Yüksek Performans ve Kolay Kullanım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Performans ve Kolay Kullanım"

Transkript

1 PT-LB90 Serisi LCD Projektörler PT-LB90NTE PT-LB90E PT-LB78VE PT-LB75VE Yüksek Performans ve Kolay Kullanım

2 Parlak, Kullan m Kolay, Toza Dayan kl Tafl nabilir Projektörler Panasonic LB90 Serisi, tafl nabilir ve tavan montaj uygulamalar nda mükemmel performansl ve kullan m kolay bir projektör isteyenler için tasarlanm flt r. Bu özel tasarımlı seri, toza ba l olarak görüntü kalitesinde düflüflü en aza indiren toza dayan kl yap s yla ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için 0.9 W*1 düflük standby güç tüketimi ile mükemmel bir performans sa lar. PT-LB90NTE, ayn zamanda kablosuz / kablolu LAN konfigürasyonlar na olanak sa layan bir a fonksiyonu sunar. Projektörü bir kablosuz LAN sistemine ba layarak sunumlar n z s ras nda esnekli i daha da art rabilirsiniz. Kablolu LAN ba lant s, özellikle tavan montajl kullan m için ideal olan uzaktan çal flt rmaya olanak sa lar. Tek bir bilgisayardan birkaç Panasonic projektörü izlemenizi ve kontrol etmenizi sa layan Çoklu Projektör zleme ve Kontrol Yaz l m mevcuttur. LB90 Serisinin kompakt gövdesi, her tip ihtiyac n z karfl lamak için Panasonic projektör teknolojileriyle doludur. htiyaçlar n za uygun bir model seçin Network XGA XGA XGA *1 Eko Standby modunda, LAN üzerinden Standby Aç k gibi a fonksiyonlar kullan lamaz ve sadece baz komutlar RS-232C kumandas ndan al nabilir.

3 Yüksek Performans Toza Dayan kl Güvenilir Yap s ve 0.9 W *1 Düflük Standby Güç Tüketimi ile Ekolojik Tasar m Dokunmatik Sensörlü Dü meler Lens Kapa Zoom / Odak Halkas Kapa Micro-cut Filtre Hava ç k fl Hava Girifli Üst taraftaki dokunmatik sensörlü dü meler Toza Dayan kl Yap Görüntü Kalitesindeki Düflüflü En Aza ndirir Projektör bir süre kullan ld ktan sonra içine giren toz zerrecikleri, optik parçalar üzerinde birikerek performans n düflmesine neden olur. LB90 Serisi, kendine özgü toza dirençli yapısı sayesinde bu durumu önler. LB90 serisinin, s radan dü melerin çevresindeki boflluklar ortadan kald ran dokunmatik sensörlü dü meleri ve bir lens kapa bulunur. Tasar m ayr ca, projektör kullan lmad zaman zoom / odak halkas n koruyan bir kapak da içermektedir. Bu özellikler birleflerek toz giriflinin önlenmesine yard mc olur. Tüm bunlar, parlakl k kalitesindeki bozulmay en aza indirmek için, toz zerreciklerini etkin bir flekilde tutan yüksek performansl Micro-cut Filtre ile birlikte çal fl r. Bir zoom/odak halkas kapa ve bir lens kapa Daylight View 4 Özelli i, Ayd nl k Koflullarda Bile Net Görüntüler Sunar *2 Daylight View 4 Özelli i Daylight View 4 Özelli i, dahili ortam fl sensörü ile ortam fl - n ölçerek çok ayd nl k ortamlarda bile net görüntüler sunmak için görüntüyü gerçek zamanl olarak düzeltir. Bu özellik, alg lanan parlakl, keskinli i ve kontrast düzelterek ola anüstü derinlikli gerçekçi görüntüler yans t r. Daylight View 4 Özelli i kapat lm fl örnek görüntü. Toplam kontrast oran düflük görünür ve karanl k alanlardaki görüntüler görünmez. 0.9 W *1 Düflük Standby Güç Tüketimi LB90 Serisinin ekolojik yap s, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi büyük oranda azalt r. Eko Standby modunda güç tüketimi sadece 0.9 W *1 dir. Bu tüketim oran, standby konumunda güç tüketimini önceki Panasonic modellerinin yaklafl k 1/3 seviyesine düflürür *3. Di er çevre koruma özelli i örnekleri olarak kasada halojenli alev geciktiricilerin kullan lmamas, lenste kurflun içermeyen cam n kullan lmas ve ayarl süre içinde herhangi bir girifl sinyalinin al nmamas durumunda projektörü Standby moduna alan Otomatik Kapanma Zamanlay c s say labilir. LB90 Serisi ayn zamanda RoHS Yönergesinin standartlar yla da uyumludur *4. Çevresel Bilgiler Kasada halojenli alev geciktiriciler kullan lmam flt r. Lens için kurflun içermeyen cam kullan lm flt r. Ayarl süre içinde herhangi bir girifl sinyalinin al nmamas durumunda Otomatik Kapanma Zamanlay c s projektörü Standby moduna al r. Micro-cut Filtre Bu elektrostatik filtre, toz zerreciklerini tutmak ve hapsetmek için iyon etkisi kullan r. Daylight View 4 Özelli i aç k örnek görüntü. Gölgelerdeki tüm detaylar net bir flekilde sunulur. Bütün ekran n netli i, parlakl ve kontrast artt r - l r. *1 Eko Standby modunda, LAN üzerinden Standby Aç k gibi a fonksiyonlar kullan lamaz ve sadece baz komutlar RS-232C kumandas ndan al nabilir. *2 Nominal parlakl k veya kontrast oran nda gerçek bir de ifliklik olmaz. *3 PT-LB80NTE modelinde 3 W a ve PT-LB90NTE modelinde 0.9 W a düflürülmüfltür. *4 Baz Tehlikeli Maddelerin kullan m s n rland r lm flt r. Avrupa da üretilen ve da t lan elektrik ve elektronik cihazlarda kullan lan belli toksik maddeler kontrol alt na al nm flt r (alt maddeler flunlard r; kurflun, c va, kadmiyum, alt de erli krom, polibromlu bifenil ester (PBDE)). Tüm Panasonic projektörler Avrupa RoHS Yönergesinin standartlar na uygundur. 2

4 Kablolu / Kablosuz LAN Uyumlu A Fonksiyonlar (Yaln z PT-LB90NTE) Esnek Sunumlar için H zl ve Kolay Kurulum Projektör ile birlikte verilen Wireless Manager ME5.5 (Kablosuz Ba lant Yöneticisi) uygulamas, bilgisayar ve projektör bir kablolu/kablosuz a üzerinden birbirine ba land nda ekran n yans t lmas n kolaylaflt r r. Ses *6 ve görüntü *7 dosyalar n da gönderebilirsiniz. Bu uygulama, hem Windows hem de Macintosh ile uyumludur ve çok say da bilgisayarla birlikte kullan labilir. Wireless Manager ME5.5 yaz - l m, ekranda görece iniz butonlar ile kontrol edilebilir. Grafik göstergesi ifllemi daha da kolaylaflt r r. Kablosuz bir LAN*5 sistemine ba lan ld nda bilgisayara ayr ca bir VGA kablosu ba laman z gerekmez, bu nedenle kurulumu h zl ve kolayd r, ayr ca yerleflimi çok esnektir. Birkaç bilgisayar ekran n yans tabildi iniz için çok say da kat l mc n n oldu u toplant lar rahatl kla yönetebilirsiniz. Multi Live Modu 16 farkl bilgisayar ekran n ayn anda görüntüleyebilme olana, çok say da yeni projektör uygulamas n n kap s n açar. Dört Pencereli Çoklu Gösterim Stili Bu yöntem ayn anda dört bilgisayar ekran n görüntüler. Bir toplant n n tüm üyelerinin kat l m n sa lamak için mükemmeldir. Dört Pencereli ndeks Stili Bu, dört bilgisayar ekran n n küçük görüntülerini gösterir. Bu küçük görüntülerden, seçilen herhangi bir bilgisayar n tam boyutlu ekran n kablosuz uzaktan kumanda ile görüntüleyebilirsiniz. Sunucu yönlendirmeli toplant lar için idealdir. 16 Pencereli ndeks Stili Bu, 16 bilgisayar ekran n n küçük görüntülerini gösterir. Bilgisayarlar n bir listesini görüntülemek için uygundur. Kolay Uzaktan Yönetim Kablolu/Kablosuz *5 bir a alt yap s üzerinden bir bilgisayar ile ba lan p nternet gezgininizi kullanarak projektörleri kullanabilir ve durumlar n kontrol edebilirsiniz. Sistem, de ifltirilmesi gereken bir lamba oldu- unda e-posta ile sizi bilgilendirebilir. Ayr - ca tek bir bilgisayardan birden fazla Panasonic projektörünü izlemek ve kontrol etmek için de ilgili yaz l m *8 mevcuttur. Kablolu LAN terminali, projektörlerin farkl bantlar n içeren sistemlerin ortak kontrol edilmesini sa lamak için birçok üretici taraf ndan kullan lan aç k bir protokol olan PJLinkTM (1.S n f) ile uyumludur. LAN Konferans salonu Okuma odas Uzaktan kumanda E-posta nternet LAN E-posta S n f E-posta Seminer odas Bir nternet gezgini kullanarak uzaktan çal flt rma Windows için kontrol paneli Macintosh için kontrol paneli Projektör Sinyal Haritas (S-MAP) Projektör Sinyal Haritas, projektörler ile bilgisayar n z aras ndaki kablosuz sinyallerin gücünü, mevcut ba lan labilir projektörlerin tümünü grafik fleklinde üç seviyede gösterir. Bu özellik, yak ndaki konferans salonlar nda veya s n flarda kablosuz projektörler kullan ld halde kullanmak istedi iniz projektörleri kolayca bulmanızı sa lar. *5 Bilgisayar n z n kablosuz LAN fonksiyonu yoksa, bir kablosuz LAN kart gerekli olacakt r. Sadece dahili LAN fonksiyonlu Macintosh bilgisayarlar kullan labilir. *6 Windows Vista bilgisayarlarda, yönetici hesab yla oturum açmak gerekir. *7 DRM (Dijital Haklar Yönetimi) taraf ndan korunan DVD video, Blu-ray video ve di er veriler aktar lamaz. *8 Ücretsiz yaz l m. Bu yaz l m sitesinde bulabilirsiniz. Çoklu Projektör zleme ve Kontrol Yaz l m n n ana konsepti Kablosuz Manager ME 5.5 sistemi gereksinimleri flletim Sistemi (OS) Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Tablet PC Edition 2005, Windows Vista Ultimate 32-bit, Windows Vista Business 32-bit, Windows Vista Home Premium 32- bit, Windows Vista Home Basic 32-bit Apple Mac OS X 10.4 (Tiger) ve OS X 10.5 (Leopard) NOT: Windows Vista ve Mac te baz fonksiyonlar bulunmaz. nternet gezgini Windows : Internet Explorer 6.0 veya üstü Macintosh: Safari 2.0 veya üstü CPU Windows : Intel Pentium III veya üstü ya da di er uyumlu ifllemciler (1 GHz veya üstü tavsiye edilir) Mac OS X: 1-GHz veya üstü, PowerPC G4 ya da 1.8-GHz veya üstü Intel Core ifllemci. Haf za 256 MB veya daha fazla (Mac OS X için 512 MB veya daha fazla önerilir) Bofl sabit disk alan 60 MB veya daha fazla Donan m koflullar CD-ROM sürücü veya DVD sürücü Kablosuz LAN IEEE b/g uyumlu (dahili kablosuz LAN sistemi veya harici IEEE b/g LAN kart tak lmal ve düzgün çal flmal d r.) NOT: Baz IEEE g/b kablosuz LAN lar projektöre ba lanmaya izin vermeyebilir. Mac flletim Sistemi içini Dahili IEEE b/g kablosuz LAN adaptörü tak lmal ve normal çal flmal d r. Kablolu LAN konnektörü RJ-45 3

5 Çeflitli Uygulamalar için Kullan fll Fonksiyonlar Portatif Kullan m için Uygun ve Rahat Fonksiyonlar Kompakt, hafif gövde (yaklafl k 2.96 kg), projektörü bir sınıftan / toplantı odasından di erine götürmeyi çok kolaylaflt r r. Görüntü, Açma / Kapama dü mesine bast ktan yaklafl k 3 saniye *9 sonra belirir. Otomatik Ayarlama özelli i, projektörün girifl sinyali de iflti inde otomatik olarak görüntü konumunu, nokta saati ve saat faz n düzeltir. Otomatik Sinyal Arama özelli i, hangi kayna n ba land n otomatik olarak tespit eder ve projeksiyonu bafllat r *10. Gerçek Zamanl Keystone Düzeltme ile, projektör çal flma s ras nda yap lan aç ayarlamas n (dikey yönde) otomatik olarak alg layarak ideal izleme için gerekli keystone düzeltmeyi hemen yapar. Beyaz Tahta ve Kara Tahta modlar, ekran olmayan alanlarda projeksiyon için uygundur. Direct Power-off (Do rudan Kapanma) özelli i, lamba so uyuncaya kadar so utma fan n çal flt rmak için biriken gücü kullan r, bu özellik sayesinde kullan mdan hemen sonra fifli prizden çekebilirsiniz. Omuz kay fll bir yumuflak tafl ma çantas birlikte verilmifltir. Tavan Montaj Kullan m için Uygun Fonksiyonlar De iflken arayüzler: Arayüzler harici kontrol için iki bilgisayar (RGB) girifli, bir kablolu LAN giriflini *11 ve bir seri (RS-232C) girifli içerir. Seri giriflin, daha önce kulland n z bir Panasonic modelini de ifltirdi inizde mevcut kontrol sistemlerini kullanmaya devam etmenizi sa layan bir emülatör fonksiyonu bulunmaktad r. Ayr ca, Standby modunda ses ç k fl sa lamak da mümkündür. Bu özellik, harici bir ses sistemini *12 projektör üzerinden ba larken çok faydal d r. LB90 Serisi Ses sinyali NOT: fiekil, PT-LB90NTE nin arka girifllerini / ç k fllar n göstermektedir. Lamba, projektörü tavan montaj aparatından ay rmadan arka panelden kolayca de ifltirilebilir. Do rudan Kapanma Özelli i, projektörü ayr ca kapatmadan mekan n ana güç dü mesini kapatman z sa lar, böylece toplant sona erer ermez mekan terk edebilirsiniz. Bafllat Logolu Etkili H rs zl k Önleme Fonksiyonu Varsay lan Panasonic bafllat logosunu istedi iniz logoyla de ifltirebilirsiniz. Logo Aktarma Yaz l m n *14 kullanarak bilgisayar LAN *13 veya seri ba lant arac l yla LB90 Serisine ba layarak yeni bir logoyu kolayca indirebilirsiniz. Güvenlik kancas, kullan c flifresi, kontrol paneli kilidi ve metin üst üste bindirme gibi çok say da di er güvenlik önlemleri bulunmaktad r. Güvenlik kancas Sessiz, 29dB *15 Tasar m Bu, insanlar n dikkatlerini mevcut toplantı konusuna veya sessiz sahnelerde ekran görüntüsüne vermelerine yard mc olur. Kullan m Kolay Uzaktan Kumanda Kablosuz uzaktan kumandan n büyük tufllar ve uzun çal flt rma mesafesi kullan m n kolaylaflt r r. PT-LB90NTE de Wireless Live modunda uzaktan kumanda ile Microsoft Power- Point sayfalar aras nda geçifl yapabilirsiniz. Ayr ca s k kullan lan bir özellik olarak, h zl ça r lmak için Fonksiyon tufluna (hem uzaktan kumandada, hem de ana cihazda bulunur) programlanabilir. Fonksiyon tuflu ki sinyal iletici, uzaktan kumandan n kullan m mesafesini art r r. Ana cihazdaki fonksiyon dü mesi. NOT: fiekil, PT-LB90NTE nin uzaktan kumandas n göstermektedir. Di er Özellikler ndeks Penceresi*16: Ekran iki pencereye bölebilir (sol ve sa ) ve dondurulmufl (sabit) görüntüyü birinde, hareketli görüntüyü di erinde görüntüleyebilirsiniz. Dondurulmufl görüntü Hareketli görüntü Dijital Zoom: Göstergenin seçilen k s mlar n orijinal boyutlar n n üç kat na kadar büyütür *17. AV mute: Hem sesi hem de görüntüyü geçici olarak kapat r. Menü ekran nda seçilebilir 17 farkl dil seçene i Japonya da üretilmifltir Tüm LB90 Serisi projektörler, Japonya da bulunan Panasonic fabrikas nda s k güvenlik kontrolleri alt nda hassas olarak üretilmifltir. Bu özellik Panasonic projektörün di er önemli bir avantaj d r. Video sinyali Bilgisayar DVD oynat c Müzik sistemi *9 Bafllat Logosu özelli i kapal iken. *10 Cihaz aç ld ktan sonra yaklafl k 3 dakika kadar arama yapar. *11 Yaln z PT-LB90NTE. *12 Hoparlörler ve bir ses amplifikatörü gerektirir. *13 Yaln z PT-LB90NTE uyumludur. *14 Gerekirse sitesinden indirebilirsiniz. Yüklenilen sabit görüntüler 1024 x 768 piksel bitmap dosyas ile s n rl d r. Ayr ca, uygulama renk say s n 191 e düflürecektir. *15 Eko modunda lamba gücü ile. *16 Kablosuz projeksiyon s ras nda kullan lamaz. *17 Video/S-video sinyal girifli kullan ld nda orijinal boyutun yaklafl k iki kat. 5

6 Teknik özellikler (Ürün gelifltirilmeye devam etti inden, teknik özellikler ve tasar m önceden haber verilmeden de ifltirilebilir) Modeller Güç kayna Güç tüketimi Optik sistem LCD ekran Optik eksen kaymas Keystone düzeltme kapsam Ekran üstü menü Kurulum Dahili hoparlörler Girifller Elektrik kablosu uzunlu u Kasa malzemesi Ebatlar (G x Y x D) A rl k *6 Çal flma ortam Kablosuz LAN Verilen aksesuarlar Ekran boyutu Görüntüleme yöntemi Çal flma yöntemi Piksel Lens Yans tma oran Lamba Projeksiyon boyutu (diyagonal) Renkler Parlakl k* 3 Orta-kenar benzerli i* 3 Kontrast oran * 3 Çözünürlük (RGB) Tarama frekans RGB YPBPR/ YCBCR S-Video/Video COMPUTER 1 IN COMPUTER 2 IN VIDEO IN S-VIDEO IN AUDIO IN COMPUTER AUDIO IN VARIABLE AUDIO OUT SERIAL LAN Standart Altyap modu Ad-hoc modu (Eko standby modunda 0.9 W *1. normal standby modunda 20 W. Monitör ses ç k fl na ayarland nda ve fan durmuflken normal standby modunda 23 W.) 480i (525i): fh khz; fv 60 Hz 480p (525p): fh 31.5 khz; fv 60 Hz V AC, 50/60 Hz 300W (Eko standby modunda 0.9 W *1. normal standby modunda 15 W. Monitör ses ç k fl na ayarland nda ve fan durmuflken normal standby modunda 18 W.) Dikroik ayna ay r m / prizma sentezleme sistemi 0.63 (16 mm) diyagonal, 4:3 ekran oran fieffaf LCD ekran (x 3, R/G/B) Aktif matris 786,432 piksel ((1,024 x 768) x 3 panel) Manuel zoom (1:11:1.2), manuel odak, F , f mm :1 220 W UHM lamba (Lamba de ifltirme süresi 3,000 saattir.) * inç (4:3 ekran oran ) Tam renkli (16,777,216 renk) 3,500 lümen 3,000 lümen 2,600 lümen 85 % 500:1 (tam aç k / tam kapal ) 1,024 x 768 *4 Yatay: khz, Dikey: 5085 Hz 576i (625i): fh khz; fv 50 Hz 576p (625p): fh khz; fv 50 Hz 720p (750p): fh khz; fv 60 Hz 720p (750p): fh khz; fv 50 Hz NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL60: fh khz; fv 60 Hz PAL, SECAM, PAL-N: fh khz; fv 50 Hz 5:1 (sabit) Dikey: ±30 17 dil: ngilizce, Frans zca, Almanca, spanyolca, talyanca, Korece, Rusça, Çince, Japonca, sveççe, Norveççe, Danimarkaca, Portekizce, Polonyaca, Macarca, Çekçe ve Tai dili. Ön / arka tavan / masa (menü seçimi) 1.0 W (mono) ç k fl gücü D-sub HD 15-uçlu x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1) D-sub HD 15-uçlu x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1) RCA uçlu x 1 (Kompozit video x 1) Mini DIN 4-uçlu x 1 (S-Video x 1) RCA uçlu x 2 (VIDEO/S-VIDEO için L-R x 1) M3 x 1 (B LG SAYAR 1/B LG SAYAR 2 için L-R x 1) M3 x 1 (L-R x 1) D-sub 9-uçlu x 1 (RS-232C) 1080i (1125i): fh khz; fv 60 Hz 1080i (1125i): fh khz; fv 50 Hz RJ-45 x 1, PJLink ile uyumlu (1. s n f), 10BASE-T/100BASE-TX 2 m (6 7 ) Dökme plastik (PC+ABS) 368 x 88 x 233 mm (14-1/2 x 3-15/32 x 9-3/16 ) *5 Yaklafl k 2,96 kg S cakl k: 0 40 C, Nem oran : %20 -%80 (yo uflma olmadan) IEEE802.11b/g WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), 128/64-bit WEP 128/64-bit WEP Elektrik kablosu, elektrik kablosu güvenlik kilidi, kablosuz uzaktan kumanda, uzaktan kumanda pilleri (R6/LR6 tipi pil x 2), VGA kablosu, tafl ma çantas Kablosuz Manager ME 5.5 (CD-ROM) *1: Eko Standby modunda, LAN üzerinden Standby Aç k gibi a fonksiyonlar kullan lamaz ve sadece baz komutlar RS-232C kumandas ndan al nabilir. *2: Yukar daki de er, lamban n 3.5 saat yan p ard ndan 30 dakika kapat ld maksimum projektör kullan m süresidir. Lamba daha s k aç l rsa veya daha uzun süre aç k tutulursa lamba de ifltirme süresi k salacakt r. *3: Ölçme, ölçme koflullar ve iflaretleme yöntemi uluslararas ISO standartlar na uygundur. *4: Bu çözünürlü ü aflan girifl sinyalleri 1,024 x 768 piksele dönüfltürülecektir. *5: Ç k nt yapan k s mlar dahil de ildir. *6: Ortalama de erdir. Projeksiyon Mesafesi (Ekran oran = 4:3) Projeksiyon boyutu (diyagonal) Projeksiyon mesafesi (L) Min. (wide) Maks. (televizör) Ekran n köflesinden lensin ortas na kadar olan yükseklik (H) Ebatlar birim: mm Opsiyonel Aksesuarlar Yans t lan görüntünün üst kenar Yans t lan görüntü Tavan montaj aparatı ET-PKB80 KULLANIM LE LG L NOTLAR Yans t lan görüntünün alt kenar Yedek lamba ET-LAB80 Projektör, yüksek iç bas nca sahip yüksek voltajl bir cival lamba kullan r. Bu lamba, darbeden veya uzun süreli kullan mdan dolay patlayarak fliddetli bir ses ç karabilir ya da yanmayabilir. Lamban n patlama veya yanmama süresi, lamban n özelliklerine ve kullan m koflullar na ba l olarak büyük oranda de ifliklik gösterir. Lamban n parlakl kullan ma ba l olarak aflamal olarak azalacakt r. Projektör sarf malzemeler içerir. Projektör uzun süreli, kesintisiz olarak kullan l rsa lamban n ve di er sarf malzemelerin de ifltirilme s kl artacakt r. Detaylar için yetkili bir servise baflvurun. Panasonic projektörler ile ilgili daha fazla bilgi için: Gösterilen a rl k ve ebatlar yaklafl k de erlerdir. Teknik özellikler önceden haber verilmeden de ifltirilebilir. Ürünün bulunabilirli i bölgeye ve ülkeye göre de ifliklik gösterebilir. Bu ürün ihracat kontrol düzenlemelerine tabi olabilir. Intel, Pentium ve Intel Core, Amerika Birleflik Devletleri ndeki ve di er ülkelerdeki Intel firmas n n veya bayilerinin ticari veya tescilli ticari markalar d r. Microsoft, Windows Vista ve Windows, Amerika Birleflik Devletleri ndeki ve/veya di er ülkelerdeki Microsoft firmas n n ticari veya tescilli ticari markalar d r. Apple, Mac, Mac OS ve Macintosh, Amerika Birleflik Devletleri ndeki ve di er ülkelerdeki Apple Inc. firmas n n ticari markalar d r. PowerPC, Amerika Birleflik Devletleri nde tescilli International Business Machines firmas n n bir ticari markas d r. Di er bütün ticari markalar kendi hak sahiplerine aittir. Projeksiyon görüntüleri simüle edilmifltir. Systems Business Group fabrikalar, Çevre Yönetim Sistemi sertifikas olan ISO14001:2004 belgesine sahiptir. (3. parti harici cihazlar hariç) Buradaki bütün bilgiler Ekim 2009 tarihi itibariyle geçerlidir.

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Portatif Projektör P420X/P350X/P350W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Portatif Projektör P420X/P350X/P350W. Kullanıcı Kılavuzu. Model No. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Portatif Projektör P420X/P350X/P350W Kullanıcı Kılavuzu Model No. NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. sürüm, Ocak 2011 Macintosh, Mac OS X ve PowerBook, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı