Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Issn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU ETM PROGRAMININ AYLIK ÇOCUKLARIN OKUMA YAZMA BECERLERNE ETKS* THE EFFECT OF SENSORY EDUCATION PROGRAM SUPPORTING THE READING WRITING SKILLS ON THE READING WRITING SKILLS OF CHILDREN AT THE AGE OF MONTHS Elçin YAZICI** Adalet KANDIR*** Öz Aratırma, okuma yazma becerilerini destekleyici duyu eitimi programının aylık çocukların okuma yazma becerilerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıtır. Aratırmanın çalıma grubunu; eitim öretim yılında Ankara il merkezindeki Milli Eitim Bakanlıı na balı baımsız anaokullarına devam eden tesadüfî örnekleme ve gönüllülük esasına dayanarak deney (n:25) ve kontrol (n:27) grubu olmak üzere toplam 52 çocuk oluturmutur. Aratırmada okuma yazma becerilerini destekleyici duyu eitimi programının aylık çocukların okuma yazma becerilerine etkisini incelemek amacıyla ön test/son test/ izleme testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıtır. Aratırmada verilerin toplanmasında, Genel Bilgi Formu, Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın etkililiini deerlendirme araçları ile "61-72 Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi kullanılmıtır. Deney grubuna Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı sekiz hafta süresince haftanın be i günü uygulanmıtır. Kontrol grubuna ise mevcut MEB programının sınıf öretmenleri tarafından uygulanmasına devam edilmitir. Aratırmanın temel amacı dorultusunda elde edilen verilerin analizinde; Baımsız gruplarda t Testi, tek faktörlü kovaryans analizi (one factor ANCOVA) ve tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA (repeated measures) kullanılmıtır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmitir. Aratırma sonucunda; kontrol grubu ile karılatırıldıında Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın uygulandıı deney grubu çocuklarının okuma yazma becerileri kazanımlarında, deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduu bulunmutur (p<0,05). Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın çocukların okuma yazma becerilerini pozitif yönde destekledii tespit edilmitir. Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eitim, Okuma Yazmaya Hazırlık Becerileri, Duyu Eitimi. Abstract The current research was carried out to determine the effect of sensory education program supporting the reading-writing skills on the reading writing skills of children at the age of months. The working group of the research was made up of 52 children attending to independent kindergartens working under the Ministry of Education as test (n:25) and control (n:27) groups depending on random sampling and volunteering in the city center of Ankara in educational year. In order to investigate the effect of sensory education program supporting the * Bu çalıma Doç. Dr. Adalet KANDIR danımanlıında Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın Aylık Çocukların Okuma Yazmaya Hazırlık Becerilerine Etkisi konulu doktora tezinden üretilmitir. *Dr., MEB Anasınıfı Öretmeni. ** Prof. Dr., Gazi Üniversitesi,Gazi Eitim Fakültesi, lköretim Bölümü, Okul Öncesi Eitimi Anabilim Dalı

2 reading-writing skills on the reading writing skills of children at the age of months, pretest/last test /follow-up test and experimental design were used in the research. In the collection of the data, General Information Form, the tools to evaluate the efficacy of the Sensory Educational Program Supporting the Reading Writing Skills and Research Test for Reading-Writing Skills of Children at the age of Months were used. The Sensory Educational Program Supporting the Reading Writing Skills was applied to the test group for five working day, while the program of ME (Ministry of Education) was carried on applying by the classroom teachers. In the analysis of the data in line with the basic purpose of the research, t test and one factor ANCOVA were used for the independent groups and two-factor ANOVA were used for the repeated measures on one factor. The significance level was taken as p<0.05. As a result of the research, in comparison with the control group, a significant difference was found in favor of the test group in the acquisition of reading writing of the at the test group which was applied The Sensory Educational Program Supporting the Reading Writing Skills (p<0.05). It was also found that The Sensory Educational Program Supporting the Reading Writing Skills supported the reading writing skills of children in a positive way. Keywords: Preschool Education, Preparatory Skills for Reading Writing, Sensory Education. 1. Giri Okul öncesi eitimin bir parçası olan ve pek çok etkinlii kapsayan okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri, ilkokula balamadan önce çocuklara okuma yazma becerilerinin geliimini destekleme fırsatı sunar. Okuma ve yazma becerileri birbirine baımlı ve birbirini destekleyen süreçlerdir. Okuma yazma iletiimin; okuma, yazma, konuma, dinleme ve görüme gibi çeitli öelerini içine alır ve okuma yazma geliimi bu süreçleri etkiler (Pullen ve Justice, 2003: 88; Albrecht ve Miller, 2004: 292; Caplovitz, 2006: 3). Okuma yazma becerileri okul öncesi dönemdeki çocukların; algılarını gelitirmelerini, dikkatlerini toplayabilmelerini, hatırlayabilmelerini, akıl yürütme, problem çözme, el-göz koordinasyonu ve kalem tutma becerilerini gelitirebilmelerini, eletirme, iliki kurma, sıralama, gruplama gibi temel bilgi ve becerileri kullanabilmelerini kolaylatırmayı salar. Bu sayede edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla bilisel etkinlikler artar. Bilisel etkinlikler; çocuun akıl yürütmesine, algısal yeteneini ve çeitli kavramları gelitirmesine temel hazırlar. Bilisel etkinliklerin kullanımını gerektiren okuma yazmaya hazırlık çalımalarında, çocukların yaam boyu kullanabilecekleri dinleme, konuma, etkili iletiim kurma, okuma yazma becerileri vb. kazanmaları ve bu becerileri yoluyla tüm geliimleri yönünden kendilerini gelitirmeleri amaçlanmıtır. (Abdülkarim, 2003: 30; Albrect ve Miller, 2004: 293; Parlakyıldız ve Yıldızba, 2004; Yazıcı, 2010: 1; imek, 2011: 2). Bu açıdan bilisel etkinlikler, çocuun gelecekteki akademik baarısını belirlemede çok önemli bir basamaktır Akademik baarıyı artırmak için ise, beyinde gerçekleen nörofizyolojik ilemleri bilmek ve bunu kullanmak büyük önem taır. Nörofizyolojik ilemlerin içinde ise, duyusal deneyimler oldukça önemlidir. Çünkü çocuklar duyusal deneyimleri üzerinde düüncelerini gelitirir. Bebeklik döneminden itibaren dı dünyada yaamaya ve gelimeye balayan tüm bireyler hayatta kalma ve çevreleriyle uyumlu bir ekilde yaama çabası içerisindedir (Su, 2002: 13; Niessen, 2003: 10; Boyle, 2006: 18; Bay, 2008: 23). Bireyler bu çabalarını gerçekletirmek için çevrelerini duyuları aracılııyla tanımaya, kefetmeye, anlamaya ve örenmeye çalıır. Büyüme ve gelime sürecinde, olgunlaan ve deneyimlerle örenen çocuk, bu kapasitesini ulaacaı en üst düzeye getirebilir. Çocukların çok yönlü gelimesini salayan ve eitimin temelinde yer alan duyular, erken çocukluk dönemi boyunca gelimeye ve bilgi toplamaya devam eder. Duyular, doutan gelen bazı kurallara göre beyinde organize edilerek algıları oluturur. Bu dorultuda okul öncesinde duyu eitiminde duyusal algı becerilerinin gelitirilmesi esastır. Görme, iitme, dokunma, koklama ve tat alma duyuları çocukların dünya hakkında bilgi toplamalarında en önemli araçlardır (Su, 2002: 13; Dunn, 2007: 85; Topba, 2007: 56; Robinson, 2011: 19;). Okul öncesi dönemdeki çocukların, potansiyellerinin maksimum düzeye ulaabilmesi için tüm duyuların koordine çalımasının desteklenmesi önemlidir. Çocuun sosyal, duygusal, zihinsel, fiziksel ve dil geliimi için duyusal olarak uyarılması, farklı duyu

3 kanallarını stimüle eden uyaranlarla karılama fırsatlarının desteklenmesi gerekir (Isbell ve Isbell, 2007: 15; Plotnik, 2009: 124). Duyu organlarının tanımlanması, özelliklerinin bilinmesi, duyusal farkındalıın oluturulması ve bu süreçte ortaya çıkan sorunların deerlendirilmesi ve okul öncesi sınıflarda çocukların be duyusunu aktive eden çalımalar ve materyallerle bütünletirilmi programlar da büyük önem taır. Bu programlar içerisinde yer alan çeitli ve zenginletirilmi doal düzenlemeler; çocukların tüm geliim alanlarının desteklenmesine olanak verir (Jackman, 2001: 191; Mayesky, 2002: 76; Niessen, 2003: 10; Goodwin, 2008: 8). Okul öncesi dönemde çocukların okuma yazma becerilerini (sözcük bilgisi ve telaffuz kazanımı, alfabe bilgisi, fonolojik farkındalık ve yazma) destekleyici duyu eitimi programı; çocuun görsel, iitsel, bilisel, sosyal ve duygusal geliim alanlarındaki becerileri ile paralellik göstermekte ve ilkokula hazırlıı açısından son derece önemlidir. Günlük yaamda her eylem için duyuların pek çounun kullanılması gerekir. Çocuklar örendikleri her eyi duyularıyla algılayarak örenir. Çocuklardaki örenmelerin gerçekleebilmesi için tüm duyuların görevlerini yerine getirerek; bilgilerin beyne iletilmeleri ve iletilen bu bilgilerin algı tarafından anlamlı hale getirilip yorumlanması gerektii bilinmektedir. Bu sayede beyin, çeitli duyulardan gelen karmaık bilgi akıını yorumlar. Beyin, duyusal bilgiyi kullanarak, algısal yaantılar yaratır. Bu nedenle beyinde algının oluabilmesi için duyulara gereksinim vardır. Bütün bunları içeren bir okuma yazmaya hazırlık becerilerini destekleyici duyu eitimi programı ile desteklenen okul öncesi sınıflarında, çocukların problem çözme becerisi, hayal dünyası, çok yönlü düünebilme becerisi geliecek, sözcük daarcıkları artacak ve çocuklar sayılar gibi harflerin de sembollerle ifade edildiini fark edecek, duygu ve düüncelerini farklı ekillerde ifade edebilecek, sanat, müzik, drama, edebiyat, bilim vb. disiplinler arasında nedensonuç ilikisi kurmayı örenecektir (Morris, 2002: 121; Atkinson, Atkinson, Smith, Bem ve Nolen, 2006: 119; Dunn, 2007: 88; Üstün, 2007: 15; Madi, 2011: 168; Robinson, 2011: 8). Bu açıdan çocuklarda örenme istek ve amacı yaratmak için beynin farklı alanları arasında iliki kuracak eitim materyallerinin kullanılması ve erken yatan itibaren çocuklara bu süreç içinde okuma yazma becerilerini destekleyici farklı duyu materyallerinin sunulması gerekir. Bu nedenle be duyunun etkin olduu duyu eitimi programının planlanması, duyusal bilgi içinden anlamlı örüntülerin yorumlanarak algının oluması, bunun sonucu farkındalık düzeylerinin artması, çocukların temel okuma yazma becerilerini hızlandırıcı ve destekleyici okuma yazmaya hazırlık çalımalarının program içerisinde yer alması son derece önemlidir (Albrect ve Miller, 2004: 293; Dunn, 2007: 84; Bay, 2008: 23; Yazıcı, 2010: 1; Madi, 2011: 155). Bu göre çocukların okuma yazma beceri düzeylerinin okul öncesi dönemde tespit edilmesi, çocukları bu yönde destekleyecek eitim ortamlarının düzenlenmesi ve nitelikli okul öncesi eitim programlarının oluturulması gerekir (Albrecht ve Miller, 2004: 292; Goodwin, 2008: 9; Willis, 2008: 11). Bu noktadan hareketle aratırma, okuma yazma becerilerini destekleyici duyu eitimi programının aylık çocukların okuma yazmaya becerilerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıtır. 2. Materyal ve Yöntem Aratırmada okuma yazma becerilerini destekleyici duyu eitimi programının anaokuluna devam eden aylık çocukların okuma yazma becerilerine etkisini incelemek amacıyla ön test/son test/izleme testi kontrol gruplu deneysel desen ve nitel aratırma türlerinden görüme, gözlem ve görüntü analizi yöntemi kullanılmıtır Çalıma Grubu Aratırmanın evrenini eitim öretim yılında Ankara il merkezindeki Milli Eitim Bakanlıı na balı baımsız anaokullarına devam eden, normal geliim gösteren aylık çocuklar oluturmutur. Aratırmanın çalıma grubuna, evren içinden tesadüfî olarak seçilen Ankara il merkezindeki Milli Eitim Bakanlıı na balı baımsız anaokullarına devam

4 eden, daha önce özel bir duyu eitimi programı uygulanmamı, deney (n:25) ve kontrol (n:27) grubu olmak üzere toplam 52 çocuk dahil edilmitir. Çalıma grubunun demografik özellikleri incelendiinde; deney grubundaki çocukların %48.0 ının kız %52.0 nın erkek ve kontrol grubundaki çocukların %25,9 unun kız %74,1 inin erkek olduu; deney grubundaki çocukların %60.0 nın ilk ve %36.0 nın son çocuk, kontrol grubundaki çocukların %63.0 nın ilk %33.3 ünün ortanca çocuk olduu; deney grubundaki çocukların %60.0 ınn ve kontrol grubundaki çocukların %66,7 sinin iki çocuk olduu ve deney grubundaki çocukların %56.0 ının aylık süredir, %32.0 ının 24 aydan daha fazla süredir, kontrol grubundaki çocukların %40,7 sinin aylık süredir, %44,4 ünün 24 aydan daha fazla süredir okul öncesi eitim kurumuna devam ettii belirlenmitir. Deney ve kontrol grubu çocukların anne-babalarının demografik özellikleri incelendiinde ise; deney grubundaki çocukların annelerinin %96.0 ının ve kontrol grubundaki çocukların annelerinin %100 ünün ya grubunda olduu; deney grubundaki çocukların babalarının %96.0 ının ve kontrol grubundaki çocukların babalarının %96.3 ünün ya grubunda olduu; deney grubundaki çocukların annelerinin %80.0 ının ve kontrol grubundaki çocukların annelerinin %70,4 ünün üniversite mezunu olduu, deney grubundaki çocukların babalarının %76.0 ının ve kontrol grubundaki çocukların babalarının %66,7 sinin üniversite mezunu olduu; deney grubundaki çocukların annelerinin %64.0 ının, kontrol grubundaki çocukların annelerinin %88,9 unun memur olduu; deney grubundaki çocukların babalarının %56.0 ının ve kontrol grubundaki çocukların babalarının %55,6 sının memur olduu belirlenmitir Veri Toplama Araçları Aratırmada veri toplama aracı olarak, çocuklar ve ailelerine ilikin genel bilgileri toplamak amacıyla cinsiyet, karde sayısı, doum sırası, okul öncesi eitime devam etme süreci, anne ve babanın örenim durumu ve anne babanın meslei gibi demografik bilgileri içeren Kiisel Bilgi Formu, Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın uygulama sürecini deerlendirmek amacıyla; Kontrol Deerlendirme Formu, Odak Deerlendirme Formu ve Sürekli Deerlendirme Formu, Öretmen Gözlem Formu, Aile Katılımı Deerlendirme Formu, Öretmen Görüme Formu, Aile Görüme Formu, çocukların okuma yazma beceri geliimini deerlendirmek amacıyla Yazıcı (2010) tarafından gelitirilen ve geçerlik ve güvenirlik çalıması yapılan "61-72 Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi kullanılmıtır. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın Uygulama Sürecini Deerlendirmeye Yönelik Formlar Kontrol Deerlendirme Formu çocukların etkinlikler sırasında görme, iitme, dokunma, koklama, tatma ve çoklu duyu alt alanları için öngörülen fark etme, ayırt etme ve anlamlandırma basamaklarını içeren etkinliklere katılımlarını göstermek amacıyla düzenlenmitir. Odak Deerlendirme Formu çocukların etkinliklerde yer alan kazanım ve geliim göstergelerine ilikin davranıları göstermedeki performansını gözlemlemek amacıyla düzenlenmitir. Sürekli Deerlendirme Formu programda yer alan kritik ve birbirinin temeli olan etkinliklerin belirli aralıklarla tekrarı sırasında, çocukların kazanım ve geliim göstergelerine ilikin davranılarındaki tutarlılıı gözlemlemek amacıyla düzenlenmitir. Öretmen Gözlem Formu Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın ilkelerini temel alarak deney grubunda yer alan iki öretmenin göstermi oldukları performansları deerlendirmek amacıyla düzenlenmitir

5 Aile Katılımı Deerlendirme Formu Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programın uygulaması sürecince, programda yer verilen aile katılım çalımaları deerlendirmek amacıyla düzenlenmitir. Öretmen Görüme Formu Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitim Programı uygulama süreci sonunda, öretmenlerin uyguladıkları programa ilikin görülerini deerlendirmek amacıyla düzenlenmitir. Aile Görüme Formu Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitim Programı uygulama süreci sonunda, ailelerin uygulanan programa ilikin görülerini deerlendirmek amacıyla düzenlenmitir Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi Yazıcı (2010) tarafından gelitirilmi olan, geçerlik ve güvenirlik çalıması yapılan Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi nin içerik organizasyonu aaıda belirtilmitir (Yazıcı ve Kandır, 2014: 3). Alt Testler Okuma Becerileri Alt Testi Alfabe Bilgisi Fonolojik Farkındalık Sözcük Bilgisi ve Telaffuz Yazma Becerileri Alt Testi Geçerlik ve Güvenirlik Çalıması Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi nin kapsam geçerliine ilikin çalıma sırasında aratırmacı, ölçein bir kopyası ve aratırmacı tarafından hazırlanan her bir maddenin ayrı ayrı deerlendirilecei uzman görüü deerlendirme formuyla birlikte on akademik uzmanla birebir görüme yaparak ve testin kapsam geçerlilii için uzmanların deerlendirmelerini almıtır. Uzman görü deerlendirmelerine göre ölçekte gerekli düzenlemeler yapılmı ve test maddelerinin uzman görülerine göre mod, medyan, minimum ve maximum deerleri incelendiinde her bir maddenin uzmanlardan almı oldukları medyan deerlerinin tüm maddelerde üç olduu görülmütür. Buna göre, ölçek maddelerine ilikin uzmanlar arasında tutarlılık gösterdii düünülerek ölçekte gerekli düzenlemeler yapılmı ve ölçee son ekli verilmitir Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi gelitirilirken faktör yapısını belirlemek için açımlayıcı faktör analizinin kullanılması dikkate alınarak, testin alt testleri (Okuma Becerileri ve Yazma Becerileri) ve alt boyutları (Alfabe Bilgisi, Fonolojik Farkındalık, Sözcük Bilgisi ve Telaffuz) her biri tek boyutlu bir yapı olarak kabul edilerek dorulayıcı faktör analizi uygulanmıtır. Buna göre, Okuma Becerileri alt testinin ortaya konulan tek boyutlu faktör yapısının dorulandıı ve Okuma Becerileri alt testinde bulunan maddelerin tamamının, tek boyutlu faktör yapısını güvenilir bir ekilde temsil ettii görülmütür. Yazma Becerileri alt testine ilikin ortaya konulan tek boyutlu faktör yapısının da dorulandıı ve Yazma Becerileri alt testinde bulunan maddelerin çounun, tek boyutlu faktör yapısını güvenilir bir ekilde temsil ettii görülmütür Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi ne ait maddetoplam puan korelasyonu ve KR-20 güvenirlik analizi sonuçları incelendiinde ise, Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi ne ilikin KR-20 güvenirlik katsayısının.985 olduu, Okuma becerileri alt testine ilikin KR-20 güvenirlik katsayısının.987 olduu, Okuma Becerileri Alt Testi nin Alfabe Bilgisi Alt Boyutuna ilikin KR-20 güvenirlik katsayısının.946 olduu, Okuma Becerileri Alt Testi nin Fonolojik Farkındalık Alt Boyutuna ilikin KR-20 güvenirlik katsayısının.979 olduu, Okuma Becerileri Alt Testi nin Sözcük Bilgisi ve Telaffuz

6 Alt Boyutuna ilikin KR-20 güvenirlik katsayısının.989 olduu, Yazma Becerileri Alt Testi ne ilikin KR-20 güvenirlik katsayısının.829 ile madde toplam korelasyon katsayısının yüksek derecede güvenirlik düzeyinde olduu belirlenmitir. Buna göre Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi nin Türkiye de aylık çocukların deerlendirilmesinde kullanılabilecei, ölçein geçerlik ve güvenirlik sonuçlarının yüksek düzeyde olduu söylenebilir Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi nin Uygulanması ve Deerlendirilmesi Test uygulanırken test kitapçıındaki her madde ile ilgili resim çocuklara gösterilmi, resme ait yönerge yüksek sesle okunmu ve çocuklardan yanıt vermeleri beklenmitir. Her doru yanıt için test kayıt formuna bir (1) puan, her yanlı yanıt için sıfır (0) puan ilenmitir. Okuma Becerileri alt testinde çocuk, ardı ardına be yanlı yanıt verdiinde o alt test yarıda kesilmi ve dier alt test uygulanmaya balanmıtır. Testin tümünün uygulanması her çocuk için dakika arasında sürmütür. Her alt test için ham puan, doru yanıtlanmı olan madde sayısıdır. Ölçein sonunda her alt ölçek için ayrı ayrı doru yanıtlar sayılarak toplam puanlar test kayıt formundaki uygun yerlere yazılmıtır. Daha sonra her alt ölçein puanları ayrı ayrı toplanarak bileik puanlar elde edilmitir. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı Yazıcı (2013) tarafından gelitirilen Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı okul öncesi dönemde aylık çocukların okuma yazma becerilerini desteklemeyi esas almaktadır. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı, çocukların önyargılardan uzak ve istekli bir ekilde katılacaı, çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın uygulanacaı çevrenin özelliklerinin önemsendii; okuma (alfabe bilgisi, fonolojik farkındalık, sözcük bilgisi ve telaffuz) ve yazma becerilerinin desteklenmesini salayan görme, iitme, dokunma, koklama, tatma ve çoklu duyu olmak üzere altı alanda etkinliklerin yer aldıı örenme yaantılarını içeren bir eitim programıdır. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nda yer alan okuma yazma becerilerine yönelik etkinlikler; basitten zora ilkesi ve çocukların hazır bulunuluu göz önünde bulundurularak; Okuma Becerileri Yazma Becerileri eklinde alınmıtır. Buna göre, Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı farklı özellikleri olan kapsamlı, ilgi çekici ve çocukların be duyusunu etkili bir ekilde kullanmasına olanak salayan okuma yazma etkinlikleriyle bütünletirilmi bir programdır. Çocukların duyusal deneyimler aracılııyla çevrelerini tanımasına, kefetmesine, anlamasına ve örenmesine fırsat tanır. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı, geliimsel olarak uygun ve çocuk merkezlidir. Program, okuma yazma becerilerine yönelik etkinliklerin, sistematik ve sıralı olarak incelenmesine olanak salarken, yaanılan deneyimler duyuların uyarılmasını birlikte beyinde sinaptik balantıların oluturulmasını hedeflemektedir. Duyuların etkili bir ekilde kullanılmasının akademik bir alan olan okuma yazma becerileri ile birletirilmesi hedeflenmitir. Çocuklar açısından örenme, duyuları aracılııyla ilgi çekici ve kalıcı hale getirilmitir. Çocukların büyük grup, küçük grup ve bireysel olarak örenmelerine fırsat verilmitir. Uygulama ve tekrar olanaı sunan Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı, çocukların be duyusunu da etkili bir ekilde kullanmasına olanak vereceinden okuma (alfabe bilgisi, fonolojik farkındalık, sözcük bilgisi ve telaffuz) ve yazma becerilerinin geliimine ve sınıflandırma, sıralama karılatırma, neden sonuç ilikisi kurma, problem çözme, akıl yürütme gibi temel kavramların kazanılmasına yönelik uygun koulların oluturulmasına olanak salamıtır

7 Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı aaıdaki materyallerden olumaktadır; Program Özeti: Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın temelleri, gelitirme süreci, kapsamı, materyallerin kullanımı, programın uygulanması, programın deerlendirilmesi hakkında bilgiler bulunmaktadır. Eitimci Kaynak Seti: Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın alt alanları Görme, itme, Dokunma, Koklama, Tatma ve Çoklu Duyu ve bu alt alanlara ait öretim etkinlikleri bulunmaktadır. Bu alt boyutlara ait her bir etkinlik hakkında etkinlik türü, etkinlik alanı, etkinlik adı, kazanım ve göstergeler, etkinlik için önerilen süre, grup büyüklüü, hedef sözcükler, gereksinim duyulan materyaller, materyallerin hazırlanması, örenme süreci, deerlendirme ve önerilen dier etkinlikler eklinde detaylı bilgiler yer almaktadır. Sınıf çi Eitim Etkinlikleri: Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın alt alanlarına (görme, iitme, dokunma, tatma, koklama, çoklu duyu) yönelik etkinlik sayfaları, etkinliklere özgü materyaller ve renkli öykü kitapları bulunmaktadır. Aile Eitim Etkinlikleri: Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın alt alanlarına (görme, iitme, dokunma, tatma, koklama, çoklu duyu) yönelik aile mektupları, aile katılım etkinlik sayfaları, etkinliklere özgü materyaller ve çocukların okulda kullandıktan sonra eve götürerek ailesiyle çalımasına olanak salayan sınıf öykü kitaplarının siyah-beyaz versiyonu olan eve götür öykü kitapları ve eve götür oyunları bulunmaktadır. Deerlendirme Formları: Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın uygulama sürecini deerlendirmeye yönelik; Kontrol Deerlendirme Formu, Odak Deerlendirme Formu, Sürekli Deerlendirme Formu, Aile Katılımı Deerlendirme Formu, Öretmen Gözlem Formu, Aile Görüme Formu ve Öretmen Görüme Formu bulunmaktadır. 2.3 Verilerin Toplanması Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın çocukların okuma yazma becerilerine etkisini incelemek amacıyla deney ve kontrol grubundaki çocuklara Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi testin uygulama kriterleri dikkate alınarak ubat 2013 tarihinde ön test olarak uygulanmıtır. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı haftada be gün olmak üzere toplam sekiz hafta uygulanmıtır. Aratırmacı tarafından öretmenlere, uygulamadan bir hafta önce programın bütünü (eitim programının özellikleri, kazanım ve geliim göstergeleri, kazanımlara ulaabilmek için ne gibi durumlar yaratılacaı, çocuklarla nasıl iletiim kurulacaı, bu iletiimin nasıl bir fiziki ortam içinde, hangi uyarıcılarla gerçekleecei, hangi yöntem ve tekniklerin kullanılacaı ile ilgili vb.) yönelik eitim verilmitir. Daha sonra öretmenler uygulamadan bir önceki hafta cuma günü o hafta boyunca uygulanması beklenen be günlük Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı ile ilgili bilgilendirilmitir. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın be günlük etkinlikleri içeren çıktılar ve etkinliklere ait materyaller getirilmitir. Bir hafta boyunca uygulanacak olan etkinlikler, öncelikle anlatılmı ve anlatılırken materyaller de tanıtılmıtır. Daha sonra aratırmacı tarafından tıpkı çocuklara uygulanıyormu gibi bir eitim ortamı düzenlenmi, materyaller kullanım amaçları ile birlikte açıklanmı, etkinliin özelliine göre yer alan tekerleme, arkı, öykü ya da parmak oyunları söylenmi, sorular sorulmu, çocukların sorulara verebilecekleri muhtemel yanıtlar deerlendirilmi, hedef sözcükler açıklanmı, deerlendirme soruları sorulmu, yine etkinliin özelliine göre sınıf içi etkinlik sayfalarına ait yönergeler verilmi; kısacası etkinliklerin basamakları aama aama anlatılarak öretmenlerin etkinliklere hâkim olmaları salanmıtır. Aratırmacının etkinlii

8 uygulamasından sonra öretmenlerden sıra ile etkinlikleri basamaklarına göre uygulamaları istenmi ve aratırmacının gözetiminde etkinlikler yeniden oynanmı ve esas uygulamaya hazır hale getirilmeye çalıılmıtır. Daha sonra öretmenler planlanan bu etkinlik örneini deney grubuna uygulamadan önce yine aratırmacı tarafından etkinlik için tekrar kısa bir hatırlatma yapılarak uygulama sırasından ortaya çıkabilecek durumlar en aza indirgenmeye çalıılmı ve öretmenler tarafından uygulamıtır. Deney grubundaki etkinliklerin kamera kaydı ve fotoraf çekimleri yapılmıtır. Aratırmacı tarafından uygulanan Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nda sekiz hafta süresince her hafta için aynı durum tekrarlanmıtır. Deney grubuna verilen eitim çerçevesinde 18 ubat-15 Nisan 2013 tarihleri arasında Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı uygulanmıtır. Kontrol grubunda ise, mevcut eitim programının uygulanmasına devam edilerek, program sınıf öretmeni tarafından doal akıında uygulanmıtır. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın uygulanması sırasında programın etkililiini deerlendirmek amacıyla Kontrol Deerlendirme, Odak Deerlendirme, Sürekli Deerlendirme, Öretmen Gözlem formu, Aile Katılımı Deerlendirme Formu, Öretmen Görüme Formu ve Aile Görüme Formu uygulanmıtır. Eitim programının uygulaması tamamlandıktan sonra deney ve kontrol gruplarına Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi Nisan 2013 tarihleri arasında son test olarak uygulanmıtır. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın etkisinin kalıcı olup olmadıını belirlemek amacıyla Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi son testten yaklaık dört hafta sonra Mayıs 2013 tarihleri arasında deney grubundaki çocuklara tekrar uygulanmıtır Verilerin Analizi Aratırmanın temel amacı dorultusunda elde edilen verilerin analizinde; öncelikle deney ve kontrol gruplarının denkliini belirlemek amacıyla "61 72 Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi nden elde ettikleri puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlılıı Baımsız gruplarda t Testi analizi teknii ile test edilmitir. Deney ve kontrol gruplarının "61 72 Aylık Çocuklar çin Okuma-Yazma Becerileri Aratırma Testi öntest sonuçlarına göre düzeltilmi son-test puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup olmadıı, tek faktörlü kovaryans analizi (one factor ANCOVA) ile test edilmitir. Deney grubunun "61 72 Aylık Çocuklar çin Okuma-Yazma Becerileri Aratırma Testi ön test, son test ve izleme testi ortalama puanları arasındaki farkı test etmek için ise; tek faktör üzerinde tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA (repeated measures) uygulanmıtır. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın uygulanma sürecinde Kontrol Deerlendirme Formu, Odak Deerlendirme Formu, Öretmen Gözlem Formu, Aile Katılımı Deerlendirme Formu dan elde edilen veriler frekans ve yüzdelik daılımlar halinde; Sürekli Deerlendirme Formu ndan elde edilen veriler grafiksel analiz yapılarak verilmitir. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın uygulama süreci sonunda Öretmen Görüme Formu ile Aile Görüme Formu ndan elde edilen veriler ise, içerik analizi yapılarak deerlendirilmitir. 3. Bulgular ve Tartıma Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın anaokuluna devam eden aylık çocukların okuma yazma becerilerine etkisini incelemek amacıyla yapılan aratırmanın sonuçları Tablo 1-Tablo 5 sunulmu ve tartıılmıtır

9 Tablo 1. Deney ve Kontrol Grubu Çocuklarının Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi Alt Boyutları, Alt Testleri ve Toplam Ön-Test Puanlarına Göre Baımsız Gruplarda t-testi Sonuçları Grup Test n ss sd t p Deney Alfabe Bilgisi Kontrol Alfabe Bilgisi Deney Fonolojik Farkındalık Kontrol Fonolojik Farkındalık Deney Sözcük Bilgisi ve Telaffuz Kontrol Sözcük Bilgisi ve Telaffuz Deney Okuma Becerileri Kontrol Okuma Becerileri Deney Yazma Becerileri Kontrol Yazma Becerileri Deney OYBAT Toplam Kontrol OYBAT Toplam Tablo 1 incelendiinde; deney ve kontrol gruplarının Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi Alt Boyutları, Alt testleri ve toplam ön test puanlarına göre yapılan baımsız gruplarda t testi sonuçlarına göre, deney ve kontrol grubundaki çocukların, Alfabe Bilgisi alt boyut ön test puan ortalamaları arasında (t (50)=.194, p>0.05), Fonolojik Farkındalık alt boyut ön test puan ortalamaları arasında (t (50)= -.234, p>0.05), Sözcük Bilgisi ve Telaffuz alt boyut ön test puan ortalamaları arasında (t (50)= -.778, p>0.05), okuma becerileri alt testi ön test puan ortalamaları arasında (t (50)=-.263, p>0.05) Yazma Becerileri alt testi ön test puan ortalamaları arasında (t (50)= -.934, p>0.05) ve Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi toplam puanı ön test puan ortalamaları arasında (t (50)= -.713, p>0.05) istatistiksel anlamda bir fark bulunmadıı görülmektedir. Bu sonuca göre, eitime balarken deney ve kontrol grubunun okuma yazma becerileri yönünden benzer özelliklere sahip olduu söylenebilir. Bu durum aynı zamanda deney ve kontrol gruplarının homojenliini gösterdii söylenebilir. Tablo 2. Deney Grubundaki Çocukların Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi Alt Boyutları, Alt Testleri ve Toplam Ön Test-Son Test Puanlarına Göre t-testi Sonuçları OYBAT Deney Grubu n ss Sd t p Alfabe Bilgisi Alfabe Bilgisi (son) Fonolojik Farkındalık Fonolojik Farkındalık(son) Sözcük Bilgisi ve Telaffuz Sözcük Bilgisi ve Telaffuz(son) * -11, * * Okuma Becerileri 25 31,16 9, , * Okuma Becerileri(son) 25 63,96 7,20 24 Yazma Becerileri Yazma Becerileri(son) OYBAT Toplam OYBAT Toplam(son) *p< * *

10 Tablo 2 ye göre; deney grubunun Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi alt boyutları, alt testleri ve toplam ön test/son test puanları t test sonuçlarına göre, deney grubundaki çocukların, Alfabe Bilgisi alt boyut ön test/son test puan ortalamaları arasında (t = , p<0.05), Fonolojik Farkındalık alt boyut ön test/ son test puan ortalamaları arasında (t -11,206, p<0.05), Sözcük Bilgisi ve Telaffuz alt boyut ön test/son test puan ortalamaları arasında (t = , p<0.05), Okuma Becerileri alt testi toplam ön test/son test puan ortalamaları arasında (t = , p<0.05), Yazma Becerileri alt testi ön test/son test puan ortalamaları arasında (t =-5.684, p p<0.05) ve Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi toplam ön test/son test puan ortalamaları arasında (t = , p<0.05) anlamlı bir farklılık olduu görülmektedir. Gözlenen bu farkın son test puanı lehinde olduu görülmektedir. Axelrad-Lentz (1998) aratırmasında, çoklu duyusal örenmeyi ön plana çıkaran Orton- Gillingham projesinini incelemitir. Aratırmaya anaokulundan beinci sınıfa kadar her düzeyde çocuk katılmıtır. Çocuklara okuma yazma becerilerine yönelik dönem baında (öntest), dönem ortasında (ara-test) ve dönem sonunda (son-test) olmak üzere üç kez test uygulanmıtır. Aratırma sonucunda, son testlerin ön testlerden oldukça yüksek olduu, çocukların her düzeyde okuma becerilerinin arttıı, duyuların kullanılmasıyla çocukların sözcük daarcıklılarının gelime gösterdii bulunmutur (Akt. Lordi, 2004: 29). Williams (2008) aratırmasında, çoklu duyusal fonem ve sözcük görselletirme stratejilerinin uygulanması sonucu anaokulundan üçüncü sınıfa kadar olan çocukların akıcı okuma, metin anlama, sözcük geliimi ve harf tanımlama becerilerinde ne kadar baarılı olduunu incelemitir. Aratırma ön-test/son-test yarı deneysel aratırma desenidir. Aratırmada Woodcock Reading Mastery-R-NU, The Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills Oral Reading Fluency ve Developmental Reading Assessment ölçekleri kullanılmıtır. Aratırma sonucunda, çoklu duyusal yöntemleri içine alan stratejilerin kullanılması ile okuma becerileri yönünden deney grubundaki çocukların kontrol grubundaki çocuklara göre anlamlı düzeyde gelime gösterdii bulunmutur. Tablo 2 den elde edilen bulgular ile yukarıdaki aratırma sonuçları arasında duyular aracılııyla gerçekleen çok algılamalı keifler, örenmeyi ve hatırlamayı artırdıından çocukların okuma yazma becerilerini gelitirmede erken dönemde planlı, programlı, aratırma ve oyun temelli duyu eitim program modelleri ve materyalleri ile okuma yazma becerileri ve bu becerileri destekleyici eitim verilmesinin etkili olması yönünden bir benzerlik gösterdii söylenebilir. Aratırmada deney grubuna uygulanan Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Program da, duyu odaklı okuma yazma becerilerinin günlük etkinliklerle, dier akademik alanlarla (oyun, drama, fen, matematik, sanat, müzik, dil) birletirilmesi ve tüm duyuların (görme, iitme, dokunma, koklamam, tatma ve çoklu duyu) etkili ve dengeli bir ekilde kullanılması, zengin duyu materyalleri ile desteklenmesi, bireysel farklılıkların dikkate alınması, kullanılan yöntem ve tekniklerin duyu odaklı olması, çocukların okuma yazma geliimlerini destekleyecek ve algılarını artıracak yeterli donanıma sahip eitim ortamının hazırlanması, bu süreç içerisinde yer alan çeitli ve zenginletirilmi doal düzenlemelerin çocukların tüm geliim alanlarını desteklemesi, çocukları süreç içerisinde objektif olarak deerlendirmeye yönelik gerekli önemin verilmesi, yapılan deerlendirmeler sonucunda eitimciye ve çocuklara nasıl yardım edilecei konusunda yönlendirmeler yapılması gibi özelliklere yer verilmesiyle çocukların etkinliklere ilgisinin çekilmesi ve örenmeye karı ilgi, istek ve merak duygusunun uyandırılması, çocuklarda okuma yazma becerileri yönünden deney grubu lehine anlamlı düzeyde fark çıkmasının nedeni olabilir. Tablo 3. Kontrol Grubundaki Çocukların Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi Alt Boyutları, Alt Testleri ve Toplam Ön Test-Son Test Puanlarına Göre t-testi Sonuçları

11 OYBAT Kontrol Grubu n ss sd t p Alfabe Bilgisi Alfabe Bilgisi (son) Fonolojik Farkındalık Fonolojik Farkındalık(son) Sözcük Bilgisi ve Telaffuz Sözcük Bilgisi ve Telaffuz(son) * * * Okuma Becerileri * Okuma Becerileri(son) Yazma Becerileri Yazma Becerileri(son) OYBAT Toplam OYBAT Toplam(son) *p< * * Tablo 3 incelendiinde; kontrol grubunun Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi toplam, alt test ve alt boyutları ön test/son test puanları t testi sonuçlarına göre, kontrol grubundaki çocukların, Alfabe Bilgisi alt boyut ön test/son test puan ortalamaları arasında (t = , p<0.05), Fonolojik Farkındalık alt boyut ön test puan ortalamaları arasında (t =-5.047, p<0.05), Sözcük Bilgisi ve Telaffuz alt boyut ön test/son test puan ortalamaları arasında (t = , p<0.05), Okuma Becerileri alt testi toplam ön test/son test puan ortalamaları arasında (t = , p<0.05), Yazma Becerileri alt testi ön test/son test puan ortalamaları arasında (t= , p<0.05) ve Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi toplam puanı ön test puan ortalamaları arasında (t = , p<0.05) anlamlı bir farklılık olduu belirlenmitir. Tablo 3 te kontrol grubunun ön-test/son-test puanları arasında anlamlı farklılıın olduu görülmektedir. Bu sonuç beklenen bir durum olarak ele alınabilir. Kontrol grubu çocuklarına MEB aylık çocuklar için Okul Öncesi Eitim Programı anaokulu öretmenleri tarafından uygulanmıtır. Çocukların okuma yazma becerilerinin geliimi okulda öretmenlerin onlara sunduu örenme yaantıları ile yakından ilikilidir. Kontrol grubundaki çocukların okuma yazma becerilerini deerlendiren ön test/son test puanlarının farklılaması, MEB aylık çocuklar için Okul Öncesi Eitim Programı nda da okuma yazma becerilerini temel alan kazanım ve geliim göstergelerinin yer alması ve MEB eitim programının uygulandıı kontrol grubu öretmeninin programda bu kazanım ve geliim göstergelerine yer vermesi ile ilikilendirilebilir. Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubu Çocuklarının Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi Alt Boyutları, Alt Testleri ve Toplam Son-Test Puanlarına likin Ortalama ve Standart Sapma Deerleri Deney Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi Alfabe Bilgisi Fonolojik Farkındalık Sözcük Bilgisi ve Telaffuz Okuma Becerileri (Toplam) ,20 Yazma Becerileri OYBAT Toplam n Ss Kontrol Alfabe Bilgisi Fonolojik Farkındalık Sözcük Bilgisi ve Telaffuz Okuma Becerileri (Toplam) ,40 Yazma Becerileri OYBAT Toplam Tablo 4 e göre, deney ve kontrol gruplarının Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi alt boyutları, alt testleri ve toplam son test puanlarına ilikin

12 aritmetik ortalamalarının Alfabe Bilgisi alt boyutunda deney grubunun 27.08, kontrol grubunun, 10.66; Fonolojik Farkındalık alt boyutunda deney grubunun 18.60, kontrol grubunun 11.96; Sözcük Bilgisi ve Telaffuz alt boyutunda deney grubunun 18.28, kontrol grubunun 14.70; yazma becerileri alt testinde deney grubunun 11.68, kontrol grubunun 9.92; Okuma Becerileri alt testinde deney grubunun 63.96, kontrol grubunun 37.33; Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi toplam puanında deney grubunun 75.64, kontrol grubunun olduu görülmektedir. Ortalama puanlarına göre deney grubunun kontrol grubuna göre daha yüksek bir ortalama puana sahip olduu söylenebilir. Tablo 5. Deney ve Kontrol Grubu Çocuklarının Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi Toplam Son-Test Puanlarına likin ANCOVA Sonuçları Varyans Kaynaı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F p 2 Ön Ölçüm (OYBAT Toplam) *.651 Grup (deney/kontrol) *.835 Hata Toplam * p<0.05 Tablo 5 e göre; deney ve kontrol gruplarının son test Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduu [F(1,49)= p<0.05] görülmektedir. Tablo 34 de belirtilen grupların son test puanları arasında yapılan Bonferroni testi sonuçlarına göre deney grubu Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi toplam puan ortalaması ( =75.64) ile kontrol grubu ( =47.25) arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Hesaplanan etki büyüklüü (effect size) ise 2 =.835 tir. Bu durumda uygulanan teknik açısından elde edilen eta-kare deeri ( 2 =.835) göz önünde bulundurulduunda, eta kare deeri.14 ün üzerinde olduundan deney grubuna uygulanmı olan Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın çocukların okuma yazma becerileri üzerinde pozitif yönde geni bir etkiye sahip olduu düünülebilir. Churchill, Durdel ve Kenny (1998) aratırmalarında, okuma yazma becerilerini gelitirmek amacıyla tasarlanan çoklu duyusal programın etkisini incelemitir. Bu programda görme, iitme ve kinestetik olmak üzere üç duyuya yönelik etkinlikler kullanılmıtır. Aratırmada okul öncesi, anaokulu ve özel gereksinimli olmak üzere üç farklı ya grubu ile çalımıtır. Aratırma sonucunda, tüm gruplarda çoklu duyusal program odaklı okuma yazma becerilerinde gelime gözlenirken, özellikle okul öncesi dönem çocuklarındaki ilerlemenin dier gruplara göre daha hızlı olduu ve geliimsel olarak okuma yazmaya hazır hale geldikleri bulunmutur (Akt. Stockdale, 2007: 32). Litcher ve Roberge (1979) aratırmalarında, okuma yazma becerilerinin geliiminde çoklu duyusal örenme yaklaımını temel alan Orton-Gillingham metodunu incelemitir. Aratırmada deney grubunda yer alan çocuklara Orton-Gillingham temelli okuma ve dil eitimi verilirken, kontrol grubunda yer alan çocuklar ise normal eitimlerine devam etmitir. Aratırmada Gates MacGinitive Reading Test ve Metropolitan Achievement Test kullanılmıtır. Aratırma sonucunda, deney grubunda yer alan çocuklar lehine anlamlı düzeyde fark çıkmıtır (Akt. Ritchey ve Goeke, 2006: 173). Hercus-Rowe (2008) aratırmasında, anaokulu sınıflarında çoklu duyusal modelin çocukların okuma yazma becerileri üzerindeki etkisini incelemitir. Aratırmada deney grubunda bulunan çocuklara çoklu duyusal model destekli okuma yazma eitimi verilirken, kontrol grubuna herhangi bir eitim verilmemitir. Bu program kapsamında alfabe bilgisi (harf adları, ilk ve son ses, büyük-küçük harfler), fonolojik farkındalık (ses iitme çalımaları, bir sözcükteki harf sayısı ve sırası, sesler arasındaki farklıklıklar), sözcük geliimi (farklı sözcüklerin yer aldıı öykü kitapları) becerileri görsel, iitsel ve kinestetik olmak üzere iki ya da

13 daha fazla yöntemle gelitirilmeye çalıılmıtır. Aratırmada Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills, 6th Edition (DIBELS) ölçei kullanılmıtır. Aratırma sonucunda, eitim verilen çocukların ilerleme kaydettii bulunmutur. Ayrıca çocukların çoklu duyusal model ile dildeki sesleri, fonetikleri, konumanın bölümlerini, paragraf ve cümle yapılarını, sözcükleri, anlama stratejilerini, okuma ve yazma için gerekli olan tüm becerileri örendikleri tespit edilmitir. Kinney (2013) aratırmasında altı-yedi ya çocuklarının okuma yazma becerilerinin gelitirilmesinde çoklu duyusal multimedia modelin etkisini incelemitir. Aratırmada Multiple Intelligence Survey, Teacher Observations ve Oral Reading Fluency Assessment kullanılmıtır. Aratırmada çoklu duyusal multimedia model yaklaımı olarak sözcük kazanımında ipad kullanılmıtır. Aratırma sonucunda, okuma yazma eitiminde çoklu duyusal multimedia model yaklaımının etkili olduu ve çocukların akademik okuma baarılarını artırdıı bulunmutur. Yukarıdaki aratırma sonuçları incelendiinde, beynin esnekliinin ve beynin fiziksel yapısının deneyimlerle deitii ve bu deneyimlerin zengin uyarıcı bir çevre ile mümkün olduu ve bu sayede çocukların beyin lobları arasında daha kolay balantılar kurarak yüksek düzeyde örenme gerçekletirdikleri belirtilmektedir. Bu nedenle etkili bir örenme için bütün duyuların ie koulması ve kazandırılacak olan kavram ve becerilerle ilgili derin ve güçlü duyusal yaantılara gereksinim olduunun bilinmesi gerekmektedir. Bu durumun da çocukların okuma yazma becerilerine katkı salama konusunda etkili olduu görülmektedir. Tablo 5 teki bulgular ile aratırma sonuçları arasında, çocukların okuma yazma becerilerini artırmada etkili olması yönünden bir paralellik olduu görülmektedir. Beyin geliiminin ve sinaptik balantıların kurulma oranının en youn ve hızlı yaandıı dönem olan erken çocukluk döneminde çocuklar, zengin uyarıcıların yer aldıı eitim ortamları sayesinde okuma yazma için gerekli olan becerilerle ilgilenebilirler. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nda; okuma yazma becerilerini günlük etkinlikler ve dier akademik alanlarla birletirmesi, yöntem olarak oyun temelli örenmeyi hedef alması, bütün çocukların etkinliklere katılımına olanak salaması, etkinliklerin basitten karmaıa doru sıralanması aynı zamanda her etkinliin kendi içerisinde aamalara ayrılması, kazanım ve geliim göstergelerine birden fazla etkinlikte yer verilerek çocuklara tekrar olanaı sunması, duyu odaklı okuma yazma becerileri ile ilgili hedef sözcükleri tanıtması, farklı duyuların uyarılmasını salayacak ekilde çocukları okuma ve yazmada önemli süreçlerin olumasına hazırlayan gerçek ve bol miktarda materyallerle çalıılması, etkinliin özelliine göre pekitirme amaçlı etkinlik sayfalarının yer alması, ailenin bu sürece dâhil edilmesi ve okuma yazma becerilerinin gelimesi ile ilgili çoklu duyusal örenme yaantılarının yer alabilecei çalımalara yer verilmesi sonucu beynin farklı bölgelerinin aktive olması, çocuklarda düünme potansiyelini desteklemesi ve bunun sonucunda çocukların daha hızlı ve etkili örenmesi okuma yazma becerileri üzerinde deney grubu çocukları lehine anlamlı düzeyde farklılık çıkmasının nedeni olabilir. Tablo 6. Deney Grubu Çocuklarının Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi Ön Test-Son- Test ve zleme Testi Puanlarına likin Ortalama ve Standart Sapma Deerleri Ön-test Son-test zleme Testi n S n S n S Aylık Çocuklar OYBAT çin Tablo 6 incelendiinde, Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi toplamı aritmetik ortalamalarının ön test için 42.36, son test için ve izleme testinin olduu belirlenmitir. Tablo 7. Deney Grubu Çocuklarının Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi Ön Test-Son Test ve zleme Testi Puanlarına likin Anova Sonuçları

14 Varyansın Kaynaı K.T. Sd K.O. F p η 2 Farkın Kaynaı Ölçüm(ön-test, son-test, izleme testi) Hata Toplam * *p<0.05 1: ön test, 2: son test, 3: izleme testi Tablo 7 ye göre, deney grubunun Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi toplamı ön-test, son-test ve izleme testi puanları arasında yapılan analizde, geni etki ( 2 =.988) düzeyinde anlamlı farklılık [F(1,24)= , p<0.05] bulunmutur. Bu sonuçlara göre deney grubunda uygulanan okuma yazma becerilerini destekleyici duyu eitimi programının uygulanması sonucunda yapılan son test ortalama puanı ve son testin uygulanmasından dört hafta sonra yapılan izleme testi ortalama puanları, ön test ortalama puanlarına göre daha yüksektir. Son test ve izleme testi puanları arasındaki fark anlamlı bulunmamıtır. Son testten dört hafta sonra yapılan izleme testinde Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerilerini Aratırma Testi toplam puanındaki artı ( sontest=75.64; izleme testi=76.48) okuma yazma becerilerini destekleyici duyu eitimi programının etkisinin devam ettiini göstermektedir. Bu durum deney grubuna uygulanan Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın çocukların okuma yazma becerilerini desteklemede önemli bir etkiye sahip olduu ve bu etkinin izleme sonuçlarına göre devam ettii söylenebilir. 4. Sonuç ve Öneriler Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın aylık çocukların okuma yazma becerilerine etkisini ortaya koymak amacıyla yapılan aratırma sonucunda; Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın uygulandıı deney grubunun kontrol grubuna göre okuma yazma beceri puanlarının daha yüksek olduu tespit edilmitir. Programın etkililiine ilikin kullanılan deerlendirme formları ile ise uygulanan programın etkili olduu bulunmutur. Aratırmadan elde edilen veriler ııında aaıdaki öneriler sunulmutur; Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın etkililiini test etmek için pilot okullar seçilerek, daha geni örneklem grubunun bu eitimden yararlanması salanabilir ve sonuçları test edilebilir. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı farklı sosyo-kültürel düzeydeki çocukların devam ettii okul öncesi eitim kurumlarında uygulanabilir ve elde edilen verilerle karılatırmalar yapılabilir. Okul öncesi eitim kurumlarında Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı ve materyallerinin kullanımına ilikin eitim seminerleri düzenlenerek öretmenlerin kullanımına sunulabilir. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın etkisi ya, bilisel geliim, anne-baba örenim düzeyi, sosyo-ekonomik düzey, okul öncesi eitim kurumlarına devam etme durumu gibi farklı deikenler açısından aratırılabilir. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın uygulamaya katılan çocuklar ilköretim birinci sınıfa geldiklerinde okuma yazma geliimlerine olan etkisi aratırılabilir

15 Okul öncesi öretmenlerinin çocukların duyu odaklı okuma yazma beceri geliimine ilikin yöntem bilgilerini artırmak amacıyla ve aile katılım çalımaları çerçevesinde, öretmenlere ve ebeveynlere çocukların okuma yazma beceri geliimlerini desteklemede yapabilecekleri çalımalar hakkında seminerler, konferanslar vb. düzenlenerek bilgi verilebilir. Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eitimi Programı nın ilke ve özellikleri dorultusunda beyin-duyular ve örenme arasındaki güçlü ilikiden yola çıkılarak disiplinler arası çalımalar yapılabilir. KAYNAKÇA ABDULKARIM, Sarah Omar. (2003). Journey to Literacy: A Case Study of One Kindergarten Teacher s Approach to Early Literacy Instruction. Unpublished Doctor s Thesis. Clemson University, Clemson, SC. ALBRECHT Kay and MILLER Linda G. (2004). Preschool Curriculum. Printed in The United States of America. Published by Gryphon House, p ATKINSON, Richard, ATKINSON, Rita, SMITH, E.Edward, BEM, Darly.J., NOLEN, S. Hoeksema (2006). Psikolojiye Giri (3.Baskı), (Çev. Y. Alogan). Ankara: Arkada Yayınevi. BAY, Neslihan. (2008). Ana Sınıfı Öretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalımalarına likin Yeterlilik Algılarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü,. BOYLE, Elizabeth A. (2006). The Effects of Parent-Child Early Literacy Intervention on Children s Phonemic Awareness and Preliteracy Skills. Unpublished Doctor s Thesis. John Hopkins University, Maryland, USA. CAPLOVITZ, A. Gilman (2005). The Effects of Using an Electronic Talking Book on The Emergent Literacy Skills of Preschool Children. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Texas at Austin. DUNN, Winnie (2007). Supporting Children To Participate Successfully n Everyday Life By Using Sensory Processing Knowledge. Infants and Young Children, Vol. 20 No: 2, pp GOODWIN, P. Mcmanus (2008). Sensory Experiences in The Early Childhood Classroom: Teachers Use of Activities, Perceptions of The Importance of Activities, and Barriers To Implementation. Unpublished Master's Thesis. Submitted to the Faculty of the Graduate College of the Oklahoma State University, Oklahoma. HERCUS-ROWE, Mary. C. (2008). Leave No Child Behind: Multisensory Preventive Literacy Instruction In Inner-City Kindergarten Classes. Unpublished Doctor s Thesis. Columbia University. ISBELL, Christy and ISBELL, Rebecca (2007). Sensory Integration A Guide for Preschool Teachers. Published by Gryphon House: Green Press Initiative. JACKMAN, Hilda L. (2001). Early Education Curriculum A Child s Connection to The World. (Second Edition). U.S.A: Printed in the United States of America. KINNEY, Jeanne (2013). An Effective Multisensory Multimedia Model For Engaging Literacy Instruction In First Grade. Unpublished Master s Thesis. University of Wisconsin-River Falls. LORDI, D. Lynn (2004). The Impact of a Multi-Sensory Approach toward the Improvement of Reading and Language Processing Skills in Fourth and Fifth Grade Students with Specific Reading Difficulties and Language Processing Disorders. Unpublished Doctor s Thesis. Union Institute and University. MAD, Bülent. (2011). Örenme Beyinde Nasıl Oluur? (2. Baskı). Ankara: Efil Yayınevi. MAYESKY, Mary (2002). Creative Activities for Young Children (7th editioan). U.S.A.: Thomson Delmar Learning. MORRIS, Charles G. (2002). Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giri) 1. Basım (Çev. Ed. H.B. Ayvaık & M. Sayıl). Ankara: Türk Psikologlar Dernei Yayınları No:23. NIESSEN, N. Lee (2003). Intercorrelations Among Emergent Literacy Skills. Unpublished Doctor s Thesis. University of Kansas, Lawrence, USA. PARLAKYILDIZ, Belgin. ve YILDIZBA, Füsun. (2004). Okulöncesi Eitimde Öretmenlerin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalımalarına Yönelik Uygulamalarının ve Görülerinin Deerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 nönü Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Malatya, s PLOTNK, Rod (2009). Psikolojiye Giri (1. Basım), (Çev. T. Geni). stanbul: Kaknüs Yayınları. PULLEN Paige C. and JUSTICE Laura. M. (2003). Enhancing Phonological Awareness, Print Awareness, and Oral Language Skills in Preschool Children. Intervention In School And Clinic. Vol. 39 (2), RITCHEY, Kristen D. and GOEKE, Jennifer L. (2006). Orton-Gillingham And Orton-Gillingham Based Reading Instruction: A Review Of The Literature. The Journal Of Special Education. 40(3), pp ROBINSON, Maria. (2011). Understanding Behaviour and Development in Early Childhood A Guide To Theory and Practice. Simultaneously published in the USA and Canada. STOCKDALE, Margaret E. (2007). Teachers Use of Sensory Activities in Primary Literacy Lessons: A Study of Teachers Trained in Accelerated Literacy Learning. Unpublished Doctor s Thesis. University of South Florida, Florida, United States. SU, Chia-Ting. (2002). The Relationship Among Five Sensory Systems in Children With Sensory Integration Problems As Measured By The Evaluation of Sensory Processing (ESP). Unpublished Doctor s Thesis. University of Southern California, Los Angeles, California

16 MEK, Özlem. (2011) Aylık Çocukların Yazı Farkındalıı ve Yazmaya Hazırlık Becerilerinin Geliiminde Okuma Yazmaya Hazırlık Programının Etkisinin ncelenmesi, Yayınlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. TOPBA, Eriman. (2007). Ceviz Yapılı Beyin Kendimi Tanımak ve Gelitirmek Hakkımdır. Ankara: Tek Aaç Eylül Yayıncılık. ÜSTÜN, Elif. (2007). Okul Öncesi Çocuklarının Okuma Yazma Becerilerinin Geliimi. Ankara: Morpa Kültür Yayınları. WILLIAMS, Florence (2008). The Effects of Multisensory Phonics And Visualization Interventions On Struggling Readers' Word Identification, Fluency and Comprehension. Unpublished Doctor s Thesis. University of Missouri-St. Louis. WILLIS, Judy (2008). Teaching The Brain To Read: Strategies For mproving Fluency, Vocabulary and Comprehension. Printed in the United States of America Alexandria, Virginia USA. YAZICI, Elçin. (2010) Aylık Çocuklar çin Okuma Yazma Becerileri Aratırma Testi nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalıması (Ankara Örneklemi). Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü. YAZICI, Elçin ve KANDIR, Adalet (2014). The Validity And Reliability Study Of Literacy Skills Research Test For Children Of Months Of Age. European Journal of Research on Education, Special Issue: Contemporary Studies in Education, s

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ

OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİLİM DALI OYUN TEMELLİ BİLİŞSEL GELİŞİM PROGRAMININ 60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS

ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA ETKS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 63-77 63 ÇOKLU ZEKA KURAMI DESTEKL KUBAIK ÖRENME YÖNTEMNN LKÖRETM 3. SINIF ÖRENCLERNN MATEMATK DERSNDEK AKADEMK BAARILARINA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Ünal, H., Ortaokul Dönemindeki Kız Çocuklarda Antropometrik Ölçümlerin Farklılaşmasının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi. 1985. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nergiz Meltem Güven Email :nergismeltem@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 11.03.1954 Tel : 0535 895 03 29 3. Ünvanı : Profesör 0312 441 39 11 Adres : Hilal Mah. Hollanda Cad. No:20 Daire

Detaylı

Yücel GELİŞLİ 1 Elçin YAZICI 2 ÖZET

Yücel GELİŞLİ 1 Elçin YAZICI 2 ÖZET 85 2012 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 29, s.85-93 TÜRKİYE DE UYGULANAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARININ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Yücel GELİŞLİ

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN 4-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİMLERİNE FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ *

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN 4-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİMLERİNE FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI EĞİTİM PROGRAMININ ETKİSİ * M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2012, Sayı: 36, Sayfa: 193-211 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN 4-5 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI GELİŞİMLERİNE FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi

lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi Ocak, G. (2004). lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi, lköretim-online, 3(2), 19-25, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr lköretim Okulu 5.Sınıf Örencilerinin

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6

The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory on the Learner Attitudes Towards Fractions Unit In Grade 6 Elementary Education Online, 7(3), 800-813, 2008. lköretim Online, 7(3), 800-813, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Mathematics Instruction Based On Multiple Intelligences Theory

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL

ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL ÖGE GÖSTERM TEORS NN LKÖRETM MATEMATK ÖRETMNDEK ETKLL Yüksel DEDE * Özet Bu aratırmada, Öge Gösterim Teorisi nin (Component Display Theory) ilköretim matematik öretiminde örenci baarısına etkisi aratırılmıtır.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SBS TÜRKÇE SORULARIYLA TÜRKÇE DERS KTAPLARINDAK SORULARIN ÖRTÜME

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı