TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI"

Transkript

1 K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Dairesi ve T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI LEFKOŞA

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 İKİNCİ YABANCI DİLİN ANADİL VE BİRİNCİ YABANCI DİL İLE İLİŞKİSİ 2. PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 3. PROGRAMIN YAPISI 4. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ 4.1 DÖRT DİL BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ DİNLEME ÖĞRETİMİ KONUŞMA VE TELAFFUZ ÖĞRETİMİ OKUMA ÖĞRETİMİ YAZMA ÖĞRETİMİ 5. AVRUPA KONSEYİ ORTAK DİL KRİTERLERİ VE KAZANIMLAR 5.1 DİNLEME BECERİLERİ 5.2 KONUŞMA BECERİLERİ 5.3 OKUMA BECERİLERİ 5.4 YAZMA BECERİLERİ 6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 6.1 DÖRT DİL BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖRNEK TESTLER DİNLEME TESTİ KONUŞMA TESTİ OKUMA TESTİ YAZMA TESTİ 7. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR 8. OH! LA LA KİTABI YILLIK PROGRAMI 2

3 GİRİŞ Günümüzde bir veya birden fazla yabancı dil bilmek hemen hemen toplumun her kesimi için lüks olmaktan çıkmış, ihtiyaç hâline gelmiştir. Bunu gerekli kılan şüphesiz önemli sebepler vardır. İnsanlar arasındaki ilişkinin köprüsü iletişimdir. İnsan, doğduğu andan itibaren dil yeteneğini kullanarak hayatını, çevresini, bütün olarak evreni dil aracılığıyla sormuş, sorgulamış ve hayatını sürdürmek için gerekli bilgi ve deneyimi edinmiştir. Bu bağlamda ikinci yabancı dil öğretiminin; kişilerin dil açısından çevreyi ve içinde bulunduğu yeri irdeleme, eleştirel algılama ve ahlâkî yargılama becerilerini geliştirme, farklılıkların bilincinde olma, bunları hoşgörüyle karşılama, kendi yeteneklerini keşfetme ve özgüvenini artırma gibi bilgi, beceri ve tutumları kazanıp geliştirebilmeleri için gerekli olduğu düşünülmektedir. Hızla gelişen bilim ve teknolojinin transferine duyulan ihtiyaçlar, uluslararası iletişim aracı olan yabancı dillerin öğretimine son derece önem kazandırmıştır. Birleşip bütünleşmeye yönelen dünyada, oluşturulan uluslararası kuruluşlar da yabancı dil öğrenmenin kaçınılmazlığını göstermektedir: 1949 yılında öncelikle demokrasi ve insan haklarının korunması amacıyla 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla resmî dilleri İngilizce ve Fransızca olan Avrupa Konseyi kurulmuştur. Hâlen 47 üyesi bulunan bu Konseye Türkiye de 1950 yılından beri üye bulunmaktadır. Konsey, kültürler arası farklılıkların karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle karşılanabilmesi için birden çok yabancı dil öğrenmeyi teşvik etmektedir; 2001 yılında başlattığı Avrupa Dil Gelişim Dosyası Projesi ile de AB ye üye ülke vatandaşlarının, birlik ülkeleri içinde serbestçe dolaşabilmeleri, oturma ve çalışma izni alabilmeleri için normal pasaportla birlikte, gidecekleri ülkenin dilini belli bir seviyede bildiklerini belgeleyen bir dil pasaportu istemeyi plânlamaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı da içeren çağdaşlaşmanın temel amacı, evrensel bilgi, değer ve standartlara erişebilmektir. Evrenselliğe erişmede, uygarlık değerlerinin daha etkili, daha akılcı bir biçimde özümsenerek geliştirilmesi ise bir yönüyle zengin bir bilgi ve kültür birikiminden, diğer yönüyle de çok yönlü iletişimden geçmektedir. Bu çok yönlü uluslararası iletişimin gerçekleştirilebilmesi için de istenen bilgi birikimini sağlamış modern toplumların dillerini öğrenmek gerekmektedir. İşte yabancı dillerin önemi, uluslararası bu çok yönlü iletişimi yani çok boyutlu ilişki, haberleşme ve paylaşımı gerçekleştirmedeki vazgeçilmez rolünden kaynaklanmaktadır. Uluslararası iletişimin vazgeçilemez araçları olan yabancı dilleri öğrenmenin ödülü, farklı dil ve kültürlerin ürettiği evrensel nitelikteki bilgi ve değerlerden bilgisayar/internet teknolojilerini de kullanarak en kısa sürede yararlanmak; bu değerlerin süzgecinden geçmiş bir dünya görüşü kazanmak; bu bilgi, teknoloji ve değerleri anlayıp geliştirerek çağın dışında kalmamak olacaktır. Günümüzde iş bulmada bir yabancı dil bilme avantaj sağlamakta, ikinci yabancı dil bilme ise daha fazla avantaj sağlamaktadır. Yeterli seviyede yabancı dil bilen kültürlü insanımız, dünyadaki yenilikleri, gelişmeleri yakından izleyebilecek ve kalkınmamıza katkıda bulunabilecektir; her türlü gelişmeye kolayca uyum sağlayarak ülkemizin uluslararası seviyede en iyi bir şekilde temsil edilmesinde aktif rol alabilecektir. Kurulacak 3

4 uluslararası iletişim, ilişki ve paylaşımlar sayesinde Avrupa ve Dünya ile bütünleşmemiz kolaylaşacaktır. Ülkemizde dil öğrenimine her zaman önem ve öncelik verilmiştir. Birinci yabancı dil yıllardır eğitim sistemimiz içinde yer almış ve ağırlığını korumaktadır. Yeni yabancı dil programları ve kitaplarının hazırlanması, öğretmenlerinin istihdamı, öğrencilere ilk ve orta öğretimde ikinci yabancı dili seçme hakkının verilmesi, bunun göstergesidir. İKİNCİ YABANCI DİLİN ANADİL VE BİRİNCİ YABANCI DİL İLE İLİŞKİSİ Doğuştan itibaren bireyler kendi anadillerindeki cisim, ses ve kavramları birbiriyle ilişkilendirmeyi öğrenirler. Bu ilişkilendirme aşamasında da dili öğrenen bireyler dilde anlam bulma/ kazanma amacına yönelik bilinçaltı bir zihnî etkinlik süreci içerisine girerler. Bu bilinçaltı zihnî süreç dil edinimi olarak adlandırılır. Dil edinimi gerçek mesajların anlaşılması yoluyla dil edinen kişinin doğal ortamında gerçekleşir. Bireyin doğuştan itibaren kazandığı dil edinimi onun birinci hatta ikinci yabancı dili öğrenmesinde temel oluşturmaktadır. Erken yaşta yabancı dil edinimi, ağırlıklı olarak taklide dayanır veya doğal olarak gerçekleşir. Dil edinim sürecinde bireyler, dil bilgisi kurallarının farkında değildir, ancak neyin doğru olduğuna dair bir his geliştirirler. Teknik olmayan bir ifadeyle dil edinme, dili kapmadır. Dil öğrenimi, dil yapısını tanıma, anlama ve etkili şekilde kullanma, kuralları bilme, farkında olma ve bunlar hakkında konuşabilmektir Orta öğretim sürecinde daha küçük yaştaki öğrencilere göre dil öğrenimi, daha çok bilişsel edinim ve karşılaştırmalı düşünme yetisinin etkisiyle gerçekleşir. Bu durum, ikinci yabancı dili anadil ile karşılaştırmanın yanı sıra özellikle birinci yabancı dil ile de karşılaştırmayı gerektirir. Dilbilgisi, kelime oluşumu ve telâffuz yönleriyle diller arasında bazı benzerlikler vardır. Dört temel dil becerisi (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) ile alt beceriler (tanıma, anlama, sorgulama, sıralama, sınıflama, özetleme, ilişkilendirme ve eşleştirme) ve öğrenme stratejilerinde de genelde benzerlikler bulunmaktadır. Ancak, karşılaştırmalı bir öğrenme ve öğretme modeli uygulanması zorunlu değildir. İkinci yabancı dilin öğretilmesinde anadil ve/veya birinci yabancı dilde önceden kazanılan bu benzer özelliklerden faydalanma yoluna gidilmesi gereklidir. Böylece öğrenciler anadil ve/veya birinci yabancı dilde kazandığı bu benzer özelliklerden dolayı ikinci yabancı dili öğrenirken zorluk çekmeyecekler, benzer pek çok kelime ve dil bilgisi yapılarından ve önceki dilin öğrenilmesi sırasında geliştirilen öğrenme stratejileri ile edinilen diğer bilgi, beceri ve deneyimlerinden faydalanabileceklerdir. 4

5 PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.Programda dört dil becerisinin yanı sıra tanıma, anlama, sorgulama, sıralama, sınıflama, özetleme, ilişkilendirme ve eşleştirme vb. alt becerilerin kazandırılması esas alınmıştır. Bu programda, öğrencilerin belli ölçülerde bir dil bilinci ile ikinci bir yabancı dili öğrenme sebebini kavramaları ve iletişim için gerekli bütün becerileri kazanmaları, mevcut becerilerini geliştirmeleri ve ihtiyaç duyulan yer ve zamanda etkili bir şekilde kullanmaları amaçlanmıştır. Programda yer alan kazanımlar ve içerik, alandaki son gelişmeler ve dilin alt becerileri göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme (dinleme-anlama), okuma (okuma-anlama), konuşma ve yazma becerilerinin yanı sıra alt becerileri de kazanmaları; bu becerileri kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları, yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tavır kazanmaları, istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri amaçlanmıştır. Dil öğretiminin temel becerileri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarında doğru ve yeterli düzeyde anlamanın gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir. Amaçlar gerçekleştirilirken ilk iş olarak öğrencilerin dikkatleri günlük hayatta ilgi veya ihtiyaç duyabilecekleri bazı konulara çekilmelidir. İkinci aşamada öğrencilerin konularla ilgili hangi dil yapılarını ne amaçla ve hangi aktiviteler içerisinde kullanarak kazanabilecekleri belirlenmelidir. Süreç içerisinde öğrencilerin karşılaşabilecekleri telâffuz hataları ve diğer yanlış kullanımlar düzeltilmelidir. Son olarak da kazanılan bütün bilgi ve beceriler öncelikle kendilerinin yapacakları proje çalışmaları içersinde kullanılarak pekiştirilmelidir. 2. Programda iletişimci yaklaşım temel alınmıştır. İletişimci yaklaşıma göre; dil öğrenmenin özünde yatan ana amaç, dilin temel işlevi olan yazılı ve sözlü iletişimin sağlanmasıdır. Bu görüşe göre dilin kurallarından çok, bir iletişim aracı olarak kullanılması önemlidir. Dilin iletişim süreci içinde belli işlevleri vardır, bu işlevler, belli kavramların iletilmesi amacıyla kullanılır. Bu yaklaşıma göre dilin öğrenme sürecinde öğrencinin geçirdiği zihnî süreç önemli bir yer tutar. Buna göre öğrenciler, kalıpları ezberlemek yerine öğrendiklerini anlamaya ve kavramaya, kavradıklarını da bulundukları ortamlarda kullanmaya yönlendirilir. Öğrenciler için iletişim, bireysel ihtiyaçların karşılanması, yeteneklerin geliştirilmesi ve toplumsal hayatın oluşması ile sürdürülmesi için gerekli bir süreçtir. Kuralların öğrenciye doğrudan verilmesi değil, dilin kullanımı esnasında öğrenci tarafından araştırılıp bulunması ve anlaşılması esastır. İletişimci yaklaşımda konunun ya da işlevin belirlenmesine ve üretime ilişkin sınıf içinde ve dışında, her fırsatta etkinlikler yapılmalıdır. 3. Avrupa Konseyi ortak kriterleri ile dili kullanma ilkeleri temel alınmıştır. Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için, yabancı dil dersinin uygulanmasına dair, karşılaştırılabilir standartlar getiren Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri hazırlanmıştır. Bu çalışma, dile ilişkin yeterlik seviyeleri (A1-C2) tanımlayan, ulaşılabilir ve kontrol edilebilir hedefler koyan ve bütün Avrupa ülkeleri tarafından tanınan bir araç niteliğindedir. Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri (Common European Framework of Reference for Language Teaching, Learning, Assestment) bu sebeple, bütün yabancı dil dersi öğretim 5

6 programlarının hazırlanmasında başvurulabilecek bir kaynaktır. Orta öğretim sınıfları ikinci yabancı dil dersi olarak Fransızca için geliştirilen bu programın temeli de bu kriterlere dayanmaktadır. Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterlerine uygun olarak, dil yeterlik seviyeleri programın sonunda verilmiştir. 4. Programda yer alan kazanımlarda dört dil becerisi ve öğrenci merkezli yaklaşım temel alınmıştır. Öğrenci merkezli eğitimin temel hedefi öğrenciyi merkeze alarak kendisinin ve sistemin ihtiyaç duyduğu değişim sürecini başlatmak, öğrenciyi aktif bir katılımcı ve sorunları araştırıcı bir birey hâline getirmektir. Öğrenci merkezli eğitim, öğrenmeyi öğrenmenin esas olduğu, her öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesine dayalı, düşünme becerilerini geliştirmenin yaratıcı düşünceyi de geliştirdiğini kabul eden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre; öğrencilerin zor anlarda isabetli kararlar alıp uygulamaya geçmesi, yaratıcı düşünmesi, problem çözme yeterliğine sahip olması, öğrenmeyi öğrenmesi, işbirliğine yatkın olması, kendi kendini yönetebilmesi beklenmektedir. Bu yaklaşımda öğretmen öğrenci farklılıklarını ortaya çıkaran, ilgi ve ihtiyaçlarını tespit eden, çalışmaları planlayan veya organize eden, gerekli ortamı hazırlayan, rolleri belirleyen, çalışmaları başlatıp yürüten, sonuçlandırıp değerlendiren bir rehber rolündedir. Bu yaklaşım göz önüne alınarak oluşturulan kazanımlarda; Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi Dil Gelişim Dosyası nda belirlenen ve Avrupa Konseyi dil öğretiminde kullanılan eşik düzeyi (threshold level) ölçütleri dikkate alınmıştır. Öğrenme süreci sonunda her sınıfın, öğrencide ulaşılması beklenen bilgi, beceri ve tutumları gerçekleştirecek nitelikte ve konuya göre özelleştirilmeye uygunluğu sağlanmıştır. Programdaki kazanımlar, öğretmenler tarafından öğrenme ve ölçmede kolaylık sağlaması için konuya uygun olarak özelleştirilebilir. 5. İkinci yabancı dilin anadil ve/veya birinci yabancı dil ile ilişkisi temel alınmıştır. Yeni kavramlar, mevcut bilgilerimizle bağlantı kurularak daha kolay kazandırılabilmektedir. Kavramlar arasında bu bağlantıların kurulması, öğrenmeyi kolaylaştıran önemli bir ilkedir. İkinci yabancı dil öğretimi de genellikle daha önce öğrenilen yabancı dil ve / veya anadille ilişkileri kurularak daha etkili bir şekilde gerçekleşebilmektir. Önceki dillerin ikinci yabancı dille benzer olan ve keşfederek öğrenmeyi kolaylaştıran kelime, dil bilgisi ve diğer dil yapılarından yararlanılması, bu ögelerin yeni dilin öğrenme ortamlarına aktarılması gerekmektedir. Aynı zamanda, öğrenilmiş ve öğrenilecek diller arasında özellikle telâffuz ve anlam açısından karışıklığa yol açabilecek farklılıkların da başlangıçta ortaya konulması, yanlış aktarımların önlenmesi önemli görülmektedir. İkinci yabancı dilin yeni yapılarının önce öğrenilen dil yapılarıyla ilişkilendirilmesi, öğrencilerin motivasyonunu da artırmaktadır. Yabancı dil kazanımları her türlü iletişim becerisini kazandırmaya yöneliktir. Bu bakımdan dil becerilerinin kazandırılmasında yabancı dil insan, toplum, sanat, spor, teknoloji, çevre, sağlık, vb. konuları işleyen derslerin alanlarıyla ilişkili bulunmaktadır. Bu sebeple, ikinci yabancı dilin ilgili ders / disiplin alanlarıyla 6

7 bağlantılar kurularak işlenmesi, bu derslerle ortak proje çalışmaları yapılması gerekmektedir. PROGRAMIN YAPISI Program; konular (topics), işlevler (functions), dil alanları ve dil bilgisi yapıları (language areas and structure sets), kelime kümeleri (Vocabulary Sets), dil aktiviteleri ve çalışma becerileri (language activities and study skills) ve öğrenci proje çalışması (student s project work) olmak üzere altı ana bölümden oluşmaktadır: 1. Konular (Topics) Dil öğreniminde öğrencilerin motive edilmesi büyük önem taşır. Ayrıca, dil öğreniminin anlamlı bir bütünlük içerisinde gerçekleşmesi, kazanımlara ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Böyle bir yaklaşımla, konuların güncel hayata dönük, öğrencilerin ilgisini çekebilecek ve onları araştırmaya yöneltecek biçimde oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Konuların belirlenmesi aşamasında kazandırılacak dil ve beceriler ile iletişimsel yaklaşım göz önünde bulundurulmuş ve Avrupa Konseyi nin yayınladığı eşik düzeyi (threshold level) dokümanından da yararlanılmıştır. 2. İşlevler (Functions) İşlevler, belirlenen kazanımlar doğrultusunda, kimlerin, hangi dili, nerede ve ne amaçla kullanacağını gösterecek şekilde oluşturulmuş, konularla paralellik sağlanmasına dikkat edilmiş, sarmal olarak yapılandırılmıştır; aynı işlev, başka konular ve dil bilgisi yapılarıyla da verilerek çeşitlilik sağlanmıştır. Öncelikli amaç, öğrencilerin iletişim yetilerini ve dil becerilerini geliştirmek olduğundan işlevlerin bu amaca hizmet etmesine önem verilmiştir. Öğrencilerden belirli bir konu çerçevesinde dilin temel dört becerisini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kullanmaları beklenmektedir. Bu noktadan yola çıkarak dil işleri ve çalışma becerileri (language activities and study skills) bölümünde de işlevler, öğrencilerin belirli dil becerilerini ve uygun çalışma stratejilerini geliştirmesiyle anlam kazanacaktır. Öğrenci projeleriyle de hedef dilin farklı ortamlarda etkin kullanımı desteklenmektedir. 3. Dil Alanları ve Dil Bilgisi Yapıları (Language Areas and Structure Sets) Bu öğretim programıyla yapısalcılıktan uzaklaşılması, iletişimci, işlevsel bir yaklaşım kullanılması düşünülmektedir. Programın bu bölümünde sunulan dil bilgisi yapıları iletişime yönelik işlevleri yerine getirme konusunda araç niteliği taşımaktadır. Hedef, dil bilgisi öğretimi değil, anlamlı etkinliklerle desteklenmiş bütüncül (integrative) ve iletişimsel bir dil öğretimi gerçekleştirmektir. Bunun için, yeni dil bilgisi yapıları; becerilerden, işlevlerden ve konunun bütününden soyutlanmayacak biçimde dilin kullanımı çerçevesinde verilmelidir. 4. Kelime Kümeleri (Vocabulary Sets) Bu bölümde, konuyla ilgili anahtar kelimelere yer verilmiştir. Kelimeler belli bir bağlamda ve iletişime yönelik olarak verilmeli ve öğrencilerin yabancı dil seviyeleri ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kelimeler kullanılarak kavram haritaları oluşturulmalıdır. Beyin fırtınası, kelime oyunları, kelime haritaları, bilmeceler vb. tekniklerle de öğrencilerin kelime 7

8 dağarcığı zenginleştirilebilir. Bu zenginliğin öğrencilerin yabancı dil öğrenimine karşı tutumuna ve rahat kullanımına olumlu katkı sağlayabileceği unutulmamalıdır. Kelime öğretimi sırasında, öğrencilerin kelime türlerini (parts of speech) tanıması sağlanmalıdır. 5. Dil Aktiviteleri ve Çalışma becerileri (Language Activities and Study Skills) Programda, sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlandığından, bu bölümün etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde, öğrenilenlerin kullanılabileceği, öğrencilere neler yapamadıklarını değil, neler yapabildiklerini gösteren bir yaklaşımla dört temel beceriye eşit ağırlık verilerek öğrencinin aktif olarak katılımının sağlanacağı etkinlikler hazırlanmalıdır. 6. Öğrenci Proje Çalışması (Student s Project Work) Dilin öğrenilmesi bir süreç içinde gerçekleştiğine göre, bu süreçte öğrencilerin gelişimi sadece yazılı ve sözlü sınavlarla değil, projelerle de değerlendirilecektir. Projelerle, öğrencilere neler yapabileceklerini görme, ilgi alanlarına göre yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı tanınacaktır. Avrupa Konseyi nin Avrupa Dil Gelişim Dosyası (European Language Portfolio) çalışmalarının hedeflerinden birisi de öğrencilere kendi kendini değerlendirme becerilerini kazandırmaktır. Öğrenci projelerinin uygulanması yoluyla bu çalışmaya da bir adım atılmış olacaktır ÖĞRENME ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İkinci yabancı dil öğretiminde, öğrenme ve öğretme etkinlikleri, hedefe ulaşmak için dersin nasıl işleneceğini belirlemede öğretmenlere ışık tutar ve dersin öğrenci merkezli, iletişimsel yaklaşım doğrultusunda işlenmesine yardımcı olur. Etkinlikler, bireysel farklılıklara, öğrencilerin görerek, işiterek veya yapıp yaşayarak öğrenme özelliklerine öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun ve somuttan soyuta doğru düzenlenmiş, çok duyu organına hitap eden, öğrencinin ilgisini çeken, tekrara ve dönütlere yer veren bir nitelikte olmalıdır. Mekanik ve yapısal alıştırmalarla sınırlı kalmamalıdır. Bu etkinlikler öğrencinin düşünme becerilerini geliştirmeli onları eleştirel düşünmeye ve araştırıcılığa sevk etmelidir. Öğrencilerin yapacakları sınıf içi ve dışı etkinliklerin, eğitim öğretim açısından büyük yararı olduğu bir gerçektir. Öğretmen, öğrencileri bu tür etkinliklere özendirmeli, öğrenciler de tek başlarına ya da gruplar hâlinde bu tür etkinlikler yapmalıdırlar. Bu etkinliklerde öğrencilerin yararlanacağı kaynaklar, öğretmen tarafından verilebilir ya da öğrenciler kaynakları kendileri araştırıp bulabilirler. Öğrencilerin, etkinlik yaparken konuyla ilgili kavramları geliştirmeleri, bunları günlük yaşantılarıyla ilişkilendirmeleri ve pratik beceriler kazanmaları önem taşır. Etkili öğrenme sistemlerinde öğrenme ortamı ve çevresi bütün öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir. Öğrenme stratejileri öğrencilerin bağımsız olarak kendi öğrenme görevlerini gerçekleştirmelerini sağlayan teknikler, ilkeler ya da alışkanlıklardır. Bir strateji bireyin bir görev ya da duruma yaklaşımını gösterir. Bu yaklaşım öğrencilerin öğrenme görevlerini planlarken, gerçekleştirirken, 8

9 sunuşları ve performansı değerlendirirken nasıl düşüneceğini ve hareket edeceğini içermektedir. Öğretmenler, öğrencilerin farklı öğrenme stratejilerine sahip olduklarını göz önünde bulundurarak öğrenme öğretme sürecinde farklı öğretim teknik ve etkinliklerini kullanmaya özen göstermelidirler. Yabancı dillerin öğretiminde yaygın olarak kullanılan öğretim teknik ve etkinlikleri; gösteri (demonstration), soru-cevap (question and answer), drama ve rol yapma (drama and role-play), benzetim (simulation), ikili ve grup çalışmaları (pairwork and group-work) iletişim oyunları (communication games), gramer oyunları (grammar games), bilgisayar destekli öğretim (computer assisted teaching), beyin fırtınası (brain storming), boşluk doldurma (gap filling), sıraya koyma (put in order), grup tartışması (group discussion), raporlaştırma (reporting) ve eşleştirme (matching) dir. DÖRT DİL BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ Yabancı dil öğretiminde dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört temel dil becerisini geliştirme esas olduğu için bu bölümün alt başlıkları olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma öğretimleri ele alınmış ve sınıf içi uygulamalara yer verilmiştir. Ancak becerilerin bütüncül bir yaklaşımla verilmesinin iletişimci yaklaşımın temel ilkelerinden biri olduğu unutulmamalıdır. A. DİNLEME ÖĞRETİMİ Dinleme öğretiminde amaç, öğrencilerin hedef dildeki sesleri tanımasını, bir bütünlük içinde yer alan vurgulama ve tonlamaların sebep olduğu anlam değişikliklerini fark etmesini ve en önemlisi de konuşmacıdan gelen mesajı tam ve doğru olarak anlamasını sağlamaktır. Normal hızla konuşulduğunda, konuşmacıdan gelen mesajın anlaşılmasında küçük ayrıntılardan ziyade asıl mesajın alınmış olması çok önemli olmaktadır. Ayrıca dinleyicinin seçici olması zaten etkin bir iletişimde temeldir. Yani her şeyi değil, mesajın anlaşılmasında dikkatini vererek gerekli noktaları algılama çok önemlidir. Dinleme alıştırması yaparken metnin iki ya da en çok üç kez tekrarlanması gerekir. Metin sınıfın seviyesine uygun olarak seçilmiş ise daha fazlasına gerek kalmayacaktır. B. KONUŞMA VE TELLÂFFUZ ÖĞRETİMİ Konuşma Öğretimi: Yabancı dil öğretiminde genel amaçlardan biri, belki de en önemlisi öğrencilerin öğrendikleri dili anlaşılır biçimde konuşabilmesidir. Konuşma, bilişsel becerilerin yanı sıra psiko-motor becerilere bağlı olarak gelişmektedir. Konuşma öğretimi yabancı dil öğretiminin her aşamasında yapılmalıdır. Konuşma öğretiminde özellikle soru-cevap tekniğinin kullanılmasına, ikili ya da grup çalışmalarına sık sık yer verilmelidir. Konuşma becerisini kazanan kişilerin yalnızca dilin kurallarını ve kelimelerin doğru telâffuzunu öğrenmeleri yeterli olmamakta; sözel olmayan jest, mimik gibi bazı 9

10 davranışları da bilmeleri gerekmektedir. Doğal iletişimde kısa cevapların hatta bazen sözel olmayan cevapların da çok geçerli olduğu düşünülürse başlangıç seviyesinde olan bir öğrencinin bile bu şekilde anlamlı iletişim kurması onu yüreklendirebilir. Özellikle başlangıç seviyesinde çoğu sözle yapılması istenen eylemler, klişeler hâlinde öğretilebilir. Telâffuz Öğretimi: Telâffuz seslerin ve kelimelerin söyleniş biçimidir. Ancak doğal iletişim sürecinde seslerin tek tek özelliklerini öğrenmekten çok diğer seslerle bir arada nasıl söylenildiğini bilmek önem kazanmaktadır. Bu sebeple kelimelerin, deyimlerin ve hatta daha uzun birimlerin söylenişlerini öğrenmek, sesleri teker teker öğrenmekten çok daha önemlidir. Ayrıca anlamı tamamen değiştiren ses üstü (suprasegmental) ögeler vurgu, tonlama gibi doğru şekilde modellenemezler ise iletişimi bozan ögeler hâline dönüşüp öğrencide kalıcı hâle gelebilirler. Ancak telâffuz öğretimi sorun olan durumlarda yapılmalı bağlantısız olarak işlenmemelidir. Telâffuz öğretimi öğretmenin, kendisinin ve öğrencilerinin konuşmalarını kaydederek sınıfta dinletmesi ya da hedef dilde televizyon programlarının izlettirilmesi şeklinde olabilir. C. OKUMA ÖĞRETİMİ Okuma, bilişsel davranışlarla psikomotor becerilerin ortak çalışmasıyla yazılı sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir. Okuma işi gözlerin ve ses organlarının çeşitli hareketleri ve zihnin yazılı sembolleri algılamasıyla başlar. Okuma yoluyla yazar ile okuyucu arasında bir ilişki kurulmaktadır. Okuyucudan, bir yazarın iletmek istediği mesajın ne olduğunu anlaması istenir. Okumanın belirli özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki okunan metinden anlam çıkarılmasıdır. Eğer kişi bir metni okuduğunda anlam çıkaramıyorsa bu gerçek anlamda okuma değildir. Özellikle yabancı dil öğretiminde bu tür okumalar belli kelimeleri seslendirmenin ötesine geçemez. Bu anlamda okuma bir metnin ya da kelimeler grubunun söylenmesi olarak görülmektedir. Yani yazılı bir metni hiçbir anlam çıkarmadan sadece kelimeleri doğru söyleyebilmek amacıyla okumak gerçek anlamda okuma değildir. Bir başka kişinin okuduğunu dinlemek ve anlamak da okuma sayılmaz. Yabancı dil sınıflarında çoğu kez öğretmen bir metni okurken öğrenciler de onu dinlemektedirler. Bu durumda öğretmen ne okuduğunu kendisi görmekte öğrenciler de yalnızca dinleme yetilerini geliştirmektedirler. Bu çalışma okumadan çok telâffuzu geliştirmeye dönük olmaktadır. Okuma öğretiminin amacı; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yabancı dil seviyelerine göre farklılık gösterebilir. Okumada esas amacın, yazarın vermeye çalıştığı mesajın ne olduğunu anlama olduğu vurgulanmalıdır. Özellikle yabancı dil metinlerinde yazılan her kelime ve cümlenin anlamını tam olarak çıkarmak güç olabilir; ancak yazarın ne söylemek istediği anlaşılırsa okuma amacına ulaşmış demektir. D. YAZMA ÖĞRETİMİ Yabancı dil öğretiminde, dört temel dil becerisi zincirinin son halkasının yazma becerisi olduğu kabul edilmekte, belki bu sebeple bu becerinin geliştirilmesi 10

11 sona kalmaktadır. Kimi yabancı dil öğretmenleri de yazmayı sınıf içi öğretim etkinliğinden çok sınıf dışında bir ödev olarak değerlendirmektedirler. Oysa dil öğretiminde sözlü iletişim kadar yazılı iletişim de önemli olmakta ve bu becerinin geliştirilmesine konuşma kadar önem verilmesi gerekmektedir. İletişimci oyunlar yolu ile yazma alıştırmaları son derece eğlenceli hâle getirilebilir ve yazma becerisi başlangıç seviyesinden itibaren etkin bir biçimde geliştirilmeye başlanabilir. Sözlü iletişim kurarken yapılan dil yanlışlıkları hoşgörü ile karşılanırken yazılı iletişim kurmada aynı hoşgörü gösterilmemekte, dili doğru ve düzgün kullanma önemli olmaktadır. Dili ve o dilin kurallarını doğru kullanmanın yanı sıra bir mesajı doğru olarak anlatabilme de çok önemli olmaktadır. Bu sebeple yazma becerisini mekanik bir süreç olarak değil, anlama, düşünme, geliştirme ve üretme alt becerileri olarak algılamak ve değerlendirmek gerekir. Sınıf içi uygulamalarda yazma becerisini geliştirmeye dönük çalışmalara yer verilmeli, özellikle her seviyede noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir. 11

12 AVRUPA KONSEYİ ORTAK DİL KRİTERLERİNE UYGUN OLARAK, DİL YETERLİK SEVİYELERİ A N L A M A Dinleme Okuma A1 A2 B1 B2 C1 C2 Beni doğrudan İş, okul, tatil vb. Güncel bir konu olması Açıkça yapılandırılmamış ilgilendiren konularla ortamlarda sürekli şartıyla uzun konuşmaları, ve ilişkiler açıkça ilişkili kalıpları ve çok karşılaşılan bildik konferansları ve açık belirtilmemiş sadece ima sık kullanılan sözcükleri konulardaki net, oturumları edilmiş olsa bile uzun anlayabilirim. (Örneğin; standart konuşmanın ana hatlarıyla takip konuşmaları En temel kişisel ve ana hatlarını edebilirim. Televizyon anlayabilirim. Televizyon ailevi bilgiler, alışveriş, anlayabilirim. haberlerini ve günlük programlarını ve filmleri yerel çevre, meslek). Güncel olaylar ya da olaylara ilişkin programların fazla zorluk çekmeden Kısa, net, basit ileti ve kişisel ilgi alanıma çoğunu anlayabilirim. anlayabilirim. duyurulardaki temel giren konularla ilgili Standart dildeki filmlerin düşünceyi radyo ve televizyon çoğunu anlayabilirim. kavrayabilirim. programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim. Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim. anlayabilirim. Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim. Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim. İster canlı ister yayın ortamında olsun, normal anadili konuşma hızında bile, aksana alışmam için biraz zaman olması koşuluyla hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Kullanma kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve edebî eserler gibi soyut, yapısal ve dilbilgisi açısından karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim. 12

13 K O N U Ş M A Karşılıklı Konuşma Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması şartıyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki ihtiyaca ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim. Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim. Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim. Anadilini konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik bağlamlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim. Kullanacağım kelimeleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi kesin ve kendimden emin bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla örtüştürebilirim. Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde yansıtabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim. K O N U Ş M A 13

14 KAZANIMLAR Dinleme Becerileri öğrenciler, dinleme sürecinde; 1. Metinde geçen kişilerin ad, soyad, milliyet, ülke, dil ile ilgili bilgilerini anlar. 2. Sözle yapılması istenen eylemleri yerine getirir. 3. Duyduğu sesleri ayırt eder. 4. Metni anladığını hareketlerle tepki vererek gösterir. 5. Metnin ana temasını bulur. 6. Okulda, trafikte, hava alanında, bankada vb. farklı ortamlarda uyulması gereken kuralları anlar. 7. Seviyesine uygun metni anladığını çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama, yanlış bilgiyi düzeltme, not alma, eşleştirme ve başlık bulma gibi istenen etkinliklerle gösterir. 8. Seviyesine uygun metne yönelik soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve benzeri alıştırmalar yapar. 9. Seviyesine uygun şarkı, şiir vb. eserleri dinlemekten zevk alır. Konuşma Becerileri öğrenciler konuşma becerisini geliştirirken; 1. Dili sınıf içinde beklenen seviyede uygun biçimde kullanır. 2. Kendisine ve bir başkasına ilişkin bilgi alışverişinde bulunur. 3. Temel bütünce yapılarını kullanarak soru sorup cevap verir. 4. Kısa konuşma metinlerini diyalog şeklinde sözle aktarır. 5. Jest ve mimiklerle anlatılanları tahmin eder. 6. Geleceğe yönelik işlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunur. 7. Farklı ortamlara uygun davranış kurallarını anlatır. 8. Zaman bildiren anlatımları doğru ve yerinde kullanır. 9. Farklı kültürlerden insanlarla seviyeine uygun iletişim kurmaya istekli olur. Okuma Becerileri öğrenciler, okuma sürecinde; 1. Metinde geçen cümlelerle resimler arasında ilişki kurar. 2. Seviyesine uygun metni ana hatlarıyla anlar. 3. Okulda, trafikte, hava alanında ve banka gibi farklı ortamlarda uyulması gereken kuralları anlar. 4. Metni anladığını, çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama ve yanlış bilgiyi düzeltme gibi istenen etkinliklerle gösterir. 5. Metne yönelik soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve benzeri alıştırmaları yapar. 6. Metindeki resim ve olayları sıraya koyup eşleştirir. 7. Seviyesine uygun hikâye kitaplarını okumaktan zevk alır. Yazma Becerileri öğrenciler, yazma becerisini geliştirirken; 1. Seviyesine uygun konularda İlgi alanlarına yönelik kısa metinler yazar. 2. Edindiği bilgiyi anlamlı bir bütün hâlinde yazılı olarak aktarır. 3. Seviyesine uygun kısa konuşma metinleri hazırlar. 4. Geleceğe ait plânlar hakkında düşüncelerini yazar. 5. İpuçları ya da anahtar kelimeleri kullanarak seviyesine uygun paragraflar yazar. 14

15 6. Mektup, hikâye ve şiir gibi farklı metin türlerini dil yapısı ve kelimeleri kullanarak yazı ile anlatır. 7. Seviyesine uygun bilgileri ya da verileri not alma, boşluk tamamlama ve çizelge doldurma gibi farklı formlara dönüştürür. 8. Seviyesine uygun yazılı iletişim kurmaktan zevk alır. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dil becerisini ölçmede iletişimsel yaklaşım zaman zaman bütüncül yaklaşıma benzemektedir. Her iki yaklaşımda da söylenenin biçiminden çok anlamı önemlidir. Bununla birlikte iki yaklaşım arasında kimi temel farklılıklar vardır. İletişimsel testlerin amacı, iletişimde dilin nasıl kullanıldığını ölçmektir. Bir başka deyişle öğrencilerin doğal hayatta karşılaşabilecekleri durumlara uygun dil işlevlerine yöneliktir. Başarının ölçülmesinde, gramer yönünden doğruluktan çok iletişimin ne derece işlevsel ve etkili olduğu önemlidir. İletişimsel testlerle farklı dil becerilerini ölçme girişimi bölünebilirlik varsayımına dayanır. İletişimsel ölçme, öğrencinin iletişim yetisini farklı açılardan değerlendirmeye çalışır. Örneğin, öğrenci doğal bir ortamda konuşma açısından dilde başarısız olduğu hâlde okuma ve anlamada oldukça yüksek başarı sergileyebilir. Bu bakımdan, iletişimsel ölçme büyük ölçüde yetenek testlerinde kullanılmaktadır. Böylece iletişimsel testler yalnızca bir ölçüte dayanmaktan çok, dil yeterliliğini çeşitli ölçütlere göre ölçmektedir. İletişimsel yaklaşımda dil becerilerinin ayrı ayrı ölçülmesinin doğal hayata çok az uyduğu düşünülmektedir. Örneğin, okuma ender olarak salt akademik çalışmaya yönelik bir beceri olarak düşünülebilir. İletişimsel testler, özgün materyal kullanımına önem verdiği için kullanıldığı ülkenin kültürünü özellikle yansıtması gerekir. Test içeriğinin testi alan gruba uygun olmasının yanı sıra işle ilgili metnin (task sets) de doğal hayatı yansıtması, genellikle belli bir ülkeye ya da kültüre özgü olması gerekmektedir. Sonuç olarak, iletişimci testler niceliksel (quantitative) değerlendirme yerine niteliksel (qualitative) değerlendirmeyi gündeme getirmiştir. Öğrencilerin farklı becerilerdeki başarı (performance) seviyesini göstermek için bir sistem kullanılmaktadır. Bu sisteme göre öğrencinin göstereceği her bir başarı seviyesinin ayrıntılı olarak açıklanması; testi uygulayan kişinin özenle hazırlanmış ölçütlere göre karar vermesini sağlayarak puanlamanın güvenirliğinin artmasına yardımcı olur. Bu yaklaşımın dil başarısını ölçmeye daha insanî bir boyut getirmesi de en az bunun kadar önemlidir. Nitel değerlendirmeler, nicel değerlendirmeden bir başka açıdan daha üstündür. Kısa yazılı açıklamalar biçiminde sunulduğunda nitel değerlendirmeler,, testi alan kişilere ve öğretmenlere, performansın belirlenmesi ve problem olan konularda gereksinim duyulan rehberlik işlevini de yerine getirir. 15

16 Öğretmen, öğrencinin tutum ve başarısını aşağıdaki ölçek ve etkinliklerle değerlendirir: 1. Portfolyo çalışmaları 2.İzleme testleri 3.Başarı testleri 4.Öğrencinin sınıf içinde yaptığı yazılı ve sözlü proje sunuşları 5.Öğrencinin derse, ikili çalışmalara ve grup çalışmalarına etkin katılımı 6.Görsel - işitsel araçları dikkatle izleme, kullanma ve düzenli defter tutma 7. Yabancı dile ilişkin tutum ve davranışlarında gösterdiği gelişme İzleme testleri (quiz vb.) öğrencinin öğrendiği hedef dilde gösterdiği gelişmeyi sürekli olarak izlemeye dayanır. Başarı testleri ise, öğrencinin belli bir süre sonundaki birikiminin yoklanmasıdır. İzleme testlerini öğretmen, ölçmek istediği dil becerilerine göre ya bütüncül olarak ya hedef dildeki tek bir beceriyi ya da bilgiyi ölçen testler biçiminde hazırlayabilir. Diğer bir deyişle öğretmen, hem dört beceriyi hem de dil ve kelime bilgisini ya da yalnızca dil bilgisini ölçen bir izleme testi hazırlayabilir. Ancak başarı testleri bütüncül yaklaşıma göre dört dil becerisini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. DÖRT DİL BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİNE ÖRNEK TESTLER DİNLEME BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİ Bu beceri duyduğunu yazma şeklinde, soru cevaplama ya da çoktan seçmeli sorularla ölçülebilir. Çoktan seçmeli sorularda, iki sesteş kelime verilip duyduğunu işaretlemesi ya da bir dizi soru / yönerge dinletilip uygun karşılığı seçmesi istenebilir. DİNLEME TESTİ Kazanım: Dinlediği metinle ilgili olarak sorulan soruların doğru ya da yanlış olduğuna karar verir. Ecoutez le dialogue et répondez aux questions : 16

17 Le patron : Bonjour! Comment puis-je vous aider? Le client : Voilà, c est un cadeau de ma tante pour mon anniversaire, mais je dois le changer. Le patron: Pourquoi? Quel est le problème? Le client: İl est trop grand pour moi, et à vrai dire, la couleur ne me plaît pas! Le patron: Je comprends.alors vous le voulez plus petit? Le client Oui, s il vous plaît. Le patron: İci il y en a de plus petits. Quelle couleur préférez-vous? Bleu? Rose? Vert? Le client: Le bleu va bien.merci. Voici plusieurs affirmations liées au dialogue. Pour chacune, dîtes si elle est correcte ( C ) ou incorrecte ( İ ) ( ) Le client veut échanger un pull-over car il a une manche déchirée. ( ) Le client a acheté un pull-over pour l anniversaire de son oncle. ( ) Le client reporte au magasin un pull-over bleu pour le changer ( ) Le bleu est la couleur préférée du client. ( ) Le patron aide beaucoup le client. Okuma Becerisinin Ölçülmesi Okuma becerisini ölçen sorular iki tipte hazırlanabilir. 1- Bir metnin genel hatlarıyla anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen kısa yanıtlı sorular. 2- Bir metnin içeriğindeki ayrıntıların anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen sorular. OKUMA TESTİ Kazanım: Okuduğu metne yönelik soruları cevaplar Lire le dialogue et répondre aux questions: A : Puis-je vous aider? B : Oui,s il vous plaît. Je voudrais participer au voyage. A ; Bien, comment vous appelez-vous? B : Valerio Lombardo A : Pourriez-vous répéter votre prénom s il vous plaît? B : Valério A : Bien, et quelle est votre adresse? B : 26 avenue du Tavolato, à Rome A : D accord, pouvez-vous me donner votre code postal? B :

18 A B A B A : Parfait,pouvez-vous me dire aussi votre âge? : J ai 16 ans : Très bien.voici votre billet. : Merci : Je vous en prie. Questions 1: Qui veut participer au voyage? 2. Quelle est l adresse de Valério? 3. Quel âge a Valério?. 4. Quel est son nom?.. 5. Quel est son code postal?. 18

19 KONUŞMA BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİ Bu beceri söyleşi yapma, rol yapma, grup tartışmaları, benzetim, doğaçlama gibi etkinliklerle ölçülebilir. Bir resmi tasvir ya da resme ilişkin soruları cevaplama en yaygın kullanılan tekniklerdir. KONUŞMA TESTİ Kazanımlar : 1. Kendisine ait bilgi alış verişinde bulunur. 2. Geleceğe yönelik işlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunur. Unite 1: Que feras-tu quand tu seras grand? Unité 2 : Quelles sont les choses qui te plaisent et celles qui ne te plaisent pas? Barême des exercices pour les étudiants. Organisation et contenu notes obtenues Aspects essentiels 15pts... Détails 15pts... Conclusion 5pts... Capacités linguistiques Correction grammaticale 15pts... Richesse lexicale 15pts... Aisance de la diction 10pts... Prononciation 10pts... Qualité de communication 10pts... ( demander, interrompre etc ) Ecoute,prise de notes 10pts... et rendre compte Total 100 Points...Points 19

20 Yazma Becerisinin Ölçülmesi Bu beceri; kelime, cümle, paragraf veya kompozisyon yazma seviyesinde ölçülebilir. Örneğin karışık kelimelerden verilip kurallı cümle yapma, ön ekleri uygun sözcüklerle eşleştirme, kelimeleri doğru yazma, anlamını bozmadan, belli yapılar kullanarak cümleyi yeniden yazma, duyduğunu yazma, karışık cümlelerden anlamlı paragraf oluşturma, eksik bir metni tamamlama, bir konu hakkında kompozisyon yazma. Serbest yazma, tamamen öznel bir değerlendirmeye dayandığı için, kontrollü yazma soru tipleri tercih edilmelidir. Örneğin öğrenciye bir resim, tablo, harita, grafik verilerek ondan tasvir, yol tarifi, yorumlama yapması istenebilir. YAZMA TESTİ Kazanım : İp uçları ya da anahtar sözcükleri kullanarak düzeyine uygun paragraf yazar. Ecrire un texte bref sur les arguments suivants: 1. Brève description d'une personne renommée. Parole-clé Riche Blond Célibataire Chanteur Grand Petit Marié/e Acteur/actrice 2.Une lettre à un garçon français avec des nouvelles sur toi et sur ta famille. Eléments obligatoires Nationalité Ville Profession du père Nation Ecole Etudes NOT : Kitap yazma ve etkinlik hazırlama çalışmalarında olaylarla ilgili sosyokültürel ögelerin (özel isimler, yer adları vb.) hem anadile hem de hedef dile ait olmasına dikkat edilecektir. 20

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu:

Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Ek 1. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Europass Dil Pasaportu: Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) dil öğrencilerinin bilgi beceri ve yeterlilik düzeylerinin belirlenmesinde standart

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI AVRUPA DİL PORTFOLYOSU GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI Bu programda okuma, yazma, dinleme, gramer ve konuşma yetilerinizi geliştirerek 6-8-10 kişilik Grup Eğitimi konseptinde İngilizceye yönelik tüm detayları alabilir, Özel (Birebir)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA I (ÇEVİRİBİLİM) AFFF 101 1 2 + 2 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dili Seviyesi Türü Koordinatör ü Dersi Verenler Yardımcıları Amacı İçeriği Fransızca

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ SEÇMELİ YABANCI DİL DERSLERİ YDİ 201 A2.1 Öğrencilerin, Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı doğrultusunda basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmesi ve anlık gereksinimleri

Detaylı

Ministry of National Education and Culture Department of Educational Planning and Programme Development

Ministry of National Education and Culture Department of Educational Planning and Programme Development K.K.T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Dairesi Ministry of National Education and Culture Department of Educational Planning and Programme Development TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ AKADEMİK İNGİLİZCE

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları

İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları İngilizce Hazırlık Programında Gruplar ve Tanımları Yüksekokulumuz İngilizce Hazırlık Biriminde yabancı dil hazırlık eğitimine alınan öğrencilere, Üniversitede kayıtlı oldukları programların akademik hedefleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA III AFFA 201 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU w w w. y d y o. u l u d a g. e d u. t r Y A B A N C I D İ L K U R S L A R I AVRUPA DİL KRİTERLERİNE UYGUN AKADEMİK DİL EĞİTİMİ Kurumumuzda Avrupa Dil Kriterleri nin CEF (Common

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA II AFFA 102 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFFA 101 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS FRANSIZCA V AFFA 301 1 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri AFA 202 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Fransızca Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

TARİH. 16 Mart 2015 Pazartesi 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI. 17 Mart 2015 Salı 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI

TARİH. 16 Mart 2015 Pazartesi 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI. 17 Mart 2015 Salı 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVLARI - 9 Şubat 2015 TARİH 3 Kasım 2014 Pazartesi 1.YAZILI SINAVLARI 4 Kasım 2014 Salı 1.YAZILI SINAVLARI 5 Kasım 2014 Çarşamba 1.YAZILI SINAVLARI 6 Kasım 2014 Perşembe 1.YAZILI SINAVLARI 7 Kasım 2014 Cuma 1.YAZILI

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM

elif bengü Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM Bölüm 4 İLETİŞİM VE EĞİTİM İletişim Nedir? Birey veya bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşma süreci iki birim arasındaki mesaj alış-verişi Öğretim Teknolojisinde İletişim Çağdaş eğitim

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI

ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI ALIŞTIRMA-UYGULAMA YAZILIMLARI Öğretim Aşamaları Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma- Uygulama Yazılımları Değerlendirme 2 Alıştırma-Uygulama Yazılımları

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEMAL HALİL TANIR İLKOKULU 4.SINIF TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ RAPORU DERS TESPİT ÖNERİ TÜRKÇE 4. sınıf Türkçe kazanımları 4 yerine 3 başlıkta toplanmış. Konuşma

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na hoş geldiniz. ÖĞRENCİ KİTAPÇIĞI İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÜKSEK LİSANS İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 2012-2013 1 Sevgili Öğrenciler; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu na

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ UYGULAMA TARİHİ SIRA NO TAKİP NO. Eddie Van Halen

DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ UYGULAMA TARİHİ SIRA NO TAKİP NO. Eddie Van Halen DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ UYGULAMA TARİHİ SIRA NO TAKİP NO 1294142 Geliştirme - Güncelleme Tarihi: 2009-2015 Versiyon 2 GİRİŞ DBE ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ NEDİR? DBE Öğrenme

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SESLENDİRME VE DUBLAJ KURS PROGRAMI ANKARA 2010 1 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN

Detaylı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı

İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (5,6, 7 ve 8. Sınıflar ) Öğretim Programı Bölüm Programın Temelleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İki ana bölümden oluşmuştur: Programın Temelleri Öğrenme Alanları

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA

ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA ATILIM ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Bölümü 2012-2013 Bahar KAM 332 ELEŞTİREL OKUMA Amaç KAM 332 dersinin sonunda, öğrenciler okuma becerileri konusunda kendilerine güvenlerini ve bağımsızlıklarını temel

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Ankara 2016 ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Yazar: Doç. Dr. Nilüfer BEKLEYEN Tüm Hakları Saklıdır. Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Anı Yayıncılık

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI...

İÇİNDEKİLER YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE GENEL BİR BAKIŞ... 2 GİRİŞ... 2 KAYNAKÇA... 11 2. BÖLÜM DİL VE YABANCI / İKİNCİ DİL EĞİTİMİ KAVRAMLARI... 12 DİL TANIMLARI... 12 DİL ÖĞRETİMİ...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI A) TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Eğitim? Öğrenme? Öğretme? Öğretim? Eğitim Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı

Europass Dil Pasaportu Doldurma Talimatı

Europass Dil Pasaportu Doldurma Talimatı Europass Dil Pasaportu Doldurma Talimatı Giriş Europass Dil Pasaportu dil becerii ve yeterliliklerinizi kaydedebileceğiniz bir belgedir. Avrupa Dil Portfolyosu nun (bakınız www.coe.int/portfolio) üç parçasından

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları

Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları Temel Fransızca II (ETI172) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Fransızca II ETI172 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Temel Fransızca

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİMDALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 KÜTAHYA@2012 Konu: Türkçe

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 3 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 6-7 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

1. Dinleme a. Günlük hayatta kullanılan kalıplar i. Selamlaşma, tanışma, hatır sorma, yaş söyleme, özür dileme, vedalaşma

1. Dinleme a. Günlük hayatta kullanılan kalıplar i. Selamlaşma, tanışma, hatır sorma, yaş söyleme, özür dileme, vedalaşma YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ(SEVİYE 1) YILLIK PLANI BAŞLAMA TARİHİ:22.12.216 YERİ: GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİ GÜNLERİ: PAZARTESİ-SALI-ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA ZAMAN:14.50-19.10 BİTİŞ TARİHİ: Ay Hafta Ders ADI

Detaylı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 2 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu FE EĞĐTĐMĐ DE PROJE TABA LI ÖĞRE ME Yrd.Doç.Dr. Aytekin ERDEM Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu PROJE TABA LI ÖĞRE MEDE KAVRAMLAR Proje: Tasarı ya da tasarı geliştirme Taban: Temel, temel ilke,

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL OYUNCULUK KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURS PROGRAMI KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları

Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Akademik İngilizce III (ENG201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce III ENG201 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG102 Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı