Tuhaf eyleme büyük tepki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tuhaf eyleme büyük tepki"

Transkript

1 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Tuhaf eyleme büyük tepki CHP TUN CE LÝ MÝL LET VE KÝ LÝ HÜ SE YÝN AY GÜN ÜN, SE - ÇÝM BÖL GE SÝN DE ARACININ YOLUNU KESEN Ý KÝ PKK LI TA RA FIN DAN KA ÇI RIL MA SI TEPKÝYLE KARÞILANDI. MÝLLET ÝRADESÝNE VE MECLÝSE SAYGISIZLIK u TBMM Baþ ka ný Çi çek, o lay i çin ''Ü zü cü dür, dü þün - dü rü cü dür. Ký ný yo rum, Bu, mil let i ra de si ne, de mok ra si - ye, Mec li si mi ze say gý sýz lýk týr'' der ken, Baþ ba kan Er do - ðan CHP li de ri Ký lýç da roð lu'nu a ra ya rak, O la yý þid det - le ký ný yo rum de di. Mec lis Ýn san Hak la rý Ýn ce le me Ko - mis yo nu Baþ ka ný Üs tün de Ay gün'ün ka çý rýl ma sý nýn in - san hak la rý na a çýk bir sal dý rý ol du ðu nu vurguladý. BDP: KABUL EDÝLEMEZ, TASVÝP ETMÝYORUZ uchp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sez gin Tan rý ku lu Bu sa de ce Ay gün'ün þah sýy la il gi li bir du rum de ðil, par la - men ter sis te me kar þý ya pýl mýþ bir ey lem dir'' der ken, BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ da Böy le si bir ey le - mi ka bul e di le mez bu lu yor, tas vip et me di ði mi zi be lir ti - yo ruz. Ay gün'e, a i le si ne ve CHP'ye geç miþ ol sun di lek le - ri mi zi su nu yo ruz' a çýk la ma sý yap tý. nha be ri say fa 8 de MURSÝ, TANTAVÝ YÝ EMEKLÝ ETTÝ; YETKÝLERÝNÝ GERÝ ALDI Mý sýr da as ke re si vil dar be BAÞBAKAN ERDOÐAN: Þam a da ba ka ca ðýz, Þem din li ye de u Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do - ðan, Bi ze di yor lar ki, Þam a bak - ma, Þem din li ye bak. Biz o ra ya da ba ka ca ðýz, bu ra ya da ba ka ca ðýz. Biz, Þem din li nin gü ven li ði nin Þam dan baþ la dý ðý ný bi len bir mil - le tiz de di. Ha be ri say fa 8 de ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÞAHÝN: Ar dým da 75 mil yon, ö nüm de 75 bin var u Ýd ris Na im Þa hin, tar tý þý la cak ye ni bir ko nuþ ma da ha yap tý: Bi li yo rum ki, yal nýz de ði lim. Ar dým da 75 mil - yon var ve ö nüm de de 75 bin var. O 75 bin, 75 mil yo nun tü kü rü ðü ne bi - le ta ham mül e de mez. n 8 de GENELKURMAY: Camide tören için a i le nin o lur u a lýn dý Ha be ri say fa 9 da GÖLGEDE NAMAZ KILACAKLAR Mescid-i Aksa ya 3 bin metrelik güneþlik Ha be ri say fa 9 da Arakan Müslümanlarý, Türkiye'den uzanacak yardým elini bekliyor. FOTOÐRAF: AA DÝN-BÝR-SEN GENEL BAÞKANI LÜTFÝ ÞENOCAK A ra kan, Os man lý to run la rý ný bek li yor u Ö zerk Di ya net Va kýf Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý (Din-Bir-Sen) Ge nel Baþ ka ný Lüt fi Þe no cak, A ra kan lý Müs lü man la rýn zor du rum da ol du ðu nu, Os man lýnýn to run la rýn dan u za na cak yar dým e li ni bek le dik le ri ni söy le di. A - ra kan da Müs lü man la rý kat le den zih ni ye tin Su ri ye de ki zul mün fa il le ri ve PKK yý yö ne ten ler le ay ný ol du ðu nu i fa de e den Þe no cak, tüm va tan daþ la rý A ra kan lý Müs lü man la ra yar dým et me ye da vet et ti. Ha be ri say fa 7 de u Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si, ül ke si ya se ti ni sar san son ka rar la rý çer çe ve sin de, Yük - sek As ke rî Kon sey ta ra fýn dan ký sýt la nan bü tün yet - ki le ri ni ge ri al dý. Mur si nin Sa vun ma Ba ka ný Ma re - þal Hü se yin Tan ta vi ve Ge nelkur may Baþ ka ný Ge - ne ral Sa mi An nan baþ ta ol mak ü ze re kuv vet ko - mu tan la rý ný e mek li ye sevk et me si de ün lü Tah rir Mey da nýnda top la nan yüz ler ce ki þi tarafýndan se - vinç gös te ri le riyle karþýlandý. Ha be ri say fa 7 de ÖLÜ SAYISI 300'Ü GEÇTÝ, ÖLENLERÝN ÇOÐU KADIN VE ÇOCUK Ýran da bilanço aðýrlaþýyor Kur ân ve sünnete göre yaþamalýyýz Ha be ri say fa 3 te Asýrlýk camilere özel güvenlik Ha be ri say fa 6 da Kur ân talebeleri finalde buluþtu Ha be ri say fa 6 da Ergene yi kirletenlere ceza Ha be ri say fa 6 da Mý sýr Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si u Ý ran ýn ku zey ba tý sýn da ön ce ki gün mey da na ge len dep rem ler de ö lü sa yý sý nýn, ço ðu ka dýn ve ço cuk ol mak ü ze re 306 ya u laþ tý ðý bil di ril - di. Sað lýk Ba ka ný Mar zi e Va hid Das - cer di, böl ge de ki has ta ne le rin morg - la rý na ge ti ri len ce set le rin 219 u nun ka dýn ve ço cuk, 49 u nun ye tiþ kin er kek ol mak ü ze re top lam 268 ol du - ðu nu be lirt ti. Ha be ri say fa 7 de EN ÇOK HARCAMA KÝRA VE GIDAYA u10 ISSN FIRTINA VE DOLU HASARA SEBEP OLDU u06

2 2 Y L HÝ KA Leyle-i Kadr in sýrrýyla seksen sene bir ömrü kazandýracak bir vakitte, en iyi, en efdal þeylerle meþgul olmak lâzým geliyor. Ýnþaallah, Kur ân a ait mesâille iþtigal, bir nevi mânevî mütefekkirâne Kur ân okumak hükmündedir. Seksen küsûr senelik manevî ibadet ömrü Mü ba rek Ra ma zan ýn Ley le-i Ka dir sýr rýy la, sek sen üç se ne bir ömr-ü mâ ne vî ka zan dýr ma sý sýrr-ý hik me tiy le ve Ri sâ le-i Nur un þa kirt le rin de ki sýrr-ý ih lâs la, te sa nüd ve iþ ti râk-i â mâl-i uh re vî düs tu ruy la, her bir sa dýk þa kirt, o fev ka lâ de mâ ne vî ka zan cý el de e de ce ði ne ga yet kuv vet li bir de li li bu dur ki: Bu da i re i çin de kýrk bin, bel ki yüz bin hâ lis, ha ki kî mü min le rin i çin de ha ki kat-i ley le-i Kad ri el de e de cek bir, i ki, on, yir mi de ðil, bel ki yüz le rin el de et me si ih ti mal-i ka vî dir. Sýrr-ý ih lâs la ve iþ ti râk-i â mâl-i uh re vî düs tu ru nun sýr rýy la biz ve siz bu ha ki ka te mü te vec ci hen, bu Ra ma zan-ý Þe rif te her bi ri miz u mu mun he sa bý na ve u mum ar ka daþ la rý i çin de ken di ni farz e dip, nun-u mü te kel lim-i ma al gay rý, ya ni da i ma Bi zi mü kâ fât lan dýr, bi ze mer ha met et, bi zi ba ðýþ la, bi ze mu vaf fa ki yet ih san et ve bi zi doð ru yol dan a yýr ma. Bu ley le-i Kad ri, hak ký mýz da bin ay dan ha yýr lý kýl gi bi ke li me ler de Na (biz) i çin de u mum kar - deþ le ri ni ni yet et mek tir. Ve bil has sa, en za yýf o lan bu kar de þi ni zi, a ðýr va zi fe sin de, o hu su si ni yet le yar dým et mek tir. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 138 *** Ley le-i Kad rin sýr rýy la sek sen se ne bir öm rü ka zan dý ra cak bir va kit te, en i yi, en ef dal þey ler le meþ gul ol mak lâ zým ge li yor. Ýn þa al lah, Kur ân a a it me sâ il le iþ ti gal, bir ne vi mâ ne vî mü te fek ki râ ne Kur ân o ku mak hük mün de dir. Hem i ba det, hem i lim, hem ma ri fet, hem te fek kür, hem ký ra at-i Kur ân mâ nâ la rý ri sa le le rin is tin sah ve mü ta lâ a la rýn da var dýr i ti ka dýn da yýz. Za ten bu ci he ti siz tak dir et miþ si niz. Bar la Lâ hi ka sý, s. 176 *** Ri sâ le-i Nur un sa dýk þa kirt le rin den bi ri si ley le-i Kadr in ha ki ka ti ni ve Ra ma zan ýn yük sek mer te be si ni ka zan sa, u mum ha ki kî sa dýk þa kirt ler sa hip ve his se dar ol mak, vüs at-i rah met-i Ý lâ hi ye den çok kuv vet li ü mit vâ rýz. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 65 *** Ra ma zan-ý Þe rif te se vab-ý a mâl, bi re bin dir. Kur ân-ý Ha kî min, nass-ý ha dis le, her bir har fi nin on se va bý var; on ha se ne sa yý lýr, on mey ve-i Cen net ge ti rir. Ra ma zan-ý Þe rif te her bir har fin on de ðil, bin; ve  ye tü l-kür sî gi bi â yet le rin her bir har fi bin ler; ve Ra ma zan-ý Þe ri fin Cu ma la rýn da da ha zi ya de dir. Ve Ley le-i Ka dir de o tuz bin ha se ne sa yý lýr. E vet, her bir har fi o tuz bin bâ ki mey ve ler ve ren Kur ân-ý Ha kîm, öy le bir nu ra nî þe ce re-i tû bâ hük mü ne ge çi yor ki, mil yon lar la o bâ ki mey ve le ri Ra ma zan-ý Þe rif te mü min le re ka zan dý rýr. Ýþ te, gel, bu kud sî, e be dî, kâr lý ti ca re te bak, sey ret ve dü þün ki, bu hu ru fâ týn kýy me ti ni tak dir et me yen ler ne de re ce had siz bir ha sâ ret te ol du ðu nu an la. Mek tû bât, 29. Mek tub, 2. Ri sâ le  Y E T H AD Ý S Biz onu (Kur'ân ý) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduðunu bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayýrlýdýr. Kadir Sû re si: 1-3 /  ye t-i Ke ri me Me â li Kim ki inanarak ve sevabýný Allah'tan umarak, Kadir Gecesini ibadetle geçirirse, geçmiþ günahlarý baðýþlanýr. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 3716 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ka dir Ge ce si ni ih ya e den ih ya o lur Bu ge ce el de ki en bü yük fýr sat, Bu ge ce se vap lar ya zý lýr kat kat. El mas de ðe rin de bir ge ce dir bu, Öy le bir el mas ki, o tuz bin ký rat. Ba zý a lýþ ve riþ mer kez le rin de ö zel gün ler do la yý sýy la kam pan ya lar dü zen le nir. Bir ve ya bir kaç ü rü nün bir gün lü ðü ne yüz de el li in di rim le sa tý la ca ðý du yu ru lur. Du yu ru ya pý lýr ken de Ü rün le ri miz stok lar la sý nýr lý dýr di ye rek er ken ge len müþ te ri le rin bun dan is ti fa de e de bi le cek le ri bil di ri lir. Ni ha yet o gün gel di ðin de in san lar ak þam dan ma ða za ö nün de kuy ru ða gi rer ler. Ge ce bo yun ca uy ku suz kal ma yý gö ze a la rak, in di rim den fay da lan ma ya ça lý þýr lar. Ma ða za a çýl dý ðýn da bü yük bir iz di ham i çin de tez gâh la ra hü cum e den le rin bir ço ðu e li boþ dö ner. Zi ra in di rim li ü rün ler stok lar la sý nýr lý ol du ðun dan, stok lar tü ken miþ ve in di rim so na er miþ tir. Ce nab-ý Hak da ni met le rin den kul la rý nýn da ha faz la is ti fa de et me le ri ni ar zu et ti ði i çin ba zý gün ve ge ce le ri da ha mü ba rek kýl mýþ, o za man di lim le rin de ya pý lan i ba det le rin ka zan cý ný art týr mýþ týr.  de ta kul la rý i çin rah met ve mað fi ret kam pan ya la rý dü zen le miþ tir. Bu kam pan ya lar da ki ka zanç lar i se, öy le ma ða za lar da ki gi bi yüz de lik o ran lar la sý nýr lý de ðil dir. Ba zen bi re yüz, ba zen bi re bin, ba zen de bi zim bi le me ye ce ði miz ka dar faz la ik ram ve ih san lar la kul la rý na ma ne vî ka zanç ka pý la rý aç mýþ týr. Rah mâ nî tez gâh lar da ki ü rün ler i se stok lar la sý nýr lý ol ma dý ðýn dan, her ke se ye te cek ve her ke sin ih ti ya cý na ce vap ve re cek mik tar da mev cut tur. Zi ra Ce nab-ý Hakk ýn ha zi ne le ri son suz, stok la rý sý nýr sýz dýr. Bu ra da ih lâs ve sa mi mi yet li sa ný i le her ne is te nir se is tek le ri ne ce vap ve ri lir. Kim se e li boþ dön mez. Rab bi miz, kul la rý nýn ne ka dar ca hil ve za lim ol duk la rý ný, bu ce ha let ve zu lüm le ri yü zün den ken di le ri ni ce hen nem a te - þi ne a ta cak la rý ný bil di ði i çin, rah met ve mer ha me tin den, fazl ve ke re min den, ba zý za man di lim le ri ni bi rer fýr sat gün le ri o la rak ya rat mýþ týr. Bu za man di lim le rin de ken di si ne mü ra ca at e dip mü na cat ta bu lu nan la ra rah met ha zi ne le rin den pek çok ik ram ve ih san lar da bu lu na ca ðý ný bil dir miþ tir. Yi ne pek çok ku sur ve gü nah la rý ný ba ðýþ la ya rak kul la rý ný cen ne ti ne da vet et miþ tir. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu ge ce nin fa zi le ti hak kýn da üm me ti ne þöy le bir müj de ve ri yor: Kim ki bu ge ce nin fa zî le ti ne i na na rak, se vâ bý ný ve ne ti ce si ni Yü ce Al lah tan (cc) bek le ye rek, bu ge ce yi ge rek ti ði þe kil de ih yâ e der se, geç miþ gü nah la rý nýn (kul hak ký hâ riç) ta ma mý ba ðýþ la nýr. (Bu ha rî, i man 25,. E bû Dâ vûd, Ra ma zan 1) Ýþ te bu ge ce, böy le mü ba rek ge ce nin e þi ðin de bu lu nu yo ruz. Bu e þik te sa bah la yýp, bu ge ce yi ih ya e den ler, Al lah ýn iz niy le ih ya o la cak lar dýr. Ka dir Ge ce si nin ne ka dar kýy met li ol du ðu nu Ce nab-ý Hak, Ka dir Su re si nde þöy le i fa de e di yor: (Ha bi bim) Ka dir ge ce si nin ne ol du ðu nu sen bi lir mi sin? Ka dir Ge ce si bin ay dan da ha ha yýr lý dýr (A yet: 2, 3) Ya ni o ge ce nin kad ri ni bi le rek i ba det ve is tið far la ge çi ren bir in san, sek sen dört yýl lýk bir ö mür de i ba det et miþ gi bi bir ma ne vî ka zanç el de e di yor. Dün ya pa za rýn da han gi a lýþ ve riþ mer ke zin de ve ya han gi iþ ko lun da böy le bü yük bir ka zanç el de et me im kâ ný var dýr? Beþ ku ruþ luk bir ma lý üç ku ru þa al mak i çin bir ma ða za ö nün de sa bah la yan lar, böy le bir ge ce nin ka zan cýn dan ga fil o la rak sa bah lý yor lar sa, a ca ba a kýl ve iz an dan ya na his se le ri var mý dýr di ye sor mak lâ zým. Ka dir Ge ce si, in sa nýn öm rü ne ö mür ka tar. En çok þi kâ yet çi ol du ðu muz va kit dar lý ðý ný or ta dan kal dý rýr. Bu ge ce za man a la bil di ði ne ge niþ ler. Bir ge ce, o tuz bin ge ce hâ li ne ge lir. Sek sen ya þýn da ki bir in sa nýn öm rü ne bir ge ce de sek sen se ne da ha ek len miþ o lur. O nun i çin Hz. Mu ham med (sav) üm me ti nin za man dar lý ðýn dan ve ö mür ký sa lý ðýn dan þi kâ yet et me ye hiç hak ký yok tur. Zi ra Hz. Mu ham med (asm) Ce nab-ý Hakk ýn en sev gi li ku lu ve Ma kam-ý Mah mud a lâ yýk gör dü ðü bir pey gam be ri ol du ðu gi bi, o nun üm me ti de en çok ik ram ve ih sa na maz har o lan bir üm met tir. Es ki de vir ler de ki ba zý ka vim le rin bin se ne ye va ran ö mür le ri ne mu ka bil, o nun üm me ti ne her se ne sek sen yýl lýk bir ö mür ka zan ma im kâ ný ve ril miþ tir. Sek sen se ne ya þa yan bir Müs lü ma nýn öm rü, al tý bin dört yüz se ne ye ka dar u za ya bi lir. Tek þar tý, Ka dir Ge ce le ri ni u ya nýk ge çir mek ve o ge ce nin ka dir ve kýy me ti ni id rak e de rek ih ya et mek tir. Not: Bü tün Müs lü man la rýn Ley le-i Kad ri ni teb rik e di yor, sek sen kü sur se ne lik bir öm rü ka zan dý ra cak a mel le re mu a vaf fak ol ma la rý ný di li yo rum.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 26 Ramazan 1433 Ru mî: 1 Aðustos 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Bin ay dan ha yýr lý ge ce KUR ÂN-I KE RÝM ÝN ÝN DÝ RÝL DÝ ÐÝ VE KA DÝR SU RE SÝN DE BÝN AY DAN HA YIR LI OL DU ÐU BE LÝR TÝ LEN KA DÝR GE CE SÝ BU GÜN ÝH YA E DÝ LE CEK. BÝN ay dan ha yýr lý o lan Ka dir Ge ce si, bu gün kut la na cak. Ra ma zan a yý nýn son on gü nün de giz li ol du ðu na i na ný lan Ka dir Ge ce si, yay gýn ka na a te gö re a yýn 27. ge ce si ne te ka bül e di yor. Ku ran-ý Ke rim in in di ril di ði ge ce o la rak da bi li nen bu ge ce i çin ay ný i sim li bir su re de bu lu nu yor. 5 a yet ten o lu þan Ka dir su re sin de, bu ge ce nin bin ay dan da ha ha yýr lý ol du ðu bir a yet te be lir ti li yor. Me lek ler ve ruh (Ceb ra il) o ge ce de, Rab le ri nin iz niy le her tür lü iþ i çin i ner de i ner. O ge ce, tan ye ri nin a ðar ma sý na ka dar bir e sen lik tir a yet le ri, Ka dir Su re si nin son a yet le ri ni o luþ tu ru yor. Bu ge ce Müs lü man lar i çin bü yük ö nem ar ze di yor, çün kü bu ge ce de kim Ka dir Ge ce si ni, fa zi le ti ne i na na rak ve a la ca ðý se va bý Al lah tan bek le ye rek i ba det le ge çi rir se geç miþ gü nah la rý nýn ba ðýþ la na ca ðý na i na ný lý yor. An ka ra / a a KADÝR GECESÝ PROGRAMI Güneþli'deki Y Medya Grup tesislerinde yapacaðýmýz Kadir Gecesi programýna bütün okuyucularýmýz dâvetlidir. Program akýþý: Kur'ân-ý Kerim Risale-i Nur Dersi Yatsý ve Teravih Namazý Hatim Duâsý Kandilleþme HA TÝM DU A LA RI BU GE CE DE YA PI LI YOR RA MA ZAN a yýn da o kun ma ya baþ la yan Kur an ýn Ka dir Ge ce si nde ve ya ön ce sin de ta mam la nýp, ha tim du a sý nýn o ge ce ya pýl - ma sý na es ki den ol du ðu gi bi gü nü müz de de dik kat e di li yor. Ba zý ca mi ler de ya pý lan du a lar sa ba ha ka dar sü rer ken, Ka dir Ge ce si nden na si bi ni al mak is te yen ler, yat sý ve te ra vih na ma zý nýn ya ný sý ra tes bih na ma zý da ký lý yor. Me lek le rin yer yü zü ne in di ði ge ce, tan ye ri a - ða ra na ka dar de vam e di yor. Kur ân ve sün ne te gö re ya þa ma lý yýz TRAB ZON Ýl Müf tü sü Vey sel Ça ký, Ka dir Ge ce si ni ve si le bi lip ha ya tý mý zý ye ni den Kur an ve sün ne te gö re tan zim et me ye baþ la ma lý yýz de di. Müf tü Vey sel Ça ký, rah met ve be re ket a yý o lan Ra ma zan ýn son gün le ri ne ve bu be re ket di li mi nin en ö nem li gün le rin den o lan Ka dir Ge ce si ne u la þýl dý ðý na dik kat çek ti. Ka dir Ge ce si nin hak kýn da na zil o lan müs ta kil bir su re i le Ce nab-ý Hak ta ra fýn dan bin ay dan da ha ha yýr lý ol du ðu nun be lir til di ði ne vur gu ya pan Ça ký, Bu ge ce yi bu de re ce yü cel ten en ö nem li se bep; zul met, ce ha let, da la let ve ah lak sýz lýk buh ra nýn da kýv ran mak ta o lan in san la ra rah met ka pý la rý ný a çan son i la hi me sa jýn, Kur an-ý Ke rim in bu ge ce den i ti ba ren be þe ri ye tin u fuk la rý ný ay dýn lat ma ya baþ la mýþ ol ma sý dýr de di. Bu ge ce nin kad ri ni i yi an la mak ve o na gö re de ðer len dir mek ge rek ti ði ni i fa de e den Ça ký, Ken di miz, an ne-ba ba mýz, ya kýn la rý mýz ve bü tün mü min ler i çin du a et me li, af ve mað fi re timizi di le me li, zul me ma ruz ka lan din daþ la rý mý zýn kur tu lu þu i çin ni yaz da bu lun ma lý, ha ya tý mý zý ye ni den Kur an ve sün ne te gö re tan zim et me ye baþ la ma lý, her tür lü yan lý þý ve gü na hý terk et me liyiz de di. Trab zon / ci han 150 ha fýz ve 150 ho ca i çin i ca zet tö re ni FATÝH Med re se si 150 ha fýz ve 150 ho ca i çin i ca zet tö re ni dü zen le di. Tür ki ye ha fý zý na sa hip çý ký yor slo ga nýy la ger çek leþ ti ri len or ga ni zas yon, Ku raný Ke rim Tür ki ye bi rin ci si Fa tih Bi lir in Ku ran ti la ve tiy le baþ la dý. Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri len i ca zet tö re ni ne yak la þýk 7 bin va tan daþ ka týl dý. Kü çük ha fýz la rýn sý ray la kür sü ye çý ka rak a yet ve ha dis o ku ma la rý bü yük be ðe ni top la dý. Fa tih Med re se le ri Ge nel Baþ ka ný Ma sum Bay rak tar, 173 þu bey le va tan daþ la ra Ku ran-ý Ke rim i öð ret me ye ça lýþ týk la rý ný i fa de et ti. Tür ki ye nin dört bir ta ra fýn da ço cuk la rý Ku ran la ta nýþ týr dýk la rý ný söy le yen Bay rak tar, Bu or ga ni zas yon la rý genç le ri mi zi gü zel þey ler ta nýþ tý ra lým on la ra gü zel þey ler ak ta ra lým di ye ya pý yo ruz. Ço cuk la rý mýz 7-8 yaþ la rýn da Ku ran-ýn 6666 a ye ti ni öð re ne rek ha fýz o lu yor. Bu ço cuk la rý mýz bir gün i çe ri sin de Kur an-ý Ke ri mi baþ tan so nu na ka dar o ku ya bi li yor þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / ci han GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YG A Z E T E S Ý ir ti ni as ya.com.tr Te rör de son per de Son gün ler de tekrar týr ma ný þa ge çen te rör o lay la rý ný gö rüþ mek ü ze re Mec li si o la ða nüs tü top lan tý ya ça ðý ran CHP ye Baþ ba kan Te rör ör gü tü nün gün dem be lir le me si ne as la i zin ver me yiz ve TBMM yi ör gü te mu ha tap et tir me yiz ge rek çe siy le kar þý çýk tý. MHP de ay ný ge rek çe le ri pay laþ tý. AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik ay ný bað lam da PKK bir kaç Meh met i þe hit et ti di ye ör gü tün Tür ki ye nin gün de mi ni o luþ tur ma sý na mü sa a de et me me li yiz di ye ko nuþ tu... Ve CHP nin ta le biy le Mec li sin o la ða nüs tü top lan tý ya çað rýl dý ðý gün den i ki gün ön ce ör gü tün yap tý ðý ye ni bir ey lem, gün de mi alt üst et ti. CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün i ki ör güt mi li ta ný ta ra fýn dan ka çý rýl ma sý, di ðer bü tün gün dem mad de le ri nin ü ze ri ne çý ký ver di. Ýk ti dar da, baþ lan gýç ta ka çýr ma o la yýn da mu va za a ol du ðu nu i ma e dip PKK ya ve Ay gün e Mu hab be ti niz bol ol sun me sa jý gön de ren Þa mil Tay yar ýn bi lâ ha re tep ki ler ü ze ri ne ge ri ma nev ra yap tý ðý tav rý sa yýl maz sa, o la yý tüm Mec li se yö nel miþ bir sal dý rý o la rak yo rum la dý. Þim di Tür ki ye, i ki mi li ta nýn yol ke se rek a raç tan in di rip Si zi bir kaç gün mi sa fir e de ce ðiz di ye rek da ða çý kar dý ðý mil let ve ki li ne ki lit len di. Pe ki, bu o lay ne an la ma ge li yor? Son haf ta lar da ki ge liþ me le ri ha týr la ya lým. Ön ce Þem din li de üç haf ta bo yun ca de vam e den ve sü reç i çin de 115 ten baþ la yýp 150 ye ka dar çý kan ra kam lar te lâf fuz e di lir ken en son a þa ma da çok sa yý da te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril me siy le so nuç lan dý ðý a çýk la nan o pe ras yon... Ar dýn dan Çu kur ca da eþ za man lý o la rak dört ka ra ko la ya pý lan ve 8 þe hit ver di ði miz sal dý rý... Son ra Fo ça da ki i ki þe hit li pat la ma lar... A ra da üç as ke rin ve þim di de bir mil let ve ki li nin kaç rýl ma sý. Ki, þim di ye ka dar ka çý rý lan as ker ve si vil le rin sa yý sý 145 o la rak i fa de e di lir ken, bun la rýn e pey ce sin den hâ lâ ha ber a lý na mý yor. Böy le bir tab lo yu na sýl o ku mak lâ zým? Son Çu kur ca sal dý rý sý ný de ðer len di ren gü ven lik ve stra te ji uz ma ný Ni hat A li Öz can, ör gü tün ey lem le ri ni bun dan son ra Bo tan o la rak i fa de et tik le ri böl ge kap sa mýn da Þýr nak, Si irt, Bat man, Mar din in ku ze yi, Bit lis in gü ne yi, Tun ce li ve Van a doð ru yay ma sý nýn sür priz ol ma ya ca ðý ný söy le miþ ti (Mi ne Þe no cak lý, Va tan, ). AKP Mil let ve ki li Prof. Dr. Ýd ris Bal ýn Kan dil e, Su ri ye ye ký zar ken ken di top rak la rý mýz da 6 yýl dýr gi re me di ði miz yer ler, va di ler ve köy ler var (Bu gün, ) sö zü de bu nu ta mam lý yor. (Baþ ba ka nýn Hak ka ri i çin Ar týk e li miz den çýk tý an la mýn da ko nuþ ma lar ya pan e mek li ge ne ral Os man Pa mu koð lu na yö ne lik öf ke li tep ki le ri nin do lay lý bir ad re si de Bal o la bi lir mi?) Ke za A rýnç a Her þe yi ber bat et ti de dir ten U lu de re fa ci a sý i çin ya pý lan a çýk la ma lar da, o la yýn ya þan dý ðý böl ge de kon tro lün te rör ör gü tü ne a it ol du ðu nu be lir ten söz ler söy len me miþ miy di? Pe ki, Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay ýn ta rih li Ye ni As ya ya do kuz sü tu na man þet ten Dev let te te rör den bes le nen ler kim ler? di ye sor du ran A çý lým sü re ci ni dev let i çi ne çö rek le nip te rö rü ge çim sek tö rü ne dö nüþ tür müþ o lan güç ler bal ta la dý sö zü ne ne de me li? Ay ný þe kil de, Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek Bu ka dar as ker po lis var; na sýl o lu yor da 5 bin te rö ris tin hak kýn dan ge le mi yor? Bel li ki kur may plan la ma sý var. Bu nu ya pan kim, gör mek lâ zým (Bu gün, ) be yan la rýy la ne de mek is ti yor? Bü tün bu par ça la rý bir leþ tir di ði miz za man or ta ya çý kan tab lo, son de re ce ir kil ti ci ve dü þün dü rü cü. De mek ki, te rö rün kro nik bir baþ be lâ sý ve a yak ba ðý o la rak bit me si ni is te me yen, tam ter si ne de va mý i çin pro fes yo nel ce tak tik ler kul la na rak can la baþ la ça lý þan mih rak lar iþ ba þýn da. He def, bir taþ la bir den çok faz la kuþ vur mak. Tür ki ye nin gü cü nü, e ner ji si ni ve kay nak la rý ný böy le kal leþ çe bir fit ne i le he ba et ti rip dý þa rý da o lum lu an lam da et ki li o la bil me si ni en gel le mek, iç kav ga la rý di ri tu tup sü rek li kö rük le mek... Bu ký sýr dön gü da ha ne ka dar sü rüp gi de cek?

4 4 14 KÜLTÜR SANAT AÐUSTOS 2012 SALI Y A ciz li ði mi an lý yo rum Kâ i na týn de ve ra nýn da, zer re ler den kür re le re ka dar dü zen li, sis tem li fa - a li yet le ri, öl çü lü iþ le yiþ le ri, hik met li in ce lik le ri dü þü nü yo rum. Gör dü ðüm, duy du ðum, an la dý ðým ger çek le rin kar þý - sýn da þaþ kýn lýk la a ciz li ði mi an lý yo rum. Ha ya týn i çin de gör dü ðüm gör me di ðim her i þin ba þýn dan so nu na ka dar ga ye si ne uy gun se yir i çer sin de va zi fe le ri ni en mü - kem mel þe kil de ya pan can lý ve can sýz mah lû ka týn en ba sit ol mak la bir lik te yap tý ðý en üs tün ic ra at la rý na ba ka rak a - ciz li ði mi an lý yo rum. Za yýf lý ðým la, a ciz li ðim le be ra ber bin - ler ce be la la rýn, has ta lýk la rýn, mu si bet le - rin i çer sin de ko ru nup mu ha fa za e di li yo - rum. Son suz ih ti yaç la rý mýn her bi ri si i ra - de min, gü cü mün, ka bi li ye ti min dý þýn da kar þý la ný yor. Be de ni min i da re si, ça lýþ ma - sý, va zi fe le ri bi le ba na bý ra kýl ma mýþ. Gök ler den, yer ler den, can lý, can sýz, a kýl - sýz, þu ur suz var lýk lar dan i ti nay la, ö zen le, öl çüy le ve has sa si yet le ih ti yaç la rý mýn kar þý lan ma sý; ha ya tý mýn i da me et me si ni dü þü ne rek a ciz li ði mi an lý yo rum. Ul vî ve kut sî bir dâvânýn in san la ra dün - ya ve a hi ret sa a de ti sun du ðu nur lu at mos - fer i çin de hu zu ru bul muþ, öm rü nü Ýs lâm ve i man ha ki kat le ri ne a da mýþ, vak fet miþ, fe dâ et miþ, Üs ta dýn et ra fýn da saf bað la mýþ mü ca hit le rin, Ri sa le-i Nur'un saff-ý ev vel hal ka sýn da ki Is par ta kah ra man la rý nýn des - tan laþ mýþ fe da kâr lýk la rý ný hay ran lýk la öð - ren dik çe a ciz li ði mi an lý yo rum. Çe kir dek ler den baþ la ya rak ko ca man bir a ðaç o lun ca ya ka dar ge çir di ði saf ha la rý, yap rak lar da ki, çi çek ler de ki sa nat la rý, mey - ve le rin de ki ta dý, lez ze ti, ren gi, ko ku yu, bol lu ðu, gü zel lik le ri, rah met, hik met ve be re ket le ri; þu ur suz bir a ðaç ta ki þu ur kâra - ne ik ram ve i nam la rý gör dük çe a ciz li ði mi ve muh taç lý ðý mý an lý yo rum. Kü çü cük yu mur ta cýk lar dan te þek kül e - den en vai çe þit can lý la rýn dün ya ya a dým at týk tan son ra ha yat se rü ven le ri bo yun ca ha ri ka bir þe kil de ço ðal ma la rý, bü yü me le ri, ko run ma la rý, bes len me le ri ve ak la sý ðýþ - ma yan vü cut ça lýþ ma la rý, renk le ri, gü zel - lik le ri, yap týk la rý iþ ler ve et tik le ri ma ne vî zi kir tes pih ve du a la rý dü þün dük çe ken di - min de rin le me si ne ac zi mi an lý yo rum. Zer re le ri, hüc re le ri, a tom la rý, hat ta ye - ni keþ fe dil miþ o lan a tom al tý es rar lý par - ça cýk la rýn a ciz, a kýl sýz, kör, sa ðýr, þu ur - suz, can sýz, ca hil ol ma la rýy la bir lik te yap - týk la rý ha ri ka fa a li yet ler, ma ri fet li ça lýþ - ma lar, ma ha ret li iþ le rin mü kem mel ne ti - ce le ri ne ba ký yo rum. Hüc re le rin, zer re le rin ha va dan, su dan, top rak tan, bit ki ler den gý da o la rak vü cut - la ra gi rip u zun ca bir me sa fe de, ka ran lýk da mar lar dan, ka nal lar dan ge çe rek, þu ur - luy muþ gi bi can lý la rýn göz be bek le ri ne ge lip yer le þe rek et ra fýn da ki ler le u yum i - çer sin de gör me fi i li ni ger çek leþ tir me si ni dü þü nü yo rum ve a ciz li ði mi bir kez da ha id rak e di yo rum. Bil di ðim ve bil me di ðim bü tün kâ i na týn i çer sin de ki mev cu dat ve mah lû kat ay na la - rýn da Al la hýn te cel li e den i sim le ri nin cil - ve le ri ni, yan sý ma la rý nýn de re ce le ri ni, ni ha - yet siz ac zim le ve fak rým la an la ma ya, id rak et me ye ça lý þý yo rum. Ýl mi min, i ra de min, kuv vet ve kud re ti min ha ri cin de ce re yan e - den son suz lü tuf la rý, bol ik ram la rý, ni ha - yet siz Kud ret ve A za met sa hi bi nin ta sar - ru fu ol du ðu nu bil me ye, an la ma ya, öð ren - me ye ça lý þý yo rum. Ce nab-ý Hak kýn son suz a za me ti, Kud re - ti, Hik me ti, Ýl mi, Ce mal, Ce lal, Ke mal ve Kib ri ya sý'nýn yer yü zün de dal ga dal ga te - cel li e den rah met ve be re ket le ri ni dü þü nü - yo rum. Bun la rýn kar þý sýn da ac zim, za'fým ve fak rým la ni ha yet siz ih ti yaç la rým la, kâ i - nat i çer sin de bir toz zer re si ka dar var lý - ðým la ek si ði mi, ku su ru mu, ça re siz li ði mi ve hay ra ka bi li yet siz li ðim le bir lik te; Eþ ref-i Mah lû kat ve ha li fe-i arz o la rak, O'nun mu ha ta bý o la rak, O'na sý ðý na rak, bü tün zer ra tým la du a, ta zar ru, ni yaz ve ta zim le "Al la hu ek ber" De mek is ti yo rum. O'nun rý za sý ný, ma ri fe ti ni ve mu hab - be ti ni is ti yo rum. Bu ve ben ze ri te fek kür - le ri, ders le ri ve il mi ha ki kat le ri Ri sa le-i Nur lar la Kur'â n'ýn rah le-i ted ri sin den ba na u fuk a çan, ders ve ren, na zar la rý mý a fa kî ma si va dan en fü si â lem le re, yü zü - mü mad de den mânâ ya çe vi ren Rab bi me son suz þü kür ler et mek is ti yo rum. Dört dilde mevlit VAN IN MURADÝYE ÝLÇESÝNDE MÜFTÜLÜÐÜN ORGANÝZE EDECEÐÝ ÝFTAR YEMEÐÝNÝN ARDINDAN TERAVÝH NAMAZI KILINACAK, TÜRKÇE, KÜRTÇE, ARAPÇA VE ÝNGÝLÝZCE MEVLÝT OKUTULACAK. KUR'ÂN-I Ke rim in in di ril me ye baþ lan dý ðý ge ce ol ma sý mü na se be tiy le bin ay dan da ha ha yýr lý o la rak bi li nen Ka dir Ge ce si bu gün Ýs - lam dün ya sýn ca id rak e di le cek. Bu mu kad des ge ce se be biy le Van ýn Mu ra di ye il çe sin de gün ler dir tat lý bir te laþ sü rü yor. Kay ma kam lý - ðýn des te ði, müf tü lük ve si vil top lum ör güt le - ri nin or ga ni zas yo nuy la Renk le rin A hen gi slo ga nýy la bu gün il çe de fark lý bir Ka dir Ge ce - si prog ra mý dü zen le ne cek. Gün ler dir pro va - la rý sü ren prog ram kap sa mýn da il çe de ki stad - yum da ve ri le cek if tar ye me ði nin ar dýn dan ak þam, yat sý ve te ra vih na maz la rý ký lý na cak. Müf tü lük ta ra fýn dan ca mi i mam la rýn dan o - luþ tu ru lan 4 ki þi lik e kip Türk çe, Ýn gi liz ce, A - rap ça ve Kürt çe o la rak mev lit o ku ya cak. Stat - ta se ma zen ve meh te ran gös te ri le ri ya pý la cak. Af ve mað fi ret i çin du a lar e di le cek. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ba tý fel se fe ta ri hin de di na mik bir fel se fi sis tem or ta ya ko - yan ilk ki þi. - Nam, þöh ret. 2. Bil ge kral o la rak ni te le nen Bas na her sek dev let baþ ka ný nýn ön a dý. - To hum dan ye tiþ ti ri lip baþ ka yer le re di kil mek i çin ha zýr la - nan seb ze ve ya kör pe çi çek. 3. Pa kis tan'da si ya set ya pan bir po li ti ka cý. 4. Göz de sa rý ya ça lan kes ta ne ren gi. - He de fi tut tu ra ma ma, a ma ca u la þa ma ma i þi. 5. Ge - nel lik le ger çek an la mýn dan az çok ay rý, il gi çe ki ci bir an lam ta þý yan ka lýp laþ mýþ söz ö be ði, ta bir. - Ri bo Nük le ik A si tin ký sa ya zý lý þý. - Be yaz le ke. 6. Has ta ü ze rin - de te da vi a ma cýy la uy gu la nan kes me ve dik me iþ le mi, o pe ras yon. - Er mek ten di - lek. 7. Ne ol du ðu nu an la ma, gös ter me, be lirt me, ka rar laþ týr ma. - Ar tý uç. 8. Ýb - ra ni al fa be si nin sa yý kar þý lý ðý se kiz o lan har fi.- Ýn sa nýn bi linç li o la rak bel li bir a - ma ca u laþ mak i çin gi riþ ti ði hem do ðal ve top lum sal çer çe ve si ni hem de ken di si - ni de ðiþ ti ren ça lýþ ma sü re ci. 9. Bir sý vý yý að zý dar bir ka ba ak tar mak i çin kul la ný - lan ko ni bi çi min de ki a raç. - Ev iþ le ri ni i yi bi len, be ce rik li (ka dýn): 10. A çýk kes ta - ne ren gi.- A rap ça da ben lik. - Man do lin çal mak i çin kul la ný lan mýz rap. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Hü küm dar, dev let bü yü ðü vb. bir ki þi ye da ya nan soy, bü yük a i le. - Haf ni yu mu sim ge le yen harf ler. 2. Her - kes, el gün, ya ban cý lar. - Abd, kö le. 3. Bir o lay, bir ha ber ve ya sö zü nak let me. - Es ki Mý sýr'da gü neþ tan rý sý. 4. A yak ta ba ný. - Di ni te - ma lar i çe ren mü zik. 5. I - rak'ta bir þe hir. 6. Þo se ke li - me sin de ses siz ler. - Halk að zýn da kay bo lan. 7. Ü ze ri - ne bir cis min ý þýk yo luy la DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI M E T E L Ý K K O T A E R Ý M E A T O N A L T Ý C A R E T M K A A M A N M A R U Z A T M N E Z A R E T T Ý O Ý T Ý N A A C U N R Z K K F A Y E U N Ý M A T T A M A A O R H A N D E Z Ý F T B E Þ A R E T gö rün tü sü dü þü rü len, say dam ol ma yan düz yü zey, gö rün tü lük. - Bir bað laç. 8. Bir mal ve ya pa ra nýn, be lir li bir sü re i çin de e mek ve ril mek si zin sað la dý ðý ge lir. - Ge ce ke li me sin de or ta. 9. U lus lar a ra sý A ma tör Gü reþ Fe de ras yo nu'nun ký - sa sý.- A mip ler ta ký mýn dan, vü cu du nun bi çim de ðiþ tir me siy le o lu þan ge çi ci kol lar ve ya a yak lar ü ze rin de sü rü ne rek yer de ðiþ ti ren, tat lý ve tuz lu su lar da ya - þa yan bir hüc re li can lý (A mo e ba). 10. Or ga niz ma nýn ken di kuv vet ve ko ru ma sis tem le riy le ken di sin de ki bir has ta lý ðý yok et me si ve ya has ta lýk ya pý cý et ki ler - den ko run ma ya gay ret et me si. - Ýð diþ et me. 11. Ý lâ hi ga za ba uð ra mýþ bir ka - vim. - Fas'ta iþ le nen yu mu þak bir çe þit ke çi de ri si. 12. Baþ ka la rý na kar þý say gý lý ve in ce lik le dav ran ma, in ce lik, na zik lik, za ra fet. - Bir o lum suz ön ek. FARKLI KÜLTÜRLER ZENGÝNLÝÐÝMÝZDÝR GÜNLERDÝR süren programýn provalarýný takip eden Kaymakam Erol Tanrýkulu, ilçede daha önce bir mehteran takýmýnýn kurulduðunu belirterek, 20 günlük çalýþmanýn ardýndan bir semazen ekibinin de oluþturulduðunu bildirdi. Maðfireti ve bereketi bol Kadir Gecesi nde geniþ katýlýmlý bir þekilde icra edilmesini istediklerini ifade eden Tanrýkulu, þunlarý söyledi: Bunun için statta vatandaþlarýmýzla iftar yapacaðýz. Vatandaþlarýmýz yatsý ve teravih namazlarýný açýk alanda kýlacaklar. Bu geceyi açýk alanda geniþ kapsamlý bir þekilde ihya edeceðiz. Ýlçe dýþýnda yoðun bir katýlým da bekliyoruz. Türkiye nin her bölgesindeki farklý kültürleri birer zenginlik olarak gördüklerini anlatan Tanrýkulu, bunun ayný zamanda dünyanýn bütün ülkeleri için geçerli olduðunu kaydetti. Farklý renklerimiz, kültürlerimiz, dillerimiz bizim için ayýrt edici bir özellik deðildir diyen Tanrýkulu, farklý diller ve renkler birer birer zenginlik olarak görüldüðü zaman yeryüzünde sevgi ve barýþýn hakimiyetinin daha kolay saðlanacaðýný vurguladý. Tanrýkulu, Kadir Gecesi nde 4 dille okunacak mevlit programýyla bu mesajý vermek istediklerini söyledi. Van / aa Samsun un Tasavvuf Envanteri hazýrlanýyor Ýsababa, Kýlýçdede ve Seyyid Kudbiddin türbelerinin haricinde bilinmeyen ve gizli kalmýþ 102 evliya türbesini ortaya çýkardýklarýný açýklayan Tekeci, toplamda ise il genelinde 120 evliyanýn türbesi bulunduðunu kaydetti. FOTOÐRAF: CÝHAN DÝNÝ Tarihi ve Kültürel Önem Taþýyan Mekanlarý Araþtýrma, Tanýtma Yaþatma Vakfý (AHSEN) Samsun Valiliði Ýl Özel Ýdaresi iþbirliði ile il genelindeki sahabe ve evliya türbelerini araþtýrýyor. 4 ay önce baþlayan proje kapsamýnda Osmanlý arþivlerinden yararlanýp bine yakýn köy gezerek araþtýrma yapan vakýf gönüllüleri, bilinmeyen çok sayýda evliya türbesi ortaya çýkardý. Evliyalarýn biyografileri ve yol haritalarýnýn hazýrlandýðý çalýþma, Samsun Valiliði tarafýndan kitaplaþtýrýlarak 81 ilde daðýtýlacak. Proje hakkýnda bilgi veren AHSEN Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Rasim Tekeci, destek veren tüm kamu kurum ve kuruluþlarla birlikte önemli bir çalýþmaya imza attýklarýný söyledi. Samsun / cihan ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) Bursa'daki teleferik, Uludað'a çýkarken muhteþem bir manzara sunuyor. Teleferikte Ramazan molasý nbursa'dan Uludað a ulaþýmda en çok tercih edilen teleferik, Arap turistlerin Ramazan ayýnda ülkelerine gitmesi ile en sakin günlerini yaþýyor. Uludað a çýkarken muhteþem bir þehir ve tabiat manzarasý sunan teleferik, özellikle Arap turistlerin yoðun olarak geldiði yaz döneminde yoðunluða sahne oluyor. Bazen teleferiðe binmek için uzun kuyruklar oluþuyor. Normal dönemde günde 300 ile 500 arasýnda deðiþen yolcu sayýsý, yaz aylarýnda Araplarýn geliþi ile 2 bin 500 lere kadar çýkýyor. Ancak bu yýl Ramazan ayýnýn yaz dönemine denk gelmesi ile Ortadoðu ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayýsýnda gözle görülür bir azalma oldu. Arap turist sayýsýnýn bayramdan sonra yeniden artmasý bekleniyor. Bursa ya gelen Arap turistlerin sayýsý yaz aylarýnda 250 bini buluyor. Bursa / cihan Depremde zarar gören kültür merkezleri için proje nvan'daký depremlerde zarar gören kültür merkezlerinin güçlendirilmesi için Sakarya Üniversitesi nde (SAÜ) görevli akademisyenlerin hazýrlayacaðý proje, Kültür ve Turizm Bakanlýðý na sunulacak. SAÜ den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, kültür merkezi ve tiyatro binalarýnýn güçlendirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlýðý nca düzenlenen ihaleye 4 üniversite katýldý. Ýhaleyi kazanan SAÜ de görevli akademisyenler, þehir merkezdeki tiyatro binasý ile Erciþ ve Muradiye ilçelerinde bulunan kültür merkezlerinin de aralarýnda yer aldýðý 8 binanýn güçlendirme projesini hazýrlayacak. Proje, gelecek haftaya kadar bakanlýða teslim edilecek. Sakarya / aa Uzak Doðulu turistler Toroslara dâvet edilecek nkültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Dr. Abdurrahman Arýcý, Ýstanbul, Kapadokya ve Karadeniz Bölgesi ne gelen Uzak Doðulu turistleri Toroslara çekeceklerini söyledi. Türkiye ye daha fazla Çin, Japon, Güney Kore ve Uzak Doðulu turist gelmesi için çalýþma baþlattýklarýný belirten Arýcý, Uzak Doðulu turistlerin kültür, eko ve agro turizmini tercih ettiðini kaydetti. Uzak Doðulu turistlerin, ülkede en fazla Ýstanbul ve Kapadokya bölgesine geldiðini belirten Arýcý, bunu Toroslara da çekmek için çalýþma yaptýklarýný ifade etti. Antalya bölgesinde kültür ve arkeoloji turizminin yaygýnlaþmasýnda Side Antik Kent i rol model seçtiklerinin altýný çizen Arýcý; Akseki, Ýbradý, Elmalý ve Ormana beldesinde bulunan 100 hatýllý (harçsýz) ve düðmeli evi Antalya nýn ikinci Safranbolusu yapacaklarýný söyledi. Antalya / cihan

5 Ýs lâ mý dün ya nýn ba þý na ge çi ren ler: Bir ka dýn, bir ço cuk ve bir kö le! P ey gam ber E fen di mi zin (asm) da ve ti ne E vet! di yen ilk Müs lü man, bir ka dýn dýr: Hz. Ha ti ce (r.an hâ). Te red düt süz î mân et - miþ ti. Ve mad dî-ma ne vî tüm var lý ðý, bü tün gü - cüy le Re sûl-i Ek rem e (asm) des tek ol du. «««Bir gün Re sûl-i Ek rem i (asm) Hz. Ha ti ce (ra) i le na maz ký lar ken gö rür ço cuk A li. Hay - ret ve hay ran lýk la on la rý sey re dip na maz bi ti - min de so rar: Ne dir bu? Pey gam be ri miz (asm) de: Ey A li, bu Al lah ýn seç ti ði, be ðen di ði din - dir. Ben se ni bir o lan Al lah a î mân et me ye da vet e der, in sa na ne fay da sý, ne de za ra rý do kun ma yan Lât ve Uz za ya tap mak tan sa - kýn dý rý rým di ye rek o nu Ýs lâ ma da vet e der. Ço cuk luk sa fi ye tiy le: Be nim gör me di ðim, i þit me di ðim bir þey bu. Ba bam E bû Ta lib e da nýþ ma dan bir þey di ye mem. Ey A li! E ðer söy le dik le ri mi ya par san yap. Yok e ðer yap ma ya cak o lur san, gör dü ðü nü ve i þit ti ði ni giz li tut. Kim se ye bir þey söy le me! (Ýb ni Ke sîr, Sî re: 1/428.) Hz. A li, ver di ði söz le sýr rý ný mu ha fa za e - der ken, ge ce yi dü þü ne rek ge çi rir. Þa fak la bir - lik te gön lü de ay dýn lan mýþ tý; Re sû lul lah a (asm) ko þar: Al lah, be ni ya ra týr ken ba ba ma sor ma dý ki, ben de O na i bâ det et mek i çin gi dip o na da ný þa - yým!.. Kü çük ten bü yük ve hik met li bir söz bu. Böy le lik le, ço cuk lar dan ilk Müs lü man ol - ma þe re fi, 10 ya þýn da ki Hz. A li nin (ra) ol du. (Ýb ni Hi þâm, Sî re, 1/262.) Ne var ki, an ne en di þe le nir, ba ba E bû Ta - lib ten dik kat et me si ni is ter. O da oð lu Hz. A li nin (ra) du ru mu nu tah kik et mek i çin bir - gün ar ka la rýn dan gi der. Bir va di de na maz ký - lar ken bu lur on la rý ve Pey gam be ri mi ze (asm) so rar: Ey kar de þi min oð lu! Bu din, ne din dir? Ey am ca! Doð ru yo la dâ vet e de cek le ri min ve bu dâ ve te koþ ma sý ge re ken le rin ba þýn da sen var sýn ve sen bu na her kes ten da ha lâ yýk - sýn! Put la ra tap mak tan vaz geç ve bir Al lah a î mân et! E bû Ta lib dü þü nür ve þöy le der: Ben, es ki di nim den ay rý la mam. Fa kat, sen ü ze rin de bu lun du ðun din de de vam et! Al - lah a ye min e de rim ki, ben sað kal dýk ça, yap - mak is te di ði ni ta mam la yýn ca ya ka dar kim se sa na el u za ta maz, hoþ lan ma dý ðýn bir þe yi sa - na e riþ ti re mez! Son ra da oð lu na dö ner: O ðul ca ðý zým! Se nin ü ze rin de bu lun du ðun bu din ne dir? Ba ba cý ðým, de di, Ben, Al lah a ve O nun Re sû lü ne î mân, o nun Al lah tan ge tir dik le ri ni de tas dik et tim. O na uy dum ve o nun la bir - lik te na maz kýl dým. Ey oð lum! Am ca oð lu nun di ni ne sa na da is - te ye rek gir mek ya ra þýr. O, se ni an cak hay ra dâ - vet e der. O na i ta at et! (Ýb ni Hi þâm, Sî re, 1/264; Ýbn-i Sa d, Ta ba kât, 8/18; Ta be rî, 2/214.) «««Zeyd bin Hâ ri se (ra), e sir e di le rek Mek ke e sir pa za rýn da sa tý lan bir kö le i di. Hz. Ha ti ce (r.an hâ), o nu Re sûl-i Ek rem e (asm) he di ye e der. O da o nu a zat e dip ev lât lýk e din miþ ti. 3. Müs lü man dý. O da, E fen di miz den (asm) ay rýl mý yor, na maz ve i ba det le ri ni o nun la bir - lik te i fâ e di yor du. A fif-i Kin dî, a lýþ ve riþ i çin Mek ke de, Pey - gam be ri miz (asm), Hz. Ha ti ce (ra) ve Hz. A - li yi (ra) na maz ký lar ken gör müþ tü. Da ha son ra þöy le de miþ ti: Ben, o za man i mân e dip de, on la rýn dör - dün cü sü ol ma yý ne ka dar is ter dim. A ma, o þe re fe bir kö le na il ol du (Ýb ni Hi - þâm, Sî re, 1/264.) «««5. Müs lü man i se, Hz. E bû be kir-i Sý dýk (ra) ol du. Ýþ te i man ve im ti han böy le bir þey dir. Cin si yet, sta tü, bil gi ve yaþ i le il gi li de ðil, tas dik, iz an, ka bul ve i man i le il gi li dir. Ve hak kýn, a da le tin, mer ha me tin, in san lý - ðýn kay na ðý Ýs lâ mi yet, dün ya nýn ba þý na bir tak ke gi bi Pey gam be ri miz le be ra ber bu dört i nan mýþ in san sa ye sin de ge çi ril miþ tir Ý man hiz me ti de böy le dir: Kuv vet is te mez, ik ti dar is te mez, ma kam is te mez, mev ki is te - mez, ka la ba lýk lar is te mez, ka ri yer is te mez, pa ra is te mez, pul is te mez Yal nýz ca kul is ter, ih lâs is ter. Ra ma zan a yý gir di ði za man Cen ne tin ka pý - la rý a çý lýr, Ce hen ne min ka pý la rý ka pa nýr ve þey - tan lar da zin ci re vu ru lur. (Kü tüb-i Sit te, Ha dis no: 3113) Dün ya mi sa fir ha ne si, dün ya ve a hi re - te a it me ta ýn a lý nýp sa týl dý ðý, ser gi le - nip pa zar lan dý ðý bir mey dan, bir meþ her ve pa zar ye ri dir. Bu a lýþ ve riþ ve pa zar dan in sa noð lu nun kaç ma sý gi bi bir key fi ye ti de yok tur. Pa zar ye ri Sa hi bi nin iz ni ve is te ði mu va ce he sin de, tez gâ hý ný son ne fe si ne ka dar iþ let ti rip, a lýþ ve ri þi ni de vam et ti rir. Ýn san fýt ra tý na ya ra tý lýþ tan der ce di len bu me le ke, Kur ân-ý Ha kim in Tev be Sû re si 111. â ye tin de me â len Al lah mü min ler den can la rý ný ve mal la rý ný, kar þý lý ðýn da Cen net ver mek sû re tiy le sa týn al mýþ týr Ý lâ hî ke lâ mý i le i fa de e dil mek te dir. Yü ce reh ber Hz. Re - sû lul lah (asm) i se ha dis-i þe rif le rin de bu a lýþ - ve riþ le rin ye kû nu nu i fa de i çin Dün ya a hi re - tin tar la sý dýr bu yu rur. Ri sâ le-i Nur da i se, dün ya ha ya tý bir ti ca ret - gâh, bir meþ her, bir pa zar ye ri o la rak tav sif e - di lir. Bu a çý lar dan ba kýl dý gýn da, a lýþ ve riþ ve pa zar ha ki ka ti in san öm rü nün sa ni ye, da ki ka, sa at, gün ve yýl la rý ný ta ma mýy la iþ gâl e der. Ýn sa noð lu dað la rýn ve taþ la rýn bi le yük le - ne me di ði a ðýr lýk ta o lan, Ce nab-ý Al lah a mu ha ta bi yet ve kul luk gö re vi ni yük le ne rek, ar zýn ha li fe si ol ma has sa sý ný ka zan mýþ ve ne ti ce si dað lar bü yük lü ðün de bir im ti han sýr rý i le baþ ba þa kal mýþ týr. Bu sýr rýn ge re ði o - la rak da, her þey, Ka der-i Ý lâ hi ce tah sis e di len i ki yol - da e be di ye te doð ru a kýp git mek te dir. Bu a çý dan ba kýl dý - ðýn da, emr-i Ý lâ hi ye ta bi o la rak tüm ha yýr ve gü zel lik ler Cen net ve Sa a det-i E be di ye ye doð ru, dur mak sý zýn a kýp gi der. Tüm kö tü lük ler ve çir kin lik ler i se, Ce hen - nem ve þe ka vet-i e be di ye - ye doð ru a kýp gi der. Yi ne bu nun bir ge re ði o - la rak, kâ i nat ta ki tüm gü zel - lik le ri i ha ta e de cek ka dar ge niþ ve muh te þem o lan in - sa nýn, kalp ve vic dan sa ra yý ya nýn da, sa ray da bu lu nan la rý al dat mak ve çe þit li de si se ve hi le ler le kan dý ra rak ken di a va - ne le ri ni ço ðalt mak ü ze re, tüm kö tü lük ve þer le rin çe kir de ði, ha re ket ve ko mu ta mer ke zi o lan ve lüm me-i þey ta ni ye a dý ve ri - len þey ta ni yet ve kö tü lük le rin, ay ný sa ra yýn ya nýn da bu lun ma sý na, im ti han sýr rý ik ti za - sýn ca, Kâ i nat Ha lý ký mü sa a de et miþ tir. Ay lar ön ce, An tak ya böl ge top lan tý sý na bü tün be de nî has ta lýk ve ra hat sýz lýk la rý ný hi - çe sa ya rak iþ ti rak e den Mer sin Nur Kah ra - man la rýn dan Ah met Dü zen li a ða bey le o ra - da ne fis ve þey ta nýn ü ze ri miz de ki sin si plan la rý ü ze ri ne soh bet et ti ði miz bir sý ra da, Ah met A ða bey: Ab dul lah kar deþ, çok dik - kat e de lim; lüm me sin de her an bi zi tu za ða dü þür mek ü ze re sin si ce si pe re ya tan þey ta - nýn, lüm me si nin ka pý sý ný a ça rak, ser best kal ma sý na fýr sat ver me ye lim. A man þey tan lüm me den dý þa rý çýk ma sýn! de miþ ti. A ða be yi mi zin bu sö zü ben de de rin bir iz bý rak tý. Lüm me nin ka pý sý nýn a çýl ma ma sý sö - zü ba na es ki bir ve li nin ba þýn dan ge çen hi kâ - ye yi çað rýþ týr dý; hi kâ ye þu: Es ki den ma ne vi yat bü yük le rin den bir ve li, Kur ân ve Hz. Re su lul lah tan al dý ðý tak tik ler le þey ta ný ný alt e de rek nef si ni tez ki ye et miþ; þey - ta ný ný da bir þi þe ye ko ya rak að zý ný sý ký ca ka pa - mýþ. Hi kâ ye bu ya, þey ta nýn mah pus ol du ðu þi þe ye, faz la me ra kýn dan gö zü ta ký lan e vin ha - ný mý bu i þin ma hi ye ti ni e þi ne sor muþ. Ve li zat ha ný mý na: Ha tun bu þi þe nin i çin de bi zim en bü yük düþ ma ný mýz þey tan-ý la in var. Müm - kün ol du ðun ca þi þe ye yak laþ ma ve on dan u - zak dur. Tür lü tür lü va ad ve hi le ler le se ni kan dý rýp sa na þi þe nin ka pa ðý ný aç tý rýr. Bu i - ki miz i çin de fe lâ ket o lur. Þu nu da u nut ma ki ben bu la i ni bu þi þe ye koy mak i çin tam kýrk yýl e mek sar fet tim. de miþ. Þey tan bir yo lu nu bu lup Sul tan Ha ný mý kan dýr mýþ ve þi þe nin ka pa ðý ný aç tý ra rak ser - best kal mýþ. Pe ki son ra ne ol muþ? Hi kâ ye nin de va mý biz ce meç hul. A ma bu ko nu da tah min yü rüt - mek zor da de ðil: Þey tan mu ha ta bý na bir þe - kil de lüm me ka pý sý ný aç tý rýn ca ser best ka lýr ve he men bu bü yük fýr sa tý de ðer len di re rek, lüm - me si nin di ðer iç ve dýþ þu be le riy le ir ti ba ta ge - çe rek bü yük bir kuv vet ka za nýr; böy le ce baþ e - di le me ye cek ka dar bir gü ce u la þýr. Lüm me-i þey ta ni ye nin dýþ þu be le ri: Ýn - sa ný þer ve kö tü lük le re da vet e de rek Al - lah tan u zak laþ tý ran kö tü ar ka daþ lar, boþ va kit, men fî te le viz yon prog ram la rý, da lâ let ve se fa ha te yar dým e den med ya, â - hir za ma nýn Dec cal ve Süf yan gi bi deh - þet li þa hýs la rý ve on la rýn a va ne le ri ve ben - zer le ri dir. Ne bah ti yar dýr o ki þi ler ki, kalp ve vic dan sa ray la rý Kur ân nur la rýy la ay - dýn lýk ve muh te þem gö rü nür ken, lüm mei þey ta ni ye nin bu lun du ðu bi na lar met ruk ve ka ran lýk lý, ço ðu za man da ki lit li dir. Veyl o ki þi le re ki, i çin de her tür lü gü nah ve kö tü lük le rin ci rit at tý ðý lüm me-i þey ta - ni ye sa ray la rý gök le re yük se lir ken; kalp ve vic dan sa ray la rý, il gi siz lik ten, ha ra be ha li - ne gel miþ tir. Lüm me-i þey ta ni ye sa ray la rý sa hip ol duk la rý güç lü man ye tik a lan la rý ve in san lý ða yap týk la rý mad dî ve ma ne vî tah ri bat la rýy la, tâ bi ri ca iz se sýz dýr dýk la rý nük le er a týk ve rad yo ak tif ser pin - ti ler le, in san lýk i çin teh li ke arz e den Rus ya da ki Çer no bil Nük le er San tral le ri i le, Ký ya me ti an - dý ran tu si na mi fe lâ ke ti so nu cu nük le er sý zýn tý - la rýn ya þan dý ðý Ja pon ya nýn nük le er san tral le - ri nin kat kat ö te sin de bir tah ri ba ta se bep o lur - lar. Nük le er san tral sý zýn tý la rý ve tu si na mi ler, in san la rýn dün ya sý ný tah rip e der ken; lüm me-i þey ta ni ye sa ray la rýn dan çý kan kü für, da lâ let, fe sat ve fit ne ler i se, ki þi le rin dün ya ha yat la rýy la bir lik te mil yar lar ca yýl lýk e be dî ha yat la rý ný teh - li ke ye a ta rak tah rip e der ler. Ýþ te Kur ân ýn ve Hz. Re sû lul lah ýn 80 yýl lýk bir ö mür den da ha ha yýr lý ol du ðu nu müj de le - di ði, ö mür ser ma ye si i çin de bu lu nan en kýy - met li a lýþ ve riþ â ný ve Pa zar ye ri hü vi ye tin de o - lan Ra ma zan a yý i çin de bu lu nan Ley le-i Ka - dir de, lüm me-i þey ta ni ye, bü tün iç ve dýþ þu - be le riy le, ke penk ka pa ta rak; as lî va zi fe le ri ni yap mak ü ze re, te tik te bek ler ler. Me kâ ný cen net ol sun, rah met li a na ca ðým, Ra ma zan a yýn da mü min le rin ye mek ten iç - mek ten a ðýz la rý nýn bað lan dý ðý gi bi; þey tan la rýn da el ve kol la rý nýn ve a ðýz la rý nýn bað lan dý ðý ný söy ler di hep. Þey tan ve ne fis mü ca de le sin de en bü yük si lâh ve tak tik le ri biz üm me ti ne bah þe den Yü ce Re sûl (asm) de ha dis le rin de, Ra ma zan a yý hür me ti ne þey tan la rýn bað la na - ca ðý ný ve ger çek mü min le re za rar ve re me ye - ce ði ni bil dir miþ tir. Ger çi, cin nî þey tan lar dan bin ler de re ce da ha teh li ke li o lan, dec cal-süf - yan ko mi te le ri nin e le ba þý sý o lan, müs te bit, ih - ti lâl ci in sî þey ta nî za lim ko mi te ler, baþ ta â lemi Ýs lâ mi yet ol mak ü ze re, bü tün güç le riy le þer ve tah rip le ri ne, bu mü ba rek þehr-i Ra ma - zan da da de vam e de rek, ger çek yüz le ri ni gös - ter mek te dir ler. Hu su san Müs lü man kar deþ - le ri mi zin ve in san lý ðýn, tez za man da, bu al - çak ça zu lüm ler den kur tul ma sý i çin, bu mü ba - rek ay ve Ley le-i Ka dir hür me ti ne du - â la rý mý zý Rab bi mi ze arz e der ken, had le ri ni bil dir me si i çin, on la rý Kah - har-ý Zül ce lâl e ha va le e di yo ruz. Rab bi miz, â lem-i Ýs lâ mi yet ve in sa - ni ye ti, da ha bü yük teh li ke ler den mu ha fa za kýl sýn! Es ki le rin ve bü yük le ri mi zin her sö zün de yüz ler ce hik met var dýr. Pe ki, þey tan la rýn el ve kol la rý ya - nýn da a ðýz la rý nýn bað lan ma sý ne de mek? Þey tan lar in san la rýn gü - nah iþ le me le rin den zevk a lýp gü nah kir le rin den gý da lan dýk - la rý i çin, Ra ma zan a yýn da bu mah ru mi ye ti ya þý yor lar. Ra ma zan a yý ve hu su san Ka dir ge ce si nin, bi re bin ler ve hat ta o tuz bin ler ka - zan dý ran mü him bir ma - ne vî ha sý lat ve Pa zar ye ri ve mev si mi ol ma sý i le il - gi li bir ha tý ra mý da ay rý - ca pay laþ mak is te rim: Ri sa le-i Nur dâ vâsý nýn kah ra ma ný ve sis te - mi nin nu mu ne-i mi - sâ li o lan Zü be yir Gün dü zalp a ða be yin ya - kýn ar ka da þý Er me nek Sa rý ve li ler li Mus ta fa De mir ci a ða bey ki Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri o na Ý kin ci bir Zü be yir di ye il ti fat et miþ tir bir soh be tin de cen net ve gü zel lik - le rin den bah se der ken, Es ki ki tap lar dan bi - rin de o ku dum, cen net te öy le Pa zar ve pa na - yýr lar ku ru lur ki ge niþ li ði ne a kýl ve ha yal bi le ye tiþ mez. O Pa zar ve pa na yýr lar o ka dar ka - la ba lýk týr ki ið ne at san ye re düþ mez. Ý çin de ak la ha ya le gel me ye cek ler da hil, her þey sa tý - lýr. A ma bir ba kar sýn ki, a lý cý lar da sen sin, sa - tý cý lar da. ha ki ka ti ni biz le re ak tar mýþ týr. Ýþ te bu mi sal de ki Pa zar ve o ra da a lýþ ve riþ ya pan lar gi bi, ma ne vî ha sý lat mev si mi o lan Ra ma zan a yý ve i çin de bu lu nan, bin ay dan da ha ha yýr lý o lan Ka dir Ge ce sin de kul, mad dî ve ma ne vî kir ler den a rýn mýþ bir hal - de, sa yý sýz za hi rî ve ba ti nî duy gu la rýy la bu ul vi ti ca re ti ya pa rak, kâ i nat ge niþ li ðin de o - lan mad dî ve ma ne vî vü cu du nu, hi kâ ye de ki cen net pa zar la rý gi bi nur la ra gar ke de bi lir. Ce nâb-ý Al lah Ley le-i Kadr in kýy me ti ni bil - me yi ve o na ka vu þa rak o nu hak kýy la ih yâ et - me yi ve Ra ma za nýn ve ve Ley le-i Kadr in nu - ruy la be zen me yi, cüm le mi ze na sip kýl sýn. Ý çi - miz de ki lüm me-i þey ta ni ye ka pý sý nýn a çýl ma - ma sý hu su sun da ki bü yük ci ha dý mýz da biz le re yar dým cý o lup, mu vaf fak kýl sýn.  min! Tüm o ku yu cu la rý mý zýn ve â lem-i Ýs lâ mýn Ley le-i Kadr i mü ba rek ol sun! MAKALE 5 Y TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Öm re ö mür ka tan ge ce! KA DÝR GE CE SÝ NE GÝ RÝ YO RUZ Kur ân ýn; Ka dir Ge ce si bin ay dan da ha ha yýr lý dýr. Me lek ler ve Ceb râ il o ge ce her tür lü iþ i çin Rab le - ri nin iz niy le i ner ler. O ge ce, tan ye ri nin a ðar ma - sý na ka dar bir rah met tir. 1 bu yur du ðu; Pey gam ber E fen - di miz in (asm), Al lah ka dir ge ce si ni üm me ti me he di ye et miþ tir. On dan ön ce hiç kim se ye ver me miþ tir. 2 bu yur - du ðu kad ri ve kýy me ti yü ce bir ge ce ye gi ri yo ruz. Bu ge ce, bü tün kâ i na týn rah met le ku þa týl dý ðý bir ge ce! Bu ge ce yi id rak et mek bir ö mür ya þa ma ya be del! Kur ân ýn dün ya se ma sý na na zil ol du ðu Ka dir Ge ce si, in þâ al lah, bir kez da ha rah me te su sa yan gö nül le ri mi zi ih ya e de cek. Yak la þýk bir ay dýr a rý nan kal bi miz, i ba det ler le Ce nab-ý Hakk a yak la þan ru hu muz bu ge ce in þa al lah a rýn mýþ lý ðýn zir ve si ne yük se le cek. Zik ri miz ve fik ri miz le, Kur ân o ku - ya rak, göz yaþ la rýy la tev be ve is tið far e de rek Al lah a sý ðý - na cak ve in þa al lah sek sen yýl lýk bir ha yýr lý ö mür le ka zan - ma ya denk yük sek se vap lar ka za na bi le ce ðiz. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yur du ki: Kim Ka dir Ge ce sin de fa zi le ti ne i nan dý ðý ve se va bý ný Ce nab-ý Hak tan um du ðu i çin i bâ de te kal kar i se, geç miþ te ki gü - nah la rý ba ðýþ la nýr. 3 AL LAH IN KAD RÝ NÝ BÝ LÝR SEK Ra ma zan a yýn da rah me tin, mað fi re tin, se va býn, fey zin ve fa zi le tin zir ve ye u laþ tý ðý bu ge ce: Ka dir ve kýy met ge ce si! Biz Al lah ýn kad ri ni bi lir sek, bi zim de Al lah ka týn - da kad ri miz ve kýy me ti miz o lur. On lar Al lah ýn ka - dir ve kýy me ti ni hak kýy la bi le me di ler. 4 bu yu ra rak bi zi mu hak kak ve mu hak kak Al lah ý bil me ye ve tak - dir et me ye ça ðý ran Kur ân, Al lah ýn bi zi had siz bir þef kat le, son suz bir mað fi ret ve sý nýr sýz bir rah met le ku cak la dý ðý ný ve mer ha met bu yur du ðu nu bir çok â - ye tin de a çýk bi çim de i lân e di yor. Ka dir ge ce si, bin ay dan da ha ha yýr lý dýr. 5 â ye ti i le, ka - dir ge ce sin de, a mel, i ba det, du â, ni yaz, ev rad ve ez kâr la u la þý la cak ha yýr ve se va býn, i çin de ka dir ge ce si ol ma yan bin ay da u la þý la cak ha yýr ve se vap tan da ha çok ve da ha faz la ol du ðu müj de le ni yor. PEY GAM BER E FEN DÝ MÝZ (ASM) ÜM ME TÝ NÝN ÖM RÜ NÜ AZ BUL MUÞ TU Pey gam ber E fen di miz e (asm) üm met le rin ö mür le ri gös te ril miþ ti. Pey gam be ri miz (asm) ken di üm me ti nin ö - mür le ri ni pek ký sa sa ya rak baþ ka la rý nýn u zun ö mür de yap týk la rý a mel le re ye ti þe me me le rin den en di þe duy du. Al lah da o na Ka dir ge ce si ni ver di ve o nu di ðer üm met - le rin bin a yýn dan da ha ha yýr lý kýl dý. 6 Pey gam ber E fen di miz (asm) bir gün Ýs ra i lo ðul la rýn - dan dört ki þi nin sek sen se ne Al lah a i ba det e dip göz a çýp ka pa ya cak ka dar bi le gü nah iþ le me dik le ri ni an lat mýþ tý. As hab-ý Ki ram bu na hay ran lýk duy du lar. Bu nun ü ze - ri ne Ceb ra il (as) gel di ve: Ey Mu ham med! Üm me tin o bir kaç ki þi nin sek sen se ne i ba de ti ne hay ran kal dý lar. Al lah sa na on dan da ha ha yýr lý sý ný in dir miþ tir. di ye rek Ka dir su re si ni o ku du ve Ýþ te bu ge ce, se nin ve üm me ti nin hay ran ol du ðu nuz sek sen se ne den da ha ha yýr lý dýr. de di. Pey gam be ri miz (asm) bu rah met ten hoþ nut ol du. 7 Yi ne ri va yet e di li yor ki, Pey gam ber E fen di miz (asm) Ýs ra i lo ðul la rý ndan bir e rin Al lah yo lun da bin ay si lah gi - yin miþ o la rak hak ka hiz met et ti ði ni an lat mýþ tý. Müs lü - man lar bu bin ay lýk fe yiz ve fa zi let kar þý sýn da ken di a - mel le ri ni pek az gör dü ler. Al lah da bu su re yi in di re rek bin ay lýk se vap ve ha yýr ka zan ma nýn Mu ham med (asm) üm me ti i çin de müm kün ol du ðu nu bil dir di. BU GE CE YÝ NA SIL ÝH YA E DE LÝM? Bu ge ce ye mah sus bir na maz ri va yet e dil miþ de ðil - dir. Bu, Müs lü man i çin zen gin lik tir. Müs lü man her tarz ve her yol i le Al lah a yak laþ ma ya ça lý þýr. Bu ge ce; bil has sa ka zâ sý o lan lar i çin baþ ta ka zâ na ma zý ol mak ü ze re na maz kýl mak, nâ fi le na maz kýl mak- ba zý ki - tap lar da Ýs lâm bü yük le rin ce an la tý lan na fi le na maz ta ri fe le ri ni uy gu la mak ta bir sa kýn ca yok tur, Kur ân o ku mak, Cev þen o ku mak, Al lah ý çok ça zik ret mek, tev be ve is tið far et mek bu ge ce yi ih ya et me miz i çin ö nem li i ba det bi çim le ri dir. Ka dir Ge ce si bin ay dan da ha ha yýr lý dýr. â ye ti ni tef sîr e den Üs tad Be dî üz za - man Haz ret le ri, bu ge ce o ku nan Kur ân ýn her bir har fi ne o tuz bin se vap kar þý lýk gel di ði ni müj de ler. 8 Haz ret-i  i þe (ra) va li de miz an la tý yor: Yâ Re sû lal - lah! Ge ce nin Ka dir Ge ce si ol du ðu nu an lar sam ne di - ye yim? di ye sor dum. Al lah Re sû lü (asm) þöy le bu yur du: Þöy le der sin: Al la hüm me in ne ke a füv vün, tü hib bü l-af ve, fa fü an - nî. (Al lah ým, mu hak kak Sen A füvv sün! Af fe di ci sin. Af fet me yi se ver sin. Be ni af fet!) 9 Bu ge ce, O na da ha bir iç ten ve göz yaþ la rý i le il ti ca e de lim, O na sý ðý na lým. Af fý ný ve mað fi re ti ni is te ye lim. Ce hen nem den kur tul ma mý zý di le ye lim. Al lah ýn rý za - sý ný ta lep e de lim. Ka dir Ge ce ni zi teb rik e de rim. Dip not lar: 1- Ka dir Sû re si, 97/3,4,5 2- Câ mi ü s-sa ðîr, 2/ Ri yâ zü s-sâ li hîn, Hac Sû re si, 22/72 5- Ka dir Su re si, 3 6- Ý mam-ý Ma lik, Mu vat ta, 7- Hak Di ni Kur ân Di li, 9/5971, Söz ler, s Ri yâ zü s-sâ li hîn, (0 505) fer sa dog ni as ya.com.tr Leyle-i Kadr in kadri ve kapanan lümme-i þeytaniye kapýlarý

6 6 14 AÐUSTOS 2012 SALI YURT HABER Y Ergene yi kirletenlere ceza Erzurum da Ramazan hâlleri-7 Er zu rum a ve da... Her Ra ma zan gel di ðin de, Ba ka ra Su re si nde ki Ra ma zan la a lâ ka lý a yet-i ke ri me yi din le yin - ce i çi miz bur ku lur. Bun lar sa yý lý gün ler dir di yen bu a yet bi ze her þe yin fâ nî ol du ðu nu ha týr la - týr. Biz de bu Ra ma zan ý Er zu rum da ge çir mek ü ze - re yo la çýk tý ðý mýz da, Bir ay na sýl ge çe cek? di ye dü - þü nü yor duk. A ma sa yý lý gün ler iþ te Ra ma zan ýn son la rý na yak laþ tý ðý mýz bu gün ler de, ni ha yet Er zu - rum se ya ha ti mi zin so nu na gel dik. Er zu rum da bu - lun du ðu muz gün ler de, bir ay bo yun ca siz le re, bu - ra da ki Ra ma zan hâl le rin den bah set me ye ça lýþ týk. Ya ni bu, se ri nin son ya zý sý o lu yor. Al lah na sip e der - se, bu ya zý yý o ku du ðu nuz gün ler de biz, i ka met gâ hý - mýz o lan Bur sa ya dön müþ o la ca ðýz. Ba tý da ki sý cak ve ru tu bet li ik lim de o ruç tut - mak ger çek ten zor dur. Al lah, o ra lar da o ruç tu - tan la ra ko lay lýk ve sa býr lar ih san ey le sin! Ra ma - zan a ve o ru ca hür met et me yip, mu ha le fet e - den u tan maz la rýn, ter bi ye sý nýr la rý ný a þan bir tarz da si ga ra tüt tür me le ri, ye me le ri, iç me le ri de ca ba sý... Ta mam, tut ma ya bi lir sin, bir þey de - mi yo ruz! A ma bu nu say gý sýz ca yap ma nýn da bir mâ nâsý yok. En a zýn dan, bir Hris ti yan ka dar say gý gös ter mez mi sin o ruç tu ta na? Bu ba kým - dan biz bu se ne þans lýy dýk. Er zu rum da o hâl le - ri ya þa ma dýk. Fa kat þu var ki, zor þart lar da o ruç tut ma nýn fa zi le ti da ha faz la dýr. Þe hir de ki ev li ya i le dað da ki ev li ya mi sa lin de ki gi bi Te ra vih na ma zý na U lu ca mi de baþ la mýþ týk, son te ra vi hi de yi ne U lu ca mi de kýl ma ya ni yet - len dik. Bu ra da ol du ðu muz sü re bo yun ca Cu - ma na maz la rý ný da U lu ca mi de e da et tik çok þü kür. As lýn da im kân ve fýr sa tý o lan la rýn, Cu - ma na ma zý ný þeh rin en bü yük ca mi sin de kýl - ma la rý en i yi si dir. Cu ma na ma zý hu su sun da bu se ne hoþ ve en te re san bir te va fuk ya þa dýk. Er - zu rum a gel me den ön ce ki haf ta nýn Cu ma na - ma zý ný An ka ra da Ha cý Bay ram-ý Ve li Ca mi in - de, on dan bir haf ta ön ce ki Cu ma yý da Bur sa U lu ca mi in de kýl mak na sip ol du. Ya ni an la ya - ca ðý nýz, peþ pe þe üç Cu ma yý, üç vi lâ ye tin bü - yük ve meþ hur üç ca mi sin de kýl dýk. Ce nab-ý Hak ka, þü kür ler ol sun Bu ra da ki son gün le ri miz de gö zü mü ze çar - pan bir a ca ip lik var dý. Er zu rum lu lar her ne ka - dar din dar ve ya di ne hür met kâr ol sa lar da, ço - ðu nun en bü yük za a fý fut bo la düþ kün ol ma la - rý dýr. Hat ta o nun aþ ký na i ba det le ri ni da hi ak sa - ta bi li yor lar. Fut bol de yin ce, þim di rah met li o - lan, nük te le riy le meþ hur Er zu rum lu Na im ho - ca yý an ma dan geç mek ol maz. Bir za man lar TV de can lý maç ya yý ný sey ret mek i çin fet va ver di - ði, U la u þak lar, na ma zýn ga za si (ka za sý) o lir, a - ma ma çin ga za si ol maz!.. de di ði ri va yet e di lir. Er zu rum lu lar bu nu hep an la týr. Ýþ te o mi sal, bu nu da gi de ra yak gör müþ ol duk. Ý ki bü yük Ýs - tan bul ta ký mý Er zu rum da maç ya pa cak mýþ. Yi ne Ra ma zan eð len ce le ri gi bi, bu nun vak ti de tam te râ vih na ma zý vak ti ne denk ge li yor. Bi let a la bil mek i çin da ha þim di den sý ra ya gir - miþ ler, po lis le mü na ka þa et miþ ler ve ra hat sýz - la nan lar ol muþ. Ka ra bor sa bi let a la bil mek i çin de mil let bir bi ri ni yi yor muþ Te ra vih na ma - zýn da ca mi ler de ki ce ma a tin ba ya ðý a za la ca ðý ný tah min e di yo ruz. Ne di ye lim, Al lah iz an ver - sin!.. Dün ya nýn lü zum suz bir þe yi i çin i ba de ti terk et mek!.. Ne fay da sý o la cak sa?.. E vet a ziz dost lar, bu ya zý se ri sin de siz le re Er zu rum dan Ra ma zan hâl le ri ni yan sýt ma ya ça lýþ týk. Sürç-ü li san et tiy sek af fo la! TEKÝRDAÐ, EDÝRNE, KIRKLARELÝ ÝLLERÝNÝ ÝÇÝNE ALAN ERGENE HAVZASI'NDAKÝ DENETÝMLERÝNÝ ARTIRAN ÇEVRE VE ÞEHÝRCÝLÝK BAKANLIÐI, HAVZA'YI KÝRLETEN ÝÞLETMELERE 12 MÝLYON LÝRA PARA CEZASI VERDÝ. ÇEV RE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, Er ge ne Hav za sý ný kir le ten iþ let me le re 12 mil - yon li ra pa ra ce za sý ver di. Ba kan lýk ay - rý ca Er ge ne yi kir le ten 12 te si si de fa a li - yet ten men et ti. Çev re ve Þe hir ci lik Ba - kan lý ðý ta ra fýn dan Er ge ne Hav za sý nda in ce le nen 4 bin 973 iþ let me ye, 12 mil - yon 49 bin 970 li ra pa ra ce za sý ve ril di. Ba kan lýk, yýl la rý i çe ri sin de Te kir dað, E dir ne, Kýrk la re li il le ri ni i çi - ne a lan Er ge ne Hav za sý nda ki de ne - tim le ri ni ar týr dý. Er ge ne Hav za sý na yö - ne lik ya pý lan de ne tim ler de sa na yi te - sis le ri ne yap tý rým o la rak ka pat ma ce - KA RA SU il çe si sa hi lin de et ki li o lan fýr - tý na ve ce viz bü yük lü ðün de ki do lu ya ðý þý ne de niy le ba zý a raç ve ev ler za - rar gör dü. Þid det li ka ra yel ve do lu, Sa kar ya nýn tu ris tik il çe si Ka ra su da ha ya tý o lum suz et ki le di. Sa hil ke si - min de 10 da ki ka bo yun ca et ki li o lan fýr tý na ve ce viz bü yük lü ðün de ki do lu ya ðý þý ne de niy le ba zý a raç lar, ev ler ve ta til ci le re a it ça dýr lar za rar gör dü. Do - lu ya ðý þý bir sü re son ra ye ri ni sa ða na ða bý rak tý. Ka ra su Muh tar lar Der ne ði Baþ ka ný Ham za U ður, yap tý ðý a çýk la - ma da, yük sek ke sim ler de fýr tý na nýn et ki li ol ma sý na rað men do lu ya ðý þý ol - ma dý ðý ný ve fýn dýk mah su lü nün za rar gör me di ði ni söy le di. Es ki þe hir in Mi - hal ga zi il çe si ne bað lý Al pa gut bel de - sin de fýr tý na ve do lu ya ðý þý nýn ha ya tý o lum suz et ki le di. Ýl çe de ön ce ki gün ak þam et ki li o lan fýr tý na ve do lu ya ðý þý se be biy le bir çok e vi su bas tý, 1800 dö - za sý ve pa ra ce za sý ve ril di. Er ge ne Hav - za sý nda yer a lan þe hir ler de te sis le ri de - net le yen ba kan lýk gö rev li le ri, 3 þe hir de top lam 4 bin 973 te si si ye rin de in ce le - di. Er ge ne Hav za sý nda ki te sis ler den Te kir dað da 2 bin 471, E dir ne de bin 32 ve Kýrk la re li nde bin 470 te sis ye rin - de in ce len di. Ýn ce le me ler so nu cun da söz ko nu su te sis le re top lam 12 mil yon li ra pa ra, ay rý ca 12 te si se de ka pat ma ce za sý ve ril di. Ko nuy la il gi li a çýk la ma ya pan Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er - do ðan Bay rak tar, çev re ko nu sun da son de re ce du yar lý ol duk la rý ný ve bu nun la nüm a ra zi de ki se ra ve mey ve a ðaç la rý za rar gör dü. Bel de de ha sar tes pit ça - lýþ ma la rý baþ la dý. Es ki þe hir Va li si Ka - dir Koç de mir, za rar la rýn tan zim e di le - ce ði ni bil dir di. Zon gul dak ta da et ki li o lan ký sa sü re li sa ða nak ya ðýþ, ha ya tý o lum suz et ki le di. Çay cu ma il çe sin de fýr tý na dan do la yý Or ga ni ze Sa na yi Böl - ge si nde (OSB) bu la nan 50 ki þi nin ça - lýþ tý ðý bir teks til fab ri ka sý nýn ça tý sý uç - tu, du va rý yý kýl dý. Bir iþ çi a ya ðý na ge len taþ par ça la rýn dan ha fif ya ra lan dý. Çay - cu ma OSB Mü dü rü Ýb ra him Ak ku zu, OSB de bir çok iþ ye ri nin za rar gör dü - ðü nü be lirt ti. Bar týn da mey da na ge len fýr tý na ne de niy le 11 ki þi ya ra lan dý ðý bil di ril di. Sa ða nak son ra sý mey da na ge len fýr tý na ne de niy le il mer ke zin de 20 ye ya kýn e vin ça tý sý uç tu. Ev le rin - den ça tý la rýn dan dü þen ki re mit ler, va - tan daþ la rýn ya ra lan ma sý na ve a raç lar - da ha sa ra yol aç tý. Sakarya-Bartýn / a a il gi li çok yo ðun bir ça ba i çe ri sin de ol - duk la rý ný söy le di. Tüm fab ri ka la rýn de - net len di ði ni ve de ne tim me ka niz ma la - rý ný da ha da art tý ra cak la rý ný be lir ten Bay rak tar, Ýt me den, kak ma dan, in cit - me den, kar þý lýk lý di ya log, bü tün leþ me i çin de ya pa ca ðýz. de di. Çev re i le ha - yat, çev re i le e ði tim, çev re i le sað lýk, çev re i le sa na yi, ü re ti min bir bü tün lük i çin de sað lan dý ðý za man, çok da ha i le ri nok ta la ra gi di le bi le ce ði ne vur gu ya pan Bay rak tar, ba kan lýk o la rak bu ko nu da çok cid di bir gay ret i çin de ol duk la rý ný vur gu la dý. An ka ra / ci han Sakarya'nýn Karasu ilçesinde meydana gelen ceviz büyüklüðündeki dolu yaðýnda otomobillerin camlarý kýrýlýrken bazý evlerde de hazar meydana geldi. FO TOÐ RAF: CÝ HAN Fýr tý na ve do lu ha sa ra se bep ol du KARABÜK'TE FIRTINA MÝNARELERÝ DEVÝRDÝ KA RA BÜK TE sa ða nak ve fýr tý na, bir ki þi nin ö lü mü ne ve bir ki þi nin de ya ra lan ma sý na ne den ol du. Kent te ak þam sa at le ri ne doð ru baþ la yan sa ða nak ve fýr tý na ne de niy le bir çok ev ve o ku lun ça tý sý u çar ken, bir çok a ða cýn da dev ril me si ne yol aç tý. Mer ke ze bað lý A sit kö yün de ya þa yan Ay þe Çö rek çi (70), fýr tý na ne de niy le dev ri len a ða cýn al týn da kal dý. Ka ra bük Dev let Has ta - ne si ne kal dý rý lan Çö rek çi, bu ra da ki mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. Ö te yan dan fýr tý na ne de niy le Beþ bin Ev ler Mer kez Ca mi si nin i ki mi na re si yý kýl dý. Yý ký lan mi na re ler den bi ri, yol dan ge çen Bi rol Ka ya (33) yö ne ti min de ki 78 BB 471 pla ka lý o to mo bi lin ü ze - ri ne düþ tü. A raç i çin de sý ký þan Ka ya, si vil sa vun ma e - kip le ri nin ça lýþ ma la rý so nu cu kur ta rý la rak, Ka ra bük Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Ka ya nýn ha ya ti teh li - ke si nin bu lun du ðu öð re nil di. Yý ký lan di ðer mi na re i se kub be nin ü ze ri ne çök tü. Yak la þýk bir sa at lik ça lýþ ma - nýn ar dýn dan yol da ki en kaz kal dý rý lýr ken, ca mi de ki en - kaz kal dýr ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Karabük / a a Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Ergene Havzasý'ný kirleten tesislere ceza yaðdýrdý. E mek li po lis, A cil de dok to ru darp et ti n BAY BURT TA bir dok tor, has ta ya ký ný o lan e - mek li po lis me mu ru ta ra fýn dan darp e dil di. Bay burt Dev let Has ta ne si A cil Ser vi si nde gö - rev li A cil Týp Uz ma ný Dr. S.G, að rý ke si ci yap - týr mak i çin has ta ne ye ge tir di ði an ne si i le il gi le - nil me di ði ni id di a e den e mek li po lis me mu ru Ay han Ö. ta ra fýn dan darp e dil di. Ay han Ö nün, dok tor S.G yi darp et ti ði an lar has ta ne nin gü - ven lik ka me ra la rý na yan sý dý. Gö rün tü ler de, a cil ser vis ko ri do run da dok tor la tar tý þan Ay han Ö nün, po lis ve ö zel gü ven lik gö rev li si nin a ra ya gir me siy le o lay ye rin den u zak laþ tý rýl dý ðý gö rü lü - yor. Ay han Ö nün, ko ri dor da tek rar kar þý laþ tý ðý dok tor la bir sü re yü rü dü ðü, ar dýn dan tek me ve to kat la dok to ra sal dýr dý ðý an lar da gö rün tü ler de yer a lý yor. Gö rün tü ler de, sal dý rý ya ön ce o lay ye - rin de bu lu nan va tan daþ la rýn, ar dýn dan da sað - lýk ça lý þan la rý nýn ve gü ven lik gö rev li le ri nin mü - da ha le et ti ði gö rü lü yor. Ye re dü þen dok tor, sað - lýk ça lý þan la rý nýn yar dý mýy la kal dý rý lý yor. Sal dý rý ne de niy le or ta se vi ye de ka fa trav ma sý ge çir di ði bil di ri len Dr. S.G, ay ný has ta ne de te da vi al tý na a lýn dý. E mek li po lis me mu ru o lan Ay han Ö. i se o la yýn ar dýn dan gö zal tý na a lýn dý. Em ni yet te i fa - de si a lý nan Ay han Ö, bu ra da ki iþ lem le rin ar - dýn dan ser best bý ra kýl dý. Bayburt / a a De niz li nin 60 yýl su sý kýn tý sý ol ma ya cak n DE NÝZ LÝ Be le di ye Baþ ka ný Os man Zo lan, Ak baþ Ba ra jý nýn ta mam lan ma sýy la 60 yýl bo - yun ca þeh rin iç me su yu sý kýn tý sý ol ma ya ca ðý ný söy le di. Ya pý mý de vam e den Ak baþ Ba ra jý nda AKP mil let ve kil le ri Ni hat Zey bek ci ve Bi lal U - çar, Baþ kan Zo lan, Ho naz Be le di ye Baþ ka ný Tur gut De ve ci oð lu, DSÝ 21. Böl ge Mü dü rü A li Rý za Di niz ve Ýl Ö zel Ý da re Ge nel Sek re te ri A - dem Ok lu in ce le me ler de bu lun du. DSÝ Kon trol Mü hen di si Ö ze nay Ba kýr, in ce le me ge zi si ne ka - tý lan la ra ba raj hak kýn da bil gi ver di. Ba kýr, ba ra - jýn 800 bin met re küp dol gu ya pý la rak yüz de 57 fi zi ki ger çek leþ me si nin sað lan dý ðý ný be lirt ti. Ba - raj la il gi li de ðer len dir me ler de bu lu nan Baþ kan Zo lan i se hem De niz li nin iç me su yu ih ti ya cý ný kar þý la ya ca ðý ný hem de ta rým su la ma sý na kat ký sað la ya ca ðý ný i fa de et ti. Bü yü yen De niz li nin iç - me su yu ih ti ya cý nýn da ar ta ca ðý ný, bu nun i çin ön lem le rin þim di den a lýn dý ðý ný söy le yen Zo lan, De niz li ka bu ðu na sýð mý yor. Bu ya tý rý mý, bü yü - yen kent De niz li ye hü kü me ti mi zin bir ar ma ða - ný o la rak gö rü yo ruz de di. Denizli / cihan Suluova Belediyesi Anfi Tiyatrosu'ndaki final gecesinde buluþan 120 Kur'ân talebesi, en güzel ilahileri seslendirdi. FO TOÐ RAF: CÝ HAN A sýr lýk ca mi le re ö zel gü ven lik n E DÝR NE DE bu lu nan Os man lý dö ne mi nin en ö - nem li ca mi le rin de ö zel gü ven lik e le man la rý gö re ve baþ la dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan 2012 yý lý ö zel gü ven lik hiz met le ri nin kar þý lan ma sý a ma cýy la E dir ne Müf tü lü ðü ne ö de nek tah sis e dil di. Müf tü - lük ta ra fýn dan ya pý lan a lým i ha le si ni ka za nan ö zel gü ven lik fir ma sý e le man la rý i þe baþ la dý. Bu na gö re yý lýn her dö ne min de yer li ve ya ban cý zi ya ret çi le rin a ký ný na uð ra yan Se li mi ye Ca mi i nde 6, Mu ra di ye de 3, Es ki Ca mi de 2, Üç þe re fe li de 2, I I. Ba ya zit Ca mi - i nde 2 gü ven lik gö re ve baþ la dý. Edirne / ci han Kur ân ta le be leri fi nalde bu luþ tu SU LU O VA Müft lü ðü ta ra fýn dan 2 ay sü ren yaz Kur ân kurs la rý nýn so na er me siy le ne de niy le ka pa nýþ prog ra mý dü zen le di. Su lu o va Be le di ye si Am fi Ti yat - ro su nda ger çek leþ ti ri len prog ra ma yak la þýk 4 bin ki - þi ka týl dý, 120 Kur ân kur su öð ren ci si nin sah ne al dý ðý 2 bu çuk sa at sü ren fi nal prog ra mýn da, öð ren ci ler þi ir, na at, ti yat ro, i la hi gi bi a lan lar da ser gi le dik le ri gös te ri ler de, duy gu do lu an lar ya þan dý. Ço cuk la rýn di ni e ði tim le ri ni ta mam la ya bil me le ri i çin yaz Kur ân kurs la rý bi ti min de e ði tim le ri ne de vam et me - le ri ge rek ti ði ni vur gu la yan A mas ya Müf tü sü Ýs ma il Ý pek, Biz kut sal la rý mý zý, de ðer le ri mi zi, i ba de ti ve i - yi lik yap ma yý se vi yo ruz. Biz sec de ye git tik çe, Kur ân o ku duk ça, du a et tik çe, i yi lik ler yap týk ça ve bil gi le ri - mi zi art týr dýk ça ken di mi ze ge li yor ve ö zü mü ze dö - nü yo ruz. Bu þe kil de ar zu la rý mýz ve a mel le ri miz rah - ma ni o lu yor. Nef sa nî ve þey ta nî ol mak tan u zak la þý - yor ve cen ne te a dým a dým yak la þý yo ruz di ye ko - nuþ tu. Su lu o va Müf tü sü Hü se yin O kuþ i se ge ce nin ha zýr lan ma sýn da e me ði ge çen Kur ân kur su yet ki li - le ri ne, öð ren ci le rin a i le le ri ne, spon sor fir ma la ra ve ku ru luþ la ra te þek kür et ti. Amasya / ci han

7 Y DÜNYA 7 Cumhurbaþkaný Mursi'nin askere karþý aldýðý kararlar sonrasý büyük sevinç yaþayan Mýsýr halký, Tahrir Meydaný'na koþtu. FO TOÐ RAF: A A Mursi den askere darbe MI SIR CUM HUR BAÞ KA NI MU HAM MED MUR SÝ, SA VUN MA BA KA NI VE GE NEL KUR MAY BAÞ KA NI NI E MEK LÝ - YE SEV KE DER KEN, YÜK SEK AS KE RÎ KON SEY TA RA FIN DAN KI SIT LA NAN BÜ TÜN YET KÝ LE RÝ NÝ DE GE RÝ AL DI. MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si, ül ke si ya se ti ni sar san son ka - rar la rý çer çe ve sin de, Yük sek As ke rî Kon sey ta ra fýn dan ký sýt la nan bü tün yet ki le ri ni ge ri al dý. Mur si, söz cü sü Ya sir A li ta ra fýn dan ka mu o yu na a çýk - la nan sür priz ka rar la rý çer çe ve sin de, Mü ba rek son ra sý dö nem de yö ne ti mi üst le nen Yük sek As ke rî Kon sey in 17 Ha zi ran 2012 ta ri hin de a na ya sa ya ek - le di ði mad de le ri ip tal et ti. Cum hur - baþ ka ný Mur si, bu na kar þýlýk yap tý ðý ye ni a na ya sa dü zen le me le riy le, 30 Mart 2011 ta ri hin de yi ne As ke rî Kon - sey in ha zýr la dý ðý ge çi ci a na ya sa nýn 56. mad de sin de, yet ki le ri nin be lir til - di ði bö lü mü a na ya sa ya ek le di. Söz ko - A ra kan lý Müs lü man lar, Os man lý to run la rý nýn yar dým e li ni bek li yor n Ö ZERK Di ya net Va kýf Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý (Din-Bir-Sen) Ge nel Baþ ka ný Lüt fi Þe no cak, A ra kan lý Müs lü man la rýn zor du rum da ol du ðu nu, Os man lý nýn to - run la rýn dan u za na cak yar dým e li ni bek le dik le ri ni söy le di. A ra kan da Müs lü man la rý kat le den zih ni ye tin Su ri ye de ki zul mün fa il le ri ve PKK yý yö ne ten ler le ay ný ol du ðu nu id - di a e den Þe no cak, bü tün va tan daþ la rý A ra kan lý Müs lü - man la ra yar dým et me ye da vet et ti. A ra kan da Bu dist le rin, Müs lü man la rýn ev le ri ni ba sýp ba ba la rý nýn göz le ri ö nün de kýz la rý na te ca vüz et tik le ri ni ha týr la tan Din Bir Sen Ge nel Baþ ka ný Lüt fi Þe no cak, An ne le ri mi zin ta ka ti tü ken di. Þu an fer yat e di yor lar. Al lah ve Re sul (asm) düþ man la rý, so - kak la rý tut muþ lar, te ra vih na ma zý i çin ev le rin den çý kýp ca mi ye doð ru yo la çý kan Müs lü man la ra kur þun yað dý rý - yor lar. Bü tün dün ya bu vah þe ti sey re der ken, Müs lü man - lar du yar sýz kal ma ma lý. Kar deþ le ri nin fer ya dý na ku lak ver me li i fa de le ri ni kul lan dý. Samsun / ci han Ye tim ler bay ram ön ce si se vin di ril di n I RAK IN ku ze yin de ki Ker kük þeh rin de ha yýr se ver va - tan daþ la rýn yar dým la rý i le ku ru lan I rak Or ta do ðu Der ne - ði, 480 ye ti mi bay ram ön ce si se vin dir di. Ker kük ün Kor - ya sem tin de fa a li yet gös te ren der ne ðe mü ra ca at e den bin 500 ki þi a ra sýn da se çi len 480 ye ti me, bay ram ön ce si pa ra yar dý mý ya pýl dý. Ay rý ca dul ka dýn la ra da gi ye cek ve pa ra yar dý mý ya pýl dý. Ým kan la rý nýn ký sýt lý ol ma sý na rað men az da ol sa yar dým yap ma ya gay ret et tik le ri ni be lir ten I rak Or ta do ðu Der ne ði Ab dul cab bar Tük me ci, ha yýr se ver va - tan daþ lar dan des tek bek le dik le ri ni söy le di. Tük me ci, mü ra ca at e den her ke se yar dým ya pa ma dýk la rýn dan do la - yý ü zün tü le ri ni be lirt ti. Kerkük / ci han Türk me nis tan da Ka dir Ge ce si af fý n TÜRK ME NÝS TAN DA a ra la rýn da 44 ya ban cý tu tuk lu - nun da bu lun du ðu bin 327 mah kûm, Ka dir Ge ce si af fýn dan ya rar la na cak. Türk men dev let a jan sý nýn ha be - ri ne gö re, bu yýl bin 283 Türk men mah ku mun ya ný sý - ra 44 ya ban cý mah kum da Ka dir Ge ce si do lay sýy la uy - gu la nan ge le nek sel af tan ya rar la na cak. Dev let Baþ ka ný Gur ban gu lý Ber di mu ha me dov, Ka dir Ge ce si do lay sýy la i lan e di len af ya sa sý ný im za la dý. Af tan ya rar la na cak mah kum lar 15 A ðus tos Ka dir Ge ce si ne ka dar öz gür - lük le ri ne ka vu þa cak. Ül ke de 1994 yý lýn dan bu ya na mah kum la ra Ka dir Ge ce si af fý çý ký yor. Aþkabat / ci han nu su mad de, cum hur baþ ka ný na ic ra ve ya sa ma a la nýn da ge niþ yet ki ler ta - ný ma sý nýn ya nýn da, u lus lar a ra sý an - laþ ma la ra im za at ma sa la hi ye ti de ve - ri yor. Bu kap sam da ye ni a na ya sa yý ha zýr la mak la gö rev li ku ru cu mec li sin gö re vi ni ya pa maz du ru ma gel me si ha lin de, Mý sýr top lu mu nu tem sil e de - cek bir mec lis o luþ tur ma yet ki si de ta ný yor. Yük sek As ke rî Kon sey, 30 Mart 2011 ta rih li ge çi ci a na ya sa nýn ba zý mad de le ri ni ta dil et mek a ma cýy - la 17 Ha zi ran 2012 ta ri hin de ye ni bir dek la ras yon da bu lun muþ ve bu çer - çe ve de, Kon sey in, si lâh lý kuv vet le ri il - gi len di ren bü tün ko nu lar da tek mer ci ol ma yet ki si ta nýn mýþ tý. Kahire / a a Ý RAN IN ku zey ba tý sýn da mey - da na ge len dep rem ler de ö lü sa - yý sý nýn, ço ðu ka dýn ve ço cuk ol - mak ü ze re 306 ya u laþ tý ðý bil di - ril di. Sað lýk Ba ka ný Mar zi e Va hid Das cer di, Ý ran mec li sin de yap tý ðý ko nuþ ma da, böl ge de ki has ta ne - le rin morg la rý na ge ti ri len ce set - le rin i se 219 u nun ka dýn ve ço - cuk, 49 u nun ye tiþ kin er kek ol - mak ü ze re top lam 268 ol du ðu - SÝ NA SAL DI RI SI ET KÝ LÝ OL DU TAH RÝR DE SE VÝNÇ MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur - si nin Sa vun ma Ba ka ný Ma ra þal Hü se yin Tan ta vi ve Ge nel Kur may Baþ ka ný Ge ne ral Sa mi An nan baþ ta ol mak ü ze re kuv vet ko - mu tan la rý ný e mek li ye sevk et me si i le bir lik te ün lü Tah rir Mey da ný nda top la nan yüz ler ce ki þi se vinç gös te ri le rin de bu lun du. Müs lü - man Kar deþ ler, Cum hur baþ kan lý ðý ndan ya pý - lan e mek li lik a çýk la ma sý nýn ar dýn dan hal ký Mur si nin ka rar la rý ný des tek le me ye da vet et - miþ ti. Baþ þe hir Ka hi re de ki Tah rir Mey da ný, Cum hur baþ kan lý ðý O fi si o la rak kul la ný lan El Ýt ti ha di ye ve Ab din sa ray la rý nýn çev re sin de top la nan yüz ler ce ki þi se vinç gös te ri si yap tý. Gös te ri ya pan Mý sýr lý lar, 1991 yý lýn dan be ri Sa - vun ma Ba ka ný o lan Tan ta vi, Ge nel Kur may Baþ ka ný Sa mi An nan ve di ðer kuv vet ko mu - tan la rý nýn e mek li ye sevk e di li þi nin Mý sýr si vil ta ri hi nin baþ lan gý cý ol du ðu nu i fa de et ti ler. Mý sýr da mu ha lif Va sat Par ti si, Mur si nin al dý - ðý ka ra ra des tek ver dik le ri ni a çýk lar ken, Mý - sýr ýn ön de ge len si ya si i sim le rin den U lus la ra - ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu es ki Baþ ka ný Mu - ham med El Ba ra dey, ki þi sel Twit ter he sa býn - dan yap tý ðý a çýk la ma da, a lý nan ka ra rýn or du - nun si ya set ü ze rin de ki ro lü nü so na er dir me - de ö nem li bir a dým ol du ðu nu i fa de et ti. MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si nin Sa vun ma Ba ka ný i le Ge nel kur may Baþ ka ný nýn e mek li ye sevk e dil me si ve Yük sek As ke rî Kon sey in (YAK) a na ya sa ya ek le di ði mad de le rin ip ta li ka rar la rý Mý sýr da bü yük yan ký u yan dýr dý. Uz man lar, a lý nan ka rar la rýn ar dýn dan as ke rî dar be ih ti ma li nin za yýf la dý ðý gö rü þün de. Uz man lar, Si na Ya rý ma da sý nda 16 as ke rin öl - dü rül dü ðü sal dý rý nýn ar dýn dan Mý sýr da as ker le si vil ler a ra sýn da ki ik ti dar mü ca de le si nin çö zül dü ðü nü ve or du nun 60 yýl dýr de vam e den sul ta sý nýn so na er di ði ni be lirt ti. Stra te ji uz ma ný Mus ta fa Hi ca zi, Mur si nin son ka rar la rý ný ön a lý cý bir ham - le söz le riy le ni te len di rir ken, Si na da ki sal dý rý la rýn bu ka ra rýn a lýn ma sý na yar dým cý ol du ðu nu sa vun du. Hi ca zi, Yük sek As - ke rî Kon sey in or du ya ge niþ yet ki ler ta ný yan a na ya sa de ði þik lik le ri nin ip ta liy le, bi li nen þek liy le as ke rî dar be i çin bir ma - ze ret kal ma dý ðý gö rü þü nü di le ge tir di. Ka hi re A me ri kan Ü ni ver si te si nden u lus lar a ra sý i liþ ki ler uz ma ný Ý mad Þa hin de, son ka rar la rýn, ken di pro je si ni uy gu la mak is te yen Mur si i çin za ru ri a dým lar ol du ðu nu, an cak Si na sal dý rý sý nýn bu sü re ci hýz lan dýr dý ðý ný, hat ta bu nun i çin meþ ru bir ge rek çe o luþ tur du ðu nu söy le di. As ke rî dar be ih ti ma li nin za yýf la dý ðý gö rü þü ne ka týl dý ðý ný be lir ten Þa hin, Yük sek As ke rî Kon sey in Mur si nin ka rar la rý ný ka bul le ne ce ði tah mi nin de bu lun du. Cum hur baþ - ka ný Mur si nin ka rar la rý ný hu ku kî bo yut la rýy la de ðer len di ren Ka hi re Ü ni ver si te si öð re tim gö rev li si Fu ad Ab dun ne bi, Cum hur baþ ka ný bu ka rar la, ya sa ma yet ki si ni or du dan al ma yý ba þa ra rak, yü rüt me ve ya sa ma ü ze rin de ik ti da rý ný te sis et ti de di. Ab dun ne bi, ya pý lan dü zen le me le ri, yu mu þak a na ya sal dar be söz le riy le ta ným la dý. A na ya sa uz ma ný A týf el- Ben na i se, Yük sek As ke rî Kon sey in se çim so nuç la rý nýn i la nýn dan sa at ler ön ce yap tý ðý a na ya sa de ði þik lik le ri nin ya sa la ra ay ký rý ol du ðu nu be lir te rek, Mu ham med Mur si nin se çil miþ bir cum hur baþ ka ný o la rak yet ki le ri ni kul lan dý ðý ný sa vun du. Ý ran dep rem le rin de ö lü sa yý sý 306 ol du SU RÝYE DE i ki ay dan faz la bir sü re dir ku - þat ma al týn da o lan Hu mus ta tam bir in - san lýk dra mý ya þa ný yor. Su ri ye or du su nun tank ve fü ze ler le bom ba la dý ðý þe hir de halk yi ye cek bu la mý yor. E lek trik ve su yun da bu lun ma dý ðý þe hir de se si ni du yur ma ya ça - lý þan bir ka dýn, Bi zi kur ta rýn fer ya dýn da bu lu nu yor. Sos yal pay la þým si te le rin de yer a lan gö rün tü ler de ka dýn, Ý ki ay dan faz la bir sü re dir Hu mus a ne ek mek ne seb ze ne de nu be lirt ti. Mec li se ko nuy la il gi li ra por su nan Ba kan Das cer di, ya - ra lý sa yý sý nýn sa 3 bin 37 ol du ðu - nu, ya ra lý lar dan 2011 i nin dep - rem böl ge sin de te da vi e dil di ði ni, di ðer le ri nin has ta ne le re nak le - dil di ði ni kay det ti. Ý ran ba sý nýn da dün çý kan ha ber ler de, ce set ler - den ba zý la rý nýn morg la ra gön de - ril me yip böl ge de top ra ða ve ril di - ði bil di ril miþ ti. Tahran / a a ÝHH BÖL GE DE yi ye cek hiç bir þe yin gir me si ne i zin ve ril mi - yor. Ý ki ay dýr mu ha sa ra al týn da yýz. Mu ha lif as ker ler den Hu mus ta ki mu ha sa ra nýn kal - dý rýl ma sý ný bir an ön ce bek li yo ruz. Sa bahak þam fü ze ve ha van top la rýy la sü rek li bi zi bom ba lý yor lar. Öz gür Su ri ye Or du sun dan yar dým bek li yo ruz çað rý sýn da bu lu nu yor. Ço cuk la rý ný as ke re gön de ren an ne ve ba - ba la ra ses le nen Hu mus lu ka dýn, As ke re gön der di ði niz ço cuk la rý nýz ya kýn la rý ný ak - ÝN SAN Hak ve Hür ri yet le ri Ýn sa ni Yar dým Vak fý (ÝHH) A cil Yar dým E - kip le ri, Ý ran da dep rem den et ki le nen köy le ri zi ya ret e di yor. ÝHH dan ya pý lan a çýk la ma da, Ý ran ýn Teb riz e ya le tin de mey da na ge len dep - re min he men ar dýn dan ha re ke te ge çen ve sa de ce sa at ler son ra dep - rem böl ge si ne u la þan ÝHH A cil Yar dým E kip le ri nin ça lýþ ma la rý ný sür dür dü ðü bil di ril di. A çýk la ma da, ÝHH e ki bi nin, Ý ran Ký zý la yý i le a - ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý na ka týl dý ðý, a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la - rý nýn, Ý ran ýn Ku zey ba tý sýn da A zer bay can ýn gü ne yin de ka lan Ver - ze gan, He ris ve E her de yo ðun laþ tý ðý be lir til di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Hu mus ta yi ye cek sý kýn tý sý baþ gös ter di ra ba la rý ný öl dü rü yor. Rast ge le a tý lan fü ze - ler, ev le rin ü ze ri ne dü þü yor. Ha li di ye yer le bir ol du. Hu mus 60 gün dür ku þat ma al týn - da bom ba la ný yor. Bi zi an la yýn ne o lur. Bir - çok þe hir de ko mu tan lýk la rý ný i lan e den ler bil mi yor mu ki Ha li di ye gün ku þat - ma al týn da. Ço luk ço cuk ka dýn her kes ku - þat ma al týn da. Ço cuk la rým la Hu mus tan çýk mak is ti yo ruz çý ka mý yo ruz fer ya dýn da bu lu nu yor. Humus / ci han FO TOÐ RAF: A A mi ka il yap il.com Çö züm süz mah ke me ler ve mah ke me siz çö züm ler Ye ni As ya ga ze te si ni ta kip e den ler, çok il ginç bir so ruþ tur ma hi kâ ye si ni ib ret - le o ku muþ lar dýr. Bir þe kil de göz den ka çý ran la ra ve ko nu yu me rak e den le re de, ga ze te nin Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým Gü - leç yüz ün 8 ve 11 A ðus tos ta rih li tah lil le riy - le, Os man Zen gin in 10 A ðus tos ta rih li ya zý - sý ný tav si ye e de riz. So ruþ tur ma hi kâ ye si, Kâ - zým Gü leç yüz ün, med ya da yan ký ya pan Müf lis Pro je: Ke ma lizm ad lý e se rin den bir i ki cüm le hak kýn da iþ gü zar bir va tan da þýn suç du yu ru su ü ze ri ne baþ la týl mak is ten - miþ tir, a ma þim di lik a kim kal mýþ týr. Ýl ginç bir hi kâ ye! Ve Kâ zým Gü leç yüz ün 11 A ðus - tos ta rih li ya zý sý nýn son pa rag ra fý da il ginç. Di yor ki: A ma 5816 A ta türk ü ko ru ma ka - nu nu ye ri ne TCK 301 den me det um ma sý il ginç. Ne var ki, o da i zin þar tý na ta kýl dý. Ne o la cak þim di?! «««Bir çok mah ke me ler var ki, çö züm süz lük gir da býn dan kur tu lup a dil bir so nu ca var - ma yý bek le yip du rur lar. Biz bi raz da, ba zý an laþ maz lýk la rý mah ke me siz çö zü me u laþ tý - ran u sûl le re ba ka lým. A ma ön ce gü zel bir gi riz gâh la rah met li an ne mi yad et miþ o la - yým. O nun an lat týk la rý ný, keþ ke za ma nýn da kay det sey dim. Kay det tik le ri mi de keþ ke kay bet me sey dim. Bil has sa o nun ço cuk luk ha tý ra la rý, en he ye can lý ve sü rük le yi ci ro - man la rý dol du ra cak cins ten di. Kü çük ken ye tim ve ök süz kal ma sýy la, Nur Meh med le - rin ve Mir za la rýn to ru nu se vim li bir kýz o la - rak, Sey yid le rin ve i lim-ir fan sa hi bi a i le le rin a de ta mü ri di ol muþ, on lar dan zi kir ve ev rad ez ber le miþ, ço cuk lu ðu muz da kýs men bi ze de ez ber let miþ ti. O nun ço cuk luk ha tý ra la - rýn da, Er me ni ler de ö nem li bir yer tu tar dý. Van-Ý ran bað la mýn da on lar la o lan kom þu - luk lar, i yi mü na se bet ler, dost luk lar; þim di ki kar þý lýk lý kýþ kýr tý cý be yan lar la bað daþ ma ya - cak cins ten di. Lâ kin o za man bi le, Os man lý hak kýn da kýþ kýr tý cý ve ür kü tü cü pro pa gan da var mýþ ki; maz lum la rý ko ru mak i çin, sulh i çin, a da - let i çin ya pý lan bir Os man lý se fe rin de: Os- man lý gel di, ký lý cý kan lý gel di, al ba la la rý ný (yav ru la rý ný) kaç! di ye sa ða so la ka çý þan Er - me ni ler; Os man lý nýn, ço luk ço cu ðu ve ka - dýn la rý ko ru duk la rý ný, hi ma ye al tý na al dýk la - rý ný gö rün ce, þa þýr mýþ lar. An nem ço cuk ken bu na biz zat þa hit ol muþ. «««Yi ne bir zel ze le de, dam al týn da ka lan Er - me ni va tan daþ la rýn: Siz han gi di ne men - sup sa nýz, biz de o di ne gir dik, bi zi kur ta - rýn! di ye hay kýr ma la rý da, an nem o la cak kü çük ký zýn kör pe ku lak la rý na kü pe gi bi ta - ký lý kal mýþ tý. Ve sev gi li an nem den, hâ fý za - ma ka yýt lý, Er me ni ler le a lâ ka lý müs bet bir ha tý ra da ha. An nem þöy le an la týr dý: Müs lü - man bir kom þu muz, Er me ni kom þu mu za o lan bor cu nu in kâr e din ce, Er me ni va tan - daþ bir kaç þa hi din hu zu run da: -Bu Müs lü - man, þu söz le ri mi tek rar et sin, ben a la ca - ðým dan vaz ge çe yim. De sin ki: Be nim bu a da ma bor cum var sa; ya zýn ay ran dan, ký þýn yor gan dan, bu dün ya da Kur ân' dan, A hi - ret te i man dan mah rum ka la yým. Borç lu ol du ðu id di a e di len Müs lü man i se: Be nim bu va tan da þa bor cum var sa, ya zýn ay ran - dan, ký þýn yor gan dan de di a ma, son ra sý - ný ge tir me ye di li var ma dý, bor cu nu i ti raf e - de rek, ö de me yi ka bul et ti. «««Ýn gil te re de, Müs lü man lar i çin þe ri at mah ke me le ri ku rul du ðu nu ba sýn dan öð re - ni yo ruz. Müs lü man lar, ken di a ra la rýn da çý - kan an laþ maz lýk lar ne de niy le, is ter ler se þe ri - at mah ke me le ri ne baþ vu ra bi li yor lar. Hat ta Av ru pa da mah ke me ler de bir Müs lü ma nýn i fa de si ni a lan hâ ki min; zan lý ya, ya da þa hi de ba zen Kur ân ü ze ri ne ye min et tir di ði ni de du yu yo ruz. Yur du muz da da, bir u yuþ maz lýk ya hut an laþ maz lýk ta, me se lâ mi ras me se le - sin de, i þi res mi ye te dök me den þe ri at a gi - den le ri miz o lur. Ya ni ta raf lar, fýk hý ve þe ri a - tý i yi bi len bir hey et hu zu run da yüz leþ me ye ra zý o lur lar. So nun da o hey e tin hük mü ne bo yun e ði lir se, ay rý ca yar gý ya git me ye ge rek kal maz. U yuþ maz lýk ve an laþ maz lýk lar â le - me i lan e dil me den ve yar gý ya in ti kal et ti ril - me den, meþ ve ret ler ze mi nin de ve ha kem hey et le ri mu ra ka be sin de hal le di lir.

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Si ya se te ha kim o lan dil Dil ü ze ri ne o ka dar söz söy len miþ ki, bun la ra bir ye ni si ni i la ve et mek ne re dey se im kân sýz dýr. Dil, ya ni söz; in sa ný ve zir de ya par e sir de! He le i da re ci le rin dil le ri nin te miz ol ma sý, müm kün ol du ðu ka dar söz le riy le in san la rý ya ra la mak tan ka çýn ma la rý çok ö nem li. Di lin, in san la rýn ba þý na be lâ lar a ça bil di ði bir a lan da si ya set tir. Si ya set çi le rin ko nuþ ma la rý ba zen on la rý yýl dýz laþ tý rýr ken, ba zen de i ti bar la rý ný yer le re se re bi lir. Son ay lar da ya da gün ler de si ya se tin di li nin bo zul ma ya baþ la dý ðý, si ya set çi le rin ko nuþ mak tan zi ya de dil le ri va sý ta sýy la bir bi riy le kav ga et tik le ri ak la ge li yor. Öf ke i le kal kýl dý ðýn da za rar la o tu ru lan kol tuk lar dan bi ri de si ya set çi le rin kol tu ðu dur. Baþ ka in san la rýn öf ke i le kalk ma sý sa de ce ken di le ri ne za rar ve rir, a ma si ya set çi le rin, he le he le Tür ki ye yi i da re e den ler in öf ke li dil i le ko nuþ ma sý hem ken di le ri ne hem de baþ ka la rý na, bel ki de bü tün bir mil le te za rar ve re bi lir. Ta rih, di li ne ha kim ol ma yan la rýn uð ra dý ðý za rar la rý yaz mak la bi ti re mez. Bu na rað men si ya set çi le rin a ðýr dil le ko nuþ ma ya he ves li ol ma la rý ný an la mak müm kün de ðil. Kim, kav ga cý dil i sa vu na bi lir ki? A ma ba ký yo ruz, çap lý, çap sýz söz ler en baþ ta kul la ný lý yor. Ýç si ya set bir ya na, dýþ si ya set te de bu dil kul la ný lý yor ki an la mak müm kün de ðil. Dil le riy le in san la rý ya ra la yan, hat ta pa ra la yan si ya set çi le rin sa kin dü þü nen da nýþ man la rý da yok mu? Bu kav ga cý di lin u zun dö nem de o di li kul la nan la ra za rar ve re ce ði ni gör mü yor lar mý? On la rýn da ba si ret le ri ka pan dý mý? Ha di se le re ta raf gir ba kan lar, kav ga cý üs lup tan mem nun o la bi lir ler ve bel ki de des tek le dik le ri si ya set çi le ri bu yol da teþ vik e de bi lir ler. An cak þu bi lin me li dir ki, u zun dö nem de bu dil kul la nan la ra da fay da ver mez. Yýl la rýn tec rü be siy le or ta ya çýk mýþ, ec dad ya di gâ rý söz le ri en baþ ta si ya set çi le re ha týr lat mak ta fay da var. Ýs ter se niz bu ö nem li a ta söz le rin den (sa nal â lem de her ke sin ko lay ca u la þa bi le ce ði) bir kýs mý ný ha týr la ya lým: * Bý çak ya ra sý ge çer, dil ya ra sý geç mez. * Buð day ek me ðin yok sa buð day di lin de mi yok? * Bül bü lün çek ti ði di lin be lâ sý. * Di li ni tu tan, ba þý ný be lâ ya sok maz. * Dil den ge len el den gel se, her fu ka ra pa di þah o lur. * Di lim se ni di lim di lim di le yim, ba þý ma ge le ni sen den bi le yim. * Di lin cir mi (cis mi) kü çük, cür mü (su çu, ka ba ha ti) bü yük. * Di lin ke mi ði yok. * Ý ki ku lak bir dil i çin. * Ýn sa nýn e ti yen mez, de ri si gi yil mez; tat lý di lin den baþ ka ne si var? * Sof ra da e li ni, mec lis te di li ni sak la. * Tat lý dil yý la ný de li ðin den çý ka rýr. Tür ki ye yi i da re e den le rin da nýþ man la rý müm kün i se her gün bu ve ben ze ri a ta söz le ri ni si ya set çi le re ha týr lat ma lý dýr. Bu ya pý la bi lir se dil le rin kalp ler de ya ra a çan ko nuþ ma lar yap ma sý ve ha va nýn ge ril me si ön le ne bi lir. Ek se ri yet tah kik eh li ol ma dý ðý i çin si ya set çi le rin, li der le rin yap tý ðý ko nuþ ma lar ta raf tar la rý a ra sýn da tah min e di len den da ha faz la te sir li o lu yor. Ta raf tar lar bir bir le ri ne, li der le ri nin söz le ri ü ze rin den sa ta þý yor ve si ya set te ki ya ra la yý cý dil ce mi ye tin her ye ri ne si ra yet e di yor, ya yý lý yor. Oy sa Ý ki ku lak bir dil an la yý þý i le ha re ket e dil se az ko nu þup çok din le me nin fay da la rý or ta ya çý ka cak. Ma lum, Çok mal ha ram sýz, çok söz de ya lan sýz ol maz ka na a ti hay li yay gýn dýr. O hal de si ya set çi ler çok ko nuþ mak ye ri ne öl çü lü ve den ge li ko nuþ ma yý, ko nuþ tuk ça in san la rý (mu ha li fi bi le ol sa) ya ra la ma ma yý he def o la rak ön le ri ne koy ma lý dýr lar. Si ya set çi ler lüt fen dil le ri ni bi raz sak la sýn lar ki ha va yu mu þa sýn... GEÇMÝÞ OLSUN Bonn okuyucularýmýzdan muhterem Muhittin Kýlýç'ýn aðýr bir rahatsýzlýktan dolayý tedavi gördüðünü öðrendik. Geçmiþ olsun diyor, Cenâb-ý Haktan hayýrlý ve âcil þifalar diliyoruz. y CHP he ye ti Ay gün ün e þiy le gö rüþ tü TUN CE LÝ YE ge len CHP mil let ve kil le ri Ýl han Ci ha ner, Le vent Gök, Müs lim Sa rý, Ve li Að - ba ba ve Mu har rem I þýk, ka çý rý lan CHP Tun - ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün e þi E mi ne Ay gün i le gö rüþ tü. Ge liþ me le ri ta kip et mek ü ze re ge ce sa at le rin de Tun ce li ye ge len mil - let ve kil le ri, sa bah sa at le rin de bir o tel de Ay - gün ün e þi E mi ne Ay gün, ya kýn la rý ve par ti li - ler le bir a ra ya gel di. Mil let ve kil le ri, E mi ne Ay gün ve par ti li ler le bir sü re gö rüþ tü. Mil let - ve ki li Le vent CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký - lýç da roð lu nun gö rev len dir me si ü ze ri ne Tun ce li ye gel dik le ri ni söy le di. Elazýð / a a BURADAN KAÇIRILDI O VA CIK il çe sin den Tun ce li ye dö nü þün de ön ce ki gün ak þam PKK lý lar ca a - ra cý nýn ö nü ke si le rek ka çý rý lan CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün a lý ko nul du ðu böl ge ba sýn men sup la rýn ca gö rün tü len di. O lay, Tun ce li - O - va cýk ka ra yo lu nun 35. ki lo met re sin de ki Mer ho de re si mev ki sin de ger çek - leþ miþ ti. De re ke na rýn da ki sarp ka ya lýk lar ve a ðaç lýk böl ge dik kat çe ki yor. Te rö rist le rin da ha ön ce de bu böl ge de pek çok kez yol kes ti ði be lir ti li yor. Erdoðan, Kýlýçdaroðlu nu aradý Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ýd ris Na im Þa - ni yet li ve hiç ol ma ma sý ge re ken hin, CHP Tun ce li Mil let ve ki li ey lem le rin den bir ta ne si ni da ha Hü se yin Ay gün ün ka çý rýl ma - gör müþ ol duk. A ma gü ven lik sýy la il gi li o la rak, Yak la þýk 1 sa - güç le ri miz o la yý ta kip e di yor. BAÞ BA KAN Er do ðan Ha liç Kon gre Mer - at son ra gü ven lik güç le ri mi zin Be nim bu i nan cým ve hay ký rý þým ke zi nde yap tý ðý ko nuþ ma son ra sý ga ze te - ci le rin so ru la rý üzerine: Ko nuy la il gi li o la - o lay dan ha be ri ol muþ tur. Ha - boþ bir þey de ðil. Ben TBMM de, rak þu an Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý mýz ta kip te. Fa - ber a lý nýr a lýn maz bü tün gü ven - hü kü met te, so kak ta da, Hak - BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, CHP Tun ce li Mil let ve - kat tüm gü ven lik güç le ri i þin ta ki bin de dir lik güç le ri miz, mül ki ma kam la - ka ri de de, E dir ne de de, bu i - Na im Þa hin ki li Hü se yin Ay gün ün ka çý rýl ma sýy la il gi li o la rak CHP Ge nel dedi. Baþbakan Erdoðan, muhalefetin rý mýz o la yýn ta ki bi ne baþ la mýþ - nan cý di le ge ti ri yo rum. A ma bi - Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nu te le fon la a ra dý. Baþ ba kan - eliþtirelerine de deðinerek, Bi ze di yor lar týr de di. Gü ven lik güç le ri nin o la yýn ar dýn - li yo rum ki, yal nýz de ði lim. Ar dým da 75 mil - lýk yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re Baþ ba kan Er do ðan, ki, Þam a bak ma, Þem din li ye bak. Biz dan baþ lat tý ðý ça lýþ ma la rý sür dür dü ðü nü yon var ve ö nüm de de 75 bin var. O 75 bin, CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu na, O la yý þid det le ký ný yo - o ra ya da ba ka ca ðýz, bu ra ya da ba ka ca - vur gu la yan Þa hin, Ge rek is tih ba rat, ge rek - 75 mil yo nun tü kü rü ðü ne bi le ta ham mül e - rum me sa jý ný i let ti. Er do ðan ay rý ca, O la yý, gü ven lik bi - ðýz. Biz, Þem din li nin Þam dan baþ la dý - se o pe ras yon plan la ma la rý a çý sýn dan ko nu de mez ler a ma biz o za ma ný sa býr la bek li yo - rim le ri ve il gi li ler ta kip e di yor de di. Ý Ankara / a a ðý ný bi len bir mil le tiz diye konuþtu. ta ki bi miz de dir. Bö lü cü te rör ör gü tü nün kö tü ruz di ye ko nuþ tu. Ankara / a a Tuhaf eyleme büyük tepki CHP TUN CE LÝ MÝL LET VE KÝ LÝ HÜ SE YÝN AY GÜN ÜN, SE ÇÝM BÖL GE SÝN DE ARACININ YOLUNU KESEN Ý KÝ PKK LI TA RA FIN DAN KA ÇI RIL MA SI TEPKÝYLE KARÞILANDI. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün te rö rist ler ta ra fýn dan ka çý rýl ma sý ný de ðer len di rir ken, El bet te ü zü cü dür, dü þün dü rü cü dür. Ay ný za man da ký nan ma sý ge re ken bir hu sus tur. Ký ný yo rum, Bu, mil let i ra de si ne, de mok ra si ye, Mec li si mi ze say gý sýz lýk týr de di. Çi çek, TBMM de ga ze te ci le rin ko nu ya i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. O lay la il gi li bil gi al dýk tan son ra Tun ce li Va li si Mus ta fa Taþ ke sen i le gö rüþ tü ðü nü be lir ten Çi çek, þöy le de vam et ti: Bu gün de de gö rüþ tüm. Sa yýn Ay gün ün e þi de o ra day dý. E þiy le gö rüþ tüm. Al dý ðým bil gi le ri sa yýn Ký lýç da roð lu ve sa yýn Ad nan Kes kin i le pay laþ tým. Ýlk bil gi ler ý þý ðýn da da his si ya tý mý, tep ki mi dün ge ce i fa de et me ye ça lýþ tým. El bet te ü - TBMM Baþkaný Cemil Çiçek zü cü dür, dü þün dü rü cü dür. Ay ný za man da ký nan ma sý ge re ken bir hu sus tur. Ký ný yo rum. Bu mil let i ra de si ne, de mok ra si ye, Mec li si mi ze say gý sýz lýk týr. Ça lýþ ma de vam e di yor. Ay rýn tý la rý bir gör me miz la zým. Ne den Tun ce li, ne den Sa yýn Ay gün, ne den mil let ve ki li ne kar þý böy le si ne say gý sýz ca bir ey lem ger çek leþ miþ o lu yor? Ay rýn tý lar be li o lun ca da ha de tay lý bir de ðer len dir me ya pa rým. ÝNSAN HAKLARINA AÇIK SALDIRI TBMM Ýn san Hak la rý Ýn ce le me Ko mis yo nu Baþ ka ný Ay han Se fer Üs tün, PKK te rör ör gü tü nün Ay gün ü se çim böl ge sin de yü rüt tü ðü ça lýþ ma lar sý ra sýn da ka çý ra rak mil let i ra de si ne sal dýr dý ðý ný vur gu la dý. Üs tün, a çýk la ma sýn da, TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu ü ye si Hü se yin Ay gün ün ka çý rýl ma sý in san hak la rý na ya pý lan a çýk bir sal dý rý dýr de di. Ankara / a a Haluk Koç Baþ ba kan ý e liþ tir di CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Par ti Söz cü sü Ha luk Koç, Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün te rö rist ler ta ra fýn dan ka çý rýl ma sý na i liþ kin, Ö nem li bir sü reç ya - þan mýþ týr, da ha ön ce ki ben zer du rum lar - da sa yýn Baþ ba kan ý il gi len di ren a i le so - run la rý ve sað lýk so run la rý da hil, CHP Ge nel Baþ ka ný he men ü ze ri ne dü þen gö re vi yap mýþ týr. A ma sa yýn Baþ ba kan bu ko nu - da bil gi len dir me ge re ði duy ma mýþ týr di - ye ko nuþ tu. Koç, bir so ru ü ze ri ne BDP i le bir gö rüþ me le ri nin ol ma dý ðý ný söy le di. ÝÇÝÞ LE RÝ BA KAN LI ÐI BÝZ ZAT TA KÝBÝ NÝ YA PI YOR CHP milletvekili Hüseyin Aygün Ey lem, Ay gün e de ðil par la men ter sis te me CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sez - gin Tan rý ku lu da bir so ru ü ze ri ne a - sýl he de fin Sel vi Ký lýç da roð lu ol du - ðu id di a la rý na i liþ kin bir bil gi si nin bu lun ma dý ðý ný söy le di. Ya þa nan o - la yýn ka bul e di le mez ol du ðu nun al - tý ný çi zen Tan rý ku lu, Bu sa de ce Hü - se yin Ay gün ün þah sýy la il gi li bir du - rum de ðil, par la men ter sis te me kar þý yapl mýþ bir ey lem dir de di. BDP: AYGÜN, DERHAL SERBEST BIRAKILMALI BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gül tan Ký þa nak ýn im za - sýy la ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ay gün ün si lâh lý bir grup ta ra fýn dan zor la a lý ko nul ma sý ný ü zün tüy le öð ren dik le ri be lir til di. Par ti o la rak Ay gün ün ser best kal ma sý ve sað sa lim ge ri dö ne bil me si i çin el le rin den ge len in sa ni des te ði sun ma ya ha zýr ol duk la rý ný bil di ri len a çýk la - ma da, Her þey den ön ce böy le si bir ey le mi ka bul e di le mez bu lu yor, tas vip et me di ði mi zi be - lir ti yo ruz. Sa yýn Ay gün ün za man ge çi ril mek si zin der hal ser best bý ra kýl ma sý ný bek li yo ruz de nil di. BDP nin a çýk la ma sýn da hü kü me tin u mur sa maz ta výr ta ký na cý ðý id di a e dil di. VURAL: CHP, TOPLANTI ÇAÐRISINI GERÝ ALMALI MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural da ''CHP bu eylem karþýsýnda dik durup belki de parlamentoda da yarýnki toplantý çaðrýsýný geri alarak bu giriþime karþý bir tepki ortaya koyabilir düþüncesindeyim. Terör örgütü bir millet vekilini rehin almýþ olabilir ama bu milletin egemenliðini rehin alamayacaklar, Oslo'yu Meclise taþýyamayacaklar'' dedi. TE RÖR ÖR GÜ TÜ A MA CI NA U LA ÞA MA YA CAK U LAÞ TIR MA, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, te rör ör gü tü nün a ðýr ka yýp lar ver di ði Þem din li de a ma cý na u la þa ma yýn ca, dik ka ti çek mek ve yý kýl ma dým va rým me sa jý ver mek i çin Fo ça da ki bom ba lý sal dý rý yý ger çek leþ tir di ði ni ve ar dýn dan da CHP Tun ce li Mil let - ve ki li Hü se yin Ay gün ü ka çýr dý ðý ný bil dir di. Yýl dý rým, Mil let ve ki li ne yö ne lik böy le bir ha re ke - tin ger çek leþ miþ ol ma sý ör gü tün dik kat çek mek a dý na yap tý ðý bir fa a li yet tir. A ma ne fa a li yet ya par sa yap sýn ör güt, Tür ki ye de a ma cý na u la þa ma ya cak týr de di. ERGÜN: TÜRKÝYE, ÜSTESÝNDEN GELECEK BÝ LÝM, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, Tür ki ye nin a ya ðýn da ki son pran ga nýn, te rör me se - le si ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye mu hak kak su ret te bu nun da üs te sin den ge le cek ve bu yü kü de ü ze rin den a ta rak, yo lu na da ha hýz lý bir þe kil de de vam e de cek tir de di. E ner ji ve Ta bii Kay nak lar Ba - ka ný Ta ner Yýl dýz da Bu nu Tür ki ye nin si ya sî is tik ra rý na kar þý ya pýl mýþ bir a dým o la rak gö rü yo rum de di. DSP Ge nel Baþ ka ný Ma sum Tür ker, Ký lýç da roð lu nu a ra ya rak ü zün tü le ri ni di le ge tir di. CHP, Ay gün gün de miy le top lan dý CHP Mer kez Yö ne tim Ku ru lu (MYK), Ge nel Baþ kan Ke mal Ký - lýç da roð lu baþ kan lý ðýn da top - lan dý. Top lan tý da Tun ce li de te - rör ör gü tü PKK ta ra fýn dan ka çý - rý lan CHP Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün i le il gi li ge liþ me ler de - ðer len di ril di. Ay rý ca top lan tý da CHP ta ra fýn dan Mec lis in te rör ve Su ri ye de ki ge liþ me ler le il gi li o la ða nüs tü top lan tý ya çað rýl - ma sý na i liþ kin ko nu nun da de - ðer len di ril di ði be lir til di. ÝHD ký na dý AY GÜN ÜN ser best bý ra kýl ma sý ný is te yen bir grup, An ka ra Yük sel Cad de si nde top lan dý. Grup ta ki ler a dý na a çýk la ma ya pan Ýn san Hak - la rý Der ne ði (ÝHD) Ge nel Baþ ka ný Öz türk Türk do ðan, CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün ka çý rý lýp a lý ko nul ma sý ey le mi ni ký - ný yor ve der hal ser best bý ra kýl - ma sý ný ta lep e di yo ruz. Ey le min si vil bir ki þi yi he def al ma sý nýn ö - te sin de hal kýn oy la rýy la se çil miþ bir ki þi ye yö ne lik ol ma sý dik kat çe ki ci dir. Ey lem bu yö nüy le de þid de tin e ge men ol du ðu gü nü - müz ka os or ta mý ný da ha da týr - man dý ra cak teh li ke li ge liþ me le ri i çin de ba rýn dýr mak ta dýr de di. Þa hin: Ko nu ta ki bi miz de Mu ha bir, ka çý rýl ma a ný ný an lat tý TE RÖR ör gü tü PKK ta ra fýn dan ka çý rý lan CHP Tun ce li Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün ün a ra cýn da bu lu nan ve ser best bý ra ký lan Ak þam ga ze te si mu ha bi ri Ka dir Mer kit o la yý an lat tý. Mer kit, Mil let ve ki li Hü se yin Ay gün i le bir lik te O va cýk a git tik le ri ni be lir te rek, o ra da hal ký ve es na fý zi ya ret et tik le ri ni, ak þam ü ze ri Tun ce li mer ke ze ge ri dön mek i çin yo la ko yul duk la rý ný söy le di. O va cýk ýn yak la þýk ki lo met re son ra sý, kes kin bir vi ra ja gel dik le ri ni i fa de e den Mer kit, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Hý zý mýz da bi raz dü þük tü. Vi ra ja gi rer ken 2 ta ne PKK lý ta ra fýn dan yo lu muz ke sil di. A ra ca yak la þa rak mil let ve ki li Hü se yin Ay gün e, Hü se yin Bey bi zim le ge li yor su nuz. Par ti mi zin al mýþ ol du ðu ka rar doð rul tu sun da si zi gö tür mek zo run da yýz de di ler. Hü se yin Ay gün o ra da ba ya ðý bir di ren di. Ben si zi ta ný mý yo rum. Si zin le hiç bir ye re ge le mem de di. Biz de o ra da du ru ma mü da ha le et tik de dik. Hü se yin Bey de za ten bi zim can gü ven li ði miz ol ma dý ðý i çin te red düt ya þa dý. Ço cuk la rý bý ra ka cak mý sý nýz? Ço cuk la rý bý ra kýn, on la rýn a i le le ri ba na e ma net et ti gi bi söz ler te laf fuz et ti. A dam lar da si lâh la rý bi ze doð rul ta rak Ço cuk la rý bý ra ka ca ðýz. On lar la hiç bir i þi miz yok. Sa de ce si zi gö tü re ce ðiz di ye rek Hü se yin Bey i a lýp or man lýk a la na doð ru git ti ler, u zak laþ tý lar. Tunceli / ci han TAZÝYE Son þahitlerden muhterem aðabeyimiz Ahmet Gümüþ' ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý

9 Y HA BER 9 Se va d-ý Â za ma ta bi ol mak ve si ya set ler Ge çen ler de mü dak kik bir Ye ni As ya o ku yu cu su i le ya zar lar ve ya zý lar hak kýn da ve rim li bir soh be ti miz ol du. Bir ya za rý mý zýn bir ya zý sý ný kes miþ sak la mýþ. Se va dý a za ma it ti ba et me nin si ya sî ter cih ler de ge çer li ol ma dý ðý na da ir bir ya zý, o ku muþ su nuz dur. Mü za ke re mi zin ü rün le ri þun lar: Se va dý a zam sað du yu lu bü yük kit le o la rak ter cü me e di le bi lir. Ya ni a na cad de den gi den ler. Di nin ö nem li bir kýs mý ör fe a çýk týr. Di ðer i fa dey le di nin ke sin hü küm le ri ne ay ký rý ol ma yan ör fü din red det mez. Sün ne te ri a yet le bir lik te bu ör fün de i fa ve mu ha fa za e dil me si fay da lý dýr. Di nî me se le ler de, sün net le rin han gi si nin da ha ön ce gel di ði ve han gi ör fün mu ha fa za e dil me si ge rek ti ði gi bi ko nu lar da, se va dý a za ma ta bi ol mak ge rek li gö rül müþ tür. Baþ ba kan lýk ta Su ri ye zir ve si nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay ýn baþ kan lý ðýn da Su ri ye de ki son ge liþ me ler le il gi li top lan tý ya pýl dý. Baþ ba kan lýk Mer kez Bi na da ki top lan tý ya, A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Mil li Ýs tih ba rat Teþ ki la tý (MÝT) Müs te þa rý Ha kan Fi dan ve Su ri ye sý ný rýn da ki il le rin va li le ri ka týl dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan da yet ki li le rin ha zýr bu lun du. Yak la þýk 3 sa at sü ren top lan tý da, 60 bi ni a þan Su ri ye den ge len mül te ci sa yý sý nýn da ha da art ma sý du ru mun da ya pý la bi le cek ler ve ça dýr kent le rin du ru mu e le a lýn dý. Top lan tý da a lý nan ka rar la rýn Ba kan lar Ku ru lu na su nul du ðu be lir til di. An ka ra / a a Ge nel kur may: Þe hit tö re nin de a i le nin o lur u a lýn dý drbat ho o.com nge NEL KUR MAY Baþ kan lý ðý, Fo ça da ki sal dý rý da þe hit o lan Er Öz kan A teþ li i çin Ýs tan bul da dü zen le nen tö re ne i liþ kin a i le si i le gö rü þül dü ðü nü, tö re nin ön ce ce me vin de, bi la ha re ca mi de ya pýl ma sý hu su sun da a i le nin o lur u nun a lýn dý ðý ný bil dir di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de þe hit er Öz kan A teþ li nin de fin iþ lem le ri ne i liþ kin a çýk la ma ya pýl dý. A teþ li nin 9 A ðus tos ta Fo ça da ki men fur sal dý rý da þe hit ol du ðu be lir ti len a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Öz kan A teþ li nin Ýs tan bul da ic ra e di len þe hit tö re ni i çin a i le siy le gö rü þül müþ, tö re nin ön ce ce me vin de, bi la ha re ca mi de ya pýl ma sý hu su sun da a i le nin o lur u a lýn mýþ týr. Tö ren le il gi li o la rak a i le ye her han gi bir zor la ma ya pýl ma mýþ, ki böy le bir þey ol ma sý müm kün o la maz, a i le i le tam bir an la yýþ bir li ði sað lan mýþ týr. TSK; A na ya sa mý zýn 2. mad de sin de be lir ti len la ik dev let an la yý þý na ve 24. mad de sin de be lir ti len din ve vic dan hür ri ye ti;ne her za man sa dýk kal mýþ týr. SU BAY LAR HA LEP TE YA KA LAN - DI ÝD DA SI YA LAN LAN DI Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, dýþ ba sýnya yýn or gan la rý na da ya ný la rak bir ký sým u lu sal ba sýn-ya yýn or gan la rýn da yer a lan ba zý Türk su bay la rý nýn Ha lep te ya ka lan dý ðý na da ir ha ber le rin ger çek dý þý ol du ðu nu bil dir di. An ka ra / a a Myan mar i çin 5.3 mil yon li ra top lan dý nmyan MAR i çin baþ la tý lan yar dým kam pan ya sýn da dün i ti ba rýy la 5 mil yon 325 bin 482 li ra top lan dý ðý bil di ril di. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý ndan (A - FAD) ya pý lan a çýk la ma da, Baþ kan lýk nez din de a çý lan yar dým kam pan ya sý he sap la rýn da dün i ti ba riy le top la nan tu tar be lir ti le rek þun lar kay de dil di: Myan mar da ya þa nan iç ça týþ ma, et nik ký yým ve yok sul luk ne de niy le ül ke nin A ra kan böl ge sin de ya þa yan Müs lü man kar deþ le ri mi zin bu zor gün le rin de ya nýn da o lan ve ba ðýþ la rý ný e sir ge me yen tüm ku rum ve ku ru luþ la rý mýz la ha yýr se ver va tan daþ la rý mý za te þek kür e de riz. An ka ra / a a Ta bi ri ca iz se çý kýn tý ol ma mak ge re kir. Di nî me se le ler de hük mü â lim ler ve rir, di ðer le ri de o na u yar, uy ma lý dýr. Ör fi hü küm ler za ten ta rih i çin de ken di li ðin den o lu þur, â lim de a vam da o na u yar, uy ma lý dýr. Bu na kar þý lýk iç ti ha dî me se le ler de ya ni hak kýn da iç ti hat ya pýl mýþ o lan ya da ya pý la bi le cek o lan ko nu lar da te mel pren sip þu dur: Her müs ta id ken di nef si i çin iç ti had e de bi lir. A ma bu iç ti ha dý ný ve hük mü nü baþ ka la rý na teþ mil e de mez. Ýç ti hat lar hu su sun da i ki grup in san var: Bi rin ci si iç ti hat is ti da dý na sa hip bu lu nan lar. Bun lar iç ti hat la rý ný ge nel leþ tir me hu su sun da çok dik kat li ol ma lý lar. Ý kin ci si de bir iç ti ha da ta bi o la cak o lan lar. Ýþ te bu i kin ci si se va dý a za ma ta bi ol ma lý. Üs te lik bu a lan da se va dý a zam bir de ðil dört de o la bi lir. Dört a me lî mez hep gi bi. Si ya set le re ve si ya sî ter cih le re ge lin ce, se va dý a za ma it ti ba et me ku ra lý bu a lan da iþ le mez. (Ay nen hiz met me tod la rý ve ce ma at ler gi bi) Zi ra; 1. Ön ce lik le ak tör le ri nin ye te rin ce din dar ol ma dý ðý bu gün kü si ya set te, se va dý a za ma it ti ba mec bu ri ye ti gi bi di nî hü küm - TBMM Ge nel Ku ru lu, te rör o lay la rý ve Su ri ye de ki ge liþ me le ri de ðer len dir mek ü ze re CHP nin TBMM Baþ kan lý ðý na yap tý ðý baþ vu ru ü ze ri ne, bu gün sa at te o la ða nüs tü top la na cak. Bu gün kü bir le þi mi TBMM Baþ kan ve ki li Sa dýk Ya kut un yö net me si bek le ni yor. Baþ kan ve ki li, bir le þi a ça bil mek i çin top lan tý ye ter sa yý sý a ra ya cak. AKP ve MHP nin, CHP nin top lan tý çað rý sý na o lum suz ce - le ri iþ let mek son de re ce teh li ke li dir, bö lü cü et ki ya pa bi lir. 2. Se çim ler de se va dý a za mýn oy ço ðun lu ðu de mek ol du ðu nu var sa ya lým. Bu ço ðun lu ða ta bi o lu na maz. Zi ra mo dern se çim sis te mi nin ge re ði þu: San dýk lar ka pa lýy ken kim se ger çek du ru mu bi le mez. A çýl dýk tan son ra da oy ve ri le mez. Ge nel e ði li mi gös ter di ði id di a e di len ka mu o yu yok la ma la rý da res mî de ðil, ha ke mi yok ve üs te lik yön len dir me ye a çýk. O hal de, bir din dar, di ðer bir din da ra, bir se çim den son ra, Sen ne den ço ðun lu ða ta bi ol ma dýn, ne den di nî hük me mu ha le fet et tin di ye mez. Zi ra han gi par ti nin ço ðun lu ðu a la ca ðý ný ön ce den kim se tam bi le mez. 3. Da ha ö nem li si, bir si ya sî par ti nin, ku ru lur ku rul maz en yük sek o yu al ma sý, an cak, Tür ki ye gi bi, si ya set tar la sý nýn si ya set mü hen dis le rin ce sýk sýk ye ni den ve fark lý yön den sü rül dü ðü, de mok ra si si ge ri kal mýþ ül ke ler de o lu yor. Nor mal þart lar da, bir si ya sî a ký mýn bü yü me si i çin bir sü reç lâ zým. Bu sü reç ta mam la nýn ca ya ka dar o par ti ye oy ve ren ler vap ver me si se be biy le, Ýç tü zük ge re ði Ge nel Ku rul da 184 o lan top lan tý ye ter sa yý sý na u la þý la ma dý ðý nýn an la þýl ma sý du ru mun da, bir le þi min ka pa tý la ca ðý bil di ril di. O la ða nüs tü top lan tý lar la il gi li geç miþ uy gu la ma lar da bir kaç is tis na dý þýn da Baþ kan ve ki li nin yok la ma yap tý ðý be lir til di. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, CHP nin 124 im za lý baþ vu ru su ü ze ri ne Ge nel Ku ru lu, bu gün sa at te o la ða nüs tü top - di nin hük mü ne ay ký rý mý dav ran mýþ o lu yor? 4. En ö nem li si de þu: Fýr ka cý lýk lâ zým-ý meþ ru ti yet tir. Ya ni çok par ti li ha yat de mok ra si nin ge re ði dir. Par ti ler den bi ri ne ve ri len oy i sa bet li di ðer le ri di nî yön den i sa bet siz i se de mok ra si di ne ay ký rý de mek tir! Se va dý a zam ku ra lý ný se çim ler de uy gu la ma ya kalk mak bu se bep le bi zi bir aç ma za gö tü rür: Ya oy ver ve fa kat oy ver di ðin par ti bi rin ci par ti ha li ne gel miþ ol sun, yok sa gü na ha gi rer sin. Ya da bu gü nah tan kor ku yor san oy ver me, oy ve ren le rin ik ti da rý na ta bi ol aç ma zý na. 5. Be di üz za man, nur la rýn neþ ri ne des tek ol mak la bir lik te ken di sin den fark lý si ya sî ter ci he sa hip o lan Eþ ref E dip gi bi dost la rý ný, ge niþ mâ nâ da nu run ta le be si o la rak gö rü yor, kar de þiz di yor. Fa kat si ya set nok ta sýn da de ðil kay dý ný da ko yu yor. Be di üz za man da hi o ta le be le ri ne Se va dý a za ma ta bi o lun de me di ði ne gö re ba zý ta le be le ri nin de fark lý ter cih te bu lu nan baþ ka ba zý ta le be le re öy le de me hak ký ol ma sa ge rek. Meclis, olaðanüstü toplantýya hazýr TBMM GENEL KURULU, TERÖR VE SURÝYE GÜNDEMLÝ CHP'NÝN TBMM BAÞKANLIÐI'NA YAPTIÐI BAÞVURU ÜZERÝNE, BUGÜN OLAÐANÜSTÜ TOPLANACAK. DÜN YA NIN bir çok böl ge sin de yar dým fa a li yet le ri ni hýz ke se me den de vam et ti ren Sa da ka ta þý U lus la ra ra sý Yar dým Der ne ði, Ku düs te Mes cid-i Ak sa nýn bah çe sin de yer a lan gü neþ lik le rin a çý lý þý ný ger çek leþ tir di ve Tür ki ye li ha yýr se ver ler ta ra fýn dan res to ras yo nu ta mam la nan Ya fa Bü yük Ca mii bah çe sin de kar deþ lik sof ra la rý ný ku ra rak Fi lis tin li ler le bir lik te if tar yap tý. Ger çek leþ ti ri len pro je ler kap sa mýn da Ku düs te Mes cid-i Ak sa bah çe sin de yer a lan gü neþ lik pro je si nin a çý lý þý böl ge ye gi den Sa da ka ta þý Yar dým Der ne ði e ki bi ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril di. Gü neþ lik pro je si kap sa mýn da Kub be tus Sah ra ve Mes cid-i Ak sa Ca mii a ra sýn da yer a lan böl ge de ya pý mý ta mam la nan gü neþ lik ler yak la þýk 3 bin met re ka re lik bir a la na ku rul du. Böl ge de sý cak lý ðýn yaz ay la rýn da 45 de re ce le ri bul ma sýn dan do la yý gün düz sa at le rin de Mes cid-i Ak sa bah çe sin de i ba det et mek ve va kit ge çir mek i çin zor la nan Müs lü man la rýn ta lep le ri ni dik ka te a lan Sa da ka ta þý yet ki li le ri, göl ge lik ler le Müs lü man la rýn da ha ra hat i ba det et me le ri ni sað lý yor. Cu ma Na ma zý ný kýl mak i çin res mi ra kam la ra gö re 250 bin Fi lis tin li Müs lü man Mes cid-i Ak sa ya top la ný yor. Mes cid-i Ak sa ve Kub be tus Sah ra da gün düz sa at le rin de ge rek i ba det ge rek se de va kit le ri ni ge çir mek is te yen in san lar gü ne þin al týn da ka lý yor du. Cu ma gü nü a çý lý þý ya pý lan gü neþ lik le rin ken di le ri ne çok bü yük ko lay lýk sað la dý ðý ný i fa de e den Fi li si tin li ler, Türk ha yýr se ver le re te þek kür e di yo ruz, ba yan la ra da tah sis e di len bu gü neþ lik ler den bah çe nin ta ma mýn da ya pýl ma sý ný is ti yo ruz de di ler. YA FA BÜ YÜK CA MÝ Ý NDE ÝF TAR Fi lis tin de ki yar dým fa a li yet le ri ne de vam e den Sa da ka ta þý Der ne ði Fi lis tin li Müs lü man lar i çin bü yük ö nem ta þý yan ve ge çen yýl Tür ki ye li ha yýr se ver ler ta ra fýn - lan tý ya ça ðýr mýþ tý. Bu a ra da, bu gün Mec lis te CHP Gru bu da top la na cak. Ge nel Baþ kan Ke mal Ký lýç da roð lu nun, da top la na cak o lan CHP gru bun da, o la ða nüs tü top lan tý çað rý sý nýn ge rek çe le ri ni an lat ma sý ve bu ko nu da yö nel ti len e leþ ti ri le re ce vap ver me si bek le ni yor. Ö te yan dan, Mec lis Ge nel Ku rul Sa lo nu nda ge nel bir te miz lik ya pýl dý ve tek nik sis tem ler göz den ge çi ril di. An ka ra / a a Mes cid-i Ak sa ya 3 bin metrelik gü neþ lik dan res to ras yo nu ta mam la nan Ya fa Bü yük Ca mii bah çe sin de kar deþ lik sof ra la rý ný kur du. Ýf tar sof ra sý na 300 Fi lis tin li Müs lü ma nýn ka týl dý ðý ný be lir ten der nek yet ki li le ri, Ya fa Bü yük Ca mii if tar prog ram la rý nýn Ra ma zan a yý so nu na ka dar de vam e de ce ði ni söy le di. KAR DEÞ LÝK BU RA MA ZAN DA MES CÝD-Ý AK SA DA BÝR SOF RA DA Rah met ve mer ha met a yý Ra ma zan a yýn da ki ça lýþ ma la rý na RA MA ZAN DA KAR DEÞ LÝK BÝR SOF RA DA slo ga nýy la de vam e den Sa da ka ta þý Der ne ði Ýs lam a le mi nin ilk kýb le si o lan Mes cid-i Ak sa yý da u nut ma dý. Mes cid-i Ak sa bah çe sin de ku ru lan kar deþ lik sof ra sýn da yüz ler ce Fi lis tin li Müs lü man i le bir lik te if tar e dil di. Ö te yan dan Sa da ka ta þý nýn A ra kan ve Su ri ye yar dým la rý de vam e der ken, Ha lep e gön de ri len yar dým lar ih ti yaç sa hip le ri ne tes lim e dil di. Ýstanbul / Yeni Asya cev ni as ya.com.tr Ye ni çö züm stra te ji si çað rý sý Tah ran da dü zen le nen u lus la ra ra sý Su ri ye kon fe ran sý nýn so nuç bil di ri sin de, Su ri ye hal ký na so run la rýn a þýl ma sýn da yar dým cý o lun ma sý, ül ke de þid de te ve ça týþ ma la ra son ve ril me si a ma cýy la ta raf lar a ra sýn da mü zâ ke re le re baþ lan ma sý, si ya sî çö züm yol la rý nýn a ran ma sý, re form la rýn ha ya ta ge çi ril me si ve de mok ra si nin güç len di ril me si i çin ül ke de ki bü tün si ya sî par ti le rin ve grup la rýn yö ne ti me ka tý lý mýy la hal kýn meþ ru ta lep le ri nin des tek len me si za ru re ti vur gu lan dý. A ma I rak ve Af ga nis tan iþ gal ci si ABD, Ýn gil te re ve Fran sa nýn ba þý ný çek ti ði Ba tý lý em per yal güç le rin Su ri ye yi kan gö lü ne çe vi ren iþ gal-sö mü rü or tak la rý uh de sin de ki gru ba ka tý lan Tür ki ye, Ý ran ýn ev sa hip li ðin de tem sil a çý sýn dan ne re dey se dün ya nýn ya rý sý nýn ka týl dý ðý al ter na tif ve a ra bu lu cu te mas gru bu na ka týl ma dý. BM da hil Rus ya dan Hin dis tan a, Be yaz Rus ya dan Çin e, Zam bi ya dan Ve ne zu e la ya, Er me nis tan dan Ni ke ra gu a ya muh te lif ül ke le rin iþ ti rak et ti ði, Af ga nis tan dan Pa kis tan a, Ce za yir den I rak a, Um man dan Ür dün, Tu nus, Ta ci kis tan, Ka za kis tan ve Fi lis tin e ka dar bir çok Ýs lâm ül ke si nin tem sil e dil di ði 29 ül ke a ra sýn da a sýr lar ca Þam top rak la rý ný yö net miþ Os man lý nýn mi râ sý ný ta þý yan Tür ki ye yok tu. Çün kü An ka ra Þam yö ne ti mi ni ve mu ha le fe ti þid det ten sa kýn dý rýp di ya log la hak ve hür ri yet le rin sað lan ma sý ný e sas a lan a ra bu lu cu po li ti ka lar ye ri ne, hâ lâ iç sa va þý tah rik le ya ný ba þýn da et nik ve mez he bî tef ri ka lar ü ze rin den bö lü nüp par ça lan ma sý ný ne ti ce ve ren çök müþ po li ti ka la ra sap lan mýþ du rum da. Hal bu ki ge li nen saf ha da, baþ tan be ri mu ha le fe ti des tek le yen, da ha bir kaç haf ta ön ce si ne ka dar Su ri ye ye mü da ha le e dil me si ni is te yen en ka tý ül ke ler bi le bin ler ce si vi lin ve mâ su mun ka ný nýn he der ol ma sý na se be bi yet ve ren po li ti ka la rýn a ký bet siz li ði ni gö rüp vaz ge çi yor. A rap Bir li ði, A me ri ka nýn ba þý ný çek ti ði giz li plân la Su ri ye nin I rak laþ tý rýl dý ðý nýn far ký na var mýþ. Ge nel Sek re ter Ne bil A ra bî nin, Bir li ðin Göz lem ci ler He ye ti nin sun du ðu Su ri ye ra po ru nda, as ke rî mü da ha le nin ül ke yi da ha da iç sa va þa i te ce ði en di þe siy le, böl ge hâ ri ci ül ke le rin da hil e dil me yip so ru nun böl ge kap sa mýn da çö zül me si i çin ye ni stra te ji çi zil me si çað rý sý, bu nun i fâ de si. ZÝN CÝR LE ME KA O SU TE TÝK LER Ke za A me ri kan CBS ka na lý na ko nu þan Ür dün Kra lý Ab dul lah ýn, de mok ra tik ze mi ni teþ kil e dil me den mev cut sis te min tas fi ye si ha lin de Su ri ye nin bö lü ne ce ði ve çe þit li et nik-mez he bî grup la rýn yer kap ma ça týþ ma la rýy la par ça lan ma ya i te ce ði i ka zýy la baþ ta kom þu la rý ol mak ü ze re bü tün böl ge nin et ki le ne rek u zun yýl lar sü re cek zin cir le me ka os la ça týþ ma la rý, kal kýþ ma yý te tik le ye ce ði en kö tü se nar yo kay gý sý da ay ný an la ma ge li yor. An cak en þid det li Þam mu ha li fi dev let ler da hi mev cut yö ne ti min is yan ve iç sa vaþ la dev ril me si nin ül ke yi çö ker te ce ði ni ve mü da ha le nin çö züm ol ma dý ðý tes bi tiy le ye ni çö züm stra te ji si ge re ði ni be lir tir ken, An ka ra nýn hâ lâ ec ne bi le rin he ge mon ya ve çý kar la rý na en deks li po li ti ka la rý sür dür me si, dü þün dü rü cü. Ku zey I rak tam pon/o to nom böl ge si nin Tür ki ye nin ba þý na aç tý ðý te rör be la sý or ta da i ken, O ba ma nýn da nýþ ma ný Jhon O. Bren nan ýn, ABD nin Su ri ye sý ný rý na pa ra lel Ýs ra il le ba rý þýk gü ven li tam pon böl ge o luþ tu rul ma sý ný or ta ya at tý ðý sü reç te, hâ lâ þid de ti ve iç sa va þý tah rik le si vil le rin kat le dil me si ve Su ri ye nin çö ker til me si dý þýn da bir i þe ya ra ma yan si lâh lý mu ha le fe te si lâh ve her tür lü lo jis tik des te ðe de vam e dil me si, ib ret-i â lem. Oy sa Tür ki ye nin yap ma sý ge re ken, ec ne bi ler le de ðil, ön ce lik le Müs lü man kom þu lar la bir lik te Su ri ye de ça týþ ma la rýn ön len me si i çin or tak a ra bu lu cu luk yap ma sý. Su ri ye yö ne ti mi ne ya kýn du ran Ý ran la, I rak la, Lüb nan la, di ðer kom þu lar la, Müs lü man kom þu Su ri ye de ba rýþ ve de mok ra si i çin di ya log ve an laþ ma ze mi ni ne ça lýþ ma sý. Ak si hal de Su ri ye so ru nu çö zül mez ve her gün on lar ca, yüz ler ce si vi lin ve mâ su mun öl dü rül dü ðü ba tak lýk da ha da de rin le þip i çin den çý kýl maz hal a lýr. Ý ki mil yon in sa nýn kat le dil di ði I rak ta ol du ðu gi bi

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER En faz la har ca ma ki ra ve gý da ya ya pý lý yor ntür KÝYE Ýs ta tis tik Ku ru mu 2011 Ha ne hal ký Tü ke tim Har ca ma sý is ta tis tik le ri ni a çýk la dý. A raþ týr ma ya gö re ha ne halk la rý en faz la ko nut ve ki ra har ca ma sý ya pý yor Ha ne hal ký Büt çe A raþ týr ma sý ndan el de e di len so nuç la ra gö re; Tür ki ye ge ne lin de ha ne halk la rý nýn tü ke tim a maç lý yap tý ðý har ca ma lar i çin de en yük sek pa yý yüz de 25,8 o ra nýy la ko nut ve ki ra har ca ma la rý a lýr ken, har ca ma la rýn yüz de 20,7 si gý da ve al kol süz i çe cek ler den o lu þu yor. Tür ki ye ge ne lin de ya pý lan har ca ma lar i çin de sað lýk har ca ma la rý na yüz de 1,9 ve e ði tim hiz met le ri har ca ma la rý na i se yüz de 2 o ra nýn da pay ay rý lý yor. Ge li re gö re sý ra lý yüz de 20 lik grup lar i ti ba riy le tü ke tim har ca ma la rý nýn da ðý lý mý na ba kýl dý ðýn da; bi rin ci yüz de 20 lik (en dü þük ge lir gru bu) grup ta yer a lan ha ne halk la rý nýn gý da har ca ma sý na a yýr dýk la rý pay yüz de 30,9 i ken, be þin ci yüz de 20 lik grup ta ki (en yük sek ge lir gru bu) ha ne halk la rý nýn gý da har ca ma la rý na a yýr dý ðý pa yýn yüz de 16 ol du ðu gö rü lü yor. E ði tim hiz met le ri har ca ma la rý nýn o ra ný i se bi rin ci yüz de 20 lik grup i çin yüz de 0,7 o lur ken, be þin ci yüz de 20 lik grup i çin yüz de 3,4 ol du. Ha ne hal ký nýn te mel ge lir kay na ðý na gö re tü ke tim har ca ma la rý nýn da ðý lý mý in ce len di ðin de; te mel ge lir kay na ðý ma aþ, üc ret, yev mi ye ge li ri o lan ha ne halk la rý yüz de 24,8 i le en yük sek pa yý ko nut har ca ma la rý na; en dü þük pa yý i se yüz de 1,7 i le sað lýk har ca ma la rý na a yýr dý. Te mel ge lir kay na ðý mü te þeb bis ge li ri o lan ha ne halk la rý nýn har ca ma la rý i çin de en yük sek pa yý yüz de 23,1 i le gý da har ca ma la rý a lýr ken, en dü þük pa yý yüz de 2 i le sað lýk har ca ma la rý al mak ta. An ka ra / cihan EKK, ya rýn top la na cak ne KO NO MÝ Ko or di nas yon Ku ru lu (EKK), 15 A ðus tos ta Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can baþ kan lý ðýn da top la na cak. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, 21 in ci si ger çek leþ ti ri le cek top lan tý da, Tür ki ye Gir di Te da rik Stra te ji si (GÝ TES) ve Ey lem Plan la rý ve De mir Çe lik, Kim ya, Se ra mik ve E lek trik-e lek tro nik Sek tör Stra te ji Bel ge le ri gö rü þü le cek. An ka ra / a a Ca ri iþ lem ler a çý ðý a zal dý TÜRKÝYE'NÝN CARÝ ÝÞLEMLER AÇIÐI BU YILIN ÝLK YARISINDA, GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMÝNE GÖRE 13 MÝLYAR 685 MÝLYON DOLAR AZALARAK 31 MÝLYAR 83 MÝLYON DOLARA GERÝLEDÝ. TÜR KÝ YE NÝN ca ri iþ lem ler he sa bý a çý ðý bu yý lýn ilk ya rý sýn da, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 13 mil yar 685 mil yon do lar a za la rak 31 mil yar 83 mil yon do la ra ge ri le di. Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan bu gün a çýk la nan, 2012 yý lý o cak-ha zi ran dö ne mi ne i liþ kin ö de me ler den ge si ve ri le ri ne gö re, yý lýn ilk al tý a yýn da kay de di len ca ri iþ lem ler a çý ðý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 13 mil yar 685 mil yon do lar a za la rak 31 mil yar 83 mil yon do la ra ge ri le di. Bu ge liþ me de dýþ ti ca ret a çý ðý nýn 12 mil yar 41 mil yon do lar a za la rak 34 mil yar 420 mil yon do lar ge ri le me si, hiz - E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan A LAN YA DA çift çi ler, gün düz le ri se ra i çin de sý cak lý ðý nýn 70 de re ce yi bul ma sý ne de niy le se ra la rý ý þýk lan dý ra rak ge ce ça lý þý yor. Ha va sý cak lýk la rý nýn 40 de re ce ye ka dar u laþ tý ðý A lan ya da, gün düz le ri se ra la rýn i çin de ki sý cak lýk i se 70 de re ce ye ka dar va rý yor. Sý cak ha va la ra Ra ma zan a yý ol ma sý da ek le nin ce çift çi ler, se ra lar da gün düz de ðil ge ce ça lýþ ma yý ter cih e di yor. Çift çi ler, te ra vih na ma zý nýn ar dýn dan ý þýk lan dýr dýk la rý se ra lar da a i le ce ça lý þa rak güz dö ne mi i çin e kim ya pý yor. Tos lak Ha cý ke rim ler Ye ni köy Ta rým sal Kal kýn ma Ko o pe ra ti fi Baþ ka ný Mus ta fa Ö zen, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, güz dö ne mi e kim le ri nin baþ la dý ðý dö nem de a þý rý sý cak la rý nýn ya þan ma sý ne de niy le köy lü le rin ge ce ça lýþ ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Gün düz le ri se ra i çe ri sin de 70 de re ce yi bu lan sý cak lýk or ta ya çýk tý ðý ný di le ge ti ren Ö zen, Çift çi le ri mi zin bu ay lar da ya pýl ma sý ge re ken e kim le ri ger çek leþ tir me le ri ge re ki yor. An cak a þý rý sý cak - met ler den ge sin den kay nak la nan net ge lir le rin 835 mil yon do lar ar ta rak 6 mil yar 283 mil yon do la ra u laþ ma sý ve ge lir den ge sin den kay nak la nan net gi der le rin de 873 mil yon do lar a za la rak 3 mil yar 589 mil yon do la ra ge ri le me si et ki li ol du. Hiz met ler den ge si ka le mi al týn da ki tu rizm ge lir le ri, bir ön ce ki yý lýn al tý a yý na gö re 95 mil yon do lar tu ta rýn da a za la rak 8 mil yar 377 mil yon do la ra, tu rizm gi der le ri de 635 mil yon do lar tu ta rýn da a - lar ne de niy le çift çi le ri miz gün düz ye ri ne ak þam e kim yap mak du ru mun da ka lý yor de di. Te ra vih na ma zýn dan son ra se ra la rý na gi den köy lü le rin sa hur vak ti ne ka dar ça lýþ tý ðý ný an la tan Ö zen, Ra ma zan a yýn da se ra lar da gün düz ça lýþ mak im kân sýz. Sý cak lý ðýn 40 de re ce yi geç ti ði za la rak 1 mil yar 887 mil yon do la ra ge ri le di. Ya tý rým ge li ri den ge si nin al týn da yer a lan doð ru dan ya tý rým lar, port föy ya tý rým la rý ve fa iz ler den o lu þan di ðer ya tý rým lar da ger çek le þen top lam net çý kýþ, bir ön ce ki yý lýn ilk al tý a yý na gö re 902 mil yon do lar tu ta rýn da a za la rak 3 mil yar 487 mil yon do la ra ge ri le di. E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan, Ha zi ran a yýn da ca ri a çý ðýn 4,2 mil yar do lar i le son 10 a yýn en dü þük se vi ye si ne ge ri le di ði ni be lir te rek, Ca ri a çýk yý lýn ilk 6 a yýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re, yüz de 30 a za la rak 31,1 mil yar do lar ol du. Ca ri a çýk ta ki i yi leþ me ih ra cat ar tý þýn dan kay nak la ný yor. Bir ta raf tan e ko no mi miz bü yü yor, di ðer ta raf tan ca ri a çý ðý mýz dü þü yor, ez ber bo zu yo ruz de di. Çift çi se ra lar da ge ce ça lý þý yor a çýk a lan da bi le ça lýþ mak zor i ken, se ra lar da sý cak lýk çok yük se li yor ve ça lýþ mak im kân sýz ha le ge li yor. Se ra sý o lan va tan daþ la rý mýz hem di ni i ba det le ri ni da ha ra hat yap mak hem de sað lýk a çý sýn dan risk o luþ tur ma ma sý i çin me sa i le ri ni ge ce ya pý yor di ye ko nuþ tu. A lan ya / a a Ham pet rol fi yat la rý yu ka rý yön lü se yir iz li yor nabd DE ya rýn a çýk la na cak o lan pe ra ken de sa týþ ve ri le ri ön ce sin de u lus la ra ra sý pi ya sa lar da ham pet rol fi yat la rý yük se li yor. Ey lül tes lim ABD ham pet ro lü nün va ril fi ya tý 43 sent yük se le rek 93,30 do lar dan iþ lem gör dü. Kon trat, cu ma gü nü U lus la ra ra sý E ner ji A jan sý nýn kü re sel ham pet rol ta lep tah mi ni ni a zalt ma sý ne de niy le 49 sent ge ri le ye rek 92,87 do la ra in miþ ti. Lon dra da i se Brent pet ro lün va ril fi ya tý 70 sent ar ta rak 113,65 do lar dan iþ lem gör dü. A vus tral ya da ki ANZ Bank ta em ti a stra te jis ti o lan Mark Per van a gö re bu haf ta ya tý rým cý lar, ham pet rol fi yat la rý nýn yö nü nü be lir le me sin de et ki li o la cak ABD pe ra ken de sa týþ ve ri le ri ne o dak la na cak. Per van a gö re pe ra ken de sa týþ lar da ki güç lü bir ar týþ, fi yat la rý yu ka rý yön lü des tek le ye cek. An ka ra / a a Ya ban cý ya tý rým cý Tür ki ye yi sev di nö DE ME LER den ge si a çý sýn dan bir baþ ka ö nem li ge liþ me i se Mer kez Ban ka sý ö de me ler den ge si ve ri le ri ne gö re, yurt dý þýn da yer le þik ki þi le rin yurt i çin de yap týk la rý net ya tý rým lar, bir ön ce ki yý lýn o cak-ha zi ran dö ne mi ne gö re 1 mil yar 418 mil yon do lar ar ta rak 8 mil yar 206 mil yon do la ra yük se lir ken, yurt i çin de yer le þik ki þi le rin yurt dý þýn da yap týk la rý net ya tý rým lar 1 mil yar 174 mil yon do lar ar ta rak net 2 mil yar 503 mil yon do lar tu ta rýn da ger çek leþ ti. Yurt dý þýn da yer le þik ki þi ler his se se ne di pi ya sa sýn da ha zi ran a yýn da ki 898 mil yon do lar tu ta rýn da a lým la bir lik te ilk al tý ay lýk dö nem de top lam 1 mil yar 238 mil yon do lar tu ta rýn da net a lým yap tý. Yurt dý þý yer le þik ler ha zi ran a yýn da ki 2 mil yar 237 mil yon do lar tu ta rýn da Dev let Ýç Borç lan ma Se net le ri (DÝBS) a lý mý i le bir lik te yý lýn ilk al tý ay lýk dö ne min de top lam 3 mil yar 891 mil yon do lar tu ta rýn da a lým ger çek leþ tir di. Ýstanbul / a a FATÝH BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) ÝHALENÝN KONUSU: Madde 1- Aþaðýda tapu kay dý ve ni te lik le ri (Mad de 2'de ) be lir ti len Be le di ye miz Mül ki - ye tin de bu lu nan Top lam: 46 a det ba ðým sýz bö lü mün ta ma mý i çin tek lif a lý na rak 2886 Sa yý lý Dev let Ý ha le Ya sa sý U ya rýn ca Ka pa lý Tek lif U su lü i le Fa tih Be le di ye si, Be le di ye En cü me nin ce 04/09/2012 ta - rih Sa at: 11.00'de ya pý la cak i ha le i le sa tý la cak týr. Madde 2- SATILACAK TAÞINMAZ MALIN Ýþin Adý : Satýþ ilçe : Fatih Kapý No : 2-4 Mahalle : Eski: Hasan Halife Yeni: Akþemsettin Kat irtifaký / Kat Mülkiyeti /Arsa : Kat mülkiyeti (Yukarýda nitelikleri belirtilen 46 adet baðýmsýz bölüm) Tapu Kaydý : tarih, 2989 yev. Numarasý Taþýnmazýn þu anki durumu : KÝRADA Meclis Karar Tarih/Nosu : tarih, 2010/32 sayýlý kararý. Takdir Raporu : Tarih: S/2169 Sayý: Kýymet Takdir (Muhammen) Bedeli : ,14TL Geçici Teminat Miktarý %3 : ,77TL Ýhale iþtirak teminatý %5 : ,95TL Encümen Karar Tarih/NO : tarih, 549 sayýlý Karar Ýhale Usulü : 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uyarýnca Kapalý Teklif Usulü Ýhale ilan Þekli : Belediye ilan panosu ve gazete ilaný - Resmi gazete Þartname ve ekleri : Þartname ve ekleri: Emlak ve istimlak Müdürlüðünde 3.000,00TL karþýlýðýnda temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarý N0:54 A Blok Kat: 2 ) Ýihale ilan Adedi : 2 defa Gazete ilaný - Bir kez Resmi gazete Ýihale ilan tarihi/saati : 04 /09/2012 Saat: 11.00'de Ýlgili Mevzuat ve Tebliðler : 2886 sayýlý yasa ve 5393 sayýlý yasa. Kurumun adý -ihale Komisyonunun : Fatih Belediye Baþkanlýðý, Belediye Encümen Toplantý yeri ve Salonu Adnan Menderes (Ýhalenin yapýlacaðý yer) adresi, Vatan Bulvarý N0:54 - B Blok 1.kat (Asma kat) telefon ve fax numarasý FATÝH/ÝSTANBUL SANTRAL: / ( ) FAKS: Madde 3- Taþýnmazýn satýþ ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayýlý Devlet Ýhale Yasasý Hükümleri çerçevesinde Kapalý Teklif Usulü ile yapýlacaktýr. Kapalý Teklif Usulü: Teklif le rin Ha zýr lan ma sý : Ka pa lý tek lif u su lün de tek lif ler ya zý lý o la rak ya pý lýr. Tek lif mek tu bu, bir zar fa ko nu lup ka pa týl dýk tan son ra zar fýn ü ze ri ne is tek li nin a dý so ya dý ve teb li ga ta e sas o la rak gös te re ce ði a çýk ad re si ya zý lýr. Zar fýn ya pýþ tý rý lan ye ri is tek li ta ra fýn dan im za la nýr ve ya mü hür le nir. Bu zarf ge çi ci te mi na ta a it a lýn dý ve ya ban ka te mi nat mek tu bu ve is te ni len di ðer bel ge ler le bir lik te i kin ci bir zar fa ko nu la rak ka pa tý lýr. Dýþ zar fýn ü ze ri ne is tek li nin a dý ve so ya dý i le a çýk ad re si ve tek li fin han gi i þe a it ol du ðu ya zý lýr. Tek lif mek tup la rý nýn is tek li ta ra fýn dan im za lan - ma sý ve bu mek tup lar da þart na me ve ek le ri nin ta ma men o ku nup ka bul e dil di ði nin be lir til me si, tek lif e di len fi ya týn ra kam ve ya zý i le a çýk o la rak ya zýl ma sý zo run lu dur. Bun lar dan her han gi bi ri ne uy gun ol ma yan ve ya ü ze rin de ka zýn tý, si lin ti ve ya dü zelt - me bu lu nan tek lif ler red do lu na rak hiç ya pýl ma mýþ sa yý lýr. Tek lif le rin ve ril me si: Tek - lif ler i lan da be lir ti len sa a te ka dar, sý ra nu ma ra lý a lýn dý lar kar þý lý ðýn da ko mis yon baþ - kan lý ðý na ve ri lir. A lýn dý nu ma ra sý zar fýn ü ze ri ne ya zý lýr. Tek lif ler i a de li ta ah hüt lü o la - rak da gön de ri le bi lir. Bu tak dir de dýþ zar fýn ü ze ri ne ko mis yon Baþ kan lý ðý nýn ad re si i le han gi i þe a it ol du ðu, is tek li nin a dý ve so ya dý i le a çýk ad re si ya zý lýr. Pos ta i le gön de ri - le cek tek lif le rin i lan da be lir ti len sa a te ka dar ko mis yon baþ kan lý ðý na u laþ ma sý þart týr. Pos ta da ki ge cik me ne de niy le iþ le me ko nul ma ya cak o lan tek lif le rin a lý nýþ za ma ný bir tu ta nak la tes pit e di lir. Ko mis yon baþ kan lý ðý na ve ri len tek lif ler her han gi bir se bep le ge ri a lý na maz. Madde 4- Ýhale ko mis yo nu ge rek çe si ni ka rar da be lirt mek þar tý i le i ha le yi ya pýp yap ma mak ta ser best tir. Ko mis yon la rýn i ha le yi yap ma ma ka ra rý na i ti raz e dil mez. Madde 5- Ýhale komisyonlarý ta ra fýn dan a lý nan i ha le ka rar la rý Ý ta A mir le rin ce ka rar ta ri hin den en geç 15 iþ gü nü i çe ri sin de o nay la nýr ve ya ip tal e di lir. Ý ta A mi rin ce ka rar ip tal e di lir se i ha le hü küm süz sa yý lýr. Ý ta A mi rin ce o nay la nan i ha le ka rar la rý o nay lan - dý ðý ta rih ten i ti ba ren en geç 5 iþ gü nü i çin de a lý cý ya ve ya ve ki li ne im za sý a lýn mak su - re tiy le bil di ri lir. Ve ya i a de li ta ah hüt lü mek tup la teb li gat ad re si ne pos ta la nýr. Mek tu - bun pos ta ya ve ril me si ni ta kip e den 7. gün ka ra rýn a lý cý ya ve ya ve ki li ne teb lið ta ri hi sa yý lýr. Ý ta A mi rin ce o nay la nan i ha le ka ra rý nýn a lý cý ya teb li ðin den i ti ba ren 15 gün i çin - de a lý cý, Ý ha le be de li ni pe þin ya týr mak, i ha le i le il gi li ver gi, re sim ve harç lar i le di ðer gi der le ri ö de mek ve sa týn al dý ðý ta þýn ma zý a dý na tes ci li ni sað la mak zo run da dýr. Bu zorluklara uyulmadýðý takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksýzýn ihale bozulur ve geçici teminat Belediye'ye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar zarar, fuzuli iþgal, ruhsat, iskân ve diðer sebeplerle Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz. Madde 6- Satýþa sunulan taþýnmaz malýn özellikleri Madde 2'de belirtilmiþtir. Alýcý satýn alacaðý taþýnmazýn tüm özelliklerini önceden bilmiþ ve vukuf peyda etmiþ sayýldýðýndan daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazlarý ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayýlacaktýr. Madde 7- Ýhale satýþ bedeli Toplam: 46 adet baðýmsýz bölüm üzerinden müþteriden peþin olarak tahsil edilecektir. Madde 8- Ýhaleye katýlabilmek için 2886 sayýlý Devlet Ýhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anýlan kanunda açýklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatý ve ihale iþtirak teminatýný süresi içinde yatýrmak þarttýr. Ayrýca kanuni ikametgâh sahibi olunmasý gereklidir. Madde sayýlý devlet Ýhale kanununun 6'ncý maddesinde sayýlanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84 ve 85'inci maddeleri ve diðer kanunlardaki hükümler gereðince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katýlmaktan yasaklanmýþ olanlar, Ýhaleye katýlamaz. Bu yasaða uymayarak girenler üzerine satýþ yapýlmýþ bulunur ise bu satýþ bozulur. Teminat irat kaydolunur. Madde 10- Belediyemize ait olan Madde 2'de liste halinde nitelikleri belirtilen (36 adet dükkan, 1 adet Sergi salonu, 1 adet Çocuk Oyun alaný ve 8 adet Sinema salonu olmak üzere Toplam: 46 adet baðýmsýz bölümün tamamý için teklif alýnarak satýþa sunulacaktýr. Madde 11- Ýkinci Ýhale ilanýnýn gazete de yayýnlandýðý tarihten sonra, Ýhaleye katýlmak isteyenler %3 geçici teminat ile %5 ihale iþtirak teminatýný Fatih Belediye Baþkanlýðý veznesine yatýrarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi þartý aranýr.) Þartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatýný yatýrmayanlar bu ihaleye katýlamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 04/09/2012 tarih, Saat 1O:OO'a kadar Fatih Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðü, Encümen Þefliðine vererek, (Ýhale komisyonu) Ýhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazýr bulunacaklardýr. Madde 12- Ýhaleye katýlabilmek için isteklilerden aþaðýdaki belgeler istenir. A - Gerçek kiþi olmasý halinde; 1. T.C. Kim lik Nu ma ra sý ný i çe rir Nü fus Cüz dan Su re ti, 2. Ý ka met gâh bel ge si(nu füs Mü dür lü ðün den) 3. No ter tas dik li im za be yan na me si. 4. Ý ha le ye a it þart na me ve ek le ri ni sa týn al mak. (De kont ve ya mak buz i le bel ge len - di ri le cek tir. 5. Te mi na týn ya tý rýl dý ðý na i liþ kin bel ge as lý, (Te mi nat mek tu bu i se, te mi nat mek - tup la rý nýn a sýl la rý, ve Ban ka te yit ya zý sý.) 6. Tem sil du ru mun da No ter tas dik li ve kâlet na me ve ve kâ let e de ne a it im za be - yan na me si, 7. Or tak gi ri þim ol ma sý ha lin de No ter tas dik li Or tak Gi ri þim Be yan na me si, 8. Be le di ye ye bor cu ol ma dý ðý na da ir Ma li Hiz met ler Mü dür lü ðün den a lý na cak bor cu yok tur ya zý sý bu bel ge yi a la ma yan la rýn i ha le ye ka týl ma sý müm kün de ðil dir. (6183 sa - yý lý ya sa nýn 48. Mad de si ne gö re ya pý lan dý rýl mýþ borç lar is tis na ka bul e di le cek tir). 9. Tek lif i le bir lik te ve ri le cek o lan i ha le dos ya sýn da ki tüm do kü man la rýn her say fa - sý nýn im za e dil me si, (Bu im za, i ha le dos ya sýn da ki do kü man lar da yer a lan hü küm ler i - le bu dos ya ya bað lý di ðer ek ler de ki hü küm le rin ka bul e dil di ði an la mý ný ta þýr.) 10. Ý ha le ta ri hin den en faz la bir ay ön ce ki ta rih e sas a lýn mak kay dýy la bað lý ol du ðu Ver gi Da i re si ne bor cu nun bu lun ma dý ðý na da ir bel ge nin as lý ve ya no ter tas dik li ör ne - ði ni ver mek. 11. Ý ha le ta ri hin den en faz la bir ay ön ce ki ta rih e sas a lýn mak kay dýy la SGK Ku ru mu - na bor cu nun bu lun ma dý ðý na da ir bel ge nin as lý ve ya no ter tas dik li ör ne ði ni ver mek. 12. Teb li gat i çin ad res bil di ri mi, 13. Tek lif e di len meb la ðýn ra kam ve ya zý i le be lir til di ði, a çýk ad res li ve im za lý Þart - na me e ki Tek lif mek tu bu. B- Tüzel kiþi olmasý halinde; 1. Tüzel kiþi ol ma sý ha lin de, mev zu at ge re ði tü zel ki þi li ðin si ci li ne ka yýt lý bu lun du - ðu Ti ca ret ve/ve ya Sa na yi O da sýn dan i ha le ye i liþ kin ilk i la nýn ya pýl dý ðý yýl i çe ri sin de a - lýn mýþ, tü zel ki þi li ðin si ci li ne ka yýt lý ol du ðu na da ir bel ge. 2. Tü zel ki þi ler a dý na i ha le ye ka tý la cak ve ya tek lif te bu lu na cak ki þi le rin tü zel ki þi li - ði tem si le tam yet ki li ol duk la rý ný gös te rir no ter ce tas dik li im za be yan na me si ve ya im za sir kü le ri. 3. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgilisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. 4. Dernek, Birlik, Vakýf vb. için ihaleye katýlmak üzere yetkilendirdikleri kiþiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasýnýn Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi. 5. Dernek, Birlik,Vakýf vb. için Dernek Tüzüðünün noter tasdikli sureti. 6. Teminat mektubu veya makbuzun aslý, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarýnýn asýllarý, ve Banka teyit yazýsý.) 7. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 8. Kamu Tüzel Kiþileri söz konusu olduðunda, tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin temsile yetkili olduðunu belirtir Noter tasdikli belge.(imza sirküleri.) 9. Ýhaleye ait þartname ve eklerini satýn almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir. 10. Ortak giriþim olmasý halinde Noter tasdikli Ortak Giriþim Beyannamesi, 11. Belediyeye borcu olmadýðýna dair Mali Hizmetler Müdürlüðünden alýnacak borcu yoktur yazýsý bu belgeyi alamayanlarýn ihaleye katýlmasý mümkün deðildir. (6183 sayýlý yasanýn 48. Maddesine göre yapýlandýrýlmýþ borçlar istisna kabul edilecektir). 12. Ýha le ta ri hin den en faz la bir ay ön ce ki ta rih e sas a lýn mak kay dýy la bað lý ol du ðu Ver gi Da i re si ne bor cu nun bu lun ma dý ðý na da ir bel ge nin as lý ve ya no ter tas dik li ör ne - ði ni ver mek. 13. Ýhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alýnmak kaydýyla SGK Kurumuna borcunun bulunmadýðýna dair belgenin aslý veya noter tasdikli örneðini vermek. 14. Tebligat için adres bildirimi, 15. Teklif edilen meblaðýn rakam ve yazý ile belirtildiði, açýk adresli ve imzalý Þartname eki Teklif mektubu. C- Ortak Giriþim olmasý halinde: Ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katýlýmcýnýn ortaklarýna ait hisse miktarlarýný, nominal deðerini ve oranýný gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. Madde 13- Bu iþ için yapýlmýþ ilan bedelleri satýþ bedelinin tahsili esnasýnda defaten istekli tarafýndan ödenecektir. Madde 14- Ýhaleyi yapan Ýdarenin, Ýta Amirleri, Ýhale iþlemlerini hazýrlamak, yürütmek, sonuçlandýrmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunlarýn eþleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hýsýmlarý, bunlarýn taklarý ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katýlamazlar. Bu yasaða uymayarak girenler üzerine satýþ yapýlmýþ bulunur ise bu satýþ bozulur. Teminat irat kaydolunur. Madde 15- Bu satýþ ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diðer giderler ile birlikte alýcýya aittir. Madde 16- Ýdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taþýnmalarýn ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Madde sayýlý Devlet Ýhale Kanunu çerçevesinde ve Þartnamede belirtildiði þekilde ihalelere katýlamayacak olan þirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiþ olsalar dahi teklifleri deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Madde 18- Ýhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satýþ bedelini yatýrmadýklarý takdirde geçici ve iþtirak teminatlarý bütçeye irat kaydedilecektir. Madde 19- Ýsteklilerden telgrafla yapýlan müracaatlarý ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. Madde 20- Ýþ bu ihale ilaný genel bilgi mahiyetinde olup, satýþta ihale þartnamesi hükümleri uygulanacaktýr. ÝLAN OLUNUR. B: Resmi Ýlanlar

11 Y 11 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Fey yaz Bi li þim ve Ya yýn cý lýk Hiz met le ri nden fay da lý si te ler FEY YAZ Bi li þim ve Ya yýn cý lýk Hiz met le ri ça lýþ ma o fis le rin de, e di tör ve tek nik he yet kad ro suy la hiz met ve ri yor yý lýn da hiz met ha ya tý na baþ la yan bu bi rim, cid dî ih ti ya ca ce vap ve ren a - lan la ra hi tab et ti ði i çin ký sa za man da de va sa bir bo yu ta u laþ tý. Si te ler de ya zý lý ce vap la rýn ya nýn da, ça lýþ ma o - fis le rin de ha zýr la dýk la rý vi de o ve ses stüd yo su i le vi de o so ru-ce vap lar ve ses li so ru-ce vap lar ha zýr - la nýp si te ü ze rin den hiz me te su nul mak ta *Ýs la mi Si te ler ru lar la is la mi yet.com ran-i ke rim.org su lul lah.org me da vet.com ru lar la ev rim.com * Ri sa le Si te le ri ru lar la ri sa le.com di uz za man nur si.com * Sos yal Ý çe rik li si te ler nim lar.com co cuk.org ret men hat ti.com * Vi de o si te ler ran gah.tv pen ce re si.com ran.tv * Ya ban cý dil de ya yýn ya pan si te ler es ti on so nis lam.com (Ýn gi liz ce-1) la mans we ring.com (Ýn gi liz ce-2) sic sof be li ef.com (Ýn gi liz ce-3) la mans we ring.com lam vop ro si.ru (Rus ça) ge nan de nis lam.de (Al man ca) al lar la is lam.com (A ze ri ce) ro si is lam.com (Bul gar ca) de no mis lam.com ( Da ni mar - ka ca) ge ne nis lam.com (Hol lan da ca) da is lam.com (Çin ce) *Mo bil Si te ler Ýs la mi yet.mo bi Ri sa le.mo bi So ru lar la is la mi yet.com/m So ru lar la Ri sa le.com/m Qu es ti on so nis lam.com/m Is lam Vop ro si.com/m Su al lar la is lam.com/m Ge le ce ðe Yö ne lik Pro je le ri niz Ne - ler dir? Ýn ter net si te le ri mi zin tüm dün ya dil le rin de ya yýn yap ma sý en bü yük he de fi miz dir. Bu doð rul tu da 2012 yý lý i çe ri sin de Ýs pan yol ca Si te mi zi in - þa al lah fa a li ye te sok ma yý he def li yo ruz. Bun la rýn ya nýn da ran gah.tv si te mi - zin vi de o la rýn da ya ban cý dil ler de ses len dir me - li ve alt ya zý lý ça lýþ ma lar yap mak ta yýz. Al lah i - zin ve rir se vi de o ça lýþ ma la rý mýz dan da Ýn gi liz - ce, al man ca ve A rap ça ve Çin ce den im kân lar i çe ri sin de di ðer dün ya dil le ri ne çe vir me yi ve ses len dir me yi dü þü nü yo ruz. Tüm so ru ve ce vap la rý mý zýn baþ ta Türk çe ol - mak ü ze re, tüm dün ya dil le rin de ses li ve gö rün - tü lü o la rak ya yý na su nul ma sý, I pad, Ip ho ne ve An dro id ü ze rin den ya yýn ya - pa cak ça lýþ ma lar yap mak. Bu ne den le ilk o la rak Son suz lu ða Yol cu luk a dýy la a hi re te i man ü ze - ri ne bir Z ki tap ça lýþ ma mýz ol du. Ýn þa al lah i le ri - de da ha kap sam lý ve do na ným lý ça lýþ ma lar he - def len mek te dir. A i le ve genç le re cid dî des tek sað la ya cak si te le - rin a çýl ma sý Bu a maç la a i le sa a de ti i sim li si - te mi zin ça lýþ ma la rý baþ la mýþ o lup bu se ne i ti ba - riy le ya yý na a lýn ma sý he def len mek te dir. Kur ân tef si ri ve Ha dis ders le ri a dý al týn da se mi ner prog ram la rý o luþ tu rup, il gi li prog ram la - rý a la nýn da uz man ki þi le re yap týr mak ve bun la rý il gi li si te le ri miz den zi ya ret çi le ri mi zin is ti fa de si - ne sun mak. Ye ni keþif Ga uss Gü ven li þif re be lirle mek i çin 4 ba sit a dým! DEÐERLÝ o kur lar þif re ni zi çal dýr mak is te mi yor sa nýz ar týk da ha güç lü þif re ler o luþ tur ma nýz ge re ki yor. Ýþ te Trend Mic ro ta ra fýn dan ö ne ri len ya - pýl ma sý ge re ken ler: 1. U zun bir þif re, güç lü bir þif re nin baþ lan gý cý dýr. 10 i la 12 ka rak ter li bir þif re i yi bir baþ lan gýç o la bi lir ken, ban ka gi bi kri tik si te ler de ki þif re le rin da ha da u zun ol ma sýn da fay da var. 2. An lam lý bir kaç ke li me ye ri ne da ðý nýk ke li me - ler kul la nýn. Zi ra þif re i yi gün ler ol du ðun da yi ne sal - dýr gan la rýn i þi ol duk ça ko lay laþ mýþ o lu yor. Ki þi sel ve el bet te ha týr la na bi le cek bir kaç ke li me i þi ni ze ya - ra ya cak týr. Ör ne ðin, De niz Dal ga lý þek lin - de a lý nan þif re ye ri ne Ma sa Top Ka vun Ku - zu gi bi bir þif re kul lan mak da ha et ki li o - la cak týr. 3. Ge ri dö nü þüm i yi dir a ma þif re ler i - çin pek de i yi sa yýl maz. Zi ra e nin de so - nun da da ha ön ce sýz mýþ bir þif re sal dýr gan - lar ta ra fýn dan kul la ný la cak týr. 4. Her si te de ay ný þif re yi kul lan ma ma lý sý nýz. E ðer bir si te de þif re sal dýr gan la rýn e li ne ge çer se, di ðer le rin - de de geç me me si i çin hiç bir se bep yok. Bo zuk gö rü nen harf le ri dü zel ten si te! KAS PERSKY Lab, çev ri mi çi ban ka he sap - la rý ný he def le yen ye ni si ber teh dit Ga - uss u keþ fet ti ði ni a çýk la dý. Baþ ta Lüb nan ol mak ü ze re Or ta do ðu yu he def a lan za - rar lý ya zý lým, bu gü ne ka dar 2 bin 500 ün ü ze rin de bil gi sa ya ra bu laþ mýþ. Kü re sel si ber gü ven li ðin sað lan ma sýn da ö nem li bir a dým Ga uss, Fla me in keþ fi ni ta ki ben, U lus la - ra ra sý Te le ko mü ni kas yon Bir li ði (I TU) ta - ra fýn dan baþ la tý lan ve ha len de vam e den bir gi ri þim sü re ci i çe ri sin de keþ fe dil di. Bu ça lýþ ma lar, kü re sel si ber ba rý þýn ge nel a - ma cýn da a nah tar ni te li ði ta þý yor ve si ber si lâh la rýn risk le ri ni a zalt ma yý a maç lý yor. Kas persky Lab ta ra fýn dan sað la nan uz - man gö rüþ le riy le I TU, kü re sel si ber gü - ven li ði sað lam laþ týr mak a dý na ça lýþ ma la rý - ný sür dü rü yor. I TU-IM PACT gi ri þi min - de ki or tak la rý nýn ya ný sý ra, hü kü met ler, ö - zel sek tör ler, u lus la ra ra sý ku ru luþ lar ve si - vil top lum gi bi il gi li tüm pay sa hip le riy le ak tif o la rak iþ bir li ði ya pa rak, bu ko nu da ö - nem li a dým lar at ma yý sür dü rü yor. Al man ma te ma tik çi nin a dý ný ta þý yor Ye ni za rar lý ya zý lým, Kas persky Lab uz - man la rý ta ra fýn dan Ha zi ran 2012 de keþ fe - dil di. A na mo dü le, kim lik le ri bi lin me yen - ler ta ra fýn dan, Al man ma te ma tik çi Jo - hann Carl Fri ed rich Ga uss un is mi ve ril di. Di ðer par ça lar da Jo seph-lo u is Lag ran ge ve Kurt Gö del gi bi ün lü ma te ma tik çi le rin ad la rý ný ta þý yor du. A raþ týr ma, Ga uss un ilk ak ti vi te le ri nin Ey lül 2011 e ka dar u zan - dý ðý ný tes pit et ti. Ha zi ran 2012 de, Ga - uss un ko mu ta ve kon trol su nu cu la rý iþ - ler li ði ni yi tir di. Ga uss i le il gi li ba zý ger çek ler: na na liz ler, Ga uss un fa a li yet le ri ne Ey - lül 2011 ta ri hin de baþ la dý ðý ný gös te ri yor. n Ya zý lým, Fla me ü ze rin de ya pý lan de - rin a na liz ler ve a raþ týr ma lar ne ti ce sin de e - di ni len bil gi ler so nu cun da, ilk o la rak Ha - zi ran 2012 de keþ fe dil di. nke þif, Fla me ve Ga uss a ra sýn da ki güç - lü ben zer lik ve i liþ ki ler sa ye sin de müm - kün ol du. n Ga uss K&K alt ya pý sý, keþ fin den ký sa bir sü re son ra, Ha zi ran 2012 de ka pan dý. An i ti ba riy le za rar lý ya zý lým, K&K su nu - cu la rý nýn ak tif ha le geç me si ni bek ler ken uy ku ko nu mun da dýr. nma yýs 2012 nin son la rýn dan bu ya na Kas persky Lab bu lut ta ban lý gü ven lik sis - tem le ri nin kay det ti ði bu laþ ma la rýn sa yý sý - nýn 2 bin 500 ün ü ze ri ne çýk ma sýy la Ga - uss un top lam kur ban la rý nýn sa yý sý nýn on - bin le re u laþ tý ðý tah min e di li yor. Bu sa yý Stux net i le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da dü þük ka lý - yor; an cak Fla me ve Du qu sal dý rý la rý nýn sa yý sýn dan cid dî de re ce de faz la. nga uss, bu laþ tý ðý bil gi sa yar lar dan, ta - ra yý cý geç mi þi, çe rez ler, þif re ler ve sis tem kon fi gü ras yon la rý gi bi de tay lý bil gi le ri ça lý - yor. Ay ný za man da, çe þit li çev ri mi çi ban - ka cý lýk sis tem le ri ne ve ö de me bi çim le ri ne e ri þim bil gi le ri ni de çal ma ye ter li li ði ne sa - hip. nga uss un a na liz le ri, a ra la rýn da Bank of Be i rut, EBLF, Blom Bank, Byblos Bank, Fran sa Bank ve Cre dit Li ba na is in de bu - lun du ðu pek çok Lüb nan ban ka sýn dan ve - ri çal mak a dý na ta sar lan dý ðý ný gös te ri yor. Ek o la rak Ga uss, Ci ti Bank ve Pay Pal kul - la ný cý la rý ný da he def li yor. Yön tem ben zer, he def fark lý Ga uss, ta sa rým a çý sýn dan Fla me e ben - ze me si ne rað men, i ki ya zý lý mýn he def coð - raf ya la rý a ra sýn da cid dî fark lar bu lu nu yor. Fla me in bu laþ tý ðý bil gi sa yar la rýn ço ðu Ý - ran da kay de dil miþ ti; oy sa Ga uss kur ban - la rý nýn ço ðu Lüb nan da tes pit e dil miþ du - rum da. Bu laþ ma sa yý la rý da fark lý lýk gös te - ri yor. Kas persky Se cu rity Net work (KSN) ta ra fýn dan ve ri len bil gi le re gö re, Ga uss yak la þýk 2,500 bil gi sa ya ra bu laþ mýþ du - rum da. Kar þý laþ týr ma o la rak Fla me in bu - laþ ma sa yý sý, yak la þýk 700 bil gi sa yar ci var - la rýn da. Bu laþ ma nýn yön te mi tam o la rak bi lin - mez ken, Ga uss un Fla me ve Du qu dan fark lý bir yön tem kul lan dý ðý a çýk. An cak ön ce ki di ðer i ki si ber ca sus luk si lâ hý na ben zer o la rak, Ga uss un ya yýl ma me ka - niz ma la rý, o pe ras yo nun giz li li ði ne vur gu ya pan kon trol lü bir bi çim de ça lý þý yor. Kas persky Lab Ký dem li Gü ven lik Uz - ma ný A le xan der Gos tev ko nuy la il gi li o la - rak; Ga uss i le Fla me, ta sa rý mý ve kod ta - ba ný gi bi ko nu lar da cid dî ben zer lik ler ta - þý yor. Bu da biz le re za rar lý ya zý lý mý keþ fet - me im kâ ný ver di. Fla me ve Du qu ya ben - zer o la rak Ga uss da, giz li li ði vur gu la yan ta sa rý mýy la kar ma þýk bir si ber ca sus luk a - raç ki ti dir; an cak a ma cý Fla me ya da Du - qu dan fark lý dýr. Ga uss, ban ka ve fi nan sal bil gi le re ö zel bir o dak lan may la be lir li ül - ke ler den ve çok sa yý da kul la ný cý yý, bü yük mik tar lar da ve ri çal mak a dý na he def al - mak ta dýr yo ru mu nu yap tý. Ga uss Tro jan ý Kas persky Lab ü rün le ri ta ra fýn dan ba þa rýy la tes pit e dil mek te, blo - ke e dil mek te ve te miz len mek te dir ve Tro - jan-spy.win32.ga uss a dýy la sý nýf lan dý rýl - mak ta dýr. Da ha faz la bil gi i çin cu re list.com/en/a naly - sis/ /ga uss-ab nor mal-dis tri - bu ti on ve cu re - list.com/en/blog?web lo gid= si - te le ri ni in ce le ye bi lir si niz. 23 Mart 2005 ta ri hin de ya yýn ha ya tý na baþ la yan Türk - çe Ka rak ter, me tin le ri, Türk çe harf le rin kul la ný la ma dý ðý or tam lar da Türk çe harf le ri kul lan ma dan yaz ma ya a lýþ - mak ye ri ne, Türk çe harf le ri kul la na rak ya zýp bu si te de en ya kýn kar þý lýk la rý na çev ri le bil me si i çin ha zýr lan dý. Türk çe harf le ri bo zuk gö rü nen e-pos ta la rýn dü zel til me - si ni de sað lý yor. Ör ne ðin; Es ki Me tin:?kiz ço cuk lar kar??l?kl?a?la??yor lard?. Ye ni Me tin: Ý kiz ço cuk lar kar þý lýk lý að la þý - yor lar dý. Es ki Me tin: Pa ra mi de ger len dir me ki ci - nal ti na ya ti rim yap ma yi du su nu yo rum. Ye ni Me tin: Pa ra mý de ðer len dir mek i çin al tý na ya tý rým yap ma yý dü þü nü yo - rum. Bu si te si zin i çin ne ler ya pa bi lir? * Türk çe harf ler kul la nýl ma dan ya zýl mýþ me tin le ri Türk çe harf li ha le ge ti re bi lir. * ı,ğ, Ç gi bi bo zuk gö rü nen Türk çe harf le ri dü zel te bi lir. *?,?,?,?,?,? gi bi bo zuk gö rü nen Türk çe harf le ri dü - zel te bi lir. * ÅŸ, ı, ÄŸ, ü, Ã, à gi bi bo zuk gö rü nen Türk çe harf le ri dü zel te bi lir. * Türk çe harf ler kul la ný la rak ya zýl mýþ o lan me tin le ri Türk çe harf siz ha le çe vi re bi lir. * Al dý ðý nýz e-pos ta lar da ki >>> gi bi ge rek siz faz - la lýk la rý te miz le ye bi lir. * Be lir li sa yý da ki ka rak ter den u - zun sa týr la rý bö le bi lir. * Sa týr baþ la rýn da ki ve sa týr son la rýn da ki boþ luk ka rak ter le ri - ni si le bi lir. * Türk çe harf le ri La TeX te düz gün gö rü ne cek þe kil de de ðiþ ti re bi lir. * Tüm met ni bü yük/kü çük har fe çe vi re bi lir. Ý þi ni ze mu hak kak ya ra ya cak týr. Si te ye u laþ mak i çin: ce ka rak ter.com TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Yüksel Aluç ile Ayþe hanýmefendinin Hatice Sena ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder yavruya Cenâb-ý Hak`tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Abdurrahman Yavuz, Osman Þatýr, Yunus Efiloðlu, Fatih Arslan, Dursun Çetin TEBRÝK Deðerli kardeþlerimiz Ahmet Öz ile Fatma hanýmefendinin Ali Mirza ismini verdikleri bir erkek çoçuklarý, Deðerli kardeþlerimiz Hamza Göktepe ile Sema hanýmefendinin Zeynep Elif ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya geldiðini öðrendik. Anneleri ve babalarý tebrik eder, yavrulara Cenâb-ý Hak'tan sýhhatli, hayýrlý uzun ömürler dileriz. Düzce Yeni Asya Okuyucularý

12

13 Y RÖPORTAJ 14 AðusTOs 2012 sali 13 Al lah Bi ze Ye ter ad lý ro ma nýy la ye ni den gün de me ge len Ýs lâm Ya þar la baþ ba þa Ye ni ro ma ný mýz, Ýs lâ mýn þahs-ý mâ ne vî si nin te þek kü lüne bir du â ORHAN GÜLER Tür ki ye bü yük bir hýz la de ði þi yor. Res mî i de o lo ji ye ek lem len me miþ bir fik rî ha re ket o lan Ri sa le-i Nur Ha re ke ti ve o nun mü es si si Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî i se, ge niþ ke - sim ler ce da ha ye ni keþ fe di li yor. Bu, bi - ze gö re de ði þim in müs pet ta ra fý. Men fî ta ra fý i se, kü re sel leþ me nin dün ya in san la rý ný tek tip leþ ti re rek Üs ta - dýn Ý kin ci Av ru pa de di ði vah þî me de - ni ye tin çu kur la rý na yö nelt me si! Bu bað lam da, Nur sî ve o nun i man kur tar ma ha re ke ti nin se ren ca mý ný a na ya zý ko nu su ya pan e ði tim ci-ya zar Ýs lâm Ya þar la, son ro ma ný Al lah Bi ze Ye - ter den ha re ket le, e de bî ma ce ra sý ný ko - nuþ tuk. Ro man cý Ya þar, il ginç tir ki, ken di sa ha sýy la il gi li o la rak, Nur sî ü ze ri ne ya zý - lan la rý ye ter li gör mü yor ve bu nu da me- sa fe li du ruþ a bað lý yor E mek li bir e de bi yat öð ret me ni ve ya zar sý nýz. Ya ni bu i þin e ði ti mi ni a lýp ver miþ, ta bir ca iz se o kul lu bir mü el lif si niz. Si zin e de bi yat çý-ya zar ol ma nýz da en bü yük â mil ne dir? Ýn san ön ce le ri, kast-ý mah sus la e de bi yat çý ya zar o la yým di ye bir ça ba i çi ne gir mi yor. Ru hî, kal bî, his sî te ma yül le ri al dý ðý e ði tim ve yap tý ðý iþ le bü tün le þin ce, za man i çin de o sý fat lar te þek kül e di yor. Ya þa dý ðým yer le rin coð ra fî þart la rýn dan ve i çin de bü yü dü ðüm a i le nin, ce mi ye tin iç ti maî ö zel lik le rin den ol sa ge rek; ço cuk luk yýl la rýn da te ces süs, te fek kür ve ta hay yül has se le ri min di ðer la ti fe le rim den da ha ha re ket li ol du ðu nu ha týr lý yo rum. Her e de bi yat o ku yan e dib ol mak lâ zým gel mi yor, bel ki bi rin ci de re ce de e dib o la rak ya ra tý lan lar is ti dad-ý fev ka lâ de si nin â sâ rý ný ib râz i çin e de bi yat i le iþ ti ga le muh taç o lu yor lar. Na mýk Ke mal in bu söz ler le di le ge tir di ði fýt rî ih ti ya cýn sa i kiy le, o ha re ket li lik za man la ya zýp söy le mek þek lin de te za hür et ti. Fýt ra tým da var o lan o e de bî te ma yü le, yýl lar ca e de bi ya týn e ði ti mi ni a lýp ver mek ten ge len bil gi, tec rü be gi bi un sur lar da ek le nin ce, hi ta bî ve ki ta bî üs lû bum e de bî leþ ti sa ný rým. Böy le ce, za man i çin de bu i þin er ba bý ta ra fýn dan e de bi yat çý ya zar sý fa tý i le tav sif e di lir ol duk. Baþ la dý ðý nýz ve gel di ði niz nok ta lar i ti ba rýy la çað daþ Türk e de bi ya tý hak kýn da ne ler dü þü nü yor su nuz? E de bi ya tý çað daþ, klâ sik, ma hal lî, bey nel mi lel gi bi sý fat lar la sý nýr la mak ba na bi raz sat hî ve sun î ge li yor. Er ba bý e de bi ya tý; Man zum ve men sur gü zel söz ler i le bun lar dan ba his e den i lim þek lin de ta rif et ti ði ne gö re e de bî e ser de e sas o lan söz gü zel li ði dir. Baþ la dý ðým nok ta da Di van, Halk, Ta sav vuf gi bi klâ sik o la rak ad lan dý rý lan e de bi yat e ser le ri mu te ber di. Gel di ðim nok ta da i se ro man, hi kâ ye, de ne me, ser best na zým gi bi çað daþ ad de di len ki tap lar re vaç ta. Klâ sik e de bi yat ta e ser le rin mi henk ta þý gü zel lik ti. Gü nü müz de ya zý lan ki tap lar da i se ek se ri yet i ti ba riy le in san la rýn his sî ta has süs le ri, nef sî ih ti ras la rý e sas a lýn mak ta. Gü zel lik te lak ki si za ma na, me kâ na gö re de ðiþ mez a ma in san la rýn an la yýþ la rý, de ðer öl çü le ri de ði þe bi lir. Bu de ðiþ me de ba zý e de bi yat ta rih çi le - ri nin, e de bi ya týn sey ri ni de ði þik sý fat lar la ad lan dýr ma ya se bep o lur. So ru nu zu bu de ðer len dir me çer çe ve sin de ce vap lan dýr mak ge re kir se gü nü müz de ve ri len e ser le rin ek se ri si, e de bi ya týn e sa sý o lan gü zel söz ih ti va et mek ten mah rum. Hâl böy le o lun ca bu gün ce mi yet te il gi gör dü ðü söy le nen e ser le rin pek a zý a dý ný ge le ce ðe ta þý ya bi le cek gi bi gö rü nü yor. O nun i çin bil has sa ye ni ya zar lar, e ser le ri ni ya zar ken ba zý ki tap la ra gös te ri len ge çi ci il gi yi de ðil, ki ta bý e de bî e ser hâ li ne ge ti ren e be dî gü zel li ði e sas al ma lý dýr lar. Ge le lim ya zar lýk ü rün le ri ni ze Çe þit li e de bî tür ler de e ser ler ka le me al dý nýz. Bun la rýn i çin de si zi meþ hur e den, bir se ri ro man ol du: Be di üz za man Beþ le me si Bu ro man di zi si hak kýn da bu gün kü dü þün ce le ri ni zi a la bi lir mi yiz? Be di üz za man Beþ le me si, Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya tý ný, da va sý ný ve mü ca de le si ni an la tan bir ro man se ri si. O nun ha ya tý ný do ðu mun dan ve fa tý na ka dar beþ bü yük ki tap hâ lin de iþ le yen, sa ha sý nýn ilk ve tek e se ri. Al lah Bi ze Ye ter, Ce ma a tin ru hu þahs-ý ma ne vîdir ha ki ka tin den ha re ket e di le rek ön ce Nur Ha re ke ti nin, ar dýn dan Ýs lâm ýn þahs-ý ma ne vi si nin te þek kül et me si nin þart la rý ü ze rin de ya pý lan þah sî mü la ha za la rý muh te vîdir. Bu se ri, Ne hir ro man di ye ad lan dý rý lan ro man tü rü nün bü tün hu su si yet le ri ni ha iz dir. Be di üz za man gi bi bü yük bir Ýs lâm â li mi nin ha ya tý ný an lat ma sý ha se biy le Bi yog ra fik ro man ve ya Bel ge sel ro man þek lin de i sim len di ri le bi le cek o lan tarz la rýn da ö zel lik le ri ni ta þý mak ta dýr. Ya zýl ma sýn dan bu ya na yir mi beþ se ne den faz la za man geç me si ne ve de fa lar ca ba sýl ma sý na rað men hâ lâ bil has sa genç ler ta ra fýn dan rað bet gör me si, se ri nin klâ sik e ser ol ma yo lun da ilk mer ha le yi aþ tý ðý ný gös ter mek te dir ba na gö re. Be di üz za man Sa id Nur sî ve Ri sa le-i Nur Kül li ya tý; yir min ci yüz yýl bo yun ca ül ke de en çok ko nu þu lan i sim ler den ve ko nu lar dan bi riy di. Yir mi bi rin ci yüz yýl da da, bü tün ül ke de ve dün ya nýn pek çok ye rin de ar tan bir il gi i le ko nu þul ma ya ve o kun ma ya de vam et mek te dir. Bu hâ lin ta bi ne ti ce si o la rak, Sa id Nur sî yi gü zel ve doð ru bir þe kil de an la tan sa nat e ser le ri ve Ri sâ le-i Nur kül li ya tý ü ze rin de ya pý lan i sa bet li yo rum lar, ne sil ler bo yu il gi gör me ye de vam e de cek tir. Bu i ti bar la, ger çek le re sa dýk kal ma mü kel le fi ye ti ve sa nat has sa si ye ti i le yaz ma ya ça lýþ tý ðý mýz Be di üz za man Beþ le me si, in þal lah yüz yýl son ra ge le cek ne sil ler ta ra fýn dan da il gi gö re cek ve me rak la o ku na cak týr ka na a tin de yim. Be di üz za man Beþ le me si nin de va mý ma hi ye tin de bir se ri ro man da ha ka le me al dý nýz, a lý yor su nuz: Nur Ha re ke ti Se ri si Bu ro man di zi si hak kýn da da bu gün kü dü þün ce le ri ni zi öð re ne bi lir mi yiz? Nur Ha re ke ti Se ri si, Be di üz za man Beþ le me si nin mü tem mi mi dir. Sa id Nur sî nin, bil has sa ha ya tý nýn Ü çün cü Sa id saf ha sýn da te sis et ti ði Nur ha re ke ti, o nun or ta ya koy du ðu e sas la ra sa dýk ka lý na rak ge niþ le til miþ ve ci han þü mul bir i ma nî ih ya ha re ke ti hâ li ne ge ti ril miþ tir. Be di üz za man ýn ha ya týn dan son ra, o ha ya týn en gü zel mey ve le rin den bi ri o lan Nur Ha re ke ti nin in ki þaf sey ri ni an lat ma yý da vic da nî bir ve ci be ad det tim ve Be di üz za man Beþ le me si nde ki has sa si yet le ri e sas a la rak i kin ci se ri yi yaz ma ya ka rar ver dim. Bu se ri nin ilk e se ri o lan Se ren cam, yet miþ li yýl lar da Nur Ha re ke ti nin sey ri ni an la týr. Ý kin ci e se ri Men hus Ruh, Ri sa le-i Nur un þahs-ý ma ne vî si nin te þek kü lü ne a ðýr bir dar be vu ran Sek sen ih ti lâ li ni ve ih ti lâl ci ler le Nur cu la rýn mü ca de le le ri ni iþ ler. Ü çün cü ki tap o lan Ay na nýn Ar ka Yü zü i se, dar be yi mü te a kip Nur Ha re ke ti i çin de ya þa nan dal ga lan ma la rýn, ký rýl ma la rýn, ye ni mec ra a ra yýþ la rý nýn ro ma ný dýr. Ö zel lik le gü nü müz de ya þa yan ba zý ki þi le rin de a dý nýn geç ti ði Nur Ha re ke ti Se ri si bu a çý dan bir tep ki çek ti mi? Bu tep ki ler is ti ka me tin de ki tap la rýn ye ni bas ký la rýn da tas hih ler yap tý nýz mý? Veh bî i lim e se ri ol ma yan hiç bir ça lýþ ma ek sik siz, ku sur suz de ðil dir. Ya þa yan lar la gö rü þe rek ya þa mak ta o lan bir ha re ke ti an la tan ve fer dî bir mu hay yi le de þe kil le nen bin ler ce say fa dan mü te þek kil böy le bir e ser ler top lu lu ðun da da el bet te ek sik ler, ku sur lar o la cak týr. Bu ra da El ham dü lil la hi ha za min faz lý Rab bi di ye rek söy le ye bi le ce ðim þey: yap tý ðým i þin ma ne vî me su li ye ti mu cip ol du ðu nu bil me nin has sa si ye tiy le, grup lar a ra sýn da ki ha di se le ri an la týr ken ta raf sýz kal ma ya ve hak kýn ha tý rý â li dir, hiç bir ha tý ra fe da e dil mez düs tu ru na ri a yet et me ye ça lýþ mam dýr. Se ri nin, muh te va sý ný teþ kil e den ha di se le ri ya þa yan lar la ve ya þa ma sa da me rak e den ler le bu lu þan ilk üç e ser de fa hiþ bir ha ta nýn ya pýl ma mýþ ol du ðu nu gör mek se vin di ri ci dir. Ba na u la þan i ti raz la rýn ço ðu, þa hýs, yer i sim le rin de ki ha ta la ra ve ha di se le rin te fer ru at ka bi lin den yön le ri ne mü te al lik tir. On lar da tas hih e dil miþ tir. Nur Ha re ke ti Se ri si nin son ki ta bý Al lah Bi ze Ye ter ye ni ya yýn lan dý. Bu ro man dan bi raz söz e de bi lir mi si niz? Se ri nin dör dün cü e se ri o lan Al lah Bi ze Ye ter, Nur Ha re ke ti nin dok san lý yýl lar da, yurt i çin de, yurt dý þýn da gös ter di ði sey ri, mem le ket te, Ýs lâm â le min de ve dün ya nýn çe þit li yer le rin de ya þa nan ha di se ler le bir lik te iþ le yen bir ro man dýr. O yýl lar dan bu ya na Ýs lâm â le mi nin, di nî ce ma at le rin ve Nur Ha re ke ti nin en bü yük ek sik li ði, güç lü bir þahs-ý ma ne vî te þek kül et ti re me miþ ol ma la rý dýr. Ýs lâm a hiz me ti var lý ðý nýn se be bi sa yan ce ma at ler çok tur, çe þit li dir ve ek se ri ye ti za hi ren güç lü dür. Lâ kin bir bir le ri i le di nin müþ te rek me se le le rin de or tak ha re ket e de me dik le ri i çin hiz met le ri mev zi î, te sir le ri mah dut tur. Bu za af hâ li de Müs lü man la rýn, mu a rýz la rý kar þý sýn da ki mu vaf fa ki yet le ri ni ge cik tir mek te dir. "Al lah Bi ze Ye ter", Ce ma a tin ru hu þah-ý ma ne vî dir ha ki ka tin den ha re ket e di le rek ön ce Nur Ha re ke ti nin, ar dýn dan Ýs lâm ýn þahs-ý ma ne vî si nin te þek kül et me si nin þart la rý ü ze rin de ya pý lan þah sî mü lâ ha za la rý muh te vî dir. Bu ro ma nýn ya pa ca ðý müs pet ya da men fi a kis ler ne ler o la bi lir siz ce? Bu ro man, dok san lý yýl lar da ya þa yan la ra, hiz met ha tý ra la rý ný can lan dýr ma fýr sa tý ve re cek tir. O yýl lar da ya þa nan ha di se le ri me rak e den le rin me rak la rý ný i za le e de cek tir. Fa kat "Al lah Bi ze Ye ter"in a sýl müs pet te si ri, ce ma at le rin ve grup la rýn, þahs-ý ma ne vî nin te þek kü lü hu su sun da ken di le ri ne te ka bül et ti ði ni dü þün dük le ri va zi fe le ri ih lâs la yap ma la rý ný sað la mak þek lin de o la cak týr. Bu ro ma nýn -müf rit fýt rat lý is tis na lar ha riç- kim se de men fi bir dü þün ce u yan dý ra ca ðý ka na a tin de de ði lim. Zi ra, bü tün ha di se le re ve ce ma a tî ha re ket le re hüsnü zan la bak ma ya ça lýþ tým. Ro man da þa hýs la rýn i sim le rin den zi ya de ta þý dýk la rý ce ma at sý fat la rý ný kul lan ma mýn da bun da te si ri var dýr. Ha di se ler kar þý sýn da Al lah a te vek kül et me nin te ren nü mü o lan "Al lah Bi ze Ye ter", Nur Ha re ke ti nin ve Ýs lâm ýn þahs-ý ma ne vî si nin te þek kü lü ne -zer re ka dar da ol sa- bir kat ký da bu lu nur sa he de fi ne u laþ mýþ sa yý la cak týr. Be di üz za man Sa id Nur sî ve þa he se ri Ri sa le-i Nur Kül li ya tý hak kýn da ki sa ir ki tap la rý ta kip e de bi li yor mu su nuz? Si ze gö re Üs tad ye te rin ce ta ný týl dý mý? Ül ke mi zin ve in sa ný mý zýn ya þa dý ðý prob lem li sü reç ler, o nun fi kir dün ya sý nýn pek an la þýl dý ðý ný gös ter mi yor gi bi! O nun hak kýn da da ha ne ler ka le me a lý na bi lir? Al lah Bi ze Ye ter in a sýl müs bet te si ri, ce ma at le rin ve grup la rýn, þahs-ý ma ne vî - nin te þek kü lü hu su sun da ken di le ri ne te ka bül et ti ði ni dü þün dük le ri va zi fe le ri ih lâs - la yap ma la rý ný sað la mak þek lin de o la cak týr. Sa id Nur sî ve Ri sa le-i Nur la il gi li o la rak ya zý lan her ki ta bý o ku ma ya ça lý þý yo rum. Bil has sa ro man, hi kâ ye, ti yat ro, se nar yo, þi ir gi bi sa nat e ser le ri ni dik kat le o ku ma yý va zi fe ad de di yo rum. Bu nu söy ler ken, bu za ma na ka dar ya zýl mýþ her þe yi o ku du ðum id di a sýn da de ði lim. A ma sa nat e se ri o la rak ya zý lan ki tap lar faz la ol ma dý ðýn dan on la rýn hep si ni o ku du ðu mu i fa de e de bi li rim. O nun ye te rin ce ta ný týl ma dý ðý ve fi kir dün ya sý nýn pek an la þýl ma dý ðý ka na a ti ni ze ka tý lý yo rum. Za ten e ðer ye te rin ce an la þýl mýþ ol say dý, o nun hak kýn da ya zý lan lar sa yý ve muh te va i ti ba riy le þim di ki nin on, yir mi ka tý ol ma sý ge re kir di. ÝS LAM YA ÞAR KÝM DÝR? Se lâ had din Ya þar, 1953 yý lýn da, Mer sin i li - nin A na mur il çe si nin Ký zýl ca kö yün de doð - du. Ýl ko ku lu kö yün de, or ta o kul ve li se yi A - na mur da bi tir di. Ýs tan bul Ü ni ver si te si E de - bi yat Fa kül te si Türk Di li ve E de bi ya tý Bö lü - mü nden me zun ol du. U zun yýl lar Ýs tan - bul da e de bi yat öð ret me ni o la rak ça lýþ tý. Baþ ta Ye ni As ya Med ya Gru bu nun mev - ku te le ri ol mak ü ze re, pek çok ga ze te ve der gi de Ýs lâm Ya þar mah la sý ný kul la nan ya zar, bu mah la sý nýn ya ný sý ra a sýl a dýy la da ya zý lar yaz dý, çe þit li rad yo ve te le viz yon lar - da e de bi yat soh bet le ri yap tý. Yurt i çin de ve dý þýn da pek çok se mi ner ve kon fe rans ver - di; kon gre, pa nel, a çýk o tu rum ve sem poz - yum la ra ka týl dý. Hâ len ya zý lar ya zý yor, ko - nuþ ma lar ya pý yor. Ya zar, ev li ve üç ço cuk ba ba sý dýr. Se lâ had din Ya þar ýn bu za ma na ka dar fark lý tür ler de pek çok e se ri neþ re dil di. Se lâ had din Ya þar im za sýy la neþ re di len e ser le ri (kro no lo jik sý ray la): Yah ya Ke mal, Yu nus Em re, Mev lâ - na, Ý mam-ý Rab ba nî, Ýb ra him Hak ký, Meh med A kif, Mu ham med Ýk bal, Mi - mar Si nan, Fu zu lî, A sýr la rýn A da mý Be - di üz za man Sa id Nur sî, Çað la rýn Tef si ri Ri - sa le-i Nur Kül li ya tý, Ýç ti hat Hat týn da Mev - lâ na ve Be di üz za man, Be di üz za man Sa id Nur sî ve Ri sa le-i Nur i le çok ya kýn da çý ka - cak o lan Ce mil Me riç Ýs lâm Ya þar mah la sýy la neþ re di len e ser le ri (kro no lo jik sý ray la): Çýn la yan Kub be ler, Kýr baç lý, A dým A - dým Ýs tan bul, Mu kad des E ma net ler, Yý - la nýn Te ri, Ka ran lý ðýn Göl ge si, Aþk ve A - teþ, Ri sa le-i Nur dan E de bî Yan sý ma lar, A si ta ne, Be di üz za man Beþ le me si ( Za - ma nýn Se si, Be di üz za man, Sa id Nur sî, Nur cu lar, Mu hab bet Fe da i le ri ), Nur Ha re ke ti Se ri si ( Se ren cam, Men hus Ruh, Ay na nýn Ar ka Yü zü, Al lah Bi ze Ye - ter ) ve Nur Ta le be le ri Sa id Nur sî, Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ve Nur Ha re ke ti hak kýn da, bil has sa sa nat e se ri ad de di len tür ler de þim di ye ka dar yüz ler ce e ser ve ril me liy di. Bu hu sus ta ya zý lan ki tap la rýn sa yý sý nýn be þi, o nu geç me me si, o kay nak lar dan bes le nen ya zar la rýn var lýk la rý nýn se be bi o lan de ðer le re bi raz me sa fe li dur duk la rý ný gös ter mek te dir. 35 yýl dýr ya zý yor su nuz. Bu gün i ti ba rýy la ken di ni zi gö re vi ni yap mýþ ve ba þa rý lý bir ya zar o la rak his se de bi li yor mu su nuz? Ya zar lýk ta ba þa rý, yýl ve e ser sa yý sý i le de ðil, e ser le rin muh te va de rin li ði ve sa nat zen gin li ði i le öl çü lür. Bu a çý dan ba kýn ca bil has sa sa nat e se ri tür le rin de yaz dý ðým ki tap lar da he de fi me bü yük öl çü de u laþ tý ðý mý söy le ye bi li rim. Ki þi nin ken di si hak kýn da söy le di ði söz ler de u mu mi yet le A yi ne si iþ tir ki þi nin la fa ba kýl maz mýs ra sý nýn ha týr lan dý ðý ný bil di ðim i çin, ay na hü vi ye tin de ki so ru nu zun ce va bý na lâf tan zi ya de i þin ak set me si ni is ti yor ve mu ha tap la rý mýn hü küm le ri ni, Be di üz za man Beþ le me si i le Nur Ha re ke ti Se ri si ni o ku duk tan son ra ver me le ri ni is tir ham e di yo rum. Bun dan son ra ne ler yaz ma yý plan lý yor su nuz? Þim di sý ra da, Nur Ha re ke ti Se ri si nin be þin ci ve son e se ri o lan "Ta a Ký ya me te Ka dar" ki ta bý var. O ro ma nýn da plân la rý ha zýr, is ke le ti ta mam. Ýn þa al lah, Al lah Bi ze Ye ter ro ma ný nýn in i kas la rý ný gör dük ten son ra o nu yaz ma ya baþ la ya ca ðým. Bi zi kýr ma yýp so ru la rý mý za sa mi mi yet le ce vap ver di ði niz i çin te þek kür e de rim. Te þek kü rü nü ze ay niy le mu ka be le e di yo rum. *** NOT: Ýs lâm Ya þar, Ýs tan bul da Be ya - zýt Mey da nýn da ter tip le nen 31. Di ya net Ki tap ve Kül tür Fu a rýn da bu gün 18:00-22:00 sa at le ri a ra sýn da, baþ ta ye ni e - se ri Al lah Bi ze Ye ter ol mak ü ze re tüm ki tap la rý ný o ku yu cu la rý i çin im za - la ya cak ve on lar la soh bet e de cektir.

14 14 SPOR Y G.Saray'ý sabaha kadar beklediler Süper Kupa'da F.Bahçe'yi yenerek kupayý kazanan sarý-kýrmýzýlar sabaha karþý döndüðü Ýstanbul'da taraftarlar tarafýndan sevgi gösterileriyle karþýlandý. ER ZU RUM'DA oy na nan TFF Sü - per Ku pa ma çýn da Fe ner bah çe'yi U mut bu lut (2) ve Sel çuk Ý nan'ýn gol le riy le 3-2 ye nen Ga la ta sa ray Fut bol Ta ký mý, Ýs tan bul'a dö nü - þün de yüz ler ce sa rý-kýr mý zý lý ta raf - tar ta ra fýn dan coþ kuy la kar þý lan dý. Türk Ha va Yol la rý'nýn TK 3709 se fer sa yý lý u ça ðý i le sa at sý ra - la rýn da Ýs tan bul'a i niþ ya pan sa rýkýr mý zý lý ka fi le yi A ta türk Ha va li - ma ný çý ký þýn da yak la þýk 300 ta raf - tar me þa le ler ya ka rak kar þý la dý. Ta kým la rý le hi ne te za hü rat lar ya - pan sa rý-kýr mý zý lý ta raf tar la rýn baþ - ta tek nik di rek tör Fa tih Te rim ol - mak ü ze re, Fe ner bah çe ma çýn da kýr mý zý kart gö re rek o yun dý þý ka - lan En gin Bay tar ve i ki gol bir den a ta rak ta ký mý nýn ga li bi ye tin de bü - yük pay sa hi bi o lan U mut Bu lut'a yo ðun il gi gös ter me le ri i se dik kat çek ti. Fut bol cu, tek nik he yet ve yö ne ti ci ler den o lu þan Ga la ta sa ray ka fi le si, ta kým o to bü süy le ha va li - ma nýn dan ay rý lýr ken, ta raf tar lar i se o lay sýz bir þe kil de da ðýl dý lar. EM RE VE SE MÝH NE DE DÝ? Ga la ta sa ray lý fut bol cu Em re Ço lak, Fa tih Te rim'e ken di le ri ne ver di ði þans ne de niy le te þek kür e de rek, þun la rý kay det ti: ''Ho ca - mý za çok te þek kür e di yo rum. Bi - ze gü ve nip, hiç bir tek nik di rek tö - rün ya pa ma ya ca ðý ný ya pýp bi ze 11'de gö rev ver me ye baþ la dý. O - nun gü ve ni ni bo þa çý kar ma mak ger çek ten çok ö nem li. Gü zel oy - na ya rak, hak e de rek ka zan dý ðý - mýz i çin çok mut lu yuz. Ku pa i çin de ay rý ca mut lu yuz. Ýn þal lah bu - nun de va mý þam pi yon lar li gin de ge lir.'' Se mih Ka ya i se ka zan dýk - la rý i çin se vinç li ol duk la rý ný be lir - te rek, ''Fa tih ho ca nýn gü ve ni ni bo þa çý kart ma dý ðý ný dü þü nü yo - rum. U ma rým i ler le yen maç lar da ba þa rý lý o lu ruz'' di ye ko nuþ tu. G.Saraylý taraftarlar Süper Kupa'nýn kazanýlmasýndan sonra Türkiye'nin her bölgesinde caddelerde konvoylar halinde meydanlara çýkarak sevgi gösterilerinde bulundular. FOTOÐRAF: A.A F.Bahçe kaptaný Alex de Souza, Süper Kupa karþýlaþmasýnda kariyerinde G.Saray'a 9. golünü attý. Alex yalanlamasý F.Bahçe Yönetim Kurulu, baþkan Aziz Yýldýrým'ýn Alex'i oynatmasý için Aykut Kocaman'a baský yaptýðý yolundaki iddialarý yalanladý. FENERBAHÇE Yö ne tim Ku ru lu, Er zu - rum'da Ga la ta sa ray'la oy na nan Sü per Ku pa ma çý ön ce sin de Tek nik Di rek tör Ay kut Ko ca man'ýn a çýk la dý ðý ilk 11'de yer ver me di ði kap tan A lex'in ku lüp baþ - ka ný A ziz Yýl dý rým'ýn te le fo nuy la kad ro ya a lýn dý ðý yo lun da ki id di a la rý ya lan la dý. Ya - pý lan a çýk la ma da þöy le de nil di; "Pa zar ak þa mý Er zu rum'un ev sa hip li ðin de ya pý - lan Sü per Ku pa mü ca de le si nin baþ la ma - sý na sa at ler ka la twit ter'da baþ la yan, ga - ze te le re de yan sý yan, Ha ber Türk Ga ze - te si'nde i se "Yi ne A lex Kri zi" baþ lý ðýy la man þe te ta þý nan ha ber (!) ta ma men a sýl - sýz dýr. Ta ký mý mý zýn maç far ket mek si zin de vam e den iþ le yi þin de; kad ro, kar þý laþ - ma dan he men ön ce net le þir ve so yun ma o da sýn da a çýk la nýr. Do la yý sýy la maç gü nü o tel de ya pi lan top lan tý da ilk 11'in a çýk - lan mýþ ol du ðu ha be ri de doð ru de ðil dir; ay ný þe kil de Ha ber Türk'ün id di a la rý nýn ak si ne, Baþ ka ný mýz Sa yýn A ziz Yýl dý - rým'ýn, tek nik he ye ti mi ze kad ro ter ci hin - de her han gi bir mü da ha le si de söz ko nu - su de ðil dir. Her kö tü so nuç tan son ra a - de ta bir a lýþ kan lýk ha li ne ge len bu tip ha - ber le re i ti bar e dil me me si ni bir kez da ha ö nem le ri ca e di yo ruz." Baþkan Aziz Yýldýrým ayrýca, "TFF, Tahkim Kurulu tarafýndan cezasý onanan Sayýn Ýlhan Yüksel Ekþioglu nun, UEFA Disiplin soruþturmasý gözetilerek tarafýmdan istifasýnýn isteneceði yolundaki haberler gerçek deðildir" açýklamasýnda bulundu. Omzu çýkan ka le ci Vol kan De mi rel'in dün sabah MR'ý çe kil di. Volkan'ýn tedavisi için toplantý yapýlacak FENERBAHÇE'NÝN TFF Sü per Ku pa'da Ga la ta sa - ray i le yap tý ðý ma çýn ilk ya rý sýn da sa kat la nan ka le ci Vol kan De mi rel'in MR'ý çe kil di. Fe ner bah çe Ku lü - bü'nün in ter net si te sin de yer a lan bil gi ye gö re, Ga - la ta sa ray i le Er zu rum'da oy nan TFF Sü per Ku pa ma çý nýn 14. da ki ka sýn da sa kat la na rak o yun dan çý - kan ve ya pý lan ilk tet kik ler de sol om zu çýk tý ðý tes pit e di len ka le ci Vol kan De mi rel'in, Göz te pe Me di cal Park Has ta ne si'nde sa bah sa at le rin de MR'ý nýn çe - kil di ði bil di ril di. Vol kan De mi rel'in te da vi sü re ci - nin ne þe kil de de vam e de ce ði ne sað lýk e ki bi nin, tek nik e kip ve tec rü be li ka le ciy le ger çek leþ ti re ce ði top lan tý nýn ar dýn dan ka rar ve ri le ce ði kay de dil di. A Millî Futbol Takýmý Avusturya'da A MÝLLÝ Fut bol Ta ký mý, A vus tur ya i le 15 A ðus - tos çar þam ba gü nü ya pa ca ðý ö zel maç i çin Vi - ya na'ya gel di. Mil li ta kým ka fi le si Schwec hat Ha va a la ný'nda Tür ki ye'nin Vi ya na Bü yü kel çi li - ði müs te þar la rý Yon ca Gün düz Öz çe ri ve Mus - ta fa Çe lik i le A vus tur ya Fut bol Fe de ras yo nu (ÖFB) yet ki li le ri ta ra fýn dan kar þý lan dý. nso il.com Terim'li G.Saray yine baþarýlý olur Fut bol ta kým la rý mý zýn ye ni se zon ha zýr lýk la rý sü rü yor. Lig ge le cek haf ta baþ la ya cak. Bu bað lam da Sü per Ku pa ma çý, G.Sa ray ve F.Bah çe'nin lig ön ce si ken di le ri ni test e de bi le cek - le ri en son cid di bir sý nav dý. Li ge da ha ha zýr o lan ta ra fýn G.Sa ray ol du ðu nu söy le ye bi li riz. O nun ö - te sin de Þam pi yon lar Li gi i çin ta kým la rý mý zýn ne du rum da ol duk la rý nýn vit ri ni ol du bu maç. Ger çi F.Bah çe ön e le me oy na dý ðý Vas li u ma çýn da ken di - ni bir neb ze gör dü. An cak ka li te ve den ge o la rak F.Bah çe'nin ge ri sin de o lan Vas li u, sað lýk lý bir de - ðer len dir me yap týr mak tan u zak bir ta kým dý. Bir ön e le me da ha oy na ya cak o lan F.Bah çe'nin bi raz sý kýn tý lý ol du ðu nu göz lem le dik. Spar tak Mos ko va el bet te Vas li u'dan da ha ka li te li bir ta - kým. Ma ça da faz la bir za man kal ma dý. Ay kut Ko ca man a ci len ye ni ted bir le ri dev re ye so ka cak - týr. A ma Stoch ve Sow bu kad ro da mut la ka ol - ma lý. Ay rý ca Yo bo ve Kra sic'in de ka tý lý mýy la F.Bah çe'nin þek li de ði þe cek tir. F.Bah çe'de, Em - re'nin ye ri ne o nun ka rak te rin de bi ri nin ol ma ma - sý en bü yük ek sik lik o la rak gö ze çarp tý. G.Sa ray'da iþ ler i yi gi bi gö rü nü yor. Kad ro re - ka be ti üst dü zey de. Ge çen yý lýn o yun cu la rý ný zor la ya cak ye ni trans fer le rin ka li te li ol ma sý, i þi i - yi ce ký zýþ týr dý. Em re Ço lak, En gin, El man der, Se - mih ye ni le rin it me siy le da ha di ri ve is tek li gö rü - nü yor lar. Hat ta Fa tih Te rim ye ni tak vi ye ler ya - pa bi li riz de me siy le, hiç kim se nin ye ri nin ga ran ti ol ma dý ðý söy le ne bi lir. G.Sa ray ge çen yýl oy na dý ðý "çok pas ve to pun biz de kal ma sý" pren si bi bu yýl da ha da ge liþ miþ ve ge li þe ce ðe ben zi yor. Za ten bu ol ma dan Þam pi yon lar Li gi'nde ba þa - rý lý ol ma yý dü þün mek, ha yal ci lik o lur. G.Sa ray'ýn kad ro de rin li ði ba þa rý lý o la cak kri te re ka vuþ tu. Bel ki bir i ki i la ve da ha o la bi lir. Ýþ bun dan son ra bu kad ro yu ro tas yon lu þe kil de kul la na cak tek nik he ye te dü þü yor. Fa tih Te rim dört yýl üst üs te þam pi yon luk ve U E FA þam pi yon lu ðu sü re cin de bu ro tas yo nu çok i yi ya pý yor du. Ba zen beþ al tý o - yun cu nun de ði þi mi ol sa da, o yun stan dar dýn da her han gi bir de ði þi min ol ma dý ðý bir dö nem di. Þim di de bu im kân Ü nal Ay sal yö ne ti mi ta ra - fýn dan Fa tih Te rim'e su nul du. Çok bü yük ha ta - lar ya pýl maz sa ba þa rý lý ye ni bir dö nem da ha ya þa - na bi lir. En gin Bay tar çok ye te nek li bir o yun cu. A ma pro fes yo nel ol ma nýn ol maz sa ol ma zý, ken - di ne ha kim ol ma yý be ce re bil me ma a le sef En - gin'de yok. Ha ke min ya ka sý na ya pýþ mak o nun ge le ce ðin de ö nem li de ði þi min baþ lan gý cý o la bi lir. U E FA ta ra fýn dan "e lit ha kem" ka ta go ri si ne a lý - nan Cü neyt Ça kýr'a ül ke miz de maç yö ne tir ken bir hal ler o lu yor. Av ru pa'da ol du ðu gi bi, bu ra da o gü ven duy gu su yok. Her i ki ta raf ta maç tan son ra mem nu ni yet siz kal dý ðý na gö re, Cü neyt Ça kýr'ýn Tür ki ye'de yö net ti ði maç lar da ki du ru - mu nu göz den ge çir me sin de fay da var. Trabzonspor'dan gündüz maçý tepkisi TRABZONSPOR Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasýnda Kardemir Karabükspor ile yapacaðý karþýlaþmanýn gündüz oynanacak olmasý nedeniyle Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayýmlanan açýklamada, Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan açýklanan Süper Lig ilk hafta programýnýn futbolseverleri nasýl bir sezon beklediðinin de göstergesi olduðu savunularak, ''Kulübümüzün önceden uyarýsý ve talebine raðmen, ilk hafta müsabakalarýndan sadece Trabzonsporumuz'un maçýnýn gündüz 17.00'ye alýnmasý taraflý, maksatlý, planlý bir görüntü vermektedir'' ifadesine yer verildi.kulüp açýklamasýnda, Ýlk hafta açýklanan programa göre hafta sonu karþýlaþmalarýnýn üçünün 21.45, ikiþer tanesinin ve 20.00, birinin ise 19.30'da oynanacaðý belirtildi.

15 15 y 26 RAMAZAN KA RÝ LE RÝN HA YAT LA RI [Gü zel Kur ân O ku yan Meþ hur lar] AH MET ER GE NE KON RA MA ZAN KE LÝ ME LE RÝ A DEM PA LA Ge ce nin kad ri ni bil mek Mu ham med Mah mud Tab la vi (1984?) 1934 TE Mý sýr da doð du. Ye di ya þýn day ken Ka hi re ye ya kýn bir köy de Kur ân öð ren me ye baþ la dý. Do kuz ya þýn da hýf zý ný ta mam la yýp on ya þýn da ha fýz ol du. Ký ra at ve ses ü ze rin de söz sa hi bi o lan Gu neym, Tab la vi nin ilk ho ca sý dýr. Üs tad Gu - neym, her per þem be o kul dan ve dý þa rý dan her ke sin iþ ti rak e - de bil di ði ge nel bir im ti han ya par dý. Þeyh Tab la vi, bu im ti - han lar da ho ca sý nýn be ðe ni si ni ve tak di ri ni top la dý. Son ra da ho ca sý nýn tav si ye si ü ze ri ne Ka hi re de Kur ân Ens ti tü sü ne gir di. Bu ra da üç se ne o ku yup, üç se ne de ih ti sas i çin kal dý. Da ha öð ren ciy ken þöh re ti tüm Mý sýr a ya yý lan Tab la vi, me - zu ni ye tin den son ra, 1970 yý lýn da Ka hi re de ki Kur ân-ý Ke rim Rad yo su na gir di. M. Ýs ma il den son ra Ez her Ka ri li ði ne ta yin o lun du. Dev let re i si nin da ve ti ü ze ri ne Bir le þik A rap E mir lik - le ri ne Ra ma zan ih ya sý i çin git ti. BEN SÝ GA RA DA HÝ KUL LAN MI YO RUM Bir gün Tab la vi ye Se si ni zi na sýl mu ha fa za e di yor su - nuz? di ye so ru lun ca þöy le ce vap la dý: Al lah ýn ya sak et ti - ði bü tün þey ler den u zak ka la rak... Al lah ýn ya sak kýl dý ðý her þey za rar lý dýr. Ben si ga ra da hi kul lan mý yo rum. Hiç bir kur ra yý tak lit et me yen Tab la vi, ken di si ne has bir e ko lün sa hi bi dir yý lýn da dev let ni þa ný al dý. Ra ma za ný sul tan ya pan et ken le rin bir di ðe ri de i çin de ba rýn - dýr dý ðý Ka dir Ge ce si dir. Ý çin de bir çok gü zel lik ler var dýr. Bun lar dan bi ri si de ya pý lan i ba det le re ve o ku nan Kur ân a - yet le ri ne ve ri len se va býn en çok ol du ðu ge ce ol ma sý dýr. Ra ma za nýn son on gü nü i çin de has sa ten 27. Ge ce sin de bu ge ce - yi id rak e di yo ruz. Bu Ce nâb-ý Al lah ýn bi ze bü yük bir ih sa ný dýr, bir ne vî ik ram la rýn dan dýr. Bu ge ce mü min ler dil le ri dön dü ðün ce tes - bih ler, sa lâ vat lar ve Kur ân dan su re ler o ku mak ta; güç le ri yet ti ðin - ce na maz kýl mak ta, i ba det ler et mek te dir. A de ta sab rýn, i man ve i - ta a tin bir ne vî do ruk nok ta sý dýr. Al lah ta ra fýn dan ve ri len bun ca mad dî ve ma ne vî ni met le re kar þý bir ne vî ka dir þi nas lýk ör ne ði dir. Kur ân-ý Ke rim in bu ge ce in di ril miþ ol ma sý se be biy le, Al lah ýn rý - za sý da hi lin de bu nu bir kar þý la ma i le kut la mak týr. Ay ný za man da bi ze Kur ân ý öð re ten Mu al lim-i Ek ber Hz. Mu ham med e (asm) de sa lâ vat lar gön de re rek se vi ci mi zi pay laþ mak týr. Rab bim bu kar þý la - ma yý hak ký i le ya pan ve her da im yo lun da gi den ler den ey le sin bi zi. KÂ Ý NAT KÝ TA BI Mus ta fa ÖZ TÜRK ÇÜ Bir yol cu dur kâ i nat Þu â lem-i fe za da, þu ko ca Dün ya yý ve sâ ir se mâ vî ci rim le ri kud re tiy le dön dü rüp, a za met ve haþ me ti i çin de i da re e den Zât, el bet te bir gün dün ya yý ve bü tün fe za â le mi ni kal dý rýp de ðiþ ti re rek bu yol cu lu ða son ve re cek tir. Hik me ti bu nu ik ti za e di yor. Ýþ te bu müt hiþ ha ki ka tý göz le re, kalp ve a kýl la ra gös te ren Nur lu ha ki kat ler:..ko ca se ma vat ve kü re-i arz Sul tan-ý E ze li nin as - ker le ri ne i ki mu tî kýþ la gi bi, ne va kit Haz ret-i Ýs ra fil A ley his se lâ mýn bo ru suy la o kýþ la lar da ö lüm le ya tan lar çað rýl sa, der hal ce set li bas la - rý ný gi yip dý þa rý fýr la ma la rý ný is pat e dip gös te ren, her ba har da arz kýþ la sý i çin de ki ler, me lek-i ra dýn bo ru suy la ay ný va zi ye ti gös ter me - siy le ni ha yet siz a za me ti an la þý lan bir sal ta nat-ý ru bu bi yet; el bet te ve el bet te ve her hal de ve hiç þüp he ge tir mez ki, O nun cu Söz de is pa tý - na bi na en o rah met ve hik met ve i na yet ve a da let ve sal ta nat-ý ser - me di ye nin ga yet kat î is te dik le ri dâr-ý â hi ret ve da i re-i ha þir ve neþ - rin a çýl ma ma sýy la o ni ha yet siz ce mal-i rah met ni ha yet siz bir çir kin mer ha met siz li ðe in ký lâp et me si (...) hiç bir ci het-i im kâ ný yok, hiç bir a kýl ih ti mal ver mez, yüz mu hal i çin de bir den bu lu nur, dâ i re-i im - kân ha ri cin de bâ týl ve müm te ni dir. (11. Þu â) A hi ret ve Ha þir mey - da nýn da Kud ret-i Rab ba ni ye nin iz niy le son bu la cak o lan yol cu lu ðu - muz la a lâ ka lý he sa bý mý zý i yi dü þün me miz ge rek mi yor mu?

16 y O ka dar ya kýn ki san ki da ha dün gi bi Arz ve se ma va týn að la dý ðý gün gi bi Bu ay da göç müþ tü, Be di üz za man. Ve bu gün de yir mi al tý dýr Ra ma zan. HA SAN ÞEN (Ýz mir) Mal ze me ler: R A M A Z A N N  M E Dün ya mu hab be ti nef se çok tat lý Ra ma zan tat lý sý savm yir mi al tý Cen ne ti so rar san, el bet çok kat lý Kat kat cen net i miþ Þehr-i Ra ma zan AB DUL LAH ÞA HÝN ÝFTAR SOF RA SI 100 gr ka buk lu fýs tý ðýn i çi 1 kg süt 1.5 çay bar da ðý ký rýk pi rinç 1 su bar da ðý þe ker MEB RU RE ÞEN LER FISTIKLI KEÞKÜL HAZIRLANIÞI: n Fýs týk ta va da ký sýk a teþ te kav ru lup, blen der de toz ha li ne ge ti ri lir. A yýk lan mýþ pi rinç 2 su bar da ðý su i le bir ten ce re de ký sýk a teþ te pi þi ri lir. Pi rinç ler yu mu þa yýn ca 1 ki lo süt ve þe ker i la ve e di lip bir müd det da ha pi þi ri lir. Da ha son ra toz ha li ne gel miþ fýs tý ðý i la ve e dip bir mik tar da ha kay nat týk tan son ra a teþ ten a lýn. Mik ser le çýr pý lýp kre ma ha li ne ge ti ri lir. Ka se le re dö kü lüp ü ze ri hin dis tan ce vi zi i le süs le nir. Buz do la býn da so ðu tu lup so ðuk o la rak ser vi se su nu lur. A fi yet ol sun. NUR DAN TE FEY YÜZ LE RÝM BA KÝ ÇÝ MÝÇ Ýn sa nýn ma ne vî has ta lýk la rý Ba zen sus mak ko nuþ mak tan ev lâ dýr ve da hâ te sîr li dir. Çün kü za hir pe rest le re ve ca hil le re söz an lat mak ne re dey se im kân sýz gi bi dir. He le ki kin ve ga raz sa hi bi i se, da ha da zor! Re kâ bet sû re tiy le ehl-i Ýs lâ ma kar þý bir ne vî a dâ vet ta þý mak, vüs at-i rah met-i Ý lâ hi ye yi it hâm et mek tir. Mes u li ye ti, ha sâ ret-i a zîm dir. Ýn san da dört has ta lýk var dýr: 1. Ye is (ü mit siz lik), 2. Ucb (i yi lik le ri ne gü ven me), 3. Gu rûr, 4. Sû-i zan (kö tü zan). Ba zý la rý bu has ta lýk lý yol da çok ma hâ ret li ler. Hal bu ki ye is (ü mit siz lik) mâ ni-i her ke mâl dir. Mad dî ve mâ ne vî te rak ki nin en ge li dir. Þey ta nýn or du su na il ti hâk et mek tir. Se fâ le tin kay na ðý dýr. Ucb, in sa nýn yap tý ðý ke mâ lâ tý na, se vap la rý na ve i yi lik le ri ne bel bað la ma sý dýr. Hal bu ki bu, in sa ný da lâ le te a tar. Gu rûr i le in san mad dî ve mâ ne vî ke mâ lât ve me ha sin den mah rum ka lýr. Ýn san gu rû run sev kiy le baþ ka la rý nýn il min den is ti fâ de et mez, na kýs ka lýr. Sû-i zan, baþ ka la rý hak kýn da kö tü zan ve dü þün ce dir. Hâl bu ki in san hüsn-ü zan na (i yi dü þün me ye) me mûr dur. En ö nem li nok ta þu dur: Ýn san, her ke si ken di sin den üs tün bil me li dir. Bir in san ken di ni sâ lih bil se, sâ lih ol ma dý ðý na de li dir. * Za hir pe rest o lan lar, kuk la nýn ha re ke ti ni kuk la dan bi lir. Oy na ya ný gö rür an cak oy na tan per de ar ka sýn da ol du ðu i çin o nu gö re mez. Ma hâ ret o dur ki fi il den fa i li an la ya bil mek ve gö re bil mek tir. Ba sar sa na tý gör se de Sa nii u nut sa ce ha let tir. Ba sî ret gö zü fi il den fa i li gö rür. R Ý S A L E - Ý N U R ' U N D Ý L Ý N D E N 26 RAMAZAN Kur ân-ý Ha kîm, ma dem þehr-i Ra ma zan da nü zul et miþ. O Kur ân ýn za man-ý nü zu lu nu is tih zar i le, o se - mâ vî hi ta bý hüsn-ü is tik bal et mek i çin Ra ma zan-ý Þe rif te nef sin hâ cât-ý süf li ye sin den ve mâ lâ yâ ni yat hâ lât - tan te cer rüt ve ekl ve þür bün ter kiy le me le ki yet va zi ye ti ne ben ze mek ve bir sû ret te o Kur ân ý ye ni nâ zil o lu yor gi bi o ku mak ve din le mek ve on da ki hi tâ bât-ý Ý lâ hi ye yi gü ya gel di ði ân-ý nü zu lün de din le mek ve o hi ta bý Re - sul-i Ek rem den (a.s.m.) i þi ti yor gi bi din le mek, bel ki Haz ret-i Ceb râ il den, bel ki Mü te kel lim-i E ze lî den din li yor gi bi bir kud sî hâ le te maz har o lur. Ve ken di si ter cü man lýk e dip baþ ka sý na din let tir mek ve Kur ân ýn hik met-i nü zu lü nü bir de re ce gös ter mek tir. ( Mek tu bat, 29. Mek tub, 2. Ri sâ le, 6. Nük te ) Ka dir ge ce sin de na sýl du â e de lim? RA MA ZAN ÝL MÝ HA LÝ SÜ LEY MAN KÖS ME NE Haz ret-i  i þe (ra) va li de miz an la tý yor: Yâ Re sû lal lah! Ge ce nin Ka dir Ge ce si ol du ðu nu an lar sam ne di ye yim? di ye sor dum. Al lah Re sû lü (asm) þöy le bu yur du: Þöy le der sin: Al la hüm me in ne ke a füv vün, tü hib bü l-af ve, fa fü an nî. Me â li: (Al lah ým, mu hak kak Sen A füvv sün! Af fe di ci sin. Af fet me yi se ver sin. Be ni af fet!) 1 KA DÝR GE CE SÝN DE Ý BA DET YAP MA NIN FA ZÝ LE TÝ NE DÝR? E bû Hü rey re (ra) bil di ri yor ki: Pey gam ber E fen di miz (asm) þöy le bu yur du: Kim Ka dîr Ge ce sin de fa zî le ti ne i nan dý ðý ve se va bý ný Ce nab-ý Hak tan um du ðu i çin i bâ de te kal kar i se, geç miþ te ki gü nah la rý ba ðýþ la nýr. 2 i çin zen gin lik tir. Müs lü man her tarz ve her yol i le Al lah a yak laþ ma ya ça lý þýr. Bu ge ce; bil has sa ka zâ sý o lan lar i çin baþ ta ka zâ na ma zý ol mak ü ze re na maz kýl mak, nâ fi le na maz kýl mak- ba zý ki tap lar da Ýs lâm bü yük le rin ce an la tý lan na fi le na maz ta ri fe le ri ni uy gu la mak ta bir sa kýn ca yok tur, Kur ân o ku mak, Cev þen o ku mak, Al lah ý çok ça zik ret mek, tev be ve is tið far et mek bu ge ce yi ih yâ et me miz i çin ye ter li o lan ö nem li i bâ det bi çim le ri dir. Ka dir Ge ce si bin ay dan da ha ha yýr lý dýr â ye ti ni tef sîr e den Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri, bu ge ce o ku nan Kur ân ýn her bir har fi ne o tuz bin se vap kar þý lýk gel di ði ni müj de li yor. 3 DU  Ey bu yer le rin Hâ ki mi! Se nin bah tý na düþ tüm. Sa na de ha let e di yo rum ve sa na hiz met kâ rým ve se nin rý za ný is ti yo rum ve se ni a rý yo rum! Se nin kul lu ðu na gel dim! Se nin ka bu lü ne mun ta zý rým! Se nin af fý ný u mu yo rum! Be ni Ken di ne en kul bir kul ey le! Ley le-i Kad ri ba na ve bü tün ehl-i i ma na fe yiz li ve be re ket li kýl!  min! KA DÝR GE CE SÝN DE NE LER YA PA LIM? Bu ge ce ye mah sus bir na maz ri vâ yet e dil miþ de ðil dir. Bu, Müs lü man Dip not lar: 1- Ri yâ zü s-sâ li hîn, Ri yâ zü s-sâ li hîn, Söz ler, s. 312

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı