2009 Yılı Performans Programı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 Yılı Performans Programı."

Transkript

1 İl Genel Meclisinin Tarih ve 100 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir KAYSERİ

2 SUNUġ ÇağdaĢ yönetim anlayıģının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir Bu anlayıģın kamu kurum ve kuruluģlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama performansa dayalı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıģtır Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen, yeni bir bütçeleme anlayıģına geçilmesi amaçlanmıģtırbu amaç doğrultusunda 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi, Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Proğramları Hakkında Yönetmelik ve Performans Esaslı Bütçe Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanan idaremiz 2009 Mali Yılı Performans Proğramı kamuoyu ve ilgili tüm kurum ve kuruluģların bilgilerine sunulur Mevlüt BĠLĠCĠ Kayseri Valisi 1

3 I-GENEL BĠLGĠLER 2009 Yılı Performans Programı ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No A- MĠSYON-VĠZYON 1 B- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1 - Ġl Özel Ġdaresinin Tarihçesi 1 - Mevzuat 3 - TeĢkilat yapısı 4 - Yönetim ve Ġç Kontrol 5 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 6 C-ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR - Ġnsan Kaynakları 7 - Fiziki Kaynaklar 9 D-TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER 30 II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER 32 B- PERFORMANS TABLOLARI - Performans Hedefleri ve Sorumlu Birim Yılında Hedeflenen Performans Göstergeleri Tablosu 55 - Birim maliyet Tabloları 59 - Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar 98 III-BÜTÇE BĠLGĠLERĠ 121 2

4 I-GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON-VĠZYON MĠSYON KİÖİ nin Misyonu Kayseri İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta tarım, bayındırlık, çevre, eğitim ve sağlık alanlarında olmak üzere, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir VĠZYON KİÖİ nin Vizyonu çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan ;dinamik, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktır B-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER İl Özel İdarenin Tarihçesi Osmanlı Ġmparatorluğunun çöküģ dönemindeki yenileģtirme çalıģmaları, idare sistemini de etkilemiģ ve bunun sonucundan bir Mahalli Ġdare Birimi olan Ġl Özel Ġdareleri, Osmanlı Ġdare sistemine Fransa modeli olarak girmiģtir Ġlk defa 22 Eylül 1858 tarihli Vali, Mutasarrıf ve Kaymakamlıkların vazifelerini ġamil Talimatname ile ülke, eyalet, kaza ve kariyelere ayrılmıģ, eyaletin idareleri Valilere, 3

5 kaza (liva, sancak) ların idaresi Kaymakamlara verilmiģtir Müstakil sancaklar yani eyalete bağlı olmayan sancaklar ise, birer Mutasarrıf idaresine terkedilmiģtir Eyaletlerdeki sıkı merkeziyet, hem merkezden iģlerini artırıyor hem de mahalli iģleri aksatıyordu Bunları önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirilmek istenmiģtir Bugünkü Ġl Özel Ġdarelerimizin temeli, 1864 tarihli TeĢkili Vilayet Nizamnamesi'' ne göre illerin kuruluģu ile ortaya çıkmıģtır 19 Yüzyıl sonlarında çeģitli karıģıklıklara sahne olan Nis, Silistre ve Vidin eyaletleri birleģtirilerek, (Tuna Vilayeti) adıyla yeni bir düzenlemeye kavuģturulmuģtur Böylece Osmanlı Ġmparatorluğunun taģra idaresinde Eyalet sisteminden Ġl'' sistemine geçiģin ilk adımı atılmıģtır Ġl Özel Ġdaresine, idare tarihimizde ilk kez 1864 yılında Tuna Vilayeti için çıkarılan Vilayet Nizamnamesinde yer verilmiģtir Bu tüzük (Nizamname), sonradan bütün Ġller için geliģtirilmiģtir Dört yıllık bir uygulamadan sonra bu tüzük 1870 tarihli Ġdare-i Umumiyeyi Vilayet Nizamnamesi'' ile yürürlükten kalkmıģtır Bu yeni tüzükte Ġl Özel Ġdarelerine iliģkin düzenlemeler korunuyor bunun yanında meclisin görevleri; hastane, ıslah hane yapımı ve onarımı, kamu yararına sözleģme giderlerini görüģmek ve eğitimi yaygınlaģtırmak gibi eklerle geniģletiliyor Meclisin toplanma zamanı ve görüģme, karar nisapları da tüzükte belirtilmiģtir Ayrıca bilgilerine baģvurmak üzere daire müdürlerinin mecliste bulunmaları da öngörülmektedir Her iki tüzüğe göre de Ġl Özel Ġdarelerinin tüzel kiģiliği, kendi mali kaynakları ve bütçesi söz konusu değildir Bu nedenle tüzükler çerçevesinde Ġl Özel Ġdaresi, henüz tam bir Mahalli Ġdare kuruluģu niteliği kazanabilmiģ değildir Daha geliģmiģ bir Mahalli Ġdare anlayıģı, ilk kez 1876 Anayasasında görülmektedir Bu Anayasada genel Meclisin yılda bir kez il merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve Genel meclisin görevlerinin özel bir kanunla tespit edileceği belirtilmiģtir Ancak hazırlanması gereken kanun ( TeĢkili Vilayet Kanunu) adıyla ele alınmıģsa da IIAbdülhamit'in Millet Meclisini dağıtmasıyla bu kanunda çıkartılmamıģtır 1908 Yılında Ġkinci MeĢrutiyetin Ġlanıyla 1876 Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuģtur Bu dönemde Ġllerde genel meclis toplantıları yapılmıģ ve Vilayet Kanunu da yeniden ele alınmıģtır Tasarı iki bölümden oluģuyor Birinci bölüm Ġl'in genel idaresini, ikinci bölüm ise Ġl Özel Ġdaresini kapsamaktadır Ancak hükümetçe hazırlanan tasarı encümence değiģikliğe uğratılmıģ, uzun tartıģma ve görüģmelere yol açmıģtır Bu görüģmeler 1912 yılına kadar aralıklı olarak devam ettikten sonra Ġdare Hususiyeti Vilayet' Ģeklinde ikiye ayrılarak meclise tekrar sevk edilmiģtir mecliste tasarı görüģülürken Balkan SavaĢı çıktığı için meclis tatil edilmiģtir Hükümet bu tasarıda bazı değiģiklik yaparak Ġdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakatı'' adıyla 13 Mart 1913 tarihinde yürürlüğe koymuģtur 4

6 Bu geçici Kanun iki bölümdür birinci bölüm 1-74 maddeler arası Ġllerin Genel Ġdaresini düzenlemektedir Bu kısım tarihli ve 1426 sayılı Vilayet Ġdareleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıģtır Ġkinci kısım 75 maddeden sonra Özel Ġdareleri düzenlemektedir Bu kısım çeģitli zamanlarda bazı hükümleri kaldırılmıģ, bazı hükümler değiģikliğe uğramıģ ve günümüze kadar gelmiģtir Bu hükümlere göre Ġl Özel Ġdaresi; Geliri, Gideri, Bütçesi ve Mülkleri olan tüzel kiģiliğe sahip bir kamu kuruluģudur 1921 Yılında Büyük Millet Meclisi Hükümetince kabul edilen TeĢkilatı Esasiye Kanunu'na göre geniģ yetkilerle bir Özel Ġdare TeĢkilatı kurulması öngörüldüğü halde, uygulama imkanı bulunamamıģtır 1924 tarihli Anayasada, illerin Tüzel KiĢiliğe sahip bir yerinden yönetim idaresi olduğu kabul edilmiģtir 1929 tarihli ve 1426 Sayılı Vilayet Ġdaresi Kanunu görüģülürken Özel Ġdarelerin ayrı bir kanunla yeniden düzenleneceği hükme bağlanmıģsa da yenileģtirme çabalarına baģlanmamıģtır Geçen zaman içerisinde Ġl Özel Ġdaresinin yeniden düzenlenmesi, ciddi bir biçimde 1948,1953 yıllarında ve daha sonra 1972 yılında bazı tasarılar ele alınmıģsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne intikal ettirilememiģtir Nihayet 1982 Anayasamızda kesin ifadesi ile yer alan Ġl Özel Ġdaresi, 1984 Mahalli Ġdare Seçimleri sonucu ve 5 BeĢ Yıllık Kalkınma Planı'na göre yeniden önem ve etkinlik kazanmıģ, böylece de günümüz Ģartlarına uygun hale gelebilmesi bakımından Ġdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu değiģtirilmiģtir 3360 Sayılı Kanunla Ġl Özel Ġdaresi Kanunu '' adını alan Ġdare-i Umumiye-i Vilayet Kanununun 15 maddesi değiģmiģ 6 maddesi ve 4 fıkrası yürürlükten kaldırılmıģ ve 4 ek, 4 geçici madde ile 9 bent ise yeniden eklenmiģtir Böylece genel yapı ve fonksiyonlar korunmuģtur Ancak, günümüzde tarihi ve 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanunu ile yeni bir kimliğe kavuģmuģ olarak iģlevini sürdürmektedir Organları; Vali, Ġl Genel Meclisi ve Ġl Encümenidir Mevzuat Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu doğrultusunda hizmet vermektedir 5302 Sayılı Kanuna ek değiģiklik getiren mevzuatın yürürlüğe giriģ tarihini gösterir liste aģağıdadır Kanun no: Farklı Tarihte Yürürlüğe giren Maddeler Yürürlüğe GiriĢ Tarihi ve ,55,56,59,

7 Teşkilat Yapısı 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 35 maddesi gereğince Ġl özel idaresi teģkilatı; genel sekreterlik, malî iģler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk iģleri birimlerinden oluģur Ġlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile geliģme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluģturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleģtirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur Bu birimler büyükģehir belediyesi olan illerde daire baģkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük Ģeklinde kurulur Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalıģma programına göre düzenler ve yürütür Bu amaçla il özel idaresi kuruluģlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karģı sorumludur Toplam nüfusu 'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir Ġlçelerde, özel idare iģlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare teģkilâtı oluģturulabilir 6

8 GENEL SEKRETER HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠ BġK ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠBġK SAĞLIK EĞĠTĠM VE SOSYAL HĠZMETLER DAĠBġK ÇEVRE TARIM VE HAYVANCILI K DAĠBġK MAKĠNE ĠKMAL VE ULAġIM DAĠBġK ĠMAR PLANLAMA VE ALTYAPI DAĠBġK 1-ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRÜ 1- MUHASEBE MÜDÜRÜ ĠLÇE ÖZEL ĠDARE MÜDÜRLÜK LERĠ 1-KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRÜ 1-TARIMSAL HĠZMETLER MÜDÜRÜ 1-MAKĠNE ĠKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ 1-PLAN PROJE YATIRIM VE ĠNġAAT MÜDÜRÜ 2- YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ 2-BÜTÇE MÜDÜRÜ 2-MÜDÜR 2-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ 2-YOL VE ULAġIM HĠZMETLER Ġ MÜDÜRÜ 2-RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRÜ 3-BASIN YAYIN HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRÜ 3-MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRÜ 3-MÜDÜR 3-SU VE KANAL HĠZMETLER Ġ MÜDÜRÜ 4-STRATEJĠ GELĠġTĠRM E MÜDÜRÜ 4-MÜDÜR Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunun 29 maddesi Vali Ġl Özel Ġdaresinin baģı ve tüzel kiģiliğin temsilcisidir Özel Ġdare iģ ve iģlemlerinin daha etkili ve sürekli gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlamak amacıyla, Valilik Makamının tarih ve 96 sayılı Olur u ile Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Sekreteri Mustafa ATSIZ a yetki devri yapılmıģtır 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanununun 35 maddesi hükümleri doğrultusunda Ġl Özel Ġdare TeĢkilatı; Genel Sekreterlik, Hukuk MüĢavirliği, Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı, Ġmar Altyapı ve Planlama Daire BaĢkanlığı, Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire BaĢkanlığı, Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı, Makine Ġkmal ve UlaĢım Daire BaĢkanlığı ve Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlıklarından oluģmaktadır Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir 7

9 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanununun, Ġl Özel Ġdarelerinin Denetimi baģlıklı 37 ve 38maddelerinde denetimin amaç, kapsam ve türleri belirtilmiģtir Denetimin amacı Ġl özel idarelerinin denetimi; faaliyet ve iģlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalıģanların ve il özel idaresi teģkilâtının geliģmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiģ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karģılaģtırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır Denetimin Kapsamı ve Türleri Ġl özel idarelerinde iç ve dıģ denetim yapılır Denetim, iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar Ġç ve dıģ denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır Ayrıca, il özel idaresinin malî iģlemler dıģında kalan diğer idarî iģlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından ĠçiĢleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir Ġl özel idarelerine bağlı kuruluģ ve iģletmeleri yukarıdaki esaslara göre denetlenir Denetime iliģkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur Ġl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve iģlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beģten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluģturur Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluģur Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalıģır ve çalıģmalarında uzman kiģi ve kuruluģlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluģları personelinden de yararlanabilir Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur Komisyon, çalıģmasını Ģubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna iliģkin raporunu, izleyen ayın on beģine kadar meclis baģkanlığına sunar Konusu suç teģkil eden hususlarla ilgili olarak meclis baģkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġl Özel Ġdaresi içerisinde Bilgi ĠĢlem Merkezine bağlı bir iç ağ oluģturulmuģ, ADSL üzerinde 2048 MB hızında internetin bütün bilgisayarlara bağlanmıģ, ilçelerle elektronik ortamda bağlantıları yapılmıģtır Muhasebe iģ ve iģlemleri ĠçiĢleri Bakanlığının satın almıģ olduğu program kullanılarak internet ortamında bütçe ve muhasebe iģ ve iģlemleri yürütülmektedir Ġl özel idaresin web sitesi de hizmete sunulmuģtur 8

10 Makine parkında bulunan araçlardan verimliliği ve kontrolü artırmak için Araç Takip Sistemi kurulmuģtur C-ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR İnsan Kaynakları Ġdaremiz teģkilat yapısında, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 36 maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2006/10265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ġl Özel Ġdaresi Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Esaslar çerçevesinde Ġl Genel Meclisinin tarih ve 99 sayılı kararı ile 297 memur ve 183 sürekli iģçi ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 3 adet Ġç Denetçi kadrosu ihdas edilmiģtir Kurumumuzda aģağıda belirtildiği üzere toplam 773 adet personel görev yapmaktadır STATÜSÜ ADEDĠ Memur 123 Kadrolu ĠĢçi 639 Geçici ĠĢçi 2 Tam Zamanlı SözleĢmeli Personel 8 Kısmi Zamanlı SözleĢmeli Personel 1 TOPLAM 773 MEMUR KİŞÇİ GİŞÇİ TZAM KZAM 9

11 İL Ö ZEL İDARESİ İHDAS EDİLEN KADRO VE MEVCUT PERSO NEL SAYISI UNVANI İHDAS EDİLEN KADRO SAYISI SAYISI Genel Sekreter 1 1 Genel Sekyrd 2 1 Daire Başkanı 6 5 Hukuk Muşaviri 1 1 Avukat 4 1 Birim Müdürleri 15 5 Müdür 3 2 İlçe Müdürü 16 7 Mali HizUzmanı 6 - Mali HizUzman Y rd 3 - Uzman 6 1 Şef 36 2 Anbar Memuru 4 1 Aynıyat Memuru 2 - Aynıyat Saymanı 1 - Bilgisayar İşletmeni 10 6 Çocuk Eğiticisi 1 - Çocuk Eğitimcisi 1 - Çözümleyici 2 - Dalgıç 1 - İç Denetçi 3 - Kontrol Memuru 2 1 Koruma ve Güvenlik Memuru 10 - Koruma ve Güvenlik Amiri 1 - Kütüphaneci 1 - Memur Muhasebeci 5 - Sivil Savunma Uzmanı 1 - Şoför 3 3 Veri HazKontİşl 8 6 Ev Ekonamisti 1 - Kimyager 1 - Mimar 2 1 Mühendis T ekniker T eknisyen 6 8 Şehir Plancısı 1 - Çocuk Gelişimcisi 2 - Hemşire 1 - Pedagog 1 - Psikoloğ 1 - Sağlık T eknisyeni 4 - Sosyal Çalışmacı 2 - T abip 1 1 Aşçı 3 3 Bahçıvan 3 3 Bakıcı Anne 4 - Bekçi

12 Hizmetli 5 5 Kaloriferci 3 1 Matbacı 2 - Tam Zamanlı SözleĢmeli Personel ( Mühendis,Avukat ) - 8 Kısmi Zamanlı SözleĢmeli Personel (Avukat) - 1 Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi - 2 TOPLAM 773 Fiziki Kaynaklar Ġl Özel Ġdaresi merkez teģkilatı Melikgazi Ġlçesi Gültepe Mahallesinde 2002 yılında m2 lik bir alan üzerine kurulmuģ olup, inģaat alanı 4600 m2, dıģında kalan 9400 m2 lik kısım yeģil alan olarak düzenlenmiģ, hizmet binası, meclis toplantı salonu ile tiyatro ve sergi salonu olmak üzere (3) bloktan oluģmaktadır Ġdaremiz Teknik Hizmetler Birimi Kocasinan Ġlçesi Mevlana Mahallesi Çevreyolu üzerinde m2 alan üzerinde; 3 adet hizmet binası, 3 adet atölye, yemekhane, misafirhane ve lokal olmak üzere 5678 m2 kapalı alandan oluģmaktadır 11

13 ĠL ÖZEL ĠDARESĠ MAKĠNE PARK LĠSTESĠ (Tablo : 1 ) SNO MAKĠNANIN CĠNSĠ ADETĠ 1 Binek Araçları 12 2 Çift ġofmahpikaplar 16 3 Minibüsler 7 4 Kamyonlar 41 5 Yol Çizgi Makinası 1 6 Treyler Çekiciler 2 7 Servis Otobüsleri 1 8 Tankerler 2 9 Arazözler 7 10 Greyderler Dozerler LasTekTraktörler 3 13 Motor Yıkama Makinası Yükleyiciler Asfalt Mıcır Eleği 16 Vinç 1 17 Fork-lift 2 18 Konkasör 1 19 Asfalt Pilenti 1 20 Ekskavatör 5 21 Seyyar Kömpresör 2 22 Vagon-Dırıl 2 23 Distribütör 5 24 ÇekTipRoley Tank 3 25 Kar Krüme Makinası 1 26 Treyler Silindir SeyKaynak Makinası 2 29 Sabit Jeneratör

14 ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GAYRĠMENKUL LĠSTESĠ SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI AÇIKLAMALAR 1 AkkıĢla Cumhuriyet Köyiçi ,36 Tam Okul AkkıĢla ĠÖO 2 AkkıĢla Yeni ,15 232/1472 Bodrum 1 Kütüphane 3 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 4 Dükkan Kütüphane 4 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 5 Dükkan Kütüphane 5 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 8 Dükkan Kütüphane 6 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 11 Kütphane Kütüphane 7 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 12 Büro Kütüphane 8 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 13 Büro Kütüphane 9 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 14 Büro Kütüphane 10 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 15 Büro Kütüphane 11 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 26 Büro Kütüphane 12 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 27 Büro Kütüphane 13 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 28 Büro Kütüphane 14 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 29 Büro Kütüphane 15 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 30 Büro Kütüphane 16 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 31 Büro Kütüphane 17 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 32 Büro Kütüphane 18 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 33 Büro Kütüphane 19 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 34 Büro Kütüphane 20 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 35 Büro Kütüphane 21 AkkıĢla Yeni Ulucami Tam Arsa Hükümet konağı 22 AkkıĢla Yeni Tam Kaym Loj Kaymakam Lojmanı 23 AkkıĢla Uğurlu Tam Okul Okul 24 AkkıĢla Yeni Ulucami Tam 3 Kat Loj Ġl Özel Ġdaresince Yap 25 Bünyan Cumhuriyet Akbayır Tam Okul Cumhuriyet ĠÖO 26 Bünyan Ġbrahimbey mahallede ,63 Tam Okul Çağlayan ĠÖO 27 Bünyan Sümer Tam Okul Sümer ĠÖO 13

15 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI AÇIKLAMALAR 28 Bünyan Yeni ,72 Tam Okul Yenimahalle ĠÖO 29 Bünyan KöprübaĢı Köyiçi Tam Bakım Evi Karayoları Bakım evi 30 Bünyan Cumhuriyet Acıöz Tam Arsa Fatih ĠÖO 31 Bünyan Sağlık Çatyol Tam Arsa Anadolu lisesi 32 Bünyan BTuzhisar Köyiçi Tam Okul Ortaokul ve Ġlkokul 33 Bünyan Bayramlı inönü Tam Hiz Bin Özel idare HizBin Loj 34 Bünyan Bayramlı inönü ,39 Tam Arsa Namıkkemal ĠÖO 35 Bünyan Bayramlı ,04 Tam Okul Namıkkemal ĠÖO 36 Bünyan Bayramlı ,36 Tam Bahçe Namıkkemal ĠÖO 37 Bünyan Bayramlı ,22 Tam Loj Kaymakamlık loj 38 Bünyan Fatih Acıgöz ,44 Tam Tarla Tarla 39 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 40 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 41 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 42 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 43 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 44 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 45 Develi Yüzevler Tam Arsa Arsa 46 Develi Ġbrahimağa Santıral ,38 Tam Arsa Ġlçe Özel Ġd Hizmet Binası 47 Develi Gazi Köy /136 1 Dükkan Gazi Belediyesi Dükkanlar 48 Develi Gazi Köy /136 2 Dükkan Gazi Belediyesi Dükkanlar 49 Develi Gazi Köy /136 3 Dükkan Gazi Belediyesi Dükkanlar 50 Develi Gazi Köy /136 4 Dükkan Gazi Belediyesi Dükkanlar 51 Develi Gazi Köy /136 5 Dükkan Gazi Belediyesi Dükkanlar 52 Develi Gazi Köy / Büro Gazi Belediyesi Dükkanlar 53 Develi Gazi Köy / Büro Gazi Belediyesi Dükkanlar 54 Develi Gazi Köy / Büro Gazi Belediyesi Dükkanlar 55 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Bağ 14

16 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI AÇIKLAMALAR 56 Develi AĢağıeverek Tam Okul Okul 57 Develi Everekcamikebir Çağlayan e Tam Okul Okul 58 Develi Everekcamikebir Tam Kay Loj Kaymakam Lojmanı 59 Develi Fenese Yukarı Tam Okul Okul 60 Develi Yeni Kalaycık ,18 Tam Arsa BoĢ Okul arsası 61 Develi Yeni Ebbiz viranı , /2400 Arsa Okul alanı 62 Develi Harman Tam Okul Okul 63 Develi Sindelhöyük Köyiçi Tam Arsa 4 Adet Loj Ve kütüp 64 Develi Sindelhöyük Köyiçi tam Arsa Sindelhöyük ĠÖO 65 Develi Yedek Mezarlık ,69 Tam Arsa Selçuk Ġöo 66 Develi Güney AĢağı Okul /9945 Okul Okul 67 Develi Sindelhöyük Tam Arsa Okul ve Lojmanı 68 Develi AĢağıeverek tam Okul Ġstiklal Ġlköğretim Okulu 69 Develi Yeni Cirit Mey Tam Tarla Erciyes ĠÖO 70 Develi ġıhlı Köyiçi ,4 Tam Okul ġıhlı ĠÖO 71 Develi Yedek Mezarlık Tam Okul Selçuk Ġlkokul 72 Develi Ġbrahimağa ,95 Tam Okul Okul 73 Develi Yeni Mahalle ,26 TAM Bakım Evi Arsa 74 Develi Yeni Mahalle ,56 Tam Bakım Evi Arsa 75 Develi Yeni Mahalle ,53 Tam Bakım Evi Arsa 76 Develi Yeni Mahalle ,51 Tam Bakım Evi Arsa 77 Develi Yeni Mahalle ,5 Tam Bakım Evi Arsa 78 Develi Yeni Mahalle ,78 Tam Bakım Evi Arsa 79 Develi Yeni Mahalle ,04 Tam Bakım Evi Arsa 80 Develi Yeni Mahalle ,1 Tam Bakım Evi Arsa 81 Develi Yeni Mahalle ,79 Tam Bakım Evi Arsa 82 Develi Yeni Mahalle ,77 Tam Bakım Evi Arsa 83 Develi Yeni Mahalle ,28 Tam Bakım Evi Arsa 84 Develi Yeni Mahalle ,07 Tam Bakım Evi Arsa 15

17 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI 85 Develi Yeni Mahalle ,42 Tam Bakım Evi Arsa 86 Develi Yeni Mahalle ,79 Tam Bakım Evi Arsa 87 Develi Yeni Mahalle ,52 Tam Bakım Evi Arsa 88 Develi Yeni Mahalle ,78 Tam Bakım Evi Arsa 89 Develi Yeni Mahalle ,04 Tam Bakım Evi Arsa 90 Develi Yeni Mahalle ,06 Tam Bakım Evi Arsa 91 Develi Yeni Mahalle ,03 Tam Bakım Evi Arsa 92 Develi Yeni Mahalle ,94 469/2400 Bakım Evi Arsa AÇIKLAMALAR 93 Develi Yeni Mahalle , /2400 Bakım Evi Bakım Evi 94 Develi Zile Manastır 2130 tam Okul Okul Alanı 95 Develi GAĢağı Okul tam Okul Saray Halı Ġlköğretim Okulu 96 Felahiye Kale Aydınlar ,41 Tam ÖğretmenE Öğretmen Evi 97 Felahiye Kale Aydınlar ,77 Tam ÖğretmenE Öğretmen Evi 98 Felahiye Kale Aydınlar Tam Kay Loj Kaymakam Lojmanı 99 Felahiye Kale Aydınlar ,13 Tam Öz Loj Hizmet Binası 100 Felahiye Kale Aydınlar ,02 Tam Öğretmen Evi Eski Kaymakam Loj 101 Felahiye Kale Aydınlar ,64 Tam Öğretmen Evi Okul arsası 102 Felahiye Kale Aydınlar ,36 Tam Okul Kanuni Sultan Sül ĠÖO 103 Felahiye Kale MAkif Ersoy ,51 Tam Loj Memur Lojmanı 104 Felahiye Kale MAkif Ersoy ,71 2,/8 Loj Lojman 105 Felahiye Kale MAkif Ersoy ,96 Tam Arsa BoĢ arsa 106 Felahiye Köykenarı Cilt-51 Say Tam Harmanyeri BoĢ Arsa 107 Felahiye Darılı ,84 Tam Gölet Darılı Göleti 108 Felahiye Kuruhöyük Kötü Köprü ,00 Tam Gölet Gölet Yeri HurĢitin 109 Ġncesu Aksu Bağ Dere Tam Bağ BoĢ Arsa 16

18 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN 110 Ġncesu Vali Ġhsan aras Hükümet kon ,26 Tam 17 KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI Hükümet Kon AÇIKLAMALAR Ġlköğretim Olarak Kullan 111 Ġncesu Aksu Bağ Aksu KıĢla Tam Ham Toprak Derebağ Gazino Binası 112 Ġncesu Kızılörenötebat Bağazçardak ,83 Tam Okul Okul 113 Ġncesu Kızılörenötebat Köyiçi ,68 Tam Okul Okul 114 Ġncesu Kızılörenötebat Saroğlan ,07 Tam Okul Okul 115 Ġncesu Kızılörenötebat Santırın Çar ,34 Tam Okul Okul 116 Ġncesu Vali Ġhsan aras Aliboran Tam arsa BoĢ Arsa 117 Ġncesu Sultansazı YavaĢ Tam Tarla Tarla 118 Ġncesu Çardaklı Ġsbahlı ,88 Tam Okul Okul Hükümet 119 Ġncesu Vali Ġhsan aras kon Tam arsa Atatürk ĠÖO 120 Ġncesu Bahçesaray Bahçesaray Tam TaĢocağı BoĢ Tarla 121 Ġncesu Bahçesaray Derebağ Tam TaĢocağı BoĢ tarla 122 Ġncesu Bahçesaray Derebağ Tam TaĢocağı BoĢ Tarla 123 Ġncesu Karamustafa P ,21 Tam Okul Okul 124 Ġncesu Karamustafa P ,53 Tam Okul Ali Ġhsan kalmaz ĠÖO 125 Ġncesu Kızılören Köyiçi tam Okul Okul 126 Ġncesu Vali Ġhsan aras Aliboran ,6 Tam Kağir ev Eski Özel Ġdare Binası Hükümet 127 Ġncesu Vali Ġhsan aras kon ,5 Tam Kay Loj Kaymakam Lojmanı 128 Ġncesu Furunönü tam Okul Okul alanı 129 Ġncesu Karakoyunlu ,2 Tam Okul Okul alanı 130 Ġncesu Süksün Lojman 4 Daireli Lojman 131 Hacılar Akyazı Akyazı Tam Arsa Arsa (Dere Metrukatı) 132 Hacılar Hacılar Tam Arsa Arsa (Anaokuluna Tahsisli) 133 Hacılar Köyiçi ,39 tam Arsa Resmi Kurum Alanı 134 Hacılar Armutluk ,75 tam Arsa Boydak ĠÖO 135 Hacılar Armutluk Armutluk tam Bağ Okul alanı

19 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN 18 KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI 136 Hacılar Hacılar Köyiçi ,25 tam garaj AÇIKLAMALAR 137 Hacılar Hacılar Köyiçi tam Okul Okul Arsası ve Okul 138 Hacılar Hacılar Köyiçi ,5 tam Okul Okul Arsası ve Okul 139 Hacılar Hacılar Köyiçi Tam arsa Hüseyin Mercen Ġöo 140 Hacılar Hacılar Köyiçi Tam Evli Bağ Milli Eğitim Vakfından alındı 141 Kocasinan Pervane ,33 Tam arsa Cevdet Sunay ĠÖO 142 Kocasinan Kalderhane , / Okul AhmetpaĢa ĠÖO 143 Kocasinan Hacıkılıç tam Okul Ferudun Cıngıllı ĠOÖ 144 Kocasinan serçeönü tam Arsa Melikgazi Kaymakam Binası 145 Kocasinan KuĢcu Yeni Kepir ,61 Tam Okul KuĢçu ĠÖO 146 Kocasinan Sümer , / Okul Okul 147 Kocasinan Hacıkılıç Baruthane ,5 Tam Bahçe Salih avgun ĠÖO 148 Kocasinan Hacıkılıç Tam Arsa Sükrü Malaz ĠÖO 149 Kocasinan Esentepe ,13 Tam Okul Okul alanı 150 Kocasinan Uğurevler ,92 Tam Okul Okul 151 Kocasinan Yemliha Köyiçi Tam arsa Yemliha ĠÖO 152 Kocasinan Sümer KiriĢhane Tam arsa Cumhuriyet ĠÖO 153 Kocasinan Karpuzatan Karayer Tam Arsa 154 Kocasinan Yenidoğan KiriĢhane /46 tarla Milli Eğitim Vakfından alındı 155 Kocasinan MitatpaĢa Karayer / Kağir ev Milli Eğitim Vakfından alındı 156 Kocasinan Sümer , / Tarla Ziye Gökalp ĠÖO 157 Kocasinan Arğıncak < Tam arasa 24 Kasım ĠÖO 158 Kocasinan Örnekevler Ay tam Ev 159 Kocasinan Kötüğöller MaĢatini Tam tarla HMehmet SoyıĢık ĠÖO 160 Kocasinan Karpuzatan 2 mıntıka ,04 Tam arsa Resmi Kurum Alanı 161 Kocasinan Yenidoğan ,62 Tam arsa Ġlköğretim Okulu 162 Kocasinan Zekaibey ,38 tam arsa Refika Küçükçalık ĠÖO 163 Kocasinan Kavakyazısı ,94 tam arsa Okul alanı

20 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN 19 KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI AÇIKLAMALAR 164 Kocasinan Kavakyazısı 2 Mıntıka /771 Arsa Çevik Aprt (kaymakam loj) 165 Kocasinan Kavakyazısı 2mıntakı ,89 467/600 arsa Zekiyücesan ĠÖO 166 Kocasinan Kavakyazısı tam arsa Okul alanı 167 Kocasinan Kavakyazısı , /2400 arsa MAli Bakkaloğlu ĠÖO 168 Kocasinan Kavakyazısı ,86 Tam arsa Okul alanı 169 Kocasinan Kavakyazısı ,45 430/2400 Yurthane 170 Kocasinan Kavakyazısı tam arsa Servetakaydın ĠÖO 171 Kocasinan serçeönü Çiğdem ,1 Tam arsa Öğretmen Evi 172 Kocasinan Yenidoğan Keykubat ,34 Tam tarla Fuat Özkan ĠÖO 173 Kocasinan Cırğalan ,14 Tam arsa Okul alanı 174 Kocasinan Kötügaöller MaĢatini ,96 Tam arsa Mehmet akif ĠÖO 175 Kocasinan Kavakyazısı /771 arsa Fuzuli Aprt 176 Kocasinan Yenidoğan /2165 okul Yinidoğan Lisesi 177 Kocasinan Kavakyazısı 2mıntakı tam arsa Okul alanı 178 Kocasinan Kavakyazısı ,45 tam arsa Ösman DüĢüngel ĠÖO 179 Kocasinan Pervane tam arsa Okul alanı 180 Kocasinan Cırgalan ÇeĢme arkası /740 arsa 181 Kocasinan Kötügaöller MaĢatini tam mezarlık Erkilet Hava Alanı 182 Kocasinan Hacıkılıç istasyon tam arsa 183 Kocasinan Yenidoğan tam arsa Sabitbazahmet ĠÖO 184 Kocasinan Yenidoğan tam arsa zübeydehanım ĠÖO 185 Kocasinan erkilet tam arsa Okul alanı 186 Kocasinan Hasanarpa Bozdanlık tam tarla Tarla 187 Kocasinan Sümer ,78 Tam arsa Barboras ĠÖO 188 Kocasinan Kavakyazısı tam arsa Erkilet Hava Alanı 189 Kocasinan Kötügöller Gölyeri ,88 tam tarla Erkilet Hava Alanı 190 Kocasinan Kötügöller ,67 tam tarla Erkilet Hava Alanı

21 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI AÇIKLAMALAR 191 Kocasinan Kötügöller Gölyeri ,17 tam tarla Erkilet Hava Alanı 192 Kocasinan Kötügöller Gölyeri ,33 tam tarla Erkilet Hava Alanı 193 Kocasinan Erkilet kıģlacık ,/2 Tarla altıntepe 194 Kocasinan Sümer tam Okul OKUL 195 Kocasinan Kötügöller Gölyeri tam tarla Erkilet Hava Alanı 196 Kocasinan Kötügöller Gölyeri ,8 tam tarla Erkilet Hava Alanı 197 Kocasinan Kötügöller Gölyeri ,65 tam Tarla Erkilet Hava Alanı 198 Kocasinan Sümer Bozyer /65000 Tarla Yavuzselim ĠÖO 199 Kocasinan Sümer Bozyer /65000 Tarla Yavuzselim ĠÖO 200 Kocasinan Sümer Bozyer /65000 Tarla Yavuzselim ĠÖO 201 Kocasinan Kötügöller /5441 Tarla Arsa 202 Kocasinan Arğıncık Kıraçlar ,75 tam arsa Rezzan Has ĠÖO 203 Kocasinan Cumhuriyet ,34 tam arsa Selçuk ĠÖO 204 Kocasinan Arğıncık ,66 tam arsa Zekiye Has ĠÖO 205 Kocasinan Himmetdede tam Ev 206 Kocasinan Arğıncık Köyüstü , / Tarla Razzan Has ĠÖO 207 Kocasinan Sümer KaldırmbaĢı ,25 tam arsa 208 Kocasinan Erkilet ,96 tam arsa 209 Kocasinan Erkilet , /2400 arsa 210 Kocasinan Himmetdede Köyiçi tam arsa Ġlköğretim Okulu 211 Kocasinan Cırgalan ,61 tam arsa Okul alanı 212 Kocasinan Yemliha Köyiçi tam okul yemliha ĠÖO 213 Kocasinan Sümer KiriĢhane tam Okul Ahmet Eskiyapa ĠÖO 214 Kocasinan Sümer ,75 tam Okul Sümer ĠÖO 215 Kocasinan Sümer ,8 tam Okul Sümer OÖO 216 Kocasinan Cengiztopel tam arsa 217 Kocasinan Erkilet tam Tarla Okul alanı 218 Kocasinan Mollahacı Uluyazı ,42 1,/2 arsa Okul alanı 20

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

YALOVA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2010 Yılı Performans Planı YALOVA İL ÖZEL İDARESİ YALOVA İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 0 ...Hususi İdareler (özel idareler) büyük Kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek,

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU NUġeleri Kayseri BüyükĢehiz yıllarda oldua Kays SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 1 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sayfa 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER............1 A - Yetki, Görev

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu

Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu Adana Büyükşehir Belediyesi 2009 Yılı Faaliyet Raporu ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm 1. GENEL BĠLGĠLER 1 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.2. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 9 1.2.1. Fiziksel Yapı... 9 1.2.2. TeĢkilat

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2014 Tekirdağ Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PLANI. İl Genel Meclisinin26/11/2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

T.C. TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PLANI. İl Genel Meclisinin26/11/2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. T.C. TEKİRDAĞ İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PLANI İl Genel Meclisinin26/11/2013 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. TEKİRDAĞ - 2013 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2011 1 2 Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014 T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2010-2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BaĢkanın SunuĢu 1 GiriĢ 3 Bölüm 1: Durum Analizi 4 1. Tarihi GeliĢim 4 2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 5 2.1.

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara - 2012 Ormansız yurt vatan değildir. Bakan SunuĢu BAKAN SUNUġU Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayıģla

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

Büyükçekmece Belediyesi

Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 1 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5393 sayılı Belediye Kanununun Stratejik Plan ve Performans Programı başlıklı 41. maddesine göre, 2009-2014 yıllarını kapsayan Belediyemiz 5 yıllık Stratejik

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2015 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Anadolu nun ortasında medeniyetlere

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı