KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. BAġBAKANLIK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YaĢ Grubu) ANKARA /35

2 Bu öğretim programının Kur an kurslarında uygulanması, tarihli ve 936 sayılı BaĢkanlık onayı ile uygun görülmüģtür. 2/35

3 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 5 GEREKÇE... 6 PROGRAMIN TEMEL YAKLAġIMI... 6 PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... 7 PROGRAMIN TEMEL ĠLKELERĠ... 7 PROGRAMIN DERS KREDĠLERĠ TABLOSU... 9 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER ÖĞRENME ALANI: KUR AN-I KERĠM KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER ÖĞRENME ALANI: KUR AN-I KERĠM /35

4 4/35

5 GĠRĠġ Ülkemizde, zorunlu eğitim yaģı 66 aya (beģ buçuk yaģ) indirilmiģtir. Yaygın din eğitiminde her hangi bir yaģ sınırlandırılması bulunmamaktadır. Din eğitimi ailede baģlayan kapsamlı bir eğitim sürecidir. Anne karnındayken bebeğe Kur an-ı Kerîm ve ezan dinletilmesi doğum öncesinde yapılabilecek eğitim kapsamındadır. Çocuk dünyaya geldiğinde, kulağına ezan-kâmet okumak ve güzel bir isim vermek suretiyle din eğitimi devam eder. Örgün din eğitimi okullarda zorunlu eğitimin 4. sınıfından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5. sınıfından itibaren seçmeli Kur an-ı Kerim, Hz. Muhammed in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinde verilmektedir. Yaygın din eğitimi ise Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız tarafından Kur an kursları ve camilerde yürütülmektedir. Bu durum okul öncesi dönem din eğitimi hususunda BaĢkanlığa sorumluluk yüklemekte ve Kur an kurslarında bu döneme iliģkin programlı öğretim etkinliklerini önemli kılmaktadır. Bu bağlamda Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) geliģtirme komisyonu oluģturulmuģtur. Komisyonun oluģturulmasında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı merkez teģkilatındaki ilgili görevliler, Kur an kursu öğreticileri, çocuk yayıncıları, okul öncesi öğretmenleri, ilgili bölümlerin akademisyen ve pedagoglarına kadar çoklu katılım esas alınmıģ, böylece programların geliģtirilmesi sürecinde tüm paydaģlardan yararlanılmıģtır. Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) nın hazırlanmasında emeği geçen baģta komisyon üyeleri olmak üzere; Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAġ Yaygın Din Eğitimi Daire BaĢkanı Belgin AYDIN Program GeliĢtirme Daire BaĢkanı Bünyamin ALBAYRAK U. Ü. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ġsmail SAĞLAM Ġ.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal YORULMAZ Yaygın Din Eğitimi Daire BaĢkanlığı Eğitim Uzmanı Fatma KOTAN Pedagog Z. Nezahat CĠHANDĠDE Almanya/Berlin Okul Öncesi Öğretmeni Aynur BULUT M.E.B Okul Öncesi Öğretmeni Zeynep Özli ÖZDEMĠR Program GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı VHKĠ Hasan ÖRÜCÜ Ġmam-Hatip Abdurrahman TOPRAK Kur an Kursu Öğreticisi AyĢegül GÖZERĠ Kur an Kursu Öğreticisi Elif VURAL Kur an Kursu Öğreticisi A. ġeyma AKALIN Boğaziçi Yayıncılık tan Elif ERPĠK e ve tüm emeği geçenlere teģekkür ederiz. EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5/35

6 GEREKÇE BaĢkanlığımız, Kur an kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yararlanabilmesini hedeflemektedir. Kur an kurslarına devam ve Kur an okumayı öğrenmede yaģ sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte, 4-6 yaģ grubu çocuk sahibi vatandaģlarımız, yıl boyu cami ve Kur an kurslarında çocuklarına din eğitimi verilmesini talep etmektedirler. Bu itibarla; 1. Her yaģtan öğrencinin cami ve Kur an kurslarına gelebilmesi, 2. Kurslarımıza devam eden öğrencilerin % 66 sını 23 ve üzeri yaģ grubu yetiģkin ev hanımlarının teģkil etmesi ve bu ev hanımlarının önemli bir kısmının 4-6 yaģ arası çocuk sahibi olması, 3. VatandaĢlarımızın çocuklarının 4-6 yaģ grubu din eğitimi ihtiyacının karģılanmasına yönelik müftülüklerimize ve BaĢkanlığımıza müracaat etmeleri, yaģ öğrenci grubuna yönelik bir program ve ders materyalinin bulunmayıģı, Gerekçelerinden hareketle BaĢkanlığımız bir dizi çalıģma baģlatmıģtır. Bu çalıģmalar yapılırken muhatap kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu program hazırlanmıģtır. PROGRAMIN TEMEL YAKLAġIMI Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) geliģtirilirken; A. Okul Öncesi Eğitimi ve Program GeliĢtirme alanındaki yeni yaklaģım ve ilkeler, B. Ġlahiyat Bilimleri nin verileri doğrultusunda temel yaklaģımın belirlenmesi esas alınmıģtır. Bu bağlamda; 1. Çocukların biliģsel, sosyal ve duygusal yönden geliģimlerini dikkate alan; öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; araģtıran, sorgulayan, yorumlayan, iģbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeyi temel kabul eden, esnek çerçeve öğretim programı anlayıģı benimsenmiģtir. 2. Bu anlayıģa dayalı olarak hazırlanmıģ olan programda 4-6 yaģ grubu eğitim ilkelerine uygun olarak etkinlikler yerine getirilecektir. 3. Öğretici, hazırlanmıģ kazanımlardan öğrencilerin ilgi ve ihtiyacına göre kazanım belirleyecek ve belirlediği kazanım için hazırlanan etkinlikleri uygulayacaktır. Fazla olan etkinliklerin bir kısmını uygulama dıģı bırakabilecektir. 4. Esnek Çerçeve Öğretim Programı anlayıģına dayalı olarak hazırlanmıģ olan Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) nda öğreticiler, çocukların hazır bulunuģluk ve ihtiyaçları doğrultusunda neyi, ne kadar iģleyeceklerine karar verebileceklerdir. 5. Hazırlanan programda konulara uyulması ve etkinliklerden yararlanılması önem arz etmektedir. Bununla birlikte öğreticiler programdaki konuları iģlerken aynı amaca götüren baģka etkinlikler de düzenleyebilecek ve çeģitli materyallerden (Ģiir, Ģarkı, ilahi, hikâye, resim vb.) istifade edebileceklerdir. 6/35

7 PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI Bu programın amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların; 1. Ġslam dininin değerlerini, kendi seviyesinde, insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmelerini, 2. Kazanacağı değerleri gündelik hayatta kullanmalarını, 3. Ġslam ın temel kaynağı olan Kur an-ı Kerim i içerik ses ve Ģekil olarak kendi seviyesinde tanımalarını, 4. Kendi seviyesine uygun olarak Allah ı sevgi temelinde tanımalarını ve yaratılıģtaki düzeni fark etmelerini, 5. Kendi seviyesinde Peygamber Efendimizin kiģiliğini ve karakterini tanımalarını, sevmelerini ve model almalarını, 6. Sağlıklı bir din ve ahlak geliģimi göstermelerini, 7. Din ve ahlak geliģiminin yanı sıra diğer geliģim alanlarına da katkısı olacak Ģekilde bir ortam sağlamaktır. PROGRAMIN TEMEL ĠLKELERĠ Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler Ģunlardır: 1. Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) çocukların ihtiyaçlarına ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır. 2. Programda çocukların ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla demokratik eğitim anlayıģına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır. 3. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının yanı sıra çevrenin ve kursun imkânları da göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Sınıfa girildiğinde çocuklara gülümseyerek selam verilmelidir. 5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden baģlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır. 6. Programla verilen din eğitimi ile çocukların sevgi, saygı, iģbirliği, sorumluluk, hoģgörü, yardımlaģma, dayanıģma, paylaģma vb. duygu ve davranıģları geliģtirilmelidir. 7. Program, çocukların kendilerine saygı ve güven duymasını sağlamalı, öz denetim kazandırmalıdır. 8. Oyun bu yaģ grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bu sebeple programın etkinliklerinde oyun mümkün olduğunca kullanılmalıdır. 9. Oyunun bir araç olarak kullanıldığı unutulmamalı, her oyunda din eğitimine yönelik bir amacın bulunmasına dikkat edilmelidir. 7/35

8 10. Çocuklarla iletiģimde, onların kiģiliğini zedeleyici Ģekilde davranılmamalı, bu yönde baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir. 11. Çocukların bağımsız davranıģlar geliģtirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetiģkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır. 12. Çocukların kendilerinin ve baģkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir. 13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleģtirel düģünme becerileri, iletiģim kurma ve duygularını anlatabilme davranıģları geliģtirilmelidir YaĢ Grubu din eğitimi sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. 15. Harf ve kelimelerin doğru telaffuzuna özen gösterilmeli, ancak mahreç üzerinde öğrencilere bıkkınlık verecek Ģekilde ısrar edilmemelidir. 16. Peygamberimiz Hz. Muhammed ile ilgili konular iģlenirken, onun model kiģiliği ile ilgili bolca örnekler verilmelidir. 17. Öğretici uygulamalarını öğretim programında yer alan temel ilke ve esaslara göre yapacaktır. 18. Öğretici, planlı ve programlı bir biçimde, dokümanlarını dosyalayacak, dosyalarını gerektiğinde yönetici ve meslektaģlarıyla paylaģacaktır. 19. Öğretici, öğretici kitabında yer alan etkinlikleri derste uygulamadan önce hazırlık yapacak ve derse hazırlıklı girmeye özen gösterecektir. 20. Öğretici, öğretici kitabında yer alan oyun ve dramaların uygulanmasında bizzat görev alacak, oyun ve dramalarda çeģitli rollere girme konusunda bir çekince yaģamayacaktır. 8/35

9 PROGRAMIN DERS KREDĠLERĠ TABLOSU Temel Öğretim 1. Düzey 9 hafta Haftada 18 saat 162 saat 2. Düzey 9 hafta Haftada 18 saat 162 saat 3. Düzey 8 hafta Haftada 18 saat 144 saat 4. Düzey 8 hafta Haftada 18 saat 144 saat 1. Yaz Dönemi 2. Yaz Dönemi Yaz Kur an Kursları 9 hafta Haftada 15 saat 135 saat 9 hafta Haftada 15 saat 135 saat Ek Öğretim 1. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat 2. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat 3. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat 4. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat Dini Bilgiler-1(1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-1 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (5-9. üniteler) Dini Bilgiler-2 (1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-2 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (5-9. üniteler) Dini Bilgiler-1 Kur an-ı Kerim-1 Dini Bilgiler-2 Kur an-ı Kerim-2 Dini Bilgiler-1(1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-1 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (5-9. üniteler) Dini Bilgiler-2 (1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-2 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (5-9. üniteler) Not: 1. Programın temel öğretimde uygulanıģı; haftalık 18 saatin 12 saatinde Dini Bilgiler, 6 saatinde ise Kur an-ı Kerim dersi iģlenecektir. 2. Programın yaz Kur an kurslarında uygulanıģı; Bu programın camilerde uygulanması yaz Kur an kursları ile sınırlıdır. Yaz Kur an kurslarında, haftalık 15 saatin 10 saatinde Dini Bilgiler, 5 saatinde ise Kur an-ı Kerim dersi iģlenecektir. 3. Programın ek öğretimde uygulanıģı: haftalık 6 saatin 4 saatinde Dini Bilgiler, 2 saatinde ise Kur an-ı Kerim dersi iģlenecektir. 9/35

10 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER-1 ÜNĠTE 1. Ünite: SEVGĠ VE MERHAMET KAZANIMLAR 1. Sevgi ve merhamet terimlerinin anlamını söyler. 2. Kendini, ailesini, arkadaģlarını, çevresindeki canlı ve cansız varlıkları sevdiğini ifade eder. 3. Allah ın insanları ve bütün yarattıklarını sevdiğini söyler. 4. Allah ı ve Peygamberi sevdiğini ifade eder. 5. Ġnsanların Allah a olan sevgilerinin bir gereği olarak camiye gelip ibadet ettiklerini bilir. 6. Allah ın kâinatı bir düzen içerisinde yarattığını anlar. 7. Sevgi ve merhamet davranıģlarının olumlu sonuçlarını fark eder. 8. Kendi hayatından sevgi ve merhamet örnekleri verir. 9. Ġslam dininin sevgi dini olduğunu ifade eder. ETKĠNLĠKLER Proje Ödevi: Değer Ağacı 1 1.Bilge KuĢ Hikâyesi 2. Peygamberimiz Ve Karıncalar 3. (a) Ayna Draması (b) Çikolatanın Yolculuğu Draması (c) Allah ın Rahman Ġsmi (d) Allah ın Rahim Ġsmi (e) Allah ın Vedud Ġsmi 4. Dön Dön Dönelim Oyunu 5. (a) Cami Ziyareti Hikâyesi (b) Cami Parmak Oyunu (c) Camiyi Seviyorum ġarkısı 6. (a) Kabak Draması (b) Kelebek Draması 7. Sevgi Kurabiyeleri 8. Peygamberimizin Çocuklara Sevgisi 9. Ġslam Dini Sevgi Dini ġarkısı Performans Ödevi: Sevgi Çiçeği 1 Proje ödevi 9 ünite boyunca işlenen ve programdaki tüm kazanımları içeren bir etkinliktir. 10/35

11 ÜNĠTE 2. Ünite: SAYGI KAZANIMLAR 1. Saygı terimlerinin anlamını söyler. 2. Allah ve Peygamberlerin isimleri geçtiğinde saygı cümleleri söyler. 3. Allah ve Peygamberlerin isimlerini bazı sıfatları ile söyler. 4. Hz. Peygamberin çevresindeki bütün insanlara ve varlıklara karģı saygılı olduğunu fark eder. 5. Ġnsanların farklı özelliklerine karģı saygılı olmanın gerekli olduğunu anlar. 6. Kur an-ı Kerim, ezan ve dua okunurken dinlemesi gerektiğini anlar. 7. Namaz kılan kimselere saygı gösterileceğini anlar. 8. KonuĢan kiģiyi sözünü kesmeden dinlemenin gerekli olduğunu bilir. 9. Anne, baba ve büyüklere saygılı olma ile ilgili kendi hayatından örnekler verir. 10. BaĢkalarının haklarına saygı duyulması gerektiğini söyler. ETKĠNLĠKLER 1. (a)rüzgâr Ve GüneĢ Draması Ve Saygı ġiiri (b) Ali nin Saygısı Hikâyesi 2. Allah C.C. Ve Hz. Peygamberimize Saygı Tekerlemesi 3. (a) Salâvat Melodisi (b) Allah ın Halik Ġsmi (c) Allah ın Rezzak Ġsmi 4. Zeyd in KuĢu 5. Maske Draması 6. (a) Namaza Saygı Draması (b) Dua Kapısı 7. (a) Namaz a Hazırlık (b) Namaz Kılma Uygulaması (c) Camiye Saygı 8. Söze Saygı Draması 9. Saygı Örnekleri 10.(a) Gürültü Eden Can (b)komģu Hakkı Hikâyesi Performans Ödevi: Cami Maketi 11/35

12 3. Ünite: GÖREV VE SORUMLULUK 1. Görev ve sorumluluk terimlerinin anlamını söyler. 2. Allah ın insanların görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istediğini bilir. 3. Beden temizliğine özen gösterir. 4. Çevre temizliğine özen gösterir. 5. Kendine ve baģkalarına ait eģyaları temiz tutar ve korur. 6. Görev ve sorumluluklarını yerine getiren insanların her zaman baģarılı ve mutlu olduğunu ifade eder. 7. Kendimize, topluma, doğaya, Allaha ve Peygambere karģı bir takım sorumluluklarımız olduğunu tanımlar. 8. Ġsraf kavramının anlamını söyler. 9. Ġsraf etmeyenleri Allah ın sevdiğini anlar. 10.Kendi hayatından israf etmemeye yönelik örnekler verir. 1.(a) Musa nın Domatesleri Hikâyesi (b) Ördek Kukla Oyunu 2. Sorumluluklarım Var Draması 3. (a) Abdest Oyunu Ve ġarkısı (b) Mikrop Parmak Oyunu 4. Çevremizi Temiz Tutalım Draması 5. Eski Defter Draması 6. (a) Askı Oyunu (b) Veda Hutbesi 7. (a) Ġslam ın ġartı BeĢ Deneyi (b) Geciken Saat Hikâyesi 8. (a) Elifin Malzemeleri Hikâyesi (b) Ġsraf Kavramı 9. Kâinatta Ġsraf Yoktur Etkinliği 10. Minik Pirinç Hikâyesi Performans Ödevi: Geri DönüĢüm Kutusu 12/35

13 4. Ünite: ADALET 1. Adalet kavramını ve insanlar için gerekli olduğunu söyler. 2. Herkese karģı adil olmanın Allah tarafından istenilen bir davranıģ olduğunu bilir. 3. Allah ın adil olduğunu ve adil olan insanları sevdiğini bilir. 4. Peygamberlerin herkese adil ve eģit davrandığını bilir. 5. Kendi hayatından adil olma davranıģlarına örnekler verir. 6. Ġnsanların birbirlerine karģı adil davranmaları gerektiğini söyler. 7. Adil ve eģit davranıģların güzel sonuçlar doğuracağını anlar. 8. Adaletin olduğu yerde huzurun olacağını anlar. 1. (a)öğretmenin Adaleti Hikâyesi (b) Eldiven Örneği 2. Haksız Hakkı Kukla Oyunu 3. Kâinat Kitabı Draması 4. (a)susayan Hasan Hikâyesi (b)hurma Sepeti 5. Adil DavranıĢ Örnekleri 6. Ġdeal Okul Hikâyesi 7. (a)bütün Ġnsanlar EĢittir (b) Selam Draması (c) Hayvanlar Âleminde YarıĢ Hikâyesi 8. (a) Hacerü l-esved (b)adalet Varsa Huzur Var Performans Ödevi: GüneĢ Panosu 13/35

14 5. Ünite: YARDIMLAġMA VE PAYLAġMA 1. YardımlaĢma ve paylaģma terimlerinin tanımını söyler. 2. Allah ın insanların yardımlaģmalarını istediğini söyler. 3. Allah ın yardımlaģan insanları sevdiğini söyler. 4. Hz. Peygamberin insanların yardımlaģmalarını istediğini ve sevdiğini söyler. 5. Aile içerisinde bireylerin birbirleri ile yardımlaģmaları ve paylaģımda bulunmaları gerektiğini söyler. 6. Çevresinde ihtiyacı olan herkese yardım etmenin güzel bir davranıģ olduğunu söyler. 7. YardımlaĢma ve paylaģmanın insanları birbirine yaklaģtırdığını söyler. 8. Kendine ait bazı eģyaları arkadaģları ile paylaģır. 9. Kendisinin yardımlaģmayı sevdiğini söyler. 10. Kendi hayatından yardımlaģma ve paylaģma örnekleri verir. 1. Göçmen KuĢlar Hikâyesi 2. (a) Susayan Köpek Hikâyesi (b) Kâinattaki YardımlaĢma 3. Sahabenin Ġkramı 4. Ensar Ve Muhacir Örneği 5. Filli Kazağı PaylaĢmak Hikâyesi 6. (a) Otobüs Draması (b) KuĢ Sarayları Hikâyesi 7. (a) Zekât Hikâyesi (b) Uzun KaĢıklar Hikâyesi (c) Aslan Ve Fare Hikâyesi 8. Mescidi Nebevi Boyaması 9. Bahçe Ġmecesi 10. Sevincimizi PaylaĢalım Performans Ödevi: YardımlaĢma Kumbarası 14/35

15 6. Ünite: SABIR 1. Sabır teriminin tanımını söyler. 2. Hz. Peygamberin sabırlı olduğunu söyler. 3. Orucun insana sabırlı olmayı öğrettiğini anlar. 4. Allah ın sabredenleri sevdiğini söyler. 5. BaĢarıya ve huzura giden yolda sabretmenin önemli bir faktör olduğunu söyler. 6. Sabır ile ilgili kendi hayatından örnekler verir. 1.(a) Portakal Ağacı Hikâyesi (b) Sabır ġarkısı 2. Sabırlı Peygamberim ġeker Kolyesi (a)abdullah ın Sabrı Hikâyesi 3. (b) Hz Eyüp ün Sabrı Hikâyesi 4. (c) TurĢu Kurma Etkinliği (a)penguenin Sabrı Hikâyesi 6. (b)sabır Draması 7. (c) Çimlenen Buğdaylar 8. (d) Sabır Çiçeği Hikâyesi 6. (a)canlılarda Sabır (b) Pantomim Ġle Sabır (c) Sabır Örnekleri Performans Ödevi: Sabır Mikrofonu 15/35

16 7. Ünite: GÜVENĠLĠRLĠK VE DOĞRULUK 1. Güvenilirlik ve doğruluk terimlerinin tanımını söyler. 2.Allah a her konuda ve her zaman güvenilmesi gerektiğini söyler. 3. Peygamberlerin güvenilir ve doğru insanlar olduğunu söyler. 4. Güvenilir ve doğru insanların özelliklerini söyler. 5. Dürüst, güvenilir ve emaneti koruyan biri olmanın Allah ın emri olduğunu ifade eder. 6. Allah ın ve Hz. Peygamberin güvenilir ve doğru olanları sevdiğini söyler. 7. Müslümanın güvenilir insan olduğunu söyler. 8. Müslümanın doğru sözlü olması gerektiğini anlar. 9. Doğru davranıģlar sergilemenin insanı mutlu ettiğini kavrar. 1. (a) Doğruluğun Tanımı (b) Doğruluk Çizgisi 2. Allaha Güven 3. (a) Hz. Muhammed in Doğruluğu (b) Eğer Vermeseydin 4. (a) Doğru Ġnsan (b) Ġki Yavru Ayıcık Hikâyesi 5. (a)yırtık Defter Hikâyesi (b)ayģegül ün Kedisi Hikâyesi 6. (a)hz Ali nin Doğruluğu (b)kangala Güven 7. (a)doğruluk ġiiri (b) Canım Ablam Hikâyesi 8. Doğru Olmak 9. Trafik Polisi Draması Performans Ödevi: Doğruluk Treni 16/35

17 8. Ünite: ĠYĠLĠK 1. Ġyilik teriminin tanımını söyler. 2. Allah ın Ġyilik yapmayı emrettiğini söyler. 3. Hz. Peygamberin iyiliği yaymak için gönderildiğini kavrar. 4. Ġnsanlara gülümsemenin, selam vermenin iyilik olduğunu anlar. 5. Ġyi olan insanların özelliklerini söyler. 6. Allah ın insanların iyi olmasını ve iyilik yapmasını istediğini söyler. 7. Ġyi davranıģlara örnekler verir. 8. Allah karģılık beklemeden iyilik yapanları sever. 9. Ġyilik yapmanın baģkalarını da iyilik yapmaya teģvik ettiğini söyler. 10. Bütün varlıklara karģı iyilik yapılması gerektiğini söyler. 1. Ġyilik Fotoğrafları 2. Sadaka TaĢları Hikâyesi 3. (a)ġyilik ġiiri (b) Ağlayan Deve 4. Ġyilik Zinciri Hikâyesi 5. Ġyi Ġnsan 6. Hasta Ziyareti 7. (a) Ġyilik Mısırları (b) Ġyilik Çiçekleri Hikâyesi 8. YaĢlı TavĢan Hikâyesi 9. (a)ayna Olalım Ġyiliği Yayalım Draması (b) Sim 10. (a)ġyilik GüneĢi (b)doğru DavranıĢ Hangisi Performans Ödevi: Ġyilik Halkası 17/35

18 9. Ünite: DUA, ġükür VE ÖZÜR DĠLEME 1. Dua, Ģükür ve özür dileme terimlerinin tanımını söyler. 2. Sahip oldukları için Allah a teģekkür etmenin önemini fark eder. 3. Yapılan yanlıģ davranıģlar için özür dilemenin güzel bir davranıģ olduğunu anlar. 4. Dua nın Allah ile iletiģimin yolu olduğunu söyler. 5. Dua, Ģükür ve özür dilemenin Allah ın sevdiği davranıģlar olduğunu söyler. 6. Elhamdülillah ın manasını öğrenerek kullanımına örnekler verir. 7. Allah a her zaman ve her yerde dua edebileceğini ifade eder. 8. Allah ın yapılan davranıģları gördüğünü, söylenilen sözcükleri duyduğunu ve her Ģeyi bildiğini söyler. 9. Dua, Ģükür ve özür dilemenin insan iliģkilerini güçlendirdiğini söyler. 10. Özel gün ve kandil gecelerinde dua ve Ģükrün önemini fark eder. 1. (a)ömer in Duası Hikâyesi (b) Sofra Duası (c) Ali nin ġükrü Hikâyesi (d) Allah Bizi Duyuyor Draması 2. (a) Sofra Draması (b) Lezzetli Ekmek 3. Kırılan Çiçek 4. Yemek Duası 5. Allah Her ġeyi Görür Hikâyesi 6. ġükür Çiçeği Sanat Etkinliği 7. (a) Dua Ediyorum (b) Dua Draması 8. (a)minik MeĢenin EndiĢesi Hikâyesi (b)allah Görür Her ġeyi 9. Dua Tespihi Sanat Etkinliği 10. Kandil Simidi Hikâyesi Performans Ödevi: Dua Yıldızları 18/35

19 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: KUR AN-I KERĠM-1 ÜNĠTE KAZANIMLAR ETKĠNLĠKLER 1. Ünite: KUR AN-I KERĠMĠ TANIMA 2. Ünite: ا ب ت ث HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 1. Kur an ı Kerim e dokunur inceler ve dinler. 2. Kur an ı Kerim okumaya ve yaptığı her iģe besmele ile baģlanacağını söyler. 3. Besmele ve manasını söyler. 4. Kelime-i Tevhit ve manasını söyler. 5. Kelime-i ġahadet ve manasını söyler. 6. Kur an-ı Kerim in Allah ın sözü olduğunu ifade eder. 7. Kur an-ı Kerimde insanların nasıl davranacakları ile ilgili bilgiler olduğunu söyler. 8. Kur an-ı Kerimin insan hayatında rehber bir kitap olduğunu anlar. tanır. harflerinin isimlerini ا ب ت ث 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ا ب ت ث 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ا ب ت ث 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ا ب ت ث BaĢarı duasını ve manasını söyler. 1. (a)kur an-ı Kerim i Tanıyorum (b)hazine Avı Oyunu 2. Besmele ġarkısı 3. Besmele Boyaması 4. Kelime-i Tevhit 5. Kelime-i ġahadet 6. Kur an Allah ın Sözü 7. Trafik ĠĢaretleri 8. Çocuklarla Kek PiĢirme 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtir (Kazanım 1,2,3,4) 3. Harfleri Bakliyat Ġle Yazma (Kazanım 1,2,3,4) 4. Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfleri Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harfleri Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Rabbi Yessir Duası (Kazanım 5) 19/35

20 3. Ünite: ج ح خ HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini ج ح خ 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ج ح خ 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ج ح خ 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ج ح خ Sübhaneke duasını ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 4. Ünite: د ذ ر ز HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini د ذ ر ز 1. tanır. harflerinin Ģekillerini د ذ ر ز.2 ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden د ذ ر ز 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden د ذ ر ز Ġhlâs suresini ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 20/35

21 5. Ünite: س ش ص ض HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 6. Ünite: ط ظ HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini س ش ص ض 1. tanır. harflerinin Ģekillerini س ش ص ض.2 ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden س ش ص ض 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden س ش ص ض Kevser suresini ve manasını söyler. tanır. harflerinin isimlerini ط ظ 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ط ظ 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ط ظ 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ط ظ Fatiha suresini ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 21/35

22 7. Ünite: ع غ HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 8. Ünite: ف ق ك ل HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini ع غ 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ع غ 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ع غ 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ع غ Salâvatı ve manasını söyler. tanır. harflerinin isimlerini ف ق ك ل 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ف ق ك ل 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ف ق ك ل 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ف ق ك ل Rabbena dualarını ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 22/35

23 9. Ünite: tanır. harflerinin isimlerini م ن و ه ى.1 tanır. harflerinin Ģekillerini م ن و ه ى.2 ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden م ن و ه ى.3 ayırır. harflerinin seslerini birbirinden م ن و ه ى.4 5. Ezanı duyduğunda Aziz Allah, Kerim Allah, La Ġlahe Ġllallah duasını der ve manasını söyler. م ن و ه ى HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 23/35

24 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER-2 ÜNĠTE 1. Ünite: ALLAH I SEVĠYORUM KAZANIMLAR 1. Allah ın var olduğunu ve bir olduğunu söyler. 2. Allah ın, bütün varlıkları yarattığını ve onların rızkını verdiğini söyler. 3. Allah ın, bütün varlıkları sevdiğini ve onlara değer verdiğini söyler. 4. Allah ın bizleri, kendisini bilmemiz ve tanımamız için yarattığını ifade eder. 5. Allah ı sevdiğini ve O na güvendiğini söyler. 6. Allah ın, her Ģeyi insanlar için yarattığını söyler. 7. Allah ın her Ģeye merhamet ettiğini söyler. 8. Allah a, verdiği her Ģey için teģekkür eder. 9. Allah ın her Ģeyi iģittiğini gördüğünü ve bildiğini söyler. 10. Duanın Allah ile iletiģim vasıtası olduğunu söyler. ETKĠNLĠKLER Proje Ödevi: Damlaya Damlaya Göl Olur 2 1. a) Biliyorum, Varsın Ve Birsin! b) Çayımın ġekeri Nerde? Draması c) Ġki Kraliçe Arı Hikâyesi 2. a) Yusuf un Merakı Hikâyesi b)minik Tohumun Büyüme Draması c) Rızık Zinciri 3. a) Akıllı Karınca Ve Bilgin Ağaç Hikâyesi b) Varsın Değerlisin Draması 4. a) Ben Bir Damlayım b) Hacivat Karagöz 5. O na Güveniyorum 6. a) Her ġey Ġnsanın Hizmetinde Draması b) Su Hayattır 7. Merhamet KeĢfine Çıkıyoruz 8. a) TeĢekkür Ederim Allah ım b) ġükür Sepeti c) Küçük Murat ın Allah a TeĢekkürü Hikâyesi 9. a) TavĢanı Tamamla Draması b) Meryem in Elması Hikâyesi 10. HaberleĢme Oyunu Performans Ödevi: Allah ı Seviyorum Çünkü 2 Proje ödevi 9 ünite boyunca işlenen ve programdaki tüm kazanımları içeren bir etkinliktir. 24/35

25 2. Ünite: PEYGAMBERĠMĠ SEVĠYORUM 1. Peygamberlerin niçin gönderildiğini anlar. 2. Peygamberimizin doğum yeri ve tarihini söyler. 3. Peygamberimizin çocukluğunu ve ailesini bilir. 4. Peygamberimizin bütün varlıkları sevdiğini onlara değer verdiğini söyler. 5. Peygamberimizin merhametli ve güvenilir bir insan olduğunu ifade eder. 6. Peygamberimizin doğru ve dürüst bir insan olduğunu bilir. 7. Peygamberimizin temizliğe önem verdiğini söyler. 8. Peygamberimizin nazik bir insan olduğunu söyler. 9. Peygamber efendimizin ismi zikredildiğinde salâvat getirir. 10. Son peygamberin Hz. Muhammed olduğunu bilir. 1. a) KuĢ Sarayı Hikâyesi b) Doğru Yol 2. a) Hz. Muhammed ( S.A.V.) in Doğumu Hikâyesi b) Canım Peygamberim 3. a) Peygamberimin Ailesini Tanıyorum b)bereketli Çocuk 4. a) Peygamberimiz Herkese Değer Verirdi Hikâyesi b) Sevgi Peygamberi 5. a) Ġnsanların En Merhametlisi Hikâyesi b) Zehra nın Peygamber Sevgisi Hikâyesi 6. a)sensin Doğru ġiiri b) Muhammed ül Emin Hikâyesi 7. a) Temizlik Halkaları b)kimdir Bu? Oyunu 8. a) En Nazik Ġnsan Hikâyesi b)peygamberimizin Nezaketi 9. a) AyĢe nin Peygamberimize Selamı Hikâyesi b) Peygamberime Selam Olsun 10. Peygamberleri Seviyorum Performans Ödevi: Peygamberimizin Sözlerini Öğreniyorum 25/35

26 3. Ünite: DĠNĠMĠ SEVĠYORUM 1. Ġslam kavramının anlamını söyler. 2. Dinimizin Ġslam olduğunu söyler. 3. Ġslam ın kolaylık dini olduğunu söyler. 4. Ġslam ın sevgi ve barıģ dini olduğunu söyler. 5. Dinimizin insana değer verdiğini ifade eder. 6. Dinimizin temizliğe verdiği önemi kavrar. 7. Namaz ibadetinin Ġslam dininin temeli olduğunu söyler. 8. Namaz ibadetinin dua ve Ģükür olduğunu söyler. 9. Orucun insana sabrı öğrettiğini söyler. 10. Dinimizin sadaka ile yardımlaģmayı sağladığını bilir. 1. a) Hazine Avcıları b) Mutluluğun Resmi 2. a) Dinim Ġslam dır Benim b) Dinimi Öğreniyorum Oyunu 3. a) Olga Artık Hatice Oldu Hikâyesi b) Kolaylık Dini Ġslam Hikâyesi 4. a)üç S Ġle Ġslam b) Sevgi Ve BarıĢ Dini 5. a) Ġnsan Değerlidir b) Ġslam DeğiĢtirdi Hikâyesi 6. a) Temizlik Oyunu b) Müslüman Temiz Olmalı Hikâyesi 7. a) Namaz Dinin Direğidir b) Elif in Ġlk Namazı Hikâyesi 8. Aynam Ol Draması 9. a) Sabrın Sonu b) Merve Ramazan Ayını Öğreniyor Hikâyesi 10. a) Sadaka Nedir? b)ġlk Sadaka Performans Ödevi: Minik ġairlerden ġiir Kitabı 26/35

KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI (04-06 Yaş Grubu) ANKARA-2013 1/32 Bu öğretim programının Kur an kurslarında uygulanması, 13.09.2013

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUDUR ADI SOYADI Hüseyin ÖZCAN

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (Bu program Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup herhangi bir alandan yüksek okul mezunu olanlar ile

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (KIZ MESLEK LĠSESĠ ÇOCUK GELĠġĠMĠ MEZUNU OLUP HERHANGĠ BĠR ALANDAN YÜKSEK OKUL MEZUNU OLANLAR

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

ALPER DURU ANAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ARALIK AYI DEĞER KONUSU SEVGİ

ALPER DURU ANAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ARALIK AYI DEĞER KONUSU SEVGİ ALPER DURU ANAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ARALIK AYI DEĞER KONUSU SEVGİ Aralık ayında Sevgi değerini işledik. Sevgi konusunda okulumuzda bir çok faaliyet gerçekleştirildi.

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

KAVUŞTURAN İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI HAFTA KAZANIM YAPILACAK ETKİNLİKLER

KAVUŞTURAN İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI HAFTA KAZANIM YAPILACAK ETKİNLİKLER 2016-2017 KAVUŞTURAN İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI HAFTA KAZANIM YAPILACAK ETKİNLİKLER Toprağın vatan olmasının değerini bilir ve önemini vurgular. Demokrasi Şehitleri anılır.

Detaylı

T.C. Pin: 79431 BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı.... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Müftülüğü)

T.C. Pin: 79431 BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı.... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 23/05/2016-E.27178 *BEL5T654* T.C. Pin: 79431 BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı :45796484-256.99- Konu :2016 Yaz Kur an Kursları Uygulama Esasları... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Müftülüğü)

Detaylı

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU KUR AN-I KERİM DİNİ BİLGİLER ÖĞRENME ALANI Yüzünden Okuma Ezber İtikat İbadet Siyer Ahlâk 6 ÜNİTELER 1. Kur (50 ) 2. Kur (50 ) 3. Kur

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

BANU TARHAN MERVE URHAN TEL:

BANU TARHAN MERVE URHAN TEL: BANU TARHAN MERVE URHAN TEL: 342 65 25 Email: buketcocukevim@hotmail.com KONU ANALİZİ Okulumuz Evimiz Ailemiz Uyum Haftası KAVRAMLAR Boyut: Büyük-Küçük, Uzun-Kısa, Orta Duygu: Mutlu, Üzgün,ġaĢkın Duyu:

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : İBADET : 2 / İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) SINIF 5 ÜNİTE 2 MATERYAL TÜRÜ : ETKİNLİK (HAYDİ HİKAYENİ ANLAT BAKALIM) 2 TEK- NİKLER DEĞERLEN- DİRME ÖĞ- RETMENİN ADI- 15 dakika İbadetin ve ibadetle ilgili kavramların anlamlarını yorumlar. İbadetlerle ilgili kavramlar

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı OKUMA YAZMA DİL BİLGİSİ Söz Varlığını Zenginleştirme Okuduğu Metni Değerlendirme Görsel Okuma Metnin Türleri Cümlede Anlam Özellikleri Yazma ve ktalama Kurallarını

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU

5.SINIF SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU SINIF : 5 ÖĞRENME ALANI : AHLAK ÜNİTE : 5 / SEVİNÇ VE ÜZÜNTÜLERİMİZİ PAYLAŞALIM MATERYAL TÜRÜ : TEST SORUSU 5.SINIF 1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğun özelliklerinden değildir? A) İnsanlara güven vermek

Detaylı

ÖZEL ESENTEPE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ANASINIFI BU AY NELER ÖĞRENĠYORUZ?

ÖZEL ESENTEPE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ANASINIFI BU AY NELER ÖĞRENĠYORUZ? ÖZEL ESENTEPE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ANASINIFI BU AY NELER ÖĞRENĠYORUZ? Ellerim Tombik Tombik Ģarkısını öğrenyoruz. Kaza ve tehlikelerden nasıl korunmam gerektiğini öğreniyorum. Sağlık öğüdü adlı Ģarkıyı dinliyoruz.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI

KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR T.C. KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI KARABAĞLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI "OBAP" EĞİTİMİ YILLIK PLANI AYLAR EYLÜL İMİZ 1. Veli toplantılarında sınıf öğretmeni tarafından velilerin

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI.Ġnsanın Evrendeki Konumu.Ġnsanın Doğası ve Din Ġnsanın evrendeki konumunu fark eder. Ġnsanın akıl sahibi ve inanan bir varlık olma özelliğiyle

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ

TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI KELEBEK GRUBU BÜLTENİ TEMALARIMIZ KULELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ Kule nedir? Kule resimlerini inceleme

Detaylı

OYUN ETKİNLİKLERİ. Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun

OYUN ETKİNLİKLERİ. Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun OYUN ETKİNLİKLERİ Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DKB 107 1 1+2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ KALELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Kale

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI 9. Sınıf Zorunlu Dersler S A 0. Sınıf Zorunlu Dersler S A. Sınıf Zorunlu Dersler S A 2. Sınıf Zorunlu Dersler S A Kur'an-ı Kerim

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU ŞUBAT AYI BÜLTENİ 00.GÜN SEVGİ GÜNÜ GÜLEN DİŞLER TAŞITLAR-MESLEKLER Okulumuzun 00. Günü için ailemizle 00 parçalı ürünler hazırladık. Okulumuzda 00.gün sergimizi

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. PROGRAMIN

Detaylı

KONYA EREĞLİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA EREĞLİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ VE ÖZEL EĞİTİM ALT SINIFLARI İÇİN KONYA EREĞLİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SINIF REHBERLİK PROGRAMI 2015-EREĞLĠ ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER...2 SUNUġ...3 Özel Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

SOSYAL HAYAT MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (SOSYAL BİLGİLER DERSİ) (1.ÜNİTE) KENDİMİ TANIYORUM

SOSYAL HAYAT MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (SOSYAL BİLGİLER DERSİ) (1.ÜNİTE) KENDİMİ TANIYORUM (1.ÜNİTE) KENDİMİ TANIYORUM KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- İletişim araçlarını tanır. 1 Adı söylenen aracı gösterir. Telefon Araç gösterildiğinde adını 3 İletişim araçlarının adlarını 4 İletişim araçlarının,

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

ÇĠÇEK GRUBU NĠSAN AYI BÜLTENĠ Hazırlayan: Ġnci Değer

ÇĠÇEK GRUBU NĠSAN AYI BÜLTENĠ Hazırlayan: Ġnci Değer ÇĠÇEK GRUBU NĠSAN AYI BÜLTENĠ Hazırlayan: Ġnci Değer MUSATAFA KEMAL ATATÜRK VE 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI CANLI-CANSIZ Mustafa Kemal Atatürk ün hayatı ve ülkemize kazandırdıkları Atatürk

Detaylı

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI.

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI. OSMANLI 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Hafta 19-23 Eylül 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had

Detaylı

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ

ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ ÇALIŞKAN ARILAR EKİM AYI EĞİTİM PROGRAMI 1.HAFTA NELER ÖĞRENECEĞİZ HAFTANIN KONUSU:OKULUMUZ -Okul nedir? Okulumuzu tanıyoruz.okulumuzun bölümlerini tanıyoruz. -Okulda kimler çalışır ve ne iş yaparlar öğreniyoruz.

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ ġubat AYINDA NELER ÖĞRENDĠK? Tatilde neler yaptığımızı arkadaģ ve öğretmenimizle paylaģtık. Akıllı tahtada kavram çalıģmaları, sunular ve animasyonlar izledik. Okulumuzun

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI Ankara 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 I-GİRİŞ... 3 II-PROGRAMIN AMAÇLARI... 3 III-PROGRAMIN

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı