Okulöncesi Eğitimin Tanımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.1.1. Okulöncesi Eğitimin Tanımı"

Transkript

1 1 BÖLÜM I 1. GİRİŞ Okulöncesi eğitimin önemi yüzyıllardır bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti nin kurulduğu yıllarda da okulöncesi eğitimin gerekliliği açıkça görülmüştür. Ancak o dönemde okur-yazar oranını yükseltmek, öğretimi kolaylaştırmak ve Türkçe yi ortak bir dil yapmak amacıyla 1 Kasım 1928 de 1353 sayılı Yasayla Latin temelli yeni bir alfabe kabul edilmiştir (M.E.B., 2000, s.34). Latin alfabesinin kabul edilmesi ve okuma-yazma bilenlerin oranının çok düşük olması, eğitim için asıl ağırlığın ilkokul dönemine verilmesine neden olmuştur öğretim yılında; 5010 ilköğretim okulunda öğrenci öğrenim görmüş ve bu okullarda öğretmen görev yapmıştır. Aynı öğretim yılında okulöncesi eğitimi veren okul sayısı 80, burada eğitim gören çocuk sayısı 5880 ve görev yapan okulöncesi öğretmen sayısı ise 136 dır (M.E.B., 2000, s.35-37) öğretim yılında; okulda öğrenci öğrenim görmekte, öğretmen görev yapmaktadır. Yapılan istatistiklere bakıldığında okul öncesi eğitim kurumunda çocuğun okulöncesi eğitimi aldığı ve öğretmenin bu kurumlarda görev yapmakta olduğu ortaya çıkmaktadır (İnternet, meb.gov.tr/stats/apk2002/62.htm). Özellikle son yıllarda görüldüğü gibi ilköğretim okullarındaki ve buralarda öğrenim gören öğrenci sayılarındaki artış ve 0-6 yaş döneminin kritik bir dönemi oluşturması, çocukların geleceğin Türkiye sinin teminatı olması ve onların en iyi şekilde eğitilmelerinin gerekli olduğunun bilinmesi, okulöncesi eğitim için de gerekli düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu bölümde problem durumu açıklanmıştır. Araştırma ile ilgili alt problemler ve sayıltılar verilmiş ve araştırmanın sınırları belirgin hale getirilmiştir.

2 2 1.1.Problem Durumu Bilindiği gibi 0-6 yaş dönemi çocuğun her türlü gelişimi açısından kritik bir dönemdir. Bu dönemde çocuk, çevreden gelen bütün uyarıcılara açık durumdadır. Bu nedenle bu dönemde verilecek eğitim de çocuk açısından çok önemlidir. Sönmez (2000), eğitilecek bireyin yaşının küçüldükçe öğretmenliğin zorlaştığını belirtmektedir. Çocuğa verilecek eğitim gündeme geldiğinde iki şeyin önemi ortaya çıkar. Bunlardan birincisi okulöncesi eğitim kurumunda uygulanacak eğitim programı, bir diğeri ise bu programı hazırlayacak ve uygulayacak öğretmenin yeterliği. Bu nedenle de okulöncesi öğretmenlerinin diğer öğretmenlerden daha nitelikli ve yeterli olması gerekmektedir. Bilir (1993) e göre de, çocuğun yaşamında kritik bir dönem olan okulöncesi yıllarının en etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi için 1. Personel eğitimi, 2. Program, 3. Fiziksel özellikler, 4. Materyal, 5. Aile ve diğer kurumlarla ilişkiler, 6. Değerlendirmenin yapılması gerekmektedir. Okulöncesi eğitimine çok değerli katkıları olan İtalya nın ilk kadın tıp doktoru Montessori ye göre de, çocuğun eğitiminde iki şey çok önemlidir. Bunlardan biri eğitim materyalleri ve uygulamalarını içeren çevre diğeri ise bu çevreyi hazırlayan öğretmendir. Bütün bu görüşler, çocuğun eğitiminde, eğitim programını hazırlayan ve uygulayan öğretmenin çok büyük bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu da okulöncesi eğitim öğretmenlerinin programı hazırlama ve uygulama yeterliklerinin üst düzeyde olmasını gerektirmektedir. Bütün bunlar söz konusu olunca okulöncesi eğitim öğretmenlerinin eğitim ortamı içindeki uygulamalarının yeterliği hangi düzeydedir? Çocukların gelişim seviyelerine uygun bir uygulama yapılmakta mıdır? Çocukların eğitiminde onlara en uygun yöntemler kullanılmakta mıdır? Uygun sınıf düzenlemesi ve etkinlikler yapılmakta mıdır? sorularını gündeme getirmektedir.

3 Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin tanımları çeşitli biçimlerde yapılmakla birlikte hepsinde hedeflerin ortak olduğu söylenebilir. Aşağıda çeşitli okulöncesi eğitimi tanımları yer almaktadır. Okulöncesi Eğitim, 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların bedensel, zihinsel duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda, en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan, bir eğitim sürecidir (Komisyon, 1993, s.3). Okulöncesi Eğitimi; Doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını içine alan; bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine ve gelişimsel düzeylerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanaklarını sağlayan; onların tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren, bir eğitim sürecidir (Oğuzkan ve Oral, 1993, s.2). MEB, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nda okulöncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar (MEB, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu) ifadesiyle tanımlanmıştır Okulöncesi Eğitimin Önemi Okulöncesi eğitim, çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş bu çocuğun özelliklerini yönetme, teşvik etme, ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir (Senemoğlu, 1994, s:21). Bu nedenle de özellikle okulöncesi eğitim gerekli ve çok önemlidir. Okulöncesi dönemde kolayca kazanabilecek davranışlar ilerde değiştirilmesi zor olabilecek kalıcı kişilik özellikleri olarak ortaya çıkar (Oğuzkan ve Oral, 1993, s.5).

4 4 Çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar, çocukların okulöncesi yaşlarındaki yaşamlarının daha ileriki yıllarda fiziksel, duygusal, sosyal, dil ve zihinsel gelişmelerini etkileyen en önemli etkenlerden olduğunu ortaya koymaktadır (Kandır, 1991, s.3). Çocuk sadece okulda sosyal kabul gören davranışları öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda aile dışındaki yetişkinlerle ve kendi yaşıtlarıyla etkili bir şekilde etkileşimde bulunma yollarını da öğrenir (Senemoğlu, 1994, s. 23). Bu nedenle de okulöncesi dönemde çocuğa verilecek eğitimin çok nitelikli olması gerekmektedir. Çocuğun doğru davranışları, iyi alışkanlıkları kazanması, bütün gelişimlerinin olumlu şekilde geliştirilmesi bu dönemin ve bu eğitimi verecek olan öğretmenlerin yeterliklerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Okul öncesi dönemde her alanda verilen eğitimin niteliği ve içeriği örgün eğitime temel oluşturması bakımından önemlidir (Metin, 2001, s.22). Özellikle burada verilecek olan eğitimin aile ile de işbirliği sağlanarak devam ettirilmesi eğitimin kalitesini ve niteliğini arttıracaktır. Ayrıca sosyo-ekonomik ve kültür düzeyleri farklı ailelerde büyüyen çocuklar arasında meydana gelen eğitim farklılıklarını, asgari seviyeye indirerek, toplumun her kesimindeki çocuklara daha iyi bir gelişim ortamı yarattığından, okulöncesi eğitim büyük önem kazanmaktadır (Kandır, 1991, s.3). Okulöncesi eğitimin önem kazanmasında ve yaygınlaşmasında, eğitimin bir sosyal gruptan diğerine geçişte güçlü bir araç olduğunun bilincine varılması, çocuk gelişimindeki bilgilerin artması ve yaşamın daha sonraki yıllarında etkili olduğunun anlaşılması, yapılan araştırmalar sonucunda, soyut öğrenmelerden önce bir hazırlık geçirmenin yararlı olduğunun, kazanılan sosyal uyumun öğrenci başarısını arttırdığının ortaya çıkması, çalışan kadınların sayısının artması ve çekirdek aile tipinin yaygınlaşması gibi nedenler çok büyük etken olmuştur (Parlakyıldız, 1998, s.8).

5 5 Okulöncesi Eğitimin, ülkemizin geleceği bakımından önem taşıdığı bir gerçektir. Özellikle, güçlü ve yaratıcı yeni insan modelinin oluşturulması için, ülkeler arası bir yarış söz konusudur (Parlakyıldız, 1998, s.6). Eğitimin en önemli amaçlarından biri, hatta en önemlisi bireyin içinde bulunduğu ortama dengeli bir şekilde uyum sağlamasının gerçekleştirilmesidir (Komisyon, 1993, s.2). Bu uyumun sağlanması için ise çocukların okulöncesi eğitimi almaları gerekliliği bilinmektedir. Yapılan pek çok okulöncesi eğitim araştırmaları, okulöncesi eğitim almış çocukların okulöncesi eğitimi almayan çocuklara göre bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanda daha ileri oldukları sonucunu bulmuştur. Ancak burada yine unutulmaması gereken, çocuklara verilecek olan eğitimin ailede de devam ettirilmesinin gerekliliğidir. Böylelikle çocuklardaki istendik davranış değişikliğinin kalıcılığı daha kısa zamanda ve daha etkili bir şekilde sağlanabilecektir. Bütün bu sonuçlar da okulöncesi eğitimin önemini ve gerekliliğini açığa çıkarmaktadır Okulöncesi Eğitimin Amaçları Curtis (1987) e göre, çocuklar teşebbüsleri, imgeleri ve etkileşimleriyle kendi gelişimlerini yaratır, keşfeder, açıklar, genişletir ve değiştirirler. Ona göre erken çocukluk döneminin en önemli amacı; yaratıcı, bağımsız düşünmeyi ve problem çözmeyi çocuklara öğretmektir. M.E.B. nın okulöncesi öğretmenlere rehber amaçlı hazırladıkları okulöncesi eğitim programında okulöncesi eğitimin amaçları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 1. Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak. 2. Her fırsattan faydalanarak çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerler bağlılığının gelişmesine yardımcı olmak. 3. Atatürk, millet, vatan ve bayrak sevgisini kazandırmak. 4. Çocukların sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, saygılı, nazik ve düzenli olmalarını sağlamak. 5. Çocuğun benlik kavramını geliştirmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığını kazanmasına ve özdenetimini sağlamasına imkan tanımak.

6 6 6. Onları temel eğitime hazırlamak. 7. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak. 8. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak (M.E.B., 1997, s:17, Komisyon, 1993, s.15). M.E.B. Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında hazırlanan okulöncesi eğitim programında ise bu amaçlar; 1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; 2. Onları ilköğretime hazırlamak; 3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak; 4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır (M.E.B., 2002, s.11) şekliyle belirlenmiştir. Okulöncesi eğitimin önemli amaçlarından biri de çocukları çevreye uyumlu bireyler olarak yetiştirmektir. Toplum tarafından kabul gören bireyler olmasını sağlamaktır. Sosyal bir varlık olan insan bu sosyal yaşama uyum sağlaması ancak çocukluk yıllarında kazandırılacak istendik davranışlarla olduğu bilinmektedir. Okulöncesi eğitimin bir başka deyişle amacı çocuklara kritik dönemler içerisinde istendik davranışları kazandırabilmektir Okulöncesi Eğitimin İlkeleri 1994 yılında okulöncesi eğitimi öğretmenlerine rehber olması bakımından yürürlüğe giren programda okulöncesi eğitimin ilkeleri aşağıdaki şekliyle belirlenmiştir. 1. Çocukların beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre gelişmelerini sağlayacak eğitim ortamı hazırlanmalıdır. 2. Eğitim faaliyetleri düzenlenirken çocukların yaşları, ilgi ve ihtiyaçları ile okulun ve çevrenin imkanları göz önünde bulundurmalıdır. 3. Eğitim ve öğretim planlı-programlı olmalıdır. Program konularının ele alınışı ve işlenişi çocuklarda yaratıcılığın gelişmesini ve yaparak-yaşayarak öğrenmelerini sağlayıcı nitelikte uygulanmalıdır.

7 7 4. Okulöncesi eğitim, çocukların sevgi, saygı işbirliği, sorumluluk yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olmalıdır. 5. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir. 6. Çocuklarda Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile, insan sevgisi ile ilgili duygular uyandırılmalı ve manevi değerlere bağlılıkları sağlanmalıdır. 7. Fırsat eğitiminden yararlanılmalı, kazandırılacak değerlerin çocukların kendi tecrübelerine dayandırılmasına önem verilmelidir. 8. Çocuklara eşit davranmalı fakat ferdi farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. 9. Çocuklara toplumun sosyal ve kültürel değerleri benimsetilmeli ve geliştirilmelidir. 10. Eğitim faaliyetleri yürütülürken çocukların kişiliklerini zedeleyici, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir. Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülmelidir. 11. Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapılarak, belirlenen amaçların ne kadarına ulaşıldığı tespit edilmeli, faaliyetler değerlendirmelerin sonuçları dikkate alınarak yürütülmelidir. 12. Eğitim okul-aile işbirliği içinde verilmelidir (M.E.B., 1997, s.21) yılında hazırlanan okulöncesi eğitim programı 2002 yılında yeni düzenlenen şekliyle kullanılmaya başlamıştır. Okulöncesi eğitimin ilkeleri bu programda aşağıdaki şekliyle verilmiştir. 1. Eğitimde çocuğun ve ailenin etkin katılımını sağlamak esastır. 2. Çocuğa verilen eğitim, onun gereksinimlerine uygun olmak zorundadır. 3. Çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun eğitim ortamları hazırlar. 4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra, okulun ve çevrenin olanakları da göz önünde bulundurulur. 5. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilir. 6. Eğitim çocuğun bildirdiklerinden başlar ve deneyerek öğrenmesine olanak tanır. 7. Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. 8. Eğitimde çocuğun, kendine saygı ve güven duyması sağlanır, öz denetim kazandırılır. 9. Çocukla iletişimde, kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmaz, baskı ve kısıtlamalara yer verilmez.

8 8 10. Okul öncesi dönemde verilen eğitimle çocukların sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma davranışları geliştirilir. 11. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenir. Yardıma gereksinim duyduğunda yetişkin desteği, rehberliği ve güven verici yakınlığı sağlanır. 12. Çocuğun kendisinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenir. 13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilir. 14. Okul öncesi eğitimde çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak değerlendirilir. 15. Programlar hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınır (M.E.B., 2002, s.11) Okulöncesi Eğitimin Tarihçesi Dünyada Çocukların eğitimi ve çocuklara gereken önem ne zaman verilmeye başlanılmış diye düşünülüp geçmişe bakıldığında, bunun ilk çağ filozoflarına kadar uzanmakta olduğu görülmektedir. Eflatun ve Aristo ilk akla gelen filozoflardır. Milattan önce bu işe önem verildiğini Eflatun un Protagoras adlı eserinde görmekteyiz (Kantarcıoğlu, 1961, s.1). Platon, eğitimin olabildiğince erken, evin dışında ve devlet okullarında, öncelikle devletin çıkarlarını gözetecek insanlar yetiştirecek şekilde verilmesini (Oktay, 1999, s.42) önermiştir. Ancak, Aristo ise çocukların 7 yaşına kadar anneleri ile birlikte kalmalarını ve bireysel özellikleri de dikkate alınarak eğitilmelerini (Oktay,1999, s.42) istemiştir. Bu iki filozofun öğretmen öğrenci ilişkisi olmasına rağmen bu noktada görüş ayrılıkları vardır. Bunun gerekçesi ise; Aristo ya göre çocuğa öncelikli olarak alışkanlıkların eğitimi, sonra ise fiziksel ve zihinsel eğitim verilmelidir. Alışkanlıkların

9 9 eğitimi çocuk yaşta verilir ve o dönemde çocuk anne babanın küçük bir kopyası olarak görülmektedir. Öncelikli olan Alışkanlıkların Eğitimini de Aristo ailenin vereceğini belirtmektedir. Oysa ki Platon a göre ise aileler çocuklara kendi anne babalarından gördüklerini aktarmaktadırlar. Çocuklara bu eğitimin bilinçli bir şekilde okullarda verilebileceğini belirtmiştir. Tarihin en eski yıllarında, çocuğun eğitiminde ilk ve tek sorumlu aile olmuştur. Ancak ilerleyen yıllarda çocuğun eğitiminde toplumun ve devletin de üzerine pek çok görevler düştüğü ortaya çıkmıştır. Devlet, Platon a göre, toplum için bir eğitim kurumudur: Bu eğitimin yüksek ereği, insanı duygusal yaşayıştan duyulur üstü bir yaşayışa yükseltmek, bu dünyadaki yaşamada Tanrısal yaşamaya hazırlamaktır (Gökberk, 1985, s.69). Platon a göre, devlet insanın bütün hayatını kavrayacak, o nedenle sadece eğitim ve bilimi değil aynı zamanda sanat ve dini de düzenleyecektir. Böylece de dini bir eğitim aracı olarak kullanacaktır. Aristoteles, sadece çeşitli hükümet şekillerini, devletteki en yüksek ödev, insanın ahlakça olgunlaşmasını sağlamak ödevi bakımından gözden geçirip eleştirme ile yetiniyor (Gökberk, 1985, s.89). O da, Platon gibi eğitimin devletleştirilmesi düşüncesine katılmaktadır. Devlet, yarınki kuşakların yetişmesi işini ele almalıdır. Eğitim insanı kaba doğa durumundan kurtarıp, soylu bilgilerin yardımı ile onun ahlak ve düşüncesini oluşturmalıdır (Gökberk, 1985, s.89). Batının çocuk eğitimi ile ilgili temel bakış açısının 16.yüzyılda değişmeye başladığı dikkati çekmektedir (Oktay, 1999, s.43). Alman ilahiyatçısı ve reformcusu olan Martin Luther Almanya daki okulların sistemini bir düzene koymaya çalışmış ve çocuklara okuma-yazma öğretme işinde düzenli okullaşma üzerinde durmuştur. Luther in arkasından da Comenius, Locke, Rousseau gelmiştir (Oktay, 1999, s.45, Seyrek ve Sun, 1998, s.32).

10 10 Comenius, Locke, Rousseau ve diğerleri, çocuk eğitiminde bugün gelinen çocuğa saygılı, onun özelliklerine uygun eğitim anlayışının öncüleri sayılırlar (Oktay, 1999, s.45). Comenius çocuğun yaşam deneylerine önem veren ilk eğitimcidir. Eğitimde, çocukların birbirlerine göre taşıdıkları bireysel ayrılıklara da önem veren bu eğitimci, yaşlara göre düzenlenen izlencelerde çocuğun ilgi ve gereksinmelerinin de göz önünde bulundurulması görüşünü ileri sürmüştür (Seyrek ve Sun, 1998, s.34). İngiliz filozofu John Locke ise çocuğun zihnini boş bir levhaya benzetmiş ve çocuğun eğitiminde oyun yoluyla çevresiyle etkileşimde bulunarak bilgiler kazanacağını belirtmiştir. Fransız yazarı ve filozofu olan Jean Jacques Rousseau Emile adlı eserinde çocukların dünyaya aslında çok saf olarak geldiklerini ancak toplumla etkileşimde bulunarak değiştiklerini, çocukların doğa ortamı içerisinde özgürce büyümeleri gerektiğini ve bu arada gelişimlerinin her aşamasının yakından incelenmesi gerektiğini belirtmiştir. Rousseau çocuğun yetişkinden farklı gelişim özellikleri olduğunu ve bunları belirleyerek, her dönemdeki eğitimin o dönemin özelliğine uygun olarak yapılması gerektiğini ifade etmiştir (Oktay, 1999, s.47). Okulöncesi eğitimine geniş anlamında 1620 yılında Amerika Birleşik Devletleri nde, 1640 yılında Avrupa da bilhassa Fransa, İngiltere, İsviçre, Almanya, Hollanda, Belçika da yer verilmeye başlanmıştır (Kantarcıoğlu, 1961, s.1). Ortaçağ dönemine gelindiğinde ise, çocuk gelişimi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Bu ilk çalışmalar 18. yy.da başlamıştır yılında

11 11 Pestalozzi kendi çocuğunu gözlemleyerek kayıtlar tutmuştur. Bu kayıtlar çocuk gelişimi alanında yapılan ilk bilimsel kayıtlar olarak görülmektedir. Pestalozzi, çocuğun içinde onu etkinliğe, devinime yönelten bir itici gücün varolduğunu ve bu iç gücün itişiyle çocuğun durmadan kıpırdadığını, yerinde duramadığını, ellerini her şeye uzattığını izlemiş ve değerlendirmiştir (Seyrek ve Sun, 1998, s.37). Bütün bu gözlemleri ve incelemeleri sonunda da Pestalozzi, öğretmenlerden, çocukların doğal gelişimlerini, onların bedenlerini çalıştırmak yoluyla, desteklemelerini ister (Seyrek ve Sun, 1998, s. 37). Pestalozzi nin öğrencisi olan Froebel Almanya da ilk anaokulunu açmış ve bu okula Çocuk Bahçesi adını vermiştir. Frobel çocuklarda üç temel özelliğin var olduğunu bunların da ; 1. Takip zevki, 2. Faaliyet ihtiyacı ve inşa zevki, 3. Şahsiyet hissi olduğunu belirtmiştir. Ona göre çocuğun gördüğü ve dokunduğu her şey ilgisini çeker. Çocuğun eşyayı sadece görmesi yeterli değildir. Ona göre çocuğun buna dokunması, incelemesi, kullanması gerekmektedir. Çocuk birşeyi inşa etmekten çok memnun olur. O tabii bir san atkardır ve mühendistir (Atuf, 1929, s.159). Frobel çocuğun eğitiminde oyuna önem vermiş ve kendi geliştirdiği eğitici oyunlarla, kendi bestelediği şarkılarla ve diğer çalışmalarıyla çocukların eğitimine yardımcı olmuştur. İtalyan eğitimcisi olan ve aynı zamanda İtalya nın ilk kadın tıp doktoru olan Maria Montessori 1907 yılında bir çocuk yuvası açmış ve bu yuvaya da Çocuk Evi adını vermiştir. Montessori, bu yuvada kendi geliştirdiği araçlarla çocuklara eğitim vermiştir. Piaget ise çocuğun bilişsel gelişimini incelemiştir. Piagete göre çocuk, dünyanın pasif alıcısı değildir. Bilgiyi kazanmada aktif role sahiptir. Ayrıca, değişik yaşlardaki çocukların ve yetişkinlerin dünyaları birbirlerinden farklıdır. Piaget bu farklılığın nedenlerini incelemiş ve bireyin dünyayı anlamasını sağlayan bilişsel süreçleri açıklamaya çalışmıştır (Senemoğlu, 1997, s.39).

12 Ülkemizde (Türklerde) Türkiye de çocukların eğitimi 15.yy da Fatih Sultan Mehmet in ilk kez Sıbyan Mektepleri ni açmasına dayanır. O, Eyüp ve Ayasofya medreselerinde, Sıbyan mektebi muallimi olacaklar için, genel medrese programlarından farklı bir program öngörmüştür. Fakat bu, kendisinden sonra nedense bırakılmıştır (Akyüz, 1987, s. 5). Bizde çocuğa seslenen ilk eser Nabi nin ( ) Hayriye adlı mesnevisidir. Bu yapıtta, Nabi oğlu Mehmet e yaşam ve toplum anlayışıyla ilgili öğütler verir (Sever, 1996, s.31) Tanzimattan sonra, Şinasi, Ziya Paşa, Muallim Naci, Ahmet Rasim gibi sanatçılarımızın eserleri ve batıdan çevrilen romanlarla çocuğun dünyasına girilmek istenir (Sever,1996, s.1) Çocuklarımız için eğitsel bir görüşle şiir yazılması ise, ana okullarının açılmasıyla önem kazanmıştır. İbrahim Alaettin (Gövsa), Ali Ulvi (Elöve), Ziya Gökalp ve Tevfik Fikret, o dönem çocuk şiirleri yazanlar arasında seçkin birer isim olarak görülür. Eğitimci Satı Bey in çocuklar için açtığı yuva üzerine şair-eğitimci Tevfik Fikret, edebiyatı, özellikle şiiri bir araç gibi kullanarak Şermin adlı çocuk kitabını yazar. Oğlu Haluk la ilgili şiirleri vardır (Sever, 1996, s.31-32) de çıkmış olan Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkati adıyla anılan bir kanunda bu müesseseleri ilgilendiren bazı maddeler vardır. Adı geçen kanununun ve 5. maddeleri ana okullarının Türkiye nin her yerinde açılmasını emretmektedir (Özgür, 1973, s:13) yılında çıkarılan Ana Mektepleri Nizamnamesi uyarınca açılan Ana Öğretmen Okulu ve Resmi Anaokulları 1919 yılında kapanmış, bu okullar 1927 yılında tekrar açılarak 1933 yılına kadar faaliyet sürdürmüştür (Yangın, 1991, s. 10).

13 13 Cumhuriyet döneminden günümüze kadar aslında okulöncesi eğitimi dönem dönem Milli Eğitim Şuralarında gündeme gelmiş ve okulöncesi eğitimin gelişimi için çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Cumhuriyet döneminde Heyet-i İlmiye ve Eğitim Şurası adı altında resmi eğitim toplantıları yapılarak eğitimin niteliğini değiştirmek amacıyla, eğitim-öğretim konuları tartışılmış ve bazı temel ilkeler tespit edilmiştir (M.E.B., 2000, s.31). Günümüze kadar yapılan Milli Eğitim Şuraları ve bu toplantılardaki konuları incelediğimizde; 1953 V. Milli Eğitim Şurası nın konularından biri okul öncesi ve ilköğretim sorunları olmuştur (M.E.B., 2000, s.32-33) yılında çıkarılan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu tüm öğretim kademelerinde bütün olarak ele alınmış ve okulöncesi eğitimin zorunlu öğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimi olarak ele alınmış, amaç ve görevleri bu kanun da açıkça belirtilmiştir (Komisyon, 1993, s. 4) yılında toplanan 10. Milli Eğitim Şurası nda okulöncesi eğitime gereken ağırlık verilerek bu eğitime ilişkin önemli öneriler geliştirilmiştir yılında Milli Eğitim Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 3797 Sayılı Kanun la, Merkez Teşkilatı bünyesinde yeni bir birim olarak Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Böylece okulöncesi eğitim alanında çok önemli bir gelişme sağlanmıştır (Komisyon, 1993, s. 4-5) yılında yapılan XIV. Milli Eğitim Şurası nın konusu yine okulöncesi eğitim olmuştur (M.E.B., 2000, s.34). Özellikle bu yıldan sonrada okulöncesi eğitimde hızlı bir gelişme olduğu bilinmektedir.

14 Eğitim Programı Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik davranış değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1998, s.12). Ertürk e göre eğitim, kasıtlı kültürlenmedir. Ancak eğitimin planlı olarak yapılması gerektiğini belirtmektedir. Eğitimin gerçekleşebilmesi için öğretimin, belli hedeflere dönük öğrenmeleri oluşturmak üzere planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir (Senemoğlu, 1997, s: ). Eğitim, kişinin zihni, bedeni, duygusal, toplumsal yeteneklerinin, davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür (Akyüz, 1993, s. 2). Eğitim, bireyin yaşamının ilk günlerinden itibaren onu her yönüyle etkilemiş, her çağda insanın daha iyi yetişmesini ve yaşamasını amaçlamıştır (Yaşar ve Mağden, 2000, s.1). Senemoğlu (2001) na göre eğitim programını uygulama, sadece uygun öğrenme çevresinin düzenlenmesi değil, aynı zamanda her çocuğun uygun öğrenme yaşantılarını kazanıp kazanmadığını belirleyen ölçme ve değerlendirme etkinliklerini de kapsamaktadır. Programlar, eğitim öncesini, eğitim sürecini ve eğitim sonrasını kapsayan sürekli, objektif ve bilimsel değerlendirme süreçlerini esas almalıdır (Komisyon, 1993, s.16). Eğitim programı, yeni davranışlar, kazandırmak amacıyla gerçekleştirilmek istenen hedefler, davranışlar, eğitim durumları ve değerlendirme etkinliklerinden oluşan program dır. Bir başka deyişle istenilir davranışlar oluşturmak amacıyla yapılan ayrıntılı plan olarak açıklanabilir (Genç, 1987, s.13).

15 15 Genç (1987) e göre eğitim kurumlarında, belli zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilmek üzere belirlenen hedeflere yönelik olarak hazırlanacak ayrıntılı planlara Eğitim Programları denebilir. Okulöncesi Eğitim Kurumları da dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında, farklı yaş gruplarındaki çocukların, benzer ya da farklı özellikleri doğrultusunda eğitilmesi söz konusudur. Bu durum farklı eğitim programlarının hazırlanmasını gerekli kılar (Genç, 1987, s.14). Hazırlanan eğitim programları farklılık gösterse bile bu programların planlanmasındaki basamaklar aynıdır ve tüm eğitim programlarında ortak olan öğeler vardır. Bu öğeler; kazandırılacak hedefler, hedefleri kazandırırken yapılması gerekenlerin planlanması olan eğitim durumları ve son olarak da hedeflere ulaşıp ulaşamadığımızın test edilmesi niteliğini taşıyan değerlendirmedir Okulöncesi Eğitim Programı Her eğitimin ve her eğitim kurumunun kendine göre amaçları vardır. Bu amaçları gerçekleştirmek için de eğitim programlarının olması gerekmektedir. Eğitim programları arasında geniş farklılıklar olmakla birlikte, ortak olarak gözlenen özellikleri şöyle sıralanabilir. a. Belirli hedefleri gerçekleştirmelidir. b. Çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. c. Çocuğun yönlendirdiği etkinliklerle, öğretmenin yönlendirdiği etkinlikler arasında bir denge olmalıdır. d. İnsan ilişkilerine dayalı bir atmosferin gelişimini sağlamalıdır. e. Okulöncesi eğitim kurumunun eğlenceli, zevk alınan bir yer olması sağlanmalıdır. f. Ana-babaları çocukların eğitimine katmalıdır. g. Ürünleri değerlendirmelidir (Senemoğlu, 1994, s:21-22).

16 16 Genç (1999) e göre, çocuklar okula amaçsız bir şekilde oyalanmak için gönderilmemektedir. Bir okulöncesi eğitim programı çocuklarda birçok beceri ve yeterliği geliştirecek nitelikte olmalıdır (Senemoğlu, 1994, s:21-22). Senemoğlu (1994), bu yeterlikleri aşağıdaki alanlarda belirtmiştir. 1. Kendisinin farkında olma, 2. Sosyal beceriler, 3. Kültürünün ve diğer kültürlerin farkında olma, 4. İletişim becerileri, 5. Algısal-devimsel beceriler, 6. Analitik düşünme ve problem çözme becerileri, 7. Yaratıcılık ve estetik beceriler (Senemoğlu, 1994, s. 22). Bu okulöncesi eğitim programının temelini gelişimsel hedefler oluşturmaktadır. Çocukların gelişim alanlarına göre yeterlikleri içeren hedeflere Gelişimsel Hedefler denir (Sönmez, 1994,s.15). Okulöncesi eğitim programının amacı da bu gelişimsel hedefleri çocuklara kazandırmaktır. Hedeflerin kazandırılmasında kullanılacak olan araçlardan biri konular yani içeriktir. Bu programda önemli olan, konuların öğretilmesi değil, eğitim yaşantılarını düzenleme ve hedeflere ulaşmada araç olarak kullanılmasıdır. Unutulmaması gereken önemli bir nokta konuları gerçekleştirecek hedefleri belirlemek değil, hedefleri kazandırabilecek en uygun konuları belirleyip etkili bir şekilde kullanılmalarını sağlamak olmalıdır. Seçilen konu ne tamamen çocuğun hiç bilmediği bir konu, ne de çok ama çok iyi bildiği bir konu olmamalıdır. Konu seçiminde yakından uzağa ilkesini kullanmak ve çocukların belirleyeceği, ilgi duydukları konulara yer vermek çok yerinde olacaktır. Okulöncesi eğitim, ilkokul eğitimi gibi kalıplaşmış olmamakla birlikte, oldukça yoğun bir program ve planlamayı içermektedir (Parlakyıldız, 1998, s.8).

17 Okulöncesi Eğitim Programı Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Çocuklar öğrenme sürecinin dinamiğindedirler. Öğrenme sürecinde yaratıcı fantazilerinden oyunları sırasında ifadelendirdikleri hareket yeteneklerine kadar herşeyleriyle vardırlar (Curtis, 1987, s. 258). Okulöncesi çocuklarının, büyüme ve gelişiminin bir dinamik olduğu gözönünde bulundurulursa, programın da belli kalıplardan uzak, dinamik bir program olması ve çocuğun gelişimine paralellik göstermesi gerekir (Parlakyıldız, 1998, s.13). Okulöncesi eğitiminin çocuklara kazandırmayı amaçladığı pek çok hedef ve davranışlar bulunmaktadır. Okulöncesi dönemde, zorunlu okul çağının temellerini teşkil eden becerileri ve yeterlikleri geliştirebilecek esnek, çocuk merkezli bir eğitim programına ihtiyaç bulunmaktadır (Senemoğlu, 1994, s:21). Eğitim hedeflerinin iç ve dış tutarlılık ve uygulanabilirlik bakımlarından kalitesi, hedefleri saptayanların kendilerine göre olacaktır (Ertürk, 1998, s.30). Bu nedenle Ertürk (1998) e göre hedeflerin ilgililerce saptanması gereği kadar, işe yarar, kaliteli ve uygulanabilir mahiyette olması gereği de önemlidir. Öğretmen planlamasını yaparken eğitim programında yer vereceği hedefleri belirleyebilmek için Türk Toplumunun yapısını, içinde yaşadığı çevrenin özelliklerini, Türk Milli Eğitiminin Amaçlarını, Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Amaçları nı, çocukların özelliklerini çok iyi bilmek zorundadır (Genç, 1987, s.14). Ülkemizde, 1994 öncesinde okulöncesi eğitim kurumlarında kullanılmak üzere genellikle yıllık plan, ünite planı ve günlük plan olmak üzere çeşitli biçim ve içeriğe sahip çalışmalar yapılmakta (Genç, 1987, s.19) olmasına rağmen; 1994 yılından sonra eğitim programlarında bazı değişiklikler olmuştur yılından önce hazırlanan okulöncesi eğitim programlarında öğretmenlerin belirledikleri hedeflerin hepsi çocuklara konu öğretmeye yönelik olmaktaydı. Oysa ki, artık okulöncesi eğitim programlarında konu öğretimi yerine çocuğa kazandırılacak yeterliklere dayalı gelişimsel hedefleri

18 18 vurgulayan (Senemoğlu ve Genç, 2001, s:24) eğitimi vermek, asıl amaç olmaktadır. Bu da konunun amaç olmaktan çıkmasını ve bir araç olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Bu sayede çocukların konular aracılığıyla tüm gelişim alanlarında desteklenmesi ve çevreye uyumlu bireyler olarak yetiştirilmeleri sağlanabilecektir. Burada artık öğretmenlerin hedefleri kazandırmada uygulayacakları yöntemler yani çocuklara sunulacak eğitim ortamlarını planlamak ve hazırlamak; bunu yaparken de çocukların bireysel farklılıklarını, ilgilerini, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları çok büyük önem kazanmaktadır. Senemoğlu (1994) nun daha önce belirttiği yedi alanda çocuklara beceriler kazandırabilmek için çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlenecek, genellikle oyun yoluyla öğretimi vurgulayan, öğretme-öğrenme ortamlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Ona göre öğretmenin bu durumdaki rolü ise, çocuğun istendik davranışlarını kazanmasını kolaylaştırma ya da mümkün kılmadır. Öğretmen gelişimsel hedefleri ve davranışları çocuklara kazandırırken bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmak zorundadır. Konu öğretimini esas almayan gelişimsel nitelikteki hedeflerin yer aldığı bu program, öğretmenin ihtiyaçlarına göre planlamalar ve uygulamalar yapmasına fırsat veren, yaratıcılığı ve esnekliği vurgulayan bir programdır (Senemoğlu ve Genç, 2001, s:16). Programda yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi vardır. Bu nedenle programlardaki etkinlikler çocuğun bilgiyi aktif katılımla, görerek, dokunarak, işiterek ve tadarak çok yönlü duyularla edinebilecekleri şekilde düzenlenmelidir (Komisyon, 1993, s.16). Eğitim programı hazırlanırken, belirlenen bütün bu etkinliklere hangi yöntem, araç-gereçle nasıl bir ortam içerisinde yer verileceği öğretmen ve çocuk açısından ifade edilmelidir (Genç, 1987, s.18). Eğitim programları hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenleri Genç (1987) aşağıdaki maddelerde şöyle belirtmektedir. 1. Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları saptanmalı; hedefler ve programın diğer ayrıntıları buna göre düzenlenmelidir. 2. Etkinliklerin çeşidi, süresi ve sırası dengeli olmalıdır. 3. Okulun ve çevrenin şartları dikkate alınmalı, mevcut şartlardan azami ölçüde nasıl yararlanılacağı kararlaştırılmalıdır. Şartlar elverişli değilse ne gibi önlemler alınacağı açıklanmalıdır.

19 19 4. Çocukların etkinliklere katılımın ne şekilde olacağı açıklanmalıdır. Bireysel, küçük grup ve bütün grupla yapılabilecek etkinliklere dengeli bir şekilde yer verilmelidir. 5. Etkinliklerden bir bütünlük içerisinde ele alınmalı, kendi içerisinde aşamalı bir şekilde kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene öğrenmeyi gerçekleştirecek şekilde planlanmalıdır. Aynı ilişki günlük eğitim planları arasında da olmalıdır. 6. Eğitim yöntemleri ve tekniklerinin neler olacağı saptanırken, çocuğu motive edecek etkinlikler, ipuçları, pekiştireçler ve ödüllerin türü açıklanmalıdır. 7. Programda yer alan etkinliklerin çeşidi, süresi ve sıralanışında, yöntemlerde, araçgereçlerde gerektiğinde yapılabilecek değişiklikler düşünülerek etkinliklere yer verilmelidir. 8. Eğitim programının uygulanmasında velilerden ve diğer kişilerden alınacak katkıların hangi konularda ve ne kadar olacağı kararlaştırılmalıdır. Özellikle öğretmenin hedeflerini belirlerken, durumu çok iyi tespit etmesi gerekmektedir. Bu durum tespiti çocuklara kazandırılacak hedef ve davranışlarının belirlenmesinde, hedefleri nasıl kazandıracağını planlamasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Hedeflerin belirlenmesinde bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; 1. Çocuğun davranışlarına işaret edecek şekilde olmalıdır. Öğretmenin davranışını ya da eğitim sürecini ifade etmemelidir. 2. Çocuğun ve toplumun ihtiyacına cevap verecek özellikleri kazandıracak şekilde, gerçekçi ve fonksiyonel olmalıdır. 3. Çocukların seviyesine uygun ve etkili yöntem bulmaya elverişli olmalıdır. 4. Açık-seçik ifade edilmiş olmalıdır. 5. Genel ve sınırlı olmalıdır. 6. Değişik davranış alanlarına yönelik olmak üzere, çeşitli olmalıdır. Bu davranış alanları; Bilişsel, psiko-motor ve duyuşsal olmak üzere insanın farklı yönlerine ilişkindir. 7. Farklı düzeydeki davranışları kapsayacak şekilde olmalıdır. Belli bir davranışı alanında basitten zora doğru birçok davranış bulunmaktadır. 8. Davranışlara dönüştürülmeye elverişli olmalıdır. Hedef saptamanın esas amacı çocuğa kazandırılacak davranışların neler olacağına karar vermektir (Genç, 1987, s.14-16). Öğretmenin bu programı istenilen nitelikte uygulayabilmesi için hedeflerini farklı gelişim alanlarından seçmesi gerekmektedir. Ayrıca hedefleri haftalara ve aylara bölmemelidir. Programın esnek olması, gerektiği durumlarda gerekli görülen hedefi almaya fırsat veren nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır.

20 20 Programla ilgili bütün bu açıklamalardan sonra şunu diyebiliriz; 1994 yılında hazırlanan programla 2002 yılında yeniden gözden geçirilmesi sonucunda programın temellerinin ve ilkelerinin aynı olduğudur. Programla ilgili bütün bu özellikler göz önünde bulundurularak öğretmen çocuklara gelişimsel hedef ve davranışları kazandırmak için yıllık planını hazırlamak durumundadır Yıllık Plan Bir yıl içerisinde gerçekleştirilmesi düşünülen hedefler, etkinlikler ve değerlendirme çalışmalarının neler olacağını belirlemek üzere hazırlanan plandır (Genç, 1987, s.19-20). Okulöncesi öğretmenlerinin yıllık olarak planlarını yaparken belirtke tablosunu da hazırlamaları gerekmektedir. Her öğretmen sınıfındaki çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kendi belirtke tablosunu hazırlamalıdır (Senemoğlu ve Genç, 2001, s:24). Öğretmenler çocuklara kazandıracağı hedeflere uygun konu listesini kendileri oluşturmalıdırlar. Diğer taraftan, toplum bireylerinin ortaklaşa paylaştığı özel günler ve haftalar, olaylar ya da çocuğun yaşamını ilgilendiren güncel durumlar, hedeflere karar verirken fırsatlar olarak değerlendirilebilmelidir (Senemoğlu ve Genç, 2001, s:17). Programlar hazırlanırken ailenin de programa katılabileceği şekilde hazırlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Programdaki hedefler, bilgi merkezli konu hedefleri niteliği taşımadığından, hangi konuların hangi hedeflerle ilişkilendirilebileceğine yönelik sınırlamalar yoktur (Senemoğlu ve Genç, 2001, s:24). Burada konu artık bir araçtır ve amaç gelişimsel olarak belirlenmiş hedefleri çocuklara kazandırarak onların pek çok açıdan yeterlilik kazanmalarını sağlamak olmaktadır. Okulöncesi eğitim programında temel ilke;

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ 2016-2017 Öğretim Yılı Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, KAPSAMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI ve TEMEL İLKELERİ İnsanın gelişim öyküsü doğum

Detaylı

12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8

12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY) EK-8 1. Anasınıfına kaydedilecek çocuklar için Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği nin 12. maddesinde belirtilen belgeler ile yine Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği (OÖEKY EK-8 de belirtilmiş olan

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (Bu program Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup herhangi bir alandan yüksek okul mezunu olanlar ile

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI EK DERS KARġILIĞI OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENĠ OLARAK GÖREV ALACAKLAR ĠÇĠN EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (KIZ MESLEK LĠSESĠ ÇOCUK GELĠġĠMĠ MEZUNU OLUP HERHANGĠ BĠR ALANDAN YÜKSEK OKUL MEZUNU OLANLAR

Detaylı

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı

Çocuğunuz İlköğretime hazır mı Çocuğunuz İlköğretime hazır mı 444 OKAN / okankoleji.com Çocuğunuz İlköğretime Hazır mı? 1. sınıfa ya da Anaokuluna kimler devam edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/20 sayılı genelge

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul Öncesi Eğitime Giriş ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM I. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI VE YARARLARI A. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı B. Okul Öncesi Eğitimin Önemi C. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi DERSİN ADI DÖNEMİ ) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAK ORTAK Okul Eğitimi (Proje, Ödev, İş Yeri Eğitimi) X 3 56 64 120 Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri

Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANININ TANIMI VE AMACI

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

OCAK AYINDA NELER YAPTIK?

OCAK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Okula gelişlerde, etkinlik aralarında ve eve dönmeden önce serbest zaman etkinliklerine yer verildi.. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi.

TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Hafize KESER* Amaçlan. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi. TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Hafize KESER* Teknoloji hızla gelişip değişmektedir. Teknolojinin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Çağdaş yaşamda bireyler çeşitli endüstriyel süreçlerle

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI GUAJ BOYA RESİM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI GUAJ BOYA RESİM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ALANI GUAJ BOYA RESİM KURS PROGRAMI Ankara, 2017 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI..1 PROGRAMIN DAYANAĞI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Doç. Dr. Tülin Güler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tülin Güler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Doç. Dr. Tülin Güler Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Vygotsky Kültürel-Tarihsel Kuramı Erken Çocukluk Eğitimi Zihinsel araçlar insanların karmaşık

Detaylı

İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ

İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ Sunum: Yaşar ÜNAL-Osman AKSOY-Elif ÇAĞLAYAN-Mustafa DİKİCİGİL İNSANİ EĞERLER HAREKETİ Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği,nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl

Detaylı

B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP)

B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP) B E P UYGULAMASI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI (BÖP) Bireyselleştirilmiş eğitim programının BEP Geliştirme Birimince hazırlanmasından sonra öğretmen tarafından BÖP hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Öğretim

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA

ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA ÇOCUK VE OYUN 5.HAFTA OYUN ETKİNLİĞİ PLANLAMA Erken çocukluk eğitimi kurumlarında, oyun saatinde doğru zamanlama yapabilmek,çocukların yaş, gelişim düzeyi ve ilgilerine göre en doğru oyun tipini, oyun

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK?

ARALIK AYINDA NELER YAPTIK? OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Eğitici oyuncak merkezi, evcilik merkezi, kukla merkezi, blok merkezi, müzik merkezi,

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum Becerileri 3

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Sosyal ve Duyuşsal, Fiziksel Gelişim ve Özbakım Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Etkinlikler. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

Sosyal ve Duyuşsal, Fiziksel Gelişim ve Özbakım Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Etkinlikler. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Sosyal ve Duyuşsal, Fiziksel Gelişim ve Özbakım Yeterliklerini Kazandırmaya Yönelik Etkinlikler Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yeterlikler Dil Yeterlikleri Okuma Etkinlikleri Konuşma ve Dinleme Çalışmaları

Detaylı

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:2

ADIGÜZEL REHBERLİK. Rehberlik Postası. 2015/Sayı:2 1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMASI KONUSUNDA VELİLERE ÖNERİLER Anne, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi, onların "derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların kendilerini, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri oyun etkinliklerine yer verildi. Çocuklar; eğitici oyuncak, evcilik, kukla, blok, müzik, sanat, kitap, fen-doğa,

Detaylı

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi Vizyonumuz Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş çalışanları ile; yenilikçi, uluslararası alanda sayılan, yaşamın içinde var olan ve etkin eğitim-öğretim standartlarına sahip bir kurum olmaktır. Misyonumuz

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER

ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER ÇOCUK GELİŞİMİ ALANI GENEL BİLGİLER Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuğun

Detaylı

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA KURSU İÇERİĞİ :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ :

4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA KURSU İÇERİĞİ :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : -6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ SERTİFİKA KURSU İÇERİĞİ ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Çocuğun gelişim özelliklerine ve yaşına uygun basit etkinlik

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI Genel Amaçlar Programın genel amacı çocuklarda trafik güvenliği bilinci ni oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı