Okulöncesi Eğitimin Tanımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1.1. Okulöncesi Eğitimin Tanımı"

Transkript

1 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Okulöncesi eğitimin önemi yüzyıllardır bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti nin kurulduğu yıllarda da okulöncesi eğitimin gerekliliği açıkça görülmüştür. Ancak o dönemde okur-yazar oranını yükseltmek, öğretimi kolaylaştırmak ve Türkçe yi ortak bir dil yapmak amacıyla 1 Kasım 1928 de 1353 sayılı Yasayla Latin temelli yeni bir alfabe kabul edilmiştir (M.E.B., 2000, s.34). Latin alfabesinin kabul edilmesi ve okuma-yazma bilenlerin oranının çok düşük olması, eğitim için asıl ağırlığın ilkokul dönemine verilmesine neden olmuştur öğretim yılında; 5010 ilköğretim okulunda öğrenci öğrenim görmüş ve bu okullarda öğretmen görev yapmıştır. Aynı öğretim yılında okulöncesi eğitimi veren okul sayısı 80, burada eğitim gören çocuk sayısı 5880 ve görev yapan okulöncesi öğretmen sayısı ise 136 dır (M.E.B., 2000, s.35-37) öğretim yılında; okulda öğrenci öğrenim görmekte, öğretmen görev yapmaktadır. Yapılan istatistiklere bakıldığında okul öncesi eğitim kurumunda çocuğun okulöncesi eğitimi aldığı ve öğretmenin bu kurumlarda görev yapmakta olduğu ortaya çıkmaktadır (İnternet, meb.gov.tr/stats/apk2002/62.htm). Özellikle son yıllarda görüldüğü gibi ilköğretim okullarındaki ve buralarda öğrenim gören öğrenci sayılarındaki artış ve 0-6 yaş döneminin kritik bir dönemi oluşturması, çocukların geleceğin Türkiye sinin teminatı olması ve onların en iyi şekilde eğitilmelerinin gerekli olduğunun bilinmesi, okulöncesi eğitim için de gerekli düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu bölümde problem durumu açıklanmıştır. Araştırma ile ilgili alt problemler ve sayıltılar verilmiş ve araştırmanın sınırları belirgin hale getirilmiştir.

2 2 1.1.Problem Durumu Bilindiği gibi 0-6 yaş dönemi çocuğun her türlü gelişimi açısından kritik bir dönemdir. Bu dönemde çocuk, çevreden gelen bütün uyarıcılara açık durumdadır. Bu nedenle bu dönemde verilecek eğitim de çocuk açısından çok önemlidir. Sönmez (2000), eğitilecek bireyin yaşının küçüldükçe öğretmenliğin zorlaştığını belirtmektedir. Çocuğa verilecek eğitim gündeme geldiğinde iki şeyin önemi ortaya çıkar. Bunlardan birincisi okulöncesi eğitim kurumunda uygulanacak eğitim programı, bir diğeri ise bu programı hazırlayacak ve uygulayacak öğretmenin yeterliği. Bu nedenle de okulöncesi öğretmenlerinin diğer öğretmenlerden daha nitelikli ve yeterli olması gerekmektedir. Bilir (1993) e göre de, çocuğun yaşamında kritik bir dönem olan okulöncesi yıllarının en etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi için 1. Personel eğitimi, 2. Program, 3. Fiziksel özellikler, 4. Materyal, 5. Aile ve diğer kurumlarla ilişkiler, 6. Değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Okulöncesi eğitimine çok değerli katkıları olan İtalya nın ilk kadın tıp doktoru Montessori ye göre de, çocuğun eğitiminde iki şey çok önemlidir. Bunlardan biri eğitim materyalleri ve uygulamalarını içeren çevre diğeri ise bu çevreyi hazırlayan öğretmendir. Bütün bu görüşler, çocuğun eğitiminde, eğitim programını hazırlayan ve uygulayan öğretmenin çok büyük bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu da okulöncesi eğitim öğretmenlerinin programı hazırlama ve uygulama yeterliklerinin üst düzeyde olmasını gerektirmektedir. Bütün bunlar söz konusu olunca okulöncesi eğitim öğretmenlerinin eğitim ortamı içindeki uygulamalarının yeterliği hangi düzeydedir? Çocukların gelişim seviyelerine uygun bir uygulama yapılmakta mıdır? Çocukların eğitiminde onlara en uygun yöntemler kullanılmakta mıdır? Uygun sınıf düzenlemesi ve etkinlikler yapılmakta mıdır? sorularını gündeme getirmektedir.

3 Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin tanımları çeşitli biçimlerde yapılmakla birlikte hepsinde hedeflerin ortak olduğu söylenebilir. Aşağıda çeşitli okulöncesi eğitimi tanımları yer almaktadır. Okulöncesi Eğitim, 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların bedensel, zihinsel duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda, en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan, bir eğitim sürecidir (Komisyon, 1993, s.3). Okulöncesi Eğitimi; Doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını içine alan; bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine ve gelişimsel düzeylerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanaklarını sağlayan; onların tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren, bir eğitim sürecidir (Oğuzkan ve Oral, 1993, s.2). MEB, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nda okulöncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar (MEB, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu) ifadesiyle tanımlanmıştır Okulöncesi Eğitimin Önemi Okulöncesi eğitim, çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş bu çocuğun özelliklerini yönetme, teşvik etme, ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir (Senemoğlu, 1994, s:21). Bu nedenle de özellikle okulöncesi eğitim gerekli ve çok önemlidir. Okulöncesi dönemde kolayca kazanabilecek davranışlar ilerde değiştirilmesi zor olabilecek kalıcı kişilik özellikleri olarak ortaya çıkar (Oğuzkan ve Oral, 1993, s.5).

4 4 Çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar, çocukların okulöncesi yaşlarındaki yaşamlarının daha ileriki yıllarda fiziksel, duygusal, sosyal, dil ve zihinsel gelişmelerini etkileyen en önemli etkenlerden olduğunu ortaya koymaktadır (Kandır, 1991, s.3). Çocuk sadece okulda sosyal kabul gören davranışları öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda aile dışındaki yetişkinlerle ve kendi yaşıtlarıyla etkili bir şekilde etkileşimde bulunma yollarını da öğrenir (Senemoğlu, 1994, s. 23). Bu nedenle de okulöncesi dönemde çocuğa verilecek eğitimin çok nitelikli olması gerekmektedir. Çocuğun doğru davranışları, iyi alışkanlıkları kazanması, bütün gelişimlerinin olumlu şekilde geliştirilmesi bu dönemin ve bu eğitimi verecek olan öğretmenlerin yeterliklerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Okul öncesi dönemde her alanda verilen eğitimin niteliği ve içeriği örgün eğitime temel oluşturması bakımından önemlidir (Metin, 2001, s.22). Özellikle burada verilecek olan eğitimin aile ile de işbirliği sağlanarak devam ettirilmesi eğitimin kalitesini ve niteliğini arttıracaktır. Ayrıca sosyo-ekonomik ve kültür düzeyleri farklı ailelerde büyüyen çocuklar arasında meydana gelen eğitim farklılıklarını, asgari seviyeye indirerek, toplumun her kesimindeki çocuklara daha iyi bir gelişim ortamı yarattığından, okulöncesi eğitim büyük önem kazanmaktadır (Kandır, 1991, s.3). Okulöncesi eğitimin önem kazanmasında ve yaygınlaşmasında, eğitimin bir sosyal gruptan diğerine geçişte güçlü bir araç olduğunun bilincine varılması, çocuk gelişimindeki bilgilerin artması ve yaşamın daha sonraki yıllarında etkili olduğunun anlaşılması, yapılan araştırmalar sonucunda, soyut öğrenmelerden önce bir hazırlık geçirmenin yararlı olduğunun, kazanılan sosyal uyumun öğrenci başarısını arttırdığının ortaya çıkması, çalışan kadınların sayısının artması ve çekirdek aile tipinin yaygınlaşması gibi nedenler çok büyük etken olmuştur (Parlakyıldız, 1998, s.8).

5 5 Okulöncesi Eğitimin, ülkemizin geleceği bakımından önem taşıdığı bir gerçektir. Özellikle, güçlü ve yaratıcı yeni insan modelinin oluşturulması için, ülkeler arası bir yarış söz konusudur (Parlakyıldız, 1998, s.6). Eğitimin en önemli amaçlarından biri, hatta en önemlisi bireyin içinde bulunduğu ortama dengeli bir şekilde uyum sağlamasının gerçekleştirilmesidir (Komisyon, 1993, s.2). Bu uyumun sağlanması için ise çocukların okulöncesi eğitimi almaları gerekliliği bilinmektedir. Yapılan pek çok okulöncesi eğitim araştırmaları, okulöncesi eğitim almış çocukların okulöncesi eğitimi almayan çocuklara göre bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda daha ileri oldukları sonucunu bulmuştur. Ancak burada yine unutulmaması gereken, çocuklara verilecek olan eğitimin ailede de devam ettirilmesinin gerekliliğidir. Böylelikle çocuklardaki istendik davranış değişikliğinin kalıcılığı daha kısa zamanda ve daha etkili bir şekilde sağlanabilecektir. Bütün bu sonuçlar da okulöncesi eğitimin önemini ve gerekliliğini açığa çıkarmaktadır Okulöncesi Eğitimin Amaçları Curtis (1987) e göre, çocuklar teşebbüsleri, imgeleri ve etkileşimleriyle kendi gelişimlerini yaratır, keşfeder, açıklar, genişletir ve değiştirirler. Ona göre erken çocukluk döneminin en önemli amacı; yaratıcı, bağımsız düşünmeyi ve problem çözmeyi çocuklara öğretmektir. M.E.B. nın okulöncesi öğretmenlere rehber amaçlı hazırladıkları okulöncesi eğitim programında okulöncesi eğitimin amaçları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 1. Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak. 2. Her fırsattan faydalanarak çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerler bağlılığının gelişmesine yardımcı olmak. 3. Atatürk, millet, vatan ve bayrak sevgisini kazandırmak. 4. Çocukların sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, saygılı, nazik ve düzenli olmalarını sağlamak. 5. Çocuğun benlik kavramını geliştirmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığını kazanmasına ve özdenetimini sağlamasına imkan tanımak.

6 6 6. Onları temel eğitime hazırlamak. 7. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak. 8. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak (M.E.B., 1997, s:17, Komisyon, 1993, s.15). M.E.B. Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında hazırlanan okulöncesi eğitim programında ise bu amaçlar; 1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; 2. Onları ilköğretime hazırlamak; 3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak; 4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır (M.E.B., 2002, s.11) şekliyle belirlenmiştir. Okulöncesi eğitimin önemli amaçlarından biri de çocukları çevreye uyumlu bireyler olarak yetiştirmektir. Toplum tarafından kabul gören bireyler olmasını sağlamaktır. Sosyal bir varlık olan insan bu sosyal yaşama uyum sağlaması ancak çocukluk yıllarında kazandırılacak istendik davranışlarla olduğu bilinmektedir. Okulöncesi eğitimin bir başka deyişle amacı çocuklara kritik dönemler içerisinde istendik davranışları kazandırabilmektir Okulöncesi Eğitimin İlkeleri 1994 yılında okulöncesi eğitimi öğretmenlerine rehber olması bakımından yürürlüğe giren programda okulöncesi eğitimin ilkeleri aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir. 1. Çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre gelişmelerini sağlayacak eğitim ortamı hazırlanmalıdır. 2. Eğitim faaliyetleri düzenlenirken çocukların yaşları, ilgi ve ihtiyaçları ile okulun ve çevrenin imkanları göz önünde bulundurmalıdır. 3. Eğitim ve öğretim planlı-programlı olmalıdır. Program konularının ele alınışı ve işlenişi çocuklarda yaratıcılığın gelişmesini ve yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlayıcı nitelikte uygulanmalıdır.

7 7 4. Okulöncesi eğitim, çocukların sevgi, saygı işbirliği, sorumluluk yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olmalıdır. 5. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir. 6. Çocuklarda Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile, insan sevgisi ile ilgili duygular uyandırılmalı ve manevi değerlere bağlılıkları sağlanmalıdır. 7. Fırsat eğitiminden yararlanılmalı, kazandırılacak değerlerin çocukların kendi tecrübelerine dayandırılmasına önem verilmelidir. 8. Çocuklara eşit davranmalı fakat ferdi farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. 9. Çocuklara toplumun sosyal ve kültürel değerleri benimsetilmeli ve geliştirilmelidir. 10. Eğitim faaliyetleri yürütülürken çocukların kişiliklerini zedeleyici, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir. Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülmelidir. 11. Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapılarak, belirlenen amaçların ne kadarına ulaşıldığı tespit edilmeli, faaliyetler değerlendirmelerin sonuçları dikkate alınarak yürütülmelidir. 12. Eğitim okul-aile işbirliği içinde verilmelidir (M.E.B., 1997, s.21) yılında hazırlanan okulöncesi eğitim programı 2002 yılında yeni düzenlenen şekliyle kullanılmaya başlamıştır. Okulöncesi eğitimin ilkeleri bu programda aşağıdaki şekliyle verilmiştir. 1. Eğitimde çocuğun ve ailenin etkin katılımını sağlamak esastır. 2. Çocuğa verilen eğitim, onun gereksinimlerine uygun olmak zorundadır. 3. Çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlar. 4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra, okulun ve çevrenin olanakları da göz önünde bulundurulur. 5. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilir. 6. Eğitim çocuğun bildirdiklerinden başlar ve deneyerek öğrenmesine olanak tanır. 7. Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. 8. Eğitimde çocuğun, kendine saygı ve güven duyması sağlanır, öz denetim kazandırılır. 9. Çocukla iletişimde, kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmaz, baskı ve kısıtlamalara yer verilmez.

8 8 10. Okul öncesi dönemde verilen eğitimle çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışları geliştirilir. 11. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir. Yardıma gereksinim duyduğunda yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanır. 12. Çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir. 13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir. 14. Okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir. 15. Programlar hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır (M.E.B., 2002, s.11) Okulöncesi Eğitimin Tarihçesi Dünyada Çocukların eğitimi ve çocuklara gereken önem ne zaman verilmeye başlanılmış diye düşünülüp geçmişe bakıldığında, bunun ilk çağ filozoflarına kadar uzanmakta olduğu görülmektedir. Eflatun ve Aristo ilk akla gelen filozoflardır. Milattan önce bu işe önem verildiğini Eflatun un Protagoras adlı eserinde görmekteyiz (Kantarcıoğlu, 1961, s.1). Platon, eğitimin olabildiğince erken, evin dışında ve devlet okullarında, öncelikle devletin çıkarlarını gözetecek insanlar yetiştirecek şekilde verilmesini (Oktay, 1999, s.42) önermiştir. Ancak, Aristo ise çocukların 7 yaşına kadar anneleri ile birlikte kalmalarını ve bireysel özellikleri de dikkate alınarak eğitilmelerini (Oktay,1999, s.42) istemiştir. Bu iki filozofun öğretmen öğrenci ilişkisi olmasına rağmen bu noktada görüş ayrılıkları vardır. Bunun gerekçesi ise; Aristo ya göre çocuğa öncelikli olarak alışkanlıkların eğitimi, sonra ise fiziksel ve zihinsel eğitim verilmelidir. Alışkanlıkların

9 9 eğitimi çocuk yaşta verilir ve o dönemde çocuk anne babanın küçük bir kopyası olarak görülmektedir. Öncelikli olan Alışkanlıkların Eğitimini de Aristo ailenin vereceğini belirtmektedir. Oysa ki Platon a göre ise aileler çocuklara kendi anne babalarından gördüklerini aktarmaktadırlar. Çocuklara bu eğitimin bilinçli bir şekilde okullarda verilebileceğini belirtmiştir. Tarihin en eski yıllarında, çocuğun eğitiminde ilk ve tek sorumlu aile olmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda çocuğun eğitiminde toplumun ve devletin de üzerine pek çok görevler düştüğü ortaya çıkmıştır. Devlet, Platon a göre, toplum için bir eğitim kurumudur: Bu eğitimin yüksek ereği, insanı duygusal yaşayıştan duyulur üstü bir yaşayışa yükseltmek, bu dünyadaki yaşamada Tanrısal yaşamaya hazırlamaktır (Gökberk, 1985, s.69). Platon a göre, devlet insanın bütün hayatını kavrayacak, o nedenle sadece eğitim ve bilimi değil aynı zamanda sanat ve dini de düzenleyecektir. Böylece de dini bir eğitim aracı olarak kullanacaktır. Aristoteles, sadece çeşitli hükümet şekillerini, devletteki en yüksek ödev, insanın ahlakça olgunlaşmasını sağlamak ödevi bakımından gözden geçirip eleştirme ile yetiniyor (Gökberk, 1985, s.89). O da, Platon gibi eğitimin devletleştirilmesi düşüncesine katılmaktadır. Devlet, yarınki kuşakların yetişmesi işini ele almalıdır. Eğitim insanı kaba doğa durumundan kurtarıp, soylu bilgilerin yardımı ile onun ahlak ve düşüncesini oluşturmalıdır (Gökberk, 1985, s.89). Batının çocuk eğitimi ile ilgili temel bakış açısının 16.yüzyılda değişmeye başladığı dikkati çekmektedir (Oktay, 1999, s.43). Alman ilahiyatçısı ve reformcusu olan Martin Luther Almanya daki okulların sistemini bir düzene koymaya çalışmış ve çocuklara okuma-yazma öğretme işinde düzenli okullaşma üzerinde durmuştur. Luther in arkasından da Comenius, Locke, Rousseau gelmiştir (Oktay, 1999, s.45, Seyrek ve Sun, 1998, s.32).

10 10 Comenius, Locke, Rousseau ve diğerleri, çocuk eğitiminde bugün gelinen çocuğa saygılı, onun özelliklerine uygun eğitim anlayışının öncüleri sayılırlar (Oktay, 1999, s.45). Comenius çocuğun yaşam deneylerine önem veren ilk eğitimcidir. Eğitimde, çocukların birbirlerine göre taşıdıkları bireysel ayrılıklara da önem veren bu eğitimci, yaşlara göre düzenlenen izlencelerde çocuğun ilgi ve gereksinmelerinin de göz önünde bulundurulması görüşünü ileri sürmüştür (Seyrek ve Sun, 1998, s.34). İngiliz filozofu John Locke ise çocuğun zihnini boş bir levhaya benzetmiş ve çocuğun eğitiminde oyun yoluyla çevresiyle etkileşimde bulunarak bilgiler kazanacağını belirtmiştir. Fransız yazarı ve filozofu olan Jean Jacques Rousseau Emile adlı eserinde çocukların dünyaya aslında çok saf olarak geldiklerini ancak toplumla etkileşimde bulunarak değiştiklerini, çocukların doğa ortamı içerisinde özgürce büyümeleri gerektiğini ve bu arada gelişimlerinin her aşamasının yakından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Rousseau çocuğun yetişkinden farklı gelişim özellikleri olduğunu ve bunları belirleyerek, her dönemdeki eğitimin o dönemin özelliğine uygun olarak yapılması gerektiğini ifade etmiştir (Oktay, 1999, s.47). Okulöncesi eğitimine geniş anlamında 1620 yılında Amerika Birleşik Devletleri nde, 1640 yılında Avrupa da bilhassa Fransa, İngiltere, İsviçre, Almanya, Hollanda, Belçika da yer verilmeye başlanmıştır (Kantarcıoğlu, 1961, s.1). Ortaçağ dönemine gelindiğinde ise, çocuk gelişimi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Bu ilk çalışmalar 18. yy.da başlamıştır yılında

11 11 Pestalozzi kendi çocuğunu gözlemleyerek kayıtlar tutmuştur. Bu kayıtlar çocuk gelişimi alanında yapılan ilk bilimsel kayıtlar olarak görülmektedir. Pestalozzi, çocuğun içinde onu etkinliğe, devinime yönelten bir itici gücün varolduğunu ve bu iç gücün itişiyle çocuğun durmadan kıpırdadığını, yerinde duramadığını, ellerini her şeye uzattığını izlemiş ve değerlendirmiştir (Seyrek ve Sun, 1998, s.37). Bütün bu gözlemleri ve incelemeleri sonunda da Pestalozzi, öğretmenlerden, çocukların doğal gelişimlerini, onların bedenlerini çalıştırmak yoluyla, desteklemelerini ister (Seyrek ve Sun, 1998, s. 37). Pestalozzi nin öğrencisi olan Froebel Almanya da ilk anaokulunu açmış ve bu okula Çocuk Bahçesi adını vermiştir. Frobel çocuklarda üç temel özelliğin var olduğunu bunların da ; 1. Takip zevki, 2. Faaliyet ihtiyacı ve inşa zevki, 3. Şahsiyet hissi olduğunu belirtmiştir. Ona göre çocuğun gördüğü ve dokunduğu her şey ilgisini çeker. Çocuğun eşyayı sadece görmesi yeterli değildir. Ona göre çocuğun buna dokunması, incelemesi, kullanması gerekmektedir. Çocuk birşeyi inşa etmekten çok memnun olur. O tabii bir san atkardır ve mühendistir (Atuf, 1929, s.159). Frobel çocuğun eğitiminde oyuna önem vermiş ve kendi geliştirdiği eğitici oyunlarla, kendi bestelediği şarkılarla ve diğer çalışmalarıyla çocukların eğitimine yardımcı olmuştur. İtalyan eğitimcisi olan ve aynı zamanda İtalya nın ilk kadın tıp doktoru olan Maria Montessori 1907 yılında bir çocuk yuvası açmış ve bu yuvaya da Çocuk Evi adını vermiştir. Montessori, bu yuvada kendi geliştirdiği araçlarla çocuklara eğitim vermiştir. Piaget ise çocuğun bilişsel gelişimini incelemiştir. Piagete göre çocuk, dünyanın pasif alıcısı değildir. Bilgiyi kazanmada aktif role sahiptir. Ayrıca, değişik yaşlardaki çocukların ve yetişkinlerin dünyaları birbirlerinden farklıdır. Piaget bu farklılığın nedenlerini incelemiş ve bireyin dünyayı anlamasını sağlayan bilişsel süreçleri açıklamaya çalışmıştır (Senemoğlu, 1997, s.39).

12 Ülkemizde (Türklerde) Türkiye de çocukların eğitimi 15.yy da Fatih Sultan Mehmet in ilk kez Sıbyan Mektepleri ni açmasına dayanır. O, Eyüp ve Ayasofya medreselerinde, Sıbyan mektebi muallimi olacaklar için, genel medrese programlarından farklı bir program öngörmüştür. Fakat bu, kendisinden sonra nedense bırakılmıştır (Akyüz, 1987, s. 5). Bizde çocuğa seslenen ilk eser Nabi nin ( ) Hayriye adlı mesnevisidir. Bu yapıtta, Nabi oğlu Mehmet e yaşam ve toplum anlayışıyla ilgili öğütler verir (Sever, 1996, s.31) Tanzimattan sonra, Şinasi, Ziya Paşa, Muallim Naci, Ahmet Rasim gibi sanatçılarımızın eserleri ve batıdan çevrilen romanlarla çocuğun dünyasına girilmek istenir (Sever,1996, s.1) Çocuklarımız için eğitsel bir görüşle şiir yazılması ise, ana okullarının açılmasıyla önem kazanmıştır. İbrahim Alaettin (Gövsa), Ali Ulvi (Elöve), Ziya Gökalp ve Tevfik Fikret, o dönem çocuk şiirleri yazanlar arasında seçkin birer isim olarak görülür. Eğitimci Satı Bey in çocuklar için açtığı yuva üzerine şair-eğitimci Tevfik Fikret, edebiyatı, özellikle şiiri bir araç gibi kullanarak Şermin adlı çocuk kitabını yazar. Oğlu Haluk la ilgili şiirleri vardır (Sever, 1996, s.31-32) de çıkmış olan Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkati adıyla anılan bir kanunda bu müesseseleri ilgilendiren bazı maddeler vardır. Adı geçen kanununun ve 5. maddeleri ana okullarının Türkiye nin her yerinde açılmasını emretmektedir (Özgür, 1973, s:13) yılında çıkarılan Ana Mektepleri Nizamnamesi uyarınca açılan Ana Öğretmen Okulu ve Resmi Anaokulları 1919 yılında kapanmış, bu okullar 1927 yılında tekrar açılarak 1933 yılına kadar faaliyet sürdürmüştür (Yangın, 1991, s. 10).

13 13 Cumhuriyet döneminden günümüze kadar aslında okulöncesi eğitimi dönem dönem Milli Eğitim Şuralarında gündeme gelmiş ve okulöncesi eğitimin gelişimi için çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Cumhuriyet döneminde Heyet-i İlmiye ve Eğitim Şurası adı altında resmi eğitim toplantıları yapılarak eğitimin niteliğini değiştirmek amacıyla, eğitim-öğretim konuları tartışılmış ve bazı temel ilkeler tespit edilmiştir (M.E.B., 2000, s.31). Günümüze kadar yapılan Milli Eğitim Şuraları ve bu toplantılardaki konuları incelediğimizde; 1953 V. Milli Eğitim Şurası nın konularından biri okul öncesi ve ilköğretim sorunları olmuştur (M.E.B., 2000, s.32-33) yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu tüm öğretim kademelerinde bütün olarak ele alınmış ve okulöncesi eğitimin zorunlu öğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimi olarak ele alınmış, amaç ve görevleri bu kanun da açıkça belirtilmiştir (Komisyon, 1993, s. 4) yılında toplanan 10. Milli Eğitim Şurası nda okulöncesi eğitime gereken ağırlık verilerek bu eğitime ilişkin önemli öneriler geliştirilmiştir yılında Milli Eğitim Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 3797 Sayılı Kanun la, Merkez Teşkilatı bünyesinde yeni bir birim olarak Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Böylece okulöncesi eğitim alanında çok önemli bir gelişme sağlanmıştır (Komisyon, 1993, s. 4-5) yılında yapılan XIV. Milli Eğitim Şurası nın konusu yine okulöncesi eğitim olmuştur (M.E.B., 2000, s.34). Özellikle bu yıldan sonrada okulöncesi eğitimde hızlı bir gelişme olduğu bilinmektedir.

14 Eğitim Programı Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik davranış değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1998, s.12). Ertürk e göre eğitim, kasıtlı kültürlenmedir. Ancak eğitimin planlı olarak yapılması gerektiğini belirtmektedir. Eğitimin gerçekleşebilmesi için öğretimin, belli hedeflere dönük öğrenmeleri oluşturmak üzere planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir (Senemoğlu, 1997, s: ). Eğitim, kişinin zihni, bedeni, duygusal, toplumsal yeteneklerinin, davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür (Akyüz, 1993, s. 2). Eğitim, bireyin yaşamının ilk günlerinden itibaren onu her yönüyle etkilemiş, her çağda insanın daha iyi yetişmesini ve yaşamasını amaçlamıştır (Yaşar ve Mağden, 2000, s.1). Senemoğlu (2001) na göre eğitim programını uygulama, sadece uygun öğrenme çevresinin düzenlenmesi değil, aynı zamanda her çocuğun uygun öğrenme yaşantılarını kazanıp kazanmadığını belirleyen ölçme ve değerlendirme etkinliklerini de kapsamaktadır. Programlar, eğitim öncesini, eğitim sürecini ve eğitim sonrasını kapsayan sürekli, objektif ve bilimsel değerlendirme süreçlerini esas almalıdır (Komisyon, 1993, s.16). Eğitim programı, yeni davranışlar, kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmek istenen hedefler, davranışlar, eğitim durumları ve değerlendirme etkinliklerinden oluşan program dır. Bir başka deyişle istenilir davranışlar oluşturmak amacıyla yapılan ayrıntılı plan olarak açıklanabilir (Genç, 1987, s.13).

15 15 Genç (1987) e göre eğitim kurumlarında, belli zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilmek üzere belirlenen hedeflere yönelik olarak hazırlanacak ayrıntılı planlara Eğitim Programları denebilir. Okulöncesi Eğitim Kurumları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında, farklı yaş gruplarındaki çocukların, benzer ya da farklı özellikleri doğrultusunda eğitilmesi söz konusudur. Bu durum farklı eğitim programlarının hazırlanmasını gerekli kılar (Genç, 1987, s.14). Hazırlanan eğitim programları farklılık gösterse bile bu programların planlanmasındaki basamaklar aynıdır ve tüm eğitim programlarında ortak olan öğeler vardır. Bu öğeler; kazandırılacak hedefler, hedefleri kazandırırken yapılması gerekenlerin planlanması olan eğitim durumları ve son olarak da hedeflere ulaşıp ulaşamadığımızın test edilmesi niteliğini taşıyan değerlendirmedir Okulöncesi Eğitim Programı Her eğitimin ve her eğitim kurumunun kendine göre amaçları vardır. Bu amaçları gerçekleştirmek için de eğitim programlarının olması gerekmektedir. Eğitim programları arasında geniş farklılıklar olmakla birlikte, ortak olarak gözlenen özellikleri şöyle sıralanabilir. a. Belirli hedefleri gerçekleştirmelidir. b. Çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. c. Çocuğun yönlendirdiği etkinliklerle, öğretmenin yönlendirdiği etkinlikler arasında bir denge olmalıdır. d. İnsan ilişkilerine dayalı bir atmosferin gelişimini sağlamalıdır. e. Okulöncesi eğitim kurumunun eğlenceli, zevk alınan bir yer olması sağlanmalıdır. f. Ana-babaları çocukların eğitimine katmalıdır. g. Ürünleri değerlendirmelidir (Senemoğlu, 1994, s:21-22).

16 16 Genç (1999) e göre, çocuklar okula amaçsız bir şekilde oyalanmak için gönderilmemektedir. Bir okulöncesi eğitim programı çocuklarda birçok beceri ve yeterliği geliştirecek nitelikte olmalıdır (Senemoğlu, 1994, s:21-22). Senemoğlu (1994), bu yeterlikleri aşağıdaki alanlarda belirtmiştir. 1. Kendisinin farkında olma, 2. Sosyal beceriler, 3. Kültürünün ve diğer kültürlerin farkında olma, 4. İletişim becerileri, 5. Algısal-devimsel beceriler, 6. Analitik düşünme ve problem çözme becerileri, 7. Yaratıcılık ve estetik beceriler (Senemoğlu, 1994, s. 22). Bu okulöncesi eğitim programının temelini gelişimsel hedefler oluşturmaktadır. Çocukların gelişim alanlarına göre yeterlikleri içeren hedeflere Gelişimsel Hedefler denir (Sönmez, 1994,s.15). Okulöncesi eğitim programının amacı da bu gelişimsel hedefleri çocuklara kazandırmaktır. Hedeflerin kazandırılmasında kullanılacak olan araçlardan biri konular yani içeriktir. Bu programda önemli olan, konuların öğretilmesi değil, eğitim yaşantılarını düzenleme ve hedeflere ulaşmada araç olarak kullanılmasıdır. Unutulmaması gereken önemli bir nokta konuları gerçekleştirecek hedefleri belirlemek değil, hedefleri kazandırabilecek en uygun konuları belirleyip etkili bir şekilde kullanılmalarını sağlamak olmalıdır. Seçilen konu ne tamamen çocuğun hiç bilmediği bir konu, ne de çok ama çok iyi bildiği bir konu olmamalıdır. Konu seçiminde yakından uzağa ilkesini kullanmak ve çocukların belirleyeceği, ilgi duydukları konulara yer vermek çok yerinde olacaktır. Okulöncesi eğitim, ilkokul eğitimi gibi kalıplaşmış olmamakla birlikte, oldukça yoğun bir program ve planlamayı içermektedir (Parlakyıldız, 1998, s.8).

17 Okulöncesi Eğitim Programı Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Çocuklar öğrenme sürecinin dinamiğindedirler. Öğrenme sürecinde yaratıcı fantazilerinden oyunları sırasında ifadelendirdikleri hareket yeteneklerine kadar herşeyleriyle vardırlar (Curtis, 1987, s. 258). Okulöncesi çocuklarının, büyüme ve gelişiminin bir dinamik olduğu gözönünde bulundurulursa, programın da belli kalıplardan uzak, dinamik bir program olması ve çocuğun gelişimine paralellik göstermesi gerekir (Parlakyıldız, 1998, s.13). Okulöncesi eğitiminin çocuklara kazandırmayı amaçladığı pek çok hedef ve davranışlar bulunmaktadır. Okulöncesi dönemde, zorunlu okul çağının temellerini teşkil eden becerileri ve yeterlikleri geliştirebilecek esnek, çocuk merkezli bir eğitim programına ihtiyaç bulunmaktadır (Senemoğlu, 1994, s:21). Eğitim hedeflerinin iç ve dış tutarlılık ve uygulanabilirlik bakımlarından kalitesi, hedefleri saptayanların kendilerine göre olacaktır (Ertürk, 1998, s.30). Bu nedenle Ertürk (1998) e göre hedeflerin ilgililerce saptanması gereği kadar, işe yarar, kaliteli ve uygulanabilir mahiyette olması gereği de önemlidir. Öğretmen planlamasını yaparken eğitim programında yer vereceği hedefleri belirleyebilmek için Türk Toplumunun yapısını, içinde yaşadığı çevrenin özelliklerini, Türk Milli Eğitiminin Amaçlarını, Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Amaçları nı, çocukların özelliklerini çok iyi bilmek zorundadır (Genç, 1987, s.14). Ülkemizde, 1994 öncesinde okulöncesi eğitim kurumlarında kullanılmak üzere genellikle yıllık plan, ünite planı ve günlük plan olmak üzere çeşitli biçim ve içeriğe sahip çalışmalar yapılmakta (Genç, 1987, s.19) olmasına rağmen; 1994 yılından sonra eğitim programlarında bazı değişiklikler olmuştur yılından önce hazırlanan okulöncesi eğitim programlarında öğretmenlerin belirledikleri hedeflerin hepsi çocuklara konu öğretmeye yönelik olmaktaydı. Oysa ki, artık okulöncesi eğitim programlarında konu öğretimi yerine çocuğa kazandırılacak yeterliklere dayalı gelişimsel hedefleri

18 18 vurgulayan (Senemoğlu ve Genç, 2001, s:24) eğitimi vermek, asıl amaç olmaktadır. Bu da konunun amaç olmaktan çıkmasını ve bir araç olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Bu sayede çocukların konular aracılığıyla tüm gelişim alanlarında desteklenmesi ve çevreye uyumlu bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanabilecektir. Burada artık öğretmenlerin hedefleri kazandırmada uygulayacakları yöntemler yani çocuklara sunulacak eğitim ortamlarını planlamak ve hazırlamak; bunu yaparken de çocukların bireysel farklılıklarını, ilgilerini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları çok büyük önem kazanmaktadır. Senemoğlu (1994) nun daha önce belirttiği yedi alanda çocuklara beceriler kazandırabilmek için çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlenecek, genellikle oyun yoluyla öğretimi vurgulayan, öğretme-öğrenme ortamlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Ona göre öğretmenin bu durumdaki rolü ise, çocuğun istendik davranışlarını kazanmasını kolaylaştırma ya da mümkün kılmadır. Öğretmen gelişimsel hedefleri ve davranışları çocuklara kazandırırken bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmak zorundadır. Konu öğretimini esas almayan gelişimsel nitelikteki hedeflerin yer aldığı bu program, öğretmenin ihtiyaçlarına göre planlamalar ve uygulamalar yapmasına fırsat veren, yaratıcılığı ve esnekliği vurgulayan bir programdır (Senemoğlu ve Genç, 2001, s:16). Programda yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi vardır. Bu nedenle programlardaki etkinlikler çocuğun bilgiyi aktif katılımla, görerek, dokunarak, işiterek ve tadarak çok yönlü duyularla edinebilecekleri şekilde düzenlenmelidir (Komisyon, 1993, s.16). Eğitim programı hazırlanırken, belirlenen bütün bu etkinliklere hangi yöntem, araç-gereçle nasıl bir ortam içerisinde yer verileceği öğretmen ve çocuk açısından ifade edilmelidir (Genç, 1987, s.18). Eğitim programları hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri Genç (1987) aşağıdaki maddelerde şöyle belirtmektedir. 1. Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları saptanmalı; hedefler ve programın diğer ayrıntıları buna göre düzenlenmelidir. 2. Etkinliklerin çeşidi, süresi ve sırası dengeli olmalıdır. 3. Okulun ve çevrenin şartları dikkate alınmalı, mevcut şartlardan azami ölçüde nasıl yararlanılacağı kararlaştırılmalıdır. Şartlar elverişli değilse ne gibi önlemler alınacağı açıklanmalıdır.

19 19 4. Çocukların etkinliklere katılımın ne şekilde olacağı açıklanmalıdır. Bireysel, küçük grup ve bütün grupla yapılabilecek etkinliklere dengeli bir şekilde yer verilmelidir. 5. Etkinliklerden bir bütünlük içerisinde ele alınmalı, kendi içerisinde aşamalı bir şekilde kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene öğrenmeyi gerçekleştirecek şekilde planlanmalıdır. Aynı ilişki günlük eğitim planları arasında da olmalıdır. 6. Eğitim yöntemleri ve tekniklerinin neler olacağı saptanırken, çocuğu motive edecek etkinlikler, ipuçları, pekiştireçler ve ödüllerin türü açıklanmalıdır. 7. Programda yer alan etkinliklerin çeşidi, süresi ve sıralanışında, yöntemlerde, araçgereçlerde gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler düşünülerek etkinliklere yer verilmelidir. 8. Eğitim programının uygulanmasında velilerden ve diğer kişilerden alınacak katkıların hangi konularda ve ne kadar olacağı kararlaştırılmalıdır. Özellikle öğretmenin hedeflerini belirlerken, durumu çok iyi tespit etmesi gerekmektedir. Bu durum tespiti çocuklara kazandırılacak hedef ve davranışlarının belirlenmesinde, hedefleri nasıl kazandıracağını planlamasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Hedeflerin belirlenmesinde bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; 1. Çocuğun davranışlarına işaret edecek şekilde olmalıdır. Öğretmenin davranışını ya da eğitim sürecini ifade etmemelidir. 2. Çocuğun ve toplumun ihtiyacına cevap verecek özellikleri kazandıracak şekilde, gerçekçi ve fonksiyonel olmalıdır. 3. Çocukların seviyesine uygun ve etkili yöntem bulmaya elverişli olmalıdır. 4. Açık-seçik ifade edilmiş olmalıdır. 5. Genel ve sınırlı olmalıdır. 6. Değişik davranış alanlarına yönelik olmak üzere, çeşitli olmalıdır. Bu davranış alanları; Bilişsel, psiko-motor ve duyuşsal olmak üzere insanın farklı yönlerine ilişkindir. 7. Farklı düzeydeki davranışları kapsayacak şekilde olmalıdır. Belli bir davranışı alanında basitten zora doğru birçok davranış bulunmaktadır. 8. Davranışlara dönüştürülmeye elverişli olmalıdır. Hedef saptamanın esas amacı çocuğa kazandırılacak davranışların neler olacağına karar vermektir (Genç, 1987, s.14-16). Öğretmenin bu programı istenilen nitelikte uygulayabilmesi için hedeflerini farklı gelişim alanlarından seçmesi gerekmektedir. Ayrıca hedefleri haftalara ve aylara bölmemelidir. Programın esnek olması, gerektiği durumlarda gerekli görülen hedefi almaya fırsat veren nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır.

20 20 Programla ilgili bütün bu açıklamalardan sonra şunu diyebiliriz; 1994 yılında hazırlanan programla 2002 yılında yeniden gözden geçirilmesi sonucunda programın temellerinin ve ilkelerinin aynı olduğudur. Programla ilgili bütün bu özellikler göz önünde bulundurularak öğretmen çocuklara gelişimsel hedef ve davranışları kazandırmak için yıllık planını hazırlamak durumundadır Yıllık Plan Bir yıl içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler, etkinlikler ve değerlendirme çalışmalarının neler olacağını belirlemek üzere hazırlanan plandır (Genç, 1987, s.19-20). Okulöncesi öğretmenlerinin yıllık olarak planlarını yaparken belirtke tablosunu da hazırlamaları gerekmektedir. Her öğretmen sınıfındaki çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kendi belirtke tablosunu hazırlamalıdır (Senemoğlu ve Genç, 2001, s:24). Öğretmenler çocuklara kazandıracağı hedeflere uygun konu listesini kendileri oluşturmalıdırlar. Diğer taraftan, toplum bireylerinin ortaklaşa paylaştığı özel günler ve haftalar, olaylar ya da çocuğun yaşamını ilgilendiren güncel durumlar, hedeflere karar verirken fırsatlar olarak değerlendirilebilmelidir (Senemoğlu ve Genç, 2001, s:17). Programlar hazırlanırken ailenin de programa katılabileceği şekilde hazırlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Programdaki hedefler, bilgi merkezli konu hedefleri niteliği taşımadığından, hangi konuların hangi hedeflerle ilişkilendirilebileceğine yönelik sınırlamalar yoktur (Senemoğlu ve Genç, 2001, s:24). Burada konu artık bir araçtır ve amaç gelişimsel olarak belirlenmiş hedefleri çocuklara kazandırarak onların pek çok açıdan yeterlilik kazanmalarını sağlamak olmaktadır. Okulöncesi eğitim programında temel ilke;

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN. Marmara Üniversitesi www.mehmetzekiaydin.com EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 PROF.DR. MEHMET ZEKİ AYDIN ÖZGEÇMİŞİ 1959 yılı, Konya Çumra doğumlu. 1985 de Ankara

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN ROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN ROLÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 12, Haziran 2015, s. 192-212 Fatma Yaşar EKİCİ 1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE UYGULANAN ÇOCUK MERKEZLİ YAKLAŞIMLARIN KURAMSAL TEMEL, EĞİTİM ORTAMI VE ÖĞRETMENİN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ NİN 1 183. SAYILARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN, 11 14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL, DUYUŞSAL VE PSİKOMOTOR

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı