyon için uygundur. Direct Power-off (Do rudan Kapanma) özelli i, lamba so uyuncaya kadar so utma fan n çal flt rmak için biriken gücü kullan r, bu özellik sayesinde kullan mdan hemen sonra fifli prizden çekebilirsiniz. Omuz kay fll bir yumuflak tafl ma çantas birlikte verilmifltir. Tavan Montaj Kullan m için Uygun Fonksiyonlar De iflken arayüzler: Arayüzler harici kontrol için iki bilgisayar (RGB) girifli, bir kablolu LAN giriflini *11 ve bir seri (RS-232C) girifli içerir. Seri giriflin, daha önce kulland n z bir Panasonic modelini de ifltirdi inizde mevcut kontrol sistemlerini kullanmaya devam etmenizi sa layan bir emülatör fonksiyonu bulunmaktad r. Ayr ca, Standby modunda ses ç k fl sa lamak da mümkündür. Bu özellik, harici bir ses sistemini *12 projektör üzerinden ba larken çok faydal d r. LB90 Serisi Ses sinyali NOT: fiekil, PT-LB90NTE nin arka girifllerini / ç k fllar n göstermektedir. Lamba, projektörü tavan montaj aparatından ay rmadan arka panelden kolayca de ifltirilebilir. Do rudan Kapanma Özelli i, projektörü ayr ca kapatmadan mekan n ana güç dü mesini kapatman z sa lar, böylece toplant sona erer ermez mekan terk edebilirsiniz. Bafllat Logolu Etkili H rs zl k Önleme Fonksiyonu Varsay lan Panasonic bafllat logosunu istedi iniz logoyla de ifltirebilirsiniz. Logo Aktarma Yaz l m n *14 kullanarak bilgisayar LAN *13 veya seri ba lant arac l yla LB90 Serisine ba layarak yeni bir logoyu kolayca indirebilirsiniz. Güvenlik kancas, kullan c flifresi, kontrol paneli kilidi ve metin üst üste bindirme gibi çok say da di er güvenlik önlemleri bulunmaktad r. Güvenlik kancas Sessiz, 29dB *15 Tasar m Bu, insanlar n dikkatlerini mevcut toplantı konusuna veya sessiz sahnelerde ekran görüntüsüne vermelerine yard mc olur. Kullan m Kolay Uzaktan Kumanda Kablosuz uzaktan kumandan n büyük tufllar ve uzun çal flt rma mesafesi kullan m n kolaylaflt r r. PT-LB90NTE de Wireless Live modunda uzaktan kumanda ile Microsoft Power- Point sayfalar aras nda geçifl yapabilirsiniz. Ayr ca s k kullan lan bir özellik olarak, h zl ça r lmak için Fonksiyon tufluna (hem uzaktan kumandada, hem de ana cihazda bulunur) programlanabilir. Fonksiyon tuflu ki sinyal iletici, uzaktan kumandan n kullan m mesafesini art r r. Ana cihazdaki fonksiyon dü mesi. NOT: fiekil, PT-LB90NTE nin uzaktan kumandas n göstermektedir. Di er Özellikler ndeks Penceresi*16: Ekran iki pencereye bölebilir (sol ve sa ) ve dondurulmufl (sabit) görüntüyü birinde, hareketli görüntüyü di erinde görüntüleyebilirsiniz. Dondurulmufl görüntü Hareketli görüntü Dijital Zoom: Göstergenin seçilen k s mlar n orijinal boyutlar n n üç kat na kadar büyütür *17. AV mute: Hem sesi hem de görüntüyü geçici olarak kapat r. Menü ekran nda seçilebilir 17 farkl dil seçene i Japonya da üretilmifltir Tüm LB90 Serisi projektörler, Japonya da bulunan Panasonic fabrikas nda s k güvenlik kontrolleri alt nda hassas olarak üretilmifltir. Bu özellik Panasonic projektörün di er önemli bir avantaj d r. Video sinyali Bilgisayar DVD oynat c Müzik sistemi *9 Bafllat Logosu özelli i kapal iken. *10 Cihaz aç ld ktan sonra yaklafl k 3 dakika kadar arama yapar. *11 Yaln z PT-LB90NTE. *12 Hoparlörler ve bir ses amplifikatörü gerektirir. *13 Yaln z PT-LB90NTE uyumludur. *14 Gerekirse sitesinden indirebilirsiniz. Yüklenilen sabit görüntüler 1024 x 768 piksel bitmap dosyas ile s n rl d r. Ayr ca, uygulama renk say s n 191 e düflürecektir. *15 Eko modunda lamba gücü ile. *16 Kablosuz projeksiyon s ras nda kullan lamaz. *17 Video/S-video sinyal girifli kullan ld nda orijinal boyutun yaklafl k iki kat. 5

6 Teknik özellikler (Ürün gelifltirilmeye devam etti inden, teknik özellikler ve tasar m önceden haber verilmeden de ifltirilebilir) Modeller Güç kayna Güç tüketimi Optik sistem LCD ekran Optik eksen kaymas Keystone düzeltme kapsam Ekran üstü menü Kurulum Dahili hoparlörler Girifller Elektrik kablosu uzunlu u Kasa malzemesi Ebatlar (G x Y x D) A rl k *6 Çal flma ortam Kablosuz LAN Verilen aksesuarlar Ekran boyutu Görüntüleme yöntemi Çal flma yöntemi Piksel Lens Yans tma oran Lamba Projeksiyon boyutu (diyagonal) Renkler Parlakl k* 3 Orta-kenar benzerli i* 3 Kontrast oran * 3 Çözünürlük (RGB) Tarama frekans RGB YPBPR/ YCBCR S-Video/Video COMPUTER 1 IN COMPUTER 2 IN VIDEO IN S-VIDEO IN AUDIO IN COMPUTER AUDIO IN VARIABLE AUDIO OUT SERIAL LAN Standart Altyap modu Ad-hoc modu (Eko standby modunda 0.9 W *1. normal standby modunda 20 W. Monitör ses ç k fl na ayarland nda ve fan durmuflken normal standby modunda 23 W.) 480i (525i): fh khz; fv 60 Hz 480p (525p): fh 31.5 khz; fv 60 Hz V AC, 50/60 Hz 300W (Eko standby modunda 0.9 W *1. normal standby modunda 15 W. Monitör ses ç k fl na ayarland nda ve fan durmuflken normal standby modunda 18 W.) Dikroik ayna ay r m / prizma sentezleme sistemi 0.63 (16 mm) diyagonal, 4:3 ekran oran fieffaf LCD ekran (x 3, R/G/B) Aktif matris 786,432 piksel ((1,024 x 768) x 3 panel) Manuel zoom (1:11:1.2), manuel odak, F , f mm :1 220 W UHM lamba (Lamba de ifltirme süresi 3,000 saattir.) * inç (4:3 ekran oran ) Tam renkli (16,777,216 renk) 3,500 lümen 3,000 lümen 2,600 lümen 85 % 500:1 (tam aç k / tam kapal ) 1,024 x 768 *4 Yatay: khz, Dikey: 5085 Hz 576i (625i): fh khz; fv 50 Hz 576p (625p): fh khz; fv 50 Hz 720p (750p): fh khz; fv 60 Hz 720p (750p): fh khz; fv 50 Hz NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL60: fh khz; fv 60 Hz PAL, SECAM, PAL-N: fh khz; fv 50 Hz 5:1 (sabit) Dikey: ±30 17 dil: ngilizce, Frans zca, Almanca, spanyolca, talyanca, Korece, Rusça, Çince, Japonca, sveççe, Norveççe, Danimarkaca, Portekizce, Polonyaca, Macarca, Çekçe ve Tai dili. Ön / arka tavan / masa (menü seçimi) 1.0 W (mono) ç k fl gücü D-sub HD 15-uçlu x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1) D-sub HD 15-uçlu x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1) RCA uçlu x 1 (Kompozit video x 1) Mini DIN 4-uçlu x 1 (S-Video x 1) RCA uçlu x 2 (VIDEO/S-VIDEO için L-R x 1) M3 x 1 (B LG SAYAR 1/B LG SAYAR 2 için L-R x 1) M3 x 1 (L-R x 1) D-sub 9-uçlu x 1 (RS-232C) 1080i (1125i): fh khz; fv 60 Hz 1080i (1125i): fh khz; fv 50 Hz RJ-45 x 1, PJLink ile uyumlu (1. s n f), 10BASE-T/100BASE-TX 2 m (6 7 ) Dökme plastik (PC+ABS) 368 x 88 x 233 mm (14-1/2 x 3-15/32 x 9-3/16 ) *5 Yaklafl k 2,96 kg S cakl k: 0 40 C, Nem oran : %20 -%80 (yo uflma olmadan) IEEE802.11b/g WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), 128/64-bit WEP 128/64-bit WEP Elektrik kablosu, elektrik kablosu güvenlik kilidi, kablosuz uzaktan kumanda, uzaktan kumanda pilleri (R6/LR6 tipi pil x 2), VGA kablosu, tafl ma çantas Kablosuz Manager ME 5.5 (CD-ROM) *1: Eko Standby modunda, LAN üzerinden Standby Aç k gibi a fonksiyonlar kullan lamaz ve sadece baz komutlar RS-232C kumandas ndan al nabilir. *2: Yukar daki de er, lamban n 3.5 saat yan p ard ndan 30 dakika kapat ld maksimum projektör kullan m süresidir. Lamba daha s k aç l rsa veya daha uzun süre aç k tutulursa lamba de ifltirme süresi k salacakt r. *3: Ölçme, ölçme koflullar ve iflaretleme yöntemi uluslararas ISO standartlar na uygundur. *4: Bu çözünürlü ü aflan girifl sinyalleri 1,024 x 768 piksele dönüfltürülecektir. *5: Ç k nt yapan k s mlar dahil de ildir. *6: Ortalama de erdir. Projeksiyon Mesafesi (Ekran oran = 4:3) Projeksiyon boyutu (diyagonal) Projeksiyon mesafesi (L) Min. (wide) Maks. (televizör) Ekran n köflesinden lensin ortas na kadar olan yükseklik (H) Ebatlar birim: mm Opsiyonel Aksesuarlar Yans t lan görüntünün üst kenar Yans t lan görüntü Tavan montaj aparatı ET-PKB80 KULLANIM LE LG L NOTLAR Yans t lan görüntünün alt kenar Yedek lamba ET-LAB80 Projektör, yüksek iç bas nca sahip yüksek voltajl bir cival lamba kullan r. Bu lamba, darbeden veya uzun süreli kullan mdan dolay patlayarak fliddetli bir ses ç karabilir ya da yanmayabilir. Lamban n patlama veya yanmama süresi, lamban n özelliklerine ve kullan m koflullar na ba l olarak büyük oranda de ifliklik gösterir. Lamban n parlakl kullan ma ba l olarak aflamal olarak azalacakt r. Projektör sarf malzemeler içerir. Projektör uzun süreli, kesintisiz olarak kullan l rsa lamban n ve di er sarf malzemelerin de ifltirilme s kl artacakt r. Detaylar için yetkili bir servise baflvurun. Panasonic projektörler ile ilgili daha fazla bilgi için: Gösterilen a rl k ve ebatlar yaklafl k de erlerdir. Teknik özellikler önceden haber verilmeden de ifltirilebilir. Ürünün bulunabilirli i bölgeye ve ülkeye göre de ifliklik gösterebilir. Bu ürün ihracat kontrol düzenlemelerine tabi olabilir. Intel, Pentium ve Intel Core, Amerika Birleflik Devletleri ndeki ve di er ülkelerdeki Intel firmas n n veya bayilerinin ticari veya tescilli ticari markalar d r. Microsoft, Windows Vista ve Windows, Amerika Birleflik Devletleri ndeki ve/veya di er ülkelerdeki Microsoft firmas n n ticari veya tescilli ticari markalar d r. Apple, Mac, Mac OS ve Macintosh, Amerika Birleflik Devletleri ndeki ve di er ülkelerdeki Apple Inc. firmas n n ticari markalar d r. PowerPC, Amerika Birleflik Devletleri nde tescilli International Business Machines firmas n n bir ticari markas d r. Di er bütün ticari markalar kendi hak sahiplerine aittir. Projeksiyon görüntüleri simüle edilmifltir. Systems Business Group fabrikalar, Çevre Yönetim Sistemi sertifikas olan ISO14001:2004 belgesine sahiptir. (3. parti harici cihazlar hariç) Buradaki bütün bilgiler Ekim 2009 tarihi itibariyle geçerlidir.

Canon XEED SX800. Özellikler

Canon XEED SX800. Özellikler Canon XEED SX800 Projektörler LCOS teknolojisi ve doğal SXGA+ çözünürlükle, XEED SX800 mükemmel görüntüleri rekabetçi bir fiyatla sunar. Canon un 1,5x zoom lensi esnek yerleşim ve kusursuz görüntü geometrisi

Detaylı

Canon XEED SX60. Özellikler

Canon XEED SX60. Özellikler Canon XEED SX60 Projektörler Arşiv Ürünleri XEED SX60 pırıl pırıl sunum ve filmler için parlak, yüksek kontrastlı projeksiyon sağlar. SXGA+, sessize yakın kullanım ve Ev Sineması moduyla, hem evde hem

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

VPL-FX lümen XGA 3LCD Kurulum projektörü. Genel Bakış

VPL-FX lümen XGA 3LCD Kurulum projektörü. Genel Bakış VPL-FX35 5000 lümen XGA 3LCD Kurulum projektörü Genel Bakış Yüksek parlaklık k ve düşük ük bakım sunan 3LCD XGA kurulum projektörü Yüksek kaliteli projektörün gerektiği hemen her duruma uyacak şekilde

Detaylı

/Canon_Tr. /CanonTurkiye. /CanonTurkey. Canon Inc. canon.com

/Canon_Tr. /CanonTurkiye. /CanonTurkey. Canon Inc. canon.com Anlaşılırlığını arttırmak için bazı görüntü örnekleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

VPL-FX500L lümen XGA 3LCD Üst Düzey Kurulum projektörü. Genel Bakış

VPL-FX500L lümen XGA 3LCD Üst Düzey Kurulum projektörü. Genel Bakış VPL-FX500L 7000 lümen XGA 3LCD Üst Düzey Kurulum projektörü Genel Bakış Uzun ömür ve düşük ük bakım masrafı sunan, çok yönlü ve ultra parlak BrightEra 3LCD 7000 lümen kurulum projektörü Kurulum yapan kişiler,

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Ultra Kısa Yansıtma Mesafeli Ağa Bağlanabilir XGA Projeksiyon Cihazı

Ultra Kısa Yansıtma Mesafeli Ağa Bağlanabilir XGA Projeksiyon Cihazı 1/5 Ultra Kısa Yansıtma Mesafeli Ağa Bağlanabilir XGA Projeksiyon Cihazı İkili Etkileşimli Kalem ile İzleyicinizin Katılımını Sağlayın Genel Bakış ViewSonic PJD8353s, kısıtlı küçük alanlarda kullanım için

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ VESTEL VIDEOWALL VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ Vestel Videowall ile ister ekranları birleştirerek aynı anda birden fazla yayını izleyin, ister tek bir yayını yüksek

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

SA011102S SA011104S SA011108S. MP3 player

SA011102S SA011104S SA011108S. MP3 player SA011102S SA011104S SA011108S MP3 player Eski ürününüzün ve pilin Tüm ürünlerimiz, geri tabi tutulabilen ve yeniden, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan ve ür r. Bir ürünün üzerindeki retli tekerlekli

Detaylı

VPL-SW636C. 3300 lümen WXGA Ultra Kısa Yansıtma Açılı etkileşimli projektör. Genel Bakış

VPL-SW636C. 3300 lümen WXGA Ultra Kısa Yansıtma Açılı etkileşimli projektör. Genel Bakış VPL-SW636C 3300 lümen WXGA Ultra Kısa Yansıtma Açılı etkileşimli projektör Genel Bakış Orta büyüklükteki sınıflar s ve toplantı odaları için parlak, yüksek kontrastlı,, geniş ekranlı projektör: Kurulumu

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

PLED-W800. Genel Bakış. WXGA Ultra Hafif Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı

PLED-W800. Genel Bakış. WXGA Ultra Hafif Taşınabilir LED Projeksiyon Cihazı Genel Bakış ViewSonic PLED-W800, ultra hafif taşınabilir tasarımı ile 800Ansi lümen parlaklık, WXGA(1280x800) çözünürlük ve 120.000 kontrast oranına sahiptir. Hafif kompakt tasarımı, güç verebilen USB

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

E200 Serisi Projektörler

E200 Serisi Projektörler Eğitim alanına yönelik parlak, enerji tasarrufu sağlayan projektörler: Taşınabilir, kullanımı kolay ve kablosuz kullanım için uygun E200 Serisi Projektörler MOBİL PROJEKTÖR YELPAZESİ Günümüzün sınıfları

Detaylı

sunum ve iletişim ürün gamı kılavuzu yaz 2015 www.pro.sony.eu

sunum ve iletişim ürün gamı kılavuzu yaz 2015 www.pro.sony.eu 3 sunum ve iletişim ürün gamı kılavuzu yaz 2015 www.pro.sony.eu 4 Sony'nin Sunduğu Çözüm 4-5 Eğitim ve İş Projektörleri 6-27 Profesyonel Ekranlar 28-31 Vision Presenter 32-35 Görsel İletişim 36-43 Profesyonel

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Ev Eğlencesi için Büyük Ekran Keyfi. Genel Bakış. Özellikler. 23,6" Full HD Multimedya Monitör

Ev Eğlencesi için Büyük Ekran Keyfi. Genel Bakış. Özellikler. 23,6 Full HD Multimedya Monitör 1/5 23,6" Full HD Multimedya Monitör Ev Eğlencesi için Büyük Ekran Keyfi Genel Bakış ViewSonic VX2410mh-LED, ev eğlencesi için ideal 24 inç (23,6 ") geniş ekran Full HD LED monitördür. 1920x1080p çözünürlük,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceği Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

PJD Lümen Parlaklık ile Herşey Daha Net. Genel Bakış Lümen XGA DLP Projektör

PJD Lümen Parlaklık ile Herşey Daha Net. Genel Bakış Lümen XGA DLP Projektör PJD7223 4000 Lümen XGA DLP Projektör Genel Bakış 4000 Lümen Parlaklık ile Herşey Daha Net bulunulmaksızın değiştirilebilir. Resimler yalnızca temsil amaçlıdır. Şartlar ve Koşullar Başvurun. ViewSonic 7

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

4000 Lümen XGA DLP Projektör. Genel Bakış Lümen XGA DLP Projektör

4000 Lümen XGA DLP Projektör. Genel Bakış Lümen XGA DLP Projektör 4000 Lümen XGA DLP Projektör 4000 Lümen XGA DLP Projektör Genel Bakış bulunulmaksızın değiştirilebilir. Resimler yalnızca temsil amaçlıdır. Şartlar ve Koşullar Başvurun. ViewSonic 7 Serisi XGA PJD7223

Detaylı

D100 Serisi Projektörler. Zahmetsiz sunumlar için kablosuz masaüstü projektörler: kolay kullanım, düşük çalıştırma maliyetleri

D100 Serisi Projektörler. Zahmetsiz sunumlar için kablosuz masaüstü projektörler: kolay kullanım, düşük çalıştırma maliyetleri D100 Serisi Projektörler Zahmetsiz sunumlar için kablosuz masaüstü projektörler: kolay kullanım, düşük çalıştırma maliyetleri MOBİL PROJEKTÖR YELPAZESİ 2600-3200 lümen parlaklıkla WXGA ve XGA kablosuz

Detaylı

24" FHD LED Monitör, VGA ve DVI Girişleri VA2445-LED Öne Çıkan Özellikler

24 FHD LED Monitör, VGA ve DVI Girişleri VA2445-LED Öne Çıkan Özellikler 24" FHD LED Monitör, VGA ve DVI Girişleri VA2445-LED ViewSonic VA2445-LED, evde veya ofiste kullanım için ideal LED arka aydınlatmalı, parlak, ince ön çerçeve tasarımına sahip, 24 inç (23,6 Vis) geniş

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

Bakım gerektirmeyen 3LCD lazer projektörlerle tanışın. Eksiksiz Sony lazer projektör kitiniz VPL-FHZ57, VPL-FHZ60, VPL-FHZ65, VPL-FHZ700L

Bakım gerektirmeyen 3LCD lazer projektörlerle tanışın. Eksiksiz Sony lazer projektör kitiniz VPL-FHZ57, VPL-FHZ60, VPL-FHZ65, VPL-FHZ700L Bakım gerektirmeyen 3LCD lazer projektörlerle tanışın Eksiksiz Sony lazer projektör kitiniz VPL-FHZ57, VPL-FHZ60, VPL-FHZ65, VPL-FHZ700L UWP-D Digital Audio Processing wireless microphone series Bu kullanışlı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI AB BİLGİ MERKEZİ DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI AB BİLGİ MERKEZİ DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 ESKİŞEHİR TİCARET ODASI AB BİLGİ MERKEZİ DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR 3. MONİTÖR 4. OFFİCE YAZILIMI 5. YAZICI+TARAYICI 6. RENKLİ LAZER YAZICI 7. FAKS

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

22" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım

22 FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım 22" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım VG2233-LED ViewSonic VG2233-LED, yüksek talepleri olan iş profesyonelleri için ideal olan 21,5 inç'lik bir ekrandır. 1920x1080 Full HD

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

VPL-SW lümen WXGA Ultra Kısa Yansıtma Açılı projektör. Genel Bakış

VPL-SW lümen WXGA Ultra Kısa Yansıtma Açılı projektör. Genel Bakış VPL-SW631 3300 lümen WXGA Ultra Kısa Yansıtma Açılı projektör Genel Bakış Orta büyüklükteki sınıflar s ve toplantı odaları için parlak, yüksek kontrastlı,, geniş ekranlı projektör: Kurulumu kolaydır ve

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

VPL-D200 Serisi Kurumsal Projektörler

VPL-D200 Serisi Kurumsal Projektörler VPL-D200 Serisi Kurumsal Projektörler VPL-DW240 VPL-DX270 VPL-DX240 VPL-DX220 Kurumsal toplantı salonları için, yüksek performans ve üstün kullanım kolaylığı sunan projektörler VPL-D200 Serisinin özellikleri

Detaylı

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI

AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI AS950 TAŞINABILIR NUMUNE ALICI Uygulamalar Atık su Toplama sistemleri Endüstriyel ön arıtma Çevresel İzleme Yağmur suyu Numune almak artık hiç olmadığı kadar kolay. HACH LANGE AS950 numune alma kontrol

Detaylı

SA012102S SA012104S SA012108S. MP3 player

SA012102S SA012104S SA012108S. MP3 player SA012102S SA012104S SA012108S MP3 player Eski ürününüzün ve pilin Tüm ürünlerimiz, geri tabi tutulabilen ve yeniden, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan ve ür r. Bir ürünün üzerindeki retli tekerlekli

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

24" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım

24 FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım 24" FHD LED Monitör, VGA, DVI Girişleri ve Üstün Ergonomik Tasarım VG2433-LED ViewSonic VG2433-LED, yüksek talepleri olan iş profesyonelleri için ideal olan 23,6 inç'lik bir ekrandır. 1920x1080 FullHD

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

HXR-MC1500P. 1/4 inç Exmor R CMOS sensörlü HD / SD AVCHD video kamera. Genel Bakış HXR-MC1500P 1

HXR-MC1500P. 1/4 inç Exmor R CMOS sensörlü HD / SD AVCHD video kamera. Genel Bakış HXR-MC1500P 1 HXR-MC1500P 1/4 inç Exmor R CMOS sensörlü HD / SD AVCHD video kamera Genel Bakış Profesyonel bir izlenim bırakb rakın HXR-MC1500P 1 Sony nin G Lensi, Exmor R sensör ve en son Aktif Optik SteadyShot ile

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera.

FCB-EV7500. Product Image. 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera. FCB-EV7500 30x optik yakınlaştırma özellikli lense sahip, 1/2,8 tipi Exmor CMOS sensörlü Full HD renkli blok kamera Product Image Genel Bakış Yüksek kaliteli, yüksek çözünürlüklü kompakt, hafif renkli

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

PLED-W600. Genel Bakış. WXGA Yüksek Çözünürlüklü LED Projeksiyon Cihazı

PLED-W600. Genel Bakış. WXGA Yüksek Çözünürlüklü LED Projeksiyon Cihazı Genel Bakış ViewSonic PLED-W600, ultra hafif taşınabilir tasarımı ile 600Ansi lümen parlaklık, WXGA(1280x800) çözünürlük ve 120.000 kontrast oranına sahiptir. Hafif kompakt tasarımı ve 30.000 saat lamba

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

E serisi taşınabilir ve kullanımı kolay projektörler

E serisi taşınabilir ve kullanımı kolay projektörler Önemli Özellikler Bir bakışta E serisi taşınabilir projektörler Kurumsal uygulamalar ve eğitim için parlak, enerji tasarruflu projektörler. 3800-4200 lümen renkli parlaklık Yüksek kaliteli WXGA ve XGA

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

VPL-FX30 / VPL-FX35

VPL-FX30 / VPL-FX35 4200/5000 XGA Kurulum Projektörleri VPL-FX30 / VPL-FX35 www.pro.sony.eu/projectors VPL-FX30 / VPL-FX35 Şık uyumlu tasarımla kurulum esnekliği ve sorunsuz bakım VPL-FX30 ve VPL-FX35, her dekora uyum sağlayan

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun

Estetik / Özgün Çizgiler. Her Koflulda En Uygun Çözüm. Kolay Montaj ve Bak m. Genifl Kullan m Alan. Tavana Gizlemeye ve Kanala Ba lamaya Uygun ÜN TELER 02 03 Alarko Fan Coil üniteleri, son teknoloji kullan larak tasarlanm fl ve üretilmifltir. skelet malzemesi olarak galvaniz çelik kullan lan ürünlerin en büyük avantajlar ; estetik d fl görünüm,

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

VPL-EX lümen XGA yüksek parlaklığa sahip kompakt projektör. Genel Bakış

VPL-EX lümen XGA yüksek parlaklığa sahip kompakt projektör. Genel Bakış VPL-EX315 3.800 lümen XGA yüksek parlaklığa sahip kompakt projektör Genel Bakış Büyük odalarda net parlak görüntüler sağlar; esnek bağlant lantı seçenekleri ve düşük ük çalıştırma maliyetleri sunar VPL-EX315

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN in yeni markası olan Dijital Flat Panel Dedektörlü GALAXY serisi DR sistemleri ;Yenilikçi ve yüksek tenoloji kullanarak, çözünürlüğü artırır, mükemmel görüntü kalitesi elde

Detaylı

SMART Board İnteraktif Beyaz Tahta Sistemi

SMART Board İnteraktif Beyaz Tahta Sistemi LÜTFEN YAZDIRMADAN ÖNCE DÜŞÜNÜN Şartname SMART Board İnteraktif Beyaz Tahta Sistemi Model 660i3 Fiziksel Şartname SMART Board 660 İnteraktif Beyaz Tahta Boyut 139,1 cm G 105,7 cm Y 13 cm D (54 3/4" 41

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

2730 nokta (satır) / inç. 200 nokta (satır) / inç. 200 inç / saniye, kalem komutlarına hızlı tepki verir. Saniyede 120 koordinat çifti

2730 nokta (satır) / inç. 200 nokta (satır) / inç. 200 inç / saniye, kalem komutlarına hızlı tepki verir. Saniyede 120 koordinat çifti İnteraktİf tahta sistemi İyi bilinen ActivBoard güvenilirliğine ve son teknoloji ürünü kısa mesafeli projektöre sahip ActivBoard Mobil Sistem yüksek performansı ve hepsi bir arada özellikleri modüler,

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Dräger UCF 7000 Termal Görüntüleme Kameraları

Dräger UCF 7000 Termal Görüntüleme Kameraları Dräger UCF 7000 Termal Görüntüleme Kameraları Sadece tek elle kolayca kullanılır. Dräger UCF 7000 termal görüntüleme kamerasının sağladığı optimum görüntü seçenekleri ile daha fazlasını görün ve daha iyi

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler

Dokunmatik grafik operatör panelleri. Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Dokunmatik grafik operatör panelleri Magelis XBT GT serisi Mükemmel bir görüntü ve rakipsiz özellikler Magelis XBT GT serisi Büyük ödüle do ru ilerleyin! Yeni Magelis XBT GT grafik terminal ailesi farkl

Detaylı

LightStream WXGA Ağ Destekli Projeksiyon Cihazı

LightStream WXGA Ağ Destekli Projeksiyon Cihazı LightStream WXGA Ağ Destekli Projeksiyon Cihazı PJD6552LW ViewSonic ağ destekli, LightStream PJD6552LW projeksiyon cihazı, 3.500 Lümen parlaklık değeri ve 6:0 WXGA (280x800) çözünürlüğü etkileyici oval

Detaylı

75" Ultra HD Kurumsal Ekran CDE7500 4K Ultra HD Çözünürlük

75 Ultra HD Kurumsal Ekran CDE7500 4K Ultra HD Çözünürlük 75" Ultra HD Kurumsal Ekran CDE7500 ViewSonic CDE7500 konferans düzenleme yeteneklerine sahip 75 4K Ultra HD bir ekrandır. 3840 x 2160 çözünürlük, ultra geniş izleme açıları, 2 adet 20 W hoparlör ve dosya

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti

HAVAYOLU TEDAV S. Eriflkinler için Ventilatör Devreleri. Ventilatör Devre Seti. Ventilatör Devre Seti Eriflkinler için Ventilatör Devreleri Eriflkinler için ventilatör devreleri Hudson RCI eriflkin ventilatör devreleri çeflitli konfigürasyonlarda, materyallerde ve stillerde mevcuttur. Müflteri konvansiyonel

Detaylı