TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI"

Transkript

1 K.K.T.C MİLLİ EĞİTİM ve KÜLTÜR BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Dairesi ve T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ İKİNCİ YABANCI DİL FRANSIZCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI LEFKOŞA

2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 İKİNCİ YABANCI DİLİN ANADİL VE BİRİNCİ YABANCI DİL İLE İLİŞKİSİ 2. PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 3. PROGRAMIN YAPISI 4. ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ 4.1 DÖRT DİL BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ DİNLEME ÖĞRETİMİ KONUŞMA VE TELAFFUZ ÖĞRETİMİ OKUMA ÖĞRETİMİ YAZMA ÖĞRETİMİ 5. AVRUPA KONSEYİ ORTAK DİL KRİTERLERİ VE KAZANIMLAR 5.1 DİNLEME BECERİLERİ 5.2 KONUŞMA BECERİLERİ 5.3 OKUMA BECERİLERİ 5.4 YAZMA BECERİLERİ 6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 6.1 DÖRT DİL BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖRNEK TESTLER DİNLEME TESTİ KONUŞMA TESTİ OKUMA TESTİ YAZMA TESTİ 7. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL VE İŞİTSEL ARAÇLAR 8. OH! LA LA KİTABI YILLIK PROGRAMI 2

3 GİRİŞ Günümüzde bir veya birden fazla yabancı dil bilmek hemen hemen toplumun her kesimi için lüks olmaktan çıkmış, ihtiyaç hâline gelmiştir. Bunu gerekli kılan şüphesiz önemli sebepler vardır. İnsanlar arasındaki ilişkinin köprüsü iletişimdir. İnsan, doğduğu andan itibaren dil yeteneğini kullanarak hayatını, çevresini, bütün olarak evreni dil aracılığıyla sormuş, sorgulamış ve hayatını sürdürmek için gerekli bilgi ve deneyimi edinmiştir. Bu bağlamda ikinci yabancı dil öğretiminin; kişilerin dil açısından çevreyi ve içinde bulunduğu yeri irdeleme, eleştirel algılama ve ahlâkî yargılama becerilerini geliştirme, farklılıkların bilincinde olma, bunları hoşgörüyle karşılama, kendi yeteneklerini keşfetme ve özgüvenini artırma gibi bilgi, beceri ve tutumları kazanıp geliştirebilmeleri için gerekli olduğu düşünülmektedir. Hızla gelişen bilim ve teknolojinin transferine duyulan ihtiyaçlar, uluslararası iletişim aracı olan yabancı dillerin öğretimine son derece önem kazandırmıştır. Birleşip bütünleşmeye yönelen dünyada, oluşturulan uluslararası kuruluşlar da yabancı dil öğrenmenin kaçınılmazlığını göstermektedir: 1949 yılında öncelikle demokrasi ve insan haklarının korunması amacıyla 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla resmî dilleri İngilizce ve Fransızca olan Avrupa Konseyi kurulmuştur. Hâlen 47 üyesi bulunan bu Konseye Türkiye de 1950 yılından beri üye bulunmaktadır. Konsey, kültürler arası farklılıkların karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle karşılanabilmesi için birden çok yabancı dil öğrenmeyi teşvik etmektedir; 2001 yılında başlattığı Avrupa Dil Gelişim Dosyası Projesi ile de AB ye üye ülke vatandaşlarının, birlik ülkeleri içinde serbestçe dolaşabilmeleri, oturma ve çalışma izni alabilmeleri için normal pasaportla birlikte, gidecekleri ülkenin dilini belli bir seviyede bildiklerini belgeleyen bir dil pasaportu istemeyi plânlamaktadır. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı da içeren çağdaşlaşmanın temel amacı, evrensel bilgi, değer ve standartlara erişebilmektir. Evrenselliğe erişmede, uygarlık değerlerinin daha etkili, daha akılcı bir biçimde özümsenerek geliştirilmesi ise bir yönüyle zengin bir bilgi ve kültür birikiminden, diğer yönüyle de çok yönlü iletişimden geçmektedir. Bu çok yönlü uluslararası iletişimin gerçekleştirilebilmesi için de istenen bilgi birikimini sağlamış modern toplumların dillerini öğrenmek gerekmektedir. İşte yabancı dillerin önemi, uluslararası bu çok yönlü iletişimi yani çok boyutlu ilişki, haberleşme ve paylaşımı gerçekleştirmedeki vazgeçilmez rolünden kaynaklanmaktadır. Uluslararası iletişimin vazgeçilemez araçları olan yabancı dilleri öğrenmenin ödülü, farklı dil ve kültürlerin ürettiği evrensel nitelikteki bilgi ve değerlerden bilgisayar/internet teknolojilerini de kullanarak en kısa sürede yararlanmak; bu değerlerin süzgecinden geçmiş bir dünya görüşü kazanmak; bu bilgi, teknoloji ve değerleri anlayıp geliştirerek çağın dışında kalmamak olacaktır. Günümüzde iş bulmada bir yabancı dil bilme avantaj sağlamakta, ikinci yabancı dil bilme ise daha fazla avantaj sağlamaktadır. Yeterli seviyede yabancı dil bilen kültürlü insanımız, dünyadaki yenilikleri, gelişmeleri yakından izleyebilecek ve kalkınmamıza katkıda bulunabilecektir; her türlü gelişmeye kolayca uyum sağlayarak ülkemizin uluslararası seviyede en iyi bir şekilde temsil edilmesinde aktif rol alabilecektir. Kurulacak 3

4 uluslararası iletişim, ilişki ve paylaşımlar sayesinde Avrupa ve Dünya ile bütünleşmemiz kolaylaşacaktır. Ülkemizde dil öğrenimine her zaman önem ve öncelik verilmiştir. Birinci yabancı dil yıllardır eğitim sistemimiz içinde yer almış ve ağırlığını korumaktadır. Yeni yabancı dil programları ve kitaplarının hazırlanması, öğretmenlerinin istihdamı, öğrencilere ilk ve orta öğretimde ikinci yabancı dili seçme hakkının verilmesi, bunun göstergesidir. İKİNCİ YABANCI DİLİN ANADİL VE BİRİNCİ YABANCI DİL İLE İLİŞKİSİ Doğuştan itibaren bireyler kendi anadillerindeki cisim, ses ve kavramları birbiriyle ilişkilendirmeyi öğrenirler. Bu ilişkilendirme aşamasında da dili öğrenen bireyler dilde anlam bulma/ kazanma amacına yönelik bilinçaltı bir zihnî etkinlik süreci içerisine girerler. Bu bilinçaltı zihnî süreç dil edinimi olarak adlandırılır. Dil edinimi gerçek mesajların anlaşılması yoluyla dil edinen kişinin doğal ortamında gerçekleşir. Bireyin doğuştan itibaren kazandığı dil edinimi onun birinci hatta ikinci yabancı dili öğrenmesinde temel oluşturmaktadır. Erken yaşta yabancı dil edinimi, ağırlıklı olarak taklide dayanır veya doğal olarak gerçekleşir. Dil edinim sürecinde bireyler, dil bilgisi kurallarının farkında değildir, ancak neyin doğru olduğuna dair bir his geliştirirler. Teknik olmayan bir ifadeyle dil edinme, dili kapmadır. Dil öğrenimi, dil yapısını tanıma, anlama ve etkili şekilde kullanma, kuralları bilme, farkında olma ve bunlar hakkında konuşabilmektir Orta öğretim sürecinde daha küçük yaştaki öğrencilere göre dil öğrenimi, daha çok bilişsel edinim ve karşılaştırmalı düşünme yetisinin etkisiyle gerçekleşir. Bu durum, ikinci yabancı dili anadil ile karşılaştırmanın yanı sıra özellikle birinci yabancı dil ile de karşılaştırmayı gerektirir. Dilbilgisi, kelime oluşumu ve telâffuz yönleriyle diller arasında bazı benzerlikler vardır. Dört temel dil becerisi (dinleme, okuma, konuşma ve yazma) ile alt beceriler (tanıma, anlama, sorgulama, sıralama, sınıflama, özetleme, ilişkilendirme ve eşleştirme) ve öğrenme stratejilerinde de genelde benzerlikler bulunmaktadır. Ancak, karşılaştırmalı bir öğrenme ve öğretme modeli uygulanması zorunlu değildir. İkinci yabancı dilin öğretilmesinde anadil ve/veya birinci yabancı dilde önceden kazanılan bu benzer özelliklerden faydalanma yoluna gidilmesi gereklidir. Böylece öğrenciler anadil ve/veya birinci yabancı dilde kazandığı bu benzer özelliklerden dolayı ikinci yabancı dili öğrenirken zorluk çekmeyecekler, benzer pek çok kelime ve dil bilgisi yapılarından ve önceki dilin öğrenilmesi sırasında geliştirilen öğrenme stratejileri ile edinilen diğer bilgi, beceri ve deneyimlerinden faydalanabileceklerdir. 4

5 PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.Programda dört dil becerisinin yanı sıra tanıma, anlama, sorgulama, sıralama, sınıflama, özetleme, ilişkilendirme ve eşleştirme vb. alt becerilerin kazandırılması esas alınmıştır. Bu programda, öğrencilerin belli ölçülerde bir dil bilinci ile ikinci bir yabancı dili öğrenme sebebini kavramaları ve iletişim için gerekli bütün becerileri kazanmaları, mevcut becerilerini geliştirmeleri ve ihtiyaç duyulan yer ve zamanda etkili bir şekilde kullanmaları amaçlanmıştır. Programda yer alan kazanımlar ve içerik, alandaki son gelişmeler ve dilin alt becerileri göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme (dinleme-anlama), okuma (okuma-anlama), konuşma ve yazma becerilerinin yanı sıra alt becerileri de kazanmaları; bu becerileri kullanarak kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları, yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tavır kazanmaları, istek duyarak okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri amaçlanmıştır. Dil öğretiminin temel becerileri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma çalışmalarında doğru ve yeterli düzeyde anlamanın gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir. Amaçlar gerçekleştirilirken ilk iş olarak öğrencilerin dikkatleri günlük hayatta ilgi veya ihtiyaç duyabilecekleri bazı konulara çekilmelidir. İkinci aşamada öğrencilerin konularla ilgili hangi dil yapılarını ne amaçla ve hangi aktiviteler içerisinde kullanarak kazanabilecekleri belirlenmelidir. Süreç içerisinde öğrencilerin karşılaşabilecekleri telâffuz hataları ve diğer yanlış kullanımlar düzeltilmelidir. Son olarak da kazanılan bütün bilgi ve beceriler öncelikle kendilerinin yapacakları proje çalışmaları içersinde kullanılarak pekiştirilmelidir. 2. Programda iletişimci yaklaşım temel alınmıştır. İletişimci yaklaşıma göre; dil öğrenmenin özünde yatan ana amaç, dilin temel işlevi olan yazılı ve sözlü iletişimin sağlanmasıdır. Bu görüşe göre dilin kurallarından çok, bir iletişim aracı olarak kullanılması önemlidir. Dilin iletişim süreci içinde belli işlevleri vardır, bu işlevler, belli kavramların iletilmesi amacıyla kullanılır. Bu yaklaşıma göre dilin öğrenme sürecinde öğrencinin geçirdiği zihnî süreç önemli bir yer tutar. Buna göre öğrenciler, kalıpları ezberlemek yerine öğrendiklerini anlamaya ve kavramaya, kavradıklarını da bulundukları ortamlarda kullanmaya yönlendirilir. Öğrenciler için iletişim, bireysel ihtiyaçların karşılanması, yeteneklerin geliştirilmesi ve toplumsal hayatın oluşması ile sürdürülmesi için gerekli bir süreçtir. Kuralların öğrenciye doğrudan verilmesi değil, dilin kullanımı esnasında öğrenci tarafından araştırılıp bulunması ve anlaşılması esastır. İletişimci yaklaşımda konunun ya da işlevin belirlenmesine ve üretime ilişkin sınıf içinde ve dışında, her fırsatta etkinlikler yapılmalıdır. 3. Avrupa Konseyi ortak kriterleri ile dili kullanma ilkeleri temel alınmıştır. Avrupa Konseyi tarafından yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için, yabancı dil dersinin uygulanmasına dair, karşılaştırılabilir standartlar getiren Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri hazırlanmıştır. Bu çalışma, dile ilişkin yeterlik seviyeleri (A1-C2) tanımlayan, ulaşılabilir ve kontrol edilebilir hedefler koyan ve bütün Avrupa ülkeleri tarafından tanınan bir araç niteliğindedir. Avrupa Konseyi Ortak Kriterleri (Common European Framework of Reference for Language Teaching, Learning, Assestment) bu sebeple, bütün yabancı dil dersi öğretim 5

6 programlarının hazırlanmasında başvurulabilecek bir kaynaktır. Orta öğretim sınıfları ikinci yabancı dil dersi olarak Fransızca için geliştirilen bu programın temeli de bu kriterlere dayanmaktadır. Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterlerine uygun olarak, dil yeterlik seviyeleri programın sonunda verilmiştir. 4. Programda yer alan kazanımlarda dört dil becerisi ve öğrenci merkezli yaklaşım temel alınmıştır. Öğrenci merkezli eğitimin temel hedefi öğrenciyi merkeze alarak kendisinin ve sistemin ihtiyaç duyduğu değişim sürecini başlatmak, öğrenciyi aktif bir katılımcı ve sorunları araştırıcı bir birey hâline getirmektir. Öğrenci merkezli eğitim, öğrenmeyi öğrenmenin esas olduğu, her öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesine dayalı, düşünme becerilerini geliştirmenin yaratıcı düşünceyi de geliştirdiğini kabul eden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre; öğrencilerin zor anlarda isabetli kararlar alıp uygulamaya geçmesi, yaratıcı düşünmesi, problem çözme yeterliğine sahip olması, öğrenmeyi öğrenmesi, işbirliğine yatkın olması, kendi kendini yönetebilmesi beklenmektedir. Bu yaklaşımda öğretmen öğrenci farklılıklarını ortaya çıkaran, ilgi ve ihtiyaçlarını tespit eden, çalışmaları planlayan veya organize eden, gerekli ortamı hazırlayan, rolleri belirleyen, çalışmaları başlatıp yürüten, sonuçlandırıp değerlendiren bir rehber rolündedir. Bu yaklaşım göz önüne alınarak oluşturulan kazanımlarda; Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi Dil Gelişim Dosyası nda belirlenen ve Avrupa Konseyi dil öğretiminde kullanılan eşik düzeyi (threshold level) ölçütleri dikkate alınmıştır. Öğrenme süreci sonunda her sınıfın, öğrencide ulaşılması beklenen bilgi, beceri ve tutumları gerçekleştirecek nitelikte ve konuya göre özelleştirilmeye uygunluğu sağlanmıştır. Programdaki kazanımlar, öğretmenler tarafından öğrenme ve ölçmede kolaylık sağlaması için konuya uygun olarak özelleştirilebilir. 5. İkinci yabancı dilin anadil ve/veya birinci yabancı dil ile ilişkisi temel alınmıştır. Yeni kavramlar, mevcut bilgilerimizle bağlantı kurularak daha kolay kazandırılabilmektedir. Kavramlar arasında bu bağlantıların kurulması, öğrenmeyi kolaylaştıran önemli bir ilkedir. İkinci yabancı dil öğretimi de genellikle daha önce öğrenilen yabancı dil ve / veya anadille ilişkileri kurularak daha etkili bir şekilde gerçekleşebilmektir. Önceki dillerin ikinci yabancı dille benzer olan ve keşfederek öğrenmeyi kolaylaştıran kelime, dil bilgisi ve diğer dil yapılarından yararlanılması, bu ögelerin yeni dilin öğrenme ortamlarına aktarılması gerekmektedir. Aynı zamanda, öğrenilmiş ve öğrenilecek diller arasında özellikle telâffuz ve anlam açısından karışıklığa yol açabilecek farklılıkların da başlangıçta ortaya konulması, yanlış aktarımların önlenmesi önemli görülmektedir. İkinci yabancı dilin yeni yapılarının önce öğrenilen dil yapılarıyla ilişkilendirilmesi, öğrencilerin motivasyonunu da artırmaktadır. Yabancı dil kazanımları her türlü iletişim becerisini kazandırmaya yöneliktir. Bu bakımdan dil becerilerinin kazandırılmasında yabancı dil insan, toplum, sanat, spor, teknoloji, çevre, sağlık, vb. konuları işleyen derslerin alanlarıyla ilişkili bulunmaktadır. Bu sebeple, ikinci yabancı dilin ilgili ders / disiplin alanlarıyla 6

7 bağlantılar kurularak işlenmesi, bu derslerle ortak proje çalışmaları yapılması gerekmektedir. PROGRAMIN YAPISI Program; konular (topics), işlevler (functions), dil alanları ve dil bilgisi yapıları (language areas and structure sets), kelime kümeleri (Vocabulary Sets), dil aktiviteleri ve çalışma becerileri (language activities and study skills) ve öğrenci proje çalışması (student s project work) olmak üzere altı ana bölümden oluşmaktadır: 1. Konular (Topics) Dil öğreniminde öğrencilerin motive edilmesi büyük önem taşır. Ayrıca, dil öğreniminin anlamlı bir bütünlük içerisinde gerçekleşmesi, kazanımlara ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Böyle bir yaklaşımla, konuların güncel hayata dönük, öğrencilerin ilgisini çekebilecek ve onları araştırmaya yöneltecek biçimde oluşturulmasına özen gösterilmiştir. Konuların belirlenmesi aşamasında kazandırılacak dil ve beceriler ile iletişimsel yaklaşım göz önünde bulundurulmuş ve Avrupa Konseyi nin yayınladığı eşik düzeyi (threshold level) dokümanından da yararlanılmıştır. 2. İşlevler (Functions) İşlevler, belirlenen kazanımlar doğrultusunda, kimlerin, hangi dili, nerede ve ne amaçla kullanacağını gösterecek şekilde oluşturulmuş, konularla paralellik sağlanmasına dikkat edilmiş, sarmal olarak yapılandırılmıştır; aynı işlev, başka konular ve dil bilgisi yapılarıyla da verilerek çeşitlilik sağlanmıştır. Öncelikli amaç, öğrencilerin iletişim yetilerini ve dil becerilerini geliştirmek olduğundan işlevlerin bu amaca hizmet etmesine önem verilmiştir. Öğrencilerden belirli bir konu çerçevesinde dilin temel dört becerisini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kullanmaları beklenmektedir. Bu noktadan yola çıkarak dil işleri ve çalışma becerileri (language activities and study skills) bölümünde de işlevler, öğrencilerin belirli dil becerilerini ve uygun çalışma stratejilerini geliştirmesiyle anlam kazanacaktır. Öğrenci projeleriyle de hedef dilin farklı ortamlarda etkin kullanımı desteklenmektedir. 3. Dil Alanları ve Dil Bilgisi Yapıları (Language Areas and Structure Sets) Bu öğretim programıyla yapısalcılıktan uzaklaşılması, iletişimci, işlevsel bir yaklaşım kullanılması düşünülmektedir. Programın bu bölümünde sunulan dil bilgisi yapıları iletişime yönelik işlevleri yerine getirme konusunda araç niteliği taşımaktadır. Hedef, dil bilgisi öğretimi değil, anlamlı etkinliklerle desteklenmiş bütüncül (integrative) ve iletişimsel bir dil öğretimi gerçekleştirmektir. Bunun için, yeni dil bilgisi yapıları; becerilerden, işlevlerden ve konunun bütününden soyutlanmayacak biçimde dilin kullanımı çerçevesinde verilmelidir. 4. Kelime Kümeleri (Vocabulary Sets) Bu bölümde, konuyla ilgili anahtar kelimelere yer verilmiştir. Kelimeler belli bir bağlamda ve iletişime yönelik olarak verilmeli ve öğrencilerin yabancı dil seviyeleri ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kelimeler kullanılarak kavram haritaları oluşturulmalıdır. Beyin fırtınası, kelime oyunları, kelime haritaları, bilmeceler vb. tekniklerle de öğrencilerin kelime 7

8 dağarcığı zenginleştirilebilir. Bu zenginliğin öğrencilerin yabancı dil öğrenimine karşı tutumuna ve rahat kullanımına olumlu katkı sağlayabileceği unutulmamalıdır. Kelime öğretimi sırasında, öğrencilerin kelime türlerini (parts of speech) tanıması sağlanmalıdır. 5. Dil Aktiviteleri ve Çalışma becerileri (Language Activities and Study Skills) Programda, sözlü ve yazılı iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlandığından, bu bölümün etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde, öğrenilenlerin kullanılabileceği, öğrencilere neler yapamadıklarını değil, neler yapabildiklerini gösteren bir yaklaşımla dört temel beceriye eşit ağırlık verilerek öğrencinin aktif olarak katılımının sağlanacağı etkinlikler hazırlanmalıdır. 6. Öğrenci Proje Çalışması (Student s Project Work) Dilin öğrenilmesi bir süreç içinde gerçekleştiğine göre, bu süreçte öğrencilerin gelişimi sadece yazılı ve sözlü sınavlarla değil, projelerle de değerlendirilecektir. Projelerle, öğrencilere neler yapabileceklerini görme, ilgi alanlarına göre yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı tanınacaktır. Avrupa Konseyi nin Avrupa Dil Gelişim Dosyası (European Language Portfolio) çalışmalarının hedeflerinden birisi de öğrencilere kendi kendini değerlendirme becerilerini kazandırmaktır. Öğrenci projelerinin uygulanması yoluyla bu çalışmaya da bir adım atılmış olacaktır ÖĞRENME ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İkinci yabancı dil öğretiminde, öğrenme ve öğretme etkinlikleri, hedefe ulaşmak için dersin nasıl işleneceğini belirlemede öğretmenlere ışık tutar ve dersin öğrenci merkezli, iletişimsel yaklaşım doğrultusunda işlenmesine yardımcı olur. Etkinlikler, bireysel farklılıklara, öğrencilerin görerek, işiterek veya yapıp yaşayarak öğrenme özelliklerine öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun ve somuttan soyuta doğru düzenlenmiş, çok duyu organına hitap eden, öğrencinin ilgisini çeken, tekrara ve dönütlere yer veren bir nitelikte olmalıdır. Mekanik ve yapısal alıştırmalarla sınırlı kalmamalıdır. Bu etkinlikler öğrencinin düşünme becerilerini geliştirmeli onları eleştirel düşünmeye ve araştırıcılığa sevk etmelidir. Öğrencilerin yapacakları sınıf içi ve dışı etkinliklerin, eğitim öğretim açısından büyük yararı olduğu bir gerçektir. Öğretmen, öğrencileri bu tür etkinliklere özendirmeli, öğrenciler de tek başlarına ya da gruplar hâlinde bu tür etkinlikler yapmalıdırlar. Bu etkinliklerde öğrencilerin yararlanacağı kaynaklar, öğretmen tarafından verilebilir ya da öğrenciler kaynakları kendileri araştırıp bulabilirler. Öğrencilerin, etkinlik yaparken konuyla ilgili kavramları geliştirmeleri, bunları günlük yaşantılarıyla ilişkilendirmeleri ve pratik beceriler kazanmaları önem taşır. Etkili öğrenme sistemlerinde öğrenme ortamı ve çevresi bütün öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir. Öğrenme stratejileri öğrencilerin bağımsız olarak kendi öğrenme görevlerini gerçekleştirmelerini sağlayan teknikler, ilkeler ya da alışkanlıklardır. Bir strateji bireyin bir görev ya da duruma yaklaşımını gösterir. Bu yaklaşım öğrencilerin öğrenme görevlerini planlarken, gerçekleştirirken, 8

9 sunuşları ve performansı değerlendirirken nasıl düşüneceğini ve hareket edeceğini içermektedir. Öğretmenler, öğrencilerin farklı öğrenme stratejilerine sahip olduklarını göz önünde bulundurarak öğrenme öğretme sürecinde farklı öğretim teknik ve etkinliklerini kullanmaya özen göstermelidirler. Yabancı dillerin öğretiminde yaygın olarak kullanılan öğretim teknik ve etkinlikleri; gösteri (demonstration), soru-cevap (question and answer), drama ve rol yapma (drama and role-play), benzetim (simulation), ikili ve grup çalışmaları (pairwork and group-work) iletişim oyunları (communication games), gramer oyunları (grammar games), bilgisayar destekli öğretim (computer assisted teaching), beyin fırtınası (brain storming), boşluk doldurma (gap filling), sıraya koyma (put in order), grup tartışması (group discussion), raporlaştırma (reporting) ve eşleştirme (matching) dir. DÖRT DİL BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ Yabancı dil öğretiminde dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört temel dil becerisini geliştirme esas olduğu için bu bölümün alt başlıkları olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma öğretimleri ele alınmış ve sınıf içi uygulamalara yer verilmiştir. Ancak becerilerin bütüncül bir yaklaşımla verilmesinin iletişimci yaklaşımın temel ilkelerinden biri olduğu unutulmamalıdır. A. DİNLEME ÖĞRETİMİ Dinleme öğretiminde amaç, öğrencilerin hedef dildeki sesleri tanımasını, bir bütünlük içinde yer alan vurgulama ve tonlamaların sebep olduğu anlam değişikliklerini fark etmesini ve en önemlisi de konuşmacıdan gelen mesajı tam ve doğru olarak anlamasını sağlamaktır. Normal hızla konuşulduğunda, konuşmacıdan gelen mesajın anlaşılmasında küçük ayrıntılardan ziyade asıl mesajın alınmış olması çok önemli olmaktadır. Ayrıca dinleyicinin seçici olması zaten etkin bir iletişimde temeldir. Yani her şeyi değil, mesajın anlaşılmasında dikkatini vererek gerekli noktaları algılama çok önemlidir. Dinleme alıştırması yaparken metnin iki ya da en çok üç kez tekrarlanması gerekir. Metin sınıfın seviyesine uygun olarak seçilmiş ise daha fazlasına gerek kalmayacaktır. B. KONUŞMA VE TELLÂFFUZ ÖĞRETİMİ Konuşma Öğretimi: Yabancı dil öğretiminde genel amaçlardan biri, belki de en önemlisi öğrencilerin öğrendikleri dili anlaşılır biçimde konuşabilmesidir. Konuşma, bilişsel becerilerin yanı sıra psiko-motor becerilere bağlı olarak gelişmektedir. Konuşma öğretimi yabancı dil öğretiminin her aşamasında yapılmalıdır. Konuşma öğretiminde özellikle soru-cevap tekniğinin kullanılmasına, ikili ya da grup çalışmalarına sık sık yer verilmelidir. Konuşma becerisini kazanan kişilerin yalnızca dilin kurallarını ve kelimelerin doğru telâffuzunu öğrenmeleri yeterli olmamakta; sözel olmayan jest, mimik gibi bazı 9

10 davranışları da bilmeleri gerekmektedir. Doğal iletişimde kısa cevapların hatta bazen sözel olmayan cevapların da çok geçerli olduğu düşünülürse başlangıç seviyesinde olan bir öğrencinin bile bu şekilde anlamlı iletişim kurması onu yüreklendirebilir. Özellikle başlangıç seviyesinde çoğu sözle yapılması istenen eylemler, klişeler hâlinde öğretilebilir. Telâffuz Öğretimi: Telâffuz seslerin ve kelimelerin söyleniş biçimidir. Ancak doğal iletişim sürecinde seslerin tek tek özelliklerini öğrenmekten çok diğer seslerle bir arada nasıl söylenildiğini bilmek önem kazanmaktadır. Bu sebeple kelimelerin, deyimlerin ve hatta daha uzun birimlerin söylenişlerini öğrenmek, sesleri teker teker öğrenmekten çok daha önemlidir. Ayrıca anlamı tamamen değiştiren ses üstü (suprasegmental) ögeler vurgu, tonlama gibi doğru şekilde modellenemezler ise iletişimi bozan ögeler hâline dönüşüp öğrencide kalıcı hâle gelebilirler. Ancak telâffuz öğretimi sorun olan durumlarda yapılmalı bağlantısız olarak işlenmemelidir. Telâffuz öğretimi öğretmenin, kendisinin ve öğrencilerinin konuşmalarını kaydederek sınıfta dinletmesi ya da hedef dilde televizyon programlarının izlettirilmesi şeklinde olabilir. C. OKUMA ÖĞRETİMİ Okuma, bilişsel davranışlarla psikomotor becerilerin ortak çalışmasıyla yazılı sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir. Okuma işi gözlerin ve ses organlarının çeşitli hareketleri ve zihnin yazılı sembolleri algılamasıyla başlar. Okuma yoluyla yazar ile okuyucu arasında bir ilişki kurulmaktadır. Okuyucudan, bir yazarın iletmek istediği mesajın ne olduğunu anlaması istenir. Okumanın belirli özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki okunan metinden anlam çıkarılmasıdır. Eğer kişi bir metni okuduğunda anlam çıkaramıyorsa bu gerçek anlamda okuma değildir. Özellikle yabancı dil öğretiminde bu tür okumalar belli kelimeleri seslendirmenin ötesine geçemez. Bu anlamda okuma bir metnin ya da kelimeler grubunun söylenmesi olarak görülmektedir. Yani yazılı bir metni hiçbir anlam çıkarmadan sadece kelimeleri doğru söyleyebilmek amacıyla okumak gerçek anlamda okuma değildir. Bir başka kişinin okuduğunu dinlemek ve anlamak da okuma sayılmaz. Yabancı dil sınıflarında çoğu kez öğretmen bir metni okurken öğrenciler de onu dinlemektedirler. Bu durumda öğretmen ne okuduğunu kendisi görmekte öğrenciler de yalnızca dinleme yetilerini geliştirmektedirler. Bu çalışma okumadan çok telâffuzu geliştirmeye dönük olmaktadır. Okuma öğretiminin amacı; öğrencilerin ilgi, yetenek ve yabancı dil seviyelerine göre farklılık gösterebilir. Okumada esas amacın, yazarın vermeye çalıştığı mesajın ne olduğunu anlama olduğu vurgulanmalıdır. Özellikle yabancı dil metinlerinde yazılan her kelime ve cümlenin anlamını tam olarak çıkarmak güç olabilir; ancak yazarın ne söylemek istediği anlaşılırsa okuma amacına ulaşmış demektir. D. YAZMA ÖĞRETİMİ Yabancı dil öğretiminde, dört temel dil becerisi zincirinin son halkasının yazma becerisi olduğu kabul edilmekte, belki bu sebeple bu becerinin geliştirilmesi 10

11 sona kalmaktadır. Kimi yabancı dil öğretmenleri de yazmayı sınıf içi öğretim etkinliğinden çok sınıf dışında bir ödev olarak değerlendirmektedirler. Oysa dil öğretiminde sözlü iletişim kadar yazılı iletişim de önemli olmakta ve bu becerinin geliştirilmesine konuşma kadar önem verilmesi gerekmektedir. İletişimci oyunlar yolu ile yazma alıştırmaları son derece eğlenceli hâle getirilebilir ve yazma becerisi başlangıç seviyesinden itibaren etkin bir biçimde geliştirilmeye başlanabilir. Sözlü iletişim kurarken yapılan dil yanlışlıkları hoşgörü ile karşılanırken yazılı iletişim kurmada aynı hoşgörü gösterilmemekte, dili doğru ve düzgün kullanma önemli olmaktadır. Dili ve o dilin kurallarını doğru kullanmanın yanı sıra bir mesajı doğru olarak anlatabilme de çok önemli olmaktadır. Bu sebeple yazma becerisini mekanik bir süreç olarak değil, anlama, düşünme, geliştirme ve üretme alt becerileri olarak algılamak ve değerlendirmek gerekir. Sınıf içi uygulamalarda yazma becerisini geliştirmeye dönük çalışmalara yer verilmeli, özellikle her seviyede noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir. 11

12 AVRUPA KONSEYİ ORTAK DİL KRİTERLERİNE UYGUN OLARAK, DİL YETERLİK SEVİYELERİ A N L A M A Dinleme Okuma A1 A2 B1 B2 C1 C2 Beni doğrudan İş, okul, tatil vb. Güncel bir konu olması Açıkça yapılandırılmamış ilgilendiren konularla ortamlarda sürekli şartıyla uzun konuşmaları, ve ilişkiler açıkça ilişkili kalıpları ve çok karşılaşılan bildik konferansları ve açık belirtilmemiş sadece ima sık kullanılan sözcükleri konulardaki net, oturumları edilmiş olsa bile uzun anlayabilirim. (Örneğin; standart konuşmanın ana hatlarıyla takip konuşmaları En temel kişisel ve ana hatlarını edebilirim. Televizyon anlayabilirim. Televizyon ailevi bilgiler, alışveriş, anlayabilirim. haberlerini ve günlük programlarını ve filmleri yerel çevre, meslek). Güncel olaylar ya da olaylara ilişkin programların fazla zorluk çekmeden Kısa, net, basit ileti ve kişisel ilgi alanıma çoğunu anlayabilirim. anlayabilirim. duyurulardaki temel giren konularla ilgili Standart dildeki filmlerin düşünceyi radyo ve televizyon çoğunu anlayabilirim. kavrayabilirim. programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim. Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim. anlayabilirim. Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim. Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim. İster canlı ister yayın ortamında olsun, normal anadili konuşma hızında bile, aksana alışmam için biraz zaman olması koşuluyla hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Kullanma kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve edebî eserler gibi soyut, yapısal ve dilbilgisi açısından karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim. 12

13 K O N U Ş M A Karşılıklı Konuşma Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması şartıyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki ihtiyaca ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim. Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim. Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim. Anadilini konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik bağlamlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim. Kullanacağım kelimeleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi kesin ve kendimden emin bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla örtüştürebilirim. Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde yansıtabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim. K O N U Ş M A 13

14 KAZANIMLAR Dinleme Becerileri öğrenciler, dinleme sürecinde; 1. Metinde geçen kişilerin ad, soyad, milliyet, ülke, dil ile ilgili bilgilerini anlar. 2. Sözle yapılması istenen eylemleri yerine getirir. 3. Duyduğu sesleri ayırt eder. 4. Metni anladığını hareketlerle tepki vererek gösterir. 5. Metnin ana temasını bulur. 6. Okulda, trafikte, hava alanında, bankada vb. farklı ortamlarda uyulması gereken kuralları anlar. 7. Seviyesine uygun metni anladığını çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama, yanlış bilgiyi düzeltme, not alma, eşleştirme ve başlık bulma gibi istenen etkinliklerle gösterir. 8. Seviyesine uygun metne yönelik soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve benzeri alıştırmalar yapar. 9. Seviyesine uygun şarkı, şiir vb. eserleri dinlemekten zevk alır. Konuşma Becerileri öğrenciler konuşma becerisini geliştirirken; 1. Dili sınıf içinde beklenen seviyede uygun biçimde kullanır. 2. Kendisine ve bir başkasına ilişkin bilgi alışverişinde bulunur. 3. Temel bütünce yapılarını kullanarak soru sorup cevap verir. 4. Kısa konuşma metinlerini diyalog şeklinde sözle aktarır. 5. Jest ve mimiklerle anlatılanları tahmin eder. 6. Geleceğe yönelik işlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunur. 7. Farklı ortamlara uygun davranış kurallarını anlatır. 8. Zaman bildiren anlatımları doğru ve yerinde kullanır. 9. Farklı kültürlerden insanlarla seviyeine uygun iletişim kurmaya istekli olur. Okuma Becerileri öğrenciler, okuma sürecinde; 1. Metinde geçen cümlelerle resimler arasında ilişki kurar. 2. Seviyesine uygun metni ana hatlarıyla anlar. 3. Okulda, trafikte, hava alanında ve banka gibi farklı ortamlarda uyulması gereken kuralları anlar. 4. Metni anladığını, çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama ve yanlış bilgiyi düzeltme gibi istenen etkinliklerle gösterir. 5. Metne yönelik soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve benzeri alıştırmaları yapar. 6. Metindeki resim ve olayları sıraya koyup eşleştirir. 7. Seviyesine uygun hikâye kitaplarını okumaktan zevk alır. Yazma Becerileri öğrenciler, yazma becerisini geliştirirken; 1. Seviyesine uygun konularda İlgi alanlarına yönelik kısa metinler yazar. 2. Edindiği bilgiyi anlamlı bir bütün hâlinde yazılı olarak aktarır. 3. Seviyesine uygun kısa konuşma metinleri hazırlar. 4. Geleceğe ait plânlar hakkında düşüncelerini yazar. 5. İpuçları ya da anahtar kelimeleri kullanarak seviyesine uygun paragraflar yazar. 14

15 6. Mektup, hikâye ve şiir gibi farklı metin türlerini dil yapısı ve kelimeleri kullanarak yazı ile anlatır. 7. Seviyesine uygun bilgileri ya da verileri not alma, boşluk tamamlama ve çizelge doldurma gibi farklı formlara dönüştürür. 8. Seviyesine uygun yazılı iletişim kurmaktan zevk alır. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dil becerisini ölçmede iletişimsel yaklaşım zaman zaman bütüncül yaklaşıma benzemektedir. Her iki yaklaşımda da söylenenin biçiminden çok anlamı önemlidir. Bununla birlikte iki yaklaşım arasında kimi temel farklılıklar vardır. İletişimsel testlerin amacı, iletişimde dilin nasıl kullanıldığını ölçmektir. Bir başka deyişle öğrencilerin doğal hayatta karşılaşabilecekleri durumlara uygun dil işlevlerine yöneliktir. Başarının ölçülmesinde, gramer yönünden doğruluktan çok iletişimin ne derece işlevsel ve etkili olduğu önemlidir. İletişimsel testlerle farklı dil becerilerini ölçme girişimi bölünebilirlik varsayımına dayanır. İletişimsel ölçme, öğrencinin iletişim yetisini farklı açılardan değerlendirmeye çalışır. Örneğin, öğrenci doğal bir ortamda konuşma açısından dilde başarısız olduğu hâlde okuma ve anlamada oldukça yüksek başarı sergileyebilir. Bu bakımdan, iletişimsel ölçme büyük ölçüde yetenek testlerinde kullanılmaktadır. Böylece iletişimsel testler yalnızca bir ölçüte dayanmaktan çok, dil yeterliliğini çeşitli ölçütlere göre ölçmektedir. İletişimsel yaklaşımda dil becerilerinin ayrı ayrı ölçülmesinin doğal hayata çok az uyduğu düşünülmektedir. Örneğin, okuma ender olarak salt akademik çalışmaya yönelik bir beceri olarak düşünülebilir. İletişimsel testler, özgün materyal kullanımına önem verdiği için kullanıldığı ülkenin kültürünü özellikle yansıtması gerekir. Test içeriğinin testi alan gruba uygun olmasının yanı sıra işle ilgili metnin (task sets) de doğal hayatı yansıtması, genellikle belli bir ülkeye ya da kültüre özgü olması gerekmektedir. Sonuç olarak, iletişimci testler niceliksel (quantitative) değerlendirme yerine niteliksel (qualitative) değerlendirmeyi gündeme getirmiştir. Öğrencilerin farklı becerilerdeki başarı (performance) seviyesini göstermek için bir sistem kullanılmaktadır. Bu sisteme göre öğrencinin göstereceği her bir başarı seviyesinin ayrıntılı olarak açıklanması; testi uygulayan kişinin özenle hazırlanmış ölçütlere göre karar vermesini sağlayarak puanlamanın güvenirliğinin artmasına yardımcı olur. Bu yaklaşımın dil başarısını ölçmeye daha insanî bir boyut getirmesi de en az bunun kadar önemlidir. Nitel değerlendirmeler, nicel değerlendirmeden bir başka açıdan daha üstündür. Kısa yazılı açıklamalar biçiminde sunulduğunda nitel değerlendirmeler,, testi alan kişilere ve öğretmenlere, performansın belirlenmesi ve problem olan konularda gereksinim duyulan rehberlik işlevini de yerine getirir. 15

16 Öğretmen, öğrencinin tutum ve başarısını aşağıdaki ölçek ve etkinliklerle değerlendirir: 1. Portfolyo çalışmaları 2.İzleme testleri 3.Başarı testleri 4.Öğrencinin sınıf içinde yaptığı yazılı ve sözlü proje sunuşları 5.Öğrencinin derse, ikili çalışmalara ve grup çalışmalarına etkin katılımı 6.Görsel - işitsel araçları dikkatle izleme, kullanma ve düzenli defter tutma 7. Yabancı dile ilişkin tutum ve davranışlarında gösterdiği gelişme İzleme testleri (quiz vb.) öğrencinin öğrendiği hedef dilde gösterdiği gelişmeyi sürekli olarak izlemeye dayanır. Başarı testleri ise, öğrencinin belli bir süre sonundaki birikiminin yoklanmasıdır. İzleme testlerini öğretmen, ölçmek istediği dil becerilerine göre ya bütüncül olarak ya hedef dildeki tek bir beceriyi ya da bilgiyi ölçen testler biçiminde hazırlayabilir. Diğer bir deyişle öğretmen, hem dört beceriyi hem de dil ve kelime bilgisini ya da yalnızca dil bilgisini ölçen bir izleme testi hazırlayabilir. Ancak başarı testleri bütüncül yaklaşıma göre dört dil becerisini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. DÖRT DİL BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİNE ÖRNEK TESTLER DİNLEME BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİ Bu beceri duyduğunu yazma şeklinde, soru cevaplama ya da çoktan seçmeli sorularla ölçülebilir. Çoktan seçmeli sorularda, iki sesteş kelime verilip duyduğunu işaretlemesi ya da bir dizi soru / yönerge dinletilip uygun karşılığı seçmesi istenebilir. DİNLEME TESTİ Kazanım: Dinlediği metinle ilgili olarak sorulan soruların doğru ya da yanlış olduğuna karar verir. Ecoutez le dialogue et répondez aux questions : 16

17 Le patron : Bonjour! Comment puis-je vous aider? Le client : Voilà, c est un cadeau de ma tante pour mon anniversaire, mais je dois le changer. Le patron: Pourquoi? Quel est le problème? Le client: İl est trop grand pour moi, et à vrai dire, la couleur ne me plaît pas! Le patron: Je comprends.alors vous le voulez plus petit? Le client Oui, s il vous plaît. Le patron: İci il y en a de plus petits. Quelle couleur préférez-vous? Bleu? Rose? Vert? Le client: Le bleu va bien.merci. Voici plusieurs affirmations liées au dialogue. Pour chacune, dîtes si elle est correcte ( C ) ou incorrecte ( İ ) ( ) Le client veut échanger un pull-over car il a une manche déchirée. ( ) Le client a acheté un pull-over pour l anniversaire de son oncle. ( ) Le client reporte au magasin un pull-over bleu pour le changer ( ) Le bleu est la couleur préférée du client. ( ) Le patron aide beaucoup le client. Okuma Becerisinin Ölçülmesi Okuma becerisini ölçen sorular iki tipte hazırlanabilir. 1- Bir metnin genel hatlarıyla anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen kısa yanıtlı sorular. 2- Bir metnin içeriğindeki ayrıntıların anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen sorular. OKUMA TESTİ Kazanım: Okuduğu metne yönelik soruları cevaplar Lire le dialogue et répondre aux questions: A : Puis-je vous aider? B : Oui,s il vous plaît. Je voudrais participer au voyage. A ; Bien, comment vous appelez-vous? B : Valerio Lombardo A : Pourriez-vous répéter votre prénom s il vous plaît? B : Valério A : Bien, et quelle est votre adresse? B : 26 avenue du Tavolato, à Rome A : D accord, pouvez-vous me donner votre code postal? B :

18 A B A B A : Parfait,pouvez-vous me dire aussi votre âge? : J ai 16 ans : Très bien.voici votre billet. : Merci : Je vous en prie. Questions 1: Qui veut participer au voyage? 2. Quelle est l adresse de Valério? 3. Quel âge a Valério?. 4. Quel est son nom?.. 5. Quel est son code postal?. 18

19 KONUŞMA BECERİSİNİN ÖLÇÜLMESİ Bu beceri söyleşi yapma, rol yapma, grup tartışmaları, benzetim, doğaçlama gibi etkinliklerle ölçülebilir. Bir resmi tasvir ya da resme ilişkin soruları cevaplama en yaygın kullanılan tekniklerdir. KONUŞMA TESTİ Kazanımlar : 1. Kendisine ait bilgi alış verişinde bulunur. 2. Geleceğe yönelik işlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunur. Unite 1: Que feras-tu quand tu seras grand? Unité 2 : Quelles sont les choses qui te plaisent et celles qui ne te plaisent pas? Barême des exercices pour les étudiants. Organisation et contenu notes obtenues Aspects essentiels 15pts... Détails 15pts... Conclusion 5pts... Capacités linguistiques Correction grammaticale 15pts... Richesse lexicale 15pts... Aisance de la diction 10pts... Prononciation 10pts... Qualité de communication 10pts... ( demander, interrompre etc ) Ecoute,prise de notes 10pts... et rendre compte Total 100 Points...Points 19

20 Yazma Becerisinin Ölçülmesi Bu beceri; kelime, cümle, paragraf veya kompozisyon yazma seviyesinde ölçülebilir. Örneğin karışık kelimelerden verilip kurallı cümle yapma, ön ekleri uygun sözcüklerle eşleştirme, kelimeleri doğru yazma, anlamını bozmadan, belli yapılar kullanarak cümleyi yeniden yazma, duyduğunu yazma, karışık cümlelerden anlamlı paragraf oluşturma, eksik bir metni tamamlama, bir konu hakkında kompozisyon yazma. Serbest yazma, tamamen öznel bir değerlendirmeye dayandığı için, kontrollü yazma soru tipleri tercih edilmelidir. Örneğin öğrenciye bir resim, tablo, harita, grafik verilerek ondan tasvir, yol tarifi, yorumlama yapması istenebilir. YAZMA TESTİ Kazanım : İp uçları ya da anahtar sözcükleri kullanarak düzeyine uygun paragraf yazar. Ecrire un texte bref sur les arguments suivants: 1. Brève description d'une personne renommée. Parole-clé Riche Blond Célibataire Chanteur Grand Petit Marié/e Acteur/actrice 2.Une lettre à un garçon français avec des nouvelles sur toi et sur ta famille. Eléments obligatoires Nationalité Ville Profession du père Nation Ecole Etudes NOT : Kitap yazma ve etkinlik hazırlama çalışmalarında olaylarla ilgili sosyokültürel ögelerin (özel isimler, yer adları vb.) hem anadile hem de hedef dile ait olmasına dikkat edilecektir. 20

Ministry of National Education and Culture Department of Educational Planning and Programme Development

Ministry of National Education and Culture Department of Educational Planning and Programme Development K.K.T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Dairesi Ministry of National Education and Culture Department of Educational Planning and Programme Development TEMEL EĞİTİM ORTAOKUL DÖNEMİ AKADEMİK İNGİLİZCE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

Pın@r da Dil. 7 Temel Kural. Pekİ NEDİR BU. Türkiye mi Turkey mi? OXFORD KALİTE OKULU. Comenius ECOSchools. ITEC Teknoloji

Pın@r da Dil. 7 Temel Kural. Pekİ NEDİR BU. Türkiye mi Turkey mi? OXFORD KALİTE OKULU. Comenius ECOSchools. ITEC Teknoloji Pın@r da Dil SAYI (1) 2013/ 2014 Pekİ NEDİR BU KUR SİSTEMİ DEDİKLERİ? uluslararası standartlar objektif ölçme değerlendirme müfredat programları Türkiye mi Turkey mi? Amerikan kökenli bir kuşun hikayesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR 1619 YENİ TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NA GÖRE DİL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ŞAHİN, Esin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Dünyada ve Türkiye de her alanda gelişim devam etmekte ve buna paralel

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ ÖĞRENME - ÖĞRETME DEĞERLENDİRME i İÇİNDEKİLER 1. Siyasal ve eğitimsel bağlamda diller için

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2811-2823 Communicative Approach in Language Curriculums and A Case for Primary Education Arabic Course Curriculum (2011) Dil Öğretim Programlarında İletişimsel Yaklaşım

Detaylı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

NEU ENGLISH PREPARATORY SCHOOL 2014-2015

NEU ENGLISH PREPARATORY SCHOOL 2014-2015 İÇERİK. KDEMİK TKVİM...2 B. İNGİİZCE YETERİİK VE YEREŞTİRME SNV...3 C. HZRK OKUU EĞİTİM PROGRM...3 D. VRUP DİERİ ORTK ÇERÇEVE KRİTERERİ...5 E. DERS KİTPR...6 F. DEĞERENDİRME SİSTEMİ...6 G. GERİBİDİRİM

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

Kendinize ilişkin bilgileri şablona girmeden önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyun.

Kendinize ilişkin bilgileri şablona girmeden önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyun. Europass Özgeçmişi Kullanım Talimatı (http://europass.cedefop.europa.eu) Giriş Özgeçmiş (CV) hazırlanması herhangi bir iş veya eğitim arayışında önemli bir adımdır. CV genellikle muhtemel işverenle kurulan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doktora Tezi YUSUF ŞAHİN T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL TARİH VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTBİLİMSEL VE ALAN BİLGİSİ AÇISINDAN

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN

Eğitici El Kitabı. aep. www. www. gov.tr. Yusuf ALPAYDIN. Parayla Satılmaz. Eğitici El Kitabı. Yusuf ALPAYDIN Yusuf ALPAYDIN Parayla Satılmaz. Yusuf ALPAYDIN www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Alpaydın Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

ingilizce CAMPUS of LANGUAGES Uluslararası Dil Okulu

ingilizce CAMPUS of LANGUAGES Uluslararası Dil Okulu ingilizce CAMPUS of LANGUAGES Uluslararası Dil Okulu ARAPÇA BİRE BİR İNGİLİZCE PTE LİSE İNGİLİZCESİ RUSÇA İŞ YAZIŞMALARI TOEFL-iBT ALMANCA İSPANYOLCA İŞ İNGİLİZCESİ ve KONUŞMA SINIFLARI ESNEK DERS SAATLİ

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı

İçindekiler Hakkımızda Neden Kensington Academy London Eğitim Sistemimiz Eğitimde Kalite Güvencesi Genel İngilizce Seviyeler Hazırlık Sınıfı İçindekiler Hakkımızda 5 Neden Kensington Academy London 7 Eğitim Sistemimiz 8 Eğitimde Kalite Güvencesi 9 Genel İngilizce 10 Seviyeler 11 Hazırlık Sınıfı 12 Sınavlara Hazırlık Eğitimleri 13 İş İngilizcesi

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı