2009 Yılı Performans Programı.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 Yılı Performans Programı."

Transkript

1 İl Genel Meclisinin Tarih ve 100 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir KAYSERİ

2 SUNUġ ÇağdaĢ yönetim anlayıģının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir Bu anlayıģın kamu kurum ve kuruluģlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama performansa dayalı bütçeleme, çok yıllı bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıģtır Yapılan bu düzenleme ile mali disiplini ön planda tutan, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen, yeni bir bütçeleme anlayıģına geçilmesi amaçlanmıģtırbu amaç doğrultusunda 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi, Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Performans Proğramları Hakkında Yönetmelik ve Performans Esaslı Bütçe Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanan idaremiz 2009 Mali Yılı Performans Proğramı kamuoyu ve ilgili tüm kurum ve kuruluģların bilgilerine sunulur Mevlüt BĠLĠCĠ Kayseri Valisi 1

3 I-GENEL BĠLGĠLER 2009 Yılı Performans Programı ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No A- MĠSYON-VĠZYON 1 B- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1 - Ġl Özel Ġdaresinin Tarihçesi 1 - Mevzuat 3 - TeĢkilat yapısı 4 - Yönetim ve Ġç Kontrol 5 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 6 C-ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR - Ġnsan Kaynakları 7 - Fiziki Kaynaklar 9 D-TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER 30 II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER 32 B- PERFORMANS TABLOLARI - Performans Hedefleri ve Sorumlu Birim Yılında Hedeflenen Performans Göstergeleri Tablosu 55 - Birim maliyet Tabloları 59 - Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar 98 III-BÜTÇE BĠLGĠLERĠ 121 2

4 I-GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON-VĠZYON MĠSYON KİÖİ nin Misyonu Kayseri İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta tarım, bayındırlık, çevre, eğitim ve sağlık alanlarında olmak üzere, yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; ilin kaynaklarının bir plan dâhilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilin refah düzeyini yükseltmektir VĠZYON KİÖİ nin Vizyonu çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan ;dinamik, insan odaklı, öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir kuruluş olmaktır B-ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER İl Özel İdarenin Tarihçesi Osmanlı Ġmparatorluğunun çöküģ dönemindeki yenileģtirme çalıģmaları, idare sistemini de etkilemiģ ve bunun sonucundan bir Mahalli Ġdare Birimi olan Ġl Özel Ġdareleri, Osmanlı Ġdare sistemine Fransa modeli olarak girmiģtir Ġlk defa 22 Eylül 1858 tarihli Vali, Mutasarrıf ve Kaymakamlıkların vazifelerini ġamil Talimatname ile ülke, eyalet, kaza ve kariyelere ayrılmıģ, eyaletin idareleri Valilere, 3

5 kaza (liva, sancak) ların idaresi Kaymakamlara verilmiģtir Müstakil sancaklar yani eyalete bağlı olmayan sancaklar ise, birer Mutasarrıf idaresine terkedilmiģtir Eyaletlerdeki sıkı merkeziyet, hem merkezden iģlerini artırıyor hem de mahalli iģleri aksatıyordu Bunları önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirilmek istenmiģtir Bugünkü Ġl Özel Ġdarelerimizin temeli, 1864 tarihli TeĢkili Vilayet Nizamnamesi'' ne göre illerin kuruluģu ile ortaya çıkmıģtır 19 Yüzyıl sonlarında çeģitli karıģıklıklara sahne olan Nis, Silistre ve Vidin eyaletleri birleģtirilerek, (Tuna Vilayeti) adıyla yeni bir düzenlemeye kavuģturulmuģtur Böylece Osmanlı Ġmparatorluğunun taģra idaresinde Eyalet sisteminden Ġl'' sistemine geçiģin ilk adımı atılmıģtır Ġl Özel Ġdaresine, idare tarihimizde ilk kez 1864 yılında Tuna Vilayeti için çıkarılan Vilayet Nizamnamesinde yer verilmiģtir Bu tüzük (Nizamname), sonradan bütün Ġller için geliģtirilmiģtir Dört yıllık bir uygulamadan sonra bu tüzük 1870 tarihli Ġdare-i Umumiyeyi Vilayet Nizamnamesi'' ile yürürlükten kalkmıģtır Bu yeni tüzükte Ġl Özel Ġdarelerine iliģkin düzenlemeler korunuyor bunun yanında meclisin görevleri; hastane, ıslah hane yapımı ve onarımı, kamu yararına sözleģme giderlerini görüģmek ve eğitimi yaygınlaģtırmak gibi eklerle geniģletiliyor Meclisin toplanma zamanı ve görüģme, karar nisapları da tüzükte belirtilmiģtir Ayrıca bilgilerine baģvurmak üzere daire müdürlerinin mecliste bulunmaları da öngörülmektedir Her iki tüzüğe göre de Ġl Özel Ġdarelerinin tüzel kiģiliği, kendi mali kaynakları ve bütçesi söz konusu değildir Bu nedenle tüzükler çerçevesinde Ġl Özel Ġdaresi, henüz tam bir Mahalli Ġdare kuruluģu niteliği kazanabilmiģ değildir Daha geliģmiģ bir Mahalli Ġdare anlayıģı, ilk kez 1876 Anayasasında görülmektedir Bu Anayasada genel Meclisin yılda bir kez il merkezinde toplanacağı, üye seçimlerinin ve Genel meclisin görevlerinin özel bir kanunla tespit edileceği belirtilmiģtir Ancak hazırlanması gereken kanun ( TeĢkili Vilayet Kanunu) adıyla ele alınmıģsa da IIAbdülhamit'in Millet Meclisini dağıtmasıyla bu kanunda çıkartılmamıģtır 1908 Yılında Ġkinci MeĢrutiyetin Ġlanıyla 1876 Anayasası yeniden yürürlüğe konulmuģtur Bu dönemde Ġllerde genel meclis toplantıları yapılmıģ ve Vilayet Kanunu da yeniden ele alınmıģtır Tasarı iki bölümden oluģuyor Birinci bölüm Ġl'in genel idaresini, ikinci bölüm ise Ġl Özel Ġdaresini kapsamaktadır Ancak hükümetçe hazırlanan tasarı encümence değiģikliğe uğratılmıģ, uzun tartıģma ve görüģmelere yol açmıģtır Bu görüģmeler 1912 yılına kadar aralıklı olarak devam ettikten sonra Ġdare Hususiyeti Vilayet' Ģeklinde ikiye ayrılarak meclise tekrar sevk edilmiģtir mecliste tasarı görüģülürken Balkan SavaĢı çıktığı için meclis tatil edilmiģtir Hükümet bu tasarıda bazı değiģiklik yaparak Ġdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu Muvakatı'' adıyla 13 Mart 1913 tarihinde yürürlüğe koymuģtur 4

6 Bu geçici Kanun iki bölümdür birinci bölüm 1-74 maddeler arası Ġllerin Genel Ġdaresini düzenlemektedir Bu kısım tarihli ve 1426 sayılı Vilayet Ġdareleri Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıģtır Ġkinci kısım 75 maddeden sonra Özel Ġdareleri düzenlemektedir Bu kısım çeģitli zamanlarda bazı hükümleri kaldırılmıģ, bazı hükümler değiģikliğe uğramıģ ve günümüze kadar gelmiģtir Bu hükümlere göre Ġl Özel Ġdaresi; Geliri, Gideri, Bütçesi ve Mülkleri olan tüzel kiģiliğe sahip bir kamu kuruluģudur 1921 Yılında Büyük Millet Meclisi Hükümetince kabul edilen TeĢkilatı Esasiye Kanunu'na göre geniģ yetkilerle bir Özel Ġdare TeĢkilatı kurulması öngörüldüğü halde, uygulama imkanı bulunamamıģtır 1924 tarihli Anayasada, illerin Tüzel KiĢiliğe sahip bir yerinden yönetim idaresi olduğu kabul edilmiģtir 1929 tarihli ve 1426 Sayılı Vilayet Ġdaresi Kanunu görüģülürken Özel Ġdarelerin ayrı bir kanunla yeniden düzenleneceği hükme bağlanmıģsa da yenileģtirme çabalarına baģlanmamıģtır Geçen zaman içerisinde Ġl Özel Ġdaresinin yeniden düzenlenmesi, ciddi bir biçimde 1948,1953 yıllarında ve daha sonra 1972 yılında bazı tasarılar ele alınmıģsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne intikal ettirilememiģtir Nihayet 1982 Anayasamızda kesin ifadesi ile yer alan Ġl Özel Ġdaresi, 1984 Mahalli Ġdare Seçimleri sonucu ve 5 BeĢ Yıllık Kalkınma Planı'na göre yeniden önem ve etkinlik kazanmıģ, böylece de günümüz Ģartlarına uygun hale gelebilmesi bakımından Ġdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu değiģtirilmiģtir 3360 Sayılı Kanunla Ġl Özel Ġdaresi Kanunu '' adını alan Ġdare-i Umumiye-i Vilayet Kanununun 15 maddesi değiģmiģ 6 maddesi ve 4 fıkrası yürürlükten kaldırılmıģ ve 4 ek, 4 geçici madde ile 9 bent ise yeniden eklenmiģtir Böylece genel yapı ve fonksiyonlar korunmuģtur Ancak, günümüzde tarihi ve 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi kanunu ile yeni bir kimliğe kavuģmuģ olarak iģlevini sürdürmektedir Organları; Vali, Ġl Genel Meclisi ve Ġl Encümenidir Mevzuat Tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu doğrultusunda hizmet vermektedir 5302 Sayılı Kanuna ek değiģiklik getiren mevzuatın yürürlüğe giriģ tarihini gösterir liste aģağıdadır Kanun no: Farklı Tarihte Yürürlüğe giren Maddeler Yürürlüğe GiriĢ Tarihi ve ,55,56,59,

7 Teşkilat Yapısı 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 35 maddesi gereğince Ġl özel idaresi teģkilatı; genel sekreterlik, malî iģler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk iģleri birimlerinden oluģur Ġlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile geliģme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluģturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleģtirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur Bu birimler büyükģehir belediyesi olan illerde daire baģkanlığı ve müdürlük, diğer illerde müdürlük Ģeklinde kurulur Genel sekreter, il özel idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalıģma programına göre düzenler ve yürütür Bu amaçla il özel idaresi kuruluģlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karģı sorumludur Toplam nüfusu 'a kadar olan illerde, ihtiyaca göre en fazla iki, nüfusu bunun üzerinde olan illerde en fazla dört genel sekreter yardımcılığı kadrosu ihdas edilebilir Ġlçelerde, özel idare iģlerini yürütmek amacıyla kaymakama bağlı ilçe özel idare teģkilâtı oluģturulabilir 6

8 GENEL SEKRETER HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETER YARDIMCISI GENEL SEKRETER YARDIMCISI ĠNSAN KAYNAKLARI DAĠ BġK ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠBġK SAĞLIK EĞĠTĠM VE SOSYAL HĠZMETLER DAĠBġK ÇEVRE TARIM VE HAYVANCILI K DAĠBġK MAKĠNE ĠKMAL VE ULAġIM DAĠBġK ĠMAR PLANLAMA VE ALTYAPI DAĠBġK 1-ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRÜ 1- MUHASEBE MÜDÜRÜ ĠLÇE ÖZEL ĠDARE MÜDÜRLÜK LERĠ 1-KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRÜ 1-TARIMSAL HĠZMETLER MÜDÜRÜ 1-MAKĠNE ĠKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRÜ 1-PLAN PROJE YATIRIM VE ĠNġAAT MÜDÜRÜ 2- YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ 2-BÜTÇE MÜDÜRÜ 2-MÜDÜR 2-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜ 2-YOL VE ULAġIM HĠZMETLER Ġ MÜDÜRÜ 2-RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRÜ 3-BASIN YAYIN HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRÜ 3-MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRÜ 3-MÜDÜR 3-SU VE KANAL HĠZMETLER Ġ MÜDÜRÜ 4-STRATEJĠ GELĠġTĠRM E MÜDÜRÜ 4-MÜDÜR Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunun 29 maddesi Vali Ġl Özel Ġdaresinin baģı ve tüzel kiģiliğin temsilcisidir Özel Ġdare iģ ve iģlemlerinin daha etkili ve sürekli gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlamak amacıyla, Valilik Makamının tarih ve 96 sayılı Olur u ile Ġl Özel Ġdaresi Ġl Genel Sekreteri Mustafa ATSIZ a yetki devri yapılmıģtır 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanununun 35 maddesi hükümleri doğrultusunda Ġl Özel Ġdare TeĢkilatı; Genel Sekreterlik, Hukuk MüĢavirliği, Ġdari Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı, Ġmar Altyapı ve Planlama Daire BaĢkanlığı, Çevre Tarım ve Hayvancılık Daire BaĢkanlığı, Sağlık Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire BaĢkanlığı, Makine Ġkmal ve UlaĢım Daire BaĢkanlığı ve Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlıklarından oluģmaktadır Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir 7

9 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanununun, Ġl Özel Ġdarelerinin Denetimi baģlıklı 37 ve 38maddelerinde denetimin amaç, kapsam ve türleri belirtilmiģtir Denetimin amacı Ġl özel idarelerinin denetimi; faaliyet ve iģlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalıģanların ve il özel idaresi teģkilâtının geliģmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiģ amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karģılaģtırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgililere duyurmaktır Denetimin Kapsamı ve Türleri Ġl özel idarelerinde iç ve dıģ denetim yapılır Denetim, iģ ve iģlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar Ġç ve dıģ denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır Ayrıca, il özel idaresinin malî iģlemler dıģında kalan diğer idarî iģlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından ĠçiĢleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir Ġl özel idarelerine bağlı kuruluģ ve iģletmeleri yukarıdaki esaslara göre denetlenir Denetime iliģkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur Ġl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve iģlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beģten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluģturur Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluģur Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalıģır ve çalıģmalarında uzman kiģi ve kuruluģlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluģları personelinden de yararlanabilir Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur Komisyon, çalıģmasını Ģubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna iliģkin raporunu, izleyen ayın on beģine kadar meclis baģkanlığına sunar Konusu suç teģkil eden hususlarla ilgili olarak meclis baģkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġl Özel Ġdaresi içerisinde Bilgi ĠĢlem Merkezine bağlı bir iç ağ oluģturulmuģ, ADSL üzerinde 2048 MB hızında internetin bütün bilgisayarlara bağlanmıģ, ilçelerle elektronik ortamda bağlantıları yapılmıģtır Muhasebe iģ ve iģlemleri ĠçiĢleri Bakanlığının satın almıģ olduğu program kullanılarak internet ortamında bütçe ve muhasebe iģ ve iģlemleri yürütülmektedir Ġl özel idaresin web sitesi de hizmete sunulmuģtur 8

10 Makine parkında bulunan araçlardan verimliliği ve kontrolü artırmak için Araç Takip Sistemi kurulmuģtur C-ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR İnsan Kaynakları Ġdaremiz teģkilat yapısında, 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 36 maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2006/10265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ġl Özel Ġdaresi Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin Esaslar çerçevesinde Ġl Genel Meclisinin tarih ve 99 sayılı kararı ile 297 memur ve 183 sürekli iģçi ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 3 adet Ġç Denetçi kadrosu ihdas edilmiģtir Kurumumuzda aģağıda belirtildiği üzere toplam 773 adet personel görev yapmaktadır STATÜSÜ ADEDĠ Memur 123 Kadrolu ĠĢçi 639 Geçici ĠĢçi 2 Tam Zamanlı SözleĢmeli Personel 8 Kısmi Zamanlı SözleĢmeli Personel 1 TOPLAM 773 MEMUR KİŞÇİ GİŞÇİ TZAM KZAM 9

11 İL Ö ZEL İDARESİ İHDAS EDİLEN KADRO VE MEVCUT PERSO NEL SAYISI UNVANI İHDAS EDİLEN KADRO SAYISI SAYISI Genel Sekreter 1 1 Genel Sekyrd 2 1 Daire Başkanı 6 5 Hukuk Muşaviri 1 1 Avukat 4 1 Birim Müdürleri 15 5 Müdür 3 2 İlçe Müdürü 16 7 Mali HizUzmanı 6 - Mali HizUzman Y rd 3 - Uzman 6 1 Şef 36 2 Anbar Memuru 4 1 Aynıyat Memuru 2 - Aynıyat Saymanı 1 - Bilgisayar İşletmeni 10 6 Çocuk Eğiticisi 1 - Çocuk Eğitimcisi 1 - Çözümleyici 2 - Dalgıç 1 - İç Denetçi 3 - Kontrol Memuru 2 1 Koruma ve Güvenlik Memuru 10 - Koruma ve Güvenlik Amiri 1 - Kütüphaneci 1 - Memur Muhasebeci 5 - Sivil Savunma Uzmanı 1 - Şoför 3 3 Veri HazKontİşl 8 6 Ev Ekonamisti 1 - Kimyager 1 - Mimar 2 1 Mühendis T ekniker T eknisyen 6 8 Şehir Plancısı 1 - Çocuk Gelişimcisi 2 - Hemşire 1 - Pedagog 1 - Psikoloğ 1 - Sağlık T eknisyeni 4 - Sosyal Çalışmacı 2 - T abip 1 1 Aşçı 3 3 Bahçıvan 3 3 Bakıcı Anne 4 - Bekçi

12 Hizmetli 5 5 Kaloriferci 3 1 Matbacı 2 - Tam Zamanlı SözleĢmeli Personel ( Mühendis,Avukat ) - 8 Kısmi Zamanlı SözleĢmeli Personel (Avukat) - 1 Kadrolu ĠĢçi Geçici ĠĢçi - 2 TOPLAM 773 Fiziki Kaynaklar Ġl Özel Ġdaresi merkez teģkilatı Melikgazi Ġlçesi Gültepe Mahallesinde 2002 yılında m2 lik bir alan üzerine kurulmuģ olup, inģaat alanı 4600 m2, dıģında kalan 9400 m2 lik kısım yeģil alan olarak düzenlenmiģ, hizmet binası, meclis toplantı salonu ile tiyatro ve sergi salonu olmak üzere (3) bloktan oluģmaktadır Ġdaremiz Teknik Hizmetler Birimi Kocasinan Ġlçesi Mevlana Mahallesi Çevreyolu üzerinde m2 alan üzerinde; 3 adet hizmet binası, 3 adet atölye, yemekhane, misafirhane ve lokal olmak üzere 5678 m2 kapalı alandan oluģmaktadır 11

13 ĠL ÖZEL ĠDARESĠ MAKĠNE PARK LĠSTESĠ (Tablo : 1 ) SNO MAKĠNANIN CĠNSĠ ADETĠ 1 Binek Araçları 12 2 Çift ġofmahpikaplar 16 3 Minibüsler 7 4 Kamyonlar 41 5 Yol Çizgi Makinası 1 6 Treyler Çekiciler 2 7 Servis Otobüsleri 1 8 Tankerler 2 9 Arazözler 7 10 Greyderler Dozerler LasTekTraktörler 3 13 Motor Yıkama Makinası Yükleyiciler Asfalt Mıcır Eleği 16 Vinç 1 17 Fork-lift 2 18 Konkasör 1 19 Asfalt Pilenti 1 20 Ekskavatör 5 21 Seyyar Kömpresör 2 22 Vagon-Dırıl 2 23 Distribütör 5 24 ÇekTipRoley Tank 3 25 Kar Krüme Makinası 1 26 Treyler Silindir SeyKaynak Makinası 2 29 Sabit Jeneratör

14 ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GAYRĠMENKUL LĠSTESĠ SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI AÇIKLAMALAR 1 AkkıĢla Cumhuriyet Köyiçi ,36 Tam Okul AkkıĢla ĠÖO 2 AkkıĢla Yeni ,15 232/1472 Bodrum 1 Kütüphane 3 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 4 Dükkan Kütüphane 4 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 5 Dükkan Kütüphane 5 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 8 Dükkan Kütüphane 6 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 11 Kütphane Kütüphane 7 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 12 Büro Kütüphane 8 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 13 Büro Kütüphane 9 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 14 Büro Kütüphane 10 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 15 Büro Kütüphane 11 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 26 Büro Kütüphane 12 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 27 Büro Kütüphane 13 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 28 Büro Kütüphane 14 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 29 Büro Kütüphane 15 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 30 Büro Kütüphane 16 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 31 Büro Kütüphane 17 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 32 Büro Kütüphane 18 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 33 Büro Kütüphane 19 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 34 Büro Kütüphane 20 AkkıĢla Yeni /1472 Zemin 35 Büro Kütüphane 21 AkkıĢla Yeni Ulucami Tam Arsa Hükümet konağı 22 AkkıĢla Yeni Tam Kaym Loj Kaymakam Lojmanı 23 AkkıĢla Uğurlu Tam Okul Okul 24 AkkıĢla Yeni Ulucami Tam 3 Kat Loj Ġl Özel Ġdaresince Yap 25 Bünyan Cumhuriyet Akbayır Tam Okul Cumhuriyet ĠÖO 26 Bünyan Ġbrahimbey mahallede ,63 Tam Okul Çağlayan ĠÖO 27 Bünyan Sümer Tam Okul Sümer ĠÖO 13

15 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI AÇIKLAMALAR 28 Bünyan Yeni ,72 Tam Okul Yenimahalle ĠÖO 29 Bünyan KöprübaĢı Köyiçi Tam Bakım Evi Karayoları Bakım evi 30 Bünyan Cumhuriyet Acıöz Tam Arsa Fatih ĠÖO 31 Bünyan Sağlık Çatyol Tam Arsa Anadolu lisesi 32 Bünyan BTuzhisar Köyiçi Tam Okul Ortaokul ve Ġlkokul 33 Bünyan Bayramlı inönü Tam Hiz Bin Özel idare HizBin Loj 34 Bünyan Bayramlı inönü ,39 Tam Arsa Namıkkemal ĠÖO 35 Bünyan Bayramlı ,04 Tam Okul Namıkkemal ĠÖO 36 Bünyan Bayramlı ,36 Tam Bahçe Namıkkemal ĠÖO 37 Bünyan Bayramlı ,22 Tam Loj Kaymakamlık loj 38 Bünyan Fatih Acıgöz ,44 Tam Tarla Tarla 39 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 40 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 41 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 42 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 43 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 44 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Arsa Arsa 45 Develi Yüzevler Tam Arsa Arsa 46 Develi Ġbrahimağa Santıral ,38 Tam Arsa Ġlçe Özel Ġd Hizmet Binası 47 Develi Gazi Köy /136 1 Dükkan Gazi Belediyesi Dükkanlar 48 Develi Gazi Köy /136 2 Dükkan Gazi Belediyesi Dükkanlar 49 Develi Gazi Köy /136 3 Dükkan Gazi Belediyesi Dükkanlar 50 Develi Gazi Köy /136 4 Dükkan Gazi Belediyesi Dükkanlar 51 Develi Gazi Köy /136 5 Dükkan Gazi Belediyesi Dükkanlar 52 Develi Gazi Köy / Büro Gazi Belediyesi Dükkanlar 53 Develi Gazi Köy / Büro Gazi Belediyesi Dükkanlar 54 Develi Gazi Köy / Büro Gazi Belediyesi Dükkanlar 55 Develi Güney AĢağı Arğıncık Tam Bağ 14

16 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI AÇIKLAMALAR 56 Develi AĢağıeverek Tam Okul Okul 57 Develi Everekcamikebir Çağlayan e Tam Okul Okul 58 Develi Everekcamikebir Tam Kay Loj Kaymakam Lojmanı 59 Develi Fenese Yukarı Tam Okul Okul 60 Develi Yeni Kalaycık ,18 Tam Arsa BoĢ Okul arsası 61 Develi Yeni Ebbiz viranı , /2400 Arsa Okul alanı 62 Develi Harman Tam Okul Okul 63 Develi Sindelhöyük Köyiçi Tam Arsa 4 Adet Loj Ve kütüp 64 Develi Sindelhöyük Köyiçi tam Arsa Sindelhöyük ĠÖO 65 Develi Yedek Mezarlık ,69 Tam Arsa Selçuk Ġöo 66 Develi Güney AĢağı Okul /9945 Okul Okul 67 Develi Sindelhöyük Tam Arsa Okul ve Lojmanı 68 Develi AĢağıeverek tam Okul Ġstiklal Ġlköğretim Okulu 69 Develi Yeni Cirit Mey Tam Tarla Erciyes ĠÖO 70 Develi ġıhlı Köyiçi ,4 Tam Okul ġıhlı ĠÖO 71 Develi Yedek Mezarlık Tam Okul Selçuk Ġlkokul 72 Develi Ġbrahimağa ,95 Tam Okul Okul 73 Develi Yeni Mahalle ,26 TAM Bakım Evi Arsa 74 Develi Yeni Mahalle ,56 Tam Bakım Evi Arsa 75 Develi Yeni Mahalle ,53 Tam Bakım Evi Arsa 76 Develi Yeni Mahalle ,51 Tam Bakım Evi Arsa 77 Develi Yeni Mahalle ,5 Tam Bakım Evi Arsa 78 Develi Yeni Mahalle ,78 Tam Bakım Evi Arsa 79 Develi Yeni Mahalle ,04 Tam Bakım Evi Arsa 80 Develi Yeni Mahalle ,1 Tam Bakım Evi Arsa 81 Develi Yeni Mahalle ,79 Tam Bakım Evi Arsa 82 Develi Yeni Mahalle ,77 Tam Bakım Evi Arsa 83 Develi Yeni Mahalle ,28 Tam Bakım Evi Arsa 84 Develi Yeni Mahalle ,07 Tam Bakım Evi Arsa 15

17 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI 85 Develi Yeni Mahalle ,42 Tam Bakım Evi Arsa 86 Develi Yeni Mahalle ,79 Tam Bakım Evi Arsa 87 Develi Yeni Mahalle ,52 Tam Bakım Evi Arsa 88 Develi Yeni Mahalle ,78 Tam Bakım Evi Arsa 89 Develi Yeni Mahalle ,04 Tam Bakım Evi Arsa 90 Develi Yeni Mahalle ,06 Tam Bakım Evi Arsa 91 Develi Yeni Mahalle ,03 Tam Bakım Evi Arsa 92 Develi Yeni Mahalle ,94 469/2400 Bakım Evi Arsa AÇIKLAMALAR 93 Develi Yeni Mahalle , /2400 Bakım Evi Bakım Evi 94 Develi Zile Manastır 2130 tam Okul Okul Alanı 95 Develi GAĢağı Okul tam Okul Saray Halı Ġlköğretim Okulu 96 Felahiye Kale Aydınlar ,41 Tam ÖğretmenE Öğretmen Evi 97 Felahiye Kale Aydınlar ,77 Tam ÖğretmenE Öğretmen Evi 98 Felahiye Kale Aydınlar Tam Kay Loj Kaymakam Lojmanı 99 Felahiye Kale Aydınlar ,13 Tam Öz Loj Hizmet Binası 100 Felahiye Kale Aydınlar ,02 Tam Öğretmen Evi Eski Kaymakam Loj 101 Felahiye Kale Aydınlar ,64 Tam Öğretmen Evi Okul arsası 102 Felahiye Kale Aydınlar ,36 Tam Okul Kanuni Sultan Sül ĠÖO 103 Felahiye Kale MAkif Ersoy ,51 Tam Loj Memur Lojmanı 104 Felahiye Kale MAkif Ersoy ,71 2,/8 Loj Lojman 105 Felahiye Kale MAkif Ersoy ,96 Tam Arsa BoĢ arsa 106 Felahiye Köykenarı Cilt-51 Say Tam Harmanyeri BoĢ Arsa 107 Felahiye Darılı ,84 Tam Gölet Darılı Göleti 108 Felahiye Kuruhöyük Kötü Köprü ,00 Tam Gölet Gölet Yeri HurĢitin 109 Ġncesu Aksu Bağ Dere Tam Bağ BoĢ Arsa 16

18 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN 110 Ġncesu Vali Ġhsan aras Hükümet kon ,26 Tam 17 KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI Hükümet Kon AÇIKLAMALAR Ġlköğretim Olarak Kullan 111 Ġncesu Aksu Bağ Aksu KıĢla Tam Ham Toprak Derebağ Gazino Binası 112 Ġncesu Kızılörenötebat Bağazçardak ,83 Tam Okul Okul 113 Ġncesu Kızılörenötebat Köyiçi ,68 Tam Okul Okul 114 Ġncesu Kızılörenötebat Saroğlan ,07 Tam Okul Okul 115 Ġncesu Kızılörenötebat Santırın Çar ,34 Tam Okul Okul 116 Ġncesu Vali Ġhsan aras Aliboran Tam arsa BoĢ Arsa 117 Ġncesu Sultansazı YavaĢ Tam Tarla Tarla 118 Ġncesu Çardaklı Ġsbahlı ,88 Tam Okul Okul Hükümet 119 Ġncesu Vali Ġhsan aras kon Tam arsa Atatürk ĠÖO 120 Ġncesu Bahçesaray Bahçesaray Tam TaĢocağı BoĢ Tarla 121 Ġncesu Bahçesaray Derebağ Tam TaĢocağı BoĢ tarla 122 Ġncesu Bahçesaray Derebağ Tam TaĢocağı BoĢ Tarla 123 Ġncesu Karamustafa P ,21 Tam Okul Okul 124 Ġncesu Karamustafa P ,53 Tam Okul Ali Ġhsan kalmaz ĠÖO 125 Ġncesu Kızılören Köyiçi tam Okul Okul 126 Ġncesu Vali Ġhsan aras Aliboran ,6 Tam Kağir ev Eski Özel Ġdare Binası Hükümet 127 Ġncesu Vali Ġhsan aras kon ,5 Tam Kay Loj Kaymakam Lojmanı 128 Ġncesu Furunönü tam Okul Okul alanı 129 Ġncesu Karakoyunlu ,2 Tam Okul Okul alanı 130 Ġncesu Süksün Lojman 4 Daireli Lojman 131 Hacılar Akyazı Akyazı Tam Arsa Arsa (Dere Metrukatı) 132 Hacılar Hacılar Tam Arsa Arsa (Anaokuluna Tahsisli) 133 Hacılar Köyiçi ,39 tam Arsa Resmi Kurum Alanı 134 Hacılar Armutluk ,75 tam Arsa Boydak ĠÖO 135 Hacılar Armutluk Armutluk tam Bağ Okul alanı

19 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN 18 KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI 136 Hacılar Hacılar Köyiçi ,25 tam garaj AÇIKLAMALAR 137 Hacılar Hacılar Köyiçi tam Okul Okul Arsası ve Okul 138 Hacılar Hacılar Köyiçi ,5 tam Okul Okul Arsası ve Okul 139 Hacılar Hacılar Köyiçi Tam arsa Hüseyin Mercen Ġöo 140 Hacılar Hacılar Köyiçi Tam Evli Bağ Milli Eğitim Vakfından alındı 141 Kocasinan Pervane ,33 Tam arsa Cevdet Sunay ĠÖO 142 Kocasinan Kalderhane , / Okul AhmetpaĢa ĠÖO 143 Kocasinan Hacıkılıç tam Okul Ferudun Cıngıllı ĠOÖ 144 Kocasinan serçeönü tam Arsa Melikgazi Kaymakam Binası 145 Kocasinan KuĢcu Yeni Kepir ,61 Tam Okul KuĢçu ĠÖO 146 Kocasinan Sümer , / Okul Okul 147 Kocasinan Hacıkılıç Baruthane ,5 Tam Bahçe Salih avgun ĠÖO 148 Kocasinan Hacıkılıç Tam Arsa Sükrü Malaz ĠÖO 149 Kocasinan Esentepe ,13 Tam Okul Okul alanı 150 Kocasinan Uğurevler ,92 Tam Okul Okul 151 Kocasinan Yemliha Köyiçi Tam arsa Yemliha ĠÖO 152 Kocasinan Sümer KiriĢhane Tam arsa Cumhuriyet ĠÖO 153 Kocasinan Karpuzatan Karayer Tam Arsa 154 Kocasinan Yenidoğan KiriĢhane /46 tarla Milli Eğitim Vakfından alındı 155 Kocasinan MitatpaĢa Karayer / Kağir ev Milli Eğitim Vakfından alındı 156 Kocasinan Sümer , / Tarla Ziye Gökalp ĠÖO 157 Kocasinan Arğıncak < Tam arasa 24 Kasım ĠÖO 158 Kocasinan Örnekevler Ay tam Ev 159 Kocasinan Kötüğöller MaĢatini Tam tarla HMehmet SoyıĢık ĠÖO 160 Kocasinan Karpuzatan 2 mıntıka ,04 Tam arsa Resmi Kurum Alanı 161 Kocasinan Yenidoğan ,62 Tam arsa Ġlköğretim Okulu 162 Kocasinan Zekaibey ,38 tam arsa Refika Küçükçalık ĠÖO 163 Kocasinan Kavakyazısı ,94 tam arsa Okul alanı

20 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN 19 KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI AÇIKLAMALAR 164 Kocasinan Kavakyazısı 2 Mıntıka /771 Arsa Çevik Aprt (kaymakam loj) 165 Kocasinan Kavakyazısı 2mıntakı ,89 467/600 arsa Zekiyücesan ĠÖO 166 Kocasinan Kavakyazısı tam arsa Okul alanı 167 Kocasinan Kavakyazısı , /2400 arsa MAli Bakkaloğlu ĠÖO 168 Kocasinan Kavakyazısı ,86 Tam arsa Okul alanı 169 Kocasinan Kavakyazısı ,45 430/2400 Yurthane 170 Kocasinan Kavakyazısı tam arsa Servetakaydın ĠÖO 171 Kocasinan serçeönü Çiğdem ,1 Tam arsa Öğretmen Evi 172 Kocasinan Yenidoğan Keykubat ,34 Tam tarla Fuat Özkan ĠÖO 173 Kocasinan Cırğalan ,14 Tam arsa Okul alanı 174 Kocasinan Kötügaöller MaĢatini ,96 Tam arsa Mehmet akif ĠÖO 175 Kocasinan Kavakyazısı /771 arsa Fuzuli Aprt 176 Kocasinan Yenidoğan /2165 okul Yinidoğan Lisesi 177 Kocasinan Kavakyazısı 2mıntakı tam arsa Okul alanı 178 Kocasinan Kavakyazısı ,45 tam arsa Ösman DüĢüngel ĠÖO 179 Kocasinan Pervane tam arsa Okul alanı 180 Kocasinan Cırgalan ÇeĢme arkası /740 arsa 181 Kocasinan Kötügaöller MaĢatini tam mezarlık Erkilet Hava Alanı 182 Kocasinan Hacıkılıç istasyon tam arsa 183 Kocasinan Yenidoğan tam arsa Sabitbazahmet ĠÖO 184 Kocasinan Yenidoğan tam arsa zübeydehanım ĠÖO 185 Kocasinan erkilet tam arsa Okul alanı 186 Kocasinan Hasanarpa Bozdanlık tam tarla Tarla 187 Kocasinan Sümer ,78 Tam arsa Barboras ĠÖO 188 Kocasinan Kavakyazısı tam arsa Erkilet Hava Alanı 189 Kocasinan Kötügöller Gölyeri ,88 tam tarla Erkilet Hava Alanı 190 Kocasinan Kötügöller ,67 tam tarla Erkilet Hava Alanı

21 SN : ĠLÇESĠ MAHALLESĠ MEVKĠĠ ADA PARSEL ALANI HĠSORN KAT NO: BAĞIMSIZBÖLÜM VASFI AÇIKLAMALAR 191 Kocasinan Kötügöller Gölyeri ,17 tam tarla Erkilet Hava Alanı 192 Kocasinan Kötügöller Gölyeri ,33 tam tarla Erkilet Hava Alanı 193 Kocasinan Erkilet kıģlacık ,/2 Tarla altıntepe 194 Kocasinan Sümer tam Okul OKUL 195 Kocasinan Kötügöller Gölyeri tam tarla Erkilet Hava Alanı 196 Kocasinan Kötügöller Gölyeri ,8 tam tarla Erkilet Hava Alanı 197 Kocasinan Kötügöller Gölyeri ,65 tam Tarla Erkilet Hava Alanı 198 Kocasinan Sümer Bozyer /65000 Tarla Yavuzselim ĠÖO 199 Kocasinan Sümer Bozyer /65000 Tarla Yavuzselim ĠÖO 200 Kocasinan Sümer Bozyer /65000 Tarla Yavuzselim ĠÖO 201 Kocasinan Kötügöller /5441 Tarla Arsa 202 Kocasinan Arğıncık Kıraçlar ,75 tam arsa Rezzan Has ĠÖO 203 Kocasinan Cumhuriyet ,34 tam arsa Selçuk ĠÖO 204 Kocasinan Arğıncık ,66 tam arsa Zekiye Has ĠÖO 205 Kocasinan Himmetdede tam Ev 206 Kocasinan Arğıncık Köyüstü , / Tarla Razzan Has ĠÖO 207 Kocasinan Sümer KaldırmbaĢı ,25 tam arsa 208 Kocasinan Erkilet ,96 tam arsa 209 Kocasinan Erkilet , /2400 arsa 210 Kocasinan Himmetdede Köyiçi tam arsa Ġlköğretim Okulu 211 Kocasinan Cırgalan ,61 tam arsa Okul alanı 212 Kocasinan Yemliha Köyiçi tam okul yemliha ĠÖO 213 Kocasinan Sümer KiriĢhane tam Okul Ahmet Eskiyapa ĠÖO 214 Kocasinan Sümer ,75 tam Okul Sümer ĠÖO 215 Kocasinan Sümer ,8 tam Okul Sümer OÖO 216 Kocasinan Cengiztopel tam arsa 217 Kocasinan Erkilet tam Tarla Okul alanı 218 Kocasinan Mollahacı Uluyazı ,42 1,/2 arsa Okul alanı 20

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

B-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER I-GENEL BİLGİLER A-MİSYON-VİZYON MİSYON KİÖİ nin Misyonu Kayseri İline, ildeki kişi ve kuruluşlara yönelik, başta tarım, bayındırlık, çevre, eğitim ve sağlık alanlarında olmak üzere, yasalarla belirlenen

Detaylı

2013 Yılı Performans Programı.

2013 Yılı Performans Programı. KAYSERİ 2012 İl Genel Meclisinin 20/11/2012 tarih ve 146 sayılı kararı ile kabul edilmiştir 1 KAYSERİ İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAYSERİ 2012 2 SUNUŞ Performans Programları, stratejik

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU (Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor) Nisan 2015 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇORUM ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI PERFORMANS

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 1 : 5393 SAYILI BELEDĠYE YASASININ 25. MADDESĠ GEREĞĠNCE DENETĠM KOMĠSYONU SEÇĠLMESĠ 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince, Denetim Komisyonu seçimine esas olmak

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 MALİ YILI KASIM 2009 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu

Detaylı

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ T.C. ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ İlimiz Özel İdaresinin 2011 Mali Yılı Bütçesi İl Genel Meclisimizce 73.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. İl Özel İdaresi

Detaylı

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Belediye Meclisi; Recep ÖZKAN ın 31/01/2012 tarihli yazılı daveti nın BaĢkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi gereğince 06/02/2012

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEVELĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi : 04/03/2013 Karar No : 10 Belediye Meclisi; Belediye BaĢkanının 26/02/2013 tarihli yazılı daveti üzerine 2013 Yılı Döneminin Mart ayı toplantısında, gündemdeki konuları görüģmek için, Belediye

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Fen Lisesi ,873. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ,862

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KAYSERİ MELİKGAZİ Kayseri Fen Lisesi ,873. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi ,862 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Kayseri Fen Lisesi 60 492,873 Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi 170 483,862 Sami Yangın Anadolu Lisesi 170 478,375 Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi 170 474,336 Sema

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

5302 sayılı yasa ile Ġl Özel Ġdaresinin kuruluģu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalıģma usul ve esasları yeniden düzenlenmiģtir.

5302 sayılı yasa ile Ġl Özel Ġdaresinin kuruluģu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalıģma usul ve esasları yeniden düzenlenmiģtir. I. GENEL BĠLGĠLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 530 sayılı yasa ile Ġl Özel Ġdaresinin kuruluģu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalıģma usul ve esasları yeniden düzenlenmiģtir. Ġl

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem

T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI. : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem T.C. AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞI KONU : İl Genel Meclisinin 2015 Yılı Nisan Ayı Toplantısına Ait Gündem TOPLANTI YERİ : Özel İdare İş Hanındaki İl Genel Meclisi Salonu. TOPLANTI

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

Oklun Öğrenci Mevcudu

Oklun Öğrenci Mevcudu Oklun Öğrenci Mevcudu Sınıfların mevcutları 34 kiģiden oluģmaktadır. Pansiyon mevcudu 132 kiģiliktir. Okulumuzda 2015 2016 eğitim öğretim yılında Laboratuvar Hizmetleri alanında 96, Hayvan YetiĢtiriciliği

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KAYSERİ İLİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI

KAYSERİ İLİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI İl / İlçe / Okul Tür Taban Puan Kayseri / Melikgazi Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesi 491.1304 Kayseri / Kocasinan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 481.2777 Kayseri / Kocasinan Sami Yangın

Detaylı

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI

T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI T.C ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI KASIM 201 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İl Özel İdareleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdareleri kanunu

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

2017 YILI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE OLUŞAN TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR

2017 YILI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE OLUŞAN TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE OLUŞAN LAR VE LAR 84518 AKKIŞLA / Akkışla Çok Programlı Anadolu Lisesi 188,1665 0 Anadolu Lisesi 84519 AKKIŞLA / Akkışla Çok Programlı Anadolu Lisesi 172,6488 30 Anadolu Meslek

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU

T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU T. C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ İÇ KONTROL (İNTERNAL CONTROL) TANITIM SUNUMU HAZIRLAYAN: MUSTAFA KARAKAYA İÇ DENETÇİ Eylül 2011 SUNUM PLANI GiriĢ 25 adet sunu bulunmaktadır. Kısaca

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A MİSYON ve VİZYON

I GENEL BİLGİLER A MİSYON ve VİZYON I GENEL BİLGİLER A MİSYON ve VİZYON 1 B YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR İl Özel İdaresinin Görev Alanı Ġl Özel Ġdaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları Ġl Özel

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı