KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. BAġBAKANLIK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YaĢ Grubu) ANKARA /35

2 Bu öğretim programının Kur an kurslarında uygulanması, tarihli ve 936 sayılı BaĢkanlık onayı ile uygun görülmüģtür. 2/35

3 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 5 GEREKÇE... 6 PROGRAMIN TEMEL YAKLAġIMI... 6 PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... 7 PROGRAMIN TEMEL ĠLKELERĠ... 7 PROGRAMIN DERS KREDĠLERĠ TABLOSU... 9 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER ÖĞRENME ALANI: KUR AN-I KERĠM KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER ÖĞRENME ALANI: KUR AN-I KERĠM /35

4 4/35

5 GĠRĠġ Ülkemizde, zorunlu eğitim yaģı 66 aya (beģ buçuk yaģ) indirilmiģtir. Yaygın din eğitiminde her hangi bir yaģ sınırlandırılması bulunmamaktadır. Din eğitimi ailede baģlayan kapsamlı bir eğitim sürecidir. Anne karnındayken bebeğe Kur an-ı Kerîm ve ezan dinletilmesi doğum öncesinde yapılabilecek eğitim kapsamındadır. Çocuk dünyaya geldiğinde, kulağına ezan-kâmet okumak ve güzel bir isim vermek suretiyle din eğitimi devam eder. Örgün din eğitimi okullarda zorunlu eğitimin 4. sınıfından itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5. sınıfından itibaren seçmeli Kur an-ı Kerim, Hz. Muhammed in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinde verilmektedir. Yaygın din eğitimi ise Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığımız tarafından Kur an kursları ve camilerde yürütülmektedir. Bu durum okul öncesi dönem din eğitimi hususunda BaĢkanlığa sorumluluk yüklemekte ve Kur an kurslarında bu döneme iliģkin programlı öğretim etkinliklerini önemli kılmaktadır. Bu bağlamda Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) geliģtirme komisyonu oluģturulmuģtur. Komisyonun oluģturulmasında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı merkez teģkilatındaki ilgili görevliler, Kur an kursu öğreticileri, çocuk yayıncıları, okul öncesi öğretmenleri, ilgili bölümlerin akademisyen ve pedagoglarına kadar çoklu katılım esas alınmıģ, böylece programların geliģtirilmesi sürecinde tüm paydaģlardan yararlanılmıģtır. Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) nın hazırlanmasında emeği geçen baģta komisyon üyeleri olmak üzere; Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali ERBAġ Yaygın Din Eğitimi Daire BaĢkanı Belgin AYDIN Program GeliĢtirme Daire BaĢkanı Bünyamin ALBAYRAK U. Ü. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ġsmail SAĞLAM Ġ.Ü. Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bilal YORULMAZ Yaygın Din Eğitimi Daire BaĢkanlığı Eğitim Uzmanı Fatma KOTAN Pedagog Z. Nezahat CĠHANDĠDE Almanya/Berlin Okul Öncesi Öğretmeni Aynur BULUT M.E.B Okul Öncesi Öğretmeni Zeynep Özli ÖZDEMĠR Program GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı VHKĠ Hasan ÖRÜCÜ Ġmam-Hatip Abdurrahman TOPRAK Kur an Kursu Öğreticisi AyĢegül GÖZERĠ Kur an Kursu Öğreticisi Elif VURAL Kur an Kursu Öğreticisi A. ġeyma AKALIN Boğaziçi Yayıncılık tan Elif ERPĠK e ve tüm emeği geçenlere teģekkür ederiz. EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5/35

6 GEREKÇE BaĢkanlığımız, Kur an kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir Ģekilde yararlanabilmesini hedeflemektedir. Kur an kurslarına devam ve Kur an okumayı öğrenmede yaģ sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte, 4-6 yaģ grubu çocuk sahibi vatandaģlarımız, yıl boyu cami ve Kur an kurslarında çocuklarına din eğitimi verilmesini talep etmektedirler. Bu itibarla; 1. Her yaģtan öğrencinin cami ve Kur an kurslarına gelebilmesi, 2. Kurslarımıza devam eden öğrencilerin % 66 sını 23 ve üzeri yaģ grubu yetiģkin ev hanımlarının teģkil etmesi ve bu ev hanımlarının önemli bir kısmının 4-6 yaģ arası çocuk sahibi olması, 3. VatandaĢlarımızın çocuklarının 4-6 yaģ grubu din eğitimi ihtiyacının karģılanmasına yönelik müftülüklerimize ve BaĢkanlığımıza müracaat etmeleri, yaģ öğrenci grubuna yönelik bir program ve ders materyalinin bulunmayıģı, Gerekçelerinden hareketle BaĢkanlığımız bir dizi çalıģma baģlatmıģtır. Bu çalıģmalar yapılırken muhatap kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu program hazırlanmıģtır. PROGRAMIN TEMEL YAKLAġIMI Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) geliģtirilirken; A. Okul Öncesi Eğitimi ve Program GeliĢtirme alanındaki yeni yaklaģım ve ilkeler, B. Ġlahiyat Bilimleri nin verileri doğrultusunda temel yaklaģımın belirlenmesi esas alınmıģtır. Bu bağlamda; 1. Çocukların biliģsel, sosyal ve duygusal yönden geliģimlerini dikkate alan; öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; araģtıran, sorgulayan, yorumlayan, iģbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeyi temel kabul eden, esnek çerçeve öğretim programı anlayıģı benimsenmiģtir. 2. Bu anlayıģa dayalı olarak hazırlanmıģ olan programda 4-6 yaģ grubu eğitim ilkelerine uygun olarak etkinlikler yerine getirilecektir. 3. Öğretici, hazırlanmıģ kazanımlardan öğrencilerin ilgi ve ihtiyacına göre kazanım belirleyecek ve belirlediği kazanım için hazırlanan etkinlikleri uygulayacaktır. Fazla olan etkinliklerin bir kısmını uygulama dıģı bırakabilecektir. 4. Esnek Çerçeve Öğretim Programı anlayıģına dayalı olarak hazırlanmıģ olan Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) nda öğreticiler, çocukların hazır bulunuģluk ve ihtiyaçları doğrultusunda neyi, ne kadar iģleyeceklerine karar verebileceklerdir. 5. Hazırlanan programda konulara uyulması ve etkinliklerden yararlanılması önem arz etmektedir. Bununla birlikte öğreticiler programdaki konuları iģlerken aynı amaca götüren baģka etkinlikler de düzenleyebilecek ve çeģitli materyallerden (Ģiir, Ģarkı, ilahi, hikâye, resim vb.) istifade edebileceklerdir. 6/35

7 PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI Bu programın amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların; 1. Ġslam dininin değerlerini, kendi seviyesinde, insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmelerini, 2. Kazanacağı değerleri gündelik hayatta kullanmalarını, 3. Ġslam ın temel kaynağı olan Kur an-ı Kerim i içerik ses ve Ģekil olarak kendi seviyesinde tanımalarını, 4. Kendi seviyesine uygun olarak Allah ı sevgi temelinde tanımalarını ve yaratılıģtaki düzeni fark etmelerini, 5. Kendi seviyesinde Peygamber Efendimizin kiģiliğini ve karakterini tanımalarını, sevmelerini ve model almalarını, 6. Sağlıklı bir din ve ahlak geliģimi göstermelerini, 7. Din ve ahlak geliģiminin yanı sıra diğer geliģim alanlarına da katkısı olacak Ģekilde bir ortam sağlamaktır. PROGRAMIN TEMEL ĠLKELERĠ Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler Ģunlardır: 1. Kur an Kursları Öğretim Programı (4-6 YaĢ Grubu) çocukların ihtiyaçlarına ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır. 2. Programda çocukların ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla demokratik eğitim anlayıģına uygun eğitim ortamları hazırlanmalıdır. 3. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve ihtiyaçlarının yanı sıra çevrenin ve kursun imkânları da göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Sınıfa girildiğinde çocuklara gülümseyerek selam verilmelidir. 5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden baģlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır. 6. Programla verilen din eğitimi ile çocukların sevgi, saygı, iģbirliği, sorumluluk, hoģgörü, yardımlaģma, dayanıģma, paylaģma vb. duygu ve davranıģları geliģtirilmelidir. 7. Program, çocukların kendilerine saygı ve güven duymasını sağlamalı, öz denetim kazandırmalıdır. 8. Oyun bu yaģ grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bu sebeple programın etkinliklerinde oyun mümkün olduğunca kullanılmalıdır. 9. Oyunun bir araç olarak kullanıldığı unutulmamalı, her oyunda din eğitimine yönelik bir amacın bulunmasına dikkat edilmelidir. 7/35

8 10. Çocuklarla iletiģimde, onların kiģiliğini zedeleyici Ģekilde davranılmamalı, bu yönde baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir. 11. Çocukların bağımsız davranıģlar geliģtirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetiģkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanmalıdır. 12. Çocukların kendilerinin ve baģkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir. 13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleģtirel düģünme becerileri, iletiģim kurma ve duygularını anlatabilme davranıģları geliģtirilmelidir YaĢ Grubu din eğitimi sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. 15. Harf ve kelimelerin doğru telaffuzuna özen gösterilmeli, ancak mahreç üzerinde öğrencilere bıkkınlık verecek Ģekilde ısrar edilmemelidir. 16. Peygamberimiz Hz. Muhammed ile ilgili konular iģlenirken, onun model kiģiliği ile ilgili bolca örnekler verilmelidir. 17. Öğretici uygulamalarını öğretim programında yer alan temel ilke ve esaslara göre yapacaktır. 18. Öğretici, planlı ve programlı bir biçimde, dokümanlarını dosyalayacak, dosyalarını gerektiğinde yönetici ve meslektaģlarıyla paylaģacaktır. 19. Öğretici, öğretici kitabında yer alan etkinlikleri derste uygulamadan önce hazırlık yapacak ve derse hazırlıklı girmeye özen gösterecektir. 20. Öğretici, öğretici kitabında yer alan oyun ve dramaların uygulanmasında bizzat görev alacak, oyun ve dramalarda çeģitli rollere girme konusunda bir çekince yaģamayacaktır. 8/35

9 PROGRAMIN DERS KREDĠLERĠ TABLOSU Temel Öğretim 1. Düzey 9 hafta Haftada 18 saat 162 saat 2. Düzey 9 hafta Haftada 18 saat 162 saat 3. Düzey 8 hafta Haftada 18 saat 144 saat 4. Düzey 8 hafta Haftada 18 saat 144 saat 1. Yaz Dönemi 2. Yaz Dönemi Yaz Kur an Kursları 9 hafta Haftada 15 saat 135 saat 9 hafta Haftada 15 saat 135 saat Ek Öğretim 1. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat 2. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat 3. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat 4. Kur 8 hafta Haftada 6 saat 48 saat Dini Bilgiler-1(1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-1 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (5-9. üniteler) Dini Bilgiler-2 (1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-2 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (5-9. üniteler) Dini Bilgiler-1 Kur an-ı Kerim-1 Dini Bilgiler-2 Kur an-ı Kerim-2 Dini Bilgiler-1(1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-1 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-1 (5-9. üniteler) Dini Bilgiler-2 (1-4. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (1-4. üniteler) Dini Bilgiler-2 (5-9. üniteler) Kur an-ı Kerim-2 (5-9. üniteler) Not: 1. Programın temel öğretimde uygulanıģı; haftalık 18 saatin 12 saatinde Dini Bilgiler, 6 saatinde ise Kur an-ı Kerim dersi iģlenecektir. 2. Programın yaz Kur an kurslarında uygulanıģı; Bu programın camilerde uygulanması yaz Kur an kursları ile sınırlıdır. Yaz Kur an kurslarında, haftalık 15 saatin 10 saatinde Dini Bilgiler, 5 saatinde ise Kur an-ı Kerim dersi iģlenecektir. 3. Programın ek öğretimde uygulanıģı: haftalık 6 saatin 4 saatinde Dini Bilgiler, 2 saatinde ise Kur an-ı Kerim dersi iģlenecektir. 9/35

10 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER-1 ÜNĠTE 1. Ünite: SEVGĠ VE MERHAMET KAZANIMLAR 1. Sevgi ve merhamet terimlerinin anlamını söyler. 2. Kendini, ailesini, arkadaģlarını, çevresindeki canlı ve cansız varlıkları sevdiğini ifade eder. 3. Allah ın insanları ve bütün yarattıklarını sevdiğini söyler. 4. Allah ı ve Peygamberi sevdiğini ifade eder. 5. Ġnsanların Allah a olan sevgilerinin bir gereği olarak camiye gelip ibadet ettiklerini bilir. 6. Allah ın kâinatı bir düzen içerisinde yarattığını anlar. 7. Sevgi ve merhamet davranıģlarının olumlu sonuçlarını fark eder. 8. Kendi hayatından sevgi ve merhamet örnekleri verir. 9. Ġslam dininin sevgi dini olduğunu ifade eder. ETKĠNLĠKLER Proje Ödevi: Değer Ağacı 1 1.Bilge KuĢ Hikâyesi 2. Peygamberimiz Ve Karıncalar 3. (a) Ayna Draması (b) Çikolatanın Yolculuğu Draması (c) Allah ın Rahman Ġsmi (d) Allah ın Rahim Ġsmi (e) Allah ın Vedud Ġsmi 4. Dön Dön Dönelim Oyunu 5. (a) Cami Ziyareti Hikâyesi (b) Cami Parmak Oyunu (c) Camiyi Seviyorum ġarkısı 6. (a) Kabak Draması (b) Kelebek Draması 7. Sevgi Kurabiyeleri 8. Peygamberimizin Çocuklara Sevgisi 9. Ġslam Dini Sevgi Dini ġarkısı Performans Ödevi: Sevgi Çiçeği 1 Proje ödevi 9 ünite boyunca işlenen ve programdaki tüm kazanımları içeren bir etkinliktir. 10/35

11 ÜNĠTE 2. Ünite: SAYGI KAZANIMLAR 1. Saygı terimlerinin anlamını söyler. 2. Allah ve Peygamberlerin isimleri geçtiğinde saygı cümleleri söyler. 3. Allah ve Peygamberlerin isimlerini bazı sıfatları ile söyler. 4. Hz. Peygamberin çevresindeki bütün insanlara ve varlıklara karģı saygılı olduğunu fark eder. 5. Ġnsanların farklı özelliklerine karģı saygılı olmanın gerekli olduğunu anlar. 6. Kur an-ı Kerim, ezan ve dua okunurken dinlemesi gerektiğini anlar. 7. Namaz kılan kimselere saygı gösterileceğini anlar. 8. KonuĢan kiģiyi sözünü kesmeden dinlemenin gerekli olduğunu bilir. 9. Anne, baba ve büyüklere saygılı olma ile ilgili kendi hayatından örnekler verir. 10. BaĢkalarının haklarına saygı duyulması gerektiğini söyler. ETKĠNLĠKLER 1. (a)rüzgâr Ve GüneĢ Draması Ve Saygı ġiiri (b) Ali nin Saygısı Hikâyesi 2. Allah C.C. Ve Hz. Peygamberimize Saygı Tekerlemesi 3. (a) Salâvat Melodisi (b) Allah ın Halik Ġsmi (c) Allah ın Rezzak Ġsmi 4. Zeyd in KuĢu 5. Maske Draması 6. (a) Namaza Saygı Draması (b) Dua Kapısı 7. (a) Namaz a Hazırlık (b) Namaz Kılma Uygulaması (c) Camiye Saygı 8. Söze Saygı Draması 9. Saygı Örnekleri 10.(a) Gürültü Eden Can (b)komģu Hakkı Hikâyesi Performans Ödevi: Cami Maketi 11/35

12 3. Ünite: GÖREV VE SORUMLULUK 1. Görev ve sorumluluk terimlerinin anlamını söyler. 2. Allah ın insanların görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istediğini bilir. 3. Beden temizliğine özen gösterir. 4. Çevre temizliğine özen gösterir. 5. Kendine ve baģkalarına ait eģyaları temiz tutar ve korur. 6. Görev ve sorumluluklarını yerine getiren insanların her zaman baģarılı ve mutlu olduğunu ifade eder. 7. Kendimize, topluma, doğaya, Allaha ve Peygambere karģı bir takım sorumluluklarımız olduğunu tanımlar. 8. Ġsraf kavramının anlamını söyler. 9. Ġsraf etmeyenleri Allah ın sevdiğini anlar. 10.Kendi hayatından israf etmemeye yönelik örnekler verir. 1.(a) Musa nın Domatesleri Hikâyesi (b) Ördek Kukla Oyunu 2. Sorumluluklarım Var Draması 3. (a) Abdest Oyunu Ve ġarkısı (b) Mikrop Parmak Oyunu 4. Çevremizi Temiz Tutalım Draması 5. Eski Defter Draması 6. (a) Askı Oyunu (b) Veda Hutbesi 7. (a) Ġslam ın ġartı BeĢ Deneyi (b) Geciken Saat Hikâyesi 8. (a) Elifin Malzemeleri Hikâyesi (b) Ġsraf Kavramı 9. Kâinatta Ġsraf Yoktur Etkinliği 10. Minik Pirinç Hikâyesi Performans Ödevi: Geri DönüĢüm Kutusu 12/35

13 4. Ünite: ADALET 1. Adalet kavramını ve insanlar için gerekli olduğunu söyler. 2. Herkese karģı adil olmanın Allah tarafından istenilen bir davranıģ olduğunu bilir. 3. Allah ın adil olduğunu ve adil olan insanları sevdiğini bilir. 4. Peygamberlerin herkese adil ve eģit davrandığını bilir. 5. Kendi hayatından adil olma davranıģlarına örnekler verir. 6. Ġnsanların birbirlerine karģı adil davranmaları gerektiğini söyler. 7. Adil ve eģit davranıģların güzel sonuçlar doğuracağını anlar. 8. Adaletin olduğu yerde huzurun olacağını anlar. 1. (a)öğretmenin Adaleti Hikâyesi (b) Eldiven Örneği 2. Haksız Hakkı Kukla Oyunu 3. Kâinat Kitabı Draması 4. (a)susayan Hasan Hikâyesi (b)hurma Sepeti 5. Adil DavranıĢ Örnekleri 6. Ġdeal Okul Hikâyesi 7. (a)bütün Ġnsanlar EĢittir (b) Selam Draması (c) Hayvanlar Âleminde YarıĢ Hikâyesi 8. (a) Hacerü l-esved (b)adalet Varsa Huzur Var Performans Ödevi: GüneĢ Panosu 13/35

14 5. Ünite: YARDIMLAġMA VE PAYLAġMA 1. YardımlaĢma ve paylaģma terimlerinin tanımını söyler. 2. Allah ın insanların yardımlaģmalarını istediğini söyler. 3. Allah ın yardımlaģan insanları sevdiğini söyler. 4. Hz. Peygamberin insanların yardımlaģmalarını istediğini ve sevdiğini söyler. 5. Aile içerisinde bireylerin birbirleri ile yardımlaģmaları ve paylaģımda bulunmaları gerektiğini söyler. 6. Çevresinde ihtiyacı olan herkese yardım etmenin güzel bir davranıģ olduğunu söyler. 7. YardımlaĢma ve paylaģmanın insanları birbirine yaklaģtırdığını söyler. 8. Kendine ait bazı eģyaları arkadaģları ile paylaģır. 9. Kendisinin yardımlaģmayı sevdiğini söyler. 10. Kendi hayatından yardımlaģma ve paylaģma örnekleri verir. 1. Göçmen KuĢlar Hikâyesi 2. (a) Susayan Köpek Hikâyesi (b) Kâinattaki YardımlaĢma 3. Sahabenin Ġkramı 4. Ensar Ve Muhacir Örneği 5. Filli Kazağı PaylaĢmak Hikâyesi 6. (a) Otobüs Draması (b) KuĢ Sarayları Hikâyesi 7. (a) Zekât Hikâyesi (b) Uzun KaĢıklar Hikâyesi (c) Aslan Ve Fare Hikâyesi 8. Mescidi Nebevi Boyaması 9. Bahçe Ġmecesi 10. Sevincimizi PaylaĢalım Performans Ödevi: YardımlaĢma Kumbarası 14/35

15 6. Ünite: SABIR 1. Sabır teriminin tanımını söyler. 2. Hz. Peygamberin sabırlı olduğunu söyler. 3. Orucun insana sabırlı olmayı öğrettiğini anlar. 4. Allah ın sabredenleri sevdiğini söyler. 5. BaĢarıya ve huzura giden yolda sabretmenin önemli bir faktör olduğunu söyler. 6. Sabır ile ilgili kendi hayatından örnekler verir. 1.(a) Portakal Ağacı Hikâyesi (b) Sabır ġarkısı 2. Sabırlı Peygamberim ġeker Kolyesi (a)abdullah ın Sabrı Hikâyesi 3. (b) Hz Eyüp ün Sabrı Hikâyesi 4. (c) TurĢu Kurma Etkinliği (a)penguenin Sabrı Hikâyesi 6. (b)sabır Draması 7. (c) Çimlenen Buğdaylar 8. (d) Sabır Çiçeği Hikâyesi 6. (a)canlılarda Sabır (b) Pantomim Ġle Sabır (c) Sabır Örnekleri Performans Ödevi: Sabır Mikrofonu 15/35

16 7. Ünite: GÜVENĠLĠRLĠK VE DOĞRULUK 1. Güvenilirlik ve doğruluk terimlerinin tanımını söyler. 2.Allah a her konuda ve her zaman güvenilmesi gerektiğini söyler. 3. Peygamberlerin güvenilir ve doğru insanlar olduğunu söyler. 4. Güvenilir ve doğru insanların özelliklerini söyler. 5. Dürüst, güvenilir ve emaneti koruyan biri olmanın Allah ın emri olduğunu ifade eder. 6. Allah ın ve Hz. Peygamberin güvenilir ve doğru olanları sevdiğini söyler. 7. Müslümanın güvenilir insan olduğunu söyler. 8. Müslümanın doğru sözlü olması gerektiğini anlar. 9. Doğru davranıģlar sergilemenin insanı mutlu ettiğini kavrar. 1. (a) Doğruluğun Tanımı (b) Doğruluk Çizgisi 2. Allaha Güven 3. (a) Hz. Muhammed in Doğruluğu (b) Eğer Vermeseydin 4. (a) Doğru Ġnsan (b) Ġki Yavru Ayıcık Hikâyesi 5. (a)yırtık Defter Hikâyesi (b)ayģegül ün Kedisi Hikâyesi 6. (a)hz Ali nin Doğruluğu (b)kangala Güven 7. (a)doğruluk ġiiri (b) Canım Ablam Hikâyesi 8. Doğru Olmak 9. Trafik Polisi Draması Performans Ödevi: Doğruluk Treni 16/35

17 8. Ünite: ĠYĠLĠK 1. Ġyilik teriminin tanımını söyler. 2. Allah ın Ġyilik yapmayı emrettiğini söyler. 3. Hz. Peygamberin iyiliği yaymak için gönderildiğini kavrar. 4. Ġnsanlara gülümsemenin, selam vermenin iyilik olduğunu anlar. 5. Ġyi olan insanların özelliklerini söyler. 6. Allah ın insanların iyi olmasını ve iyilik yapmasını istediğini söyler. 7. Ġyi davranıģlara örnekler verir. 8. Allah karģılık beklemeden iyilik yapanları sever. 9. Ġyilik yapmanın baģkalarını da iyilik yapmaya teģvik ettiğini söyler. 10. Bütün varlıklara karģı iyilik yapılması gerektiğini söyler. 1. Ġyilik Fotoğrafları 2. Sadaka TaĢları Hikâyesi 3. (a)ġyilik ġiiri (b) Ağlayan Deve 4. Ġyilik Zinciri Hikâyesi 5. Ġyi Ġnsan 6. Hasta Ziyareti 7. (a) Ġyilik Mısırları (b) Ġyilik Çiçekleri Hikâyesi 8. YaĢlı TavĢan Hikâyesi 9. (a)ayna Olalım Ġyiliği Yayalım Draması (b) Sim 10. (a)ġyilik GüneĢi (b)doğru DavranıĢ Hangisi Performans Ödevi: Ġyilik Halkası 17/35

18 9. Ünite: DUA, ġükür VE ÖZÜR DĠLEME 1. Dua, Ģükür ve özür dileme terimlerinin tanımını söyler. 2. Sahip oldukları için Allah a teģekkür etmenin önemini fark eder. 3. Yapılan yanlıģ davranıģlar için özür dilemenin güzel bir davranıģ olduğunu anlar. 4. Dua nın Allah ile iletiģimin yolu olduğunu söyler. 5. Dua, Ģükür ve özür dilemenin Allah ın sevdiği davranıģlar olduğunu söyler. 6. Elhamdülillah ın manasını öğrenerek kullanımına örnekler verir. 7. Allah a her zaman ve her yerde dua edebileceğini ifade eder. 8. Allah ın yapılan davranıģları gördüğünü, söylenilen sözcükleri duyduğunu ve her Ģeyi bildiğini söyler. 9. Dua, Ģükür ve özür dilemenin insan iliģkilerini güçlendirdiğini söyler. 10. Özel gün ve kandil gecelerinde dua ve Ģükrün önemini fark eder. 1. (a)ömer in Duası Hikâyesi (b) Sofra Duası (c) Ali nin ġükrü Hikâyesi (d) Allah Bizi Duyuyor Draması 2. (a) Sofra Draması (b) Lezzetli Ekmek 3. Kırılan Çiçek 4. Yemek Duası 5. Allah Her ġeyi Görür Hikâyesi 6. ġükür Çiçeği Sanat Etkinliği 7. (a) Dua Ediyorum (b) Dua Draması 8. (a)minik MeĢenin EndiĢesi Hikâyesi (b)allah Görür Her ġeyi 9. Dua Tespihi Sanat Etkinliği 10. Kandil Simidi Hikâyesi Performans Ödevi: Dua Yıldızları 18/35

19 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: KUR AN-I KERĠM-1 ÜNĠTE KAZANIMLAR ETKĠNLĠKLER 1. Ünite: KUR AN-I KERĠMĠ TANIMA 2. Ünite: ا ب ت ث HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 1. Kur an ı Kerim e dokunur inceler ve dinler. 2. Kur an ı Kerim okumaya ve yaptığı her iģe besmele ile baģlanacağını söyler. 3. Besmele ve manasını söyler. 4. Kelime-i Tevhit ve manasını söyler. 5. Kelime-i ġahadet ve manasını söyler. 6. Kur an-ı Kerim in Allah ın sözü olduğunu ifade eder. 7. Kur an-ı Kerimde insanların nasıl davranacakları ile ilgili bilgiler olduğunu söyler. 8. Kur an-ı Kerimin insan hayatında rehber bir kitap olduğunu anlar. tanır. harflerinin isimlerini ا ب ت ث 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ا ب ت ث 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ا ب ت ث 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ا ب ت ث BaĢarı duasını ve manasını söyler. 1. (a)kur an-ı Kerim i Tanıyorum (b)hazine Avı Oyunu 2. Besmele ġarkısı 3. Besmele Boyaması 4. Kelime-i Tevhit 5. Kelime-i ġahadet 6. Kur an Allah ın Sözü 7. Trafik ĠĢaretleri 8. Çocuklarla Kek PiĢirme 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtir (Kazanım 1,2,3,4) 3. Harfleri Bakliyat Ġle Yazma (Kazanım 1,2,3,4) 4. Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfleri Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harfleri Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Rabbi Yessir Duası (Kazanım 5) 19/35

20 3. Ünite: ج ح خ HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini ج ح خ 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ج ح خ 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ج ح خ 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ج ح خ Sübhaneke duasını ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 4. Ünite: د ذ ر ز HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini د ذ ر ز 1. tanır. harflerinin Ģekillerini د ذ ر ز.2 ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden د ذ ر ز 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden د ذ ر ز Ġhlâs suresini ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 20/35

21 5. Ünite: س ش ص ض HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 6. Ünite: ط ظ HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini س ش ص ض 1. tanır. harflerinin Ģekillerini س ش ص ض.2 ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden س ش ص ض 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden س ش ص ض Kevser suresini ve manasını söyler. tanır. harflerinin isimlerini ط ظ 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ط ظ 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ط ظ 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ط ظ Fatiha suresini ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 21/35

22 7. Ünite: ع غ HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 8. Ünite: ف ق ك ل HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER tanır. harflerinin isimlerini ع غ 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ع غ 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ع غ 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ع غ Salâvatı ve manasını söyler. tanır. harflerinin isimlerini ف ق ك ل 1. tanır. harflerinin Ģekillerini ف ق ك ل 2. ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden ف ق ك ل 3. ayırır. harflerinin seslerini birbirinden ف ق ك ل Rabbena dualarını ve manasını söyler. 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 22/35

23 9. Ünite: tanır. harflerinin isimlerini م ن و ه ى.1 tanır. harflerinin Ģekillerini م ن و ه ى.2 ayırır. harflerinin Ģekillerini birbirinden م ن و ه ى.3 ayırır. harflerinin seslerini birbirinden م ن و ه ى.4 5. Ezanı duyduğunda Aziz Allah, Kerim Allah, La Ġlahe Ġllallah duasını der ve manasını söyler. م ن و ه ى HARFLERĠNĠ TANIMA VE EZBER 1. Harflerin Draması (Kazanım 1,2,3,4) 2. Noktaları BirleĢtirme Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 3. Bakliyat Ġle Harflerin Yazılması (Kazanım 1,2,3,4) 4. Harflerle Hafıza Oyunu (Kazanım 1,2,3,4) 5. Nokta Koyma Etkinliği (Kazanım 1,2,3,4) 6. Harfi Yuvarlak Ġçine Alma (Kazanım 1,2,3,4) 7. Harf Boyama (Kazanım 1,2,3,4) 8. Harf Olalım Sıraya Girelim (Kazanım 1,2,3,4) 9. Dua ve Sure Ezberi (Kazanım 5) 23/35

24 KUR AN KURSLARI ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-6 YAġ GRUBU) ÖĞRENME ALANI: DĠNĠ BĠLGĠLER-2 ÜNĠTE 1. Ünite: ALLAH I SEVĠYORUM KAZANIMLAR 1. Allah ın var olduğunu ve bir olduğunu söyler. 2. Allah ın, bütün varlıkları yarattığını ve onların rızkını verdiğini söyler. 3. Allah ın, bütün varlıkları sevdiğini ve onlara değer verdiğini söyler. 4. Allah ın bizleri, kendisini bilmemiz ve tanımamız için yarattığını ifade eder. 5. Allah ı sevdiğini ve O na güvendiğini söyler. 6. Allah ın, her Ģeyi insanlar için yarattığını söyler. 7. Allah ın her Ģeye merhamet ettiğini söyler. 8. Allah a, verdiği her Ģey için teģekkür eder. 9. Allah ın her Ģeyi iģittiğini gördüğünü ve bildiğini söyler. 10. Duanın Allah ile iletiģim vasıtası olduğunu söyler. ETKĠNLĠKLER Proje Ödevi: Damlaya Damlaya Göl Olur 2 1. a) Biliyorum, Varsın Ve Birsin! b) Çayımın ġekeri Nerde? Draması c) Ġki Kraliçe Arı Hikâyesi 2. a) Yusuf un Merakı Hikâyesi b)minik Tohumun Büyüme Draması c) Rızık Zinciri 3. a) Akıllı Karınca Ve Bilgin Ağaç Hikâyesi b) Varsın Değerlisin Draması 4. a) Ben Bir Damlayım b) Hacivat Karagöz 5. O na Güveniyorum 6. a) Her ġey Ġnsanın Hizmetinde Draması b) Su Hayattır 7. Merhamet KeĢfine Çıkıyoruz 8. a) TeĢekkür Ederim Allah ım b) ġükür Sepeti c) Küçük Murat ın Allah a TeĢekkürü Hikâyesi 9. a) TavĢanı Tamamla Draması b) Meryem in Elması Hikâyesi 10. HaberleĢme Oyunu Performans Ödevi: Allah ı Seviyorum Çünkü 2 Proje ödevi 9 ünite boyunca işlenen ve programdaki tüm kazanımları içeren bir etkinliktir. 24/35

25 2. Ünite: PEYGAMBERĠMĠ SEVĠYORUM 1. Peygamberlerin niçin gönderildiğini anlar. 2. Peygamberimizin doğum yeri ve tarihini söyler. 3. Peygamberimizin çocukluğunu ve ailesini bilir. 4. Peygamberimizin bütün varlıkları sevdiğini onlara değer verdiğini söyler. 5. Peygamberimizin merhametli ve güvenilir bir insan olduğunu ifade eder. 6. Peygamberimizin doğru ve dürüst bir insan olduğunu bilir. 7. Peygamberimizin temizliğe önem verdiğini söyler. 8. Peygamberimizin nazik bir insan olduğunu söyler. 9. Peygamber efendimizin ismi zikredildiğinde salâvat getirir. 10. Son peygamberin Hz. Muhammed olduğunu bilir. 1. a) KuĢ Sarayı Hikâyesi b) Doğru Yol 2. a) Hz. Muhammed ( S.A.V.) in Doğumu Hikâyesi b) Canım Peygamberim 3. a) Peygamberimin Ailesini Tanıyorum b)bereketli Çocuk 4. a) Peygamberimiz Herkese Değer Verirdi Hikâyesi b) Sevgi Peygamberi 5. a) Ġnsanların En Merhametlisi Hikâyesi b) Zehra nın Peygamber Sevgisi Hikâyesi 6. a)sensin Doğru ġiiri b) Muhammed ül Emin Hikâyesi 7. a) Temizlik Halkaları b)kimdir Bu? Oyunu 8. a) En Nazik Ġnsan Hikâyesi b)peygamberimizin Nezaketi 9. a) AyĢe nin Peygamberimize Selamı Hikâyesi b) Peygamberime Selam Olsun 10. Peygamberleri Seviyorum Performans Ödevi: Peygamberimizin Sözlerini Öğreniyorum 25/35

26 3. Ünite: DĠNĠMĠ SEVĠYORUM 1. Ġslam kavramının anlamını söyler. 2. Dinimizin Ġslam olduğunu söyler. 3. Ġslam ın kolaylık dini olduğunu söyler. 4. Ġslam ın sevgi ve barıģ dini olduğunu söyler. 5. Dinimizin insana değer verdiğini ifade eder. 6. Dinimizin temizliğe verdiği önemi kavrar. 7. Namaz ibadetinin Ġslam dininin temeli olduğunu söyler. 8. Namaz ibadetinin dua ve Ģükür olduğunu söyler. 9. Orucun insana sabrı öğrettiğini söyler. 10. Dinimizin sadaka ile yardımlaģmayı sağladığını bilir. 1. a) Hazine Avcıları b) Mutluluğun Resmi 2. a) Dinim Ġslam dır Benim b) Dinimi Öğreniyorum Oyunu 3. a) Olga Artık Hatice Oldu Hikâyesi b) Kolaylık Dini Ġslam Hikâyesi 4. a)üç S Ġle Ġslam b) Sevgi Ve BarıĢ Dini 5. a) Ġnsan Değerlidir b) Ġslam DeğiĢtirdi Hikâyesi 6. a) Temizlik Oyunu b) Müslüman Temiz Olmalı Hikâyesi 7. a) Namaz Dinin Direğidir b) Elif in Ġlk Namazı Hikâyesi 8. Aynam Ol Draması 9. a) Sabrın Sonu b) Merve Ramazan Ayını Öğreniyor Hikâyesi 10. a) Sadaka Nedir? b)ġlk Sadaka Performans Ödevi: Minik ġairlerden ġiir Kitabı 26/35

KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI

KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMI (04-06 Yaş Grubu) ANKARA-2013 1/32 Bu öğretim programının Kur an kurslarında uygulanması, 13.09.2013

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUDUR ADI SOYADI Hüseyin ÖZCAN

Detaylı

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Peygamber ve peygamberlere iman Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri Peygamberlerin nitelikleri Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı KAZANIMLAR

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (Bu program Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup herhangi bir alandan yüksek okul mezunu olanlar ile

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (KIZ MESLEK LĠSESĠ ÇOCUK GELĠġĠMĠ MEZUNU OLUP HERHANGĠ BĠR ALANDAN YÜKSEK OKUL MEZUNU OLANLAR

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

T.C. Pin: 79431 BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı.... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Müftülüğü)

T.C. Pin: 79431 BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı.... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 23/05/2016-E.27178 *BEL5T654* T.C. Pin: 79431 BAġBAKANLIK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sayı :45796484-256.99- Konu :2016 Yaz Kur an Kursları Uygulama Esasları... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Müftülüğü)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU KUR AN-I KERİM DİNİ BİLGİLER ÖĞRENME ALANI Yüzünden Okuma Ezber İtikat İbadet Siyer Ahlâk 6 ÜNİTELER 1. Kur (50 ) 2. Kur (50 ) 3. Kur

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

ÖZEL ESENTEPE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ANASINIFI BU AY NELER ÖĞRENĠYORUZ?

ÖZEL ESENTEPE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ANASINIFI BU AY NELER ÖĞRENĠYORUZ? ÖZEL ESENTEPE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ANASINIFI BU AY NELER ÖĞRENĠYORUZ? Ellerim Tombik Tombik Ģarkısını öğrenyoruz. Kaza ve tehlikelerden nasıl korunmam gerektiğini öğreniyorum. Sağlık öğüdü adlı Ģarkıyı dinliyoruz.

Detaylı

KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI

KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

OYUN ETKİNLİKLERİ. Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun

OYUN ETKİNLİKLERİ. Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun OYUN ETKİNLİKLERİ Çocukların kendilerini, duygu ve düġüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI

KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI KABA DEĞERLENDİRME FORMLARININ DOLDURULMASI BEP için hazırlanmış olan kaba değerlendirme formları öğrencinin performansını almak için hazırlanmış ve öğrencinin öncellikli gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ KALELER DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI KIRMIZI GÜNÜ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Kale

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI Ankara 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 I-GİRİŞ... 3 II-PROGRAMIN AMAÇLARI... 3 III-PROGRAMIN

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

ÖDEV- 6. AĢağıdaki Cümlelerde boģ bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız. 1. Reçel, bal vücuda veren besinlerdendir.

ÖDEV- 6. AĢağıdaki Cümlelerde boģ bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız. 1. Reçel, bal vücuda veren besinlerdendir. ÖDEV- 6 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ Niçin Dengeli ve Düzenli Beslenmeliyiz? Besinler, büyüme ve güçlenmeyi sağlar, vücuda enerji verir. Yediğimiz yiyeceklerin vücudumuz için farklı önemi ve yararı vardır.

Detaylı

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ PENGUEN GRUBU MART AYI BÜLTENİ SİNCAPLAR TEMASI DÜNYA SU GÜNÜ ORMAN HAFTASI YAŞLILAR HAFTASI DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ Sincapları tanıdık. Sincapları gözlemledik. Hayvan türlerini isimlendirdik. Hayvanların

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI 205-206 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANADOLU İMAM-HATİP LİSELERİ YILLIK PLANLARI 9. Sınıf Zorunlu Dersler S A 0. Sınıf Zorunlu Dersler S A. Sınıf Zorunlu Dersler S A 2. Sınıf Zorunlu Dersler S A Kur'an-ı Kerim

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 01.01.2016 CUMA MUSTAFA KOLUKISAOĞLU İL MÜFTÜSÜ ATİKİBRAHİM PAŞA C. Ö.ÖNCE SORUMLU BİR VARLIK OLAN İNSAN 01.01.2016 CUMA SEYFULLAH ÇAKIR MÜFTÜ YARD. KÖPRÜBAŞI C. Ö.ÖNCE SORUMLU BİR VARLIK OLAN İNSAN

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ. DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını inceledik. Taşıtlar konusunda

Detaylı

1. Elul Ayı ve önemini kavrar. 2.Roş A Şana ve yargının önemini kavrar.

1. Elul Ayı ve önemini kavrar. 2.Roş A Şana ve yargının önemini kavrar. KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE Öğrenme Alanı: Bayramlar ve Öğrettikleri, Tanah ve Tamuda ile Bilgelerimizin Yorumları 1. ÜNİTE: Yahudi Bayramları -1 Öğrencilerle Tanışma,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ ÖZEL EFDAL ANAOKULU ġubat AYI BÜLTENĠ ġubat AYINDA NELER ÖĞRENDĠK? Tatilde neler yaptığımızı arkadaģ ve öğretmenimizle paylaģtık. Akıllı tahtada kavram çalıģmaları, sunular ve animasyonlar izledik. Okulumuzun

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PERSONEL YETERLĠKLERĠ

DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PERSONEL YETERLĠKLERĠ T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI PERSONEL YETERLĠKLERĠ ANKARA 2014 {1} Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Personel

Detaylı

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN 1.Hafta 2016 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) BAYANLARA YÖNELİK VAAZ İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAAZIN Adı Soyadı Görev Yapacağı Yer Görev Tarihi Günü Vakti Konusu Amine BAYRAM Emir Bayırı Kur'an Kursu

Detaylı

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI

2011-2012 GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖKYÜZÜ EĞİTİM KURUMLARI Şubat Ayı E-Bülteni 1 İÇİNDEKİLER 1. Doğum günü Olan Yıldızlarımız 2. Mihver Dersler 3. Branş Dersler 4. Kulüpler 2 DOĞUM GÜNÜ OLAN YILDIZLARIMIZ

Detaylı

ÇĠÇEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENĠ. Hazırlayan: Ġnci Değer

ÇĠÇEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENĠ. Hazırlayan: Ġnci Değer ÇĠÇEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENĠ Hazırlayan: Ġnci Değer 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA GENÇLĠK VE SPOR BAYRAMI ANNELER GÜNÜ TRAFĠK VE TAġITLAR DÜNYA SÜT GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün hayatı ve ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar?

5 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? 5 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, fiziksel özelliklerim nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile nedir? Aileyi oluşturan bireylerin

Detaylı

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten

EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ. Ekim 2015 Bülten EKİM 2015/2016 ANASINIFI BÜLTENİ AYIN TEMASI -Ben kimim ve fiziksel özelliklerim -Ailem -Sonbahar Mevsimi -29 Ekim Cumhuriyet Bayramı BEN KĠMĠM VE AĠLEM Aile resimlerimizi okula getirerek ailemizi arkadaşlarımıza

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Annelerimizin bizim için neler yaptığını tartıştık. Annemize

Detaylı

ĠZMĠR ĠL MÜFTÜLÜĞÜ BAY VAAZ ÇĠZELGESĠ ( 2013 YILI 4. DÖNEM )

ĠZMĠR ĠL MÜFTÜLÜĞÜ BAY VAAZ ÇĠZELGESĠ ( 2013 YILI 4. DÖNEM ) ĠZMĠR ĠL MÜFTÜLÜĞÜ BAY VAAZ ÇĠZELGESĠ ( 2013 YILI 4. DÖNEM ) TARĠH GÜN VAKĠT ĠLÇE YER VAĠZ ADI/SOYADI VAAZ KONUSU 01.10.2013 Salı Öğle Namazı Konak Hisar Camii Mehmet TUTUM Camilerin önemi 01.10.2013 Salı

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

http://www.antalyagazetesi.com.tr/8027-guncel-dolu-dolukutlama.html

http://www.antalyagazetesi.com.tr/8027-guncel-dolu-dolukutlama.html http://www.antalyagazetesi.com.tr/8027-guncel-dolu-dolukutlama.html Dolu dolu kutlama Tarih :22-10-2014 10:01:24 Okunma :23 2014 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Antalya İl Müftülüğü

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ

TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ S.N. ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAP CAMİ TOKAT İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL İRŞAT PROGRAMI VAAZ SİSTEMİ 1 Ahmet ERDEM İl Müftüsü ALİPAŞA C. MERKEZİ 2 Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK Öğr. Gör. BEHZAT C.

Detaylı

AKDEM 2008. YAġAM BOYU EĞĠTĠM. PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK. HUKUKĠ DANIġMANLIK EVDE BAKIM SOSYAL FAALĠYETLER

AKDEM 2008. YAġAM BOYU EĞĠTĠM. PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK. HUKUKĠ DANIġMANLIK EVDE BAKIM SOSYAL FAALĠYETLER AKDEM 2008 YAġAM BOYU EĞĠTĠM PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK HUKUKĠ DANIġMANLIK EVDE BAKIM SOSYAL FAALĠYETLER AKDEM 2008 BAġVURULARI Başvuru Psikolog 505 Hukuk 112 Evde Bakım 91 Toplam 591 Not:1) Erkek baģvuru

Detaylı

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu

T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü. Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu T.C. KAYMAKAMLIĞI Özel. Anaokulu Müdürlüğü Sayı : 999-604.01/ Tarih : 17/02/2014 Konu : Ocak Şubat Ayı Değerler Eğitimi Raporu İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Bölümü) İlgi yazınızla istenen,

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

2010 2011 EĞĠTĠM YILI 6 YAġ SINIFI NĠSAN AYI EĞĠTĠM PROGRAMI

2010 2011 EĞĠTĠM YILI 6 YAġ SINIFI NĠSAN AYI EĞĠTĠM PROGRAMI 2010 2011 EĞĠTĠM YILI 6 YAġ SINIFI NĠSAN AYI EĞĠTĠM PROGRAMI 04 NĠSAN PAZARTESĠ 05 NĠSAN SALI 06 NĠSAN ÇARġAMBA 07 NĠSAN PERġEMBE 08 NĠSAN CUMA CUMARTESĠ- PAZAR KONUMUZ: Doğa Canlanıyor, İlkbahar Mevsimi

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ÖZEL EMİNE ÖRNEK ATAEVLER ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER PROJENİN ADI: DEĞERLİYİZ, DEĞERLİSİNİZ, DEĞERLİLER PROJEDEN KİMLER SORUMLU:

Detaylı

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ 1 VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ Değerli Kardeşlerimiz, Öncelikle kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah tan niyaz ederiz. Bilindiği gibi hâli vakti yerinde olan mü minlerin

Detaylı

DAVRANIŞI BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ

DAVRANIŞI BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ DAVRANIŞI BİÇİMLENDİRME TEKNİKLERİ Prof.Dr.Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ( Türk PDR-DER BaĢkanı)2008 Davranışçı Yaklaşım Temel Önermesi:Çevre koģulları,uyarıcılar denetlenerek

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği

Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği Okul-Kütüphane ĠliĢkisinde Öğretmenin Yeri : Öğretmen Kütüphaneci ĠĢbirliği 1 ÇağdaĢ Eğitim Nedir? Birey Bilgi Etkin DüĢünen Sorgulayan 2 Türk Milli Sisteminin Amacı Hür Bilimsel Yaratıcı Etik 3 ÇağdaĢ

Detaylı

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ

NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA SÜRECĠ ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA VE ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESABI FUNDA NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Ekim, 2011 GĠRĠġ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim

Detaylı

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI ÖDEV- 4 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI Uluslar, bağımsızlıklarını temsil edecek millî marģ, bayrak gibi semboller yaratmıģlardır. Ġstiklal MarĢı, Türk ulusunun bağımsızlığını

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI YURTLARDA KUR AN EĞİTİM VE

Detaylı

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ

ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI YÖNERGESİ AMAÇ Bu yarışmanın amacı: Anadolu Gençlik Derneği, Liseler Komisyonu bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek, Lise Öğrencilerinin aidiyet

Detaylı