KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. BAġBAKANLIK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YaĢ Grubu) ANKARA /35

2 Bu öğretim programının Kur an kurslarında uygulanması, tarihli ve 936 sayılı BaĢkanlık onayı ile uygun görülmüģtür. 2/35

3 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 5 GEREKÇE... 6 PROGRAMIN TEMEL YAKLAġIMI... 6 PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... 7 PROGRAMIN TEMEL ĠLKELERĠ... 7 PROGRAMIN DERS KREDĠLERĠ TABLOSU... 9 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER ÖĞRENME ALANI: KUR AN-I KERĠM KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER ÖĞRENME ALANI: KUR AN-I KERĠM /35

4 4/35

5 GĠRĠġ Ülkemizde, zorunlu eğitim yaģı 66 aya (beģ buçuk yaģ) indirilmiģtir. Yaygın din eğitiminde her hangi bir yaģ sınırlandırılması bulunmamaktadır. Din eğitimi ailede baģlayan kapsamlı bir eğitim sürecidir. Anne karnındayken bebeğe Kur an-ı Kerîm ve ezan dinletilmesi doğum öncesinde yapılabilecek eğitim kapsamındadır. Çocuk dünyaya geldiğinde, kulağına ezan-kâmet okumak ve güzel bir isim vermek suretiyle din eğitimi devam eder. Örgün din eğitimi okullarda zorunlu eğitimin 4. sınıfından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5. sınıfından itibaren seçmeli Kur an-ı Kerim, Hz. Muhammed in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinde verilmektedir. Yaygın din eğitimi ise Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız tarafından Kur an kursları ve camilerde yürütülmektedir. Bu durum okul öncesi dönem din eğitimi hususunda BaĢkanlığa sorumluluk yüklemekte ve Kur an kurslarında bu döneme iliģkin programlı öğretim etkinliklerini önemli kılmaktadır. Bu bağlamda Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) geliģtirme komisyonu oluģturulmuģtur. Komisyonun oluģturulmasında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı merkez teģkilatındaki ilgili görevliler, Kur an kursu öğreticileri, çocuk yayıncıları, okul öncesi öğretmenleri, ilgili bölümlerin akademisyen ve pedagoglarına kadar çoklu katılım esas alınmıģ, böylece programların geliģtirilmesi sürecinde tüm paydaģlardan yararlanılmıģtır. Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) nın hazırlanmasında emeği geçen baģta komisyon üyeleri olmak üzere; Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAġ Yaygın Din Eğitimi Daire BaĢkanı Belgin AYDIN Program GeliĢtirme Daire BaĢkanı Bünyamin ALBAYRAK U. Ü. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ġsmail SAĞLAM Ġ.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal YORULMAZ Yaygın Din Eğitimi Daire BaĢkanlığı Eğitim Uzmanı Fatma KOTAN Pedagog Z. Nezahat CĠHANDĠDE Almanya/Berlin Okul Öncesi Öğretmeni Aynur BULUT M.E.B Okul Öncesi Öğretmeni Zeynep Özli ÖZDEMĠR Program GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı VHKĠ Hasan ÖRÜCÜ Ġmam-Hatip Abdurrahman TOPRAK Kur an Kursu Öğreticisi AyĢegül GÖZERĠ Kur an Kursu Öğreticisi Elif VURAL Kur an Kursu Öğreticisi A. ġeyma AKALIN Boğaziçi Yayıncılık tan Elif ERPĠK e ve tüm emeği geçenlere teģekkür ederiz. EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5/35

6 GEREKÇE BaĢkanlığımız, Kur an kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yararlanabilmesini hedeflemektedir. Kur an kurslarına devam ve Kur an okumayı öğrenmede yaģ sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte, 4-6 yaģ grubu çocuk sahibi vatandaģlarımız, yıl boyu cami ve Kur an kurslarında çocuklarına din eğitimi verilmesini talep etmektedirler. Bu itibarla; 1. Her yaģtan öğrencinin cami ve Kur an kurslarına gelebilmesi, 2. Kurslarımıza devam eden öğrencilerin % 66 sını 23 ve üzeri yaģ grubu yetiģkin ev hanımlarının teģkil etmesi ve bu ev hanımlarının önemli bir kısmının 4-6 yaģ arası çocuk sahibi olması, 3. VatandaĢlarımızın çocuklarının 4-6 yaģ grubu din eğitimi ihtiyacının karģılanmasına yönelik müftülüklerimize ve BaĢkanlığımıza müracaat etmeleri, yaģ öğrenci grubuna yönelik bir program ve ders materyalinin bulunmayıģı, Gerekçelerinden hareketle BaĢkanlığımız bir dizi çalıģma baģlatmıģtır. Bu çalıģmalar yapılırken muhatap kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu program hazırlanmıģtır. PROGRAMIN TEMEL YAKLAġIMI Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) geliģtirilirken; A. Okul Öncesi Eğitimi ve Program GeliĢtirme alanındaki yeni yaklaģım ve ilkeler, B. Ġlahiyat Bilimleri nin verileri doğrultusunda temel yaklaģımın belirlenmesi esas alınmıģtır. Bu bağlamda; 1. Çocukların biliģsel, sosyal ve duygusal yönden geliģimlerini dikkate alan; öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; araģtıran, sorgulayan, yorumlayan, iģbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeyi temel kabul eden, esnek çerçeve öğretim programı anlayıģı benimsenmiģtir. 2. Bu anlayıģa dayalı olarak hazırlanmıģ olan programda 4-6 yaģ grubu eğitim ilkelerine uygun olarak etkinlikler yerine getirilecektir. 3. Öğretici, hazırlanmıģ kazanımlardan öğrencilerin ilgi ve ihtiyacına göre kazanım belirleyecek ve belirlediği kazanım için hazırlanan etkinlikleri uygulayacaktır. Fazla olan etkinliklerin bir kısmını uygulama dıģı bırakabilecektir. 4. Esnek Çerçeve Öğretim Programı anlayıģına dayalı olarak hazırlanmıģ olan Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) nda öğreticiler, çocukların hazır bulunuģluk ve ihtiyaçları doğrultusunda neyi, ne kadar iģleyeceklerine karar verebileceklerdir. 5. Hazırlanan programda konulara uyulması ve etkinliklerden yararlanılması önem arz etmektedir. Bununla birlikte öğreticiler programdaki konuları iģlerken aynı amaca götüren baģka etkinlikler de düzenleyebilecek ve çeģitli materyallerden (Ģiir, Ģarkı, ilahi, hikâye, resim vb.) istifade edebileceklerdir. 6/35

7 PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI Bu programın amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların; 1. Ġslam dininin değerlerini, kendi seviyesinde, insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmelerini, 2. Kazanacağı değerleri gündelik hayatta kullanmalarını, 3. Ġslam ın temel kaynağı olan Kur an-ı Kerim i içerik ses ve Ģekil olarak kendi seviyesinde tanımalarını, 4. Kendi seviyesine uygun olarak Allah ı sevgi temelinde tanımalarını ve yaratılıģtaki düzeni fark etmelerini, 5. Kendi seviyesinde Peygamber Efendimizin kiģiliğini ve karakterini tanımalarını, sevmelerini ve model almalarını, 6. Sağlıklı bir din ve ahlak geliģimi göstermelerini, 7. Din ve ahlak geliģiminin yanı sıra diğer geliģim alanlarına da katkısı olacak Ģekilde bir ortam sağlamaktır. PROGRAMIN TEMEL ĠLKELERĠ Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler Ģunlardır: 1. Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) çocukların ihtiyaçlarına ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır. 2. Programda çocukların ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla demokratik eğitim anlayıģına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır. 3. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının yanı sıra çevrenin ve kursun imkânları da göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Sınıfa girildiğinde çocuklara gülümseyerek selam verilmelidir. 5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden baģlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır. 6. Programla verilen din eğitimi ile çocukların sevgi, saygı, iģbirliği, sorumluluk, hoģgörü, yardımlaģma, dayanıģma, paylaģma vb. duygu ve davranıģları geliģtirilmelidir. 7. Program, çocukların kendilerine saygı ve güven duymasını sağlamalı, öz denetim kazandırmalıdır. 8. Oyun bu yaģ grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bu sebeple programın etkinliklerinde oyun mümkün olduğunca kullanılmalıdır. 9. Oyunun bir araç olarak kullanıldığı unutulmamalı, her oyunda din eğitimine yönelik bir amacın bulunmasına dikkat edilmelidir. 7/35

8 10. Çocuklarla iletiģimde, onların kiģiliğini zedeleyici Ģekilde davranılmamalı, bu yönde baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir. 11. Çocukların bağımsız davranıģlar geliģtirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetiģkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır. 12. Çocukların kendilerinin ve baģkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir. 13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleģtirel düģünme becerileri, iletiģim kurma ve duygularını anlatabilme davranıģları geliģtirilmelidir YaĢ Grubu din eğitimi sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. 15. Harf ve kelimelerin doğru telaffuzuna özen gösterilmeli, ancak mahreç üzerinde öğrencilere bıkkınlık verecek Ģekilde ısrar edilmemelidir. 16. Peygamberimiz Hz. Muhammed ile ilgili konular iģlenirken, onun model kiģiliği ile ilgili bolca örnekler verilmelidir. 17. Öğretici uygulamalarını öğretim programında yer alan temel ilke ve esaslara göre yapacaktır. 18. Öğretici, planlı ve programlı bir biçimde, dokümanlarını dosyalayacak, dosyalarını gerektiğinde yönetici ve meslektaģlarıyla paylaģacaktır. 19. Öğretici, öğretici kitabında yer alan etkinlikleri derste uygulamadan önce hazırlık yapacak ve derse hazırlıklı girmeye özen gösterecektir. 20. Öğretici, öğretici kitabında yer alan oyun ve dramaların uygulanmasında bizzat görev alacak, oyun ve dramalarda çeģitli rollere girme konusunda bir çekince yaģamayacaktır. 8/35

9 PROGRAMIN DERS KREDĠLERĠ TABLOSU Temel Öğretim 1. Düzey 9 hafta Haftada 18 saat 162 saat 2. Düzey 9 hafta Haftada 18 saat 162 saat 3. Düzey 8 hafta Haftada 18 saat 144 saat 4. Düzey 8 hafta Haftada 18 saat 144 saat 1. Yaz Dönemi 2. Yaz Dönemi Yaz Kur an Kursları 9 hafta Haftada 15 saat 135 saat 9 hafta Haftada 15 saat 135 saat Ek Öğretim 1. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat 2. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat 3. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat 4. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat Dini Bilgiler-1(1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-1 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (5-9. üniteler) Dini Bilgiler-2 (1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-2 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (5-9. üniteler) Dini Bilgiler-1 Kur an-ı Kerim-1 Dini Bilgiler-2 Kur an-ı Kerim-2 Dini Bilgiler-1(1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-1 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (5-9. üniteler) Dini Bilgiler-2 (1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-2 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (5-9. üniteler) Not: 1. Programın temel öğretimde uygulanıģı; haftalık 18 saatin 12 saatinde Dini Bilgiler, 6 saatinde ise Kur an-ı Kerim dersi iģlenecektir. 2. Programın yaz Kur an kurslarında uygulanıģı; Bu programın camilerde uygulanması yaz Kur an kursları ile sınırlıdır. Yaz Kur an kurslarında, haftalık 15 saatin 10 saatinde Dini Bilgiler, 5 saatinde ise Kur an-ı Kerim dersi iģlenecektir. 3. Programın ek öğretimde uygulanıģı: haftalık 6 saatin 4 saatinde Dini Bilgiler, 2 saatinde ise Kur an-ı Kerim dersi iģlenecektir. 9/35

10 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER-1 ÜNĠTE 1. Ünite: SEVGĠ VE MERHAMET KAZANIMLAR 1. Sevgi ve merhamet terimlerinin anlamını söyler. 2. Kendini, ailesini, arkadaģlarını, çevresindeki canlı ve cansız varlıkları sevdiğini ifade eder. 3. Allah ın insanları ve bütün yarattıklarını sevdiğini söyler. 4. Allah ı ve Peygamberi sevdiğini ifade eder. 5. Ġnsanların Allah a olan sevgilerinin bir gereği olarak camiye gelip ibadet ettiklerini bilir. 6. Allah ın kâinatı bir düzen içerisinde yarattığını anlar. 7. Sevgi ve merhamet davranıģlarının olumlu sonuçlarını fark eder. 8. Kendi hayatından sevgi ve merhamet örnekleri verir. 9. Ġslam dininin sevgi dini olduğunu ifade eder. ETKĠNLĠKLER Proje Ödevi: Değer Ağacı 1 1.Bilge KuĢ Hikâyesi 2. Peygamberimiz Ve Karıncalar 3. (a) Ayna Draması (b) Çikolatanın Yolculuğu Draması (c) Allah ın Rahman Ġsmi (d) Allah ın Rahim Ġsmi (e) Allah ın Vedud Ġsmi 4. Dön Dön Dönelim Oyunu 5. (a) Cami Ziyareti Hikâyesi (b) Cami Parmak Oyunu (c) Camiyi Seviyorum ġarkısı 6. (a) Kabak Draması (b) Kelebek Draması 7. Sevgi Kurabiyeleri 8. Peygamberimizin Çocuklara Sevgisi 9. Ġslam Dini Sevgi Dini ġarkısı Performans Ödevi: Sevgi Çiçeği 1 Proje ödevi 9 ünite boyunca işlenen ve programdaki tüm kazanımları içeren bir etkinliktir. 10/35

11 ÜNĠTE 2. Ünite: SAYGI KAZANIMLAR 1. Saygı terimlerinin anlamını söyler. 2. Allah ve Peygamberlerin isimleri geçtiğinde saygı cümleleri söyler. 3. Allah ve Peygamberlerin isimlerini bazı sıfatları ile söyler. 4. Hz. Peygamberin çevresindeki bütün insanlara ve varlıklara karģı saygılı olduğunu fark eder. 5. Ġnsanların farklı özelliklerine karģı saygılı olmanın gerekli olduğunu anlar. 6. Kur an-ı Kerim, ezan ve dua okunurken dinlemesi gerektiğini anlar. 7. Namaz kılan kimselere saygı gösterileceğini anlar. 8. KonuĢan kiģiyi sözünü kesmeden dinlemenin gerekli olduğunu bilir. 9. Anne, baba ve büyüklere saygılı olma ile ilgili kendi hayatından örnekler verir. 10. BaĢkalarının haklarına saygı duyulması gerektiğini söyler. ETKĠNLĠKLER 1. (a)rüzgâr Ve GüneĢ Draması Ve Saygı ġiiri (b) Ali nin Saygısı Hikâyesi 2. Allah C.C. Ve Hz. Peygamberimize Saygı Tekerlemesi 3. (a) Salâvat Melodisi (b) Allah ın Halik Ġsmi (c) Allah ın Rezzak Ġsmi 4. Zeyd in KuĢu 5. Maske Draması 6. (a) Namaza Saygı Draması (b) Dua Kapısı 7. (a) Namaz a Hazırlık (b) Namaz Kılma Uygulaması (c) Camiye Saygı 8. Söze Saygı Draması 9. Saygı Örnekleri 10.(a) Gürültü Eden Can (b)komģu Hakkı Hikâyesi Performans Ödevi: Cami Maketi 11/35

12 3. Ünite: GÖREV VE SORUMLULUK 1. Görev ve sorumluluk terimlerinin anlamını söyler. 2. Allah ın insanların görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istediğini bilir. 3. Beden temizliğine özen gösterir. 4. Çevre temizliğine özen gösterir. 5. Kendine ve baģkalarına ait eģyaları temiz tutar ve korur. 6. Görev ve sorumluluklarını yerine getiren insanların her zaman baģarılı ve mutlu olduğunu ifade eder. 7. Kendimize, topluma, doğaya, Allaha ve Peygambere karģı bir takım sorumluluklarımız olduğunu tanımlar. 8. Ġsraf kavramının anlamını söyler. 9. Ġsraf etmeyenleri Allah ın sevdiğini anlar. 10.Kendi hayatından israf etmemeye yönelik örnekler verir. 1.(a) Musa nın Domatesleri Hikâyesi (b) Ördek Kukla Oyunu 2. Sorumluluklarım Var Draması 3. (a) Abdest Oyunu Ve ġarkısı (b) Mikrop Parmak Oyunu 4. Çevremizi Temiz Tutalım Draması 5. Eski Defter Draması 6. (a) Askı Oyunu (b) Veda Hutbesi 7. (a) Ġslam ın ġartı BeĢ Deneyi (b) Geciken Saat Hikâyesi 8. (a) Elifin Malzemeleri Hikâyesi (b) Ġsraf Kavramı 9. Kâinatta Ġsraf Yoktur Etkinliği 10. Minik Pirinç Hikâyesi Performans Ödevi: Geri DönüĢüm Kutusu 12/35

13 4. Ünite: ADALET 1. Adalet kavramını ve insanlar için gerekli olduğunu söyler. 2. Herkese karģı adil olmanın Allah tarafından istenilen bir davranıģ olduğunu bilir. 3. Allah ın adil olduğunu ve adil olan insanları sevdiğini bilir. 4. Peygamberlerin herkese adil ve eģit davrandığını bilir. 5. Kendi hayatından adil olma davranıģlarına örnekler verir. 6. Ġnsanların birbirlerine karģı adil davranmaları gerektiğini söyler. 7. Adil ve eģit davranıģların güzel sonuçlar doğuracağını anlar. 8. Adaletin olduğu yerde huzurun olacağını anlar. 1. (a)öğretmenin Adaleti Hikâyesi (b) Eldiven Örneği 2. Haksız Hakkı Kukla Oyunu 3. Kâinat Kitabı Draması 4. (a)susayan Hasan Hikâyesi (b)hurma Sepeti 5. Adil DavranıĢ Örnekleri 6. Ġdeal Okul Hikâyesi 7. (a)bütün Ġnsanlar EĢittir (b) Selam Draması (c) Hayvanlar Âleminde YarıĢ Hikâyesi 8. (a) Hacerü l-esved (b)adalet Varsa Huzur Var Performans Ödevi: GüneĢ Panosu 13/35

14 5. Ünite: YARDIMLAġMA VE PAYLAġMA 1. YardımlaĢma ve paylaģma terimlerinin tanımını söyler. 2. Allah ın insanların yardımlaģmalarını istediğini söyler. 3. Allah ın yardımlaģan insanları sevdiğini söyler. 4. Hz. Peygamberin insanların yardımlaģmalarını istediğini ve sevdiğini söyler. 5. Aile içerisinde bireylerin birbirleri ile yardımlaģmaları ve paylaģımda bulunmaları gerektiğini söyler. 6. Çevresinde ihtiyacı olan herkese yardım etmenin güzel bir davranıģ olduğunu söyler. 7. YardımlaĢma ve paylaģmanın insanları birbirine yaklaģtırdığını söyler. 8. Kendine ait bazı eģyaları arkadaģları ile paylaģır. 9. Kendisinin yardımlaģmayı sevdiğini söyler. 10. Kendi hayatından yardımlaģma ve paylaģma örnekleri verir. 1. Göçmen KuĢlar Hikâyesi 2. (a) Susayan Köpek Hikâyesi (b) Kâinattaki YardımlaĢma 3. Sahabenin Ġkramı 4. Ensar Ve Muhacir Örneği 5. Filli Kazağı PaylaĢmak Hikâyesi 6. (a) Otobüs Draması (b) KuĢ Sarayları Hikâyesi 7. (a) Zekât Hikâyesi (b) Uzun KaĢıklar Hikâyesi (c) Aslan Ve Fare Hikâyesi 8. Mescidi Nebevi Boyaması 9. Bahçe Ġmecesi 10. Sevincimizi PaylaĢalım Performans Ödevi: YardımlaĢma Kumbarası 14/35

15 6. Ünite: SABIR 1. Sabır teriminin tanımını söyler. 2. Hz. Peygamberin sabırlı olduğunu söyler. 3. Orucun insana sabırlı olmayı öğrettiğini anlar. 4. Allah ın sabredenleri sevdiğini söyler. 5. BaĢarıya ve huzura giden yolda sabretmenin önemli bir faktör olduğunu söyler. 6. Sabır ile ilgili kendi hayatından örnekler verir. 1.(a) Portakal Ağacı Hikâyesi (b) Sabır ġarkısı 2. Sabırlı Peygamberim ġeker Kolyesi (a)abdullah ın Sabrı Hikâyesi 3. (b) Hz Eyüp ün Sabrı Hikâyesi 4. (c) TurĢu Kurma Etkinliği (a)penguenin Sabrı Hikâyesi 6. (b)sabır Draması 7. (c) Çimlenen Buğdaylar 8. (d) Sabır Çiçeği Hikâyesi 6. (a)canlılarda Sabır (b) Pantomim Ġle Sabır (c) Sabır Örnekleri Performans Ödevi: Sabır Mikrofonu 15/35

16 7. Ünite: GÜVENĠLĠRLĠK VE DOĞRULUK 1. Güvenilirlik ve doğruluk terimlerinin tanımını söyler. 2.Allah a her konuda ve her zaman güvenilmesi gerektiğini söyler. 3. Peygamberlerin güvenilir ve doğru insanlar olduğunu söyler. 4. Güvenilir ve doğru insanların özelliklerini söyler. 5. Dürüst, güvenilir ve emaneti koruyan biri olmanın Allah ın emri olduğunu ifade eder. 6. Allah ın ve Hz. Peygamberin güvenilir ve doğru olanları sevdiğini söyler. 7. Müslümanın güvenilir insan olduğunu söyler. 8. Müslümanın doğru sözlü olması gerektiğini anlar. 9. Doğru davranıģlar sergilemenin insanı mutlu ettiğini kavrar. 1. (a) Doğruluğun Tanımı (b) Doğruluk Çizgisi 2. Allaha Güven 3. (a) Hz. Muhammed in Doğruluğu (b) Eğer Vermeseydin 4. (a) Doğru Ġnsan (b) Ġki Yavru Ayıcık Hikâyesi 5. (a)yırtık Defter Hikâyesi (b)ayģegül ün Kedisi Hikâyesi 6. (a)hz Ali nin Doğruluğu (b)kangala Güven 7. (a)doğruluk ġiiri (b) Canım Ablam Hikâyesi 8. Doğru Olmak 9. Trafik Polisi Draması Performans Ödevi: Doğruluk Treni 16/35

17 8. Ünite: ĠYĠLĠK 1. Ġyilik teriminin tanımını söyler. 2. Allah ın Ġyilik yapmayı emrettiğini söyler. 3. Hz. Peygamberin iyiliği yaymak için gönderildiğini kavrar. 4. Ġnsanlara gülümsemenin, selam vermenin iyilik olduğunu anlar. 5. Ġyi olan insanların özelliklerini söyler. 6. Allah ın insanların iyi olmasını ve iyilik yapmasını istediğini söyler. 7. Ġyi davranıģlara örnekler verir. 8. Allah karģılık beklemeden iyilik yapanları sever. 9. Ġyilik yapmanın baģkalarını da iyilik yapmaya teģvik ettiğini söyler. 10. Bütün varlıklara karģı iyilik yapılması gerektiğini söyler. 1. Ġyilik Fotoğrafları 2. Sadaka TaĢları Hikâyesi 3. (a)ġyilik ġiiri (b) Ağlayan Deve 4. Ġyilik Zinciri Hikâyesi 5. Ġyi Ġnsan 6. Hasta Ziyareti 7. (a) Ġyilik Mısırları (b) Ġyilik Çiçekleri Hikâyesi 8. YaĢlı TavĢan Hikâyesi 9. (a)ayna Olalım Ġyiliği Yayalım Draması (b) Sim 10. (a)ġyilik GüneĢi (b)doğru DavranıĢ Hangisi Performans Ödevi: Ġyilik Halkası 17/35

18 9. Ünite: DUA, ġükür VE ÖZÜR DĠLEME 1. Dua, Ģükür ve özür dileme terimlerinin tanımını söyler. 2. Sahip oldukları için Allah a teģekkür etmenin önemini fark eder. 3. Yapılan yanlıģ davranıģlar için özür dilemenin güzel bir davranıģ olduğunu anlar. 4. Dua nın Allah ile iletiģimin yolu olduğunu söyler. 5. Dua, Ģükür ve özür dilemenin Allah ın sevdiği davranıģlar olduğunu söyler. 6. Elhamdülillah ın manasını öğrenerek kullanımına örnekler verir. 7. Allah a her zaman ve her yerde dua edebileceğini ifade eder. 8. Allah ın yapılan davranıģları gördüğünü, söylenilen sözcükleri duyduğunu ve her Ģeyi bildiğini söyler. 9. Dua, Ģükür ve özür dilemenin insan iliģkilerini güçlendirdiğini söyler. 10. Özel gün ve kandil gecelerinde dua ve Ģükrün önemini fark eder. 1. (a)ömer in Duası Hikâyesi (b) Sofra Duası (c) Ali nin ġükrü Hikâyesi (d) Allah Bizi Duyuyor Draması 2. (a) Sofra Draması (b) Lezzetli Ekmek 3. Kırılan Çiçek 4. Yemek Duası 5. Allah Her ġeyi Görür Hikâyesi 6. ġükür Çiçeği Sanat Etkinliği 7. (a) Dua Ediyorum (b) Dua Draması 8. (a)minik MeĢenin EndiĢesi Hikâyesi (b)allah Görür Her ġeyi 9. Dua Tespihi Sanat Etkinliği 10. Kandil Simidi Hikâyesi Performans Ödevi: Dua Yıldızları 18/35

19 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: KUR AN-I KERĠM-1 ÜNĠTE KAZANIMLAR ETKĠNLĠKLER 1. Ünite: KUR AN-I KERĠMĠ TANIMA 2. Ünite: ا ب ت ث HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 1. Kur an ı Kerim e dokunur inceler ve dinler. 2. Kur an ı Kerim okumaya ve yaptığı her iģe besmele ile baģlanacağını söyler. 3. Besmele ve manasını söyler. 4. Kelime-i Tevhit ve manasını söyler. 5. Kelime-i ġahadet ve manasını söyler. 6. Kur an-ı Kerim in Allah ın sözü olduğunu ifade eder. 7. Kur an-ı Kerimde insanların nasıl davranacakları ile ilgili bilgiler olduğunu söyler. 8. Kur an-ı Kerimin insan hayatında rehber bir kitap olduğunu anlar. tanır. harflerinin isimlerini ا ب ت ث 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ا ب ت ث 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ا ب ت ث 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ا ب ت ث BaĢarı duasını ve manasını söyler. 1. (a)kur an-ı Kerim i Tanıyorum (b)hazine Avı Oyunu 2. Besmele ġarkısı 3. Besmele Boyaması 4. Kelime-i Tevhit 5. Kelime-i ġahadet 6. Kur an Allah ın Sözü 7. Trafik ĠĢaretleri 8. Çocuklarla Kek PiĢirme 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtir (Kazanım 1,2,3,4) 3. Harfleri Bakliyat Ġle Yazma (Kazanım 1,2,3,4) 4. Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfleri Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harfleri Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Rabbi Yessir Duası (Kazanım 5) 19/35

20 3. Ünite: ج ح خ HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini ج ح خ 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ج ح خ 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ج ح خ 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ج ح خ Sübhaneke duasını ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 4. Ünite: د ذ ر ز HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini د ذ ر ز 1. tanır. harflerinin Ģekillerini د ذ ر ز.2 ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden د ذ ر ز 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden د ذ ر ز Ġhlâs suresini ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 20/35

21 5. Ünite: س ش ص ض HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 6. Ünite: ط ظ HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini س ش ص ض 1. tanır. harflerinin Ģekillerini س ش ص ض.2 ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden س ش ص ض 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden س ش ص ض Kevser suresini ve manasını söyler. tanır. harflerinin isimlerini ط ظ 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ط ظ 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ط ظ 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ط ظ Fatiha suresini ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 21/35

22 7. Ünite: ع غ HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 8. Ünite: ف ق ك ل HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini ع غ 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ع غ 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ع غ 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ع غ Salâvatı ve manasını söyler. tanır. harflerinin isimlerini ف ق ك ل 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ف ق ك ل 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ف ق ك ل 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ف ق ك ل Rabbena dualarını ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 22/35

23 9. Ünite: tanır. harflerinin isimlerini م ن و ه ى.1 tanır. harflerinin Ģekillerini م ن و ه ى.2 ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden م ن و ه ى.3 ayırır. harflerinin seslerini birbirinden م ن و ه ى.4 5. Ezanı duyduğunda Aziz Allah, Kerim Allah, La Ġlahe Ġllallah duasını der ve manasını söyler. م ن و ه ى HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 23/35

24 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER-2 ÜNĠTE 1. Ünite: ALLAH I SEVĠYORUM KAZANIMLAR 1. Allah ın var olduğunu ve bir olduğunu söyler. 2. Allah ın, bütün varlıkları yarattığını ve onların rızkını verdiğini söyler. 3. Allah ın, bütün varlıkları sevdiğini ve onlara değer verdiğini söyler. 4. Allah ın bizleri, kendisini bilmemiz ve tanımamız için yarattığını ifade eder. 5. Allah ı sevdiğini ve O na güvendiğini söyler. 6. Allah ın, her Ģeyi insanlar için yarattığını söyler. 7. Allah ın her Ģeye merhamet ettiğini söyler. 8. Allah a, verdiği her Ģey için teģekkür eder. 9. Allah ın her Ģeyi iģittiğini gördüğünü ve bildiğini söyler. 10. Duanın Allah ile iletiģim vasıtası olduğunu söyler. ETKĠNLĠKLER Proje Ödevi: Damlaya Damlaya Göl Olur 2 1. a) Biliyorum, Varsın Ve Birsin! b) Çayımın ġekeri Nerde? Draması c) Ġki Kraliçe Arı Hikâyesi 2. a) Yusuf un Merakı Hikâyesi b)minik Tohumun Büyüme Draması c) Rızık Zinciri 3. a) Akıllı Karınca Ve Bilgin Ağaç Hikâyesi b) Varsın Değerlisin Draması 4. a) Ben Bir Damlayım b) Hacivat Karagöz 5. O na Güveniyorum 6. a) Her ġey Ġnsanın Hizmetinde Draması b) Su Hayattır 7. Merhamet KeĢfine Çıkıyoruz 8. a) TeĢekkür Ederim Allah ım b) ġükür Sepeti c) Küçük Murat ın Allah a TeĢekkürü Hikâyesi 9. a) TavĢanı Tamamla Draması b) Meryem in Elması Hikâyesi 10. HaberleĢme Oyunu Performans Ödevi: Allah ı Seviyorum Çünkü 2 Proje ödevi 9 ünite boyunca işlenen ve programdaki tüm kazanımları içeren bir etkinliktir. 24/35

25 2. Ünite: PEYGAMBERĠMĠ SEVĠYORUM 1. Peygamberlerin niçin gönderildiğini anlar. 2. Peygamberimizin doğum yeri ve tarihini söyler. 3. Peygamberimizin çocukluğunu ve ailesini bilir. 4. Peygamberimizin bütün varlıkları sevdiğini onlara değer verdiğini söyler. 5. Peygamberimizin merhametli ve güvenilir bir insan olduğunu ifade eder. 6. Peygamberimizin doğru ve dürüst bir insan olduğunu bilir. 7. Peygamberimizin temizliğe önem verdiğini söyler. 8. Peygamberimizin nazik bir insan olduğunu söyler. 9. Peygamber efendimizin ismi zikredildiğinde salâvat getirir. 10. Son peygamberin Hz. Muhammed olduğunu bilir. 1. a) KuĢ Sarayı Hikâyesi b) Doğru Yol 2. a) Hz. Muhammed ( S.A.V.) in Doğumu Hikâyesi b) Canım Peygamberim 3. a) Peygamberimin Ailesini Tanıyorum b)bereketli Çocuk 4. a) Peygamberimiz Herkese Değer Verirdi Hikâyesi b) Sevgi Peygamberi 5. a) Ġnsanların En Merhametlisi Hikâyesi b) Zehra nın Peygamber Sevgisi Hikâyesi 6. a)sensin Doğru ġiiri b) Muhammed ül Emin Hikâyesi 7. a) Temizlik Halkaları b)kimdir Bu? Oyunu 8. a) En Nazik Ġnsan Hikâyesi b)peygamberimizin Nezaketi 9. a) AyĢe nin Peygamberimize Selamı Hikâyesi b) Peygamberime Selam Olsun 10. Peygamberleri Seviyorum Performans Ödevi: Peygamberimizin Sözlerini Öğreniyorum 25/35

26 3. Ünite: DĠNĠMĠ SEVĠYORUM 1. Ġslam kavramının anlamını söyler. 2. Dinimizin Ġslam olduğunu söyler. 3. Ġslam ın kolaylık dini olduğunu söyler. 4. Ġslam ın sevgi ve barıģ dini olduğunu söyler. 5. Dinimizin insana değer verdiğini ifade eder. 6. Dinimizin temizliğe verdiği önemi kavrar. 7. Namaz ibadetinin Ġslam dininin temeli olduğunu söyler. 8. Namaz ibadetinin dua ve Ģükür olduğunu söyler. 9. Orucun insana sabrı öğrettiğini söyler. 10. Dinimizin sadaka ile yardımlaģmayı sağladığını bilir. 1. a) Hazine Avcıları b) Mutluluğun Resmi 2. a) Dinim Ġslam dır Benim b) Dinimi Öğreniyorum Oyunu 3. a) Olga Artık Hatice Oldu Hikâyesi b) Kolaylık Dini Ġslam Hikâyesi 4. a)üç S Ġle Ġslam b) Sevgi Ve BarıĢ Dini 5. a) Ġnsan Değerlidir b) Ġslam DeğiĢtirdi Hikâyesi 6. a) Temizlik Oyunu b) Müslüman Temiz Olmalı Hikâyesi 7. a) Namaz Dinin Direğidir b) Elif in Ġlk Namazı Hikâyesi 8. Aynam Ol Draması 9. a) Sabrın Sonu b) Merve Ramazan Ayını Öğreniyor Hikâyesi 10. a) Sadaka Nedir? b)ġlk Sadaka Performans Ödevi: Minik ġairlerden ġiir Kitabı 26/35

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) Ankara 2012 Bu öğretim programının Kur an kurslarında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama)

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) Ankara 2011 Kur an kurslarında bu öğretim programının uygulanması, Din

Detaylı

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ SOSYAL GELĠġĠM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR

KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR SUNUġ 2 Bilgilerini sizlerle paylaģmak istediğim bu kitabı, esasen iç dünyamı olgunlaģtırması bakımından kendim için yazdığımı söyleyebilirim.

Detaylı

T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI T. C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAAZ VE İRŞAD HİZMETLERİ BİLGİ VE BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2013 Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kurulan bir komisyon tarafından

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM

SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 1, p. 97-114, February 2012 SEMAVÎ DİNLERDE İBADETE ÇAĞRI İLETİŞİM CALL TO WORSHIP ABRAHAMIC RELIGIONS

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse yasemin ne der 1 Nisan Çok mu ciddi duruyorum? Ya da asla kandırılamaz

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur.

Mehmet. Resul. D) Kur an da besmele yoktur. 4. SINIF 1. ÜNİTE DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM ( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) D) Kur an da besmele yoktur. 1.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı D O S Y A Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-E.23115 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE6LAB7J* Pin: 42251 Sayı :45796484-256.99- Konu :Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları D O S Y A İlgi : Kur an Eğitim

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ

ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TÜRKÇE EĞĠTĠMĠ ANA BĠLĠM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI ĠLKÖĞRETĠM SEKĠZĠNCĠ SINIF TÜRKÇE DERS KĠTAPLARININ SÖZ VARLIĞI BAKIMINDAN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ

ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE. KARġILAġILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠLKÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ ANADĠLĠ TÜRKÇE OLMAYAN ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLKOKUMA YAZMA ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ BĠREYĠN GELĠġĠMĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2. Hazırlayan: Hamza Eravşar. Yumak. Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3

Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2. Hazırlayan: Hamza Eravşar. Yumak. Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3 T Ü R K Ç E D E R S İ Avrupa daki Çocuklarımız için TÜRKÇE - 2 Hazırlayan: Hamza Eravşar Yumak Eğitim ve Kültür Hizmeti: 3 AVRUPA DAKĠ ÇOCUKLARIMIZ ĠÇĠN BU KĠTABIN HAZIRLANMASINDA MADDÎ DESTEĞĠNĠ ESĠRGEMEYEN

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı